Legislatie PSI

of 242 /242
CUPRINS ORDONANTA nr. 60 din 28 august 1997..........................................2 LEGE nr. 212 din 16 decembrie 1997..........................................12 LEGE nr. 126 din 3 aprilie 2001...............................................12 DECRET nr. 179 din 30 martie 2001.............................................13 ORDONANTA nr. 114 din 31 august 2000..........................................13 ORDONANTA nr. 88 din 30 august 2001...........................................15 LEGE nr. 363 din 7 iunie 2002.................................................20 LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001..............................................21 HOTARARE nr. 443 din 3 iunie 1999..........................................23 HOTARARE nr. 678 din 30 septembrie 1998.....................................28 ORDIN nr. 775 din 22 iulie 1998.............................................32 HOTARARE nr. 448 din 16 mai 2002..............................................50 ORDIN nr. 791 din 2 septembrie 1998........................................52 ORDIN nr. 1.023 din 15 noiembrie 1999.........................................55 ORDIN nr. 1.080 din 10 februarie 2000.........................................66 HOTARARE nr. 1.088 din 9 noiembrie 2000.......................................73 ORDIN nr. 84 din 14 iunie 2001................................................79 ORDIN nr. 85 din 14 iunie 2001................................................83 ORDIN nr. 86 din 14 iunie 2001................................................89 ORDIN nr. 87 din 14 iunie 2001................................................97 ORDIN nr. 88 din 14 iunie 2001...............................................104 ORDIN nr. 108 din 1 august 2001..............................................122 ORDIN nr. 121 din 10 iulie 2000..............................................134 ORDIN nr. 313 din 9 august 2001..............................................135 ORDIN nr. 138 din 5 septembrie 2001..........................................136 ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001............................................158 1

Embed Size (px)

Transcript of Legislatie PSI

Page 1: Legislatie PSI

CUPRINS

ORDONANTA nr. 60 din 28 august 1997........................................................................................................................2LEGE nr. 212 din 16 decembrie 1997.............................................................................................................................12LEGE nr. 126 din 3 aprilie 2001........................................................................................................................................12DECRET nr. 179 din 30 martie 2001................................................................................................................................13ORDONANTA nr. 114 din 31 august 2000......................................................................................................................13ORDONANTA nr. 88 din 30 august 2001........................................................................................................................15LEGE nr. 363 din 7 iunie 2002..........................................................................................................................................20LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001......................................................................................................................................21HOTARARE nr. 443 din 3 iunie 1999...........................................................................................................................23HOTARARE nr. 678 din 30 septembrie 1998.................................................................................................................28ORDIN nr. 775 din 22 iulie 1998....................................................................................................................................32HOTARARE nr. 448 din 16 mai 2002..............................................................................................................................50ORDIN nr. 791 din 2 septembrie 1998...........................................................................................................................52ORDIN nr. 1.023 din 15 noiembrie 1999..........................................................................................................................55ORDIN nr. 1.080 din 10 februarie 2000............................................................................................................................66HOTARARE nr. 1.088 din 9 noiembrie 2000...................................................................................................................73ORDIN nr. 84 din 14 iunie 2001.......................................................................................................................................79ORDIN nr. 85 din 14 iunie 2001.......................................................................................................................................83ORDIN nr. 86 din 14 iunie 2001.......................................................................................................................................89ORDIN nr. 87 din 14 iunie 2001.......................................................................................................................................97ORDIN nr. 88 din 14 iunie 2001.....................................................................................................................................104ORDIN nr. 108 din 1 august 2001...................................................................................................................................122ORDIN nr. 121 din 10 iulie 2000....................................................................................................................................134ORDIN nr. 313 din 9 august 2001...................................................................................................................................135ORDIN nr. 138 din 5 septembrie 2001............................................................................................................................136ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001............................................................................................................................158

1

Page 2: Legislatie PSI

ORDONANTA nr. 60 din 28 august 1997privind apararea impotriva incendiilorEMITENT: GUVERNUL Publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 30 august 1997

In temeiul prevederilor art. 107. alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. i) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

CAP. 1 Dispozitii generale1

Art. 1. Apararea impotriva incendiilor a vietii oamenilor, a bunurilor si a mediului constituie o problema de interes public, la care trebuie sa participe, in conditiile legii, autoritatile administratiei publice centrale si locale, persoanele juridice si fizice romane, precum si celelalte persoane juridice sau fizice care desfasoara activitati ori se afla in tranzit, dupa caz, pe teritoriul Romaniei. ART. 2 Apararea impotriva incendiilor reprezinta ansamblul integrat de masuri tehnice si organizatorice, precum si de activitati specifice, planificate si realizate potrivit prezentei ordonante, in scopul de a asigura identificarea, evaluarea, controlul si combaterea riscurilor de incendiu, informarea cetatenilor asupra acestora, precum si interventia operativa pentru salvarea si acordarea ajutorului pentru persoanele aflate in pericol, stingerea incendiilor si limitarea efectelor acestora. ART. 3 Persoanele juridice si cele fizice raspund, potrivit legii, de toate efectele nocive ale incendiilor, care decurg din: existenta sau utilizarea constructiilor, echipamentelor, mijloacelor, utilajelor si instalatiilor tehnologice pe care le detin sau administreaza; de activitatea desfasurata sau in legatura cu aceasta; de produsele pe care le folosesc, le prelucreaza, le furnizeaza, le transporta, le stocheaza sau le comercializeaza. ART. 4 Autoritatile administratiei publice centrale si locale asigura integrarea masurilor privind dezvoltarea si perfectionarea activitatii de aparare impotriva incendiilor, in programele de dezvoltare economico-sociala ce se intocmesc la nivel national si local. ART. 5 Situatia de pericol existenta, din momentul observarii, semnalizarii sau anuntarii unui incendiu, pana la terminarea operatiunilor de interventie, constituie o urgenta publica de incendiu.

CAP. 2 Obligatii privind apararea impotriva incendiilor

Sectiunea 1 Obligatii generale

1.000.000 5.000.000

ART. 6 (1) Persoanele fizice si juridice sunt obligate sa respecte in orice imprejurare normele de prevenire si stingere a incendiilor si sa nu primejduiasca, prin deciziile si faptele lor, viata, bunurile si mediul. (2) Orice persoana care observa un incendiu are obligatia de a anunta prin orice mijloc pompierii, primarul sau politia, dupa caz, si sa ia masuri, dupa posibilitatile sale, pentru limitarea si stingerea incendiului.

1.000.000 5.000.000

ART. 7(1) In caz de incendiu, orice persoana are obligatia de a acorda ajutor, cand si cat este rational

posibil, semenilor aflati in pericol sau in dificultate, din proprie initiativa ori la solicitarea victimei, a autoritatilor administratiei publice sau a reprezentantilor acestora, precum si a pompierilor.

(2) In cazul incendiilor produse la paduri, la plantatii si la culturi agricole, persoanele fizice si juridice aflate in apropiere au obligatia sa intervina cu mijloacele de care dispun, fara a fi solicitate.

5.000.000 10.000.000

ART. 8 (1) Persoanele fizice si juridice care detin, cu orice titlu, terenuri, constructii sau instalatii tehnologice au obligatia de a permite accesul pompierilor si persoanelor care acorda ajutor, precum si utilizarea apei, materialelor si mijloacelor proprii pentru operatiuni de salvare, de stingere si de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor persoane. (2) In cazurile prevazute de lege, pentru limitarea propagarii incendiilor si evitarea producerii unui dezastru, persoanele mentionate la alin. (1) trebuie sa accepte si alte masuri stabilite de conducatorul interventiei, cum sunt: degajarea terenurilor, demolarea unei constructii sau a unei parti din

1 Cu modificările făcute de : Modificată şi aprobată de Legea 212/1998 Modificată de Ordonanţa 114/2000 aprobată prin Legea

2

Page 3: Legislatie PSI

constructie, oprirea temporara a activitatilor, evacuarea din zona periclitata, dupa caz.

5.000.000 10.000.000

ART. 9La incheierea contractelor de societate, de concesionare, de inchiriere, de antrepriza si de asociere partile sunt obligate sa consemneze in actele respective raspunderile ce le revin privind asigurarea apararii impotriva incendiilor.

1.000.000 5.000.000

ART. 10(1) Pentru limitarea propagarii si stingerea incendiilor, precum si pentru limitarea si inlaturarea

efectelor acestora, consiliile judetene, consiliile locale si persoanele juridice prevazute la art. 8 au obligatia sa colaboreze intre ele, contribuind cu forte si mijloace, pe baza de reciprocitate sau contra unei plati.

(2) Organizarea actiunilor de colaborare si procedurile necesare se stabilesc prin conventii incheiate intre parti, se prevad in planurile de interventie ale fiecarui participant la conventie si se comunica unitatii teritoriale de pompieri militari.

ART. 11Detinatorii si utilizatorii de constructii ori de instalatii si echipamente tehnologice de productie au obligatia sa conlucreze cu autoritatile administratiei publice si cu organele de specialitate ale acestora in organizarea, asigurarea, pregatirea si punerea in aplicare a planurilor de interventie in caz de urgenta publica de incendiu.

Sectiunea a 2-a Obligatiile consiliului local si ale primarului

ART. 12 (1) Consiliul local are urmatoarele obligatii principale: a) asigura, pe baza normelor generale, organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor in unitatea administrativ-teritoriala pe care o reprezinta, instituie reguli si masuri de prevenire si stingere a incendiilor, corelate cu nevoile locale; b) hotaraste infiintarea serviciului public de pompieri civili, aproba regulamentul de organizare si functionare a acestuia, asigura incadrarea cu personal, dotarea si finantarea cheltuielilor de intretinere si functionare a acestuia in conditii de operativitate si eficienta; c) hotaraste, in cazul in care nu poate infiinta un serviciu public de pompieri civili propriu, asocierea sau stabilirea relatiilor de colaborare, dupa caz, cu alte consilii locale ori cu agenti economici, in baza unor contracte sau in baza altor conventii; d) stabileste, in conditiile legii, cuantumul taxelor speciale destinate finantarii serviciului public de pompieri civili si pentru informarea cetatenilor asupra riscurilor de incendiu si a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor; e) asigura includerea, in planurile de organizare, de dezvoltare urbanistica si de amenajare a teritoriului, a lucrarilor pentru realizarea sistemelor de anuntare, alarmare si alimentare cu apa in caz de incendiu, precum si a cailor de acces pentru interventii in caz de urgenta publica de incendiu; f) analizeaza periodic capacitatea de aparare impotriva incendiilor a unitatii administrativ-teritoriale pe care o reprezinta si hotaraste masuri de imbunatatire a acesteia; g) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege. (2) Pentru partea unitatii administrativ-teritoriale cuprinsa in raionul de interventie de baza al unei subunitati de pompieri militari, consiliul local nu constituie formatiile de interventie si salvare, prevazute la art. 30 alin. (2), in structura serviciului public de pompieri civili. ART. 13 Primarul are urmatoarele obligatii principale: 5.000.000 10.000.000

a) stabileste masurile necesare acordarii asistentei pentru prevenirea incendiilor la gospodariile populatiei;

5.000.000 10.000.000

b) organizeaza controlul respectarii masurilor de aparare impotriva incendiilor, pe timpul adunarilor sau manifestarilor publice, precum si la constructiile si instalatiile tehnologice apartinand domeniului public si privat al unitatii administrativ-teritoriale, la institutiile publice si agentii economici de interes local, si dispune verificarea masurilor stabilite prin avizele, autorizatiile si acordurile pe care le emite;

5.000.000 10.000.000

c) asigura realizarea si mentinerea in stare de functionare a sistemelor de anuntare si alarmare, de alimentare cu apa in caz de incendiu, precum si a cailor de acces pentru situatii de urgenta publica;

1.000.000 5.000.000

d) aduce la cunostinta publica normele, regulile si dispozitiile de aparare impotriva incendiilor si informeaza populatia cu privire la modul de comportare in caz de incendiu;

1.000.000 5.000.000

e) asigura pregatirea profesionala, antrenarea si perfectionarea personalului din serviciul public de pompieri civili, precum si elaborarea si actualizarea planurilor de interventie;

3

Page 4: Legislatie PSI

1.000.000 5.000.000

f) asigura constituirea si gestionarea rezervelor de substante de stingere, echipament de protectie, hrana si alte mijloace necesare sustinerii operatiunilor de interventie de lunga durata;

500.000 1.000.000

g) furnizeaza brigazii sau grupului de pompieri militari, in termen de 10 zile, datele si informatiile privind incendiile la care pompierii militari nu au intervenit;

500.000 1.000.000

h) comunica brigazii sau grupului de pompieri militari situatia actualizata a dotarii cu autospeciale si anunta de indata scoaterea din interventie a acestora; i) primeste si analizeaza reclamatiile si sesizarile cetatenilor referitoare la apararea impotriva incendiilor. j) indeplineste orice alte obligatii prevazute de lege.

Sectiunea a 3-a Obligatiile consiliului judetean

ART. 14 Consiliul judetean are urmatoarele obligatii principale: a) instituie reguli si dispozitii de aparare impotriva incendiilor pentru domeniul public si privat al judetului, cu acordul brigazii sau grupului de pompieri militari; b) hotaraste, in conditiile legii, infiintarea unor centre de formare si perfectionare a personalului din serviciile publice de pompieri civili, cu acordul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari; c) asigura supravegherea respectarii normelor si masurilor de aparare impotriva incendiilor la agentii economici si institutiile de sub autoritatea sa; d) sprijina organizarea si desfasurarea concursurilor profesionale ale pompierilor civili; d^1) prevede si aproba in bugetul propriu fondurile necesare pentru realizarea actiunilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor." e) indeplineste orice alte obligatii prevazute de lege.

Sectiunea a 4-a Obligatiile prefectului

ART. 15 Prefectul are urmatoarele obligatii principale: a) instituie, in conditiile legii, masuri obligatorii in domeniul apararii impotriva incendiilor, cu aplicabilitate pe intregul teritoriu al judetului; b) asigura mobilizarea fortelor si mijloacelor necesare pentru acordarea ajutorului in situatii de urgenta publica, generate de incendii; c) dispune efectuarea de controale si inspectii la obiectivele apartinand domeniului public si privat, despre care sunt informatii privind incalcari grave ale normelor de prevenire si stingere a incendiilor; d) analizeaza rapoartele intocmite de organele de specialitate si dispune masuri pentru respectarea legalitatii; in situatiile de pericol public poate decide suspendarea activitatii pana la inlaturarea acestora; e) indeplineste orice alte obligatii prevazute de lege.

Sectiunea a 5-a Obligatiile autoritatilor administratiei publice centrale de specialitate

ART. 16 (1) Ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate au urmatoarele obligatii principale:

1.000.000 5.000.000

a) elaboreaza strategii privitoare la apararea impotriva incendiilor in domeniul de competenta si asigura aplicarea acestora;

5.000.000 10.000.000

b) emit, potrivit legii, norme si reglementari tehnice de specialitate pentru constructii si amenajari, echipamente, utilaje si instalatii, precum si pentru activitatile pe care le coordoneaza, cuprinzand reguli si masuri specifice de prevenire si stingere a incendiilor;

5.000.000 10.000.000

c) indruma, controleaza si analizeaza activitatea de respectare a normelor emise potrivit alin. (1) lit. b), la patrimoniul public si privat al statului, pe care il administreaza;

1.000.000 5.000.000

d) stabilesc metode si proceduri pentru identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu, specifice domeniului de competenta, asigurand bancile de date necesare; e) acorda sprijin agentilor economici si institutiilor din structura, in indeplinirea obligatiilor legale privind apararea

impotriva incendiilor.

4

Page 5: Legislatie PSI

(2) Elaborarea masurilor si reglementarilor, controlul, precum si supravegherea indeplinirii obligatiilor prevazute la alin. (1) se realizeaza prin personal sau compartimente de specialitate, dupa caz, constituite la nivelul fiecarei autoritati ale administratiei publice centrale de specialitate. (3) Normele si reglementarile prevazute la alin. (1) lit. b) se emit si se modifica cu avizul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari si au aplicabilitate generala pentru domeniul de competenta al emitentului, indiferent de titularul dreptului de proprietate. ART. 17 Ministerul Educatiei Nationale, in colaborare cu Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, stabileste, prin protocol, temele si activitatile practic-aplicative de educatie civica privind apararea impotriva incendiilor, care se includ in programele pentru invatamantul prescolar, primar si secundar, precum si in planurile activitatilor extrascolare. ART. 18 Agentia Nationala pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare, la propunerea autoritatilor administratiei publice centrale interesate, va inscrie in programele anuale si de perspectiva teme de cercetare-proiectare privind noi metode si mijloace de prevenire si stingere a incendiilor.

Sectiunea a 6-a Obligatiile patronului, utilizatorului si salariatilor

ART. 19 (1) In sensul prezentei ordonante, prin patron se intelege persoana fizica cu atributii de conducere, care angajeaza salariati cu contract individual de munca sau cu conventie civila de prestari servicii in numele persoanei juridice pe care o reprezinta. (2) Patronul are urmatoarele obligatii principale:

5.000.000 10.000.000

a) sa stabileasca, prin dispozitii scrise, responsabilitatile si modul de organizare privind apararea impotriva incendiilor in unitatea sa, sa le actualizeze ori de cate ori apar modificari si sa le aduca la cunostinta salariatilor, utilizatorilor si oricarei persoane interesate;

5.000.000 10.000.000

b) sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa justifice autoritatilor competente ca masurile de aparare impotriva incendiilor sunt corelate cu natura si nivelul riscurilor;

5.000.000 10.000.000

c) sa obtina avizele si autorizatiile de prevenire si stingere a incendiilor, prevazute de lege;

5.000.000 10.000.000

d) sa intocmeasca si sa actualizeze permanent lista cu substantele periculoase, clasificate astfel potrivit legii, utilizate in activitatea sa sub orice forma, cu mentiuni privind: proprietatile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezinta pentru sanatate si mediu, mijloacele de protectie recomandate, metode de prim-ajutor, substante pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

5.000.000 10.000.000

e) sa elaboreze instructiunile de aparare impotriva incendiilor si sa stabileasca sarcinile ce revin salariatilor, pentru fiecare loc de munca;

5.000.000 10.000.000

f) sa verifice ca, atat salariatii, cat si persoanele din exterior, care au acces in unitatea sa, primesc, cunosc si respecta instructiunile necesare privind masurile de aparare impotriva incendiilor;

5.000.000 10.000.000

g) sa stabileasca un numar de persoane cu atributii privind punerea in aplicare, controlul si supravegherea masurilor de aparare impotriva incendiilor;

5.000.000 10.000.000

h) sa asigure mijloacele tehnice corespunzatoare si personalul necesar interventiei in caz de incendiu, precum si conditiile de pregatire a acestora, corelat cu natura riscurilor de incendiu, profilul activitatii si marimea unitatii;

5.000.000 10.000.000

i) sa asigure intocmirea planurilor de interventie si conditiile pentru ca acestea sa fie operationale in orice moment;

5.000.000 10.000.000

j) sa asigure contractele, intelegerile, angajamentele, conventiile si planurile necesare corelarii, in caz de incendiu, a actiunii fortelor si mijloacelor proprii cu cele ale unitatilor de pompieri militari si cu ale serviciilor de urgenta ce pot fi solicitate in ajutor; sa permita accesul acestora in unitatea sa in scop de recunoastere, de instruire sau de antrenament si sa participe la exercitiile si aplicatiile tactice de interventie organizate;

1,000.000 5.000.000

k) sa asigure si sa puna in mod gratuit la dispozitia fortelor chemate in ajutor mijloacele tehnice, echipamentele de protectie individuala, substantele chimice de stingere care sunt specifice riscurilor care decurg din existenta si functionarea unitatii sale, precum si medicamentele si antidotul necesare acordarii primului ajutor;

1.000.000 5.000.000

l) sa prevada fondurile necesare realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor si sa asigure, la cerere, plata cheltuielilor efectuate de alte persoane fizice sau juridice care au intervenit pentru stingerea incendiilor in unitatea sa;

5

Page 6: Legislatie PSI

1.000.000 5.000.000

m) sa stabileasca si sa transmita, catre utilizatorii produselor rezultate din activitatea unitatii sale, precum si catre tertii interesati, regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile previzibile la utilizarea, manipularea, transportul, depozitarea si conservarea produselor respective.

5.000.000 10.000.000

ART. 20 (1) Daca patronul nu-si poate indeplini, cu mijloacele si personalul propriu, obligatiile prevazute la art. 19 alin. (2) lit. b), e) si h), el este obligat sa incheie contracte sau conventii cu persoane fizice sau juridice din exteriorul unitatii sale, in care caz va asigura acestora toate informatiile si conditiile necesare realizarii scopurilor propuse. (2) Patronii care detin parti din aceeasi constructie trebuie sa conlucreze pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin din prezenta ordonanta, in vederea asigurarii masurilor de aparare impotriva incendiilor pentru ansamblul constructiei.ART. 21 (1) In toate cazurile, salariatii desemnati potrivit art. 19 alin. (2) lit. g) si h) ori persoanele sau serviciile angajate conform art. 20 alin. (1) trebuie sa aiba competenta profesionala si, dupa caz, mijloacele tehnice de interventie, la nivelul de performanta prevazut de reglementarile specifice. (2) Pentru salariatii desemnati potrivit art. 19 alin. (2), lit. g) si h), patronul este obligat sa le acorde timpul necesar executarii atributiilor stabilite.

ART. 22 (1) In sensul prezentei ordonante, prin utilizator se intelege orice persoana care foloseste un bun aflat in proprietatea altei persoane, in baza unei conventii ori prin punerea acestuia la dispozitie pentru utilitate publica, in mod gratuit. (2) Utilizatorul are urmatoarele obligatii principale:

1.000.000 5.000.000

a) sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor, stabilite si date, sub orice forma, de patron, proprietar, producator sau furnizor, dupa caz; b) sa intretina si sa foloseasca, in scopul pentru care au fost realizate, dotarile pentru apararea impotriva incendiilor, asigurate de patron, proprietar sau de producator. c) sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le organizeaza sau le desfasoara, in care caz utilizatorului ii revin, in mod corespunzator, si obligatiile prevazute la art. 19..

500.000 1.000.000

ART. 23 Fiecare salariat, indiferent de natura angajarii, are in procesul muncii urmatoarele obligatii principale: a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice forma, de patron sau de persoanele desemnate de acesta; b) sa utilizeze, potrivit instructiunilor date de patron sau de persoanele desemnate de acesta, substantele periculoase, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele de lucru; c) sa nu efectueze manevre si modificari nepermise ale mijloacelor tehnice de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor; d) sa comunice, imediat, patronului ori persoanelor imputernicite de acesta orice situatie pe care este indreptatit sa o considere un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor; e) sa coopereze cu salariatii desemnati de patron, atat cat ii permit cunostintele si sarcinile sale, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor; f) sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat aflat intr-o situatie de pericol.

Sectiunea a 7-a Obligatiile proiectantilor si executantilor 1.000.000 5.000.000

ART. 24 Proiectantii de constructii si amenajari, de echipamente, utilaje si instalatii tehnologice sunt obligati: a) sa cuprinda in documentatiile pe care le intocmesc masurile de aparare impotriva incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le contin obiectele proiectate; b) sa prevada in documentatiile tehnice de proiectare, potrivit reglementarilor specifice, autospeciale, instalatii, dispozitive, echipamente, substante, accesorii si alte mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, care indeplinesc conditiile de calitate, potrivit legii; c) sa intocmeasca si sa predea beneficiarilor schemele si instructiunile de functionare, la parametrii proiectati, ale dispozitivelor si instalatiilor de prevenire si stingere a incendiilor, pe care le-au prevazut in documentatii, precum si regulile necesare de verificare si intretinere in

6

Page 7: Legislatie PSI

exploatare a acestora. d) sa elaboreze scenarii de siguranta la foc pentru constructiile si instalatiile tehnologice proiectate, pe baza metodologiei emise de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;

1.000.000 5.000.000

ART. 25 Executantii lucrarilor de constructii si de montaj de echipamente si instalatii sunt obligati: a) sa realizeze, integral si la timp, masurile de aparare impotriva incendiilor cuprinse in proiecte, cu respectarea conditiilor de calitate prevazute de lege; b) sa asigure luarea masurilor de aparare impotriva incendiilor necesare pe timpul efectuarii probelor si rodajelor mecanice; c) sa puna in stare de functiune instalatiile de prevenire si stingere a incendiilor, prevazute in documentatiile de executie, pana la data receptiei constructiilor, amenajarilor sau instalatiilor tehnologice pe care le-au realizat.

ART. 26 Proiectantilor si executantilor le sunt aplicabile, dupa caz, si dispozitiile prevazute la art. 19-22 din prezenta ordonanta. La lucrarile de amenajari a constructiilor existente, in cazul in care, in mod justificat, nu pot fi indeplinite unele prevederi ale reglementarilor in vigoare, referitoare la siguranta la foc, se vor lua masuri compensatorii de aparare impotriva incendiilor.

CAP. 3 Controlul riscului de incendiu

5.000.000 10.000.000

ART. 27 (1) In toate fazele de cercetare, proiectare, executie si pe intreaga lor durata de existenta, constructiile de orice tip, dispozitivele, echipamentele si instalatiile tehnologice se supun unei examinari sistematice si calificate pentru identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu, in conditiile prevazute de reglementarile specifice. (2) Obligatia executarii activitatilor prevazute la alin. (1) revine persoanelor care concura la proiectarea, realizarea, exploatarea, intretinerea, repararea, postutilizarea si dezafectarea constructiilor, echipamentelor si a instalatiilor tehnologice, potrivit obligatiilor si raspunderilor prevazute de lege. (3) Metodologia privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu se elaboreaza de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, se aproba de ministrul de interne si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

5.000.000 10.000.000

ART. 28 (1) Inceperea lucrarilor de executie la constructii si la instalatii tehnologice noi, dezvoltarea, modernizarea sau schimbarea destinatiei celor existente, precum si punerea in functiune a acestora se supun, potrivit legii, avizarii si autorizarii privind prevenirea si stingerea incendiilor. (2) Obligatia obtinerii avizelor si/sau autorizatiilor prevazute la alin. (1) revine persoanei fizice sau juridice care finanteaza si realizeaza investitii noi sau interventii la constructiile existente ori, dupa caz, beneficiarului investitiei.

(3) Avizele si autorizatiile prevazute la alin. (2) se elibereaza de catre brigazile si grupurile de pompieri militari. (4) Categoriile de constructii, instalatii tehnologice si alte amenajari, care se supun avizarii si/sau autorizarii privind prevenirea si stingerea incendiilor, se aproba prin hotarare a Guvernului. (5) Normele metodologice de avizare si autorizare privind prevenirea si stingerea incendiilor se elaboreaza de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, se aproba de ministrul de interne si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

CAP. 4 Serviciile de pompieri civili

Sectiunea 1 Constituirea si atributiile serviciilor de pompieri civili

ART. 29 Consiliile locale, agentii economici si institutiile au obligatia sa constituie servicii de pompieri civili, potrivit prevederilor prezentei ordonante. ART. 30 (1) Serviciile de pompieri civili sunt structuri profesionale, altele decat unitatile Corpului Pompierilor Militari, incadrate cu personal civil, care au atributii privind apararea vietii, avutului public si/sau privat impotriva

7

Page 8: Legislatie PSI

incendiilor, in sectoarele de competenta stabilite cu acordul brigazilor si grupurilor de pompieri militari, precum si pentru acordarea ajutorului persoanelor aflate in pericol, in caz de accident sau dezastru. (2) Serviciile de pompieri civili au in structura, dupa caz, compartiment sau specialisti pentru prevenirea incendiilor, formatii de interventie, salvare si prim ajutor, ateliere de reparatii si de intretinere. (3) Serviciile de pompieri civili sunt publice sau private. Serviciile de pompieri private se pot constitui, pe plan local, ca societati comerciale, potrivit legii. (4) Serviciul de pompieri civili se incadreaza cu pompieri angajati si/sau cu pompieri voluntari, dupa caz; serviciile incadrate numai cu pompieri voluntari sunt servicii de pompieri voluntari. "(5) Calificarea, perfectionarea si conversia profesionala a personalului serviciilor de pompieri civili, precum si certificarea competentei acestuia se realizeaza cu respectarea standardelor ocupationale. (6) Ocupatiile componente ale profesiei de pompier se stabilesc de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale pe baza propunerilor Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari. (7) Organizarea si functionarea serviciilor de pompieri civili se stabilesc prin regulamente aprobate, dupa caz, de catre consiliile locale sau conducerile agentilor economici si institutiilor ce le-au constituit. ART. 31 Criteriile minime de performanta privind organizarea si functionarea serviciilor publice de pompieri civili se stabilesc de catre Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, iar pentru celelalte servicii de pompieri civili, de catre brigada sau grupul de pompieri militari in a carei zona de competenta se constituie serviciul respectiv. ART. 32 Serviciile de pompieri civili au urmatoarele atributii principale:

500.000 1.000.000

a) desfasoara activitati de informare si instruire privind cunoasterea si respectarea regulilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor; b) verifica modul de aplicare a normelor, dispozitiilor, instructiunilor si masurilor care privesc apararea impotriva incendiilor, in sectorul de competenta; c) executa actiuni de interventie pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor si protectia persoanelor si a bunurilor periclitate de incendii; d) acorda ajutor, in conditiile legii, persoanelor a caror viata este pusa in pericol in caz de explozie, inundatii, alunecari de teren, accidente, precum si in caz de dezastre.

ART. 33 Pe baza hotararii consiliului local si in conditiile prevazute de lege, serviciul public de pompieri civili de sub autoritatea sa poate presta, contra cost, catre orice persoana fizica sau juridica, unele servicii, fara a afecta indeplinirea atributiilor prevazute la art. 32, cum sunt: a) transport de apa, evacuarea apei din subsoluri sau din fantani; b) limitarea raspandirii unor produse poluante, colectarea sau indepartarea acestora; c) eliberarea cailor de circulatie de doboraturi de vant sau de mijloace de transport accidentate; d) curatarea si repararea sobelor si cosurilor de fum, interventii de urgenta in caz de defectiuni la instalatii electrice, de gaze sau de alimentare cu apa; e) incarcarea si intretinerea stingatoarelor, lucrari de termoprotectie, lucrari la inaltime; f) alte servicii in domeniul apararii impotriva incendiilor a vietii oamenilor, bunurilor si a mediului. ART. 34 (1) Formarea, specializarea si perfectionarea pompierilor civili si a cadrelor tehnice cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se realizeaza prin cursuri organizate de catre unitatile abilitate prin lege, cu avizul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari. (2) Planurile tematice de pregatire pentru cursurile prevazute la alin. (1) se avizeaza de catre brigazile si grupurile de pompieri militari. (3) Criteriile de evaluare privind organizarea, functionarea si asigurarea logistica a unitatilor prevazute la alin. (1) se elaboreaza de catre Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari. Sectiunea a 2-a Drepturi, compensatii si despagubiri ce se acorda pompierilor civili

ART. 35 In exercitarea atributiilor ce ii revin, personalul serviciilor de pompieri civili are urmatoarele drepturi: a) sa solicite, de la persoanele fizice si juridice, date, informatii si documente necesare indeplinirii atributiilor legale privind apararea impotriva incendiilor; b) sa stabileasca restrictii ori sa interzica, potrivit competentei prevazute in regulamentul de organizare si functionare al serviciului, utilizarea focului deschis si efectuarea unor lucrari cu substante inflamabile, pentru a preveni producerea de incendii ori explozii; c) sa propuna oprirea functionarii sau demolarea constructiei incendiate, precum si a celor vecine ori a unei parti din acestea, in scopul limitarii propagarii incendiilor si evitarii unui dezastru, daca un asemenea pericol este real, iminent si inevitabil; d) sa utilizeze, in functie de necesitate, apa, indiferent de sursa din care provine, pentru interventii la incendii;

8

Page 9: Legislatie PSI

e) sa se deplaseze cu autospecialele din dotare la locul interventiei, pe drumuri care nu sunt deschise circulatiei publice ori pe alte terenuri, daca cerintele de operativitate si de lucru impun aceasta; sa opreasca ori sa limiteze traficul public in zona desfasurarii operatiunilor de interventie; f) sa intre in locuinta persoanelor fizice, la solicitarea sau cu consimtamantul scris al acestora, in conditiile prevazute de lege; in cazul cand se impune inlaturarea unui pericol iminent de incendiu asupra vietii, integritatii fizice sau bunurilor unei persoane, consimtamantul nu este necesar. ART. 36 (1) Pompierilor civili li se asigura gratuit de catre consiliul local sau de catre patron, dupa caz, uniforme si echipamentul de protectie adecvate misiunilor pe care le indeplinesc, iar in cazul in care pe timpul interventiei li s-a degradat imbracamintea ori alte bunuri personale, consiliul local sau patronul ii despagubeste in mod corespunzator. (2) Pompierii civili au obligatia sa poarte uniforma, echipament de protectie si insemne distinctive, a caror descriere si conditii de acordare se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul de Interne, cu avizul Departamentului pentru Administratia Publica Locala si aprobat de Guvern.

ART. 37 (1) Pe timpul interventiei, pompierilor civili si celorlalti participanti la actiuni in conditii de risc li se asigura antidot adecvat naturii mediului de lucru, potrivit legii. (2) In cazul incendiilor de durata, care depasesc 4 ore, pompierilor civili si celorlalti participanti la interventie li se asigura hrana gratuit, in echivalentul a 1.400 de calorii pentru fiecare masa. (3) Obligatia asigurarii drepturilor prevazute in alin. (1) si (2) revine consiliului local sau patronului, dupa caz.

Art. 37^1. Incadrarea personalului angajat al serviciilor de pompieri civili in conditii speciale sau deosebite de munca se realizeaza in conditiile prevazute de lege.

ART. 38 (1) Pompierii voluntari incadrati in serviciile de pompieri civili au dreptul la compensatii in bani pentru timpul efectiv de lucru la interventii si la celelalte activitati prevazute in programul serviciului. (2) Cuantumurile orare ale compensatiei prevazute la alin. (1) se stabilesc si se acorda de catre consiliul local sau de patron, dupa caz, diferentiat pe categorii de functii. ART. 39 (1) Pe timpul cat se afla la cursuri de pregatire si concursuri profesionale, organizate in afara localitatii in care functioneaza serviciul, pompierii voluntari beneficiaza de toate drepturile de deplasare, cazare si de diurna, ca pompierii angajati, care se acorda de consiliul local sau patron, dupa caz.(3) Pompierii voluntari care sunt salariati ai altor servicii publice locale isi pastreaza drepturile de salariu la locul

de munca pentru perioada de timp cat participa la interventii sau la cursuri de pregatire.

5.000.000 10.000.000

ART. 40 Persoanele juridice care organizeaza servicii de pompieri civili au obligatia sa asigure personalul acestora la o societate comerciala de asigurari, pentru caz de boala profesionala, accident sau deces, produs in timpul sau din cauza indeplinirii atributiilor ce le revin pe timpul interventiilor.

ART. 41 (1) Pompierii nu raspund de pagubele inerente procesului de interventie. (2) Pagubele produse serviciului de pompieri, prin pierderea sau degradarea mijloacelor din dotare pe timpul actiunilor de interventie, se suporta de catre consiliul local, patron sau de catre beneficiarul interventiei, dupa caz, daca paguba nu s-a produs din culpa unui membru al serviciului de pompieri.

CAP. 5 Sanctiuni

ART. 42 (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni, si se sanctioneaza cu amenda: a) de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, nerespectarea prevederilor art. 13 lit. g) si h), art. 23 lit. a)-d) si art. 32 lit. a)-c); b) de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, nerespectarea prevederilor art. 6, art. 7, art. 10 alin. (1) si (2), art. 13 lit. d)-f), art. 16 alin. (1) lit. a) si d), art. 19 alin. (2) lit. k)-m), art. 22 lit. a)-c), art. 24 si art. 25; c) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, nerespectarea prevederilor art. 8, art. 9, art. 13 lit. a)-c), art. 16 alin. (1) lit. b) si c), art. 19 alin. (2) lit. a)-j), art. 20, art. 27, art. 28 alin. (2), art. 40 si art. 48 alin. (2).

9

Page 10: Legislatie PSI

(2) Contraventiile la normele de prevenire si stingere a incendiilor, altele decat cele prevazute la alin. (1), emise potrivit prevederilor prezentei ordonante, si sanctiunile contraventionale se stabilesc prin hotarare a Guvernului. (3) Sanctiunile contraventionale se aplica persoanelor fizice sau juridice, dupa caz. (4) Dispozitiile prevazute la alin. (1) si (2) se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor. ART. 43 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 42 se fac de catre personalul unitatii de pompieri militari cu atributii de indrumare, control, interventie si constatare a incalcarilor legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, anume desemnat de comandantul Corpului Pompierilor Militari, precum si de alte organe abilitate de lege.

CAP. 6 Dispozitii finale

ART. 44 (1) Organizarea, conducerea, indrumarea si controlul activitatii de aparare impotriva incendiilor in unitatile structurilor de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala se realizeaza potrivit prevederilor prezentei ordonante, pe baza normelor aprobate de conducatorii structurilor respective, cu avizul prevazut la art. 16 alin. (3). (2) La unitatile din structurile mentionate la alin. (1), pompierii militari exercita controlul asupra modului de aplicare a prevederilor legale privind apararea impotriva incendiilor, numai la solicitarea comandantilor sau sefilor acestora. (3) La sediile Presedintiei Romaniei, Parlamentului, Guvernului, precum si la alte obiective de importanta deosebita aflate in administrarea autoritatilor publice centrale se pot constitui prin hotarare a Guvernului subunitati de pompieri militari; institutiile respective asigura gratuit imobilele, spatiile si utilitatile necesare in vederea functionarii si desfasurarii activitatii subunitatilor de pompieri militari. ART. 45 (1) Interventia pentru stingerea incendiilor si salvarea persoanelor in subteran, la centrale nucleare, pe caile ferate, in porturi si acvatorii, aeroporturi, platforme maritime de foraj si extractie, precum si la navele aflate in apele teritoriale romane se asigura de catre serviciile de pompieri civili ale agentilor economici care administreaza sectorul respectiv, cu asistenta tehnica a unitatilor de pompieri militari. (2) Pompierii militari au obligatia sa intervina in sprijinul serviciilor de pompieri civili ale agentilor economici mentionati la alin. (1), in masura in care dispun de mijloace de interventie, de echipament de protectie si substante de stingere, precum si de subunitati de interventie specializate. (3) Agentii economici mentionati la alin. (1) pun gratuit la dispozitia pompierilor militari substante si echipamentele specifice necesare interventiei. ART. 46 (1)Laboratoarele si poligoanele de incercari la foc, de testari si experimentari in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se autorizeaza si acrediteaza potrivit legii. (2) Regulamentul de autorizare si acreditare a laboratoarelor si poligoanelor de incercari la foc, de testari si experimentari in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se elaboreaza de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, se aproba de ministrul de interne si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 47 (1) Autospecialele, echipamentele, substantele, accesoriile si celelalte mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, utilizate pe teritoriul Romaniei, trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice, de calitate si de performanta prevazute de reglementarile in vigoare. (2) Metodologia de certificare a conformitatii, agrementare tehnica si de avizare tehnica pentru fabricarea, comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice prevazute la alin. (1) se elaboreaza de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, se aproba de ministrul de interne si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 48 (1) Cadrele tehnice din ministere si cele ale organelor administratiei publice centrale si locale, precum si personalul tehnic al agentilor economici si institutiilor, cu atributiuni de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, se atesta de unitatile Corpului Pompierilor Militari.

5.000.000 10.000.000

(2) Prestarea lucrarilor de termoprotectie, ignifugare, verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor se efectueaza de catre persoane juridice atestate de marile unitati si de unitatile de pompieri militari.

10

Page 11: Legislatie PSI

(3) Atestarea persoanelor prevazute la alin. (1) si (2) se face pe baza metodologiilor elaborate de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, aprobate de ministrul de interne si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 48^1. (1) Pentru actele si documentele eliberate potrivit legii marile unitati si unitatile de pompieri militari percep urmatoarele tarife: a) avizul, acordul sau autorizatia privind prevenirea si stingerea incendiilor - 500.000 lei; b) avizul privind infiintarea si functionarea serviciilor private de pompieri civili - 1.000.000 lei; c) avizul la norme, normative sau alte reglementari tehnice privind prevenirea si stingerea incendiilor - 1.000.000 lei; d) atestatul, brevetul sau certificatul de competenta ori de calificare eliberat persoanelor fizice - 100.000 lei; e) atestatul eliberat persoanelor juridice - 500.000 lei; f) avizul, certificatul de conformitate sau agrementul tehnic privind fabricarea, comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor 300.000 lei; g) autorizarea sau acreditarea laboratoarelor si poligoanelor de incercari la foc, de testari si experimentari in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor - 2.000.000 lei. (2) Termenul limita de eliberare a actelor si documentelor prevazute la alin. (1) este de 30 de zile de la data prezentarii documentatiilor complete pe baza carora se elibereaza actul sau documentul solicitat. Pentru situatiile in care eliberarea actelor sau documentelor presupune verificari complexe termenul este de 60 de zile. (3) La cererea persoanelor fizice si juridice actele si documentele prevazute la alin. (1) pot fi eliberate, dupa caz, si in regim de urgenta, in functie de posibilitatile marilor unitati si ale unitatilor de pompieri militari, situatie in care tarifele vor fi majorate dupa cum urmeaza: a) pentru reducerea termenului la 15 zile, cu 30%; b) pentru reducerea termenului la 5 zile, cu 50%. (4) Cuantumul tarifelor pentru eliberarea actelor si documentelor prevazute la alin. (1) se actualizeaza periodic, in functie de rata inflatiei, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului de Interne, cu avizul Oficiului Concurentei. (5) La tarifele prevazute la alin. (1) se adauga, dupa caz, contravaloarea prestatiilor efectuate pe baza de contract de marile unitati si de unitatile de pompieri militari pentru desfasurarea activitatilor de formare, pregatire, specializare sau evaluare, respectiv pentru verificari in teren, incercari, testari, experimentari sau analize executate in laboratoare si poligoane. (6) Veniturile realizate din eliberarea actelor si documentelor prevazute la alin. (1) se retin integral ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, si vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente si de capital. Sumele neutilizate la finele anului se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie."

ART. 49 Cheltuielile ocazionate de stingerea incendiilor la bunurile apartinand domeniului public si privat al statului, la bunurile personale ale cetatenilor, precum si la cele apartinand asociatiilor non-profit sau organizatiilor cu caracter cultural, politic, religios, sportiv sau umanitar, constituite potrivit legii, se suporta de catre consiliul local in raza caruia s-a produs incendiul.

Art. 49^1. Hotararile Guvernului prevazute la art. 28 alin. (4), art. 36 alin. (2) si art. 42 alin. (2), precum si noile norme generale de prevenire si stingere a incendiilor se emit in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 50 Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Decretul nr. 232/1974 privind prevenirea si stingerea incendiilor, republicat in Buletinul Oficial nr. 71 din 2 august 1978, cu modificarile ulterioare, si Decretul nr. 290/1977 privind aprobarea Normelor generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor, publicat in Buletinul Oficial nr. 90 din 22 august 1977, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEA

11

Departamentul pentru Administratie Publica Locala, Grigore Lapusanu, secretar de stat

p. Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, Ioan Lucacel, secretar de stat

Contrasemneaza: p. Ministru de interne, Teodor Zaharia, Secretar de stat

Page 12: Legislatie PSI

LEGE nr. 212 din 16 decembrie 1997pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilorEMITENT: PARLAMENTUL Publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 18 decembrie 1997

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 60 din 28 august 1997 privind apararea impotriva incendiilor, emisa in temeiul art. 1 lit. i) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997, cu urmatoarele modificari2: Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 16 septembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATULUI OLIVIU GHERMAN

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 25 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR VASILE LUPU

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilorEMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI Publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 18 decembrie 1997

In temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,

Presedintele Romaniei decreteaza:

ARTICOL UNIC Se promulga Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor si se dispune publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRESEDINTELE ROMANIEI EMIL CONSTANTINESCU

LEGE nr. 126 din 3 aprilie 2001privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 114/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilorEmitent : PARLAMENTULPublicata in : MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 4 aprilie 2001

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 114 din 31 august 2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, emisa in temeiul art. 1 lit. G pct. 4 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 425 din 1 septembrie 2000.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 16 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 1 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

2 Modificările au fost introduse in textul ordonantei12

Page 13: Legislatie PSI

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR VALER DORNEANU

DECRET nr. 179 din 30 martie 2001pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 114/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilorEmitent : PRESEDINTELE ROMANIEIPublicat in : MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 4 aprilie 2001

In temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,

Presedintele Romaniei decreteaza:

ARTICOL UNIC Se promulga Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 114/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor si se dispune publicarea acestei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

PRESEDINTELE ROMANIEI ION ILIESCU

ORDONANTA nr. 114 din 31 august 2000pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilorEmitent : GUVERNULPublicata in : MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000 In temeiul dispozitiilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. G pct. 4 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta. ART. 1 Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/1997, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza3: 1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins: 2. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins: 3. La articolul 14, dupa litera d) se introduce litera d^1) cu urmatorul cuprins: 4. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins: 5. La articolul 24 se introduce litera d) cu urmatorul cuprins: 6. La articolul 27 se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins: 7. La articolul 30, alineatele (5) si (6) vor avea urmatorul cuprins: 8. La articolul 33, litera f) va avea urmatorul cuprins: 9. La articolul 36, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins: 10. Dupa articolul 37 se introduce articolul 37^1 cu urmatorul cuprins: 11. La articolul 44 se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins: 12. La articolul 46 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins: 13. La articolul 47 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins: 14. La articolul 48, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins: 15. Dupa articolul 48 se introduce articolul 48^1 cu urmatorul cuprins: ART. 2 Ordonanta Guvernului nr. 60/1997, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

PRIM-MINISTRU MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Contrasemneaza: Ministru de interne,

3 Textul modificărilor a fost introdus în cuprinsul OG 60/199713

Page 14: Legislatie PSI

Constantin Dudu Ionescu

Ministrul finantelor, Decebal Traian Remes

Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului, Romica Tomescu

Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, Nicolae Noica

Ministrul muncii si protectiei sociale, Smaranda Dobrescu

p. Ministrul functiei publice, Ioan Onisei, secretar de stat

14

Page 15: Legislatie PSI

ORDONANTA nr. 88 din 30 august 2001 4 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgentaEmitent : GUVERNULPublicata in : MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 1 septembrie 2001

In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. IV.6 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

CAP. 1 Dispozitii generale

ART. 1 (1) Serviciile publice comunitare pentru situatii de urgenta, denumite in continuare servicii publice comunitare, se infiinteaza in subordinea consiliilor judetene, Consiliului General al Municipiului Bucuresti, a consiliilor locale ale municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si a consiliilor oraselor si comunelor.5

(2) Serviciile publice comunitare sunt profesioniste si voluntare. (3) Se infiinteaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, denumit in continuare Inspectorat, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, demilitarizat, cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Administratiei Publice. ART. 2 (1) Serviciile publice comunitare si Inspectoratul au ca scopuri principale: apararea vietii, bunurilor si mediului impotriva incendiilor si dezastrelor, precum si realizarea masurilor de protectie civila. (2) Serviciile publice comunitare si Inspectoratul fac parte din fortele de protectie ale sistemului de securitate nationala. ART. 3 Serviciile publice comunitare si Inspectoratul asigura indeplinirea atributiilor specifice de protectie civila si de prevenire si stingere a incendiilor, potrivit competentelor stabilite prin legile in vigoare.

CAP. 2 Serviciile publice comunitare pentru situatii de urgenta

ART. 4 6

(1) Serviciile publice comunitare profesioniste se infiinteaza in subordinea consiliilor judetene prin preluarea de la Ministerul de Interne a inspectoratelor de protectie civila, brigazilor si grupurilor de pompieri militari.

(2) Serviciile publice comunitare profesioniste se infiinteaza ca structuri unificate, realizate prin reorganizarea inspectoratelor de protectie civila si Brigazii de Pompieri ale municipiului Bucuresti si sectoarelor acestuia, preluate de la Ministerul de Interne

(3) Serviciile publice comunitare profesioniste functioneaza ca institutii publice cu personalitate juridica. ART. 5 (1) Serviciile publice comunitare voluntare se organizeaza in subordinea consiliilor locale prin unificarea serviciilor publice de pompieri civili si a formatiunilor de protectie civila din subordinea acestora.

Art. 6.7

(1) Structura organizatorica si dotarea serviciilor publice comunitare se realizeaza pe baza criteriilor de performanta elaborate de Inspectorat si aprobate prin ordin comun al ministrului administratiei publice si ministrului de interne. (2) Regulamentele de organizare si functionare ale serviciilor publice comunitare se intocmesc pe baza regulamentului-cadru, elaborat de Inspectorat si aprobat de ministrul administratiei publice, si se aproba prin hotarare de catre consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti. (3) Infiintarea sau desfiintarea unor servicii publice comunitare se face numai cu avizul Inspectoratului si cu aprobarea ministrului administratiei publice."

4 asa cum a fost modificata si aprobata prin LEGE nr. 363 din 7 iunie 2002 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor

publice comunitare pentru situatii de urgenta si publicată in M. Of. 447/26,06,20025 asa cum a fost modificata de art. 1 din LEGEA nr. 363 din 7 iunie 2002

6 asa cum a fost modificata de art. 2 din LEGEA nr. 363 din 7 iunie 2002 7 asa cum a fost modificata de art. 4 din LEGEA nr. 363 din 7 iunie 2002

15

Page 16: Legislatie PSI

Art. 7.8 (1) Activitatea serviciilor publice comunitare este coordonata de presedintele consiliului judetean si de primarul general al municipiului Bucuresti, respectiv de primarii comunelor, oraselor, municipiilor si ai sectoarelor municipiului Bucuresti. (2) Serviciile publice comunitare sunt conduse, de regula, de catre profesionisti in domeniu."

CAP. 3 Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta

Art. 8.9 (1) Inspectoratul se organizeaza si functioneaza ca structura unificata, realizata prin reorganizarea Comandamentului Protectiei Civile si Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari, preluate de la Ministerul de Interne. (2) Inspectoratul este condus de un inspector general cu rang de secretar de stat, ajutat de doi inspectori generali adjuncti cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administratiei publice. (3) Inspectoratul are un secretar general, functionar public de conducere, numit prin concurs sau examen, potrivit legii, ale carui atributii se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului. ART. 9 Inspectoratul are sediul in municipiul Bucuresti, ART. 10 In subordinea Inspectoratului functioneaza institutii de invatamant, studii si experimentari, unitati si subunitati specializate, baze, ateliere si depozite de asigurare tehnica, logistica si de reparatii. ART. 11 (1) Inspectoratul asigura, la nivel national, punerea in aplicare, intr-o conceptie unitara, a legislatiei in vigoare in domeniile date in competenta prin lege, precum si coordonarea si controlul metodologic al serviciilor publice comunitare. (2) Inspectoratul face parte din sistemul national pentru managementul situatiilor de urgenta si de criza. ART. 12 Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, Inspectoratul colaboreaza cu Ministerul de Interne, cu celelalte ministere si autoritati ale administratiei publice centrale, potrivit prevederilor legale in vigoare. ART. 13 Organigrama si regulamentul de organizare si functionare ale Inspectoratului se elaboreaza de Ministerul Administratiei Publice si se aproba prin hotarare a Guvernului. ART. 14 Pentru aplicarea unitara a prevederilor legale la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, Inspectoratul elaboreaza metodologii, norme si regulamente care se aproba prin ordin al ministrului administratiei publice.

CAP. 4 Personalul serviciilor publice comunitare

ART. 15 Personalul serviciilor publice comunitare, al Inspectoratului si al unitatilor si institutiilor subordonate acestuia trebuie sa indeplineasca cerintele de calificare potrivit standardelor de pregatire si ocupationale pentru profesiile respective si sa participe la programele specifice de formare profesionala continua. "(2) In cadrul serviciilor publice comunitare, al Inspectoratului si al unitatilor subordonate acestuia functioneaza structuri specializate, incadrate cu ofiteri, maistri militari, subofiteri, militari angajati pe baza de contract, militari in termen, cu termen redus si personal civil."10

ART. 16 Personalul serviciilor publice comunitare profesioniste, al Inspectoratului, al unitatilor si institutiilor subordonate acestuia se compune din: a) ofiteri, maistri militari si subofiteri de protectie civila, pompieri si specialisti;11

8 asa cum a fost modificata de art. 5 din LEGEA nr. 363 din 7 iunie 2002 9 asa cum a fost modificata de art. 6 din LEGEA nr. 363 din 7 iunie 2002 10 asa cum a fost modificata de art. 8 din LEGEA nr. 363 din 7 iunie 2002 11 asa cum a fost modificata de art. 9 din LEGEA nr. 363 din 7 iunie 2002

16

Page 17: Legislatie PSI

b) functionari publici calificati in specialitatile necesare indeplinirii atributiilor specifice; c) personal contractual operativ de executie, atestat in meseriile de protectie civila, pompieri si alte specialitati; d) personal contractual auxiliar. ART. 17 Selectionarea, pregatirea, incadrarea, numirea, evaluarea, promovarea, recompensarea, sanctionarea, transferul si incetarea raporturilor de munca ale personalului serviciilor publice comunitare se realizeaza potrivit statutului personalului din serviciile pentru situatiile de urgenta. ART. 18 Personalul serviciilor publice comunitare profesioniste si al Inspectoratului cu atributii de indrumare, control si constatare a respectarii legii privind protectia civila si apararea impotriva incendiilor, precum si de interventie, desemnat potrivit legii, este investit, pe timpul indeplinirii serviciului, cu exercitiul autoritatii publice.

CAP. 5 Asigurarea financiara si materiala ART. 19 Autoritatile administratiei publice centrale si locale care infiinteaza servicii publice comunitare potrivit prezentei ordonante vor prevedea, distinct, in proiectele bugetelor proprii, resursele financiare necesare in vederea organizarii, inzestrarii, functionarii si indeplinirii atributiilor legale de catre serviciile respective si vor exercita controlul folosirii acestora conform atributiilor legale. ART. 20 (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital aferente activitatii serviciilor publice comunitare si a cheltuielilor Inspectoratului si structurilor din subordinea acestuia se asigura din bugetele locale si de la bugetul de stat. (2) Resusele bugetare prevazute la alin. (1) se completeaza cu venituri extrabugetare, donatii, sponsorizari si alte surse, potrivit legii."12. ART. 21 Abrogat de art 11 din Legea 363/2002. ART. 22 Abrogat de art 11 din Legea 363/2002. ART. 23 (1) Serviciile publice comunitare si Inspectoratul au in inzestrare autospeciale si utilaje de interventie, de descarcerare si acordare a primului ajutor, echipament si aparatura de transmisiuni, gestionare apeluri de urgenta, alertare-instiintare, de informatica, de identificare riscuri si de protectie a personalului, mijloace de transport, substante si alte materiale tehnice specifice, precum si animale de cautare-salvare, necesare in vederea indeplinirii atributiilor prevazute de lege. (2) Personalul serviciilor publice comunitare si al Inspectoratului are dreptul la uniforma, in conditiile legii. Uniforma, echipamentul de protectie, tehnica si cladirile au insemne distinctive specifice.

CAP. 6 Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 24 (1) Bunurile mobile si imobile, proprietate publica sau privata a statului, aflate in folosinta Comandamentului Protectiei Civile, Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari si structurilor subordonate acestora, se transmit din administrarea Ministerului de Interne in administrarea Ministerului Administratiei Publice - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, respectiv a consiliilor judetene, Consiliului General al Municipiului Bucuresti, consiliilor locale ale municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor, pentru serviciile publice comunitare."13

(2) Predarea-preluarea bunurilor prevazute la alin. (1) se face pe baza de protocol si se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei Publice si a Ministerului de Interne. ART. 25 (1) Personalul actual incadrat in marile unitati, unitatile si subunitatile de pompieri si protectie civila se transfera sau se detaseaza in interesul serviciului in structurile serviciilor publice comunitare profesioniste, ale Inspectoratului, institutiilor si unitatilor subordonate acestuia. (2) Numarul si structura personalului prevazut la alin. (1) se aproba prin hotarare a Guvernului. (3) Cadrele militare si militarii angajati pe baza de contract, transferati sau detasati in conditiile prevederilor alin. (1), isi pastreaza drepturile si obligatiile specifice prevazute de legislatia in vigoare, aplicabile personalului militar din sistemul ordinii publice.

12 asa cum a fost modificat de art 10 din LEGEA nr 363 din 7 iunie 200213 asa cum a fost modificat de art 12 din LEGEA nr 363 din 7 iunie 2002

17

Page 18: Legislatie PSI

(4) Militarii in termen din marile unitati, unitatile, subunitatile si institutiile prevazute la alin. (1) isi continua executarea serviciului militar in structurile serviciilor publice comunitare profesioniste, iar inlocuirea acestora se va face esalonat cu personal civil profesionist. (5) Propunerile de efective pentru incorporare si incadrare cu personal civil profesionist se fac de Inspectorat. (6) Personalul disponibilizat in urma infiintarii serviciilor publice comunitare, Inspectoratului si structurilor subordonate acestuia beneficiaza de drepturile, ajutoarele si facilitatile prevazute de lege. ART. 2614

(1) Organizarea, functionarea si atributiile serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta se stabilesc prin hotarare a Guvernului. (2) Statutul personalului din serviciile publice comunitare, Inspectorat si structurile subordonate acestuia se aproba prin lege. (3) Profesionalizarea serviciilor publice comunitare prevazute la art. 5 se va realiza esalonat, o data cu dotarea si asigurarea resurselor necesare, potrivit legii." ART. 27 (1) Demilitarizarea, profesionalizarea, elaborarea cadrului juridic specific, precum si principalele activitati si etape pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante se realizeaza pe baza unui program, elaborat de Ministerul de Interne si Ministerul Administratiei Publice, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante si aprobat prin hotarare a Guvernului."15. (2) Aplicarea prevederilor prezentei ordonante se realizeaza pe masura asigurarii resurselor umane, materiale si financiare necesare. ART. 28 Obligatiile si actiunile internationale privind integrarea euroatlantica, protectia civila si apararea impotriva incendiilor asumate de Comandamentul Protectiei Civile si de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari se preiau, esalonat, de catre Ministerul Administratiei Publice si se indeplinesc de catre Inspectorat. ART. 29 Inspectoratul coordoneaza prin serviciile publice comunitare profesioniste planificarea si mobilizarea resurselor pentru situatiile si starile exceptionale prevazute de lege. ART. 30 Prezenta ordonanta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2002."16.

PRIM-MINISTRU ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza: --------------- Ministrul administratiei publice, Octav Cozmanca

p. Ministru de interne, Abraham Pavel, secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice, Gheorghe Gherghina, secretar de stat

PRIM-MINISTRU ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza: Ministrul administratiei publice, Octav Cozmanca

p. Ministru de interne, Abraham Pavel, secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice, Gheorghe Gherghina,

14 asa cum a fost modificat de art 13 din LEGEA nr 363 din 7 iunie 200215 asa cum a fost modificat de art 14 din LEGEA nr 363 din 7 iunie 200216 asa cum a fost modificat de art 15 din LEGEA nr 363 din 7 iunie 2002

18

Page 19: Legislatie PSI

secretar de stat

19

Page 20: Legislatie PSI

LEGE nr. 363 din 7 iunie 2002 17 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgentaEmitent : PARLAMENTULPublicata in : MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 88 din 30 august 2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, adoptata in temeiul art. 1 pct. IV.6 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins: 2. Alineatele (1) si (2) ale articolului 4 vor avea urmatorul cuprins: 3. Alineatul (2) al articolului 5 se abroga. 4. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins: 5. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins: 6. Alineatul (1) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins: 7. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins: 8. La articolul 15 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins: 9. Litera a) a articolului 16 va avea urmatorul cuprins: 10. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins: 11. Articolele 21 si 22 se abroga. 12. Alineatul (1) al articolului 24 va avea urmatorul cuprins: 13. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins: 14. Alineatul (1) al articolului 27 va avea urmatorul cuprins: 15. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins: "Art. 30. - Prezenta ordonanta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2002."

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATULUI, GHEORGHE BUZATU

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 13 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR VALER DORNEANU

--------

17 continutul articolelor a fost introdus in cuprinsul ordonantei20

Page 21: Legislatie PSI

LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001administratiei publice localeEmitent : PARLAMENTULPublicata in : MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 23 aprilie 2001………………………………………………..ART. 38 (1) Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice, locale sau centrale. (2) Consiliul local are urmatoarele atributii principale: d) aproba bugetul local, imprumuturile, virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare; aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar; stabileste impozite si taxe locale, precum si taxe speciale, in conditiile legii; e) aproba, la propunerea primarului, in conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate, ale institutiilor si serviciilor publice, precum si ale regiilor autonome de interes local; g) hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei sau orasului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii; i) infiinteaza institutii publice, societati comerciale si servicii publice de interes local; urmareste, controleaza si analizeaza activitatea acestora; instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare si functionare pentru institutiile si serviciile publice de interes local; numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, conducatorii serviciilor publice de interes local, precum si pe cei ai institutiilor publice din subordinea sa; aplica sanctiuni disciplinare, in conditiile legii, persoanelor pe care le-a numit; k) analizeaza si aproba, in conditiile legii, documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localitatilor, stabilind mijloacele materiale si financiare necesare in vederea realizarii acestora; aproba alocarea de fonduri din bugetul local pentru actiuni de aparare impotriva inundatiilor, incendiilor, dezastrelor si fenomenelor meteorologice periculoase; l) stabileste masurile necesare pentru construirea, intretinerea si modernizarea drumurilor, podurilor, precum si a intregii infrastructuri apartinand cailor de comunicatii de interes local; n) asigura, potrivit competentelor sale, conditiile materiale si financiare necesare pentru buna functionare a institutiilor si serviciilor publice de educatie, sanatate, cultura, tineret si sport, apararea ordinii publice, apararea impotriva incendiilor si protectia civila, de sub autoritatea sa; urmareste si controleaza activitatea acestora; q) hotaraste cu privire la asigurarea ordinii publice; analizeaza activitatea gardienilor publici, politiei, jandarmeriei, pompierilor si a formatiunilor de protectie civila, in conditiile legii, si propune masuri de imbunatatire a activitatii acestora; ART. 66 (1) Primarul indeplineste o functie de autoritate publica. El este seful administratiei publice locale si al aparatului propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, pe care il conduce si il controleaza. (2) Primarul raspunde de buna functionare a administratiei publice locale, in conditiile legii. ART. 67 Primarul reprezinta comuna sau orasul in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane sau straine, precum si in justitie. ART. 68 (1) Primarul indeplineste urmatoarele atributii principale: b) asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local. In situatia in care apreciaza ca o hotarare este ilegala, in termen de 3 zile de la adoptare il sesizeaza pe prefect; d) prezinta consiliului local, anual sau ori de cate ori este necesar, informari, privind starea economica si sociala a comunei sau a orasului, in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale, precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotararilor consiliului local; e) intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local; h) ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, impreuna cu organele specializate ale statului. In acest scop poate mobiliza populatia, agentii economici si institutiile publice din comuna sau din oras, acestea fiind obligate sa execute masurile stabilite in planurile de protectie si interventie elaborate pe tipuri de dezastre; i) asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul politiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor si unitatilor de protectie civila, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, in conditiile legii; k) ia masurile prevazute de lege cu privire la desfasurarea adunarilor publice; q) asigura intretinerea si reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a orasului, instalarea semnelor de circulatie, desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal, in conditiile legii; s) conduce serviciile publice locale; asigura functionarea serviciilor de stare civila si de autoritate tutelara; supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si ajutor social; u) numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, cu exceptia secretarului; propune consiliului local numirea si eliberarea din functie, in conditiile legii, a conducatorilor regiilor autonome, ai institutiilor si serviciilor publice de interes local; v) raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al comunei sau al orasului; (2) Primarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau de alte acte normative, precum si insarcinarile date de consiliul local.ART. 70 (1) Primarul deleaga viceprimarului sau, dupa caz, viceprimarilor, prin dispozitie emisa in cel mult 30 de zile de la validare, exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit art. 68 alin. (1) lit. j), m), p), r), v), x) si y).

21

Page 22: Legislatie PSI

(3) Atributiile ce revin primarului, ca reprezentant al statului, potrivit art. 69, cu exceptia celor de ofiter de stare civila, precum si cele prevazute la art. 68 alin. (1) lit. a)-f), h), i), k), l) si t) nu pot fi delegate. ART. 71

(1) In exercitarea atributiilor sale primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostinta publica sau dupa ce au fost comunicate persoanelor interesate, dupa caz.

22

Page 23: Legislatie PSI

HOTARARE nr. 443 din 3 iunie 1999pentru aprobarea Regulamentului privind portul, conditiile de acordare si descrierea uniformei, echipamentului de protectie si insemnelor distinctive ale pompierilor civiliEMITENT: GUVERNUL Publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 15 iunie 1999

In temeiul art. 36 din Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 212/1997,

Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1 Se aproba Regulamentul privind portul, conditiile de acordare si descrierea uniformei, echipamentului de protectie si insemnelor distinctive ale pompierilor civili, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. ART. 2 Raspunderea pentru punerea in aplicare a prevederilor regulamentului revine, potrivit competentei, consiliului local, primarului, patronului sau managerului agentului economic ori institutiei care a constituit serviciul de pompieri civili respectiv.

PRIM-MINISTRU RADU VASILE

Contrasemneaza: --------------- Ministru de interne, Constantin Dudu-Ionescu

Ministrul finantelor, Decebal Traian Remes

Secretar de stat, seful Departamentului pentru Administratie Publica Locala, Vlad Rosca

ANEXA 1

REGULAMENTprivind portul, conditiile de acordare si descrierea uniformei, echipamentului de protectie si insemnelor distinctive ale pompierilor civili

I. Dispozitii generale

1. Personalul din serviciile de pompieri civili are dreptul la uniforma, echipament de protectie si insemne distinctive, pe care le va purta in timpul executarii serviciului. 2. Uniforma poate fi purtata si in timpul deplasarilor in interes de serviciu, la festivitatile si manifestarile oficiale, precum si in orice alte ocazii, din dispozitia sefului serviciului de pompieri civili. Portul uniformei de catre personalul serviciilor de pompieri civili trebuie sa asigure: a) crearea sentimentului de incredere a populatiei in persoana pompierului si reflectarea respectului pe care trebuie sa il impuna apartenenta la un serviciu de pompieri civili; b) autoritatea si prestigiul personalului serviciului de pompieri civili in fata publicului si a salariatilor; c) recunoasterea misiunii profund umanitare si a calitatii de salvator a pompierului civil, precum si a aceleia de persoana investita cu atributii de control al respectarii normelor de prevenire si stingere a incendiilor. 3. Portul uniformei confera personalului din serviciile de pompieri civili recunoasterea calitatii de functionare in slujba cetatenilor. 4. Este interzis portul uniformei si al echipamentului de protectie in locuri si in imprejurari care ar putea aduce prejudicii prestigiului serviciului de pompieri civili. 5. Cheltuielile pentru acordarea uniformei, insemnelor distinctive si a echipamentului de protectie se suporta, dupa caz, de catre organizatorul serviciului sau de pompierii civili, in conditiile prevazute de lege. 6. Pompierii civili au obligatia sa intretina in stare corespunzatoare uniforma, echipamentul de protectie si insemnele distinctive, sa le poarte in mod ingrijit, sa cunoasca si sa respecte cu strictete regulile privind portul acestora. 7. In cazul deteriorarii, pierderii sau distrugerii uniformei datorita riscului normal al serviciului, organizatorul serviciului de pompieri civili este obligat sa acorde o noua uniforma, conform legii. 8. Fiecarui pompier civil care participa la actiuni de interventie i se va asigura in mod gratuit un set de echipament de protectie adecvat, care va fi inlocuit, in cazul degradarii partiale sau totale, de catre organizatorul serviciului.

23

Page 24: Legislatie PSI

9. Se interzice modificarea uniformei, echipamentului de protectie si a insemnelor distinctive, precum si portul acestora cu alte articole de imbracaminte sau incaltaminte care nu sunt cuprinse in prezentul regulament. 10. Uniformele si echipamentul de protectie existente se scot din folosinta pe masura uzarii acestora, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2000.

II. Descrierea uniformei, a echipamentului de protectie si a insemnelor distinctive

A. Uniforma Uniforma pentru pompieri este de culoare bleumarin inchis (bleu Rembrandt) si se compune din: veston, pantalon pentru barbati, pantalon si fusta pentru femei, camasa cu maneca lunga, camasa-bluza, bluzon, scurta, cravata, pantofi si ghete pentru barbati, pantofi si cizme pentru femei, fular, pulover, caciula, sapca, manusi si curea. 1. Veston (plansele nr. 1 si 2) Vestonul se confectioneaza din stofa, adaptata in varianta de vara si in varianta de iarna, fiind croit drept, putin cambrat in talie, cu slit in spate, si se incheie cu patru nasturi din metal. Vestonul este prevazut la exterior, in ambele parti, cu patru buzunare cu clapeta: doua la partea superioara, aplicate pe piept la nivelul primului nasture, si doua la partea inferioara, ascunse, la nivelul ultimului nasture. De asemenea, la interior, vestonul este prevazut cu doua buzunare ascunse, inchise cu nasturi. Vestonul are epoleti care se prind la partea dinspre gat cu nasturi metalici. Nasturii vestonului sunt confectionati din material auriu perlat si usor bombati. Modelul vestonului pentru femei este acelasi ca si cel pentru barbati, cu exceptia celor doua pense pe piept, iar partea dreapta se incheie peste cea stanga. 2. Pantalon (plansele nr. 1 si 2) Pantalonul se confectioneaza in varianta iarna-vara, din acelasi material ca si vestonul, si are croiala dreapta, fara manseta. Lungimea pantalonului ajunge pana la partea superioara a tocului incaltamintei, iar latimea variaza intre 210 mm si 270 mm, in raport cu talia. Pantalonul este prevazut cu doua buzunare laterale si un buzunar la spate, inchis prin clapeta cu un nasture de format mic. Modelul pantalonului este similar pentru barbati si femei. 3. Fusta (plansa nr. 2) Fusta se confectioneaza pentru femei, in varianta vara-iarna, din acelasi material ca si vestonul. Croiala fustei este dreapta, largimea acesteia se stabileste in raport cu talia, iar lungimea este de cel putin 50 mm sub rotula genunchiului. Vestonul impreuna cu pantalonul, la barbati, si vestonul impreuna cu fusta sau cu pantalonul, la femei, se poarta numai cu camasa si cravata. 4. Camasa cu maneca lunga (plansa nr. 3) Camasa cu maneca lunga este de culoare bleu, croita drept, avand manecile prevazute cu mansete care se inchid cu nasturi de format mic, confectionati din plastic. Camasa cu maneca lunga se confectioneaza din tercot si se poarta numai cu cravata si cu veston sau cu bluzon. In ocazii speciale camasa poate avea culoarea alba. 5. Camasa-bluza (plansa nr. 3) Camasa-bluza are culoarea bleu, este confectionata din tercot, inchisa la gat si incheiata cu 5 nasturi. La partea superioara are doua buzunare cu clape care se inchid cu cate un nasture de format mic, confectionat din plastic. Maneca este scurta, terminata cu manseta, iar pe umar bluza are epoleti care se prind cu nasturi la partea dinspre gat. Camasa-bluza se confectioneaza cu banda la terminatie. Se poate realiza si in varianta cu maneca lunga. Se poarta cu cravata sau descheiata la gat. 6. Bluzon (plansa nr. 4) Bluzonul are culoarea bleumarin inchis (bleu Rembrandt), se confectioneaza din tercot, are revere rasfrante, se incheie cu fermoar pe interior si la trei nasturi (butoni de prindere) pe exterior, iar pe umar are epoleti. Bluzonul este prevazut cu patru buzunare drepte, doua la partea superioara si doua la partea inferioara, prevazute cu clape si nasturi (butoni de prindere); la partea interioara are doua buzunare ascunse, iar partea de jos se termina cu elastic. Lungimea bluzonului trebuie sa depaseasca talia cu 100 mm - 150 mm. Bluzonul poate fi confectionat si din piele. 7. Scurta (plansa nr. 4) Scurta are culoarea bleumarin inchis (bleu Rembrandt), este croita drept, tip trei sferturi, se confectioneaza din postav sau din piele, iar pe umar are epoleti. Scurta va avea la exterior doua buzunare la partea inferioara, iar la interior, doua buzunare ascunse; se va incheia in fata la un rand de nasturi ascunsi, iar ajustarea pe talie se va face printr-un cordon cu doua catarame din metal. 8. Cravata Cravata se confectioneaza din matase sau din tesatura poliesterica tip matase si va avea culoarea neagra sau bleumarin. 9. Pantofi, cizme, ghete Pantofii si ghetele pentru barbati sunt confectionate din piele de culoare neagra sau din inlocuitori tip piele, iar ghetele sunt imblanite sau captusite. Se poarta cu ciorapi negri sau bleumarin. Pantofii si cizmele pentru femei sunt confectionate din piele de culoare neagra sau din inlocuitori tip piele, iar cizmele vor fi imblanite. 10. Fular Fularul se confectioneaza din fibre de lana sau de tip luna de culoare bleumarin inchis (bleu Rembrandt). 11. Pulover Puloverul se confectioneaza din fire de lana sau de tip lana de culoare bleumarin inchis (bleu Rembrandt). Se poate realiza cu guler inalt sau anchior, cu sau fara maneci, cu epoleti sau fara epoleti. Acesta va fi prevazut cu platca la umeri, iar cel cu maneci va avea cotiere din tercot. In partea superioara stanga va fi prevazut cu un buzunar din tercot.

24

Page 25: Legislatie PSI

12. Sapca (plansa nr. 5) Sapca se confectioneaza din material de acelasi tip si culoare cu vestonul. Calota sepcii este de forma ovala, cu o lungime totala de 250 mm, iar distanta dintre aceasta si banda de sustinere este de 50 mm imprejurul sepcii. In fata, unde calota este sustinuta interior cu un arc de otel pentru evitarea deformarii, distanta pana la varful acesteia este de 100 mm. Pe banda de sustinere, pe partea exterioara, este aplicata o banda de tesatura intaritoare, cu latimea de 50 mm, avand culoarea vestonului. Cozorocul este de culoare neagra, de forma ovala, si se fixeaza la sapca intr-un unghi de 45 gr. fata de banda acesteia. Lateral, in stanga si in dreapta sepcii, pe banda de sustinere exterioara, la imbinarea acesteia cu cozorocul se fixeaza doi nasturi din metal, de format mic, identici cu cei utilizati la veston. Nasturii sunt legati peste partea superioara de imbinare a benzii de sustinere cu cozorocul printr-un snur dublu, impletit din doua culori, rosu antic si galben. Emblema se monteaza pe locul dintre marginea superioara a cozorocului si extrema din fata a calotei. 13. Caciula (plansa nr. 5) Caciula se confectioneaza din material de acelasi tip si culoare cu scurta. Calota caciulii are forma ovala, nu este dublata pe partea exterioara si este captusita in interior. Clapa din fata este putin rotunjita, iar cea din spate formeaza doua urechi laterale, prevazute cu bentita si nasture pentru incheierea acestora deasupra capului si sub barbie. Clapele sunt dublate pe partea exterioara cu blana naturala sau cu imitatie de blana de culoare bleumarin inchis (bleu Rembrandt). Pe clapa din fata, la mijloc, se aplica emblema. 14. Manusi Manusile se confectioneaza din piele si au culoarea neagra. 15. Curea Cureaua se confectioneaza din piele si are culoarea neagra.

B. Echipamentul de protectie

Echipamentul de protectie se compune din: combinezon-salopeta, cascheta simpla, costum de interventie, cizme tip pompier, casca tip pompier, manusi de protectie si centura de siguranta. 1. Combinezon-salopeta (plansa nr. 6) Combinezonul-salopeta se confectioneaza din bumbac sau din tesatura tip bumbac, de culoare bleumarin inchis, in variantele combinezon sau bluza si pantalon. Modelul combinezonului-salopeta are patru buzunare cu burduf, prevazute cu clapa, doua in partea superioara si doua in partea inferioara. Manecile vor fi largi, confortabile si prevazute cu posibilitatea ajustarii largimii la incheietura mainii. Inchiderea fantei de imbracare si a buzunarelor se va realiza cu fermoare si cu capse rezistente la coroziune. Pentru personalul din formatiile de salvare si de prim ajutor combinezonul-salopeta va avea culoarea rosie. 2. Cascheta simpla (plansa nr. 5) Cascheta simpla se confectioneaza din tesatura tip bumbac sau poliester, de culoare rosu antic. In partea din fata, central, se aplica emblema pentru sapca, cascheta si caciula. 3. Costum de interventie (plansa nr. 7) Costumul de interventie se compune din: a) haina; b) pantalon. a) Haina Haina este de culoare gri-mustar, confectionata dintr-un material care sa asigure izolare termica, protectie impotriva flacarii, a actiunii substantelor chimice si a apei, precum si rezistenta mecanica. Haina este croita drept, tip trei sferturi, cu guler rotunjit, lat, prevazut cu arici. Sub guler mai exista o banda care, la ridicarea acestuia, se prinde astfel incat sa acopere tot gatul. Haina este prevazuta la partea inferioara cu doua buzunare largi si la partea superioara, in stanga, cu un buzunar. Manecile sunt model raglan cu clin, iar pentru ajustarea largimii la incheietura mainii sunt prevazute clape cu arici. Pe maneci, in partea inferioara lateral, sunt prevazute doua inele pentru prinderea manusilor de protectie. Haina se va incheia cu fermoar ascuns, protejat cu o platca prevazuta cu carabiniere. Pe fata si pe spate, in dreptul pieptului si la partea inferioara, precum si pe maneci sunt prevazute benzi reflectorizante. b) Pantaloni Pantalonii sunt de aceeasi culoare, confectionati din acelasi material cu haina si prevazuti cu piept si betelii cu cleme pentru ajustare pe corp. Pantalonii se incheie cu fermoar, iar pe partile laterale si la partea inferioara vor fi prevazuti cu benzi reflectorizante. 4. Casca tip pompier Casca se prezinta in doua variante: casca fara vizor si casca cu vizor si este de culoare galbena, realizata din poliester armat cu fibre de sticla sau sintetice. La partea superioara casca este prevazuta cu o nervura longitudinala pentru intarire si cu un suport pentru fixarea lampii de iluminat, iar in interior este prevazuta cu un sistem de protectie si de fixare pe cap. In varianta cu vizor casca este prevazuta cu aparatoare impermeabila pentru gat si cu un vizor din stiplex. 5. Cizme tip pompier Cizmele sunt confectionate in doua variante: a) din piele, cu caramb scurt; b) din cauciuc, cu caramb scurt sau lung.

25

Page 26: Legislatie PSI

In ambele variante talpa cizmelor este din cauciuc cu insertie metalica (brant metalic din tabla de inox). Cele din piele au si bombeul metalic. Pentru incaltare usoara cizmele sunt prevazute cu doua gaici laterale. 6. Manusi de protectie Manusile se confectioneaza dintr-un material care sa indeplineasca urmatoarele conditii: izolare termica, protectie impotriva flacarilor si a agentilor chimici cu care se intra in contact pe timpul interventiilor, precum si rezistenta mecanica (contra patrunderii obiectelor taioase sau ascutite). Sunt prevazute cu 5 degete si cu carabiniere metalice pentru prinderea intre ele, de centura de siguranta sau de manecile hainei. 7. Centura de siguranta Centura de siguranta se confectioneaza din chinga lata de terom (poliester), de culoare bordo, si se incheie printr-o pafta metalica din doua piese. Centura de siguranta este prevazuta cu 4 inele de trei marimi diferite, corespunzatoare modului de utilizare. In raport cu efectele negative ale produselor cu care se intra in contact pe timpul interventiilor, se asigura si alte tipuri de echipamente de protectie. C. Insemnele distinctive 1. Emblema pentru ierarhizare (plansa nr. 8) Emblema pentru ierarhizare are forma dreptunghiulara, de culoare neagra, care se prinde pe maneca stanga pe partea laterala, la 100 mm de marginea inferioara a acesteia. Emblema va avea latimea de 40 mm si lungimea in functie de numarul de trese, marginea bordata cu fir auriu, fixandu-se pe maneca prin coasere. La camasa-bluza emblema pentru ierarhizare se aplica pe partea din fata a manecii, la nivelul cusaturii mansetei. Pentru ierarhizare se utilizeaza trese din tesatura aurita, cu latimea de 5 mm, avand o distanta de 5 mm intre ele si intre ele si marginea epoletului. In raport cu functia indeplinita, seful de serviciu va avea 4 trese, seful compartimentului de prevenire si seful formatiei de interventie, salvare si prim ajutor vor avea 3 trese, seful de tura va avea doua trese, iar seful de grupa va avea o tresa. 2. Insemnul profesional pentru rever (plansa nr. 9) Insemnul profesional pentru rever va fi confectionat din metal inoxidabil de culoare aurie. Se fixeaza pe reverul gulerului vestonului sau al camasii-bluza, pe ambele parti, la o distanta de 10 mm de marginea gulerului. 3. Emblema pentru sapca, cascheta si caciula (plansa nr. 9) Emblema pentru sapca, cascheta si caciula are dimensiunile 60 mm x 60 mm si se confectioneaza din metal inoxidabil de culoare aurie. Poate fi realizata si in varianta brodata. La partea superioara a emblemei (intre lauri) este redata (se amplaseaza) stema Romaniei in culorile oficiale. 4. Emblema pentru maneca (plansa nr. 10) Emblema pentru maneca are forma de scut cu dimensiunile 100 mm x 80 mm si se confectioneaza din fibre poliesterice. Fondul este rosu antic, are inscris cu negru la partea superioara SERVICIUL DE POMPIERI CIVILI, la partea inferioara denumirea localitatii sau a agentului economic, iar in centru este redat, in culoare galbena, insemnul profesional. Pe margine emblema are prevazut un snur tricolor in culorile drapelului national. 5. Eghilet Eghiletul este confectionat din snur impletit, in culorile rosu antic si galben. Are lungimea de 450 mm si se poarta in ocazii speciale, montat pe sub epoletul stang al vestonului sau camasii si pe nasturele buzunarului stang superior de pe piept. 6. Steagul serviciului de pompieri civili (plansa nr. 11) Steagul serviciului de pompieri civili are forma dreptunghiulara si dimensiunile 90 cm x 120 cm, se confectioneaza din matase visinie, imitatie brocart, cu franjuri si ciucuri de culoare galbena, avand doua fete. Fata 1 (institutionala) a steagului va cuprinde in centru insemnul profesional brodat cu matase in culori diferite (casca - aurie, egreta - rosie, laurii - aurii, scara si toporasele - argintii), la partea superioara este inscris cuvantul ROMANIA, brodat cu matase galbena, iar la partea inferioara este inscrisa denumirea serviciului, brodata cu matase galbena. Fata 2 (locala) a steagului va cuprinde in centru stema localitatii, brodata cu matase in culori diferite, iar la partea inferioara, denumirile localitatii si judetului, brodate cu matase galbena. Hampa va fi din lemn lacuit, in culoare natur, cu lungimea de 2.700 mm si cu diametrul de 40 mm. Hampa se va termina la partea superioara cu un capat metalic, de culoare galbena, avand lungimea de 300 mm, iar la partea inferioara va avea un cilindru de inmanusare. La partea superioara a hampei se monteaza o esarfa tricolora, in culorile oficiale ale drapelului national, avand o latime de 100 mm si capetele inegale, unul de 450 mm si celalalt de 300 mm. 7. Fanionul serviciului de pompieri civili (plansa nr. 12) Fanionul serviciului de pompieri civili este confectionat din matase visinie; are dimensiunile laturilor in raport de doua treimi (orientativ 200/300 mm) si este brodat pe margine cu un snur tricolor terminat cu ciucure. Pe fata fanionului insemnul profesional este brodat cu matase, in culorile care au fost folosite la steag, avand inscris la partea superioara cuvantul ROMANIA, iar la partea inferioara, denumirea serviciului de pompieri civili. Fanionul poate fi asezat pe un suport cu picior. 8. Toporasul (plansa nr. 13) Toporasul are in compunere: a) corpul toporasului, avand lungimea de 160 mm, confectionat din otel inox; b) coada, cu lungimea de 300 mm, confectionata din lemn. Toporasul este purtat pe timpul ceremonialurilor sau al manifestarilor oficiale, la ordin, prins cu doua carabiniere de centura de siguranta.

TABELUL Nr. 1

ARTICOLE DE ECHIPAMENT

26

Page 27: Legislatie PSI

ce compun uniforma pompierilor civili

-------------------------------------------------------------------------------Nr. U.M.crt. Denumirea articolului (bucati sau perechi)------------------------------------------------------------------------------- 1. Sapca completa pentru iarna 1 2. Sapca completa pentru vara 1 3. Caciula completa 1 4. Costum de iarna pentru barbati: . veston; 1 . pantalon 2 5. Costum de vara pentru barbati: . veston; 1 . pantalon 2 6. Costum de iarna pentru femei: . veston; 1 . fusta; 2 . pantalon 1 7. Costum de vara pentru femei: . veston; 1 . fusta; 2 . pantalon 1 8. Camasa 3 9. Camasa-bluza 310. Pulover 111. Scurta 112. Bluzon 113. Pantofi pentru barbati 114. Pantofi pentru femei 115. Ghete pentru barbati 116. Cizme pentru femei 117. Cravata 218. Fular 119. Curea pentru pantaloni 120. Manusi 121. Insemne distinctive: . emblema pentru ierarhizare; 4 . insemn profesional pentru rever; 8 . emblema pentru maneca. 5-------------------------------------------------------------------------------

TABELUL Nr. 2

ARTICOLELEdin care se compune echipamentul de protectie-------------------------------------------------------------------------------Nr. U.M. Durata de folosirecrt. Denumirea articolului (bucati sau perechi) (ani) Observatii------------------------------------------------------------------------------- 1. Cascheta simpla 2 1 2. Combinezon-salopeta 2 1 3. Casca tip pompier 1 - inventar 4. Costum de interventie: a) haina trei sferturi; 1 - inventar b) pantalon 1 - inventar 5. Centura de siguranta 1 - inventar 6. Manusi de protectie 1 - inventar 7. Cizme tip pompier 1 - inventar-------------------------------------------------------------------------------

PLANSELE Nr. 1 - 13

Se gasesc la pag. nr. 6 – 17 din Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 272/15.06.1999

27

Page 28: Legislatie PSI

HOTARARE nr. 678 din 30 septembrie 1998privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilorEMITENT: GUVERNUL Publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 9 octombrie 1998

In temeiul prevederilor art. 42 alin. (2) si (3) si ale art. 49^1 din Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 212/1997,

Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1 Constituie contraventii la normele de prevenire si stingere a incendiilor urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:

1.500.000 2.000.000

1. exploatarea/utilizarea sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, masinilor si utilajelor de orice categorie in conditii care creeaza risc de incendiu, datorita nerespectarii instructiunilor de functionare, folosire sau de aparare impotriva incendiilor;

1.500.000 2.000.000

2. folosirea mijloacelor prevazute la pct. 1, cu defectiuni, improvizatii sau in conditii care nu asigura protectia la foc adecvata fata de materialele si substantele combustibile din spatiul in care sunt utilizate;

1.000.000 1.500.000

3. lasarea in functiune a mijloacelor prevazute la pct. 1 peste programul stabilit sau fara supraveghere, atunci cand instructiunile de utilizare o interzic;

800.000 1.000.000

4. efectuarea lucrarilor de intretinere, reparatii, verificari periodice sau a unor modificari de catre personal neautorizat sau necalificat la instalatiile aferente constructiilor, cum sunt cele electrice, de incalzire, ventilare, conditionare, paratrasnet, gaze, apa sau altele asemenea;

1.000.000 1.500.000

5. neasigurarea selectivitatii la scurtcircuit si la suprasarcina a elementelor de protectie a instalatiilor sau a consumatorilor electrici prin inlocuirea sigurantelor, releelor de protectie si a intrerupatoarelor automate cu altele supradimensionate sau decalibrate;

500.000 800.000

6. exploatarea instalatiilor, echipamentelor si aparatelor electrice in conditii in care se genereaza supracurenti sau suprasolicitari datorita racordarii unor consumatori care depasesc puterea nominala a circuitelor, existentei contactelor imperfecte la conexiuni si legaturi, strapungerii ori lipsei izolatiei la imbinari sau la capetele conductoarelor;

1.000.000 1.500.000

7. neluarea masurilor pentru prevenirea producerii scanteilor electrostatice ori nementinerea in stare de functionare sau la parametrii prevazuti de reglementarile tehnice a instalatiilor si sistemelor de captare si scurgere la pamant a sarcinilor electrostatice;

800.000 1.000.000

8. neasigurarea, pe timpul exploatarii constructiilor si instalatiilor, a captarii si scurgerii la pamant a descarcarilor electrice atmosferice, conform reglementarilor tehnice;

1.000.000 1.500.000

9. nestabilirea sau nemarcarea de catre persoanele in drept a locurilor in care sunt interzise utilizarea focului deschis, efectuarea lucrarilor de sudare, taiere, lipire sau a altor asemenea operatiuni cu pericol de incendiu;

1.500.000 2.000.000

10. executarea lucrarilor de sudura, taiere, lipire sau a altor asemenea lucrari in locuri in care acestea sunt interzise prin reglementari tehnice sau prin dispozitii interne, fara permis de lucru cu foc ori fara a fi asigurate toate masurile si conditiile mentionate in permisul sau autorizatia de lucru cu foc;

1.500.000 2.000.000

11. utilizarea focului deschis in locuri cu pericol de incendiu, stabilite si marcate ca atare de catre persoanele in drept;

800.000 1.000.000

12. utilizarea focului deschis in incinta unitatilor, in zone de agrement ori in gospodariile populatiei, inclusiv pentru arderea resturilor, gunoaielor, deseurilor si a altor materiale combustibile, fara luarea masurilor pentru impiedicarea propagarii focului la vecinatati ori pe timp de vant;

800.000 1.000.000

13. amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis in conditii si la distante care favorizeaza propagarea focului la constructii, depozite, culturi agricole, paduri, plantatii si alte vecinatati;

500.000 800.000

14. neluarea masurilor pentru preintampinarea jocului copiilor cu focul de catre persoanele responsabile pentru cresterea, educarea si ingrijirea copiilor, pe timpul cat exercita supravegherea acestora;

1.000.000 1.500.000

15. nestabilirea de catre persoanele in drept a locurilor in care fumatul este interzis potrivit reglementarilor specifice sau altor dispozitii si a locurilor in care acesta este admis, precum si nedelimitarea, nemarcarea si nedotarea locurilor special amenajate pentru fumat;

500.000 800.000

16. fumatul in locurile cu pericol de incendiu, stabilite ca atare de catre persoanele in drept;

500.000 800.000

17. folosirea mijloacelor de iluminat electrice - lanterne, proiectoare, lampi de control si altele asemenea -, defecte ori neprotejate corespunzator, precum si a mijloacelor de iluminat cu flacara - felinare, lampi, lumanari, facle, chibrituri, brichete si altele asemenea - in locuri care prezinta pericol de incendiu sau explozie, dupa caz;

500.000 800.000

18. folosirea, in spatii ori in locuri cu risc ridicat de incendiu sau de explozie, a dispozitivelor, aparatelor, uneltelor sau sculelor care pot produce scantei mecanice prin frecare, lovire sau pe timpul functionarii;

500.000 800.000

19. folosirea autovehiculelor de transport sau a masinilor si utilajelor agricole fara dispozitive ori site parascantei, in situatiile in care reglementarile tehnice prevad aceasta;

500.000 800.000

20. neluarea masurilor pentru prevenirea degajarii si imprastierii scanteilor de la cosurile sau canalele de fum in locuri cu pericol de incendiu;

800.000 1.000.000

21. scoaterea totala sau partiala din functiune a dispozitivelor de detectare sau de retinere a obiectelor metalice de la masinile, aparatele si sistemele de transport ori de prelucrare a textilelor, lemnului, cerealelor

28

Page 29: Legislatie PSI

si a altor materiale combustibile;1.500.000 2.000.000

22. introducerea sau utilizarea, in salile aglomerate si de sport, pe stadioane sau pe alte arene sportive ori in incinte amenajate pentru activitati cu public, a produselor si substantelor inflamabile sau a mijloacelor care pot produce incendii ori explozii, in alte conditii decat cele stabilite prin reglementarile tehnice;

2.000.000 2.500.000

23. realizarea spectacolelor sau a jocurilor de artificii fara avizul autoritatilor abilitate de lege sau cu nerespectarea normelor si masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor;

500.000 800.000

24. supraalimentarea cu combustibil a sobelor sau a cuptoarelor ori utilizarea altor sisteme sau mijloace de incalzire cu scoaterea din functiune sau supradimensionarea elementelor de protectie, cum sunt: supape de siguranta, termostate, flacara de veghe si altele asemenea;

1.500.000 2.000.000

25. nerespectarea instructiunilor care reglementeaza amplasarea, pastrarea si utilizarea gazelor naturale sau gazelor petroliere lichefiate, precum si a recipientelor cu "aragaz", daca prin aceasta se creeaza pericol de incendiu sau de explozie;

500.000 800.000

26. neexecutarea verificarii si curatarii periodice a cosurilor pentru evacuarea fumului, precum si nerealizarea elementelor de izolare termica a acestora;

500.000 800.000

27. nedepozitarea in locuri speciale a cenusii fierbinti sau a jaratecului, precum si nestingerea acestora in conditii de vant sau de curenti de aer;

500.000 800.000

28. depozitarea, amplasarea, pastrarea produselor, materialelor si substantelor combustibile in apropierea surselor de caldura, fara a se asigura protectia necesara evitarii aprinderii acestora;

1.500.000 2.000.000

29. transportarea, manipularea si depozitarea substantelor si produselor combustibile, precum si a celor cu tendinta de autoaprindere de natura chimica, fara a tine seama de proprietatile lor fizico-chimice, sau in ambalaje neadecvate ori neinscriptionate corespunzator pentru identificarea riscurilor de incendiu si stabilirea procedeelor si substantelor specifice de stingere ori de neutralizare;

800.000 1.000.000

30. nerespectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, stabilite prin reglementari specifice, la colectarea, transportul, separarea, reutilizarea, recuperarea sau distrugerea deseurilor, reziduurilor, scurgerilor de lichide inflamabile si a depunerilor de praf sau de pulberi combustibile;

800.000 1.000.000

31. pastrarea sau depozitarea produselor si substantelor cu pericol de autoaprindere de natura chimica fara luarea masurilor de control si de preintampinare a fenomenului de autoincalzire;

800.000 1.000.000

32. neasigurarea, conform instructiunilor, a controlului temperaturii si, dupa caz, a umiditatii produselor cu tendinta de autoaprindere, de natura fizico-chimica sau biologica, ori nerespectarea regulilor si masurilor preventive specifice;

800.000 1.000.000

33. depasirea densitatii sarcinii termice stabilite prin reglementari sau in documentatiile tehnice de proiectare si executie in constructiile publice civile si de productie sau de depozitare;

500.000 800.000

34. pastrarea in locuinte a carburantilor sau a altor lichide inflamabile in cantitati mai mari decat cele admise prin reglementari ori in ambalaje neadecvate sau neetanse ori in locuri neventilate sau neprotejate fata de sursele de caldura ori fata de razele solare;

1.000.000 1.500.000

35. depozitarea produselor si substantelor cu pericol de incendiu in poduri, subsoluri, garaje sau case de scari din constructii civile;

800.000 1.000.000

36. accesul, in spatiile cu risc foarte ridicat de incendiu, al salariatilor sau al altor persoane fara echipament adecvat conditiilor de munca;

800.000 1.000.000

37. permiterea accesului in salile aglomerate, de sport, pe stadioane, in alte arene sportive ori incinte amenajate pentru activitati cu public al unui numar de persoane mai mare decat capacitatea stabilita si declarata;

800.000 1.000.000

38. reducerea gabaritelor cailor de evacuare, incuierea ori blocarea usilor sau a altor dispozitive destinate evacuarii, scoaterea din functiune a iluminatului de siguranta si deteriorarea sau distrugerea indicatoarelor de securitate, precum si neasigurarea mijloacelor speciale de evacuare;

1.000.000 1.500.000

39. blocarea sau neintretinerea in bune conditii a drumurilor, a platformelor si a cailor de acces pentru autospeciale, utilaje si alte mijloace, precum si pentru personalul de interventie in caz de incendiu;

1.000.000 1.500.000

40. nerespectarea distantelor de siguranta la foc ori neasigurarea altor masuri compensatorii la amplasarea depozitelor de furaje si plante tehnice, pentru a impiedica propagarea incendiilor la vecinatati;

1.000.000 1.500.000

41. neintretinerea in buna stare a sistemelor si instalatiilor de decomprimare sau de etansare la fum si gaze fierbinti, precum si a elementelor de limitare a propagarii focului ori de izolare termica, din compunerea constructiilor si instalatiilor;

1.000.000 1.500.000

42. nerealizarea tratarii sau protejarii, conform reglementarilor tehnice, a elementelor de constructie si a materialelor cu substante de termoprotectie ori ignifuge, dupa caz, utilizarea in acest scop de produse neagrementate tehnic sau neavizate, precum si neverificarea la termenele stabilite a eficacitatii acestor lucrari sau executarea lor de catre persoane neatestate;

2.000.000 2.500.000

43. stationarea, parcarea sau gararea mijloacelor auto care transporta materiale periculoase, clasificate astfel conform legii, in alte locuri decat cele special amenajate ori cu nerespectarea distantelor de siguranta fata de cladirile publice si de locuit;

1.500.000 2.000.000

44. efectuarea transportului pe drumurile publice al materialelor periculoase, clasificate astfel conform legii, cu mijloace auto neomologate pentru clasele de periculozitate ale materialelor respective si neechipate cu mijloace adecvate pentru stingerea incendiilor, precum si nerespectarea traseelor stabilite;

2.000.000 2.500.000

45. nestabilirea traseelor ori a programului pentru circulatia mijloacelor auto care transporta marfuri periculoase, clasificate astfel conform legii, a locurilor de stationare, parcare sau garare a acestora, precum si nerespectarea conditiilor privind amenajarea parcajelor si garajelor sau nedotarea acestora cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor;

2.000.000 2.500.000

46. comercializarea, echiparea, dotarea sau utilizarea autospecialelor, instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, substantelor, accesoriilor si a altor mijloace tehnice destinate prevenirii si stingerii

29

Page 30: Legislatie PSI

incendiilor, neavizate ori neagrementate conform reglementarilor in vigoare;1.500.000 2.000.000

47. neluarea masurilor organizatorice pentru asigurarea conditiilor necesare exploatarii, intretinerii, asistentei tehnice si repararii mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor conform normelor tehnice;

1.000.000 1.500.000

48. neefectuarea lucrarilor de intretinere, de asistenta tehnica si de reparare a mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor conform normelor tehnice;

2.000.000 2.500.000

49. scoaterea din functiune sau dezafectarea instalatiilor, aparatelor, dispozitivelor si mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor, in alte situatii decat cele admise de reglementarile tehnice, ori neasigurarea functionarii acestora la parametrii proiectati;

1.500.000 2.000.000

50. efectuarea reparatiilor la mijloacele tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, fara luarea masurilor compensatorii de aparare impotriva incendiilor;

2.000.000 2.500.000

51. amenajarea constructiilor existente, fara luarea unor masuri compensatorii referitoare la siguranta la foc, in cazul in care, in mod justificat, nu pot fi indeplinite unele prevederi ale reglementarilor specifice in vigoare;

2.000.000 2.500.000

52. utilizarea materialelor sau a echipamentelor in constructii, netestate in ceea ce priveste comportamentul la foc ori neagrementate tehnic in ceea ce priveste siguranta la foc, dupa caz, daca aceasta este prevazuta in reglementarile tehnice;

2.000.000 2.500.000

53. neelaborarea scenariilor de siguranta la foc pentru constructiile, instalatiile tehnologice si amenajarile care, potrivit legii, fac obiectul autorizarii privind prevenirea si stingerea incendiilor sau neindeplinirea masurilor stabilite prin acestea;

2.000.000 2.500.000

54. neasigurarea punerii in aplicare a planurilor de interventie si de evacuare a persoanelor in situatiile de urgenta publica de incendiu, precum si la exercitiile si aplicatiile tactice de interventie, organizate potrivit dispozitiilor legale;

2.000.000 2.500.000

55. nestabilirea sau neprecizarea, in documentatiile tehnice de executie, a nivelurilor criteriilor de performanta privind siguranta la foc a cladirilor, instalatiilor tehnologice si a amenajarilor proiectate;

2.000.000 2.500.000

56. organizarea si functionarea serviciilor de pompieri civili fara respectarea criteriilor minime de performanta ori neobtinerea acordurilor sau a avizelor prevazute de lege;

1.000.000 1.500.000

57. neactualizarea sau neafisarea, dupa caz, conform reglementarilor specifice, a planurilor de interventie, a instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si a schemelor de prevenire si stingere a incendiilor, a planurilor de depozitare a materialelor periculoase, precum si a planurilor de evacuare in caz de incendiu;

1.500.000 2.000.000

58. neefectuarea instruirii salariatilor asupra normelor, regulilor si masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor, precum si asupra modului de indeplinire a sarcinilor ce le revin din planurile de evacuare si de interventie atat la angajare sau la schimbarea locului de munca, cat si periodic sau premergator executarii unor lucrari periculoase;

1.500.000 2.000.000

59. refuzul nejustificat al salariatilor de a participa la instruiri, exercitii sau la aplicatii tactice de prevenire si stingere a incendiilor, organizate potrivit dispozitiilor legale;

2.000.000 2.500.000

60. neasigurarea de catre cei in drept a participarii personalului serviciilor de pompieri civili la activitatile de pregatire profesionala, stabilite si aprobate conform competentelor legale;

2.000.000 2.500.000

61. neindeplinirea in termen a masurilor de aparare impotriva incendiilor, stabilite de organele abilitate, potrivit legii;

2.000.000 2.500.000

62. impiedicarea, in orice mod, a personalului unitatilor de pompieri militari, anume desemnat, sa-si exercite drepturile si obligatiile legale in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, precum si de interventie;

800.000 1.000.000

63. nerespectarea altor reguli de prevenire si stingere a incendiilor, cuprinse in normele si reglementarile tehnice emise de ministere si de celelalte autoritati ale administratiei publice, daca fapta nu constituie o contraventie sanctionata prin prezenta hotarare.

ART. 2 (1) Contraventiile prevazute la art. 1 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a) cu amenda de la 100.000 lei la 200.000 lei, contraventiile prevazute la pct. 6, 14, 16, 17-20, 24, 26-28 si 34; b) cu amenda de la 200.000 lei la 400.000 lei, contraventiile prevazute la pct. 4, 8, 12, 13, 21, 30-33, 36-38 si 63; c) cu amenda de la 400.000 lei la 600.000 lei, contraventiile prevazute la pct. 3, 5, 7, 9, 15, 35, 39-42, 48 si 57; d) cu amenda de la 600.000 lei la 800.000 lei, contraventiile prevazute la pct. 1, 2, 10, 11, 22, 25, 29, 44, 47, 50, 58 si 59; e) cu amenda de la 800.000 lei la 1.000.000 lei, contraventiile prevazute la pct. 23, 43, 45, 46, 49, 51-56 si 60-62. (2) Sanctiunile contraventionale se aplica persoanelor fizice sau juridice, dupa caz. ART. 3 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul marilor unitati si al unitatilor de pompieri militari cu atributii de indrumare, control, interventie si constatare a incalcarilor legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, anume desemnat de comandantul Corpului Pompierilor Militari, precum si de alte autoritati abilitate de lege. ART. 4 Contraventiilor prevazute la art. 1 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor. ART. 5 (1) Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei. (2) Pe aceeasi data se abroga art. 6-16 din Hotararea Guvernului nr. 51/1992 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 din 7 martie 1996.

PRIM-MINISTRU RADU VASILE

30

Page 31: Legislatie PSI

31

Page 32: Legislatie PSI

ORDIN nr. 775 din 22 iulie 1998pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor EMITENT: MINISTERUL DE INTERNE Publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 9 octombrie 1998

Avand in vedere prevederile art. 17 lit. c) din Legea nr. 121/1996 privind organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari si prevederile art. 49^1 din Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 212/1997, in temeiul art. 13 alin. (2) din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, ministrul de interne emite urmatorul ordin:

ART. 1 Se aproba Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, care fac parte integranta din prezentul ordin. ART. 2 Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari va lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin. ART. 3 Nerespectarea prevederilor Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor atrage raspunderea juridica, potrivit legii. ART. 4 (1) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii. (2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin inceteaza, potrivit legii, aplicarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul comun al ministrului de interne si ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 381/1.219/MC din 4/3 martie 1994, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 132 din 27 mai 1994, precum si orice alte dispozitii contrare.

p. Ministru de interne, Theodor Zaharia, secretar de stat

NORME GENERALEde prevenire si stingere a incendiilor

CAP. 1 Dispozitii generale ART. 1 (1) Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, denumite in continuare norme generale, stabilesc principiile, criteriile de performanta, cerintele si conditiile tehnice privind siguranta la foc pentru constructii, instalatii si alte amenajari, agentii care pot interveni in caz de incendiu si pentru inlaturarea efectelor acestuia, exigentele utilizatorilor, precum si normele, regulile, recomandarile si masurile generale ce trebuie avute in vedere in scopul apararii impotriva incendiilor. (2) Prezentele norme generale se aplica la proiectarea, executarea si exploatarea constructiilor, instalatiilor si a altor amenajari, in raport cu faza de realizare in care se afla si indiferent de titularul dreptului de proprietate, precum si la organizarea si desfasurarea activitatii de aparare impotriva incendiilor. ART. 2 (1) In organizarea, desfasurarea si conducerea activitatii de aparare impotriva incendiilor se tine seama de urmatoarele principii: respectarea reglementarilor in vigoare, prioritatii, dimensionarii optime, colaborarii si conlucrarii cu factorii interesati. (2) Proiectarea si executarea constructiilor, instalatiilor si ale altor amenajari (campinguri, tribune, parcaje, platforme etc.) se realizeaza astfel incat, in cazul unui incendiu produs in faza de utilizare a acestora, sa asigure urmatoarele cerinte: a) protectia si evacuarea utilizatorilor, tinand seama de varsta si de starea lor fizica; b) limitarea pierderilor de bunuri; c) preintampinarea propagarii incendiului; d) protectia pompierilor si a altor forte care intervin pentru evacuarea si salvarea persoanelor, protejarea bunurilor periclitate, limitarea si stingerea incendiului si inlaturarea unor efecte negative ale acestuia. ART. 3 (1) Criteriile de performanta privind cerinta de calitate "siguranta la foc" sunt: riscul de incendiu, rezistenta la foc, preintampinarea propagarii incendiilor, comportarea la foc, stabilitatea la foc, caile de acces, de evacuare si de interventie. (2) Criteriile de performanta privind siguranta la foc si principalii factori de determinare a acestora sunt prevazuti in anexa nr. 1. ART. 4 (1) Nivelurile de performanta pentru criteriile prevazute la art. 3, modalitatile de evaluare a factorilor de determinare si limitele medii sau extreme sunt stabilite prin reglementari tehnice.

32

Page 33: Legislatie PSI

(2) Determinarea nivelurilor de performanta prevazute la alin. (1) se face prin incercari, calcule si rationamente. ART. 5 Efectele negative ale agentilor termici, chimici, electromagnetici ori biologici, care pot interveni in caz de incendiu asupra constructiilor, instalatiilor si utilizatorilor, sunt prezentate in anexa nr. 2. ART. 6 (1) La evaluarea indeplinirii cerintelor privind siguranta la foc, dimensionarea serviciilor de pompieri, intocmirea planurilor de interventie si la aprecierea capacitatii de aparare impotriva incendiilor se utilizeaza timpii de siguranta la foc si timpii operativi de interventie, in raport cu categoria de importanta a constructiilor. (2) Definirea timpilor de siguranta la foc si a timpilor operativi de interventie, precum si principalii factori de evaluare a acestora sunt prevazuti in anexa nr. 3. (3) Evaluarea si stabilirea timpilor de siguranta la foc se fac prin metodele precizate la art. 4 alin. (2), iar a timpilor operativi de interventie, prin procedee si reguli de estimare statistica sau empirica ori prin masurare directa pe durata interventiilor. ART. 7 (1) Nivelurile de performanta privind siguranta la foc si masurile de prevenire si stingere a incendiilor, stabilite pentru constructii, instalatii si alte amenajari, vor fi prevazute in documentatiile tehnice de organizare, sistematizare si amenajare a teritoriului, precum si in documentatiile tehnice de proiectare si de executare a constructiilor si instalatiilor. (2) Evaluarea, armonizarea si reflectarea interdependentei dintre nivelurile de performanta privind siguranta la foc si masurile de prevenire si stingere a incendiilor, stabilite si necesare, se vor realiza prin scenarii de siguranta la foc. Structura de principiu a scenariului de siguranta la foc este prezentata in anexa nr. 4. (3) De nivelurile de performanta prevazute in documentatiile tehnice mentionate la alin. (1), de normele specifice de prevenire si de stingere a incendiilor, precum si de concluziile si masurile tehnico-organizatorice din scenariile de siguranta la foc se va tine seama la elaborarea instructiunilor si schemelor de exploatare privind prevenirea si stingerea incendiilor, la intocmirea planurilor de protectie impotriva incendiilor, la eliberarea permiselor si autorizatiilor de lucru cu foc, precum si la emiterea avizelor si autorizatiilor de prevenire si stingere a incendiilor. (4) Planurile de protectie impotriva incendiilor sunt: planul de evacuare, planul de depozitare a materialelor periculoase si planul de interventie. ART. 8 (1) Autospecialele, utilajele, instalatiile, echipamentele, substantele, accesoriile si alte mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor trebuie sa indeplineasca conditiile de performanta specifice si sunt admise pentru utilizare numai daca sunt avizate de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari. (2) La proiectarea, omologarea si executarea in tara a mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor este obligatorie respectarea conditiilor tehnice generale prevazute in reglementarile elaborate sau avizate de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari. (3) Principalele categorii de mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor sunt prevazute in anexa nr. 5. ART. 9 (1) Pentru asigurarea desfasurarii, in conditii de operativitate si eficienta, a operatiunilor de interventie in situatiile de urgenta publica de incendiu se intocmesc, potrivit legii, planuri de interventie. (2) Structura-cadru a planului de interventie este prezentata in anexa nr. 6. (3) Planul de interventie se avizeaza de brigada sau de grupul de pompieri militari. ART. 10 (1) In sensul prezentelor norme generale, totalitatea nivelurilor de performanta privind siguranta la foc se include in cele de prevenire si stingere a incendiilor, care, impreuna cu performantele serviciului de pompieri civili, determina capacitatea de aparare impotriva incendiilor. (2) Sintagmele protectia (lupta) impotriva incendiilor, combaterea incendiilor si paza contra incendiilor, utilizate in reglementarile existente, au aceeasi semnificatie cu prevenirea si stingerea incendiilor. CAP. 2 Norme de prevenire si stingere a incendiilor la proiectarea si executarea constructiilor, instalatiilor si a altor amenajari

Sectiunea 1 Riscul de incendiu

ART. 11 (1) Riscul de incendiu este criteriul de performanta care reprezinta probabilitatea globala de izbucnire a incendiilor, determinata de interactiunea proprietatilor specifice materialelor si substantelor combustibile cu sursele potentiale de aprindere, in anumite imprejurari, in acelasi timp si spatiu. (2) Identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu se fac conform legii si potrivit reglementarilor specifice. (3) Riscul de incendiu se va stabili si se va preciza, obligatoriu, pe zone, spatii, incaperi, compartimente de incendiu, cladiri sau instalatii tehnologice, asigurandu-se incadrarea in nivelurile de risc sau in categoriile de pericol de incendiu, corespunzator reglementarilor specifice. (4) Nivelurile riscului de incendiu sunt: redus (mic), mediu (mijlociu) si ridicat (mare). In situatiile in care nivelul de risc este asociat cu pericolul de explozie, nivelul riscului de incendiu poate fi apreciat ca fiind foarte ridicat (foarte mare). (5) Se recomanda reducerea pe cat posibil a nivelului riscului de incendiu. (6) Depasirea nivelului riscului de incendiu, stabilit prin reglementari specifice sau in documentatiile tehnice si in scenariile de siguranta la foc, prevazute la art. 7 alin. (1) si (2), este, de regula, interzisa, cu exceptia cazurilor prevazute de lege, cand se impune luarea masurilor compensatorii de aparare impotriva incendiilor. Sectiunea a 2-a Rezistenta, comportarea si stabilitatea la foc

33

Page 34: Legislatie PSI

ART. 12 (1) Rezistenta la foc este proprietatea unui element de constructie sau a unei structuri de a-si pastra pe o durata determinata stabilitatea, etanseitatea la foc si/sau izolarea termica cerute si/sau alta functiune specializata, intr-o incercare la foc standardizata. (2) Rezistenta la foc a elementelor de constructii care separa sau delimiteaza compartimentele de incendiu de alte spatii ale constructiilor ori ale instalatiilor reprezinta intervalul in care elementele de constructii isi epuizeaza capacitatea de rezistenta la foc printr-o incercare standardizata. (3) Nivelurile rezistentei la foc a elementelor de constructii se stabilesc in unitati de timp (ore si minute), precizandu-se, dupa caz, daca sunt rezistente, stabile sau etanse la foc. ART. 13 (1) Rezistenta la foc a structurii portante se evalueaza pentru ansamblul constructiei sau pentru un compartiment de incendiu. (2) Compartimentul de incendiu reprezinta constructia sau o parte a unei constructii continand una sau mai multe incaperi sau alte spatii, delimitate prin elemente de constructii destinate sa il izoleze de restul constructiei, in scopul limitarii propagarii incendiului, pe o durata determinata. Ariile compartimentelor de incendiu se stabilesc in functie de riscul de incendiu existent, destinatia, alcatuirea si de rezistenta la foc a constructiei. (3) Compartimentarea antifoc se realizeaza prin elemente de constructie rezistente la foc, verticale si, dupa caz, orizontale. ART. 14 Gradul de rezistenta la foc reprezinta capacitatea constructiei sau a compartimentului de incendiu, indeosebi a structurii portante sau de rezistenta, de a raspunde la incendiu, indiferent de destinatie. (2) Gradul de rezistenta la foc se stabileste in functie de nivelurile de rezistenta la foc ale principalelor elemente de constructii componente. (3) Gradele de rezistenta la foc, in ordinea descrescatoare a sigurantei la foc, sunt: I, II, III, IV si V. ART. 15 (1) Comportarea la foc a constructiilor si a instalatiilor, in ansamblu sau a unor parti componente este determinata de contributia la foc a elementelor, materialelor si substantelor combustibile utilizate, in raport cu rezistenta la foc asigurata. (2) Contributia la foc se estimeaza prin potentialul caloric al sarcinii termice si reprezinta suma energiilor calorice degajate prin arderea completa a tuturor elementelor, materialelor si substantelor combustibile din spatiul respectiv. (3) Limita maxima a potentialului caloric este data de arderea completa, in cazul unui incendiu total intr-o constructie, instalatie sau compartiment de incendiu. (4) Constructiile si instalatiile trebuie sa se comporte la foc astfel incat, pe timpul interventiei in caz de incendiu, sa nu pericliteze siguranta utilizatorilor si a personalului de interventie. (5) Aprecierea reala a comportarii la foc a unor constructii si instalatii se poate face dupa stingerea incendiilor produse in acestea atat prin constatari si masuratori directe, cat si prin expertizare. ART. 16 (1) Stabilitatea la foc a constructiilor si instalatiilor sau a compartimentelor de incendiu reprezinta caracteristica globala, exprimata in unitati de timp (ore, minute), intre momentul izbucnirii incendiului si momentul in care structura de rezistenta respectiva isi pierde capacitatea portanta si se prabuseste ca urmare a actiunilor si a efectelor incendiului. (2) Stabilitatea la foc este determinata de rezistenta si comportarea la foc si este influentata de masurile luate pentru limitarea efectelor negative ale agentilor care pot interveni in caz de incendiu. (3) Aprecierea stabilitatii la foc a constructiilor si a instalatiilor in care s-au produs incendii se poate face pe baza calificativelor: foarte buna, buna, corespunzatoare, satisfacatoare si nesatisfacatoare. Sectiunea a 3-a Preintampinarea propagarii incendiilor

ART. 17 (1) Constructiile si instalatiile tehnologice independente, grupate sau comasate potrivit reglementarilor tehnice, se amplaseaza la distante de siguranta fata de vecinatati sau se compartimenteaza astfel incat, in caz de incendiu, sa nu puna in pericol alte constructii, compartimente de incendiu, instalatii si vecinatati. (2) In cazul executarii unor lucrari la constructiile si instalatiile existente care nu respecta conditiile privind distantele de siguranta la foc normate, se vor lua masuri compensatorii de aparare impotriva incendiilor. ART. 18 La alcatuirea constructiilor si a instalatiilor, pe langa conditiile referitoare la riscul de incendiu, rezistenta, comportarea si stabilitatea la foc, prevazute la cap. II sectiunile 1 si 2 din prezentele norme generale, se are in vedere si criteriul de performanta referitor la preintampinarea propagarii incendiilor, in functie de: degajarile de fum, de gaze fierbinti si de alte produse nocive, propagarea flacarilor si a fumului, etanseitatea la fum si flacari si rezistenta fatadelor si acoperisurilor la propagarea focului. ART. 19 (1) Degajarile de fum, de gaze fierbinti si de alte produse nocive pe timpul incendiilor sunt determinate, in principal, de: natura, distributia si cantitatile existente de materiale si substante combustibile, termodegradabile sau nocive, viteza de ardere, durata incendiului si de ceilalti factori si actiuni precizate in anexele nr. 1 si 2. (2) Conditiile de siguranta la foc privind degajarile mentionate la alin. (1) trebuie sa asigure mentinerea stabilitatii constructiei sau a instalatiei expuse incendiului, prin limitarea si reducerea cantitatilor de emisii, precum si evacuarea lor dirijata, urmarindu-se reducerea efectelor negative asupra utilizatorilor si personalului de interventie, precum si limitarea propagarii incendiului. (3) Evacuarea dirijata din spatiile inchise a degajarilor mentionate la alin. (1) se realizeaza prin sisteme de ventilare natural-organizata si, dupa caz, mecanica, utilizand dispozitive si instalatii speciale. (4) Pe timpul interventiilor, daca situatia impune evacuarea emisiilor de fum, se pot practica deschideri in unele elemente ale constructiilor care delimiteaza spatiile respective si care nu au rol de rezistenta.

34

Page 35: Legislatie PSI

ART. 20 (1) Propagarea flacarilor pe suprafata materialelor si a elementelor combustibile ale constructiilor depinde de natura acestora, de modul de alcatuire (dimensiuni, continuitate, goluri interioare etc.) si de viteza specifica de propagare a flacarii. (2) Se recomanda utilizarea acelor materiale si alcatuiri care au o viteza redusa de propagare a flacarilor si luarea, dupa caz, a masurilor pentru intreruperea continuitatii elementelor de constructii, finisajelor sau a materialelor de protectie (izolare), etansarea golurilor de trecere si a strapungerilor sau prevederea de instalatii ori de sisteme adecvate de protectie. ART. 21. - Etanseitatea la fum si flacari reprezinta intervalul in care un element de separare impiedica trecerea fumului si a flacarilor dintr-o parte in alta a acestuia. ART. 22 (1) Pentru evitarea propagarii incendiului, conditia este ca degajarile de fum si gaze fierbinti si propagarea flacarilor si fumului sa fie cat mai reduse, iar etanseitatea la fum si la flacari sa se mentina pe o durata cat mai mare. (2) Este obligatorie luarea de masuri pentru preintampinarea propagarii incendiilor pe fatadele constructiilor. Sectiunea a 4-a Cai de acces, evacuare si interventie

ART. 23 (1) Caile de acces si de circulatie ale constructiilor si instalatiilor de orice categorie trebuie astfel stabilite, dimensionate, realizate, dispuse, alcatuite si marcate, incat sa asigure evacuarea persoanelor, precum si circulatia si orientarea rapida a fortelor de interventie. (2) Traseele destinate fortelor de interventie trebuie sa asigure circulatia personalului de interventie si sa fie prevazute cu iluminat de siguranta corespunzator. ART. 24 (1) Constructiile, compartimentele de incendiu, stadioanele sau arenele sportive ori incintele amenajate trebuie prevazute cu cai de evacuare a persoanelor, in numar suficient, corespunzator dimensionate si realizate, astfel incat persoanele sa ajunga in timpul cel mai scurt si in deplina siguranta in exterior, la nivelul terenului ori al cailor de acces carosabile, in refugii sau in alte locuri special amenajate. (2) Cai special destinate evacuarii persoanelor, animalelor sau bunurilor se prevad atunci cand cele functionale sunt insuficiente sau cand, in mod justificat, nu pot satisface conditiile normate. (3) Caile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se marcheaza cu indicatoare de securitate si se prevad cu mijloace de iluminat, conform reglementarilor tehnice, astfel incat sa se asigure vizibilitatea si sa fie usor recunoscute. ART. 25 La proiectarea si la executarea cailor de evacuare se interzice prevederea usilor care se pot bloca in pozitie inchisa, reducerea gabaritelor stabilite prin reglementari tehnice, prevederea de finisaje combustibile, cu exceptia celor admise prin norme, de oglinzi, praguri sau de alte elemente care pot crea pe timpul incendiilor dificultati la evacuare (impiedicare, alunecare, contactul sau coliziunea cu diverse obiecte, busculada, panica etc.). ART. 26 (1) Caile de acces, de evacuare si interventie din constructii si instalatii se separa de celelalte spatii prin elemente de constructii cu rezistenta si comportare la foc corespunzatoare utilizarii in conditii de siguranta a cailor respective pe timpul incendiilor si se prevad, dupa caz, cu instalatii sau sisteme de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti ori de presurizare. (2) Pentru accesul si evacuarea copiilor, persoanelor cu handicap, bolnavilor si a altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure in caz de incendiu, se adopta solutii si masuri adecvate. (3) Ascensoarele special destinate pentru interventii in caz de incendiu se prevad si se realizeaza potrivit reglementarilor tehnice, asigurand accesul fortelor de interventie pe durata stabilita in scenariile de siguranta la foc. ART. 27 (1) Asigurarea accesului si a circulatiei autospecialelor de interventie in incintele agentilor economici si ale institutiilor, in zonele locuite, precum si intre localitati este obligatorie conform reglementarilor tehnice. (2) In locurile prevazute la alin. (1) trebuie sa se asigure cel putin un acces carosabil din drumurile publice si din drumurile de circulatie interioare, amenajat, marcat, intretinut si utilizabil in orice anotimp. (3) Caile de acces si de circulatie se dimensioneaza potrivit reglementarilor tehnice pentru autovehicule de tip greu, asigurand accesul autospecialelor de interventie. (4) Prevederea si realizarea platformelor de acces si de amplasare a autospecialelor de interventie si salvare de la inaltimi langa constructiile si instalatiile stabilite prin reglementari tehnice si scenarii de siguranta la foc sunt obligatorii. (5) Asigurarea cailor de acces pentru autospecialele de interventie la sursele de alimentare cu apa in caz de incendiu si a posibilitatilor de folosire a acestor surse in orice anotimp constituie o conditie de siguranta la foc. Sectiunea a 5-a Instalatii aferente constructiilor si instalatii tehnologice

ART. 28 (1) Instalatiile aferente constructiilor (electrice, de apa, incalzire, ventilare, conditionare, canalizare, paratrasnet etc.) si instalatiile tehnologice se proiecteaza, se executa si se exploateaza potrivit reglementarilor tehnice si masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor, astfel incat acestea sa nu constituie surse de izbucnire a incendiilor si/sau de propagare a focului. (2) Instalatiile prevazute la alin. (1) trebuie sa corespunda destinatiei, tipului si categoriei de importanta a constructiei, precum si nivelului de risc de incendiu, sa aiba nivelul de protectie corespunzator mediului in care sunt amplasate si sa respecte prevederile din normele generale si specifice de prevenire si stingere a incendiilor. ART. 29 Instalatiile tehnologice se pun in functiune si se exploateaza cu respectarea stricta a instructiunilor si regulilor de utilizare, precum si a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, stabilite de proiectantii si de producatorii respectivi. ART. 30

35

Page 36: Legislatie PSI

(1) Instalatiile de ventilare sau conditionare, precum si cele de transport pneumatic se proiecteaza, se realizeaza si se exploateaza astfel incat, in functionare normala, partile componente (echipamente, motoare, angrenaje, tubulatura etc.) sa nu genereze surse care pot aprinde substantele vehiculate prin acestea si sa nu faciliteze propagarea incendiului. (2) Traseele instalatiilor de ventilare, conditionare sau transport pneumatic din constructiile cu risc de incendiu sau explozie, precum si cele din salile aglomerate ori din incaperile cu bunuri de mare valoare sau de importanta deosebita vor fi independente si complet separate de traseele pentru alte spatii. (3) Se interzice evacuarea prin aceeasi instalatie de ventilare, conditionare sau transport pneumatic a substantelor care, in amestec sau prin combinatie chimica, pot produce incendii ori explozii. ART. 31. - Constructiile, instalatiile de productie, precum si zonele din vecinatatea acestora, in care se pot degaja vapori, gaze, praf sau pulberi combustibile, se prevad, conform reglementarilor specifice, cu sisteme de detectare a emisiilor si, dupa caz, de inabusire, inertizare sau evacuare fortata a acestora, in vederea preintampinarii acumularii de concentratii periculoase, precum si pentru semnalizarea situatiei create. Sectiunea a 6-a Echiparea si dotarea cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor

ART. 32 Constructiile si instalatiile tehnologice se echipeaza cu sisteme, instalatii, dispozitive, aparate si alte mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, potrivit prevederilor reglementarilor tehnice. ART. 33 Pentru realizarea protectiei eficiente impotriva incendiilor, la stabilirea categoriilor, tipurilor si parametrilor sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor, aparatelor si altor mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, precum si la dimensionarea, amplasarea si realizarea acestora se va tine seama de urmatoarele conditii: a) controlul riscurilor de izbucnire, precum si al dezvoltarii si propagarii incendiilor in zona protejata; b) compatibilitatea intre mijloacele tehnice prevazute, precum si intre acestea si caracteristicile mediului protejat; c) complementaritatea reciproca in indeplinirea rolurilor, in caz de incendiu, precum si aportul serviciului de pompieri; d) asigurarea unui raport optim intre instalatiile, sistemele si dispozitivele cu actionare manuala si cele cu functionare automata; e) corelarea intrarii si mentinerii in functiune, precum si a fiabilitatii mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor cu timpii corespunzatori de siguranta la foc si, dupa caz, cu timpii operativi de interventie; f) prevederea, dupa caz, a posibilitatilor de alimentare si prin mijloace mobile a instalatiilor de stingere, inclusiv a coloanelor uscate, precum si constituirea rezervelor normate; g) asigurarea conditiilor care sa permita efectuarea operatiunilor si lucrarilor de verificare, intretinere si reparare, conform instructiunilor; h) utilizarea numai a mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor omologate, avizate si agrementate tehnic si care indeplinesc conditiile de calitate, potrivit legii; i) intocmirea instructiunilor si a schemelor de functionare. ART. 34 (1) Dotarea agentilor economici, a institutiilor si localitatilor cu autospeciale si cu alte mijloace mobile de interventie la incendii se face, dupa caz, pe baza scenariilor de siguranta la foc sau a analizei capacitatii de aparare impotriva incendiilor, respectandu-se criteriile minime de performanta privind organizarea si functionarea serviciilor de pompieri civili, stabilite de autoritatile abilitate prin lege. (2) Personalului de interventie pentru stingerea incendiilor i se prevede si i se asigura echipamentul si mijloacele de protectie adecvate, potrivit reglementarilor in vigoare. (3) Echipamentul si mijloacele prevazute la alin. (1) si (2) trebuie sa asigure protectia personalului de interventie la efectele negative ale agentilor care intervin in caz de incendiu (anexa nr. 2), precum si posibilitati de iluminat, de comunicare si de lucru in conditii de siguranta. ART. 35 (1) La darea in exploatare a constructiilor si instalatiilor tehnologice, persoanele stabilite prin lege trebuie sa certifice existenta si functionarea instalatiilor, sistemelor, autospecialelor, utilajelor, aparatelor si a celorlalte mijloace de prevenire si stingere a incendiilor la parametrii stabiliti in documentatiile prevazute la art. 7, precum si existenta planurilor de interventie. (2) Scenariile de siguranta la foc se elaboreaza obligatoriu pentru categoriile de constructii, instalatii tehnologice si alte amenajari care, potrivit legii, sunt supuse avizarii si autorizarii privind prevenirea si stingerea incendiilor. CAP. 3 Norme de prevenire si stingere a incendiilor la exploatarea constructiilor, instalatiilor si a altor amenajari

ART. 36 Normele din prezentul capitol stabilesc reguli si masuri generale privind controlul, supravegherea si reducerea riscurilor de incendiu, mentinerea conditiilor realizate pentru evacuarea utilizatorilor in caz de incendiu, intretinerea in stare operativa a mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, precum si pregatirea si desfasurarea interventiilor in situatii de urgenta publica de incendiu. ART. 37 (1) Exploatarea sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, masinilor si utilajelor, de orice categorie, cu defectiuni, improvizatii sau fara protectia corespunzatoare fata de materialele sau substantele combustibile din spatiul in care sunt utilizate este interzisa. (2) La utilizarea mijloacelor prevazute la alin. (1) este obligatorie respectarea instructiunilor de functionare, folosire si intretinere, precum si a normelor si masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor, emise si aprobate potrivit legii.

36

Page 37: Legislatie PSI

(3) Pe timpul exploatarii instalatiilor aferente constructiilor si instalatiilor tehnologice prevazute la art. 28 alin. (1) se interzice: a) utilizarea necorespunzatoare a sistemelor, instalatiilor, aparatelor si echipamentelor sau solicitarea acestora peste limita admisa; b) functionarea peste programul stabilit sau neasigurarea supravegherii conform instructiunilor de functionare; c) functionarea fara sisteme, aparate si echipamente, necesare pentru controlul si mentinerea parametrilor privind siguranta in functionare sau inlocuirea acestora cu altele supradimensionate; d) intretinerea necorespunzatoare a elementelor prevazute pentru izolare termica sau electrica ori pentru separare; e) depasirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatii sau executarea necorespunzatoare a acestora; f) executarea lucrarilor de intretinere si reparatii sau a unor modificari de catre personal neautorizat si necalificat. ART. 38 (1) Utilizarea focului deschis in locuri cu pericol de incendiu si pe timp de vant este interzisa. Locurile (zonele) cu pericol de incendiu, in care se aplica aceasta interdictie, se stabilesc si se marcheaza de persoanele in drept. (2) Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis in incintele unitatilor, in zonele de agrement si in gospodariile populatiei se face numai in locuri amenajate, in conditii si la distante care sa nu permita propagarea focului la constructii, depozite, culturi agricole, paduri, plantatii sau la alte vecinatati. (3) Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deseurilor si a altor materiale combustibile se face in locuri special amenajate (crematorii) ori pe terenuri pregatite, cu luarea masurilor ce se impun pentru impiedicarea propagarii focului la vecinatati, asigurandu-se supravegherea permanenta a arderii, precum si stingerea jarului dupa terminarea activitatii. (4) Luarea masurilor pentru preintampinarea jocului copiilor cu focul in conditii si in locuri in care se pot produce incendii constituie o obligatie a persoanelor care raspund, potrivit legii, de cresterea, educarea si ingrijirea copiilor. ART. 39 (1) Efectuarea lucrarilor de sudare, taiere, lipire sau a altor asemenea operatiuni care prezinta pericol de incendiu, in constructii civile (publice) pe timpul programului cu publicul, in instalatii tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, in depozite ori in alte spatii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substantelor combustibile, este interzisa. (2) Lucrarile mentionate la alin. (1) se pot executa in spatiile respective numai dupa ce s-au luat, dupa caz, masuri pentru: evacuarea persoanelor; indepartarea sau protejarea materialelor combustibile; golirea, spalarea, blindarea traseelor de conducte sau a utilajelor; aerisirea sau ventilarea spatiilor; dotarea locurilor de munca cu mijloace de limitare si stingere a incendiilor. (3) Lucrarile mentionate la alin. (1) se executa numai pe baza permisului de lucru cu foc, al carui model este prezentat in anexa nr. 7. In cazul lucrarilor ce se executa in instalatii si in alte locuri (zone) cu risc ridicat de incendiu sau de explozie, precizate in normele specifice de prevenire si stingere a incendiilor, se intocmeste autorizatie de lucru. (4) In toate cazurile prevazute la alin. (1)-(3) este obligatorie instruirea personalului de executie, control si supraveghere asupra masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, precum si informarea serviciului de pompieri. ART. 40 (1) Fumatul in locuri cu pericol (risc) de incendiu, stabilite ca atare prin reglementari specifice sau prin dispozitii ale persoanelor fizice ori juridice abilitate, este interzis. (2) Locurile (zonele) in care este interzis fumatul se marcheaza conform reglementarilor specifice. (3) Locurile in care este permis fumatul se doteaza si, dupa caz, se marcheaza conform reglementarilor specifice. ART. 41 (1) Mentinerea in buna stare a instalatiilor si sistemelor de captare si scurgere la pamant a descarcarilor electrice atmosferice (paratrasnet) si a electricitatii statice este obligatorie la constructii si instalatii, utilaje si echipamente tehnologice, conform reglementarilor tehnice. (2) Utilizarea sistemelor de captare si scurgere la pamant a electricitatii statice conform instructiunilor specifice este obligatorie. ART. 42 (1) In spatiile cu pericol (risc) ridicat de incendiu sau de explozie se interzice accesul salariatilor si al altor persoane fara echipament de protectie adecvat conditiilor de lucru. (2) Folosirea dispozitivelor, aparatelor, uneltelor si sculelor neprotejate corespunzator sau care pot produce scantei prin functionare, lovire sau frecare in spatii sau in locuri cu risc de explozie este interzisa. ART. 43 (1) In constructiile civile (publice) si de productie, cantitatile de materiale si de substante combustibile utilizate nu trebuie sa conduca la depasirea densitatii sarcinii termice stabilite prin reglementari tehnice sau prin documentatiile prevazute la art. 7, dupa caz. (2) In salile aglomerate si de sport, pe stadioane sau pe alte arene sportive ori in incinte amenajate pentru activitati cu public este interzis accesul publicului cu produse si substante inflamabile sau cu alte mijloace care pot produce incendii sau explozii. (3) Depozitarea si utilizarea in spatii publice a mijloacelor, produselor si substantelor prevazute la alin. (2) se permit numai in locurile amenajate in acest scop si cu respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor. (4) In cladirile, constructiile sau amenajarile prevazute la alin. (2) este interzis accesul persoanelor in numar mai mare decat capacitatea stabilita si declarata. (5) Realizarea spectacolelor (jocurilor) de artificii este admisa numai cu respectarea normelor si masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor si cu avizul autoritatilor abilitate prin lege. ART. 44 (1) In locuinte de tip unifamilial sau in apartamentele blocurilor de locuit, carburantii sau alte lichide inflamabile pentru uz casnic se pastreaza numai in ambalaje metalice special destinate, inchise ermetic, in locuri protejate si fara a se depasi cantitatile admise prin reglementari.

37

Page 38: Legislatie PSI

(2) Recipientele cu gaze petroliere lichefiate, utilizate pentru necesitati casnice, se amplaseaza, se pastreaza si se utilizeaza numai in conditiile stabilite prin instructiuni specifice. Se interzice utilizarea recipientelor neomologate sau defecte, transvazarea improvizata sau neautorizata a gazelor petroliere lichefiate dintr-un recipient in altul si verificarea etanseitatii cu flacara deschisa. ART. 45 (1) Produsele, materialele si substantele combustibile se amplaseaza la distanta de siguranta fata de sursele de caldura ori se protejeaza astfel incat sa nu fie posibila aprinderea lor. (2) Se interzice folosirea sobelor si a altor mijloace de incalzire defecte, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum si aprinderea focului utilizandu-se lichide inflamabile. (3) Verificarea, repararea, izolarea termica si curatarea periodica a cosurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii. ART. 46 (1) Pe timpul transportului, depozitarii si manipularii produselor sau substantelor combustibile se va tine seama de proprietatile fizico-chimice si de compatibilitatea acestora cu substantele de stingere, astfel incat la contactul dintre ele sa nu se produca ori sa se propage incendiul. (2) Produsele si substantele combustibile se transporta, se manipuleaza si se depoziteaza in ambalaje adecvate, realizate si inscriptionate corespunzator, in vederea identificarii riscurilor de incendiu si stabilirii procedeelor si substantelor de stingere ori de neutralizare adecvate. (3) Dispunerea materialelor periculoase in depozit se face potrivit planului de depozitare. ART. 47 (1) Deseurile si reziduurile, scurgerile si depunerile de praf sau de pulberi combustibile se indeparteaza ritmic prin metode si mijloace adecvate. (2) Masurile de prevenire si stingere a incendiilor pentru operatiunile de colectare, transport, separare, neutralizare, recuperare sau distrugere a substantelor mentionate la alin. (1) se stabilesc prin reglementari specifice. ART. 48 (1) Materialele si substantele care prezinta pericol de autoaprindere se pastreaza in conditii adecvate naturii lor, bine ventilate si luandu-se masuri de control si preintampinare a fenomenului de autoincalzire. (2) Prevenirea aparitiei fenomenului de autoaprindere se urmareste si la depozitarea furajelor si plantelor tehnice, conform reglementarilor specifice. (3) Amplasarea depozitelor de combustibili, furaje si plante tehnice se face la distante de siguranta, astfel incat eventualele incendii produse la acestea sa nu pericliteze vecinatatile. Aceasta constituie o obligatie pentru persoanele juridice care detin astfel de depozite si o recomandare pentru persoanele fizice. ART. 49 (1) Tratarea sau protejarea materialelor si elementelor de constructii combustibile si/sau a structurilor metalice din alcatuirea constructiilor sau a instalatiilor cu substante de termoprotectie ori ignifuge este obligatorie, potrivit reglementarilor tehnice. (2) Pentru efectuarea lucrarilor de termoprotectie si ignifugare mentionate la alin. (1) se utilizeaza numai produse avizate si agrementate tehnic, conform reglementarilor specifice, iar persoanele care executa aceste operatiuni trebuie sa fie atestate potrivit dispozitiilor legale. (3) Elementele de limitare a propagarii focului, de izolare termica si de etansare la fum si la gaze fierbinti din alcatuirea constructiilor si a instalatiilor se mentin permanent in buna stare, pentru a-si indeplini rolul stabilit. ART. 50 (1) Mijloacele auto pentru transportul materialelor periculoase, clasificate conform legii, pot circula pe drumurile publice numai daca sunt omologate pentru clasele de periculozitate a materialelor respective si echipate cu mijloace adecvate pentru stingerea incendiilor. (2) Traseele si programele admise pentru circulatia mijloacelor auto care transporta marfuri periculoase, locurile in care se permite stationarea sau parcarea acestora, precum si conditiile privind amenajarea parcajelor si dotarea acestora cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor se stabilesc prin reglementari specifice si dispozitii locale. (3) Parcarea sau gararea mijloacelor auto pentru transportul materialelor periculoase in parcaje sau garaje publice ori in apropierea cladirilor publice si de locuit este strict interzisa. ART. 51 (1) Exploatarea, intretinerea, reviziile si reparatiile la autospecialele, utilajele si celelalte mijloace mobile de interventie la incendii, prevazute la art. 34 si in anexa nr. 5, se executa conform normelor tehnice emise de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari. (2) Scoaterea din functiune a instalatiilor, aparatelor, dispozitivelor si mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor, prevazute la art. 32 si in anexa nr. 5, ori neasigurarea parametrilor necesari operarii acestora in conditii de eficienta este strict interzisa. (3) Reparatiile la mijloacele tehnice prevazute in anexa nr. 5 se planifica si se realizeaza in termen cat mai scurt, asigurandu-se, in perioada respectiva, masuri compensatorii de prevenire si stingere a incendiilor. ART. 52 Sunt obligatorii urmatoarele activitati: a) instruirea la angajare si instruirea periodica a salariatilor privind normele, regulile si masurile specifice de prevenire si stingere a incendiilor, precum si asupra sarcinilor ce le revin din planurile de interventie; b) participarea salariatilor la instruirile si exercitiile privind prevenirea si stingerea incendiilor; c) participarea personalului serviciilor de pompieri civili la activitatile de pregatire profesionala, stabilite si aprobate potrivit competentelor legale; d) asigurarea indeplinirii la termen a masurilor de aparare impotriva incendiilor, stabilite potrivit legii. ART. 53 In ceea ce priveste documentele principale de organizare a apararii impotriva incendiilor pe durata exploatarii constructiilor si instalatiilor tehnologice, se stabilesc urmatoarele:

38

Page 39: Legislatie PSI

a) instructiunile de aparare impotriva incendiilor, schemele de prevenire si stingere a incendiilor, planurile de evacuare in caz de incendiu si planurile de depozitare a materialelor periculoase se actualizeaza, se utilizeaza si se afiseaza conform reglementarilor specifice; b) scenariile de siguranta la foc se pot elabora si pentru constructiile si instalatiile tehnologice aflate in exploatare, in vederea utilizarii concluziilor desprinse la stabilirea masurilor de imbunatatire a capacitatii de aparare impotriva incendiilor. Se recomanda ca aceste scenarii sa fie intocmite indeosebi pentru constructiile si instalatiile tehnologice cu risc ridicat (mare) de incendiu; c) planurile de interventie se intocmesc ori se actualizeaza, dupa caz, si la schimbarea profilului de activitate (destinatiei) agentilor economici si institutiilor sau la dezvoltarea acestora, la evaluarea nivelurilor (criteriilor) de mediu ale agentilor economici, precum si in alte situatii reglementate ori impuse de conditiile concrete privind apararea impotriva incendiilor; d) punerea in aplicare a planurilor de evacuare si a planurilor de interventie este obligatorie in situatiile de urgenta publica de incendiu, precum si la exercitiile si aplicatiile tactice de interventie, organizate pentru prevenirea si stingerea incendiilor. CAP. 4 Dispozitii finale

ART. 54 (1) Pe baza prezentelor norme generale si cu respectarea celorlalte prevederi legale se vor elabora reglementari tehnice si specifice privind prevenirea si stingerea incendiilor, cum sunt: norme, normative, regulamente, instructiuni, dispozitii, standarde. De asemenea, se vor intocmi planuri de interventie si se vor emite agremente tehnice, avize si autorizatii de prevenire si stingere a incendiilor. (2) In vederea asigurarii aplicarii in conditii optime a prevederilor reglementarilor tehnice si specifice, precum si a celorlalte acte prevazute la alin. (1), se vor elabora proceduri, metodologii, ghiduri indrumatoare, manuale, studii si alte lucrari de specialitate, care vor fi avizate si aprobate de organele abilitate conform legii. ART. 55 Masurile de aparare si de interventie in cazul incendiilor in masa se stabilesc si se realizeaza conform dispozitiilor legale speciale pentru astfel de dezastre. ART. 56 Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezentele norme generale.

39

Page 40: Legislatie PSI

ANEXA 1la normele generale

CRITERII DE PERFORMANTAprivind siguranta la foc si principalii factori de determinare a acestora

Nr.crt.

Criteriile de performanta Factorii de determinare

1. Riscul de incendiu - densitatea sarcinii termice de incendiu;- clasele de combustibilitate sau de periculozitate a

materialelor si substantelor existente;- sursele de aprindere existente;- conditiile (imprejurarilor) preliminate care pot

determina sau favoriza aprinderea;- masurile stabilite pentru reducerea sau eliminarea

factorilor determinanti.2. Rezistenta la foc - natura, alcatuirea si dimensiunile elementelor de

constructie;- modul de asamblare si geometria elementelor de

constructie;- combustibilitatea si densitatea sarcinii termice de

incendiu, date de elementele de constructii;- compartimentarea antifoc;- geometria constructiei si comportarea la foc a

structurii portante.3. Preintampinarea propagării

incendiilor, in functie de :a) degajarile de fum, gaze

fierbinti si de produse nocive

b) etanseitatea la fum si la flacari

c) propagarea flacarilor si a fumului

d) rezistenta fatadelor si a acoperisurilor la propagarea focului

- actiunile si efectele agentilor prevazuti in anexa nr. 2;

- vitezele de ardere si de propagare a flacarii- durata arderii;- performantele elementelor de etansare si ale

dispozitivelor antifum;- combustibilitatea si rezistenta la foc ale elementelor

de fatada si ale acoperisurilor;- distanta dintre constructii; - timpii de siguranta la foc si timpii

operativi de interventie, conform anexei nr. 3;- conditiile atmosferice.

4. Comportarea la foc - contributia la foc data de densitatea sarcinii termice de incendiu (constructiva si utila);

- nivelul rezistentei la foc;- factorii mentionati la nr. crt. 3.

5. Stabilitatea la foc - factorii mentionati la nr. crt. 2, 3 si 4;- instalatiile aferente;- echiparea cu instalatii, dispozitive, aparate si alte

mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, fiabilitatea si timpii normati de functionare;

- timpii corespunzatori, prevazuti in anexa nr. 3.6. Caile de acces, evacuare si

interventie - numarul si modul de alcatuire;- geometria (gabarit, lungime, latime, pante etc.);- masurile de siguranta in utilizare;- fluxul (debit) global de evacuare;- timpii corespunzatori, prevazuti in anexa nr. 3.

40

Page 41: Legislatie PSI

ANEXA 2 --------la normele generale--------------------

EFECTELE NEGATIVEale agentilor termici, chimici, electromagnetici ori biologici, care pot interveni in caz de incendiu,

asupra constructiilor, instalatiilor si utilizarilor

Nr crt

AgentiConstructii si instalatii Utilizatori

Actiuni Efecte Efecte1. Termici

- degajare de caldura - degajare de fum, de gaze fierbinti si alte produse nocive- flacari

- afumare- incalzire- termodegradare- aprindere

- depuneri de funingine- deformatii- reducerea rezistentei

mecanice- ardere- instabilitate- prabusire

- Intoxicare- arsuri - panica; - reducerea vizibilitatii- raniri si alte

traumatisme - aprinderea îmbracamintei- impregnarea cu fum a

imbraca mintei

2. Chimice- substante si produsi de ardere combustibili sau explozivi

- aprindere- explozie

- intensificarea arderii- instabilitate- prabusire- deformatii- deteriorarea etanseitatii;- reducerea rezistentei

mecanice

- intoxicare- arsuri- reducerea vizibilitatii- panica- traumatisme

-apa din substantele stingatoare

- incarcare suplimentara- soc termic; - reactii chimice; - explozii.

- deteriorarea etanseitatii; - dislocare; - inghet (iarna); - instabilitate; - prabusire.

-cresterea umiditatii aerului; - udare- reducerea vizibilitatii- degeraturi;- intoxicare;- traumatisme

3. Electromagnetice: - electrici- radioactivi

- scurtcircuite - noi focare- contaminare

- electrocutare;- arsuri; - traumatisme; - iradiere (infectare radioactiva).

4. Biologici- virusi- bacterii- animale infectate

- deteriorarea spatiilor in care se afla agentii biologici

- contaminare - infectare biologica

NOTA: In caz de incendiu, in categoria utilizatorilor intra si pompierii, precum si alte categorii de forte care participa la interventie.

41

Page 42: Legislatie PSI

ANEXA 3la normele generale

Nr. crt.

Timpul si definirea acestuia Notatie Factori de evaluare

0 1 2 3A. Timpii de siguranta la foc

1. Timpul de aprindere - durata in care, in anumite conditii, un material trece de la starea normala la starea de combustie, producand izbucnirea incendiului.

Ta - clasele de combustibilitate sau de periculozitate a materialelor si a substan telor existente- energia termica dezvoltata de sursele de aprindere, frecventa si durata de actiune a acestora; - existenta imprejurarilor care pot determina izbucnirea incendiului.

2. Timpul normalizat de evacuare - intervalul scurs de la instiintarea utilizatorilor pana la parasirea constructiei de catre acestia sau/si pana la adapostirea lor in spatiile de refugiu prevazute si amenajate.

Tne - numarul, dimensiunile (gabaritul) si alcatuirea cailor de evacuare;- dispunerea cailor de evacuare, a traseelor si marcarea acestora;- lungimea cailor de evacuare si vitezele de deplasare;- fluxul (debitul) global de evacuare;- capacitatea de evacuare a cailor existente;- existenta si functionarea iluminatului de siguranta;- aptitudinea persoanelor de a se evacua.

3. Timpul de supravietuire - perioada in care persoanele aflate intr-o incapere sau intr-un refugiu pot supravietui dupa producerea incendiului.

Tsv - nivelurile de performanta privind rezistenta si stabilitatea la foc a constructiei (instalatiei);- nivelurile de siguranta a incaperii sau refugiului, in functie de: * izolarea termica fata de vecinatati; * etanseitatea la fum, gaze fierbinti si la alte produse nocive; * stabilitatea la socuri termice, mecanice si la presiuni; * existenta iluminatului de siguranta; * realizarea sistemului de comunicare cu fortele de interventie (pentru informare, indrumare si evitarea panicii);- asigurarea conditiilor de evacuare si de salvare a persoanelor inainte de afectarea functiilor lor vitale.

4. Timpul de siguranta a cailor de Tsac - timpii scursi pentru ca evacuare - perioada minima de agentii care pot interveni supravietuire a persoanelor pe (caldura, fum, produse timpul folosirii cailor de nocive etc.) sa nu produca evacuare efecte negative excesive asupra utilizatorilor (anexa nr. 2); - rezistenta la foc a constructiei.

5. Timpul de siguranta a refugiilor Tsr - timpii scursi pentru ca - perioada minima de supravietuire a agentii care pot interveni persoanelor pe timpul stationarii in (caldura, fum, produse refugii, indiferent de evolutia nocive etc.) sa nu produca incendiilor in exteriorul spatiilor efecte negative excesive respective asupra utilizatorilor (anexa nr. 2);

42

Page 43: Legislatie PSI

- rezistenta la foc a constructiei. - etanseitatea la fum si la flacari a incaperilor si a refugiilor.

6. Timpul de siguranta a ascensoarelor de Tsai - nivelurile de performanta interventie - intervalul scurs de la privind rezistenta si izbucnirea incendiului pana in stabilitatea la foc a momentul in care ascensoarele prevazute constructiei (instalatiei); sa functioneze pe timpul incendiilor pot - etanseitatea la fum, la fi utilizate in conditiile de siguranta gaze fierbinti si la alte de catre ocupantii cladirii si de produse nocive a puturilor pompieri. ascensoarelor; - protectia la foc a cailor de acces la ascensoare; - performantele tehnice privind siguranta in exploatare a ascensoarelor; - siguranta si durata functionarii surselor de alimentare cu energie electrica a ascensoarelor.

7. Timpul de dezvoltare libera a Tdli - echiparea cu instalatii si incendiului - intervalul scurs de la cu sisteme de stingere izbucnirea incendiului pana la (automate sau manuale); intrarea in actiune a mijloacelor - dotarea serviciului de de stingere. pompieri cu mijloace mobile si timpul de incepere a interventiei.

8. Timpul de incendiere totala - Tit - densitatea sarcinii termice intervalul scurs de la izbucnirea de incendiu; incendiului pana in momentul in care - viteza de ardere a incendiul a cuprins intreaga materialelor si a constructie sau intregul compartiment substantelor combustibile de incendiu. si cantitatea de caldura dezvoltata; - etanseitatea inchiderilor (pereti plansee, protectii ale golurilor etc.); - existenta sistemelor si a posibilitatilor de evacuare dirijata a fumului si a gazelor fierbinti; - echiparea cu instalatii de prevenire si stingere a incendiilor.

9. Timpul de propagare a incendiului Tpv - caldura degajata de la constructii vecine - intervalul incendiu si emisia de scurs de la declararea unui incendiu scantei si de alte intr-o constructie pana in momentul particule, de materiale incendierii unor constructii, instalatii incendiatoare; sau depozite vecine. - rezistenta la foc a fatadelor si a acoperisu- rilor constructiilor vecine; - clasa de combustibilitate a unor materiale si substante din apropiere; - existenta unor cai ascunse de propagare (canale, fluxuri de cabluri sau conducte etc.); - conditiile atmosferice; - distantele pana la constructiile vecine;

43

Page 44: Legislatie PSI

- geometria constructiilor (instalatiilor).

B. Timpii operativi de interventie

1. Timpul de alarmare - intervalul scurs T1 - nivelul de performanta a de la izbucnirea incendiului pana la sistemului (dispozitivului) semnalarea acestuia printr-un sistem de detectare-alarmare (dispozitiv) automat de detectare- (automat sau manual); alarmare sau de catre o persoana. - prezenta persoanei apte sa observe si sa anunte incendiul.

2. Timpul de alertare - intervalul cuprins intre - distanta pana la cel mai momentul alarmarii in caz de incendiu T2 apropiat mijloc de si cel al constituirii formatiei de transmitere a anuntului mars, in vederea deplasarii la locul de incendiu; evenimentului. - nivelul de performanta a mijlocului de comunicare (transmitere) a anuntului de incendiu la serviciul de pompieri; - durata pregatirii pentru deplasare a serviciului de pompieri (alertarea, echiparea si imbarcarea personalului de interventie pornirea autospecialelor si constituirea formatiei de mars, transmiterea ordinului de deplasare).

3. Timpul de deplasare - intervalul cuprins T3 - nivelul de performanta a intre momentul alertarii fortelor autospecialelor destinate interventiei si sosirea (utilajelor) serviciului acestora la locul incendiului sau de pompieri; inapoierea la sediu (remiza). - distanta ce trebuie parcursa de serviciul de pompieri pana la locul de izbucnire a incendiului; - starea drumurilor, a cailor de acces si practicabili- tatea acestora; - conditiile atmosferice, anotimpul si intervalul orar (ziua, noaptea); - nivelul traficului (aglomeratie).

4. Timpul de intrare in actiune a fortelor T4 - nivelul de cunoastere a concentrate - durata medie de realizare obiectivului de catre a dispozitivului de interventie. personalul de interventie si gradul de instruire a acestuia; - locul de izbucnire a incendiului si accesibilitatea la acesta; - existenta, dispunerea si starea surselor de apa, precum si posibilitatile de alimen- tare sau de amplasare a autospecialelor si utilajelor mobile; - executarea recunoasterii; - completarea echiparii personalului de interventie cu mijloace de protectie, in

44

Page 45: Legislatie PSI

functie de conditiile specifice; - tipul si dimensiunile dispozitivului de interventie; - categoriile, tipurile si numarul autospecialelor si al utilajelor de interventie concentrate si starea acestora.

5. Timpul de raspuns - intervalul cuprins T5 - suma a factorilor de la intre momentul alertarii fortelor nr. crt. 2, 3 si 4; destinate interventiei si intrarea acestora T5 = T2 + T3 + T4 in actiune (realizarea dispozitivului de interventie).

6. Timpul de incepere a interventiei - T6 - suma a factorilor de la intervalul cuprins intre momentul nr. crt. 1, 2, 3 si 4: aparitiei arderii si realizarea T6 = T1 + T5 dispozitivului de interventie.

7. Timpul real de evacuare - intervalul T7 - factorii timpului cuprins intre momentul instiintarii normalizat de evacuare utilizatorilor si parasirea constructiei (Tne); de catre acestia. - timpul de sosire la fata locului a fortelor de interventie; - efectele incendiului asupra cailor de evacuare si utilizatorilor; - existenta si performantele mijloacelor de salvare cu care este echipata cladirea si a celor din dotarea serviciilor de pompieri.

8. Timpul de localizare - intervalul T8 - tipul si complexitatea cuprins intre momentul intrarii in constructiei (instalatiei); actiune a fortelor concentrate si - timpul de dezvoltare punerea sub control a limitelor libera a incendiului; arderii pe directiile de propagare - echiparea cu instalatii a incendiului. si cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor; - dimensiunile incendiului si directiile de propagare; - conditiile atmosferice, anotimpul ori intervalul orar in care se intervine; - numarul, tipul si debitele capetelor de refulare a substantelor stingatoare adecvate de la autospecialele si utilajele mobile de interventie, precum si dispunerea acestora; - fiabilitatea mijloacelor de interventie; - rezistenta sau stabilitatea la foc a constructiei.

9. Timpul de stingere - intervalul T9 - factorii mentionati la cuprins intre momentul localizarii nr. crt. 8; si pana la intreruperea (neutralizarea) - cantitatile de materiale si completa a arderii, pana la inlaturarea substante care ard si posibilitatilor de reaprindere a modul de distribuire a materialelor si a substantelor acestora in spatiu; combustibile sau pana la producerea - continuitatea debitarii

45

Page 46: Legislatie PSI

unor fenomene negative. agentilor de stingere la parametrii stabiliti (intensitati, presiuni, debite); - eficienta mijloacelor de protectie a personalului de interventie si fiabilitatea acestora; - producerea unor evenimente perturbatoare (de exemplu: explozii, prabusiri, revarsarea de lichide combustibile sau de metale topite, inghetarea unor portiuni ale dispozitivului de interventie etc.).

10. Timpul de inlaturare a efectelor T10 - riscuri remanente stingerii negative ale incendiului - durata unor incendii, cum pot fi lucrarilor ulterioare stingerii cele generate de: incendiului pentru inlaturarea unor * focare ascunse (latente); efecte negative care pot crea la fata * scapari de gaze locului alte riscuri majore. combustibile sau toxice; * agenti puternic poluanti, care trebuie neutralizati; * prabusirea iminenta a unor elemente de constructii; - necesitatea cautarii unor eventuale victime sau a unor bunuri de valoare deosebita; - necesitatea continuarii racirii unor elemente de constructii sau instalatii.

11. Timpul de interventie - intervalul T11 - suma a factorilor de la cuprins intre momentul intrarii in nr. crt. 7, 8, 9 si 10: actiune a fortelor concentrate si T11 = T7 + T8 + T9 + T10 finalizarea lucrarilor ulterioare opririi procesului de ardere.

12. Timpul de retragere - durata T12 - dimensiunile si complexi- operatiunilor de strangere a tatea dispozitivului de dispozitivului de interventie si interventie; de pregatire a fortelor si a - refacerea plinului mijloacelor concentrate pentru cisternelor cu apa; deplasarea de la locul incendiului. - conditiile atmosferice; - echiparea si refacerea personalului de interventie; - verificarea tehnicii de interventie.

13. Timpul de ocupare al fortelor si T13 T13 = T5 + T11 + T12 mijloacelor de interventie - intervalul cuprins intre momentul alertarii fortelor de interventie si inceperea deplasarii acestora la sediul (remiza).

14. Timpul total de dislocare al fortelor T14 T14 = T3 + T13 si mijloacelor de interventie - intervalul cuprins intre momentul alertarii fortelor de interventie si inapoierea acestora la sediu (remiza).

------------------------------------------------------------------------------*ST*

46

Page 47: Legislatie PSI

ANEXA 4 -----------la normele generale----------------------

SCENARIUL DE SIGURANTA LA FOC - Structura de principiu -

*T*

A. Caracteristicile constructiei sau ale instalatiei tehnologice

1. Denumirea obiectului 2. Destinatia 3. Categoria de importanta 4. Tipul si particularitatile obiectivului

B. Nivelurile criteriilor de performanta si ale timpilor privind siguranta la foc

1. Riscul de incendiu 2. Rezistenta la foc 3. Preintampinarea propagarii incendiilor 4. Comportarea la foc 5. Stabilitatea la foc 6. Cai de acces, evacuare si interventie 7. Timpi de siguranta la foc

C. Echiparea cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor D. Conditii specifice pentru asigurarea interventiei in caz de incendiu E. Concluzii si masuri tehnico-organizatorice

*ST* NOTA: Detalierea, concretizarea si exemplificarea modului de elaborare a scenariilor de siguranta la foc se fac prin metodologii specifice.

ANEXA 5 ------------- la normele generale----------------------

MIJLOACELE TEHNICEde prevenire si stingere a incendiilor - Categorii principale -

1. Pentru echiparea constructiilor, a instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate: a) sisteme, instalatii, aparate si dispozitive de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu; b) sisteme, instalatii si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor; c) stingatoare si alte aparate de stins incendii; d) utilaje, unelte si alte mijloace initiale de interventie. 2. Pentru dotarea serviciilor de pompieri, constituite de agenti economici, institutii si consilii locale: a) autospeciale pentru stingerea incendiilor; b) autospeciale auxiliare de interventie; c) nave pentru stingerea incendiilor; d) trenuri pentru stingerea incendiilor; e) aeronave de interventie la incendii; f) motopompe si alte utilaje; g) ambulante si autosanitare. 3. Pentru intreruperea procesului de ardere a materialelor si substantelor combustibile sau pentru protectia celor din apropierea focarului: a) apa; b) spumanti; c) pulberi stingatoare; d) abur;

47

Page 48: Legislatie PSI

e) gaze inerte; f) agenti stingatori sau neutralizatori, speciali. 4. Pentru protectia personalului de interventie: a) echipament de protectie la temperatura, socuri mecanice si la umiditate; b) aparate, masti si alte mijloace de protectie a cailor respiratorii; c) centura si alte accesorii de siguranta; d) scule si accesorii de protectie la electrocutare; e) mijloace de iluminat; f) aparatura de comunicatii; g) echipament, aparatura, vaccinuri si instrumentar de protectie speciala impotriva efectelor agentilor chimici, radioactivi sau biologici; h) aparatura de detectare a concentratiilor explozive sau a prezentei unor substante nocive.

ANEXA 6 -----------la normele generale----------------------

PLANUL DE INTERVENTIE - Structura-cadru -

1. Date de identificare: * denumirea agentului economic sau a institutiei; * sediul, numarul de telefon, fax; * profilul de activitate. 2. Planul general al unitatii (la scara), pe care se marcheaza: * amplasarea cladirilor, instalatiilor tehnologice si a depozitelor in incinta; * caile de acces si de interventie din incinta si cele adiacente acesteia; * retelele si sursele proprii de alimentare cu apa si alte substante stingatoare; * rezervele de agenti stingatori si de mijloace de protectie a personalului de interventie; * retelele si racordurile de alimentare cu energie electrica, agent termic, gaze si alte fluide combustibile; * retelele de canalizare; * vecinatatile. 3. Conceptia de organizare si de desfasurare a interventiei in caz de incendiu: * concluzii privind interventia, rezultate din scenariul de siguranta la foc sau din evaluarea capacitatii de aparare impotriva incendiilor; * particularitati tactice de interventie pentru: - evacuarea utilizatorilor (persoane si, dupa caz, animale sau bunuri), acordarea primului ajutor si protejarea bunurilor periclitate; - localizarea si lichidarea incendiilor; - protectia personalului de interventie; - protectia vecinatatilor; - inlaturarea efectelor negative majore produse de incendiu. 4. Forte de interventie in caz de incendiu: * serviciul propriu de pompieri civili (dotare, incadrare); * servicii de pompieri civili cu care se coopereaza (categoria, localitatea, distanta, itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare si alertare); * subunitatea de pompieri militari de raion (localitatea, distanta, itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare si alertare); * alte forte cu care se coopereaza si modul de anuntare (ambulanta, protectia civila etc.) 5. Surse de alimentare cu apa in caz de incendiu, exterioare unitati: * retele de alimentare cu apa: - debite; - presiuni; - amplasarea hidrantilor si stabilirea distantelor fata de incinta unitatii; * alte surse artificiale sau naturale de apa; - felul si capacitatea acestora; - platforme (puncte) de alimentare si distantele fata de unitate. 6. Planul fiecarei constructii, instalatii tehnologice sau platforme de depozitare (la scara), pe care se marcheaza ori se inscriu date privind: * destinatia spatiilor (incaperilor); * suprafata construita si aria desfasurata; * regimul de inaltime (numarul de niveluri); * numarul de persoane care utilizeaza constructia, pe niveluri si pe total; * caile interioare de acces, evacuare si de interventie; * natura materialelor si a elementelor de constructii; * nivelurile criteriilor de performanta privind siguranta la foc, asigurate; * instalatiile utilitare aferente;

48

Page 49: Legislatie PSI

* instalatiile, sistemele, dispozitivele si aparatele de prevenire si stingere a incendiilor cu care este echipata; * dispozitivul de interventie in caz de incendiu.

NOTA: - In cazul agentilor economici si al institutiilor avand numai constructii, instalatii tehnologice sau platforme de depozitare cu risc mic (redus) de incendiu si care nu se incadreaza in categoriile de cladiri inalte si foarte inalte, fara sali aglomerate ori cu aglomerari de persoane si fara depozite de mari valori, nu este obligatorie intocmirea planurilor detaliate prevazute la pct. 6 din structura-cadru. In aceste situatii, in conturul constructiilor, instalatiilor tehnologice si al platformelor de depozitare, marcate in planul general al incintei unitatii (pct. 2) ori intr-un tabel separat, se inscriu suplimentar: destinatia, suprafata, numarul de niveluri, gradele de rezistenta la foc sau nivelurile de stabilitate la foc si, dupa caz, categoriile pericolului de incendiu. - O copie autentificata (avizata) de pe planul de interventie se pune la dispozitie brigazii sau grupului de pompieri militari, pentru efectuarea recunoasterilor si a studiilor tactice si pentru punerea acestora in aplicare cu prilejul exercitiilor, aplicatiilor tactice de interventie, precum si in situatiile de urgenta publica, in caz de incendiu ori de alte dezastre.

ANEXA 7 -------------la normele generale----------------------*T*

Unitatea .................

PERMIS DE LUCRU CU FOC

Nr. .............. din ..............

Se elibereaza prezentul Permis de lucru cu foc dlui .......................,ajutat de dl ...................., care urmeaza sa execute ...................,folosind ................. la (in) ................. . Lucrarile incep la data de .............., ora ......, si se incheie la data de ........, ora ....... . Premergator, pe timpul si la terminarea lucrarilor cu foc se vor luaurmatoarele masuri: 1. Indepartarea sau protejarea materialelor combustibile, instalatiilor, utilajelor, aparatelor, conductelor si a recipientelor din zona de executare a lucrarilor si din apropierea acesteia, pe o raza de .......……………....., metri,astfel : ..................................................................................................................................................... 2. Golirea, izolarea, spalarea, aerisirea conductelor, utilajelor sauinstalatiilor, prin ........................................................... 3. Ventilarea spatiilor in care se executa lucrarile se realizeaza ...................................................................................... 4. Verificarea zonei de lucru si a vecinatatilor acesteia, inlaturarea surselor de aprindere si a conditiilor care favorizeaza producerea incendiilor si a exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zona. Inceperea lucrarilor cu foc s-a facut in baza buletinului de analiza nr. ......... din .........., eliberat de ................. (acolo unde este cazul). 5. Respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor, specifice tehnologiei de lucru ......................................................................................................................................... 6. Asigurarea in zona de lucru a mijloacelor de stingere a incendiilor .................................................................................. 7. Anuntarea sefului sectorului in care se executa lucrarea despre inceperea, intreruperea si incheierea acesteia. 8. Controlul masurilor de prevenire si stingere a incendiilor se asigura de catre dl ...................................................................... 9. Supravegherea lucrarilor cu foc se asigura de catre dl ................................................................................................ 10. Incendiul sau orice alt incident se va anunta la ............ prin .... 11. Alte masuri p.s.i. specifice .......................................... 12. Personalul de executie, control si supraveghere a fost instruit asupra masurilor p.s.i.

------------------------------------------------------------------------------ Responsabili Numele si prenumele Semnatura ------------------------------------------------------------------------------ Emitentul ----------------------------------------------------------------------------- Seful sectorului in care se executa lucrarile ----------------------------------------------------------------------------- Executantii lucrarilor cu foc ----------------------------------------------------------------------------- Serviciul de pompieri civili -----------------------------------------------------------------------------

49

Page 50: Legislatie PSI

HOTARARE nr. 448 din 16 mai 2002pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii/autorizarii de prevenire si stingere a incendiilorEmitent : GUVERNULPublicata in : MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 24 mai 2002

In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 28 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/1997, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART. 1 Se aproba urmatoarele categorii de constructii si amenajari care se supun avizarii/autorizarii de prevenire si stingere a incendiilor; 1. cladiri civile definite conform normelor tehnice ca "inalte" sau "foarte inalte", indiferent de aria construita sau de destinatie; 2. incaperi sau grupuri de incaperi, definite conform normelor tehnice ca "sali aglomerate", amplasate in cladiri independente sau in cladiri multifunctionale, indiferent de aria construita, regimul de inaltime sau de destinatie; 3. cladiri independente sau spatii amenajate in cladiri multifunctionale, avand destinatia de comert, productie sau depozitare, cu aria desfasurata mai mare de 400 mp; 4. spatii amenajate in cladiri de locuit, avand destinatia de comert, productie sau depozitare, indiferent de aria construita; 5. cladiri sau spatii amenajate in cladiri, avand destinatia de alimentatie publica, cu aria desfasurata mai mare de 400 mp sau capacitate de peste 100 de persoane; 6. spatii publice amenajate la subsolul, demisolul sau pe terasa cladirilor, indiferent de destinatie, aria construita sau numarul de persoane; 7. cladiri cu destinatia de cazare temporara (hoteluri, moteluri, camine), indiferent de numarul de locuri; 8. sedii ale autoritatilor publice, indiferent de aria desfasurata; 9. cladiri sau spatii amenajate in cladiri, avand destinatia de birouri, invatamant, financiar-bancara, de asigurari si burse, cu aria desfasurata mai mare de 500 mp ; 10. cladiri sau spatii amenajate in cladiri, avand destinatia de ingrijire a sanatatii, cu peste 40 de paturi sau cu aria desfasurata mai mare de 1.000 mp ; 11. spatii amenajate in cladiri, destinate supravegherii, ingrijirii sau cazarii (adapostirii) copiilor prescolari, batranilor, persoanelor cu handicap sau lipsite de adapost, indiferent de aria construita; 12. cladiri sau spatii accesibile publicului, avand destinatia de gara, autogara, aerogara si statie de metrou, indiferent de aria desfasurata; 13. lacasuri de cult accesibile publicului sau destinate vietii monahale, indiferent de aria desfasurata sau de numarul de persoane; 14. cladiri si amenajari sportive, avand mai mult de 600 de locuri pe scaune in interior sau mai mult de 5.000 de locuri pe scaune in aer liber; 15. amenajari temporare pentru spectacole sau intruniri, cu capacitatea mai mare de 300 de persoane, sau avand destinatia comerciala, cu suprafata mai mare de 2.500 mp ; 16. depozite si sisteme de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate (GPL), stocate in rezervoare sau grupuri de rezervoare cu capacitatea totala mai mare sau egala cu 5.000 litri, sau puncte de livrare catre populatie a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate (GPL), avand capacitatea totala mai mare de 750 kg; 17. statii publice de distributie a carburantilor pentru autovehicule, cu capacitatea de stocare mai mare de 50 mc lichide petroliere sau mai mult de 5.000 litri gaze petroliere lichefiate (GPL), precum si statiile transportabile de distributie a carburantilor la autovehicule, indiferent de capacitatea de depozitare; 18. cladiri sau spatii amenajate in cladiri, destinate parcarii sau intretinerii si repararii a peste 50 de autovehicule. ART. 2 (1) Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (2) Pe aceeasi data se abroga Hotararea Guvernului nr. 571/1998 pentru aprobarea categoriilor de constructii, instalatii tehnologice si alte amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind prevenirea si stingerea incendiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 347 din 14 septembrie 1998.

PRIM-MINISTRU ADRIAN NASTASE

50

Page 51: Legislatie PSI

Contrasemneaza: --------------- Ministru de interne, Ioan Rus

Ministrul industriei si resurselor, Dan Ioan Popescu

Ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, Miron Tudor Mitrea ------------

51

Page 52: Legislatie PSI

ORDIN nr. 791 din 2 septembrie 1998pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind prevenirea si stingerea incendiilorEMITENT: MINISTERUL DE INTERNE Publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 9 octombrie 1998

Avand in vedere prevederile art. 28 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 212/1997, in temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, ministrul de interne emite urmatorul ordin:

ART. 1 Se aproba Normele metodologice de avizare si autorizare privind prevenirea si stingerea incendiilor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. ART. 2 Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, prin brigazile si grupurile de pompieri militari, va lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin. ART. 3 Nerespectarea prevederilor Normelor metodologice de avizare si autorizare privind prevenirea si stingerea incendiilor atrage raspunderea juridica, potrivit legii. ART. 4 (1) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii lui. (2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului de interne nr. 685 din 4 august 1997 pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizelor si autorizatiilor de prevenire si stingere a incendiilor (p.s.i.), publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 235 din 8 septembrie 1997, precum si orice alte dispozitii contrare.

Ministru de interne, Gavril Dejeu

ANEXA 1

NORME METODOLOGICEde avizare si autorizare privind prevenirea si stingerea incendiilor

CAP. 1 Dispozitii generale

ART. 1 Avizele de prevenire si stingere a incendiilor (p.s.i.) sunt actele emise, in baza legii, de catre brigazile si grupurile de pompieri militari, dupa verificarea de conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in vigoare a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, adoptate in documentatiile tehnice de proiectare, pentru indeplinirea cerintei de calitate - siguranta la foc - a constructiilor si pentru satisfacerea exigentelor utilizatorilor si ale colectivitatilor. ART. 2 Autorizatiile de prevenire si stingere a incendiilor (p.s.i.) sunt actele emise, in baza legii, de catre brigazile si grupurile de pompieri militari, prin care se certifica, in urma verificarii in teren, realizarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, cuprinse in documentatiile tehnice de executie a constructiilor, instalatiilor tehnologice si ale altor amenajari, pentru indeplinirea cerintei de calitate - siguranta la foc - a constructiilor si pentru satisfacerea exigentelor utilizatorilor. ART. 3 Avizele si autorizatiile p.s.i. se solicita in scris de catre persoane fizice sau juridice, direct sau prin reprezentanti legali, la brigazile sau grupurile de pompieri militari in a caror zona de competenta sunt amplasate sau in care urmeaza sa fie realizate constructiile, instalatiile tehnologice sau amenajarile respective. ART. 4 (1) Inregistrarea cererilor, insotite de documentele necesare eliberarii avizelor sau a autorizatiilor p.s.i., se realizeaza in ordinea primirii lor, asigurandu-se evidenta si confidentialitatea continutului acestora. (2) Pentru solutionarea cererilor de avizare si/sau autorizare privind prevenirea si stingerea incendiilor se vor primi numai documentatii tehnice elaborate si verificate conform prevederilor legale in vigoare. ART. 5 Daca documentele prezentate sunt incomplete sau nu contin toate datele prevazute in prezentele norme metodologice, in termen de 15 zile de la inregistrarea cererii se vor mentiona in opis lipsurile constatate si data aducerii la cunostinta solicitantului, cu semnatura de confirmare a acestuia. In aceste situatii, termenul legal de eliberare a avizului sau a autorizatiei p.s.i. curge de la data completarii documentatiei. ART. 6

52

Page 53: Legislatie PSI

Documentele depuse pentru avizarea sau autorizarea privind prevenirea si stingerea incendiilor se repartizeaza pentru solutionare specialistilor desemnati din Statul Major - Inspectia de prevenire a incendiilor -, care, in urma verificarii continutului acestora si, dupa caz, a conditiilor din teren, intocmesc pentru fiecare situatie un referat cu constatarile, concluziile rezultate si cu propunerile privind eliberarea ori respingerea motivata a eliberarii avizului sau a autorizatiei p.s.i., care se analizeaza de catre sefii directi si se supun aprobarii comandantului unitatii. ART. 7 Termenul maxim de solutionare a cererilor este de 30 de zile de la data inregistrarii acestora. Avizele si autorizatiile p.s.i. se intocmesc in doua exemplare. ART. 8 (1) Nu se elibereaza avize sau autorizatii p.s.i. in urmatoarele situatii: a) atunci cand se constata neindeplinirea conditiilor prevazute de reglementarile tehnice in vigoare; b) daca obiectivele respective nu se incadreaza in categoria celor stabilite expres prin lege sau prin hotarare a Guvernului. (2) Respingerea eliberarii avizelor sau a autorizatiilor p.s.i. se comunica in scris solicitantilor, impreuna cu motivele respingerii, in termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea documentatiei complete, restituindu-se, totodata, si documentele depuse. ART. 9 In situatiile prevazute la art. 8 lit. b), precum si in alte cazuri justificate, marile unitati si unitatile de pompieri militari pot elibera, la cerere, puncte de vedere tehnice de specialitate. CAP. 2 Eliberarea avizelor p.s.i.

ART. 10 Avizele p.s.i. se elibereaza pe baza urmatoarelor documente: a) cererea-tip (doua exemplare) - anexa nr. 1; b) certificatul de urbanism (un exemplar - copie); c) dovada titlului asupra terenului si constructiilor (un exemplar - copie); d) certificatul de inmatriculare in registrul comertului (un exemplar - copie); e) documentatia tehnica, cuprinzand piese scrise si desenate, in care sunt incluse masurile de prevenire si de stingere a incendiilor (un exemplar); f) referatul verificatorului de proiect pentru cerinta de calitate - siguranta la foc -, dupa caz; g) opisul cu specificarea documentelor depuse (doua exemplare) - anexa nr. 5. ART. 11 La eliberarea avizului p.s.i. i se restituie solicitantului documentele prezentate, vizate spre neschimbare, emitentul retinand cate un exemplar din cerere, opis, aviz, referatul intocmit conform art. 6 si, dupa caz, pe cel al verificatorului de proiect pentru cerinta de calitate - siguranta la foc. Formularul pentru avizul p.s.i. este prezentat in anexa nr. 3. ART. 12 Avizele p.s.i. eliberate isi pierd valabilitatea, daca, in termen de 2 ani, nu au fost incepute lucrarile de executie prevazute in documentatia tehnica. CAP. 3 Eliberarea autorizatiilor p.s.i.

ART. 13 Eliberarea autorizatiilor p.s.i. se face pe baza urmatoarelor documente: a) cererea-tip (doua exemplare) - anexa nr. 2; b) avizul p.s.i. si documentatia vizata spre neschimbare, care a stat la baza eliberarii acestuia - ambele in original; c) piese scrise si desenate din documentatia tehnica de executie, in care sa fie incluse masurile referitoare la indeplinirea cerintei de calitate - siguranta la foc -, conform prevederilor legislatiei in vigoare privind autorizarea in constructii si al Regulamentului privind verificarea si expertizarea tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor; d) referatul verificatorului de proiect pentru cerinta de calitate - siguranta la foc; e) autorizatia de construire (un exemplar - copie); f) procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor (un exemplar - copie); g) opisul cu specificarea documentelor depuse (doua exemplare) - anexa nr. 5. ART. 14 La eliberarea autorizatiei p.s.i. i se restituie solicitantului documentele prezentate, vizate spre neschimbare, emitentul retinand un exemplar din cerere, opis, autorizatie, referatul intocmit conform art. 6 si pe cel al verificatorului de proiect pentru cerinta de calitate - siguranta la foc. Formularul pentru autorizatia p.s.i. este prezentat in anexa nr. 4. CAP. 4 Dispozitii finale

ART. 15 Posesorii avizelor si autorizatiilor p.s.i. au obligatia pastrarii in bune conditii a acestora, impreuna cu documentele, vizate spre neschimbare, prevazute in opis, si sa le prezinte, la cerere, organelor imputernicite potrivit legii cu exercitarea controlului. ART. 16 Daca solicitantii nu se prezinta pentru ridicarea documentelor care au stat la baza emiterii avizelor si autorizatiilor p.s.i., acestea vor fi clasate si indosariate, iar ulterior distruse, conform reglementarilor in vigoare. ART. 17 Daca, pe durata executiei sau a exploatarii constructiilor, instalatiilor tehnologice sau amenajarilor, pentru care s-au eliberat avize sau autorizatii p.s.i., se constata nerespectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, cuprinse in

53

Page 54: Legislatie PSI

documentatii, ori unele incalcari grave ale actelor normative, ale reglementarilor tehnice si ale normelor specifice in vigoare, prin care se creeaza pericole pentru utilizatori, brigazile si grupurile de pompieri militari retrag avizele sau autorizatiile p.s.i. respective, pe baza unui referat motivat, propunand, dupa caz, sistarea lucrarilor de constructii sau oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor, instalatiilor tehnologice sau a amenajarilor respective. ART. 18 Retragerea avizelor sau autorizatiilor p.s.i. si propunerea privind sistarea lucrarilor de constructii sau oprirea functionarii ori a utilizarii constructiilor, instalatiilor tehnologice sau a amenajarilor respective se comunica in scris, impreuna cu motivele acestui act, titularilor acestora, precum si organelor centrale si locale abilitate sa dispuna masurile prevazute de lege. ART. 19 Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, brigazile si grupurile de pompieri militari vor asigura masurile organizatorice necesare pentru desfasurarea activitatii de emitere a avizelor si autorizatiilor p.s.i., in conformitate cu metodologia stabilita prin prezentele norme metodologice. ART. 20 Contravaloarea serviciilor prestate (consultatii, asistenta tehnica, verificari ale documentatiilor, verificari la fata locului etc.) de personalul marilor unitati si unitati de pompieri militari se stabileste, se incaseaza si se utilizeaza potrivit reglementarilor in vigoare. ART. 21 Modelele formularelor pentru cereri-tip, aviz p.s.i., autorizatie p.s.i. si opis sunt prezentate in anexele nr. 1-5 si fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

54

Page 55: Legislatie PSI

ORDIN nr. 1.023 din 15 noiembrie 1999privind aprobarea Dispozitiilor generale de ordine interioara pentru prevenirea si stingerea incendiilor – D.G.P.S.I.-001Emitent : MINISTERUL DE INTERNEPublicat in : MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 22 februarie 2000

Ministru de interne, avand in vedere prevederile art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 121/1996 privind organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari, ale Ordonantei Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, ale Hotararii Guvernului nr. 678/1998 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor si ale Ordinului ministrului de interne nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor, in temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, emite urmatorul ordin:

ART. 1 Se aproba Dispozitiile generale de ordine interioara pentru prevenirea si stingerea incendiilor DG P.S.I.-001, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. ART. 2 Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, prin marile unitati si unitatile de pompieri militari, va urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin. ART. 3 Nerespectarea prevederilor Dispozitiilor generale de ordine interioara pentru prevenirea si stingerea incendiilor DG P.S.I.-001 atrage raspunderea, potrivit legii. ART. 4 Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii.

Ministru de interne, Constantin Dudu Ionescu

ANEXA 1 DISPOZITII GENERALE DE ORDINE INTERIOARA

pentru prevenirea si stingerea incendiilor - DG P.S.I.-001

CAP. 1 Prevederi generale Sectiunea 1 Scopul dispozitiilor generale ART. 1 Prezentele dispozitii generale de ordine interioara pentru prevenirea si stingerea incendiilor DG P.S.I.-001 stabilesc, pe baza Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 384 din 9 octombrie 1998, regulile si masurile care trebuie aplicate la organizarea si desfasurarea activitatilor de ordine interioara pentru a preveni aparitia conditiilor favorizante producerii de incendii si pentru a limita consecintele acestora. ART. 2 Principalele conditii care favorizeaza producerea de incendii constau in prezenta, in anumite imprejurari determinate, in acelasi timp si spatiu, a materialelor si substantelor combustibile, precum si a surselor potentiale de aprindere.

Sectiunea a 2-a Sfera de cuprindere ART. 3 Ordinea interioara, din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor, reprezinta ansamblul dispozitiilor care trebuie stabilite, aplicate si respectate in incinta agentilor economici, institutiilor si gospodariilor populatiei, precum si in zonele culturilor agricole si cu vegetatie forestiera, inainte, in timpul si la terminarea unor activitati caracterizate prin factori de risc de incendiu specifici. ART. 4 Prin dispozitiile generale de prevenire si stingere a incendiilor privind ordinea interioara se reglementeaza: a) lucrarile cu foc deschis; b) fumatul; c) asigurarea cailor de acces, de evacuare si de interventie; d) colectarea deseurilor, reziduurilor si a ambalajelor combustibile, precum si distrugerea acestora; e) efectuarea de lucrari premergatoare in timpul sezonului rece si in perioadele caniculare si secetoase.

Sectiunea a 3-a

55

Page 56: Legislatie PSI

Definitii - Terminologie ART. 5 (1) Prin foc deschis, in sensul prezentelor dispozitii generale, se intelege arderea in aer liber, respectiv acea ardere care nu se desfasoara intr-un spatiu inchis de combustie. Pot fi incluse in aceasta categorie flacara produsa de: brichete, chibrituri, lumanari, lampi sau aparate de gatit, aparate de lipire, taiere, sudura etc., focul facut in aer liber in scop de incalzire sau pentru arderea de resturi menajere ori vegetale, precum si flacara care apare in urma unor reactii chimice. (2) In categoria foc deschis se includ si materialele in stare incandescenta, aflate in situatii deosebite, cum sunt: improscarile, deversarile, rasturnarile, stationarile etc., care pot provoca incendii datorita radiatiei termice sau contactului direct cu materialele combustibile. ART. 6 Fumatul este activitatea care presupune existenta unui mijloc de aprindere (chibrit, bricheta) a tigarii, trabucului sau pipei si a restului ce ramane la terminarea procesului de fumat: rest de tigara (muc), de trabuc, scrum de pipa etc. ART. 7 (1) Caile de acces, de evacuare si de interventie cuprind intrarile si iesirile in si din incinta agentilor economici, institutiilor, la cladirile industriale si civile, alte amenajari, precum si drumurile sau caile de circulatie din interiorul acestora, inclusiv intrarile la cladiri, la prizele de apa de la bazine sau rauri, culoarele de circulatie dintre stive sau dintre depozite exterioare, traversarile de cale ferata. Caile de acces, de evacuare si de interventie sunt destinate sa asigure: a) evacuarea nestingherita si in conditii de siguranta a persoanelor aflate in pericol si a bunurilor materiale; b) accesul in tot timpul anului al masinilor, utilajelor si al personalului care actioneaza la stingerea incendiului sau la salvarea persoanelor si a bunurilor. (2) Pe teritoriul localitatilor, in aceasta categorie se includ si arterele destinate circulatiei rutiere, drumurile judetene sau nationale. ART. 8 (1) Deseurile si reziduurile combustibile sunt resturi care provin din prelucrarea materialelor si a produselor combustibile sau din operatiuni de conditionare si curatare a diverselor tipuri de produse, echipamente si utilaje. In aceasta categorie intra si depunerile de produse inflamabile si de grasimi sau de uleiuri pe elementele componente ale instalatiilor de ventilare si exhaustare, precum si scaparile necontrolate de fluide combustibile. (2) Deseurile si reziduurile combustibile se colecteaza pentru: a) reintroducerea acestora in diferite procese productive; b) distrugerea organizata, in anumite conditii. (3) Ambalajele sunt luate in considerare datorita naturii constructive a acestora (hartie, carton, lemn, cauciuc, PVC, textile, mase plastice etc). ART. 9 Lucrarile premergatoare si in timpul sezonului rece sunt ansambluri de activitati care trebuie sa se desfasoare la instalatiile si sistemele la care este necesar sa se asigure buna functionare in timpul anotimpului in care se inregistreaza temperaturi scazute. Acestea se refera intotdeauna si la activitatile care vizeaza inlaturarea efectelor inghetului si caderilor abundente de zapada. ART. 10 Sezonul canicular si secetos este acea perioada din cursul unui an cand, pe parcursul mai multor zile consecutive, se inregistreaza temperaturi de peste 35ĽC si lipsa de precipitatii, situatie care favorizeaza cresterea numarului de incendii si a consecintelor negative ale acestora.

CAP. 2 Factorii de risc de incendiu specifici Sectiunea 1 Lucrarile cu foc deschis ART. 11 (1) Aprinderea materialelor combustibile sub actiunea focului deschis se poate face prin efecte directe sau indirecte. (2) Efectele directe constau in actiunea nemijlocita a flacarii sau a arcului electric asupra materialului combustibil. Parametrul esential este temperatura ridicata a flacarii sau a jetului de plasma. (3) La lucrarile de sudare oxiacetilenica, de lipire cu flacara si de debitare cu flacara oxiacetilenica temperatura flacarii poate atinge valori cuprinse intre 2.000 si 3.0000řC (fig. nr. 1). (4) La sudarea sau la debitarea (taierea) cu arc electric, in centrul arcului temperatura atinge 10.000řC (fig. nr. 2).

Fig. nr. 1. - Temperatura la sudarea, lipirea sau debitarea cu flacara oxiacetilenica si fig. nr. 2. - Temperatura la sudarea sau la debitarea (taierea) cu arc electric se gasesc la pag. 5 din Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 22 februarie 2000.

(5) Temperatura flacarii la arderea materialelor combustibile depinde de: natura materialului, inaltimea, compozitia si diametrul flacarii, de pierderile de caldura prin radiatie si poate atinge urmatoarele valori: a) flacara de chibrit - 600-700řC; b) flacara de lemn - 850-1.400řC; c) flacara lampii de petrol - 780-1.300řC; d) flacara de bumbac - 305řC; e) flacara de hartie - 510řC; f) flacara de huila - 1.200řC;

56

Page 57: Legislatie PSI

g) flacara de cauciuc natural - 1.100řC; h) flacara de polistiren - 1.300řC; i) flacara de sodiu metalic - 900řC; j) flacara de magneziu - 2.000řC. (6) La gaze temperatura flacarii depinde de continutul amestecului, fiind mai scazuta in amestec cu aerul si mai ridicata in amestec cu oxigenul, astfel: a) flacara de hidrogen - 2.400-3.080řC; b) flacara de metan - 2.210-3.030řC; c) flacara de propan - 1.930řC; d) flacara de acetilena - 2.325-3.137řC. ART. 12 (1) Efectele indirecte constau in actiunea scanteilor, brocurilor de sudura, gazelor fierbinti, flacarilor secundare, conductiei termice etc., rezultate ca efecte secundare ale utilizarii flacarii sau arcului electric pentru sudare, lipire sau debitare. (2) In timpul operatiunilor de sudare sau de taiere cu flacara oxiacetilenica sau cu arc electric se formeaza scantei ori brocuri care se deplaseaza pe traiectorii diferite de la locul de producere. Acestea isi pastreaza potentialul de aprindere pana la distante de 5-10 m. ART. 13 Scanteile au dimensiuni de la 0,01 mm pana la 0,02 mm si dispun de energie termica, fiind capabile sa aprinda materiale usor inflamabile si amestecuri explozive aflate in raza lor de actiune. ART. 14 (1) Brocurile de sudura sunt particule de metal topit sau de oxid al acestuia avand diametrul intre 2 si 5 mm, care, la atingerea materialelor combustibile, pot produce aprinderea lor, initiind un incendiu la cateva ore dupa terminarea lucrarii. (2) Brocurile, ca si scanteile, au diferite traiectorii determinate de particularitatile procedeului si de caracteristicile de exploatare ale echipamentului folosit (fig. nr. 3-6).

Fig. nr. 3. - Traiectoriile scanteilor si ale brocurilor la sudarea oxiacetilenica si fig. nr. 4. - Traiectoriile scanteilor si ale brocurilor la sudarea electrica se gasesc la pag. 6 din Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 22 februarie 2000. Fig. nr. 5. - Traiectoriile brocurilor la debitarea (taierea) cu flacara oxiacetilenica si fig. nr. 6. - Raspandirea brocurilor de sudura la sudarea oxiacetilenica in functie de presiunea oxigenului se gasesc la pag. 7 din Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 22 februarie 2000.

ART. 15 Actiunea indelungata a radiatiei termice sau a gazelor fierbinti ascendente care se produc in timpul operatiunilor de sudare poate genera incendii in zone mai apropiate sau mai indepartate de locul sudarii (fig. nr. 7).

Fig. nr. 7. - Efectul indelungat al gazelor de ardere fierbinti produse in timpul sudarii se gaseste la pag. 7 din Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 22 februarie 2000.

ART. 16 Flacarile secundare pot fi determinate de patrunderea monoxidului de carbon (CO) sau a hidrogenului H(2), produsi intermediari combustibili ai reactiei dintre oxigen si acetilena, din zona duzei aparatului de sudura, care nu s-au consumat in intregime in flacara initiala. Aceste flacari de culoare bleu-pal pot aparea in fante, fisuri, imbinari apropiate sau la capatul unei conducte (fig. nr. 8).

Fig. nr. 8. - Fenomenul flacarii secundare se gaseste la pag. 8 din Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 22 februarie 2000. ART. 17 Conductia termica prin piese metalice constituie, in anumite situatii, efect indirect de producere a incendiului datorat lucrarilor de sudare. Fenomenul este determinat de conductivitatea termica mare a metalelor care favorizeaza transferul de caldura la distante mari de zona aplicarii socului termic (fig. nr. 9).

Fig. nr. 9. - Aprinderea izolatiei sau a unui material combustibil datorita transmiterii caldurii se gaseste la pag. 8 din Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 22 februarie 2000.

ART. 18 In categoria efectelor indirecte pot fi incluse si unele influente negative determinate de folosirea curentului electric la sudarea electrica, cum ar fi: a) transmiterea accidentala de curent electric prin instalatia de sudare in conductoarele neutre sau punerea la pamant a circuitului primar; b) existenta unor contacte imperfecte sau a defectelor de izolatie; c) racordarea necorespunzatoare a pieselor de sudare; d) sectiunea redusa sau ruperea cordonului (cablului) de sudare; e) aparitia curentilor indusi in piesele metalice din jurul cablurilor de sudare, la sudarea in curent alternativ.

Sectiunea a 2-a Focul deschis ART. 19

57

Page 58: Legislatie PSI

(1) Focul deschis se foloseste, de regula, in scopuri utilitare, pentru gatit, incalzit sau in scop distractiv, cum ar fi focul de tabara, focul pentru arderea miristilor, focul pentru arderea gunoaielor si deseurilor, focul pentru incalzire in hale industriale si cladiri in constructie. (2) Se interzice lasarea fara supraveghere a focului deschis. Scapat de sub control, focul deschis se poate propaga la materialele si elementele combustibile din apropiere. ART. 20 (1) In aer liber principalul factor favorizant in propagarea focului il constituie vantul, prin directia si viteza sa. (2) Alti factori favorizanti in propagarea focului sunt: prezenta materialelor combustibile in apropiere (ierburi, frunze, capite de fan sau resturi vegetale, constructii din lemn etc.) si configuratia terenului care poate determina crearea curentilor de aer. (3) Daca temperatura flacarii depaseste 700-800řC, fenomenul principal implicat in propagarea focului il constituie radiatia termica a flacarii. ART. 21 (1) Alt mod de propagare a focului il constituie gazele fierbinti degajate de ardere. (2) Propagarea focului se poate face si prin scanteile sau particulele incandescente degajate de ardere si purtate de vant sau de curentii de aer.

Sectiunea a 3-a Fumatul ART. 22 (1) Incendiile produse de fumat se datoreaza atat flacarii (chibrit, bricheta) utilizate pentru aprinderea tigarii, pipei sau trabucului, cat si restului ce ramane la terminarea procesului de fumat. (2) Flacara de chibrit are o durata de ardere de circa 20 de secunde. Chibritul aprins si aruncat la intamplare poate initia incendierea materialelor usor inflamabile, cum sunt: paiele de grau (cand gradul de uscare este avansat si curentii de aer favorabili), resturi de hartie si lichide inflamabile, aflate in vase deschise sau imprastiate. (3) Se interzice aprinderea unui chibrit sau a unei brichete intr-o atmosfera potential exploziva si in incaperi inchise in care s-au produs scurgeri de gaze, aprinderea amestecului gaz-aer fiind, de regula, instantanee. ART. 23 (1) Temperatura unei tigari aprinse este cuprinsa intre 550 si 600řC, iar timpul de ardere difera in functie de calitatea tigarii, fiind cuprins intre 7,5 si 12 minute. (2) Analizand aprinderea unor materiale combustibile de la resturi de tigara aprinsa, experimental s-au obtinut urmatoarele rezultate: a) materialele din bumbac 100% se aprind in 30 de secunde si ard mocnit in continuare; b) materialele tip bumbac 67% se aprind dupa 6-7 minute; c) materialele tip bumbac 50% (PE 50%) se aprind dupa 5-10 minute si ard mocnit pe portiuni limitate; d) materialele realizate in intregime din fire si fibre sintetice (relon, viscoza, PE, PA) se termodegradeaza sub forma de topitura care nu se aprinde; e) materialele de origine animala (lana, matase naturala) se termodegradeaza si nu favorizeaza arderea mocnita; f) vatelina se carbonizeaza fara a prezenta puncte de incandescenta si fara a se aprinde; g) zegrasul se aprinde mocnit, influentand aprinderea celorlalte elemente de tapiterie cu care se afla in contact; h) rumegusul arde mocnit 2-3 ore, dupa care, cu probabilitate scazuta, are loc aprinderea cu flacara; i) talasul de lemn se aprinde, in cazuri rare, dupa 1-2 ore; j) hartia se aprinde in circa 30-45 de minute; k) paiele si fanul se aprind, numai in stare uscata, in 30-45 de minute; l) litiera de padure (frunze, produse vegetale etc.) se aprinde dupa 2-2,5 ore, in functie de umiditate. (3) In cazul tigarilor aprinse sau al resturilor acestora, fenomenul de aprindere depinde de numerosi factori, cum sunt: curentii de aer, umiditatea, posibilitatea acumularii caldurii, modul de dispunere a materialelor combustibile, posibilitatea realizarii aportului de aer proaspat. (4) Prin urmare, la marea majoritate a materialelor combustibile exista o faza intermediara de 1-3 ore de ardere mocnita, care este cea mai probabila in considerarea tigarii drept sursa de aprindere in cazul producerii unui incendiu.

Sectiunea a 4-a Caile de acces, de evacuare si de interventie ART. 24 In privinta cailor de acces, de evacuare si de interventie intereseaza starea acestora, practicabilitatea si identificarea lor cu usurinta, elemente esentiale in scurtarea (reducerea) timpilor operativi de interventie, in special a timpului de deplasare [T(3)] si a timpului normalizat de evacuare [T(ne)]. ART. 25 Mentinerea in stare de utilizare a cailor de acces, de evacuare si de interventie pe toata durata zilei si in orice anotimp la parametrii la care au fost proiectate si realizate, precum si cunoasterea operativa a oricaror situatii ce pot impiedica din motive obiective folosirea acestora in conditii de siguranta reprezinta cerinte fundamentale referitoare la aceste cai.

Sectiunea a 5-a Deseurile, reziduurile si ambalajele combustibile ART. 26 Prezenta deseurilor, reziduurilor si a ambalajelor, precum si a scurgerilor necontrolate de fluide combustibile poate favoriza, in anumite conditii, propagarea focului pe suprafete exterioare intinse, precum si in/din interiorul cladirilor. ART. 27

58

Page 59: Legislatie PSI

Praful sau pulberile combustibile depuse ori acumulate pe elemente de constructie, pe utilaje si echipamente, indeosebi pe aparate de incalzit si similare acestora, constituie factori de propagare a focului si focare de explozie. ART. 28 (1) Lacurile si vopselele sub forma de depuneri in cabinele de vopsire si tubulaturile de ventilatie prezinta in timp tendinta de autoaprindere la contactul cu aerul. Aceeasi caracteristica o au uleiurile si grasimile. (2) Pericolul creste atunci cand vopselele si lacurile contin pigmenti cu reactivitate mare in combinatie cu diluanti care au continut de toluen sau alte lichide inflamabile peste limitele admise. ART. 29 (1) Absorbtia uleiurile de catre materiale poroase favorizeaza procesul de autoaprindere prin piroliza celulozei din structura tesaturilor. (2) Ca sursa de autoaprindere uleiurile vegetale sunt mai periculoase decat cele de origine animala, exceptand uleiul de peste. (3) Capacitatea uleiurilor de a se autoaprinde se apreciaza prin indicele de iod (grame de iod care se combina cu 100 g ulei), fiind susceptibile de a se autoaprinde cele care au acest indice peste 80 (uleiurile de ricin, masline, sfecla, bumbac, porumb, soia, floarea-soarelui, canepa, nuca, in si peste). (4) In functie de natura materialului, deseurile impregnate cu uleiuri pot initia incendii prin autoaprindere dupa 2-4 ore. ART. 30 Pentru unele ambalaje necombustibile se au in vedere curatarea si spalarea acestora de resturile de continut (toxic, inflamabil sau cu pericol de incendiu) si aruncarea ori tratarea (neutralizarea) acestui amestec.

Sectiunea a 6-a Sezonul rece ART. 31 Perioada sezonului rece este caracterizata de incendii datorate sistemelor si mijloacelor de incalzire utilizate in cladiri pentru mentinerea temperaturii mediului interior la anumite niveluri de confort necesare desfasurarii in conditii corespunzatoare a activitatilor economico-sociale si culturale. ART. 32 (1) Sobele metalice, in special cele cu combustibil lichid, prezinta un pericol mai ridicat decat sobele cu acumulare de caldura. Testele efectuate pentru urmarirea functionarii sobelor cu combustibil lichid, realizate in conditii normale de exploatare, au pus in evidenta temperaturi maxime de 450řC la arzator, 380řC la plita si 250řC la peretii laterali. (2) Temperatura scade la 80řC la distante intre 5 si 30 cm de soba. ART. 33 (1) Scanteile si particulele aprinse ce ies pe cos pot ajunge la o distanta de 25-30 m si sunt sursele care genereaza cel mai frecvent incendii, daca acoperisul casei sau acoperisurile caselor din apropiere sunt combustibile sau prezinta depuneri de praf, funingine, rumegus si alte pulberi combustibile. (2) Caldura sau scanteile care ies prin fisurile unui cos de fum deteriorat prin cutremure, vibratii, alunecari de tren etc. ori datorita vechimii imobilului constituie surse de aprindere, daca in zona lor exista elemente de constructie sau structuri din lemn (grinzi, barne, suport acoperis etc.). ART. 34 Aprinderea funinginii depuse pe peretii interiori poate produce o temperatura de 800-1.000řC. ART. 35 Burlanele metalice pot constitui surse de initiere a incendiilor in urmatoarele situatii: a) prin contactul direct al peretilor acestora, cu temperatura ridicata, cu materialele combustibile ale constructiilor sau cu dotarile interioare; b) prin disiparea caldurii, a gazelor de ardere sau a flacarilor in cazul imbinarilor insuficiente datorate desfacerii legaturilor acestora prin incalzire si dilatare; c) prin gaurile sau prin fisurile din corpul burlanului, provocate de exploatarea indelungata a acestuia sau datorita corodarii. ART. 36 Aparatele electrice de incalzit cu element incalzitor in cuva de ulei pot constitui sursa de aprindere, deoarece in functionarea fara termostat temperatura peretilor cuvei poate atinge 150řC, fata de maximum 75řC, cand acestea functioneaza cu termostat. ART. 37 Resourile constituie o sursa frecventa de aprindere prin plasarea lor necorespunzatoare sub birouri, rafturi, tejghele, unde probabilitatea de a intra in contact cu materiale combustibile (textile, hartie, lemn etc.) este foarte mare. ART. 38 Resourile improvizate si artizanale prezinta risc deosebit datorita puterii mari a acestora si a deficientelor pe circuitele de alimentare, aspecte care conduc la suprasolicitarea instalatiei electrice la care sunt racordate (conductori, prize, stechere etc.). ART. 39 Efectele sezonului rece (inghet si depuneri de zapada) pot influenta in sens negativ si operatiunile de interventie la stingerea incendiilor prin reducerea posibilitatilor de folosire a surselor de alimentare cu apa, de acces la locul incendiului si, mai ales, a vitezei de deplasare a autospecialelor.

Sectiunea a 7-a Perioade caniculare si secetoase ART. 40

59

Page 60: Legislatie PSI

In perioadele caniculare si secetoase, sub influenta directa a razelor solare creste gradul de uscaciune a plantelor si materialelor combustibile sau se produc cresteri mari de volum in timp scurt ale vaporilor si ale gazelor inflamabile aflate in rezervoare, recipiente sau in alte ambalaje de stocare. ART. 41 Uscaciunea avansata favorizeaza, pe de o parte, aprinderea materialelor combustibile de la surse cu energie de aprindere mai mica decat in mod obisnuit si in timp mai scurt decat cel de manifestare a sursei, iar pe de alta parte, propagarea cu viteza ridicata a focului. ART. 42 Cresterile rapide ale volumului vaporilor si gazelor inflamabile determina cresteri bruste ale presiunii in rezervoarele sau recipientele de pastrare a produselor respective, sub efectul careia pot aparea frecvent explozii, urmate de incendii. ART. 43 Temperaturile atmosferice ridicate determina degajari masive de substante volatile si inflamabile din componenta unor materiale de protectie sau de izolare care se pun in opera in special in timpul zilei. ART. 44 In perioadele caniculare si/sau secetoase sunt vizate de efectele acestora: a) culturile agricole, in special cele de cereale paioase; b) depozitele de furaje si plante tehnice aferente sectoarelor zootehnice si din gospodariile populatiei; c) zonele cu vegetatie forestiera; d) locuintele si anexele gospodaresti, in special cele din mediul rural ale caror elemente de constructie sunt executate din lemn; e) recipientele, rezervoarele si alte categorii de ambalaje care contin lichide usor inflamabile si gaze lichefiate sub presiune; f) substantele care se descompun sub actiunea luminii solare (fosfor alb, fosfor galben, amestecuri de clor si brom cu unele gaze etc.); g) sursele naturale de apa pentru incendiu, carora le scad nivelul si debitul.

CAP. 3 Reguli si masuri de prevenire si stingere a incendiilor Sectiunea 1 Lucrarile cu foc deschis ART. 45 (1) Nerealizarea masurilor de prevenire a incendiilor, prevazute in prezentele dispozitii generale, conduce la interzicerea executarii lucrarilor cu foc deschis. (2) Lucrarile cu foc deschis se vor executa si se vor supraveghea numai de persoane calificate, experimentate si instruite. ART. 46 Persoana fizica cu atributii de conducere (primar, patron, utilizator etc.) va reglementa prin document scris (decizie, dispozitie etc.) modul de executare a lucrarilor cu foc deschis, activitate care presupune: a) stabilirea, daca este cazul, a locurilor unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucrari cu foc deschis (topirea bitumului, arderea reziduurilor combustibile, curatari prin ardere etc.) si a persoanelor care le supravegheaza; b) stabilirea locurilor (zonelor) cu pericol de incendiu in care este interzisa utilizarea focului deschis; c) nominalizarea persoanelor care au dreptul sa emita permis de lucru cu foc; d) descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunostinta si pastrare a permisului de lucru cu foc; e) intocmirea unei instructiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrari, care sa fie tinuta de executant asupra sa si prelucrata cu acesta inainte de inceperea lucrarii. ART. 47 Este interzisa folosirea focului deschis in locurile (incaperile, zonele, instalatiile, echipamentele, mijloacele de transport etc.) in care se prelucreaza, se utilizeaza, se depoziteaza, se vehiculeaza, se manipuleaza materiale si substante combustibile sau care, in prezenta focului deschis, prezinta pericol de incendiu sau de explozie, precum si in apropierea acestora, cum sunt: a) instalatiile de producere, prelucrare, reglare, comprimare, transport si distributie a gazelor combustibile (gaz metan, gaz de sonda, gaz de furnal, acetilena, hidrogen etc.) si a oxigenului; b) instalatiile de producere, prelucrare, pompare, transport si distributie a lichidelor combustibile (produse petroliere, vopsele, lacuri etc.); c) gospodariile de ungere si actionarile hidraulice cu ulei sau cu alte lichide combustibile; d) sectiile si atelierele de vopsitorie, prelucrare a lemnului, de modelarii, de acoperiri metalice, de intretinere si reparatie a autovehiculelor si utilajelor de ridicat si stivuit, de vulcanizare, tapiterie, croitorie etc.; e) depozitele de lichide combustibile (benzina, benzen, vopsele, lacuri, solventi, uleiuri, motorina etc.), material lemnos si produse din lemn, produse textile si de hartie, carbid, mase plastice, recipiente transportabile cu gaze comprimate, explozivi etc.; f) incaperile in care se executa operatiuni de spalare sau de curatare cu produse petroliere (benzina, neofalina, parchetin, petrosin etc.), precum si de vopsire in care s-au folosit solventi inflamabili; g) incaperile unde se executa lucrari de finisaj cu substante combustibile; h) incaperile si podurile cladirilor ale caror elemente de constructie sunt realizate din materiale combustibile; i) laboratoarele si statiile-pilot in care se utilizeaza substante combustibile; j) incaperile de incarcat acumulatori; k) incaperile cu echipament electric de calcul, masura, control, automatizare, semnalizare, control trafic; l) incaperile speciale de cabluri electrice; m) constructiile civile (publice), pe timpul programului cu publicul (magazine, teatre, expozitii, cinematografe etc.), si alte locuri stabilite.

60

Page 61: Legislatie PSI

ART. 48 Utilizarea focului deschis nu se admite la distante mai mici de 40 m fata de locurile cu pericol de explozie (gaze si lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc.), respectiv 10 m fata de materiale sau substante combustibile (lemn, hartie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc.), fara a fi supravegheat si asigurat prin masuri corespunzatoare. ART. 49 Permisul de lucru cu foc (autorizatia de lucru) prevazut la art. 39 alin. (3) din Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998, se intocmeste in doua exemplare, dintre care unul se inmaneaza sefului formatiei de lucru sau persoanei care executa operatiunile cu foc deschis, iar celalalt ramane la emitent (seful sectorului de activitate unde se executa lucrarea). ART. 50 (1) Seful sectorului de activitate, atelier, sectie, depozit, instalatie etc., in care se executa operatiuni cu foc deschis, are obligatia sa asigure masuri pentru: a) pregatirea locului, conform art. 39 alin. (2) din Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998; b) instruirea personalului; c) controlul dupa terminarea lucrarii. (2) In cazul lucrarilor cu foc deschis care se executa in instalatii si in alte locuri (zone) cu risc ridicat de incendiu sau de explozie, persoana cu atributii de conducere va dispune luarea si a altor masuri de protectie specifice. ART. 51 Permisul de lucru cu foc este valabil o singura zi. La terminarea lucrului permisul de lucru cu foc se preda de catre executant emitentului. In mod similar se procedeaza si in cazul autorizatiei de lucru. ART. 52 Echipamentele si aparatele utilizate pentru executarea lucrarilor cu foc deschis trebuie sa fie in buna stare de functionare. De indeplinirea acestei cerinte raspunde executantul. ART. 53 Toate echipamentele si aparatele de sudura se intretin si se verifica in conformitate cu instructiunile furnizorului. Proprietarul acestora trebuie sa faca dovada efectuarii intretinerii si verificarii lor la termen si de catre personal sau persoane fizice de specialitate. ART. 54 Pregatirea locului unde urmeaza sa se execute operatiunea de sudare sau de taiere cu flacara oxiacetilenica presupune: a) inconjurarea acestuia cu panouri necombustibile cu inaltimea de minimum 2 m si bine ancorate de podea; b) protectia pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip cu grosimea de 2 cm, cu tabla sau cu placi din materiale necombustibile; c) indepartarea materialelor si substantelor combustibile transportabile la o distanta de cel putin 10 m de locul sudarii sau taierii; d) curatarea pieselor vopsite pe o portiune de cel putin 100 mm de o parte si de alta in jurul punctului de lucru; e) umezirea cu apa sau protejarea cu panouri necombustibile a materialelor si elementelor de constructie combustibile fixe pentru a fi ferite de contactul cu scanteile sau brocurile de sudura, cu flacara sau cu alte particule de materiale incandescente; f) inlaturarea posibilitatilor ca sursele de foc (scantei, particule incandescente etc.) sa intre in contact cu materialele combustibile care se afla in incaperile adiacente sau la cota inferioara, prin acoperirea sau obturarea golurilor ori orificiilor din pardoseala si pereti cu placi sau dopuri necombustibile; g) amplasarea la distante de siguranta a generatorului de acetilena transportabil si a buteliei de oxigen, astfel: cel putin 10 m intre acestea si locul de sudura sau orice sursa cu foc deschis si, respectiv, cel putin 5 m intre ele; h) dotarea cu mijloace de prima interventie corespunzatoare; i) asigurarea prezentei persoanei desemnate sa supravegheze executarea lucrarilor cu foc deschis. ART. 55 (1) Generatoarele de acetilena transportabile se instaleaza, de regula, in aer liber, in afara incaperii unde se sudeaza si ferite de razele solare ori de sursele cu foc deschis. (2) In mod exceptional se admite instalarea unui singur generator de acetilena transportabil numai in incaperi in care se executa lucrari de reparatii, montaj sau de intretinere cu caracter temporar, cu respectarea urmatoarelor conditii: a) debitul maxim de acetilena sa nu depaseasca 3,2 mc/h; b) generatorul sa fie verificat si sa posede placa de timbru; c) incarcatura de carbid sa nu fie mai mare de 4 kg; d) incaperea sa aiba un volum de minimum 350 mc si sa fie bine ventilata; e) sa existe posibilitatea asigurarii distantelor de siguranta; f) sa se realizeze, pe toata durata amplasarii generatorului in incapere, oprirea functionarii eventualelor utilaje care lucreaza cu flacara sau produc scantei. ART. 56 (1) Lucrarile de sudare la instalatii, rezervoare, recipiente si conducte prin care s-au vehiculat si in care s-au depozitat substante combustibile sau vapori inflamabili se vor efectua numai dupa golirea, aerisirea, spalarea, umplerea cu apa sau cu gaz inert, izolarea acestora prin flanse oarbe de restul instalatiilor si dupa efectuarea analizelor de laborator. (2) Piesele, instalatiile si materialele la care se vor executa operatiuni de sudare sau de taiere se vor curata in prealabil de materiale combustibile, cum sunt uleiurile, textilele etc. ART. 57 In timpul executarii lucrarii trebuie sa se asigure: a) supravegherea permanenta si cu atentie a flacarii, a dispersiei (raspandirii) si a traiectoriilor scanteilor sau particulelor de materiale incandescente si a intensitatii fluxului de caldura; b) strangerea si depozitarea resturilor de electrozi in vase speciale cu nisip sau cu apa;

61

Page 62: Legislatie PSI

c) inchiderea robinetelor buteliei de oxigen si a generatorului de acetilena, daca durata intreruperii executarii lucrarii depaseste 10 minute; d) interzicerea agatarii arzatoarelor (chiar stinse) de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilena; e) neefectuarea de deplasari cu arzatoarele aprinse in afara zonei de lucru sau de urcari pe scari, schele etc.; f) evacuarea carbidului din generator in cazul intreruperii lucrului pe o perioada mai indelungata. ART. 58 Dupa terminarea lucrarii trebuie sa se asigure, de regula, urmatoarele: a) verificarea minutioasa a locului in care s-a executat lucrarea, precum si a spatiilor adiacente si a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata daca nu s-au creat focare de incendiu (zone incandescente, miros de ars sau degajari de fum etc.); b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificandu-se daca starea lor este intacta, si luarea de masuri in consecinta; c) verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore si in timpul noptii, a situatiei existente la locul in care s-a efectuat lucrarea si in imediata apropiere a acestuia; d) depozitarea in conditii de siguranta a echipamentelor folosite la lucrare; e) reamplasarea pe pozitiile initiale a elementelor si materialelor combustibile la cel putin 6 ore de la terminarea lucrarii; f) colectarea namolului (slamului) de carbid in containere destinate acestui scop si depozitarea acestora intr-un loc special amenajat. ART. 59 In toate cazurile in care este constituit si functioneaza un serviciu privat de pompieri civili se va asigura inregistrarea la acesta a permisului de lucru cu foc (autorizatiei de lucru), inainte de inceperea efectiva a lucrarii.

Sectiunea a 2-a Fumatul ART. 60 Reglementarea fumatului este obligatorie in cadrul fiecarui agent economic sau al fiecarei institutii publice si, cand este cazul, la nivelul unitatii administrativteritoriale si se face prin dispozitie scrisa data de persoana fizica cu atributii de conducere. ART. 61 (1) Pentru situatiile in care o constructie sau o amenajare este folosita de mai multi utilizatori, reglementarea fumatului se face prin dispozitie emisa de proprietarul constructiei sau al amenajarii respective, insusita de utilizatorii in cauza. (2) In dispozitie se vor mentiona: a) locurile (zonele) cu pericol de incendiu sau de explozie in care este interzis fumatul sau, dupa caz, accesul cu tigari, chibrituri sau brichete; b) locurile amenajate pentru fumat; c) persoanele desemnate sa raspunda de supravegherea respectarii reglementarii pe locuri si sectoare de activitate; d) alte date si informatii necesare sa fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu. ART. 62 Fumatul este interzis, de regula, in toate locurile in care nu se admite folosirea focului deschis, prevazute de prezentele dispozitii generale, precum si in: a) spatiile de cazare comuna; b) incaperile cu echipament electronic de calcul, masura, control si automatizare; c) incaperile centralelor termice; d) locurile cu schele, cofraje si esafodaje, realizate din materiale combustibile; e) lanurile de cereale in faza de coacere si zonele impadurite. ART. 63 In toate zonele (locurile) in care este interzis fumatul se vor instala indicatoare de securitate specifice, prevazute de reglementarile in vigoare. ART. 64 Locurile pentru fumat stabilite in exteriorul cladirilor nu vor fi amplasate la o distanta mai mica de 40 m fata de locurile in care exista pericol de explozie (gaze si lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc.), 10 m fata de locurile in care exista materiale solide combustibile (lemn, textile, hartie, carton asfaltat, bitum) si 50 m fata de culturile de cereale paioase in perioada coacerii si recoltarii sau de zonele impadurite. ART. 65 La locurile stabilite pentru fumat se vor prevedea scrumiere, vase cu apa, nisip sau pamant, gropi si se vor instala inscriptii "LOC PENTRU FUMAT". ART. 66 Scrumierele si vasele din interiorul cladirilor (coridoare, holuri etc.) se amplaseaza astfel incat sa nu fie posibila aprinderea materialelor combustibile din apropiere (draperii, perdele, jaluzele etc.). ART. 67 In locurile de munca unde este permis fumatul se vor asigura scrumiere. Acestea se amplaseaza astfel incat sa nu faca posibila aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum sunt cele de birotica si altele. ART. 68 Depunerea in scrumiere, vase sau gropi a altor deseuri de materiale combustibile (hartie, carton, textile etc.) este interzisa. ART. 69 Golirea scrumierelor si a vaselor in cosurile de hartie sau in alte locuri in care exista materiale combustibile este interzisa. ART. 70 Aruncarea la intamplare a resturilor de tigari sau chibrituri aprinse este interzisa. ART. 71 Se recomanda sa se evite fumatul, in perioadele de relaxare sau de odihna, in paturi, pe canapele, fotolii etc.

62

Page 63: Legislatie PSI

Sectiunea a 3-a Asigurarea cailor de acces, de evacuare si de interventie ART. 72 Accesul mijloacelor si al persoanelor pentru interventiile operative in caz de urgenta publica de incendiu, in vederea salvarii si acordarii ajutorului persoanelor aflate in pericol, stingerii incendiilor si limitarii efectelor acestora, trebuie sa fie asigurat in permanenta la toate: a) constructiile de orice fel (industriale, social-administrative, speciale etc.) si incaperile acestora; b) instalatiile tehnologice si anexe; c) depozitele inchise si deschise de materii prime, semifabricate, finite si auxiliare; d) instalatiile, aparatele si mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor, precum si la punctele de comanda ale acestora (centrale si butoane de semnalizare a incendiilor, aparate de control si semnalizare ale instalatiilor sprinkler, statii de pompe de apa, claviaturile si vanele retelelor de apa, abur, drencer, gaze inerte si spuma, hidranti de incendiu, stingatoare, pichete de incendiu, bazine, rezervoare si castele de apa, rampe ale surselor de apa naturale, posturi telefonice de anuntare a incendiilor etc.); e) dispozitivele de actionare a unor mijloace cu rol de protectie in caz de incendiu (cortine metalice de siguranta, trape de evacuare a fumului si gazelor fierbinti, clapete de pe tubulatura de ventilatie, exhaustare si transport pneumatic, obloane, ferestre si usi de inchidere a golurilor din elementele de compartimentare impotriva incendiilor); f) tablourile de distributie si intrerupatoarele instalatiilor electrice de iluminat, de forta si iluminat de siguranta si la sursele de rezerva care sunt destinate sa alimenteze receptoare electrice cu rol in caz de incendiu; g) claviaturile si vanele instalatiilor tehnologice sau auxiliare, care trebuie manevrate in caz de incendiu, si punctele de comanda ale acestora (gaze si lichide combustibile, benzi transportoare); h) celelalte mijloace utilizate pentru interventie in caz de incendiu (vehicule pentru tractare, transport sau izolare, cisterne ori autocisterne de apa si cheile de pornire a acestora etc.). ART. 73 (1) Caile de acces, de evacuare si de interventie trebuie sa fie mentinute in permanenta, in orice anotimp, practicabile si curate. Aceasta obligatie revine persoanelor juridice sau fizice care administreaza constructiile, instalatiile, sistemele, dispozitivele sau mijloacele respective. (2) Administratorii in cauza vor semnala prin indicatoare, potrivit prevederilor legale in vigoare, prezenta unor asemenea mijloace si vor atentiona asupra regulilor care trebuie respectate. ART. 74 Blocarea cailor de acces, de evacuare si de interventie cu materiale care reduc latimea sau inaltimea libera de circulatie stabilita ori care prezinta pericol de incendiu sau explozie, precum si efectuarea unor modificari la acestea, prin care se inrautateste situatia initiala, sunt interzise. ART. 75 Peste santurile sau sapaturile executate pe caile de acces, de evacuare si de interventie se vor amenaja treceri (podete) bine consolidate sau se vor asigura cai ocolitoare, semnalizate corespunzator. ART. 76 (1) Gararea locomotivelor si a vagoanelor de cale ferata in intersectiile cu drumurile uzinale sau cu caile de acces rutiere este interzisa. (2) In cazul in care locomotivele sau vagoanele sunt blocate, din motive tehnologice, in intersectiile cu drumurile uzinale sau cu caile de acces rutiere, se va asigura tractarea in cel mai scurt timp a materialului rulant ori se vor stabili rute de ocolire a intersectiei, semnalizate corespunzator. ART. 77 Se interzice blocarea in pozitie deschisa a usilor de la casele scarilor, de pe coridoare, a celor cu dispozitive de autoinchidere sau a altor usi care, in caz de incendiu, au rol sa opreasca patrunderea fumului, a gazelor fierbinti si propagarea incendiilor pe verticala sau pe orizontala. ART. 78 (1) Dispozitivele care asigura inchiderea automata in caz de incendiu a elementelor de protectie a golurilor (usi, obloane etc.), cele de actionare a trapelor si clapetelor, precum si cele care mentin in pozitie inchisa usile incaperilor tampon vor fi in permanenta in stare de functionare. (2) Sistemul de inchidere a usilor de pe traseele de evacuare trebuie sa permita deschiderea cu usurinta a acestora in caz de incendiu. ART. 79 (1) Caile de acces, de evacuare si de interventie se vor marca cu indicatoare de securitate, conform reglementarilor legale in vigoare, astfel incat traseele acestora sa poata fi recunoscute cu usurinta, atat ziua cat si noaptea, de persoanele care le utilizeaza in caz de incendiu. (2) Se vor monta indicatoare corespunzatoare la rampele scarilor care duc la demisol sau la subsol ori la usile de acces catre spatii si incaperi din care evacuarea nu poate fi continuata. ART. 80 In casele scarilor, pe coridoare sau pe alte cai de evacuare ale cladirilor nu se admite amenajarea de incaperi ori locuri de lucru, depozitarea etc., care ar putea impiedica evacuarea persoanelor si a bunurilor, precum si accesul personalului de interventie. ART. 81 Cheile usilor de acces in cladiri si cele ale incaperilor incuiate se pastreaza in locuri sau la persoane desemnate, astfel incat aceste chei sa poata fi identificate si folosite in caz de necesitate (interventie, control, verificari etc.).

Sectiunea a 4-a Colectarea deseurilor, reziduurilor combustibile si a ambalajelor si distrugerea lor

63

Page 64: Legislatie PSI

ART. 82 (1) Deseurile si reziduurile combustibile, utilizate ori rezultate din procesul tehnologic, se colecteaza ritmic, dar obligatoriu la terminarea schimbului si se depun in locurile destinate depozitarii sau distrugerii lor, astfel incat la locurile de munca sa fie in permanenta curatenie. (2) Se colecteaza: a) pulberile, rumegusul si talasul, scamele sau resturile textile si alte deseuri combustibile depuse (acumulate) pe pardoseli, pereti, instalatii, masini, utilaje, aparatura, canale sau alte locuri, precum si maculatura de birotica; b) scurgerile de lichide combustibile de pe sol, pardoseli, instalatii, masini si utilaje, canale sau din alte locuri; c) ambalajele care prezinta pericol de incendiu sau de explozie (lemn, carton, metalice pentru produse inflamabile, carbid etc.); d) depunerile de grasimi, vopsele, lacuri etc. de pe elementele instalatiilor de evacuare. ART. 83 (1) Pentru orice tip de activitate se stabileste modul de gestionare a deseurilor, reziduurilor si a ambalajelor. (2) Gestionarea acestora presupune: a) nominalizarea, dupa caz, a deseurilor, reziduurilor si a ambalajelor specifice activitatii; b) indicarea regimului de colectare si curatare; c) locurile de depozitare si modul de distrugere sau de valorificare; d) desemnarea personalului responsabil cu gestionarea lor; e) completarea datelor noi la aparitia oricaror modificari de situatii. ART. 84 Deseurile si reziduurile de lichide combustibile sau cele din materiale solide (carpe, calti, bumbac, rumegus etc.), care contin astfel de produse, se colecteaza in cutii sau in vase metalice ori cu captuseala metalica interioara, prevazute cu capac, amplasate in locuri fara risc de incendiu si marcate. ART. 85 Deseurile, reziduurile si ambalajele combustibile, care se reutilizeaza, se vor depozita, cu asigurarea distantelor de siguranta fata de cladiri, instalatii, culturi agricole, suprafete impadurite si alte materiale combustibile, in raport de natura si de proprietatile fizico-chimice ale acestora. ART. 86 Ambalajele metalice, din material plastic sau din sticla reutilizabile se curata, se spala, sau se neutralizeaza de restul continutului cu materiale adecvate si se depoziteaza in locuri special destinate. ART. 87 Deseurile, reziduurile si ambalajele combustibile, care nu se mai reutilizeaza, se vor distruge prin ardere in crematorii amenajate si amplasate astfel incat sa nu puna in pericol viata oamenilor, cladirile, instalatiile, culturile agricole, suprafetele impadurite si alte materiale combustibile. Aceste crematorii trebuie sa posede autorizatiile prevazute de lege. ART. 88 Deseurile, reziduurile si ambalajele combustibile, care degaja prin ardere substante sau compusi periculosi pentru viata sau pentru mediu, pot fi distruse prin foc deschis sub supraveghere, cu respectarea prevederilor in vigoare si ale prezentelor dispozitii generale.

Sectiunea a 5-a Reguli pentru sezonul rece ART. 89 Inainte de inceperea sezonului rece se vor controla si se vor inlatura defectiunile constatate, asigurandu-se buna functionare a: a) instalatiilor si a sistemelor de incalzire existente la agenti economici, institutii publice si la gospodariile populatiei (surse de caldura, conducte, corpuri si elemente de incalzire, sobe, cosuri si canale de fum etc.); b) instalatiilor de incalzire din incaperi in care sunt montate instalatiile de stingere cu apa, precum si cele de depozitare a substantelor chimice de stingere si din spatiile de garare a autospecialelor; c) serpentinelor de incalzire cu aburi sau apa calda a caminelor, rezervoarelor de depozitare a lichidelor combustibile, a gazelor sau apei pentru stingerea incendiilor; d) dispozitivelor de incalzire a armaturilor de siguranta de la rezervoarele de lichide combustibile sau gaze lichefiate; e) conductelor si furtunurilor de aburi de la instalatiile de stingere, precum si a celor din diverse instalatii de productie si auxiliare. ART. 90 Componentele instalatiilor de stingere cu apa, care sunt expuse inghetului in timpul iernii si nu sunt prevazute cu dispozitive fixe de incalzire, vor fi protejate impotriva inghetului. ART. 91 Se vor asigura uneltele si accesoriile pentru deszapezirea drumurilor si a cailor de acces, de evacuare si de interventie. ART. 92 Caile de acces si accesul la sursele de apa sau la dispozitivele de punere in functiune a instalatiilor de stingere se vor curata de zapada si gheata, asigurandu-se mentinerea permanent libera a acestora. ART. 93 Personalul destinat sa raspunda de aprinderea si de stingerea focurilor va fi instruit asupra regulilor ce trebuie respectate si, respectiv, luate pe timpul sezonului rece.

Sectiunea a 6-a Reguli pentru perioadele caniculare sau secetoase ART. 94

64

Page 65: Legislatie PSI

In perioadele caniculare sau secetoase persoana fizica cu atributii de conducere (primar, patron, utilizator etc.) va elabora un program de masuri speciale care sa contracareze efectele negative ale acestora in sfera prevenirii si stingerii incendiilor. ART. 95 Masurile speciale trebuie sa cuprinda: a) identificarea si nominalizarea sectoarelor de activitate in care creste riscul de incendiu in conditiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate si lipsei de precipitatii; b) interzicerea utilizarii focului deschis in zonele afectate de uscaciune avansata; c) restrictionarea efectuarii, in anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrari care creeaza conditii favorizante pentru producerea de incendii prin degajari de substante volatile sau supraincalziri excesive; d) asigurarea protejarii fata de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor si a altor tipuri de ambalaje care contin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbra (copertine, soproane deschise etc.) sau, dupa caz, prin racire cu perdele de apa rece; e) indepartarea din locurile unde se afla a obiectelor optice (inclusiv a cioburilor de sticla) care pot actiona in anumite conditii drept concentratori ai razelor solare; f) intensificarea patrularilor in zonele cu culturi agricole si in cele frecventate pentru agrement in locuri cu vegetatie forestiera; g) asigurarea rezervelor de apa pentru incediu si verificarea zilnica a situatiei existente; h) verificarea operativitatii de actiune a formatiilor de interventie ale serviciilor de pompieri civili; i) mediatizarea incendiilor determinate de efectele sezonului canicular si secetos, prin detalierea cauzelor si a imprejurarilor favorizante. ART. 96 Masurile speciale stabilite vor fi aduse la cunostinta tuturor salariatilor si, dupa caz, populatiei.

CAP. 4 Dispozitii finale ART. 97 Prevederile prezentelor dispozitii generale se aplica in orice activitate economica, sociala, financiara si administrativa. ART. 98 In vederea aplicarii prezentelor dispozitii generale factorii de decizie (patron, utilizator, administrator si, dupa caz, primar etc.) vor stabili, prin actele de autoritate prevazute de lege, aspectele de natura organizatorica si vor lua masuri de elaborare a unor metodologii, proceduri, instructiuni si altele asemenea, pentru detalierea anumitor prevederi.

65

Page 66: Legislatie PSI

ORDIN nr. 1.080 din 10 februarie 2000pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor - D.G.P.S.I.-002Emitent : MINISTERUL DE INTERNEPublicat in : MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 14 aprilie 2000

Ministru de interne, avand in vedere prevederile art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 121/1996 privind organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari, ale Ordonantei Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 212/1997, si ale Hotararii Guvernului nr. 678/1998 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor, in temeiul art. 13 alin. (2) din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, emite urmatorul ordin:

ART. 1 Se aproba Dispozitiile generale privind instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor D.G.P.S.I.-002, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. ART. 2 Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, prin marile unitati si unitatile de pompieri militari, va urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin. ART. 3 Nerespectarea prevederilor Dispozitiilor generale privind instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor - D.G.P.S.I.-002 atrage raspunderea potrivit legii. ART. 4 Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii lui.

p. Ministru de interne, Mircea Muresan, secretar de stat

ANEXA 1

DISPOZITII GENERALEprivind instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor - D.G.P.S.I.-002

CAP. 1 Scopul si domeniul de aplicare

ART. 1 Prezentele Dispozitii generale privind instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor D.G.P.S.I.-002, denumite in continuare dispozitii generale, stabilesc principiile, modalitatile, cerintele si conditiile necesare in vederea organizarii si desfasurarii activitatii de instruire in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor a persoanelor angajate in munca, in cadrul educatiei profesionale permanente. ART. 2 Instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor a persoanelor angajate in munca constituie parte componenta a activitatii de aparare impotriva incendiilor desfasurate de persoanele fizice si juridice potrivit prevederilor legale in vigoare.

ART. 3 Persoanele fizice si juridice care desfasoara activitati cu personal angajat in conditiile prevazute de lege sunt obligate sa organizeze si sa desfasoare instruirea acestuia in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor pe baza prezentelor dispozitii generale, precum si a altor reglementari specifice. ART. 4 Instruirea salariatilor in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor este parte componenta a pregatirii profesionale a acestora si are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor necesare in vederea prevenirii si stingerii incendiilor la locul de munca si, dupa caz, in incinta agentilor economici si a institutiilor in cauza. ART. 5 Termenii specifici utilizati in cuprinsul prezentelor dispozitii generale au intelesul celor utilizati in legislatia specifica domeniului apararii impotriva incendiilor.

CAP. 2 Categorii de instructaje si cerinte specifice

ART. 6 Categoriile de instructaje in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, prin care se realizeaza instruirea la angajare si instruirea periodica, sunt:

66

Page 67: Legislatie PSI

a) instructajul introductiv general; b) instructajul specific locului de munca; c) instructajul periodic; d) instructajul pe schimb, acolo unde situatia o impune; e) instructajul special pentru lucrari periculoase; f) instructajul la conversia profesionala; g) instructajul pentru personalul din afara agentului economic sau a institutiei. ART. 7 Instructajul introductiv general vizeaza dobandirea de cunostinte cu privire la: a) sistemul de acte normative generale care reglementeaza activitatea de aparare impotriva incendiilor si de acte normative specifice profilului agentului economic sau institutiei; b) modul de organizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor la nivelul agentului economic sau al institutiei; c) formele si metodele specifice de prevenire si stingere a incendiilor; d) mijloacele tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, cu care sunt echipate constructiile si instalatiile tehnologice proprii, si modul de utilizare a acestora; e) modul de actiune in cazul observarii si anuntarii unui incendiu; f) actiunile ce trebuie intreprinse dupa perceperea alarmei de incendiu. ART. 8 La instructajul introductiv general participa urmatoarele categorii de persoane: a) noii angajati in munca (pe baza de contract individual de munca, conventie civila etc.); b) salariatii transferati de la o unitate la alta sau detasati in unitatea respectiva; c) lucratorii sezonieri, temporari sau zilieri; d) elevii scolilor profesionale, liceelor industriale si studentii aflati in practica de specialitate. ART. 9 In cazul unui numar mare de participanti, la aceasta categorie de instructaj se vor constitui grupe avand cel mult 20 de persoane. ART. 10 Durata instructajului introductiv general se stabileste prin reglementari interne, depinzand in principal de specificul activitatii, complexitatea proceselor tehnologice, gradul de vulnerabilitate la incendiu si explozie al obiectivului, precum si de nivelul de pregatire al participantilor, dar nu va fi mai mica de 8 ore. ART. 11 La terminarea perioadei de instructaj introductiv general persoanele instruite vor fi verificate pe baza de teste asupra cunostintelor acumulate, pentru fiecare categorie de personal stabilindu-se nivelul minim de cunostinte necesare. ART. 12 Nu vor fi admise la locurile de munca persoanele care nu si-au insusit nivelul minim de cunostinte prezentate in cadrul instructajului introductiv general. ART. 13 Instructajul specific locului de munca se face dupa instructajul introductiv general, executandu-se individual de catre seful locului de munca respectiv. ART. 14 La efectuarea instructajului specific locului de munca se urmareste sa se asigure participantilor cunostinte referitoare la: a) caracteristicile fizico-chimice si clasele de periculozitate ale substantelor, materialelor si produselor utilizate la locul de munca; b) cauzele potentiale si riscurile (pericolele) de incendiu si/sau explozie specifice locului de munca, masurile de prevenire a acestora; c) descrierea, functionarea si modul de urmarire si interventie la instalatiile si sistemele de siguranta ale masinilor si utilajelor de la locurile de munca, inclusiv la cele de prevenire a incidentelor si avariilor tehnologice; d) continutul instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si al planurilor de interventie specifice; e) descrierea, functionarea, amplasarea si modul de actionare a instalatiilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor si mijloacelor de protectie impotriva incendiilor; f) sarcinile specifice care ii revin persoanei instruite pentru prevenirea incendiilor, evacuarea persoanelor si a bunurilor si pentru anuntarea si stingerea incendiilor. ART. 15 Durata instructajului prevazut la art. 13 depinde de complexitatea locului de munca (constructii, instalatii, utilaje) si nu va fi mai mica de 8 ore repartizate pe timpul perioadei de lucru de proba. ART. 16 Problemele prezentate pe timpul instructajului specific locului de munca vor fi urmate in mod obligatoriu de demonstratii practice. ART. 17 Admiterea definitiva la lucru a persoanelor instruite se va face numai dupa verificarea acestora pe baza de teste cu privire la nivelul de insusire a cunostintelor necesare. ART. 18 Instructajul periodic se executa cu toate categoriile de salariati si are o durata de cel putin doua ore, avand drept scop reimprospatarea, completarea si detalierea cunostintelor dobandite prin instructajul introductiv general si prin instructajul specific locului de munca. ART. 19 Instructajul periodic se executa pe baza tematicii anuale si a graficului de instruire, aprobate de patron. ART. 20 Tematica orientativa anuala de instruire, adaptata fiecarei categorii de salariati, se structureaza de regula astfel:

67

Page 68: Legislatie PSI

a) actele normative care reglementeaza activitatea de aparare impotriva incendiilor; b) obligatiile generale si specifice care revin categoriilor de salariati; c) riscul de incendiu, cauzele potentiale de incendiu prezentate de instalatiile utilitare ale constructiilor si de procesele de munca desfasurate, normele, regulile si masurile de prevenire si inlaturare a acestora; d) descrierea, functionarea, intretinerea si modul de utilizare a tuturor sistemelor de protectie impotriva incendiilor, aflate in dotare; e) actiunea salariatilor in cadrul echipelor de interventie (raspuns) in caz de incendiu la antrenamente si exercitii practice. ART. 21 Tematica orientativa se adapteaza si se completeaza pe parcurs de catre cei care executa instruirea cu concluziile si invatamintele rezultate din: a) controalele efectuate privind respectarea normelor si a sarcinilor stabilite; b) incendiile si evenimentele produse in sectoare de activitate similare; c) alte probleme care se considera necesare. ART. 22 In graficul anual de instruire se mentioneaza periodicitatea instructajelor si se precizeaza zilele in care acestea se executa, esalonat, pe locurile de munca si pe categorii de salariati. ART. 23 Intervalul dintre doua instructaje periodice se stabileste de catre patron, tinand seama de urmatoarele: - cel mult o luna (30 de zile) pentru personalul muncitor cu functii de executie sau operative; - 1-3 luni pentru personalul care lucreaza direct si nemijlocit la aparate, masini, utilaje si instalatii tehnologice (tehnicieni, maistri, subingineri, ingineri), precum si pentru analisti, cercetatori si personalul din laboratoare; - 3-6 luni pentru personalul TESA din sectiile si sectoarele de productie, control tehnic, cercetare, proiectare, de intretinere si reparatii, investitii, transporturi, precum si pentru cel care lucreaza in institutii publice; - 1-6 luni pentru personalul TESA care are atributii de organizare, conducere si control (sefi de sectii, ateliere, instalatii, depozite etc.), pentru cel din conducerea agentului economic sau a institutiei, precum si pentru cel din structura autoritatilor publice locale si a administratiei publice centrale de specialitate si a institutiilor statului. ART. 24 Instructajul periodic se va face obligatoriu in urmatoarele cazuri: a) cand un salariat a lipsit mai mult de 30 de zile calendaristice de la locul de munca; b) cand s-au adus modificari procesului tehnologic sau au fost introduse noi tehnologii; c) la reluarea activitatii dupa producerea unui eveniment negativ (incendiu, explozie, calamitate naturala, avarie); d) cand au aparut modificari ale legislatiei specifice domeniului apararii impotriva incendiilor sau conexe acesteia. ART. 25 Pe timpul desfasurarii instructajului periodic se va pune accent pe demonstratiile practice, salariatii fiind angrenati efectiv in executarea unor operatiuni specifice. ART. 26 Verificarea persoanelor instruite privind cunostintele insusite si deprinderile formate in timpul instructajului periodic se va face prin sondaj, insistandu-se de fiecare data pentru clarificarea problemelor si eliminarea deficientelor constatate. ART. 27 Anual se efectueaza o verificare de fond pe baza de teste tip chestionar asupra nivelului de insusire si cunoastere a problematicii care a facut obiectul instructajului periodic, rezultatele consemnandu-se in fisa individuala de instructaj. ART. 28 (1) Instructajul periodic se face de catre persoanele desemnate de patron, astfel: - pentru personalul muncitor, de catre conducatorul locului de munca respectiv; - pentru personalul incadrat pe functii tehnice si administrative din sectoarele de productie si din compartimentele de cercetare, proiectare, intretinere, reparatii, controlul calitatii, aprovizionare tehnico-materiala si desfacere, de catre sefii compartimentelor respective; - pentru sefii de sectii, sectoare, compartimente si servicii functionale si sefii de departamente, de catre conducatorul tehnic. (2) Pentru agentii economici sau institutiile care au cel mult 9 salariati efectuarea instructajului periodic este sarcina exclusiva a patronului. ART. 29 (1) Instructajul pe schimb se executa la intrarea in schimbul de lucru cu salariatii din locurile de munca cu risc mare si foarte mare de incendiu, nominalizate de patron. (2) Durata acestui instructaj nu va depasi 10-15 minute. ART. 30 Instructajul pe schimb se efectueaza, de regula, pentru atentionarea salariatilor din tura de serviciu asupra principalelor reguli si masuri de prevenire si stingere a incendiilor, care trebuie urmarite tinandu-se seama de constatarile din tura anterioara, precum si de operatiunile sau lucrarile care se executa pe timpul schimbului respectiv. ART. 31 Instructajul pe schimb se efectueaza de conducatorul locului de munca, executia consemnandu-se, sub semnatura, in registrul de predare-primire a schimbului de lucru. ART. 32 Instructajul special pentru lucrari periculoase se executa inainte de inceperea unor lucrari in timpul carora pot aparea situatii generatoare de incendiu din cauza manifestarii unor surse specifice de aprindere sau a crearii unor conditii potential explozive. ART. 33 Lucrarile care fac obiectul unui astfel de instructaj se refera in principal la: a) lucrari de sudare;

68

Page 69: Legislatie PSI

b) lucrari de taiere sau lipire cu flacara; c) lucrari care pot provoca scantei mecanice; d) lucrari care pot provoca scantei si arcuri electrice sau scurtcircuite; e) lucrari de topire a bitumului sau asfaltului; f) lucrari de curatare prin ardere a unor utilaje, aparate, conducte tehnologice sau conductoare electrice; g) lucrari pentru distrugerea prin ardere a unor deseuri sau reziduuri nerecuperabile sau neutilizabile; h) lucrari la care se utilizeaza foc deschis (dezghetari, decongelari, aprinderea cuptoarelor tehnologice, cazanelor etc.); i) punerea ori repunerea in functiune a instalatiilor si utilajelor tehnologice care prezinta risc foarte mare de incendiu sau oprirea acestora; j) aplicarea unor materiale de protectie din care se pot degaja cu usurinta vapori si gaze inflamabile si/sau explozive; k) curatarea interioara a unor vase, rezervoare, recipiente sau sisteme de evacuare in care au fost stocate, prelucrate sau vehiculate produse combustibile etc.; l) prelevarea de probe din recipiente sau instalatii care contin substante periculoase. ART. 34 (1) Instructajul special pentru lucrari periculoase se efectueaza astfel: a) privind tehnologia de executie, de catre conducatorul formatiei de lucru; b) privind conditiile tehnologice, de catre conducatorul locului de munca. (2) Efectuarea instructajului special pentru lucrari periculoase se consemneaza, dupa caz, in permisul (autorizatia) de executie a lucrarii, registrul de tura sau in fisele individuale. (3) Continutul permisului de lucru cu foc este prezentat in anexa nr. 7 la Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 384 din 9 octombrie 1998, iar cel al autorizatiei de lucru este prevazut in normele specifice, emise de autoritatile administratiei publice centrale de specialitate. ART. 35 Instructajul la conversia profesionala se desfasoara cu toate categoriile de salariati care au parcurs un astfel de curs, potrivit art. 135 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, si/sau conform prevederilor Normelor metodologice privind organizarea, desfasurarea si absolvirea cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare si a altor forme de pregatire profesionala a somerilor si ale Normelor de infiintare, organizare si functionare a centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, nr. 435/1995, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 54 din 15 martie 1996. ART. 36 La stabilirea problematicii pentru instructajul de conversie profesionala, a persoanelor care il efectueaza, a duratei necesare, a modului de verificare a insusirii cunostintelor se vor avea in vedere urmatoarele: a) in cazul persoanelor care isi vor desfasura activitatea in acelasi loc de munca in care au lucrat si inainte de conversia profesionala, seful locului de munca va prelucra cu acestea numai unele aspecte din cadrul problematicii pentru instructajul specific locului de munca pe care le apreciaza ca sunt necesare ca urmare a noilor sarcini de munca pe care le au de indeplinit; b) in cazul persoanelor care isi vor desfasura activitatea in alt loc de munca din cadrul aceluiasi agent economic sau al aceleiasi institutii in care au fost angajate si inainte de conversia profesionala, inclusiv pentru cele recrutate din randul somerilor dupa conversia profesionala, se vor respecta prevederile art. 13 si urmatoarele din prezentele dispozitii generale; c) in cazul persoanelor care isi vor desfasura activitatea in cadrul altui agent economic sau al altei institutii, acestea se considera nou-angajate si vor parcurge categoriile de instructaje prevazute de prezentele dispozitii generale. ART. 37 Instructajul pentru personalul din afara agentului economic sau a institutiei se desfasoara cu persoanele care executa temporar diferite activitati in locuri cu risc de incendiu si/sau de explozie din incinta agentului economic sau a institutiei respective, si anume: a) personalul societatilor comerciale de constructii-montaj si instalatii; b) personalul societatilor comerciale (firmelor) de reparatii, revizii, intretinere si de service; c) conducatorii auto si mijloacele pentru transportul materialelor periculoase si personalul apartinand cailor ferate; d) personalul de paza apartinand altor societati comerciale sau firme specializate; e) vizitatori in grup de minimum 5 persoane. ART. 38 Locurile cu risc de incendiu si/sau de explozie din incinta agentului economic sau a institutiei pentru care se executa instructajul pentru personalul prevazut la art. 37 se stabilesc prin act de autoritate al patronului. ART. 39 Instructajul pentru personalul din afara agentului economic sau a institutiei se efectueaza, de regula, de personalul tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, de seful serviciului de pompieri civili sau de conducatorul locului in care este prevazut un asemenea instructaj. ART. 40 Problematica instructajului consta in: a) prezentarea procedurilor specifice instructajului introductiv general pentru categoriile de persoane prevazute la art. 37 lit. a) si b); b) prezentarea procedurilor din cadrul instructajului specific locului de munca pentru categoriile de persoane prevazute la art. 37 lit. c) si d); c) prezentarea unei proceduri special intocmite pentru persoanele prevazute la art. 37 lit. e), prin care acestea sunt instruite sumar (maximum 15 minute) asupra principalelor reguli de prevenire a incendiilor pe care trebuie sa le respecte si sunt atentionate asupra unor pericole existente in anumite locuri de pe traseul parcurs in incinta agentului economic sau a institutiei. ART. 41

69

Page 70: Legislatie PSI

Consemnarea efectuarii instructajului pentru personalul din afara agentului economic sau a institutiei se face intr-un proces-verbal intocmit in acest scop, care sa contina problematica prezentata, insotit de tabele cuprinzand numele, prenumele si semnatura persoanelor instruite.

CAP. 3 Inregistrarea si confirmarea instructajului

ART. 42 Instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se certifica prin inscrisuri realizate, dupa caz, in fisa individuala de instructaj p.s.i., registrul de predare-primire a schimbului sau procesele-verbale de instruire. ART. 43 Fisele individuale de instructaj p.s.i. se intocmesc pentru toate persoanele angajate, conform modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele dispozitii generale. ART. 44 Dupa efectuarea instructajelor este obligatorie completarea fiselor individuale de instructaj p.s.i., inscrisul efectuandu-se cu pasta sau cu cerneala. ART. 45 Dupa completare fisa individuala de instructaj p.s.i. se semneaza de catre persoana instruita si de persoanele care au efectuat si au verificat instructajul. ART. 46 Prin semnatura persoana instruita demonstreaza participarea la instructaj, iar persoana care a verificat instructajul confirma, pe baza examinarii persoanei instruite, ca aceasta si-a insusit cunostintele. ART. 47 Conducatorii locurilor de munca vor pastra fisele individuale de instructaj p.s.i. pentru personalul din subordine.

CAP. 4 Organizarea activitatii de instruire

ART. 48 Organizarea activitatii de instruire a personalului angajat in munca se va face avandu-se in vedere urmatoarele: a) responsabilitatea patronului privind informarea si instruirea salariatilor cu privire la actele normative, normele, regulile si masurile specifice de prevenire si stingere a incendiilor, precum si asupra sarcinilor ce le sunt stabilite prin planurile de interventie; b) obligatiile salariatilor in domeniul apararii impotriva incendiilor nu vor afecta principiul responsabilitatii patronului, care trebuie sa se foloseasca de instrumentul verificarii cunoasterii acestor obligatii; c) in contextul responsabilitatii sale patronul va asigura masurile tehnice si organizatorice necesare pentru instruirea eficienta a salariatilor in domeniul apararii impotriva incendiilor. ART. 49 Sistemul de masuri tehnice si organizatorice vizeaza in principal: a) desemnarea personalului care executa instructajele si verifica insusirea cunostintelor; b) stabilirea categoriilor de instructaje, a salariatilor cuprinsi si a duratei instructajelor in functie de specificul activitatii agentului economic sau a institutiei si de periodicitatea instructajelor; c) intocmirea sau procurarea documentelor si materialelor pentru planificarea, organizarea, desfasurarea si verificarea instructajelor; d) asigurarea bazei materiale si documentare corespunzatoare. ART. 50 Instruirea salariatilor in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se realizeaza de catre persoane competente. ART. 51 Prin persoana competenta se intelege persoana care: a) este bine pregatita profesional; b) cunoaste problematica specifica domeniului apararii impotriva incendiilor; c) poseda calitati psihopedagogice si atestatele prevazute de lege. ART. 52 (1) Pot fi desemnate sa execute instructaje in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor urmatoarele categorii de personal: a) cadre tehnice cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor; b) persoane cu atributii de conducere in cadrul unitatii, departamentului, compartimentului sau al sectorului de activitate (sectie, sector, atelier, instalatie etc.); c) seful serviciului de pompieri civili; d) persoane atestate ca specialisti, verificatori si experti in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor; e) cadre desemnate din unitatile Corpului Pompierilor Militari. (2) Persoanele prevazute la alin. (1) efectueaza si verificarile privind insusirea cunostintelor de catre persoanele instruite. ART. 53 (1) In activitatea de instruire pe linia prevenirii si stingerii incendiilor se pot folosi forme si mijloace diferite, astfel: a) forme si mijloace vizuale: afise, afisete, brosuri, pliante, fotomontaje, panouri, inscriptii si indicatoare de securitate, grafice, machete, fotografii etc.; b) forme si mijloace audiovizuale: filme de scurt metraj, inregistrari video, proiectii comentate de diafilme sau la epidiascop si altele; c) forme si mijloace auditive: instructaje, conferinte, expuneri, consultatii, dezbateri, concursuri, casete audio sau discuri etc.;

70

Page 71: Legislatie PSI

d) forme si mijloace practic-aplicative: exercitii, aplicatii, demonstratii, antrenamente, executate la locul de munca sau in poligoane speciale. (2) La alegerea formelor si mijloacelor se va avea in vedere asigurarea caracterului intensiv pentru activitatea de instruire. ART. 54 Instructajele in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se vor face pe baza unor materiale scrise (proceduri), aprobate de patron si realizate de catre persoanele desemnate. ART. 55 Baza materiala si documentara necesara in vederea desfasurarii si verificarii instructajelor va cuprinde: a) legislatia specifica in vigoare; b) manuale si cursuri de specialitate; c) standarde; d) carti, brosuri, indrumatoare, cataloage, pliante, reviste; e) filme, diapozitive; f) afise, panouri grafice, fotomontaje; g) machete, mostre de dispozitive si instalatii; h) teste de verificare.

CAP. 5 Cerinte privind materialele necesare in vederea instruirii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor

ART. 56 La realizarea materialelor de instruire in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se va tine seama in principal de urmatoarele cerinte:

I. Cerinte generale:

a) continutul materialelor va fi in concordanta cu bazele teoretice ale activitatii de aparare impotriva incendiilor, precum si cu legislatia specifica in vigoare; b) realizarea materialelor se va baza pe principiile pedagogiei moderne; c) continutul si realizarea materialelor vor fi adecvate nivelului de pregatire a subiectilor carora li se adreseaza.

II. Cerinte specifice pentru cursuri si manuale:

a) sa fie elaborate in baza unei documentatii bibliografice actualizate; b) sa foloseasca terminologia specifica domeniului apararii impotriva incendiilor; c) redactarea sa fie clara, concisa, fara formulari sablon; d) cunostintele sa fie expuse in mod sistematic, intr-o ordine logica; e) gradul de abstractizare sa fie in concordanta cu nivelul de pregatire a persoanelor carora li se adreseaza; f) structura materialelor sa asigure o alternativa si un raport optim intre cunostintele teoretice si practice corespunzatoare nivelului de pregatire a personalului caruia ii sunt adresate; g) sa suprinda ilustratii si desene, ideograme si tabele.

III. Cerinte specifice pentru afise:

a) grafica sa fie simpla, fara greseli tehnice, accentuandu-se elementele principale ale temei si suprimandu-se detaliile nesemnificative; b) se vor utiliza culori vii, contrastante, in concordanta cu subiectul; c) sa nu aiba text sau textul sa fie scurt, concis si vizibil de la 4-5 m distanta.

IV. Cerinte specifice pentru filme:

a) scenariul sa asigure perceperea corecta si clara a mesajului; b) imaginea sa fie clara si sugestiva (cromatica, fond, iluminare, unghiulatie, efecte speciale); c) sonorul sa fie clar (dialog, comentarii, muzica, zgomot); d) sa existe sincronizare imagine-sunet; e) forme de prezentare: filmari reale si animatie; f) durata proiectiei sa fie de 10-20 de minute.

V. Cerinte specifice pentru teste de verificare:

a) sa cuprinda un numar suficient de intrebari-problema din materialul de instruire utilizat; b) intrebarile care compun testul sa fie formulate intr-o forma clara si concisa, astfel incat sa permita un raspuns scurt care sa necesite cat mai putin timp pentru scris; c) sa fie insotite de sistemul de cotare, grile de verificare si instructiuni de completare.

CAP. 6 Dispozitii finale

ART. 57

71

Page 72: Legislatie PSI

Prevederile prezentelor dispozitii generale nu se aplica salariatilor desemnati sa faca parte din serviciile de pompieri civili, a caror instruire se face pe baza tematicii adecvate pentru indeplinirea atributiilor specifice. ART. 58 Pentru salariatii angajati implementarea sistemului de instruire prevazut de prezentele dispozitii generale se va realiza in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a acestora. ART. 59 (1) In situatia cladirilor sau a amenajarilor folosite simultan de mai multi utilizatori, proprietarul cladirii va pune la dispozitie acestora procedurile specifice instructajului introductiv general, efectuarea celorlalte categorii de instructaje ramanand in raspunderea utilizatorului. (2) Intevalele de timp la care se planifica instructajul periodic sunt stabilite de proprietarul cladirii sau al amenajarii prin contractul, conventia, intelegerea de inchiriere sau prin locatia de gestiune etc. (3) Utilizatorul trebuie sa faca dovada insusirii de catre toti salariatii proprii a cunostintelor si problematicii care au facut obiectul instruirilor. ART. 60 Instruirea populatiei in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se face de catre pompierii militari, in cooperare cu organele administratiei publice locale si cu sprijinul mijloacelor de comunicare in masa locale si centrale. ART. 61 (1) In cladirile publice in care se organizeaza activitati la care participa simultan mai mult de 50 de persoane, prin grija proprietarului sau a administratorului cladirii respective, inainte de inceperea activitatii se va prezenta o procedura sintetica privind regulile generale de prevenire a incendiilor si modul de comportare si actiune in caz de urgenta publica de incendiu. (2) Informarea calatorilor asupra riscurilor, regulilor si masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor in mijloacele de transport public (metrou, auto, feroviar, aerian sau naval) se face prin grija personalului desemnat de patron. ART. 62 Patronii, utilizatorii, proprietarii, administratorii si altii asemenea vor asigura pastrarea tuturor documentelor care sa certifice, ori de cate ori situatia o impune, organizarea si desfasurarea instruirii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor in conformitate cu prevederile prezentelor dispozitii generale. ART. 63 Pentru instruirea personalului in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor patronul poate incheia contracte ori conventii cu persoane fizice sau juridice care detin competenta necesara in vederea desfasurarii acestei activitati. ART. 64 Persoanele fizice sau juridice care realizeaza in scopul comercializarii materiale pentru instruire in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor (manuale, cursuri, brosuri, afise, pliante, filme etc.) trebuie sa obtina avizul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.

72

Page 73: Legislatie PSI

HOTARARE nr. 1.088 din 9 noiembrie 2000pentru aprobarea Regulamentului de aparare impotriva incendiilor in masaEmitent : GUVERNULPublicata in : MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 noiembrie 2000

In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 14 lit. i) si ale art. 15 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 47/1994 privind apararea impotriva dezastrelor, aprobata prin Legea nr. 124/1995,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ARTICOL UNIC Se aproba Regulamentul de aparare impotriva incendiilor in masa, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Contrasemneaza: --------------- Ministru de interne, Constantin Dudu Ionescu

p. Ministrul apararii nationale, Ioan Bogdan Tudoran, subsecretar de stat

Ministrul finantelor, Decebal Traian Remes

Ministrul industriei si comertului, Radu Berceanu

p. Ministrul agriculturii si alimentatiei, Stefan Pete, secretar de stat

p. Ministrul transporturilor, Adrian Gheorghe Marinescu, secretar de stat

p. Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, Laszlo Borbely, secretar de stat

Ministru de stat, ministrul sanatatii, Hajdu Gabor

Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului, Romica Tomescu

p. Ministrul functiei publice, Marian Parjol, secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica, Stelian Sergiu Iliescu

73

Page 74: Legislatie PSI

ANEXA 1

REGULAMENT de aparare impotriva incendiilor in masa

CAP. 1 Dispozitii generale

ART. 1 (1) Prin incendiu in masa, in sensul prezentului regulament, se intelege acel incendiu de mari proportii care poate genera consecinte negative majore asupra desfasurarii normale a activitatilor social-economice, precum si asupra mediului inconjurator si care nu poate fi controlat si lichidat numai prin interventia serviciilor de pompieri, constituite potrivit legii. (2) Actiunile si masurile de aparare impotriva incendiilor in masa se organizeaza si se desfasoara in scopul apararii vietii si al asigurarii protectiei populatiei, bunurilor materiale, valorilor culturale si a factorilor de mediu impotriva efectelor negative ale acestui tip de dezastru. (3) Face obiectul prezentului regulament ansamblul actiunilor si masurilor preventive, de interventie operativa, de recuperare si reabilitare in situatia de urgenta publica generata de incendii in masa. (4) Principalii parametri si nivelurile minime de gravitate ce caracterizeaza situatia de urgenta publica generata de incendii in masa sunt prevazute in anexa nr. 1. ART. 2 (1) Organizarea, coordonarea si controlul actiunilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor in masa se realizeaza la nivel national prin Comisia centrala pentru incendii in masa, organizata pe langa Ministerul de Interne. (2) In teritoriu actiunile si masurile de aparare impotriva incendiilor in masa se realizeaza prin comisiile judetene, municipale, orasenesti si comunale de aparare impotriva dezastrelor. (3) Banca de date privind incendiile in masa se organizeaza in cadrul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari. ART. 3 Aplicarea masurilor operative de aparare impotriva incendiilor in masa se realizeaza in mod unitar pe baza planurilor operative si a planurilor de protectie si interventie in cazul dezastrelor, ale judetelor, localitatilor si agentilor economici, denumite in continuare planuri de aparare.

CAP. 2 Actiuni si masuri preventive

SECTIUNEA 1 Prevenirea incendiilor in masa

ART. 4 Prevenirea incendiilor in masa se realizeaza in cadrul ansamblului de masuri tehnice si organizatorice, precum si de activitati specifice, planificate si realizate la nivel national si local, potrivit legii, in scopul de a asigura identificarea, evaluarea, controlul si combaterea riscurilor ce pot genera astfel de dezastre. ART. 5 Programele de dezvoltare economico-sociala ce se intocmesc la nivel national si local vor cuprinde, in mod obligatoriu, masurile de prevenire a transformarii incendiilor in incendii in masa, raspunderea revenind autoritatilor publice centrale sau locale si conducerilor tehnico-administrative ale agentilor economici si ale institutiilor publice.

SECTIUNEA 2 Planurile de aparare impotriva incendiilor in masa

ART. 6 (1) Planurile de aparare impotriva incendiilor in masa sunt documentele pe baza carora se realizeaza masurile preventive, pregatirea, interventia nemijlocita si conducerea unitara a acesteia. (2) Planurile prevazute la alin. (1) se intocmesc pentru judete si localitati de catre comisiile de aparare impotriva dezastrelor, constituite conform legii, iar pentru agentii economici si institutiile publice, de catre conducerile tehnico-administrative. (3) Structura orientativa a planului de aparare impotriva incendiilor in masa este prevazuta in anexa nr. 2. (4) La intocmirea sau la reactualizarea planului de aparare se executa evaluarea si se stabilesc zonele cu riscuri de producere si propagare a incendiilor in masa. Nivelurile de risc ridicat sau foarte ridicat se marcheaza distinct pe harta zonelor de risc, anexa la planul de aparare. ART. 7 Raspunderea privind intocmirea planurilor de aparare revine prefectilor, primarilor si conducatorilor agentilor economici si ai institutiilor publice. ART. 8 (1) Planurile de aparare se actualizeaza ori de cate ori este necesar ca urmare a modificarilor survenite in zonele/obiectivele pentru care au fost intocmite.

74

Page 75: Legislatie PSI

(2) Modificarile si reactualizarile operate in planurile de aparare se comunica structurilor ierarhice ale administratiei publice locale, precum si brigazii sau grupului de pompieri militari in a carui zona de competenta se afla agentii economici, institutiile publice si localitatile prevazute la art. 6 alin. (2).

SECTIUNEA 3 Sistemul informational-decizional

ART. 9 Sistemul informational-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate detectarii, alarmarii, alertarii, notificarii, transmiterii datelor, informatiilor si prelucrarii acestora, luarii deciziilor de catre factorii implicati in actiunile de aparare impotriva incendiilor in masa si transmiterii acestora celor interesati. ART. 10 (1) Pentru asigurarea transmiterii informatiilor la zi de catre comisiile de aparare impotriva dezastrelor se vor stabili din timp, prin planurile de aparare, tipurile de retele, frecventele si mijloacele de telecomunicatii ce vor fi folosite si la care se va asigura permanenta. (2) Echipamentele si mijloacele tehnice utilizate trebuie sa fie compatibile intre ele si sa functioneze la parametrii stabiliti in documentatiile de exploatare. (3) Transmiterea informatiilor se realizeaza in conformitate cu schema fluxului informational-decizional, aprobata prin planul de aparare. (4) Schemele de principiu ale fluxurilor informational-decizionale sunt prezentate in anexele nr. 3-5. ART. 11 (1) Informarea secretariatelor tehnice permanente ale comisiilor ierarhic superioare asupra situatiei la locul dezastrului, evolutiei acesteia, efectelor negative produse, precum si asupra masurilor luate se realizeaza prin rapoarte operative. (2) Continutul de principiu al raportului operativ ce se transmite in timpul actiunilor de aparare impotriva incendiilor in masa este prevazut in anexa nr. 6.

SECTIUNEA 4 Sistemul si pregatirea fortelor de interventie. Logistica interventiilor

ART. 12 Sistemul fortelor de interventie pentru apararea impotriva incendiilor in masa se constituie din forte specializate, complementare si auxiliare. ART. 13 Fortele specializate se constituie din marile unitati, unitatile si subunitatile de pompieri militari, serviciile publice de pompieri civili, serviciile private de pompieri civili constituite la agentii economici si la institutiile publice, precum si serviciile private de pompieri civili constituite pe plan local ca societati comerciale. Aceste forte sunt specializate pe activitati si misiuni de sine statatoare si actioneaza pentru: a) prevenirea si stingerea incendiilor, coordonarea, controlul si acordarea asistentei tehnice in acest domeniu, in conditiile legii; b) salvarea si/sau protejarea oamenilor, animalelor si bunurilor aflate in pericol; c) acordarea primului ajutor medical si participarea, in limitele fortelor si mijloacelor disponibile, la evacuarea populatiei, institutiilor publice si agentilor economici. ART. 14 (1) Fortele complementare se organizeaza din timp la nivelul institutiilor de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, in raport cu nevoile stabilite prin scenariile din planurile de aparare. (2) Categoriile de forte complementare sunt: politia, jandarmeria, politia de frontiera, Comandamentul Protectiei Civile, Corpul Gardienilor Publici, unitatile si formatiunile sanitare si de inspectie sanitara veterinara, precum si alte formatiuni de paza a persoanelor si bunurilor. (3) Fortele complementare actioneaza pentru: a) aplicarea masurilor prevazute privind ordinea publica pe timpul instituirii situatiei de urgenta publica generate de incendii in masa; b) dirijarea si indrumarea circulatiei pe directiile si in zonele stabilite; c) evacuarea populatiei, institutiilor publice si agentilor economici; d) limitarea proportiilor dezastrului si inlaturarea consecintelor acestuia cu mijloacele din dotare; e) asigurarea legaturilor necesare; f) asigurarea asistentei medicale de urgenta; g) desfasurarea actiunilor pentru salvarea oamenilor, a animalelor si a bunurilor materiale, evacuarea si transportul victimelor, cazarea sinistratilor, aprovizionarea cu alimente si asistenta sanitara specializata pentru persoanele afectate. ART. 15 Fortele auxiliare se stabilesc din timp, din randul populatiei si salariatilor agentilor economici si ai institutiilor publice din zonele periclitate, si actioneaza in raport cu sarcinile stabilite prin planurile de aparare. ART. 16 Pregatirea fortelor de interventie se realizeaza in cadrul institutiilor abilitate prin lege, pe baza unor programe adecvate. ART. 17 (1) Prefectii, primarii si conducerile tehnico-administrative ale agentilor economici si institutiilor au obligatia de a asigura cunoasterea de catre populatie si de fortele destinate interventiei a modalitatilor de actiune, conform planurilor de aparare intocmite.

75

Page 76: Legislatie PSI

(2) Periodic comisiile de aparare impotriva dezastrelor vor organiza si vor executa exercitii aplicative pentru verificarea pregatirii populatiei si a fortelor de interventie. Verificarea functionarii sistemului de avertizare-alertare, precum si a tehnicii, mijloacelor si materialelor de interventie se face la termenele stabilite prin actele normative in vigoare. ART. 18 Logistica actiunilor de aparare impotriva incendiilor in masa se asigura de autoritatile, institutiile publice si agentii economici cu atributii in acest domeniu, in raport cu raspunderile, actiunile, efectivele si mijloacele angrenate. ART. 19 Resursele financiare necesare pentru acoperirea nevoilor de aparare impotriva incendiilor in masa se suporta, potrivit legii, din bugetul de stat, bugetele autoritatilor publice locale, agentilor economici si ale institutiilor publice, precum si din alte fonduri legal constituite si sunt destinate pentru realizarea actiunilor si masurilor de prevenire a fenomenelor periculoase, inzestrarea cu autospeciale, utilaje si materiale de interventie, mijloace de transport, pregatirea efectivelor, intretinerea materialelor si aplicarea procedurilor de interventie imediata si ulterioara pentru recuperare si reabilitare.

CAP. 3 Actiuni si masuri de interventie operativa

ART. 20 (1) Conducerea intregii operatiuni de interventie in situatia de urgenta publica generata de incendii in masa se realizeaza de autoritatile legal investite care au atributii si responsabilitati privind conceptia, planificarea, organizarea si controlul in domeniu, respectiv prefectii, primarii si conducerile tehnico-administrative ale agentilor economici si ale institutiilor publice. (2) Conducerea operativa a actiunilor de interventie nemijlocita pentru stingerea incendiilor in masa se realizeaza de comandantul brigazii sau grupului de pompieri militari in a carui zona de competenta s-a produs evenimentul ori de persoana imputernicita de comandantul Corpului Pompierilor Militari. ART. 21 Organizarea cooperarii revine conducerii interventiei si se realizeaza la nivelul autoritatilor publice centrale si locale, in baza legilor in vigoare, in scopul conjugarii eforturilor pentru prevenirea, limitarea si lichidarea consecintelor incendiilor in masa. ART. 22 Procedurile pentru limitarea propagarii, pentru stingerea si lichidarea consecintelor incendiilor in masa sunt cele pentru situatiile de normalitate, stabilite prin regulamentele si instructiunile elaborate de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari. ART. 23 In cazul prognozarii transformarii incendiilor in incendii in masa sau la atingerea intempestiva a nivelurilor de gravitate ce caracterizeaza acest tip de dezastru, se intreprind urmatoarele actiuni si masuri: A. La declararea situatiei de urgenta publica generate de incendii in masa: a) autoritatile declara situatia de urgenta publica in zonele periclitate; b) secretariatul tehnic permanent informeaza presedintele comisiei de aparare impotriva dezastrelor despre situatia creata si asigura activarea acesteia; c) se intensifica fluxul informational-decizional, marindu-se frecventa transmisiilor de informatii, prognoze si avertizari catre populatie, obiectivele si institutiile publice din zonele periclitate; d) se declanseaza actiunile premergatoare operatiunilor de interventie, constand in: recunoasterea si supravegherea continua a zonelor amenintate, prealertarea si pregatirea fortelor si mijloacelor de interventie, evacuarea, daca situatia o impune, a oamenilor, animalelor si bunurilor, punerea in siguranta a bunurilor ce nu pot fi evacuate; e) se intensifica actiunile de prevenire in zonele, obiectivele sau pe directiile probabile de manifestare a incendiilor in masa; f) se asigura conditiile de adapostire, hranire si asistenta in raioanele de evacuare a populatiei si animalelor; g) se formuleaza, potrivit legii, propuneri cu privire la utilizarea rezervelor materiale si a mijloacelor pentru interventie, pastrarea si refacerea lor prin aprovizionare curenta in limita fondurilor alocate in acest scop. B. Pe timpul stingerii incendiilor in masa: a) se acorda primul ajutor persoanelor afectate de incendiul in masa; b) se concentreaza si se organizeaza intrarea in dispozitivele de actiune a fortelor si mijloacelor stabilite prin planurile de aparare; c) se organizeaza lucrarile necesare in vederea realizarii rezervelor de apa si a celorlalte categorii de substante stingatoare necesare in sustinerea actiunii de interventie; d) se organizeaza si se efectueaza, cu mijloacele aflate la dispozitie, lucrarile de limitare a propagarii incendiilor; e) se asigura conditiile pentru efectuarea manevrelor de forte si mijloace necesare in vederea desfasurarii actiunii de interventie, in raport cu evolutia situatiei operative; f) se transmit comisiiilor de aparare impotriva dezastrelor, superioare ierarhic, informatii despre situatia creata si despre masurile luate si se formuleaza cereri, in raport cu evolutia situatiei operative; g) se informeaza populatia despre masurile si comportamentul care trebuie adoptate in zonele de dezastru. C. Dupa lichidarea incendiilor in masa: a) se stabilesc cauzele si imprejurarile izbucnirii incendiului in masa; b) se asigura refacerea capacitatii de actiune a fortelor care au intervenit; c) se stabilesc masuri de prevenire a incendiilor si reguli de comportare a populatiei in zona afectata, pentru preintampinarea izbucnirii de noi incendii.

CAP. 4 Actiuni si masuri ulterioare pentru recuperare si reabilitare

76

Page 77: Legislatie PSI

ART. 24 Pentru restabilirea starii de normalitate comisiile de aparare impotriva dezastrelor si conducerile tehnico-administrative ale agentilor economici si ale institutiilor publice dispun urmatoarele actiuni si masuri: a) acordarea in continuare a sprijinului necesar persoanelor afectate; b) reconstituirea mijloacelor materiale necesare pentru interventie si trecerea acestora in stare operativa; c) reabilitarea cailor de comunicatii, liniilor de telecomunicatii si a retelelor de transport al energiei electrice, apei si al agentilor energetici; d) pregatirea conditiilor pentru repunerea in stare de functionare a agentilor economici si a institutiilor publice afectate, precum si repararea/reconstructia locuintelor avariate sau distruse din zona de dezastru; e) stabilirea pagubelor, din punct de vedere cantitativ si valoric, determinate de dezastru. ART. 25 (1) Pe baza concluziilor desprinse din analiza interventiei comisiile de aparare impotriva dezastrelor intocmesc rapoarte de evaluare, care se inainteaza comisiei ierarhic superioare in termen de 10 zile de la producerea dezastrului, facand in acest context propuneri de masuri pentru imbunatatirea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor. (2) Continutul de principiu al raportului de evaluare a interventiei este prevazut in anexa nr. 7. (3) Rapoartele de evaluare a interventiei ale comisiilor judetene de aparare impotriva dezastrelor se inainteaza Comisiei centrale pentru incendii in masa, in termen de 30 de zile.

CAP. 5 Dispozitii finale

ART. 26 Cheltuielile ocazionate de indeplinirea misiunilor pe timpul actiunilor de interventie se deconteaza in conditiile legii. ART. 27 Serviciile de mobilizare a economiei si pregatirea teritoriului pentru aparare vor asigura, la cerere, situatia cuprinzand mijloacele tehnice si materialele ce pot fi utilizate in conditiile situatiei de urgenta publica generate de incendii in masa. ART. 28 Comisia centrala pentru incendii in masa colaboreaza in problematica incendiilor in masa cu organismele similare din alte tari, in baza conventiilor internationale la care Romania este parte sau a acordurilor bilaterale. ART. 29 Documentele elaborate pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea interventiei se arhiveaza de secretariatul tehnic permanent al Comisiei de aparare impotriva dezastrelor, cu respectarea prevederilor legale. ART. 30 Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezentul regulament.

ANEXA 1 -------la regulament-------------

PARAMETRII PRINCIPALI SI NIVELURILE MINIME DEGRAVITATE*)ce caracterizeaza situatia de urgenta publica generata de incendii in masa

*) Cand s-a ajuns la unul dintre nivelurile de gravitate precizate sau exista pericolul atingerii acestuia se activeaza comisia de aparare impotriva dezastrelor de la autoritatea publica locala pe raza careia s-a produs incendiul in masa si se pune in aplicare planul de aparare specific. Daca posibilitatile acestei comisii pentru gestionarea situatiei create sunt depasite, se activeaza comisia judeteana de aparare impotriva dezastrelor. Comisia centrala pentru incendii in masa se activeaza cand posibilitatile comisiei judetene de aparare impotriva dezastrelor au fost depasite ori exista premisele sa fie depasite sau cand sunt afectate cel putin doua judete.

1. Consecinte produse sau iminente ale incendiilor in masa: a) persoane decedate - 20; b) persoane traumatizate**) - 200; c) persoane periclitate - 1.000; d) animale moarte - 50 tone; amenintate - 250 tone; e) locuinte individuale sau apartamente distruse - 100; amenintate - 500; f) suprafata cvartal de locuinte afectata - mai mare de 5 kmý; amenintata - 50 kmý; g) suprafata fond forestier afectata - 100 ha; amenintata - 1.000 ha sau front continuu de propagare a flacarii - 2 km; h) suprafata culturi afectata - 200 ha; amenintata - 2.000 ha sau front continuu de propagare a flacarii - 4 km 2. Riscul aprinderii sau producerii exploziei unor concentrari (sarcini termice de incendiu) ridicate de substante sau materiale combustibile periculoase 3. Forte de interventie concentrate - 200 persoane, din care cel putin 100 specializate.

----------- **) Prin persoane traumatizate, in sensul prezentului regulament, se intelege acele persoane care au suferit un traumatism fizic sau psihic.

77

Page 78: Legislatie PSI

ANEXA 2 -------la regulament-------------

STRUCTURA ORIENTATIVA a planului de aparare impotriva incendiilor in masa

Capitolul I - Introducere - Zone de planificare in caz de urgenta - Caracteristicile zonelor (obiectivelor) de risc ridicat pentru fiecare zona de planificare

Capitolul II - Organizarea in caz de urgenta - Structuri organizatorice implicate - Responsabilitati ale organismelor si autoritatilor pentru prevenire si interventie in caz de incendiu in masa

Capitolul III - Conceptia actiunilor pentru interventie - Activitati ce se executa pe etape de interventie: - la notificare; - la declararea situatiei de urgenta publica generate de incendii in masa; - pentru localizarea si limitarea propagarii incendiului in masa; - pentru stingerea incendiului in masa; - pentru lichidarea consecintelor incendiului in masa - Masuri principale de protectie a personalului destinat interventiei - Masuri principale de protectie si asistenta a populatiei, animalelor, bunurilor materiale, agentilor economici si institutiilor publice - Actiuni si masuri ulterioare pentru recuperare si reabilitare

Capitolul IV - Resurse - Resurse umane - Resurse materiale - Resurse financiare - Logistica operatiunilor de interventie

Capitolul V - Conducerea - Sistemul informational-decizional - Organisme de conducere - Atributiile organismelor de conducere - Rapoarte - Realizarea legaturilor pentru conducere, informare si cooperare

Capitolul VI - Dispozitii finale - Informarea publica - Asistenta internationala - Revizii, reactualizari, sanctiuni

Anexe 1. Componenta comisiei de aparare impotriva dezastrelor 2. Procedurile de urgenta 3. Schema de instiintare-notificare 4. Harta zonelor de risc din zona de competenta a comisiei 5. Scheme (harti) ale fiecarei zone de risc, cu operatiunile de interventie si cu resursele umane, materiale si tehnice pentru acestea 6. Caracteristicile surselor de risc 7. Modele de documente

78

Page 79: Legislatie PSI

ORDIN nr. 84 din 14 iunie 2001pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranta la focEmitent : MINISTERUL DE INTERNEPublicat in : MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 12 septembrie 2001

Ministrul de interne, avand in vedere prevederile art. 24 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata prin Legea nr. 212/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatorul ordin:

ART. 1 Se aproba Metodologia privind elaborarea scenariilor de siguranta la foc, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. ART. 2 Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, prin marile unitati si unitatile de pompieri militari, va lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin. ART. 3 Nerespectarea prevederilor Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranta la foc atrage raspunderea juridica, potrivit legii. ART. 4 (1) Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii. (2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice dispozitii contrare isi inceteaza aplicabilitatea.

Ministru de interne, Ioan Rus

ANEXA 1

METODOLOGIE privind elaborarea scenariilor de siguranta la foc

CAP. 1 Dispozitii generale 1.1. Prezenta metodologie stabileste principii, criterii si niveluri de performanta, precum si conditii tehnice necesare elaborarii scenariilor de siguranta la foc. 1.2. Prevederile prezentei metodologii se aplica pentru analizarea si evaluarea interdependentei nivelurilor de performanta, inclusiv a timpilor de siguranta la foc si, dupa caz, a timpilor operativi de interventie, cu masurile tehnico-organizatorice, conditiile de asigurare a interventiei si mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor, necesare indeplinirii exigentei de siguranta la foc a utilizatorilor. 1.3. Prezenta metodologie constituie cadrul orientativ pentru intocmirea scenariilor de siguranta la foc, necesar factorilor implicati in proiectarea, executarea, exploatarea, verificarea si expertizarea constructiilor, instalatiilor si a altor amenajari, precum si pentru stabilirea masurilor compensatorii la lucrarile de amenajari ale constructiilor existente, in cazul in care in mod justificat nu pot fi indeplinite prevederile reglementarilor tehnice in vigoare privind cerinta de calitate a sigurantei la foc. 1.4. Scenariul de siguranta la foc estimeaza, in principal, conditiile tehnice asigurate conform reglementarilor si actiunile ce trebuie intreprinse in caz de incendiu, fiind structurat potrivit Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998.

CAP. 2 Structura scenariului de siguranta la foc Sectiunea 1 Caracteristicile constructiei sau ale instalatiei tehnologice 2.1.1. Datele de identificare Se inscriu datele necesare indentificarii constructiei (instalatiei tehnologice), respectiv denumire, beneficiar, adresa, telefon, fax etc. Dupa caz, se vor face referiri privind profilul de activitate si programul de lucru ale obiectivului, in functie de situatia in care se elaboreaza scenariul de siguranta la foc. 2.1.2. Destinatia Se mentioneaza functiile principale, secundare si conexe ale constructiei (instalatiei tehnologice), potrivit situatiei pentru care s-a intocmit scenariul de siguranta la foc. 2.1.3. Categoria si clasa de importanta Se precizeaza categoria de importanta a constructiei stabilita de proiectant, potrivit Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 766/1997 si in conformitate cu metodologia specifica.

79

Page 80: Legislatie PSI

Se precizeaza clasa de importanta a constructiei potrivit reglementarilor tehnice (corelata cu categoria de importanta stabilita de proiectant). 2.1.4. Particularitati specifice constructiei (instalatiei tehnologice) Se prezinta principalele caracteristici ale constructiei (instalatiei) privind: a) tipul cladirii (civila, inalta, foarte inalta, cu sali aglomerate, de productie sau depozitare, monobloc, blindata, cu functiuni mixte etc.), precum si regimul de inaltime si volumul constructiei; b) aria construita si desfasurata, cu principalele destinatii ale incaperilor; c) numarul compartimentelor de incendiu si ariile acestora; d) precizari referitoare la numarul maxim de persoane sau animale; e) prezenta permanenta, capacitatea de autoevacuare a persoanelor; f) capacitati de depozitare sau adapostire; g) caracteristici ale proceselor tehnologice si cantitati de substante periculoase (potrivit clasificarii din Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 96/82/CE); h) numarul cailor de evacuare si, dupa caz, al refugiilor.

Sectiunea a 2-a Nivelurile criteriilor de performanta si timpii de siguranta la foc asigurati conform reglementarilor tehnice 2.2.1. Riscul de incendiu Identificarea si stabilirea nivelurilor de risc sau a categoriilor de pericol de incendiu se fac conform Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu, luandu-se in considerare: a) densitatea sarcinii termice; b) clasele de combustibilitate si periculozitate ale materialelor si substantelor utilizate; c) sursele potentiale de aprindere si imprejurarile preliminate care pot favoriza aprinderea si, dupa caz, timpul de aprindere si de dezvoltare libera a incendiului. Nivelurile riscului (categoriile de pericol) de incendiu se stabilesc pentru fiecare incapere, spatiu, zona, compartiment, potrivit reglementarilor tehnice (in functie de densitatea sarcinii termice, functiunea spatiilor, incaperilor, respectiv de natura activitatilor desfasurate, comportarea la foc a elementelor de constructii si caracteristicile de ardere a materialelor si substantelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate), si se precizeaza in scenariul de siguranta la foc intocmit doar pentru cladirea in ansamblu, instalatia tehnologica ori compartimentul de incendiu. Se analizeaza, dupa caz, posibilitatea reducerii riscului de incendiu, potrivit reglementarilor tehnice si conditiilor functionale. 2.2.2. Rezistenta la foc Pentru cuantificarea nivelurilor de performanta privind rezistenta la foc se precizeaza: a) rezistenta la foc a principalelor elemente de constructie (in special a celor portante sau cu rol de compartimentare), stabilita potrivit criteriilor din reglementarile tehnice; b) gradul de rezistenta la foc a constructiei sau a compartimentului de incendiu; c) compartimentarea antifoc si elementele de protectie a golurilor din peretii si planseele antifoc; d) masurile suplimentare de protectie la foc stabilite, dupa caz, si justificate tehnic. 2.2.3. Preintampinarea propagarii incendiilor Pentru asigurarea preintampinarii propagarii incendiilor la vecinatati si in interiorul constructiei (compartimentului de incendiu) se vor preciza: a) distantele de siguranta asigurate conform reglementarilor tehnice sau masurile compensatorii realizate, atunci cand aceste distante nu pot fi respectate; b) masurile constructive (peretii, planseele rezistente la foc si elementele de protectie a golurilor din acestea, precum si posibilitatea de intrerupere a continuitatii golurilor din elementele de constructii) pentru limitarea propagarii incendiului in interiorul compartimentului de incendiu, pe fatade si pe acoperis; c) timpul de propagare a incendiilor la constructiile vecine; d) sistemele de evacuare a fumului si, dupa caz, a gazelor fierbinti. 2.2.4. Comportarea la foc In functie de contributia la foc a zonelor cu potentiale calorice mari (niveluri de risc mare, foarte mare sau cu pericol de explozie) se precizeaza rezistenta la foc a elementelor de compartimentare necesare pentru asigurarea sigurantei utilizatorilor pe timpul evacuarii si interventiei in caz de incendiu. Se inscriu eventuale masuri recomandate pe timpul interventiei in caz de incendiu, pentru a nu afecta comportarea la foc a constructiei. 2.2.5. Stabilitatea la foc Stabilitatea la foc se estimeaza potrivit prevederilor normelor generale, in functie de: a) gradul de rezistenta la foc a constructiei sau a compartimentului de incendiu; b) comportarea la foc si rezistenta la foc a principalelor elemente de rezistenta ale constructiei sau ale instalatiei tehnologice; c) timpii operativi de interventie, dupa caz; d) timpul de incendiere totala. 2.2.6. Cai de acces, evacuare si interventie Se precizeaza caracteristicile tehnice si functionale ale acceselor carosabile si ale cailor de interventie ale autospecialelor, proiectate conform cerintelor reglementarilor tehnice si regulamentului general de urbanism, referitor la: a) dimensiuni (gabarite); b) trasee; c) realizare si marcare. Pentru caile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se precizeaza: a) alcatuirea constructiva a cailor de evacuare si protectia golurilor din peretii ce le delimiteaza;

80

Page 81: Legislatie PSI

b) tipul scarilor, forma si modul de dispunere a treptelor (interioare, exterioare deschise, cu rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate etc.); c) geometria cailor de evacuare (gabarite - latimi, inaltimi, pante etc.); d) timpii (lungimile) de evacuare; e) numarul fluxurilor de evacuare; f) existenta iluminatului de siguranta, tipul si sursa de alimentare cu energie electrica de rezerva; g) marcarea cailor de evacuare. Pentru scarile de salvare si ascensoarele de interventie in caz de incendiu se inscriu: a) tipul, numarul si caracteristicile acestora; b) modul de amplasare si posibilitatile de acces, sursa de alimentare cu energie electrica de rezerva; c) timpul de siguranta a cailor de evacuare si, dupa caz, a refugiilor si ascensoarelor de interventie; d) timpul de supravietuire. Dupa caz, se fac recomandari (precizari) privind salvarea persoanelor, a animalelor si evacuarea bunurilor pe timpul interventiei.

Sectiunea a 3-a Echiparea cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor 2.3.1. Nivelul de echipare si dotare cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, propus in proiect sau existent, se analizeaza prin prisma normelor si dispozitiilor generale de p.s.i., precum si a reglementarilor specifice, astfel: A. Pentru sistemele, instalatiile si dispozitivele de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu se specifica: a) tipul si parametrii functionali specifici instalatiilor respective; b) timpii de alarmare si de alertare asigurati; c) zonele protejate. B. Pentru sistemele, instalatiile si dispozitivele de limitare si stingere a incendiilor se specifica: a) tipul si parametrii functionali (stingere cu apa, gaze, spuma, pulberi, actionare automata, manuala, precum si debite, presiuni, rezerve, surse de alimentare etc.); b) timpul teoretic (normat) de functionare; c) zonele, incaperile, spatiile, instalatiile echipate cu astfel de mijloace. C. Referitor la stingatoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte si mijloace initiale de interventie se specifica: a) tipul si caracteristicile produselor de stingere asigurate; b) numarul si modul de amplasare in functie de parametrii specifici (suprafata, destinatie, clase de incendiu etc.), dupa caz; c) modul de functionare: manual sau automat.

Sectiunea a 4-a Conditii specifice pentru asigurarea interventiei in caz de incendiu 2.4.1. In functie de categoria de importanta a constructiei, tipul acesteia, riscurile de incendiu (categorii de pericol de incendiu), amplasarea constructiei, instalatiei tehnologice sau a amenajarii se specifica: a) sursele de alimentare cu apa, substantele de stingere si rezervele aferente; b) pozitionarea racordurilor de alimentare cu energie electrica, gaze si, dupa caz, alte utilitati; c) asigurarea serviciului propriu de pompieri civili (atunci cand este obligatoriu), specificandu-se categoria serviciului, dotarea cu mijloace de interventie si salvare (autospeciale, nave si trenuri p.s.i., motopompe, ambulante, autosanitare etc.); d) timpii operativi de interventie asigurati pentru alarmare (T1) si alertare (T2); e) zonele, incaperile, spatiile in care se gasesc materiale periculoase si pentru care sunt necesare produse de stingere si echipamente speciale (se vor preciza inclusiv cantitatile respective si starea in care se afla), precum si tipul echipamentului individual de protectie a personalului.

Sectiunea a 5-a Concluzii si masuri tehnico-organizatorice 2.5.1. Se stabilesc conditii si masuri necesare a fi luate potrivit reglementarilor tehnice in functie de situatia analizata. Se apreciaza modul de incadrare a constructiei, instalatiei tehnologice sau amenajarii in nivelurile de performanta prevazute de reglementarile tehnice si, dupa caz, se propune imbunatatirea parametrilor si a nivelurilor de performanta pentru siguranta la foc, dupa caz. Se evidentiaza unele conditii sau recomandari care trebuie avute in vedere la intocmirea documentelor de organizare a apararii impotriva incendiilor, aferente constructiei sau instalatiei tehnologice respective.

CAP. 3 Dispozitii finale 3.1. Scenariile de siguranta la foc se elaboreaza de catre proiectanti sau persoane calificate si atestate in acest sens, pe baza standardelor ocupationale. Persoanele juridice care au in obiectul de activitate si elaborarea scenariilor de siguranta la foc trebuie sa faca dovada ca dispun de angajati avand calificarea prevazuta la alineatul precedent. Scenariile de siguranta la foc se pot elabora si de catre personalul anume desemnat din unitatile Corpului Pompierilor Militari. 3.2. Scenariile de siguranta la foc se includ in documentatiile tehnice si se pastreaza de catre utilizatori (investitori, proprietari, beneficiari, administratori etc.) pe toata durata de existenta a constructiilor, instalatiilor tehnologice si a altor amenajari, actualizandu-se periodic in functie de modificarile intervenite. Scenariile de siguranta la foc isi pierd valabilitatea atunci cand nu mai corespund situatiei pentru care au fost intocmite.

81

Page 82: Legislatie PSI

3.3. In baza cadrului orientativ prezentat in metodologie si cu respectarea legislatiei in vigoare organele administratiei publice centrale si alte institutii abilitate potrivit legii pot emite dispozitii si metode specifice, precum si proceduri privind scenariile de siguranta la foc pentru constructiile, instalatiile tehnologice si alte amenajari aflate in domeniul lor de competenta, in functie de tipul, destinatia si categoria de importanta a acestora.

82

Page 83: Legislatie PSI

ORDIN nr. 85 din 14 iunie 2001pentru aprobarea Metodologiei de certificare a conformitatii, de agrementare tehnica si de avizare tehnica pentru fabricarea, comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilorEmitent : MINISTERUL DE INTERNEPublicat in : MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 13 septembrie 2001

Ministrul de interne, avand in vedere prevederile art. 47 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 212/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatorul ordin:

ART. 1 Se aproba Metodologia de certificare a conformitatii, de agrementare tehnica si de avizare tehnica pentru fabricarea, comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. ART. 2 Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, prin marile unitati si unitatile de pompieri militari, va urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin. ART. 3 Nerespectarea prevederilor Metodologiei de certificare a conformitatii, de agrementare tehnica si de avizare tehnica pentru fabricarea, comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor atrage raspunderea juridica, potrivit legii. ART. 4 Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii.

Ministru de interne, Ioan Rus

ANEXA 1

METODOLOGIEde certificare a conformitatii, de agrementare tehnica si de avizare tehnica pentru fabricarea, comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor

CAP. 1 Dispozitii generale

ART. 1 Prezenta metodologie stabileste cadrul de desfasurare a activitatii de certificare a conformitatii, de agrementare tehnica si de avizare tehnica pentru fabricarea, comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor, realizate in tara sau provenite din import. ART. 2 In aplicarea prezentei metodologii se utilizeaza urmatoarele definitii: a) mijloc tehnic de aparare impotriva incendiilor - mijloc tehnic destinat exclusiv prevenirii si stingerii incendiilor conform Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998, denumit in continuare mijloc tehnic p.s.i., sau alt mijloc tehnic care poate fi utilizat complementar in activitatea de aparare impotriva incendiilor; b) certificat de conformitate - document emis pe baza regulilor unui sistem de certificare ce indica existenta unei increderi adecvate ca un mijloc tehnic p.s.i. identificat corespunzator este in conformitate cu reglementarea tehnica corespunzatoare; c) agrement tehnic - document emis pe baza analizei documentatiei tehnice pentru un mijloc tehnic, care indica existenta unei increderi adecvate ca acesta poate fi utilizat in domeniul apararii impotriva incendiilor; d) aviz tehnic p.s.i. - document emis de autoritatea centrala de specialitate - Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, pe baza certificatului de conformitate prin care se atesta ca un mijloc tehnic p.s.i. poate fi fabricat, comercializat si utilizat pe teritoriul Romaniei; e) procedura - mod specific de executare a unei activitati. ART. 3 Certificarea conformitatii, agrementarea tehnica si avizarea tehnica a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor se fac, de regula, in raport cu prevederile reglementarilor privind conditiile tehnice generale emise si aprobate, potrivit legii, de autoritatile abilitate. ART. 4 Pentru mijloacele tehnice p.s.i. noi sau pentru care nu exista reglementari privind conditiile tehnice generale, evaluarea conformitatii, agrementarea tehnica si avizarea tehnica se fac in raport cu specificatiile tehnice intocmite de producator si aprobate de comandantul Corpului Pompierilor Militari.

83

Page 84: Legislatie PSI

CAP. 2 Certificarea conformitatii si agrementarea tehnica a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor

ART. 5 (1) Certificarea de conformitate a calitatii mijloacelor tehnice p.s.i. si agrementarea tehnica a altor mijloace de aparare impotriva incendiilor se realizeaza la Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor, denumit in continuare C.S.E.S.P.S.I., notificat ca organism de certificare in domeniu, care indeplineste criteriile generale din standardul SR EN 45011. (2) Atributiile organismului de certificare a conformitatii si de agrementare tehnica a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor sunt prevazute in Hotararea Guvernului nr. 1.164/1996 privind functionarea Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor si in prezenta metodologie. ART. 6 Pentru initierea activitatii de certificare a conformitatii si de agrementare tehnica solicitantul depune dosarul cu documentatia tehnica la C.S.E.S.P.S.I. ART. 7 (1) Dosarul cuprinzand documentatia tehnica pentru certificarea de conformitate contine: a) cerere-tip, conform modelului prezentat in anexa nr. 1; b) specificatia tehnica a mijlocului tehnic p.s.i.: denumire, destinatie, descriere, caracteristici tehnice si tactice, performante si niveluri de calitate, desene de executie, instructiuni si scheme de functionare si utilizare, prospecte, precum si alte documente si informatii pe care solicitantul le considera utile; c) certificat de conformitate cu un standard din familia ISO 9000 pentru producator; d) rapoarte de incercare, testare sau de experimentare emise de laboratoare autorizate; e) certificate de conformitate si rapoarte de incercari emise de organisme de certificare sau de laboratoare acreditate din alte tari, dupa caz; f) avize sau puncte de vedere de la autoritatile abilitate din Romania, pentru mijloacele care ar putea periclita viata si securitatea oamenilor, care pot afecta negativ mediul sau pot crea in utilizare riscuri suplimentare (explozie, iradiere, infectare biologica etc.). (2) In cazul in care solicitantul nu prezinta toate documentele prevazute la alin. (1) in cel mult 30 de zile de la depunere, C.S.E.S.P.S.I. comunica in scris neconformitatile constatate. (3) Documentatia tehnica prevazuta la alin. (1) se prezinta in dublu exemplar, tradusa in limba romana, daca este cazul. ART. 8 (1) Activitatea de certificare a conformitatii se desfasoara cu respectarea metodologiei si a procedurilor specifice si se finalizeaza prin eliberarea certificatului de conformitate. (2) Modelul certificatului de conformitate este prezentat in anexa nr. 2. ART. 9 (1) Dosarul cuprinzand documentatia tehnica pentru agrementare tehnica contine specificatiile tehnice prevazute la art. 4, precum si documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a), b), d) si e). (2) Modelul agrementului tehnic de prevenire si stingere a incendiilor este prezentat in anexa nr. 3.

CAP. 3 Avizarea tehnica a mijloacelor tehnice p.s.i.

ART. 10 (1) Avizarea mijloacelor tehnice p.s.i. se efectueaza de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari prin Comisia de avizare, care este desemnata de comandantul Corpului Pompierilor Militari. (2) Presedintele Comisiei de avizare este adjunctul comandantului. ART. 11 (1) Comisia de avizare a mijloacelor tehnice p.s.i. are urmatoarele atributii: a) studiaza si analizeaza dosarul cuprinzand documentatia tehnica si certificatele de conformitate si hotaraste asupra emiterii avizului tehnic; b) intocmeste avizul tehnic in 3 exemplare si il prezinta spre semnare comandantului Corpului Pompierilor Militari; c) inmaneaza un exemplar al avizului tehnic p.s.i. solicitantului; d) hotaraste asupra retragerii avizului tehnic p.s.i.; e) transmite, periodic, publicatiilor de specialitate lista cuprinzand mijloacele tehnice p.s.i. avizate, precum si cele carora li s-a retras avizul tehnic p.s.i., in vederea publicarii. (2) Membrii Comisiei de avizare trebuie sa asigure pastrarea secretului profesional asupra informatiilor legate de certificarea si avizarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor. (3) Modelul avizului tehnic de prevenire si stingere a incendiilor este prezentat in anexa nr. 4. ART. 12 (1) Termenul maxim pentru emiterea avizului tehnic p.s.i. este de 30 de zile si curge de la data la care documentatia tehnica inregistrata la C.S.E.S.P.S.I. este completa. (2) Pentru situatiile in care eliberarea avizului tehnic p.s.i. presupune verificari si incercari complexe termenul este de 60 de zile. ART. 13 Pentru instalatiile fixe unicat de prevenire si stingere a incendiilor Comisia de avizare poate emite avizul tehnic p.s.i., pe baza analizei documentatiei tehnice si a rezultatelor programelor de incercari elaborate de solicitant impreuna cu C.S.E.S.P.S.I. si aprobate de comandantul Corpului Pompierilor Militari. ART. 14

84

Page 85: Legislatie PSI

(1) Avizul tehnic p.s.i. se acorda pe o perioada de 5 ani. (2) Pentru prelungirea valabilitatii avizului tehnic p.s.i. se repeta procedura, conform prezentei metodologii. (3) Avizul tehnic p.s.i. se retrage in cazul in care se constata ca mijlocul tehnic p.s.i. nu mai indeplineste conditiile existente la data avizarii. ART. 15 (1) In cazul in care mijlocul tehnic p.s.i. nu este conform cu specificatiile tehnice de referinta, Comisia de avizare respinge motivat emiterea avizului tehnic p.s.i. (2) Respingerea avizarii se comunica in scris solicitantului in termen de 5 zile de la adoptarea hotararii, de catre presedintele Comisiei de avizare. (3) Impotriva hotararii de respingere a avizarii tehnice solicitantul poate face contestatie in termen de 15 zile de la data primirii comunicarii.

CAP. 4 Dispozitii finale

ART. 16 (1) Producatorii si distribuitorii de mijloace tehnice p.s.i. au urmatoarele obligatii si raspunderi: a) sa respecte cerintele tehnice pe baza carora s-a emis avizul tehnic p.s.i., certificatul de conformitate sau agrementul tehnic; b) sa comunice, in scris, Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari modificarile intervenite in sistemul de asigurare a calitatii mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor, avizate, in termen de maximum 15 zile de la data producerii acestora; c) sa prezinte, la cererea organelor abilitate de lege, avizul tehnic p.s.i. (2) Se recomanda ca producatorii de mijloace tehnice p.s.i. sa solicite reavizarea mijlocului tehnic p.s.i. cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a acestuia. (3) La schimbarea titularului licentei pentru un mijloc tehnic p.s.i. avizat tehnic se va solicita Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari reevaluarea conditiilor tehnice de realizare a produsului. ART. 17 Pentru aplicarea prezentei metodologii Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari elaboreaza proceduri specifice, aprobate de comandantul Corpului Pompierilor Militari, care se publica in publicatiile de specialitate. ART. 18 Avizul tehnic p.s.i. nu acorda titularului acestuia dreptul exclusiv de producere sau de comercializare a mijlocului tehnic p.s.i. pentru care a fost eliberat. ART. 19 Verificarea existentei avizelor tehnice p.s.i. pentru mijloacele tehnice p.s.i. si a respectarii conditiilor prevazute la emiterea acestora se exercita, potrivit competentelor legale, de personalul anume desemnat din marile unitati si din unitatile de pompieri militari. ART. 20 (1) Tarifele si, dupa caz, contravaloarea prestarilor de servicii efectuate in vederea certificarii, agrementarii sau avizarii mijloacelor de aparare impotriva incendiilor se stabilesc in conditiile legii. (2) Achitarea tarifelor se face la compartimentele financiar-contabilitate ale C.S.E.S.P.S.I. pentru certificatele de conformitate si agrementare si ale Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari pentru avizul tehnic p.s.i. (3) Achitarea contravalorii serviciilor prestate pe baza de contract pentru verificari in teren, incercari, testari, experimente sau avize executate in laboratoare si poligoane se face la sediul marilor unitati sau al unitatilor de pompieri militari prestatoare. ART. 21 Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta metodologie.

ANEXA 1 --------la metodologie-------------- \----------------/ / Model-cerere / /----------------/ Catre Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor

Societatea Comerciala ..............., reprezentata prin domnul (doamna) ............., in calitate de ................., cu sediul in ............, str. ................. nr. ......, judetul .............., tel. ..........., fax ..........., tara .............., inregistrata la Registrul comertului cu nr. ...................., la data .................., contul ..............., deschis la ...................., solicita certificarea de conformitate sau agrementarea tehnica in vederea fabricarii, comercializarii si/sau utilizarii in Romania a urmatoarelor mijloace tehnice: ........................................................................... ........................................................................... Depunem alaturat dosarul cuprinzand documentatia tehnica pentru mijloacele tehnice nominalizate, in conformitate cu prevederile Metodologiei de certificare a conformitatii, de agrementare tehnica si de avizare tehnica pentru fabricarea,

85

Page 86: Legislatie PSI

comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor, aprobata prin Ordinul ministrului de interne nr. 85/2001.

Data ...........................

Manager, ................................ L.S.

ANEXA 2 --------la metodologie-------------- \-------/ / Model / /-------/ ROMANIA MINISTERUL DE INTERNE CORPUL POMPIERILOR MILITARI

CENTRUL DE STUDII, EXPERIMENTARI SI SPECIALIZARE PENTRU PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR - C.S.E.S.P.S.I.

CERTIFICAT DE CONFORMITATE nr. ........... din ............

In baza prevederilor art. 11 din Legea nr. 121/1996 privind organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari si ale art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1.164/1996 privind functionarea Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor,*T*

se certifica: PRODUSUL ------------------------------------------------------------------------------ PRODUCATORUL ------------------------------------------------------------------------------ adresa: tara ------------------------------------------------------------------------------ FURNIZORUL ------------------------------------------------------------------------------ adresa: tara ------------------------------------------------------------------------------*ST* Produsul identificat prin Fisa tehnica nr. ......... din .................., anexata, este conform cu prevederile ............ . Certificatul este valabil pana la data .............................. .

Seful Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor, ......................................

Seful biroului avizare-certificare, .............................

Certificatul de conformitate si fisa tehnica sustin Avizul tehnic de prevenire si stingere a incendiilor nr. ............. din ................. .

ANEXA 3 ----------la metodologie-------------- MODEL

ROMANIA MINISTERUL DE INTERNE CORPUL POMPIERILOR MILITARI

86

Page 87: Legislatie PSI

CENTRUL DE STUDII, EXPERIMENTARI SI SPECIALIZARE PENTRU PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR - C.S.E.S.P.S.I.

AGREMENT TEHNIC DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR nr. ............. din ...................

In baza prevederilor art. 11 din Legea nr. 121/1996 privind organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari si ale art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1.164/1996 privind functionarea Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor,*T* se agrementeaza tehnic:

PRODUSUL ------------------------------------------------------------------------------ PRODUCATORUL ------------------------------------------------------------------------------ adresa: tara ------------------------------------------------------------------------------ FURNIZORUL ------------------------------------------------------------------------------ adresa: tara ------------------------------------------------------------------------------*ST* pentru a fi utilizat in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor. Produsul este identificat prin Fisa tehnica nr. ....... din ............ . Agrementul tehnic este valabil pana la data ............................ .

Seful Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor, .......................................

Seful biroului avizare-certificare, .......................................

Detinatorul agrementului tehnic poarta raspunderea pentru utilizarea in conditii legale a produsului agrementat. Nerespectarea conditiilor din documentatia in baza careia s-a eliberat prezentul agrement tehnic atrage retragerea acestuia si raspunderea potrivit legii.

ANEXA 4 --------la metodologie-------------- \-------/ / Model / /-------/ ROMANIA MINISTERUL DE INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL CORPULUI POMPIERILOR MILITARI

AVIZ TEHNIC DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR nr. ............ din ................

In baza prevederilor art. 17 lit. e) din Legea nr. 121/1996 privind organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari si ale art. 8 alin. (1) din Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998,*T* se avizeaza tehnic: PRODUSUL ------------------------------------------------------------------------------ PRODUCATORUL ------------------------------------------------------------------------------ adresa: tara ------------------------------------------------------------------------------ FURNIZORUL ------------------------------------------------------------------------------ adresa: tara ------------------------------------------------------------------------------

87

Page 88: Legislatie PSI

*ST* Prezentul aviz tehnic de prevenire si stingere a incendiilor este valabil numai insotit de urmatoarele documente: 1. Certificat de conformitate nr. ........ din .........., emis de Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor 2. Fisa tehnica de identificare nr. ............. din ....................., intocmita de Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor. Avizul tehnic este valabil pana la data ..................... .

Comandantul Corpului Pompierilor Militari, ..........................................

Presedintele Comisiei de avizare, adjunct al comandantului, .........................

La cererea organelor abilitate de lege pentru indrumarea si controlul activitatii de prevenire si stingere a incendiilor este obligatorie prezentarea avizului tehnic p.s.i. Detinatorul avizului tehnic p.s.i. poarta raspunderea pentru utilizarea in conditii legale a produsului avizat. Nerespectarea conditiilor din documentatia in baza careia s-a eliberat prezentul aviz tehnic p.s.i. atrage retragerea acestuia si raspunderea potrivit legii.

88

Page 89: Legislatie PSI

ORDIN nr. 86 din 14 iunie 2001pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea persoanelor juridice care presteaza lucrari de termoprotectie, ignifugare, verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilorEmitent : MINISTERUL DE INTERNEPublicat in : MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 13 septembrie 2001

Ministrul de interne, avand in vedere prevederile art. 17 lit. a) si l) din Legea nr. 121/1996 privind organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari si ale art. 48 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 212/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 13 alin. (2) din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatorul ordin:

ART. 1 Se aproba Metodologia privind atestarea persoanelor juridice care presteaza lucrari de termoprotectie, ignifugare, verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. ART. 2 Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, prin marile unitati si unitatile de pompieri militari, va urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin. ART. 3 Nerespectarea prevederilor Metodologiei privind atestarea persoanelor juridice care presteaza lucrari de termoprotectie, ignifugare, verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor atrage raspunderea juridica, potrivit legii. ART. 4 (1) Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii. (2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice dispozitii contrare isi inceteaza aplicabilitatea.

Ministru de interne, Ioan Rus

ANEXA 1

METODOLOGIEprivind atestarea persoanelor juridice care presteaza lucrari de termoprotectie, ignifugare, verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor

CAP. 1 Dispozitii generale

ART. 1 (1) Prezenta metodologie stabileste cadrul de desfasurare a activitatii de atestare a persoanelor juridice care presteaza lucrari de termoprotectie, ignifugare, verificare, incarcare si reparare a stingatoarelor, verificare, intretinere si reparare la sistemele, instalatiile, aparatele si dispozitivele de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, verificare, intretinere si reparare la sisteme, instalatii si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor, intretinere si reparare a autospecialelor destinate apararii impotriva incendiilor. (2) Atestarea persoanelor juridice care desfasoara activitati de verificare, intretinere si reparare a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor se face, dupa caz, prin metodologii specifice. ART. 2 In aplicarea prezentei metodologii se utilizeaza urmatoarele definitii: a) certificat de atestare - document emis pe baza regulilor unui sistem de certificare, ce indica existenta increderii adecvate ca persoana juridica numita este competenta sa efectueze anumite servicii; b) evaluare - examinare sistematica a masurii in care persoana juridica este capabila sa satisfaca conditiile specifice; c) referat de supraveghere - document in care se consemneaza daca se mentin sau nu se mentin conditiile tehnico-organizatorice care au stat la baza atestarii. ART. 3 Atestarea persoanelor juridice care executa pe teritoriul Romaniei lucrari de termoprotectie, ignifugare, verificare, intretinere si reparare a stingatoarelor, verificare, intretinere si reparare la sistemele, instalatiile, aparatele si dispozitivele de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, verificare, intretinere si reparare la sistemele, instalatiile si dispozitivele de limitare si stingere a incendiilor, intretinere si reparare a autospecialelor destinate apararii impotriva incendiilor este obligatorie.

CAP. 2

89

Page 90: Legislatie PSI

Desfasurarea activitatii de atestare

ART. 4 Pentru atestare solicitantul depune dosarul de atestare la Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor, denumit in continuare C.S.E.S.P.S.I., unitate specializata din structura Corpului Pompierilor Militari. ART. 5 (1) Dosarul de atestare trebuie sa cuprinda urmatoarele documente: a) cerere-tip de atestare, conform anexei nr. 1; b) copii legalizate de pe urmatoarele documente: statutul societatii comerciale, care trebuie sa cuprinda obiectul de activitate conform codului CAEN si precizarea clara a activitatii desfasurate, mentionata la art. 1; hotararea judecatoreasca de infiintare a societatii comerciale; certificatul de inmatriculare si certificatul de inregistrare fiscala; c) lista cuprinzand personalul atestat conform procedurii aprobate de comandantul Corpului Pompierilor Militari si copii de pe certificatele de competenta; d) lista cuprinzand mijloacele tehnice din dotare, dupa caz, buletinele de verificare metrologica emise de laboratoare autorizate metrologic, ISCIR etc. (conform anexelor nr. 2.1-2.6); pentru mijloacele tehnice cumparate in anul solicitarii atestarii se admit facturile fiscale si certificatele de calitate si garantie; e) procedurile de lucru. (2) In cazul in care solicitantul nu prezinta toate documentele prevazute la alin. (1), C.S.E.S.P.S.I. comunica in scris, in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, neconformitatile constatate. (3) In cazul in care solicitantul nu rezolva neconformitatile in cel mult 60 de zile de la comunicare, dosarul este respins. ART. 6 (1) Atestarea persoanelor juridice prevazute la art. 1 se efectueaza pe baza dosarului de atestare de catre C.S.E.S.P.S.I., prin Comisia de atestare, care este desemnata anual, prin ordin, de catre comandantul Corpului Pompierilor Militari. (2) Presedintele Comisiei de atestare este seful C.S.E.S.P.S.I. (3) Componenta si modul de lucru ale comisiei sunt stabilite prin procedura aprobata de comandantul Corpului Pompierilor Militari. ART. 7 (1) Comisia de atestare are urmatoarele atributii: a) studiaza si analizeaza dosarul de atestare si hotaraste asupra emiterii certificatului de atestare; b) hotaraste asupra retragerii certificatului de atestare; c) transmite periodic publicatiilor de specialitate lista cuprinzand persoanele juridice atestate, precum si persoanele carora li s-a retras certificatul de atestare, in vederea publicarii. (2) Membrii Comisiei de atestare trebuie sa asigure pastrarea secretului profesional asupra informatiilor din documentele studiate, potrivit legii. (3) Modelul certificatului de atestare este prezentat in anexa nr. 3. ART. 8 Comisia de atestare se intruneste cel putin o data pe luna sau ori de cate ori este necesar. ART. 9 Certificatul de atestare se acorda pe o perioada de 3 ani. ART. 10 Hotararea de atestare se comunica solicitantului in scris, in termen de 30 de zile de la data prezentarii documentatiei complete.

CAP. 3 Supravegherea persoanelor juridice atestate

ART. 11 (1) Supravegherea persoanelor juridice atestate se realizeaza prin audit de catre specialisti nominalizati din C.S.E.S.P.S.I. si, dupa caz, din marile unitati si unitatile militare de pompieri, cel putin o data pe durata de atestare. (2) Lista cuprinzand persoanele nominalizate din marile unitati si unitatile de pompieri militari pentru efectuarea auditului se aproba de comandantul Corpului Pompierilor Militari dupa efectuarea de catre acestea a unei pregatiri specifice la C.S.E.S.P.S.I. ART. 12 (1) Persoanele juridice atestate trebuie sa permita accesul neconditionat al auditorilor in spatiile de lucru, la toate documentele si la toate lucrarile efectuate. (2) Controlul calitatii lucrarilor efectuate se realizeaza pe baza procedurilor de lucru intocmite in conformitate cu reglementarile tehnice specifice in vigoare, la minimum 3 lucrari alese de auditor, si se consemneaza intr-un referat de supraveghere. ART. 13 (1) Auditul de supraveghere poate fi planificat sau inopinat. (2) Auditul de supraveghere planificat se comunica de C.S.E.S.P.S.I. persoanei juridice in cauza cu cel putin 15 zile inainte de a fi efectuat. (3) Auditul de supraveghere inopinat se executa in urma reclamatiilor unui beneficiar cu privire la calitatea lucrarilor efectuate de persoana juridica atestata sau ori de cate ori exista dovezi obiective care impun efectuarea supravegherii. ART. 14 La auditul de supraveghere se verifica mentinerea conditiilor care au stat la baza atestarii. ART. 15 (1) In urma auditului de supraveghere se intocmeste referat de supraveghere.

90

Page 91: Legislatie PSI

(2) Modelul referatului de supraveghere este prezentat in anexa nr. 4.

CAP. 4 Suspendarea, retragerea si anularea atestarii persoanelor juridice

ART. 16 In cazul constatarii unor abateri de la conditiile care au stat la baza atestarii, C.S.E.S.P.S.I. suspenda atestarea si atentioneaza persoana juridica ca in cel mult 30 de zile sa remedieze deficientele constatate. ART. 17 (1) Abaterile constatate, atentionarea si termenul de suspendare se consemneaza intr-un raport intocmit in 3 exemplare care se distribuie astfel: a) un exemplar la persoana juridica in cauza; b) un exemplar la unitatea teritoriala de pompieri militari competenta; c) un exemplar la C.S.E.S.P.S.I. (2) Constatarile din raport se vor mentiona si in registrul de control aflat la persoana juridica. ART. 18 (1) Suspendarea se ridica daca in urma unei verificari persoana juridica in cauza dovedeste ca s-au eliminat cauzele care au dus la luarea masurii de suspendare. (2) Perioada de suspendare nu se adauga duratei de valabilitate a certificatului de atestare. (3) Verificarea in vederea ridicarii suspendarii se efectueaza de C.S.E.S.P.S.I. ART. 19 Pe perioada suspendarii persoana juridica suspendata nu are dreptul de a mai executa lucrari in domeniul in care era atestata. In caz contrar se retrage certificatul de atestare in vederea anularii. ART. 20 (1) Daca in termen de 30 de zile persoana juridica careia i s-a aplicat suspendarea nu face dovada inlaturarii cauzelor care au stat la baza suspendarii, C.S.E.S.P.S.I. retrage si anuleaza certificatul de atestare. (2) Retragerea si anularea certificatului de atestare se comunica in scris persoanei juridice in cauza, precum si unitatii teritoriale de pompieri militari competente.

CAP. 5 Mentinerea atestarii persoanei juridice

ART. 21 (1) Atestarea persoanei juridice este mentinuta prin prelungirea cu inca 3 ani a termenului de valabilitate a certificatului de atestare de catre C.S.E.S.P.S.I. (2) Mentinerea atestarii se face pe baza dosarului initial de atestare actualizat si a referatului/referatelor de supraveghere. ART. 22 Pentru mentinerea atestarii persoana juridica trebuie sa depuna la C.S.E.S.P.S.I., cu cel putin 90 de zile inaintea expirarii termenului de valabilitate a certificatului de atestare, documentele urmatoare: a) cerere de mentinere a atestarii; b) certificatul de atestare, in original; c) documentele actualizate, dupa caz. ART. 23 Decizia cu privire la mentinerea atestarii este luata de Comisia de atestare si se comunica in scris in termen de 15 zile de la data intrunirii acesteia.

CAP. 6 Contestatii si reclamatii

ART. 24 Contestatiile se adreseaza comandantului Corpului Pompierilor Militari, iar reclamatiile se adreseaza sefului C.S.E.S.P.S.I. ART. 25 Solutionarea contestatiilor si reclamatiilor se face conform procedurii de tratare a contestatiilor si a reclamatiilor, aprobata de comandantul Corpului Pompierilor Militari. ART. 26 Deciziile comandantului Corpului Pompierilor Militari referitoare la solutionarea contestatiilor raman definitive.

CAP. 7 Inregistrari privind atestarea

ART. 27 C.S.E.S.P.S.I. pastreaza dosarele de atestare pentru o durata de 10 ani dupa expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare. ART. 28 Dosarele de atestare pastrate in arhiva C.S.E.S.P.S.I. cuprind documentatia ce justifica atestarea, completata cu documentele provenite din auditul de supraveghere, cererile de mentinere, contestatii, reclamatii etc. ART. 29 (1) Accesul la dosarele de atestare se face pe baza unei liste nominale aprobate de seful C.S.E.S.P.S.I.

91

Page 92: Legislatie PSI

(2) Persoanele juridice au drept de acces la dosarul propriu.

CAP. 8 Dispozitii finale

ART. 30 Persoanele juridice atestate au urmatoarele obligatii: a) sa asigure pastrarea in permanenta a conditiilor tehnice si organizatorice pe baza carora s-a emis certificatul de atestare; b) sa mentina inregistrari privind toate lucrarile executate; c) sa comunice in scris C.S.E.S.P.S.I. modificarile survenite in sistemul propriu de calitate sau in conditiile care au stat la baza atestarii, in termen de 15 zile de la data producerii acestora; d) sa transmita C.S.E.S.P.S.I. documentele actualizate (buletin de verificare metrologica, certificate de competenta etc.); e) sa achite in avans contravaloarea prestarilor de servicii incluse in activitatea de audit de supraveghere. ART. 31 Persoanele juridice atestate poarta intreaga raspundere pentru activitatile desfasurate ori in legatura cu acestea si nu se pot prevala de certificatul de atestare acordat de C.S.E.S.P.S.I. pentru a fi exonerate de raspundere sau pentru impartirea raspunderii ce le revine potrivit legii. ART. 32 (1) Persoanele juridice atestate trebuie sa asigure pentru fiecare sucursala cel putin o persoana fizica atestata si mijloacele tehnice prevazute in anexele nr. 2.1-2.6. (2) Fiecare filiala constituita conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, este atestata conform prevederilor prezentei metodologii. ART. 33 Pentru aplicarea prezentei metodologii C.S.E.S.P.S.I. elaboreaza proceduri specifice aprobate de comandantul Corpului Pompierilor Militari, care se publica in publicatiile de specialitate. ART. 34 (1) Tarifele si, dupa caz, contravaloarea prestarilor de servicii efectuate in vederea atestarii se stabilesc in conditiile legii. (2) Achitarea tarifelor, respectiv a contravalorii serviciilor prestate pe baza de contract, pentru verificarea in teren se face la sediul C.S.E.S.P.S.I. si, dupa caz, la sediul marilor unitati sau al unitatilor de pompieri militari prestatoare. ART. 35 Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta metodologie.

ANEXA 1 --------la metodologie--------------

Catre Seful Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor Subsemnatul/Subsemnata ........., in calitate de manager/patron al .......... , persoana juridica, cu sediul in localitatea .......... , judetul ........ , str. .............. nr. ........ , inregistrata la Registrul comertului sub nr. ........... , solicit atestarea pentru executarea lucrarilor de ............................................... . In sustinerea cererii anexez dosarul tehnic care cuprinde un numar de ................ documente, care atesta indeplinirea conditiilor si criteriilor prevazute in Metodologia privind atestarea persoanelor juridice care presteaza lucrari de termoprotectie, ignifugare, verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor, aprobata prin Ordinul ministrului de interne nr. 86/2001. Declar ca am luat cunostinta de obligatiile ce imi revin potrivit prevederilor metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 86/2001.

Localitatea .......... Data .............

Semnatura .....................

ANEXA 2.1 ----------la metodologie--------------

LISTA cuprinzand dotarea minima necesara persoanelor juridice care executa lucrari de termoprotectie

1. Instalatie de sablare - omologata sau documente similare 2. Perii mecanice abrazive 3. Instalatie de aplicare a vopselelor cu presiune nominala de minimum 240 atm, cu presiune la pistol de minimum 4 atm, debit minim de lucru de 5 l/min., raport de compresie minim 1/30 - omologata sau documente similare. 4. Set duze de la 0,48 mm-0,84 mm

92

Page 93: Legislatie PSI

5. Dispozitiv de determinare a aderentei grundului conform SR ISO 2409-1994 - verificat metrologic de un laborator autorizat 6. Dispozitive de masurat grosimea stratului umed - verificate metrologic de un laborator autorizat 7. Aparate de masurat umiditatea si temperatura suprafetei metalului - verificate metrologic de un laborator autorizat 8. Aparat electronic de masurat grosimea stratului uscat - verificat metrologic de un laborator autorizat 9. Etaloane pentru grade de curatare conform ISO 8501-1 (STAS 10166/1-77) 10. Pensule de diferite marimi 11. Perii rulou.

ANEXA 2.2 --------- la metodologie--------------

LISTA cuprinzand dotarea minima necesara persoanelor juridice care executa lucrari de ignifugare

1. Utilaj pentru executarea vopsirii (vermorel, compresor, pistol de vopsit, instalatie tip Airless) - manometre verificate metrologic de un laborator autorizat 2. Duze diverse 3. Perii de sarma (actionate manual si mecanic) 4. Pensule de diferite tipuri 5. Balanta tehnica cu diviziuni pentru indicarea gramelor - verificata metrologic de un laborator autorizat 6. Unelte diverse: spaclu, cancioc, galeti, ferastrau 7. Aparat de masurat umiditatea lemnului - verificat metrologic de un laborator autorizat 8. Aparat de masurat umiditatea si temperatura aerului - verificat metrologic de un laborator autorizat.

ANEXA 2.3 ----------la metodologie--------------

LISTA cuprinzand dotarea minima necesara persoanelor juridice care executa lucrari de verificare, incarcare si reparare a stingatoarelor

1. Dispozitiv pentru incarcarea buteliilor cu CO(2) - omologat sau documente similare 2. Dispozitiv pentru verificarea hidraulica a corpului stingatoarelor - omologat sau documente similare 3. Banc de lucru (cu menghina paralela si menghina pentru tevi) 4. Trusa de scule de lacatuserie 5. Trusa de chei (fixe, inelare, tubulare) 6. Trusa de vopsitorie 7. Compresor de aer de 12 bari - manometru verificat metrologic de un laborator autorizat 8. Polizor (de banc sau portabil) 9. Masina de gaurit 10. Perii din sarma 11. Sita pentru cernut pulbere 12. Sita pentru filtrat solutiile A si B 13. Palnie 14. Cantar pana la 10 kg - verificat metrologic de un laborator autorizat 15. Cantar pana la 50 kg - verificat metrologic de un laborator autorizat 16. Termometru - 100řC 17. Pensule de diferite marimi.

ANEXA 2.4 ----------la metodologie--------------

LISTA cuprinzand dotarea minima necesara persoanelor juridice care executa lucrari de verificare, intretinere si reparare a instalatiilor de semnalizare a incendiilor

1. Multimetru de masura pentru marimi electrice diverse (tensiunea, intensitatea curentului, rezistenta electrica etc.) cu clasa de precizie sub 2% - verificat metrologic de un laborator autorizat) 2. Megohmetru - verificat metrologic de un laborator autorizat

93

Page 94: Legislatie PSI

3. Sursa de tensiune stabilizata 4. Truse de scule diverse (electronist, electrician etc.) 5. Masina de gaurit portabila (rotopercutoare) 6. Simulator tip spray pentru verificat detectoare (in cazul in care producatorul impune asemenea mijloace) - documente de provenienta de la furnizor 7. Scari diverse (simple, duble-articulate) 8. Aparat pentru masurarea radiatiilor (in cazul depozitarii unor detectoare cu surse radioactive) - verificat metrologic de un laborator autorizat.

NOTA: Se va indica seria aparatelor de masura din dotare.

ANEXA 2.5 ----------la metodologie--------------

LISTA cuprinzand dotarea minima necesara persoanelor juridice care executa lucrari de verificare, intretinere si reparare a instalatiilor de stins incendii

1. Generator de sudura cu acetilena 2. Transformator (convertizor) pentru sudura 3. Masina de gaurit portativa (cu percutie) 4. Trusa de lacatuserie 5. Polizor de banc (dublu, simplu) 6. Strung (facultativ) 7. Ferastrau de taiat metale (manual) 8. Dispozitiv de taiat metale cu disc abraziv 9. Polizor manual 10. Masina (dispozitive) pentru filetat pana la 4" 11. Electrocompresor - manometru verificat metrologic de un laborator autorizat 12. Ciocan pneumatic (dupa caz) 13. Cantar (cel putin 100 kg) - verificat metrologic de un laborator autorizat 14. Banc de lucru (cu menghina paralela si menghina pentru tevi, masina de gaurit de banc) 15. Pompa hidraulica (cel putin 15 bari) 16. Trusa de chei (fixe, inelare) 17. Trusa de burghie pentru beton 18. Trusa de burghie pentru metal 19. Set de pile 20. Set de filiere 21. Set de surubelnite 22. Trusa de vopsitorie

ANEXA 2.6 ---------- la metodologie-------------- LISTA cuprinzand dotarea minima necesara persoanelor juridice care executa lucrari de verificare, reparare si intretinere a autospecialelor destinate apararii impotriva incendiilor

1. Macara rulanta de cel putin 5 t/f - verificata metrologic de un laborator autorizat 2. Palan pana la 5 t/f - verificat metrologic de un laborator autorizat 3. Trusa mecanica auto 4. Trusa electrica auto 5. Trusa de tapiterie 6. Utilaje pentru prelucrari prin aschiere (strung, freza, masina de gaurit, polizor) 7. Aparat de sudura autogena 8. Aparat de sudura electrica 9. Butelii de oxigen (verificate I.S.C.I.R.) 10. Butelii de acetilena (verificate I.S.C.I.R.) 11. Compresor de aer 12. Manometru - verificat metrologic de un laborator autorizat 13. Trusa de vopsitorie

94

Page 95: Legislatie PSI

14. Masina de gaurit portativa 15. Polizor portativ 16. Prese diferite (rulmenti, presetupe) 17. Rampa pentru schimbat uleiul (20 t).

*T* ANEXA 3 -------- la metodologie--------------Ú-----------------------------------------------------------------------------// // // ROMANIA // MINISTERUL DE INTERNE // CORPUL POMPIERILOR MILITARI // Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea // si Stingerea Incendiilor // // // CERTIFICAT DE ATESTARE // // Nr. ........ din ............ // // In baza prevederilor art. 17 lit. a) si l) din Legea nr. 121/1996, // ale art. 2 lit. h) din Hotararea Guvernului nr. 1.164/1996 si ale // art. 48 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 60/1997, // cu modificarile si completarile ulterioare, si a Dosarului nr. ........ // din ..........., Societatea Comerciala ................................ // din localitatea ..................., str. ................ nr. ......., // judetul ...................., inregistrata la Registrul comertului cu // nr. .............., se atesteaza ca persoana juridica pentru executarea // lucrarilor de ......................................................... // // Perioada pentru care se acorda atestarea ..................... // // Nerespectarea cerintelor obligatorii atrage anularea // certificatului de atestare. // // Seful Centrului de Studii, // Experimentari si Specializare pentru // Prevenirea si Stingerea Incendiilor, //-----------------------------------------------------------------------------/*ST*

ANEXA 4 --------la metodologie--------------

MINISTERUL DE INTERNE Corpul Pompierilor Militari Brigada/Grupul de Pompieri a/al judetului .......................

Vazut Comandantul unitatii, ........................

REFERAT DE SUPRAVEGHERE Nr. ........ din .........

Noi, ......./(gradul, numele si prenumele),......, auditori din Brigada/Grupul de Pompieri a/al judetului .........., si domnul/doamna ............, avand functia de ........ ......................, din partea Societatii Comerciale ................, str. ............. nr. ..........., bl. ........., sc. ............, ap. ............., localitatea ........., judetul (sectorul) ........., tel. ..........., care executa lucrari de .................., in baza Certificatului de atestare nr. .............., eliberat de Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor la data de ..........., am procedat la verificarea conditiilor tehnicoorganizatorice si a lucrarilor executate pentru indeplinirea cerintelor obligatorii din Metodologia de atestare a persoanelor juridice care

95

Page 96: Legislatie PSI

presteaza lucrari de termoprotectie, ignifugare, verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor, aprobata prin Ordinul ministrului de interne nr. 86/2001, si am constatat: - persoanele fizice atestate (numele, prenumele, numarul certificatului de competenta - data expirarii): ................................................. - buletinele de verificare metrologica emise de ...................... cu numerele: ...................... - lista cuprinzand mijloacele tehnice este/nu este intocmita conform listei de dotare din dosarul de atestare: ........................................... - registrul de evidenta a lucrarilor este/nu este tinut la zi; - personalul atestat respecta/nu respecta procedura de lucru; - spatiul de lucru este/nu este adecvat conditiilor de lucru si are/nu are asigurate masurile de prevenire si stingere a incendiilor; - modificari in sistemul calitatii: ..................................... Au fost verificate lucrarile efectuate la urmatoarele obiective: 1. ...................................................................... 2. ...................................................................... 3. ...................................................................... Constatari in urma verificarii lucrarilor: .............................. .........................................................................

Prezentul referat de supraveghere s-a incheiat in 3 exemplare dupa cum urmeaza: - un exemplar la Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor; - un exemplar la Brigada/Grupul de pompieri ................. a/al judetului ................; - un exemplar la Societatea Comerciala ............................... .

Auditor, Am luat cunostinta. ........... Manager, ......................

Responsabil cu activitatea, ..........................

96

Page 97: Legislatie PSI

ORDIN nr. 87 din 14 iunie 2001pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiuEmitent : MINISTERUL DE INTERNEPublicat in : MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 13 septembrie 2001

Ministrul de interne, avand in vedere prevederile art. 27 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 212/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, cu completarile ulterioare, emite urmatorul ordin: ART. 1 Se aproba Metodologia privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. ART. 2 Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, prin marile unitati si unitatile de pompieri militari, va urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin. ART. 3 Nerespectarea prevederilor Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu atrage raspunderea juridica, potrivit legii. ART. 4 (1) Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii. (2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice dispozitii contrare isi inceteaza aplicabilitatea.

Ministru de interne, Ioan Rus

ANEXA 1

METODOLOGIEprivind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu

CAP. 1 Dispozitii generale

ART. 1 Prezenta metodologie stabileste principalele elemente, factori, parametri, criterii, instrumente, tehnici, procedee si modalitati care trebuie avute in vedere pentru identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu. ART. 2 Metodologia se aplica la: a) stabilirea de catre ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale a metodelor si procedurilor pentru identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu, specifice domeniilor de competenta; b) asigurarea de catre patroni a identificarii si evaluarii riscurilor de incendiu din unitatile proprii, precum si pentru stabilirea masurilor de aparare impotriva incendiilor, in corelare cu natura si cu nivelul riscurilor; c) stabilirea masurilor compensatorii de aparare impotriva incendiilor, in cazul interventiilor efectuate la constructii existente, cand in mod justificat nu pot fi indeplinite unele prevederi ale reglementarilor in vigoare privind cerinta de calitate "siguranta la foc"; d) validarea scenariilor de siguranta la foc. ART. 3 Prezenta metodologie nu se aplica instalatiilor, echipamentelor si utilajelor tehnologice in aer liber din industria chimica, petrochimica, de producere si transport al energiei electrice, exploatarilor miniere de suprafata sau subterane, instalatiilor de foraj, extractie, prelucrare si transport de produse petroliere si gaze naturale, contructiilor din domeniul nuclear, mijloacelor de transport rutiere, navale si pe calea ferata, pentru acestea urmand sa fie elaborate metodologii specifice. ART. 4 Termenii specifici utilizati in cuprinsul prezentei metodologii au intelesul precizat in anexa care face parte integranta din prezenta metodologie.

CAP. 2 Identificarea riscurilor de incendiu

ART. 5

97

Page 98: Legislatie PSI

Identificarea riscurilor de incendiu reprezinta procesul de apreciere si stabilire a nivelurilor de risc de incendiu (pentru cladiri civile), respectiv a categoriilor de pericol de incendiu (pentru constructii de productie si depozitare), in anumite imprejurari, in acelasi timp si spatiu, pe baza urmatorilor parametri: a) densitatea sarcinii termice si destinatia/functiunea, la cladirile civile; b) proprietatile fizico-chimice ale materialelor si substantelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, natura procesului tehnologic si densitatea sarcinii termice, pentru constructiile de productie si depozitare; c) sursele potentiale de aprindere existente. ART. 6 In raport de parametrii enuntati la art. 5 exista, conform reglementarilor tehnice, urmatoarele niveluri de risc de incendiu, respectiv categorii de pericol de incendiu: a) risc foarte ridicat (foarte mare) de incendiu, asociat pericolului de explozie, respectiv categoriile A si B de pericol de incendiu; b) risc ridicat (mare) de incendiu (densitatea sarcinii termice > 840 Mj/mp; spatii pentru arhive, biblioteci, multiplicare, parcaje pentru autoturisme etc.), respectiv categoria C de pericol de incendiu (densitatea sarcinii termice > 105 Mj/mp); c) risc mediu (mijlociu) de incendiu (420 Mj/mp < densitatea sarcinii termice < 840 Mj/mp; centrale termice, bucatarii, oficii pentru prepararea mancarurilor calde etc.), respectiv categoria D de pericol de incendiu; d) risc redus (mic) de incendiu (densitatea sarcinii termice < 420 Mj/mp), respectiv categoria E de pericol de incendiu. ART. 7 Nivelurile de risc de incendiu sau categoriile de pericol de incendiu se stabilesc pe zone, spatii, incaperi, compartimente de incendiu, cladiri (civile, de productie si/sau depozitare, cu functii mixte) sau instalatii tehnologice si se precizeaza in mod obligatoriu in documentatiile tehnice si in planurile de interventie.

CAP. 3 Evaluarea riscurilor de incendiu

Sectiunea 1 Risc de incendiu existent si risc de incendiu acceptat. Factori de determinare a riscului de incendiu existent

ART. 8 Evaluarea riscului de incendiu reprezinta procesul de estimare si cuantificare a riscului asociat unui sistem, denumit in continuare risc de incendiu existent, determinat pe baza probabilitatii de producere a incendiului si a consecintelor evenimentului respectiv, precum si de comparare a acestuia cu un nivel limita prestabilit, denumit in continuare risc de incendiu acceptat. ART. 9 La estimarea riscului de incendiu existent, respectiv a probabilitatii de initiere a unui incendiu si a consecintelor acestuia, se au in vedere, dupa caz: a) factorii care pot genera, contribui si/sau favoriza producerea, dezvoltarea si/sau propagarea unui incendiu (clasele de combustibilitate si de periculozitate ale materialelor si elementelor de constructii, respectiv ale produselor si substantelor depozitate sau prelucrate, sursele de aprindere existente, conditiile preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea, masurile stabilite pentru reducerea sau eliminarea factorilor mentionati anterior); b) agentii termici, chimici, electromagnetici si/sau biologici care pot interveni in caz de incendiu si efectele negative ale acestora asupra constructiilor, instalatiilor si a utilizatorilor; c) nivelurile criteriilor de performanta ale constructiilor privind cerinta de calitate "siguranta la foc" (comportare, rezistenta si stabilitate la foc, preintampinarea propagarii incendiilor, cai de acces, evacuare si interventie); d) nivelul de echipare si dotare cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, starea de functionare si performantele acestora; e) factorul uman (numarul de persoane, varsta si starea fizica a acestora, nivelul de instruire); f) alte elemente care pot influenta producerea, dezvoltarea si/sau propagarea unui incendiu. ART. 10 Sursele de aprindere se clasifica, dupa natura lor, in urmatoarele grupe: a) surse de aprindere cu flacara (de exemplu: flacara de chibrit, lumanare, aparat de sudura; flacara inchisa); b) surse de aprindere de natura termica (de exemplu: obiecte incandescente, caldura degajata de aparate termice, efectul termic al curentului electric etc.); c) surse de aprindere de natura electrica (de exemplu: arcuri si scantei electrice, scurtcircuit, electricitate statica); d) surse de aprindere de natura mecanica (de exemplu: scantei mecanice, frecare); e) surse de aprindere naturale (de exemplu: caldura solara, trasnet); f) surse de autoaprindere (de natura chimica, fizico-chimica si biologica, reactii chimice exoterme); g) surse de aprindere datorate exploziilor si materialelor incendiare; h) surse de aprindere indirecte (de exemplu: radiatia unui focar de incendiu). ART. 11 Conditiile (imprejurarile) preliminate care pot determina si/sau favoriza initierea, dezvoltarea si/sau propagarea unui incendiu se clasifica, de regula, in urmatoarele grupe: a) instalatii si echipamente electrice defecte ori improvizate; b) receptori electrici lasati sub tensiune, nesupravegheati; c) sisteme si mijloace de incalzire defecte, improvizate sau nesupravegheate; d) contactul materialelor combustibile cu cenusa, jarul si scanteile provenite de la sistemele de incalzire; e) jocul copiilor cu focul; f) fumatul in locuri cu pericol de incendiu;

98

Page 99: Legislatie PSI

g) sudarea si alte lucrari cu foc deschis, fara respectarea regulilor si masurilor specifice de P.S.I.; h) reactii chimice necontrolate, urmate de incendiu; i) folosirea de scule, dispozitive, utilaje si echipamente de lucru neadecvate, precum si executarea de operatiuni mecanice (polizare, rectificare, slefuire etc.) in medii periculoase; j) neexecutarea, conform graficelor stabilite, a operatiunilor si lucrarilor de reparatii si intretinere a masinilor si aparatelor cu piese in miscare; k) scurgeri (scapari) de produse inflamabile; l) defectiuni tehnice de constructii-montaj; m) defectiuni tehnice de exploatare; n) nereguli organizatorice; o) explozie urmata de incendiu; p) trasnet si alte fenomene naturale; q) actiune intentionata ("arson"); r) alte imprejurari. ART. 12 (1) Masurile de aparare impotriva incendiilor, avute in vedere la determinarea riscului de incendiu existent, sunt cele destinate reducerii neutralizarii si/sau eliminarii factorilor de risc (mentionati la art. 9), respectiv pentru limitarea, localizarea si/sau lichidarea unui incendiu, in cazul in care acesta s-a produs. (2) Masurile de aparare impotriva incendiilor se analizeaza si se stabilesc, dupa caz, pe baza prevederilor reglementarilor tehnice, normelor si dispozitiilor generale de P.S.I. si a celor specifice fiecarui domeniu de activitate, in corelare cu natura si cu nivelul riscurilor identificate. ART. 13 Cuantificarea probabilitatii de initiere a incendiilor se face prin valorificarea, cu metode specifice, a bancilor de date autorizate privind incendiile, probabilitatea exprimandu-se prin numarul de evenimente produse intr-un anumit interval de timp, considerat reprezentativ. ART. 14 In absenta unor banci de date autorizate probabilitatea de producere a incendiilor se poate exprima printr-o estimare calitativa, potrivit urmatoarelor calificative asociate evenimentelor respective: a) improbabile; b) extrem de rare; c) rare; d) probabile, dar nu frecvente; e) frecvente. ART. 15 (1) Agentii termici, chimici, electromagnetici si/sau biologici care pot sa apara in caz de incendiu si efectele negative ale acestora asupra constructiilor, instalatiilor si a utilizatorilor se stabilesc pe baza prevederilor anexei nr. 2 la Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998. (2) La efectele negative prevazute la alin. (1) se adauga, dupa caz, impactul asupra factorilor de mediu. ART. 16 (1) Evaluarea estimativa cumulata a efectelor agentilor care pot interveni in caz de incendiu asupra constructiilor, instalatiilor si a utilizatorilor, precum si asupra factorilor de mediu se exprima prin niveluri de gravitate. (2) Nivelurile de gravitate se stabilesc, de regula, cu scop preventiv - inainte de producerea incendiilor, sau in scop operational - dupa declansarea incendiilor. ART. 17 La aprecierea nivelurilor de gravitate se vor avea in vedere, in principal, urmatorii parametri: a) riscul de incendiu, acceptat sau cel real declansat prin procese de ardere si de termodegradare; b) impactul direct al incendiilor prin urmatoarele consecinte: numarul persoanelor: victime, periclitate, evacuate sau salvate; valoarea pierderilor materiale; numarul animalelor: moarte, periclitate, evacuate sau salvate; efectele negative asupra unor factori de mediu (paduri, culturi, apa, aer etc.); c) capacitatea operationala a fortelor si mijloacelor specializate de raspuns, prestabilite sau concentrate efectiv, pentru: evacuare, salvare si protectie; limitarea si stingerea incendiilor; inlaturarea operativa a unor urmari ale incendiilor; d) costurile recuperarii si reabilitarii. ART. 18 Corelarea dintre nivelurile de gravitate, consecintele directe si clasificarea incendiilor se poate face pe baza tabelului urmator:*T* ------------------------------------------------------------------------------ Niveluri

99

Page 100: Legislatie PSI

de gravitate Consecinte directe Clasificarea incendiilor ------------------------------------------------------------------------------ 1 minore inceput de incendiu ------------------------------------------------------------------------------ 2 semnificative incendiu notabil sau moderat ------------------------------------------------------------------------------ 3 grave incendiu important sau mare ------------------------------------------------------------------------------ 4 foarte grave incendiu foarte important sau sinistru ------------------------------------------------------------------------------ 5 catastrofale incendiu major sau catastrofal ------------------------------------------------------------------------------ 6 dezastruoase incendiu in masa sau dezastru ------------------------------------------------------------------------------*ST* ART. 19 Nivelul riscului de incendiu acceptat poate fi stabilit, dupa caz, de catre: a) proiectanti, prin documentatiile tehnice elaborate; b) patron, prin strategia de aparare impotriva incendiilor, adoptata in interiorul unitatii sale; c) autoritatile abilitate sa elaboreze si sa emita reglementari tehnice in domeniul apararii impotriva incendiilor. ART. 20 In situatiile in care riscul de incendiu existent depaseste limitele de acceptabilitate stabilite, este obligatorie reducerea acestuia prin diminuarea probabilitatii de initiere a incendiului si/sau a nivelului de gravitate a consecintelor, prin masuri de prevenire (reducerea factorilor de risc), respectiv prin masuri de limitare, localizare si lichidare a incendiului, precum si de limitare si inlaturare a consecintelor acestuia.

Sectiunea a 2-a Metode de evaluare a riscurilor de incendiu

ART. 21 Pentru evaluarea riscurilor de incendiu, in raport de fazele determinante ale sistemului supus evaluarii (proiectare, executie, exploatare, postutilizare) si de functiile acestuia (civila, de productie, mixta etc.), se pot utiliza urmatoarele tehnici, procedee si metode, denumite in continuare metode: matematice, analitice, grafice si/sau combinate. ART. 22 (1) Metodele matematice de evaluare a riscului de incendiu constau in determinarea unei valori numerice atasate sistemului supus evaluarii. Valoarea numerica in cauza se determina cu o formula de calcul in care intervin ca necunoscute factorii de risc, consecintele acestora asupra sistemului, efectele prezumate ale masurilor de protectie la foc prevazute, precum si posibilitatea de activare a factorilor de risc, fiecare dintre acesti factori fiind cuantificati (exprimati prin valori numerice) cu ajutorul unor scari convenabil alese. (2) Metodele matematice de evaluare a riscului de incendiu se diferentiaza prin formula de calcul si scarile de cuantificare adoptate. (3) Generic, formulele de calcul pot fi de forma:*T*

P x G R incendiu = ------ x a, M*ST* in care: R incendiu - riscul de incendiu existent; P, G - pericolul potential de incendiu generat de factorii de risc existenti, respectiv gravitatea consecintelor posibile ale incendiului; M - totalitatea masurilor de protectie la foc asigurate; a - coeficient care exprima probabilitatea de activare a factorilor de risc, diferentiat pe tipuri de obiective si natura factorilor de risc. (4) Factorii P, G, M si a sunt la randul lor exprimati prin relatii de calcul in care necunoscutele sunt elemente specifice categoriei de factori. Formulele de calcul pot fi de tip aditiv (sume de termeni) sau multiplicativ (produs de factori), in functie de modul in care se aleg scarile de cuantificare.(5) Valoarea obtinuta pentru riscul de incendiu R incendiuse compara cu anumite valori ale riscului acceptat pentrutipul de obiectiv, notat generic cu R i acceptat . (6) Se considera ca situatia analizata este acceptabila daca: R incendiu ó R(i) acceptat ART. 23 Metodele analitice de evaluare a riscului de incendiu constau in identificarea si analizarea, pe baza unor algoritmi logici, a tuturor disfunctiilor ce pot aparea in sistemul supus evaluarii si a caror finalitate este incendiul sau un eveniment urmat de incendiu. ART. 24

100

Page 101: Legislatie PSI

(1) Metodele grafice de evaluare a riscului de incendiu se bazeaza pe exprimarea riscului de incendiu ca o functie de 2 parametri globali si compararea functiei cu anumite domenii de acceptabilitate. (2) De regula, parametrii globali acceptati sunt: probabilitatea P de aparitie a evenimentului si nivelurile de gravitate G a consecintelor, ambii parametri fiind cuantificati cu un anumit numar de valori. (3) Astfel, riscul de incendiu se exprima generic printr-o relatie de forma: R incendiu = f (P, G) (4) Scara de evaluare a nivelurilor de gravitate G poate fi adoptata conform art. 18, iar cea de estimare a probabilitatii globale P de aparitie poate fi adoptata conform art. 14. (5) Daca se reprezinta intr-un sistem de coordonate P-G, cu scarile propuse, se obtine un anumit numar de zone care pot fi grupate in doua domenii: riscuri acceptabile si riscuri inacceptabile. (6) Domeniile de acceptabilitate sau de inacceptabilitate se stabilesc pe baza experientei anterioare sau a rationamentelor previzionale. (7) Riscul de incendiu atasat unui sistem aflat intr-o situatie data va corespunde unui punct in una dintre zonele reprezentarii P-G, situandu-se astfel in unul dintre domeniile amintite.*T*

G ^ (GRAVITATE) / / 5 / . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . / . . . . / . . . . 4 /--------/. . . .. . . . . . ... . . . . . / / . . . / / . . . 3 / . . . ./. . . .. . . . . . .. . . . . .. / / . . . / / . . . 2 / . . . ./------/. . . . . . .. . . . . .. / . / . . / . / . . 1 / .. . . . . . ./--------------/. . . . .. / . . / . / . . / . 0 /. . . . .. . . .. . . . . . ./----------/ / / / DOMENIUL RISCURILOR ACCEPTABILE / /-----------------------------------------/-------------> extrem P importabil de rar rar probabil frecvent (PROBABILITATE

G ^ (GRAVITATE) / 5 /------\-----\----\-----\-----/ / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 4 /------/-----/----/-----/-----´ / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 3 /------/-----/----/-----/-----´ / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 2 /------/-----/----/-----/-----´ / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 1 /------/-----/----/-----/-----´ / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 0 /------/-----/----/-----/-----´ / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / /------/-----/----/-----/-----/-------------------> extrem P importabil de rar rar probabil frecvent (1) (2) (3) (4) (5) (PROBABILITATE

*ST*

CAP. 4 Controlul riscurilor de incendiu

ART. 25

101

Page 102: Legislatie PSI

(1) Controlul riscurilor de incendiu reprezinta ansamblul masurilor tehnice si organizatorice destinate mentinerii (reducerii) riscurilor in limitele de acceptabilitate stabilite. (2) In ordinea adoptarii lor masurile sunt: stabilirea prioritatilor de actiune, implementarea masurilor de control, gestionarea si monitorizarea riscurilor. ART. 26 (1) Stabilirea prioritatilor de actiune reprezinta procesul de adoptare a deciziilor referitoare la categoriile de risc asupra carora este prioritar sa se actioneze. (2) La stabilirea prioritatilor de actiune se vor avea in vedere criteriile utilizate la evaluarea riscurilor de incendiu, respectiv probabilitatea de aparitie si gravitatea consecintelor incendiilor. ART. 27 Implementarea masurilor de control al riscurilor de incendiu se realizeaza, dupa caz, prin: a) asigurarea unei examinari sistematice si calificate a factorilor determinanti de risc; b) stabilirea si elaborarea responsabilitatilor, sarcinilor, regulilor, instructiunilor si masurilor privind apararea impotriva incendiilor si aducerea acestora la cunostinta salariatilor, utilizatorilor si persoanelor interesate; c) stabilirea persoanelor cu atributii privind punerea in aplicare a masurilor de aparare impotriva incendiilor; d) asigurarea mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, a personalului necesar interventiei si a conditiilor pentru pregatirea acestuia; e) reluarea etapelor de identificare si evaluare a riscului de incendiu la schimbarea conditiilor preliminate. ART. 28 Gestionarea riscurilor de incendiu reprezinta ansamblul activitatilor de fundamentare, elaborare si implementare a unei strategii coerente de prevenire, de limitare si combatere a riscurilor de incendiu, incluzand si procesul de luare a deciziilor in situatiile de producere a unui astfel de eveniment. ART. 29 Monitorizarea gestionarii riscurilor de incendiu reprezinta procesul de supraveghere a modului de desfasurare a etapelor referitoare la identificarea, evaluarea si controlul riscurilor, de analizare a eficientei masurilor intreprinse in raport cu rezultatele obtinute si de luare a deciziilor care se impun.

CAP. 5 Dispozitii finale

ART. 30 (1) Pe baza prevederilor prezentei metodologii ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale vor elabora metode si proceduri pentru identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu, specifice domeniului de competenta. (2) Metodele si procedurile prevazute la alin. (1) se emit cu avizul de specialitate al Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari. ART. 31 (1) Persoanele fizice care, potrivit legii, examineaza sistemele constructive, dispozitivele, echipamentele si instalatiile tehnologice in vederea identificarii, evaluarii si controlului riscurilor de incendiu trebuie sa fie calificate si atestate in acest sens, pe baza standardelor ocupationale. (2) Persoanele juridice care au in obiectul de activitate si identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu trebuie sa faca dovada ca dispun de angajati avand calificarea prevazuta la alin. (1). (3) Identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu se pot face si de catre proiectanti, persoane fizice sau juridice, pentru constructiile, instalatiile tehnologice si alte amenajari proiectate de acestia. ART. 32 (1) La nivel teritorial identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu cuprind urmatoarele categorii de riscuri: industrial, de transport, al constructiilor, natural si social. (2) Evaluarea riscurilor in profil teritorial se efectueaza de personalul unitatilor si subunitatilor de pompieri militari, pe baza metodelor si procedurilor elaborate de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari.

ANEXA 1 ----------la metodologie----------------

DEFINITII. TERMINOLOGIE Agent - factor activ rezultat in caz de incendiu, care provoaca diferite fenomene fizice, chimice, electromagnetice sau biologice, cu actiuni si efecte asupra constructiilor, instalatiilor si a utilizatorilor. Ardere (combustie) - reactie de combinare a unui material cu oxigenul, insotita de degajare de caldura si, in general, de emisie de flacari si/sau incandescenta si/sau degajare de fum. Arson - termen de origine engleza, intraductibil, ce desemneaza cauzele incendiilor provocate prin actiuni criminale. Banca de date autorizata - situatie statistica a cauzelor de incendii produse intr-un anumit domeniu de activitate, intocmita de organul de specialitate al administratiei publice centrale care coordoneaza activitatea respectiva sau de catre o alta autoritate ori asociatie profesionala care detine competenta profesionala prevazuta de reglementari specifice. Combustibilitate - proprietate a unor corpuri, materiale sau substante de a arde in prezenta aerului, dupa aprinderea lor. Clasa de combustibilitate - caracteristica (clasificare) a unui material sau element de constructie, exprimata in functie de posibilitatea de a se aprinde usor sau greu si de capacitatea de a contribui la dezvoltarea incendiului. Clasa de periculozitate - caracteristica (clasificare) a materialelor si/sau a substantelor care se depoziteaza, exprimata in functie de contributia pe care o aduc la aparitia si dezvoltarea incendiilor, precum si de sensibilitatea lor la efectele acestora.

102

Page 103: Legislatie PSI

Densitate de sarcina termica - raportul dintre sarcina termica si suprafata sectiunii orizontale a spatiului afectat de incendiu. Imprejurare (conditie) preliminata - situatie in care se poate gasi la un moment dat un ansamblu de elemente materiale, cu sau fara participarea factorului uman, care poate genera si/sau favoriza initierea, dezvoltarea si/sau propagarea unui incendiu.

Incendiu - proces de combustie complex, cu evolutie aleatorie, definit de urmatoarele elemente: a) existenta materialului combustibil si actiunea unei surse de aprindere (de initiere a incendiului); b) initierea si dezvoltarea in spatiu si in timp a unei arderi si scaparea ei de sub control; c) producerea de pierderi materiale si/sau umane in urma arderii; d) necesitatea interventiei printr-o actiune de stingere, cu scopul intreruperii si lichidarii procesului de ardere. Risc de incendiu - stare exprimata prin relatia de interdependenta intre probabilitatea globala de initiere a unui incendiu si gravitatea consecintelor evenimentului respectiv. De regula, relatia este exprimata prin produsul celor 2 parametri. Risc de incendiu acceptat - nivel limita al riscului de incendiu existent, considerat acceptabil din punct de vedere al gravitatii consecintelor incendiului, corelat cu probabilitatea de initiere a evenimentului respectiv. Sistem - ansamblu de elemente materiale, umane si/sau informationale asociate intr-o relatie de interdependenta, situat intr-un mediu dat, care indeplineste una sau mai multe functii specificate, in scopul desfasurarii corespunzatoare a uneia sau mai multor activitati. Sarcina termica (de incendiu) - cantitatea de caldura pe care o poate degaja prin ardere totalitatea materialelor combustibile, fixe si mobile, existente in spatiul afectat de incendiu. Sursa de aprindere (initiere a arderii) - fenomen fizic, chimic sau de alta natura care genereaza o cantitate de energie capabila de a initia aprinderea unui material sau mediu combustibil.

103

Page 104: Legislatie PSI

ORDIN nr. 88 din 14 iunie 2001pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor - D.G.P.S.I.-003Emitent : MINISTERUL DE INTERNEPublicat in : MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 18 septembrie 2001

Ministrul de interne, avand in vedere prevederile art. 17 lit. c) din Legea nr. 121/1996 privind organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari, in temeiul art. 13 alin. (2) din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, cu modificarile si completarile ulterioare,

emite urmatorul ordin:

ART. 1 Se aproba Dispozitiile generale privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor - D.G.P.S.I.-003, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. ART. 2 Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, prin marile unitati si unitatile de pompieri militari, va urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin. ART. 3 Nerespectarea prevederilor Dispozitiilor generale privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor - D.G.P.S.I.-003 atrage raspunderea juridica, potrivit legii. ART. 4 (1) Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii. (2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice dispozitii contrare isi inceteaza aplicabilitatea.

Ministru de interne, Ioan Rus

ANEXA 1

DISPOZITII GENERALEprivind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor - D.G.P.S.I.-003

CAP. 1 Dispozitii generale

ART. 1 Prezentele dispozitii generale stabilesc principii, criterii, cerinte si conditii tehnice obligatorii, care se aplica, indiferent de titularul dreptului de proprietate, la echiparea, dotarea si exploatarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si platformelor amenajate cu mijloace tehnice de p.s.i., in scopul reducerii riscului de incendiu, al preintampinarii izbucnirii, limitarii si diminuarii efectelor negative ale incendiilor, al protectiei utilizatorilor si fortelor de interventie, precum si pentru stingerea incendiilor in conditii de operativitate si eficienta. ART. 2 (1) La introducerea unor noi activitati, echipamente, instalatii, tehnologii, aparate si altele asemenea, factorii implicati in domeniu vor stabili masuri, cerinte si conditii specifice de echipare si dotare pe baza documentatiilor puse la dispozitie de producatori, furnizori, proprietari sau utilizatori, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. (2) Pentru constructiile monumente istorice sau de arhitectura prevederile prezentelor dispozitii generale se aplica numai in conditiile neafectarii caracterului monumentului.

CAP. 2 Clasificarea mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor

ART. 3 Potrivit rolului pe care il au in asigurarea protectiei constructiilor, instalatiilor tehnologice, platformelor amenajate si utilizatorilor la actiunea focului, mijloacele tehnice de p.s.i. se clasifica in urmatoarele categorii principale: a) sisteme, instalatii, aparate si dispozitive de semnalizare, alarmare, avertizare si alertare in caz de incendiu, destinate detectarii si semnalizarii incendiilor produse in zona supravegheata, in scopul luarii masurilor imediate pentru alarmarea, avertizarea sau evacuarea persoanelor, actionarea unor echipamente de stingere sau de protectie, transmiterea apelurilor de urgenta si alertarea fortelor de interventie;

104

Page 105: Legislatie PSI

b) sisteme, instalatii si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor, care asigura prezenta substantei de stingere in zona protejata sau limiteaza propagarea incendiului in incaperi si spatii adiacente locului de izbucnire; c) stingatoare si alte aparate de stins incendii, care contin substante de stingere ce pot fi dirijate asupra unui focar de ardere, prin actionare manuala sau automata, sub efectul presiunii create in interiorul acestora sau datorita efectelor produse in zona supravegheata de fenomenele fizico-chimice asociate incendiului; d) utilaje, unelte si alte mijloace initiale de interventie utilizate pentru preintampinarea propagarii incendiilor, intreruperea arderii in diferite focare si, dupa caz, stingerea acestora. ART. 4 Mijloacele tehnice de p.s.i. utilizate pentru intreruperea procesului de ardere sau pentru protejarea materialelor combustibile din aproprierea focarului sunt: a) apa, care poate fi aplicata direct asupra focarului sau sub forma de jet compact ori pulverizat (ceata sau ploaie), folosindu-se diferite mijloace uzuale (galeti, vase etc.), accesorii ale hidrantilor si instalatii speciale (sprinkler, drencer, pulverizatoare). Efectul de stingere se realizeaza, in principal, prin racirea materialului care arde si prin izolarea suprafetei incendiate de oxigenul atmosferic; b) spumantii folositi pentru obtinerea spumelor aeromecanice, care sunt refulate asupra suprafetelor incendiate prin intermediul instalatiilor de stingere fixe, semifixe si mobile sau aferente autospecialelor de interventie. Efectul de stingere este determinat de stratul de spuma care provoaca racirea partiala a suprafetei incendiate si limiteaza vaporizarea in zona de flacari si accesul oxigenului atmosferic; c) pulberile stingatoare, aplicate asupra focarului prin utilizarea unor instalatii, utilaje si aparate adecvate, determina stingerea incendiului, in principal, prin agentii de stingere generati la descompunerea pulberii sub actiunea temperaturii si crearea unor bariere care limiteaza accesul oxigenului atmosferic in zona de ardere; d) aburul, deversat in zona protejata prin intermediul unor instalatii adecvate, dilueaza concentratia de oxigen sub limita necesara continuarii procesului de ardere sau atmosfera potential exploziva formata in urma unor scapari de gaze; e) gazele inerte, refulate asupra focarului prin instalatii speciale, stingatoare si alte aparate, realizeaza efectul de stingere, in principal, prin reducerea concentratiei de oxigen sub limita necesara continuarii procesului de ardere; f) agentii stingatori sau neutralizatori speciali, refulati in zona protejata prin intermediul unor instalatii si utilaje speciale sau stingatoare, inhiba sau stopeaza arderea prin neutralizarea radicalilor liberi necesari continuarii reactiei de oxidare. ART. 5 Principalele tipuri de mijloace tehnice de p.s.i. prezentate la art. 3 si 4 sunt prevazute in anexa nr. 1.

CAP. 3 Criterii de echipare si dotare cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor

ART. 6 Echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si platformelor amenajate cu mijloace tehnice de p.s.i. se asigura conform reglementarilor tehnice, normelor specifice de p.s.i., prezentelor dispozitii generale, precum si pe baza concluziilor desprinse din scenariile de siguranta la foc si din evaluarea capacitatii de aparare impotriva incendiilor. ART. 7 La stabilirea tipurilor de mijloace tehnice de p.s.i. cu care se echipeaza constructiile, instalatiile tehnologice si platformele amenajate se au in vedere urmatoarele criterii: a) conditiile si cerintele tehnice precizate in reglementarile specifice; b) interdependenta dintre nivelurile admise ale criteriilor de performanta si ale timpilor privind siguranta la foc si factorii de determinare si evaluare ai acestora; c) posibilitatile de actionare in spatii inchise, in subsoluri, la inaltime sau in medii cu nocivitate marita; d) functiile, caracteristicile si performantele mijloacelor tehnice de p.s.i.; e) eficienta si compatibilitatea substantelor de stingere cu clasele de incendiu, potrivit anexei nr. 2; f) valoarea constructiei, a instalatiei tehnologice, a platformei amenajate, inclusiv a bunurilor protejate; g) influenta substantelor de stingere asupra utilizatorilor (persoanelor), elementelor de constructie ale cladirii si mediului; h) compatibilitatea dintre diferite substante de stingere utilizate simultan sau succesiv; i) capacitatile fizice si psihice ale personalului care poate utiliza aceste mijloace; j) raportul cost/eficienta. ART. 8 La lucrarile de amenajari sau schimbari de destinatie a constructiilor, instalatiilor tehnologice si platformelor amenajate existente, la care din punct de vedere tehnic nu pot fi indeplinite anumite prevederi ale reglementarilor tehnice, ale normelor specifice de prevenire si stingere a incendiilor si ale prezentelor dispozitii generale, se vor asigura masuri compensatorii corespunzatoare situatiilor date. ART. 9 Pentru toate constructiile, instalatiile tehnologice si platformele amenajate se vor asigura alarmarea si avertizarea utilizatorilor (persoanelor) in caz de incendiu cu sisteme, instalatii si mijloace conform reglementarilor tehnice. ART. 10 Numarul de stingatoare cu care se doteaza constructiile se stabileste potrivit anexei nr. 3 sau, dupa caz, normativelor tehnice ori normelor specifice, daca prin acestea se prevede un numar mai mare. ART. 11 Pentru tipurile de constructii, instalatii tehnologice si platforme amenajate care nu se incadreaza in prevederile reglementarilor tehnice si normelor specifice se recomanda verificarea necesitatii si oportunitatii echiparii si dotarii acestora cu anumite tipuri de mijloace tehnice de p.s.i. prin utilizarea unor proceduri si metode de calcul agreate.

CAP. 4 Cerinte si conditii tehnice specifice

105

Page 106: Legislatie PSI

SECTIUNEA I Cerinte si conditii tehnice specifice privind amplasarea, marcarea si depozitarea mijloacelor tehnice de p.s.i.

ART. 12 Mijloacele tehnice de p.s.i. cu care sunt echipate si dotate constructiile, instalatiile tehnologice si platformele amenajate se amplaseaza si/sau se depoziteaza conform documentatiilor tehnice de executie si reglementarilor specifice in locuri ferite de intemperii, agenti corosivi, efecte negative ale temperaturii etc. sau, dupa caz, se protejeaza corespunzator mediilor in care se utilizeaza. ART. 13 (1) La amplasarea mijloacelor tehnice de p.s.i. care sunt utilizate de personalul de pe locurile de munca si/sau de fortele de interventie, in caz de incendiu, se au in vedere urmatoarele cerinte: a) locurile de amplasare sa fie vizibile, usor accesibile (pe cai de evacuare, coridoare, holuri, in zonele iesirilor si alte asemenea spatii) si la distante optime fata de focarele cele mai probabile; b) inaltimea de montare si greutatea acestora sa fie pe masura capacitatilor fizice ale persoanelor care le utilizeaza; c) sa fie bine fixate si sa nu impiedice evacuarea persoanelor in caz de incendiu. (2) Locurile de amplasare a mijloacelor tehnice de p.s.i. vor fi indicate prin marcaje sau panouri de semnalizare, conform prevederilor legale. ART. 14 La amplasarea stingatoarelor in perimetrul suprafetei protejate se recomanda respectarea urmatoarelor valori ale distantelor si inaltimii de montare: a) maximum 15 m si 20 m fata de cele mai importante focare din clasele B si A; b) minimum 2 m fata de focarele posibile; c) maximum 1,4 m inaltime fata de pardoseala. ART. 15 (1) Mijloacele tehnice de p.s.i. se marcheaza in conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice si ale standardelor specifice. (2) Pe timpul exploatarii se asigura lizibilitatea marcajelor, precum si protejarea acestora impotriva deteriorarilor de orice fel.

SECTIUNEA a II-a Cerinte si conditii tehnice specifice privind starea de functionare a mijloacelor tehnice de p.s.i.

ART. 16 Mijloacele tehnice de p.s.i. cu care se echipeaza si se doteaza constructiile, instalatiile tehnologice si platformele amenajate se intretin permanent in stare de functionare, cu asigurarea fiabilitatii si eficientei necesare, conform reglementarilor tehnice. ART. 17 (1) Proprietarii (utilizatorii) constructiilor, instalatiilor tehnologice si platformelor amenajate vor executa periodic controlul starii de functionare a mijloacelor tehnice de p.s.i. cu care acestea sunt echipate si dotate, personal sau prin persoane anume desemnate si instruite in acest scop. (2) Controlul starii de functionare a mijlocelor tehnice de p.s.i. se executa conform prevederilor cuprinse in reglementarile tehnice, normele specifice de p.s.i., precum si in instructiunile tehnice elaborate de proiectanti si/sau de producatori (furnizori). ART. 18 Mijloacele tehnice de p.s.i. vor fi reabilitate pe baza documentatiei tehnice ori de cate ori este necesar, pentru a preintampina nefunctionarea la parametrii si in conditiile proiectate sau ca urmare a modificarilor care intervin in exploatarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si platformelor amenajate, a schimbarilor de destinatie, extinderilor, modernizarilor acestora sau altor cauze. ART. 19 Incarcarea stingatoarelor si a altor aparate de stins incendii (recipiente, capsule, rezervoare etc.) cu substante de stingere se va face de catre persoane juridice si, dupa caz, fizice, atestate potrivit prevederilor legale.

SECTIUNEA a III-a Cerinte si conditii tehnice specifice privind lucrarile de verificare, intretinere si reparare a mijloacelor tehnice de p.s.i.

ART. 20 Lucrarile de verificare, intretinere si reparare a mijloacelor tehnice de p.s.i. se executa numai de catre persoane juridice si, dupa caz, fizice, atestate potrivit prevederilor legale. Periodicitatea lucrarilor se stabileste conform reglementarilor tehnice de exploatare si precizarilor producatorilor (furnizorilor) acestor mijloace tehnice. ART. 21 (1) Pe timpul lucrarilor de verificare si intretinere se va proceda la un control complet al functionarii sistemelor, instalatiilor, echipamentelor si aparatelor in cauza. (2) Daca se constata abateri de la conditiile de functionare stabilite initial, parametrii caracteristici trebuie reglati si adusi la valorile care sa asigure buna functionare a acestor mijloace. ART. 22 Pe perioadele de oprire a functionarii sistemelor, instalatiilor, aparatelor si dispozitivelor de semnalizare, alarmare, avertizare, alertare, limitare si stingere a incendiilor, pentru executarea lucrarilor de intretinere si reparare ori in caz de opriri

106

Page 107: Legislatie PSI

accidentale, proprietarii (utilizatorii) trebuie sa asigure masuri tehnice si organizatorice suplimentare pentru evitarea producerii unor eventuale incendii, precum si de actiune in caz de necesitate. ART. 23 (1) Sistemele, instalatiile, aparatele si dispozitivele de semnalizare, alarmare, avertizare, alertare, limitare si stingere a incendiilor, avand o durata in exploatare de peste 15 ani, vor fi supuse unor examinari de apreciere (dupa caz, expertize) care vor viza: a) diagnosticarea starii tehnice, in conformitate cu reglementarile specifice; b) conceptia de instalare si disponibilitatea pe plan tehnologic; c) adaptarile si modificarile survenite in timp; d) starea generala de conservare a elementelor componente; e) comportarea functionala in raport cu eventualele modificari ale cerintelor specifice de indeplinit. (2) In functie de rezultatele obtinute se vor lua masuri de reparare, inlocuire sau modernizare, dupa caz. ART. 24 Substantele speciale pentru stingerea incendiilor se supun verificarilor periodice privind mentinerea calitatilor in timp, conform reglementarilor specifice si precizarilor producatorului (furnizorului).

SECTIUNEA a IV-a Cerinte si conditii tehnice specifice privind securitatea persoanelor (utilizatorilor)

ART. 25 Mijloacele tehnice de p.s.i. cu care se echipeaza si se doteaza constructiile, instalatiile tehnologice si platformele amenajate, precum si substantele de stingere se realizeaza, se amplaseaza, se depoziteaza, se manipuleaza si se utilizeaza astfel incat sa nu puna in pericol viata si integritatea persoanelor (utilizatorilor), inclusiv ale membrilor fortelor de interventie. ART. 26 Sistemele si instalatiile automate pentru stingerea incendiilor vor fi prevazute cu dispozitive de avertizare a persoanelor (utilizatorilor), optice si acustice, pentru semnalizarea intrarii acestora in functiune. ART. 27 (1) In cazul in care substantele stingatoare deversate automat in caz de incendiu pot pune in pericol viata persoanelor (utilizatorilor) din zonele protejate, sistemele (instalatiile) de stingere se prevad cu dispozitive de temporizare care sa intarzie intrarea acestora in functiune cu o perioada prestabilita. (2) Perioada dintre declansarea semnalului de avertizare si intrarea in functiune a sistemului (instalatiei) de stingere se va calcula astfel incat sa se asigure evacuarea persoanelor (utilizatorilor) din orice punct al zonei protejate. ART. 28 Usile de acces in zone, spatii sau incaperi in care sunt posibilie deversari ale substantelor stingatoare ce pot pune in pericol viata persoanelor (utilizatorilor), precum si caile de evacuare din aceste locuri vor fi marcate cu inscriptii de avertizare asupra pericolului, amplasate in locuri vizibile pentru personalul de pe locurile de munca si fortele de interventie. ART. 29 Semnalele optice si acustice produse de dispozitivele de avertizare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: a) sa fie inactive in starea de asteptare; b) sa indice toate caile de acces in zonele de stingere; c) sa poata fi clar identificate si percepute cu tonalitati diferite, la inceputul si la sfarsitul perioadei de temporizare; d) sa nu poata fi oprite inainte de expirarea timpului de functionare a sistemului (instalatiei) de stingere; e) sa fie in concordanta cu capacitatile psihomotorii ale persoanelor (utilizatorilor).

SECTIUNEA a V-a Cerinte si conditii tehnice specifice privind exploatarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate, echipate si dotate cu mijloace tehnice de p.s.i.

ART. 30 (1) Pe timpul exploatarii constructiilor, instalatiilor tehnologice si platformelor amenajate proprietarii (utilizatorii) acestora trebuie sa stabileasca masuri tehnico-organizatorice care sa asigure mentinerea conditiilor si caracteristicilor specifice care s-au avut in vedere la proiectarea si realizarea sistemelor, instalatiilor, aparatelor si dispozitivelor de semnalizare, alarmare, avertizare, alertare, limitare si stingere a incendiilor. (2) Principalele conditii si caracteristici specifice care trebuie avute in vedere pe timpul exploatarii sunt: a) accesibilitatea si vizibilitatea; b) integritatea fizica; c) sensibilitatea detectoarelor de incendiu; d) diagramele de stropire ale capetelor deversoare; e) amplasarea in locurile stabilite. (3) Principalele cauze posibile care pot influenta aceste conditii si caracteristici specifice, precum si elementele componente ale sistemelor, instalatiilor si echipamentelor de prevenire si stingere a incendiilor afectate sunt prezentate in anexa nr. 4.

CAP. 5 Documentatii specifice

ART. 31

107

Page 108: Legislatie PSI

Persoanele fizice sau juridice care produc si/sau comercializeaza mijloace tehnice de p.s.i. trebuie sa puna la dispozitie beneficiarului (proprietar, utilizator) toate documentele care asigura, dupa caz, certificarea, omologarea, avizarea, agrementarea tehnica etc., potrivit prevederilor legale. ART. 32 Producatorii, furnizorii, proiectantii si executantii de sisteme de instalatii, aparate si dispozitive de semnalizare, alarmare, avertizare, alertare, limitare si stingere a incendiilor, stingatoare si alte aparate de stins incendii trebuie sa puna la dispozitie beneficiarului (proprietar, utilizator), dupa caz, urmatoarele: a) documentatia tehnica aferenta; b) schema sinoptica a sistemului (instalatiei), schemele bloc si de racordare; c) instructiunile de utilizare si pentru controlul starii de functionare; d) masuri care se adopta in caz de nefunctionare; e) registrul (cartea) de control. ART. 33 (1) In registrul (cartea) de control al sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare, alertare, limitare si stingere a incendiilor se consemneaza toate datele relevante privind: a) executarea controalelor starii de functionare, a operatiunilor de verificare, intretinere si reparatii; b) executarea de modificari, extinderi, reabilitari, modernizari etc.; c) producerea unor deranjamente, alarme de incendiu, alarme false, intreruperi, declansari intempestive etc., cu mentionarea cauzelor care le-au determinat. (2) Datele consemnate trebuie sa indice cu claritate ziua, luna, anul, ora si locul de producere a fenomenului (evenimentului).

CAP. 6 Dispozitii finale

ART. 34 In vederea asigurarii conditiilor de interventie operativa si eficienta in caz de incendiu proprietarul (utilizatorul) constructiilor, instalatiilor tehnologice si platformelor amenajate, echipate si dotate cu mijloace tehnice de p.s.i. trebuie sa asigure substantele de stingere in cantitatile necesare si la parametrii de performanta specifici, potrivit reglementarilor. ART. 35 Pe baza prevederilor prezentelor dispozitii generale factorii implicati in domeniul apararii impotriva incendiilor vor elabora reglementari tehnice si norme specifice privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si platformelor amenajate cu mijloace tehnice de p.s.i., potrivit competentelor si obligatiilor legale ce le revin. ART. 36 Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentele dispozitii generale.

ANEXA 1 -------la dispozitiile generale------------------------

PRINCIPALELE TIPURI DE MIJLOACE TEHNICE DE P.S.I.

A. Sisteme, instalatii, aparate si dispozitive de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

*T*-------------------------------------------------------------------------------- Tipuri Elemente componente Functii indeplinite--------------------------------------------------------------------------------Sisteme si instalatii - Echipamente de control detectare, semnalizare,de semnalizare a si semnalizare avertizare, alarmare,incendiilor (cu - Detectoare de incendiu alertare, evacuare,actionare automata, - Butoane manuale de actionarea echipamentelormanuala sau mixta) semnalizare de protectie si stingere - Circuite de legatura - Echipamente si dispozitive anexe (surse de energie, dispozitive de alarmare acustica si optica etc.)--------------------------------------------------------------------------------Detectoare autonome - Detector de fum detectare, semnalizare,(domestice sau - Elemente de semnalizare avertizare, alarmare,rezidentiale) acustice si/sau optice evacuare--------------------------------------------------------------------------------Sisteme pentru - Dispozitive acustice avertizare, alarmare,avertizare/alarmare (sirene electrice, evacuare clopote, sonerii,

108

Page 109: Legislatie PSI

amplificatoare de voce, generatoare de semnale) - Dispozitive optice (lampi semnalizatoare, panouri de semnalizare) - Statii de radioficare sau radioamplificare - Televiziune cu circuit inchis - Interfoane--------------------------------------------------------------------------------Sisteme de transmitere - Dispozitive automate de alertarea apelurilor de urgenta transmitere a semnaluluipentru alertarea de alarma la serviciilefortelor de interventie de pompieri - Mijloace si aparate de comunicatie (telefoane fixe, mobile, directe, cap la cap, statii radio etc.)--------------------------------------------------------------------------------

B. Sisteme, instalatii si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor

-------------------------------------------------------------------------------- Tipuri Functii Substante indeplinite de stingere-------------------------------------------------------------------------------- Instalatii de stingere cu apa

tip sprinkler conventionale (apa- detectare, semnalizare, apaapa/apa-aer/apa-antigel) stingere automata--------------------------------------------------------------------------------tip sprinkler rezidentiale detectare, avertizare, apa stingere automata--------------------------------------------------------------------------------tip drencer (cu actionare automata/ limitare, stingere, racire apamanuala)--------------------------------------------------------------------------------pulverizatoare (cu actionare limitare, stingere, degazare apaautomata/manuala)--------------------------------------------------------------------------------hidranti interiori limitare, stingere apa, spuma--------------------------------------------------------------------------------hidranti exteriori limitare, stingere, racire apa, spuma--------------------------------------------------------------------------------coloane uscate stingere apa--------------------------------------------------------------------------------Instalatii de stingere cu spuma stingere, protectie spuma(semifixe/fixe) aeromecanica--------------------------------------------------------------------------------Instalatii de stingere cu gaze stingere, racire, inertizare dioxid deinerte (joasa/inalta presiune, carbon,cu actionare automata/manuala) azot, alte gaze--------------------------------------------------------------------------------Instalatii de stingere cu stingere inlocuitoriinlocuitori de haloni de haloni--------------------------------------------------------------------------------Instalatii de stingere cu abur limitare, stingere, diluare abur(semifixe/fixe, cu actionare atmosfera potentialautomata/manuala) exploziva--------------------------------------------------------------------------------Instalatii de stingere cu pulberi stingere pulberi(fixe/mobile, cu actionare stingatoareautomata/manuala)--------------------------------------------------------------------------------

109

Page 110: Legislatie PSI

Sisteme si instalatii de stingere aerosolistingere cu aerosoli--------------------------------------------------------------------------------Dispozitive si sisteme de limitare a propagarii -evacuare a fumului si incendiilorgazelor fierbintiproduse de incendiu(volet, trapa, cupolet)--------------------------------------------------------------------------------Dispozitive si sisteme de actionare usi, obloane, -autoinchidere cortine de siguranta etc.--------------------------------------------------------------------------------

C. Stingatoare si alte aparate de stins incendii

-------------------------------------------\------------------------------------ Tipuri / Substante de stingere-------------------------------------------/------------------------------------Stingatoare portative / - apa / - spuma-------------------------------------------/ - pulberi stingatoareStingatoare transportabile / - dioxid de carbon / - inlocuitori de haloni-------------------------------------------/------------------------------------Stingatoare automate cu lichid pulverizat / - substante speciale de stingere-------------------------------------------/------------------------------------Generatoare portabile cu aerosoli / - aerosoli-------------------------------------------/------------------------------------

D. Utilaje, unelte si alte mijloace initiale de interventie

-------------------------------------------------------------------------------- Tipuri Functii indeplinite--------------------------------------------------------------------------------

Utilaje

Electrogenerator de spuma de inalta infoiere producere spuma--------------------------------------------------------------------------------Hidrogenerator de spuma de inalta infoiere producere spuma--------------------------------------------------------------------------------Electroincarcator pentru pulbere incarcare pulbere--------------------------------------------------------------------------------Tun remorcabil pentru apa si spuma stingere, racire--------------------------------------------------------------------------------Electropompa transportabila asigurare presiune--------------------------------------------------------------------------------Ventilatoare mobile evacuarea fumului si a gazelor fierbinti, introducere de aer--------------------------------------------------------------------------------

Unelte

topoare, tarnacoape, rangi de otel, cangi cu asigurarea conditiilorcoada, lopeti, galeti, maturi, furci etc. de interventie in caz de incendiu--------------------------------------------------------------------------------Alte mijloace initiale de interventie: panouri intreruperea arderiide incendiu, lazi cu nisip, butoaie cu apa, la diferite focarepaturi si prelate ignifuge, dispozitivepentru degajare, delimitare--------------------------------------------------------------------------------

E. Substante de stingere

--------------------------------------------------------------------------------

110

Page 111: Legislatie PSI

Tipuri--------------------------\----------------------------------------------------Apa / Apa / Apa imbunatatita chimic--------------------------/----------------------------------------------------- / Proteinici (P) / Fluoroproteinici (FP)Spumanti*) / Fluoroproteinici cu formare de film apos (FFFP) / Sintetici (S) / Fluorosintetici cu formare de film apos (AFFF) / Rezistenti la alcool (AR)--------------------------/----------------------------------------------------Pulberi stingatoare / Pulberi ABC / Pulberi BC / Alte tipuri de pulberi (speciale)--------------------------/-----------------------------------------------------Abur / Abur saturat / Abur supraincalzit--------------------------/----------------------------------------------------Gaze inerte / Dioxid de carbon, azot--------------------------/-----------------------\-----------------------------Agenti stingatori sau / Inlocuitori de haloni / Hidrofluorocarburi (HFC)neutralizatori speciali / / Hidroclorofluorocarburi / / (HCIFC) / / Inlocuitori de tip gaze / / inerte /-----------------------/-------------------------- / Aerosoli--------------------------/--------------------------------------------------*ST*

----------- *) Pentru stingerea incendiilor se foloseste spuma aeromecanica, care se obtine prin dispersarea unui gaz sub presiune (aer, azot) intr-o solutie apoasa de spumant. In functie de coeficientul de infoiere E, care reprezinta raportul dintre volumul spumei si volumul de solutie de spumant, spumele se impart in 3 categorii: spume de joasa infoiere (1 < E ó 20); spume de medie infoiere (20 < E ó 200); spume de inalta infoiere (E > 200).

ANEXA 2 -------la dispozitiile generale------------------------

COMPATIBILITATEA SUBSTANTELOR DE STINGERE CU CLASELE DE INCENDIU

*T*------------------------------------------------------------------------------ Substante de stingere Clasa de incendiu -------------------------------------------------- Implicand instalatii A B C D electrice sub tensiune------------------------------------------------------------------------------Apa (jet compact) + - - - - - -Apa (jet pulverizat) + ń - - - - -Apa imbunatatita + ń - - - - -Spuma + + - - - - -Pulberi ABC + + + - - +Pulberi BC - + + - - +

111

Page 112: Legislatie PSI

Pulberi speciale D - - - + -Abur + + - - - +Gaze inerte ń + + - - +Inlocuitori de haloni + + + - - +Aerosoli + + + - - +------------------------------------------------------------------------------*ST*

+ Eficienta ń Eficienta partiala - Ineficienta - - Utilizare interzisa

NOTA: 1. Clasele de incendiu: A - incendii de materiale solide; B - incendii de lichide combustibile sau materiale solide care se topesc usor; C - incendii de gaze combustibile; D - incendii de metale combustibile. 2. La aplicarea simultana sau succesiva a unor substante de stingere diferite utilizatorii vor avea in vedere informatiile furnizate de producatori referitoare la eventualele incompatibilitati care pot afecta inacceptabil eficienta de stingere.

*T* ANEXA 3 -------la dispozitiile generale-------------------------

STABILIREA NUMARULUI DE STINGATOARE PORTATIVE PENTRU CATEGORII DE CONSTRUCTII

------------------------------------------------------------------------------ Categorii de constructii Numar de stingatoare/ suprafata desfasurata------------------------------------------------------------------------------

A. Constructii civile (publice)

1. Cladiri administrative:- sedii ale administratiei publice centrale si locale;- sedii de sindicate, culte, fundatii, organizatii neguvernamentale, asociatii, agentii, fonduri etc.; 1 buc./350 mp- sedii de birouri. (min. 2 buc./nivel) 2. Cladiri financiar-bancare:- sedii de banci (centrale si filiale); 1 buc./200 mp- sedii de societati de asigurari (de bunuri, (min. 2 buc./nivel) de persoane), burse de valori si marfuri. 3. Cladiri comerciale:- comert alimentar si nealimentar;- magazine generale si supermagazine (supermarket);- alimentatie publica; 1 buc./250 mp- piete agroalimentare; (min. 2 buc./nivel)- servicii si autoservice. 4. Cladiri de cult:- lacasuri de cult; 1 buc./300 mp- manastiri si schituri, inclusiv spatiile de cazare; (min. 2 buc./nivel)- capele. 5. Cladiri de cultura:- expozitii;- muzee;- biblioteci;- cluburi si sali de reuniune;- cazinouri;- centre si complexuri culturale;- case de cultura si sali polivalente; 1 buc./250 mp

112

Page 113: Legislatie PSI

- cinematografe; (min. 2 buc./nivel)- teatre dramatice, de comedie, de revista, opera, opereta, de papusi;- circuri;- discoteci. 6. Cladiri de invatamant:- invatamant prescolar (gradinite);- scoli primare si gimnaziale; 1 buc./250 mp- licee; (min. 2 buc./nivel)- scoli postliceale si profesionale;- invatamant superior;- camine si internate. 7. Cladiri de sanatate:- spitale (clinici universitare, generale, de specialitate);- centre medicale pentru asistenta de specialitate (boli cronice, persoane cu handicap, 1 buc./300 mp recuperari functionale, psihiatrice); (min. 2 buc./nivel)- policlinici, dispensare urbane si rurale;- alte unitati sanitare (centre de recoltare a sangelui, medicina preventiva, statii de salvare, farmacii);- crese si crese speciale pentru copii;- leagane de copii. 8. Cladiri si amenajari sportive:- complexuri sportive (incaperi si anexe);- sali de antrenament si competitii sportive; 1 buc./250 mp- patinoare artificiale si piscine; (min. 2 buc./nivel)- poligoane de tir si popicarii. 9. Cladiri de turism:- hoteluri;- moteluri, vile si bungalouri; 1 buc./300 mp- cabane; (min. 2 buc./nivel)- campinguri;- sate de vacanta.10. Cladiri de locuit:- blocuri; 1 buc./nivel- locuinte unifamiliale;- vile si alte cladiri avand si utilitate turistica (agroturism).11. Cladiri civile cu functiuni mixte (comert, birouri, reuniuni, productie sau depozitare) 1 buc./300 mp (min. 2 buc./nivel)12. Cladiri de transport: 1 buc./400 mp- gari, autogari, aerogari (min. 2 buc./nivel)13. Alte amenajari:- circuri mobile;- scene si tribune amenajate provizoriu in aer liber (pentru spectacole, mitinguri, 1 buc./150 mp competitii sportive etc.);- studiouri de televiziune, indeosebi cele cu public.

B. Constructii de productie si depozitare

1. Cladiri de productie si/sau depozitare care se incadreaza in categoria A, B sau C 1 buc./150 mp de pericol de incendiu (min. 2 buc./nivel) 2. Cladiri de productie si/sau depozitare care se incadreaza in categoria D sau E de 1 buc./200 mp pericol de incendiu (min. 2 buc./nivel)------------------------------------------------------------------------------*ST*

OBSERVATII: 1. Stingatoarele vor avea incarcatura minima de 6 kg sau performante de stingere echivalente cu aceasta. 2. In compartimente, incaperi si spatii de productie si depozitare cu aria mai mare de 500 mp, incadrate in categoria A, B sau C de pericol de incendiu, se prevad si stingatoare transportabile, minimum 1 bucata/50 kg la fiecare 500 mp.

113

Page 114: Legislatie PSI

*T*

ANEXA 4 -------la dispozitiile generale------------------------

CAUZE POSIBILE CARE POT AFECTA CONDITIILE SI CARACTERISTICILE SPECIFICE ALE UNOR MIJLOACE TEHNICE DE P.S.I.

-------------------------------------------------------------------------------- Conditii si Elemente componente alecaracteristici sistemelor, instalatiilor Cauze posibile specifice si echipamentelor de P.S.I. care pot fi afectate-------------------------------------------------------------------------------- - butoane manuale de semnalizare - depozitari de materiale - echipament de control si - compartimentari semnalizareAccesibilitatea - panouri de semnalizare - lucrari de constructii si - mijloace de comunicatie - limitari de accesvizibilitatea - vane si robinete de incendiu - mascari diverse - hidranti interiori si exteriori - inundatii si caderi - manometre masive de zapada - stingatoare si alte aparate de - etc. stins incendii------------------------------------------------------------------------------ - detectoare de incendiu - manipularea neglijenta - dispozitive si aparate de a unor materialeIntegritatea alarmare, avertizare si - executarea unor lucrari fizica alertare de constructii fara - circuite electrice luarea masurilor de - vane si robinete de incendiu protejare - tevi, conducte, capete deversoare - etc.------------------------------------------------------------------------------ - acoperiri cu vopsea, var, placariSensibilitatea - detectoare de fum - reducerea peste limitadetectoarelor - detectoare de temperatura admisa a spatiuluide incendiu - detectoare de flacara liber in jurul detec- toarelor prin depozi- tari de materiale, amplasarea unor ornamente - depuneri de substante volatile - etc.------------------------------------------------------------------------------ - depozitari de materiale peste limitele admise in jurul capetelorDiagramele de deversoarestropire ale - capete sprinkler - atasarea unor materialecapetelor - capete drencer de capetele deversoaredeversoare - duze pulverizatoare - deformari ale tevilor de racord in urma executarii unor lucrari de constructii sau manipulari de materiale - etc.------------------------------------------------------------------------------Amplasarea - furtunuri si tevi de refulare - folosirea in altepe locurile - stingatoare si alte aparate scopuristabilite de stins incendii - sustrageri - unelte si alte mijloace - etc. initiale de interventie-----------------------------------------------------------------------------

114

Page 115: Legislatie PSI

ORDIN nr. 90 din 22 iunie 2001pentru aprobarea Metodologiei de atestare a cadrelor tehnice din ministere, de la organele administratiei publice centrale si locale, precum si a personalului tehnic al agentilor economici si institutiilor, cu atributii de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilorEmitent : MINISTERUL DE INTERNEPublicat in : MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 18 septembrie 2001

Ministrul de interne, avand in vedere prevederile art. 48 alin. (1) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatorul ordin:

ART. 1 Se aproba Metodologia de atestare a cadrelor tehnice din ministere, de la organele administratiei publice centrale si locale, precum si a personalului tehnic al agentilor economici si institutiilor, cu atributii de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. ART. 2 Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, prin marile unitati si unitatile de pompieri militari, va urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin. ART. 3 Nerespectarea prevederilor Metodologiei de atestare a cadrelor tehnice din ministere, de la organele administratiei publice centrale si locale, precum si a personalului tehnic al agentilor economici si institutiilor, cu atributii de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor atrage raspunderea juridica, potrivit legii. ART. 4 (1) Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii. (2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice dispozitii contrare isi inceteaza aplicabilitatea.

Ministru de interne, Ioan Rus

ANEXA 1

METODOLOGIE de atestare a cadrelor tehnice din ministere, de la organele administratiei publice centrale si locale, precum si a personalului tehnic al agentilor economici si institutiilor, cu atributii de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor

CAP. 1 Dispozitii generale

SECTIUNEA 1 Terminologie

ART. 1 In sensul prezentei metodologii urmatorii termeni au semnificatia: a) certificat de competenta - document emis pe baza regulilor unui sistem de certificare, ce indica existenta increderii adecvate ca persoana numita este competenta sa efectueze anumite servicii; b) competenta profesionala - totalitatea cunostintelor, deprinderilor si aptitudinilor necesare in vederea indeplinirii in conditii de eficienta a unei functii sau desfasurarii unei activitati intr-un domeniu dat; c) formare initiala - formare profesionala realizata de o persoana in perioada scolarizarii ca elev, student sau ucenic; d) curs - modalitate de desfasurare a unei actiuni concrete de formare care comporta evaluari si care poate conduce la o recunoastere a cunostintelor; e) formator - persoana care executa o activitate de formare ce comporta un contact direct cu cursantii si o activitate de pregatire, in scopul transferului de cunostinte; f) standard ocupational - document care identifica ansamblul competentelor si nivelurilor de performanta cerute pentru practicarea unei profesii; g) perfectionare profesionala - activitate de formare care are drept scop cresterea calitativa si perfectionarea cunostintelor intr-un domeniu profesional;

115

Page 116: Legislatie PSI

h) evaluarea formarii - etapa a unei activitati de formare prin care se verifica, pornind de la rezultate masurabile, daca au fost atinse obiectivele formarii; i) persoana atestata - persoana fizica care a obtinut certificatul de competenta prin evaluarea pe baza probelor stabilite prin standardul ocupational aprobat; j) cadru tehnic cu atributii de p.s.i persoana fizica angajata cu contract de munca sau conventie civila special pentru indeplinirea atributiilor de prevenire si stingere a incendiilor; k) persoana tehnica cu atributii de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor - persoana fizica angajata cu contract de munca sau conventie civila, care indeplineste prin cumul de functii si atributiile specifice cadrului tehnic cu atributii de p.s.i.

SECTIUNEA a 2-a Domeniu de aplicare

ART. 2 Atestarea cadrelor tehnice cu atributii de p.s.i. si a personalului tehnic cu atributii de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se realizeaza, in conditiile prezentei metodologii, de marile unitati si unitatile Corpului Pompierilor Militari. ART. 3 Cadrele tehnice din ministere, de la autoritatile publice centrale de specialitate, regiile autonome, societatile comerciale si cele nationale se atesta la Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor. ART. 4 Cadrele tehnice cu atributii de p.s.i. si personalul tehnic cu atributii de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor de la administratia publica locala, de la institutii si societati comerciale, precum si cele de la filialele sau sucursalele teritoriale ale regiilor autonome, societatilor comerciale si societatilor nationale se atesta de brigazile si de grupurile de pompieri militari.

SECTIUNEA a 3-a Continutul atestarii

ART. 5 Atestarea insusirii cunostintelor teoretice si formarii deprinderilor practice necesare in vederea indeplinirii atributiilor specifice cadrelor tehnice si personalului tehnic cu atributii de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se realizeaza prin certificat de competenta. ART. 6 Certificatul de competenta se elibereaza in urma parcurgerii programelor de formare profesionala si dupa evaluarea candidatilor pe baza unitatilor de competenta cuprinse in Standardul ocupational "Cadru tehnic cu atributii de p.s.i.", aprobat de Consiliul pentru Standarde Ocupationale si Atestare (COSA). ART. 7 (1) Certificarea competentei se face numai pentru unitatile de competenta din standardul ocupational pentru care candidatul dovedeste la evaluare ca detine cunostintele teoretice si deprinderile practice necesare. (2) Unitatile de competenta pentru care se acorda atestarea se inscriu in certificatul de competenta.

CAP. 2 Desfasurarea atestarii

SECTIUNEA 1 Conditii privind atestarea

ART. 8 (1) Atestarea se face la solicitarea scrisa a persoanelor fizice numite in functii de cadre tehnice cu atributii de p.s.i. sau care, prin fisa postului, au stabilite atributii de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si care nu poseda certificate de competenta sau care detin certificate cu valabilitate expirata. (2) Cererea de inscriere la programul de formare profesionala aferent atestarii se adreseaza comandantului unitatii organizatoare si se intocmeste conform modelului prezentat in anexa nr. 1. ART. 9 Sunt admise pentru atestare persoanele fizice care detin formarea initiala corespunzatoare, dupa cum urmeaza: a) cadrele tehnice si personalul tehnic din ministere, de la organele administratiei publice centrale si de la regiile autonome, societatile comerciale si societatile nationale trebuie sa fie absolvente ale unei institutii de invatamant superior tehnic; b) cadrele tehnice si personalul tehnic de la administratia publica locala, de la institutii si societati comerciale trebuie sa fie, de regula, absolvente ale invatamantului liceal. ART. 10 La societatile comerciale si institutiile la care nivelul riscului de incendiu este redus (mic) si care nu au obiective incadrate in categoriile de cladiri inalte, foarte inalte, cu sali aglomerate sau aglomerari de persoane si cu depozite de mari valori, cadrele tehnice si personalul tehnic pot fi admise la atestare daca au urmat si au absolvit invatamantul obligatoriu de stat.

SECTIUNEA a 2-a Formarea profesionala in vederea atestarii

116

Page 117: Legislatie PSI

ART. 11 Formarea profesionala in vederea atestarii cadrelor tehnice cu atributii de p.s.i. si a personalului tehnic cu atributii de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se realizeaza prin programe de formare care trebuie sa asigure candidatilor dobandirea competentelor precizate in Standardul ocupational "Cadru tehnic cu atributii de p.s.i.", aprobat de Consiliul pentru Standarde Ocupationale si Atestare. ART. 12 Programele de formare profesionala cuprind in principal urmatoarele elemente: a) obiectivele programului, exprimate in unitatile de competenta profesionala ce urmeaza sa fie dobandite; b) numarul minim de participanti, dupa caz, pe serie; c) persoanele stabilite sa conduca instruirea teoretica si, dupa caz, practica (formatorii); d) programa de pregatire (planul de invatamant si programa analitica); e) mijloacele de invatamant teoretic si practic utilizate; f) criteriile si modul de evaluare finala. ART. 13 (1) Programele de formare profesionala se organizeaza, dupa caz, pentru initierea in ocupatie sau pentru perfectionarea cunostintelor candidatilor care solicita atestarea in vederea indeplinirii unitatilor de competenta precizate in standardul ocupational. (2) Programele de formare profesionala se intocmesc de formatori si se aproba de comandantul unitatii organizatoare. ART. 14 (1) Programele de formare profesionala pentru initierea in ocupatie se organizeaza cu persoanele fizice salariate care solicita atestarea, numite recent ori care urmeaza sa fie desemnate pe functii de cadre tehnice cu atributii de p.s.i. sau de personal tehnic cu atributii de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, si au ca scop dobandirea cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice minime necesare pentru desfasurarea activitatilor specifice ocupatiei. (2) Programa de pregatire aferenta initierii in ocupatie se desfasoara pe o durata de minimum 15 zile lucratoare, in care se include si timpul necesar evaluarii. ART. 15 (1) Programele de formare profesionala pentru perfectionare sunt destinate dezvoltarii competentelor profesionale dobandite anterior prin reactualizarea si completarea cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice. (2) Programele de perfectionare profesionala se organizeaza la solicitarea cadrelor tehnice si a personalului tehnic atestat anterior pentru care a incetat termenul de valabilitate a certificatelor de competenta. (3) Programa de pregatire aferenta perfectionarii se desfasoara pe o durata minima de 10 zile lucratoare, inclusiv timpul necesar evaluarii. ART. 16 La inscriere candidatii care solicita atestarea profesionala prin programul de initiere in ocupatie depun urmatoarele documente: a) cerere de inscriere; b) adeverinta de salariat din care sa reiasa ca a fost numit recent sau ca urmeaza sa indeplineasca atributii specifice functiei de cadru tehnic p.s.i. sau de personal tehnic cu atributii de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor; c) originalul si copia xerox de pe documentul care atesta nivelul studiilor absolvite. Copia se confrunta cu originalul pentru stabilirea autenticitatii si se retine la dosar, iar originalul se restituie posesorului; d) dovada achitarii contravalorii aferente participarii la programul de formare profesionala, precizata in contractul de prestari de servicii incheiat cu solicitantul. ART. 17 Candidatii care solicita inscrierea la programul de perfectionare depun urmatoarele documente: a) cerere de inscriere; b) copie de pe certificatul de competenta detinut; c) dovada achitarii contravalorii aferente participarii la programul de formare profesionala, precizate in contractul de prestari de servicii incheiat cu solicitantul. ART. 18 Candidatii care solicita inscrierea la programul de perfectionare profesionala, dar detin certificate de competenta cu termenul de valabilitate expirat de mai mult de 3 ani, se admit la atestare numai dupa parcurgerea programului de formare profesionala pentru initierea in ocupatie.

SECTIUNEA a 3-a Evaluarea si atestarea

ART. 19 Evaluarea consta in sustinerea in prezenta plenului comisiei de evaluare a unor probe prin care candidatii care au solicitat atestarea sa faca dovada insusirii cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice necesare in vederea indeplinirii cerintelor unitatilor de competenta cuprinse in standardul ocupational. ART. 20 (1) Probele de evaluare trebuie sa fie reprezentative si sa cuprinda in totalitate programa de pregatire. (2) Lucrarea destinata examinarii teoretice este unica si se desfasoara in prezenta tuturor participantilor la programul de formare profesionala. (3) Probele practice se elaboreaza pentru toate unitatile de competenta cuprinse in standardul ocupational si se desfasoara cu fiecare candidat.

117

Page 118: Legislatie PSI

(4) Subiectele probelor teoretice si practice se elaboreaza de membrii comisiei de evaluare si se aproba de presedintele acesteia. ART. 21 Comisia de evaluare este constituita din 5 membri, dintre care un presedinte si un secretar, si se numeste prin ordin de zi al comandantului unitatii, care organizeaza programul de formare profesionala. ART. 22 (1) Secretarul comisiei de evaluare primeste documentele de inscriere, inainteaza spre aprobare cererea de atestare comandantului unitatii organizatoare, intocmeste documentele de lucru ale comisiei de evaluare, inregistreaza documentele si pastreaza dosarele candidatilor pana la finalizarea programului de formare profesionala, dupa care le preda la arhiva. (2) Secretarul comisiei de evaluare nu participa la evaluare si la notare. ART. 23 (1) Presedintele comisiei de evaluare participa nemijlocit la activitatile acesteia, analizeaza modul de acordare si valideaza notele obtinute de candidati la probe, avizeaza procesul-verbal cu rezultatele finale si cu propunerile de atestare sau de respingere a atestarii, pe care il supune aprobarii comandantului. (2) Presedintele comisiei de evaluare nu participa la notare. ART. 24 La acordarea si la stabilirea notelor obtinute de candidati trebuie sa se asigure corectitudine, impartialitate si transparenta fata de candidati, respectandu-se urmatoarele cerinte: a) notele acordate se aduc la cunostinta candidatilor dupa incheierea fiecarei probe de evaluare; b) nota la examinarea teoretica este media aritmetica a notelor acordate de membrii comisiei de evaluare si reprezinta 40% din nota finala; c) la fiecare proba practica se acorda o nota rezultata ca medie aritmetica a notelor acordate de membrii comisiei de evaluare; d) nota la evaluarea practica este media aritmetica a notelor obtinute la fiecare proba practica si constituie 60% din nota finala; e) nota finala obtinuta de candidat este media ponderata a notelor rezultate la examinarea teoretica si la evaluarea practica; f) notele la probele de evaluare se acorda individual de catre membrii comisiei de evaluare in raport cu gradul de cuprindere/tratare a unitatilor si elementelor de competenta si cu criteriile de realizare calitativa precizate in standardul ocupational. ART. 25 (1) Pentru atestare candidatii care participa la programul de formare profesionala pentru initierea in ocupatie trebuie sa obtina cel putin nota 5 atat la nota finala, cat si la probele practice de evaluare, pentru unitatile de competenta precizate in standardul ocupational la nr. crt. 5, 6, 7, 8, 9, 11 si 13. (2) Candidatii care solicita atestarea in urma participarii la programul de formare profesionala pentru perfectionare trebuie sa obtina cel putin nota 5 atat la nota finala, cat si la probele practice de evaluare, pentru toate unitatile de competenta cuprinse in standardul ocupational. ART. 26 (1) Candidatilor care indeplinesc conditiile precizate la art. 25 li se elibereaza, personal si in termen de 10 zile de la finalizarea evaluarii, certificatul de competenta al carui model este prezentat in anexa nr. 2 si care are termen de valabilitate 5 ani. (2) In certificatul de competenta se specifica unitatile de competenta pentru care s-a acordat atestarea. ART. 27 Respingerea atestarii se comunica in scris candidatului si angajatorului acestuia, precizandu-se motivele care au condus la luarea deciziilor si conditiile in care poate sustine o noua evaluare. ART. 28 (1) Cadrele militare trecute in rezerva sau direct in retragere si salariatii civili din cadrul Corpului Pompierilor Militari, care au indeplinit timp de minimum 5 ani atributii de prevenire si stingere a incendiilor, de intretinere si exploatare a tehnicii de interventie, precum si de cercetare, specializare si experimentare in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si care indeplinesc conditiile de studii precizate la art. 9, pot obtine, la cerere, certificatul de competenta fara a participa la programa de pregatire aferenta programului de formare profesionala, daca la evaluare au obtinut rezultatele precizate la art. 25. (2) In situatia in care trecerea in rezerva, retragerea sau pensionarea s-a facut de cel putin 5 ani, este obligatorie inscrierea la programul de formare profesionala de perfectionare si evaluare.

SECTIUNEA a 4-a Solutionarea contestatiilor

ART. 29 (1) Candidatii respinsi sau nemultumiti de modul de apreciere ori de notare pot contesta in scris rezultatul evaluarii. (2) Contestatia se depune in nume propriu la secretarul comisiei de evaluare in termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei de respingere a atestarii. (3) Contestatiile privind rezultatele evaluarii pe probe se depun imediat dupa comunicarea notelor acordate. ART. 30 (1) Contestatiile se solutioneaza de catre o comisie formata din 3 membri, numita prin ordin de zi al comandantului unitatii organizatoare, din care nu vor face parte membrii comisiei de evaluare. (2) Analizarea si solutionarea contestatiilor privind respingerea atestarii se fac in termen de 5 zile lucratoare, iar cele privind acordarea notelor la probele de evaluare se fac in cel mai scurt timp, dar obligatoriu inaintea inceperii probei urmatoare. (3) Hotararile privind modul de solutionare a contestatiilor se supun aprobarii comandantului unitatii organizatoare. (4) Dupa aprobare hotararile comisiei sunt definitive si se comunica contestatarilor.

118

Page 119: Legislatie PSI

ART. 31 (1) Candidatii respinsi la atestare pot solicita reevaluarea in vederea atestarii de catre comisia de evaluare constituita cu prilejul finalizarii urmatorului program de formare profesionala. (2) In situatia in care candidatul supus reevaluarii este respins pentru atestare, acesta poate solicita reinscrierea la programul de formare profesionala pentru initierea in ocupatie. (3) Daca si dupa parcurgerea noului program de formare profesionala candidatul nu obtine atestarea, concomitent cu decizia de respingere i se comunica si hotararea de neadmitere la un nou program, ca urmare a lipsei aptitudinilor necesare in vederea indeplinirii acestei ocupatii. ART. 32 Detinatorii certificatului de competenta pot solicita obtinerea unor noi certificate cu 90 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate al acestora, in conditiile prevazute la art. 15.

SECTIUNEA a 5-a Inregistrari

ART. 33 (1) Inregistrarile documentelor cu privire la activitatea de atestare a cadrelor tehnice cu atributii de p.s.i. si personalului tehnic cu atributii de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se realizeaza intr-un registru unic de evidenta, numerotat si inregistrat. (2) Registrul unic de evidenta se infiinteaza si se pastreaza la secretariatul unitatii organizatoare, iar completarea acestuia se face in ordinea cronologica a primirii documentelor, de catre secretarul comisiei de evaluare. ART. 34 (1) Cererile de atestare se inregistreaza in momentul depunerii de catre solicitanti, comunicandu-li-se acestora, dupa caz, neconformitatile privind celelalte documente necesare in vederea inscrierii la programul de formare profesionala. (2) Cererile se inainteaza spre aprobare dupa eliminarea tuturor neconformitatilor. ART. 35 Evidenta certificatelor de competenta eliberate se tine in partea a 2-a a registrului unic prevazut la art. 33, mentionandu-se datele de identificare a candidatului, locul de munca din care provine, tipul programului de formare profesionala la care a participat, data expirarii termenului de valabilitate al certificatului eliberat, competentele care fac obiectul atestarii si, dupa caz, certificatele de competenta detinute anterior.

CAP. 3 Dispozitii finale

ART. 36 Activitatile aferente programului de formare profesionala desfasurat in vederea atestarii competentei profesionale a cadrelor tehnice cu atributii de p.s.i. si personalului tehnic cu atributii de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor constituie prestari de servicii si se taxeaza potrivit reglementarilor in vigoare. ART. 37 Candidatul care solicita atestarea suporta cota-parte care ii revine din costul total al organizarii, desfasurarii si finalizarii programului de formare profesionala, rezultata prin repartizarea acestuia la numarul total de participanti. ART. 38 Categoriile de personal prevazute la art. 28 sunt admise la atestare in conditiile precizate in prezenta metodologie, fara suportarea cheltuielilor aferente, cu exceptia taxei de eliberare a certificatului de competenta, prevazuta de reglementarile in vigoare. ART. 39 Dosarele candidatilor continand toate documentele privind activitatea de atestare se pastreaza la unitatile care organizeaza programele de formare profesionala aferente, pe durata prevazuta de reglementarile in vigoare. ART. 40 (1) Persoanele fizice atestate poarta intreaga raspundere pentru activitatile desfasurate. (2) Certificatul de competenta nu exonereaza detinatorul acestuia de raspunderea ce ii revine potrivit legii. ART. 41 Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta metodologie.

ANEXA 1 ------- la metodologie --------------

Catre COMANDATUL BRIGAZII (GRUPULUI) DE POMPIERI ....................... A (AL) JUDETULUI/MUNICIPIULUI BUCURESTI ............................ (SEFUL CENTRULUI DE STUDII, EXPERIMENTARI SI SPECIALIZARE PENTRU PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR)

Subsemnatul(a) .........................................., domiciliat(a) in localitatea .........................................., judetul(sectorul) .........................., str. ............................................ nr. ............. , bl. .............., ap. ......., salariat(a)

119

Page 120: Legislatie PSI

la ......................................................., solicit atestarea competentei profesionale pentru indeplinirea functiei de cadru tehnic cu atributii de p.s.i. (de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor), in conditiile Metodologiei de atestare a cadrelor tehnice din ministere, de la organele administratiei publice centrale si locale, precum si a personalului tehnic al agentilor economici si institutiilor cu atributii de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, aprobata prin Ordinul ministrului de interne nr. 90/2001, pe care o cunosc si ma oblig sa o respect intocmai in toate obligatiile ce imi revin. Anexez alaturat dosarul cuprinzand documentele care justifica indeplinirea criteriilor si conditiilor prevazute in metodologia de atestare.

Localitatea ....................... Data ....................

Semnatura .............................

ANEXA 2 ------- la metodologie --------------

ROMANIA

MINISTERUL DE INTERNE CORPUL POMPIERILOR MILITARI

BRIGADA (GRUPUL) DE POMPIERI ................................. A (AL) JUDETULUI/MUNICIPIULUI BUCURESTI ................................ CENTRUL DE STUDII, EXPERIMENTARI SI SPECIALIZARE PENTRU PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR

CERTIFICAT DE COMPETENTA Domnul (doamna) ....................................., nascut(a) in anul ............, luna ..............., ziua ..................., localitatea ........................, judetul(sectorul) ......................., de profesie .................., a participat la programul de formare profesionala si evaluare in perioada ...................... Se atesta titularul pentru detinerea cunostintelor teoretice si deprinderilor practice necesare in vederea indeplinirii atributiilor specifice functiei de cadru tehnic cu atributii de p.s.i. (de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor), potrivit unitatilor de competenta mentionate pe verso. Valabil 5 ani de la data eliberarii, cu drept de prelungire.

Comandantul brigazii Presedintele comisiei (Grupului de pompieri), de evaluare, ............................... ..................................

Data eliberarii .......................................... Nr. de inregistrare ......................................

NOTA: Se va inscrie denumirea unitatii care elibereaza documentul.

*T* (Verso)Ú----\-------------------------------------------------------------------------//Nr. / Unitati de competenta: //crt./------------------------------------------------\------------------------´/ / prevazute in standardul ocupational / pentru care se atesta // / /titularul certificatului//----/------------------------------------------------/------------------------´/ 1. /Planificarea activitatii de prevenire si / // /stingere a incendiilor in unitate / // 2. /Organizarea activitatii de aparare impotriva / // /incendiilor / // 3. /Controlul modului de respectare a masurilor / // /de prevenire si stingere a incendiilor / /

120

Page 121: Legislatie PSI

/ 4. /Acordarea asistentei tehnice de specialitate / // /in situatii critice / // 5. /Monitorizarea activitatii de prevenire si / // /stingere a incendiilor / // 6. /Instruirea salariatilor in domeniul prevenirii / // /si stingerii incendiilor / // 7. /Avizarea documentatiilor privind prevenirea si / // /stingerea incendiilor / // 8. /Investigarea contextului producerii incendiilor / // 9. /Elaborarea documentelor specifice activitatii de/ // /prevenire si stingere a incendiilor / //----/------------------------------------------------/------------------------/*ST*

121

Page 122: Legislatie PSI

ORDIN nr. 108 din 1 august 2001pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice - D.G.P.S.I.-004Emitent : MINISTERUL DE INTERNEPublicat in : MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 24 septembrie 2001

Ministrul de interne, avand in vedere prevederile art. 17 lit. c) din Legea nr. 121/1996 privind organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari, in temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, cu modificarile ulterioare,

emite urmatorul ordin:

ART. 1 Se aproba Dispozitiile generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice - D.G.P.S.I.-004, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. ART. 2 Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari va urmari prin marile unitati si unitatile de pompieri militari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin. ART. 3 Nerespectarea prevederilor Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice - D.G.P.S.I.-004 atrage raspunderea juridica potrivit legii. ART. 4 (1) Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii. (2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice dispozitii contrare isi inceteaza aplicabilitatea.

p. Ministru de interne, Toma Zaharia, secretar de stat

ANEXA 1

DISPOZITII GENERALEprivind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice - D.G.P.S.I.-004

CAP. 1 Dispozitii generale

ART. 1 (1) Dispozitiile generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice - D.G.P.S.I.-004 stabilesc masurile tehnico-organizatorice, principiile, cerintele si conditiile tehnice necesare in vederea prevenirii formarii scanteilor produse de descarcarea sarcinilor electrostatice, care in anumite imprejurari pot initia incendii sau explozii. (2) Prevederile prezentelor dispozitii se aplica si sunt obligatorii indiferent de titularul dreptului de proprietate. ART. 2 Masurile tehnico-organizatorice se stabilesc, se realizeaza si se mentin in exploatare de catre proiectantii, executantii sau proprietarii (utilizatorii) constructiilor si amenajarilor, echipamentelor, utilajelor si instalatiilor tehnologice, potrivit obligatiilor legale ce le revin, pe timpul desfasurarii proceselor tehnologice, precum si al manipularii, transportului si al depozitarii materialelor. ART. 3 In sensul prezentelor dispozitii, termenii si expresiile utilizate au urmatoarele semnificatii: a) aditiv antistatic - substanta solida (praf, pulbere) sau lichida care, introdusa intr-un volum de lichid combustibil, are rolul de a reduce efectul difuziei turbulente datorat pulsatiilor de viteza, in cazul transvazarii, transportului etc. lichidelor prin conducte cilindrice si de a limita astfel riscul datorat incarcarilor electrostatice; b) antistatic - caracteristica intrinseca a materialului de a nu se incarca cu electricitate statica; in mod obisnuit aceasta caracteristica este avuta in vedere la materialele care se utilizeaza in medii cu risc de incendiu sau explozie; c) corp electrostatic la pamant - substanta, material, circuit, aparat, masina, recipient sau instalatie a carei rezistenta de scurgere a sarcinilor electrostatice nu depaseste 10^6 ohmi, rezistenta fiind masurata intre pamant si un punct oarecare al elementului considerat; d) descarcare corona - descarcare electrica incompleta (nu se dezvolta pe toata distanta dintre electrozii configuratiei) care apare in zone ale conductoarelor cu raza de curbura mica; descarcarea corona se dezvolta numai daca intensitatea campului electric in zona depaseste o valoare determinata; e) descarcare electrostatica - proces de realizare a unui canal conductor intre doua corpuri aflate la potentiale diferite fata de pamant; in functie de valoarea medie a campului electric intre cele doua corpuri, descarcarea poate fi incompleta (corona) sau completa (strapungere);

122

Page 123: Legislatie PSI

f) dispersie - fenomen de imprastiere, raspandire, risipire; in sensul prezentelor dispozitii, definitia se refera la pulberi, prafuri, gaze, ceturi, care se pot aprinde; de exemplu, praful este o forma dispersa a substantelor solide, iar ceata este o forma dispersa a lichidelor combustibile; g) electricitate statica - energie de natura electrica ce apare datorita unor fenomene electrochimice, frecari, incalziri si de deformare a corpurilor, plasarii acestora intr-un camp electric, precum si ca urmare a altor actiuni fizice care presupun schimbarea relativa a suprafetelor de contact; energia acumulata ramane practic constanta sau prezinta variatii foarte lente; energia acumulata, daca se disipeaza intr-o descarcare electrica, poate initia explozia unor amestecuri inflamabile, daca este mai mare decat energia minima de aprindere a acestora; h) influenta electrostatica - fenomen de separare a sarcinilor electrice pe un conductor neutru izolat sau modificarea repartitiei sarcinilor electrice pe un conductor incarcat si izolat, sub actiunea unui camp electric exterior; i) incaltaminte antistatica - incaltaminte incercata in conformitate cu metoda 5.7 din SR EN 344; rezistenta electrica trebuie sa fie cuprinsa intre 100 kę si 1.000 Mę; j) incarcare electrostatica - proces fizic prin care, pe corpuri solide, lichide sau vapori, apar sarcini electrice datorita unor actiuni mecanice (frecare, ciocnire, vibratii), termice, chimice etc; k) legare la pamant - legatura electrica a unui corp conductor la priza de pamant, pentru a asigura acestuia, in mod permanent, potentialul pamantului (considerat nul); l) legatura de echipotentializare - legatura electrica realizata intre diferite puncte pentru a asigura acestora acelasi potential fata de pamant; m) pardoseala izolanta electric (electroizolanta) - pardoseala realizata din materiale izolante electric (lemn, cauciuc, bachelita etc.), care acopera intreaga suprafata a pardoselii, sunt lipite pe suport, nu prezinta crapaturi, iar rosturile nu depasesc 3 mm; n) priza de pamant - instalatie care asigura o legatura electrica directa cu pamantul a unei instalatii electrice sau a unor echipamente electrice; o) rezistenta electrica de dispersie a unei prize de pamant - rezistenta electrica echivalenta a prizei de pamant; p) scanteie electrostatica - descarcare brusca de electricitate, printr-un interval, intre doua corpuri; r) transvazare - operatiune de trecere a unui fluid (lichid, gaz etc.) sau a unui material pulverulent dintr-un vas in altul prin curgere gravitationala, pompare etc.; s) zona cu pericol de explozie - spatiul in care, in conditii normale de functionare, se pot acumula, accidental sau permanent, gaze, vapori sau praf in cantitati suficiente pentru a da nastere unei atmosfere explozive in amestec cu aerul sau cu oxigenul.

CAP. 2 Formarea si acumularea incarcarilor electrostatice

ART. 4 Formarea si acumularea incarcarilor electrostatice reprezinta fenomene de sistem sau de asociatie cu aparitia unei sarcini electrice pe suprafata unui corp izolant sau izolat din punct de vedere al conductibilitatii electrice. ART. 5 Cele mai frecvente moduri de electrizare a corpurilor sunt: frecarea, contactul direct, influenta, actiunea electrochimica si actiunea fotoelectrica. ART. 6 (1) Principalele materiale si substante utilizate frecvent si pe scara larga, susceptibile sa formeze si sa acumuleze sarcini electrostatice, sunt: a) solide: cauciucul natural si sintetic, masele plastice, fibrele artificiale, textilele pe baza de lana, fibrele artificiale, hartia, sticla, sulful, rasinile sintetice, unele rasini naturale (chihlimbarul); b) lichide: sulfura de carbon, eterul, benzina, hidrocarburile, esterii, hidrocarburile clorurate, cetonele inferioare si alcoolii; c) gaze (vapori): dioxidul de carbon, metanul, propanul, etanul, butanul, acetilena si hidrogenul. (2) Principalele operatiuni cinetice in care sunt prezente materiale si substante mentionate la alin. (1), pe timpul carora pot sa apara incarcari electrostatice, sunt: a) incarcare, descarcare, umplere, golire, transvazare, alimentare; b) amestecare, malaxare, agitare, barbotare, omogenizare; c) filtrare, separare, sortare, cernere, centrifugare; d) ventilare, exhaustare, desprafuire, aerisire, vacuumare; e) pulverizare, injectare, dispersare, stropire, purjare, refulare; f) frecare, angrenare, transmisie; g) spalare, curatare, purificare, ambalare; h) transport, vehiculare, manipulare; i) polizare, slefuire, sablare; j) rulare, derulare, lipire, dezlipire; k) macinare, concasare, sfaramare. (3) Principalele procese tehnologice in care sunt prezente materialele si substantele prevazute la alin. (1), cu capacitate ridicata de incarcare electrostatica, sunt: a) fabricarea fibrelor si firelor textile; b) fabricarea foliilor de polietilena sau de policlorura de vinil; c) fabricarea pulberilor pentru explozivi; d) egrenarea bumbacului; e) fabricarea hartiei si imprimarea acesteia; f) fabricarea cauciucului si produselor de cauciuc.

123

Page 124: Legislatie PSI

(4) Exemplele de operatiuni si procese pe parcursul carora pot sa apara incarcari electrostatice sunt prezentate in anexa nr. 1 iar aspectele referitoare la pericolul de explozie si/sau incendiu, in cazul unor operatiuni si procese tehnologice care genereaza electricitate statica, sunt prezentate in anexa nr. 2. ART. 7 Electricitatea statica poate provoca incendiu sau explozie urmata sau nu de incendiu, in cazul indeplinirii simultane a urmatoarelor conditii: a) existenta materialului combustibil sau a atmosferei explozive; b) deplasarea sarcinilor cu aparitia descarcarilor disruptive; c) energia eliberata prin descarcare sa fie mai mare decat energia minima pentru aprinderea materialului combustibil sau a atmosferei explozive. ART. 8 In cazul in care atmosfera din spatiile inchise este uscata artificial, prin sisteme de incalzire sau ventilare cu aer uscat, apar conditii favorizante astfel incat incarcarile electrostatice pot provoca incendiu sau explozie.

CAP. 3 Riscuri sau pericole de explozie si/sau de incendiu determinate de electricitatea statica

ART. 9 Pericolul de explozie poate sa apara la manipularea substantelor combustibile sau oxidabile, daca acestea se prezinta sub forma de dispersie fina de gaze, vapori, ceata (particule fine de lichid, aerosoli) sau prafuri (particule fine de solid, respectiv aerosoli), atunci cand concentratia acestora in amestec cu aerul se afla intre limitele de explozie si cand exista un potential electrostatic egal sau mai mare decat energia minima de aprindere a unor substante combustibile din mediul respectiv. ART. 10 Scanteile electrice care provin din diferente de potential inferioare nivelului de 350 volti sunt considerate nepericuloase datorita insuficientei caldurii la varfurile scanteilor. ART. 11 Nivelul riscului generat de incarcarile electrostatice intr-o zona de lucru se apreciaza in functie de energia minima de aprindere, astfel: a) foarte redus ň 100 mJ b) redus 50-100 mJ c) mediu 10-50 mJ d) mare 0,1-10 mJ e) foarte mare ó 0,1 mJ. ART. 12 Pericolul de explozie si/sau incendiu depinde de viteza si de modul de manipulare a lichidelor prin conducte sau instalatii pe timpul desfasurarii operatiunilor de alimentare, golire, transport si distributie. ART. 13 Stratul de praf combustibil se comporta diferit la descarcarile electrostatice, in functie de natura produsului de aprindere.

CAP. 4 Masuri generale de prevenire a incendiilor determinate de electricitatea statica

SECTIUNEA 1 Solutii pentru dispersia electricitatii statice

ART. 14 In functie de caracteristicile proceselor tehnologice si de capacitatea de reactie a operatorilor se pot adopta solutii care sa conduca la dispersia electricitatii statice. Solutiile cele mai eficiente sunt: a) legarea la pamant (sisteme echipotentiale); b) neutralizarea sarcinilor; c) reducerea frecarilor; d) umidificarea atmosferei; e) marirea conductivitatii corpurilor izolante. ART. 15 (1) La o valoare a rezistentei de scurgere a sarcinilor electrice mai mica de 10^6 ohmi, pentru majoritatea substantelor inflamabile se elimina posibilitatea formarii sarcinilor electrostatice mari si se considera realizata legarea la pamant. (2) In locurile in care se manipuleaza substante explozive valorile limita care se aleg sunt de ordinul 10^4 -10^5 ohmi pentru rezistenta de curgere a sarcinilor electrice. ART. 16 Legarea la pamant a obiectelor metalice asigura reducerea diferentei de potential dintre obiecte si pamant, pana la limite nepericuloase, iar conductibilitatea materialelor utilizate trebuie sa fie suficient de mare, astfel incat sa permita scurgerea fara descarcare disruptiva a incarcarilor electrostatice. ART. 17 (1) Este obligatoriu sa fie legate la pamant: a) constructiile metalice, echipamentele, rezervoarele, conductele, utilajele si instalatiile (pentru amestec, valturile, calandrele, masinile de extrudare sau injectie etc.) care vehiculeaza materiale si substante care produc electricitate statica; b) elementele bune conducatoare de electricitate care nu participa direct la procesul tehnologic; c) partile metalice ale echipamentelor electrice (carcase, motoare, aparataj, tablouri etc.), ale instalatiilor, utilajelor, incarcatoarelor si cisternelor, inclusiv ale sinelor de cale ferata de la rampele de incarcare-descarcare.

124

Page 125: Legislatie PSI

(2) Conductibilitatea electrica a legaturilor se asigura prin: a) fixarea demontabila (strangere); b) fixarea nedemontabila (sudare, lipire etc.). ART. 18 (1) Atunci cand continuitatea tubulaturii metalice este intrerupta prin burdufuri din materiale textile sau plastice, se prevad sisteme de echipotentializare intre tronsoanele bune conducatoare de electricitate. (2) Legaturi echipotentiale se prevad la racordurile si flansele cu garnituri izolatoare de pe traseele de conducte, tuburi si furtunuri pentru vehicularea fluidelor generatoare de electricitate statica si, dupa caz, la dispozitivele (capetele) de pulverizare, refulare sau debitare a acestora. ART. 19 Conductele si recipientele racordate la gurile de aspiratie, fixe sau mobile, precum si filtrele sau ciururile care intra in contact cu o substanta capabila sa acumuleze sarcini electrostatice in timpul unui proces de fabricatie, stocare sau al operatiunii de transvazare trebuie sa fie legate intre ele (pentru a se asigura echipotentialitatea), precum si la pamant. ART. 20 Legaturile la pamant trebuie verificate astfel: a) zilnic, vizual; b) periodic, prin personal specializat se masoara valoarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant, precum si asigurarea continuitatii la instalatiile electrice. ART. 21 Legarea la pamant a bobinelor, cilindrilor si a tamburelor metalice ale caror extremitati se rotesc in lagare prevazute cu ungere se asigura prin sisteme speciale cu perii alunecatoare pe arbore, tangentiale si de capat. ART. 22 Reducerea frecarilor intre corpurile (suprafetele) aflate in contact se poate realiza prin diminuarea presiunii exercitate pe corpuri. ART. 23 Neutralizarea sarcinilor electrostatice inmagazinate pe corpurile neconducatoare se realizeaza prin: a) ionizarea permanenta a atmosferei; b) inductie electrostatica; c) umidificarea atmosferei. ART. 24 (1) Ionizarea atmosferei se realizeaza cu: a) generatori de campuri electrostatice foarte intense, create in apropierea mediului incarcat electrostatic; b) neutralizatori radioactivi cu radiatii tip/ sau /. (2) Neutralizatoarele radioactive se recomanda pentru procesele tehnologice de fabricare a foliilor de plastic, de cauciuc sau a hartiei, precum si la prelucrarea firelor si fibrelor sintetice, ionizarea aerului realizandu-se de-a lungul materialului.

ART. 25 Inductia electrostatica se realizeaza cu dispozitive care formeaza un camp electrostatic autoindus, ele constand dintr-un fir metalic fix legat de o bara prevazuta cu un capat miscator sau o tija terminata prin varfuri. Legata la pamant, bara trebuie sa fie asezata foarte aproape de suprafata materialului (obiectului) incarcat cu sarcini electrostatice, fara sa o atinga insa, fapt pentru care nu este recomandata utilizarea dispozitivelor in atmosfere inflamabile sau explozive. ART. 26 (1) Umidificarea atmosferei se recomanda sa fie utilizata in cazul operatiunilor de fabricatie sau de manipulare care permit acest procedeu. (2) Pentru impiedicarea formarii sarcinilor electrostatice se recomanda umiditati relative ale aerului peste 70%. (3) Masura devine sigura atunci cand este combinata cu utilizarea eliminatorilor inductivi sau radioactivi. ART. 27 Marirea conductivitatii corpurilor izolante (textile, cauciuc, materiale plastice, hartie, lichide pure etc.) poate fi facuta, in masa lor sau superficial, prin adaosul sau aplicarea pe suprafata acestora a unor produse antistatice cum sunt compozitiile organice azotate (aminele, sarurile de amoniu cuaternare, amidele etc.), derivatii acidului fosforic sau fosforos.

SECTIUNEA a 2-a Masuri tehnico-organizatorice

ART. 28 Stabilirea masurilor tehnico-organizatorice de prevenire a producerii scanteilor electrostatice trebuie sa se bazeze pe o analiza detaliata care vizeaza: a) identificarea operatiunilor si instalatiilor care conduc la formarea si acumularea sarcinilor electrostatice; b) cunoasterea proprietatilor fizico-chimice ale materiilor prime si materialelor folosite; c) evaluarea valorilor tensiunilor de incarcare; d) evaluarea mediului in care se lucreaza; e) modul de manipulare a materialelor; f) controlul eficacitatii acestor masuri. ART. 29 Masurile tehnico-organizatorice rezultate in urma analizei, conform art. 28 trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: a) sa fie in concordanta cu caracteristicile specifice ale constructiilor, instalatiilor tehnologice, utilajelor pentru care sunt adoptate; b) sa aiba la baza calcule, determinari, metode si experimentari stiintifice; c) sa aiba cea mai mare eficienta pentru limitarea acumularii sarcinilor electrostatice;

125

Page 126: Legislatie PSI

d) sa fie in concordanta cu noutatile in domeniu. ART. 30 Reducerea riscurilor determinate de electricitatea statica se realizeaza prin actiuni de prevenire care vizeaza: a) locul de munca; b) legaturile la pamant; c) imbracamintea sau echipamentul de protectie a personalului; d) operatiunile si procesele de fabricatie; e) conductorii electrici; f) izolantii. ART. 31 Actiunea asupra locului de munca are in vedere, in primul rand, controlul amestecurilor, respectiv crearea unei atmosfere care sa fie in afara intervalului cuprins intre limitele inferioare si superioare de explozie ale amestecului. Principalele metode utilizate sunt: a) inertizarea incintelor inchise (rezervoare, reactoare etc.) pentru produsele cu niveluri de risc mare si foarte mare; b) ventilarea mecanica fortata a spatiilor sau a incintelor de lucru. ART. 32 Protectia impotriva electricitatii statice se realizeaza prin conectarea la priza de pamant, care in mod uzual poate avea si alte functionalitati cum ar fi, legarea la pamant a instalatiilor si utilajelor din motive de securitate a muncii sau legarea la pamant a instalatiilor de protectie impotriva trasnetului. ART. 33 Legarea la pamant trebuie realizata cu ajutorul unor conductoare din otel zincat, cu aria sectiunii transversale de minimum 10 mmp. ART. 34 Elementele de contact cu solul si circuitul de legare la pamant trebuie sa fie protejate impotriva deteriorarilor mecanice, termice, chimice etc. ART. 35 Rezistenta intre obiectul legat la pamant si sol se compune din rezistenta conductorului de legatura si a electrodului din sol. ART. 36 Elementele conducatoare ale unui obiect, aparat, utilaj sau ale unei instalatii susceptibile sa acumuleze sarcini electrostatice ca urmare a procesului de fabricatie sau a procedeului de manipulare trebuie sa fie legate la pamant. ART. 37 Se interzice folosirea imbracamintei si incaltamintei confectionate din materiale care se incarca electrostatic. ART. 38 In zonele in care exista pericolul formarii atmosferei explozive personalul trebuie sa utilizeze echipament special de protectie. ART. 39 In procesele de productie in care se produce electricitate statica trebuie sa se aiba in vedere: a) inlocuirea, pe cat posibil, a elementelor izolante cu elemente conducatoare de electricitate; b) marirea conductibilitatii electrice a benzilor transportoare, curelelor de transmisie si a tubulaturilor prin realizarea puntilor echipotentiale sau tratarea acestora cu adezivi buni conducatori de electricitate; c) efectuarea proceselor de fabricatie in incaperi cu atmosfera controlata si inertizata; d) limitarea vitezelor de curgere a lichidelor si a materialelor pulverulente; e) legarea la pamant pe toata durata desfasurarii operatiunilor generatoare de sarcini electrostatice, inclusiv a celor care se desfasoara ocazional sau pentru a caror efectuare se folosesc sisteme demontabile; f) evitarea miscarilor suplimentare ale persoanelor care executa ori supravegheaza activitatile prevazute la art. 6 alin. (2). ART. 40 Actiunea asupra conductorilor vizeaza: a) asigurarea echipotentialitatii intre materialele si obiectele legate la pamant; b) realizarea unor contacte sigure, de buna calitate. ART. 41 Actiunea asupra izolantilor se refera la utilizarea selectiva, in functie de procesele tehnologice, a limitatorilor de sarcini electrostatice prin ionizari inductive, electrice sau radioactive, precum si a substantelor antistatice. ART. 42 Descarcarea electricitatii statice din baloturile de textile, materiale sintetice, hartie etc. se realizeaza eficient prin ionizare, cu varfuri, ace metalice, perii de descarcare, benzi metalice sau prin umezirea locala a aerului. ART. 43 Pentru imbunatatirea conductibilitatii partilor in miscare, in cazul lagarelor care folosesc lubrifianti, se utilizeaza adaosuri de grafit sau sulfat de molibden. ART. 44 In procesele de uscare, prin pulverizare sau in strat fluidizat a substantelor pulverulente, pentru limitarea acumularilor de sarcini electrostatice atat in uscatorul propriu-zis, cat si in separatorul de praf, pe langa legarea la pamant trebuie asigurata inertizarea uscatoarelor pe toata durata desfasurarii operatiunilor de uscare. ART. 45 La spalarea recipientelor de produse petroliere, viteza apei nu trebuie sa depaseasca 1 m/s, iar presiunea aburului 3 atm. ART. 46 La descarcarea din cisterne a gazelor petroliere lichefiate (GPL) se limiteaza viteza acestora la 1 m/s. ART. 47 Sunt interzise:

126

Page 127: Legislatie PSI

a) pomparea unor produse grele (petrol, motorina, ulei, pacura etc.) intr-un rezervor care a continut anterior benzina sau alte produse inflamabile, inainte de golirea completa a conductei de incarcare si a rezervorului de produsele anterioare sau inainte de evacuarea din rezervoare a gazelor rezultate; b) desfundarea cu apa a robinetelor prin care s-au vehiculat lichide combustibile; c) spalarea cu apa a conductelor aferente rezervoarelor, inainte de asigurarea unui strat de apa, care sa depaseasca cu minimum 3 cm cota racordului conductei; d) vopsirea prin stropire sau pulverizare cu aer sau alte gaze a recipientelor deschise care contin produse volatile si care pot genera gaze inflamabile; e) incarcarea recipientelor cum ar fi: rezervoare, vagoane, autocisterne etc., cu produse combustibile lichide prin curgere gravitationala sau fara utilizarea pentru incarcare a palniilor sau prelungitoarelor, care trebuie sa ajunga la cel mult 30 cm deasupra partii inferioare a recipientului; f) accesul personalului pe rezervoare pe durata unor operatiuni cum ar fi, pompare, amestec etc.; in cazul in care necesitatile tehnologice impun totusi executarea unor masuratori sau luarea probelor in timpul operatiunilor de pompare sau amestecare se vor lua masuri corespunzatoare pentru asigurarea legarii la pamant a utilajelor sau dispozitivelor utilizate; g) executarea de reparatii in timpul functionarii instalatiilor tehnologice; h) utilizarea transmisiilor cu curele in medii unde apar frecvent amestecuri explozive; i) utilizarea incarcatoarelor cu gauri sau neetanseitati, prin care produsul inflamabil pompat se poate raspandi sub forma de stropi, generand suplimentar sarcini electrostatice; j) scurgerea brusca, sub forma de jet, a produselor inflamabile si volatile, prin legaturile de luat probe, pe la sticlele de nivel etc.; k) desfundarea robinetelor de scurgere aferente aparatelor sau vaselor sub presiune prin lovire sau prin alte operatiuni mecanice; l) transportul si manipularea produselor petroliere in ambalaje din material plastic, cu exceptia celor antistatizate si special destinate in acest scop; m) folosirea indicatoarelor de nivel cu plutitor in rezervoare de produse inflamabile, daca nu sunt luate masuri de punere la pamant a plutitorului; n) agitarea sau omogenizarea in rezervoare, vase etc. a lichidelor usor inflamabile; omogenizarea poate fi facuta numai prin recirculare sau cu amestecatoare mecanice avand palete situate sub nivelul lichidului; o) utilizarea unor instalatii pentru exhaustarea prafului de materiale combustibile sau a vaporilor inflamabili, comune cu cele pentru evacuarea materialelor pulverulente provenite de la utilajele de slefuit, polizat, strunjit etc.; p) folosirea aerului comprimat pentru alimentarea reactoarelor; aceasta se face in circuit etans, mecanizat (automatizat) atat pentru incarcarea, cat si pentru descarcarea reactoarelor; r) deschiderea capacului reactorului in timpul procesului tehnologic fara asigurarea in prealabil a pernei de gaz inert si punerea in functiune a sistemului de ventilare; s) luarea probelor in timpul proceselor de cristalizare din reactor; t) deschiderea capacului reactorului in care au fost efectuate diferite operatiuni, fara programarea prealabila a unei faze de linistire cu durata cel putin egala cu timpul de relaxare pentru substantele din reactor. ART. 48 Vasele metalice portabile, butoaiele, canistrele metalice etc., care urmeaza sa fie incarcate cu produse petroliere lichide, trebuie sa fie asezate, pe durata incarcarii lor, pe o placa metalica legata la pamant si conectate, prin intermediul unei legaturi electrice, la recipientul sau racordul din care se face incarcarea. ART. 49 Furtunurile flexibile de descarcare sau incarcatoarele trebuie prevazute cu armaturi din bronz si garnituri etanse. ART. 50 Operatiunile de transvazare a lichidelor combustibile, cum ar fi alimentarea cu carburant, trebuie sa se intrerupa pe durata fenomenelor meteo insotite de furtuni cu descarcari sub forma de trasnet, daca aceste fenomene se produc in zone apropiate. ART. 51 In cazul GPL, pentru egalizarea potentialelor cisterne si rezervorului se utilizeaza cablul de suntare, aflat in dotarea cisternei. ART. 52 Este obligatorie instruirea personalului operator asupra modului de formare si acumulare a sarcinilor electrostatice, asupra metodelor de combatere a acestora, precum si asupra riscurilor determinate de incarcarile electrostatice.

CAP. 5 Unele masuri specifice de prevenire a incendiilor determinate de electricitatea statica

SECTIUNEA 1 Masuri de prevenire la vehicularea si depozitarea lichidelor inflamabile

ART. 53 (1) Incarcarea rezervoarelor cu lichide inflamabile se face pe la baza acestora, sub nivelul lichidului. (2) Viteza de curgere poate fi marita numai dupa ce nivelul lichidului in recipient depaseste cu 2 cm gura conductei de intrare, iar in cazul rezervoarelor cu capac plutitor numai dupa ce capacul pluteste pe lichid. ART. 54 (1) La umplerea rezervoarelor trebuie luate masuri pentru evitarea stropirii sau pulverizarii lichidului. (2) In cazul palniilor confectionate din materiale izolante, inainte de inceperea operatiunii de umplere, prin palnie trebuie introdus un conductor legat la pamant, pana la partea inferioara a rezervorului. ART. 55

127

Page 128: Legislatie PSI

In timpul incarcarii cu gaze petroliere lichefiate a vaselor tip termos trebuie introdusa in acestea o sarma sau tija metalica, in vederea realizarii contactului dintre lichidul din vas si racordul de incarcare legat la pamant. ART. 56 Pentru a se evita patrunderea in interiorul rezervoarelor a corpurilor straine, acumulatoare de sarcini electrice, in circuitele de transvazare trebuie sa se utilizeze filtre. ART. 57 Inainte de spalarea cu apa sau spuma a rezervoarelor, autocisternelor, tancurilor petroliere sau a slepurilor trebuie sa se asigure evacuarea amestecurilor inflamabile, utilizandu-se in acest scop gaz inert sau abur. ART. 58 Furtunurile pentru spalarea cu apa a depunerilor din rezervoare, vase sau utilaje, precum si cele pentru abur trebuie sa fie prevazute cu insertie sau armare metalica si legate la pamant, inainte de inceperea operatiunilor de aburire si curatare. ART. 59 Furtunurile flexibile ale pompelor de distributie a carburantilor trebuie sa fie omologate, antistatizate, lungimea lor nedepasind valoarea specificata de normativele in vigoare; ele trebuie mentinute in stare de utilizare, iar dispozitivele de inchidere trebuie realizate din materiale neferoase. ART. 60 Fiecare sortiment de carburant se depoziteaza in rezervoarele sau compartimentele stabilite, fiind interzisa schimbarea destinatiei acestora de la un sortiment de produs la altul, fara asigurarea tuturor masurilor de pregatire necesare (golire, curatare a peretilor interiori etc.). ART. 61 La gurile de descarcare a carburantilor in rezervoare se prevad borne de legare la pamant pentru conectarea autocisternelor.

SECTIUNEA a 2-a Masuri de prevenire la separarea substantelor lichide si solide

ART. 62 La operatiunile de separare prin filtrare a suspensiilor din lichidele inflamabile se impun urmatoarele masuri: a) utilizarea numai a filtrelor metalice conectate la priza de pamant; b) conectarea la pamant a tuturor elementelor metalice ale instalatiei de separare; c) marirea conductivitatii lichidelor prin adaugare de aditivi cu proprietati antistatice. ART. 63 La operatiunile de separare prin centrifugare a substantelor lichide si solide se vor avea in vedere urmatoarele: a) utilizarea unor instalatii de centrifugare care sa aiba in constructie partea interioara din materiale bune conducatoare de electricitate; b) asigurarea inertizarii recipientului inaintea inceperii operatiunii de separare; c) confectionarea cicloanelor in care sunt separate substantele pulverulente din materiale bune conducatoare de electricitate; d) legarea individuala la pamant a utilajelor de amestec, valturilor, calandrelor, filtrelor, uscatoarelor cu aer.

SECTIUNEA a 3-a Masuri de prevenire la vopsirea si/sau la lacuirea prin pulverizare

ART. 64 In zonele de lucru pentru operatiuni de vopsire si/sau lacuire prin pulverizare trebuie sa se asigure umezirea locala a aerului. ART. 65 In camerele de pulverizat vopsea si/sau lac trebuie asigurate functionarea la parametri normali a instalatiilor de ventilatie generala, interblocarea dintre sistemul de ventilatie si cel de admisie a aerului comprimat la pistolul de pulverizare, precum si functionarea perdelelor cu apa. ART. 66 Pentru operatiunile de vopsire si/sau lacuire prin pulverizare se va utiliza numai aer comprimat fara impuritati, iar temperatura acestuia, in cazul pulverizarii nitrolacului la cald, nu trebuie sa depaseasca 50řC. ART. 67 La alimentarea utilajelor pentru turnarea lacului trebuie sa se utilizeze numai recipiente cu structura metalica, etanse in raport cu mediul de lucru.

SECTIUNEA a 4-a Masuri de prevenire specifice vopsirii in camp electrostatic

ART. 68 La vopsirea in camp electrostatic se respecta regulile si masurile precizate la art. 64-67, precum si urmatoarele: a) curentul maxim de scurtcircuit nu trebuie sa depaseasca 0,2 mA; b) distanta de siguranta prevazuta in reglementarile tehnice specifice se mentine strict, pentru a nu se produce strapungeri ale dielectricului dintre pistolul/duza de pulverizare si piesele supuse vopsirii; c) instalatia de vopsire prin pulverizare in camp electrostatic se prevede cu sisteme de protejare impotriva caderilor bruste de tensiune.

SECTIUNEA a 5-a

128

Page 129: Legislatie PSI

Masuri de prevenire la ansambluri si subansambluri aflate in miscare

ART. 69 In cazul transmisiilor prin curele trebuie sa se utilizeze materiale bune conducatoare de electricitate, obtinute prin aplicarea unui tratament antistatic pe toata suprafata acestora. ART. 70 Legarea la pamant a benzilor transportoare este obligatorie si se poate realiza cu sisteme tip pieptene metalic, cu dinti ascutiti si indreptati spre partea interioara a benzii, in punctul in care aceasta se desparte de tambure (role). ART. 71 Pentru scurgerea electricitatii statice generate de lagarele cu cuzineti din materiale izolatoare (teflon, nailon etc.) sau de cele care lucreaza pe perna de ulei sunt necesare realizarea legaturii electrice intre arborele si carcasele lagarului, precum si legarea la pamant a intregului sistem.

SECTIUNEA a 6-a Masuri de prevenire la prelucrarea cauciucului si a maselor plastice

ART. 72 Toate elementele aflate in miscare ale utilajului tehnologic prin care se prelucreaza cauciuc si/sau mase plastice trebuie legate la pamant prin intermediul unor perii metalice sau din carbune. ART. 73 Instalatiile si utilajele de prelucrare a cauciucului si/sau a maselor plastice trebuie prevazute cu ventilatie mecanica locala si sisteme de umidificare a atmosferei, iar incaperile in care sunt amplasate se prevad in mod obligatoriu cu pardoseala antistatica. ART. 74 (1) Reducerea nivelului de incarcare electrostatica in procesele de prelucrare a maselor plastice se obtine prin introducerea in material a unor substante antistatice, cum sunt: a) eter sau poliglicol multimolecular pentru polistiren, polietilena sau polivinilclorid; b) combinatie de stearina-amoniac (18-50%), pentru cele mai multe dintre masele plastice; c) fosfati de alcool gras pentru materialele plastice si fibrele sintetice. (2) Suprafetele din materiale izolante ale utilajelor trebuie sa fie acoperite cu substante antistatice.

SECTIUNEA a 7-a Masuri de prevenire la prelucrarea celulozei si hartiei

ART. 75 Formarea si acumularea sarcinilor electrostatice trebuie diminuate semnificativ prin reducerea presiunii dintre cilindri si modificarea unghiului sub care intra hartia la presare. ART. 76 Pornirea masinilor de fabricat hartie este permisa numai dupa verificarea sistemelor de colectare a sarcinilor electrice care se monteaza pe intreaga latime a cilindrului de imprimare. ART. 77 Instalatiile de fabricatie a celulozei si hartiei trebuie mentinute in stare de curatenie, dupa fiecare schimb de lucru personalul de deservire procedand la indepartarea deseurilor si materialelor combustibile si la curatarea acestora de praf, scame si ulei. ART. 78 La fabricarea sortimentelor de hartie trebuie sa se aiba in vedere urmatoarele: a) asigurarea functionarii instalatiei de ventilatie generala pentru introducerea aerului proaspat si evacuarea aerului viciat din compartimentele de fabricatie; b) asigurarea permanenta a operationalitatii instalatiilor automate de stingere a incendiilor.

SECTIUNEA a 8-a Unele masuri de prevenire la rampele auto si de cale ferata pentru incarcarea-descarcarea produselor petroliere

ART. 79 (1) La rampele auto si de cale ferata pentru incarcarea-descarcarea produselor petroliere se realizeaza echipotentializarea elementelor metalice. (2) La intrarea in rampa si in zonele de descarcare sinele de cale ferata se leaga electric intre ele si se conecteaza la priza de pamant. (3) Conductele prin care se transvazeaza produsele petroliere si recipientele aferente operatiunilor de incarcare/descarcare se conecteaza la priza de pamant.

SECTIUNEA a 9-a Unele masuri de prevenire la alimentarea cu carburant a aeronavelor si navelor

ART. 80 Pe durata alimentarii cu carburant aeronavele nu trebuie sa se afle in imediata apropiere a unui radar de sol, la care se executa probe sau care se afla in stare de functionare. ART. 81

129

Page 130: Legislatie PSI

Pe durata operatiunilor de alimentare cu carburant sunt interzise instalarea sau demontarea bateriilor de acumulatori ale aeronavei, precum si bransarea generatoarelor de sol. ART. 82 (1) Pentru ca o aeronava sau nava sa poata fi alimentata cu carburant in timp ce pasagerii se afla la bord, se imbarca sau se debarca, este necesara prezenta la bord a personalului calificat care poate executa procedurile de protectie si evacuare a pasagerilor. (2) Suplimentar se aplica urmatoarele masuri de prevenire: a) traseul urmat de pasageri trebuie sa evite zonele in care exista riscul degajarii vaporilor de carburant; operatiunile de imbarcare/debarcare trebuie sa fie supravegheate; b) prin sistemul de intercomunicatii al aeronavei sau prin orice alte mijloace adecvate trebuie asigurata comunicarea bilaterala intre echipa de la sol responsabila cu aceste operatiuni si personalul specializat de la bordul aeronavei. ART. 83 (1) Legarea la pamant a unei aeronave sau nave consta in luarea urmatoarelor masuri: a) legarea la priza de pamant a alimentatorului; b) legarea la priza de pamant a aeronavei, respectiv a navei; c) realizarea unei legaturi electrice intre aeronava, respectiv a navei si alimentator; d) realizarea unei legaturi electrice intre aeronava si capatul furtunului flexibil pentru carburant, in cazul alimentarii prin extradosul aripilor. (2) La terminarea operatiunii de alimentare toate legaturile electrice trebuie deconectate in ordinea inversa celei specificate mai sus. ART. 84 In cazul in care nu este specificata obligatia legarii la pamant a aeronavei sau navei, se vor lua urmatoarele masuri pentru inlaturarea sarcinilor electrice: a) realizarea unei legaturi electrice intre aeronava si alimentator; b) realizarea unei legaturi electrice intre aeronava si capatul furtunului flexibil pentru carburant, in cazul alimentarii prin extradosul aripilor. ART. 85 La alimentarea cu carburant de la o statie (sistem de pompare fix) se va evita conectarea la priza de pamant in zona statiei (pompei fixe), deoarece in momentul conectarii pot aparea descarcari electrice datorate diferentelor de potential. ART. 86 Toate aeronavele aflate pe pista, precum si autoalimentatoarele de pe platformele pistelor de decolare/aterizare trebuie sa fie legate la pamant pe toata durata de stationare.

SECTIUNEA a 10-a Masuri de prevenire la umplerea rezervoarelor din benzinarii si la alimentarea cu carburanti a autovehiculelor

ART. 87 Personalul benzinariilor trebuie sa urmareasca permanent mentinerea in bune conditii a capacelor si a ramelor chesoanelor rezervoarelor, pentru a evita formarea straturilor izolante electric. ART. 88 (1) Furtunurile flexibile ale pompelor de distributie a carburantilor trebuie sa fie omologate, antistatizate, lungimea lor nedepasind valoarea specificata de normativele in vigoare. (2) Dispozitivele de inchidere trebuie realizate din materiale metalice care nu produc scantei. (3) Se interzice livrarea de carburanti in vase din mase plastice. ART. 89 Fiecare sortiment de carburant se depoziteaza in rezervoarele sau in compartimentele stabilite, fiind interzisa schimbarea destinatiei acestora de la un sortiment de produs la altul fara asigurarea tuturor masurilor de pregatire necesare (golire, curatare a peretilor interiori etc.). ART. 90 La gurile de descarcare a carburantilor in rezervoare se prevad borne de legare la pamant pentru conectarea autocisternelor.

SECTIUNEA a 11-a Masuri de prevenire specifice activitatilor domestice (gospodaresti)

ART. 91 In cazul activitatilor domestice (gospodaresti) principalele masuri de prevenire a incendiilor, destinate reducerii riscurilor generate de electricitatea statica, se refera la: a) interzicerea spalarii sau curatarii imbracamintei cu benzine, solventi si alte lichide inflamabile; b) interzicerea utilizarii bidoanelor, canistrelor si a altor recipiente din mase plastice la transportul, stocarea sau manipularea benzinei, petrolului si a altor lichide inflamabile; c) interzicerea folosirii palniilor din materiale plastice la transvazarea lichidelor inflamabile; d) legarea la pamant, pe durata incarcarii cu produse petroliere sau cu alte lichide inflamabile a butoaielor si canistrelor metalice, prin asezarea acestora pe o placa metalica legata la pamant, respectiv prin conectarea la recipientul legat la pamant de la care se realizeaza incarcarea.

SECTIUNEA a 12-a Verificarea la receptia si darea in exploatare a instalatiilor de legare la pamant

130

Page 131: Legislatie PSI

ART. 92 In vederea receptiei si darii in exploatare a instalatiilor de legare la pamant executantul trebuie sa intocmeasca si sa predea beneficiarului: a) documentatia tehnica de executie; b) procesul-verbal de lucrari ascunse pentru elementele ingropate; c) buletinele de verificare. ART. 93 Buletinele de verificare trebuie sa cuprinda: a) data efectuarii verificarii; b) functia, calitatea si numele persoanei care a efectuat verificarea; c) denumirea instalatiei sau a partii din instalatie la care s-au efectuat verificari; d) rezultatul verificarii continuitatii conexiunilor electrice intre utilaje si priza de pamant; e) valoarea rezistentei de dispersie a instalatiei de legare la pamant, masurata la utilajul cel mai indepartat de priza de pamant; f) metoda de masurare folosita, tipul si clasa de precizie a aparatelor utilizate in acest sens; g) aprecieri asupra gradului de umiditate a solului (umed, uscat, foarte uscat); h) observatii asupra defectelor constatate si inlaturate. ART. 94 Masurarea rezistentei de dispersie pentru instalatia de legare la pamant se face: a) in instalatii subterane si in instalatii locale de legare la pamant, cel putin de doua ori pe an; b) la retelele generale de legare la pamant, cel putin o data pe an.

CAP. 6 Dispozitii finale

ART. 95 Imbracamintea, incaltamintea si echipamentul de protectie a persoanelor care supravegheaza activitatile prevazute la art. 6 alin. (2) se aleg astfel incat sa indeplineasca conditiile de prevenire a formarii electricitatii statice stabilite in prezentele dispozitii. ART. 96 (1) In vederea aplicarii prezentelor dispozitii factorii de decizie (patron, utilizator, administrator etc.) vor stabili, prin actele de autoritate prevazute de lege, aspectele de natura organizatorica si tehnica specifice si vor lua masuri de elaborare a procedurilor si instructiunilor proprii, pentru detalierea anumitor prevederi. (2) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor dispozitii patronii vor analiza situatia existenta in raport cu prevederile prezentelor dispozitii si vor stabili, dupa caz, masurile de reabilitare necesare, specifice fiecarei instalatii, fiecarui utilaj, echipament sau produs, capabile sa produca incarcari electrostatice. ART. 97 Unele date privind valorile tensiunilor de incarcare, ale energiilor minime de aprindere, pentru amestecuri inflamabile sau pulverulente, pulberi metalice, la prelucrarea unor produse agricole, precum si ale rezistivitatii lichidelor inflamabile vor fi cuprinse intr-un indrumator care va fi publicat in Revista "Pompierii Romani" cu scopul de a veni in sprijinul specialistilor care doresc sa aprofundeze unele aspecte privind riscul generat de electricitatea statica. ART. 98 Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele dispozitii.

ANEXA 1 -------la dispozitiile generale-------------------------

EXEMPLEde operatiuni si procese pe parcursul carora pot sa apara incarcari electrostatice

Principalele operatiuni si procese pe parcursul carora pot sa apara incarcari electrostatice sunt: - vehicularea lichidelor combustibile sau a solventilor cu viteze relativ mari (peste 0,7 m/s) prin elemente sau portiuni de conducte; - incarcarea si/sau descarcarea lichidelor combustibile aflate la presiunea atmosferica in/din rezervoare (cisterne); - vehicularea lichidelor inflamabile prin elemente care determina reducerea sectiunii transversale a traseului, cum ar fi ajutaje, ventile, diafragme etc.; - pulverizarea produselor combustibile (lichide, pulberi etc.) prin utilizarea principiului lui Bernoulli; - purjarea sau incalzirea lichidelor inflamabile vascoase utilizandu-se aburul; - transportul si manipularea produselor lichide inflamabile in ambalaje din materiale plastice; - operatiunile de incarcare/descarcare in dane a navelor petroliere destinate transportului lichidelor combustibile; - spalarea prin agitare, frecare etc. a tesaturilor si hainelor, utilizandu-se substante inflamabile; - separarea prin centrifugare a substantelor solide si lichide inflamabile; - operatiunile cum ar fi umplerea, golirea, agitarea lichidelor inflamabile, efectuate in vase emailate; - operatiunile de filtrare a suspensiilor din lichide inflamabile; - uscarea prin pulverizare sau in strat fluidizat; - vacuumarea lichidelor inflamabile;

131

Page 132: Legislatie PSI

- alimentarea aeronavelor cu carburanti la sol; - procesele de macinare, amestecare etc. a unor produse combustibile; - procesele de filtrare prin site, materiale poroase etc. a unor pulberi (prafuri) combustibile; - macinarea materialelor combustibile; - procesele de producere a pulberilor (prafurilor) combustibile; - operatiunile de slefuire si polizare a metalelor, maselor plastice, lemnului, plutei etc.; - transportul pneumatic prin conducte al produselor pulverulente; - sortarea, cernerea, ambalarea, macinarea, malaxarea si amestecarea produselor pulverulente; - procesele de fabricatie a firelor si fibrelor in industria textila; - fabricarea pulberilor explozive in industria de armament; - operatiunile de sablare a structurilor metalice; - filtrarea aerului sau a altor gaze impurificate cu pulberi metalice, pulberi (prafuri) agricole; - desprafuirea suprafetelor metalice de diferite forme, utilizandu-se aer sau alte gaze sub presiune; - transportul unor amestecuri de pulberi in flux de aer (uscare cu aer sau cu alte gaze); - procesele locale si generale de ventilare, aerisire, desprafuire etc.; - egrenarea bumbacului; - antrenarea cu curele de transmisie din materiale izolante, dispuse pe roti dintate sau fulii, in procese care utilizeaza produse combustibile; - frecarea imbracamintei si incaltamintei confectionate din materiale izolante (matase, fibre sintetice sau artificiale etc.) de corpul operatorului pe durata utilizarii acestora in procesul de productie; - descarcarea accidentala, la presiune atmosferica, a unui recipient care a continut gaze inflamabile; - transmisiile utilizand curele realizate din cauciuc izolant electric; - spalarea cu jet pulverizant de apa si/sau abur supraincalzit a recipientelor (cazane, rezervoare, cisterne etc.) care au continut produse volatile si care mai pot contine vapori ai acestor produse; - operatiunile de omogenizare in rezervoare a produselor combustibile prin agitarea cu aer, diverse alte gaze sau prin utilizarea de dispozitive mecanice; - operatiunile de lacuire si vopsire a materialelor prin procedeul pulverizarii; - pulverizarea electrostatica utilizand vopseluri, pulberi etc.; - procesele de imprimare utilizandu-se procedeul gravarii; - operatiunile de imprimare in instalatii tipografice (litografiere, vopsire etc.); - detenta gazelor comprimate sau lichefiate; - fabricarea foliilor de polietilena; - procesele tehnologice de producere a hartiei; - derularea unor filme sau pelicule, benzi din hartie si textile; - manipularea foliilor din materiale plastice; procese de ambalare in saci din materiale izolante; - transvazarea aburului, aerului sau a altor gaze, prin conducte sau furtunuri, cand aburul este umed, iar aerul sau gazul contine particule din materiale care se pot electriza usor; - operatiunile de umplere sau golire cu jet sau prin cadere libera a unor utilaje, rezervoare etc.; - purificarea gazelor continand particule coloidale; - formarea cristalelor de gheata; - zgarierea, comprimarea, intinderea structurilor din cuart; - deformarea mecanica a unor materiale (de exemplu, mica); - dezintegrarea radioactiva; - efectul fotoelectric; - purificarea gazelor de particule lichide si solide in suspensie etc. Corpul uman intervine in acest fenomen in 3 moduri: - ca generator de electricitate statica (acumulare-descarcare) datorita miscarii corpului operatorilor (indeosebi cei cu imbracaminte de nailon sau plastic) ori prin frecarea materialelor in timpul deplasarii; - in transportul sarcinilor electrostatice de la un material incarcat la corpul uman; - la descarcarea electrostatica de la corpul uman la pamant, mai rapid la cei cu pielea umeda.

ANEXA 2 -------la dispozitiile generale-------------------------

ASPECTEreferitoare la pericolul de explozie si/sau incendiu in cazul unor operatiuni si procese tehnologice care genereaza electricitate statica

Incarcarea electrostatica a materialelor sau conductelor din vecinatatea celor prin care se vehiculeaza lichide inflamabile se produce prin influenta, in acest caz avand loc descarcarea prin scanteie intre partile metalice aflate in apropiere. La vehicularea hidrocarburilor prin pompare in/din recipiente apare o incarcare electrostatica a lichidului si a conductelor, respectiv a furtunurilor (curgere in conductele de legatura, turbulenta mare in pompa) cu producerea de descarcari prin scanteie intre partile metalice ale conductelor si recipientelor, in special la intrarea si iesirea din functiune a pompei. La umplerea sau golirea mijloacelor de transport auto pot aparea descarcari electrostatice prin scanteie intre partile bune conducatoare de electricitate ale sistemelor de alimentare cu combustibil si mijlocul de transport, precum si intre sofer si autovehicul sau sistemul de alimentare.

132

Page 133: Legislatie PSI

La recipientele din materiale izolatoare (sticla, mase plastice etc.) cu capacitate sub 5 litri sarcinile electrostatice formate sunt nepericuloase, exceptie facand sulfura de carbon. La incarcarea rezervoarelor mari din materiale izolatoare, datorita curgerii si turbulentei se pot produce descarcari prin scanteie intre partile conducatoare ale conductelor de alimentare (flansele de metal) si personalul de deservire. Pe timpul incarcarii cu hidrocarburi a vaselor prevazute cu agitatoare pot avea loc descarcari electrostatice prin scantei intre lichid si vas cu consecinte grave (explozii, incendii). Pe timpul manevrelor de la o gura de vizitare deschisa a unui reactor plin cel mai mare pericol de descarcare prin scanteie este in zona gurii de vizitare datorita amestecarii vaporilor inflamabili cu aerul. Pe timpul incarcarii cu substante solide (pulberi) a reactoarelor care contin hidrocarburi, in special la incarcarea vasului cu substante solide concomitent cu functionarea sistemului de agitare-omogenizare se incarca electrostatic substantele solide si lichidul inflamabil si pot avea loc descarcari prin scanteie atat la suprafata lichidului, cat si in zona gurii de vizitare. La filtrarea suspensiilor din lichidele inflamabile sarcinile electrostatice preluate de pe materialele izolatoare ale filtrelor de catre conductele sau terminatiile metalice ale furtunurilor din material sintetic pot produce descarcarea prin scanteie la apropierea unei astfel de parti de un obiect legat la pamant, descarcarile fiind cu atat mai mari cu cat lichidul are polaritatea mai mica. In situatia in care rezervorul este izolat fata de sol, potentialul format intre rezervor si sol poate sa creeze o descarcare electrostatica prin scanteie atat la operatiunile de umplere, cat si la cele de golire a rezervorului (izolat de sol prin pneurile autovehiculului). Scanteile de aprindere din interiorul rezervoarelor conectate la sol nu pot fi oprite si nici evitate in totalitate prin simpla punere la pamant si nici prin scurgerea sarcinilor electrostatice. In exteriorul rezervorului insa formarea unei scantei de aprindere nu este probabila, cu exceptia cazului in care rezervorul este prevazut cu o izolatie fata de sol mai mare de 10^6 ohmi. In cazul turbionarii substantelor pulverulente, la prelucrare, transport si depozitare pot aparea descarcari puternice care conduc la aprinderea pulberii, prima explozie avand loc in zona turbionara, dupa care pot avea loc si explozii secundare. La operatiunile de uscare (prin pulverizare sau in strat fluidizat) descarcarile disruptive pot sa apara intre materialele pulverulente si partile conducatoare care vin in contact cu pulberea (cum ar fi cicloanele, separatoarele de praf, filtrele etc.), precum si intre corpurile incarcate electrostatic si personalul de deservire din imediata apropiere. In cazul operatiunilor de prelucrare a cauciucului si materialelor plastice electricitatea statica poate constitui o sursa de aprindere. La trecerea materialelor prin valturi, pentru omogenizare si plastifiere, acumularea sarcinilor electrostatice este insotita de degajarea vaporilor de plastifianti, acestia putand forma cu aerul amestecuri explozive. Masinile de formare a colilor de hartie (in procesul de presare, dimensionare, taiere), precum si operatiunea de imprimare a colilor (ca urmare a tehnicii imprimarii rapide si folosirii unor solventi, cerneluri inflamabile cu uscare rapida) genereaza sarcini electrostatice care pot duce la aparitia descarcarilor disruptive intre materialele si partile conducatoare de electricitate din zona de lucru. La lucrarile policrome procesul tehnologic se desfasoara in atmosfera inflamabila, electricitatea statica acumulata fiind influentata de umiditate. La viteze mari presele de policromie dezvolta sarcini electrostatice care pot aprinde vaporii inflamabili formati deasupra rezervorului cu solventi (cerneluri) sau in mediul inconjurator. In cazul preselor pentru heliogravura sarcinile electrostatice se formeaza pe materiale si cilindri de cauciuc si de cupru, descarcarile disruptive care pot aparea avand energia suficienta pentru aprinderea vaporilor inflamabili formati in zona de lucru. La operatiunile de aplicare a lacurilor, vopselelor sau materialelor de impregnare se pot produce acumulari electrostatice aparand totodata si descarcarile disruptive. In cazul metodei de vopsire sau lacuire prin pulverizare sarcinile electrostatice acumulate pe suprafata supusa pulverizarii pot produce doar un punct de aprindere care poate fi insa suficient pentru a ridica temperatura pana la punctul de aprindere a solventilor inflamabili, antrenand si o reactie in lant care poate avea urmari grave. Sarcinile electrostatice produse pe timpul functionarii cu viteze mari a curelelor plate din piele sau din cauciuc, precum si in cazul benzilor transportoare utilizate pentru materiale incalzite sau foarte uscate produc descarcari disruptive la zonele de contact intre partile aflate in miscare. Si materialele care sunt varsate la capatul unui transportor cu banda pot produce descarcari disruptive ale caror energii sunt capabile sa aprinda amestecuri explozive de pulberi cu aer. Cantitatea de electricitate ce poate fi acumulata pe corpul uman, care se comporta ca un capacitor, poate fi suficienta pentru a da nastere unei descarcari disruptive la contactul corpului omenesc cu o masa legata la pamant. In cazul in care persoanele (operatorii) sunt echipate cu incaltaminte izolanta, acestea se pot incarca si prin influenta de la vehiculele incarcate electrostatic, iar la atingerea unui corp (obiect) legat la pamant descarcarea se face prin scanteie. Energia maxima susceptibila sa fie eliberata printr-o descarcare disruptiva poate sa atinga valoarea zecilor de milijouli, valoare suficienta pentru aprinderea mediilor explozive.

-------

133

Page 134: Legislatie PSI

ORDIN nr. 121 din 10 iulie 2000privind aprobarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor specifice sectoarelor din domeniul de competenta al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, editia 2000Emitent : MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEIPublicat in : MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 30 noiembrie 2000

Ministrul agriculturii si alimentatiei, avand in vedere prevederile art. 16 alin. (1) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 60/1997, privind apararea impotriva incendiilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 212/1997, in conformitate cu prevederile actelor normative care reglementeaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor, tinand seama de Avizul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari nr. 13 din 23 iunie 2000, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, cu modificarile ulterioare, emite urmatorul ordin:

ART. 1 Se aproba Normele de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitatilor din sectoarele agricole*) si Normele de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitatilor din sectoarele alimentare*). ART. 2 La data intrarii in vigoare a prevederilor prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea Ordinul ministrului agriculturii nr. 15 din 10 februarie 1987 si Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 30 din 18 mai 1993, privind normele de prevenire si stingere a incendiilor. ART. 3 Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii. ART. 4 Corpul de control si inspectii si directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.--------------- * Normele vor fi puse la dispozitie celor interesati de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.

Ministrul agriculturii si alimentatiei, Ioan Avram Muresan

134

Page 135: Legislatie PSI

ORDIN nr. 313 din 9 august 2001privind aprinderea si mentinerea focului in camp deschis si nesupravegheat, avand in vedere efectele negative ale secetei asupra productiei agricole, precum si eventualele consecinte grave care pot aparea,Emitent : MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILORPublicat in : MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 10 august 2001

Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor, avand in vedere efectele negative ale secetei asupra productiei agricole, precum si eventualele consecinte grave care pot aparea, in scopul protejarii mediului si pentru respectarea riguroasa a normelor tehnologice de conservare a apei in sol, in baza Hotararii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatorul ordin:

ART. 1 Se interzic tuturor persoanelor fizice si juridice aprinderea si arderea resturilor vegetale rezultate in urma recoltarii cerealelor paioase si a altor culturi in camp deschis. ART. 2 Se interzic aprinderea si mentinerea focului in camp deschis si nesupravegheat. ART. 3 In zonele cu suprafete expuse incendiilor culturi agricole in vegetatie, zone de protectie ale acestora si paduri - se vor asigura benzi de protectie potrivit normelor in vigoare. ART. 4 Arboretele situate in margine de masiv se vor parcurge in mod obligatoriu cu taieri de igiena, extraganduse toti arborii uscati sau cu fenomen de uscare. ART. 5 Directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic, personalul de teren al Regiei Nationale a Padurilor, in colaborare cu organele de specialitate ale Ministerului de Interne (pompieri), vor urmari permanent respectarea prevederilor prezentului ordin si vor lua masuri de aplicare a acestora. ART. 6 Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala, dupa caz, potrivit legii. ART. 7 Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor, Mihai Lungu, secretar de stat

135

Page 136: Legislatie PSI

ORDIN nr. 138 din 5 septembrie 2001pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor - D.G.P.S.I.-005Emitent : MINISTERUL DE INTERNEPublicat in : MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 26 septembrie 2001

Ministru de interne, avand in vedere prevederile art. 17 lit. c) din Legea nr. 121/1996 privind organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari, in temeiul art. 13 alin. (2) din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, cu modificarile si completarile ulterioare,

emite urmatorul ordin:

ART. 1 Se aproba Dispozitiile generale privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor - D.G.P.S.I.-005, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. ART. 2 Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, prin marile unitati si unitatile de pompieri militari, va urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin. ART. 3 Nerespectarea prevederilor Dispozitiilor generale privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor - D.G.P.S.I.-005 atrage raspunderea juridica, potrivit legii. ART. 4 (1) Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii. (2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice dispozitii contrare isi inceteaza aplicabilitatea.

Ministru de interne, Ioan Rus

ANEXA 1

DISPOZITII GENERALEprivind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor - D.G.P.S.I-005

CAP. 1 Prevederi generale

SECTIUNEA 1 Scop, domeniu de aplicare

ART. 1 Prezentele dispozitii generale reglementeaza modul de organizare si desfasurare a activitatii de aparare impotriva incendiilor, in baza prevederilor legale in vigoare. ART. 2 Prezentele dispozitii generale stabilesc cadrul general de aplicare unitara a prevederilor legale privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la agenti economici, institutii si unitati administrativ-teritoriale si detaliaza, dupa caz, anumite aspecte referitoare la aceasta. ART. 3 Prevederile prezentelor dispozitii generale se aplica la agentii economici si la institutiile care au un numar de salariati cel putin egal cu cel stabilit, conform legii, pentru intreprinderile mici, precum si la unitatile administrativ-teritoriale.

SECTIUNEA a 2-a Continutul organizarii activitatii de aparare impotriva incendiilor

ART. 4 Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor presupune: a) stabilirea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor; b) intocmirea, aprobarea si difuzarea actelor de autoritate (decizii, dispozitii, hotarari etc.) prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor; c) intocmirea, aprobarea si difuzarea documentelor specifice activitatii de aparare impotriva incendiilor (liste, situatii, instructiuni, grafice, planuri, documentatii tehnice, regulamente de organizare si functionare etc.); d) asigurarea formularelor tipizate (permise de lucru cu foc, autorizatii de lucru, fise de instruire) si a actelor normative de reglementare specifice;

136

Page 137: Legislatie PSI

e) indeplinirea criteriilor si a cerintelor de pregatire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare, prevazute de lege si de reglementarile in vigoare; f) implementarea sistemului de depistare si cunoastere a oricaror situatii sau aspecte care pot favoriza producerea sau dezvoltarea incendiilor (cauze de incendiu, stari de pericol, alte incalcari, scoateri din functiune); g) reglementarea raporturilor privind apararea impotriva incendiilor in relatiile generate de contracte, conventii si alte asemenea situatii; h) realizarea sistemului operativ de observare si anuntare a incendiului, precum si de alertare in cazul producerii unui astfel de eveniment; i) asigurarea functionarii mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor; j) organizarea interventiei, in caz de incendiu, de catre salariati, populatie si fortele specializate; k) analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor si stabilirea de masuri conforme cu realitatea, precum si a imprejurarilor si factorilor determinanti.

CAP. 2 Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor

SECTIUNEA 1 Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la agenti economici si institutii

ART. 5 In cadrul agentilor economici si institutiilor vizate de prevederile prezentelor dispozitii generale, in functie de nivelul riscului de incendiu si de specificul activitatii, se constituie una dintre urmatoarele structuri cu atributii de aparare impotriva incendiilor: a) compartiment, serviciu, sectie sau birou, de regula la agenti economici cu risc mare si foarte mare de incendiu, cladiri inalte si foarte inalte, cladiri civile cu sali aglomerate, cu peste 600 de persoane si scena amenajata; b) cadre tehnice cu atributii de prevenire si stingere a incendiilor, numite exclusiv pentru aceasta activitate, la societati si regii nationale, agenti economici si institutii cu risc mediu de incendiu, cladiri civile cu sali aglomerate care nu se incadreaza in prevederile lit. a), precum si la autoritati ale administratiei publice centrale de specialitate; c) cadre tehnice cu atributii de prevenire si stingere a incendiilor sau persoane care indeplinesc prin cumul atributii privind punerea in aplicare, controlul si supravegherea masurilor de aparare impotriva incendiilor, in alte situatii decat cele mentionate la lit. a) si b). ART. 6 Atributiile pentru structurile mentionate la art. 5 se stabilesc si se detaliaza astfel incat sa permita indeplinirea obligatiilor legale care revin patronului si autoritatilor administratiei publice. ART. 7 Pentru celelalte categorii de salariati atributiile din domeniul apararii impotriva incendiilor se stabilesc in fisele posturilor, tinandu-se seama de calitatea functiei pe care o au. ART. 8 (1) Structurile prevazute la art. 5 se integreaza, dupa caz, in structura serviciilor de pompieri civili, organizate potrivit legii. (2) Denumirea serviciu de pompieri civili rezulta din caracterul activitatii pe care o desfasoara si din atributiile legale pe care le pot indeplini pompierii civili. Serviciul de pompieri civili nu se asimileaza ca o structura de personal in sensul celor prevazute in organizarea muncii. ART. 9 Actele de autoritate emise de patron (decizie, dispozitie etc.) privind apararea impotriva incendiilor, prevazute la art. 4 lit. b), se refera la: a) stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind apararea impotriva incendiilor; b) constituirea serviciului de pompieri civili; c) modul de executare a lucrarilor cu foc deschis; d) reglementarea fumatului; e) modul de gestionare a deseurilor, reziduurilor si a ambalajelor specifice activitatii; f) masuri speciale din domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, care sa contracareze efectele perioadelor caniculare sau secetoase; g) sistemul de masuri tehnice si organizatorice referitoare la instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor; h) raspunderile ce revin partilor in ceea ce priveste asigurarea apararii impotriva incendiilor pentru cazurile de concesionare, inchiriere si antrepriza; i) aplicarea in cadrul agentului economic sau al institutiei a prevederilor unor reglementari din alte sectoare de activitate pentru cazurile sau situatiile in care reglementarile de nivel general nu detaliaza toate aspectele, iar cele specifice sunt insuficiente; j) contractul, intelegerea, angajamentul sau conventia privind asigurarea interventiei, in caz de urgenta, a fortelor specializate, precum si de pregatire a acesteia; k) reglementarea modului de intretinere, verificare si reparare a instalatiilor speciale de semnalizare si stingere a incendiilor, din dotare; l) stabilirea punctelor vitale vulnerabile la incendiu din cadrul agentului economic sau institutiei. ART. 10 Documentele specifice activitatii de aparare impotriva incendiilor, mentionate la art. 4 lit. c), cuprind, de regula, informatii privind: a) substantele periculoase, clasificate astfel potrivit legii, utilizate in activitatea agentului economic sau a institutiei;

137

Page 138: Legislatie PSI

b) datele de identitate ale personalului din cadrul serviciilor de pompieri civili, inclusiv referitoare la pregatire, calificare si atestare; c) agentii economici care au contracte de inchiriere, locatie si altele asemenea, cu specificarea cladirilor utilizate si a profilului de activitate; d) alimentarea cu apa pentru stingerea incendiilor la constructii (cantitati de rezerva, pompe, hidranti exteriori si interiori); e) instalatiile speciale de stingere (tip, locuri deservite, numar de capete de debitare, agent stingator, rezerve); f) instalatiile speciale de semnalizare a incendiilor (tip, locuri deservite, numar de linii si componente de declansare sau actionare, rezerve); g) exercitiile si aplicatiile de interventie efectuate, avand anexate concluzii rezultate din efectuarea acestora; h) sistemele, instalatiile si dispozitivele de limitare a propagarii incendiilor pe locuri de amplasare: pereti, plansee, sisteme de ventilatie, climatizare etc.; i) zonele cu pericol de explozie, daca este cazul; j) utilajele si autospecialele de interventie din dotarea serviciului de pompieri si stocurile de agenti stingatori sau neutralizatori; k) echipamentul de protectie a personalului de interventie, in functie de riscurile si efectele negative ale agentilor termici, chimici, electromagnetici ori biologici, care pot interveni in caz de incendiu, stabiliti conform anexei nr. 2 la Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 384 din 9 octombrie 1998; l) instructiunile de aparare impotriva incendiilor pentru: punctele vitale vulnerabile la incendii, locurile de munca, instalatiile utilitare, efectuarea lucrarilor cu risc ridicat de incendiu (foc deschis, vopsire etc.); m) procedurile de instruire pe categorii de instructaje conform Dispozitiilor generale privind instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor - D.G.P.S.I./002, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 1.080/2000 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 157 din 14 aprilie 2000, si fisele de instruire aferente; n) graficele de intretinere si verificare pentru diferite categorii de utilaje, instalatii si sisteme care pot genera incendii sau care se utilizeaza in caz de incendiu; o) planurile de evacuare in caz de incendiu (de nivel si incaperi), de depozitare a materialelor periculoase si de interventie; p) avizele si autorizatiile p.s.i., inclusiv documentatiile vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestora, cuprinse in opis; q) atestatele, agrementele tehnice, certificatele de conformitate si procesele-verbale de verificare a elementelor de constructie, a mijloacelor tehnice p.s.i. sau a instalatiilor; r) programele, planurile sau alte documente similare cuprinzand masuri si actiuni proprii sau rezultate in urma constatarilor autoritatilor de control pentru imbunatatirea capacitatii de aparare impotriva incendiilor; s) registrele pentru evidenta permiselor de lucru cu foc, a instalatiilor speciale de semnalizare si stingere a incendiilor, a exercitiilor si aplicatiilor executate si a evenimentelor produse sau la care s-a participat pentru stingere cu personalul propriu; t) alte documente specifice (scenarii de siguranta la foc, identificarea si evaluarea riscului de incendiu, analiza capacitatii de aparare impotriva incendiilor, extrase din publicatii privind incendiile in sectoare de activitate asemanatoare etc.). ART. 11 Documentele specifice activitatii de aparare impotriva incendiilor se reactualizeaza de cei care le-au intocmit si aprobat, daca: a) s-au produs modificari ale actelor normative si ale reglementarilor tehnice care au stat la baza emiterii acestora; b) s-au produs modificari de personal; c) s-au produs schimbari referitoare la constructii, instalatii sau la specificul activitatii; d) au expirat termenele de valabilitate sau de garantie specificate. ART. 12 Preintampinarea situatiilor generatoare de incendii in cadrul agentilor economici si institutiilor se realizeaza prin: a) organizarea controlului de prevenire; b) efectuarea, conform reglementarilor tehnice de exploatare, a lucrarilor de intretinere si verificare la instalatiile utilitare si la mijloacele tehnice de productie; c) organizarea apararii impotriva incendiilor pe locurile de munca; d) executarea la termenele scadente a incercarilor si testelor prevazute de reglementarile in vigoare. ART. 13 Controlul respectarii normelor, dispozitiilor si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor se efectueaza de: a) structurile cu atributii de aparare impotriva incendiilor constituite (desemnate) in cadrul agentului economic sau institutiei pe baza unui grafic (anual, trimestrial, lunar, zilnic); b) sefii locurilor de munca respective, zilnic sau pe schimb, dupa caz; c) serviciile de pompieri; d) patroni (manageri). ART. 14 (1) Controlul efectuat de structurile stabilite la art. 13 lit. a) se finalizeaza prin documente scrise, in care se consemneaza: a) constructiile si instalatiile care au fost cuprinse in control; b) constatarile rezultate din teren si documente; c) propunerile de masuri si actiuni de inlaturare a deficientelor si de imbunatatire a activitatii. (2) Periodic se efectueaza un control de verificare privind respectarea obligatiilor contractuale din domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si a normelor specifice de prevenire si stingere a incendiilor la persoanele juridice care desfasoara activitati in constructiile si instalatiile din patrimoniul agentului economic sau al institutiei. Concluziile rezultate se analizeaza si se au in vedere la incheierea unor contracte viitoare. (3) Regimul de control prevazut la alin. (2) se aplica si de catre locatorul depozitelor angro. ART. 15

138

Page 139: Legislatie PSI

(1) Controlul efectuat de persoanele prevazute la art. 13 lit. b) trebuie sa aiba in vedere: a) existenta, integritatea si functionalitatea mijloacelor tehnice p.s.i. din dotare; b) respectarea cantitatilor si naturii materialelor combustibile folosite; c) asigurarea interventiei in caz de incendiu; d) inlaturarea surselor posibile de initiere a focului. (2) Neconformitatile sau deficientele constatate se aduc la cunostinta factorilor de decizie, conform sistemului de raportare implementat in cadrul agentului economic sau institutiei. ART. 16 Deciziile luate pe baza constatarilor din controale se aduc la cunostinta prin documente scrise tuturor persoanelor implicate. ART. 17 Pentru perioadele in care activitatea normala este intrerupta (noaptea, in zilele nelucratoare, sarbatori legale sau alte situatii) organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor se face in functie de posibilitatile concrete, urmarindu-se asigurarea: a) verificarii periodice a constructiilor, instalatiilor sau a amenajarilor aflate in patrimoniu; b) supravegherii centralelor automate de semnalizare a incendiilor; c) posibilitatilor de anuntare a incendiului la fortele specializate de interventie; d) realizarii primei interventii si, dupa caz, punerii in functiune a instalatiilor sau a sistemelor care nu intra automat in functiune datorita unor defectiuni; e) accesului fortelor de interventie in situatii de urgenta.

SECTIUNEA a 2-a Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la unitatile administrativ-teritoriale

ART. 18 (1) Structura organizatorica de aparare impotriva incendiilor specifica unitatilor administrativ-teritoriale este serviciul public de pompieri civili, ca serviciu comunitar pentru situatii de urgenta. (2) Constituirea si structura serviciului public de pompieri civili se stabilesc avandu-se in vedere prevederile legale in vigoare. (3) Cadrul tehnic p.s.i. sau persoana cu atributii de indrumare, control si de constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor de la nivelul unitatii administrativ-teritoriale se desemneaza de consiliul local si poate fi, dupa caz: a) viceprimarul; b) secretarul; c) orice alta persoana angajata in cadrul primariei, apta si atestata in conditiile legii sa indeplineasca aceste atributii. (4) Se recomanda ca primarul sa nominalizeze persoane din randul cetatenilor, care, constituite in grupe, vor efectua pe baza de voluntariat activitati de prevenire a incendiilor, cum sunt: a) atentionarea cetatenilor asupra unor masuri preventive specifice in sezoanele de primavara si toamna, in perioadele caniculare si cu seceta prelungita sau cand se inregistreaza vanturi puternice; b) supravegherea unor activitati cu public numeros de natura religioasa, cultural-sportiva sau distractiva, sarbatori traditionale si altele. ART. 19 Actele de autoritate specifice activitatii de aparare impotriva incendiilor la unitatile administrativ-teritoriale, prevazute la art. 4 lit. b), se refera la: a) infiintarea serviciului public de pompieri civili; b) asocierea sau stabilirea relatiilor de colaborare, dupa caz, cu alte consilii locale ori agenti economici, daca nu se poate infiinta un serviciu public de pompieri civili propriu avand in structura formatii de interventie, salvare si prim ajutor; c) stabilirea cuantumului taxelor special destinate finantarii serviciului public de pompieri civili si pentru desfasurarea de activitati de informare a cetatenilor in domeniul apararii impotriva incendiilor; d) componenta grupelor de prevenire a incendiilor si sectoarele de competenta a acestora; e) constructiile si instalatiile tehnologice apartinand domeniului public si privat al unitatii administrativ-teritoriale; f) reglementarea modului de executare a lucrarilor cu foc deschis; g) reglementarea fumatului in spatiile prevazute la lit. e); h) reglementarea modului de gestionare a deseurilor, reziduurilor si a ambalajelor specifice activitatii; i) masurile speciale din domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, care sa contracareze efectele perioadelor caniculare si secetoase; j) sistemul de masuri tehnice si organizatorice referitoare la instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor; k) raspunderile ce revin partilor in domeniul apararii impotriva incendiilor, in cazul concesionarii, inchirierii si antreprizei; l) reglementarea circulatiei pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale a mijloacelor care transporta materiale periculoase, clasificate astfel conform legii (rute, stationare, oprire si parcare); m) contractul sau conventia privind asigurarea interventiei de stingere a incendiului de catre alt serviciu public de pompieri civili, in conditii de operativitate si eficienta, potrivit anexei nr. 2 la Criteriile minime de performanta privind organizarea si functionarea serviciilor publice de pompieri civili, aprobate prin Ordinul comandantului Corpului Pompierilor Militari nr. 37.424/1998 si publicate in revista "Pompierii Romani" nr. 2/1999; n) completarea numarului de servanti pompieri voluntari in grupele de interventie la autospecialele de stingere ale altui serviciu public de pompieri civili, stabilit sa intervina conform contractelor sau conventiilor incheiate in baza prevederilor lit. m). ART. 20

139

Page 140: Legislatie PSI

(1) Documentele specifice activitatii de aparare impotriva incendiilor, mentionate la art. 4 lit. c), cuprind, de regula, informatii referitoare la: a) datele de identitate ale personalului din cadrul serviciului public de pompieri civili, inclusiv privind pregatirea, calificarea si atestarea; b) agentii economici cu care primaria a incheiat contracte de inchiriere, locatie si altele, cu specificarea obiectului de activitate; c) alimentarea unitatii administrativ-teritoriale cu apa pentru stingerea incendiului (rezervoare, pompe, retele de hidranti de incendiu, rampe de alimentare cu apa, amenajate la rauri si lacuri); d) sistemul de anuntare si alarmare in caz de incendiu; e) zilele in care se organizeaza activitati traditionale, cu participarea unui numar mare de persoane pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale; f) zonele din unitatea administrativ-teritoriala in care interventia se poate realiza numai cu dispozitive de la distanta din cauza strazilor inguste, drumurilor in panta, caselor izolate, podurilor sub capacitate si altor asemenea situatii; g) fisele de incendiu completate pentru evenimentele la care nu au participat pentru stingere pompierii militari, conform modelului prezentat in anexa nr. 1; h) aplicatiile si exercitiile de interventie desfasurate cu serviciul public de pompieri civili; i) utilajele si autospecialele din dotare si stocurile de agenti de stingere; j) echipamentul de protectie a personalului de interventie, in functie de riscurile si efectele negative ale agentilor termici, chimici, electromagnetici ori biologici, care pot interveni in caz de incendiu, stabiliti conform anexei nr. 2 la Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 384 din 9 octombrie 1998; k) procedurile de instruire pe categorii de instructaje specifice, conform Dispozitiilor generale privind instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor - D.G.P.S.I./002, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 1.080/2000 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 157 din 14 aprilie 2000, si fisele de instruire aferente; l) planul de interventie al localitatii, avizat de unitatea teritoriala de pompieri militari; m) avizele si autorizatiile p.s.i. obtinute pentru constructiile, instalatiile tehnologice si alte amenajari din patrimoniul propriu, insotite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor; n) atestatele, agrementele tehnice, certificatele de conformitate, procesele-verbale de verificare a elementelor de constructie, instalatiilor utilitare si a mijloacelor tehnice p.s.i.; o) notele de activitati preventive organizate si desfasurate in cadrul unitatii administrativ-teritoriale; p) regulamentul de organizare si functionare a serviciului public de pompieri civili; q) alte documente care se apreciaza ca oportune. (2) Documentele specifice activitatii de aparare impotriva incendiilor se actualizeaza conform situatiilor prevazute la art. 11. ART. 21 (1) Activitatile de prevenire desfasurate conform art. 18 alin. (4) se finalizeaza prin intocmirea unor note de activitate in care fiecare participant mentioneaza de regula: a) locurile in care s-a desfasurat activitatea; b) aspectele constatate; c) masurile luate. (2) Notele de activitati se centralizeaza, se analizeaza si se pastreaza la sediul primariei intr-un dosar special constituit. (3) Pentru situatiile deosebite constatate primarul va dispune masurile care se impun pentru inlaturarea acestora. ART. 22 Controlul respectarii masurilor de aparare impotriva incendiilor pe timpul adunarilor sau al manifestarilor publice se face de catre membri ai serviciului public de pompieri civili sau de alte persoane desemnate de primar si are in vedere urmatoarele:

a) supravegherea respectarii interdictiilor privind fumatul si folosirea focului deschis; b) asigurarea cailor de acces pentru interventie si evacuare de persoane; c) interzicerea accesului cu materiale si substante periculoase; d) evitarea formarii de aglomerari de persoane in anumite zone; e) mentinerea integritatii indicatoarelor de securitate si de orientare in caz de incendiu sau de alte dezastre; f) verificarea asigurarii mijloacelor de stingere specifice si a starii de functionare a celorlalte dotari de prevenire si stingere a incendiilor; g) anuntarea cu maxima operativitate a oricarui incendiu observat; h) efectuarea primei interventii si coordonarea activitatii fortelor si mijloacelor participante la aceasta. ART. 23 (1) Organizarea activitatii de instruire in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale presupune: a) organizarea activitatii de instruire a salariatilor din primarie si ai agentilor economici din subordinea primariei conform prevederilor Dispozitiilor generale privind instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor - D.G.P.S.I./002, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 1.080/2000; b) stabilirea unei tematici orientative anuale pentru a aduce la cunostinta locuitorilor actele normative, reglementarile specifice si regulile de prevenire si stingere a incendiilor. (2) Tematica orientativa anuala se structureaza de regula pe urmatoarele probleme: a) obligatii, raspunderi si sarcini care revin cetatenilor din actele normative care reglementeaza activitatea de aparare impotriva incendiilor; b) cauzele, regulile si masurile de prevenire si stingere a incendiilor specifice gospodariilor populatiei sau ansamblurilor de locuit in comun;

140

Page 141: Legislatie PSI

c) supravegherea si educarea copiilor pentru a nu fi implicati in producerea de incendii ca urmare a jocului acestora cu focul; d) apararea impotriva incendiilor a culturilor agricole si fondului forestier; e) analizarea unor incendii inregistrate in alte localitati si cunoscute din materialele publicate de mass-media. ART. 24 Aducerea la cunostinta cetatenilor a materialelor cuprinse in tematica orientativa anuala se realizeaza prin: a) materiale tiparite si afisate la sediul primariei si in alte locuri frecventate de locuitori; b) interventii la posturile locale de radio sau televiziune ori prin publicare in presa locala; c) prezentarea lor in cadrul unor adunari locale.

SECTIUNEA a 3-a Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor pe locurile de munca

ART. 25 (1) Prin loc de munca in intelesul prevederilor prezentelor dispozitii generale se intelege: a) sectie, sector, atelier de productie; b) depozit de materii prime, materiale, produse finite combustibile; c) atelier de intretinere, reparatii, prestari de servicii si proiectare; d) instalatie tehnologica sau de conditionare, utilaj tehnologic; e) laborator; f) magazin, raion sau stand de vanzare; g) unitate de invatamant in cladiri separate; h) sala de spectacole, conferinte, receptii, sport, pentru vizitatori si altele asemenea; i) unitate de alimentatie publica; j) sectie medicala, farmacie; k) constructie pentru cazare; l) sectie, compartiment, sector, departament administrativ functional; m) camin de batrani sau de copii; n) ferma zootehnica sau agricola; o) punct de recoltare de cereale paioase sau exploatare forestiera. (2) Atunci cand pe unul sau mai multe niveluri ale aceleiasi cladiri isi desfasoara activitatea mai multi agenti economici sau firme, locul de munca se delimiteaza la limita spatiilor utilizate de acestia, iar utilitatile comune se repartizeaza, dupa caz, proprietarului cladirii ori, prin intelegere, agentilor economici sau firmelor respective. ART. 26 Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor pe locul de munca are ca obiectiv principal asigurarea pentru colectivul de salariati a conditiilor care sa permita acestora ca pe baza cunostintelor de care dispun si cu mijloacele tehnice pe care le au la dispozitie sa actioneze pentru prevenirea si stingerea incendiilor, evacuarea si salvarea utilizatorilor constructiei, evacuarea bunurilor materiale, precum si pentru inlaturarea efectelor distructive provocate in caz de incendii, explozii, avarii sau accidente tehnice. ART. 27 (1) Organizarea apararii impotriva incendiilor pe locul de munca consta in: a) prevenirea incendiilor, prin evidentierea materialelor si dotarilor tehnologice care prezinta pericol de incendiu, surselor posibile de aprindere ce pot aparea si a mijloacelor care le pot genera, precum si a masurilor generale si specifice de prevenire a incendiilor; b) salvarea utilizatorilor si evacuarea bunurilor, prin intocmirea si afisarea planurilor specifice si mentinerea conditiilor de evacuare pe traseele stabilite; c) instruirea salariatilor prin elaborarea documentelor specifice instructajului p.s.i. pe locul de munca, desfasurarea propriu-zisa a instructajului si asigurarea certificarii efectuarii acestuia, precum si afisarea schemelor de interventie sau a instructiunilor de aparare impotriva incendiilor; d) marcarea pericolului de incendiu prin montarea de indicatoare de securitate si de orientare sau a altor inscriptii ori mijloace de atentionare; e) organizarea stingerii incendiilor. (2) Organizarea stingerii incendiilor pe locul de munca cuprinde masuri si informatii privind: a) precizarea corecta a mijloacelor tehnice de alarmare si de alertare a personalului de la locul de munca, pompierilor civili, dispeceratului pompierilor militari, instiintarea conducatorului locului de munca, patronului, anumitor categorii de specialisti si a altor forte stabilite sa participe la stingerea incendiilor; b) prezentarea sistemelor, instalatiilor si a dispozitivelor de limitare a propagarii si de stingere a incendiilor, stingatoarelor si a altor aparate de stins incendii, mijloacelor de salvare si protectie a personalului, precizandu-se cantitatile care trebuie sa existe la fiecare loc de munca; c) stabilirea componentei echipelor care trebuie sa asigure salvarea si evacuarea persoanelor si a bunurilor, pe schimburi de lucru si in afara programului; d) organizarea efectiva a interventiei prin nominalizarea celor care trebuie sa utilizeze sau sa puna in functiune mijloacele tehnice din dotare, de stingere si de limitare a propagarii arderii, ori sa efectueze manevre sau alte operatiuni la instalatiile utilitare si, dupa caz, la echipamente si utilaje tehnologice. ART. 28 (1) Datele privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor pe locul de munca, prevazute la art. 27 alin. (1) lit. a) si e) si alin. (2), se inscriu intr-un formular tiparit pe un material rezistent, de regula carton, si se afiseaza intr-un loc vizibil si mai putin afectat in caz de incendiu.

141

Page 142: Legislatie PSI

(2) Datele se completeaza de conducatorul locului de munca si se aproba de cadrul tehnic sau de persoana desemnata sa indeplineasca atributii de prevenire si stingere a incendiilor. (3) Structura-cadru a formularului este prezentata in anexa nr. 2, aceasta putand fi completata, dupa caz, si cu alte date si informatii despre fluxul tehnologic. ART. 29 La stabilirea masurilor specifice de prevenire a incendiilor se au in vedere: a) prevenirea manifestarii surselor specifice de aprindere; b) gestionarea materialelor si a deseurilor combustibile, susceptibile a se aprinde; c) dotarea cu mijloacele tehnice de prevenire si stingere a incendiilor; d) verificarea spatiilor la sfarsitul programului de lucru; e) parametrii care se au in vedere pe timpul exploatarii diferitelor instalatii, echipamente si utilaje tehnologice. ART. 30 (1) Planurile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu cuprind elemente diferentiate in functie de tipul si destinatia constructiei si de numarul persoanelor care se pot afla simultan in aceasta si se intocmesc astfel: a) pe nivel, daca se afla simultan mai mult de 30 de persoane; b) pe incaperi, daca in ele se afla cel putin 50 de persoane; c) pentru incaperile de cazare si dormitoarele comune, indiferent de numarul de locuri. (2) Planurile de evacuare se afiseaza pe fiecare nivel, pe caile de acces si in locurile vizibile, astfel incat sa poata fi cunoscute de catre toate persoanele, iar in incaperi, pe partea interioara a usilor. ART. 31 (1) Planul de evacuare se intocmeste pe baza schitei nivelului sau a incaperii, pe care se marcheaza cu culoare rosie traseele de evacuare prin usi, coridoare si case de scari sau scari exterioare, dupa caz. (2) Pe planurile de evacuare se indica locul mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor (stingatoare, hidranti interiori, butoane si alte sisteme de anuntare a incendiilor) si posibilitatile de refugiu (incaperi speciale, terase etc.), precum si interdictia de folosire a lifturilor in asemenea situatii. ART. 32 Planurile de depozitare si de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase se intocmesc pentru fiecare incapere unde se afla asemenea materiale. ART. 33 La amplasarea materialelor periculoase in spatiile de depozitare trebuie sa se tina seama de comportarea lor specifica in caz de incendiu atat ca posibilitati de reactie reciproca, cat si de compatibilitatea fata de agentii de stingere. ART. 34 (1) Planurile de depozitare si de evacuare a materialelor periculoase se intocmesc pe baza schitelor incaperilor respective, pe care se marcheaza zonele cu materiale periculoase si se mentioneaza clasele acestora conform legii, cantitatile si codurile de identificare ori de pericol. Traseele de evacuare a materialelor si ordinea prioritatilor se marcheaza cu culoare rosie. (2) Planuri de depozitare se intocmesc si pentru materialele si bunurile combustibile care au o valoare financiara sau culturala deosebita. ART. 35 Planurile de depozitare si de evacuare se amplaseaza in locuri care pot fi cel mai putin afectate de incendiu si in apropierea locurilor de acces in incaperi, astfel incat sa poata fi utile fortelor de interventie. ART. 36 (1) Schemele de interventie se intocmesc pentru instalatiile tehnologice cu risc ridicat (foarte mare) de incendiu, stabilite de patron, si cuprind instructiuni referitoare la: a) descrierea succinta a procesului tehnologic, cu mentionarea principalilor parametri (presiuni, temperaturi de lucru); b) cantitatea de produse combustibile din instalatie si agentii eficienti pentru stingerea acestora; c) precizarea in ordine cronologica a operatiunilor ce se efectueaza in caz de incendiu, explozie, avarie sau alte dezastre; d) prezentarea masurilor pentru protectia vecinatatilor; e) desemnarea persoanelor care participa la actiunile de interventie; f) enumerarea mijloacelor tehnice p.s.i. existente in instalatie si precizarea, pe releveele instalatiilor, a locurilor de amplasare a acestora sau a componentelor de punere in functiune. (2) Pe releveul instalatiei se marcheaza locul de amplasare a autospecialelor sau a altor utilaje de interventie din dotarea serviciului propriu de pompieri civili. (3) Schemele de interventie se elaboreaza de sefii de instalatii, se intocmesc in doua exemplare si se aproba de patron, exemplarul 1 pastrandu-se la seful instalatiei, iar exemplarul 2, la seful formatiei de interventie, salvare si prim ajutor. ART. 37 Instructiunile de aparare impotriva incendiilor se intocmesc pentru locurile de munca in care sunt instalatii tehnologice cu risc ridicat (foarte mare) de incendiu si pentru punctele vitale vulnerabile la incendiu, stabilite de patron. ART. 38 (1) Prin punct vital vulnerabil la incendiu se intelege acel loc de munca, instalatie, echipament etc. indispensabil asigurarii functionalitatii principale a constructiilor si agentilor economici si care prezinta cel putin risc mediu de incendiu. (2) Lista de principiu cuprinzand punctele vitale vulnerabile la incendiu este prezentata in anexa nr. 3. ART. 39 Instructiunile de aparare impotriva incendiilor se elaboreaza pe baza documentelor avute la dispozitie, cum sunt normele, normativele, regulamentele si instructiunile de exploatare si functionare, regulamentele de ordine interioara si alte documentatii de specialitate. ART. 40 Instructiunile de aparare impotriva incendiilor cuprind: a) prevederile specifice de p.s.i. din reglementarile in vigoare; b) obligatiile generale ale salariatilor privind prevenirea si stingerea incendiilor;

142

Page 143: Legislatie PSI

c) regulile si masurile specifice de prevenire si stingere a incendiilor pentru exploatarea instalatiilor potrivit conditiilor tehnice, tehnologice si organizatorice locale, precum si pentru reparatii, revizii, intretinere, oprire si punere in functiune; d) evidentierea elementelor care determina riscul de incendiu sau de explozie; e) prezentarea pericolelor care pot aparea in caz de incendiu, cum sunt intoxicarile, arsurile, traumatismele, electrocutarea, iradierea etc., precum si a regulilor si masurilor de prevenire a acestora. ART. 41 (1) Instructiunile de aparare impotriva incendiilor se elaboreaza, dupa caz, de seful sectorului de activitate (instalatiei, sectiei, atelierului etc.) si se aproba de patron. (2) Premergator aprobarii de catre patron instructiunile de aparare impotriva incendiilor se verifica de cadrul tehnic sau de persoana desemnata sa indeplineasca atributii de prevenire si stingere a incendiilor. ART. 42 (1) In functie de volumul lor si de conditiile de la locul de munca respectiv instructiunile de aparare impotriva incendiilor se afiseaza sau se pastreaza la persoana competenta care efectueaza instructajul periodic de prevenire si stingere a incendiilor. (2) Un exemplar al tuturor instructiunilor de aparare impotriva incendiilor se pastreaza la cadrul tehnic sau la persoana desemnata sa indeplineasca atributii de prevenire si stingere a incendiilor. ART. 43 Salariatii din locurile de munca pentru care s-au intocmit instructiunile prevazute la art. 37 au obligatia sa le studieze, sa si le insuseasca si sa le respecte. ART. 44 Instructiunile de aparare impotriva incendiilor se completeaza in toate cazurile cu informatiile din schemele de interventie, acolo unde acestea sunt intocmite. ART. 45 Pentru noile tehnologii si instalatii instructiunile de aparare impotriva incendiilor intocmite de proiectanti au initial caracter provizoriu si se completeaza cu cele care apar ca fiind necesare, pe timpul punerii in functiune, probelor tehnologice si din exploatare in timp de un an, dupa care se aproba de patron si devin definitive. ART. 46 (1) Instructiunile de aparare impotriva incendiilor se revizuiesc cel putin o data la 3 ani si se reactualizeaza la modernizari, dezvoltari, reprofilari si la aparitia unor noi reglementari. (2) Fiecare instructiune de aparare impotriva incendiilor va avea inscrisa data intocmirii si aprobarii. ART. 47 Documentele specifice instructajului p.s.i. pe locul de munca se intocmesc in conformitate cu prevederile Dispozitiilor generale privind instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor - D.G.P.S.I/002, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 1.080/2000, si trebuie sa se refere la: a) listele cuprinzand procedurile stabilite pentru instructajul specific locului de munca si pentru instructajul periodic; b) procedurile de instruire intocmite in detaliu; c) documentele care sa ateste efectuarea instructajelor specifice locului de munca; d) testele sau chestionarele privind verificarea cunostintelor insusite pe perioada instruirilor; e) rezultatele obtinute din verificarea cunostintelor din ultimul an de activitate la locul de munca; f) concluziile rezultate din activitatea de instruire, intocmite la sfarsitul fiecarui an, in care se mentioneaza numarul total de salariati si al celor nou-veniti, rezultatele obtinute si masurile luate, precum si procedurile reactualizate. ART. 48 Documentele de instruire de pe locul de munca se pastreaza in locuri cat mai sigure, ferite de efectele unor factori care le pot afecta calitatea si integritatea, astfel incat ele sa poata fi analizate in orice situatie. ART. 49 (1) Indicatoarele de securitate (de interzicere, avertizare si informare) si cele auxiliare se executa, se ilumineaza, se amplaseaza si se monteaza conform standardelor in vigoare. (2) In anumite situatii indicatoarele pot fi insotite de inscrisuri explicative si in limbi de circulatie internationala. (3) Obligatia de a amplasa, de a monta si de a pastra integritatea indicatoarelor revine conducatorului (sefului) locului de munca. ART. 50 Organizarea efectiva a interventiei pe locul de munca presupune: a) alarmarea imediata a personalului de la locul de munca sau a utilizatorilor prin mijloace specifice, anuntarea incendiului la fortele de interventie, anuntarea altor persoane care trebuie sa desfasoare activitatile prevazute la lit. c), precum si a dispeceratului, acolo unde acesta este constituit; b) asigurarea si urmarirea realizarii salvarii rapide si in siguranta a personalului, conform conceptiei stabilite; c) intreruperea alimentarii cu energie electrica, gaze si fluide combustibile a consumatorilor si efectuarea altor interventii specifice la instalatii si utilaje; d) actionarea asupra focarului cu mijloacele tehnice p.s.i. din dotare si verificarea intrarii in functiune a instalatiilor si sistemelor automate si, dupa caz, actionarea lor manuala; e) evacuarea bunurilor periclitate de incendiu si protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate in timpul interventiei; f) protectia personalului de interventie impotriva efectelor negative ale incendiului (temperatura, fum, gaze toxice etc.); g) verificarea amanuntita a locurilor in care se poate propaga incendiul si unde pot aparea focare, actionandu-se pentru stingerea acestora. ART. 51 (1) Pentru efectuarea operatiunilor prevazute la art. 50 nominalizarea se face pentru fiecare schimb de activitate, in afara programului de lucru si in zilele de repaus si sarbatori legale. (2) Verificarea prezentei personalului nominalizat se face la inceperea programului de lucru, de catre conducatorul locului de munca, seful de schimb sau de persoana care conduce activitatile.

143

Page 144: Legislatie PSI

ART. 52 (1) La intocmirea listei cuprinzand substantele periculoase se consulta prevederile legale in vigoare care reglementeaza transportul rutier international de marfuri periculoase, respectiv Legea nr. 31/1994 si Acordul european pentru transportul rutier al marfurilor periculoase - A.D.R. (2) De asemenea, pot fi avute in vedere si prevederile Directivei europene SEVESO. ART. 53 Lista cuprinzand substantele periculoase se completeaza si se reactualizeaza ori de cate ori apar modificari in gestionarea substantelor respective, iar extrase din aceasta lista se pastreaza in fiecare loc de munca unde acestea se depoziteaza sau se utilizeaza permanent. ART. 54 Lista prevazuta la art. 53 va cuprinde toate substantele periculoase utilizate, incadrate in cele 9 clase, specificandu-se in mod obligatoriu pentru fiecare substanta: a) numarul de identificare O.N.U; b) denumirea; c) numarul de pericol; d) cantitatea existenta; e) locul de depozitare si utilizare; f) agentii (substantele) adecvati (adecvate) pentru stingere, neutralizare sau decontaminare; g) caracteristicile fizico-chimice esentiale ce determina pericolul de incendiu sau de explozie. ART. 55 Obligatiile referitoare la substantele periculoase se solutioneaza prin numirea de catre patron a unui consilier de siguranta, special instruit si atestat conform reglementarilor in vigoare, care trebuie sa aiba in vedere limitarile cantitative, comunicarea la autoritati si alte notificari impuse.

CAP. 3 Forme si modalitati principale pentru evaluarea si controlul capacitatii de aparare impotriva incendiilor

SECTIUNEA 1 Valorificarea concluziilor si constatarilor rezultate din controalele efectuate de persoanele in drept

ART. 56 (1) Personalul autoritatilor publice, care, potrivit competentelor legale, executa controale in domeniul apararii impotriva incendiilor, este: a) personalul unitatilor de pompieri militari si protectie civila; b) cadre tehnice din structura ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, societatilor si regiilor de profil; c) inspectori din structura inspectiilor de specialitate ale statului (calitatea in constructii, protectia muncii, protectia mediului); d) inspectori din structura autoritatilor administratiei publice locale. (2) Cadrele tehnice sau personalul tehnic desemnat al agentilor economici si institutiilor, cu atributii de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, precum si persoanele mentionate la alin. (1) lit. b) si d) trebuie sa aiba atestata competenta in conditiile legii. ART. 57 Controalele executate de personalul prevazut la art. 56 alin. (1) se finalizeaza prin unul dintre urmatoarele documente: a) proces-verbal de control tehnic de specialitate; b) nota de constatare; c) raport de constatare. ART. 58 Valorificarea constatarilor din documentele de control se asigura in termen de 15 zile de la incheierea acestuia, prin stabilirea de masuri si actiuni, cu termene si responsabilitati, pentru inlaturarea deficientelor consemnate si indeplinirea masurilor stabilite, asigurandu-se conformarea cu prevederile legilor care reglementeaza apararea impotriva incendiilor. ART. 59 (1) Se recomanda instituirea unui sistem de informare si monitorizare a indeplinirii masurilor stabilite. (2) In cazul neindeplinirii masurii persoana responsabila va arata motivele si va face, in scris, propuneri noi referitoare la masura respectiva. ART. 60 Pentru verificarea indeplinirii masurilor stabilite patronul, prin cadrul tehnic sau prin persoana cu atributii de prevenire si stingere a incendiilor ori prin colective de specialisti, va controla pe teren stadiul si calitatea executiei. ART. 61 La controlul urmator al autoritatii de specialitate patronul trebuie sa fie in masura sa prezinte detaliat, pe baza de documente, stadiul indeplinirii masurilor stabilite anterior. ART. 62 Prin intelegere sau la solicitare planul de actiuni si masuri intocmit si aprobat poate fi transmis spre informare autoritatii de specialitate care a executat controlul.

SECTIUNEA a 2-a Analiza periodica a activitatii de aparare impotriva incendiilor

ART. 63

144

Page 145: Legislatie PSI

(1) Activitatea de aparare impotriva incendiilor se analizeaza, de regula, anual, cu prilejul finalizarii controalelor si dupa producerea unor incendii. (2) Analiza se desfasoara pe baza de raport sau informare intocmita de structura care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor. ART. 64 (1) Raportul de analiza va contine in principiu urmatoarele probleme: a) implementarea noilor prevederi legale; b) stadiul indeplinirii masurilor stabilite; c) deficientele care se manifesta in domeniul apararii impotriva incendiilor; d) concluzii din activitatea de instruire si pregatire a personalului prin aplicatii si exercitii de interventie; e) relatiile cu terti privind apararea impotriva incendiilor; f) asigurarea dotarii, calitatea si functionarea mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor; g) eficienta activitatilor desfasurate de structurile cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor; h) propuneri de masuri pentru imbunatatirea activitatii. (2) Aspectele discutate pe timpul analizei se consemneaza intr-un proces-verbal, iar deciziile care se iau se aproba printr-o hotarare care se difuzeaza persoanelor interesate. ART. 65 (1) La analiza participa in mod obligatoriu patronul, sefii structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, sefii sectoarelor de activitate la care sunt facute mentiuni in raport si, dupa caz, proprietarii constructiilor, in situatia utilizarii unei cladiri sau incinte de catre mai multi agenti economici. (2) Prezenta se consemneaza intr-un tabel convocator din care sa rezulte ca persoanele in cauza au fost anuntate si au participat efectiv la analiza.

SECTIUNEA a 3-a Informarea asupra deficientelor si neconformitatilor privind apararea impotriva incendiilor

ART. 66 In cadrul fiecarui agent economic, institutie si localitate se realizeaza un sistem informational bazat pe documente (rapoarte), pentru a se sesiza cat mai operativ orice deficienta care apare cu privire la apararea impotriva incendiilor. ART. 67 (1) Documentul (raportul) trebuie sa contina in principiu urmatoarele: a) descrierea deficientei; b) sectorul (locul) in care se manifesta; c) data constatarii; d) consecintele posibile; e) propuneri de solutionare; f) certificarea inlaturarii deficientei. (2) Documentul (raportul) se intocmeste in doua exemplare, dintre care unul ramane la seful sectorului de activitate (locului de munca) in care s-a constatat neregula, iar celalalt se transmite structurii cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, care le analizeaza si face propuneri patronului. (3) Analiza, impreuna cu propunerile, se intocmeste lunar pentru cazurile care suporta amanare, iar in celelalte situatii inlaturarea deficientelor (neconformitatilor) se face operativ.

SECTIUNEA a 4-a Planificarea si executarea exercitiilor si aplicatiilor privind modul de actiune in caz de incendiu

ART. 68 (1) Exercitiile si aplicatiile privind modul de interventie in caz de incendiu constituie formele de baza prin care se verifica stadiul si capacitatea de actiune a personalului de pe locul de munca. (2) Exercitiile si aplicatiile vizeaza modul in care se executa: a) alarmarea; b) evacuarea; c) stingerea incendiului. ART. 69 Exercitiile si aplicatiile de interventie se efectueaza: a) planificat, pe baza de grafic, astfel incat la acestea sa participe esalonat toti salariatii cu atributii de interventie de pe locurile de munca; b) inopinat, de catre patron, autoritatile de control sau de alti factori de decizie; c) cel putin o data pe semestru, in una din zilele nelucratoare sau de sarbatori legale, pentru a se verifica pregatirea salariatilor aflati in serviciu in zilele respective; d) planificat, pe baza de grafic, cu personalul serviciului de pompieri civili. ART. 70 (1) Evidenta aplicatiilor si exercitiilor efectuate se tine intr-un registru: a) infiintat pentru fiecare loc de munca, pentru cele care se efectueaza conform art. 69 lit. a) si b); b) infiintat la nivelul agentului economic, institutiei sau localitatii, pentru cele care se efectueaza conform art. 69 lit. c) si d). (2) Registrul va avea continutul conform modelului prezentat in anexa nr. 4. ART. 71 Fiecare exercitiu sau aplicatie de interventie se finalizeaza printr-un raport care sa faca referiri cel putin la:

145

Page 146: Legislatie PSI

a) obiectivele si scopul aplicatiei sau exercitiului; b) mentiuni privind cunoasterea si capacitatea de punere in aplicare a sarcinilor ce revin personalului de pe locul de munca in caz de incendiu; c) indeplinirea anumitor bareme de timp stabilite si a timpilor operativi de interventie; d) mentiuni privind alarmarea (alertarea) personalului; e) aprecieri privind functionarea mijloacelor tehnice p.s.i.; f) desfasurarea activitatii de salvare si evacuare a persoanelor si a materialelor periculoase; g) propunerea de masuri privind imbunatatirea activitatii respective.

CAP. 4 Siguranta exploatarii instalatiilor utilitare aferente constructiilor si a mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor

SECTIUNEA 1 Prevederi generale

ART. 72 Gestionarea sigurantei exploatarii instalatiilor si a mijloacelor tehnice p.s.i. aferente constructiilor din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor se realizeaza prin: a) stabilirea persoanelor care sunt desemnate sa verifice, sa intretina si sa repare instalatiile utilitare si mijloacele tehnice de prevenire si stingere a incendiilor; b) elaborarea procedurilor de lucru pentru lucrarile prevazute la lit. a); c) completarea, semnarea si arhivarea documentelor care atesta executarea lucrarilor mentionate la lit. a); d) intocmirea si reactualizarea permanenta a evidentei mijloacelor tehnice p.s.i., pe categorii, cu mentionarea necesarului, existentului, deficitului si a principalelor caracteristici functionale; e) intocmirea evidentei stocurilor de rezerva de mijloace tehnice p.s.i. si a componentelor acestora, prevazute de reglementari tehnice in vigoare; f) mentionarea surselor de alimentare cu energie electrica de baza si de rezerva si a consumatorilor cu rol in caz de incendiu. ART. 73 (1) Lucrarile de verificare, intretinere si reparatii prevazute in anexa nr. 5 se pot executa de salariatii din structurile de specialitate proprii sau de persoanele juridice atestate potrivit legii. (2) Lista cuprinzand persoanele fizice si juridice care presteaza lucrarile de verificare, intretinere si reparare a mijloacelor tehnice p.s.i. se intocmeste pe categorii, mentionandu-se numarul si perioada de valabilitate a atestatului prevazut de lege. ART. 74 Pentru fiecare tip de lucrare se stabilesc proceduri de lucru pe baza instructiunilor proiectantului, producatorului sau furnizorului de echipament si a prevederilor normelor si normativelor de specialitate. ART. 75 Rezerva de mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor se stabileste si se asigura in scopul rezolvarii unor situatii care pot aparea in activitate, conform recomandarilor cuprinse in anexa nr. 6. ART. 76 (1) Verificarile privind starea de functionare a mijloacelor tehnice p.s.i. se fac zilnic (pe schimb), saptamanal, lunar, trimestrial si anual, dupa caz. (2) Verificarea zilnica sau pe schimb se efectueaza de regula vizual si vizeaza: a) integritatea mijloacelor tehnice p.s.i.; b) existenta sigiliilor de fixare in pozitie normala de functionare a unor componente; c) asigurarea parametrilor de functionare, indeosebi presiuni ale fluidelor, prin citirea valorilor indicate de manometre; d) mentinerea posibilitatilor de utilizare operativa. ART. 77 Pentru unele categorii de mijloace tehnice p.s.i. exploatarea, repararea, intretinerea, scoaterea din functiune, declasarea si casarea se fac potrivit reglementarilor in vigoare. ART. 78 Dupa utilizare fiecare mijloc tehnic de prevenire si stingere a incendiilor se repune in functiune sau se inlocuieste. ART. 79 (1) Detinatorii sau persoanele juridice care asigura verificarea, intretinerea si repararea sistemelor automate de detectare, semnalizare si stingere a incendiilor vor evidentia intr-un registru intocmit conform modelului prezentat in anexa nr. 7 datele referitoare la functionarea fiecarui sistem sau a fiecarei instalatii automate. (2) La solicitarea marilor unitati sau a unitatilor teritoriale de pompieri militari, anual in luna ianuarie, persoanele juridice prevazute la alin. (1) vor pune la dispozitie acestora copii de pe evidentele respective.

SECTIUNEA a 2-a Prevederi specifice

ART. 80 (1) La locurile de alimentare cu energie electrica se vor mentiona echipamentele care trebuie actionate pentru decuplarea de la retea a cladirii respective. (2) Pentru toate cazurile in care sunt necesare dispozitive speciale la locul de decuplare se vor asigura si dispozitivele respective. ART. 81

146

Page 147: Legislatie PSI

Pentru fiecare instalatie de ventilatie si climatizare se intocmeste in mod obligatoriu schema de pornire, oprire sau de izolare pe tronsoane, indicandu-se locul si modul de actionare a clapetelor sau sibarelor. ART. 82 (1) La sistemele automate de detectie, semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu se asigura posibilitatile de identificare operativa a locului incendiului, utilizandu-se, dupa caz, scheme, etichete si alte asemenea solutii usor de interpretat. (2) Pentru sistemele de detectare si semnalizare automata a incendiilor, integrate cu sisteme antiefractie, care transmit semnalele la agentii economici de paza si protectie, beneficiarii vor stabili modul de conlucrare cu subunitatile de interventie ale pompierilor militari privind retransmiterea semnalului de incendiu, realizarea interventiei si raportarea datelor de la incendii. (3) Semnalele pentru avertizarea, alarmarea si evacuarea persoanelor, precum si pentru alarmarea si alertarea pompierilor voluntari in caz de incendiu sau in alte situatii de urgenta publica vor fi distincte pentru fiecare situatie. (4) Valorificarea semnalelor acustice si/sau optice generate de centralele de semnalizare a incendiilor se asigura prin: a) supravegherea permanenta a acestora de personal competent si capabil sa ia masurile necesare; b) retranslarea semnalelor la locuri de munca supravegheate permanent; c) punerea automata in functiune a echipamentelor de stingere si de evacuare a fumului si gazelor fierbinti, pe baza de programe care vor contine si ordinea de prioritati; d) urmarirea prin instalatii de televiziune cu circuit inchis a locurilor sau a zonelor periclitate de incendiu. ART. 83 (1) La achizitionarea stingatoarelor beneficiarul trebui sa solicite instructiunile de transport, depozitare si manipulare pentru a putea beneficia de garantiile date de producator. (2) Utilizatorul stingatoarelor trebuie sa asigure verificarea prin sondaj a starii de functionare a acestora, intre intervalele prevazute pentru verificarile obligatorii. (3) Starea de functionare a unui lot de stingatoare se determina prin exercitii concrete executate cu salariatii, inainte de trimiterea lotului la o noua verificare. ART. 84 Starea de operativitate a instalatiilor de stingere cu apa se asigura in principal prin mentinerea sub presiune a retelelor/ramificatiilor de distributie, inlaturarea posibilitatilor de inghet, coroziune si solicitare mecanica a conductelor, instalarea de indicatoare de avertizare sau informare privind amplasarea hidrantilor, vanelor si robinetelor cu actionare locala si prin mentinerea libera a accesului la acestea. ART. 85 Certificarea calitatii produselor de stingere (pulberi, prafuri, substante de spumare etc.) se asigura prin certificatele de calitate ale furnizorului si buletinul/raportul laboratorului de incercari care a verificat mentinerea caracteristicilor fizico-chimice si a eficientei de stingere a produselor. ART. 86 (1) Usile rezistente la foc si antifoc, obloanele, clapetele, trapele etc. se verifica zilnic privind pozitia normala a acestora si asigurarea posibilitatilor de indeplinire a functiilor (inchidere sau deschidere). (2) Anual se verifica manevrabilitatea dispozitivelor prevazute la alin. (1), prin actionare manuala sau automata (electrica, mecanica, pneumatica, hidraulica etc.), dupa caz. ART. 87 (1) Mijloacele de protectie a personalului de interventie se asigura si se pastreaza separat, pentru salariatii proprii ai agentului economic si, respectiv, pentru membrii fortelor care participa la interventie ca forte de sprijin, conform planurilor de interventie. (2) Pentru mijloacele tehnice care impun masuri speciale de protectie pe timpul utilizarii agentul economic are obligatia sa asigure pregatirea si autorizarea salariatilor, potrivit legii. (3) Pentru a se elimina producerea unor accidente nedorite trebuie sa se asigure inlocuirea componentelor consumabile la termenele prevazute de fabricant, precum si intretinerea si verificarea acestora de catre persoane autorizate in domeniu.

CAP. 5 Dispozitii finale

ART. 88 Pentru agentii economici si institutiile care nu se incadreaza in prevederile art. 3 persoana cu functii de conducere va asigura organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor prin respectarea cerintelor minime prevazute de prezentele dispozitii generale. ART. 89 Controlul respectarii si punerii in aplicare a prevederilor prezentelor dispozitii generale se efectueaza dupa 6 luni de la publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. ART. 90 Detalierea modului de intocmire a listei cuprinzand substantele periculoase se va face prin instructiuni specifice emise de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, care se vor publica in revista "Pompierii Romani". ART. 91 (1) Pentru constructiile, amenajarile si instalatiile tehnologice care intra, potrivit legii, sub incidenta avizarii si/sau autorizarii p.s.i. prevederile prezentelor dispozitii generale pot fi continute sintetic intr-un registru de siguranta la foc. (2) Structura si continutul Registrului de siguranta la foc se vor stabili de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari in termen de 9 luni de la data intrarii in vigoare a prezentelor dispozitii generale. ART. 92 Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezentele dispozitii generale.

147

Page 148: Legislatie PSI

*T*

ANEXA 1

Primaria ................. Judetul ..................

FISA DE INCENDIU Nr. ........... din ......... 200 ..... (model)

I. Identificarea locului incendiului Numele si prenumele ............................................. Destinatia locului producerii incendiului [][][] Localitatea .................. Mediu urban [] rural [] Judetul in care s-a produs evenimentul [][] Str. ........................... nr. ............., bl. .........., sc. ............, et. ............, ap. ........... Distanta in kilometri fata de subunitatea de raion [][][]

\-----\-----\-----------\-----\-------/ / Ziua/ Luna/ Anul / Ora /Minutul/ Momentul observarii /--\--/--\--/--\--\--\--/--\--/---\---´ / / / / / / / / / / / / / /--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/---/---/

\-----\-----\-----------\-----\-------/ / Ziua/ Luna/ Anul / Ora /Minutul/ Momentul lichidarii /--\--/--\--/--\--\--\--/--\--/---\---´ / / / / / / / / / / / / / /--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/---/---/

II. Date despre interventie - Incendiul a fost stins de serviciul public de pompieri [1] serviciul privat de pompieri civili [2] serviciul privat de pompieri civili - societate comerciala [3] salariati [4] persoane fizice [5] - Autospeciale utilizate .......................... - Mijloace de stingere ............................

III. Date despre cauza: 1. Sursa de aprindere [][] 2. Mijloace care puteau produce aprinderea [][][] 3. Primul mijloc care s-a aprins [][] 4. Imprejurarea determinata [][][]

IV. Consecintele incendiului Ce a ars ........................................................... Propagare la vecinatati .......................................... Victime: decedati: adulti ............, copii ............., raniti: adulti .............., copii ............... Date suplimentare ..........................................

Primar, Secretar, .......... ............

*ST*

ANEXA 2

Societatea Comerciala (Institutia) ..................................

Aprobat -------- Numele si prenumele ................

148

Page 149: Legislatie PSI

Semnatura ..................

ORGANIZAREA APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR locul de munca....................

I. PREVENIREA INCENDIILOR

1. Materiale combustibile si inflamabile a) produse finite din lemn b) lacuri c) solventi d) depuneri de lacuri si alte reziduuri e) ..................................... 2. Surse de aprindere posibile a) de natura electrica b) termice c) foc deschis, fumat d) autoaprindere e) ...................................... 3. Echipamente si mijloace a) motoare si corpuri electrice b) instalatie de uscare c) sistem de ventilatie d) scule si dispozitive e) ...................................... 4. Masuri generale a) interzicerea focului deschis b) interzicerea fumatului c) colectarea ambalajelor si deseurilor d) ...................................... e) ...................................... f) ...................................... g) ...................................... 5. Masuri specifice a) asigurarea functionarii sistemului din dotarea cabinei de vopsit b) functionarea normala a elementelor de compartimentare c) pastrarea cantitatilor de lacuri si vopsele in limite admise d) utilizarea numai de scule care nu produc scantei e) ......................................

II. ORGANIZAREA INTERVENTIEI

1. Mijloacele de alarmare, alertare a) telefon .............................. b) buton de alarmare .................... c) sonerie .............................. 2. Instalatii si dispozitive de limitare si stingere a) usi antifoc b) clapete c) trape 3. Mijloace de protectie a salariatilor a) masti ................................ b) costume .............................. c) aparate izolante ..................... 4. Asigura interventia a) stingatoare .......................... ......................................... ......................................... b) hidranti interiori ................... ......................................... ......................................... c) tablou electric ...................... ......................................... ......................................... d) instalatii tehnologice ............... ......................................... ......................................... 5. Evacuare de bunuri

149

Page 150: Legislatie PSI

.......................................... .......................................... ..........................................

Intocmit --------- Numele si prenumele ............ Semnatura ............

ANEXA 3

LISTA DE PRINCIPIU cuprinzand punctele vitale vulnerabile la incendiu

1. Statii de primire-distributie a energiei electrice 2. Posturi de transformare 3. Tablouri electrice principale 4. Statii de reglare si distributie a gazelor 5. Centrale termice 6. Incaperi speciale de cabluri electrice 7. Statii de producere de acetilena 8. Centrale de ventilare si climatizare 9. Calculatoare de proces 10. Dispecerate de proces 11. Depozite de materii prime si materiale sau de produse finite combustibile 12. Statii de frig cu amoniac 13. Gospodarii de ungere si racire 14. Statii de compresoare de aer 15. Rampe de incarcare-descarcare produse petroliere 16. Alte sectoare, linii tehnologice, utilaje sau echipamente cu functii vitale

*T*

ANEXA 4

EVIDENTA aplicatiilor si exercitiilor de interventie efectuate la ................

\----\----------\----------\----------\----------------------\----------/ /Nr. /Data si / Felul /Sectorul / Cine a organizat / Observa- / /crt./ora /aplicatiei/ de /aplicatia (exercitiul)/ tii / / /executarii/ /activitate/-----------\----------´ / / /aplicatiei/ / / Numele si /Semnatura / / / / / / / functia / / / /----/----------/----------/----------/-----------/----------/----------´ / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / /----/----------/----------/----------/-----------/----------/----------´ / / / / / / / / /----/----------/----------/----------/-----------/----------/----------´ / / / / / / / / /----/----------/----------/----------/-----------/----------/----------´ / / / / / / / / /----/----------/----------/----------/-----------/----------/----------´ / / / / / / / //----/----------/----------/----------/-----------/----------/----------/

*ST*

ANEXA 5

150

Page 151: Legislatie PSI

NOMENCLATORUL mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor

A. Sisteme, instalatii, aparate si dispozitive de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

*T*--------------------------------------------------------------------------------Nr. Conditii decrt. Obiectul verificarii executare Periodicitatea Observatii-------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3 4--------------------------------------------------------------------------------1. Starea de integritate vizual zilnic sau la predarea- primirea schimbului

2. Tensiunea de alimentare masurare cu zilnic sau la predarea-a surselor (baza si rezerva) voltmetru primirea schimbului

3. Starea de functionare informare zilnic sau la predarea-generala verbala si primirea schimbului analiza consemnarilor din registru

4. Functionarea simulari zilnic sau la predarea-semnalizarilor optice conform primirea schimbuluisi acustice: instructiunilor a) de incendiu b) de defect

5. Functionarea semnaliza- conformrilor retransmise la recomandarilor zilnic sau la predarea-distanta furnizorului primirea schimbului

6. Functionarea transmi- stabilirea zilnic sau la predarea-siilor la unitatile de legaturilor primirea schimbuluipompieri militari

7. Functionarea semnali- actionarea unui saptamanal Pentruzarilor de la detectoare detector sau instalatiilesau butoane manuale buton de cu pana la alarmare 13 linii testarea se face prin rotatie. Pentru instalatiile cu mai mult de 13 linii testarea se face la mai multe linii pe saptamana astfel incat testarea unei linii sa nu depaseasca 13 saptamani.

8. Functionarea detectoa- simularea trimestrialrelor si a butoanelor de incendiuluisemnalizare conform instructiunilor furnizorului

9. Sensibilitatea prin sondaj anualdetectoarelor conform instructiunilor

151

Page 152: Legislatie PSI

furnizorului

10. Conditiile de mediu vizual, cu saptamanalin care functioneaza inlaturareadetectoarele conditiilor care genereaza exces de praf, umiditate, vibratii

11. Asigurarea degajarii vizual saptamanal raza spatiu-spatiului din jurul lui intredetectoarelor si 0,75-1 mbutoanelor manuale

12. Starea marcajelor deidentificare vizual anual

13. Capacitatea bateriei masurare si saptamanalde acumulatoare: vizual a) tensiune b) electrolit - concen- tratie si nivel c) starea contactelor

14. Comutarea automata a conform lunarsurselor de alimentare cu instructiunilorenergie electrica furnizorului

15. Functionarea globala a simulari ale lunar Liniile sesemnalizarilor de defect tuturor condi- verifica prin tiilor de defect rotatie astfel specifice incat inter- valul de tes- tare pentru fiecare linie sa nu depa- seasca 6 luni

16. Functionarea dispozi- simulare lunartivelor exterioare dealarmare

17. Intretinerea preventiva - curatare de trimestriala centralelor de semnali- praf, impu-zare, detectoarelor si ritatibutoanelor - vizual, starea circuitelor si contactelor

18. Integritatea cablurilorde semnalizare vizual trimestrial

19. Rezistenta de izolatie masurarea anuala circuitelor si rezistentelorimpamantarea

20. Verificarea metrologica masuratori in anuala AMC-urilor din instalatie laboratoarele de specialitate--------------------------------------------------------------------------------

B. Stingatoare

-------------------------------------------------------------------------------- Tipul Modulstinga- Problematica detoarelor urmarita efectuare Periodicitatea Observatii

152

Page 153: Legislatie PSI

-------------------------------------------------------------------------------- Toate - existenta si amplasarea vizual lunar (saptamanal -tipurile - aspectul exterior si pentru punctele integritatea vitale vulnera- - inscriptionarea si bile sau zonele etichetele cu risc foarte mare de incendiu) - curatare si reprotejare demontarea anual cele cu CO(2) adecvata completa a conform ISCIR stingatoa- relor - functionalitatea subansamblurilor componente - rezistenta interna a aplicarea la 3 ani sau cele cu CO(2) recipientului de supra- ori de cate conform ISCIR presiune ori starea de conform integritate prescrip- o impune tiilor--------------------------------------------------------------------------------Cu spuma - cantitatea si calitatea - prelevare semestrialchimica solutiilor spumante de probe - vizual - inlocuirea substantelor - conform in functie de recomandarilor temperatura producatorului (vara, iarna) de solutie-------------------------------------------------------------------------------- Cu - starea de incarcare a - cantarirea anual, - abatere de 1%pulbere buteliei de CO(2) buteliei maximum 2 ani fata de - palpare greutatea manuala inscriptionata - starea calitativa a - manual sau - nu se admite pulberii mecanic tasarea sau - inlocuirea pulberii aglomerarea--------------------------------------------------------------------------------Cu CO(2) - starea de incarcare - cantarirea anual abatere maxima stingatorului de 1% fata de greutatea inscriptionata--------------------------------------------------------------------------------Cu apa - starea de incarcare a - cantarirea anual - abatere maximapulve- buteliei de CO(2) buteliei de 1% fata derizata greutatea inscriptionata - cantitatea de apa - masurare - abatere maxima volumetrica de 1% fata de capacitatea stingatorului--------------------------------------------------------------------------------

C. Instalatii de stingere cu apa

-------------------------------------------------------------------------------- Periodicitate Probleme care Modul de Observatii se urmaresc efectuare-------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------- I. Instalatii de hidranti exteriori si interiori ----------------------------------------------------

zilnic - echiparea vizual consemnarea elementelor lipsa si situatia - presiune in retea accesibilitatii - accesibilitate - functionarea iluminatului de siguranta

153

Page 154: Legislatie PSI

trimestrial - refularea apei punere in functiune - starea furtunurilor

II. Instalatii de stingere cu sprinklere ------------------------------------------

zilnic - starea distribuitorului vizual si ACS-ului - pastrarea conditiilor la capetele sprinkler - functionarea iluminatului de siguranta aferentlunar - functionarea ACS-ului deschiderea si - functionarea sistemului de inchiderea semnalizare robinetelor care asigura astfel de verificari

III. Instalatii de stingere cu apa pulverizata ------------------------------------------------

zilnic - starea alimentarii cu apa vizualsemestrial - functionarea efectiva deschiderea si inchiderea vanelor si robinetelor care asigura o asemenea verificare

IV. Vane si robinete de alimentare ---------------------------------------

lunar - starea pozitiei acestora si vizual a sigiliului de sigurantasemestrial - manevrabilitate inchidere si deschidere totala--------------------------------------------------------------------------------

D. Instalatii de stingere cu spuma

-------------------------------------------------------------------------------- Tipul Problematica Modul de Periodi-instalatiei urmarita executare citatea Observatii--------------------------------------------------------------------------------Instalatii fixe reciclarea spumantului realizarea zilnicsi semifixe liniilor necesare integritatea instalatiei vizual saptamanal verificarea intregului cu apa anual la In functie de circuit revizii posibilitati se poate face si cu spuma.--------------------------------------------------------------------------------

E. Instalatii cu dioxid de carbon

--------------------------------------------------------------------------------Nr. Modul de Periodi-crt. Problematica urmarita executare citatea Observatii--------------------------------------------------------------------------------1. Starea de integritate ainstalatiei, existentasigiliilor si a pozitieinormale de functionarea robinetelor, starea deincarcare a buteliilor

154

Page 155: Legislatie PSI

Functionarea sistemului deventilatie natural sau mecanic vizual zilnicPozitia supapei de golire acolectoruluiFunctionarea sistemului deavertizare optic si acustic

2. Starea de functionare a - trecerea automataalimentarii de baza si de rezerva de pe sursa de bazaa centralei de semnalizare pe sursa de rezervasi actionareFunctionarea detectoarelor - verificarea saptamanal functionarii prin folosirea unor surse de caldura sau fum - se va verifica prin numai cand cantarire starea de sunt incarcare a buteliilor prevazute de comanda cu sisteme de cantarire

3. Starea de functionare aarmaturilor de comanda sisigurantaDuzele de refulare a dioxiduluide carbon vizual lunarStarea de functionare acircuitelor electrice

4. Starea de functionare ainstalatiei in ansamblu vizualStarea de functionare abutoanelor manualeStarea de functionare adispozitivelor auxiliare - intreruperea trimestrial automata a alimentarii cu energie electrica a aparaturii de aer conditionat de ventilatie - inchiderea si blocarea usilorCantarirea buteliilor componente Se vaale bateriilor active, intocmiprincipale si de rezerva proces- verbal de cantarire.

5. Functionarea sistemului de prin declansareadetectare, avertizare si unei bateriialarmareModul de evacuare a personalului vizualdin zona protejata in termenulprestabilitFunctionarea sistemelor deintrerupere a instalatiilorauxiliare anualDeversarea dioxidului de carbonprin toate duzele de refulareSistemul de evacuare adioxidului de carbon din zonaprotejata--------------------------------------------------------------------------------*ST*

ANEXA 6

155

Page 156: Legislatie PSI

RECOMANDARIprivind rezerva de mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor

In principiu, rezerva de mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor se asigura in limitele de mai jos, astfel: a) 15-20% din cantitatea necesara pentru fiecare tip de furtun, dar nu mai putin de 2 role a cate 20 m; b) 10-15% pentru fiecare accesoriu din dotarea hidrantilor interiori si exteriori de incendiu; c) 10% din fiecare tip de stingator; d) 15% din cantitatea stabilita de pulbere, spumant sau alte produse de stingere din dotare; e) 100% din numarul de recipiente pentru fiecare instalatie de stingere de gaze inerte; f) 10-25% din totalul capetelor sprinkler, drencer sau de pulverizare, dar nu mai putin de 25 bucati din fiecare; g) 10-25% din totalul detectoarelor sau butoanelor de semnalizare, dar nu mai putin de 15 bucati din fiecare; h) un recipient incarcat si 2 cartuse filtrante pentru fiecare aparat de protectie a respiratiei; i) un cartus filtrant pentru fiecare masca contra fumului si gazelor fierbinti; j) 50% din totalul blindelor montate pe conductele de spumare ale instalatiilor fixe sau semifixe de stingere a incendiilor la rezervoare de produse petroliere; k) cantitatile de mijloace tehnice specifice care se pun in mod gratuit la dispozitie unitatilor de pompieri militari in caz de incendiu, in conformitate cu art. 45 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 60/1997; l) piesele de rezerva cuprinse in listele din documentatiile tehnice ale autospecialelor, navelor, trenurilor p.s.i. si ale altora asemenea. Rezervele mentionate la lit. c), e), f) si g) nu se constituie in situatiile in care verificarea, intretinerea si repararea mijloacelor tehnice p.s.i. respective se fac de persoane juridice, atestate potrivit legii, care au obligatia contractuala de a face inlocuirea operativa a componentelor si a elementelor acestora.

*T*

ANEXA 7

Tipul instalatiei

DATE privind verificarea si functionarea instalatiei ...........

\---\-----\---\------\----------\----------\-----\------\----------/ /Nr /Data /Ora/Locul / Natura /Componenta/Cauza/Masura/Observatii/ /crt/(zi, / /semna-/semnalului/ afectata / /luata / / / /luna,/ /lului /----------/ / / / / / /an) / / /incendiu / / / / / / / / / / sau / / / / / / / / / / defect / / / / / /---/-----/---/------/----------/----------/-----/------/----------´ / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / /---/-----/---/------/----------/----------/-----/------/----------´ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / //---/-----/---/------/----------/----------/-----/------/----------/

156

Page 157: Legislatie PSI

157

Page 158: Legislatie PSI

ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 18 privind regimul juridic al contraventiilor(actualizata pana la data de 27 mai 2002*)Emitent : GUVERNUL

In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. IV.9 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

CAP. 1 Dispozitii generale

ART. 119

Legea contraventionala apara valorile sociale, care nu sunt ocrotite prin legea penala. Constituie contraventie fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata prin lege, ordonanta, prin hotarare a Guvernului sau, dupa caz, prin hotarare a consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, a consiliului judetean ori a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

ART. 220

(1) Prin legi, ordonante sau hotarari ale Guvernului se pot stabili si sanctiona contraventii in toate domeniile de activitate. (2) Prin hotarari ale autoritatilor administratiei publice locale sau judetene se stabilesc si se sanctioneaza contraventii in toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atributii prin lege, in masura in care in domeniile respective nu sunt stabilite contraventii prin legi, ordonante sau hotarari ale Guvernului. (3) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti pot stabili si sanctiona contraventii in urmatoarele domenii: salubritate; activitatea din piete, curatenia si igienizarea acestora; intretinerea parcurilor si spatiilor verzi, a spatiilor si locurilor de joaca pentru copii; amenajarea si curatenia spatiilor din jurul blocurilor de locuinte, precum si a terenurilor virane; intretinerea bazelor si obiectivelor sportive aflate in administrarea lor; intretinerea strazilor si trotuarelor, a scolilor si altor institutii de educatie si cultura, intretinerea cladirilor, imprejmuirilor si a altor constructii; depozitarea si colectarea gunoaielor si a resturilor menajere. (4) Consiliul General al Municipiului Bucuresti poate stabili si alte domenii de activitate din competenta consiliilor locale ale sectoarelor, in care acestea pot stabili si sanctiona contraventii. (5) Hotararile consiliilor locale sau judetene ori, dupa caz, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, prin care s-au stabilit contraventii cu nesocotirea principiilor prevazute la alin. (2)-(4), sunt nule de drept. Nulitatea se constata de instanta de contencios administrativ competenta, la cererea oricarei persoane interesate.

ART. 3 (1) Actele normative prin care se stabilesc contraventii vor cuprinde descrierea faptelor ce constituie contraventii si sanctiunea ce urmeaza sa se aplice pentru fiecare dintre acestea; in cazul sanctiunii cu amenda se vor stabili limita minima si maxima a acesteia sau, dupa caz, cote procentuale din anumite valori; se pot stabili si tarife de determinare a despagubirilor pentru pagubele pricinuite prin savarsirea contraventiilor. (2) Persoana juridica raspunde contraventional in cazurile si in conditiile prevazute de actele normative prin care se stabilesc si se sanctioneaza contraventii. ART. 421

(1) Actele normative prin care se stabilesc si se sanctioneaza contraventii intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii, iar in cazul hotararilor consiliilor locale sau judetene punerea in aplicare se face si cu respectarea conditiilor prevazute la art. 50 alin. (2) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001. (2) In cazuri urgente se poate prevedea intrarea in vigoare intr-un termen mai scurt, dar nu mai putin de 10 zile. (3) Hotararile autoritatilor administratiei publice locale sau judetene prevazute la art. 1, prin care se stabilesc si se sanctioneaza contraventii, pot fi aduse la cunostinta publica prin afisare sau prin orice alta forma de publicitate in conditiile Legii nr. 215/2001.18 Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001. Aceasta este forma actualizata pana la data de 27 mai 2002, cu modificarile si completarile aduse de RECTIFICAREA nr. 2 din 12 iulie 2001; ORDONANTA DE URGENTA nr. 16 din 20 februarie 2002 si LEGEA nr. 180 din 11 aprilie 2002.19 Art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 180 din 11 aprilie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2002.20 Alin. (1)-(3) ale art. 2 au fost modificate de LEGEA nr. 180 din 11 aprilie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2002; Alin. (5) al art. 2 a fost introdus de LEGEA nr. 180 din 11 aprilie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2002.21 Art. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 180 din 11 aprilie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2002.

158

Page 159: Legislatie PSI

ART. 522

(1) Sanctiunile contraventionale sunt principale si complementare. (2) Sanctiunile contraventionale principale sunt: a) avertismentul; b) amenda contraventionala; c) obligarea contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii; d) inchisoarea contraventionala, daca nu exista consimtamantul contravenientului pentru aplicarea sanctiunii prevazute la lit. c). (3) Sanctiunile contraventionale complementare sunt: a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventii; b) suspendarea sau anularea, dupa caz, a avizului, acordului sau a autorizatiei de exercitare a unei activitati; c) inchiderea unitatii; d) blocarea contului bancar; e) suspendarea activitatii agentului economic; f) retragerea licentei sau a avizului pentru anumite operatiuni ori pentru activitati de comert exterior, temporar sau definitiv; g) desfiintarea lucrarilor si aducerea terenului in starea initiala. (4) Prin legi speciale se pot stabili si alte sanctiuni principale sau complementare. (5) Sanctiunea stabilita trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite. (6) Sanctiunile complementare se aplica in functie de natura si de gravitatea faptei. (7) Pentru una si aceeasi contraventie se poate aplica numai o sanctiune contraventionala principala si una sau mai multe sanctiuni complementare.

ART. 6 (1) Avertismentul, amenda contraventionala si obligarea la prestarea unei activitati in folosul comunitatii se pot aplica oricarui contravenient persoana fizica ori juridica. (2) Sanctiunea inchisorii contraventionale se poate aplica numai persoanelor fizice. ART. 7 (1) Avertismentul consta in atentionarea verbala sau scrisa a contravenientului asupra pericolului social al faptei savarsite, insotita de recomandarea de a respecta dispozitiile legale. (2) Avertismentul se aplica in cazul in care fapta este de gravitate redusa. (3) Avertismentul se poate aplica si in cazul in care actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiei nu prevede aceasta sanctiune. ART. 823

(1) Amenda contraventionala are caracter administrativ. (2) Limita minima a amenzii contraventionale este de 250.000 lei, iar limita maxima nu poate depasi: a) 1 miliard lei, in cazul contraventiilor stabilite prin lege si ordonanta; b) 500 milioane lei, in cazul contraventiilor stabilite prin hotarari ale Guvernului; c) 50 milioane lei, in cazul contraventiilor stabilite prin hotarari ale consiliilor judetene ori ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti; d) 25 milioane lei, in cazul contraventiilor stabilite prin hotarari ale consiliilor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti. (3) Sumele provenite din amenzi se fac venit la bugetul de stat, cu exceptia celor provenite din amenzile aplicate in temeiul hotararilor autoritatilor administratiei publice locale prevazute la alin. (2) lit. c) si d), care se fac venit la bugetul local respectiv, precum si a celor pentru care legea prevede altfel. Amenzile aplicate in temeiul unei legi, ordonante sau hotarari a Guvernului se fac venit la bugetul de stat in cota de 75%, diferenta revenind autoritatii din care face parte agentul constatator. Aceasta suma se retine integral ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, si va fi repartizata pentru dotarea cu mijloace specifice activitatilor din domeniu.

ART. 9 (1) Inchisoarea contraventionala si obligarea la prestarea unei activitati in folosul comunitatii pot fi stabilite numai prin lege si numai pe o durata ce nu poate depasi 6 luni, respectiv 300 de ore. (2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) se stabilesc iotdeauna alternativ cu amenda.

22 Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de LEGEA nr. 180 din 11 aprilie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2002; Alin. (6) si (7) ale art. 5 au fost introduse de LEGEA nr. 180 din 11 aprilie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2002.23 Art. 8 a fost modificat de LEGEA nr. 180 din 11 aprilie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2002.

159

Page 160: Legislatie PSI

ART. 10 (1) Daca aceeasi persoana a savarsit mai multe contraventii sanctiunea se aplica pentru fiecare contraventie. (2) Cand contraventiile au fost constatate prin acelasi proces-verbal sanctiunile contraventionale se cumuleaza fara a putea depasi dublul maximului amenzii prevazut pentru contraventia cea mai grava sau, dupa caz, maximul general stabilit in prezenta ordonanta pentru inchisoarea contraventionala ori obligarea la prestarea unei activitati in folosul comunitatii. (3) In cazul in care la savarsirea unei contraventii au participat mai multe persoane, sanctiunea se va aplica fiecareia separat. ART. 11 (1) Caracterul contraventional al faptei este inlaturat in cazul legitimei aparari, starii de necesitate, constrangerii fizice sau morale, cazului fortuit, iresponsabilitatii, betiei involuntare complete, erorii de fapt, precum si infirmitatii, daca are legatura cu fapta savarsita. (2) Minorul sub 14 ani nu raspunde contraventional. (3) Pentru contraventiile savarsite de minorii care au implinit 14 ani minimul si maximul amenzii stabilite in actul normativ pentru fapta savarsita se reduc la jumatate. (4) Minorul care nu a implinit varsta de 16 ani nu poate fi sanctionat cu inchisoare contraventionala sau cu obligarea la prestarea unei activitati in folosul comunitatii. (5) Cauzele care inlatura caracterul contraventional al faptei se constata numai de instanta de judecata. ART. 12 (1) Daca printr-un act normativ fapta nu mai este considerata contraventie, ea nu se mai sanctioneaza, chiar daca a fost savarsita inainte de data intrarii in vigoare a noului act normativ. (2) Daca sanctiunea prevazuta in noul act normativ este mai usoara se va aplica aceasta. In cazul in care noul act normativ prevede o sanctiune mai grava, contraventia savarsita anterior va fi sanctionata conform dispozitiilor actului normativ in vigoare la data savarsirii acesteia. ART. 13 (1) Aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie in termen de 6 luni de la data savarsirii faptei. (2) In cazul contraventiilor continue termenul prevazut la alin. (1) curge de la data constatarii faptei. Contraventia este continua in situatia in care incalcarea obligatiei legale dureaza in timp. (3) Cand fapta a fost urmarita ca infractiune si ulterior s-a stabilit ca ea constituie contraventie, prescriptia aplicarii sanctiunii nu curge pe tot timpul in care cauza s-a aflat in fata organelor de cercetare sau de urmarire penala ori in fata instantei de judecata, daca sesizarea s-a facut inauntrul termenului prevazut la alin. (1) sau (2). Prescriptia opereaza totusi daca sanctiunea nu a fost aplicata in termen de un an de la data savarsirii, respectiv constatarii faptei, daca prin lege nu se dispune altfel. (4) Prin legi speciale pot fi prevazute si alte termene de prescriptie pentru aplicarea sanctiunilor contraventionale. ART. 14 (1) Executarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie daca procesul-verbal de constatare a contraventiei nu a fost comunicat contravenientului in termen de o luna de la data aplicarii sanctiunii. (2) Executarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie in termen de 2 ani de la data aplicarii. (3) Executarea sanctiunii inchisorii contraventionale se prescrie in termen de un an de la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti, daca contravenientul nu a optat pentru prestarea unei activitati in folosul comunitatii.

CAP. 2 Constatarea contraventiei

ART. 15 (1) Contraventia se constata printr-un proces-verbal incheiat de persoanele anume prevazute in actul normativ care stabileste si sanctioneaza contraventia, denumite in mod generic agenti constatatori. (2) Pot fi agenti constatatori: primarii, ofiterii si subofiterii din cadrul Ministerului de Interne, special abilitati, persoanele imputernicite in acest scop de ministri si de alti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, de prefecti, presedinti ai consiliilor judetene, primari, de primarul general al municipiului Bucuresti, precum si de alte persoane prevazute in legi speciale. (3) Ofiterii si subofiterii din cadrul Ministerului de Interne constata contraventii privind: apararea ordinii publice; circulatia pe drumurile publice; regulile generale de comert; vanzarea, circulatia si transportul produselor alimentare si nealimentare, tigarilor si bauturilor alcoolice; alte domenii de activitate stabilite prin lege sau prin hotarare a Guvernului. ART. 16

160

Page 161: Legislatie PSI

(1) Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde in mod obligatoriu: data si locul unde este incheiat; numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupatia si locul de munca ale contravenientului; descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului in care a fost savarsita, precum si aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia; indicarea societatii de asigurari, in situatia in care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie; posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, daca acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a caii de atac si organul la care se depune plangerea. (2) La intrarea in Romania a cetatenilor straini sau a cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate organele politiei de frontiera de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a Romaniei vor elibera acestora tichete de inscriere a contraventiilor. (3) In cazul contravenientilor cetateni straini sau cetateni romani cu domiciliul in strainatate in procesul-verbal vor fi cuprinse urmatoarele date de identificare a acestora: numele, prenumele, seria si numarul pasaportului, statul emitent si data eliberarii documentului, precum si seria si numarul tichetului de inscriere a contraventiilor. (4) La iesirea din tara organele politiei de frontiera de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a Romaniei, o data cu controlul documentelor vor solicita cetatenilor straini si cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate tichetul de inscriere a contraventiilor si, dupa caz, dovada platii amenzii contraventionale. (5) In cazul in care contravenientul este minor procesul-verbal va cuprinde si numele, prenumele si domiciliul parintilor sau ale altor reprezentanti ori ocrotitori legali ai acestuia. (6) In situatia in care contravenientul este persoana juridica in procesul-verbal se vor face mentiuni cu privire la denumirea, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal ale acesteia, precum si datele de identificare a persoanei care o reprezinta. (7) In momentul incheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat sa aduca la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare. Obiectiunile sunt consemnate distinct in procesul-verbal la rubrica "Alte mentiuni", sub sanctiunea nulitatii procesului-verbal. ART. 17 Lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar in cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei savarsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiu. ART. 18 Contravenientul este obligat sa prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate ori documentele in baza carora se fac mentiunile prevazute la art. 16 alin. (3). In caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului agentul constatator poate apela la ofiteri si subofiteri de politie, jandarmi sau gardieni publici. ART. 19 (1) Procesul-verbal se semneaza pe fiecare pagina de agentul constatator si de contravenient. In cazul in care contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze, agentul constatator va face mentiune despre aceste imprejurari, care trebuie sa fie confirmate de cel putin un martor. In acest caz procesul-verbal va cuprinde si datele personale din actul de identitate al martorului si semnatura acestuia. (2) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator. (3) In lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la incheierea procesului-verbal in acest mod. ART. 20 (1) Daca o persoana savarseste mai multe contraventii constatate in acelasi timp de acelasi agent constatator, se incheie un singur proces-verbal. (2) Abrogat.

CAP. 3 Aplicarea sanctiunilor contraventionale

ART. 21 (1) In cazul in care prin actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiilor nu se prevede altfel, agentul constatator, prin procesul-verbal de constatare, aplica si sanctiunea. (2) Daca, potrivit actului normativ de stabilire si sanctionare a contraventiei, agentul constatator nu are dreptul sa aplice si sanctiunea, procesul-verbal de constatare se trimite de indata organului sau persoanei competente sa aplice sanctiunea. In acest caz sanctiunea se aplica prin rezolutie scrisa pe procesul-verbal. (3) Sanctiunea se aplica in limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, tinandu-se seama de imprejurarile in care a fost savarsita fapta, de modul si

161

Page 162: Legislatie PSI

mijloacele de savarsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date inscrise in procesul-verbal. ART. 2224

(1) In cazul contraventiilor pentru care legea prevede sanctiunea inchisorii contraventionale alternativ cu amenda, daca agentul constatator apreciaza ca sanctiunea amenzii nu este indestulatoare, incheie procesul-verbal de constatare si il inainteaza in cel mult 48 de ore judecatoriei in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia, pentru aplicarea sanctiunii corespunzatoare. Judecata se face cu participarea procurorului. (2) In cazul in care se apreciaza ca se impune aplicarea inchisorii contraventionale, instanta va dispune inlocuirea inchisorii cu sanctiunea obligarii la prestarea unei activitati in folosul comunitatii, daca persoana care a savarsit contraventia este de acord. (3) Aplicarea sanctiunii inchisorii contraventionale sau, dupa caz, obligarea la prestarea unei activitati in folosul comunitatii, exercitarea cailor de atac, precum si locul si modalitatea de executare a sanctiunilor se fac potrivit dispozitiilor cuprinse in legile speciale.

ART. 23 (1) In cazul in care prin savarsirea contraventiei s-a cauzat o paguba si exista tarife de evaluare a acesteia, persoana imputernicita sa aplice sanctiunea stabileste si despagubirea, cu acordul expres al persoanei vatamate, facand mentiunea corespunzatoare in procesulverbal. (2) Daca nu exista tarif de evaluare a pagubei persoana vatamata isi va putea valorifica pretentiile potrivit dreptului comun. ART. 24 (1) Persoana imputernicita sa aplice sanctiunea dispune si confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventii. In toate situatiile agentul constatator va descrie in procesul-verbal bunurile supuse confiscarii si va lua in privinta lor masurile de conservare sau de valorificare prevazute de lege, facand mentiunile corespunzatoare in procesul-verbal. (2) In cazul in care bunurile nu se gasesc contravenientul este obligat la plata contravalorii lor in lei. (3) Agentul constatator are obligatia sa stabileasca cine este proprietarul bunurilor confiscate si, daca acestea apartin unei alte persoane decat contravenientul, in procesul-verbal se vor mentiona, daca este posibil, datele de identificare a proprietarului sau se vor preciza motivele pentru care identificarea nu a fost posibila. ART. 25 (1) Procesul-verbal se va inmana sau, dupa caz, se va comunica, in copie, contravenientului si, daca este cazul, partii vatamate si proprietarului bunurilor confiscate. (2) Comunicarea se face de catre organul care a aplicat sanctiunea, in termen de cel mult o luna de la data aplicarii acesteia. (3) In situatia in care contravenientul a fost sanctionat cu amenda, precum si daca a fost obligat la despagubiri, o data cu procesul-verbal acestuia i se va comunica si instiintarea de plata. In instiintarea de plata se va face mentiunea cu privire la obligativitatea achitarii amenzii si, dupa caz, a despagubirii, in termen de 15 zile de la comunicare, in caz contrar urmand sa se procedeze la executarea silita. ART. 2625

(1) Daca agentul constatator aplica si sanctiunea, iar contravenientul este prezent la incheierea procesului-verbal, copia de pe acesta si instiintarea de plata se inmaneaza contravenientului, facandu-se mentiune in acest sens in procesul-verbal. Contravenientul va semna de primire. (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si fata de celelalte persoane carora trebuie sa li se comunice copia de pe procesul-verbal, daca sunt prezente la incheierea acestuia. (3) In cazul in care contravenientul nu este prezent sau, desi prezent, refuza sa semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum si a instiintarii de plata se face de catre agentul constatator in termen de cel mult o luna de la data incheierii.

ART. 27 Comunicarea procesului-verbal si a instiintarii de plata se face prin posta, cu aviz de primire, sau prin afisare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operatiunea de afisare se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de cel putin un martor.

ART. 2826

24 Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de LEGEA nr. 180 din 11 aprilie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2002.25 Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 2 din 12 iulie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 18 septembrie 2001.

162

Page 163: Legislatie PSI

(1) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute in actul normativ, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal. In actul normativ de stabilire a contraventiilor aceasta posibilitate trebuie mentionata in mod expres. (2) Plata amenzii se face la Casa de Economii si Consemnatiuni sau la trezoreria finantelor publice, iar o copie de pe chitanta se preda de catre contravenient agentului constatator sau se trimite prin posta organului din care acesta face parte, in termenul prevazut la alin. (1). (3) In cazul in care contravenientul a achitat jumatate din minimul amenzii prevazute in actul normativ pentru fapta savarsita orice urmarire inceteaza.

ART. 29 Dispozitiile art. 28 se aplica si in cazurile prevazute la art. 10 alin. (2), daca contravenientul achita jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ pentru fiecare dintre contraventiile constatate, fara ca prin totalizare sa se depaseasca maximul prevazut pentru contraventia cea mai grava. ART. 30 (1) Daca persoana imputernicita sa aplice sanctiunea apreciaza ca fapta a fost savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, constituie infractiune, sesizeaza organul de urmarire penala competent. (2) In cazul in care fapta a fost urmarita ca infractiune si ulterior s-a stabilit de catre procuror sau de catre instanta ca ea ar putea constitui contraventie, actul de sesizare sau de constatare a faptei, impreuna cu o copie de pe rezolutia, ordonanta sau, dupa caz, de pe hotararea judecatoreasca, se trimite de indata organului in drept sa constate contraventia, pentru a lua masurile ce se impun conform legii. (3) Termenul de 6 luni pentru aplicarea sanctiunii in cazul prevazut la alin. (2) curge de la data sesizarii organului in drept sa aplice sanctiunea.

CAP. 4 Caile de atac

ART. 31 (1) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia. (2) Partea vatamata poate face plangere numai in ceea ce priveste despagubirea, iar cel caruia ii apartin bunurile confiscate, altul decat contravenientul, numai in ceea ce priveste masura confiscarii. ART. 32 (1) Plangerea insotita de copia de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei se depune la organul din care face parte agentul constatator, acesta fiind obligat sa o primeasca si sa inmaneze depunatorului o dovada in acest sens. (2) Plangerea impreuna cu dosarul cauzei se trimit de indata judecatoriei in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia. (3) Plangerea suspenda executarea. Plangerea persoanelor prevazute la art. 31 alin. (2) suspenda executarea numai in ceea ce priveste despagubirea sau, dupa caz, masura confiscarii. ART. 33 (1) Judecatoria va fixa termen de judecata, care nu va depasi 30 de zile, si va dispune citarea contravenientului sau, dupa caz, a persoanei care a facut plangerea, a organului care a aplicat sanctiunea, a martorilor indicati in procesul-verbal sau in plangere, precum si a oricaror alte persoane in masura sa contribuie la rezolvarea temeinica a cauzei. (2) In cazul in care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie, judecatoria va cita si societatea de asigurari mentionata in procesul-verbal de constatare a contraventiei. ART. 3427

(1) Instanta competenta sa solutioneze plangerea, dupa ce verifica daca aceasta a fost introdusa in termen, asculta pe cel care a facut-o si pe celelalte persoane citate, daca acestia s-au prezentat, administreaza orice alte probe prevazute de lege, necesare in vederea verificarii legalitatii si temeiniciei procesului-verbal, si hotaraste asupra sanctiunii, despagubirii stabilite, precum si asupra masurii confiscarii. (2) Hotararea judecatoreasca prin care s-a solutionat plangerea poate fi atacata cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare, la sectia contencios administrativ a tribunalului. Motivarea recursului nu este obligatorie. Motivele de recurs pot fi sustinute si oral in fata instantei. Recursul suspenda executarea hotararii.

26 Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de LEGEA nr. 180 din 11 aprilie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2002.27 Alin. (2) al art. 34 a fost modificat de LEGEA nr. 180 din 11 aprilie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2002.

163

Page 164: Legislatie PSI

ART. 35 Plangerile impotriva proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor se solutioneaza cu precadere. ART. 36 Plangerea impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, recursul formulat impotriva hotararii judecatoresti prin care s-a solutionat plangerea, precum si orice alte cereri incidente sunt scutite de taxa judiciara de timbru.

CAP. 5 Executarea sanctiunilor contraventionale

ART. 37 Procesul-verbal neatacat in termenul prevazut la art. 31, precum si hotararea judecatoreasca irevocabila prin care s-a solutionat plangerea constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate. ART. 38 (1) Avertismentul se adreseaza oral atunci cand contravenientul este prezent la constatarea contraventiei si sanctiunea este aplicata de agentul constatator. (2) In celelalte cazuri avertismentul se socoteste executat prin comunicarea procesului-verbal de constatare a contraventiei, cu rezolutia corespunzatoare. (3) Daca sanctiunea a fost aplicata de instanta prin inlocuirea amenzii contraventionale cu avertisment, comunicarea acesteia se face prin incunostintare scrisa. ART. 3928

(1) Punerea in executare a sanctiunii amenzii contraventionale se face astfel: a) de catre organul din care face parte agentul constatator, ori de cate ori nu se exercita calea de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei in termenul prevazut de lege; b) de catre instanta judecatoreasca, in celelalte cazuri. (2) In vederea executarii amenzii organele prevazute la alin. (1) vor comunica din oficiu organelor de specialitate, conform prevederilor legale privind executarea creantelor bugetare, in a caror raza teritoriala domiciliaza sau isi are sediul contravenientul, procesul-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, neatacat in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia, ori, dupa caz, dispozitivul hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a solutionat plangerea. (3) Executarea se face in conditiile prevazute de dispozitiile legale privind executarea silita a creantelor bugetare. (4) Impotriva actelor de executare se poate face contestatie la executare, in conditiile legii.

ART. 40 Executarea sanctiunilor contraventionale complementare se face potrivit dispozitiilor legale. ART. 41 (1) Confiscarea se aduce la indeplinire de organul care a dispus aceasta masura, in conditiile legii. (2) In caz de anulare sau de constatare a nulitatii procesului-verbal bunurile confiscate, cu exceptia celor a caror detinere sau circulatie este interzisa prin lege, se restituie de indata celui in drept. (3) Daca bunurile prevazute la alin. (2) au fost valorificate, instanta va dispune sa se achite celui in drept o despagubire care se stabileste in raport cu valoarea de circulatie a bunurilor. ART. 42 In scopul executarii despagubirii stabilite pe baza de tarif actele prevazute la art. 39 alin. (2) se comunica si partii vatamate, care va proceda potrivit dispozitiilor legale referitoare la executarea silita a creantelor.

ART. 43 Executarea sanctiunii inchisorii contraventionale se face in locurile si in modalitatile prevazute de legea speciala.

CAP. 6 Dispozitii speciale si tranzitorii

ART. 44

28 Alin. (2) al art. 39 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 16 din 20 februarie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 26 februarie 2002.

164

Page 165: Legislatie PSI

(1) Sanctiunile prevazute in prezenta ordonanta nu se aplica in cazul contraventiilor savarsite de militarii in termen. Procesul-verbal de constatare se trimite comandantului unitatii din care face parte contravenientul, pentru a i se aplica masuri disciplinare, daca se constata ca acesta este intemeiat. (2) Daca prin contraventia savarsita de un militar in termen s-a produs o paguba sau daca sunt bunuri supuse confiscarii, organul competent potrivit legii va stabili despagubirea pe baza de tarif si va dispune asupra confiscarii. Cate o copie de pe procesul-verbal se comunica contravenientului, partii vatamate si celui caruia ii apartin bunurile confiscate. ART. 45 In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante Ministerul de Interne si Ministerul Finantelor Publice vor elabora si vor supune spre aprobare Guvernului norme metodologice privind regimul tichetelor de inscriere a contraventiilor, prevazute la art. 16 alin. (2) si (4). ART. 46 Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, precum si celelalte autoritati ale administratiei publice care au structuri militare vor stabili prin regulamentele interne organele competente sa constate si sa aplice sanctiunile in cazul contraventiilor savarsite de cadrele militare si de angajatii civili in legatura cu serviciul. ART. 47 Dispozitiile prezentei ordonante se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila. ART. 48 Ori de cate ori intr-o lege speciala sau in alt act normativ anterior se face trimitere la Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, trimiterea se va socoti facuta la dispozitiile corespunzatoare din prezenta ordonanta. ART. 49 Cauzele aflate in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante vor continua sa se judece potrivit legii aplicabile in momentul constatarii contraventiei. ART. 50 Actele normative prin care se stabilesc contraventii, in vigoare la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, vor fi modificate sau completate, daca este cazul, in termen de 3 luni, potrivit prevederilor acesteia.

ART. 51 (1) Prezenta ordonanta va intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (2) Pe aceeasi data se abroga Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 148 din 14 noiembrie 1968, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

PRIM-MINISTRU ADRIAN NASTASE

Ministrul finantelor publice, Mihai Nicolae Tanasescu

Ministru de interne, Ioan Rus

165

Contrasemneaza: Ministrul administratiei publice, Octav Cozmanca

p. Ministrul justitiei, Doru Crin Trifoi, secretar de stat

Page 166: Legislatie PSI

166