LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SESIUNEA IULIE Z018 … · loan Slavici (Repere tematice ale prozei;...

of 4 /4
Â" &&kC -ýQatLtt Ł1. JÁcĹEQ * cka: ctt L CUţÎI J :5 Ľ[LLHŢE LITL'E UNIVERSITATEA .PETRU MAIOR DIN TÂRGU-MIJREŞ FACULTATEA DE ŞTIINŢE ŞI LITFRE DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIĽ PROGRAM DE STUDII: Limba şi Iiteratura română - Limba şi Iiteratura enyleză (IF) TEMATWA EXAMENULUI DE LICENŢĂ SESIUNEA IULIE Z018 LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ A, Limba română contemporană 1. Structura gramaticalä a limbii române contemporane - clase lexico-gramaticale (descriere semanticä, ílexionarü, funcţionalä şi pragmasti1istici). Teoria şi practica analizei gramaticale exerciţii de recunoaştere, de completare, de modiflcare, construcţii morfosintactice, analiză gramaticalä (morfosintactică), conversiune, analize morfematice, teste-grilă etc. 2. Concepte fundamentale în sintaxă şi practica anaiizei sintactice (roluri semantice, relaţii sintactice, grupuri sintactice, funcţii sintactice - definire, trästuri). 3. Sintaxa trazei teorie şi analizü sintacticii; propoziţii principale vs secundare (subordonatoare]; regenta (termen regent) vs subordonatoare teorie, analiză gramaticalü, extindere vs contragere. 4. Probleme controversate de sintaxă: predicativul suplimentar, apoziţia, tipologia predicatuhii (semantic, sintactic, enunţiativ), predicativitatea modurilor nepersonale, tipologia complementelor (ne)circumstanţiale, funcţii sintactice cumulante, construcţii circumstanţiale, adverbe şi locuţiuni adverbiale predicative etc. 5. Conectori şi adverbe discursive 6. Aspecte normative (ex. GN: acordul mărcii proclitice al; extinderea construcţiei cu lui - morfem hotárdt proclitic; construcţia complementului direct cu morfem intraacuzatival; construcţia relativului care la genitiv; dublarea, in limba română, a compementelor directe şi indirecte; scrierea numeralelor cardinale şi ordinale; exprimarea orei şi a datei etc.; GAdj: acordul adjectivului etc.; GV: categorizatorii şi flexiunea verbului; substituirea indicativului cu infinitivul; cumulul de gerunzii; interjecţiile predicative etc.; GAdv: topica adverbelor discursive etc.; aspecte normative retéritoare la conectori şi jonctive) 8. Literatura română 1. Literatura română veche Dimitrie Cantemir (!storia ieroqlifică) O perspectivă axiologicä asupra literaturii române vechi 11. Literatura generaţiei paşoptiste Vasile Alecsandri (Pasteluri,Chiri;a în provincie, [?alta Albă) Orientâri romantice şi forme neoclasice în Jiteratura paşoptis i 111. Literatura postpaşoptistă Nicolae Filimon (Ciacoii vechi şi noQ; Alexandru Odobescu (Pseudokinegetikos); Bogdan Petriceicu Hasdeu (Răzvanşi Vidra) începuturile romanului romănesc: de ]a N. Filimon la Slavici

Embed Size (px)

Transcript of LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SESIUNEA IULIE Z018 … · loan Slavici (Repere tematice ale prozei;...

Page 1: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SESIUNEA IULIE Z018 … · loan Slavici (Repere tematice ale prozei; Mara, Moara cu Noroc) Teme şi formule dramatice în tradiţia teatrului românesc

Â" &&kC -ýQatLtt Ł1. JÁcĹEQ

* cka: cttL CUţÎI J —

:•5 Ľ[LLHŢELITL'E

UNIVERSITATEA ‚.PETRU MAIOR DIN TÂRGU-MIJREŞFACULTATEA DE ŞTIINŢE ŞI LITFREDEPARTAMENTUL DE FILOLOGIĽPROGRAM DE STUDII: Limba şi Iiteratura română - Limba şi Iiteratura enyleză (IF)

TEMATWA EXAMENULUI DE LICENŢĂSESIUNEA IULIE Z018

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

A, Limba română contemporană1. Structura gramaticalä a limbii române contemporane - clase lexico-gramaticale (descrieresemanticä, ílexionarü, funcţionalä şi pragmasti1istici). Teoria şi practica analizei gramaticale —

exerciţii de recunoaştere, de completare, de modiflcare, construcţii morfosintactice, analizăgramaticalä (morfosintactică), conversiune, analize morfematice, teste-grilă etc.2. Concepte fundamentale în sintaxă şi practica anaiizei sintactice (roluri semantice, relaţiisintactice, grupuri sintactice, funcţii sintactice - definire, trästuri).3. Sintaxa trazei — teorie şi analizü sintacticii; propoziţii principale vs secundare (subordonatoare];regenta (termen regent) vs subordonatoare — teorie, analiză gramaticalü, extindere vs contragere.4. Probleme controversate de sintaxă: predicativul suplimentar, apoziţia, tipologia predicatuhii(semantic, sintactic, enunţiativ), predicativitatea modurilor nepersonale, tipologia complementelor(ne)circumstanţiale, funcţii sintactice cumulante, construcţii circumstanţiale, adverbe şi locuţiuniadverbiale predicative etc.5. Conectori şi adverbe discursive6. Aspecte normative (ex. GN: acordul mărcii proclitice al; extinderea construcţiei cu lui - morfemhotárdt proclitic; construcţia complementului direct cu morfem intraacuzatival; construcţiarelativului care la genitiv; dublarea, in limba română, a compementelor directe şi indirecte; scriereanumeralelor cardinale şi ordinale; exprimarea orei şi a datei etc.; GAdj: acordul adjectivului etc.; GV:categorizatorii şi flexiunea verbului; substituirea indicativului cu infinitivul; cumulul de gerunzii;interjecţiile predicative etc.; GAdv: topica adverbelor discursive etc.; aspecte normative retéritoarela conectori şi jonctive)

8. Literatura română1. Literatura română vecheDimitrie Cantemir (!storia ieroqlifică)O perspectivă axiologicä asupra literaturii române vechi

11. Literatura generaţiei paşoptisteVasile Alecsandri (Pasteluri,Chiri;a în provincie, [?alta Albă)Orientâri romantice şi forme neoclasice în Jiteratura paşoptisťi

111. Literatura postpaşoptistăNicolae Filimon (Ciacoii vechi şi noQ; Alexandru Odobescu (Pseudokinegetikos); Bogdan PetriceicuHasdeu (Răzvanşi Vidra)începuturile romanului romănesc: de ]a N. Filimon la Slavici

Page 2: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SESIUNEA IULIE Z018 … · loan Slavici (Repere tematice ale prozei; Mara, Moara cu Noroc) Teme şi formule dramatice în tradiţia teatrului românesc

11'. Literatura marilor clasiciMihai Hminescu (Arte poetice cminesciene; Ľtapele creaţiei; Temele esenţiale; Proza eminesciană;Epiyonii, Luceafărul, Scrisorile, Sara pc deal, Dorinţa, Glossä, Odă în metru antic)lon Creangă (Sensurile oralitiţii şi arta naraţiunii; Real şi fabulos in poveştile lui Creangă; Amintiridin copilărie)1. L. Caragiale (Dimensiuni ale comicului, O scrisoare pierdută, Năpasta, Momente şi schiţe)loan Slavici (Repere tematice ale prozei; Mara, Moara cu Noroc)Teme şi formule dramatice în tradiţia teatrului românesc din secolul al XIX-lea.

V, Reprezentanţi ai simbolismului românescGeorge llacovia (Teme ałe creaţieí, Plumb, Lacustră, DecorjExperienţe literare simboliste la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea: de la Al.Macedonski la G. Ilacovia

VI, Poezia perioadei interbeliceTudor Arghezi (Universul operei, Testament Psalmi, Flori de mucigai)Lucian lliaga ([Jlaga şi expresionismu]; Etapele creaţiei; Universul liric; Poemele luminii, Paşüprofetulw]lon Ilarbu. Etapele creaţiei: ciclul parnasian (Lava), ciclul balcanic (Riga Crypto şi lapona Enige[),cic]u] expresionist (Uvedenrode), ciclul ermetic (Jocsecund)lon Pillat (A ci sosi pe vremurĺ)

VI1. Proza perioadei interbeliceMihail Sadoveanu (Teme fundamentale ale creaţiei; Baltagul, Fraţii Jderi, Hanu Ancuţei)Liviu Rebreanu (Ion, Pădurea spânzuraţilor)Hortensia Papadat-Hengescu (Concert din muzică de Bach)Camil Petrescu (Ultima noapte de dragoste, întôia noapte de război)G. Cđlinescu (J3nigma Otiliei)Mircea Eliade (Maitreyi)Tehnici narative in proza româneascí din prima jumütate al secolului aI XX-Iea.

VII1. Literatura actualăPoezia contemporanLí (Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Ana Blandiana, Mircea lvänescu, MirceaCiírtărescu)Proza contemporană (Marin Preda, Nicolae Iireban, Augustin liuzura)

BIBLIOGRAFIA EXAMENULUI 01: LIEENŢĂ LA PROBA GENERALĂ

1. LIMBA ROMÂNĂSinteze de limba romônă, Theodor Hristea (coordj, Ed. Albatros, Bucureşti, 1984.

*** Limba romântí contemporand, lon Coteanu (coord.), liD.l'., liucureşti, 1985.:** Gramotica limbii române. 1. Cuvúntui; 11. Enunţul (GALR), Valeria Guţu-Rornalo (coordj, Ľd.Academiei Romüne, Uucureşti, 2005.

Dicţionarul ortograjic, ortoepic şi de punctuaţie al limbii române (DOOM2), loana VintilăRiidulescu (coord3, Hd. Stiinţificĺi şi Enciclopedidi, llucureşti, 2005.‘“ Gramatica de bază a limbii romdne, Gabriela Pana — Dindelegan (coord.), Ľd. UniversĽnciclopedic Gold, Bucureşti, 2010.Avram, Mioara, Gramatica pentru to, Ed. Academiei, Hucureşti, 1986.Hejan, Dumitru, Gramatica limbii române. C'ompendiu, Ľd. Ľchinocţiu, Cluj, 1995.

Page 3: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SESIUNEA IULIE Z018 … · loan Slavici (Repere tematice ale prozei; Mara, Moara cu Noroc) Teme şi formule dramatice în tradiţia teatrului românesc

Chiorean, Luniiniţa, Limba românä. Morfosintaxa. Teste-yrilă, Ed. Universitäţii Petru Maior", 200(1.Chiorean, Luminiţa, Predicaţie semanticň şi operator conotativ. Abordare descriptivä aconstrucţiilor cu prediuativ suplimentar", în Dacoromania, serie nouîi, XV, 2010, nr. 1, Cluj-Napoca,pp. 57-70.Chiorean, Luminiţa, „Despre conectorii textuali, Cu referire Ia adverb' în The proceedings of theinternational Conference European Integration - fletween Tradition and Modernity, Ľd. UPM, 2013,pp.295-3O5.Chiorean, Luminiţa, Prepoziţia.Precizări preliminarii Ia demersul teoretic (1)", în Sludia Liniversilaüs‘Petru Maior". Philologia, UPM, nr.21/ 2016, pp.28-38.Chiorean, Luminiţa,Prepoziţia. Adnotări Ia practica analizei gramaticale (11)", in Shtdia Universiíaźis“PelruMaior". Philologia, UPM, nr.21. 2017, pp. 27-34.Diaconescu, lon, Probleme de sintaxă a Iimbii române contemporane, Ed. Ştiinţiflcü i Ľnciclopedicä,I3ucureşti, 19139.Gruiţâ, G., Gramatica normativă, ISd. Dacia, CIuj-Napoca, 1994.Irimia, Dumitru, Gramatica limbii române, Ľd. Polirom, Iaşi, 2004.Manoliu - Manea, Maria, Gramatică, praqmasemantică şi discurs, Ed. Litera, Ilucureşti, 1993.Neamţu, G.G., Teoria şi practica analizei qramaticale, Hd. Paralela 45, Piteşti, 2007.Panii - Dindelegan, Gabriela, Teorie ‚qi analiză gramaticală, fld. Coresi, Ilucureşti, 1993.Pand - Dindelegan, Gabriela; Dragomirescu, Adina; Nedelcu, lzabela, Morfasintaxa Jimbii române,Editura Universitüţii din Bucureti, 2010.Rădulescu, Marin, Riidulescu Silvia, Corect,/qreşit româneşte: în exprimare, După noile normeortograjice, ortoepice, morfologice şi gramaticale, ediţia a III-a, Ld. Carminis, I'iteşti, 2016.Sporiş, Valerica, Adjectivul in limba română. Studiu yramatical şi semantic, Ed. Casa Cärţii de Ştiinţii,CIuj-Napoca, 2010.Stan, Mihail, Ghid ortografic, ortoepic şi de punctuaţie, Ed. Art, l3ucureşti, 2015.

11. ISTORIA LITERATURII ROMÂNEI Ioldea, fulian, Istoria didactică a poeziei romúneşti, Ed. AuŁa, I3raşov, 2005.Iloldea, Iulian, Vdrstele criticii, Ed. Paralela 45, Bucuresti, 2005.Iloldea, Iulian, De Ia modernism la postmodernism, Ľd. Univ. „Petru Maior', Trgu-Mureş, 2011.Cartojan, Nicolae, Istoria Iiteraturii române vechi, Ed. Minerva, ł3ucureşti, 19130.Cálinescu, G. ‚ Istoria literaturii române de Ia origini până în prezent, Ed. Minerva, l3ucureşti, 19(12.Cioculescu, Şerban, Vladiniir Streinu, Tudor Vianu, Istoria literaturii române moderne, E.D.P.,Itucureşti, 1971.Ciopraga, Constantin, Literatura română între 1900 şi 1918, Ed. Junimea, Iaşi, 1970.Cistelecan, AI., CelălaltPillat Editura Fundaţiei Culturale Romúne, Ilucureşti, 2000.Cisteiecan, A1. Mircea Ivănescu - monografie, antologie comentată, receptare critică, Ed. AuIa, Braşov,

Constantinescu, Pompiiiu, Romanul românesc interbelic, fld, Minerva, łlucureşti, 1977.Cornea, Paul, !tinerar printre clasici, Hd. Eminescu, [3ucureşti, 19114.Cornea1 Paul, Originile romantismului românesc, 1d. Minerva, Iiucureşti, 1972.Crohmülniceanu, Ov. 5., Cinci prozatori în cinci feluri de lectură, Ed. Cartea Romúneascii, Bucureşti,19111.Crohmălniceanu, Ov. 5., Literatura română între cele două războaie mondiale, Ed. Minerva, ľ3ucureşti,1972.Curticúpeanu, Doina1 Orizonturile vie;ii in Jiteratura veche românească, Ed. Minerva, Bucureşti, 1975.Grigurcu, Gh., Po4i români de azi, Ed. Cartea Româneasci, liucureşti, 1979.Lovinescu, Ľ., Istoria literaturii române contemporane, Ed. Minerva, Iiucureşti, 19(11.Lovinescu, Ľ., Critice, Ed. Minerva, Ilucureşti, 19132.Manolescu, Nicolae, Arca lui Noe. Eseu despre romanul românesc, 1-111, Ed. Minerva, Bucureşti, 19130.

3

Page 4: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SESIUNEA IULIE Z018 … · loan Slavici (Repere tematice ale prozei; Mara, Moara cu Noroc) Teme şi formule dramatice în tradiţia teatrului românesc

Manolescu, Nicolae, Istoria critică a literaturii române, 1, Ed. Minerva, Bucureşti, 1990.Manolescu, Nicolae, Metamorfozele poeziei, E.P.L., Ilucureşti, 1995.Micu, Dumitru, Scurtă istorie a literaturii romúne, Ľd. lriana, lJucureşti, 1995.Micu, Dumitru, !nceput desecol, Ed. Minerva, Bucureşti, 1970.Moraru, Cornel, 7'itu Maiorescu - monqgrafie, antologie comentată, receptare critică, Editura Aula,Braşov, 200J.Moraru, Cornel, Lucian Blaga. Convergenţe íntre poet ş'ifilosof Editura Ardealul, Tîrgu Mureş, 2005.Negoiţescu, lon, Istoria literaturii romône, Ľd. Minerva, Bucureşti, 1991.Petrescu, loana Hm., Eminescu. Modele cosmolayice şi viziunc poetzca, Ed. Minerva, F3ucureşti, 19713.Petrescu, loana Ľm Ion Lludai Deleanu şi eposul cosmic, Ed. Dacia, CIuj-Napoca, 1974.Piru, Al., Istoria literaturii române, E.D.P., Hucureşti, 1970.Pop, lon, Recapitulări, IW.P., [Jucureşti, 1995.Pop. Ion, Avangarda in literatura românä, Ľd. Minerva, l3ucureşti, 1990.Popovici, D., Studii Iiterare, Ľd. Dacia, CIuj-Napoca, 1972.Popovici, D., Romantismul românesc, Ed. Âlbatros, ĺlucureşti, 1972.Regman, Cornel, Ion Greangă. O bioyraJie a operei, Ed. Demiurg, Bucureşti, 1995.Scarlat, Mircea, Istoria poeziei romúneşti,Ed. Minerva, Bucureşti, 1902.Simion, Eugen (coordj, Dicţionarul general al scriitorilor roniáni, vol. l-Vll, Editura UniversEncidopedic, Bucureşti, 2004-2009.Simion, Eugen, Scriitori români de azi, Ed. Cartea Româneascä, Ilucureşti, 1976.Simion, Eugen, Dimineaţa poeţÜor, Ľd. Cartea Romăneascü, Ilucureşti, 1980.Ştefinescu, Dorin, Creaţie şi interpretare, Studii despre arto cuvántului, Ed. Casa Cärţii de Ştiinţä,Cluj-Napoca, 2003.Ungureanu, Cornel, Proza românească de azi, Ed. Cartea Românească, I3ucureşti, 1985.Vianu, Tudor, Arta prozatorilorromâni, Ľd. Orizonturi, flucureşti, 2011.Zaciu, Mircea Lecturi şi zile, Ed. Eminescu, l3ucureşti, 1975.Zaciu, Mircea, Papahagi, Marian, Sasu, Aurel (coordj, Dictionarul esenţial al scriitorilor romôni,Ľditura Albatros, llucureşti, 2000.

Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900, Ed. Academiei, l3ucureşti, 1979.

Târgu-Mureş,08.01.2018

Director aI Departamentului de Filologie,Conf. univ. dr. Luminiţa CHIOREANU

4