Lansarea navei.doc

of 40 /40
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ȘI INOVĂRII Proiectul Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01 AUXILIAR CURRICULAR CLASA a XI -a LANSAREA NAVEI DOMENIU: MECANIC NIVEL: II CALIFICARE: LACATUS CONSTRUCTII NAVALE Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic 1 MECI–CNDIPT / UIP

Embed Size (px)

Transcript of Lansarea navei.doc

Page 1: Lansarea navei.doc

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

Proiectul Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

AUXILIAR CURRICULARCLASA a XI -a

LANSAREA NAVEI

DOMENIU: MECANICNIVEL: IICALIFICARE: LACATUS CONSTRUCTII NAVALE

Martie 2009

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

1

MECI–CNDIPT / UIP

Page 2: Lansarea navei.doc

AUTORI, Dan Eugenia- profesor, Grup Scolar Industrial “C. Brâncoveanu” Brãila

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

2

Page 3: Lansarea navei.doc

CUPRINS

1. COMPETENŢE SPECIFICE MODULULUI DE PRACTICĂ ....................... .pag.52. INFORMAŢII DESPRE SPECIFICUL AGENŢILOR ECONOMICI LA CARE SE

DESFĂŞOARĂ STAGIUL DE PRACTICĂ ..................................................pag.6Descrierea activităţilor derulate de agentul economic cu care unitatea şcolară a încheiat convenţia cadru …….........................................pag6Descrierea locaţiei unde îşi desfăşoară activitatea

agentul economic.............................................................................pag 6Facilităţile pe care le oferă agentul economic elevilor aflaţi în practică …........................................................................................................pag.6Obligaţiile elevului practicant faţă de agentul economic ……….pag.73. MODALITĂŢI DE ORGANIZARE A PRACTICII ............….........................pag.8Deosebirile de organizare ale practicii comasate de practica curenta ...........................................................................................................pag.8Perioada in care se desfasoara practica …………………………..pag.84. RECOMANDĂRI PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR DE SĂNĂTATE ŞI

SECURITATEA MUNCII …………………....................................................pag.95. INSTRUMENTE DE LUCRU ALE ELEVULUI NECESARE DESFĂŞURĂRII

PRACTICII .............................................………...........................................pag.105.1 Jurnal de practica................................................................................pag.105.2 Fisa de observatie nr.1........................................................................pag.125.3 Fisa de observatie nr. 2........................................................................pag.135.4 Fisa de observatie nr.3.........................................................................pag.145.5 Fisa de observatie nr.4.........................................................................pag.155.6 Fisa de lucru nr. 1.................................................................................pag.165.7 Fisa de lucru nr. 2.................................................................................pag.175.8 Fisa delucru nr. 3.................................................................................pag.185.9 Fisa de lucru nr. 4.................................................................................pag.195.10 Studiul de caz nr.1..............................................................................pag.20

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

3

Page 4: Lansarea navei.doc

5.11 Studiul de caz nr. 2.............................................................................pag.215.12 Studiul de caz nr.3..............................................................................pag.22

6. ORGANIZAREA EVALUĂRII ………………………………………................pag.23Evaluarare formativă ……………………………………....................pag.23Evaluarea sumativă ……………………………………......................pag.247. ANEXE.........................................................................................................pag.258. BIBLIOGRAFIE …………………………………………………………............pag.29

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

4

Page 5: Lansarea navei.doc

1. COMPETENTE SPECIFICE MODULULUI DE PRACTICA

1. Stabileşte tehnologia de lansare a navelor in funcţie de dotarea şantierului;

2. Executa lucrarile pregatitoare in vederea lansarii navelor;

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

5

Page 6: Lansarea navei.doc

2. INFORMATII DESPRE SPECIFICUL AGENTILOR ECONOMICI LA CARE SE EFECTUEAZA STAGIUL DE PRACTICA

2.1. Descrierea activitatilor derulate de agentul economic cu care unitatea scolara a incheiat conventia cadru pentru calificarea din care am desprins modulul. Pregatirea tehnicienilor pentru constructii navale implica invatarea unei

game largi de meserii foarte complicate. Absolventii pot lucra la executarea

elementelor simple de constructii, la asamblarea navelor, la lansarea la apa si la

repararea instalatiilor navale. Pentru insusirea competentelor de tehnician constructii

navale elevii unei scoli de profil trebuie sa efectueze practica comasata intr-o

societate comerciala care are profilul de constructii si repararea navelor. Aceste

societati au in dotare toate tipurile de ateliere specifice santierelor de constructii, in

plus sunt dotate cu mijloace pentru ridicarea navelor pe uscat ca: docuri plutitoare,

docuri uscate, cai de ridicarea navelor pe sanii sau carucioare, sincrolifturi si

macarale plutitoare.

Descrierea locatiei unde isi desfasoara activitatea agentul economic. Pentru dobândirea competenţelor specializate, specifice calificării de

lacatus constructii navale, elevii practicanţi trebuie să efectueze practica comasată la

un agent economic care executa lucrari de reparatii si de constructii navale. Astfel de

agenti economici isi desfasoara activitatea in orasele de la malul Dunarii avand

toate conditiile necesare de a repara sau construi o ambarcatiune maritima .

Intr-o astfel de societate elevii isi pot desfasura practica pe navele aflate

in constructie sau reparatie, participand activ la diferite activitati specifice calificarii

pe care o vor obtine la finalul perioadei de pregatire. In acest fel elevii vor dobindii

competentele practice necesare.

2.3. Facilitatile pe care le ofera agentul economic elevilor aflati in practica.Agentul economic are urmatoarle obligatii fata de elevii aflati in practica:

- să asigure toate condiţiile pentru ca maistrul sau tutorele de practica să-şi

îndeplinească sarcinile în ceea ce priveşte formarea elevului;

-să informeze practicantul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care

privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

6

Page 7: Lansarea navei.doc

-să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la

elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;

- să acorde elevului practicant toate drepturile ce decurg din lege, din contractul

colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă;

- să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa

deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora;

- să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să

reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de ucenic, în condiţiile legii;

- să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările

prevăzute de lege;

- să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de elev practicant

a solicitantului;

- să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale elevului.

- să asigure pregătirea profesională a elevului;

- să asigure accesul gratuit al practicantului la servicii de medicină sau medicină a

muncii;

- să asigure verificarea periodică a locului de desfăşurare a activităţii elevului;

- să îl sprijine pe elev în toate acţiunile sale care privesc pregătirea teoretică şi

practică;

- să asigure elevului, în cazul în care raporturile maistrului sau tutorelui de practica

se suspendă sau încetează, continuarea pregătirii profesionale;

- să nu îl utilizeze pe elev la prestarea unor munci care nu au legătură cu calificarea

sau ocupaţia pentru care se pregăteşte;

- să elibereze elevului care a absolvit ucenicia la locul de muncă certificatul de

calificare potrivit legislaţiei în vigoare.

2.4. Obligatiile elevului practicant fata de agentul economicElevul practicant are urmatoarele obligatii fata de agentul economic:

- de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi

revin conform fişei postului;

- de a respecta disciplina muncii;

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

7

Page 8: Lansarea navei.doc

- de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de

muncă aplicabil, precum şi în contractul de ucenicie la locul de muncă;

- de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;

- de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;

- de a respecta secretul de serviciu sau secretele de fabricaţie;

- de a se pregăti profesional;

- de a respecta indicaţiile maistrului de ucenicie

3. MODALITATEA DE ORGANIZAREA PRACTICII

3.1. Deosebirile de organizare ale practicii comasate de practica curenta. Parcurgerea modulului ,,LANSAREA NAVEI`` de către elevii din clasa

a XI-a – anul de completare ai Şcolii de Arte şi Meserii, va asigura dobândirea de

către aceştia a acelor competenţe practice care să le permită integrarea într-un loc

de muncă sau continuarea studiilor la nivel III.

Modulul este independent si se parcurge pe durata stagiilor de pregatire

practica. Stagiile de pregatire practica reprezinta o perioada compacta, de cel putin o

saptamana pe semestru in care elevii efectueaza numai ore de specialitate ( teorie si

instruire practica). Spre deosebire de practica saptamanala efectuata o zi pe

saptamana, stagiile de pregatire practica ofera elevilor avantajul de a dobandi mult

mai usor competentele specifice calificarii. Efectuand practica la agentii economici

elevii se incadreaza in programul agentului economic si dupa terminarea studiilor se

pot adapta mai usor la statutul de angajat. Agentul economic urmareste modul de

realizarea sarcinilor de catre elevii practicanti si selecteaza din rindul acestora viitorii

angajati, conform calificarii obtinute.

3.2. Perioada in care se desfasoara practica Stagiile de pregatire practica reprezinta o perioada compacta, de 6

săptămâni pe an şcolar. Este preferabil ca pregătirea practică comasată să se

realizeze după finalizarea orelor de laborator tehnologic, deoarece in cadrul acestor

ore, elevii isi insusesc noţiunile tehnice specializate referitoare la lansarea navelor .

Cele 6 saptamanii de practica comasata este bine sa fie impartite in mod egal pe

cele 2 semestre.

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

8

Page 9: Lansarea navei.doc

4. RECOMANDARI PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR DE SANATATE SI SECURITATEA MUNCII

Efectuarea stagiilor de pregatire practica la agentii economici ce au ca domeniu de

activitate constructia, repararea si intretinerea ambarcatiunilor navale presupune

respectarea unor norme specifice. Normele sunt impuse de RNR si de specificul

domeniului de activitate.Varietatea lucrarilor executate impun o serie de masuri

pentru normele de sanatae si securitatea muncii. Ele se refera la starea si modul de

folosire a sculelor si dispozitivelor, la prinderea si executarea manevrelor cu

elementele instalatiilor si la executarea lucrarilor.

Normele principale de tehnica securitatii muncii care trebuie respectate in vederea

evitarii accidentelor la lansare sunt:

- verificarea cablurilor de legare;

- verificarea elementelor legaturilor fixe,

- verificarea vinciurilor, a frinelor si sigurantelor pentru a se asigura

buna lor functionare pe timpul lansarii ;

- in toata zona de lansare este interzisa deplasarea persoanelor

straine echipelor de lansare;

- personalul care ramane la bord in timpul lansarii va fi format numai

din muncitorii cu experienta din echipele de lansare si vor sta linga

parapet in bordul dinspre cala;

- la bordul navei vor exista colaci de salvare;

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

9

Page 10: Lansarea navei.doc

5. Instrumente de lucru ale elevului necesare desfasurarii practicii

5.1 JURNAL DE PRACTICĂ

Elev:

Perioada: Stagii de pregatire practica

Locaţie (Agent economic şi departament):

Modul: Lansarea navei

Tema:

Sarcina de lucru:

În jurnalul de practică, elevul va completa următoarele informaţii:

1. Care sunt principalele activităţi relevante pentru modulul de practică pe care

le-aţi observat sau le-aţi desfăşurat?

2. Ce lucruri noi aţi învăţat?

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

10

Page 11: Lansarea navei.doc

3. Care au fost evenimentele sau lucrurile care v-au plăcut? Motivaţi.

4. Ce lucruri/ evenimentele care nu v-au plăcut? Motivaţi.

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

11

Page 12: Lansarea navei.doc

5.2 Fisa de observatie nr.1A LANSARII NAVELOR PE PLAN INCLINAT

1. Supuneti atentiei lansarea navei pe plan inclinat .

2. Dupa incheierea activitatii de observare completati fisa de mai jos:

Etapele lansarii Operatii de verificare Operatii de lansare propriuzisa

Observatii ale maistrului sau tutorelui de practica:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

12

Page 13: Lansarea navei.doc

5.3 Fisa de observatie nr.2A LANSARII NAVEI IN DOC USCAT

1. Supuneti atentiei lansarea navei in doc uscat .

2. Dupa incheierea activitatii de observare completati fisa de mai jos:

Operatii de pregatirea docului pentru lansare

Operatii de lansarea navei

Observatii ale maistrului sau tutorelui de practica:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

13

Page 14: Lansarea navei.doc

5.4 Fisa de observatie nr.3A LANSARII NAVEI IN DOC PLUTITOR

1. Supuneti atentiei lansarea navei in plutitor .

2. Dupa incheierea activitatii de observare completati fisa de mai jos:

Operatii de pregatirea docului pentru lansare

Operatii de lansarea navei

Observatii ale maistrului sau tutorelui de practica:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

14

Page 15: Lansarea navei.doc

5.5 Fisa de observatie nr.4A LANSARII NAVEI CU MIJLOACE MECANIZATE

1. Supuneti atentiei lansarea navei cu carucioare .

2. Dupa incheierea activitatii de observare completati fisa de mai jos:

Componenta instalatiei de lansare Avantajele lansarii cu carucioare

Observatii ale maistrului sau tutorelui de practica:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

15

Page 16: Lansarea navei.doc

5.6 Fisa de lucru nr.1

1. Realizati o compararie intre lansarea navei in doc uscat si lansarea

navelor in doc plutitor completand fisa de mai jos.

Operatii de pregatire pentru lansarea navei in

doc plutitor

Operatii de pregatire pentru lansarea in doc

uscat

Deosebiri Asemanari

Observatii ale maistrului sau tutorelui de practica:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

16

Page 17: Lansarea navei.doc

5.7 Fisa de lucru nr.2

1. Realizati o comparatie intre lansarea transversala a navei si

lansarea longitudinala a navei completand fisa de mai jos.

Asemanari Deosebiri

Observatii ale maistrului sau tutorelui de practica:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

17

Page 18: Lansarea navei.doc

5.8 Fisa de lucru nr.3

1. Realizati o comparatie intre lansarea navei cu carucioare si lansarea

navei cu ajutorul macaralelor completand fisa de mai jos.

Componenta instalatiei de

lansare cu carucioare

Utilaje utilizate la lansarea cu

macarale

Ce metoda prezinta avantaje

Asemanari Deosebiri

Observatii ale maistrului sau tutorelui de practica:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

18

Page 19: Lansarea navei.doc

5.9 Fisa de lucru nr.4

1 Pentru lansarea navei se utilizeaza planul inclinat.

2. Completati tabelul de mai jos dupa lansarea navei.

Operatie de verificare

Rolul operatiei de verificare

Operatii de lansare Rolul operatiei de lansare

Observatii ale maistrului sau tutorelui de practica:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

19

Page 20: Lansarea navei.doc

5.10 Studiul de caz nr.1

Are loc lansarea transversala a navei. Nava se blocheaza pe cala.

1. Precizati cauzele.

2. Care sunt masurile pentru evitarea acestui esec?

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

20

Page 21: Lansarea navei.doc

5.11 Studiul de caz nr.2

Are loc lansarea longitudinala a navei.

1. Ce fenomene nedorite pot sa apara?

2. Spre ce directie este orientata pupa si de ce?

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

21

Page 22: Lansarea navei.doc

5.12 Studiul de caz nr.3

Aveti de lansat o nava de dimensiuni mici.

1. Ce metoda de lansare veti folosi si de ce?

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

22

Page 23: Lansarea navei.doc

6.Organizarea evaluarii Evaluarea formativa, continua este implicita demersului pedagogic

curent in orele din modulul “ Stagii de pregatire practica”, pemitand profesorului si

elevului, sa cunoasca nivelul de achizitionare a competentelor si a abilitatilor, sa

identifice lacunele si cauzele lor, sa faca remedierele care se impun in vederea

ameliorarii procesului de predare-invatare.

Evaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează competenţele tehnice

specializate din standardul de pregătire profesională.

Se pot utiliza diferite metode de evaluare care să confere caracterul

formativ al evaluării, folosind pe lângă metodele clasice şi metodele alternative ca:

- observarea sistematică a elevului

- investigarea

- proiectul

Autoevaluarea este una din metode care capătă o extindere tot mai

mare datorită faptului că elevii îşi exprimă liber opinii proprii, îşi susţin şi motivează

propunerile.

6.1.Evaluarea formativă Evaluarea formativă în vederea învăţării are loc în perioada de practică

comasată, principalul scop fiind acela de a oferi elevului feedback imediat, pentru a-l

sprijini în următoarele activităţi de învăţare şi dezvoltare.

Prin evaluarea formativă elevul practicant este sprijinit în cadrul procesului de

învăţare. Prin această evaluare, maistrul instructor află ce ştie elevul la un moment dat,

dacă există discrepanţe din punct de vedere al înţelegerii cunoştinţelor teoretice şi

practice. De exemplu, atunci când maistrul instructor face aprecieri în legătură cu

activităţile practice ale unui elev practicant.

Evaluarea se va realiza pe parcursul perioadei de practica prin lucrari

practice repartizate fiecarui elev sau unui grup de elevi ( fiecare avind in cadrul

grupului sarcini bine delimitate)

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

23

Page 24: Lansarea navei.doc

6.2. Evaluarea sumativă

Evaluarea sumativă stabileşte dacă elevul practicant a promovat sau nu

stagiul de pregătire practică, dobândind astfel competenţelor specifice modului

Lansarea navei. Evaluarea sumativă necesită un grad mai mare de sprijin acordat

elevilor din partea maistrului instructor decât evaluarea formativă.

La sfirsitul perioadei de practica elevul va trebui sa prezinte un portofoliu

care sa contina :

- fisele de observatie pentru fiecare tema in parte;

- fisele de lucru pentru fiecare tema;

- un album cu avariile observate in perioada de practica care sa cuprinda si

cauza avariei si metodele de remediere;

Pregătirea elevilor la sfârşitul perioadei de stagiu de pregătire practică

poate fi testată printr-o verificare practică.

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

24

Page 25: Lansarea navei.doc

ANEXE

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

25

Page 26: Lansarea navei.doc

Lansarea longitudinala

Lansarea transversala

Cala de lansare transversala

1- fila de cala, 2- sanie, 3- lemente de legare

Cala de lansare longitudinala

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

26

Page 27: Lansarea navei.doc

Constructia unei file de cala pentru lansarea transversala

Constructia saniei de lansare

Lansara pe doc cu platforma crenelata

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

27

Page 28: Lansarea navei.doc

Lansarea cu macarale

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

28

Page 29: Lansarea navei.doc

Bibliografie

1. E. Calina, E. Patruceanu, A. Bidoaie, D. Popescu, I. Novac – Utilajul si

tehnologia constructiilor mecanice- nave, Ed. Didactica, Bucuresti, 1981

2. Gh. Uzunov, I. Dragomir, D. Pascale- Indrumatorul ofiterului de nava Ed.

Tehnica, Bucuresti, 1983

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

29