KMBT C224e-20200511121543 · 2020-05-12 · RELEVANT, EDUCATIE DESCHISA pentru toti - CRED", cod...

of 7 /7
* * * * * * * * * * * * UNIUNEA EUROPEAN)\ Nr. 2986/CRED/07.05.2020 SECRETAR DE STAT r RODICA LUMINITA Catre I lnspectoratul Judetean Olt/Dolj/Gorj/MehedintiNatcea Casa Corpului Didactic din judetele Olt/Dolj/Gorj/MehedintiNatcea Doamnei/Domnului Inspector General Doamnei/Domnului Director lnstrumente Structurale 2014·2020 Ref.: Selectie cadre didactice din fnviitamantul primar gimnazial, fn vederea participiirii la cursul de formare profesionala continua "CRED - Curriculum relevant, educatie deschisii pentru toti. Formare nivel II - invatiimant primar" "CRED-Curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti. Formare nivel II - fnviitamant gimnazial", acreditat de Casele Corpului Didactic din judetele Buziiu, Cluj, Ott, Teleorman, din municipiul In cadrul proiectului ,,CURRICULUM RELEVANT, EDUCA TIE DESCH/SA pentru toti - CRED". Ministerul Educatiei Cercetarii, 1n calitate de beneficiar, 1n parteneriat cu lnstitutul de ale Educatiei, cu Casele Corpului Didactic din judetele Buzau, Cluj, Olt , Teleorman, din municipiul respectiv lnspectoratele Judetene Bihor lnspectoratul al Municipiului implementeaza 1n perioada 15 . 11.2017 - 14. 11.2021 proiectul ,,CURRICULUM RELEVANT, EDUCATIE DESCHISA pentru toti - CRED", cod SMIS 2014+: 118327, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020, Ax.a prioritara 6: Educatie competente, Prioritatea de investitii 10.i Reducerea prevenirea abandonului timpuriu promovarea accesului egal la 1nvatamantul primar secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de 1nvatare formate, nonformale informale pentru reintegrarea 1n educatie formare. In cadrul proiectului CRED, casele corpului didactic partenere au acreditat programele de formare continua "CRED - Curriculum relevant, educatie deschisa pentru tofi. Formare nivel II - invatamont primar" "CRED - Curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti. Formare nivel II - invatamont iN EDUCATIE ! ,, Curriculum relevant, educa\ie pentru tof - CRED Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Embed Size (px)

Transcript of KMBT C224e-20200511121543 · 2020-05-12 · RELEVANT, EDUCATIE DESCHISA pentru toti - CRED", cod...

Page 1: KMBT C224e-20200511121543 · 2020-05-12 · RELEVANT, EDUCATIE DESCHISA pentru toti - CRED", cod SMIS 2014+: 118327, cofinantat din Fondul Social ... Germana FORMATO RI 0 0 0 0 0

* * * * * * * * * * * *

UNIUNEA EUROPEAN)\

Nr. 2986/CRED/07.05.2020

SECRETAR DE STAT r

RODICA LUMINITA BARCA.~j(,01\., Cat re I

lnspectoratul ~colar Judetean Olt/Dolj/Gorj/MehedintiNatcea

Casa Corpului Didactic din judetele Olt/Dolj/Gorj/MehedintiNatcea

Doamnei/Domnului Inspector ~colar General

Doamnei/Domnului Director

DRAGO~

lnstrumente Structurale 2014·2020

Ref.: Selectie cadre didactice din fnviitamantul primar ~i gimnazial, fn vederea participiirii la cursul de formare profesionala continua "CRED - Curriculum relevant, educatie deschisii pentru toti. Formare nivel II - invatiimant primar" ~i "CRED-Curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti. Formare nivel II - fnviitamant gimnazial", acreditat de Casele Corpului Didactic din judetele Boto~ani, Bra~ov, Buziiu, Cluj, Ott, Teleorman, Timi~ ~i din municipiul Bucure~ti, In cadrul proiectului ,,CURRICULUM RELEVANT, EDUCA TIE DESCH/SA pentru toti - CRED".

Ministerul Educatiei ~i Cercetarii, 1n calitate de beneficiar, 1n parteneriat cu lnstitutul de ~tiinte ale Educatiei, cu Casele Corpului Didactic din judetele Boto~ani, Bra~ov, Buzau, Cluj, Olt, Teleorman, Timi~ ~i din municipiul Bucure~ti, respectiv lnspectoratele ~colare Judetene la~i , Bihor ~i lnspectoratul ~colar al Municipiului Bucure~ti , implementeaza 1n perioada 15.11.2017 - 14.11.2021 proiectul ,,CURRICULUM RELEVANT, EDUCATIE DESCHISA pentru toti - CRED", cod SMIS 2014+: 118327, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020, Ax.a prioritara 6: Educatie ~i

competente, Prioritatea de investitii 10.i Reducerea ~i prevenirea abandonului ~colar timpuriu ~i

promovarea accesului egal la 1nvatamantul pre~colar, primar ~i secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de 1nvatare formate, nonformale ~i informale pentru reintegrarea 1n educatie ~i formare.

In cadrul proiectului CRED, casele corpului didactic partenere au acreditat programele de formare continua "CRED - Curriculum relevant, educatie deschisa pentru tofi. Formare nivel II - invatamont primar" ~i "CRED - Curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti. Formare nivel II - invatamont

CR~ iN EDUCATIE !

,,Curriculum relevant, educa\ie deschis~ pentru tof - CRED

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Page 2: KMBT C224e-20200511121543 · 2020-05-12 · RELEVANT, EDUCATIE DESCHISA pentru toti - CRED", cod SMIS 2014+: 118327, cofinantat din Fondul Social ... Germana FORMATO RI 0 0 0 0 0

* * * * * * * * * *•*

UNIUNEA EUROPEANA Instrument& Structurale

2014-2020

gimnazial", ambele cu durata de 120 ore, blended-learning, avand alocate 30 credite profesionale transf erabile.

Avand 1n vedere prevederile art.64 al in. (1 )-(2), din Legea educatiei nationale nr.112011, cu modificarile ~i completarile ulterioare, potrivit carora: "Jn inviitiimantul preuniversitar se aplicii Curriculumul national ( .... . ) care reprezintii ansamblul coerent al planurilor-cadru de inviitiimant ~i al programelor ~colare din inviitiimantul preuniversitar" ~i necesitatea aplicarii noilor planuri - cadru ~i

programe ~colare, elaborate de Ministerul Educatiei ~i Cercetarii, cadrele didactice selectate ~i validate de catre conducerea unitatilor de inva~amant au obliga~ia de a participa la cursul de formare, iar conducerea unita~ilor de invatamant din care provin are obligatia sa asigure prezenta acestora la cursul de formare.

in cadrul programelor de formare continua acreditate, 1n proiectul CRED se acorda o atentie speciala formarii / dezvoltarii / exersarii competentelor digitale pentru cadrele didactice din 1nvatamantul prirnar ~i gimnazial. Astfel, pe parcursul activita~ilor de formare, cadrele didactice participante sunt implicate activ, atat 1n activitatea de formare online sincrona (webminare) cat ~i asincrona, utilizand platforma pentru 1nvatare individuala.

Aceste competente sunt necesare pentru activitatea de sprijin ~i 1nvatare online a elevilor, fapt pentru care solicitam conducerii ISJ ~i unitatilor de 1nvatamant sa ne sprijine 1n constituirea cu celeritate a grupelor de forrnare, pentru a pregati inclusiv debutul ~i desfa~urarea anului ~colar 2020-2021 .

Activitatea de seleqie a grupului tinta este permanenta, 1n conformitate cu prevederile Metodologiei de selectie, iar formarea cadrelor didactice din 1nvatamantul primar ~i gimnazial se va desfa~ura, continuand cu noi serii 1n perioada 8 iunie - 31 august 2020, cu posibilitatea prelungirii 1n funqie de conditiile speciale create de pandemia covid-19.

in acest context, pe perioada starii de urgental alerta sau a mentinerii restrictiilor privind constituirea grupurilor mai mari de 3-5 persoane, selectia cadrelor didactice din 1nvatamantul primar ~i gimnazial se va realiza la nivelul cornisiei pentru perfectionare ~i formare continua din cadrul fiecarei unitati de 1nvatamant, 1n concordanta cu criteriile de seleqie prevazute 1n ANEXA 2 la prezenta adresa. Validarea propunerilor comisiei pentru perfectionare ~i formare continua se realizeaza de catre directorul unitatii de 1nvatamant,

Grupul tinta al proiectului CRED este reprezentat de un numar de 55.000 cadre didactice, calificate, 1ncadrate 1n 1nvatamantul primar ~i gimnazial, pe perioada nedeterrninata sau pe perioada determinata.

Pentru regiunea Sud-Vest OLTENIA numarul de cursanti alocati pe judete ~i discipline partenerului CCD Olt, 1n functie de numarul de cadre didactice calificate, este prezentat 1n ANEXA 3 la prezenta adresa.

CR~D iN EDUCATIE !

,,Curriculum relevant, educatie deschis~ pentru toti" - CRED

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Page 3: KMBT C224e-20200511121543 · 2020-05-12 · RELEVANT, EDUCATIE DESCHISA pentru toti - CRED", cod SMIS 2014+: 118327, cofinantat din Fondul Social ... Germana FORMATO RI 0 0 0 0 0

*** * * * * * * * * *

UNIUNEA EUROPEANA • lnstrumente Structurale 2014.2020

Tn situatia In care nu sunt formatori certificati pentru toate disciplinele sau nu avem un numar de cursanti care sa constituie una sau mai multe grupe pentru o anumita disciplina, pentru atingerea indicatorilor de proiect se va avea In vedere numarul total de locuri alocat judetelor componente ale regiunii Sud-Vest OL TENIA, conform datelor de la finalul ANEXEI 3.

Daca numarul de solicitanti care doresc sa urmeze cursul depa~e~te numarul de locuri alocat, se vor lntocmi liste suplimentare.

Procesul de selectie a grupului tinta vizeaza, In continuare, lnvatamantul primar ~i toate disciplinele din lnvatamantul gimnazial pentru care exista formatori certificati ~i acreditati In cadrul proiectului CRED.

Va rugam sa asigurati informarea tuturor unitatilor de lnvatamant din reteaua ~colara a judetului dumneavoastra, referitor la continuarea procesului de seleqie pentru lnvatamantul primar ~i pentru toate disciplinele din lnvatamantul gimnazial pentru care exista formatori certificati ~i acreditati.

Pentru atingerea indicatorilor de proiect, prin care se prevede participarea a 6.000 de directori la programul de formare continua, vor fi selectati direct ~i vor participa la cursurile de formare directorii ~i directorii adjunqi din unitati de lnvatamant care ~colarizeaza elevi pe nivelul de lnvatamant primar ~i/sau gimnazial.

Calendarul de seleqie a cadrelor didactice din lnvatamantul primar ~i gimnazial este prevazut In ANEXA 1 a prezentei adrese.

Forma de organizare a activitatilor de formare pentru seriile urmatoare va fi comunicata ulterior, In f unqie de continuarea starii de urgenta sau de alerta.

Pentru relatii suplimentare, persoana de contact este domnul Emil Dragomirescu, expert operational implementare formare, adresa de e-mail: [email protected]

Director UIPFFS, Director DMRURS,

Merima Carmen PETROVIC!

Manager proiect d, ,,,--..,

Corina MARIN ~

Expert coordonator monilriz~fe

CR~ iN EDUCATIE ! .

,,Curriculum relevant, educatie deschis~ pentru toti" - CRED

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Page 4: KMBT C224e-20200511121543 · 2020-05-12 · RELEVANT, EDUCATIE DESCHISA pentru toti - CRED", cod SMIS 2014+: 118327, cofinantat din Fondul Social ... Germana FORMATO RI 0 0 0 0 0

*** * * * * * * * * *

UNIUNEA EUROPEANA • lnstrumente Structurale 2014-2020

ANEXA 1 la Adresa nr.2986/CRED/07.05.2020

Calendarul selectiei grupului tinta, cadre didactice din invatamantul primar ~i gimnazial, pentru disciplinele la care exista formatori

acreditati '

lnformarea unitatilor de 1nvatamant ~i publicarea pe site-ul fiecarui inspectorat ~colar a

calendarului ~i a criteriilor de seleqie a cadrelor didactice din 1nvatamantul primar ~i

gimnazial;

Pana la data de 12.05.2020

Selectia cadrelor didactice din 1nvatamantul primar ~i gimnazial, la propunerea

responsabililor de comisii metodice ~i validarea de catre conducerea unitatii de invatamant.

Seleqia poate fi facuta online, iar documentele doveditoare se pot semna dupa 1ncetarea starii

de urgenta.

Pana la data de 22.05.2020

Transmiterea de catre unitatea de 1nvatamant a listei, 1n format electronic, cu cadrele

didactice selectate, la inspectoratul ~colar ~i la casa corpului didactic, din fiecare judet;

Pana la data de 27.05.2020

Depunerea/Transmiterea pe e-mail la sediul CCD a dosarelor de 1nscriere de catre cadrele

didactice seleqionate. Dosarele cursantilor In format letric vor fi depuse la sediile ccd-urilor

dupa 1ncetarea starii de urgenta.

Pana la data de 03.06.2020

CR~ iN EDU CA TIE I

,,Curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti" - CRED Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 Pag. 1

Page 5: KMBT C224e-20200511121543 · 2020-05-12 · RELEVANT, EDUCATIE DESCHISA pentru toti - CRED", cod SMIS 2014+: 118327, cofinantat din Fondul Social ... Germana FORMATO RI 0 0 0 0 0

*** * * * * * * * * *

UNIUNEA EUROPEAN.A • ANEXA 2 la Adresa nr.2986/CRED/07.05.2020

lnstrumente Structurale 2014-2020

Criteriile de selectie a cadrelor didactice din fnvatamantul , , primar ~i gimnazial

a. Cadru didactic 1n 1nvatamantul primar sau gimnazial;

b. Cadru didactic titular care functioneaza 1ntr-o unitate din mediul rural (minim 50%);

c. Cadre didactice titulare din unitatile de 1nvatamant situate 1n localitati dezavantajate

socio-economic;

d. Cadru didactic titular care sa aiba eel putin definitivarea 1n 1nvatamant;

e . Cadru didactic titular care, la momentul selectiei, mai are eel putin 5 ani pana la

incetarea activitatii didactice prin pensionare;

f. Director/director adjunct de unitate de 1nvatamant, cadru didactic din 1nvatamantul

primar sau gimnazial

Nota:

in conditiile in care numarul locurilor alocate nu poate fi ocupat cu cadre didactice

titulare, pot fi selectate ~i cadre didactice calificate cu statut de suplinitor.

CR~ iNEDUCATIEI

,,Curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti" - CRED Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 Pag. 1

Page 6: KMBT C224e-20200511121543 · 2020-05-12 · RELEVANT, EDUCATIE DESCHISA pentru toti - CRED", cod SMIS 2014+: 118327, cofinantat din Fondul Social ... Germana FORMATO RI 0 0 0 0 0

UNIUNEA EUROPEANA • Instrument& Structurale 2014-2020

ANEXA 3 la Adresa nr.2986/CRED/07.05.2020

REPARTIZARE CURSANTI PE DISCIPLINE PE REGIUNEA SUD-VEST OL TENIA '

NUMAR CADRE DIDACTICE/FORMATORI

TOTAL TOTAL

REGIUNE ARIE

DISC/PL/NA DJ GJ MH OT VL ALOCATPE ALOCATPE

CURR/CU LARA DISC/PL/NA ARIE PE PE REGIUNE REG/UNE

TOTAL 171 124 123 191 191

Lb. Romana FORMATO RI 2 2 2 2 2 643

ALOCAT 137 100 99 154 154

TOTAL 291 91 83 132 143

Lb. Engleza FORMATORI 1 1 1 1 2 595

ALOCAT 234 73 67 106 115

TOTAL 183 61 48 92 70

Lb. Franceza FORMATO RI 2 1 1 1 0 365

LIMBA$1 ALOCAT 147 49 39 74 56

COMUNICARE 1612

TOTAL 0 4 1 2 4

Lb. Germana FORMATO RI 0 0 0 0 0 9 ALOCAT 0 3 1 2 3

TOTAL 0 0 0 0 0

Lb. Maghiara FORMATORI 0 0 0 0 0 0 SUD-

ALOCAT 0 0 0 0 0 VEST

OLTENIA TOTAL 0 0 0 0 0

Altele FORMATORI 0 0 0 0 0 0

ALOCAT 0 0 0 0 0

TOTAL 278 102 89 156 147

MATEMATICA FORMATORI 2 2 3 2 2 621

ALOCAT 223 82 72 125 118

TOTAL 120 48 47 81 61

FIZICA FORMATORI 2 1 0 1 1 287

MATEMATICA ALOCAT 96 39 38 65 49

$1 $TllNTE 1407

TOTAL 78 24 18 48 29

CHIMIE FORMATORI 1 0 1 1 0 158

ALOCAT 63 19 14 39 23

TOTAL 151 52 55 98 68

BIOLOGIE FORMATO RI 1 1 1 1 1 341

ALOCAT 121 42 44 79 55

CR~ iN EDUCA TJE !

11Curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti" - CRED Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Page 7: KMBT C224e-20200511121543 · 2020-05-12 · RELEVANT, EDUCATIE DESCHISA pentru toti - CRED", cod SMIS 2014+: 118327, cofinantat din Fondul Social ... Germana FORMATO RI 0 0 0 0 0

*** * * • * * * ***

UNIUNEA EUROPEANA

OMSI SOCIETATE

ARTE

EDUCATIE FIZICA SI

SPORT

TEHNOLOGll

lstorie

Geografie

Religie

Stiinte Sociale

Ed Muzicala

Ed Plastica

AL TELE

Ed Fizica

TIC

Tehnologii

PRIMAR

TOTAL 164

FORMATORI 1

ALOCAT 132

TOTAL 51

FORMATO RI 1

ALOCAT 41

TOTAL 65

FORMATORI 1

ALOCAT 52

TOTAL 3

FORMATORI 0

ALOCAT 2

TOTAL 10

FORMATORI 0

ALOCAT 8

TOTAL 4

FORMATORI 1

ALOCAT 3

TOTAL 0

FORMATORI 0

ALOCAT 0

TOTAL 270

FORMATO RI 2

ALOCAT 217

TOTAL 7

FORMATORI 1

ALOCAT 6

TOTAL 0

FORMATORI 0

ALOCAT 0

TOTAL 989

FORMATORI 4

ALOCAT 437

DJ

TOTAL ALOCAT PE JUDETE GIMNAZIAL 1251

TOTALALOCAT PE JUDETE PRIMAR 437

TOTAL ALOCAT PE REGIUNE GIMNAZIAL 4508

TOTAL ALOCAT PE REGIUNE PRIMAR 1402

CR~

53

1

43

39

1

31

62

1

so 13

0

10

33

1

27

15

0

12

1

0

1

87

2

70

13

1

10

26

0

21

512

4

226

GJ

624

226

iN EDUCATIE !

57 93 55

1 2 1

46 75 44

54 77 51

1 1 1

43 62 41

31 114 82

0 1 1

25 92 66

2 10 14

0 0 0

2 8 11

21 16 30

0 1 1

17 13 24

10 15 9

0 0 0

8 12 7

2 1 6

0 0 0

2 1 s 84 131 98

2 1 1

68 105 79

10 28 34

1 1 1

8 23 27

15 37 23

0 0 1

12 30 18

419 691 565

4 s 4

185 305 249

MH OT VL

626 1056 951

185 305 249

,,Curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti" - CRED

~: tnstrumente Structurale

2014-2020

339

219

876

285

34

88

43 139

8

539 539

74

155

81

1402 1402

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020