Limba Iiteratura romfin5 - Libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/793/Evaluare nationala. Romana. 65 de...

of 8 /8
Mariana Cheroiu . Nicoleta Kuttesch Mihaela Mugat . Florentina Nichitov Limba si ) Iiteratura romfin5 EVALUAREA I\ATIONALA Clasa a Vlll-a 65 de variante de subiecte gi rezolviri complete, dupi modelulelaborat de MEN

Embed Size (px)

Transcript of Limba Iiteratura romfin5 - Libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/793/Evaluare nationala. Romana. 65 de...

Page 1: Limba Iiteratura romfin5 - Libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/793/Evaluare nationala. Romana. 65 de variante.pdfI Redacteazd o compunere, de 80-1.50 de cuvinte, in care si realizezi

Mariana Cheroiu . Nicoleta KutteschMihaela Mugat . Florentina Nichitov

Limba si)

Iiteratura romfin5EVALUAREA I\ATIONALA

Clasa a Vlll-a

65 de variante de subiecte gi rezolviri complete,dupi modelulelaborat de MEN

Page 2: Limba Iiteratura romfin5 - Libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/793/Evaluare nationala. Romana. 65 de variante.pdfI Redacteazd o compunere, de 80-1.50 de cuvinte, in care si realizezi

Cuprins

Cn€nt-lnalnte ........5

Evaluarea Na(tondtr pentru absolvenlii clasei aVltr-aHog"-, pentnr disctpllna timba qi literatura romini . . . . . . . .7

Subtecte dilela Evaluarea Na{tonali Clasa a VIII-a - 2016 . . . . 11

Baremedenotare ...nj

Page 3: Limba Iiteratura romfin5 - Libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/793/Evaluare nationala. Romana. 65 de variante.pdfI Redacteazd o compunere, de 80-1.50 de cuvinte, in care si realizezi

Testul Io Toate subiectele sunt obligatorii.. Se acordi 1O puncte din oficiu.o Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

Subiectul I Gz de puncte)

Citeste, cu atenfie, textul unnitor:

Arde-mile-ai, codre des!Vd,d bine cd s-a alesDin tine sd nu mai ieslAm intrat fd.r' de mu,steatd.

$-acum antnc cdntnteald.Am intrat pui de romdn$-am ajuns mosnea.g bdtrAnlAlei! codre blestemat!Ma lii de tine legat.

$i eu mult mam sdturatA trd.i tot depdrtatSi de lume-nstrdinat.Cd.prioard., surioard,Dor de lume md omoard,Roade poala codrulu.i,Sd-mi uddfaya donrlui$i sd merg la n'tdndra meaCare m-ant. ittbit cn, ea,Din copildria mea.

(*** Codrul)A.Scrie rispunsul pentm fiecare din cerintele de mai jos:

1. Noteazi doui derivate din familia lexicali a cuvintului romd.n.6 puncte

2. Subliniazd. silaba accentuati din unnitoarele cuvinte: cd.runteald;codrului; copild.ria. 6 puncte

3. Selecteazd. din text trei figuri de stil diferite ;i precizeazd,-le.6 puncte

4. Prccizeazd, mdsura primului vers din text. 6 puncte5. Numeste sentimentul dominant transmis pe parcursul textului citat.

6 puncte

Teste

Page 4: Limba Iiteratura romfin5 - Libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/793/Evaluare nationala. Romana. 65 de variante.pdfI Redacteazd o compunere, de 80-1.50 de cuvinte, in care si realizezi

B.Redacteazd, o compunere, de 1,50-210 de cuvinte, in care sI argumen-

tezi cd texnrl dat este o operi literari populari. in compunerea ta, trebuie:- sI prezingi caracteristicile operei/creafiei literare Bopulare; 4 puncte- sZ. ilustrezi doud, triseturi pebaza textului dat; 4 puncte* sd, ai o structuri adeqati. tipului de text si ceringei formulate;

- sI te inscrii in limita de spagiu indicatl.2 puncte2 puncte

Subieciul ol ll-leo (36 de puncte)

Citeste, cu atentie, texnrl urmltor:

Bdtdlia de la Codrti Cosminului (149D a anrut drept combatanyi pe$tefan cel Mare, domnltor moldouean, ;i regele loan I al Poloniei (IoanAlbert) al uniunii Polano-Lituaniene. Bdtdlia a auut loc tn codriiCosminului, la circa 1OO kr.n nord de capitala de atunci, Suceaua, tntreactualele cotnune voloca pe Derelui ;i valea cosminului din raionulAddncata, regiunea Cernduli, audnd ca rezultat o uicbrte impor-tantd amoldouenilor.

A;tQffindu-se la a pierdeJumd.tate din armatd tn acest conflict, $tefana rdmas ;i el surprtns cd,nd a deuenit clar cd, pierderile sale militare aufost minime. Printre cei rd.ni{i tn luptd era fiul gi mo;tenitod lui $tefan(d,upd moartea fiului tnai mare, Alexandru), uiitorul domnitor Bogdancel Orb, care in bdtdlte a pierdut un ocbi, din cauza ld.ncii unui caualerpolonez. Boierii dtn preajrna lui Bogdan au pouestit dupd luptd cd acestaarfi continuat sd, se batd,, totodatd strigdnd de durere. De;i au recunoscutcd. Bogdan ,,le nimerel mai mult Aldhtret", ei continuau sd afirme cd.urbtele, audntul;i tnfd,yi;area unui om cu Ltn ocbi scurc pe obraz arfi auutun efect nu tocmai de tntd.rire a tncrederii ;i siguranlei asupra nobililorpolonezi care-l uedeau.

Surpriza cea tnnre a bdtaliei au fost cele trei steagurt militare aleregiunilor Cracouia, Liou;i Sandomir, capturate de moldoueni, plus noud.$eagurt prouinciab, la care se addugau multe steagurt ale familiilornobiliare. Aceasta insemna cd. afost practic un md.ceL loan Albert, care aaaut lnspiratia de a nu intra tn pddure cu caualerii, afost condus de gardasa direct la Liou, temdndu-se cd un popas pentru noapte tn pocuyia saustanislau arfifostfoarte priculos. Deti a continuat a maifi rege doi ani,Ioan Alben a rdmas tn memoria polonezilor ca ,,regele in timpul cdruiacaualerii au fost nimicili".

Teste

Page 5: Limba Iiteratura romfin5 - Libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/793/Evaluare nationala. Romana. 65 de variante.pdfI Redacteazd o compunere, de 80-1.50 de cuvinte, in care si realizezi

Locul bdtdliei, din ordinul lui $tefan, afost curdyat;i acolo afost sdditdo dumbraud, cunoscutd tn cultura populard sub numele de DumbrauaRo;ie. Se spune cd din stejarti semdnafi de polonezi a mai rdmas pdndastdzi doar unul singur, nurnit de localnici ,,stejarul lui $tefan cel Mare".

(www.wikipedia.ro)

A-Scrie rispunsul pentru fiecare dintre cerintele de mai jos:

1. Formuleazd" cdte un enunt in care sd, precizezi urmitoarele elementereferitoare la articolul citat:

- evenimentul istoric la care face referire texul;- in ce a constat captura moldovenilor. 4 puncte2. Menfioneazi motivul pentru care fiul domnitorului a fost numit

,,Bogdan cel Orb". 4 puncte3. Extrage, din al doilea alineat al texului dat, un numeral si un adjectiv

participial. 4 puncte4.Precizeazd functia sintactici a cuvintelor subliniate in text: a bdtdliei;

militare. 4 puncte5. Transcrie ultima propozigie secundari, precizXndu-i felul. 4 puncte6. Contrage propozigia secundarl din fraza: Aceasta tnsemna cd a

fost practic un mdcel in partea de propozigie corespunzltoarc (numegteaceastd. parte de propozifie).

B.

4 puncte

I Redacteazd o compunere, de 80-1.50 de cuvinte, in care si realizeziportretul unei personalitdgi istorice pe care o poli considera un model,justificindu-fi opliune a/ alegerea flcuti. in compun erea ta, trebuie :

* si precizezi statutul personalititii alese in vederea prezentdii;4 puncte

- si prezingi portretul fizic/portretul moral al acesteia; 2 puncte- sd prezingi motivele pentru care personalltatea aleasd reprezintl un

model pentru tine; 2 puncte- sd ai o structure adecvatd. tipului de text gi cerinqei formulate;

- si te inscrii in limita de spagiu indicati.2 puncte2 puncte

Noti! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerinlelor nu este obligatorie.Vei primt 12 puncte pe{rtf,u rdactarsa, intf,egii lucr{ri (unitatea

compozigiei * tp' coerenfa textului - 2p; registrul de comunicare, stilul si

vocabularul adecvate confinutului- 2p, ortografia - 3p; punctuatia - 2p;asezarez corecti in pagind,lizibilitatea - 2p).

Teste

Page 6: Limba Iiteratura romfin5 - Libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/793/Evaluare nationala. Romana. 65 de variante.pdfI Redacteazd o compunere, de 80-1.50 de cuvinte, in care si realizezi

Tesrul 2

o Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordi LO puncte din oficiu.o Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

Subiectul I t+z de puncte)

Citeste, cu atentie, textul urmdtor:

De cd.te ori descbid portila ;i intru tn grd.dind.-mi pareCd. md cuprinde-o urajd dulce;iflorile-mi dezmiardd. ocbii.Ofantezie uria;d le-a dat un strai lafiecare,

$ifete nu-s pe tot pdmdntul sd-mbrace maifrumoase rocbii.

Lafiecard pas te-a;teaptd, cdte-o minune-ici scdnteieCa un ntbin o ghinliandl, colo un stdnjenel se joacd,...Slaud aceluia ce-aruncd din cer lumini de curcubei.e,Si a;tiut sd tese nalbei2 un cuib din flort de promoroa.cd.!

(Dimitrie Anghel - Flortle)

I gbinyiandsaugentiand s.f. nume generic dat mai multor specii de plante erbaceemontane, cu flori de obicei mari, decorative, albastre sau galbene, cu coroli rotati sau informl de clopot

2 nalbd s.f. nume dat mai multor specii de plante erbacee care cresc spontan ori secultivi ca plante decorative sau medicinale

A.Scrie rispunsul pentru fiecare dintre cerinfele de mai jos:

L. Stabilegte grupurile de sunete din cuvintele: cuprinde-o; fantezie;aceluia.

2. Scrie modul de formare pentru cuvintele: portilagifiecare.3. Precizeazd, md,sura si rima versurilor.4. Numeste modul de expunere din fragmentul dat.

5. ExplicI, in 30-50 de cuvinte, semnificatia unuidin versul: Cd. md. cuprinde-o urajd. dulce ;i.florile-mi

6 puncte6 puncte5 puncte5 puncte

procedeu artisticdezmiardd. ocbii.

6 puncte

Teste

Page 7: Limba Iiteratura romfin5 - Libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/793/Evaluare nationala. Romana. 65 de variante.pdfI Redacteazd o compunere, de 80-1.50 de cuvinte, in care si realizezi

B.Redacteazd, o compunere, de 750-250 de cuvinte, in care si argumentezi

ci fragmentul extras din creafia lui Dimitrie Anghel apartifie unei opereliterare. in compunetea ta, trebuie:

- si prezinfi doui caracteristici ale operei literare; 4 puncte- si ilustrezi cele doud trislturi cu exemple adecvate, selectate din

fragmentul dat; 4 puncte- sd, ai un confinut adecvat ceringei formulate; 2 puncte- sI respecfi limita miniml de spagiu indicati. 2 puncte

Subiectu! ol ll-le o (36de puncte)

Citeste, cu atentie, textul urmdtor:

Natura oferd o sursd, importantd de medicamente, prtnffe care celemai tnsemnate sunt speciile de plante. Acestea tnsd deuin u"tlnerabilecdnd sunt supra.exploatate in interes comercial. Este cazul plantei preneGentiana lutea (Gbinyura galbend.) care, datoritd. ualorii medicinale, ;i-acdpdtat statutul de specie rard.

Supracolectarea plantei datorrtd calitdlilor terapeutice exraordinarepe care le deline a condus la listarea ei ca specie ameninlatd tn Romfrnia,Albania, Elueyia, Germania, Pot'tugalia si ca specie uulnerabildi in alte1d,ri. in Romdnia, Gentiana lutea este ocrotitd ca nl.onuntent al naturii.

In scop terapeutic, de la gbinlura galbend se recolteazd rdddcinile(Radix Gentianae), acestea fiind bogate tn substanle anlare. Amploareaprocesului de recoltare a rddd.cinilor de gbinturd. a cunoscut un ritnxalen; astfel, tnfiecare an se utilizeazd. aproximatiu 15OO de tone de rd,-ddcini uscate pentnt preparutrea diferitelor produse naturiste. Colectareard.dd.cinilor de ghinyurd galbend este actiud;i tn prezent, tn mod ilegal. Nueste permis decdt sdfie culeasd, pentru afi tnmulyitd tn cu.lntrd.

lnmulyirea Gentianei lutea tn culturile proprii reprezintd o alternatiudpentru a stopa recoltarea ilegald, ;i pentn.t a prepara tn continuare produsenaturtstu bazate pe rdddcinile acestei plante, cu impact minim asuprapierderti b abitatului sau, afe ctd.rii e cb il ibntlui e c ologic.

(Alina Tudor - Gentiana lutea- specie rarigi planti medicinall miraculoasi, in revista Greenl)

A.Scrie rlspunsul pentru fiecare dintre cerintele de mai jos:

1. Formuleazd cdte un enunt in care si indici urmdtoarele elementereferitoare la textul dat:

- denumirea ;tiinfifici a plantei;

- cauza claslrii plantei in categoria ,;pecii rare" . 4 puncte

Teste

Page 8: Limba Iiteratura romfin5 - Libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/793/Evaluare nationala. Romana. 65 de variante.pdfI Redacteazd o compunere, de 80-1.50 de cuvinte, in care si realizezi

2. Prccizeazdin ce cantitate se foloseste planta pentru prepararea pro-duselor naturiste. 4 puncte

3. Construiegte o fruzd.itcare o subordonatl subiectivl gi o subordonatlcompletivl directi sd. aibd, ca element regent verbul a oferi. 4 puncte

4. Transcrie doul aribute exprimate prin pIrli de vorbire diferite.4 puncte

5.Precizeazi modul gi timpul verbelor a condus qi sdfie culeasd.4 puncte

6. Stabilegte funcgia sintacticd a cuvintelor subliniate in text: o sursd; de

medicamente. 4 puncte

B.Redacteazi"o compunere, de 80-150 de cuvinte,incare sI argumentezi

cI texrr:l citat este nonliterar. in compunereata, trebuie:

- sI numegti doui trislturi ale textului nonliterar; 4 puncte

- sI ilustrezi cele doui trlsdturi cu exemple adecvate, selectate dinfragmentul dat; 4 Puncte

- str ai un conlinut adecvat ceringei formulate; 2 puncte

- sI respec$ limita miniml de spatiu indicatl. 2 puncte

Notit Respectarea, in lucrare, a ordinii cerinlelor nu este obligatorie.Vei primi 12 puncte pentru redrrctarea futf,egii lucrid (unitatea

compoziliei - 1p; coerenqa textului - 2p; registnrl de comunicare, stilul gi

vocabularul adecvate con$nutului-Zp, ortografia - 3p; puncnra$a-2p;a+ezAtea corecti in paginl, lizibilitatea - 2p).

Tesle