Jurnalul municipal · funcþie de anumite condiþionãri (spre exemplu, anumite intervale orare în...

of 15 /15
Jurnalul municipal Ziar de informare cetãþeneascã Nr. 51 Aprilie/Mai/Iunie 2010 www.primariaclujnapoca.ro TELEFONUL PRIMARULUI LA DISPOZIÞIA CETÃÞEANULUI 0264984 O COMUNITATE BINE INFORMATà ESTE O COMUNITATE PUTERNICà CLUJ-NAPOCA Jurnalul municipal Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Cluj-Napoca pagina 2 Plimbare gratuitã cu bicicleta pagina 15 Campania “Clujenii aproape de sinistraþi” pagina 4 Gratuitãþile la transportul în comun pentru pensionari se menþin ºi în 2010 pagina 16 Pecs, Capitalã Culturalã Europeanã Proiectul Centrului Cultural Transilvania ºi al Filarmonicii SE DISTRIBUIE GRATUIT CETÃÞENILOR DIN CLUJ-NAPOCA pagina 7 Începând din 14 iulie, ghiºeele de relaþii cu publicul din cadrul Centrului de Informare pentru Cetãþeni, din str. Moþilor nr 7 vor fi dotate cu un sistem electronic numit “con- trolor de opinie”. Sistemul este format dintr-un dispozitiv electronic care va fi mon- tat pe biroul fiecãrui angajat de la CIC. Dispozitivul va conþine o fotografie, numele complet al angajatului respectiv, precum ºi trei butoane marcate cu “nesatisfãcãtor”, “bine”, “foarte bine”. Dispozitivul este electronic ºi trans- mite datele unei staþii centrale care înregistreazã ora, staþia ºi mesajul transmis. În acest fel, fiecare cetãþean care intrã în legãturã cu funcþionarii de la CIC va putea, la finalul întrevederii sã dea o “notã”, sã aprecieze în aceastã marjã calitatea serviciului de care a beneficiat. La finalul unei luni, acest experiment va fi evaluat ºi vom stabili dacã vom continua sau nu utilizarea controlorilor de opinie. Testul de o lunã ne va permite sã realizãm o evaluare a percepþiei cetãþenilor asupra calitãþii serviciilor primite ºi sã îmbunãtãþim, acolo unde este cazul, aceste ser- vicii. Sistemul permite obþinerea de date compa- rative pe anumite perioade pe aceeaºi staþie, astfel vom vedea dacã randamentul scade sau creºte în funcþie de anumite condiþionãri (spre exemplu, anumite intervale orare în care scade calitatea ser- viciilor). Se pot obþine, astfel, statistici zilnice, sãptãmânale, lunare, anuale, etc, pe angajaþi, pe ghiºee, pe servicii etc. Din evaluarea finalã vom obþine ºi indicatori cu privire la cel mai apreciat funcþionar de cãtre cetãþeni, iar acesta va primi titlul de ”angajatul lunii”. Centrul de Informare pentru Cetãþeni este unul dintre cele mai solicitate dintre ghiºeele de relaþii cu publicul din municipiu, dar ºi din þarã. În sãptãmâna trecutã au apelat la serviciile Centrului de Informare pentru Cetãþeni 8.106 persoane. CONTROLORII DE OPINIE, UN SISTEM LA DISPOZIÞIA CETÃÞENILOR Primarul Sorin Apostu a propus Consiliului Local modificarea regu- lamentului administrãrii pieþelor agroalimentare administrate de mu- nicipalitate. Astfel în urma noii Ho- tãrâri de Consiliu local, cei care prac- ticã preþuri mai mari decât dublul preþurilor de referinþã afiºate în pieþe, vor fi amendaþi ºi vor acumula puncte de penalizare, care pot duce la anularea dreptului de a vinde în pieþe. “Am observat cã diferenþele de preþ în anumite zile sunt exorbitante la unele alimente de sezon, de pânã la 4-5 ori peste preþul pe care îl au în piaþa de gros. Am impus un prag maxim al preþului, pentru a le asigu- ra clujenilor alimente la un preþ corect” a explicat primarul Sorin Apostu. Pentru comercianþii care decid sã nu punã adaos la preþul de referinþã mesele în piaþã vor fi oferite gratuit. PRIMÃRIA ÞINE PREÞURILE DIN PIEÞE SUB CONTROL Proiectul parkingurilor de cartier prinde contur Din luna iulie locuitorii din cartierul Mãnãºtur vor avea un parking modern cu 490 de locuri de parcare În cartierul Mãrãºti au demarat lucrãrile la parkingul de pe str. Fabricii nr. 4 – Fabricii de Zahãr nr. 5 PAGINA 10 PARKINGURILE DE CARTIER PRIND CONTUR PARKINGURILE DE CARTIER PRIND CONTUR Parking Mãnãºtur Parking Mãrãºti PAGINA 2

Embed Size (px)

Transcript of Jurnalul municipal · funcþie de anumite condiþionãri (spre exemplu, anumite intervale orare în...

Page 1: Jurnalul municipal · funcþie de anumite condiþionãri (spre exemplu, anumite intervale orare în care scade calitatea ser-viciilor). Se pot obþine, astfel, statistici zilnice,

Jurnalul municipalZiar de informare cetãþeneascã �� Nr. 51 �� Aprilie/Mai/Iunie �� 2010

w w w . p r i m a r i a c l u j n a p o c a . r o

TELEFONUL PRIMARULUILA DISPOZIÞIA CETÃÞEANULUI

0264984

O COMUNITATE BINE INFORMATÃ ESTE O COMUNITATE PUTERNICÃ

CLUJ-NAPOCA

Jurnalul municipalPublicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Cluj-Napoca

pagina 2

Plimbare gratuitã cu bicicleta

pagina 15

Campania “Clujenii aproape de sinistraþi”

pagina 4

Gratuitãþile la transportul în comunpentru pensionari semenþin ºi în 2010

pagina 16

Pecs, CapitalãCulturalãEuropeanã

ProiectulCentrului CulturalTransilvania ºi al Filarmonicii

S E D I S T R I B U I E G R A T U I T C E T Ã Þ E N I L O R D I N C L U J - N A P O C A

pagina 7

Începând din 14 iulie, ghiºeele de relaþii cupublicul din cadrul Centrului de Informarepentru Cetãþeni, din str. Moþilor nr 7 vor fidotate cu un sistem electronic numit “con-trolor de opinie”. Sistemul este format dintr-un dispozitiv electronic care va fi mon-tat pe biroul fiecãrui angajat de la CIC.

Dispozitivul va conþine o fotografie, numelecomplet al angajatului respectiv, precum ºi treibutoane marcate cu “nesatisfãcãtor”, “bine”,“foarte bine”. Dispozitivul este electronic ºi trans-mite datele unei staþii centrale care înregistreazãora, staþia ºi mesajul transmis. În acest fel, fiecarecetãþean care intrã în legãturã cu funcþionarii de laCIC va putea, la finalul întrevederii sã dea o “notã”,sã aprecieze în aceastã marjã calitatea serviciului decare a beneficiat.

La finalul unei luni, acest experiment va fievaluat ºi vom stabili dacã vom continua sau nuutilizarea controlorilor de opinie. Testul de o lunã

ne va permite sã realizãm o evaluare a percepþieicetãþenilor asupra calitãþii serviciilor primite ºi sãîmbunãtãþim, acolo unde este cazul, aceste ser-vicii. Sistemul permite obþinerea de date compa-rative pe anumite perioade pe aceeaºi staþie, astfelvom vedea dacã randamentul scade sau creºte înfuncþie de anumite condiþionãri (spre exemplu,anumite intervale orare în care scade calitatea ser-viciilor). Se pot obþine, astfel, statistici zilnice,sãptãmânale, lunare, anuale, etc, pe angajaþi, peghiºee, pe servicii etc.

Din evaluarea finalã vom obþine ºi indicatoricu privire la cel mai apreciat funcþionar de cãtrecetãþeni, iar acesta va primi titlul de ”angajatullunii”.

Centrul de Informare pentru Cetãþeni esteunul dintre cele mai solicitate dintre ghiºeele derelaþii cu publicul din municipiu, dar ºi din þarã.

În sãptãmâna trecutã au apelat la serviciileCentrului de Informare pentru Cetãþeni 8.106persoane.

CONTROLORII DE OPINIE, UN SISTEM LA DISPOZIÞIA CETÃÞENILOR

Primarul Sorin Apostu a propusConsiliului Local modificarea regu-lamentului administrãrii pieþeloragroalimentare administrate de mu-nicipalitate. Astfel în urma noii Ho-tãrâri de Consiliu local, cei care prac-ticã preþuri mai mari decât dublulpreþurilor de referinþã afiºate în pieþe,vor fi amendaþi ºi vor acumulapuncte de penalizare, care pot duce laanularea dreptului de a vinde înpieþe.

“Am observat cã diferenþele depreþ în anumite zile sunt exorbitantela unele alimente de sezon, de pânã la4-5 ori peste preþul pe care îl au înpiaþa de gros. Am impus un pragmaxim al preþului, pentru a le asigu-ra clujenilor alimente la un preþ corect” a explicat primarul SorinApostu. Pentru comercianþii caredecid sã nu punã adaos la preþul dereferinþã mesele în piaþã vor fi oferitegratuit.

PRIMÃRIA ÞINEPREÞURILE DIN PIEÞE SUB CONTROL

Proiectul parkingurilor de cartier prinde contur �� Din luna iulie locuitorii

din cartierul Mãnãºtur vor avea un parking modern cu 490 de locuri de parcare ��

În cartierul Mãrãºti au demarat lucrãrile la parkingul de pe str. Fabricii nr. 4 – Fabricii

de Zahãr nr. 5PAGINA 10

PARKINGURILE DE CARTIERPRIND CONTUR

PARKINGURILE DE CARTIERPRIND CONTUR

Parking Mãnãºtur

Parking MãrãºtiPPAAGGIINNAA 22

Page 2: Jurnalul municipal · funcþie de anumite condiþionãri (spre exemplu, anumite intervale orare în care scade calitatea ser-viciilor). Se pot obþine, astfel, statistici zilnice,

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA A PRELUAT ÎN ADMINISTRARE SPITALUL MUNICIPAL CLUJANA

Jurnalul municipalCluj-NapocaInformativ

Numãrul 51 � Aprilie-Mai-Iunie � 2010 Pagina 2

www.primariaclujnapoca.ro

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA A PRELUAT ÎN ADMINISTRARE SPITALUL MUNICIPAL CLUJANA

Joi, 24 iunie 2010, primarulSorin Apostu a semnat procesul-verbal de preluare înadministrarea Consiliului Locala Spitalului municipal Clujana.Consiliul Local Cluj-Napoca a

decis preluarea Spitalului Clinic Mu-nicipal Cluj-Napoca prin HCL nr.248/ 2010. “Am solicitat conduceriispitalului un plan de management,pentru a vedea care este viziuneaprivind administrarea ºi care sunt prio-ritãþile pentru urmãtoarea perioadã.Doresc ca acest spital sã ofere serviciimedicale complexe ºi de calitate clu-jenilor” a declarat primarul SorinApostu.

Transferul managementului Spita-lului Clinic Municipal Cluj-Napoca,din subordinea Ministerului Sãnãtãþiiºi Direcþiei de Sãnãtate Publicã Cluj, însubordinea Consiliului local al muni-cipiului Cluj-Napoca s-a realizat înconformitate cu OUG nr. 48/2010pentru modificarea ºi completarea u-nor acte normative din domeniul sãnã-tãþii în vederea descentralizãrii ºi cuHG nr. 529/2010 pentru aprobareamenþinerii managementului asistenþei

medicale la autoritãþile administraþieipublice locale.

Spitalul are aprobat în structu-rã un numãr de 271 paturi ºi are func-þiuni polivalente, iar ambulatoriul are

specialitãþi ce asigurã asistenþa medi-calã pentru aproximativ 1/3 din popu-laþia municipiului Cluj-Napoca ºipentru mulþi cetãþeni din localitãþilearondate.

Numãrul angajaþilor SpitaluluiClinic Municipal este de 466 din care59 medici, 3 farmaciºti, 1 chimist, 2fizicieni-ingineri dializã, 176 asistente,7 statisticieni-registratori medicali, 119

personal auxiliar, 29 TSA ºi 20 munci-tori. În cadrul Ambulatorului Integratal Spitalului mai sunt angajaþi încã 50de persoane, din care 19 medici, 1 psi-holog, 2 profesori de culturã fizicãmedicalã, 20 personal mediu, 5 regis-tratori medicali, 3 îngrijitori medicali.

Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca se mândreºte cu Secþia deTerapie Intensivã, care ºi-a deschisactivitatea începând cu data de 19 iunie2009, fiind dotatã modern ºi func-þionând la standarde europene; secþiaare în dotare un aparat de HEMODI-AFILTRARE, în municipiul Cluj-Napoca existând doar 3 aparate deacest fel.

În cadrul Spitalului Clinic Mu-nicipal se desfãºoarã ºi activitatea deCHIRURGIE ROBOTICà - robotde ultimã generaþie, achiziþionat înluna noiembrie 2009 sub denumireade DA VINCI Si, prin programnaþional, deservind 3 specialitãþi:chirurgie generalã, urologie ºi gine-cologie; în perioada noiembrie 2009 -iunie 2010 cu aceastã tehnicã au fost efectuate aproximativ 100 inter-venþii.

Invitaþie la sport, în familie, în Parcul Rozelor

Sâmbãtã 19 iunie a avut loc înParcul Rozelor lansarea proiectuluiFun Factory, organizat de Compania EON GAZ ROMÂNIA, în parteneriatcu Primãria Cluj-Napoca.

În cadrul acestuia va fi promovatfotbalul în familie, practicat ca dis-tracþie, ca prilej de întâlnire ºi dialogîntre generaþii. Vor fi organizate me-ciuri de fotbal în familie, cu probe demãiestrie pentru copii, cum ar fi con-dusul mingii printre jaloane.

Proiectul are rolul de a oferirelaxare si distracþie. Evenimentul se vaderula pe parcursul verii 2010, din 19iunie pânã în 27 august, în fiecare sâm-bãtã, între orele 16.00 ºi 20.00, înParcul Rozelor.

La lansarea proiectului, din data de19 iunie, a participat celebrul fotbalistGicã Popescu.

Primãria interzice specula în pieþele clujene

Primarul Sorin Apostu a propusConsiliului local modificarea ºi com-pletarea Regulamentului pieþelor admi-nistrate de municipalitate. Cele maiimportante dintre modificãri se referã lapreþurile în pieþele clujene, prin intro-ducerea unor mãsuri pentru a protejainteresul public, nevoile comunitãþii,preþurile de vânzare din pieþe nu potdepãºi dublul preþurilor de la SC Centrul

Agro Transilvania SA Cluj – piaþa undeprodusele de vând la preþ de en-gros.

Preþurile de la Piaþa de gros suntcomunicate zilnic de cãtre CentrulAgro Transilvania. Aceste preþuri suntconsiderate minime, sunt afiºate zilnicpe panoul cu preþuri de referinþã, iarcomercianþii din piaþã nu au voie sãvândã la preþ mai mare decât dublulacestor preþuri de referinþã.

Primãria municipiului Cluj-Napocaa organizat în luna mai o campanie înºcoli de mobilizare a tinerilor clujenicare au împlinit 14 ani în vedereaîntocmirii cãrþilor de identitate. Acestdemers a fost iniþiat deoarece din statis-ticile Serviciului de Evidenþa Persoaneireiese cã numãrul tinerilor care nu aurealizat acest lucru la timp este de circa10.000 la nivelul municipiului ºi al celor19 comune pe care Serviciul le deser-veºte. Aproximativ 3.500 dintre aceºtianu sunt în þarã în acest moment. Ei pottotuºi sã obþinã o carte de identitate încadrul Ambasadei României în þara dedomiciliu. Practic, actul se elibereazã totde cãtre Serviciul de Evidenþa Persoanei

Cluj, însã se trimite prin poºta diplo-maticã. Campania iniþiatã de municipa-litatea clujeanã a avut efectul dorit. Dacãîn luna mai Serviciul de Evidenþã aPersoanei a eliberat 161 de cãrþi de iden-titate celor care au împlinit 14 ani, înurma acestei campanii, în luna iunie aufost eliberate 250 de astfel de acte. Deasemenea, Serviciul de Evidenþã aPersoanei a preluat încã 43 de dosarecare au fost depuse de tineri, înainte de aavea 14 ani, cãrora li se vor elibera cãrþide identitate la data când vor împliniaceastã vârstã.

Actele necesare pentru obþinereacãrþii de identitate la împlinirea vârsteide 14 ani (primul act de identitate) sunt:

cerere tip; certificatul de naºtere - origi-nal + copie xerox; actul de identitate alunuia dintre pãrinþi, al tutorelui sau alreprezentantului legal ºi prezenþa obli-gatorie a acestora la ghiºeu; actul despaþiu - original + copie xerox (prezenþaobligatorie a unui proprietar); certificat-ul de cãsãtorie al pãrinþilor sau dupã cazhotãrârea judecãtoreascã definitivã ºi ire-vocabilã în cazul în care pãrinþii suntdivorþaþi - original + copie xerox; chi-tanþa în valoare de 4 lei - taxa de timbru;chitanþa în valoare de 7 lei - contrava-loarea cãrþii de identitate. Taxele se potplãti la serviciul Centrul de Informarepentru Cetãþeni de pe strada Moþilor 7,etaj 1, sau la orice oficiu Poºtal.

Cãrþi de identitate pentru clujenii de 14 ani

Proiect de ecologie urbanã

PLIMBARE GRATUITÃ CU BICICLETAPrimãria a încheiat un protocol

cu Asociaþia Green Revolution pen-tru realizarea proiectului „I loveVelo”, proiect de ecologie urbanã caresusþine mersul pe bicicletã.

Astfel, din iulie ºi pânã în oc-tombrie, clujenii vor avea posibilitateade a se plimba gratuit. Ei vor avea ladispoziþie 150 de biciclete. Practic, uncentru de bike sharing gratuit va fiinstalat la Sala Sporturilor. Va fi formatdintr-o cabinã cu un birou ºi sistemelede prindere ºi securizare a bicicletelor.

Proiectul este deja implementatîn Bucureºti ºi este în curs de imple-mentare în Cluj-Napoca, Iaºi, TârguMureº ºi Constanþa. La el vor aveaacces persoanele de peste 14 ani, carevor putea lua gratuit, pentru operioadã de douã ore, o bicicletã.

Programul va fi în cursul veriiîntre orele 10 ºi 22, în fiecare zi.

Primãria pune spaþiul pentruamplasarea bicicletelor la dispoziþie,iar sponsorul acþiunii este RaiffeisenBank.

Page 3: Jurnalul municipal · funcþie de anumite condiþionãri (spre exemplu, anumite intervale orare în care scade calitatea ser-viciilor). Se pot obþine, astfel, statistici zilnice,

Jurnalul municipalCluj-Napoca Focus

www.primariaclujnapoca.roNumãrul 51 � Aprilie-Mai-Iunie � 2010 Pagina 3

Acþiuni de dezinsecþie în Cluj-Napoca În acest an, s-au aplicat, pânã în prezent 3 acþiuni dedezinsecþie în lunile aprilie, maiºi iunie. Pentru fiecare acþiune,firma Coral efectueazã câteºapte treceri pe domeniul public, s-au consumat 1.553,3litri de insecticid ºi 176 de litri de larvicid.

În ceea ce priveºte combaterea cã-puºelor, au fost efectuate 2 acþiuni, înluna mai ºi în iunie, în urma cãrora afost consumaþi 531,52 litri de insecticid.

Pentru a menþine sub control rãs-pândirea cãpuºelor ºi pentru micºo-rarea pericolului cauzat de acesteparazite, recomandãm clujenilor sã nesprijine ºi sã realizeze în paralel de-parazitarea propriilor gospodãrii, dar ºi

a animalelor pe care le deþin. Com-baterea cãpuºelor se face acþionând atâtasupra spaþiilor în care gãsesc acestea,cât ºi direct asupra animalelor.

Dacã tratamentele se aplicã numaipe domeniul public este foarte dificil sãvedem rezultate. Oamenii trebuie sãînþeleagã cã, pentru sãnãtatea lor ºi acelor din jur, este necesar sã se ocupe ºidin acest punct de vedere de proprie-tãþile lor.

Reinfestarea cu cãpuºe se datoreazãmai multor motive:� nu se realizeazã combaterea

acestor dãunãtori în gospodãrii;� iubitorii de câini, care nu rea-

lizeazã deparazitarea propriilor ani-male, fapt ce duce la înmulþirea lor – enecesar sã se facã de 2 ori pe an trata-mente animalelor împotriva cãpuºelor;

� schimbãrile climatice care aucreat un mediu perfect pentru dez-voltarea cãpuºelor.

„Probleme avem cu acei câinicomunitari pe care unii îi ”adoptã” pelângã blocuri, dar care nu îi îngrijesccorespunzãtor, ºi în felul acesta ani-malele devin pericol de sãnãtate pu-blicã. În acest sens fac un apel la cei încauzã, fie sã îl adopte de tot pe animal,ºi atunci sã aibã grijã de el, fie sã anunþecentrul de ecarisaj, pentru a putea firidicat de pe domeniul public ºi tratatcorespunzãtor” a explicat primarul Sorin Apostu.

În cazul apariþiei unor focare decãpuºe pe domeniul public, cetãþeniisunt rugaþi sã se adreseze firmei Coral(tel. 595.606) care va lua mãsurile carese impun.

Primãria Cluj-Napoca face un apelcãtre cetãþeni sã dea dovadã de respectfaþã de mediul înconjurãtor ºi sã numai depoziteze deºeuri nemenajere devolum (deºeuri lemnoase, moloz,bucãþi de mobilier vechi, dulapuri,canapele, deºeuri din plastic, deºeurivegetale) la punctele gospodãreºti, pespaþiile verzi, trotuare, alei, parcãri sauîn zona garajelor (conform HCL nr.191/2009).

Transportul deºeurilor de vo-lum nemenajere se efectueazã decãtre operatorul de salubritate con-tra cost. Pentru evacuarea de îndatãa deºeurilor de volum, cetãþeniisunt rugaþi sã apeleze telefonic ope-

ratorul de salubritate la care sunt a-rondaþi.

Nerespectarea normelor de men-þinere a curãþeniei mediului înconjurãtor

înseamnã lipsã de respect pentru con-cetãþeni ºi se sancþioneazã de cãtre muni-cipalitate cu amenzi cuprinse între 1500ºi 2500 lei (conform HCL nr. 191/2009).

Lecturi urbane à la Cluj

Totalul impozitelor plãtite în pri-mul semestru la bugetul local se ridicãla 50.137.954 de lei.

Pânã la data de 28 iunie 2010 per-soanele fizice au plãtit 19.501.008 de leitaxe ºi impozite la bugetul local. Cel maimare procent la încasãri s-a înregistrat laachitarea impozitului aferent clãdirilor,unde s-au achitat 76% din totalul deîncasat, urmat îndeaproape de impozitulpentru terenuri, cu o ratã de încasare de75% din total. La autoturisme s-a încasatnumai 56% din impozite.

Dacã ne referim la sume, compa-rativ la aceeaºi perioadã, în 2010 s-aîncasat mai mult faþã de 2009, respectiv19.501.008 lei faþã de 16.014.003 lei.

În procente, nu s-a schimbat ni-mic, dar baza de impozitare a crescutîn acest an.

Din suma de 50.137.954 de leiîncasatã, în primul trimestru s-au achi-tat în primul trimestru 41.997.903 lei(83%), din care persoanele fizice auachitat 17.350.818 lei iar persoanelejuridice - 24.647.085 lei. Aceºtia aubeneficiat de reducerea de 10% acor-datã de Primãrie la plata integralã aimpozitelor ºi taxelor locale, conformCodului Fiscal.

În privinþa persoanelor juridice s-au încasat 30.636.946 lei. Pondereacea mai mare o are impozitul pe au-tovehicule, de 56%, urmat de clãdiri55% ºi terenuri, 52%. Dintre aceºtias-au plãtit pânã la 31 martie,24.647.085 lei (80,4% din suma achi-tatã). Comparativ cu anul trecut, s-auîncasat cu 4,4 milioane de lei maimult.

Primãria Cluj-Napoca este par-tener în proiectul „Lecturi urbane àla Cluj”, care are ca scop promovarealecturii în spaþii publice ºi creareaunui nou model de a contribui labinele comunitãþii.

Proiectul are douã componente:se colecteazã cãrþi de la clujeni, iar odatã pe lunã are loc o acþiune de lec-turã în public, unde voluntari citescîmpreunã ºi împart cãrþile colectate

altor clujeni, cu rugãmintea ca dupãce le citesc sã le dea mai departe.Astfel vor fi instalate cutii de co-lectare de carte la sediile Primãrieiunde se desfãºoarã activitãþi de relaþiicu publicului. Cutiile vor fi am-plasate în locuri vizibile ºi vor fiînsoþite de afiºul campaniei, iar anga-jaþii primãriei care lucreazã acolo vorprimi câte o scurtã prezentare aproiectului.

“În sprijinul acestui proiect do-rim sã amenajãm în parcurile publicelocuri care sã îmbie la citit. În aceastãvarã intenþionãm sã inaugurãm unprim asemenea loc în parcul Detu-nata din cartierul Gheorgheni. Vomcurãþa zona amfiteatrului, vom com-pleta mobilierul urban ºi vom instalaindicatoare de semnalizare „Lecturiurbane - Atenþie, se citeºte”. Ulterior,dorim sã creãm asemenea zone ºi încelelalte parcuri din municipiu” aexplicat primarul Sorin Apostu.

Proiectul „Lecturi urbane” aînceput la Bucureºti, în primãvaraanului trecut, fiind iniþiat de volun-tarii wwwwww..cciivviikkaa..rroo. Este un proiectde implicare socialã ce are dreptobiectiv principal încurajarea lecturiiîn spaþiile publice ºi crearea unui noumodel de a contribui la binele comu-nitãþii.

Proiectul „Lecturi urbane à laCluj” a început în luna martie, lainiþiativa a douã tinere, CezaraCarteº ºi Raluca Criºan, ºi are acþi-uni lunare. La acþiunile acestuiproiect poate participa orice clujeancare doreºte sã sprijine lectura ºi sãle arate tinerilor ºi nu numai omodalitate plãcutã de petrecere atimpului liber. Mai multe infor-maþii despre „Lecturi urbane à laCluj” se gãsesc pe site-ul proiectu-lui, wwwwww..cclluujj..oorraassuullcciitteessttee..rroo.

În privinþa actelor eliberate de cãtre Direcþia de Urbanism ºi Dezvoltare Urbanã,situaþia pe primele 6 luni, comparativ cu anii 2008 ºi 2009,

Autorizaþiile de construire au scãzut ca numãr de la an la an, de la 954 în 2008,la 866 în 2009 ºi la 725 în 2010.

În ceea ce priveºte certificatele de urbanism în 2010 avem o creºtere faþã de 2009,de la 2285 (2009) la 2347 (în 2010), o creºtere cu 62 de certificate. (dupã ce în 2009am avut o reducere importantã faþã de 2008, de la 3041 la 2285).

Dovezile de luare în folosinþã au scãzut de la 317 în 2009 la 282 în 2008.

Situaþia documentelor de urbanism în prima jumãtate a anului 2010

Apel pentru un mediu mai curat

Taxe încasate pe primulsemestru 2010

Page 4: Jurnalul municipal · funcþie de anumite condiþionãri (spre exemplu, anumite intervale orare în care scade calitatea ser-viciilor). Se pot obþine, astfel, statistici zilnice,

De interes Jurnalul municipalCluj-Napoca

Numãrul 51 � Aprilie-Mai-Iunie � 2010 Pagina 4

www.primariaclujnapoca.ro

Primãria Cluj-Napoca a identificat21 de locuri în vederea comercializãriide pepeni pe domeniul public. Estevorba despre: Calea Floreºti, Bd.Muncii nr. 85, str. T .Vuia, str. Fântâ-nele - str. Petuniei, str. Observatorului,str. C. Brâncuºi f.n, P-þa 1 Mai f.n, str.Donath intersecþie cu str. Mirãslãu, str.Unirii f.n., P-þa Liebkneht, Aleea Padin– langã P-þa FLORA, str. Mehedinþif.n. - Complex NORA, str. Bucegif.n.- spate garaje, str. Bucium f.n., str.Dorobanþilor colþ cu str.T.Mihaly, Bd.21 Decembrie 1989 - langã Tipografie,P-þa Gãrii - str. I. L. Caragiale, str. Fa-bricii MADECO, str. Plevnei, str. Dâm-boviþei - IRA, P-þa Hermes, str. Dunã-rii – str. Siretului, str. Dâmboviþei- lân-gã parc, str. Branului colþ cu str. T. Vuia,str. Gruia nr. 39, str. Gruia nr. 51,Tãietura Turcului - spre TETAROM.

Primãria va întocmi abonamentede ocupare a domeniului public, înlimita amplasamentelor aprobate, pe operioadã care nu va depãºi 4 luni încursul unui an calendaristic, potrivitHCL nr.120/2010 pentru aprobareaRegulamentului privind activitatea decomerþ stradal pe raza municipiuluiCluj-Napoca.

Repartizarea locurilor se va face înordine cronologicã, în funcþie de datadepunerii cererii. Producãtorii agricolicare nu vor beneficia de loc de des-facere pe domeniul public, vor fi în-drumaþi spre pieþele organizate pe razamunicipiului, prin grija Serviciuluiadministrare hale ºi pieþe.

Taxa de ocupare a domeniuluipublic este stabilitã prin H.C.L. nr.509/2009 ºi este în cuantum de 1,56lei/mp/zi.

Comercianþii care în anii anterioriau fost sancþionaþi de cãtre inspectoriiDirecþiei Poliþia comunitarã, pentruîncãlcarea prevederilor legale privindactivitatea de comerþ ºi pentru neres-pectarea ordinii ºi liniºtei publice, nuvor mai primi acordul autoritãþii pu-blice locale pentru desfãºurarea acti-vitãþii de comercializare produse agri-cole de sezon pe raza municipiuluiCluj-Napoca.

Desfãºurarea activitãþilor înbaza abonamentului se va face curespectarea urmãtoarelor condiþii(conform Art.17 din Regulamentulanexã la H.C.L. nr. 120/ 2010):

11.. Sã deþinã la punctul de lucruabonamentul de comerþ stradalpentru terenul ocupat, precum ºitoate autorizaþiile, aprobãrile ºiavizele stabilite prin lege necesarefuncþionãrii;

22.. Sã respecte ordinea ºi liniºteapublicã, sã pãstreze curãþenia înperimetrul amplasamentului ºi sãnu creeze disconfort vecinãtãþilor;

33.. Sã nu aducã prejudicii zonelorverzi ºi mediului înconjurãtor. Co-mercianþii vor încheia contractepentru prestãri servicii de salu-brizare cu agenþi economici speciali-zaþi ºi vor asigura dotarea punctelorde lucru cu recipienþi standardizaþipentru colectarea deºeurilor ºi cutoalete ecologice, dupã caz.

44.. La locul de desfacere a pro-duselor agricole de sezon fiecareamplasament va fi dotat cu o masãpentru servire ºi o umbrelã sola-rã/pavilion;

55.. Sã nu depoziteze produseledestinate comercializãrii direct pecaldarâm;

66.. Sã nu depoziteze ambalaje ºialte obiecte similare în imediatavecinãtate a locului de desfãºurare aactivitãþii;

77.. Sã respecte condiþiile stabiliteprin abonamentul de comerþ stradalpentru terenul ocupat;

88.. Sã respecte obiectul de acti-vitate aprobat, conform autoriza-þiilor ºi abonamentului de comerþstradal pentru terenul ocupat;

99.. Sã respecte prevederile ac-telor normative în vigoare privindactivitatea de comerþ stradal;

1100.. Este obligatorie închiriereape cheltuialã proprie a unei toaleteecologice, împreunã cu ceilalþi titu-lari de abonament de pe amplasa-mentul comun.

1111.. Sã deþinã la locul de desfã-ºurare a activitãþii urmãtoarele do-cumente:� certificat de producãtor;� abonament de comerþ stradal

pentru teren;� plan de situaþie cu încadrarea

în zonã a amplasamentului;� contract pentru prestãri ser-

vicii de salubritate;� act de identitate al vânzãtoru-

lui.

Primãria Cluj-Napoca a inauguratnoul centru de întreþinere ºi tratare acâinilor pe str. Bobâlnei, cu o capaci-tate totalã de 150 de locuri. Investiþia seridicã la suma de 1.538.000 lei, ºi a fostsuportatã de la bugetul local.

Noul centru cuprinde o con-strucþie nouã ºi una modernizatã, cu ocapacitate totalã de 150 locuri pentrucâini, ceea ce înseamnã mai mult decâtdublul vechiului centru.

Corpul de adãpost pentru câiniisub tratament a fost modernizat ºi estecompus din: adãpost pentru câini, þar-curi exterioare, hol, depozit, vestiare,duºuri, wc-uri, depozit. Modernizareaacestuia a constat în recompartimen-tãri interioare, modernizarea instala-þiilor interioare ºi a celor sanitare, ten-cuieli ºi reparaþii curente. În aceastãclãdire sunt nouã boxe dedicate câi-nilor aflaþi sub tratament ºi zece boxepentru câinii aflaþi în carantinã.

În corpul de clãdire nou existã spa-þii pentru personal, cabinetul veterinarºi blocul operator, sãli de primire, despãlare ºi deparazitare, boxe ºi þarcuri,precum ºi depozite.

Suprafaþa totalã a noului centrueste de 1047 mp.

Procedura de tratare ºi întreþinereprevede ca animalele prinse pe dome-niul public sã fie aduse la adãpost, veri-ficate din punct de vedere al sãnãtãþii,

apoi deparazitate, sterilizate. Câinilorli se aplicã un tatuaj (nedureros) cu unnumãr de înregistrare. În medie, uncâine petrece pânã la 14 zile în adã-post.

În medie, în fiecare lunã, trec princentru 100 de câini noi (în total cam150).

Numãrul persoanelor care adoptãun câine comunitar este în medie de10-15 în fiecare lunã. Anul trecut a fosto adopþie de 40 de cîini, adoptaþi de o

Asociaþie pentru protecþia animalelordin Germania.

RADP raporteazã lunar la DirecþiaSanitar-veterinarã situaþii privindadopþiile, pentru a se putea verificadacã acei câini sunt þinuþi în condiþiicorespunzãtoare de cãtre noii stãpâni.

Serviciile de întreþinere ºi tratare acâinilor sunt asigurate de 6 angajaþi,dintre care doi medici, 2 ecarisori, unîngrijitor ºi un ºofer la maºina deecarisaj.

Reguli privind comercializarea pepenilor pe domeniul public

Centru de întreþinere ºi tratare a câinilor

Primãria Cluj-Napoca anunþã cã abonamentele gratuite pentru pensio-nari ºi persoanele vârstnice vor fi cu siguranþã valabile pânã la sfârºitul aces-tui an.

„Îi asigur pe seniorii oraºului cã bugetul din acest an poate suporta gratu-itãþile pe care le-am acordat. Toate sumele necesare au fost prinse în bugetullocal ºi atâta timp cât voi fi primar voi face tot ce îmi stã în puteri pentru apãstra abonamentele gratuite pentru pensionari pe mijloacele de transport încomun”, a declarat primarul Sorin Apostu.

De asemenea, primarul a anunþat cã de reduceri ºi gratuitãþi pe trans-portul în comun vor continua sã beneficieze ºi celelalte categorii de persoanecare deþin astfel de abonamente: elevi, studenþi, foºti deþinuþi politici, eroi airevoluþiei, strãmutaþi sau deportaþi, persecutaþi din motive etnice sau politice,ºomeri.

În prezent, în municipiul Cluj-Napoca, beneficiazã de gratuitate pe toateliniile RATUC pensionarii cu venituri de pânã la 1.300 lei ºi de gratuitate peo linie pensionarii cu venituri cuprinse intre 1.301 lei ºi 1.500 lei. Un total depeste 50.000 de persoane vârstnice beneficiazã de gratuitãþi la transportul încomun la Cluj-Napoca.

TRANSPORT GRATUIT PENTRU PENSIONARII CLUJENI ªI ÎN 2010

CLUJ-NAPOCA, PARTENER ÎN PROIECTULEUROPEAN “VIVA EUROPA”

Cluj-Napoca s-a numãrat printre oraºele europene – partenere ale proiec-tului „Viva Europa”. Astfel, vineri, 18 iunie, de la ora 21.00, în Piaþa Unirii, aavut loc o transmisiune pe un ecran a operei „Carmen” de Bizet, în direct dela Valencia. Pe lângã municipiul nostru, la acest proiect au participat alte 38 deoraºe din 15 þãri europene, printre care: Bruxelles, Paris, Praga, Berlin,Madrid, Londra, Atena, Amsterdam, Stockholm.

Proiectul este organizat de Comisia Europeanã în cadrul „AnuluiEuropean de Luptã împotriva Sãrãciei ºi Excluziunii Sociale”. În cadrul mani-festãrilor organizate cu ocazia marcãrii acestui an, toate municipiile partenereau încercat sã creascã accesul persoanelor din categoriile defavorizate la cul-turã, la manifestãri emblematice pentru spiritul european.

Proiecþia specialã din Piaþa Unirii a avut un numãr foarte ridicat de spec-tatori, care, în ciuda condiþiilor meteorologice nefavorabile au urmãrit întregspectacolul, bucurându-se împreunã, de muzicã de bunã calitate în spaþiulpublic special oferit de piaþa centralã a oraºului.

Page 5: Jurnalul municipal · funcþie de anumite condiþionãri (spre exemplu, anumite intervale orare în care scade calitatea ser-viciilor). Se pot obþine, astfel, statistici zilnice,

Jurnalul municipalCluj-Napoca De interes

Numãrul 51 � Aprilie-Mai-Iunie � 2010 Pagina 5

www.primariaclujnapoca.ro

ªtrandul Sun, situat pe B-dul 1Decembrie 1989 FN, va funcþiona zil-nic între orele 9.00-19.00, iar tarifelesunt urmãtoarele:� 5 lei/zi intrarea pentru copii;

� 10 lei/zi intrarea pentru adulþi;� 5 lei/ºezlong + 5 lei garanþie;

În incinta ºtrandului sunt trei ba-zine de înot.

Cei care doresc sã practice diverseactivitãþi sportive au mai multe vari-ante, de la tenis de masã, tenis de câmpºi fotbal, toate în incinta complexului.Tarifele sunt urmãtoarele: � 10 lei/orã – tenis de masã;� 20 lei/orã – închirierea terenului

de tenis de câmp;� 50 lei/orã pânã la ora 16.00 – în-

chirierea terenului de fotbal;� 110 lei/orã dupã ora 16.00 – închi-

rierea terenului de fotbal fãrã nocturnã;� 120 lei/orã pânã la ora 22.00 – în-

chirierea terenului de fotbal cu noctur-nã.

De asemenea, în cadrul complexu-lui Sun funcþioneazã un magazin încare se comercializeazã produse debaie, dar ºi o terasã unde se pot delectacu îngheþatã ºi rãcoritoare. Detaliisuplimentare pe wwwwww..rraaddppccjj..rroo.

Târgul Producãtorilor clujeni se vaorganiza în piaþa Abator, de pe str.Anton Pann., în apropierea ParculuiFeroviarilor, unde, de altfel funcþio-neazã ºi în timpul sãptãmânii o piaþãagroalimentarã de mici dimensiuni.

Manifestarea este periodicã ºi esteorganizatã în ultima sâmbãtã a fiecãreiluni, în cadrul cãreia clujenii au posi-bilitatea sã se aprovizioneze cu ali-mente ºi produse alimentare direct dela producãtori.

De-a lungul timpului târgul adevenit din ce în ce mai apreciat declujeni, fiind aºteptat de aceºtia. De lalegume, fructe de sezon, pânã la con-serve, miere de albine, prãjituri de casã,pâine din fãinã bio sau produse dincarne preparate dupã reþete tradi-þionale, oferta Târgului este deja cu-noscutã de consumatori.

Primãria Cluj-Napoca a predat în data de 21 mai 2010 amplasamentul ºi a dispusînceperea lucrãrilor la obiectivul deinvestiþie „Restaurarea ºi consoli-darea Fragmentului din Zidul celeide-a doua incinte a OraºuluiMedieval de pe strada Potaissa”.În aceastã sãptãmânã firma con-structoare va demara lucrãrile cu începerea organizãrii de ºantier.

Zidul se aflã în colþul de Sud/Vestal celei de-a doua incinte a fortificaþieiºi porneºte la câteva zeci de metri lavest de fostul turn al Porþii Turzii si-tuat pe strada Universitãþii, în dreptulstrãzii Avram Iancu, continuã sprevest pânã la strada mai recentã aFortãreþei ºi apoi, în dreptul turnuluicelui mai vestic al cetãþii coteºte sprenord pânã în apropierea strãzii Na-poca.

DDiimmeennssiiuunniillee zziidduulluuii� Lungime – 255 metri� Grosime – de la 2,2 – 3,4 metri

� Înãlþime – de la 6 – 9 metri� Suprafaþã totalã - 2.300 mp

Proiectul a fost realizat de S.C.BOGART CONSTRUCT S.R.L..

Lucrãrile vor fi executate de S.C.ALSECON Alba-Iulia (desemnatã înurma licitaþiei organizatã de primãrieîn 15 aprilie a.c.). Valoarea contractuluieste de 429.444,77 lei + TVA, iar ter-menul de execuþie este de 1 an.

Intervenþiile se impun datoritãimportanþei istorice a acestui obiectivºi a stãrii generale deteriorate ºi vorviza recondiþionarea ºi consolidareazidului prin înlocuirea porþiunilor dezidãrie de piatrã deja dislocate sau pepunctul de a se desprinde din zid cublocuri de piatrã de dimensiuni iden-tice sau apropiate cu cele din vecinã-tate, toate având aceeaºi sursã (cariera),compoziþie ºi cromaticã. Aceste pietrese vor þese cu cele existente sau se vorancora cu elemente ascunse de zidulexistent.

Dupã finalizarea lucrãrilor, aspec-tul general al monumentului va fi unulplãcut ºi apropiat de cel iniþial ºi va per-

mite reintroducerea acestuia în circui-tul turistic. Intervenþiile de restaurareºi consolidare propuse vor asigura o

prelungire a conservãrii monumentu-lui istoric, riscul de degradare puter-nicã fiind în mare mãsurã neutralizat

iar cel de dislocare a unor blocuri depiatrã sau de prãbuºire parþial al unorarce va fi redus considerabil.

RESTAURAREA ªI CONSOLIDAREA ZIDULUI ORAªULUI MEDIEVAL

Târgul producãtorilor clujeni s-a mutat în piaþa Abator

ªtrandul Sun s-a deschis pentru clujeni

În perioada 20-22 iunie o delegaþie de oameni de afaceri din oraºul înfrãþitSuwon, Coreea de Sud, s-a aflat în vizitã la Cluj-Napoca. Delegaþia compusãdin 8 persoane a reprezentat 5 firme coreene din domeniul IT-ului, pro-duselor electronice ºi construcþiilor. Delegaþia a fost condusã de cãtre YEORYUN, ºeful departamentului de relaþii externe din primãria Suwon.

Întreaga delegaþie a fost prezentã luni, 21 iunie, în Sala de Sticlã aPrimãriei Cluj-Napoca. Au fost prezenþi, de asemenea ºi reprezentanþii OpenBridge Consorþium - Asociaþia culturalã ºi de Afaceri Cluj-Suwon, înfiinþatãcu sprijinul celor douã primãrii ale oraºelor înfrãþite cu scopul de a creºte ºidezvolta legaturile dintre cele douã comunitãþi.

Luni, 21 iunie a.c, oamenii de afaceri coreeni au avut întâlniri cu potenþialiparteneri - firme de profil atât din municipiul nostru, cât ºi din judeþulul Clujºi regiunea Transilvaniei, firme care ºi-au arãtat interesul ºi au completat for-mularele de participare în acest sens.

Aceastã vizitã se înscrie în seria de evenimente economice începutã decãtre cele douã municipalitãþi încã din 2007. Astfel, în anul 2008, o delegaþiede oameni de afaceri români a fost invitatã sã participe în Suwon la o serie deîntâlniri de afaceri.

Prin aceste întâlniri Primãria Cluj-Napoca ºi-a însuºit un rol catalizatorîntre oamenii de afaceri din Cluj ºi cei din Suwon.

Delegaþie sud-coreeanã la Cluj-Napoca

Primãria municipiului Cluj-Napoca a primit din partea mu-nicipalitãþii din Dijon Diplomapentru locul 1 obþinut la Ex-poziþia Florissimo 2010, care aavut loc la sfârºitul lunii martie.

Expoziþia s-a desfãºurat pe osuprafaþã de 15.000 mp ºi aadunat peste 60 de participanþi,firme ºi organizaþii de profil dinEuropa. România a fost repre-zentatã doar de municipiul Cluj-Napoca.

Standul clujean a interpretat în manierã tradiþionalã tema impusã aexpoziþiei în acest an, “Magia apei ºi a florilor exotice”. Pe 60 de mp –suprafaþa standului clujean – s-a amenajat o gospodãrie þãrãneascã tipicãTransilvaniei, din care nu au lipsit un car cu flori, mobilierul rustic, o fân-tânã, totul ca un cadru pentru decoraþiile florale ºi aranjamentele gândite deechipa clujenilor.

Primãria Cluj-Napoca a câºtigat locul I la Expoziþiainternaþionalã Florissimo 2010

Page 6: Jurnalul municipal · funcþie de anumite condiþionãri (spre exemplu, anumite intervale orare în care scade calitatea ser-viciilor). Se pot obþine, astfel, statistici zilnice,

Jurnalul municipalCluj-NapocaPagina asociaþiilor de proprietari

www.primariaclujnapoca.ro Numãrul 51 � Aprilie-Mai-Iunie � 2010 Pagina 6

Subvenþiile la încãlzire se vor acorda diferenþiat îniarna 2010-2011

mii lei

Primãria municipiului Cluj-Na-poca ºi Regia Autonomã de Termo-ficare analizeazã în aceastã perioadã mo-dalitatea prin care în iarna urmãtoarese va putea compensa, pentru anumitecategorii sociale, cota de subvenþionaredin preþul gicacaloriei, aferent alo-cãrilor de la bugetul de stat. Preþul realal gicacaloriei este subvenþionat parþialdin bugetul de stat ºi parþial de la buge-tul local. “În ipoteza în care s-ar fieliminat iarna trecutã subvenþia de labugetul de stat, conform preþului defacturare cãtre populaþie, la Cluj-Napoca, ar fi crescut cu 58%, de la 165lei la 261,28 lei/Gcal. Cu toate acestea,ca urmare a efectelor investiþiilor reali-zate în ultimii ani de Regia Autonomãde Termoficare ºi a mãsurilor careurmeazã sã fie implementate în perioa-da imediat urmãtoare, dacã se va eli-mina subvenþia de la bugetul de stat,creºterea preþului pe gigacalorie va fide maxim 35%, respectiv de la 165 lei,la 223 lei/Gcal” a declarat primarulSorin Apostu.

În acest sens, se analizeazã posibi-litatea alocãrii de la bugetul local aunor fonduri destinate sã acopere oparte din subvenþia de la stat. Acestease vor atribui gradual, în funcþie desituaþia financiarã a beneficiarilor,direct proporþional cu nevoile lor.Printre variantele de lucru se numãrãºi posibilitatea de a nu se acorda acestesuplimente de subvenþie pentru apar-tamentele în care funcþioneazã com-panii, sau care sunt închiriate. Prin-

cipiul de acordare a acestor subvenþiiva fi de a ajuta persoanele cele maidefavorizate.

Peste 40.000 de apartamente, cupeste 100.000 de oameni sunt în acestmoment racordate la sistemul centra-lizat de termoficare.

Câteva dintre investiþiile realizatede regia autonomã de termoficare înultimii ani.

11.. IImmpplleemmeennttaarreeaa ssiisstteemmuulluuii ddeeccooggeenneerraarree

Avantajele cogenerãrii - sunt asigu-rate preþuri competitive: la producereaenergiei electrice în cogenerare, aces-tea fiind cu 10% mai mici decât tarifeledin piaþa energiei, iar la energia termicãtarifele sunt cu 20% mai scãzute decâtale unei instalaþii termice clasice.

22.. MMooddeerrnniizzaarreeaa ssii aauuttoommaattiizzaarreeaacceennttrraalleelloorr tteerrmmiiccee, prin înlocuireacazanelor la 23 de centrale termice ºiînlocuirea arzãtoarelor ºi automati-zarea proceselor în 60 centrale termice,echiparea centralelor cu pompe deînaltã eficienþã în 61 centrale termice,înlocuirea schimbãtoarelor de cãldurãcu plãci - în 107 centrale termice ºipuncte termice, Sistem de telegestiune(dispecerizare) on-line a centralelor ºipunctelor termice.

33.. AAuuttoommaattiizzaarreeaa ccaazzaannuulluuii ddee aappããffiieerrbbiinnttee ººii mmooddeerrnniizzaarreeaa ssiisstteemmuulluuii ddeeppoommppaarree

Doar în ultimii ani (2007 - 2009) s-au fãcut investiþii de peste 33,5 mili-oane de lei în sistemul centralizat determoficare.

��

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCASERVICIUL SPAÞII VERZI �� BIROUL ECOLOGIE URBANà CHESTIONAR1. Numele ºi prenumele, _________________________________, CNP ______________________________, cu domiciliul în

municipiul __________________________, str.___________________ nr. ____, ap. ___, deþin urmãtoarele imobile situate în

municipiul Cluj-Napoca,

1.a) str. _____________________, nr._____,

identificat prin C.F. nr.______________,

nr. topo._______________ , format din:- construcþie în suprafaþã de:________mp.- curte în suprafaþã de :________mp.- grãdinã de zarzavat în suprafaþã de : __________mp- livadã în suprafaþã de: ___________mp- fânaþe în suprafaþã de: ___________mp- arabil în suprafaþã de: ___________mp

Chestionarul completat se poate depune la Centrul de Informare pentruCetãþeni, str. Moþilor nr. 7, sau la sediile primãriilor de cartier

2.b) str. _____________________, nr._____,

identificat prin C.F. nr.______________,

nr. topo._______________ , format din:- construcþie în suprafaþã de:________mp.- curte în suprafaþã de :________mp.- grãdinã de zarzavat în suprafaþã de : __________mp- livadã în suprafaþã de: ___________mp- fânaþe în suprafaþã de: ___________mp- arabil în suprafaþã de: ___________mp

3.c) str. _____________________, nr._____,

identificat prin C.F. nr.______________,

nr. topo._______________ , format din:- construcþie în suprafaþã de:________mp.- curte în suprafaþã de :________mp.- grãdinã de zarzavat în suprafaþã de : __________mp- livadã în suprafaþã de: ___________mp- fânaþe în suprafaþã de: ___________mp- arabil în suprafaþã de: ___________mp

3.d) str. _____________________, nr._____,

identificat prin C.F. nr.______________,

nr. topo._______________ , format din:- construcþie în suprafaþã de:________mp.- curte în suprafaþã de :________mp.- grãdinã de zarzavat în suprafaþã de : __________mp- livadã în suprafaþã de: ___________mp- fânaþe în suprafaþã de: ___________mp- arabil în suprafaþã de: ___________mp

3. e) str. _____________________, nr._____, identificat prin C.F. nr.______________, nr. topo._______________ , format din:construcþie în suprafaþã de:________mp. / curte în suprafaþã de :________mp.

grãdinã de zarzavat în suprafaþã de : __________mp / livadã în suprafaþã de: ___________mpfânaþe în suprafaþã de: ___________mp / arabil în suprafaþã de: __________mp

4. Pe terenul menþionat la punctul 1.a) deþin/am cultivat:� arbori _______buc., din care:-___ specia _______________________________________ / ___ specia _______________________________________ /-___ specia _______________________________________ / ___ specia _______________________________________ /-___ specia _______________________________________ / ___ specia _______________________________________

� arbuºti _______buc., din care:-___ specia _______________________________________ / ___ specia _______________________________________ /-___ specia _______________________________________ / ___ specia _______________________________________ /-___ specia _______________________________________ / ___ specia _______________________________________

� pomi fructiferi_______buc., din care:-___ specia _______________________________________ / ___ specia _______________________________________ /-___ specia _______________________________________ / ___ specia _______________________________________ /-___ specia _______________________________________ / ___ specia _______________________________________ -

- rabate/ronduri de flori _______ mp. cu urmãtoarele specii: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________precum ºi altã vegetaþie spontanã (iarbã) în suprafaþã de________mp, din specia _______________________________________________________________________________________________________

Pe terenul menþionat la punctul 2.b) deþin/am cultivat: � arbori _______, buc., din care:-___ specia _______________________________________ / ___ specia _______________________________________ /-___ specia _______________________________________ / ___ specia _______________________________________ /-___ specia _______________________________________ / ___ specia _______________________________________ � arbuºti _______, buc. din care:-___ specia _______________________________________ / ___ specia _______________________________________ /-___ specia _______________________________________ / ___ specia _______________________________________ /-___ specia _______________________________________ / ___ specia _______________________________________ � rabate/ronduri de flori ________ mp. cu urmãtoarele specii:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2007

Total subvenţie, din care:

2008 2009 201093,05 107,80 121,38 111,(estimare)

Page 7: Jurnalul municipal · funcþie de anumite condiþionãri (spre exemplu, anumite intervale orare în care scade calitatea ser-viciilor). Se pot obþine, astfel, statistici zilnice,

FocusJurnalul municipalCluj-Napoca

Numãrul 51 � Aprilie-Mai-Iunie � 2010 Pagina 7

www.primariaclujnapoca.ro

CªTIGÃTORII CONCURSULUI DE SOLUÞII PENTRU PROIECTAREACENTRULUI CULTURAL TRANSILVANIA ªI A FILARMONICII

“Centrul Cultural Transilvania” vaoferi, în afara unui spaþiu adecvatFilarmonicii Transilvania, sãli de spec-tacole, conferinþe, spaþii multifuncþio-nale/polivalente, galerii de artã, spaþiiexpoziþionale, etc.

Pentru pregãtirea acestui proiect,Primãria municipiului Cluj-Napoca aorganizat în perioada mai-iunie 2010un concurs de soluþii în vederea stabi-lirii temei pentru proiectarea Centru-lui Cultural Transilvania. Competiþias-a adresat oricãrui operator economic,universitate sau birou de proiectare,care a avut dreptul de a-ºi depune can-didatura pentru a participa la procedu-ra publicatã pe portalul public de lici-taþii electronice.

Temele candidaþilor calificaþi aufost fãcute publice prin afiºare în spaþiideschise publicului, precum BastionulCroitorilor, sau Sala de Sticlã a Pri-mãriei municipiului Cluj-Napoca,unde au fost menþinute timp de câtevasãptãmâni, pentru consemnarea opini-ilor, sugestiilor, etc. persoanelor inte-resate.

Ulterior afiºãrii, juriul a determi-nat punctajul final, în funcþie de cri-teriile prezentate în documentaþiapublicatã pe site-ul Primãriei Cluj-Napoca. Pânã la acest moment, propu-nerile de temã au rãmas anonime,selecþia realizându-se fãrã a se cunoaºteautorul. Potrivit documentaþiei numã-rul premiilor acordate este de 3: pre-miul I – 15.000 lei, premiul II – 5.000lei, premiul III – 3.000 lei.

În cazul în care în ordinea des-crescãtoare a punctajului existã temede la acelaºi concurent, va fi luat înconsiderare doar cel mai mare punctajde la fiecare concurent pentru pre-miere.

Concurentul câºtigãtor va primipremiul doar dupã predarea temeifinale cãtre autoritatea organizatoare.Tema finalã constã în tema desemnatãcâºtigãtoare, dar va cuprinde ºi toatesugestiile, opiniile ºi alte obiecþii sta-bilite de juriu ºi de persoanele intere-sate în urma consultãrii publice. Temafinalã va fi predatã de cãtre concuren-tul câºtigãtor în ambele formate (scrisºi CD, conform documentaþiei) în ter-men de 7 zile de la desemnarea con-curentului câºtigãtor, conform preve-derilor legislaþiei de achiziþie publicã.

PPAARRTTIICCIIPPAANNÞÞIIIIConform regulamentului, con-

curenþii puteau prezenta mai multevariante de soluþii, iar lucrãrile înscriseaparþineau de 3 concurenþi (doi dinCluj, UTCN ºi Arhimar, ºi ActivStudio Design din Bucureºti) ºi ofe-reau 7 variante de proiecte.

Juriul a fost alcãtuit din: RaduMoisin,viceprimar, Ligia Subþiricã,arhitect ºef, Virgil Poruþiu, dir. Direcþia

Tehnicã, Adina Mitrea, Doina Zaharia,Dir. Urbanism.

În urma analizãrii de cãtre juriu s-a decis punctarea soluþiilor, pe bazaintenþiilor cuprinse în documentaþiade atribuire, dupã cum urmeazã:

11.. UTCN cu patru variante : 11..11 – colectiv conf.Dr.IOANA

AGACHI11..22.. – Arh. ADRIAN BORDA11..33.. – colectiv conf. Dr. ADRIAN

IANCU11..44 – colectiv Arh. ADRIAN

BORDA

22.. SC ARHIMAR SERV SRL33.. SC ACTIV DESIGN STUDIO

DDeessccrriieerreeaa pprrooiieecctteelloorr

11..11 UUTTCCNNSoluþia 1/1 propune organizarea în

lungul unei noi strãzi numite “aFilarmonicii” - cu soluþia de distribuireadecvatã a circulaþiilor auto ºi pietonalepe care le presupune funcþionarea unuicentru cultural de amploare regionalã,str. E-V - asigurând însorirea spaþiuluide-a lungul întregii zile.

Ansamblul de clãdiri se va realiza în4 etape. În prima etapã, clãdireaFilarmonicii - se menþine monumentulistoric “Cazarmã de sec. XIX”, cãruia i sealãturã un portic monumental acoperittransparent, semn urban semnificativ.Accesul la filarmonicã, se face pietonalpe sub acest portic, auto din strada noucreatã, prin 2 rampe cu dublu sens ºicurtea de serviciu a instituþiei (pentrudecoruri, instrumente de mari dimen-siuni, etc). Filarmonica va avea un regimde înãlþime de 3S+ P+3E+R. A douaetapã, Clãdirea Centrului de Restaurarese realizeazã prin supraetajarea clãdiriimonument. Printr-un hol transparentse leagã de clãdirea Filarmonicii. Regimde înãlþime S+P+3E+R.

Etapa a treia: Centrul de Conferinþeînchide perspectiva noii strãzi spre

strada Nãvodari. Regimul de înãlþimeS+P+3E+R.

Etapa a patra “Casa Artelor”, com-pleteazã frontul la strada 21 Decem-brie, Regimul de înãlþime 2S+P+3E+R.

Pe o suprafaþã de teren de 13.923mp se propune o suprafaþã construitãla sol de 7.188 mp, o suprafaþã desfã-ºuratã a tuturor nivelelor de 51.394mp, POT: 51,6; CUT: 2,48.

Existã 4 volume (pe funcþiuni do-minante), articulate între ele, se creea-zã o piaþetã adiacentã b-dului 21Decembrie 1989 protejatã de porticulmenþionat, accesele în subsol suntadecvat rezolvate, intrarea ºi ieºirea dinparkingul subteran cu circa 250 delocuri propunându-se din strada noucreatã, fãrã afectarea circulaþiei pe B-dul 21 Decembrie.

11..22.. UUTTCCNN Deºi organizarea funcþionalã volu-

metricã este valoroasã, din pãcate, prinpropunerea prezentatã se depãºeºtesuprafaþa alocatã Centrului CulturalTransilvania, demolându-se imobilulde pe B-dul 21 Decembrie 108, ºi celadiacent strãzii Nãvodari. Propunereaeste interesantã dar încalcã prevederiletemei concursului de soluþii astfelîncât s-a impus depunctarea ei.

11..33.. UUTTCCNN Soluþia propusã prin varianta 3 a

UTCN se caracterizeazã de asemeneaprintr-o distribuire a funcþiunilor învolume articulate (7 corpuri de clã-

dire). Caracteristici specifice ale acesteisoluþii sunt supraetajarea monumentu-lui istoric, parþial S+P+3E parþialS+P+8E+R, adiacent imobilului depe B-dul 21 Decembrie 104 (clãdireaMaestro) rezolvând în acest fel pre-zenþa urbanã inadecvatã a calcanuluiacesteia. Prin dispunerea volumelor ºiarticularea lor se creazã o succesiunede spaþii publice de la piaþa majorã caremarcheazã prezenþa clãdirii Filarmo-nicii în oraº la piaþete ºi grãdini care

pot adãposti activitãþi culturale diverse.Suprafaþa construitã la sol a celor 7corpuri este de 7020 mp iar suprafaþadesf. totalã 42621 mp, POT max 60%iar CUT 2.

11..44.. UUTTCCNN

O variantã mai puþin clarã dinpunctul de vedere al mixajului defuncþiuni ºi al posibilitãþilor de con-struire etapizatã oferã totuºi o viziunemodernã cu crearea unui spaþiu publicgeneros (o piaþã urbanã). Modul detratare a monumentului istoric este ºiel discutabil demolându-se parþialparterul acestuia. O altã problemã maipuþin fericit rezolvatã este relaþia cuvecinãtãþile ºi gestionarea spaþiuluipublic creat prin amplasarea oarecumîntâmplãtoare a volumelor nou pro-puse.

22.. SSCC AARRHHIIMMAARR SSEERRVV SSRRLL pro-pune crearea unui obiect de arhitecturãsculptural, de apreciat ca un simbol darîntr-o variantã de inserþie urbanã princontrast, mai puþin fericitã. Existã o

piaþã publicã adiacent B-dului 21Decembrie 1989 dar clãdirea în sine nupoate fi perceputã de la nivel pietonalci este “ascunsã” în spatele volumelorde la frontul strãzii. Ca ºi ofertã func-þionalã este de asemenea mai restrânsãdecît variantele analizate anterior, bineorganizatã dar dificil de realizat peetape.

33.. SSCC AACCTTIIVV DDEESSIIGGNN SSTTUUDDIIOOSSRRLL propune de asemenea o soluþiegrupatã cu forme ce vin în contrast cuþesutul urban existent, cu o încadrareîn sit pe care juriul nu a considerat-odeosebit de reuºitã. Soluþia nu permiteo etapizare clarã ºi coerentã, ofertafuncþionalã fiind mai restrânsã, iarspaþiul public mai puþin generos.

CCªªTTIIGGÃÃTTOORRIIIIJuriul a considerat cã soluþiile 1.1 ºi

1.3, fiecare cu specificul ei, cu rezol-vare funcþionalã corectã, ºi posibilitãþide etapizare, cu o încadrare adecvatã însitul oferit Centrului Cultural suntcele mai bune propuneri de soluþiipentru tema de proiectare.

Echipa care a realizat varianta 1.1.este alcãtuitã din:� conf.dr.arh. Agachi Mihaela

Ioana� arh. Popa Anamaria Cornelia

� prep.drd.arh. Rusu Vlad Se-bastian� prep.arh.drd. Olãnescu Octav

SilviuEchipa care a realizat varianta 1.3.

este formatã din conf.dr.arh. AdrianIancu ºi arh. Florin Dascãl.

În concluzie putem menþiona fap-tul cã deºi publicitatea fãcutã acestuiconcurs a fost realizatã conform legii ºiau fost înºtiinþate organizaþiile profe-sionale, mass-media, ONG-uri, totuºinu au fost înregistrate comentariiscrise referitoare la concurs. Persoaneinteresate din mediul muzical, artistic,precum ºi din cel profesional (arhitecþiºi urbaniºti) au vizionat proiecteleexpuse comunicându-ne impresiilelor, care spre satisfacþia noastrã sunt înconcordanþã cu opþiunile juriului.

Urmeazã etapa a doua a acestuiconcurs, respectiv competiþia în sinepentru obiectele de arhitecturã.Concursul va fi unul clasic de arhitec-turã: toate piesele de arhitecturã,începând cu planul de situaþie ºi ter-minând cu faþade ºi perspective pefiecare obiect.

Clujul are universitãþi cu profil cultural ºi este un pol de atracþie pentru artiºti, formaþii ºi ansambluri din întreaga þarã , ba chiar ºi din Europa (TIFF, Toamna muzicalã, Temps d’Images ºi altele). Aici existã o viaþã culturalã intensã ºi oraºul nostru se confruntã cu necesitatea adãpostirii unor evenimente culturale de anvergurã ºi cu impact major. Dezvoltarea oraºului impune construcþia unui nou centru cultural. Municipiul Cluj-Napoca are învedere realizarea astfel de centru cultural, pe b-dul 21 Decembrie, nr. 106, în locul fostului Centru Militar Zonal.

Page 8: Jurnalul municipal · funcþie de anumite condiþionãri (spre exemplu, anumite intervale orare în care scade calitatea ser-viciilor). Se pot obþine, astfel, statistici zilnice,

Jurnalul municipalCluj-NapocaEvenimente Jurnalul municipal

Cluj-Napoca

www.primariaclujnapoca.ro www.primariaclujnapoca.roNumãrul 51 � Aprilie-Mai-Iunie � 2010 Pagina 9

Evenimente

Numãrul 51 � Aprilie-Mai-Iunie � 2010Pagina 8

În 29 mai în Piaþa Unirii a avut loc premiereacâºtigãtorilor concursului ”Fii primar pentru ozi!” dedicat elevilor clujeni. Competiþia s-adesfãºurat pe categorii de vârstã, clasele I-IV -concurs de desene, pe teme civice ºi categoriile V-VIII ºi IX-XII concurs de proiecte cu tema“Proiect pentru oraºul meu”.

Numãrul ºcolilor care au trimis aplicaþii laconcurs a fost de 26. În afara ºcolilor clujene, ºi-au manifestat interesul pentru aceastã acþiune,ªcoala „Ioan Opriº” din Turda ºi FundaþiaRomânã pentru Copii, Comunitate ºi Familie.

Numãr total elevi participanþi la toate cate-goriile – 372, dintre care:

11.. clasele I-IV - concurs de desene, pe temecivice – 273 participanþi

22.. clasele V-VIII - concurs de proiecte cutema ”Proiect pentru oraºul meu” – 86 partici-panþi

33.. clasele IX-XII - concurs de proiecte cu tema”Proiect pentru oraºul meu” – 13 participanþi

Trofeul “Primar pentru o zi” a fost oferit ele-vului Dan ªtefan Ilie Anca – din clasa a XI-a de laColegiul Tehnic de Comunicaþii “AugustinMaior”, eseul se numeºte “Proiect pentru oraºulmeu”.

Elevul a fost îndrumat de dna. Prof. de geo-grafie Angela Juras.

Prima ediþie a Festivalului de în-gheþatã a avut loc în perioada 28 - 31mai în Piaþa Unirii.

Au fost prezenþi toþi producãtoriide îngheþatã din România cu stan-duri de prezentare, precum ºi o seriede producãtori de sucuri naturale ºialte alimente preferate ale copiilor.Au fost aproximativ 10.000 de vizita-tori pe zi, un total de 30.000 de vi-zitatori.

S-au consumat aproximativ 40.000de îngheþate. Aromele de ciocolatã ºivanilie au fost cele mai vândute, iardintre fructe: cãpºuni ºi fructe depãdure.

Primãria municipiului Cluj-Napoca a avut alãturi în demersurile sale o serie de sponsori generoºi, care ºi-au demonstrat implicarea în viaþa comunitãþii prin premierea tinerilor merituoºi ai Clujului. Le mulþumim pe aceastã cale:Terapia Ranbaxy, Banca Transilvania, Procredit Bank, Asociaþia Meºterilor Populari Cluj, Rosal, Brantner Vereº, Winners Tenis Club, Ancada, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cora, Selgros, Biblioteca Judeþeanã Octavian Goga, Academia Copiilor, Europa Tour, Baumax.

Fii primar pentru o zi!

Luni 31 mai a fost ziua premiilorPiccolingo, la Casa de Culturã a Stu-denþilor, a avut loc premierea câºtigãto-rilor la concursul “Culoarea Limbilor” ºiun spectacol organizat de copiii din grã-diniþele participante la acest proiect euro-pean. Câºtigãtorul, ªtefania Meseºan de laGrãdiniþa “Dumbrava minunatã” va intraîn competiþie cu celelalte þãri participantedin Europa în cadrul competiþiei euro-pene de desene.

Piccolingo

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA A ORGANIZAT ÎN PERIOADA 29 MAI - 1 IUNIE O SERIE DE MANIFESTÃRI DEDICATE COPIILOR, CU MULTE PREMII ªI SURPRIZE

Festivalul de îngheþatã

1 iunie 2010 - Ziua internaþionalã a Copilului

Copiii clujeni s-au bucurat ºi în acest ande tradiþionalul eveniment dedicat lor cuocazia Zilei Copilului, “Joonior Park”, înParcul Central unde au avut loc spectacole,jocuri, surprize pentru toþi participanþii.Primãria munipiului Cluj-Napoca a participatla “Aleea Instituþiilor” cu un stand în caretinerii vizitatori au primit cãrþi de identitate deo zi ºi au aflat despre cum funcþionezã admi-nsitraþia publicã localã.

Inaugurare Parcul Rozelor

Primãria municipiului Cluj-Napoca a inau-gurat la începutul lunii iunie Parcul Rozelor, onouã destinaþie pentru petrecerea timpului liberºi practicarea sportului pentru clujeni. ParculRozelor a fost reabilitat în urma unor lucrãri careau fost demarate în vara anului 2009 ºi în urmacãrora, fostul lac din zona centralã a parcului, col-matat ºi fãrã sursã naturalã de alimentare a fostacoperit ºi transformat în gazon. În acest mo-ment, Parcul Rozelor a fost amenajat astfel încât

sã le ofere activitãþi atractive tuturor clujenilor,indiferent de vârstã.

„Acest parc era abandonat ºi într-o stare avansatãde degradare, dupã ce lacul iniþial s-a colmatat.Cetãþenii din zonã ne-au semnalat, în cadrul întâl-nirilor pe care le-am avut pe cartiere faptul cã zonaera o sursã inepuizabilã de þânþari, iar tinerii din zonãnu aveau suficiente alternative pentru plimbare ºipetrecerea timpului în aer liber. Dupã cum ºtiþi,agenda primarului o fac cetãþenii, iar decizia de a dao nouã faþã Parcului Rozelor, a pornit de la nevoileacestora” a declarat primarul Sorin Apostu. Valoareatotalã a lucrãrilor de amenajare a Parcului Rozelor seridicã la 666.896 lei , din fonduri publice.

Concursul de ecologie “IubescClujul Curat”

Primãria municipiului Cluj-Napoca în partene-riat cu Inspectoratul ªcolar Judeþean Cluj ºiFundaþia pentru Parteneriat Comunitar „Aderare” aorganizat în unitãþile de învãþãmânt preuniversitarconcursul de ecologie „Iubesc Clujul Curat”,desfãºurat în perioada 25 martie-25 mai 2010. Laconcurs s-au înscris 27 de instituþii, cu elevii care facparte din cluburile sau cercurile ecologice ale ºco-lilor.

Scopul concursului a fost informarea, educareaºi implicarea comunitãþii clujene în problemele demediu, precum ºi eficientizarea acþiunilor ecologiceprin desfãºurarea unor activitãþi de ecologizare de

cãtre tânãra generaþie, respectiv elevi din învãþãmân-tul preuniversitar.

Obiectivul concursului a constat în efectuareade lucrãri de curãþenie ºi întreþinere a zonelor repar-tizate, respectiv incinta ºcolii (curte, parc, terenuri desport, etc.), sau a zonei aferente perimetrului exte-rior instituþiei de învãþãmânt ºi zona aparþinânddomeniului public (loc de joacã pentru copii, parc).

Timp de 2 luni ºcolile au fost verificate perio-dic, în mod neanunþat ºi s-au acordat note ºi cali-ficative. Pe baza punctajelor finale s-au stabilitcâºtigãtorii.

Trofeul “Iubesc Clujul Curat” – Liceul TeoreticMihai Eminescu - 60 de elevi coordonaþi de prof.ªtefu. Premiul oferit de Primãria Cluj-Napoca con-stã în amenajarea în curtea ºcolii a unor dotãri pen-tru elevi.

TIFF 2010, A IX-A EDIÞIE

În perioada 26 mai - 6 iunie 2010 municipiul Cluj-Napoca a gãzduit cea de-anoua ediþie a deja cunoscutului Festival Internaþional de Film Transilvania, TIFF.

Evenimentul a fost unul dintre cele mai reuºite dintre toate ediþiile de pânãacum, s-a bucurat de o largã participare naþionalã ºi internaþionalã a unor perso-nalitãþi marcante din lumea filmului.

Printre noutãþile din acest an s-au numãrat proiecþiile în aer liber din PiaþaUnirii, foarte apreciate de clujeni ºi de public, dar ºi grãdiniþa pentru copiii cine-fililor, amenajatã în imediata apropiere a zonei de proiecþie.

Primãria municipiului Cluj-Napoca susþine TIFF anual cu sume de la buge-tul local, pentru a acoperi o parte din necesitãþile financiare pe care le implicã omanifestare de asemenea anvergurã.

Anocha Suwichakornpong, regie- Marele premiul în valoare de 10.000 de euro - MundaneHistory / Poveste anodinã

Victor Rebengiuc - Premiul pentru cea mai bunãinterpretare, filmul Medalia de Onoare

Page 9: Jurnalul municipal · funcþie de anumite condiþionãri (spre exemplu, anumite intervale orare în care scade calitatea ser-viciilor). Se pot obþine, astfel, statistici zilnice,

Jurnalul municipalCluj-NapocaInfrastructurã

www.primariaclujnapoca.ro Numãrul 51 � Aprilie-Mai-Iunie � 2010Pagina 10

AU ÎNCEPUT LUCRÃRILE LA PARKING FABRICIIProiectul parkingurilor de cartier prinde contur �� Din luna iulie locuitorii

din Mãnãºtur vor avea un parking modern �� În cartierul Mãrãºti au demarat lucrãrile la parkingul de pe str. Fabricii nr. 4 – Fabricii de Zahãr nr. 5

Primãria a anunþat în luna februa-rie finalizarea procedurilor de con-testare a licitaþiei pentru execuþiaparkingului de pe strada Fabricii nr 4 -Fabricii de zahãr nr. 5. Câºtigãtorul afost desemnat în urma licitaþiei publiceSC Concefa SA, cu preþul de 7.243.348lei fara TVA. Parkingul va avea 310locuri, 9.900 de mp ºi va permitecrearea de 2.251,2 mp spaþiu verde, dincare 381 mp spaþii de joacã. Parkingulva fi dotat cu ascensor persoane, grupelectrogen trifazat 40kVA, centralãadresabilã de incendiu, ventilator des-fumare parking, camera de suprave-ghere video de exterior ºi camere desupraveghere video de interior.

În incinta parkingului va exista unpost de Poliþie comunitarã care va asi-gura ordinea publicã în zonã.

În perioada care a precedat înce-perea lucrãrilor s-au organizat o seriede sondaje ºi consultãri cu locuitoriidin zonã pentru a le oferi toate infor-maþiile necesare privind acest proiect,precum ºi campanii de distribuire dealþi fluturaºi informativi cu privire laaceastã investiþie.

A fost creat un site de internetwww.parkingfabricii.ro pentru a oferiinformaþii în mod direct celor intere-saþi, cu date de contact cãtre persoaneledin Primãrie care pot sã le ofere infor-

maþii corecte, exacte ºi în timp real, fiepe forum, fie pe mail, sau telefon.

Primãria municipiului Cluj-Na-poca a demarat o strategie de construc-þie a unor parkinguri de cartier. Scopulacestor investiþii este de a rezolva oproblemã acutã în municipiu, cea a lip-sei locurilor de parcare. Cartierele clu-jene au fost gândite într-o perioadã încare numãrul autoturismelor era multmai scãzut, astfel cã, în acest moment,practic nu existã loc de parcare pentutoate autoturismele locuitorilor oraºe-lor. Cele mai afectate cartiere de crizalocurilor de parcare sunt Mãrãºti ºiMãnãºtur. Din aceastã cauzã primãriamunicipiului Cluj-Napoca a identifi-cat o serie de terenuri din domeniupublic al municipiului pe care sã con-struiascã parkinguri supraterane, caresã permitã înfiinþarea de locuri de par-care cât mai multe, pe o suprafaþã deteren restrânsã. Mai mult, construireade parkinguri supraterane permite rea-

menajarea zonelor din cartiere prinînfiinþarea de spaþii verzi ºi de locuri dejoacã ºi petrecerea timpului liber.

Statutul parkingurilor de cartier esteunul special, diferit de cel al parkingurilorpublice. Scopul acestora este de a le ofericetãþenilor clujeni soluþii civilizate ºi si-gure de parcare a autotusimelor perso-nale în apropierea domiciliului.

Regimul de platã pentru aceste par-kinguri este unul de abonare anualã,

spre deosebire de cel al parkingurilorpublice din zonele centrale, care oferãtarifare orarã.

Finalul lunii iulie le aduce locuitorilor din cartierul Mãnãºtur un nouparking de cartier pentru a rezolva o parte din criza locurilor de parcare. Acestaa fost proiectat de SC EURO PROIECT 2006 SRL, este executat de SC ConA ºi va oferi 470 de locuri de parcare. Valoarea investiþiei se ridicã la17.030.384,07 lei. Parkingul are un regim de înãlþime 2S+P+6E+terasã ºi vapermite amenajarea de 2.900 mp spaþiu verde.

Parking Mãnãºtur, aproape de finalizare

În municipiul Cluj-Napoca existãîn acest moment urmãtoarele proiectede construire de parkinguri de cartier:

PPaarrkkiinngguurrii îînn ccaarrttiieerree –– pprrooiieeccttee

��MMÃÃRRÃêªTTIIstr. Fabricii 5 – str. Fabricii de

Zahãr 4310 locuri7.243.348 lei fãrã TVA2.251,2 mp spaþiu verde, din care

381 mp spaþii de joacã

�� GGHHEEOORRGGHHEENNIIStr. Bãiºoara nr. 1-3317 locuri24.340.335 lei – estimare3.342,5 mp spaþiu verde

�� ZZOORRIILLOORRStr. Gheorghe Dima229 locuri15.709.736 lei – estimare3.195 mp spaþiu verde

��MMÃÃNNÃêªTTUURRStr. Primãverii460 de locuri17.030.384 lei2.900 mp spaþiu verde

În municipiul Cluj-Napoca existã circa 100.000 de autoturisme. Situaþia actualã a locurilor de parcare defalcate pe cartiere:

PARKING MÃRêTIviitorulparking

înprezent

Page 10: Jurnalul municipal · funcþie de anumite condiþionãri (spre exemplu, anumite intervale orare în care scade calitatea ser-viciilor). Se pot obþine, astfel, statistici zilnice,

Jurnalul municipalCluj-Napoca Hotãrâri de Consiliu Local

www.primariaclujnapoca.roNumãrul 51 � Aprilie-Mai-Iunie � 2010 Pagina 11

AArrtt.. 11 Se aprobã acordarea “diplo-mei de aur” ºi a unui premiu în sumãnetã de câte 500 lei de la bugetul local,pe anul 2010, cuplurilor clujene careau îndeplinit 50 de ani de cãsãtorieneîntreruptã, la data depunerii cererii.

AArrtt.. 22 Cu îndeplinirea prevederilorhotãrârii se încredinþeazã Direcþia eco-nomicã, Direcþia relaþii comunitare ºiturism ºi Serviciul stare civilã.

((HHoottããrrâârreeaa aa ffoosstt aaddooppttaattãã ccuu 2277 vvoottuurrii))

AArrtt.. 11 Se aprobã Regulamentul deorganizare ºi funcþionare a Comisiei teh-nice de amenajare a teritoriului ºi urba-nism, potrivit anexei care face parte inte-grantã din prezenta hotãrâre.

AArrtt.. 22 Se aprobã componenþa Comi-siei operative, dupa cum urmeazã:� preºedinte: Arhirect ºef: arh. Ligia

Subþiricã�membrii: Director executiv: ing. Corina Ciubanconf. dr. arh. Adrian Iancuconf. dr. arh. Ioana Agachiarh. Serban Þigãnaºarh. Eugeniu Pãnescuarh. Doina Zaharia� secretariat: ing. Doina TriponAArrtt.. 33 Se aprobã componenþa Co-

misiei de esteticã urbanã, dupã cumurmeazã:� preºedinte: Arhirect ºef: arh. Ligia

Subþiricã�membrii: conf. dr. arh. Virgil Pop – secretar

CZMI - 8 Transilvaniaconf. dr. arh. Adrian Iancuconf. dr. arh. Ioana Agachiconf. dr. arh. Dana Vais� secretariat: arh. Adina Mitrea AArrtt.. 44 Cu îndeplinirea prevederilor

hotãrârii se încredinþeazã Direcþia urba-nism ºi dezvoltare urbanã.((HHoottããrrâârreeaa aa ffoosstt aaddooppttaattãã ccuu 2244 vvoottuurrii,,

pprriinn vvoott sseeccrreett))

RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE ªªII FFUUNNCCÞÞIIOONNAARREE AA CCOOMMIISSIIEEII TTEEHHNNIICCEE DDEE AAMMEENNAAJJAARREE AA TTEERRIITTOORRIIUULLUUII ªªII UURRBBAANNIISSMM

CCAAPP.. 11 Constituirea comisiei

AArrtt.. 11..11.. Constituirea Comisiei teh-nice de amenajare a teritoriului ºi urba-

nism (denumitã în continuare "CTATU"),se face în conformitate cu prevederile art.37 pct. 1 din Legea nr. 350/2001 privindamenajarea teritoriului ºi urbanismul, cucompletãrile ºi modificãrile ulterioare.

Comisia tehnicã de amenajare a teri-toriului ºi urbanism este un organism cuatribuþii de avizare, expertizare tehnicã ºiconsultanþã.

Comisia tehnicã de amenajare a teri-toriului ºi urbanism fundamenteazã dinpunct de vedere tehnic decizia structuriide specialitate din cadrul autoritãþiilocale, desemnatã sã emitã avizul pentrudocumentaþiile de amenajare a teritoriu-lui ºi urbanism, precum ºi pentru studi-ile de fundamentare sau cercetãri preala-bile, conform competenþelor existente,stabilite prin reglementãrile în vigoare.

AArrtt.. 11..22.. Alcãtuirea CTATU ºi regu-lamentul de funcþionare a acesteia suntaprobate de Consiliul local.

AArrtt.. 11..33.. CTATU este compusã dinspecialiºti din domeniul amenajãrii teri-toriului ºi al urbanismului, respectiv dinurbaniºti/arhitecþi cu experienþã în do-meniul urbanismului ºi din reprezen-tanþi ai administraþiei publice locale. Încazul unor documentaþii complexe vor fiinvitaþi specialiºti din alte domenii, cu rolde consultanþi.

AArrtt.. 11..44.. Secretariatul comisiei esteasigurat de structura de specialitate dinsubordinea arhitectului-ºef.

AArrtt.. 11..55.. ªedinþele CTATU se vordesfãºura numai dacã se întruneºte cvo-rumul necesar de jumãtate +1 din numãrul membrilor.

CCAAPP.. 22.. Organizarea comisiei tehni-ce de amenajare a teritoriului ºi urbanism

AArrtt.. 22..11.. CTATU este constituitã din9 membri cu drept de vot ºi doi secretariai comisiei fãrã drept de vot, conformHotãrârii nr. 249/2008, actualizatã înceea ce priveºte persoanele care ocupãfuncþiile de primar ºi viceprimari.

AArrtt.. 22..22.. Pentru creºterea eficienþeiactivitãþii, CTATU va funcþiona în plensau/ºi în subcomisii, avînd în compo-nenþã membri titulari ºi invitaþi. Sub-comisile sunt: � comisia operativã (denumitã în

continuare „CO”), cu secretariat pro-priu;� comisia de esteticã urbanã (denu-

mitã în continuare „CEU”), cu secreta-riat propriu.

AArrtt.. 22..33.. Subcomisiile vor fi organi-zate prin desemnarea unui preºedintedintre membrii desemnaþi ºi a unui se-cretariat propriu.

CCAAPP.. 33.. AAttrriibbuuþþiiii

AA.. Comisia tehnicã de amenajare ateritoriului ºi urbanism (CTATU)

AArrtt.. 33..11.. Conform prezentului regu-lament, CTATU are urmãtoarele atri-buþii:

aa)) avizeazã datele analitice ºi de sin-tezã necesare întocmirii ºi coordonãriiplanurilor anuale de investiþii ce vor fiprezentate spre aprobare Consiliuluilocal;

bb)) avizeazã din punct de vederetehnic ºi al respectãrii legislaþiei, alrespectãrii Planului Urbanistic General(P.U.G.) ºi a Planurilor UrbanisticeZonale (P.U.Z.), documentaþiile deamenajare a teritoriului sau documen-taþiile de urbanism (P.U.Z. ºi P.U.D.),precum ºi studiile de fundamentare saucercetare;

cc)) avizeazã studiile ºi documentaþiilede urbanism întocmite la comanda

Consiliului local în etapele prevãzuteprin contractele de proiectare (aviz pre-liminar, aviz de consultare, aviz de prin-cipiu, dupã caz);

dd)) semnaleazã Consiliului local dis-funcþionalitãþi apãrute în structura ur-banã (incompatibilitãþi funcþionale, agre-sarea cadrului natural, alterarea esteticiiurbane, a morfologiei spaþiale, afectarea patrimoniului construit etc.);

ee)) înainteazã propuneri Consiliuluilocal de întocmire a unor documentaþiicare sã conducã la diminuarea sau înlãtu-rarea disfuncþionalitãþilor.

AArrtt.. 33..22.. Avizele CTATU stau la bazaîntocmirii referatelor ºi proiectelor dehotãrâre pentru aprobarea documentaþi-ilor de cãtre Consiliul local, conformprevederilor legale în vigoare.

AArrtt 33..33.. La ºedinþele de avizare nupot participa la luarea deciziilor membriicare au calitatea de autor – coautor aldocumentaþiilor/proiectelor.

AArrtt.. 33..44.. Documentaþiile de urba-nism cu implicaþii majore asupra spaþiu-lui public sau care privesc dezvoltareadurabilã a municipiului vor fi avizate deCTATU, însoþite de referate de speciali-tate. Referenþii vor fi desemnaþi de comi-sie pentru fiecare lucrare în parte.

AArrtt.. 33..55.. Documentele CTATU vorpurta antetul Consiliului local al mu-nicipiului Cluj-Napoca.

BB.. Comisia operativã (CO)AArrtt.. 33..66.. Conform prezentului regu-

lament, CO are urmãtoarele atribuþii: aa)) analizeazã documentaþii de urba-

nism aflate în curs de elaborare, la faza deconsultare preliminarã sau la faza deanalizã a oportunitãþii întocmirii;

bb)) comunicã petenþilor recoman-dãrile ºi observaþiile referitoare la docu-mentaþiile analizate, în vederea com-pletãrii ºi corelãrii;

cc)) emite acorduri pentru:� documentaþii de corelare cu docu-

mentaþii de urbanism PUZ, PUD apro-bate, încadrare în condiþiile urbanisticegenerale, sau regula zonei;� propuneri de extinderi, deschideri

de accese, cãi de acces, precizare cote deamplasare pe parcelã;� propuneri de mobilier urban.

CC.. Comisia de esteticã urbanã (CEU)AArrtt.. 33..77.. Conform prezentului regu-

lament, CEU are urmãtoarele atribuþii: aa)) analizeazã ºi emite acorduri pentru:� lucrãri de artã monumentalã, a-

menajãri ambientale, amenajãri peisa-jere, mobilier stradal, diverse alte lucrãriîn spaþiile publice;� activitatea de publicitate în confor-

mitate cu Regulamentul de publicitate:panotaj stradal ºi pe construcþii, bannere,meshuri;� propunerile de faþadizare/refaþa-

dizare în special pe zona centralã ºi ar-terele principale de circulaþie;� faþadele clãdirilor publice sau pri-

vate;bb)) comunicã petenþilor recoman-

dãrile ºi observaþiile referitoare la docu-mentaþiile analizate, în vederea comple-tãrii ºi corelãrii.

CCAAPP 44.. Funcþionarea Comisiei teh-nice de amenajarea a teritoriului ºi ur-banism

AArrtt.. 44..11.. Activitatea CTATU se des-fãºoarã în ºedinþe lunare, sau în funcþiede importanþa ºi numãrul lucrãrilor deanalizat.

AArrtt.. 44..22.. Propunerea ordinii de zi seface de secretariatul CTATU dupã veri-ficarea documentaþiilor din punct devedere al metodologiei de elaborare ºicadrului-conþinut, ºi se aprobã de pre-ºedinte sau de unul din vicepreºedinþi.

Ordinea de zi este fãcutã publicãprin postarea pe site-ul instituþiei.

Nu se vor introduce pe ordinea de zidocumentaþii post-factum, ce se referã lalucrãri deja executate fãrã autorizaþie.

AArrtt.. 44..33.. Convocarea membrilor co-misiei, a proiectanþilor ºi, dupã caz, abeneficiarilor, se face prin grija secreta-riatului.

AArrtt.. 44..44.. Lucrãrile ºedinþelor CTATUsunt conduse de preºedinte sau de unuldin vicepreºedinþi, ce verificã întrunireacvorumului. Comisia funcþioneazã înprezenþa a cel puþin jumãtate +1 dinmembrii sãi; invitaþii nu au drept de vot.

AArrtt.. 44..55.. Secretariatul consemneazãprezenþa membrilor care vor semna înregistrul de procese- verbale, întocmeºteprocesul-verbal de sedinþã, redacteazãavizele ºi adresele de comunicare a con-cluziilor ºedinþelor CTATU.

AArrtt.. 44..66.. Prezentarea lucrãrilor se fa-ce de cãtre proiectanþi /beneficiari sau, înanumite cazuri, de cãtre secretariat.

AArrtt.. 44..77.. Dupã prezentare se dãcuvântul membrilor care pot cere pre-cizãri, face observaþii ºi recomandãri saupropune amendamente. În procesul-verbal se consemneazã luãrile de cuvânt.

AArrtt.. 44..88.. Pentru aprobarea propune-rii urbanistice este necesar votul a jumã-tate plus unu din totalul membrilorCTATU prezenþi. Concluzia dezbaterii,formulatã de preºedinte, aprobatã prinvot de membrii comisiei (consemnân-du-se voturile pentru, împotrivã sauabþinerile, iar la documentaþiile impor-tante, ºi numele votanþilor pe categoriide vot), se consemneazã în procesul-ver-bal de ºedinþã.

În cazul în care nu se întruneºte unvot favorabil de minim jumãtate plusunu din cvorum, documentaþia se res-pinge sau se amânã pentru a se introducerecomandãrile/amendamentele propuse.

AArrtt.. 44..99.. În baza concluziilor seîntocmeºte avizul care poate fi favorabilsau nefavorabil, de consultare, de prin-cipiu, de oportunitate sau adresa decomunicare, ce se semneazã de cãtrepreºedinte, arhitectul ºef ºi directorulDirecþiei urbanism ºi amenajarea terito-riului.

AArrtt.. 44..1100.. Conform prevederilorart. 37 al (5) din Legea nr. 350/2001,avizele date de Comisia tehnicã deamenajare a teritoriului ºi de urbanismsunt supuse deliberãrii ºi aprobãriiConsiliului local.

Dupã aprobarea documentaþiilor deurbanism sau a altor propuneri la care sereferã avizele, Primãria municipiuluiCluj-Napoca poate emite autorizaþii deconstruire pe respectiva zonã de interes.

AArrtt.. 44..1111.. Participarea la ºedinþe amembrilor comisiei este obligatorie.Absenþele motivate sau nemotivate seconsemneazã în procesul-verbal.

AArrtt 44..1122.. Solicitarea de participarela ºedinþe a unor invitaþi de specialitatesau a unor reprezentanþi din parteaunor instituþii, intrã în competenþasecretariatului, la propunerea preºedin-telui.

AArrtt 44..1133.. Documentaþiile avizate vorfi monitorizate, operate în baza de date ºifãcute publice prin afiºarea pe site-ulinstituþiei a avizului ºi, ulterior, a hotã-rârii de aprobare a acestuia.

AArrtt.. 44..1144.. Documentaþiile pot fi con-sultate prin grija secretariatului care, lacerere, poate pune la dispoziþia celorinteresaþi copii dupã Hotãrâre, avizulCTATU sau plan reglementãri.

AArrtt 44..1155.. În cadrul CTATU se vaface informarea/prelucrarea periodicã anoutãþilor din domeniul legislaþiei ºi ahotãrârilor Consiliului local ce privescprobleme de urbanism.

privind acordarea “diplomeide aur” ºi a unui premiu învaloare netã de 500 lei, de la bugetul local, pentru anul 2010, cuplurilorclujene care au împlinit 50 de ani de cãsãtorie neîntreruptã

HOTÃRÂREA nr. 32/2010

privind aprobarea regula-mentului de organizare ºifuncþionare a Comisieitehnice de amenajare a teri-toriului ºi urbanism ºi con-stituirea Comisiei operativeºi a Comisiei de esteticãurbanã

HOTÃRÂREA nr. 34/2010

Page 11: Jurnalul municipal · funcþie de anumite condiþionãri (spre exemplu, anumite intervale orare în care scade calitatea ser-viciilor). Se pot obþine, astfel, statistici zilnice,

Jurnalul municipalCluj-NapocaHotãrâri de Consiliu Local

Numãrul 51 � Aprilie-Mai-Iunie � 2010 Pagina 12

www.primariaclujnapoca.ro

CCAAPP 55..Funcþionarea Comisiei operative (CO)

AArrtt.. 55..11.. Activitatea CO se desfãºoarãîn ºedinþe sãptãmânale sau bilunare,funcþie de importanþa ºi numãrul lucrã-rilor de analizat.

AArrtt.. 55..22.. Propunerea ordinii de zi vafi fãcutã de secretariatul CO dupã verifi-carea documentaþiilor din punct devedere al conþinutului/categoriei solici-tãrii ºi se aprobã de preºedintele CO.

AArrtt.. 55..33.. Comisia funþioneazã în pre-zenþa a cel puþin 2/3 din numãrul mem-brilor.

Secretariatul consemneazã prezenþamembrilor, iar aceºtia semneazã la sfâr-ºitul ºedinþei sau la începutul celei ur-mãtoare în procesul-verbal de ºedinþã.

AArrtt.. 55..44.. Prezentarea lucrãrilor se fa-ce de cãtre secretariat sau în anumitecazuri de cãtre proiectanþi.

AArrtt.. 55..55.. Dupã prezentare, se dã cu-vântul membrilor care pot cere precizãri,face observaþii ºi recomandãri sau pro-pun amendamente. În procesul-verbalse consemneazã luãrile de cuvânt.

AArrtt.. 55..66.. Concluzia dezbaterii, for-mulatã de preºedinte, aprobatã prin votmajoritar de membrii comisiei (consem-nându-se voturile pentru, împotrivã sauabþinerile, iar la documentaþiile impor-tante, ºi numele votanþilor pe categoriide vot), se consemneazã în procesul ver-bal de ºedinþã. În cazul în care nu seîntruneºte un vot favorabil de minimjumãtate+1 din cvorum, documentaþiaeste respinsã sau amânatã în vedereacompletãrii cu elementele recomandate.

AArrtt.. 55..77.. Concluzia favorabilã a COpoartã denumirea de acord ce poate fi,dupã caz: de principiu, de consultare,prealabil, de oportunitate, de amplasaresau de corelare.

Concluzia nefavorabilã, observaþiileºi recomandãrile se formuleazã ca adresãprin care se rãspunde petentului.

Rãspunsurile CO se redacteazã desecretariatul comisiei, se semneazã dearhitectul ºef ºi directorul Direcþieiurbanism ºi amenajarea teritoriului almunicipiului Cluj-Napoca.

Acordurile se vizeazã de cãtre Primarîn calitate de preºedinte al CTATU.

AArrtt.. 55..88.. În cazul consultãrii preala-bile pentru documentaþii de urbanism,recomandãrile de completare sau modi-ficare vor însoþi documentaþiile înºedinþa CTATU ºi vor sta la baza ana-lizãrii acestora.

CCAAPP 66.. Funcþionarea Comisiei deesteticã urbanã (CEU)

AArrtt.. 66..11.. Activitatea CEU se desfã-ºoarã în ºedinþe sãptãmânale sau bilunareîn funcþie de importanþa ºi numãrullucrãrilor de analizat.

AArrtt.. 66..22.. Propunerea ordinii de zi seface de secretariatul CEU dupã verifi-carea documentaþiilor din punct devedere al conþinutului/categoriei solici-tãrii ºi se aprobã de preºedintele CEU.

AArrtt.. 66..33.. Comisia funþioneazã înprezenþa a cel puþin 2/3 din numãrulmembrilor.

Secretariatul consemneazã prezenþamembrilor, iar aceºtia semneazã lasfârºitul ºedinþei sau la începutul celeiurmãtoare în procesul-verbal de ºe-dinþã.

AArrtt.. 66..44.. Prezentarea lucrãrilor seface de cãtre secretariat sau, în anumitecazuri, de cãtre proiectanþi.

AArrtt.. 66..55.. Dupã prezentare se dã cu-vântul membrilor care pot cere precizãri,

face observaþii ºi recomandãri sau pro-pun amendamente. În procesul-verbalse consemneazã luãrile de cuvânt.

AArrtt.. 66..66.. Concluzia dezbaterii, formu-latã de preºedinte, aprobatã prin vot ma-joritar de membrii comisiei (consem-nându-se voturile pentru, împotrivã sauabþinerile, iar la documentaþiile impor-tante, ºi numele votanþilor pe categoriide vot), se consemneazã în procesul ver-bal de ºedinþã.

În cazul în care nu se întruneºte unvot favorabil de minim jumãtate +1 dincvorum, documentaþia este respinsã sauamânatã pentru a fi completatã cu ele-mentele recomandate.

AArrtt.. 66..77.. Concluzia favorabilã a CEUpoartã denumirea de acord.

Concluzia nefavorabilã, observaþiileºi recomandãrile se formuleazã ca adresãprin care se rãspunde petentului.

Rãspunsurile CEU se redacteazã desecretariatul comisiei ºi se semneazã dearhitectul ºef .

Acordurile se vizeazã de cãtre Pri-marul municipiului Cluj-Napoca încalitate de preºedinte al CTATU.

AANNEEXXAA:: Extrase din legislaþia specificã - Legea nr. 350/2001, modificatã ºi completatã

AARRTT.. 3377((11)) În scopul îmbunãtãþirii calitãþii

deciziei referitoare la dezvoltarea spaþialãdurabilã, în coordonarea preºedinþilorconsiliilor judeþene ºi a primarilor demunicipii ºi oraºe, respectiv a primaruluigeneral al municipiului Bucureºti, seconstituie Comisia tehnicã de amenajarea teritoriului ºi urbanism, ca organ con-sultativ cu atribuþii de avizare, experti-zare tehnicã ºi consultanþã.

AAlliinn.. ((11)) al art. 37 a fost modificat depct. 7 al art. I din LEGEA nr. 289 din 7iulie 2006 , publicatã în MONITORULOFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006.

((22)) Comisia tehnicã de amenajare ateritoriului ºi urbanism este formatã dinspecialiºti din domeniul amenajãrii teri-toriului ºi al urbanismului, secretariatulcomisiei fiind asigurat de structura despecialitate din subordinea arhitectului-ºef.

AAlliinn.. ((22)) al art. 37 a fost modificat depct. 7 al art. I din LEGEA nr. 289 din 7iulie 2006 , publicatã în MONITORULOFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006.

((33)) Componenþa nominalã a Co-misiei tehnice de amenajare a teritoriuluiºi urbanism ºi regulamentul de func-þionare se aprobã de consiliul local mu-nicipal, la propunerea primarului, pebaza recomandãrilor asociaþiilor profe-sionale din domeniul amenajãrii teritori-ului, urbanismului, construcþiilor, insti-tuþiilor de învãþãmânt superior ºi alearhitectului-ºef.

AAlliinn.. ((33)) al art. 37 a fost modificat depct. 7 al art. I din LEGEA nr. 289 din 7iulie 2006 , publicatã în MONITORULOFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006.

((44)) Comisia tehnicã de amenajare ateritoriului ºi de urbanism fundamen-teazã din punct de vedere tehnic deciziastructurii de specialitate din cadrul au-toritãþii locale, desemnatã sã emitã avizulpentru documentaþiile de amenajareateritoriului ºi urbanism, precum ºi pen-tru studiile de fundamentare sau cer-cetãri prealabile, conform competenþelorexistente, stabilite prin reglementãrile învigoare pentru Comisia tehnicã de ame-najare a teritoriului ºi de urbanism.

AAlliinn.. ((44)) al art. 37 a fost modificat depct. 6 al art. I din LEGEA nr. 242 din 23

iunie 2009 , publicatã în MONITO-RUL OFICIAL nr. 460 din 3 iulie 2009,care completeazã art. I din ORDO-NANÞA nr. 27 din 27 august 2008 ,publicatã în MONITORUL OFICIALnr. 628 din 29 august 2008, cu pct. 10.1.

((55)) Avizele date de Comisia tehnicã de a-menajare a teritoriului ºi de urbanism se su-pun deliberãrii ºi aprobãrii consiliului local.

((66)) La ºedinþele de avizare ale Comisieitehnice de amenajare a teritoriului ºi deurbanism nu pot participa la luarea decizieimembrii care au calitatea de autor al docu-mentaþiilor - proiectelor, supuse avizãrii.

AArrtt.. 11 Se aprobã atribuirea denumi-rilor unor strãzi din municipiul Cluj-Napoca, conform Anexei 1, care faceparte integrantã din prezenta hotãrâre.

AArrtt.. 22 Cu îndeplinirea prevederilorhotãrârii se încredinþeazã Direcþia urbanismºi dezvoltare urbanã ºi Direcþia tehnicã.

((HHoottããrrâârreeaa aa ffoosstt aaddooppttaattãã ccuu 2244 vvoottuurrii))

AANNEEXXÃÃLLaa HHoottããrrâârreeaa nnrr.. 6611//22001100

Lista denumirilor de strãzi atribuitedenumiri avizate de Comisia jude-

þeanã de atribuire a denumirilor Cluj, cuAvizul nr. 22/2009 (TTAABBEELL 11))

AArrtt.. 11 Se stabilesc condiþiile necesareincluderii în proprietatea publicã a

municipiului Cluj-Napoca a terenurilorproprietate privatã cu destinaþia de drum,conform documentaþiilor de urbanismaprobate, dupã cum urmeazã:�drumul propus va respecta condiþiile

impuse prin documentaþiile de urbanismaprobate ºi vizate spre neschimbare;� se va prezenta cartea funciarã în care

sã fie înscris drumul propus ºi documen-taþia cadastralã aferentã, întocmitã curespectarea documentaþiilor de urbanismaprobate ºi vizate spre neschimbare;� se va întocmi procesul – verbal de

trasare (conform prevederilor legislative învigoare) a drumului propus, conform do-cumentaþiilor cadastrale avizate;� va fi întocmit actul de donaþie în

formã autenticã de cãtre proprietari;AArrtt.. 22 Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca, prin hotãrâre, va acceptaofertele de donaþie pentru terenuri.

AArrtt.. 33 Fac obiectul prezentei hotãrâridrumurile propuse, care se încadreazã încele de categoria a III-a, conform Ordinuluinr. 49/1998.

Condiþiile tehnice de proiectare pentruaceste categorii de drumuri sunt: strãzi decategoria a III-a – colectoare, cu douã benzide circulaþie, având lãþimea benzii caro-sabile de 3 – 3,5 m.

AArrtt.. 44 Cu îndeplinirea prevederilorhotãrârii se încredinþeazã Direcþia urba-nism ºi dezvoltare urbanã, Direcþia tehnicãºi Direcþia patrimoniul municipiului ºi evi-denþa proprietãþii.

((HHoottããrrâârreeaa aa ffoosstt aaddooppttaattãã ccuu 2266 vvoottuurrii))

HOTÃRÂRE Nr. 118 din 30 mar-tie 2010

AArrtt.. 11 Se aprobã Regulamentul pri-vind reglementarea cadrului general de

evacuare a persoanelor fizice sau juridicecare ocupã în mod abuziv locuinþeleaflate în patrimoniul municipiului Cluj-Napoca, conform Anexei care face parteintegrantã din prezenta hotãrâre.

AArrtt.. 22 Cu îndeplinirea prevederilorhotãrârii se încredinþeazã Direcþia Pa-trimoniul municipiului ºi evidenþa pro-prietãþii, Direcþia Poliþia comunitarã,Direcþia Economicã ºi Poliþia municipiu-lui Cluj-Napoca.

((HHoottããrrâârreeaa aa ffoosstt aaddooppttaattããccuu 2233 vvoottuurrii))

AANNEEXXÃÃ llaa HHoottããrrâârreeaa nnrr..111188//22001100

RR EE GG UU LL AA MM EE NN TT privind reglementarea cadrului ge-

neral de evacuare a persoanelor fizice saujuridice care ocupã în mod abuziv lo-cuinþele aflate în patrimoniul munici-piului Cluj-Napoca

CCAAPP.. II

AArrtt..11 Obiectul prezentului regula-ment îl constituie reglementarea cadru-lui general de evacuare a persoanelor careocupã în mod abuziv locuinþele aflate înpatrimoniul municipiului Cluj-Napoca.

AArrtt.. 22 La elaborarea prezentului re-gulament au fost respectate prevederileurmãtoarelor acte normative:� LEGEA nr. 114 din 11 octombrie

1996, republicatã, privind locuinþele;� HOTÃRÂREA nr. 1275/2000 pri-

vind aprobarea Normelor metodologicepentru punerea în aplicare a pre-vederilor Legii privind locuinþele nr.114/1996;� LEGEA nr. 215/2001 a adminis-

traþiei publice locale, republicatã, cu mo-dificãrile ºi completãrile ulterioare.

AArrtt.. 33 În înþelesul prezentului regu-lament sunt definiþi urmãtorii termeni:�Contract de închiriere: actul juridic

prin care sunt stabilite drepturile ºi obliga-þiile pãrþilor privind închirierea, exploata-rea, întreþinerea ºi administrarea locuinþei.� Locuinþa: construcþie alcãtuitã din

una sau mai multe camere de locuit, cu

privind atribuirea de denumiri unor strãzi noi dinmunicipiul Cluj-Napoca

HOTÃRÂREA nr. 61/2010

Privind trecerea terenurilorproprietate privatã cu desti-naþia de drum, în propri-etatea publicã a municipiuluiCluj-Napoca

HOTÃRÂREA nr. 62/2010

pentru aprobareaRegulamentului privindreglementarea cadrului gen-eral de evacuare a per-soanelor fizice sau juridicecare ocupã în mod abuzivlocuinþele aflate în patrimo-niul municipiului Cluj-Napoca

HOTÃRÂREA nr. 118/2010

Nr.crt. Localizare Denumire propusã Observaþii

TTAABBEELL 11

Page 12: Jurnalul municipal · funcþie de anumite condiþionãri (spre exemplu, anumite intervale orare în care scade calitatea ser-viciilor). Se pot obþine, astfel, statistici zilnice,

Jurnalul municipalCluj-Napoca Hotãrâri de Consiliu Local

www.primariaclujnapoca.roNumãrul 51 � Aprilie-Mai-Iunie � 2010 Pagina 13

dependinþele, dotãrile ºi utilitãþile nece-sare, care satisfac cerinþele de locuit aleunei persoane sau familii.� Persoane abuzive: persoane fizice

sau juridice care ocupã fãrã titlu locuinþa.Sunt asimilate persoanelor abuzive

persoanele fizice sau juridice care aurãmas în locuinþã ºi care nu îndeplinesccondiþiile prevãzute de art. 21 ºi art. 27 lit.a-c din Legea nr. 114/1996, republicatã, ºiocupã spaþiul respectiv fãrã forme legale.

Evacuarea pe cale administrativã: pro-cedura eliberãrii locuinþelor ocupateabuziv de persoanele mai sus menþionate.

CCAAPP.. IIIIFFOONNDDUULL DDEE LLOOCCUUIINNÞÞEE

AArrtt.. 44 Locuinþele aflate în patrimoniulmunicipiului Cluj-Napoca sunt adminis-trate de cãtre Consiliul local al municipiu-lui Cluj-Napoca prin Direcþia Patrimoniulmunicipiului ºi evidenþa proprietãþii, înbaza Legii privind locuinþele nr. 114/1996republicatã, respectiv H.G.R. nr. 1275/2000 pentru aprobarea Normelor Meto-dologice de punere în aplicare a Legii pri-vind locuinþele nr. 114/1996, republicatã.

AArrtt.. 55 Locuinþele care constituie patri-moniul municipiului Cluj-Napoca suntrepartizate persoanelor fizice/juridice, careîndeplinesc condiþiile cerute de legislaþia învigoare, în sensul de a beneficia de ajutorulstatului, prin atribuirea unei locuinþe dinfondul disponibil.

CCAAPP.. IIIIIICCOONNTTRRAACCTTUULL DDEE ÎÎNNCCHHIIRRIIEERREE

AArrtt.. 66 Temeiul legal al folosirii acestorlocuinþe este contractul de închiriere,încheiat între proprietarul/administratorulfondului locativ ºi persoana fizicã-titular alcontractului de închiriere ºi membrii fa-miliei sale, care au obþinut repartiþie pentrulocuinþã.

Închirierea locuinþelor se face pe bazaacordului dintre proprietarul/administra-torul fondului locativ ºi chiriaº, consemnatprin contract scris, semnat ºi însuºit deambele pãrþi (în conformitate cu art. 21 dinLegea nr. 114/1996, republicatã).

În cazul în care pãrþile nu convinasupra reînnoirii contractului de închiriere,chiriaºul este obligat sã pãrãseascã locuinþala expirarea termenului contractual (art. 23din Legea nr. 114/1996 republicatã)

AArrtt.. 77 În cazul în care titularul con-tractului de închiriere a pãrãsit definitivdomiciliul sau a decedat, precum ºi în cazultitularului de contract nerezident care, fãrãa fi detaºat, nu a mai folosit locuinþa maimult de doi ani, fãrã întrerupere, închi-rierea continuã, dupã caz, în beneficiulurmãtoarelor categorii de persoane:

aa)) soþului sau al soþiei, dacã a locuitîmpreunã cu titularul;

bb)) descendenþilor sau al ascendenþilor,dacã au locuit împreunã cu acesta;

cc)) altor persoane care au avut acelaºidomiciliu cu titularul cel puþin un an ºicare au fost înscrise în contractul deînchiriere (art. 27 alin. 1 din Legea nr.114/1996).

AArrtt.. 88 În lipsa persoanelor menþionatela art. 7, care pot solicita locuinþã, contrac-tul de închiriere înceteazã în termen de 30de zile de la data pãrãsirii domiciliului decãtre titularul contractului sau de la dataînregistrãrii decesului ori de la împlinireatermenului de doi ani de nefolosire neîn-treruptã a locuinþei (art. 27 alin. 3 din Legeanr. 114/1996).

AArrtt.. 99 Toate persoanele care nu sunt înposesia unui contract de închiriere, întemeiul cãruia sã aibã acordul proprietaru-lui/administratorului fondului locativ de a

folosi locuinþa aflatã în patrimoniul mu-nicipiului Cluj-Napoca, inclusiv cele carenu îndeplinesc condiþiile inserate la art .7 ºi8, sunt considerate persoane care folosescimobilul în mod abuziv.

CCAAPP.. IIVV VVEERRIIFFIICCAARREEAA ÎÎNN TTEERREENN

AArrtt.. 1100 În situaþiile în care DirecþiaPatrimoniul municipiului ºi evidenþa pro-prietãþii, prin Serviciul Administrare lo-cuinþe constatã cã existã locuinþe care suntfolosite de persoanele menþionate la art. 9,acesta va lua mãsurile care se impun învederea evacuãrii persoanelor abuzive pecale administrativã.

AArrtt.. 1111 Pentru constatarea cã imo-bilele sunt folosite în mod abuziv, fãrãforme legale, persoanele abilitate din cadrulDirecþiei Patrimoniul municipiului ºi evi-denþa proprietãþii se vor deplasa ºi vor faceverificãri la faþa locului, materializate prinnote de constatare în teren (conform ane-xei la prezentul regulament), poze, de-claraþii ale reprezentanþilor asociaþiei deproprietari, respectiv vor efectua toatedemersurile necesare în vederea stabilirii ºideterminãrii situaþiei de fapt, a imobiluluiîn cauzã.

AArrtt.. 1122 La faþa locului, reprezentanþiiDirecþiei Patrimoniul municipiului ºi evi-denþa proprietãþii vor lua toate mãsurilecare se impun în vederea identificãrii per-soanelor care ocupã în mod abuzivlocuinþa în speþã, precum ºi a stabiliriinumãrului acestora.

AArrtt.. 1133 În urma acestor verificãri, per-sonalul din cadrul Direcþiei Patrimoniulmunicipiului ºi evidenþa proprietãþii vaefectua mãsurile legale care se impun învederea demarãrii procedurii de evacuarepe cale administrativã a persoanelor gãsiteºi identificate, în imobilele folosite fãrãforme legale.

CCAAPP.. VV RRAAPPOORRTTUULL DDEE SSPPEECCIIAALLIITTAATTEE

AArrtt.. 1144 În temeiul constatãrilor ºiactelor întocmite ca urmare a verificãrii înteren, reprezentanþii Direcþiei Patrimoniulmunicipiului ºi evidenþa proprietãþii vorîntocmi rapoarte de specialitate.

Raportul de specialitate va fi structuratastfel:

11.. prezentarea ºi descrierea imobilului;22.. situaþia de fapt reþinutã în urma ve-

rificãrii în teren;33.. prevederile legale care fundamen-

teazã mãsurile ce urmeazã a fi luate;44.. propunerea fãcutã în temeiul celor

prezentate la punctele 1-3;Raportul de specialitate va cuprinde ca

ºi anexe, actele întocmite cu ocazia veri-ficãrilor în teren (precizate la art. 11).

CCAAPP.. VVIIEEVVAACCUUAARREEAA PPEE CCAALLEE AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVÃÃ

AArrtt.. 1155 În baza raportului de speciali-tate va fi întocmit referatul privind evacu-area pe cale administrativã a persoanelorfizice/juridice care ocupã fãrã forme legalelocuinþa, aflatã în patrimoniul municipiu-lui Cluj-Napoca.

AArrtt.. 1166 Evacuarea pe cale administra-tivã a persoanelor fizice/juridice abuzive(aºa cum sunt definite la art. 3 din prezen-tul regulament) se face în baza dispoziþieiPrimarului municipiului Cluj-Napoca, laemiterea cãreia stã referatul menþionat laart.15, necondiþionat de atribuirea altuispþiu locativ.

AArrtt.. 1177 Dispoziþia privind evacuarea pecale administrativã a persoanelor fizice/

juridice abuzive va fi comunicatã imediatpersoanelor fizice/juridice nominalizate încuprinsul acesteia, prin semnãturã de luarela cunoºtinþã sau, în cazul refuzului sem-nãrii, prin afiºare pe uºa de acces înlocuinþã, cu pozarea afiºãrii.

AArrtt.. 1188 Evacuarea efectivã a abuzivilorprecum ºi a bunurilor acestora va fi fãcutãde cãtre persoanele abilitate desemnate dincadrul Direcþiei Patrimoniul municipiuluiºi evidenþa proprietãþii, cu sprijinulDirecþiei Poliþia Comunitarã ºi a reprezen-tanþilor Poliþiei municipiului Cluj-Na-poca.

AArrtt.. 1199 Evacuarea bunurilor va fi fãcu-tã fãrã a asigura sau garanta siguranþa ºiintegritatea lor.

AArrtt.. 2200 Dupã eliberarea locuinþei a-ceasta va fi încuiatã cu lacãt ºi cu sigiliu,prin grija reprezentanþilor Direcþiei Patri-moniul municipiului ºi evidenþa pro-prietãþii.

AArrtt..11 Se aprobã relocarea pieþei devechituri (OSER) de pe malul stâng alSomeºului (lângã podul „colectiviºtilor”),pe str. Bobâlna nr. 65, teren aparþinândRADP Cluj-Napoca.

AArrtt.. 22 Se aprobã darea în adminis-trare, prin gestiune directã, a Pieþei devechituri (OSER), la RADP Cluj-Napoca.

AArrtt.. 33 Se aprobã Regulamentul-cadru de funcþionare a pieþei de vechiturisituatã pe str. Bobâlna nr. 65 dinmunicipiul Cluj-Napoca, conform a-nexei, care face parte integrantã dinprezenta hotãrâre.

AArrtt.. 44 Cu îndeplinirea prevederilorhotãrârii se încredinþeazã, RADP Cluj,Direcþia Poliþia comunitarã ºi Direcþiatehnicã.

((HHoottããrrâârreeaa aa ffoosstt aaddooppttaattãã ccuu 2244 vvoottuurrii))

ANEXÃ la Hotãrârea nr. 229/2010CONSILIUL LOCAL ALMUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

REGULAMENT DEFUNCÞIONARE A PIEÞEI DEVECHITURI DIN MUNICIPIULCLUJ-NAPOCA

CCAAPP.. IIPREVEDERI GENERALE

Prezentul regulament este întocmitîn baza Hotãrârii Guvernului nr. 348/2004, privind exercitarea comerþului cuproduse ºi servicii de piaþã în unele zonepublice, modificatã ºi completatã, scopullui fiind crearea unui cadru de desfã-ºurare a activitãþilor de comercializare aproduselor ºi serviciilor de piaþã, care sãrespecte principiile concurenþei loiale, deprotejare a vieþii, sãnãtãþii, securitãþii ºiintereselor economice ale consumato-rilor, precum ºi a mediului.

AArrtt.. 11 Piaþa de vechituri va funcþionaîn municipiul Cluj-Napoca, pe str.Bobâlna nr. 65, amenajatã de cãtre

Consiliul local, prin RADP Cluj-Na-poca.

AArrtt.. 22 Piaþa de vechituri va fi organi-zatã sãptãmânal, în fiecare sâmbãtã ºi estedestinatã vânzãrii obiectelor personale alepersoanelor fizice.

AArrtt.. 33 Taxa de intrare este de 3 lei/zipentru spaþiile destinate vânzãrii obiec-telor personale ale persoanelor fizice.

AArrtt.. 44 Taxa de intrare este de 1 leu/zipentru persoanele care doresc sã achi-ziþioneze produse din piaþa de vechiturisau doresc consultarea preþurilor.

CCAAPP.. IIIITIPUL PIEÞEI ªI CATEGORIADE MÃRFURI COMERCIALIZATE

AArrtt.. 11 Tipul este piaþã de vechituri,organizatã sãptãmânal.

AArrtt.. 22 Orarul de funcþionare a Pieþeieste:

Perioada de varã, între orele 7-18;Perioda de iarnã, între orele 8-16.

CCAAPP.. IIIIIIPLANUL PIEÞEI

AArrtt.. 11 Planul pieþei este prevãzut înplanºa nr. 1, anexã la prezentul regula-ment, în aceasta se regãsesc: cãile de acces,spaþiile de închiriat ºi sectorizarea pieþei.

AArrtt.. 22 Piaþa este racordatã la reþeauade apã ºi va fi dotatã cu toalete ecologice.

AArrtt.. 33 Depozitarea deºeurilor va fifacutã în spaþiul special amenajat.

CCAAPP.. IIVVPREZENTAREA ANSAMBLULUI PIEÞEI ªI A PLATOULUI PIEÞEI DE VECHITURI

AArrtt.. 11 Suprafaþa totalã amenajatã estede 18000 mp.

AArrtt.. 22 Pavimentul pieþei este din pia-trã spartã compactatã.

CCAAPP.. VVDREPTURILE ªI OBLIGAÞIILEUTILIZATORILOR PIEÞEI

11.. DDRREEPPTTUURRIILLEE UUTTIILLIIZZAATTOORRII--LLOORR PPIIEEÞÞEEII

11.. Sã practice preþurile pe care le con-siderã optime pentru mãrfurile pe care lecomercializeazã;

22.. Sã aibã acces la toate serviciileoferite de administraþia pieþei;

33.. Sã fie informaþi asupra perioadei ºiorarului de funcþionare a pieþei.

22.. OOBBLLIIGGAAÞÞIIIILLEE UUTTIILLIIZZAATTOORRII--LLOORR PPIIEEÞÞEEII

11.. Sã achite taxa de utizare a spaþiului;22.. Sã afiºeze preþurile pentru produ-

sele oferite la vânzare, conform preve-derilor legale;

33.. Sã respecte legislaþia privitoare ladesfacerea produselor;

44.. Sã menþinã permanent curãþenia lalocul de vânzare ºi în jurul acestuia ºi sãtransporte gunoiul la locurile specialamenajate în cadrul pieþei, ori de câte orieste cazul;

55.. Sã nu expunã mãrfurile în afaralocului de vânzare alocat;

66.. Sã nu ofere spre vânzare mãrfuriledin mers;

77.. Sã nu ofere spre vânzare produse-le înainte de deschiderea pieþei ºi dupãînchiderea acesteia;

88.. Sã nu expunã spre vânzare marfãdeterioratã sau stricatã;

99.. Sã pãrãseascã piaþa dupã ora în-chiderii acesteia în maxim ½ h de la oraînchiderii;

1100.. Sã pãstreze în cele mai bune con-diþii bunurile închiriate.

CCAAPP.. VVIIDREPTURILE ªI OBLIGAÞIILEADMINISTRATORULUI PIEÞEI

Administratorul pieþei are urmã-toarele drepturi ºi obligaþii:

11.. Sprijinã organele de control auto-rizate;

22.. Nu admite în piaþã un numãr deutilizatori mai mare decât limita locurilorde vânzare existente în sectorul de piaþãdestinat desfacerii produselor oferite deaceºtia;

33.. Asigurã ori de câte ori este necesarsalubrizarea pieþei;

44.. Aprobã locurile în funcþie devechimea cererii, fiecare persoanã bene-ficiind de un loc, eliberându-i-se o dova-dã de platã în acest sens.

AArrtt.. 11 Operaþiunile de desfiinþare pecale administrativã dispuse în bazaactelor normative în vigoare ºi a ho-tãrârilor de consiliu local se înregistreazãvideo.

AArrtt.. 22 În cazul în care proprietariibunurilor aflate în construcþiile supusedesfiinþãrii pe cale administrativã refuzãsã le ridice în urma somaþiei primite,refuz expres sau tacit, aceste bunuri vorfi inventariate, consemnate ºi depozitateîntr-un loc special amenajat, de cãtre ocomisie constituitã prin dispoziþiaPrimarului, având urmãtoarea compo-nenþã:

aa)) trei reprezentanþi ai executivului;bb)) un reprezentant al Poliþiei muni-

cipiului Cluj-Napoca;cc)) un reprezentant al Direcþiei Ge-

nerale a Finanþelor Publice.AArrtt.. 33 Comisia constituitã conform

art. 2 va soma proprietarii bunurilorpentru ridicarea acestora, în caz contrar,în lipsa unui rãspuns în termen de 30 dezile de la data expedierii somaþiei, bu-nurile vor fi valorificate prin licitaþie pu-blicã, de cãtre executiv.

AArrtt.. 44 În cazul în care nu este posi-bilã identificarea proprietarilor bunuri-lor, se va emite o somaþie publicã care vafi afiºatã la sediul primãriei ºi pe site-ulacesteia.

AArrtt.. 55 Toate cheltuielile care decurgcu operaþiunile de desfiinþare, transportºi depozitare, efectuate de cãtre R.A.D.P.Cluj-Napoca sau de cãtre municipalitateprin societãþile care au contracte delucrãri încheiate pe respectivele ampla-samente, vor fi recuperate de la proprie-tarii bunurilor sau, în caz contrar, dinvalorificarea acestora prin licitaþie pu-blicã.

AArrtt.. 66. Cu îndeplinirea prevederilorhotãrârii se încredinþeazã Serviciulpublic de interes local ºi administrareparcãri, Direcþia Poliþia comunitarã,Direcþia patrimoniul municipiului ºievidenþa proprietãþii, Poliþia munici-piului Cluj-Napoca ºi Direcþia Gene-ralã a Finanþelor Publice Cluj (D.G.F.P.Cluj).

((HHoottããrrâârreeaa aa ffoosstt aaddooppttaattãã ccuu 2244 vvoottuurrii))

privind relocarea Pieþei devechituri (OSER), darea înadministrare, prin gestiunedirectã, la RADP Cluj-Napoca ºi aprobareaRegulamentului-cadru defuncþionare a pieþei devechituri nou înfiinþatã

HOTÃRÂREA nr. 229/2010

privind unele mãsuri pentrureglementarea desfiinþãriipe cale administrativã aconstrucþiilor amplasate pedomeniul public sau privatal municipiului Cluj-Napoca

HOTÃRÂREA nr. 249/2010

Page 13: Jurnalul municipal · funcþie de anumite condiþionãri (spre exemplu, anumite intervale orare în care scade calitatea ser-viciilor). Se pot obþine, astfel, statistici zilnice,

Poliþia comunitarã Jurnalul municipalCluj-Napoca

Numãrul 51 � Aprilie-Mai-Iunie � 2010Pagina 14

www.primariaclujnapoca.ro

Activitatea Poliþiei Comunitareaprilie-mai-iunie 2010VERIFICAREA CONSTRUCÞIILORªI FAÞADE DETERIORATE

În perioada 01.04.2010 - 28.06.2010,inspectorii din cadrul Serviciului Controlurbanism ºi disciplina în construcþii audemarat acþiuni de verificare a construcþi-ilor aflate în diferite faze de execuþie,privind aspectele legate de existenþaautorizaþiilor de construire, precum ºirespectarea documentaþiilor tehnicevizate spre neschimbare. Au fost în-cheiate 44 procese verbale de constatare acontravenþiilor în valoare de 499.500 lei.

În aceeaºi perioadã a fost verificatmodul de întreþinere a faþadelor imo-bilelor situate în zona centralã ºi pericen-tralã la 42 de imobile. Proprietarii deimobile au fost îndrumaþi sã încheieacorduri de principiu cu Serviciul Tehnicîn vederea revitalizãrii acestora, iar pentrucei care nu s-au conformat somaþiei s-auîncheiat 5 procese verbale de constatare acontravenþiilor în valoare de 3.500 lei.

VERIFICAREA ORGANIZÃRILOR DE ªANTIER

Inspectorii serviciului ServiciuluiControl Protecþia Mediului ºi Igienizareau efectuat acþiuni de verificare a orga-nizãrilor de ºantier de pe raza municipiu-lui. Au fost urmãrite aspecte cum ar fi:dotarea ºantierelor cu rampe de spãlare,utilizarea corespunzãtoare a rampelor despãlare, împrejmuirea corespunzãtoare aorganizãrilor de ºantier, asigurarea curãþe-niei în incinta ºi în apropierea ºantierelor,existenþa unui contract de salubritate cu ofirmã abilitatã, ieºirea autovehiculelor depe ºantiere cu roþile curate pentru a numurdãri carosabilul, modul de evacuare aldeºeurilor rezultate, dotarea cu plasã deprotecþie a imobilelor la care se executãlucrãri de construcþii, etc.

Au fost efectuate un numãr de peste280 de verificãri fiind încheiate unnumãr de 44 sancþiuni contravenþionaleîn valoare de 54800 lei în conformitatecu prevederile legale în vigoare.

CIRCULAÞIA VEHICULELOR CU TRACÞIUNE ANIMALÃ PE RAZA MUNICIPIULUI

Inspectorii din cadrul Serviciuluiordine ºi siguranþã publicã în colaborarecu Poliþia Municipiului ºi Regia Auto-

nomã a Domeniului Public (R.A.D.P.)au acþionat în vederea indentificãrii ºisancþionãrii persoanelor care circulã cuatelaje pe raza municipiului Cluj-Napoca. Au fost depistate 15 atelaje, iarproprietarii au fost sancþionaþi în con-formitate cu prevederile H.C.L. 270/2009, privind circulaþia atelajelor pe razamunicipiului Cluj-Napoca. Au fostîncheiate 15 procese verbale de con-statare a contravenþiilor în valoare de1.600 lei.

ACTIVITATEA DE TAXI

Inspectorii din cadrul DirecþieiPoliþia comunitarã, Serviciul inspecþiecomercialã ºi Serviciul control traficrutier, în colaborare cu reprezentanþi aiPoliþiei Rutiere, au efectuat verificãriprivind respectarea prevederilor H.C.L.nr. 109/2010 care reglementeazã activi-tatea de taximetrie pe raza municipiuluiCluj-Napoca.

S-a acþionat în zonele unde suntamenjate standuri de taxi pe raza mu-nicipiului Cluj-Napoca. Au fost înche-iate 244 procese-verbale de constatare acontravenþiilor, în conformitate cu preve-derile H.C.L. nr.109/2010, pentru staþio-narea autovehiculelor care efectueazãtransport în regim de taxi în alte locuridecât în standurile aprobate de cãtreConsiliul local al municipiului Cluj-Napoca, respectiv pentru efectuareaactivitãþii de taximetrie fãrã îndeplinireatuturor condiþiilor prevãzute de lege.

Amenzile aplicate sunt în valoare de29.800 lei, iar pentru fiecare contra-venþie s-a aplicat câte un punct de pe-nalizare conducãtorului auto.

Primãria municipiului Cluj-Napocaverificã activitatea de aprovizonare aspaþiilor comerciale din zona centralã

Inspectorii din cadrul Serviciuluiinspecþie comercialã au efectuat veri-ficãri, pentru respectarea prevederilorH.C.L. nr.189/2006 modificatã prinH.C.L. nr. 540/2008 ºi HCL 150/2009privind aprovizionarea spaþiilor comer-ciale.

În urma verificãrilor efectuate aufost încheiate 47 procese verbale de con-statare a contravenþiilor în valoare de11.100 lei pentru: blocarea circulaþieirutiere sau pietonale prin efectuareaaprovizionãrii de pe carosabil sau tro-tuar, lipsa autorizaþiilor speciale deaprovizionare, nerespectarea orarului deaprovizionare aprobat, de cãtre agenþiieconomici.

Pentru aceste fapte, amenda estecuprinsã între 200 – 400 lei, în confor-mitate cu prevederile H.C.L. nr. 189/2006, art.12, modificat prin H.C.L.nr.540/2008, art.VI ºi între 500-1000 lei,în conformitate cu prevederile H.C.L.nr.150/2009, art. 1, pct. 18, alin. 1.

VERIFICAREA CURSURILOR DE APE

Inspectorii din cadrul ServiciuluiControl Protecþia Mediului ºi Igienizareau efectuat verificãri cu privire la stareade curãþenie de pe malurile ºi din albiarâului Someºul Mic, a Canalului Morii,a pârâurilor Becaº, Nadãº, Popii,Þiganilor, Valea Chintãului, Valea Seacã.S-au constatat unele probleme privindcolmatarea naturalã a albiilor cu aluviuni(nãmol, crengi, vegetaþie specificã, etc.),depozitãri de deºeuri vegetale, menajere,peturi, etc. ºi deºeuri plutitoare prove-nite de pe raza comunelor situate înamonte.

Au fost efectuate verificãri pe cursu-rile de apã în colaborare cu reprezentanþiai Prefecturii, Gãrzii de Mediu, In-stitutului pentru Situaþii de Urgenþã ºiApele Române în zona ColonieiBorhanci, cartierul Mãnãºtur-PârâulTiganilor. Scopul verificãrilor a fostidentificarea depozitãrilor pe malurile ºicursurile de apã, colmatarea malurilor ºialbiilor râurilor ºi pârâurilor, deversareade ape uzate, etc. În urma verificãrilorefectuate s-a întocmit un proces verbalde constatare cu probleme constatate câtºi cu mãsurile dispuse.

Au fost efectuate acþiuni de salu-brizare pe malurile cursurilor de apãcare traverseazã municipiul cu ajutorulasistaþilor sociali din cadrul Primãrieicare presteazã muncã în folosul comu-nitãþii fiind colectate ºi evacuate apro-ximativ 105 mc de deºeuri menajere,pet-uri etc. care au fost transportate lagropa de gunoi a oraºului.

Au fost încheiate 3 sancþiuni contra-venþionale în valoare de 75500 lei con-form prevederilor OUG 195/2005 pen-tru depozitarea de deºeuri în pârâu,efectuarea lucrãrilor de exploatare fãrãaprobãri, deversarea fosei septice înpârâu.

Au fost distribuite un numãr de 300somaþii riveranilor privind interzicereadepozitãrilor de orice fel cât ºi a dever-sãrilor de reziduri lichide sau solide pemalurile sau în albiile apelor curgãtoare,etc.

CIRCULAÞIA AUTOVEHICULELORDE MARE TONAJ

Politiºtii comunitari din cadrul ser-viciului Ordine ºi Siguranþã Publicã auefectuat verificãri privind respectareaprevederilor HCL 149/2009, art. 1, lit a,cu privire la circulaþia autovehiculelorde mare tonaj.

În urma verificãrilor efecuate, aufost depistate 187 autovehicule cu tona-jul mai mare decât limita prevãzutã prinindicatoarele amplasate în aceea zonã.

IDENTIFICAREA ªISANCÞIONAREA PERSOANELORCARE APELEAZÃ LA MILA PUBLICULUI

Periodic au avut loc acþiuni în zonacentralã cât ºi în cartierele de pe razamunicipiului Cluj-Napoca pentrudepistarea, identificarea ºi sancþionareacontravenþionalã a persoanelor apte demuncã care practicã frecvent apelarea lamila publicului. Au fost identificate 283persoane, acestea provenind din urmã-toarele localitãþi: Cluj–Apahida, Sibiu –Brãteiu, Satu Mare, Braºov, CâmpiaTurzii.

Pentru neregulile constatate au fostîncheiate 66 procese verbale de con-

statare a contravenþiilor conform HCL422/1999 ºi Legii 61/1991

Persoanele au fost ridicate ºi trans-portate la Azilul de Noapte Ruchama depe str. Oaºului pentru identificare, dupãcare au fost conduse la garã pentru a fiîndrumaþi spre adresa de domiciliu.

CREªTEREA ªI CIRCULAÞIA ANIMALELOR PE RAZA MUNICIPIULUI

Patrulele de ordine publicã, efectueazãzilnic razii în cartierele municipiului Cluj-Napoca în vederea verificãrii respectãriiHCL 84/1996, privind creºterea ºi circulaþiaanimalelor pe raza municipiului. Au fostîntocmite 9 procese verbale de constatare acontravenþiilor în valoare de 115 lei, însoþi-torilor de câini care nu deþin asupra lor bot-niþã ºi lesã, carnetul de sãnãtate a câinelui,mãturã micã, fãraº, pungi PVC, mãnuºi învederea colectãrii dejecþiil or ºi plimbareaacestora în locurile neautorizate.

FLUIDIZAREA TRAFICULUI RUTIER

Serviciul Control Trafic Rutier dincadrul Direcþiei Poliþiei Comunitare a

Primãriei municipiului Cluj-Napoca,împreunã cu Serviciul Poliþiei Rutiere,au acþionat intens la fluidizarea traficuluirutier în zona centralã ºi în principaleleintersecþii ale municipiului. Echipajelede ridicãri auto, au efectuat 809 ridicãride autovehicule staþionate neregulamen-tar, 1.327 blocãri ale roþilor autove-hiculelor staþionate neregulamentar ºi auaplicat un numãr de 847 sancþiuni con-travenþionale în valoare de 169.400 lei.

VERIFICÃRI ÎN PARCÃRILE PUBLICE CU PLATÃ

Poliþiºtii comunitari din cadrulDirecþiei Poliþia Comunitarã asigurãpunerea în aplicare a prevederilorH.C.L. 26/2010, privind. Nerespectareaprevederilor legale atrage sancþionarea înconformitate cu HCL nr. 26/2010. Înperioada 01.04-30.06.2010 au fost apli-cate 11.123 de sancþiuni în valoare de1.103.700 lei.

Page 14: Jurnalul municipal · funcþie de anumite condiþionãri (spre exemplu, anumite intervale orare în care scade calitatea ser-viciilor). Se pot obþine, astfel, statistici zilnice,

La aproximativ 100 de metri sud dezidul medieval al cetãþii, pe str.Bisericii Ortodoxe se aflã bisericaortodoxã Sfânta Treime, numitã declujeni ºi “Biserica din Deal”, de aicidenumirea datã de autoritãþile vremiistrãzii: uliþa Bisericii Greceºti (GorogTemplom ucza), respectiv stradaBisericii Ortodoxe, din anul 1919.

Este cea mai veche bisericã româ-neascã cunoscutã, care a fost construitã înapropierea zidurilor cetãþii de apãrare, darnu prima bisericã construitã de români înCluj.

“Precum nu se poate întuneca lumi-na soarelui, aºa nu se poate întuneca ºicombate adevãrul cã înaintaºii noºtri,aduºi de Traian (ºi contopiþi cu dacii) auavut preoþi ºi au edificat biserici în toatesatele ºi cetãþile, aºa ºi în Cluj, dar vitregiatimpului le-a stricat ºi documentele aufost arse”, scria protopopul VasileRoºescu într-un memoriu aºezat în tur-

nul bisericii noastre cu prilejul reparãriiacesteia în anul 1877.

Istoria acestei biserici, aparent mo-destã, care a însoþit cu lumina ei pestedouã secole de viaþã citadinã româneascã,este tot atât de zbuciumatã, ca ºi istoriaromânilor ortodocºi din municipiulCluj-Napoca, ºi din întreaga Transilva-nie, toleraþi la ei acasã secole la rând, atâtca naþiune, cât ºi ca religie.

În secolele XVII ºi XVIII reuºesc sãpãtrundã în cetate câþiva negustori mace-do-români, oameni bogaþi, înþelepþi ºipersistenþi în a-ºi ajunge scopurile lor.Menþionãm dintre aceºtia pe negustorulGheorghe Trandafir. Unii din membriiacestei familii sunt înmormântaþi lângãbiserica noastrã. Pietrele lor de mormintese pãstreazã ºi astãzi.

“Orãºenii români ajung (în Cluj) pela 1770 la 500 de persoane”. (ªtefanPascu, Iosif Patachi, Vasile Pop, Clujulghid istoric, Cluj, 1957 p.61). Aceºtioameni nu aveau în oraº o bisericãromâneascã în care sã se roage. Cea maiapropiatã bisericã ortodoxã era cea dinSomeºeni, pe care datoritã distanþei ofrecventau doar la sãrbãtorile mari. Înjurul acestei biserici reprezentanþii devazã ai acestei comunitãþi îºi înmormân-tau morþii lor. “Aºa Ienache Mavrodin în1768 înmormânteazã acolo pe fata sa Uþaºi Ioan Constantin la 1785 pe soþia saElisabeta” (Florea Mureºanu, Bisericadin Deal, Cluj, 1942, p. 10).

Drept urmare a acestei situaþii ne-fireºti, în 1788, negustorii macedo-români Ioan Constantin ºi IenacheMavrodin, doi oameni îndoliaþi, careerau nu numai buni credincioºi, ci ºioameni cu o putere financiarã deosebitã,au înaintat o cerere comisarului regal,contele Adam Teleki, în care au solicitat,în numele tuturor ortodocºilor, sã li se

îngãduie sã-ºi construiascã în oraº o casãde rugãciune (oratorium).

Comisarul regal trimite cererea Con-siliului oraºului Cluj spre rezolvare, con-form diplomelor regeºti din 16 ºi 23 ia-nuarie 1786. Sfatul oraºului respinge ce-rerea la 6 aprilie 1789, motivând cã seaprobã construirea de biserici ºi ºcolinumai acelor confesiuni care au mai avutasemenea instituþii ºi înainte. În plus þinesã reaminteascã faptul cã edictul con-diþioneazã acordarea aprobãrii pentruconstruirea unei noi biserici de existenþacel puþin 100 de familii de credincioºi.

Negustorii fac o nouã cerere, cãtreGuvernul Transilvaniei, în care solicitã sãli se aprobe sã-ºi construiascã bisericadoritã, în cel mai rãu caz în afara zidurilorcetãþii, anexând acesteia hotãrârea con-ducãtorilor oraºului Cluj.

În cererea adresatã Guvernului orto-docºii români se jeluiesc cã din cauzã cãnu au bisericã româneascã în oraº, nu potparticipa la slujbele divine decât de 2-3ori pe an ºi nu numai ei, ci ºi boieriimoldoveni refugiaþi în Transilvania, pre-cum ºi cãlãtorii români ce trec prin oraº,dacã ar avea o bisericã aproape de ei, zil-nic ar participa la slujbele religioase.

Guvernul cere judeþului Cluj sãcerceteze numãrul cetãþenilor ortodocºi

din cetate, precum ºi fondurile pe care leau aceºtia în vederea construirii noii bi-serici. Judeþul se conformeazã ordinuluiprimit rãspunzând la 14 februarie 1790 cãortodocºii sunt în numãr de 129 persoaneºi au adunaþi pentru bisericã 1500 deflorini, la care se adaugã 500 de florinipromiºi de boierii întorºi în Moldova.Pentru ridicarea bisericii, ortodocºii aucumpãrat deja un intravilan la poaleleviilor din “Harsongrad”, între mãiereni ºigrãdini. Propune respectuos sã li seaprobe românilor clãdirea bisericii dorite,deoarece toþi sunt negustori bogaþi ºi curude de aceeaºi lege în afara þãrii , care le-au promis ajutoare însemnate.

Cererea aceasta ajunge la CancelariaAulicã din Viena, care la recomandareaGuvernului aprobã zidirea bisericii înafara zidurilor cetãþii (extra muros).Conducãtorii oraºului “protesteazã sãr-bãtoreºte contra edificãrii acestui “orato-

rium” ºi declarã cã nu vor permite nicio-datã ca pe hotarul oraºului sã se edificebisericã româneascã” ªtefan Meteº,Domni ºi boieri din Þãrile Române înoraºul Cluj ºi românii din Cluj, Cluj1935, p. XXV. Oamenii aceºtia se opin-teau sã opreascã pe loc cursul istoric. Leconvenea sã-ºi pãstreze privilegiile, sã leinterzicã românilor sã intre în cetate ºidacã se poate chiar sã-i expulzeze. Iobagiiromâni erau buni doar pentru mâna lorgratuitã de muncã cu care sã-ºi ridicepalatele ºi bisericile lor. Dar precum nu sepoate stãvilii cursul apei, aºa nu se poatestãvilii nici cursul istoriei.

Lucrãrile de construire încep fãrãîntârziere, înãllþarea propriu-zisã a bise-ricii a avut loc în anii 1795-1796. Bisericaa fost construitã din piatrã ºi cãrãmidã ºipardositã cu dale din piatrã.

((ccoonnttiinnuuaarree îînn nnuummããrruull uurrmmããttoorr))

BISERICA ORTODOXÃ ROMÂNÃ “SFÂNTA TREIME”DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA (I)

Jurnalul municipalCluj-Napoca Focus

Numãrul 51 � Aprilie-Mai-Iunie � 2010 Pagina 15

www.primariaclujnapoca.ro

Campania “Clujenii, aproape de sinistraþi”Campania iniþiatã de Primãria mu-

nicipiului Cluj-Napoca, Instituþia pre-fectului Cluj ºi Societatea Naþionalã deCruce Roºie filiala Cluj, numitã “Clu-jenii aproape de sinistraþi” s-a desfãºuratîn perioada 2 – 7 iulie prin crearea unorcentre de colectare în cadrul primãriilor

de cartier, unde clujenii au putut aducedonaþii în alimente, medicamente,haine, dar ºi aparaturã electrocasnicã,mobilier, covoare, sau obiecte necesareîn casã.

Clujenii au donat peste 1000 de sacide îmbrãcãminte, sute de aparate electro-

casnice, peste 20 de transporturi de mo-bilier, dar ºi bani, în contul Crucii Roºii,fiind depuºi în perioada campaniei3.222 de lei. Suma a fost încasatã de la22 de persoane. Cea mai mare donaþie afost de 700 lei (Boiangiu Alexandru),urmatã de 330 lei Andreica Mariana ºiSorin Valeriu 300 lei ºi Gârboan Vasile200 lei. Restul persoanelor a donat între100 ºi 50 lei.

Persoanele care au donat la centrelede colectare au fost foarte numeroase1.509 total, din care 288 au dorit ca don-aþia lor sã fie publicã, ºi numele lor va fimenþionat pe site-ul primãriei ºi înJurnalul municipal.

Pe cartiere, cele mai multe donaþii s-au fãcut în Gheorgheni, Grigorescu ºiMãnãºtur.

AAllããttuurrii ddee cclluujjeennii aauu vveenniitt ccuu ddoonnaaþþiiii ººii ccoommppaanniiii ddiinn CClluujj--NNaappooccaa..Cea mai importantã a fost cea a com-

paniei Terapia Ranbaxy, care a donatPrimãriei o cantitate record de medica-mente de primã necesitate, pe care noi, larândul nostru le-am donat Crucii RoºiiCluj. Donaþia s-a ridicat la aproape 7 mi-liarde de lei vechi, reprezentând antibio-tice, antiinflamatorii, medicamente pen-

tru boli cardiovasculare ºi polivitamini-zante.

Un alt donator generos a fostcompania CD Bons, care a donat înaceastã campanie peste 300 de perechide încãlþãminte nouã, 300 de pachetede haine noi, precum ºi cantitãþiînsemnate de alimente de bazã, zahãr,ulei, conserve, fãinã ºi altele. Firma amai donat câteva zeci de cutii cujucãrii.

ªi producãtorul de conserve Arovit afãcut o donaþie importantã de peste 5000de conserve cu mâncare gãtitã ºi legume.

Alte companii sau asociaþii care ne-au aju-tat cu diverse donaþii necesare organizãrii trans-porturilor de ajutoare: Uniunea Transporta-torilor Publici din România, prin Liviu Neag,preºedintele acesteia, care a pus la dispoziþiedouã tiruri pentru cele douã transporturi reali-zate deja, Napochim pentru ambalajele aju-toarelor, Branter-Vereº, Coca Cola etc.

Page 15: Jurnalul municipal · funcþie de anumite condiþionãri (spre exemplu, anumite intervale orare în care scade calitatea ser-viciilor). Se pot obþine, astfel, statistici zilnice,

33 iiuulliiee Ziua internaþionalã, na-þionalã ºi judeþeanã a vânãtorilor -Piaþa Kossuth

44--88 iiuulliiee Festivalul de muzicã -Essen-Pecs Wind Music

44--1100 iiuulliiee Grand prix-ul festiva-lului maghiar de muzicã HungarianWind Music - Piaþa Szechenyi, Tea-trul din Pecs, Expo Center, PiaþaPromenadei

55--1100 iiuulliiee Jubileul de 10 ani alfestivalului Rock Marathon - LaculMalomvolgy

22--88 AAuugguusstt Festivalul Interna-þional de Arta Dramaticã

Ruinele Tettye, Casa pentru co-pii “Curcubeu”, Curtea Annei, Ca-pela Cella Septichora, Casa de Cul-turã Agora (Dombovar)

33--1133 AAuugguusstt Explorare în inimaregiunii Gelsenkirchen, Pecs

44--88 AAuugguusstt Festivalul de ArtãGeneralã Ordogkatlan – Ediþia a 3-a

Nagyharsany, Kisharsany, Palko-nya, Parcul de Sculpturã în aer liberSzarsomlyo

66--88 AAuugguusstt Conferinþa Interna-þionalã Haiku

Casa de Oaspeþi “ Hunyor” dinUniversitatea din Pecs, Curtea Edu-catorului

77 AAuugguusstt Concert cu Orchestrarromã formatã din 100 de membri

Scenã în aer liber pe StradaKaptalan

1100--1155 AAuugguusstt Workshop Inter-naþional al Corului de Tineret

Liceul Bisericii Reformate dinPecs

1122--1144 AAuugguusstt Zilele Rutene alePecsului - concerteazã Corul SaintEphrem

Palatul de Artã ºi Literaturã,Biserica Xeaver, Basilica

1133--1155 AAuugguusstt Întâlnirea Interna-þionalã ºi Naþionalã de Origami

Grãdiniþa Croatã Miropslav Kr-leza, ªcoala Primarã, Liceul ºi Cãmi-nul pentru tineri

1133--2266 SSeepptteemmbbrriiee Arhitecturã ºicontext: Expoziþia arhitecþilor ora-ºului Pecs intitulatã «EL A/WAY”

Galeria Nador1155--2222 AAuugguusstt Pecs Cantat

Piaþa Don, Basilica, Piaþa Jokai,Piaþa Szinhaz, Amfiteatrul ªcoliiMedicale, sala Bartok

1155 AAuugguusstt--1155 OOccttoommbbrriiee “De laartã la viaþã” - Maghiarii din Bau-haus

Sala Expoziþiilor de pe stradaPapnovelde

DDiinn 1155 AAuugguusstt Bauhaus mo-vieng modern (Xport)

Cinema Urania1166--1188 AAuugguusstt Gazduitã de Pecs

– Întâlnirea Tineretului Maghiar dedincolo de graniþe – a 15-a ediþie

2233--2288 AAuugguusstt Festivalul Interna-þional de Teatru de pãpuºi pentruadulþi din Pecs

Teatru de pãpuºi Bobita, TeatrulDe Camerã, Piaþa Szinhaz, StradaKiraly, Piaþa Barbakan, Grãdina cul-turii, cartierul cultural Zsolnay

2288 AAuugguusstt spectacole de muzicãþigãneascã Scena Teatrului din aerliber

2288 AAuugguusstt Tradiþii ºi obiceiuriþigãneºti

Casa Tineretului2299 AAuugguusstt –– 55 SSeepptteemmbbrriiee Picnic

fotografic Pan-BalkanCapela cella septichora, Zidul

Estic si Vestic al Castelului Prome-nadei, Staþia de cale feratã, Staþia deautobuz.

88 sseepptteemmbbrriiee –– 1155 ooccttoommbbrriieeÎntrunirea Bianualã a TinerilorArtiºti contemporani din Europa -Centrul Cultural Zsolany

99 –– 1122 sseepptteemmbbrriiee Prietenie fãrãFrontiere - Casa Curcubeu pentrucopii, Centrul de tineret

Jurnalul municipalCluj-Napoca

Numãrul 51 � Aprilie-Mai-Iunie � 2010Pagina 16

www.primariaclujnapoca.ro

Internaþional

PÉCS,CAPITALÃ CULTURALÃ

EUROPEANÃ

PÉCS,CAPITALÃ CULTURALÃ

EUROPEANÃ

Publicaþie lunarã editatã de Primãria ºi Consiliul Local al Cluj-Napoca

În data de 07.06.2010 E.S. dl. An-dreas von Mettenheim, AmbasadorulRepublicii Federale Germane la Bucu-reºti, împreunã cu dl. Thomas Ger-

lach, Consulul general al Germaniei laSibiu au avut o întrevedere cu pri-marul municipiului Cluj-Napoca, dl.Sorin Apostu.

Aceasta a reprezentat prima vizitãpe care E.S. dl. Ambasador a efectuat-oîn municipiul nostru de la preluareamandatului. Potenþialul universitar ºicultural pe care îl oferã Clujul, a fostsubiectul principal al întrevederii, la felºi schimburile între studenþii strãini ºicei români.

De asemenea, dl. Ambasador vonMettenheim oferã tot sprijinul sãu înatingerea obiectivul municipiului dininima Transilvaniei, acela de a deveniCapitalã Culturalã Europeanã în anul2020. Dl. Consul general Gerlach aprecizat cã este pregãtit sã ofere sfaturidin experienþa acumulatã în 2007, cândSibiul a câºtigat titlul de CapitalãCulturalã a Europei.

Finalul întrevederii a fost marcatde reconfirmarea vizitei dnei. CancelarAngela Merkel la Cluj, în mãsura încare agenda îi va permite.

VIZITA AMBASADORULUI REPUBLICII FEDERALE GERMANE LA CLUJ-NAPOCAVIZITA AMBASADORULUI REPUBLICII FEDERALE GERMANE LA CLUJ-NAPOCA

În data de 20 mai 2010, E.S. dom-nul Robin Barnett, Ambasadorul MariiBritanii ºi al Irlandei de Nord laBucureºti, împreunã cu dna. Alina Ion,ofiþer în cadrul ambasadei, au avut oîntrevedere cu viceprimarul munici-

piului Cluj-Napoca, domnul RaduMoisin.

Cele mai importante subiecte s-aucanalizat pe teme economice ºi culturale,dar de asemenea, s-a discutat ºi posibili-tatea unui parteneriat economic între

oraºul Cardiff ºi municipiul Cluj-Na-poca. E.S dl. ambasador Robin Barnett s-a declarat convins cã investitorii brita-nici vor continua sã vinã înspre Cluj,oraºul din inima Transilvaniei reprezen-tând un pol atractiv pentru britanici.

Fundaþia ,,Grove – Moldovan Art –Foundation” Braunschweig a iniþiat înurmã cu un an un parteneriat cu Di-recþia de Asistenþã Socialã ºi Medicalãdin cadrul Primãriei municipiului Cluj

– Napoca, în baza cãruia s-a derulatprin acþiunea ,,Private HilfsaktionHilfe für Rumänien”, în cadrul cãreiafundaþia a donat îmbrãcãminte ºi ju-cãrii pentru copiii nevoiaºi. Beneficia-

rii au fost copiii din comunitatea Pata -Rât, care frecventeazã Centru de zi,,Þara Minunilor” din cadrul Direcþieide asistenþã socialã ºi medicalã.

Prin intermediul aceleiaºi acþiuni,în data de 8 mai 2010 Fundaþia ,,Grove– Moldovan Art – Foundation” Braun-schweig, a donat Direcþiei de AsistenþãSocialã ºi Medicalã, diferite materialede unicã folosinþã, comprese, seringi,materiale de bandajat, lenjerie de pat,cadre, cãrucioare pentru persoane cuhandicap, computere, etc.. De acesteobiecte au beneficiat persoanele vârst-nice ºi fundaþia Asistmed care oferãservicii de îngrijire la domiciliul per-soanelor vârstnice.

Urmãtoarea donaþie, din data de 3iunie 2010 a constat în obiecte nece-sare persoanelor cu handicap cum ar fi:cârje, scaun toaletã, cãrucior cu rotile,rulator, etc. Beneficiarii acestor obiectea fost fundaþia Asistmed.

Ultimul transport din data de 12iulie 2010 a constat în obiecte de unicãfolosinþã, cârje ºi un scaun cu rotilecare urmeazã a fi distribuite per-soanelor nevoiaºe.

Acþiunile fundaþiei de caritate Grove

Vizita Ambasadorului Marii Britanii ºi al Irlandei de Nord

Jurnalul municipalJurnalul municipalISSN: 1841-6004AAddrreessaa rreeddaaccþþiieeii::

Calea Moþilor nr. 3 Cluj-Napoca, cod 400001,

Tel. 0264.596.030

Responsabil proiect:BBiirroouull MMaassss--MMeeddiiaa

Foto: CCããlliinn VViirrggiill CCeeccããllaaººaannEmail:

[email protected]

Parlamentari germani în vizitã la ClujÎn data de 21 iunie, a.c. municipalitatea clujeanã a

primit vizita unui grup de 18 parlamentari germani dinregiunea Berlin/Brandenburg.

Delegaþia a fost condusã de deputatul ChristianGaebler, purtãtor de cuvânt politic ºi director coor-donator parlamentar al fracþiunii SPD ºi de deputa-tul Daniel Bucholz, preºedinte al Comitetului de Co-

municaþie ºi Dezvoltare Urbanã al Camerei Depu-taþilor.

Principalele teme de discuþie s-au axat pe asanareaoraºului, planul de urbanism, firma Planwerk Klau-senburg ºi minoritãþile care locuiesc în municipiul Cluj-Napoca. De asemenea, un alt punct de interes a fostCluj-Napoca, centru universitar.