Lecturi de vacanta cls 2 - cdn4. de vacanta cls 2.pdf¢  ordine hainele din qifonier. in...

download Lecturi de vacanta cls 2 - cdn4. de vacanta cls 2.pdf¢  ordine hainele din qifonier. in dulapul din

of 6

 • date post

  02-Nov-2019
 • Category

  Documents

 • view

  29
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Lecturi de vacanta cls 2 - cdn4. de vacanta cls 2.pdf¢  ordine hainele din qifonier. in...

 • clasa e

  @

  *O

  AA :=@ ,

  texte amuzante gi atractive / jocuri, curiozitdti, glume

 • \

  .1t,

  li::l: l:,:;:t

  \r r' \\

  t\ :,;\

  ltl:\ :;al:l

  ::,,'\ lt'1,::\

  n\*l)1/ '..::.':.,.: :.:.:..r : .,.:'l

  .t:t,.:r.t.: : )..a:.. y' .>-'*4&e

  't.,tlll:*1..

  {tfrrl'.;}. 't:t|lt;: ^t I :

  o povegti inedite 9i atractive

  otexte adaptate pentru scolarul de clasa a ll-a

  o poezii, exercilii, jocuri, glume

  €ffitu$ffieffi

 • Gupnins

 • #-qb@q@M@**@M@

  (de Natasa Galche)

  De cAnd era mic, Andrei era un copil foarte independent gi conqtiincios. incd. din clasa I, ii spusese mamei sale c5. acum este b5.iat mare qi poate s5. meargd singur la qcoald., poate sd igi preg5"teasc5" singur micul dejun sau s5. iqi fac5. patul. Singurul lucru care nu ii pl5.cea deloc era sd iqi pun5, in ordine hainele din qifonier.

  in dulapul din camera sa mereu era o dezordine gtoaznicS.. De pe rafturi, atdrnau, ca tentaculele unei caracatile, mAnecile puloverelor aruncate neglijent.

  s5. poatd. adormi,

  Din fiecare sertar se iveau qosete colorate, care te fixau ca niqte ochi bulbucafi.

  intr-o zi, sora lui mai rr:rate, Laura, ii spusese rAzAnd c5. qifonierul lui este stS.pAnit de un monstru. De atunci, lui Andrei ii intrase in cap cd", intr-adev5,r, in dulapul sdu locuieqte un monstru care ziua st5. neclintit, iar noaptea prinde via!d.. Deqi era deja in clasa alI-a, Andrei era convins cd", in timpul nopfii, din dulap poate s5. ias5" acea fiinld periculoasd" qi s5. il inhafe. in fiecare seard., ca o rurga pe mama lui sd ii citeasc5. o poveste.

  on.Ft'ru[ elin .F *P * lfonleT

  K qb.€h'a dg % smd r*@ @ffi ffi

 • % % @ @>@@ - Andrei, doar nu crezi in asemenea poveqti pentru copii mici! Nulocuieqte niciun monstr.u in dulap! E doar dezordine qi trebuie s5, faci

  curat! Vei vedea cd atunci nu va mai p5.rea deloc inspdimAnt5"tor! ii repeta mama zilnic.

  Toate astea s-au intAmplat pAn5" intr-o zi, cdnd mama lui a trebuit sd r5"mAn5" la serviciu peste program qi nici pAnd la ora de culcare a lui Andrei, nu sosise acas5.. Bdiatul a fost nevoit sd sting6" lumina qi s5" se culce singur, fdrd. a asculta povestea care il adormea. in liniqtea noplii se auzea doar ticditul nep5"sd"tor al ceasului de pe noptierd.. ,,Ntt e nimic tn gifunier! Acum o sd adorm gi o sd uisez frumost" iqi spunea Andrei, liniqtin- du-se singur.

  Trecuse poate o or5. de la culcare cAnd, deodat5., din qifonier, se auzi un foqnet. Andrei tres5"ri. Se ridicS. in coate qi se uit5. lintd la dulap . Zgo- motul se auzi iarS"qi! Dupd. cAteva clipe, uqa qifonierului se intredeschise cu un scArf6.it uqor qi, din interior, sd.ri in Andrei fu gata-gata s5. il strige pe tatdl sd.u.

  - Stai, nu striga, te rog! Nu ili fac niciun rdu!, spusepiticul cu vocea tremurAnd6.. $i mie imi este fric5. noap- tea. in fiecare seard., adorm ascultAnd poveqtile mamei tale. Azi nu am mai auzit povestea qi, nereuqind sd. adorm de team5., m-am gAndit sd ies din qifonier. Nu poti s5. imi spui tu o poveste?

  - Dar... eqti un pitic adevS"rat?? intrebS. Andrei cuochii mari de mirare. $i locuieqti in qifonierul meu? - Nici eu nu qtiu cum qi de ce am apd.rut in dulapul t5.u, dar de cevavreme, locuiesc pe raftul de sus. Acolo e pufin mai ordine. $tii, hainele pe

  care le inghesui mereu, md. deranjeazd, tare. Lumina zilei nu p5.trunde

  ffi% %*ffi dg %b @M

 • % @@K@*@ @ niciodatd., rar noaptea, bluzele qi pantalonii t5i aruncafi par niqte creaturi ingrozitoare cu multe brafe.

  - Hahaha! Aqa a spus qi Laura! Nu e nicio creaturd. acolo, spusecurajos Andrei. E doar dezordine! O sd. fac curat qi nu !i se va mai p5.rea nimic infricoqdtor!

  - Ce bine ar fi! M-ai ajuta foarte tare dacd ai face curat! Ziua aqputea qi eu vedea lumina soarelui, iar noaptea aq dormi liniqtit! - iti promit c5. mAine voi face ordine! spuse Andrei pe un ton hot5.rAt.Acum hai s5. ili spun o poveste, e deja tdrziu. $tii povestea ,,Albe ca

  Zdpada qi cei qapte pitici"?

  - Nu, dar titlul imi place mult! spuse piticul, cuibS.rindu-se lAng5.perna lui Andrei. Dimineafa, cAnd se trezi, Andrei se uit5. in toate pd.rfile. Piticul nu era

  nicd.ieri. il strige, dar nu primi niciun rd.spuns. Se uitd. chiar qi in qifonier, dar printre hainele arr,rncate in mare dezordine nu se putea zdrt ntrntcl

  ,,Oare am visat?!" se intrebS" Andrei scS.rpinAn- du-se ?n cap. ,ir orice caz, azi voi face curat in qifonier! Este intr*adevdr dezastru! $i, dacd. nu a fost doar u.n vis, bietul pitic e nevoit sd trS.iascd. in dezordinea asta!"

  De atunci, o dat5. pe sd.pt5.mAn5., Andrei face ordine in qifonier, avAnd grij5" ca hainele s5. nu mai par5. in lumina noplii niqte creaturi periculoase. $i tot de atunci, in fiecare sear5", citeqte cAte o poves- te, cu voce tare, ca piticul, dac5. totuqi existd,, sd. il poatd. auzt.

  qb @ffi) %K*dr,@ r,_@ffi