liceul-ghibu.comliceul-ghibu.com/.../11/RAPORT-managerial-2017-2018.docx¢  Web view...

download liceul-ghibu.comliceul-ghibu.com/.../11/RAPORT-managerial-2017-2018.docx¢  Web view Disciplina op¥£ional¤’

If you can't read please download the document

 • date post

  24-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of liceul-ghibu.comliceul-ghibu.com/.../11/RAPORT-managerial-2017-2018.docx¢  Web view...

RAPORT MANAGERIAL

INSTITUȚIA PUBLICĂ

LICEUL TEORETIC „ONISIFOR GHIBU”

MUNICIPIUL CHIȘINĂU

ANUL ȘCOLAR 2017 – 2018

CUPRINS

CAPITOLUL I. RAPORT STATISTIC PENTRU ANUL DE STUDII 2017 - 2018.

CPITOLUL II. CURRICULUM. DESCRIEREA COMPARATIVĂ A ACTIVITĂTILOR DE ÎMBUNĂTĂTIRE A CALITĂTII EDUCAȚIEI

CAPITOLUL III. RAPOARTE MANAGERIALE A DIRECTORILOR ADJUNCȚI

· POSTICĂ ANGELA

· MÎNZAT AURELIA

· GOLBAN TATIANA

· GUȘTIUC NICOLAE

· ZAMFIR TATIANA

· BULIGA VALENTINA

CAPITOLUL IV. NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ ÎN ANUL DE STUDII 2017 - 2018

CAPITOLUL V. PLANUL DE ÎMBUNĂTĂTIRE A CALITĂTII EDUCATIEI ÎN ANUL DE STUDIU 2018-2019

PROBLEMA ASUPRA CĂREIA AU LUCRAT ANGAJAȚII INSTITUȚIEI ÎN ANUL DE STUDII 2017-2018: Racordarea procesului educațional instituțional la standardele de calitate, în scopul obținerii unui grad optim de dezvoltare în context național și european.

RESPONSABILII DE ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI ÎN INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC „ONISIFOR GHIBU”:

· ELENA CERNEI, director, magistru în management educațional, profesor de limba și literatura română, grad didactic superior, grad managerial întâi;

· MÎNZAT AURELIA, director adjunct, magistru în management educațional profesor de matematică, grad didactic superior, grad managerial întâi;

· GUŞTIUC NICOLAE, director adjunct, profesor de istorie, grad didactic superior, grad managerial ăntâi;

· POSTICĂ ANGELA, director adjunct, magistru în management educațional, învăţămînt primar, grad didactic întâi, grad managerial întâi;

· ZAMFIR TATIANA, director adjunct educație, magistru în management educațional, profesor de geografie, grad didactic superior, grad managerial întâi;

· GOLBAN TATIANA, director adjunct, magistru în management educațional profesor de biologie, grad didactic superior;

· BULIGA VALENTINA, contabil-şef.

CAPITOLUL II. CURRICULUM. DESCRIEREA ACTIVITĂTILOR DE ÎMBUNĂTĂTIRE A CALITĂTII .

Motto:„ Natura ne aseamănă, educația ne deosebește”

Confucius

În Instituţia Publică Liceul Teoretic ,,Onisifor Ghibu”, prin toate componentele care construiesc ansamblul curriculumului, activitatea didactică s-a centrat pe asigurarea competențelor specifice fiecărei discipline şi acelor competenţe necesare pentru a se descurca în viaţă.

Reformarea în continuare a sistemului educaţional în scopul asigurării accesului fiecărui copil la o educaţie de calitate presupune o evaluare relevantă şi veridică învăţământu prin prisma cerinţelor înaintate faţă de şcolile prietenoase copilului.

Toate dimensiunile activității realizate în perioada anului școlar 2017-2018 au fost analizate sub aspectul accesului, calității, relevanţei/eficacității, eficienţei.

Una dintre prioritățile anului curent de studii a constituit-o construirea unui învățământ de calitate, desfășurat în liceu, cu cadre didactice bine pregătite. În acest sens s-a acordat o atenție deosebită aplicării strategiei de dezvoltare instituțională, compatibilizării demersurilor proiective cu cele acționale și evaluative, monitorizării calității procesului educațional , implementării Curriculumului Național și dezvoltărilor locale de curriculum la decizia şcolii, promovării dezvoltării instituționale, dezvoltării resurselor umane și materiale, deschiderii către comunitate, schimbării la nivelul abordării învățării prin raportarea la pilonii de bază ai educației: a învăța pentru a ști, a învăța pentru a face, pentru a fi, pentru a trăi împreună cu ceilalți.

Activităţi specifice de îmbunătătire a calitătii şi relevanţei realizate în anul scolar 2017 - 2018:

· Repartizarea obligaţiunilor de funcţie membrilor echipei manageriale;

· Repartizarea orelor cadrelor didactice conform planului-cadru;

· Eaborarea schemei orare în conformitate cu recomandările din planul-cadru (respectarea curbei de efort a elevilor);

· Aprobarea actelor de reglementare a procesului educaţional în baza celor ierarhic superioare din domeniu;

· Constituirea şi organizarea comisiilor metodice;

· Operationalizarea planului managerial pe luni şi afişarea extrasului pe acţiuni;

· Elaborarea unui sistem de evaluare a calităţii prestării serviciilor educaţionale;

· Elaborarea instrumentelor de evaluare a calităţii educaţiei;

· Diseminarea informaţiilor de la seminarele realizate;

· Informarea şi instruirea profesorilor şi şefilor de comisii metodice privind principiile-cheie de elaborare a proiectelor de activitate şi a materialelor didactice;

· Stabilirea stilului de învăţare pentru elevi;

· Prelucrarea modalităţii de utilizare a Fisei de observare a lectiei;

· Evaluare initiala;

· Autoevaluarea;

· Portofoliile cadrelor didactice (pe programe de învăţare şi dirigenţie);

· Portofoliile elevilor;

· Monitorizare respectării regimului de lucru;

· Monitorizarea completării cataloagelor şcolare;

· Monitorizarea progresului şcolar;

· Colectarea dovezilor corespunzătoare descriptorilor de performanţă;

· Raport de autoevaluare la finele anului şcolar;

· Plan de îmbunătăţire a procesului educaţional;

· Sortarea, păstrarea şi verificarea materialelor şi dovezilor.

Pe parcursul anului de studii au fost evidenţiate rezultatele şi efectele acestor activităti în privinţa creşterii calităţii educaţiei oferite de către unitatea şcolară – în special asupra indicatorilor de calitate din standardele naţionale.

Astfel, s-a pus accentul pe următoarele segmente operaţionale:

· Crearea unor organisme care să utilizeze standarde, modele şi proceduri instituţionale de evaluare internă şi externă;

· Creşterea capabilităţii instituţiei de învăţământ de-a prezenta dovezi privind conformitatea sistemului intern de management al calităţii cu standardele acceptate;

· Motivarea elevilor de a învăţa prin ajutor, conform nevoilor lor: ore opţionale, învăţământ complementar şi extraşcolar şi incluziv;

· Realizarea evaluărilor iniţiale care au permis crearea unei imagini exacte pe baza căreia se poate planifica un program de învăţare adecvat, care sa răspunda aspiraţiilor şi potenţialului elevilor;

· Acordarea asistenţei psihologice elevilor pentru rezolvarea unor probleme personale;

· Promovarea egalităţii şanselor, la stabilirea şi menţinerea unor relaţii de lucru şi de comunicare eficace cu elevii, cu alţi profesori s.a

· Toate activităţile de învăţare au fost mai bine planificate şi structurate, iar elevii au fost familiarizaţi cu diferite activităţi de învăţare şi evaluare.

PARTEA III. RAPOARTE MANAGERIALE A DIRECTORILOR ADJUNCȚI.

POSTICĂ ANGELA

ACTIVITATEA CONSILIULUI METODIC

Motto: ,,O școală în care profesorul nu învață

și el e o absurditate.”

Constantin Noica

Învățământul este o sursă de înnoire a societății. Modernizarea învățământului influențează intens rolul și funcțiile sistemului educațional, orientându-l spre o nouă metodologie de abordare a educației, în special, spre o educație de calitate. De fapt, calitatea în educație e cea mai mare provocare a reformei actuale și este asigurată de către actorii educaționali: cadre didactice, elevi, părinți, administrația instituției etc.

Misiunea Centruluui metodic este de a promova inovaţia şi reforma în educaţie, de a

asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din liceu, în corelaţie

cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică.

În anul şcolar 2017-2018 activitatea metodică din cadrul instituţiei noastre a fost organizată şi desfăşurată în conformitate cu prevederile actelor normative, ordinele, dispoziţiile şi instrucţiunile emise de DGETS, având drept deziderat următoarele direcţii strategice de acţiune:

· asigurarea perfecţionării continue a procesului educaţional;

· eficientizarea managementului resurselor umane;

· promovarea imaginii liceului la nivel local, national, internațional.

În condiţiile actuale de schimbări continue se cere ca pedagogul să fie un om al timpului prezent şi, totodată, un om al viitorului. În această ordine de idei, formarea cadrelor didactice şi a cercetărilor ştiinţifico–metodice trebuie să corespundă exigenţelor societăţii prezente şi, anticipat, celei viitoare. În acest scop, un rol major în ghidarea cadrelor didactice îi revine Centrului Metodic care include:

· Consiliul Metodic;

· Şcoala experienţei avansate;

· Școala tânărului specialist;

· Formarea continuă şi perfecţionare –dezvoltare profesională a cadrelor didactice;

· Atestarea cadrelor.

Obiectivele şi direcţiile generale de activitate

Centrul Metodic din IPLT