JUDETUL ARGEȘ · municipiul pitesti albestii de muscel poienarii de arges poienarii de muscel...

1
! ( ! ( ! ( # * ! ( ! ( G ! ( G " # * # * ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( $ 1 ^ _ ^ _ ^ _ ! ( ^ _ ^ _ ! ( ^ _ ^ _ ^ _ ^ _ ^ _ ! ( ^ _ ! ( ! ( ! ( ^ _ ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( # * ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( # * ! ( # * ! ( ! ( # * ! ( ! ( ! ( # * # * ! ( ! ( ! ( ! ( G ! ( " ! ( ! ( ! ( G ! ( G G G G " " G " G " " " " " " " ! ( ! ( ! ( ^ _ ^ _ ^ _ ^ _ ! ( ! ( ! ( " G Legenda REPREZENTAREMĂSURI/SUBMĂSURI/PACHETE # * " ! ( $ 1 G ^ _ . M11 - Agricultura ecologică * sM11.1 Sprijin pentru conversia la metodele de agricultura ecologică sM11.2 Sprijin pentru mentinerea practicilor de agricultura ecologică *Codurile aferente pachetelor/submăsurilor(ex:A1 .... A107,ANC_ZM) sunt cele prevăzute în aplicația IPA-ONLINE ** Pachetul 6.1seaplică la nivel național pesuprafețefărăangajament pe Măsura 10 ***Pachetul 6.2seaplicăînzoneleeligibilealeMăsurii 10și numai împreună cu un angajament pe Măsura 10 M10 -Agro-mediuși climă * M 13- Zonecareseconfruntăcuconstrângeri naturale saucualte constrângeri specifice *

Transcript of JUDETUL ARGEȘ · municipiul pitesti albestii de muscel poienarii de arges poienarii de muscel...

!(

!(

!(

#*

!(

!(

G

!(

G

"

#*

#*

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

$1

_̂_̂

!(

!(_̂ _̂

!(

_̂!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

#*

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

#*!( #*

!(!(

#*!(

!(

!(

#*

#*

!(

!(!( !(

G!(

"!(

!(

!(G

!(

G

G

G

G "

" G

"

G

"

"

"

"

"

"

"

!(

!(

!(

!(

!(

!(

"

G

UDA COCU

TEIU

RACA

CUCA

RECEA

ROCIU

AREFU

RUCAR

CORBI

BRADU

OARJA

BARLA

VEDEA

SUICI

BASCOV

CEPARI

BOTEN I

BABAN A

SAPATA

SUSEN I

IZ VORU

MIROSI

ALBOTA

BOGATI

GODEN I

BUDEASA

N EGRASI

LERESTI

CORBEN I

TIGVEN I

COSESTI

BOTESTITITESTI

MICESTI

RATESTI

UN GHEN I

POPESTI

DRAGAN U

MOSOAIA

BUZ OESTI

BRADULET

AN IN OASA MIOARELE

DOMN ESTICETATEN I

VLADESTI

MIHAESTI

STALPEN I

LEORDEN I

CATEASCA

STOLN ICI

MOZ ACEN I

SLOBOZ IAHARSESTI

COTMEAN A

MALUREN I

DOBRESTI

N UCSOARA

MERISAN I

BALILESTI

SALATRUCU

STOEN ESTICICAN ESTI

HARTIESTI

MORARESTI DAVIDESTI

PRIBOIEN I

CALDARARU

MUSATESTI

CALIN ESTI

MARACIN EN I

BEREVOESTI

PIETROSAN I

BAICULESTI VULTURESTI

DARMAN ESTI

CIOMAGESTI

CIOFRAN GEN I

DRAGOSLAVELE

ORAS MIOVEN I

BUGHEA DE SUS

DAMBOVICIOARA

VALEA DAN ULUIVALEA IASULUI

ORAS COSTESTI

BUGHEA DE JOS

SCHITU GOLESTI

POIAN A LACULUI

LUN CA CORBULUI

ORAS STEFAN ESTI

ORAS TOPOLOVEN I

STEFAN CEL MARE

BELETI-N EGRESTI

VALEA MARE PRAVAT

ALBESTII DE ARGES

MUN ICIPIUL PITESTI

ALBESTII DE MUSCEL

POIEN ARII DE ARGES

POIEN ARII DE MUSCEL

MUN ICIPIUL CAMPULUN G

MUN ICIPIUL CURTEA DE ARGES

PITESTI

CAMPULUN G

COSTESTI

DOMN ESTICURTEA DE ARGES

VEDEATOPOLOVEN I

MIOVEN I

SLOBOZ IA(AG)

Legen daREPREZENTARE MĂSURI/SUBMĂSURI/PACHETE

#* M10-P1, P2.1, P2.2, P4, P8, M11-P1, P2, P3, P4, P5, P6.1/P6.2" M10-P1, P2.1, P2.2, P4, P8, M11-P1, P2, P3, P4, P5, P6.1/P6.2, M13-Z M!( M10-P4, P8, M11-P1, P2, P3, P4, P5, P6.1$1 M10-P4, P8, M11-P1, P2, P3, P4, P5, P6.1, M13-SEMNG M10-P4, P8, M11-P1, P2, P3, P4, P5, P6.1, M13-Z M_̂ M10-P5, P4, P8, M11-P1, P2, P3, P4, P5, P6.1

ARGES_CEN TRE_LOCALELIMITE_UN ITATI_ADMIN ISTRATIVE

.

Minis te rul Agric ulturii și De zvoltării Rura leAge nția d e Plăți și Inte rve nție pe ntru Agric ultură

Mate ria l inform a re c a m pa nia 2019

(A14) M11.1.P1- Culturi agric ole pe te re nuri arabile (inc lus ivpla nte d e nutre t) (293 €/an/ha)(A15) M11.1.P2 - Le gum e (500 €/an/ha)(A16) M11.1. P3 - Live zi (620 €/an/ha)(A17) M11.1.P4 - Vii (530 €/an/ha)(A18) M11.1.P5 - Plante m e d ic ina le s i a rom atic e (365 €/an/ha)(A19) M11.1.P6.1** - Pajiști pe rm a ne nte (143 € /an/ha )(A63) M11.1.P6.2*** - Pajiști pe rm a ne nte (39 € /an/ha )

M11 - Agricultura ecologică *sM11.1 Sp rijin pentru conversia la meto dele de agricultu raecologică

sM11.2 Sp rijin pentru mentinerea p racticilo r deagricultu ra ecologică

* Codu rile aferente pachetelo r/submăsu rilo r (ex:A1....A107, ANC_ZM)sunt cele p rev ăzu te în aplicația IPA-ONLINE** Pachetul 6.1 se aplică la nivel național pe su p rafețe fără angajament peMăsu ra 10*** Pachetu l 6.2 se aplică în zo nele eligibile ale Măsu rii 10 și numaiîmp reună cu un angajament pe Măsu ra 10

(A20) M11.2.P1 - Culturi agric ole pe te re nuri arabile (inc lus iv pla nted e nutre t) (218 €/an/ha)(A21) M11.2.P2 - Le gum e (431 €/an/ha)(A22) M11.2.P3 - Live zi (442 €/an/ha)(A23) M11.2.P4 - Vii (479 €/an/ha)(A24) M11.2.P5 - Plante m e d ic ina le s i a rom atic e (350 €/an/ha)(A25) M11.2.P6.1** -Pajişti pe rm a ne nte (129 € /an/ha )(A64) M11.2.P6.2*** - Pajişti pe rm a ne nte (73 € /an/ha )

(A1) M10-P1 Pajiști cu înaltă valoa re natura lă (142 €/an/ha)(A2) M10-P2.1 Pra c tic i a gric ole tra d iționa le (Luc ra ri m a nuale pe pa jis tipe rm a ne nte utilizate c a fâne țe ) (100 €/an/ha)(A3) M10-P2.2 Pra c tic i a gric ole tra d iționa le (Luc rări cu utila je ușoa repe pa jiști pe rm a ne nte utilizate c a fa ne țe ) (21 €/an/ha)(A11) M10-P4 Culturi ve rzi (128 €/an/ha)(A12) M10-P5 Ad a ptare a la e fe c te le s c him bărilor c lim atic e(125 €/an/ha)(A13) M10-P8 Cre şte re a a nim a le lor d e fe rm ă d in ra s e loc a le în pe ric old e aband on: ovine -(87 €/UVM/an), c a prine -(40 €/UVM/an), bovine -(200 €/UVM/an), e c vid e e -(200 €/UVM/an), porc ine -(176 €/UVM/an)

M10 -Agro-mediu și climă *

M 13 - Zon e care se con frun tă cu con strân geri n aturalesau cu alte con strân geri specifice *(AN C_ Z M) M13-Z M - Subm ăs ura 13.1 Plăţi c om pe ns atorii în zonam ontană (97 €/an/ha)(AN C_SEMN ) M13-SEMN - Subm ăs ura 13.2 Plăţi c om pe ns atoriipe ntru zone c a re s e c onfruntă cu c ons trânge ri natura les e m nific ative (62 €/an/ha)

Distribuția zonelor eligibile la nivel de județ și centru local pentru:Măsura 10 – Agro-mediu și climăMăsura 11 – Agricultură ecologicăMăsura 13 – Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângerinaturale sau cu alte constrângeri specifice

JUDETUL ARGEȘ