Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

of 428

 • date post

  04-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  296
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  1/427

  JULES VERNE

  SFINXUL GHEARILOR

  PARTEA NTIAn memoria lui Edgar Poe

  Prie!enilor mei din Ameri"a#

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  2/427

  $I N S U L E L E K E R G U E L E N

  F%r% &ndoial% "% 'e (or g%'i mul)i "are nu (orda "re*are a"e'!ei +o(e'!iri in!i!ula!% ,S-in.ulG/e)arilor0 dar a"e'! lu"ru n1are im+or!an)% 2eu"red "% nu '!ri"% '% -ie "uno'"u!% de +u3li"# 4i a+oi-ie"are e'!e li3er '% "read% "e (rea#Ar -i greu +en!ru &n"e+u!ul a"e'!or minuna!e 5i&n a"ela5i !im+ e.!raordinare a(en!uri '% 'e g%1

  'ea'"% un lo" mai +o!ri(i! de"&! ,In'ulele 6e*o1l%rii0 denumire "are le1a -o'! da!% &n $778 de"%+i!anul 9oo:#Ei 3ine du+% "ele "e1am (%*u! &n r%'!im+ul "e1lor "&!e(a '%+!%m;ni +e!re"u!e a"olo (% a'igur "%nu e.i'!% nume mai +o!ri(i! "a "el "e le1a -o'! da!de "ele3rul na(iga!or engle*# 8 de grade 5i ?> de minu!e la!i1!udine 'udi"% 5i @8 de grade 5i @ minu!e longi!u1dine e'!i"%#6enumirea de =erguelen le1a -o'! da!% &n anul$77 du+% numele 3aronului -ran"e* =erguelen

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  3/427

  "are a 'emnala! +rimul e.i'!en)a a"e'!or in'ule&n +ar!ea meridional% a O"eanului Indian# &n !im1+ul unei "%l%!orii +rin a"e'!e lo"uri 5e-ul de e'1

  "adr% "re*u "% a de'"o+eri! un nou "on!inen! lalimi!a m%rilor an!ar"!i"e B dar du+% "ea de1a douae.+edi)ie &5i d%du 'eama "% 'e &n5ela'e# Pre!in'ul"on!inen! nu era de"&! un ar/i+elag# 6u+% mine,In'ulele 6e*ol%rii0 e'!e 'ingurul nume +o!ri(i!+en!ru a"e'! gru+ de !rei 'u!e de in'ule 'au in'uli)e+ierdu!e &n imen'ele 'ingur%!%)i ale o"eanuluiale "%rui a+e '&n! !ul3ura!e a+roa+e -%r% &n"e!arede marile -ur!uni au'!rale#9u !oa!e a"e'!ea ar/i+elagul e'!e lo"ui! iar dedou% luni mai e.a"! de la augu'! $CD8 de "&ndm% a-lu la 9/ri'!ma'1Har3our num%rul "elor "&)i(aeuro+eni 5i ameri"ani "are -ormea*% marea mao1ri!a!e a +o+ula)iei de +e in'ulele =erguelen a mai"re'"u! "u unul#

  E dre+! "% eu nu a5!e+!am de"&! +rileul '% +le"-iind"% !ermina'em '!udiile geologi"e 5i mineralo1gi"e +e "are le -%"u'em &n !im+ul a"e'!ei "%l%!orii#Por!ul 9/ri'!ma'1Har3our 'e a-l% +e "ea mai im1+or!an!% in'ul% a ar/i+elagului "are are o 'u+ra1-a)% de >? :m "a um%!a!e din 'u+ra-a)a 9or1'i"ei# E'!e un +or! a""e'i3il &n "are (a'ele +o!

  +%!runde -%r% mari greu!%)i 5i +o! an"ora -oar!ea+roa+e de "oa'!%# O"olind +e la nord "a+ul Fran1"oi' +e "are +i'"ul Ta3le1oun! &l domin% "u&n%l)imea 'a de o mie dou% 'u!e de +i"ioare +o)i+ri(i ne'!ing/eri! +rin '"o3i!ura unei ar"ade de3a*al!# Vei *%ri un gol- &ngu'! ad%+o'!i! de in'u1li)e "are &l a+%r% de -uria (&n!urilor din'+re e'!5i (e'!# &n -und a+are 9/ri'!ma'1Har3our# Va'uldumnea(oa'!r% '% ia a"ea'!% dire")ie la !ri3ord#Aun' &n rada +or!ului de e'"al% (a +u!ea an"ora"u u5urin)% -olo'ind o 'ingur% an"or% &n "a*ul"&nd gol-ul nu (a -i +rin' de g/e)uri#6e al!-el in'ulele =erguelen au 'u!e de a'eme1nea -iorduri# 9oa'!ele lor '&n! "re'!a!e *dren)ui!e"a +oalele -u'!ei unei "er5e!oare mai ale' &n +ar1

  !ea "u+rin'% &n!re nord 5i 'ud1e'!# &n a"ea'!% +ar!e

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  4/427

  in'ulele 5i o'!roa(ele 'e &nde'e'"# Relie-ul lor deorigine (ul"ani"% 'e "om+une din "uar) ame'!e"a!"u o +ia!r% al3%'!ruie# &n !im+ul (erii 'olul 'e a"o1

  +er% "u un mu5"/i (er*ui "u +e!e de li"/en "e1nu5iu 5i di-eri!e +lan!e -anerogame &n '+e"ial 'a1.-raga 'au la+!ele '!&n"ii "um i 'e mai '+une# Un'ingur ar3u'! "re5!e a"olo un 'oi de (ar*% "ugu'! -oar!e a"ru +e "are *adarni" ai "%u!a1o &n al!e)%ri#A"e'!ea '&n! lo"urile +re-era!e &ndeo'e3i de +in1guinii regali 5i de al!e '+e"ii "are +o+ulea*% &n"&rduri mari regiunea# G%!i)i &n al3 5i gal3en "u"a+ul da! +e '+a!e "u ari+ile &n!in'e &n l%!uria'emenea m&ne"ilor unei ro"/ii a"e'!e '!u+ide*3ur%!oare 'eam%n% din de+%r!are "u o adunare de"%lug%ri "are merg &n +ro"e'iune de1a lungul+laei#ai !re3uie ad%uga! "% in'ulele =erguelen o-er%

  mul!e +o'i3ili!%)i de re-ugiu (i)eilor de mare "u3lan% -o"ilor "u !rom+% 5i ele-an)ilor de mare#V&n%!oarea 3oga!% 5i +e'"ui!ul a3unden! al a"e'1!or am-i3ii au du' la de*(ol!area unui "omer) "area!r%gea &n"oa"e numeroa'e "or%3ii#&n!r1una din *ile m% +lim3am +rin +or! "&nd/angiul meu m% o+ri 5i1mi '+u'e

  6a"% nu m%1n5el !im+ul a &n"e+u! '% (i 'e+ar% "am lung domnule Jeorling KEra un ameri"an &nal! 5i (oini" in'!ala! la 9/ri'!1ma'1Har3our de (reo dou%*e"i de ani unde )ineauni"ul /an din +or!# &n!r1ade(%r lung )i1a5 r%'+unde u+&ne A!1:in' &n "a*ul "&nd r%'+un'ul meu nu !e1ar 'u+%ra# Ni"ide"um r%'+un'e a"e'! om de !rea3%# V%&n"/i+ui)i "% '&n! o3i5nui! "u a'!-el de r%'+un'uri"a '!&n"ile "a+ului Fran"oi' "u -uria (alurilor o"ea1nului# &i re*i5!i "a 5i ele### F%r% &ndoial% 6in *iua &n "are a)i de3ar"a!la 9/ri'!ma'1Har3our 5i a)i !ra' la -irma ,9ormo1ranul Verde0 a lui Fenimore A!:in' mi1am *i' &n

  "el mul! "in"i'+re*e"e *ile 'au +oa!e "/iar +e'!e

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  5/427

  o+! oa'+e!ele meu (a -i '%!ul +&n% &n g&! 5i (a re1gre!a "% a de3ar"a! &n in'ulele =erguelen#0 Nu u+&n A!:in' ni"ioda!% nu regre! nimi"

  din "eea "e -a"# Mun o3i"ei domnule 6e al!-el "u!reier&nd a"e'! gru+ de in'uleam a(u! +rileul '% o3'er( mul!e lu"ruri in!ere1'an!e# Am '!r%3%!u! "&m+ii &n!in'e &m3r%"a!e &n1!r1un mu5"/i !are &n!reru+! +e alo"uri de *%"%1min!e de !ur3% 5i du" "u mine "iuda!e mo'!remineralogi"e 5i geologi"e# Am lua! +ar!e la (;n%1!oarea ,(i)eilor de mare0 5i a -o"ilor# Arn (i*i!a!)%rmurile '!&n"oa'e unde +inguinii 5i al3a!ro5ii!r%ie'" &n "ea mai de+lin% armonie 5i a'!a mi '1a+%ru! demn de a -i re)inu!# 6in "&nd &n "&nd mi1ai'er(i! ,+e!rel13al!/a*ard0$+re+ara! de m&na du1mi!ale m&n"are de'!ul de gu'!oa'% "&nd -oamea emare# La ,9ormoranul Verde0 am -o'! -oar!e 3ine

  +rimi! 5i &)i '&n! -oar!e re"uno'"%!or### 6ar da"%5!iu '% num%r 3ine ia!% au !re"u! dou% luni de"&nd "ora3ia "ilian% "u !rei "a!arge PENAS m1al%'a! &n +lin% iarn% la 9/ri'!ma'1Har3our# 4i a)i (rea *i'e /angiul '% (% &n!oar"e)i&n +a!ria dumnea(oa'!r% "are e'!e 5i a mea dom1nule Jeorling '% aunge)i din nou &n 9onne"!i"u!

  '% re(ede)i Har!-ord1ul "a+i!ala noa'!r% drag%### Ai g/i"i! u+&n A!:in' "%"i ia!% '&n! a+roa+e!rei ani de "&nd "u!reier lumea# &n!r1o 3un% *i !o! (a!re3ui '% m% o+re'" '% +rind r%d%"ini unde(a# E/ei 9&nd ai +rin' r%d%"ini unde(a r%'+un'e ameri"anul "li+ind 5ire! din o"/i &n"ar&nd &)i "re'" 5i ramuri E -oar!e ade(%ra! u+&n A!:in'# To!u5i "umnu mai am -amilie e'!e -oar!e +ro3a3il "% eu (oi&n"/ide neamul '!r%mo5ilor mei# 4i la +a!ru*e"i deani nu mai +o)i l%'a '%1)i "rea'"% ramuri a5a "umai -%"u! dumnea!a '"um+ul meu /angiu +en!ru "%dumnea!a e5!i un ade(%ra! ar3ore 5i &n"% unul-rumo'###

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  6/427

  No!e$Pe!rel13al!/a*ard un -el de +e'"%ru5 "are !r%ie5!e &nregiunea an!ar"!i"% ri.t.)

  Un '!ear un '!ear (erde "/iar da"% (re)idomnule Jeorling# 4i 3ine ai -%"u! "% !e1ai 'u+u' legilor na!urii#6a"% na!ura ne1a da! +i"ioare +en!ru a merge### Ne1a d%rui! 5i +e "e '% '!%m &n!regi r&*&nd"u /o/o!e Fenimore A!:in'# 6in a"ea'!% "au*%m1am '!a3ili! de-ini!i( la 9/ri'!ma'1Har3our# 9u1

  m%!ra Me!'e mi1a d%rui! o du*in% de "o+ii "arela r&ndul lor &mi (or d%rui ne+o)i "e 'e (or "%)%ra+e genun"/ii mei "a +i'i"u)ele### Nu !e (ei re&n!oar"e ni"ioda!% &n +a!rie K### 9e '% -a" a"olo domnule Jeorling 5i "e1a5 -i-%"u! a"olo K### i*erie ### Ai"i dim+o!ri(% &na"e'!e in'ule ale ,6e*ol%rii0 unde de al!-el nu am

  -o'! ni"ioda!% de*ola! mi1am &ng/e3a! o '!arede'!ul de 3un% +en!ru mine 5i ai mei# F%r% &ndoial% u+&n A!:in' 5i !e -eli"i! "/iar"% +o)i -i a5a de mul)umi!### To!u5i nu e'!e e."lu'"a &n!r1o 3un% *i '% dore5!i### S% m% de*r%d%"ine* domnule Jeorling ### Ai1da1de $### V1am '+u' "% '&n! "a un '!ear &n"er"a)i'% 'mulge)i un '!ear "&nd el e'!e &nr%d%"ina! +&n%la um%!a!ea !run"/iului &n +ia!ra in'ulelor =ergue1len Sim)eai o deo'e3i!% +l%"ere a'"ul!&ndu1l +e a"e'!(redni" ameri"an "om+le! a"lima!i*a! &n ar/i+ela1gul =erguelen a!&! de "%li! &n lu+!a "u in!em+e1riile "lima!i"e ale a"e'!ui )inu! ne+rimi!or#Tr%ia ai"i "u -amilia lui "a +inguinii +e '!&n"ile

  de +e "oa'!% 2 mama o ma!roan% (oini"% -iii !o)i*dra(eni '%n%!o5i ne"uno'"&nd 'u-o"%rile ang/inei'au durerile de '!oma"# Tre3urile mergeau 3ine#,9ormoranul Verde0 era "%u!a! de "lien)i 5i 'e o3i5nui'e"u !o! -elul de oameni de +e "or%3iile 5i 3alenierele "are-%"eau +o+a' &n in'ulele =erguelen# El le -urni*a 'eugr%'imi gudron r%5in% de 3rad +lan!e aroma!e *a1

  /%r "eai "on'er(e Q/i': gin ra"/iu de (in#

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  7/427

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  8/427

  6umnea!a "re*i "% HALMRANE### Va -i 'emnala!% +e'!e "el mul! o+! *ile &ndre+!ul "a+ului Fran"oi' domnule Jeorling 'au

  n1ar mai e.i'!a "%+i!anul Len Gu 5i da"% nu maie.i'!% "%+i!anul Len Gu a!un"i HALMRANE 'e(a -i '"u-unda! "u 'iguran)% &n!re "a+ul MuneiS+eran)e 5i in'ulele =erguelen S+un&nd a"ea'!a "u un ge'! "are (oia '% ara!e"% o a'!-el de e(en!uali!a!e nu era "u +u!in)% Fe1nimore A!:in' m% +%r%'i#6e al!-el nu!ream '+eran)a "% +re(i*iunile /an1giului meu nu (or &n!&r*ia '% 'e reali*e*e +en!ru"% &n!r1ade(%r !im+ul &n"e+u'e '%1mi +ar% lung#6a"% ar -i !re3ui! '%1l "red 'emnele !im+ului -ru1mo' &n"e+u'er% '% 'e ara!e 3ine&n)ele' ,-rumo'0+en!ru a"e'!e lo"uri#E'!e dre+! "% a5e*area in'ulei +rin"i+ale a ar/i1+elagului e'!e a+roa+e la a"eea5i la!i!udine "u Pa1

  ri'ul &n Euro+1a 5i ue3e"ul &n 9anada# 6ar ai"ie'!e (or3a de emi'-era meridional% 5i du+% "um'e 5!ie &n or3i!a eli+!i"ei +e "are o de'"rie +%m&n1!ul &n "are 'oarele o"u+% unul din "en!re a"ea'!%emi'-er% e'!e mai re"e &n !im+ul iernii de"&! emi1'-era 'e+!en!rional% 5i !o!oda!% mai "ald% de"&! ea&n !im+ul (erii# Un lu"ru e'!e 'igur &n'% "% din

  "au*a -ur!unilor &n in'ulele =erguelen +erioadare"e de iarn% e'!e &ngro*i!oare iar marea '!% &n1g/e)a!% mul!e luni "u !oa!e "% !em+era!ura nu e"/iar a!&! de a'+r% -iind &n medie de "en!i1grade &n !im+ul iernii 5i 7 "en!igrade &n !im+ul(erii "a &n in'ulele Fal:land 'au la "a+ul Horn de+ild%#E'!e de la 'ine &n)ele' "% &n a"ea'!% +erioad%9/ri'!ma'1Har3our 5i "elelal!e +or!uri ale ar/i+e1lagului nu ad%+o'!e'" ni"i un (a'#La e+o"a de'+re "are (or3e'" (a'ele "u a3urierau &n"% rare# 9&! de'+re "or%3iile "u +&n*e gri1ulii '% nu 'e la'e 3lo"a!e de g/e)uri +le"au '+re+or!urile Ameri"ii de Sud +e "oa'!a o""iden!al%a 9/ili1ului 'au A-ri"ei mai ale' la 9a+e!oQn 'au

  "a+ul Munei S+eran)e# 9&!e(a 5alu+e unele +rin'e

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  9/427

  de a+ele &ng/e)a!e iar al!ele !ra'e +e +la% 5i a"o1+eri!e de "/i"iur% +&n% &n (&r-ul "a!argului era !o!"e +anorama 9/ri'!ma'1Har3our1ului o-erea +ri(i1

  rilor mele#To!u5i &n in'ulele =erguelen di-eren)ele de !em1+era!ur% nu '&n! +rea mari iar "lima!ul lor e'!e &ngeneral umed 5i re"e# Foar!e de' mai ale' &n +ar1!ea o""iden!al% gru+ul de in'ule e'!e 'u+u' a'al1!ului (ieliilor de la nord 'au (e'! adu"%!oare degrindin% 5i a(er'e# S+re e'! "erul 'e mai lim+e1*e5!e "u !oa!e "% &n a"ea'!% +ar!e lumina e'!e +eum%!a!e (oala!% iar limi!a *%+e*ilor de +e "re'1!ele mun)ilor &n"e+e la "in"i*e"i de '!&neni$de1a'u+ra ni(elului m%rii#n)elege)i de"i "% du+% "ele dou% luni +e "are le+e!re"u'em &n ar/i+elagul =erguelen nu mai a51!e+!am de"&! o"a*ia '% +le" la 3ordul goele!eiHALMRANE ale "%rei "ali!%)i mari!ime nu &n"e!a '%

  mi le laude en!u*ia'!ul meu /angiu# 9e(a mai 3un ni"i n1a)i +u!ea g%'i &mi re1+e!a el de diminea)% +&n% 'eara# 6in!re !o)i "%+i1!anii de "ur'% lung% ai marinei engle*e ni"iunulnu 'e a'eam%n% "u +rie!enul meu Len 9u ni"i#"a&ndr%*neal% ni"i "a +ri"e+ere### 6a"% ar -i "e(amai (or3%re) mai "omuni"a!i( ar -i +er-e"!###

  % /o!%r&'em '% )in 'eama de re"omand%rile u1+&nului A!:in'# Lo"ul &mi (a -i re)inu! de &nda!%"e goele!a ar -i an"ora! la 9/ri'!ma'1Har3our#6u+% un +o+a' de 5a'e15a+!e *ile 5i1ar relua dru1mul &ndre+!&ndu1'e '+re Tri'!an1da19un/a undedu"ea o &n"%r"%!ur% de minereu de aram% 5i "o1'i!or#

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  10/427

  No!eS!&nen m%'ur% de lungime in urul lui m# n#!#In!en)ia mea era '% r%m&n "&!e(a '%+!%m;ni dinano!im+ul -rumo' &n a"ea'!% in'ul%# 6e a"olo m%g&ndeam '% +le" '+re 9onne"!i"u! a(&nd !o!u5igri% '% re*er( +ar!ea "are re(ine /a*ardului &n

  "eea "e &5i +ro+une omul "%"i e'!e 3ine du+%"um a '+u' Edgar Poe ,'% +ui la 'o"o!eal% !o!1deauna ne+re(%*u!ul nea5!e+!a!ul "eea "e +are"&! mai de ne&n)ele' -iind"% &m+reur%rile "ola!e1rale "on!ingen!e a""iden!ale meri!% '% ai3% o+ar!e &n'emna!% &n +lanurile "ui(a iar &n!&m+larea&n a'emenea o"a*ii !re3uie '% "on'!i!uie &n!o!dea1

  una ma!eria de 3a*% a unui riguro' "al"ul0#6a"% "i!e* +e marele no'!ru '"rii!or Edgar Poeo -a" +en!ru "% de5i '&n! un '+iri! +ra"!i" o -ire-oar!e 'o3r% de na!ur% +u)in imagina!i(% nu m%+o! o+ri '% nu admir +e a"e'! genial +oe! al "iu1d%)eniilor umane#6e al!-el +en!ru a re(eni la HALMRANE 'aumai e.a"! la o"a*iile "are mi '1ar +re*en!a de a

  m% &m3ar"a la 9/ri'!ma'1Har3our nu1mi -%"eam+rea mari grii#La a"ea'!% e+o"% in'ulele =erguelem erau (i*i1!a!e anual de o mul)ime de "or%3ii "el +u)in "in"i'u!e#Pe'"ui!ul "e!a"eelor era -oar!e 3oga! &n +eri1oada de "are (or3e'" 5i -ie"are &5i +oa!e da 'eama

  de a"e'! lu"ru da"% 'o"o!e5!e "% un 'ingur ele1-an! de mare +oa!e -urni*a o !on% de un!ur% adi"%e"/i(alen!ul "an!i!%)ii +e "are1o +o! da o mie de+inguini# E'!e dre+! "% &n ul!imii ani n1au mai r%1ma' de"&! (reo dou%'+re*e"e (a'e "are (in &na"e'! ar/i+elag da!ori!% -a+!ului "% (&n%!oareaa3u*i(% a "e!a"eelor le1a &m+u)ina! num%rul#

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  11/427

  Prin urmare nu !re3uia '%1mi -a" ni"i o gri%a'u+ra +o'i3ili!%)ilor "are mi1ar -i +ermi' '% +%r%1'e'" 9/ri'!ma'1Har3our1ul "/iar da"% HALMRANE

  ar li+'i de la &n!&lnire 5i "%+d!anul Len Gu n1ar(eni '% '!r&ng% mina u+&nului A!:in'#9on!inuai lini5!i! '%1mi -a" *ilni" +lim3%rile o3i51nui!e +rin &m+reurimile +or!ului# Soarele &n"e+ea'% +rind% +u!ere '!&n"ile !era'ele 'au 5irurile de"oloane (ul"ani"e 'e '"u!urau +u)in "&!e +u)in de(e5m&n!ul al3 al iernii# Pe +la% de1a lungul -ale1*elor 3a*al!i"e 'e )e'ea o '+um% "a de 5am+anieiar mai &n"olo &n larg ondulau +angli"i lungi dealge de "&!e "in"i*e"i15ai*e"i de ar*i&n "&m+ "%!re -undul gol-ului "&!e(a graminee&5i ridi"au !imid "a+ul +/anerogama lella ori1ginar% de +rin mun)ii An*i a+oi mul!e din "ele"are "on'!i!uie -lora %rii de Fo" 5i &n '-&r5i! mi"ular3u'! "are "re5!e +e a"e'!e lo"uri 5i de'+re "are

  am mai (or3i! (ar*a a"eea uria5% a!&! de +re)ioa'%+en!ru &n'u5irile ei an!i'"or3u!d"e#&n "eea "e +ri(e5!e mami-erele !ere'!re "%"i ma1mi-erele marine mi5un% &n a"e'!e lo"uri n1am &n1!&lni! ni"iunul ni"i "el +u)in 3a!ra"iene 'au re+1!ile# Numai "&!e(a in'e"!e &n!re al!ele -lu!uri dar 5i a"e5!ia -%r% ari+i din "au*% "% &nain!e de

  a +u!ea '% 'e 'er(ea'"% de ele "uren)ii a!mo'-e1ri"i i1ar !&r& &n (alurile o"eanului#O da!% 'au de dou% ori m1am &m3ar"a! +e unadin a"ele lun!re 'olide +e "are +e'"arii &n-run!%(&n!urile "e 3a! "a ni5!e "a!a+ul!e "oa'!ele in'ule1lor =erguelen# 9u a"e'!e lun!re '1ar +u!ea &n"er"a!ra(er'area 9a+e!oQn1ului 5i '1ar aunge 'igur &na"e'! +or! dar o a'emenea "%l%!orie "ere mul!!im+# V% +o! a'igura &n'% "% n1a(eam de lo" in!en1)ia '% +%r%'e'" 9/ri'!ma'1Har3our1ul &n a"e'!e "on1di)ii### Nu &mi +u'e'em '+eran)a &n goelelaHALMRANE 5i goele!a HALMRANE nu +u!ea '% &n1!&r*ie#&n de"ur'ul +lim3%rilor mele de la un gol- la al1!ul am urm%ri! "u o (ie "urio*i!a!e di(er'i!a!ea

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  12/427

  No!eard m%'ur% de lungime engle*% egal% "u 8$ "m# n#!#-ormelor a"e'!ei "oa'!e "/inui!e a a"e'!ei o'a!uri3i*are uimi!oare de origine (ul"ani"% "are '!r%1+ung&nd giulgiul ima"ula! al iernii '"o!ea la lu1min% mem3rele '"/ele!ului '%u (ine)iu### 9&!eoda!%ner%3darea +unea '!%+&nire +e mine "u !oa!e &n1"ura%rile &n)ele+!ului meu /angiu a!&! de -eri"i!de e.i'!en)a +e "are o du"ea la 9/ri'!ma'1Har3our &n a"e'! "ol) de lume '&n! rari a"eia +e "are (ia)a

  i1a -%"u! -ilo*o-i# 6e al!-el 5i la Fenirn1ore A!:in'mu5"/ii a(eau mai mul!% im+or!an)% de"&! in!eli1gen)a# Se +oa!e de a'emenea '% -i a(u! 5i mai +u1)in% in!eligen)% de"&! in'!in"!# A"e5!i oameni '&n!mai 3ine &narma)i &m+o!ri(a lo(i!urilor (ie)ii 5i laurma urmei e'!e +o'i3il "a noro"ul lor de a &n!&lni-eri"irea ai"i '% -ie mai mare "a al "elorlal)i#

  4i HALMRANE K ### re+e!am &n -ie"are dimi1nea)%# HALMRANE domnule JeorlingK### &mi r%'1+undea A!:in' 5i &n !onul lui 'e di'!ingea &n"re1derea "u "are -%"ea a"ea'!% a-irma)ie# 9u 'iguran)%"% (a 'o'i a*i 'au da"% nu a*i m&ine ### Va (enide'igur o *i nu1i a5a "are (a -i aunul a"eleia &n"are +a(ilionul "%+i!anului Len Gu 'e (a &n%l)a&n largul 9/ri'!ma'1Har3our1uluiPen!ru a1mi l%rgi "&m+ul (i*ual nu !re3uia de"&!'% -a" a'"en'iunea lui Ta3le1oun!# La o al!i!udinede una mie dou% 'u!e de +i"ioare +o)i "u+rinde"u +ri(irea +e o ra*% de !rei*e"i 5i +a!ru +&n% la!rei*e"i 5i "in"i de mile $ 5i "/iar +rin negur% goe1le!a +u!ea -i *%ri!% "u dou%*e"i 5i +a!ru de ore mai

  de(reme# 6ar "a '% ur"e a"e'! mun!e ale "%rui

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  13/427

  "oa'!e erau &n"% a"o+eri!e de *%+ad% +&n% &n (&r-!re3uia '% -ie "ine(a +e um%!a!e ne3un#9olind&nd +l%ile mi 'e &n!&m+la '% +un +e -ug%

  o gr%mad% de am-i3ii "are 'e "u-undau '+eria!e&n a+ele m%rii#

  No!e$il% marin% [email protected] me!ri n#!#Numai +inguinii ne+%'%!ori 5i greoi ni"i nu 'e'in"/i'eau de a+ro+ierea mea# 6a"% n1ar a(ea ae1rul a"ela '!u+id 5i 3leg "are &i "ara"!eri*ea*% ai-i !en!a! '% '!ai "u ei de (or3% "u "ondi)ia '% le(or3e5!i &n lim3a lor )i+%!oare 5i a'ur*i!oare# 9&!+ri(e5!e +e'"%ru5ii negri ra)ele negre 5i al3e -u1

  geau "a (&n!ul la a+ro+ierea mea#&n!r1o *i am a(u! +rileul '% a'i'! la +le"areaunui al3a!ro' +e "are +inguinii &l 'alu!ar% "u "elemai gro*a(e )i+e!e "a +e un +rie!en 3un "are -%r%&ndoial% &i +%r%'ea +en!ru !o!deauna# A"e'!e +u1!erni"e *3ur%!oare +o! '!r%3a!e di'!an)e de dou%'u!e de leg/e $-%r% o+rire 5i "u a'emenea iu)eal%&n"&! a"e'!e drumuri le -a" numai &n "&!e(a ore#

  Al3a!ro'ul '!a nemi5"a! +e o '!&n"% &nal!% "are'!r%uia in!rarea gol-ului 9/ri'!ma'1Har3our +ri1(ind marea ale "%rei !ala*uri 'e i*3eau "u +u!erede '!&n"i#6eoda!% +a'%rea &5i lu% a(&n! 'e ridi"% &n aer"u ari+ile &n!in'e "u la3ele &ndoi!e "u "a+ul &n1!in' mul! &nain!e "a e!ra(a unei "or%3ii 5i d&nd

  un )i+%! a'"u)i! de r%ma' 3un 'au de adio 'e &n%l)%&n '+a)iile al3a'!re 5i &n '"ur!% (reme a3ia 'e mai*%rea "a un +un"! negru gonind '+re amenin)%1!oarea +erdea &nnegura!% a +&"lelor din 'ud#IIG O E L E T A I I A L B R A N E

  Imagina)i1(% un (a' "u o de+la'are de !rei 'u!ede !one "u "a!argele +u)in &n"lina!e '+re a +u!ea

  +rinde (&n!ul de a+roa+e "u o 'u+ra-a)% de (e1

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  14/427

  No!e$Leg/e 1 m%'ur% de lungime &n marin% de ???? :m#n#!#la!ur% "om+u'% din "a!argUl din -a)% +e "are 'ea-lau +&n*a mare +&n*a de -ur!un% /una 5i +a+a1galul "a!argul mare "u !arigan!ina 5i '%gea!a+re(%*u!% +e 3om+re' "u !rin"/e!e -o"ul mare 5i-o"ul mi" 5i (e)i a(ea imaginea '"/ooner1ului a51!e+!a! la 9/ri'!ma'1Har3our goele!a HALMRANE#La 3ord 'e a-lau "%+i!anul (a'ului 'e"undul un5e- de e"/i+a un 3u"%!ar +lu' o+! ma!elo)i &n!o!al doi'+re*e"e oameni "are al"%!uiau e"/i+aulne"e'ar na(iga)iei#Solid "on'!rui!% a(&nd !oa!% lemn%ria "oa'!elor5i 3ordaelor -ere"a!% "u aram% "u +&n*e mul!e

  "u !euga *(el!% degaa!% a"e'! (a' -oar!e u5or demane(ra! +o!ri(i! na(ig%rii &n!re a +a!ru*e"ea 'i"in"i*e"ea# +aralel% 'udi"% -%"ea onoare 5an!iere1lor din Mir:en/ead# A"e'!e am%nun!e mi1au -o'!da!e de u+&n A!:in' 5i "u "e a"om+aniamen! deelogii9%+i!anul Len Gu din Li(er+ool era +ro+rie1

  !arul a !rei "in"imi din goele!a +e "are o "omanda"am de (reo 5a'e ani# F%"ea nego) &n m%rile meri1dionale ale A-ri1"ei 5i Ameri"ii# merg&nd din in'ul%&n in'ul% 5i de la un "on!inen! la al!ul# 6a"% goe1le!a lui nu a(ea de"&! doi'+re*e"e oameni a"ea'!a'e da!ora -a+!ului "% el 'e dedi"a'e e."lu'i( "o1mer)ului#Pen!ru (&n%!oarea am-i3iilor -o"i 5i (i)ei de

  mare ar -i -o'! ne(oie de un e"/i+a mul! mai nu1

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  15/427

  mero' &n*e'!ra! "u unel!e '+e"iale /ar+oane"%ngi 5i undi)e a!&! de ne"e'are a"e'!or grele &n1!re+rinderi#

  ai adaug "% ori"e agre'iune din +ar!ea "ui(a mai ale' a +ira)ilor "are "u!reierau ne'!ing/e1ri)i la a"ea e+o"% m%rile Sudului nu ar -i g%1'i! (a'ul HALMRANE ne+reg%!i! B +a!ru !unuri o"an!i!a!e &nde'!ul%!oare de g/iulele 5i 3u"%)i de-ier "u "are 'e &n"%r"au la ne(oie !unurile o &n1"%+ere +lin% "u 3u!oia5e de +ra- de +u5"% +u5!i+i'!oale 5i "ara3ine +reg%!i!e &n ra'!ele ori"&nd la

  &ndem&na e"/i+aului 5i &n '-&r5i! +la'e de 3a'!in1ga a'igurau 'e"uri!a!ea na(iga)iei# &n +lu' oa1menii de "ar! erau (e5ni" !rei la +o'!urile lor# S%na(ig/e*i +e a"e'!e m%ri -%r% a'emenea m%'uri de

  a+%rare ar -i -o'! o gre5eal% de neier!a!#&n diminea)a a"eea de 7 augu'! mai dormeam&n"% "&nd lo(i!uri +u!erni"e &n u5% 5i (o"ea groa'%a /angiului m% !re*ir% 3ru'" din 'omn# 6omnule Jeorling (1a)i !re*i! K### Mine&n)ele' u+&n A!:in' "um "re*i "% a5 mai+u!ea dormi "&nd -a"i a!&!a g%l%gie 9e '1a &n1!;m+la! K###

  La 5a'e mile &n larg '+re nord1e'! o "ora3ie'e &ndrea+!% '+re 9/ri'!ma' ### S1ar +u!ea '% -ie HALMRANEK### '!rigai arun1"&nd +%!urile de +e mine 5i '%rind din +a!# A'!a (om 5!i +e'!e "&!e(a ore domnule Jeor1ling# &n ori"e "a* e'!e +rima "ora3ie "are ne (i*i1!ea*% &n a"e'! an 5i ar -i dre+! '%1i -a"em o +rimire

  -rumoa'%#% &m3r%"ai la re+e*eal% 5i &l aun'ei din urm%+e Fenimore A!:in' +e "/ei &n!r1un lo" unde ori1*on!ul 'e de'"/idea +ri(irilor noa'!re &n!r1un ung/i-oar!e larg &n!re "ele dou% "oa'!e ale gol-ule)uluide la 9/ri'!ma'1Har3our#6iminea)a era lim+ede 5i luminoa'% &n larg 'e&m+r%5!iau ul!imele neguri marea era lini5!i!% iar3ri*a adia u5or# 6e al!-el "erul da!ori!% (&n!urilor

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  16/427

  "are 3a! "u regulari!a!e e'!e mai "ura! &n a"ea'!a+ar!e a in'ulelor =erguelen de"&! &n +ar!ea o+u'%#Vreo dou%*e"i de lo"ui!ori &n maori!a!e +e'1

  "ari &n"onurau +e u+&n A!:in' "are era -%r%&ndoial% +er'onaul "el mai &n'emna! 5i 3u"ur&n1du1'e de "ea mai mare "on'idera)ie &n !o! ar/i+e1lagul era 5i "el mai a'"ul!a!#V&n!ul -a(ori*a in!rarea (a'ului &n gol-# 6ar din"au*a re-lu.ului "ora3ia 'emnala!% un '"/ooner 'e a+ro+ia &n"e! "u +&n*ele '!r&n'e a5!e+!&nd-lu.ul#

  Oamenii de +e "/ei di'"u!au a+rin' iar eu le ur1m%ream ner%3d%!or di'"u)ia -%r% '% m% ame'!e"#P%rerile erau &m+%r)i!e 5i -ie"are &5i a+%ra +un"!ulde (edere "u a"eea5i &n"%+%);nare# 9e m% ne"%ea&n di'"u)ia lor era +%rerea maori!%)ii "are 'u')i1nea "% a"e'! '"/ooner n1ar -i goele!a HALMRANE#Numai doi 'au !rei erau de al!% +%rere 5i 3ine&n1)ele' +rin!re ei 'e a-la 5i '!%+&nul ,9ormoranuluiVerde0# E'!e HALMRANE re+e!a el# 9%+i!anul LeuGu '% nu aung% +rimul &n in'ulele =erguelen ###W'!a1i 3un% El e'!e '&n! !o! a!&! de 'igur "a 5i "umar -i ai"i "u m&na lui &n!r1a mea !o"mindu1'e '%

  "um+ere o 'u!% de 3ani)e de "ar!o-i "a '%15i re&n1noia'"% +ro(i*ia# Ai "ea)% +e o"/i domnule A!:in' &i *i'eunul din +e'"ari# Nu a!&!a "&! ai !u +e "reier r%'+un'e a"ru/angiul# A"e'! (a' nu are -orma o3i5nui!% (a'elor en1

  gle*e5!i in!er(eni al!ul# 9u +ro(a a'!a 'u3)ire5i lung% 5i e!ra(a 3ine mar"a!% a5 "rede mai de1gra3% "% e'!e de "on'!ru")ie ameri"an%# Nu### e'!e engle*e'" r%'+un'e iu!e domnulA!:in' 5i a5 -i &n '!are '% '+un 5i din "are 5an1!ier a ie5i!### 6a### 5an!ierele Mir:en/ead din Li(er1+ool de unde a -o'! lan'a!% HALMRANE# Ma de lo" 'e ame'!e"% un marinar 3%!r&n#A"e'! '"/ooner a -o'! -a3ri"a! la Mal!imore +e 5an1

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  17/427

  !ierele na(ale Ni++er 5i S!ronge 5i a+ele de la9/e'a+ea:e au -%"u! 'a-!eaua !%l+oaiei (a'ului# S+une mai 3ine "% a+ele -lu(iului er'e

  g%g%u)% !i"%loa'% "e e5!i 'e &n-ier3&n!% u+&n A!1:in'# Ui!e 5!erge1)i o"/elarii 5i +ri(e5!e +u)in +a1(ilionul "are 'e ur"% a"um &n (&r-ul "a!argului# Engle* '!rig% &n!regul gru+#4i &n!r1ade(%r +a(ilionul Rega!ului1 Uni! &5i de'1-%5ur% +&n*a ro5ie +rin'% &n (&r-ul "a!argului goe1le!ei 3ri!ani"e#

  Nu mai &n"%+ea ni"i o &ndoial% era o "ora3ieengle*% "are 'e &ndre+!a '+re !re"%!oarea 9/ri'!1ma'1Har3our1ului# 6ar "u a"e'! +un"! '!a3ili! nu&n'emna nea+%ra! "% (a'ul e'!e goele!a "%+i!anuluiLen Gu#6ou% ore mai !&r*iu !oa!% lumea era l%muri!%&nain!e de amia*% HALMRANE an"ora &n rada9/ri'!ma'1Har3our1ului#G%l%gioa'a +rimire +e "are i1o -%"u u+&nul A!1:in' "%+i!anului HALMRANEI nu im+re'iona "unimi" +e a"e'! 3ra( marinar "are mi 'e +%ru a -imai +u)in e.+an'i( de"&! mi1l &n"/i+ui'em#Era un om "am de (reo +a!ru*e"i 5i "in"i de anide o "on'!i!u)ie 'ang(in% '!a!ur% 'olid% "a a"eea

  a goele!ei 'ale "a+ul "u +%rul &n"%run)i! -i.a! 3ine+e un g&! +u!erni" o"/ii negri "a !%"iunele um13ri)i de '+r&n"ene groa'e -a)a ar'% de 'oare 3u*e'!r&n'e "are de'"o+ereau o dan!ur% 3ine &n-i+!% &nma.ilarele +u!erni"e 3%r3ia +relungi!% "u un 3ar13i5on de' 5i ro5u 3ra)e 5i +i"ioare +u!erni"e a'!1-el &mi a+%ru "%+i!anul Len Gu# Fi*ionomia lui nu

  era de lo" a'+r% mai degra3% ne+%'%!oare indi1-eren!% -igura unui om -oar!e &n"/i' "are nu15ide*(%luie "u u5urin)% g&ndurile du+% "um a-lai&n a"eea5i *i de la "ine(a mai 3ine in-orma! "au+&n A!:in' "u !oa!e "% /angiul meu +re!indea"% e'!e -oar!e 3un +rie!en "u "%+i!anul# Ade(%rule "% nimeni nu 'e +u!ea l%uda '% -i +%!run' (re1oda!% a"ea'!% -ire a!&! de &n"/i'%#

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  18/427

  Tre3uie '% mai adaug "% indi(idul de la "are am"%+%!a! a"e'!e in-orma)ii era 5e-ul de e"/i+a al (a1'ului HALMRANE un oare"are Hurliguerl n%'"u!

  &n in'ula ig/! &n (&r'!% de (reo +a!ru*e"i 5i +a1!ru de ani de !alie milo"ie &nde'a! 5i (iguro' "u3ra)ele de+%r!a!e de "or+ +i"ioarele ar"ui!e "u"a+ul "a o g/iulea de !un a5e*a! *dra(%n +e un g&!de !aur "u +ie+!ul a!&! de larg &n"&! ar -i +u!u!"u+rinde dou% +ere"/i de +l%m&ni 5i m% &n!re3amda"% nu "um(a le are du+% "&! aer "on'uma re'1

  +ir&nd 'u-l&nd (or3ind !o! !im+ul "u o +ri(ireironi"% 5i 5ugu3ea)% +e -a)a1i *&m3i!oare &m+&n1*i!% 'u3 o"/i de o ade(%ra!% +la'% de riduri +ro1du'e de ne&n"e!a!a "on!ra")ie a +ome)ilor# &na-ar% de a"e'!e +ar!i"ulari!%)i omul meu mai a(ea

  un "er"el unul 'ingur a!&rn&nd de lo3ul ure1"/ii '!&ngi# 9e "on!ra'! &n!re el 5i "omandan!ulgoele!ei 5i "um de 'e +u!eau &n)elege dou% -iria!&! de deo'e3i!e 4i !o!u5i 'e &n)elegeau de (reme"e de (reo "in"i'+re*e"e ani na(igau &m+reun% Ymai &n!&i +e 3ri"ul POER a+oi de 5a'e ani &n1"oa"e +e '"/ooner1ul HALMRANE#&n"% de la 'o'ire Hurliguerl a-l% de la Feni1

  more A!:in' "% &n "a*ul "&nd "%+i!anul Len Gu'1ar &n(oi a5 (rea '% m% &m3ar" +e (a'ul lor# A5a'e -%"u "% &n a"eea5i du+% amia*% 5e-ul de e"/i1+a (eni '+re mine "u aerul "el mai na!ural #dinlume# &mi "uno5!ea 'e (ede numele 5i mi 'e adre'%-oar!e dire"! 6omnule Jeorling (% 'alu!

  4i eu (% 'alu! +rie!ene r%'+un'ei +u)in'ur+rin' de a"ea'!% in!er+elare# 9e dori)i K### Nimi" al!"e(a de"&! '% (% o-er 'er(i"iilemele### Ser(i"iile dumnea(oa'!r% K#### &n leg%!ur% "u K### &n leg%!ur% "u in!en)ia de a (% &m3ar"a +eHALMRANE### 6ar "ine '&n!e)i K

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  19/427

  4e-ul de e"/i+a #Hurliguerla'!-el numi! 5i&n'"ri' &n a+elul nominal al e"/i+aului 5i mai ale'!o(ar%5ul "redin"io' 5i +rie!enul "%+i!anului Len

  Gu "are m% a'"ul!% &n !oa!e de5i &i merge (e'!ea"% nu a'"ul!% de nimeni#A!un"i m% -ulger% g&ndul "% a5 -a"e 3ine '% -o1lo'e'" un om a!&! de &nda!ori!or 5i "are +%rea "%nu 'e &ndoie5!e "&!u5i de +u)in de in-luen)a +e "areo e.er"i!% a'u+ra "%+i!anului Len Gu# &i r%'+un'eide"i

  Mine +rie!ene '% '!%m de (or3% da"% o"u1+a)ii le &) i dau +u)in r%ga*# Am dou% ore li3ere domnule Jeorling# 6eal!-el a*i e +u)in de lu"ru# &ine o '% -ie de de'1"%r"a! "e(a mar-% 5i de &m+ro'+%!a! '!o"ul de +ro1

  (i*ii### 6ar !oa!e a"e'!ea '&n! !re3uri u5oare +en1!ru e"/i+a### 6a"% '&n!e)i li3er### "um '&n! 5i eu###4i '+un&nd a"e'!ea &5i agi!% m&na '+re +or! &n!r1odire")ie "are +%rea '%1i -ie -oar!e "uno'"u!%# Nu +u!em '!a ai"i de (or3% K### &n"er"ai '%1lre)in eu# 9um domnule Jeorling '% '!%m de (or3% &n+i"ioare 5i "u g&! leul u'"a!### "&nd e'!e a5a de u5or

  '% g%'im un "ol) la ,9ormoranul Verde0 "u un+a/ar de Q/i': &n -a)%### Numai "% eu nu 3eau 3o''eman$# Fie### (oi 3ea eu +en!ru am&ndoi# O '% nu"rede)i "% a(e)i de1a -a"e "u un 3e)i(### Nu 3eauni"ioda!% mai mul! de"&! !re3uie dar &n!o!deaunaa!&! "&! e ne(oie

  Urmai +e a"e'! marinar o3i5nui! de'igur '%&noa!e &n ,a+ele0 "&r"iumilor 5i &n !im+ "e u+&nA!:in' era o"u+a! +e +un!ea goele!ei "u -i.area+re)urilor de (&n*are 'au "um+%rare a m%r-urilorne in'!alar%m la o ma'% &n 'ala mare a /anului#6u+% "e ne a5e*ar%m &i '+u'ei 3o''eman1ului Eu m% 3i*uiam +e A!:in' '% m% +un% &n le1g%!ur% "u "%+i!anul Len Gu -iind"% du+% "&!e am&n)ele' ar -i 3uni +rie!eni###

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  20/427

  P-ui -%"u Hurliguerl# E dre+! "% FenimoreA!:in' e un om de !rea3% 5i 'e 3u"ur% de '!ima"%+i!anului# 6ar ori"um nu +oa!e a(ea !re"erea

  mea +e l&ng% el ### La'% "% (oi &n"er"a eu dom1nule Jeorling### E'!e o a-a"ere "/iar a!&! de grea 3o''eman5i nu e.i'!% ni"i o "a3in% li3er% +e HALMRANE K#1a5 mul)umi 5i "u "ea mai mi"% 5i o (oi +l%!i###

  No!eMo''eman 5e- de e"/i+a# n#!. J A!un"i e -oar!e 3ine domnule Jeorling E'!eo "a3in% "/iar l&ng% "o+a'!ie de "are nu '1a -olo1'i! nimeni +&n% a"um 5i da"% nu !e ui)i la +re)### &n"a*ul "&nd 3ine&n)ele' (a !re3ui '% +l%!e5!i### 6ar &n!re noi -ie *i' !re3uie '% -ii mai 5ire! de"&!"re*i 5i de"&! e'!e 3%!r&nul A!:in' +en!ru a /o!%r&+e "%+i!anul Len Gu '% ia un +a'ager la 3ord#6a da Nu e +rea mul!% !oa!% 5ire!enia 3%ia!uluide !rea3% "are !o"mai 3ea &n '%n%!a!ea dumi!aleregre!&nd "% nu -a"i 5i dumnea!a la -el Hurliguerl &n'o)i a"ea'!% de"lara)ie de o +ri(ire'!r%+ung%!oare a o"/iului dre+! &n"/i*&nd &n a"e1

  la5i !im+ +e '!&ngul &n"&! 'e +%rea "% !oa!% (ioi1"iunea o"/ilor '%i 'e '"urgea +rin +u+ila unuia 'in1gur# 9red "% e de +ri'o' '% mai adaug "% '-&r5i!ula"e'!ui -rumo' di'"ur' -u &ne"a! &n!r1un# +a/ar de#Q/i': al "%rui gu'! nu +%ru '%1l im+re'ione*e+rea mul! +e 3o''eman &n!ru"&! ,9ormoranulVerde0 'e a+ro(i*iona din "am3u*a HALMRANEL

  A+oi a"e'! dra" de om '"oa'e din!r1un 3u*unaral (e'!ei o +i+% neagr% 5i '"ur!% o &ndo+% 3ine "u!u!un o a+rin'e du+% "e 5i1o &m+l&n!% "u +u!ere &n"ol)ul gurii 5i !r%g&nd din ea 'e &n(ol3ur% de a!&!a-um &n"&! +%rea un (a+or 'u3 +re'iune iar "a+ula+roa+e "%1i di'+%ru &n a"e'! nor "enu5iu# 6omnule HurliguerlK### V% a'"ul! domnule Jeorling###

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  21/427

  6e "e '1ar &m+o!ri(i "%+i!anul dumi!ale '%m% ia +e 3ord K Pen!ru "% nu in!r% &n (ederile lui a"e'! lu"ru

  5i +&n% a"um a re-u*a! !oa!e +ro+unerile "are i '1au-%"u!# 6ar !e &n!re3 "are1i ra)iunea K### E/ Nu1i +la"e '% -ie '!ing/eri! &n "%l%!oriile'ale 2 el (rea '% mearg% unde1i (ine '% 'e &n!oar"%din drum da"% a5a are el "/e- '% 'e du"% '+renord 'au '+re 'ud la a+u' 'au la r%'%ri! -%r% '%dea 'o"o!eal% nim%nui# Nu +%r%'e5!e ni"ioda!%a"e'!e 3le'!ema!e m%ri ale Sudului domnule Jeor1

  ling 5i ia!% '&n! a!&)i ani de "&nd le "olind%m &m1+reun% &n!re Au'!ralia la e'! 5i Ameri"a la (e'!merg&nd de la Ho3ar!1ToQn la in'ulele =erguelen

  la Tri'!an1da19un/a 'au la in'ulele Fal:land ne1+o+o'ind de"&! !im+ul ne"e'ar (&n*%rii m%r-urilor'au a+ro(i*ion%rii 5i "&!eoda!% &n drumurile noa'!reni '1a &n!&m+la! '% mergem +&n% la marea an!ar"1!i"% &n a"e'!e "ondi)ii &n)elege)i "% un +a'agerne1ar in"omoda 5i a+oi "ine ar ri'"a '% 'e &m3ar"e+e HALMRANE +en!ru "% ei nu1i +rea +la"e '% &n1-run!e 3ri*a 5i merge "am &n"o!ro o du"e (&n!ul $

  % &n!re3am da"% nu "um(a 3o''eman1ul &n"er"a'% -a"% din goele!a lui un (a' mi'!erio' na(ig&ndla &n!&m+lare neo+rindu1'e de"&! -oar!e rar un -elde "ora3ie -an!om% r%!%"ind la la!i!udini mari "o1manda!% de un "%+i!an la -el de mi'!erio' "a 5i (a1'ul '%u# Ori"um ar -i -o'! &ndr%*nii &n '-&r5i! HALMRANE (a +%r%'i in'ulele =er1

  guelen +e'!e +a!ru 'au "in"i *ile K#Sigur### 4i 'e (a &ndre+!a '+re (e'! +en!ru a mergela Tri'!an1da19un/a K### Pro3a3il# Ei 3ine +rie!ene a"ea'!% +ro3a3ili!a!e &miaunge 5i da"% dumnea!a (rei &n!r1ade(%r '%1mi -iide -olo' /o!%r%5!e +e "%+i!anul Len Gu '% m% ia"a +a'ager###

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  22/427

  S1a -%"u! Foar!e 3ine Hurliguerl 5i !e a'igur "% n1o'%1)i +ar% r%u#

  Ei domnule Jeorling r%'+un'e a"e'! "iuda!5e- de e"/i+a '"u!ur&ndu15i "a+ul "a 5i "um a!un"iar -i ie5i! din a+%# Nu1mi +are ni"ioda!% r%u de"eea "e -a" 5i '&n! 'igur "% 'er(indu1(% nu (oiregre!a de lo"# A"um da"%1mi +ermi!e)i (% (oi+%r%'i -%r% '% mai a5!e+! +e u+&n A!:in' 5i m%(oi &n!oar"e +e 3ord#6u+% "e goli din!r1o 'or3i!ur% ul!imul +a/ar deQ/i': de "redeam "% o da!% "u 3%u!ura (a

  di'+are +e g&!le 5i +a/arul Hurliguerl 'e ri1di"% adre'&ndu1mi un 'ur&' "are (oia '% -ie +ro1!e"!or 5i &n"uraa!or &n a"ela5i !im+### A+oi !ru+ul'%u greoi leg%n&ndu1'e +e du3lul ar" al +i"ioare1lor &n(%lui! &n norii de -um a"ru al lulelei +%r%'i,9ormoranul Verde0#R%m%'ei la ma'% -r%m&n!a! de g&nduri 5i -oar!enedumeri!#&n -ond "e era "u a"e'! "%+i!an Len Gu KJu+&n A!:in' mi l1a de'"ri' "a +e un marinar3un 5i om de !rea3%# Nimi" nu m% &ndre+!%)ea '%+un la &ndoial% "ele "e a-la'em dar ori"um era

  !o!u5i un original du+% "&!e &n)ele'e'em de la 5e1-ul e"/i+aului# %r!uri'e'" "% ni"ioda!% nu mi1ada! +rin g&nd "% +ro+unerea de1a m% &m3ar"a +eHALMRANE ar +u!ea &n!&m+ina (reo di-i"ul!a!e dinmomen! "e eram di'+u' '% nu m% ui! la +re) 5i &n+lu' '% m% mul)ume'" "u (ia)a de +e 3ord# 9emo!i(e ar a(ea "%+i!anul Len Gu '%1mi re-u*e

  a"e'! lu"ru K### Poa!e "% nu (oia '% 'e lege +rin1!r1un angaamen! "are l1ar o3liga '% mearg% &n1!r1un anumi! lo" de5i &n "ur'ul na(ig%rii 'ale ara(ea -an!e*ia '% 'e du"% &n al!ul K Sau +oa!e a(eamo!i(e +er'onale '% 'e !eam% de un '!r%in da!-iind -elul '%u 3i*ar de a na(iga K### F%"ea oare"on!ra3and% 'au "omer) de '"la(i &ndele!ni"ire"are 'e +ra"!i"a mul! &n a"ea e+o"% &n m%rile Su1dului K### La urma urmelor +re'u+unerea a"ea'!a mi

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  23/427

  'e +%ru +lau*i3il% "u !oa!e "% (redni"ul meu /an1giu era &n '!are '% 3age m&na &n -o" +en!ru HAL1MRANE 5i "%+i!anul '%u#

  4i "&nd Fenimore A!:in' garan!ea*% de one'!i1!a!ea (a'ului 5i a "omandan!ului### 6ar da"% /an1giul &5i -%"ea ilu*ii degea3a +e 'o"o!eala lorK###&n de-ini!i( nu1l "uno5!ea +e "%+i!anul Len Gude"&! din '"ur!ele (i*i!e anuale "&nd a"e'!a +o+o'ea&n in'ulele =erguelen unde &5i -%"ea "um+%r%!urileo3i5nui!e "are nu +u!eau da lo" la ni"i o 3%nu1ial%### Pe de al!% +ar!e m% &n!re3am da"% nu "um(a

  3o''eman1ul e.agera'e &n!r1adin' "a '% dea 'er(i1"iului +e "are mi1l -%"ea o im+or!an)% "u mul! maimare###Poa!e "% din "on!ra "%+i!anul Len Gu ar -i3u"uro' 5i -eri"i! '% ai3% la 3ord un +a'ager a!&! de&ng%dui!or "um a(eam +re!en)ia "% '&n! eu 5i "areni"i nu di'"u!a +re)ul "%l%!oriei K###O or% mai !&r*iu d%dui &n +or! de /angiu 5i1i(or3ii de'+re &n!&lnirea 5i di'"u)ia "e1o a(u'e'em"u 5e-ul de e"/i+a# A/ a-uri'i!ul %'!a de Hurliguerl &nur% eZ nu '1a '"/im3a! de lo" ### 6a"% ar -i '%1l "re*i"%+i!anul Len Gu nu15i 5!erge ni"i na'ul -%r% '%1l

  "on'ul!e ### Vede)i e un "arag/io' a"e'! 3o''emandomnule Jeorling "u !oa!e "% nu1i r%u 5i ni"i +ro'!dar &i +la" al dra"ului dolarii 5i gui[\ele### 6a"%1i"a*i &n m&n% +%*e5!e1)i +unga ### &n"/eie1)i 3ine3u*unarele 5i nu !e l%'a du' de na' &) i mul)ume'" +en!ru '-a! A!:in'# S+une1miai '!a! de (or3% "u "%+i!anul Len GuK### I1ai '+u'

  "e(a de mine K### &n"% nu domnule Jeorling### mai a(em !im+###HAL#MRANE de1a3ia a 'o'i!# Fie &n'%### &n)elegi# a5 (rea '% aran%m "&!mai re+ede "u +u!in)%# Pu)in% r%3dare S&n! ner%3d%!or '% 5!iu "um '!au### Ei nu1)i -a"e grii domnule Jeorling ### Lu1"rurile 'e (or arana "um e mai 3ine## 6e al!-el

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  24/427

  "/iar da"% n1o -i HALMRANE !o! (ei ie5i din &n1"ur"%!ur%### 9um (a &n"e+e 'e*onul de +e'"ui!9/ri'!ma'1Har3our (a ad%+o'!i mai mul!e "or%3ii

  de"&! '&n! "a'e &n urul ,9ormoranului Verde0 ###A(e)i&n"redere &n mine# Am eu gri% de &m3ar1"area dumnea(oa'!r% 6ar !oa!e a'!ea erau numai (or3e "u "are &n1"er"au '% m% lini5!ea'"% 3o''eman1ul de o +ar!eu+&n A!:in' de al!a# 9u !oa!e +romi'iunile lor m%/o!%r&i '% m% adre'e* dire"! "%+i!anului Len Gu

  ori"&! de greu m1a5 -i a+ro+ia! de el 5i '%1i (or3e'"de +roie"!ul meu de &nda!% "e1l (oi &n!&lni 'ingur#O"a*ia nu mi 'e o-eri de"&! a doua *i# P&n% a!un"i/oin%ri'em de1a lungul "/eiului e.amin&nd '"/oo1ner1ul o "ora3ie de o "on'!ru")ie remar"a3il% 5i de

  o mare 'olidi!a!e# Solidi!a!ea "on'!ru")iei e'!e "ali1!a!ea de "%+e!enie a unui (a' "are na(ig/ea*% &na"e'!e m%ri unde g/e)arii !re" "&!eoda!% din"olode +aralela1"in"i*e"i#Era la amia*%# 9&nd m% a+ro+ial de "%+i!anulLen Gu &n)ele'ei "% ar -i +re-era! '% nu m% &n1!&lnea'"%# Se &n)elege "% a"ea'!% mi"% +o+ula)ie dela 9/ri'!ma'1Har3our -orma!% &n maori!a!e din

  +e'"ari r%m&ne "am &n!o!deauna a"eea5i# Uneori&n e+o"a +e'"ui!ului unii :ergueleni lu"rau +e di1-eri!e (a'e de'!ul de numeroa'e &n a"e'! !im+ la9/ri'!ma'1Har3our &nlo"uind +e "ei a3'en)i 'audi'+%ru)i# 6ar a'!a nu &n'eamn% "% +o+ula)ia 'emodi-i"a 5i "%+i!anul Len Gu "uno5!ea de'igur +e-ie"are &n +ar!e# Pe'!e "&!e(a '%+!%m&ni ar -i -o'!

  +oa!e mai greu '%1i deo'e3ea'"% +e 3%5!ina5i &n19ru"&! "/eiurile ar -i -o'! n%+%di!e de e"/i+aele(a'elor de "omer) 'o'i!e ai"i o da!% "u &n"e+u!ul'e*onului de +e'"ui! "&nd ar -i &n"e+u! -or-o!a o3i51nui!% din -ie"are an 5i "are nu ia '-&r5i! de"&! o da!%"u !erminarea 'e*onului# A"um &n'% &n augu'!HALMRANE +ro-i!&nd de o iarn% e."e+)ional de3l&nd% era 'ingur% &n rada +or!ului# i 'e +%reade"i "u ne+u!in)% "a Len Gu '% nu -i g/i"i! "% '&n!

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  25/427

  '!r%in "/iar da"% 3o''eman1ul 'au /angiul nu i1ar-i (or3i! &n"% de'+re mine#A!i!udinea lui nu +u!ea &n'emna de"&! una din

  dou% 'au +ro+unerea mea i1a -o'! "omuni"a!% 5inu &n)elegea '%1i dea "ur' 'au ni"i Hurliguerlni"i A!:in' nu i1au (or3i! 5i a!un"i de "e 'e -ereade mine K &n a"e'! "a* 'e &nde+%r!a de mine +en!ru"% 'e 'u+unea -irii 'ale +u)in "omuni"a!i(e ne"on1(enindu1i '% in!re &n (or3% "u un ne"uno'"u!#

  % "u+rin'e !o!u5i ner%3darea# 6a"% a"e'! ari"im% re-u*a de la &n"e+u! '%1i -ie de 3ine Voi 'u1+or!a re-u*ul# S%1l o3lig '% m% ia +e 3ord -%r% (oialui nu a(eam +re!en)ia# Nu1i eram ni"i "el +u)in"om+a!rio!# 6e al!-el &n in'ulele =erguelen nu15ia(ea re5edin)a ni"i un "on'ul 'au m%"ar (reun

  agen! ameri"an "%ruia m1a5 -i +u!u! +l&nge#&nain!e de !oa!e era im+or!an! '% -iu eu /o!%r&!5i da"% m% lo(eam de un ,nu0 al "%+i!anului LenGu (oi -i li3er '% a5!e+! 'o'irea al!ei "or%3ii mai#3ine(oi!oare "eea "e nu m1ar &n!&r*ia de"&! "udou% 'au !rei '%+!%m&ni#To"mai &n "li+a "&nd m% de"i'e'em '%1i (or3e'"'e"undul '%u 'e a+ro+ie de el# Len Gu +ro-i!% de

  a"ea'!% o"a*ie +en!ru a 'e &nde+%r!a 5i -%"&nd'emn o-i)erului '%1l urme*e o"oli +rin -undul +or1!ului 5i di'+%ru du+% "ol)ul unei '!&n"i1 lu&nd1o &n'u'ul gol-ului +e )%rmul 'e+!en!rional#La dra"u g&ndii# Am !oa!e mo!i(ele '% "red"%1mi (a -i de'!ul de greu '1o '"o! la "a+%!# 6arnu1i de"&! o +ar!id% am&na!%# &ine &n "ur'ul dimi1

  ne)ii m% (oi du"e +e 3ordul HALMRANEI 5i "u 'au-%r% (oia lui (a !re3ui "a a"e'! Len Gu '% m% a'1"ul!e 5i #'%1mi r%'+und% +rin da 'au nu 06e al!-el '1ar -i +u!u! "a la ora "in"i "%+i!anulLen Gu '% (ie la ,9ormoranul1 Verde0 unde deo3i"ei marinarii "are +o+o'eau ai"i &5i luau me'elede +r&n* 5i de 'ear%# 6u+% luni de *ile +e!re"u!e +emare e -oar!e +l%"u! '% '"/im3i un meniu "om+u'&n general din 3i'"ui)i 5i "arne "on'er(a!%# 9/iar

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  26/427

  '%n%!a!ea !e o3lig% la a"e'! lu"ru 5i &n !im+ "ee"/i+aul are la di'+o*i)ie alimen!e +roa'+e!e o-i1)erilor le +la"e '% m%n&n"e la /an# Nu m% &ndoiam

  de lo" "% +rie!enul meu A!:in' (a -i +reg%!i! '%+rimea'"% "um 'e "u(ine +e "%+i!an +e lo"o!enen!5i +e 3o''eman1ul goele!ei#A5!e+!ai de"i 5i nu m% du'ei la ma'% de"&!# -oar!e!;r*iu &n"er"ai o mare de*am%gire# Nu Ni"i "%+i1!anul Len Gu 5i ni"i al!"ine(a de +e 3ord nu (eni

  '% onore*e "u +re*en)a ,9ormoranul Verde0# Fu'eine(oi! '% "ine* de unul 'ingur "um -%"eam de al!1-el &n -ie"are 'ear% de dou% luni &n"oa"e -iind"%"lien)ii u+&nului A!:in' nu 'e +rea (edeau +rin/an &n !im+ul 'e*onului mor!#6u+% ma'% 6e la ora 5a+!e 5i um%!a!e "u !o!

  &n!uneri"ul de a-ar% +le"ai '% m% +lim3 +rin +or!&n +ar!ea unde 'e a-lau "a'ele# 9/eiul era +u'!iudoar la -ere'!rele /anului li"%rea o lumin% 'la3%6in e"/i+aul HALMRANEI ni"i un om nu r%m%1'e'e +e u'"a!# Lun!rele aduna!e la un lo" 'e leg%1nau &n +ri+oanele lor &n "li+o"i!ul (alurilor "are"re5!eau o da!% "u &n"e+u!ul -lu.ului#A"e'! '"/ooner -%"ea im+re'ia unei "a*%rmi &n

  "are ma!elo)ii erau "on'emna)i de la a+u'ul 'oare1lui +&n% a doua *i diminea)a# 9red "% a"ea'!% m%1'ur% &l ne"%ea -oar!e mul! +e (or3%re)ul 5i "/e1-liul Hurliguerl a!&! de ama!or '% "olinde de laun "a3are! la al!ul &n !im+ul e'"alelor#Nu1l mai *%rii ni"i +e el 5i ni"i +e "%+i!anul '%u+rin &m+reurimile ,9ormoranului Verde0#

  &n!&r*iai +&n% +e la ora nou% +e "/ei +lim3&n1du1m% &n"oa"e 5i &n"olo de1a lungul goele!ei# Tre+1!a! "ora3ia 'e "u-und% &n &n!uneri"# A+ele gol-u1lui1a3ia mai re-le"!au -iri5oarele de lumin% ale -eli1narului de la +u+a 'u'+enda! +e odgonul "a!argu1lui din -a)%# % &n!or'ei la /an l&ng% u5a "%ruia &lg%'ii +e Fenimore A!:in' -um&ndu15i +i+a# A!:in' &i '+u'ei '1ar +%rea "% lui LeuGu nu1i +rea +la"e '%1)i -re"(en!e*e /anul###

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  27/427

  Vine "&!eoda!% ai"i dumini"a ori a*i e '&m13%!% domnule Jeorling### Nu i1ai (or3i! V###

  Ma da### &mi r%'+un'e /angiul (%di!&n"ur"a!# I1ai '+u' "% o "uno5!in)% a dumi!aie ar (rea'% 'e &m3ar"e +e HALMRANE K### 6a# 4i "e )i1a r%'+un' K###

  Ni"i "e1a5 -i (ru! eu 5i ni"i "um ai -i dori!dumnea!a domnule Jeorling### Re-u*% K### A+roa+e da"% 3ine&n)ele' r%'+un'ul lui +oa!e'em%na "u un re-u* ,A!:in' mi1a *i' goe1le!a mea nu1i -%"u!% '% +rimea'"% +a'ageri# N1am

  lua! +e nimeni ni"ioda!% 5i ni"i nu "red "% (oi lua(reoda!%0#IIIC P I T A N U L L E N G U Y

  Noa+!ea a"eea dormii +ro'!# &n "&!e(a r&nduri(i'ai "% (i'e*# Ori "um a o3'er(a! Edgar Poe "&nd !e (i'e*i (i'&nd !e !re*e5!i a+roa+e imedia!##% de5!e+!ai 5i &n"% -oar!e +orni! &m+o!ri(aa"e'!ui "%+i!an Len Gu# Ideea de a m% &m3ar"a+e HALMRANE la +le"area 'a din in'ulele =er1guelen 'e &nr%d%"ina'e +u!erni" &n "a+ul meu# Ju1+&nul A!:in' nu &n"e!a'e a+roa+e dou% luni '%1milaude "ora3ia "are &n!o!deauna aungea +rima la9/ri'!ma'1Har3our# &n"e+u'em '% num%r *ilele 5i"ea'urile +&n% la 'o'irea ei# 4i de "&!e ori nu m1am&n"/i+ui! +e 3ordul a"e'!ei goele!e +lu!ind &n lar1

  gul ar/i+elagului &ndre+!&ndu1ne "%!re (e'! "udire")ia '+re "oa'!a ameri"an% Hangiul meu nu+unea +en!ru nimi" &n lume la &ndoial% 3un%(oin)a"%+i!anului Len Gu +ri(i!oare la# &m3ar"area mea#ai ale' "% nu 'e &n!&m+la ni"ioda!% "a o "ora3ie"omer"ial% '% re-u*e un +a'ager da"% 3ine&n)ele'a"e'!0 lu"ru n1o o3liga '%15i modi-i"e i!inerarul 5i

  da"% +u!ea '"oa!e un +re) 3un de la "%l%!or#

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  28/427

  Sim)eam "um mo"ne5!e &n mine o m&nie 'urd%&m+o!ri(a a"e'!ui om# a!&! de +u)in 3ine(oi!or#A(eam im+re'ia "% +le'ne5!e -ierea &n mine iar

  ner(ii &mi erau &n"orda)i la e.!rem# Un a'emeneao3'!a"ol a+%ru! &n drumul meu !o"mai "&nd erammai a+roa+e de )in!% m% '"o!ea din '%ri!e# A(u'eio noa+!e grea agi!a!%# 4i indignarea nu m% +%r%'i

  de"&! "%!re re(%r'a!ul *orilor "&nd &n"e!1&n"e! m%lini5!ii#Luai /o!%r&rea '% "er o e.+li"a)ie "%+i!anuluiLen Gu a'u+ra +ro"edeului '%u neu'!i-i"a!# Poa!e"% n1am '% o3)in nimi" dar "el +u)in &i (oi '+une"eea "e a(eam +e inim%#Ju+&n A!:in' +rimi'e r%'+un'ul +e "are1l "unoa51

  !em &n "eea "e +ri(e5!e +e 'er(ia3ilul Hurliguerla!&! de gr%3i! '%15i o-ere in-luen)a 5i 'er(i"iile 'ale&n"er"a'e oare '%15i )in% +romi'iunea K### Nu 5!iamnimi" -iind"% nu1l mai &n!&lni'em de lo" de a!un"i&n ori"e "a* nu "redeam '% -i -o'! mai noro"o'de"&! /angiul de la ,9ormoranul Verde0#Ple"ai de a"a'% +e la o+! diminea)a# Era o (reme"&moa'% "um '+un -ran"e*ii 'au "a '% -olo'e'"

  o e.+re'ie mai +o!ri(i!% un "&ine de !im+# 9%deade 'u' o la+o(i)% re"e &n(&r!ei!% de ra-alele unei(ielii +%g&ne de*l%n)ui!% din'+re mun)ii &nnegura)idin -und adu"&nd "u ea a(alan5e de nori grei 5iamenin)%!ori# Nu 'e +u!ea de lo" 3%nui "% +e oa'emenea (reme Len Gu ar -i "o3or&! +e u'"a!ri'"&nd '% -ie uda! +&n% la +iele# 4i &n!r1ade(%r +e

  "/ei nu 'e (edea ni"i )i+enie de om# 9ele ";!e(a

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  29/427

  3%r"i de +e'"ui! "are +%r%'i'er% +or!ul &nain!e de(ielie 'e re!r%'e'er% +ro3a3il &n gol-ule)e la ad%1+o'! de (aluri 5i de (&n!#

  &n "eea "e +ri(e5!e in!en)ia mea de a m% du"e+e 3ordul goele!ei nu o +u!eam reali*a de"&! "uau!orul uneia din!re lun!rele ei dar "red "%3o''eman1ul nu '1ar -i &n"ume!a! '% mi1o !rimi!%#6e al!-el g&ndeam eu +e +un!ea goele!ei "%+i1!anul e'!e la el a"a'% 5i +en!ru "eea "e in!en)ionameu '%1i r%'+und da"% 'e &n"%+%)&na &n re-u*ul '%ude a m% lua +e 3ord era mai 3ine '% -iu +e !erenneu!ru# ai 3ine &l (oi +&ndi de la -erea'!r%# 4i

  da"% lun!rea lui &l de3ar"% +e u'"a! (oi -a"e &n a5a-el &n"&! '% nu m% +oa!% e(i!a#&n!or"&ndu1m% la ,9ormoranul Verde0 m% +o'!ai

  la geamul 5iroind de a+% +e "are &l 5!er'ei "u gri%-%r% '%1mi +e'e de (ielia "are +%!rundea "u -urie+rin "%min '+ul3er&nd "enu5a din (a!r%#A5!e+!ai ner%3d%!or &n!r1o '!are de ener(are"re'"&nd%#Se '"ur'er% a5a a+roa+e dou% ore# 4i du+% "um'e &n!&m+l% de'eori din "au*a in'!a3ili!%)ii (&n!uri1lor din in'ulele =erguelen (remea 'e lini5!i &na1

  in!ea mea# 9%!re ora un'+re*e"e norii &n%l)a)i dela e'! 3iruir% 5i (ielia 'l%3i de+%r!&ndu1'e din"olode mun)i#6e'"/i'ei -erea'!ra#&n a"eea5i "li+% una din lun!rele HALMRANEI'e +reg%!ea '%15i &n!ind% +&n*ele#Un ma!elo! "o3or& +reg%!i dou% +ere"/i de (&'le

  &n !im+ "e +e lo"ul din '+a!e al 3%r"ii 'e a5e*%un om -%r% '% )in% 'eama de "&rm%# 6e al!-el &n!re'"/ooner 5i "/ei nu erau mai mul! de (reo "in"i*e"ide '!&neni#Lun!rea 'e o+ri# Omul '%ri +e u'"a!# V%*&ndu1lnu1mi +u!ui o+ri o e."lama)ie# Era "%+i!anul LenGu#

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  30/427

  &n "&!e(a 'e"unde !re"ui +ragul /anului 5i m%&n-i+'ei &n -a)a lui &n a5a -el &n"&! ori"e1ar -i -%"u!nu mai +u!ea da &na+oi#

  6omnule &n"e+ui eu "u un !on 'e" 5i re"ere"e "a (remea de a-ar% &ng/e)a!% de (&n!ul "are'u-la de la e'!#9%+i!anul Len Gu m% +ri(i -i. 5i &n r%'!im+ulunei "li+e -ui i*3i! de !ri'!e)ea o"/ilor '%i negri "ade "erneal%# A+oi m% &n!re3% "u o (o"e '"%*u!%a+roa+e 5o+!i!% S&n!e)i '!r%in K### La =erguelen### da r%'+un'ei eu# 6e na)ionali!a!e engle*% K### Nu### ameri"an%#

  % 'alu!% "u un ge'! '"ur! 5i r%'+un'ei la -el#

  6omnule reluai eu# Am mo!i(e '% "red "%u+&n A!:in' de la ,9ormoranul Verde0 (1a '+u'"e(a &n leg%!ur% "u o +ro+unere +e "are (oiam '%(1o -a"# A5 -i 3u"uro' "a a"ea'!% +ro+unere '% +ri1mea'"% un r%'+un' +o*i!i( din +ar!ea unui### Pro+unerea de a (% &m3ar"a +e goe&e!a mea K### &n!o"mai# Regre! domnule "% n1am +u!u! da urmare

  a"e'!ei "ereri### i1a)i +u!ea '+une de "e K### Pen!ru "% nu o3i5nuie'" '% iau +a'ageri la3ord +rimul argumen!### 4i al doilea "%+i!ane K### Pen!ru "% i! inerarul HALMRANEI nu e'!eni"ioda!% /o!%r&! dinain!e# Plea"% '+re un +or! 5i

  aunge la al!ul du+% "um m% m&n% in!ere'ele mele#4i '% mai 5!i)i domnule "% nu '&n! &n 'er(i"iul(reunui arma!or# Goele!a &mi a+ar)ine &n mare +ar!e5i +en!ru "%l%!oriile +e "are le -a" n1am de da!'o"o!eal% nim%nui# A!un"i nu de+inde de"&! de dumnea(oa'!r%domnule "a '% m% lua)i +e 3ord### E ade(%ra! dar '+re marele meu regre! nu(% +o! r%'+unde de"&! !o! +rin!r1un re-u*#

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  31/427

  Poa!e (% (e)i '"/im3a /o!%r&rea "%+i!anea-l&nd "% +u)in m% in!ere'ea*% de'!ina)ia goele!eidumnea(oa'!r%### 4i nu "red "% gre5e'" de lo" +re1

  'u+un&nd "% ea (a aunge unde(a### Unde(a &n!r1ade(%r###4i &n a"ea'!% "li+% mi 'e +%ru "% Len Gu arun"%o +ri(ire &ng&ndura!% '+re ori*on!ul &nde+%r!a! alSudului# Ei 3ine domnule reluai (oi merge ori1unde &mi e'!e a+roa+e indi-eren!### 9eea "e dore'"&nain!e de !oa!e e'!e '% +%r%'e'" in'ulele =ergue1len "u +rima o"a*ie "e mi '1ar o-eri###9%+i!anul nu r%'+un'e 5i r%ma'e g&ndi!or darni"i nu &n"er"% '% +le"e#

  &mi -a"e)i onoarea '% m% a'"ul!a)i domnule K###

  &l &n!re3ai +e un !on de'!ul de in'i'!en!# 6a domnule# Voi ad%uga +rin urmare &n "a*ul "&nd nugre5e'" 5i i!inerarul goele!ei dumnea(oa'!r% nu a-o'! modi-i"a! "% a(e)i in!en)ia '% +le"a)i de la9/ri'!ma'1Har3our '+re Tri'!an1da19un/a### Poa!e la Tri'!an1da19un/a### +oa!e la 9a+###

  +oa!e### la in'ulele Fal:land### +oa!e &n al!% +ar!e### Ei 3ine "%+i!ane Gu !o"mai &n a"ea'!% ,al!%+ar!e0 dore'" eu '% +le" r%'+un'ei ironi" -%"&nde-or!uri +en!ru a1mi '!%+&ni ener(area#A!un"i &n a!i!udinea "%+i!anului Len Gu a(ulo" o !ran'-ormare "iuda!%# Vo"ea i 'e '"/im3% de1(eni mai a'+r% mai !%ioa'%# &n !ermeni "lari 5i +re1"i5i m% -%"u '% &n)eleg "% ori"e in'i'!en)% era

  inu!il% "% "on(or3irea noa'!r% a dura! "am +reamul! "% 'e gr%3ea "% a-a"erile &l "/emau la "%+i1!%nia +or!ului### &n -ine "% ne '+u'e'em &n mod-oar!e "om+le! !o! "eea "e am -i a(u! '% ne '+unem#&n!in'ei m&na +en!ru a1l re)ine '%1l a+u" ar-i "u(&n!ul +o!ri(i! 5i "on(er'a)ia &n"e+u!% r%uri'"a '% 'e !ermine 5i mai r%u "&nd a"e'! 3i*ar

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  32/427

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  33/427

  4i ia!% "% S!a!ele Uni!e mai -a" o !en!a!i(%"u di(i*ia lui 9/arle' il:e' VIN9ENNES1ulPEA9O9=1ul PORPOISE1ul FLING1FISH 5i al!e

  (a'e &n'o)i!oare#### S!a!ele Uni!e domnule Jeorling K### Su')ine)i"% a -o'! !rimi'% de "%!re gu(ernul -ederal o e.+e1di)ie &n m%rile au'!rale K### Fa+!ul e'!e 'igur 5i &n"% de anul !re"u! &na1in!ea +le"%rii mele din Ameri"a am a-la! "% a"ea'!%di(i*ie !o"mai 'e &m3ar"a'e# Se &m+line5!e un ande a!un"i 5i e'!e -oar!e +o'i3il "a &ndr%*ne)ul il1:e' '% -i mer' "u "er"e!%rile mai de+ar!e de"&! au-%"u! "eilal)i de'"o+eri!ori dinain!ea lui#9%+i!anul Len Gu rede(eni !%"u! 5i nu15i ie5idin a"ea'!% ine.+li"a3il% mu)enie de"&! +en!ru a'+une &n ori"e "a* "/iar da"% il:e' i*3u!e5!e '%!rea"% de "er"ul +olar 5i 3an"/i*% m% &ndoie'" "%

  (a de+%5i la!i!udini mai mari de"&!###

  6e"&! +rede"e'orii '%i Melling'/au'en For'!er=endall Mi'"oe orrell =em+ Mallen r%'+un1'ei eu# 4i de"&!### ad%ug% "%+i!anul# 6e "ine (re)i '% (or3i)i K### &n!re3ai#

  S&n!e)i originar din 9onne"!i"u! domnule K### &n!re3% el deoda!%#

  6in 9onne"!i"u!# 4i mai e.a"! K 6in Har!-ord# 9unoa5!e)i in'ula Nan!u":e! K### Am (i*i!a!1o de mai mul!e ori#

  4!i)i "red '+u'e Len Gu +ri(indu1m%dre+! &n o"/i "% a"olo a da! na5!ere Edgar Poeeroului '%u Ar!/ur Gordon Pm# &n!r1ade(%r r%'+un'ei 1 &mi amin!e'" &n1"e+u!ul a"e'!ui roman 'e +e!re"e &n in'ula Nan1!u":e!# S+une)i### roman K### A"e'!a e'!e "u(&n!ul +e

  "are l1a)i -olo'i! K### F%r% &ndoial% "%+i!ane###

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  34/427

  6a### 5i dumnea(oa'!r% (or3i)i "a !oa!% lu1mea ### 6ar ier!a)i1m% domnule nu mai +o!a5!e+!a###

  Regre! 'in"er "% nu (% +o! -a"e a"e'! 'er(i"iu###S% nu "rede)i "% in'i'!en)ele ar +u!ea '"/im3a/o!%r&rea mea "u +ri(ire la +ro+unerea dumnea1(oa'!r%### 6e al!-el nu (e)i mai a(ea de"&! "&!e(a*ile de a5!e+!a!### Se*onul (a &n"e+e "ur&nd###9or%3iile "omer"iale 3alenierele (or +o+o'i la9/ri'!ma'1Har3our 5i (e)i +u!ea '% (% &m3ar"a)i

  +e una din ele### "u 'iguran)% "% (e)i aungea"olo unde (% "/eam% in!ere'ele### Regre!domnule regre! -oar!e mul!### 5i (% 'alu!#

  9u a"e'!e "u(in!e "%+i!anul Len Gu 'e re!ra'e5i "on(or3irea lu% '-&r5i! "u !o!ul al!-el de"&! a5 -i3%nui!###9um n1are ni"i un ro'! '% !e &n"%+%)&ne*i &m+o1

  !ri(a im+o'i3ilului +%r%'ii '+eran)a de1a na(iga la3ordul HALMRANEI ur&ndu]l din !oa!% inima +e

  a-uri'i!ul ei "omandan!# 4i de "e n1a5 m%r!uri'i de'1"/i' K &mi '!&rni'e "urio*i!a!ea +%"%!o'ul Sim)eamun mi'!er &n ad&n"ul a"e'!ui 'u-le! de marinar 5imi1ar -i +l%"u! '%1l +%!rund# &n!or'%!ura ne+re(%1*u!% a "on(er'a)iei noa'!re numele a"e'!ui Ar!/urPm +ronun)a! a5a +e nea5!e+!a!e &n!re3%rilede'+re in'ula Nan!u":e! e-e"!ul +rodu' de 5!irea"% 'e +orni'e o e.+edi)ie +rin m%rile au'!rale 'u3"omanda lui il:e' a-irma)ia "% na(iga!orulameri"an nu ,(a &nain!a la 'ud mai mul! de"&!###6ar# de "ine (oia '% (or3ea'"% "%+i!anul Len

  Gu K###Toa!e a"e'!ea d%deau de g&ndi! "/iar unui '+i1ri! a!&! de +ra"!i" "a al meu###In a"eea5i *i u+&n A!:in' m% &n!re3% da"%Len Gu 'e ar%!a'e mai 3ine(oi!or### O3)inu'emau!ori*a)ia '% o"u+ una din "a3inele goele!eiTre3ui '%1i m%r!uri'e'" /angiului meu "% n1am -o'!

  mai noro"o' de"&! d&n'ul &n nego"ierile +e "arele1am du' "u "%+i!anul### A"e'! lu"ru &l mir% la

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  35/427

  "ulme# Nu &n)elegea de lo" re-u*ul "%+i!anului 5i&n"%+%)&narea lui### Nu1l mai re"uno5!ea### 6e unde(enea a"ea'!% '"/im3are K 4i "e1l in!riga mai dire"!

  era -a+!ul "% '+re deo'e3ire de "eea "e 'e o3i5nuia&n !im+ul +o+a'urilor ,9ormoranul Verde0 nu -u1'e'e -re"(en!a! de da!a a"ea'!a ni"i de oamenii de+e HALMRANE ni"i de o-i)erii (a'ului# Se +%rea "%e"/i+aul 'e 'u+unea unui ordin da! &n a"e'! 'en'#Numai de dou% 'au de !rei ori 3o''eman1ul (eni'% 'e in'!ale*e &n 'ala /anului 5i ^a'!a -u !o!# 6eai"i marea de*am%gire a u+&nului A!:in'#&n "e1l +ri(e5!e +e Hurliguerl du+% "e &nain!a'e"u im+ruden)% &n)ele'ei "% nu mai )ine '% +%'!re*e"u mine ni"i un -el de rela)ii# 6a"% &n"er"a'e '%15i&nduio5e*e 5e-ul +en!ru 'oar!a mea n1a5 +u!ea '%'+un dar da"% o -%"u'e "u 'iguran)% "%15i +rimi'e+or)ia +en!ru in'i'!en)a lui#&n !im+ul "elor !rei *ile "are urmar% $ $$ 5i $

  augu'! lu"r%rile de rea+ro(i*ionare 5i re+arare a

  _oele!ei -ur% *ori!e# Se (edea e"/i+aul alerg&ndgr%3i! &n"olo 5i &n"oa"e +e +un!e ma!elo)i (eri-i1"&nd "a!argurile '"/im3&nd 'emnalele o3i5nui!e&n!in*&nd odgoanele "are 'e 'l%3i'er% &n !im+ulul!imei !ra(er'%ri re(o+'ind "a!argele 5i 3a'!inga1

  ul '+%la!e de !ala*urile m%rii &n!in*&nd +&n*e noire+ar&nd +e "ele (e"/i de "are 'e mai +u!eau 'er(i+e !im+ -rumo' a'!u+&nd g%urile 3ordului 5i ale+un)i i &n *gomo!ul lo(i!urilor de "io"an#Lu"rul a"e'!a 'e &nde+linea &n lini5!e -%r% a"ele'!rig%!e in!er+el%ri a"ele "er!uri a!&! de o3i5nui!emarinarilor &n !im+ul e'"alelor#

  HALMRANE !re3uie '% -i -o'! 3ine "omanda!%e"/i+aul ei 3ine '!%+&ni! 5i di'"i+lina! "/iar !%"u!#Se +oa!e "a 3o''eman1ul '% nu -i 'em%na! "u "a1mara*ii '%i "%"i el &mi +%ru'e +orni! +e r&' +eglume mai ale' +e -le"%real% a-ar% de "a*ul "&nd'i +e a"e'!a nu l1ar -i m&n"a! #lim3a doar a!un"i"&nd "o3ora +e u'"a!#&n '-&r5i! 'e a-l% "% +le"area goele!ei era -i.a!%+en!ru *iua de $? augu'! 5i &n aun nu a(eam mo1

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  36/427

  !i(e '% +re'u+un "el +u)in "% Len Gu ar -i re(e1ni! a'u+ra re-u*ului '%u a!&! de "a!egori"#6e al!-el nu m% mai g&ndeam a+roa+e de lo" la

  a"ea'!% &n!&m+lare# &mi !re"u'e ori"e dorin)% de1aa"u*a# N1a5 -i +ermi' ni"i u+&nului A!:in' '% &n1"er"e un nou demer'# 9&nd m% &n!&lneam +e "/ei"u "%+i!anul Len Gu +%ream doi oameni "are nu'e "uno'" "are ni"i nu '1au (%*u! (reoda!%# El !re1"ea +e o +ar!e eu +e "ealal!%# Tre3uie '% adaug!o!u5i "% o da!% 'au de dou% ori &n a!i!udinea lui'e mani-e'!% o oare"are e*i!are### Se +%rea "% (rea'%1mi (or3ea'"% +%rea m&na! de o +ornire in!im%###N1a -%"u!1o &n'% 5i eu nu eram omul "are '% +ro1(oa"e o nou% e.+li"a)ie### 9u !oa!e a"e'!ea -u'eiin-orma! !o! &n a"eea5i *i "% Fenimore A!:in' "on1!rar in!er*i"erii mele -ormale 'oli"i!a'e din nou +e"%+i!anul Len Gu "u +ri(ire la &m3ar"area mea#-%r% a o3)ine "e(a# Era o a-a"ere ,"la'a!%0 "um

  '1ar '+une dar "u !oa!e a"e'!ea 3o''eman1ul erade al!% +%rere#&n!r1ade(%r Hurliguerl in!er+ela! de /angiulde la ,9ormoranul Verde0 "on!e'!a "% +ar!ida ar-i "om+le! +ierdu!%# E'!e -oar!e +o'i3il 'e &n"%+%)&na el "a

  Len Gu '% nu15i -i '+u' ul!imul "u(&n!#6ar '% !e 3i*ui +e '+u'ele a"e'!ui +ala(ragiu ar-i &n'emna! '% in!rodu"i un !ermen -al' &n!r1oe"ua)ie 5i (% a'igur "% a+ro+ia!a +le"are a'"/ooner1ului &n"e+u'e '%1mi -ie indi-eren!%# Nu m%mai g&ndeam de"&! '% +&nde'" a+ari)ia &n larg aal!ei "or%3ii#

  &n"% o '%+!%m&n% 'au dou% &mi re+e!a /an1giul 5i (e)i -i mai noro"o' de"&! a)i -o'! "u "%1+i!anul Len Gu domnule Jeorling# Se (or g%'ide'!ui "are doar a!&! a5!ea+!%### F%r% &ndoial% A!:in' dar nu ui!a "% "ea maimare +ar!e a (a'elor "are au "a '"o+ +e'"ui!ul &nin'ulele =erguelen '!au "in"i 'au 5a'e luni ai"i 5i!re3uie '% a5!e+! un a'!-el de !ermen +en!ru a m%&m3ar"a din nou#

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  37/427

  Nu !oa!e domnule Jeorling nu !oa!e ### M&ri!unele "are 'e a+ro+ie numai de 9/ri'!ma'1Har3our###Se (a +re*en!a o o"a*ie 3un% 5i n1o '% mai -i)i ne1

  "%i! de lo" "% a)i '"%+a! &m3ar"area +e FIAL1MRANE###Nu 5!iu da"% a5 -i a(u! mo!i(e '%1mi +ar% r%u'au nu dar un lu"ru e'!e "er! mi1a -o'! '"ri' '%+%r%'e'" in'ula =erguelen !o! "a +a'ager al goele1!ei 5i '% -iu a!ra' &n!r1o a(en!ur% e.!raordinar%"are a a(u! un mare r%'une! &n analele mari!imeale e+o"ii#&n 'eara de $> augu'! +e la ora 5a+!e 5i um%1!a!e "&nd noa+!ea &n(%luia de1a"um in'ula /oin%1ream +e "/ei "%!re +ar!ea de nord a gol-ului#Vremea era -rumoa'% "erul )in!a! din 3el5ug "u'!ele aerul +l%"u! dar -rigul era de'!ul de &n)e+%1!or# &n a"e'!e "ondi)ii +lim3area mea nu 'e +u!ea+relungi#

  6u+% (reo um%!a!e1 de or% m% &n!or"eam la,9ormoranul Verde0 "&nd drumul mi 'e &n"ru"i5a"u un indi(id "are 5o(%i 'e &n!oar'e '+re mine 5i'e o+ri# &n!uneri"ul era de'!ul de mare 5i1mi -u greu';1l re"uno'" imedia!# 6u+% (o"ea lui &n'% du+%)#u5o!i!ul ei "ara"!eri'!i" o eroare nu era "u +u1!in)% &n -a)a mea 'e a-la "%+i!anul Len Gu#

  6omnule Jeorling '+u'e el m&ine HAL1MRANE ridi"% an"ora### &ine diminea)%### o da!%"u re-lu.ul### La "e 3un '% mai 5!iu r%'+un'ei din mo1men! "e re-u*a)i### 6omnule### m1am g&ndi! 3ine 5i da"% nu (1a)i'"/im3a! /o!;r&rea '% -i)i +e 3ord la ora 5a+!e### Pe legea mea "%+i!ane r%'+un'ei eu da"% m% a5!e+!am la o a'emenea '"/im3are din+ar!ea dumnea(oa'!r%### 1am g&ndi! 3ine (1o re+e! 5i adaug "% HAL1MRANE (a +le"a dire"! '+re Tri'!an1da19un/a"eea "e (% "on(ine### 3%nuie'" K### E'!e "&! 'e +oa!e de 3ine "%+i!ane# &ine di1minea)% la ora 5a+!e (oi -i +e 3ord###

  9a3ina dumnea(oa'!r% e'!e +reg%!i!%#

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  38/427

  9&! de'+re +re)ul !ra(er'%rii### '+u'ei# &l (om -i.a mai !&r*iu r%'+un'e "%+i!anulLen Gu 5i (oi -a"e &n a5a -el "a '% -i)i mul)u1

  mi!# Pe m&ine de"i### Pe m&ine#&n!in'ei m&na a"e'!ui om "iuda! +en!ru a +e1"e!lui angaamen!ul no'!ru# F%r% &ndoial% &n!une1ri"ul &l &m+iedi"% '% o3'er(e a"e'! ge'! "%"i nur%'+un'e la -el 5i &nde+%r!&ndu1'e gr%3i! aun'e lalun!rea lui "are 'e de+%r!a din "&!e(a lo(i!uride (&'l%#Eram -oar!e 'ur+rin' de &n!or'%!ura +e "are olua'er% lu"rurile 5i u+&n A!:in' -u 5i mai mira!

  "&nd &n!or"&ndu1m% la ,9ormoranul Verde0 &l+u'ei la "uren! "u "ele &n!&m+la!e# Ve*i &mi '+u'e el (ul+ea a'!a 3%!r&n%de Hurliguerl a(ea de'igur dre+!a!e ### A'!a nu&n'eamn% "% &ndr%"i!ul "%+i!an nu e mai "a+ri"io'de"&! o -e!i)% r%u "re'"u!% ### Numai '% nu15i

  '"/im3e g&ndul &n momen!ul +le"%rii Era o i+o!e*% greu de admi' 5i re-ie"!&nd mai 'e1rio' a'u+ra ei aun'ei la "on"lu*ia "% +ur!area "%1+i!anului nu do(edea ni"i -an!e*ie ni"i "a+ri"iu#6a"% Len Gu re(eni'e a'u+ra re-u*ului '%u a'!a&n'emna "% a(ea (reun in!ere' deo'e3i! '% m% ia "a+a'ager# Poa!e "% a"ea'!% '"/im3are 'e da!ora "e1lor "e i1am '+u' de'+re 9onne"!i"u! 5i de'+re in'ulaNan!u":e!# In!ru"&! &l in!ere'au a"e'!e lu"ruri l%1'am (ii!orului gria '%1mi de*lege mi'!erul#Preg%!irile mele 'e !erminar% re+ede# 6e al!-el-a" +ar!e din a"ei "%l%!ori +ra"!i"i "are nu 'e &n1"ar"% ni"ioda!% "u 3agae mul!e 5i ar -a"e &n"on1urul +%m&n!ului "u un 'a" +e um%r 5i o (ali*% &nm&n%# 9el mai mare 3aga "on'!a &n a"ele /aine

  &m3l%ni!e de "are nu 'e +oa!e li+'i ori"ine na1

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  39/427

  (ig/ea*% la la!i!udini mari# 9&nd !ra(er'e*i A!lan1!i"ul meridional a'!-el de +re"au)iuni '&n! lua!e "el+u)in din +ruden)%#

  A doua *i la $? augu'! &nain!e de re(%r'a!ul*orilor &mi luai r%ma' 3un de la a"e'! "um'e"adeA!l"in'# &i eram -oar!e re"uno'"%!or +en!ru !oa!ea!en)iile 5i 3un%(oin)a 'a "om+a!rio!ului meue.ila! &n a"e'!e in'ule ale ,6e*ol%rii0 unde el 5i ailui 'e 'im)eau a!&! de -eri"i)i# &nda!ori!orul meu/angiu iu -oar!e &nduio5a! de mul)umirile +e "arei le adre'ai# Pur!&ndu1mi de gri% "a un -ra!e eragr%3i! '% m% (ad% +e 3ord !em&ndu1'e du+%"um 'e e.+rima el "a Len Gu '% ,nu15i '"/im3e3unele in!en)ii din aun0# &mi re+e!%1"/iar "u in'i'1!en)% 5i1mi m%r!uri'i "% &n !im+ul no+)ii 'e du'e'ede mai mul!e ori la -erea'!r% +en!ru a 'e a'igura"% HALMRANE mai era an"ora!% &n rada 9/ri'!1

  ma'1Har3our1ului# Nu '"%+% de nelini5!ea lui +e "are de al!-el eu n1o &m+%r!%5eam de lo" de1"&! &n "li+a "&nd miir% *orile#Ju+&n A!:in' )inu '% m% "ondu"% +e 3ord +en!rua15i lua r%ma' 3un de la "%+i!anul Len Gu 5i dela 3o''eman# Ne ur"ar%m &n lun!rea "are a5!e+!ala "/ei 5i aun'er%m la '"ara goele!ei '%l!a!% a"um

  +en!ru a nu -i lua!% de re-lu.#Primul om de "are d%dui +e +un!e -u Huriiguerl#&mi arun"% o +ri(ire !rium-%!oare# Era a5a de "lar%+ri(irea a"ea'!a de +ar"% mi1ar -i '+u' Hei(e*i 6i-i"ilul no'!ru "%+i!an a '-&r5i! +rin a "a1+i!ula# 4i "ui da!ora)i a"ea'!% (i"!orie da"% nua"e'!ui de !rea3% 3o''eman "are (1a 'er(i! "um a

  +u!u! mai 3ine 5i nu 5i1a +re"u+e)i! in-luen)aK0A"e'!a era ade(%rul K### A(eam mo!i(e +u!erni"e'% nu1l admi! -%r% anumi!e re*er(e# La urma urme1lor +u)in m% in!ere'a "ine in-luen)a'e +e "%+i!an#Im+or!an! e'!e "% HALMRANE ridi"a an"ora 5i eueram +e 3ord#9%+i!anul Len Gu 'e i(i a+roa+e imedia! +e+un!e# 4i nu m% mir% de lo" -a+!ul "% +%rea '% ni"inu1mi -i o3'er(a! +re*en)a#

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  40/427

  Preg%!irile &n"e+u'er% +&n*ele -ur% '"oa'e din!o"urile lor "&rma +reg%!i!% odgoanele 5i +ar&mele'!r&n'e# La +u+a 'e"undul 'u+ra(eg/ea '"ri+e!ele

  an"orei "are nu (a &n!&r*ia '% ia'% din a+%#Ju+&n A!:in' 'e a+ro+ie a!un"i de "%+i!anulLen Gu 5i "u o (o"e &n "are '!%ruia emo)ia &i'+u'e La anul (ii!or 9u (oia lui 6umne*eu domnule A!:in' &'i '!r&n'er% m&inile# A+oi 3o''eman1ul (eni lar&ndul '%u '%15i ia r%ma' 3un de la +a!ronul ,9or1moranului Verde0 +e "are a"eea5i lun!re &l du'e&na+oi +e "/ei#9%!re ora o+! "&nd re-lu.ul "re'"u LIALMRANE&5i -lu!ur% +&n*ele &n adierea (&n!ului "are "re5!eau5or 'e &n!oar'e '"o3or& gol-ul de la 9/ri'-ma'1

  Har3our 5i o da!% ie5i! &n larg lu% dire")ia '+renord1(e'!#Amia*a era '+re '-&r5i!e "&nd o"/ii no5!ri nu mai+u!ur% +%!runde di'!an)a +&n% la "ulmile al3e aleTa3le1oun!1ului 5i Ha(ergal1ului "are 'e +ierdur%&n "ea)a de+%r!%rilor "u +i'"urile lor a'"u)i!e "are'e &nal)% +rimul +&n% la dou% mii iar "el%lal! +&n%la !rei mii de +i"ioare dea'u+ra ni(elului m%rii#

  Nu1mi amin!e'" "a (reuna din "%l%!oriile mele+e a+% '% -i a(u! un &n"e+u! mai -eri"i! "a "elde1a"um# 4i +rin!r1un noro" nea5!e+!a! &n lo" "are-u*ul de ne&n)ele' al "%+i!anului Len Gu '% m%"ondamne la &n"% (reo "&!e(a '%+!%m&ni de 5ederela 9/ri'!ma'1Har3our o 3ri*% 3un% m% du"ea de1+ar!e de a"e'! ar/i+elag "u (&n!ul 'u3 (in!rele +e

  o mare "are a3ia -rem%!a "u o (i!e*% de o+! +&n%la nou% mile +e or%#In!eriorul HALMRANEI "ore'+undea +er-e"! ima1ginei +e "are )i1o -%"eai +ri(ind1o din e.!erior#inu!% +er-e"!% "ur%)enie e.agera!% "a +e o galio!%olande*% &n ru- "a 5i &n +o'!ul e"/i+aului#&n -a)a ru-ului la 3a3ord 'e a-la "a3ina "%+i!a1nului Len Gu +re(%*u!% "u o -ere'!ruie "e +u!ea-i l%'a!% &n o' +rin "are "omandan!ul 'u+ra(eg/ea

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  41/427

  +un!ea 5i la ne(oie !ran'mi!ea ordinele 'ale oame1nilor de "ar! +o'!a)i &n!re "a!argul mare 5i "a!ar1gul din -a)%# La !ri3ord "a3ina lo"o!enen!ului era

  r&ndui!% la -el# Am&ndoi a(eau "&!e o &n"%+ere &n1gu'!% &n "are 'e a-lau un dula+ nu +rea &n"%+%!orun -o!oliu &m+le!i! din +aie o ma'% -i.a!% &n du5u1mea o lam+% ag%)a!% &n +la-on "are +endula laleg%narea "or%3iei di(er'e in'!rumen!e nau!i"e3arome!ru !ermome!ru "u mer"ur 'e.!an!$5i "ea1'ul marin &n"/i' &n rumegu5ul "u!iei de '!ear "arenu era '"o' de"&! &n "li+a &n "are "%+i!anul 'e/o!%ra '% -a"% +un"!ul#

  Al!e dou% "a3ine erau +reg%!i!e &n '+a!ele ru-u1lui -orm&nd un "areu "u +ar!ea milo"ie a a"e'!uia-ie"are a(&nd "&!e o ma'% -i.a!% &n!re dou% 3%n"i"u '+%!arul demon!a3il# Una din a"e'!e "a3ine-u'e'e +reg%!i!% +en!ru mine# Era lumina!% de dou%-ere'!rui "are 'e de'"/ideau una +e +ar!ea la!eral%a ru-ului iar al!a &n '+a!e# &n a"e'! lo" "&rma"iul

  '!%!ea &n +i"ioare )in&nd roa!a "&rmei dea'u+ra"%reia !re"ea g/iul 5i 3rigan!ina +relungi!e "u r&1!e(a +i"ioare din"olo de "oam% -a+! "are au!agoele!ei '% &nain!e*e -oar!e ra+id#9a3ina mea m%'ura o+! +i"ioare +e "in"i# O3i51nui! "u greu!%)ile na(iga)iei nu1mi !re3uia '+a)iumai mul! ni"i mo3il% o ma'% un dula+ un -o!o1liu de !re'!ie o !oale!% "u +i"ior de -ier un +a! "u'al!ea 'u3)ire ar -i +ro(o"a! -%r% &ndoial% re+ro5uridin +ar!ea unui +a'ager mai +re!en)io'#6e al!-el nu era (or3a de"&! de o "%l%!orie rela1!i( '"ur!% din momen! "e HALMRANE m% (a de13ar"a la Tri'!an1da19un/a# In!rai de"i &n +o'e'iaa"e'!ei "a3ine +e "are n1a(eam '1o o"u+ mai mul!de +a!ru 'au "in"i '%+!%m&ni#

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  42/427

  Pe +ar!ea din -a)% a "a!argului mare de'!ul dea+ro+ia! de "en!ru -a+! "are lungea marginea!rin"/e!ei era lega!% "u odgoane +u!erni"e 3u1

  "%!%ria# 6in"olo 'e de'"/idea &n(eli!oarea du3la!%"u +&n*% groa'% "erui!%# Prin!r1o '"%ri)% aungeaila "a3inele e"/i+aului 5i la +un!ea mi"%# Pe (remerea a"ea'!% &n(eli!oare 'e &n"/idea erme!i" 5i +o'1!ul era -eri! de !ala*urile m%rii "are i*3indu1'e de"oa'!ele "or%3iei !re"eau +e'!e 3orda#

  No!e$Se.!an! in'!rumen! marin%re'" de m%'ura! ung/iurile5i di'!an)ele n#!#9ei o+! oameni ai e"/i+aului 'e numeau ar!inHoi! mai'!ru (elier Hardie mai'!ru "ala-agiuRoger' 6ra+ Fran"i' Gra!ian Murr S!ern ma1!elo)i &n (&r'!% de dou%*e"i 5i "in"i +&n% la !rei*e"i

  5i "in"i de ani !o)i englei de +e "oa'!ele &ne"ii5i ale "analului S-&n!ul G/eorg/e -oar!e +ri"e+u)i&n me'eria lor 5i -oar!e di'"i+lina)i 'u+un&ndu1'eunei m&ini de -ier#Tre3uie '% +re"i*e* de la &n"e+u! omul a"elade o energie e."e+)ional% la 'emnul "%ruia i 'e'u+unea -%r% a "r&"ni &n!regul e"/i+a nu era "%1+i!anul HALMRANEI "i o-i)erul 'e"und lo"o!enen1!ul Jem e'! +e (remea a"eea &n al !rei*e"i 5idoilea an al (ie)ii 'ale&n de"ur'ul "%l%!oriilor mele +e o"eane n1am&n!&lni! ni"ioda!% un "ara"!er a!&! de o)eli!# Jeme'! 'e n%'"u'e +e mare 5i !oa!% "o+il%ria 5i1o+e!re"u'e la 3ordul unei "or%3ioare de "omer) al"%rei '!%+&n era !a!%l '%u 5i +e "are !r%ia "u !oa!%

  -amilia# Ni"ioda!% &n (ia)a 'a n1a re'+ira! al! aer

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  43/427

  de"&! aerul '%ra! al &ne"ii al A!lan!i"ului 'au alPa"i-i"ului# &n !im+ul +o+a'urilor el nu de3ar"ade"&! +en!ru in!ere'ele 'er(i"iului '%u indi-eren!

  da"% 'e a-la &n 'er(i"iul '!a!ului 'au al (reunuiarma!or# 6a"% &5i '"/im3a 'lu3a de +e o "ora3ie+e al!a &5i du"ea a"olo 'a"ul '%u de +&n*% 5i a"olor%m&nea# arinar "u !ru+ 5i 'u-le! a"ea'!% me'erieera &n'%5i (ia)a lui# 9&nd nu na(iga &n reali!a!ena(iga &n imagina)ie# A -o'! r&nd +e r&nd mu'no(i"e ma!elo! 5i de(eni "u !im+ul "a+oral de ma1rin% 5e- de e"/i+a a+oi lo"o!enen! 5i a"um &nde1+linea -un")ia de 'e"und +e HALMRANE# 'u3"omanda "%+i!anului Len Gu#Jem e'! n1a(ea am3i)ia '% aung% mai 'u' 2 nu"%u!a '% 'e &m3og%)ea'"% 2 nu 'e o"u+a ni"i "u"um+%rarea 'au (&n*area unei &n"%r"%!uri# S% a5e*e&n"%r"%!ura da +en!ru "% a"e'! lu"ru e'!e de +rim%im+or!an)% &n -olo'irea "&! mai 3un% a +&n*elor (a1

  'ului &n '"/im3 &n organi*area unei 3une na(iga

  )ii du+% !oa!e regulile 5!iin)ei mari!ime a a'igur%1rii e"/i+amen!ului a -olo'irii energiei (elelor 5imane(r%rii lor +e ori"e (reme a an"or%rilor 5ilu+!elor "on!ra elemen!elor na!urii a o3'er(a)iilorde longi!udine 5i la!i!udine +e '"ur! &n !o! "eea "e

  +ri(e5!e mane(rarea a"e'!ui minuna! in'!rumen!"are e'!e "ora3ia "u +&n*e Jem e'! 'e +ri"e+ea"a nimeni al!ul#Ia!% a"um "el%lal! a'+e"! al lo"o!enen!ului erade '!a!ur% milo"ie mai degra3% 'la3 numai ner(i5i mu5"/i "u m&ini 5i +i"ioare +u!erni"e 'u+lu!o!u5i de o agili!a!e de gimna'! "u +ri(ire de ma1

  rinar de o agerime nemai+omeni!% 5i -oar!e +%!run1*%!oare "u -a)a ar'% de 'oare "u +%rul de' 5i !un''"ur! o3raii 5i 3%r3ia ra'e "u !r%'%!urile regula!ea(ea o -i*ionomie "are deno!a energie &ndr%*neal%5i o e.!raordinar% -or)% -i*i"% la un lo"#Jem e'! (or3ea +u)in de o3i"ei numai "&nd era&n!re3a!# m+%r)ea ordine "u o (o"e "lar% &n -ra*e'"ur!e -%r% '% re+e!e ordinul -%"&ndu1'e &n)ele' de+rima da!% 5i reu5ind &n!o!deauna#

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  44/427

  O3'er(am "u mul! in!ere' a"e'! !i+ de o-i)er almarinei "omer"iale de(o!a! "u !ru+ 5i 'u-le! "%1+i!anului Len Gu "a 5i goele!ei HALMRANE# Se

  +%rea "% ar -i unul din organele e'en)iale ale "or%13iei "% a"ea'!% &ng/e3are de lemn -ier +&n*%aram% 5i "&ne+% de la el &5i !rage -or)a (i!al%# P%1rea o iden!i-i"are "om+le!% &n!re a"e'!e dou%"on'!ru")ii +rima -%"u!% de om 5i "ealal!% -%"u!%de 6umne*eu# 4i da"% HALMRANE a(ea o inim%ea 3%!ea &n +ie+!ul lui Jem e'!#Voi "om+le!a rela!%rile a'u+ra +er'onaluluiamin!ind de 3u"%!arul (a'ului un negru de +e"oa'!a A-ri"ei numi! Endi"o!! &n (&r'!% de (reo!rei*e"i de ani "are &nde+linea de o+! ani -un"1)iunile de "o 'au "og ` 'u3 ordinele "%+i!anuluiLen Gu# Se &n)elegea de minune "u 3o''eman1ui

  No!e9o 'au "o_ 3u"%!ar +e 3ordul unui (a'# n#!#5i ade'eori '!%!eau am&ndoi de (or3% "a ni5!e ade1(%ra)i +rie!eni#Tre3uie '+u' "% Hurliguerl 'e +re!indea +o'e'o1rul unor minuna!e re)e!e "ulinare +e "are Endi"o!!

  le &n"er"a uneori -%r% "a a"e'!e r/&n"%ri '% a!rag%&n'% (reoda!% a!en)ia indi-eren)ilor "ome'eni#HALMRANE na(iga &n "ondi)ii e."elen!e# Era un-rig +u!erni" -iind"% Ia 'ud de +aralela +a!ru*e"i5i o+! "/iar &n luna augu'! iarna mai '!%+&ne5!e#&n"% a"ea'!% +ar!e a Pa"i-i"ului# 6ar marea era -ru1moa'% 5i 3ri*a '!a3ili!% la 'ud1e'! adia u5or# 6a"%

  a"e'! !im+ (a )ine mai mul! 1 "eea "e 'e +re'u+u1nea 5i era de dori! nu (a !re3ui '% '"/im3%mni"i m%"ar o 'ingur% da!% ar3oradele "i numai '%'l%3im u5or +ar&mele +en!ru a aunge a5a +&n% laum%!a!ea drumului '+re Tri'!an1da19un/a#Via)a +e 3ord era -oar!e regula!% -oar!e 'im+l%5i "eea "e e'!e de'!ul de agrea3il +e mare deo mono!onie "are nu era !o!u5i li+'i!% de -arme"#

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  45/427

  Na(igarea e'!e odi/na &n mi5"are leg%na!ul &n(i' 5i nu m% +l&n_eam de i*olarea mea# Poa!e nu1mai "urio*i!a!ea mea ar -i "eru! '% -ie 'a!i'-%"u!%

  5i a"ea'!a doar a'u+ra unui 'ingur +un"! de "e"%+i!anul Len Gu re(eni'e a'u+ra +rimului '%ure-u* "u +ri(ire la &m3ar"area mea K### S%1l &n!re3+e lo"o!enen! ar -i &n'emna! '% m% o'!ene'" *adar1ni"# 6e al!-el +u!ea el "unoa5!e 'e"re!ele 5e-ului'%u K A'!a nu -%"ea +ar!e din &nda!oririle 'er(i1"iului 5i am o3'er(a! "% nu 'e o"u+a de nimi" al!1"e(a de"&! de !re3urile lui# 4i a+oi din r%'+un1'urile mono'ila3i"e ale lui Jem e'! "e +u!eam&n)elege K###&n!re noi -ie *i' &n !im+ul "elor dou% me'e dediminea)% 5i de 'ear% nu 'e '"/im3au *e"e "u(in!e#To!u5i 'ur+rin'ei &n "&!e(a r&nduri +ri(irea "%+i!a1nului Len Gu -i.a!% in'i'!en! a'u+ra mea de+ar"% ar -i (ru! '% m% &n!re3e "e(a# P%rea "%

  No!eAr3orada +o*i)ia +&n*elor# n#!#a5!ea+!% '% a-le "e(a de la mine +e "&nd eu dim1+o!ri(% "redeam "% el !re3uie '%1mi dea o e.1

  +li"a)ie#9u !oa!e a"e'!ea "on!inuam '% r%m&nem mu)i 5iunul 5i "el%lal!# 6a"% a5 -i a(u! "/e- de +%l%(r%1geal% ar -i -o'! de aun' '% m% adre'e* 3o''e1man1ului# El era ga!a &n!o!deauna '% ma"ine "are&n!regi de (or3e# 6ar "e lu"ruri in!ere'an!e mi1ar -i+u!u! '+une K E de +ri'o' '% mai adaug "% ni"ioda!%

  nu ui!a '%1mi *i"% 3un% *iua 'au 3un% 'eara lun1gind &n!o!deauna (or3a#####Eram mul)umi! de (ia)ade +e 3ord K### Mu"%!%ria era +e +la"ul meu K### 6o1ream '%1i "omand anumi!e m&n"%ruri du+% re)e!alui !u"iuriului Endi"o!! K###0 ul)ume'" Hurliguerl &i r%'+un'ei &n!r1o*i# 9eea "e 'e 'er(e5!e &n mod o3i5nui! &mi aunge#eniul e'!e -oar!e 3un# Ni"i la +rie!enul dumi!alede la ,9ormoranul Verde0 nu eram mai 3ine !ra!a!#

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  46/427

  A/ 6ia(olul a"ela de A!:in' #### &n -ond e unom de !rea3% ### S&n! de a"eea5i +%rere#

  E de "on"e+u! domnule Jeorling "% un ame1ri"an "a el a "on'im)i! '% 'e 'urg/iunea'"% de 3un%(oie &n in'ulele =erguelen "u !oa!% -amilia K### 4i de "e nu K### 4i "% e -eri"i! a"olo ### A'!a nu e r%u de lo" 3o''eman A5a o -i dar da"% A!:in' mi1ar +ro+une un'"/im3 n1ar nimeri1o +en!ru "% '+re deo'e3ire deel eu m% +o! l%uda "u o (ia)% mul! mai +l%"u!% Feli"i!%rile mele Hurliguerl E/ei 6omnule Jeorling '% +ui +i"iorul +e3ordul unei "or%3ii "a HALMRANE e'!e un noro""u "are nu !e &n!&lne5!i de dou% ori &n (ia)% ### 9%1+i!anul no'!ru nu1i +rea (or3%re) e ade(%ra! iarlo"o!enen!ul &5i &n!re3uin)ea*% &n"% 5i mai +u)in

  lim3a### Am 3%ga! de 'eama '+u'ei#

  A'!a n1are im+or!an)% domnule Jeorlingam&ndoi '&n! marinari &ndr%*ne)i (% a'igur O '%1iregre!a)i du+% "e (e)i de3ar"a la Tri'!an### S&n! -eri"i! '% !e aud (or3ind a5a 3o''eman# 4i 3%ga)i de 'eam% "% a"e'! lu"ru nu (a &n!&r1*ia "u 3ri*a a'!a de la 'ud1e'! "are ne1a +rin' din'+a!e 5i "u o mare "a a'!a "are nu 'e !ul3ur% de"&!n!#un"i "&nd "a5alo)ii 5i 3alenele 3ine(oie'" '1o g&1dile +e dede'u3!# Vede)i domnule Jeorling nu (om

  a(ea ne(oie ni"i de *e"e *ile +en!ru a &ng/i)i "eleo mie !rei 'u!e de mile "are de'+ar! in'ulele =er1guelen de in'ulele Prin)ului Eduard ni"i "in"i'+re1*e"e +en!ru "ele dou% mii !rei 'u!e "are de'+ar!+e a"e'!ea din urm% de Tri'!an1da19un/a Inu!il '% !e +ronun)i de +e a"um 3o''eman#Singur !im+ul +oa!e '% de"id% 5i "ine (rea '%

  min!% n1are de"&! '% +re*i"% !im+ul### E'!e o (e"/e*i"%!oare marin%rea'"% 5i nu '!ri"% '1o )ii min!e ###

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  47/427

  Ori"um !im+ul nu 'e '"/im3% de lo"# A'!-el &ndu+%1amia*a *ilei de o+!'+re*e"e augu'! 'an!inelade +e "a!arg 'emnal% &n -a)a !ri3ordului mun)ii din

  gru+ul 9ro*e! la >8?8 la!i!udine 'udi"% 5i >C lon1gi!udine e'!i"% &n%l)&ndu1'e +&n% la 5a'e15a+!e 'u!ede '!&neni dea'u+ra ni(elului m%rii#A doua *i l%'ar%m la 3a3ord in'ulele Po''e''ion5i S"/Qeine (i*i!a!e numai &n !im+ul 'e*onului de+e'"ui!# Uni"ii lo"ui!ori &n a"ea'!% e+o"% erau doar%+%'%rile "&rduri de +inguini 3ande de "/ioni5i `al "%ror *3or 'eam%n% "u al +orum3elului din "are"au*% +e'"ui!orii de 3alene i1au numi! Q/i!e+igeon'#0 1Pe'!e "iuda!ele gol-ule)e ale mun!elui 9ro*e! 'ere(%r'au din g/e)ari +&n*e de a+% de'e domoale5i re"i 5i !im+ de "&!e(a ore &i +ri(ii "on!urul+roie"!a! +e "erul "a '! i"la# A+oi !o!ul 'e redu'e lao +a!% al3urie !ra'a!% +e linia ori*on!ului +e "are

  No!e$9/ioni5i 1 +%'%ri din regiunea an!ar"!i"% n#!#/i!e +igeon' &n lim3a engle*% +orum3ei al3i# n#!#'e ro!uneau "%"iulile de om%! ale gru+ului de

  in'ule#A+ro+ierea de u'"a! e'!e &n!o!deauna un in"iden!mari!im +l%"u! 5i in!ere'an!#% g&ndii "% Len Gu ar -i a(u! a"um o"a*ia '%ru+% !%"erea "are 'e a5!ernu'e &n!re el 5i +a'agerul'%u### 6ar n1o -%"u#6a"% +rono'!i"urile 3o''eman1ului 'e ade(ereaunu (or !re"e ni"i !rei *ile +&n% "&nd (or a+%rea '+renord1(e'! &n%l)imile +i'"urilor de +e in'ulele a1rion 5i Prin'ul Eduard# 6e al!-el ni"i nu ne o+reama"olo# 6e1a3ia la i*(oarele "u a+% dul"e de laTri'!an1da19un/a &5i (a re&m+ro'+%!a HALMRANE+ro(i*ia de a+%#Prin urmare a(eam !oa!e mo!i(ele '% "red "%mono!onia "%l%!oriei noa'!re nu (a -i !ul3ura!% de

  ni"i un in"iden! mari!im 'au de al!% na!ur%#

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  48/427

  6ar &n diminea)a *ilei de dou%*e"i +e "&nd erade "ar! Jem e'! "%+i!anul Len Gu '+re mareamea 'ur+rindere ur"% +e +un!e +ri(i a!en! ung/iul

  orar a+oi merg&nd +e una din "ur'i(ele la!eraleale ru-ului 'e +o'!% &n -a)a /a3i!a"lului ` +e "adra1nul "%ruia &5i arun"% o"/ii mai mul! din o3i5nuin)%de"&! din!r1o ne(oie oare"are# Pen!ru "% eram &na+ro+iere '% -i -o'! oare *%ri! de "%+i!an K### N1a5+u!ea '+une 5i e a+roa+e 'igur "% +re*en)a meani"i nu1i a!ra'e a!en)ia#&n "eea "e m% +ri(ea eram -oar!e /o!%r&! '% num% o"u+ de el mai mul! de"&! 'e o"u+a el de mine#4i g&ndind a5a "on!inuai '% r%m&n re*ema! de13a1lu'!rada +un)ii#9%+i!anul -%"u "&)i(a +a5i 'e a+le"% +e'!e 3a'!in1ga 5i +ri(i d&ra lung% 5i &n'+uma!% +e "are o l%'a"ora3ia &n urm% 'em%n&nd "u o dan!el% al3% -in%5i moale &n!r1a!&! de re+ede 'e 'u'!r%geau mi5"%rile

  goele!ei re*i'!en)ei undelor#

  No!e$Ha3i!a"lul "u!ia &n "are 'e a-l% 3u'ola## n#!#

  &n a"el lo" nu +u!eai -i au*i! de"&! de omul dela "&rm% ma!elo!ul S!ern "are "u m&inile +e roa!%men)inea "ora3ia &m+o!ri(a *guduirilor +ro(o"a!ede (&n!ul +o!ri(ni" "are 3%!ea din larg#A'!a nu +%ru '%1l &ngriore*e de lo" +e "%+i!an5i "u (o"ea a"eea 5u5o!ind% &mi *i'e 6omnule### a5 (rea '% (% (or3e'"###

  S&n! ga!a '% (% a'"ul! "%+i!ane# N1am -%"u!1o +&n% a*i### -iind o m%r!uri'e'" -oar!e +u)in (or3%re) din -ire### 4i a+oi### (1ar -iin!ere'a! o "on(or3ire "u mine K### Nu a(e)i dre+!ul '% (% &ndoi)i r%'+un1'ei eu o "on(or3ire "u dumnea(oa'!r% nu +oa!e-i de"&! -oar!e in!ere'an!%#9red "% n1a (%*u! nimi" ironi" &n a"e'! r%'+un''au "el +u)in nu ar%!% a"e'! lu"ru#

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  49/427

  V% a'"ul! ad%ugai9%+i!anul Len Gu +%ru "% e*i!% a(&nd a!i!u1dinea unui om "are +e +un"!ul de a -a"e o m%r!u1

  ri'ire 'e mai &n!rea3% o da!% da"% n1ar -i mai 3ine'% !a"%# 6omnule Jeorling &n"e+u el n1a)i "%u!a!'% a-la)i din "e "au*% mi1am '"/im3a! /o!%r&rea "u+ri(ire Ia &m3ar"area dumnea(oa'!r% K### Am "%u!a! &n!r1ade(%r o e.+li"a)ie dar n1amg%'i! ni"iuna "%+i!ane# Poa!e dumnea(oa'!r% "aengle*### nea(&nd de1a -a"e "u un "om+a!rio!### n1a)i-i (ru!### 6omnule Jeorling !o"mai +en!ru "% '&n!e!iameri"an m1am /o!%r&! &n "ele din urm% '% (% o-erun lo" +e HALMRANE### Pen!ru "% '&n! ameri"an K r%'+un'ei -oar!e 'ur1+rin' de a"ea'!% m%r!uri'ire# 4i de a'emenea### +en!ru "% '&n!e)i din 9on1

  ne"!i"u!### %r!uri'e'" "% nu &n)eleg### Ve)i &n)elege da"% adaug "% deoare"e '&n!e!idin 9onne"!i"u! 5i a)i (i*i!a! in'ula Nan!u":e! ar

  -i +o'i3il '% -i "uno'"u! -amilia lui Ar!/ur Gor1don Pm### A"e'! erou ale "%rui a(en!uri e.!raordinareau -o'! +o(e'!i!e de roman"ierul no'!ru Edgar Poe K 9/iar el domnule +o(e'!ire +e "are a -%"u!1o&n'% du+% manu'"ri'ul &n "are erau rela!a!e de!a1liile a"e'!ei e.!raordinare 5i de*a'!ruoa'e "%l%!orii

  &n m%rile an!ar"!i"e 9redeam "% (i'e* au*ind +e "%+i!anul Len Gu(or3ind &n -elul a"e'!a### 9um### e/ "redea &n e.i'1!en)a unui manu'"ri' al lui Ar!/ur Pm K### 6ar ro1manul lui Edgar Poe "e era al!"e(a de"&! o -i")iuneo o+er% a imagina)iei "elui mai uimi!or din!re'"rii!orii no5!ri din Ameri"a K### 4i ia!% "% un om de

  3un 'im) admi!e a"ea'!% -i")iune "a +e o reali!a!e#,

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  50/427

  R%m%'ei o "li+% g&ndi!or -%r% '%1i r%'+und &n1!re3&ndu1m% "u "ine a(eam de1a -a"e# A)i au*i! &n!re3area mea K### relu% Len Gu

  "u in'i'!en)%# 6a### -%r% &ndoial%### "%+i!ane### -%r% &ndoial%#dar nu 5!iu da"% am &n)ele' 3ine### Voi re+e!a "ele '+u'e &n !ermeni "e(a mailim+e*i domnule Jeorling +en!ru "% dore'" un r%'1+un' /o!%r&!# Voi -i -eri"i! '% (% -iu de -olo'# V% &n!re3 de"i da"% la 9onne"!i"u! a)i "u1no'"u! +er'onal -amilia Pm "are lo"uia &n in'ulaNan!u":e! 5i era &nrudi!% "u unul din "ei mai ono1ra3ili ,a!!orne0 $ai '!a!ului# Ta!%l lui Ar!/ur Pmera -urni*or al marinei 5i !re"ea dre+! unul din+rin"i+alii negu)%!ori ai in'ulei# Fiul '%u e'!e a"ela"are '1a arun"a! &n a(en!urile +e "are Edgar Poele1a reda! &n a"ea '!ranie +o(e'!ire###

  4i +u!ea -i 5i mai '!ranie "%+i!ane din mo1men! "e !oa!% a"ea'!% +o(e'!e a ie5i! din +u!erni"a

  No!e$A!!orne au!ori!a!e "omunal% un -el de +ro"urorn#!#imagina)ie a marelui no'!ru +oe!### &n -ond e'!e"ura!% n%'"o"ire# 9ura!% n%'"o"ire ###9%+i!anul +ronun)% a"e'!e "u(in!e &n%l)&nd de!rei ori din umeri 5i -%"u din -ie"are 'ila3% no!a

  unei game a'"enden!e# Prin urmare relu% el nu "rede)i domnuleJeorling### Ni"i eu 5i ni"i al!"ine(a n1ar "rede "%+i!aneGu 5i dumnea(oa'!r% '&n!e)i +rimul +e "are l1amau*i! 'u')#in&nd "% n1ar -i (or3a de un 'im+lu roman# A!un"i a'"ul!a)i1m% domnule Jeorling "% de5ia"e'! roman0 "um &l numi)i n1a a+%ru! de"&!

  anul !re"u! el nu e'!e mai +u)in ade(%ra!# 6a"%

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  51/427

  '1au '"ur' un'+re*e"e ani de la &n!&m+l%rile +e "arele +o(e'!e5!e ele nu '&n! mai +u)in ade(%ra!e dar&n!o!deauna +o! in!er(eni 'ur+ri*e 'au +o! r%m&ne

  enigme "are nu (or -i de*lega!e ni"ioda!% ###9u 'iguran)% "% Len Gu era ne3un 'au 'e a-la'u3 in-luen)a unei "ri*e "are1i +rodu"ea un de*e1"/ili3ru min!al ### 6in -eri"ire &n "a*ul "&nd 5i1ar -i+ierdu! min)ile lui Jem e'! nu1i (a -i +rea greu'%1l &nlo"uia'"% la "omanda goele!ei Pe de al!%+ar!e n1a(eam al!"e(a de -%"u! de"&! '%1l a'"ul! 5i "um "uno5!eam romanul lui Edgar Poe -iind"%1l "i1!i'em 5i re"i!i'em eram "urio' '1aud "e (a mai'+une "%+i!anul# 4i a"um domnule Jeorling relu% el "u un!on ma a""en!ua! 5i un !remur &n (o"e "are de1no!a o anumi!% iri!a)ie 'e +oa!e '% nu -i "uno'"u!-amilia Pm 5i '% n1o -i &n!&lni! ni"i la Har!-ordni"i la Nan!u":e!###

  Ni"i &n al!% +ar!e ad%ugai# Fie 6ar a3)ine)i1(% '% a-irma)i "% a"ea'!%-amilie n1a e.i'!a! "% Ar!/ur Gordon Pm nu e'!ede"&! o -i")iune "% (oiaul lui n1ar -i de"&! o "%l%1!orie imaginar% ### 6a### a3)ine)i1(% de la a"ea'!aa5a "um (% a3)ine)i '% nega)i dogmele '-in!ei

  noa'!re religii ### Ar -i +u!u! un om -ie el "/iarEdgar Poe al dumi!ale '% n%'"o"ea'"% '% "ree*eV%*&nd (iolen)a "re'"&nd% a "%+i!anului Len Gu&mi d%dui 'eama de ne"e'i!a!ea de1a re'+e"!a mo1nomania lui 5i m% /o!%r&i '% a""e+! -%r% di'"u)ie

  !o! "e1mi (a '+une#4i a"um domnule '+u'e el re)ine)i 3ine"ele "e (% (oi +o(e'!i### A"e'!ea '&n! -a+!e 5i nu&n"a+e ni"i o &ndoial% a'u+ra ade(%rului lor# Ve)i!rage "on"lu*iile +e "are le (e)i "rede de "u(iin)%###S+er "% nu m% (e)i -a"e '% regre! -a+!ul "% am a"1"e+!a! "%l%!oria dumnea(oa'!r% +e 3ordul HAL1

  MRANEI

 • 8/13/2019 Jules Verne - Sfinxul Ghetarilor

  52/427

  Eram a(er!i*a! 3ine a(er!i*a! 5i -%"ui un 'emn"are &n'emna "% '&n!em &n)ele5i# Fa+!e -a+!e ie5i!edin!r1un "reier +e um%!a!e '"r&n!i! K### A'!a +ro1

  mi!ea '% -ie in!ere'an!# &n $CDC 9&nd a+%ru +o(e'!irea lui Edgar Poeeu eram la NeQ1or: &n"e+u "%+i!anul Len Gu#Imedia! +le"ai '+re Mal!imore unde lo"uia -amilia'"rii!orului al "%rui 3uni" -u'e'e "a+oral de marin%&n !im+ul r%*3oiului +en!ru Inde+enden)%# Admi1!e)i "red e.i'!en)a -amiliei Poe "/iar da"% nega)i+e a"eea a -amiliei Pm K###R%m%'ei mu! +re-erind '% nu &n!reru+ aiurelilein!erlo"u!orului meu# % in-ormai "on!inu% el a'u+ra anumi1!or de!alii re-eri!oare la Edgar Poe### i '1a da!adre'a lo"uin)ei lui### 1am +re*en!a! a"olo### Primamea de*am%gire +%r%'i'e Ameri"a &n a"ea (reme5i nu reu5ii