Liceul,,Carol i’’

download Liceul,,Carol i’’

of 17

Transcript of Liceul,,Carol i’’

 • 8/18/2019 Liceul,,Carol i’’

  1/17

   LICEUL,,CAROL I’’  BICAZ

   

  Proiect de specialitate pentru examenul de certificare a competenţeNivelul 3

  Calificarea profesionala: Tehnician în activităţi economice

   

 • 8/18/2019 Liceul,,Carol i’’

  2/17

   PROF.COORDONATOR,

  RUGINA PAULA 

  Candidat, 

  Iauta Ravan!"lexandruPromoţia #$%&

 • 8/18/2019 Liceul,,Carol i’’

  3/17

   MOTTO

  ,,'acă ar fi după mine, a( scrie cuv)ntul *asi+urare* peu(a fiecărei case (i pe fruntea fiecărui om pentru că

  sunt convins că pentru sacrificii neconceput de mici,familii între+i pot fi proteate împotriva catastrofelorcare le!ar putea distru+e pentru totdeauna---- ".iaatunci a( putea fi mulţumit, căci asi+urarea proteeaăfamilia în caul ivirii unei nenorociri (i a unor pa+u.eirepara.ile--*

  /inston Churchill 

 • 8/18/2019 Liceul,,Carol i’’

  4/17

  Cap.1 Necesitatea existe!ei "ip#actic$#ii asi%$#i'(#

   

  0xistenţa (i devoltarea societăţii omene(ti, viaţa oamenilor nu sunt de conceput fărămuncă, fără producerea continuă a .unurilor materiale (i spirituale-1n desfă(urarea procesuluide producţie ,activitatea umană poate fi supusă unor primedii care pertur.ă capacitatea demuncă sau distru+e .unuri materiale, afecteaă inte+ritatea corporală ,sănătatea (i chiar viaţaoamenilor-"pariţia asi+urărilor este le+ată de necesitatea ca oamenii să se aute reciproc în

  caul daunelor în permanentă cre(tere, iar a reasi+urărilor pentru spriinirea între ei a celor careadministreaă fondurile (i activităţile de asi+urare-"stfel spus este vor.a de preluarea daunelor(i a procesului de dedăunare pe c)t mai multe umere-Necesitatea apariţiei activităţii deasi+urare este le+ată de existenţa unor posi.ile evenimente, care repreintă un pericol pentruinte+ritatea .unurilor materiale sau pentru viaţa oamenilor: calamităţi, accidente, incidenteetc-1n faţa acestor pericole nevoia oamenilor de a se protea a condus la solidiarea acestuia înprocesul de prevenire a efectelor evenimentelor 2riscurile din asi+urări-'e!a lun+ul timpuluisocietatea a încercat să +ăsească miloace eficiente de prevenire (i limitare a consecinţelor

  acestor evenimente, însă experienţa ne arată ca desfă(urarea lor nu poate fi în totalitateprevăută sau stopată-

    "si+urările s!au născut din nevoia imperioasă de protecţie a omului (i a avutului săua+onisit cu trudă, împotriva forţelor distructive ale naturii, accidentelor (i .olilor ,din nevoiaconstituirii unor miloace de existenţă în condiţiile pierderii sau reducerii capacităţii de muncă înurma accidentelor, .olilor sau atin+erii unei anumite v)rste-

 • 8/18/2019 Liceul,,Carol i’’

  5/17

   Trăsăturile asigurărilor 

   

   "si+urarea are următoarele trăsături caracteristice: ariscurile se compenseaă prin crearea unei comunităţii de risc (i

  suportarea daunelor se face potrivit principiului mutualităţii-"cestapresupune existenţa (i producerea unor riscuri preluate de asi+urare su.

  protecţia sa4 existenţa unei comunităti de risc4 mutualitatea în constituirea (ifolosirea fondului de asi+urare în formă .ănească (i suportarea daunelor4.evenimentul tre.uie să fie înt)mplător, adică producerea riscului să fie

  independentă de voinţa asi+uratului (i asi+uratorului4c evenimentul tre.uie să se poată evalua pe .aa calculelor statistico!

  matematice privind frecvenţa (i proporţiile valorice ale fiecărui risc4

  dasi+uraţii tre.uie sa fie e+al ameninţaţi de riscurile respective4eplata primei de asi+urare (i respectiv,a îndemniaţiei de asi+urare- 

 • 8/18/2019 Liceul,,Carol i’’

  6/17

  F&c!ii'e asi%$#i'(#

   

  1. Funcţia de repartiţie se manifestă în primul r)nd prin procesul deformare a fondului de asi+urare pe seama primei suportate de persoanelefiice (i uridice cuprinse în asi+urare-

   2. Funcţia de control urmăre(te modul în care se încaseaă primele de

  asi+urare (i alte venituri ale or+aniaţiei de asi+urare, cum se efectueaăplăţile cu titlu de indemniaţie de asi+urare, cheltuielile de prevenire ariscurilor4 etc-

   

   "si+urarea se manifestă ca ramură prestatoare de servicii în momentul încare o societate comercială de asi+urare, în schim.ul primelor încasatede la persoanele fiice sau uridice, oferă acestora un serviciu (i anumeobligaţia de a prelua asupra sa efectele negative ale producerii unuianumit eveniment sau complex de evenimente.

 • 8/18/2019 Liceul,,Carol i’’

  7/17

   asi%$#i'(#

     

   "si+urările de persoane, .unuri (i de răspundere civilă preintă cu o deose.ită importanţă economică, socială (i financiară- În primul rând, asi+urările contri.uie la devoltarea economiei naţionale, iau măsuri pentru prevenirea daunelor, compenseaă

  pa+u.ele care survin, asi+ură desfă(urarea continuă a procesului de producţie (i reproducţie,ocrotesc (i împletesc interesele+enerale cu cele locale (i personale-"si+urările spriină devoltarea economică a +ospodăriilor a+ricole, stimuleaă cre(tereaproducţiei ve+etale (i animale, contri.uie la devoltarea cooperativelor me(te(u+ăre(ti (i de consum (i a celor de credit-

   În al doilea rând, asi+urările de răspundere civilă acordă despă+u.iri pentru repararea preudiciilor de care asi+uraţii suntrăspunători-

   În al treilea rând, asi+urările de persoane!care repreintă un miloc suplimentar de economisire (i prevedere!dau posi.ilitateaasi+uraţilor (i familiilor acestora ca, în ca de producere a evenimentelor asi+urate!accidente,împlinirea unei anumite v)rste,decesul 5să încasee sumele asi+urate-

   În al patrulea rând, asi+urările îndeplinesc un rol educativ- "stfel,asi+uraţii sunt stimulaţi (i o.li+aţi sa ia cele mai eficiente

  măsuri pentru .una conservare a .unurilor proprietate pu.lică, mixtă, cooperatistă, privată (i personală- "si+urările cultivăasi+uraţiilor spiritul +rii (i al răspunderii faţă de .unurile personale (i cele pu.lice, îl stimuleaă să!(i întreţină .unurileasi+urate în condiţii normale, să prevină incendiile, să aplice măsurile a+rotehnice cuvenite (i să respecte re+ulile ootehnice(i sanitar!veterinare-

   În al cincilea rând, fondurile de asi+urare păstrate în conturi la unităţile .ancare (i reervele de prime constituite laasi+urările de viaţă depuse în cont la .ănci sau la C0C sunt folosite ca resurse de creditare a economiei naţionale (i decicontri.uie la realiarea reproducţiei sociale-Pe l)n+ă latura materială le+ată de compensarea daunelor produse de calamităţiale naturii (i accidente, asi+urările cuprind (i latura morală care constă în aceea că asi+uraţilor li se creaeă o anumită starepsihică,o senaţie de lini(te, de si+uranţă care permite să se concentree asupra activităţilor lor specifice-"si+urările tre.uie

  să fie eficiente, ele sunt renta.ile pentru societăţile de asi+urări, convena.ile ţi accesi.ile asi+uraţilor Importanţa asi+urărilor reultă (i din incidenţa lor asupra vieţii economico!sociale, care se manifestă (i se propa+ă în

  următoarele direcţii principale:!creaă locuri de muncă4!oferă capital de împrumut pe piaţa financiară!reduc incertitudinile economie4!fac posi.ilă reluarea (i continuarea normală a activităţii economico!sociale4

 • 8/18/2019 Liceul,,Carol i’’

  8/17

  E'e)ete'easi%$#i'(#   %- "si+uratorul

     #- "si+uratul   3- 6eneficiarul asi+urării   7- Contractantul asi+urării   8- Contractul de asi+urare   &- Riscul asi+urat   9- 0valuarea 

   - ;uma asi+urată   )rsta de asi+urare  %-Poliţa de asi+urare  %

 • 8/18/2019 Liceul,,Carol i’’

  9/17

  1.Asigurator ul este persoana uridică, societatea de asi+urări, care în schim.ulprimei de asi+urare de la asi+urat î(i asumă răspunderea de a acoperi pa+u.eleproduse .unurilor sau serviciilor asi+urate-

   2.Asiguratul este persoana fiică sau uridică ce se asi+ură împotriva unor

  evenimente ce pot apărea în viaţa sa, care î(i asi+ură .unurile împotriva unorcalamităţi naturale sau care asi+ură pentru preudiciul pe care îl poate produceunor terţe persoane-

   .!eneficiarul asigurării este persoana care are dreptul să încasee

  despă+u.irea sau suma asi+urată, fără ca acesta sa fie parte la contractul deasi+urare- Terţa persoana care devine .eneficiarul asi+urării este indicată decătre asi+urat în contractul de asi+urare, sau este desemnată în cursulexecutării contractului de asi+urare prin declaraţie scrisă, comunicată deasi+urat societăţii de asi+urare, ori prin testament-

  6eneficiarul asi+urării poate fi: soţul?soţia, copiii sau alte persoane sta.ilite de

  către asi+urat-". #ontractantul de asigurare este element specific asi+urărilor facultative (irepreintă persoana fiică sau uridică care poate încheia o asi+urare, fară însăca aceasta să o.ţină calitatea de asi+urat- "stfel, un a+ent economic poate

   încheia o asi+urare de accidente pentru salariaţii săi, care în acest ca aucalitatea de asi+uraţi-

 • 8/18/2019 Liceul,,Carol i’’

  10/17

  $. #ontractul de asigurare este actul uridic prin care se re+lementeaă raporturile uridice dintre părţile contractante- 0ste format dintr!un ansam.lu de documente:

  !cererea de asi+urare!poliţa de asi+urare

  !condiţiile contractuale pentru asi+urarea de .aă (i pentru clauele suplimentare ata(ate %. &iscul asigurat este evenimentul care odată produs, datorită efectelor sale, o.li+ă pe

  asi+urator să plătească asi+uratului sau .eneficiarului asi+urării, despă+u.irea sau sumaasi+urată- Riscul asi+urat este folosit în sensul de pro.a.ilitate a produceriievenimentului împotriva căruia se încheie asi+urarea-

  Cu c)t acest eveniment are o frecveţă mai mare,cu at)t este mai mare pericolul deproducere a pa+u.ei (i apare necesară asi+urarea- '. (valuarea în vederea asi+urării este element specific asi+urărilor de .unuri-0valuarea în vederea asi+urării repreintă operaţiunea prin care se sta.ile(te valoarea

  .unurilor în vederea cuprinderii lor în asi+uarare->aloarea cu care sunt cuprinse .unurile

   în asi+urare este necesar să fie sta.ilită în deplină concordanţă cu valoarea reală aacestora, deoarece orice exa+erare 2 în plus sau minus poate avea consecinţe ne+ativepentru asi+urator, să fie asi+urat-

   ). *uma asigurată este parte din valoarea de asi+urare pentru care asi+uratorul î(i

  asumă răspunderea în caul producerii evenimentului pentru care s!a încheiatasi+urarea-

 • 8/18/2019 Liceul,,Carol i’’

  11/17

  + . orma de asigurare este elementul specific asi+urărilor de .unuri prin efectul le+ii-Norma de asi+urare repreintă suma asi+urată, sta.ilită prin le+e, pe unitatea de o.iect

  asi+urat, ea fiind înt)lnită numai în caul asi+urărilor de .unuri o.li+atorii 2deex-clădirile aparţin)nd populaţiei, norma de asi+urare era sta.ilită pe metru pătrat desuprafaţa construită, iar cuantumul ei era diferenţiat at)t în funcţie de mediul rural sauur.an în care era situată clădirea, c)t (i în funcţie de felul (i destinaţia clădirilor,

  deoarece toate acestea sunt elemente care influenţeaă nivelul valorii clădiriiresapective- 

  1-. rima de asigurare repreintă suma de .ani dinainte sta.ilită pe care asi+uratul oplăte(te asi+uratorului, pentru ca acesta să!(i poată constitui fondul de asi+urarenecesar achitării despă+u.irilor de asi+urare sau a sumei asi+urate la producerea

  riscului asi+urat-'in primele de asi+urare încasate, asi+uratorul î(i constituie, pe l)n+ăfondul necesar achitării despă+u.irii sau a sumelor asi+uratr, (i alte fonduri prevăuteprin dispoiţiile le+ale îţi acoperă cheltuielile privind constituirea (i administrareafondului de asi+urare-

   11. /urata asigurării repreintă perioada de timp în care răm)n vala.ile raporturile de

  asi+urare între asi+urator (i asi+urat a(a cum au fost ele sta.ilite prin contractul deasi+ure-'urata de asi+urare diferă de la un tip de asi+urare la altul- 12. aguba sau dauna repreintă pierderea valorică la un .un asi+urat ca urmare a

  producerii fenomenului împotriva căruia s!a încheiat asi+urarea-Pa+u.a poate fi:

  !totală în caul în care .unul a fos distrus în între+ime4!parţială atunci c)nd pierderea este mai mică dec)t valoarea .unului-

 • 8/18/2019 Liceul,,Carol i’’

  12/17

  1. /espăgubirea de asigurare  este suma de .ani pe careasi+uratorul o datoreaă asi+uratului în vedereacompensării pa+u.ei produse de riscul asi+urat-

  'espă+u.irea de asi+urare poate fi e+ală sau mai mică dec)tpa+u.a-

   1". #a0ul asigurat este evenimentul pentru care a fost

   încheiată asi+urarea- 1$. Frani0a este partea de daună care răm)ne în sarcina

  asi+uratului (i care se deduce din cuantumul despă+u.iriipentru fiecare eveniment asi+urat-

    Frani0a temporală este perioada de timp calculată înnumăr de ile sau săptăm)nii (i menţionată în Poliţă, pentrucare nu se plătesc nici un fel de sume asi+urate saucompensaţii-

   

 • 8/18/2019 Liceul,,Carol i’’

  13/17

    1%. Fondul de asigurare este format din partea de investiţii alocată din prima de asi+urare,(i ale cărui valoare cre(te anual în funcţie de do.)nda o.ţinută de către societate-

       1'. ârsta de asigurare se referă la v)rsta pe care tre.uie să o ai.ă asi+uratul 2 în caul

  asi+urărilor de viaţă- 

     1)- oliţa de asigurare este documentul emis de asi+urator în .aa (i cu respectareapreentelor condiţii de asi+urare (i a convenţiei cadru de asi+urare, prin care se sta.ilesccondiţiile specifice 2 limita răspunderii?poliţa, perioada de asi+urare, prima de asi+urare,fran(ia în care se încheie asi+urarea unui risc specificat-

     "cesta cuprinde: formularul de poliţă, condiţiile de asi+urare, precum (i alte anexe sausuplimente care sunt convenite între asi+urat (i asi+urator ca făc)nd parte din contractul deasi+urare-

       1+. &easigurarea constă în cedarea de către asi+urator, către alte societăţii, a părţii din

  riscul su.scris care depă(e(te reţinerea sa proprie-     2-. rima de asigurare se sta.ile(te într!un cuantum determinat pentru o anumită

  acoperire prin reasi+urare sau într!o cotă procentuală care se aplică la volumul primelor încasate de asi+urator, aferente acoperirii prin reasi+urare-

          21. #oasigurarea!operaţiunea prin care doi sau mai mulţi asi+uratori su.scriu acela(i

  risc, fiecare asum)ndu!(i o cotă!parte din acesta-   

 • 8/18/2019 Liceul,,Carol i’’

  14/17

  Data c(t#act&'&i *easi%a#e   'urata contractului de asi+urare cuprinde perioada de timp în

  care acesta este vala.il (i în care se execută drepturile (io.li+aţiile părţilor-1n contractul de asi+urare se precieaă anul,luna, iua (i ora începerii (i expirării asi+urării-

      Contractele de asi+urare pot fi încheiate pe o perioadă

  determinată 2fixă sau nelimitată 2nedeterminată-1n +eneral, încaul asi+urărilor de persoane, contractul de asi+urare se încheiepe o durată nelimitată-0xistă însă (i excepţii-'e exemplu, înasi+urările de accidente contractul se încheie pe o duratălimitată-@a asi+urările de .unuri (i de răspundere civilă contractelepot fi încheiate pe maxim un an-

      1n caul în care contractul se încheie pe o duratădeterminată, atunci c)nd expiră termenul, dacă niciuna dintre părţinu preavieaă sau nu denunţă contractul, acesta se reînnoie(tepentru o nouă perioadă e+ală cu cea anterioară-

 • 8/18/2019 Liceul,,Carol i’’

  15/17

  +ceta#ea c(t#act&'&i *e asi%a#e 

   1ncetarea contractului de asi+urare constă în sistarea lui- Contractul de asi+urare cudurata determinată înceteaă la data c)nd a auns la termen, respectiv la expirareaperioadei pentru care a fost încheiat-

    1n unele cauri contractul de asi+urare înceteaă la producerea evenimentuluiasi+urat 2la asi+urările de viaţă (i de accidente a persoanelor c)nd are loc caulasi+urat-

    Aetodele prin care se poate încheia contractul de asi+urare:  1./enunţarea ! desfacerea contractului, o modalitate de încetare a

  contractului de asi+urare înainte de expirarea duratei sale (i înainte de producereacaului asi+urat prin manifestarea unilaterală de voinţă a societăţii de asi+urări sau aasi+uratului-

    ;ocietatea de asi+urări are dreptul să denunţe contractul de asi+urare însituaţia în care asi+uratul, cu prileul întocmirii declaraţiei de asi+urare, a dat

  răspunsuri inexacte sau incomplete ori nu a comunicat imediat schim.area împreurărilor esenţiale referitoare la risc,pentru care nu s!ar fi contractat asi+urarea-

    'enunţarea contractului de asi+urare nu poate produce, de re+ulă, efecteretroactactive, ci numai efecte de viitor-

   

 • 8/18/2019 Liceul,,Carol i’’

  16/17

    2.&e0ilierea contractului de asigurare 3 încetarea, desfacerea pentruviitor a contractului ca urnare a neexecutării o.li+aţiei uneia dintre părţidin caue care i se pot imputa-

      0fectele reilierii nu pot fi retroactive ci se produc numai pentruviitor-

      1n momentul reilierii contractului creditorul are dreptul să cearăexecutarea silită a tuturor o.li+aţiilor scadente care nu fuseserăexecutate p)nă la acea dată4 de asemenea poate pretinde despă+u.iripentru preudiciile care i s!au cauat ca urmare a neexecutăriirespectivelor prestaţii (i a reilierii contractului de asi+urare- 'e exemplu,reiliera are loc atunci c)nd riscul asi+urat s!a produs înainte de a fi

   început răspunderea societăţii de asi+urări-     .ulitatea contractului de asigurare 3 sancţiune de drept civil care

  constă în desfiinţarea cu efect retroactiv, adică de la data încheieriicontractului cu nesocotirea normelor uridice de asi+urare-

    Nulitatea se poate invoca pe cale de excepţie, adică atunci c)nd parteacealaltă cere executarea, ori pe cale de acţiune, care se poate deschidefie înainte fie după executarea o.li+aţiei reultate din contractul nul-

    Nulitatea contractului poate fi:  expresă! sancţiunea este clar prevăută într!un act normativ

 • 8/18/2019 Liceul,,Carol i’’

  17/17

   

   Va multumesc pentru atentie !