Liceul,,Carol i’’

download Liceul,,Carol i’’

of 17

 • date post

  07-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Liceul,,Carol i’’

 • 8/18/2019 Liceul,,Carol i’’

  1/17

   LICEUL,,CAROL I’’   BICAZ

   

  Proiect de specialitate pentru examenul de certificare a competenţe Nivelul 3

  Calificarea profesionala: Tehnician în activităţi economice

   

 • 8/18/2019 Liceul,,Carol i’’

  2/17

    PROF.COORDONATOR,

  RUGINA PAULA  

  Candidat,  

  Iauta Ravan!"lexandru Promoţia #$%&

 • 8/18/2019 Liceul,,Carol i’’

  3/17

    MOTTO

  ,,'acă ar fi după mine, a( scrie cuv)ntul *asi+urare* pe u(a fiecărei case (i pe fruntea fiecărui om pentru că

  sunt convins că pentru sacrificii neconceput de mici,familii între+i pot fi proteate împotriva catastrofelor care le!ar putea distru+e pentru totdeauna---- ".ia atunci a( putea fi mulţumit, căci asi+urarea proteeaă familia în caul ivirii unei nenorociri (i a unor pa+u.e irepara.ile--*

  /inston Churchill  

 • 8/18/2019 Liceul,,Carol i’’

  4/17

  Cap.1 Necesitatea existe!ei "i p#actic$#ii asi%$#i'(#

   

  0xistenţa (i devoltarea societăţii omene(ti, viaţa oamenilor nu sunt de conceput fără muncă, fără producerea continuă a .unurilor materiale (i spirituale-1n desfă(urarea procesului de producţie ,activitatea umană poate fi supusă unor primedii care pertur.ă capacitatea de muncă sau distru+e .unuri materiale, afecteaă inte+ritatea corporală ,sănătatea (i chiar viaţa oamenilor-"pariţia asi+urărilor este le+ată de necesitatea ca oamenii să se aute reciproc în

  caul daunelor în permanentă cre(tere, iar a reasi+urărilor pentru spriinirea între ei a celor care administreaă fondurile (i activităţile de asi+urare-"stfel spus este vor.a de preluarea daunelor (i a procesului de dedăunare pe c)t mai multe umere-Necesitatea apariţiei activităţii de asi+urare este le+ată de existenţa unor posi.ile evenimente, care repreintă un pericol pentru inte+ritatea .unurilor materiale sau pentru viaţa oamenilor: calamităţi, accidente, incidente etc-1n faţa acestor pericole nevoia oamenilor de a se protea a condus la solidiarea acestuia în procesul de prevenire a efectelor evenimentelor 2riscurile din asi+urări-'e!a lun+ul timpului societatea a încercat să +ăsească miloace eficiente de prevenire (i limitare a consecinţelor

  acestor evenimente, însă experienţa ne arată ca desfă(urarea lor nu poate fi în totalitate prevăută sau stopată-

    "si+urările s!au născut din nevoia imperioasă de protecţie a omului (i a avutului său a+onisit cu trudă, împotriva forţelor distructive ale naturii, accidentelor (i .olilor ,din nevoia constituirii unor miloace de existenţă în condiţiile pierderii sau reducerii capacităţii de muncă în urma accidentelor, .olilor sau atin+erii unei anumite v)rste-

 • 8/18/2019 Liceul,,Carol i’’

  5/17

    Trăsăturile asigurărilor 

   

   "si+urarea are următoarele trăsături caracteristice:   ariscurile se compenseaă prin crearea unei comunităţii de risc (i

  suportarea daunelor se face potrivit principiului mutualităţii-"cesta presupune existenţa (i producerea unor riscuri preluate de asi+urare su.

  protecţia sa4 existenţa unei comunităti de risc4 mutualitatea în constituirea (ifolosirea fondului de asi+urare în formă .ănească (i suportarea daunelor4 .evenimentul tre.uie să fie înt)mplător, adică producerea riscului să fie

  independentă de voinţa asi+uratului (i asi+uratorului4 c evenimentul tre.uie să se poată evalua pe .aa calculelor statistico!

  matematice privind frecvenţa (i proporţiile valorice ale fiecărui risc4

  dasi+uraţii tre.uie sa fie e+al ameninţaţi de riscurile respective4eplata primei de asi+urare (i respectiv,a îndemniaţiei de asi+urare-  

 • 8/18/2019 Liceul,,Carol i’’

  6/17

  F&c!ii'e asi%$#i'(#

   

  1. Funcţia de repartiţie se manifestă în primul r)nd prin procesul de formare a fondului de asi+urare pe seama primei suportate de persoanele fiice (i uridice cuprinse în asi+urare-

    2. Funcţia de control urmăre(te modul în care se încaseaă primele de

  asi+urare (i alte venituri ale or+aniaţiei de asi+urare, cum se efectueaă plăţile cu titlu de indemniaţie de asi+urare, cheltuielile de prevenire a riscurilor4 etc-

   

   "si+urarea se manifestă ca ramură prestatoare de servicii în momentul în care o societate comercială de asi+urare, în schim.ul primelor încasate de la persoanele fiice sau uridice, oferă acestora un serviciu (i anume obligaţia de a prelua asupra sa efectele negative ale producerii unui anumit eveniment sau complex de evenimente.

 • 8/18/2019 Liceul,,Carol i’’

  7/17

    asi%$#i'(#

     

   "si+urările de persoane, .unuri (i de răspundere civilă preintă cu o deose.ită importanţă economică, socială (i financiară-  În primul rând, asi+urările contri.uie la devoltarea economiei naţionale, iau măsuri pentru prevenirea daunelor, compenseaă

  pa+u.ele care survin, asi+ură desfă(urarea continuă a procesului de producţie (i reproducţie,ocrotesc (i împletesc interesele +enerale cu cele locale (i personale-"si+urările spriină devoltarea economică a +ospodăriilor a+ricole, stimuleaă cre(terea producţiei ve+etale (i animale, contri.uie la devoltarea cooperativelor me(te(u+ăre(ti (i de consum (i a celor de credit-

   În al doilea rând, asi+urările de răspundere civilă acordă despă+u.iri pentru repararea preudiciilor de care asi+uraţii sunt răspunători-

   În al treilea rând, asi+urările de persoane!care repreintă un miloc suplimentar de economisire (i prevedere!dau posi.ilitatea asi+uraţilor (i familiilor acestora ca, în ca de producere a evenimentelor asi+urate!accidente,împlinirea unei anumite v)rste, decesul 5să încasee sumele asi+urate-

   În al patrulea rând, asi+urările îndeplinesc un rol educativ- "stfel,asi+uraţii sunt stimulaţi (i o.li+aţi sa ia cele mai eficiente

  măsuri pentru .una conservare a .unurilor proprietate pu.lică, mixtă, cooperatistă, privată (i personală- "si+urările cultivă asi+uraţiilor spiritul +rii (i al răspunderii faţă de .unurile personale (i cele pu.lice, îl stimuleaă să!(i întreţină .unurile asi+urate în condiţii normale, să prevină incendiile, să aplice măsurile a+rotehnice cuvenite (i să respecte re+ulile ootehnice (i sanitar!veterinare-

   În al cincilea rând, fondurile de asi+urare păstrate în conturi la unităţile .ancare (i reervele de prime constituite la asi+urările de viaţă depuse în cont la .ănci sau la C0C sunt folosite ca resurse de creditare a economiei naţionale (i deci contri.uie la realiarea reproducţiei sociale-Pe l)n+ă latura materială le+ată de compensarea daunelor produse de calamităţi ale naturii (i accidente, asi+urările cuprind (i latura morală care constă în aceea că asi+uraţilor li se creaeă o anumită stare psihică,o senaţie de lini(te, de si+uranţă care permite să se concentree asupra activităţilor lor specifice-"si+urările tre.uie

  să fie eficiente, ele sunt renta.ile pentru societăţile de asi+urări, convena.ile ţi accesi.ile asi+uraţilor  Importanţa asi+urărilor reultă (i din incidenţa lor asupra vieţii economico!sociale, care se manifestă (i se propa+ă în

  următoarele direcţii principale: !creaă locuri de muncă4 !oferă capital de împrumut pe piaţa financiară !reduc incertitudinile economie4 !fac posi.ilă reluarea (i continuarea normală a activităţii economico!sociale4

 • 8/18/2019 Liceul,,Carol i’’

  8/17

  E'e)ete'e asi%$#i'(#   %- "si+uratorul

     #- "si+uratul    3- 6eneficiarul asi+urării    7- Contractantul asi+urării    8- Contractul de asi+urare    &- Riscul asi+urat    9- 0valuarea  

   - ;uma asi+urată    )rsta de asi+urare   %-Poliţa de asi+urare   %

 • 8/18/2019 Liceul,,Carol i’’

  9/17

  1.Asigurator ul este persoana uridică, societatea de asi+urări, care în schim.ul primei de asi+urare de la asi+urat î(i asumă răspunderea de a acoperi pa+u.ele produse .unurilor sau serviciilor asi+urate-

    2.Asiguratul este persoana fiică sau uridică ce se asi+ură împotriva unor

  evenimente ce pot apărea în viaţa sa, care î(i asi+ură .unurile împotriva unor calamităţi naturale sau care asi+ură pentru preudiciul pe care îl poate produce unor terţe persoane-

    .!eneficiarul asigurării este persoana care are dreptul să încasee

  despă+u.irea sau suma asi+urată, fără ca acesta sa fie parte la contractul deasi+urare- Terţa persoana care devine .eneficiarul asi+urării este indicată de către asi+urat în contractul de asi+urare, sau este desemnată în cursul executării contractului de asi+urare prin declaraţie scrisă, comunicată de asi+urat societăţii de asi+urare, ori prin testament-

  6eneficiarul asi+urării poate fi: soţul?soţia, copiii sau alte persoane sta.ilite de

  către asi+urat-". #ontractantul de asigurare este element specific asi+urărilor facultative (i repreintă persoana fiică sau uridică care poate încheia o asi+urare, fară însă ca aceasta să o.ţină calitatea de asi+urat- "stfel, un a+ent economic poate

   încheia o asi+urare de accid