Jack Bruce-Umbra Tigrului

of 105 /105
W

Embed Size (px)

Transcript of Jack Bruce-Umbra Tigrului

Page 1: Jack Bruce-Umbra Tigrului

W

Page 2: Jack Bruce-Umbra Tigrului

JAC K SRUCE

,r\f

U Tf,ff iRATRGK UH,UI

Traducere de NICOLAE CONSTANTINESCU

EDITURA1995

,}

t

Page 3: Jack Bruce-Umbra Tigrului

Editor :Coperta

ZAMFIR M..RUSU: Gh. BALTOC

Matahaia de negru stdtea nemiEcatS, ca o statuiein dosutr tufisului' stufos.

Era un bambund,u cu fala asprd qi un rnaxilarplceminent.

In lurnina primelor iicdriri govdielnic€ ale zori-lor, linuta lui de lupti se confunda perfect cu ve-getalia. Doar capul, cu un p5r lAnos, scurt Ei cret,ieqea in eviden!5 cu claritater La centurd avea agd-

late cAteva grenade qi o traistd cu rnunilii. Xn mAnS

linea o puqcd de asalt Kalapnikov AK 47 cu incdr-cdtor curb.

Se numea Amerigo Kassinga.Oamenii lui il porecliserd Ti,grul.Haqiqul pe care-l fumase in cursul noplii aprin-

dea fulgere ucigaqe in privirea lui anormal de str6-lucitoaie. Tr6sdturile inlepenite cdpdtaserd, acea ex-presie de cruzime ingrijordtoare pe care o au unelemSgti de abanos rezervate pentru ceremoniile se-crete.

^&.

Page 4: Jack Bruce-Umbra Tigrului

JACK BRUCE

Amerigo KassingapSnd5.. .

Agtepta...

lespira, ca url aniinal la

Ghemuit in spatele altui tufig, ia trei meLri inaiincolo, Enrique Sagarra adoptase aceeagi imobili-tate ca a negruh-ii bqmbu,nclu,

Furta gi el o linutd de camuflaj identicd, iar pecap avea o bereti a cdrei modd o lansase Fidel Cas-tro. Jeava unei AK- 47 i se odihnea in slobituracotului .

$i el agtepta.O fAgie inguistd de cer incepea si se lurninezc

spre risirit, deasupra orizontului ugoi: ondulat alp5clurii. Enrique Sagarra igi intoarse p;:ivirea de lanegrr-r} inalt si reincepu sd supravegheze spaliul de-gaja.t care se intindea in fala lui.

Acolo se afla tabSra.Gl:idul alesese amplasamentui in mod ideal,

tr-un iuminiq din preajma h5'{,guri1or. Locul setua Ia limita pddurii gi q sdvanei..

Se putea astfel v$na gi in prirna Ei in a doua,fdr6 a fi nevoie si se recurgi la un prea iung tra-seu de aplopiere.' in acelagi timp, aoeastd tactici trSda ciientulpreocr"tpat mai mult sd acumuleze trofee decAt siasude zile intregi in urmbrirea unei piese rare.

Probabil cd era vorba de un rniliardar ameri-can sau de vreun industriaq european, venit in An-gola ln cSutare de trofee cu care s6-gi irnpodobeascd

UMBRA TIGRULUI

perelii uneia din regedinle' Alegerea locului 11 in-

dica pe novice, sau pe parvenit, doritor si-qi ulu-

iascd cunosculii cu num6rul tnare de capete dobo-

r&te. Dacd ar fi fost vorba de un vAnitor autentic,

ghidul.ar fi instalat tabdra in altd parte'

Erau acolo vreo jumAtate de duzin5 de corturi'

Cele mai mici ii adiposteau probabil pe vAnitori

Ei pe ghidul lor alb. Cortul cel mai mare' din cen-

tru, servea probabil ca inc6perea de zi 9i sa15 de

mese. Celelalte, situate pulin mai intr-o parte,

constitliiau f5r5 indoialS locuinla hamaiilor, purt5-

toriior de puqci, Eoferilor ;i bucitarilor' In partea

din spate erau aliniate la a!5 cAteva jeepuri gi un

camion pentru orice fel de teren.O astfei de aranjare te ficea si crezi ci omul

care servea drept ghid era cu siguranli un fost mi-

Iitar. Impresie confirmati Ei de prezenla unei san-

tinele inarfnate, cu toite c5 tabdra se afla departe

de zonele liPsite de siguran!5.

Enrique Sagarra ar fi dat mult s5 gtie cum pu-

tuse s5 afle Amerigo Kassinga ci se vor instala

chiar. acolo. Faptul cd nimerise direct la locul cdtl-

tat dovedea ci fusese perfect informat de la ple-

care.Tot aqa cllm - de;i nu considerase util s5*1 in-

forrneze Ei pe Enrique - qtia cu sigulanlE ;i cine

erau venetorii care dorfneau. in corturi'

Aceasti lipsd de incredere putea sd treaci drept

prudenlA ln ipoteza unei ciocniri cu armata, dar

Page 5: Jack Bruce-Umbra Tigrului

JACK BRU,CE

lui Enrique nu-i prea pldcea asta. Se intreba dacdnu cumva acest fapt ascundea totugi altceva. trnmod confuz avea sentimentul cd se servea de e} fardqtir,ea sa. Atitudinea lui Amerigo Kassinga nu sepotrivea deloc cu ceea ce agtepta el.

Nu venise in Angola ca si facd un reportaj ba-na) despre lebeli.

Totul incepuse atunci cAnd CIA aflase cd, inmod siguf, Cuba se preg5tea sd trimitd o mAnS rde,,instructori" pe lAngd diferitele migcdri insureclio-nale africane. Unul dintre ei, in mod special, tre-buia sd ducd.bunele sfdturi revoiulionare unei or-ganizalii de rebeli angolezi instatali in Zambia cuacceptul guvernului de la Lusaka.

Washingtonul nu dori'se sd-i scape o astfel deocazie.

,,Instructorul" respectiv fusese interceptat inmod discret pe drum, iar o echipd de goc il ,,spo-vedise" cum se cuvine pentru a avea siguranla cdoperaliunea nu prezenta prea multe riscuri. Dr.lpdcAre Enrique Sagarra devenise Rarrron Campos, unbarbuda f,rumos colorat qi mare specialist in sub-versiuni.

Pe lAngd originile lui spaniole care fdceari dinel un cubanez cAt se poate de acceptabil, Enriqueefectuase recent un stagiu intr-o tab6r5 de- antre-namcnt de lAngd Havana dAndu-se drept un agi-tator antifranchist. lndeplinea deci toate condiliiiepentru a fi omul situafiei. Cu exceplia cazului in

UMBRA TIGRULUI

care ar fi nimerit peste alt ,,instructor" care il cu-noqtea pe adevdratul Ramon Campos, Enrique aveatoate pansele sd ss descurce f5.ri necazuri.

De altfel, pAnd in prezent totul se desfd;urasefdrd probleme. Cum sosise la Lusaka, fusese primitde un comitet al MPLA-ului 1 care il intAmpinasecu fiori si il expediase imediat in tabdra de laMongu, nu departe de frontiera cu Angola.

Acolo fusese dezamdgit. Dupi spusele unei anu-mite prese internalionale, pbrtughezii duceau oluptd fdrd sperantd in fala unei populalii angoiezeunanim hotdrAte sd dea capitalismul afard din {ard.Enrique nu g[sise acolo decAt o adundtur5 de sol-dali de operet5, care igi petreceau timpul fudulin-du-se in nigte uniforme noi, ISsAnd impresia cd nuau nici un chef sA treacd frontiera pehtru a in-frunta armata portughez5.

Conqtient de deceplia ilustrului sAu vizitator,comandantul bazei afirmase c5 era vorba doar deo tabdrd de tranzit pentru rdnili sau convalescenli,c5 lucrurile serioase se petreceau in altd parte qi c5gherilele oblineau rezultate mai bune ca oricAnd ininteriorui Angolei. Enrique se prefdcuse cd il credeqi igi indeplinise cu cea mai mare seriozitate muncalui de consilier in domeniul morlii violente.-----__

t MPLA - Migcarea Populard de Eliberare a Angolei, Unadin principalele organizatii de gherild ai cdrei conducitori suntrefugia[i ln Congo-Brazzaville.

Page 6: Jack Bruce-Umbra Tigrului

JACK BR{JCE

Totul durase numai cAteva zile, spre marea ugu_rare a combatanlilor libertdfii, pe care marEurileforlate gi gedinlele de indoctrinare nu pirear_l a-ientnziasma peste mdsuri. Apoi Enrique fusese con_dus in tabirra de la Sikonga, intre Zambezt gi fi:on-tiera angolezd, pAnd la care nu era mai mult depatruzeci de kiiometri.

Aici 11 intAlnise pe comandantui Amerigo Kas-singa,

Tigru;|. nu-i l5sase timp s5 rdsul'1e sau sd vadimare lucru. Tocmai fusese pus5 la punct o opera-liune. Plecarea coloanei spre Angola avea loc adbua zi. Valorosul trimis 91 poporului frate dinCuba putea s5-gi dea seama direct cum merg lu-cruriie...

Enrique avusese impresia cd voiau si.-i forlezemAna pentru un motiv care deocamdati ii scdpa.Dar i*ar fi fost greu si refuze fdrl s5-;i piarrllprestigiul sau s5 atragd binuielile qefului rebel.Aga cd acceptase, manifestAnd un zel pe care nu-limpdrt,Sgea nici pe departe. Pentru pecetluireo &c,or-dului dintre ei, Amerigo Kassinga izbucnise intr-unrAs de te treceau fiorii qi ii trSsese pe spate o lo=viturd neagteptatd, in stare sd scoatd un copac dinrdddcini.

Un moment ii trecuse prin minte ideea nepl5-cuti ci nimerise intr-o capcan[" Dar o respinseseimediat. Dacd i-ar fi descoperit adevdrata identi-tate, l-ar fi iichidat pe loc, fIrS sd se rnai incurce

UMBRA TIGRULUI

cu.el expunAhdu-se pericolului pe care-l reprezentapentru ei.

In noaptea urmetoare trecuserd frontiera qi in-traserd in Angola impreunS cu vreo treizeci de oa-meni inarmali pAnd in dinli. Existase ttn momentcritic, atunci cAnd fuseserS nevoili si traversezecordonul de siguranli al posturilor portugheze, darnu,se produsese nici un incident.

trn continuare, Enrique remarcase cd rebelii evi-tau atAt punctele controlate de armatd cAt ;i satelcindigene. Gherilele din Angola nu pSreau si fieapreciate de toatS populalia...

Tirhp de patruzeci de zile cAt durase margulepuizant prin jungl5, grupul nu se oprise decAt devreo trei ori, in nigte cantoane amirAte, pierdutein piind pddure. Acolo, cAliva rebeli in zdrenle,echipa{i cu arme disparate, trdiau cu iluzia c[ linin puterea lor !ara. Il primiserd pe Tigru cu mani-festdri care spuneau mult despre moralul gi valoa-rea lor combativd. Se crezuser[ fdri indoialS uitaliatAt rle portughezi cAt gi de fralii Ior de lupt5.

Acum, in lumina zorilor care se iveau, AmerlgoKassinga observa mica tabdrd de vAndtoare cu oexpresie de ferocitate cal'e nu lSsa s5 se prevad[nimic bun pentru evenimentele ce aveau sd ur-meze.

Enrique se strdduia s5 nu gAndeascS, sg-qi facdgotr in minte.

Page 7: Jack Bruce-Umbra Tigrului

t2 JACK BRI.JCE

Faptul cd urma sd vadd murind zece-cinsprezecepersoane necunoscute il lisa indiferent. OmorAsemult mai multe in cursul carierei lui zbuciu;;i;in oadrul CIA. Dar aceagtd band5 de negri ame{ilide hagiq, nu-i inspira decAt o incredeie foarte li-mitat5. S-ar fi putut intAmpla orice.

' Ingrijorarea care il chinuise in Zambia,il cu_prindea din nou. Poate aveau intenlia sd-l suprimegi sd-i lase ia fata iocului. Mai devreme sau mait|rziu, tot ii vor descoperi adev drata identitate. Iarasta ar provoca un tdrdboi straqnic. portugheziis-ar grdbi si acuze numaidecat CIA cd ii sus!i.r" p.rebeli.

Enrique suspind. Va vedea...Oricum, era ferm hotarAt sd fie mereu in gardd.

In caz de nevoie, inten{iona sd-qi vAnd[ scump pie-lea !

In stAnga lui, Tigrul fd,cu o migcare impercep_tibili s5 se uite la ceas. FAqia de cer luminos de_venea tot mai latd cu fiecare minut care trecea.Peste un sfert de ord soarele avea sd-gi facd apari-lia deasupra pddurii.

Pentru a*qi amdgi nerdbdarea, Enrique igi veri_ficd fdrd zgomot arma AK 4?.

fn timpui marguiui interminabil pornit de latabdra din Sikonga, incercase sd-l cunoascd maibine pe Amerigo Kassinga, ca sd-qi dea seama ceare in $east5. Tentativele lui se izbiserd de un zid.

UMBRA TIGRULUI

Matahala de negru se r.nullumise sd glorifice prie-tenia dintre Cubp gi masele revolufionare angoleze.Scos din acest cadru, rdm6sese mai inchise decAt ostridie.

Acelapi Lucru era valabil pi pentru ceilalli re-beli. Enrique simlise o retieenfd ia toli insolitoriilui, Acceptau prezenla lui in grup, dar incercausi-i arate. c5 acest lucru nu lnsemna cd este de-allot'Poo1"

agteptau sd le arate de ce era in stare cas5-l accepte pe deplin...

Enrique infelesese lnc6 de la inceput cd il ur-mdreau pentru a-i vedea reacliile. Refuz6nd ofertalui Amerigo Kassinga de a-gi repartiza echipamen-tu1 la ceilal{i membri ai grupului, Enrique linuses5-gi duci totul singur. Nu fusese deloc uqor, gistrAnsese din dinli de mai multe ori. Totuqi, obser-vase cAt se poate de clar ci in felul acesta cAgti-gase un punct in fafa TigrulwL gi a tovarbqilor lui.

Mai rimsnea trecerea adevdratului examen deacceptare...

In centrul luminigului, santinela se agezase lAngirimigitele fumeg6nde ale focului. Cu pugca agezatiintre picioare, omul p5rea cd alipise.

StrecurAndu-se prin iarbi cu o prudenfi. dereptilS, o fonmi nedeslugiti se indrepta spre eIapropiindu-se pe nesimtite.

'Ora era, bine aleas6. Cei care au stat de veghetoatl noaptea; sldbesc totdeauna atenria in zorin

t3

Page 8: Jack Bruce-Umbra Tigrului

14 JACK BRUCE

cAnd iminenla zilei le dd impresia pur subiectiv5 cAorice primejdie se estompeazd o dati cu intunericul.

Tigrut gtia foarte bine asta.Enrique ar fi putut sd zicd foarte bine cd din

greEealS. apdsase pe tr5gaciul armei, qi astfel sd cieaalarma in tabira adormitd. Dar asta n-ar fi schim-bat cu nirnic rezultatul final. Nu cu cAteva pugtipentru bivol sau pentru elefant ar fi putut vAna-torii sd respingd treizeci de oameni indopali cuhagiq, care dispuneau de arme de asalt gi cle grc-nade.

Marele bambund"u n-ar fi ezitat sd pedepseasc5,in singurul mod posibil, ceea ce ar fi considerat ne-gregit drept o tr6dare.

S5-1 doboare de Ia prima lmpugcdtur5, sperAndcd moartea lui va provoca o ezitare in rAndul re-belilor ? Cu cei doi guerrill,eros postati ca ac_operirela cAliva metri in spateie 1or, Enrique n-ar fi avutnici cea mai micd gansd s5 scape. L-ar fi ciuruitchiar mai inainte de a fi avut timp sd intoarcd armaspre ei.

Oricum, orice ar fi fdcut, vAndtorii tot mureau.Era stupid sd se lase ucis zadarnic.

lnainte de orice trebuia si se gAndeascd la mi-siunea lui. Totuqi, Enrique simlea in gurd un gustscArbos de cenugd.

Cu acea rapiditate caracteristici rdsbritului dargi apusului de soare la tropice, cerui spre est ince-

UMBRA TIGRULIJI

pea sd se aprind6 in timp ce intreaga boltS p61ea.Tonuri pastelate inlocuiau cerneala noptii, gtergAndpe nesimtite stelele. CAteva pdsdri incepuser5 dejasd cAnte prin copaci.

Enrio^ue iqi.indreptA toatl atenlia spre omul in

tinutd leopard care continua sd se tArascS pe tdcutein iarba scurtd. Aproape cd ajunsese la spaliul de-gajat al iuminisului. Se mai deplasd inc[ un rneti:ttapoi se opri.

Nu mai avea decAt vreo treizeci de pagi pAnd lasantineid.

Urmarb cAteva zgomote de chiulas5'care, de;ibine lndbuqite, dddurd impresia i-inor bubuituri detunet. Santinela nu auzise nimic si continua sd mo-f i ia

Provocat5 de zgomotul armelor, un fel de ten-siune plutea de acum inainte in aer.

Enrique aruncS o privire pieziqd spre AmerigoKassinga. Negrul ridica.se leava armei. Muqchii ma-xilar:eJor erau proieminenti sub pielea de un negrulucitor. Ochii aveau o strih.lcire foarte greu de ln-fn"r5rtat.

La iimita luminigului, onnul care se tAra reln-cepu s5 inainteze lent.

Deryi venea dintr*o.parte, mai avea de parcursmai mult de dou6zeci de metri total descoperit.DacI ar fi deschis ochii, santinela l-ar fi putut ve-dea imediat.

15

Page 9: Jack Bruce-Umbra Tigrului

JACK BRUCE

Fdrd sd vrea, Enrique iEi linu rdsuflarea.trncd cincisprezece metri !Omutr inainta mereu. Pumnalul pe care 11 strAn-

gea intre dinli reflecta primele raze de luminA alezilei"-in

momentul acela, o pasdre mare igi lud zbo-rul de la celSlalt capet aI taberei cu un zgomot dearipi care sparse cu brutalitate liniEtea.

Santinela se trezi treslrind, ridicd brusc capulgi il zdri pe omul care inainta spre ea.

Enrique ii vizu gura deschizAndu-se in timp cepunea mAna pe arm5. Dar agresorul ridicS cu re-peziciune bralul gi lama de otel lovi fulgeritor.

Un urlet inspdimAntdtor lAgni din gAtul santi-nelei cAnd pumnalul ii pdtrunse in piept pAnS IamAner.

Nu se mai punea problema surprizei...Tigrul se ridicd dintr-o sdriturd gi rdcni :- Vamos imbora !Strig5tui lui fu repetat de treizeci de guerrille-

ros ca de un singur om.

.A,merigo Kassinga sdrise peste tuflg agitandu-gi

arrna gi vociferAnd din toate puterile indemnuri ia

lupt5.Enrique se repezi pe urmele lui si sdri in mij-

locr.rtr rAmurigului.Nul era momentul sd stea pe tAnjeal5. Trebuia

neapdrat sd dea impresia ci e Ia in5lfime, chiar

dacS doar fScAnd zgomot.

Din toate pdrlile, membrii acelui. comando cle

droga{i lAgniseri din ascunzitorile lor gr5bindu-se

sI prindi tabdra ca lntr-un cleqte. Acum cd Tigru"l

d5duse semnalul de atac, toli se puteau elibela de

tensiunea aqteptirii. 'ScolAnd urlete de !i se ficeapdrul m5ciuc5, haita de guercilleros se nlpustise la

asalt trigAnd ca nigte aPucali.

Ca s5 nu rimAni mai prejos, Enrique trase cA-

teva- rafale scurte, avAnd grlj5 ca gl,ranlele s5 se

piardh toate in sus.

2 - cr{. 706

II

Page 10: Jack Bruce-Umbra Tigrului

,oan *uua,

In mijlocul vacarmului de detundturi se auzir5{ipete de spaimd. In corturi se dezldnluise panica !

Din primul cort mic se ivi deodatd un orn. Eraun alb cu pielea ars5 de soare. Nu avea pe el decAtun ;ort;i linea in mAnd o puqca V/inchester cu careincepu imediat sd tragd, doborAnd pe cel mai a.pro_piat guerrillero.

Pl'et de o secundd, Enrique citi pe fala trui ho-tdrAtd ca Etia foarte bine ce-l agtepta. Fdra indo-iaiS cd n'lai fusese in Angola Ei, pe vremea rd,,zrne_rilelor s0ngeroase din 1961, in cursul cdrora f"lse_serS masacrali aproape doui mii de albi cu o atro_citate intrecAnd orice inchipuire.

Solid fixat pe picioare, cu fala lipsita de ,,i.,ceexpresie, omul sparse capul unui al cloiiea guem"[I_lero Ia fel de calm de parcd ar fi tras lntr_o an_ti lopS.

Dar fu nimer:it in plin de gloanleie linei rafaje,care ii tras6 cu sAnge o linie punctatd de la p"urliobpdnd la umarul opus.

Cu toate astea, omul gdsi forla si mai dohcsreincd un atacator inainte de a se prdbugi cAt era rleIung, cu corpul ciuruit de gioanfe. Apoi o grenLadhil dddu gata, ciopArlindu-i capul qi smulgAndri-r ju_mS.tate de bra{.

Ad5ugAndu-se efecteior haqiqului, vederea s6n-gelui reugi sa-i intarAte si mai rare pe rebe1i. nntimp ce o grenadd cu fosfor incendia cortul cel mare.

UMSRA - i IORULUI

agresorii incepur5 si-i mitralieze cu sSlbdticie pe

negrii care ieEeau afarb diq el.- Nu in aibi ! urla Tigroal,, tncercand s5 domine

cu !-ocea lui vacarmul focuriior de arm5, Nu ira

albi !in ciuda acestor indemnuri, urnul din oamenii

iui trase o rafald luriga intr-ttnul din corturile mici

rAzAnd ca un ciement. Imediat se auzi lipdtul uneifernei.

Lovindu-l cu patul armei, Amerigo Kassinga ll

respinse cu brutalitate pe unui din toVardqii luicare se pregetea Si el si tragi migcAndu-Ei ocl-rii in

cap ca un nebun.

- Pe albi ii vreau vii ! zbierd el cr.a ferocitate.Apreciind cd ordinul nu era valabil qi pentn-t

fralii tror de culoare, ceilalli guerri[leros continuai'im5celul. Enrique preferd sA se opreascd la o dis-tanld respectabild. Dup[ felul cum trdgeau in toate

dir:ecliile, era un rniracol cd nu se c,fiiorau fntre ei !

Nu avea nici un interes s5. stea in fa{a unui glon!

rdtdcit.".

O altb grenadd incendie qi ai doilea cort" Ctlcorpul aprins de fosfor un negru lAgni afard ur-ldnd de rnoarte. Fugi vreo doudzeci de rnetri, rds-pAndind un miros ingrozitor de carne carbonizatdqi incerci cu disperare si scape de foc rostogolin-

du-se pe jos in mijlccui, unui nor de fum.

Cu r.ln rAs sinistru. unul dintre oarnenii ]ui Kas-

singa ii infipse m.aceta intre umeri. Imediat doi

191B

Page 11: Jack Bruce-Umbra Tigrului

JACK BRUCEUMBRA TIGRULUI

zate. in fala priveliqtii cumplite ciin jur, fala ei de-veni parci'de cear5.

Suslinut de solia lui, primui bdrbat i se adresdlui Arnenigo Kassinga, care se uita cercetdtor Iaprizonieri sfidAndu*i cu un zAmbet plin de cru-zime.

-- Sunte{i niqte asasini, ii zise albul cu o vocerdguqita din cauza durerii. Nu aveli dreptu}...

Lrnul clin oamenli Tigrztlui il lovi cu patul almeipesie faid. Un val de sAnge lAgni din buzele ples-nite Ei ornul iqi pierdu echilibrul cu un geamSt.

- John ! url6 femeia incercAnd sd-l !in5.Fdri menajarnente, un alt gwerrii.lero o apucd

de partea din fa!5 a hainelor qi o aruncd jos de*arostogoiul. in timp ce femeia se lovea violent cucapul de o piatrS, lesdtura se rrxpse, iisAnd sI sevadd un piept incd iotund gi tare.

Printre agresori se auzi imediat un nlArfiit apro-bator.

- Revoiulia are toate drepturile, proclamlAmerigo Kassinga cu un zAmbet sardonic. Nu sun-teli decAt nigte putregaiuri spurcate de exploata-tori capitaligti !

' Bdrbatul cdzut la pdmAnt incercd sd'se ridice,apdsAndu-qi qoldul din care sAngeie continua sdcurg5. Lovindu-l din nou cu arma, un alt guerril-:l.ero iI trimise iar la pdmAnt, pe jumdtate tei"minat.ScotAnd gemete tAnguitoare, sotia lui se tAri pAnd

,1

dintre tovar5qii iui il imitard cu o ferocitate ilarl_Il lovirS pAni cAnd omui se tr:ansform5 intr*o mras$insAngerati incapabild sd rhai urle.

.Enrique vdzuse multe atroci.tdli in via$a lui, daraga ceva rnai rar. Se vdzu obligat si facd un efortconsiderabil, reuEind si_gi infrAneze pornirea dea-;i goli incdrcitoml in grlmad[.

ln timp ce in luminig rdsunau ultimile irnpug_cituri, iar agresorii sfArgeau de masacrat cu veselieultimii negri din tabdrd, Tigrul iqi formas* ** g.ufin fruntea ciruia li scotea pe vAndtorii aibi drn cor_tuiile 1or.

Aceqtia erau ln numdr cle patru _ cioi bdr.iraiigi douS fennei.

Primul cuplu depdgea in mod vizibil varsta decincizeci de ani. Bdrbatul era inalt, voinic. cu pt_.I_{ind burti, qi avea pe el numai pantalonii cle pi_jama' Fusese atins de rafari. cr-i tresaturile cris-pate de durere, bdrbatul iqi apisa qoldul plin desAnge. Cu fala plini de lacrimf ferneia il sr.islineape c6t putea. Avea picioarele goaie pi era imbr.i_catd cu o bluzd de noapte pe gat'gi nigte pantaloniroz care se opreau la jumdtatea pulpei

Al doitrea alb avea aproape aceeagi vArsti,.dar.ferneia care il inso{ea .r,, ur"u mai mult de treizecide ani. TAnIra purta o cdmdguld aproape transpa_rent5, intinsS pe s6nii ale cdror varfuri se detasausub fesdturd. O pereche de pantaloni scurli cn vo_lane, 15sa sd i se vadd doud picioare irlngi gi bron_

Page 12: Jack Bruce-Umbra Tigrului

JACK BRUCE

la el incercAnd s5-1 protejeze. IJn guerritlero a apu-cd de pdr gi o aruncd inapoi.

- Nu incd ! zise Tigrul vdzAnd cd omul lui in-cepuse sd-i smulg6 nenorocitei bluza de pijarnarupt5. Fiecare lucru la vremea lui...

Apoi se rdsti la doi rebeli care se pregdteau sdtragd un gion! in capul unuia dintre harnalii cu pi-cioarele rupte de schijele de la grenadi.

- Aduceli-l aici !Cei doi se apropiard tArAnd victima care sufla-din greu. La un moment dat se oprird gi il trimi_

serd de-a rostogolul in mijiocui cercului forrnat injurul celor patru albi.

- lndurare ! implord rdnitul cu un ton ptrAn_garet,. lndurare...

Tigrul rAnji.

Nici o indurare pentru valetii serviii ai ca_pitalismuiui, zise el cu asprime.

La un gest al cdpeteniei, unul dintre oarneni seaplec5 deasupra rdnitului, ii ridicd cu brutalitatecapul qi ii tiie gAtul de la o ureche la alta.

- Asta e soarta rezervati tuturor celor careling curul albilor ! tun5 Tigrul adresAndu-se oarne_ni lor lu i .

Rebelii scoaserd un murmur indbugit de rnul{u_mire la vederea valului de sAnge care {Agnea dinacea ranS oribilS.

PAnS atunci, uqor retras, Enrique nudin loc. $tia perfect ce avea sd urmeze.

se clintiseSimtea "o

UMERA TIGRULLjI

mAncArirne furioasd in degetul crispat pe trdgaciui

arrreei.. inci o datd iEi repeti cA moa;:'uea lui Kas-

singa nu schirnba nimic Ei ci misiunea lui trebuia

sd rAmani pe Primul Plan.Tp[ promise ci va savura indelung moment'ul

cAnd Amerigo Kassinga va ajunge ln sfArEit ln dr:ep-

tutr arrnei sale...A1 doiiea cuplu urmirise execulia f ir5 s5 sioatl

nici "r-u"r cuvAnt. Alb[ la fa!6 ca varul, tAndra femeie

inchisese ochii. Cel de iAngS ea insS rdmasese cu

caputr sus, mssurAndu*l pe Ttgru cu o privire de

sfidare liniEtltb.- De*acum n-o si mai dureze mult' zise eI cu

un ton calm, punAnd o min[ linigtitoare pe um5rui

femeii de lAngd e1.'Curaj.. .Apoi ficu un Pas inainte._- Suntem gata sd murim, declaril el cu o voce

fArA urml de tremur. VA cer doar sa proccdali ctl-

rat Ei si ie crufal i Pe femei de...

- Asta e ! il intrerupse T'igrul cu o fermitate

r6ut6cioas5. lmi piac bdrbatii care Etiu s5 moarf,

fArd sI facS pe ei.. .Negrul apucS rnacete p1in5 de sAnge cu care fu-

sese tiiatb beregata ha'malului rdnit.

si se agite cAnd un mascul adevSrat se ocupe de ele

al$a oum s,e cuune..'

Un strigdt frenetic iigesturi obscene care nu

salutd vorbele, insotit demai 15sau nici o indoi,al5

22

Page 13: Jack Bruce-Umbra Tigrului

JACK BRUCE

asupra intenfiiior acel€i adunrturi de gue*illeras.Albul devenise deodatd foarte palid, cu prir,,fu.ea

qovdielnicS.- Do,ar n-aveli sd...Tiqrul. sprijini vArful nwcetei in dreptul buricu_

lui celui care vorbise.- De parci ne-am jena ! ii tiie el vorba inonic.Barbatul vru sd spund. ceva, deschise gura, dar

cuvintele ii rS.maserd. biocate in gAt.Cu o incefineald calculatd, rnaneLe bambwndu

ii vAri lama latd de olel in pAntece, urcAnd_o cr"l orniqcare scurtd spre stomqc.

TAndra ferneie scoase un lip5t stnident gi cdzuieginatd.

Pret de o interrninabili secundd, aibul pArrub,uirndcit, privindu-qi, fbrd s6 infeleagd, iirtesti*elecare se revdrsau afdri din plaga deschisd. Vru sdle re!in5, ap5s5 rnasa sdngerAndi cu amAndoudmAinile qi se prS.buqi cu un horcdit de agonie.

Un urlet isteric ieqi din gAturile rebelilor.Unul din lebeli se repezi Ia rnr.rribund qi ii r..up-

se cu pumnalul pantalonii de pijama. Ii apuch sexulcu o rnAnd qi i-i tdie cu o migcai.e scurtd, agitAndullapoi ca pe un trofeu. In timp ce tovardgii lui zbie_rau plini de satisfactie, el sfdrAmd dinlii incleqtaliai bdrbatului- cu pa,tul armei gi ii vArA sextrl ingur'5.

Ca gi cum asta n-ar fi fost destul, rebelul se dez-ldnlui ca un dement, vA,rAndu-gi pumnalul in g$tul

UMBRA TIGRULUI

gi in pieptul victirnei, scorrnonAn{ prin carne 9is6nge ca sd-i smulg5 ini.ma din pi.ept.

ln vreme ce s€'indArjea astfei cu o invergunarede bestie, alti trei guerrilleros se ndpustiri asupracelnri de aI doilea alb, respingAnd-o pe fen:eia careu,rla cu quturi brutale in coaste Ei in spate.

Nenorocitul se pomeni ,si el in'tr-o clipd cu burtatiiatd, juginit, cu sexul vArAt fontat intre buzelesparte qi dinlii rupli cu sSlbdticie.

Femeia incepwe s5 urle ca un sniinaL rdnit.* E a voastr5 ! le zise Tigrul. Aritali-i c5- sun-

teli:bdrbali !

Vreo gase negri cu ochii innebunili de poftdpusari mAma p€ ea gi o imobilizarS. Ii sfAqiar6 hai-nele cu ctilite,le dezbricAnd-o complet.

Cu un mArAit care nu avea nirnic omenesc, unguemillero se arunci peste ea, lovind-o cu brut'ali-tate peste gur,6 ca s-o facd s5 inceteze cu strigdtele.

Enrique $i pdstira djn ce in ce mai greu calrnul.ReLrEi totqi sd-qi ascundd furia s5lb'atic[ care clo-

cotea in el.Misiunea inainte d.e orice ! Sacrificiul iui nu

i-ar fi impiedicat nicicum pe rebelii dezldntuili s5

le violeze pe cele doud femei...

Negrul in linutd de camuflaj se agita cu frene-

zi,e. Centura ii alunecase in jos ldsAnd sd i se vadd

pielea asudat6. Sub el, femeia nu mai urla, rnullu-

mindu-se sd geami tAnguitor.

25

Page 14: Jack Bruce-Umbra Tigrului

JACK BRUCE

- Vino, camarade ! flcu T"igrul cu un ton jo-vial adresAndu-se 1ui Enrique.

Omul de ia CIA avu o tresirire imperceptibil5.igi reveni insS imediat qi se apropie de negru cu ofala inexpresivS.

- Ce pdrere ai despre atac ? i1 intreb6 Tigrulcu un gest al rnAinii care trecea in revistd tabdraplin5 de cadavre. f,i-a pldcut camarade ?

Enrique iqi recapStase toatd stapdnirea de sine.Cu o migcare neglijentS, ardt5 spre unul dintre ceitrei rebeli doborAti de albul cu pusca Winchester.

- Am pierdut trei oameni, remarci el. E preamult . . .

Amerigo Kassinga se incrunta la auzul a ceeace ar fi putut fi luat drept o critic5. Pret de o se-cund5, negrul se uitd tinta in ochii lui Enrique.Apoi silti nepis5tor din umeri qi izbucni intr-unrAs tun5.tor.

- Data viitoare voi apela la tine, camaradeconsiiier, zise el.

Apoi f6cu o mich pauz6 inainte de a adiuga cLlseriozitatc :

- Un adevirat revolu{ionar trebuie si fie gatasi-qi dea viala pentru Cauzi !

ArAti spre ferneia in camdgutl leEinatd pe p5-mAntul inroqit, ia doi metri de cadavrul martirizatal sotului ei,

- Odihna iuptitorilor, camarade, deciari cl cu.o expresie'de iScomie deqdnlat5.

- Trebuie ,s5 ne gribim, adAugi

poi:tughezii trimit dimineala devreme

regiune avioane de recunoaqtere...

Apoi, intorcAndu-se spre oamenii lui

setrvau cu atenlrie, Ie ordonb :care il ob-

- Duceli-vI dupS apd ca s-o trezim ! $i dez-

brScafi-o sA vedem dac6 merit6...

Unui din rebeli se repezi gi, cAt ai clipi, ii t[ie

cr.r pumnalul cdmSqula gi pantalonii scurli cu dan-

tcle .

TAnSra femeie avea un corp admirabii, cu sAni

dund"ulii Ei puipe rotunde. P6rul lung 9i abundent

cu nuanle de blond'li fdcurS; sb rAdS pe negrii obig-

nuili cu smocul scurt qi cre! ai femeilor din rasa

lor. Cel care tSiase pantalonii. chiar trase de pdrul

acela blond ca s5 se convingi c5 era adevdrat, pro-

vocAnd o veselie generala.

- Imbecilule ! ii zise TiErul dAndu-l la o parte

cu o loviturl de picior. lnc5 nu gtiai cA aibele sunt

plroase ca niqte maimufe ?

In timp ce veselia sporea. un guerril'lero se

apiopie cu o canistr5 cu api" Unul dintre tovard;ii

lui il ajutd s-o deschidi 9i s*o verse pe fata tinerei

femei.

Nenorocita se scuturb gernAnd 9i deschise ochii'

O frac{iune de secundS pe fala ei se putu citi cea

rnai mare mirare. Apoi i9i aminti Ei privirea i se

umplu de groazii

UMBRA TIGRULUI zt

el.in

Uneori,aceadtS

I

Page 15: Jack Bruce-Umbra Tigrului

292B JACK BRUCE

- Omor6!i-m5, mur-rnurd ea cu o voce mic6 detot. Nfai curAnd moart5...

- Una n-o exclude pe ailaltd, rAnji Tigrulapropiindu-se de ea.

In acelaqi timp iqi desfdcu centura scolAnd Iaiveald un sex de-a dreptul nemdsurat.

- Dar inainte, addugd el cu o privire care in-cepuse s5-i luceascd, am sI te fae s6 gugti ceva cecu siguran!5 cd n-ai mai intAlnit vreodatd...

Cu o privire rdtdcitd, tAnira femeie incercd sise ridice gi s-o ia la fugd

- Nu ! urli- ea cAnd unul din rebeli ii apAsdumerii pentru,a o line cu umerii lipiii de pdrn6nt.Nu ! OmorAti-m5, dar asta nu...

Cu energia disperdrii, nenorocita incerc6 si sezbat6., sd zgArie cu unghiile, agitAndu-gi picioarelepentru a-i impiedica pe ceilalli si se apropie.

In ciuda acestor eforturi, d.oi guerrilleros o apu-card de glezne ,si ii desfdcurd picioarele fdrd me-najamente

Cel care o linea la p5mAnt ii trase un pumn infrunte care ii smulse un lipit ;i o ldsd groggA.

- N-o mai lovi ! interveni Tigrut. Trebuie Sdqtie ce i se intAmpl5...

Dar, in momentul in care se pregdtea sE se suiepe tAndra femeie pdru cd ii trece ceva prin minte,se rdzgAndi gi se intoarse spre Enrique.

Tu ai onoarea primul, camarade...

UMBRA TIGRULUI

$i ridici bratul fdcAnd un gest care nu mai aveanevoie de comentarii.

- Ia arat5-ne gl noud cum se face asta inCuba...

Enrique simli brusc un gol mare in stomac.Aqadar Ssta era testul pe care i-l rezervase !Cu toate cd intr-un fel gtiuse tot timpul c5, va

trebui si ajung5. aici, sperase ca insolitorii lui si-luite in focul acliunii.

Acum era cu neputinli sd se sustrag5.Ti,grul ii observd ezitarea gi ii zise rAnjind :* Doar dac6 n-o preferi pe bStrAnd ! f6cu el

ironic arbtdnd spre ceilalli guerril,leras care seschimbau . reciproc peste cealaltd femeie. Le potspune s6-!i cedeze locul...

Enrique inghili in sec qi se apropie de tAniraferneie linuti cu picioarele desflcute.

--- Asta imi convine perfect, zise el. Sunt miq-

cat de onoarea p€ care mi-o faci oferindu-mi-o mieprimul...

O secund5 sc temu ci nu va reu$i s5 fie ia in[i-lime.

Cea mai mare ruEine in ochii celorialli !Se strddui sd uite cercul negrilor nerbbditori

s5-i ia locul, concentrAndu-Ei atenlia asupra sdnl-lor gi pAntecelui tinerei femei.

Imediat natura fdcu restul gi temerile ii disp[-rurd.

Page 16: Jack Bruce-Umbra Tigrului

JACK .BRUCE

CAnd o p5trunse, tAn5ra femeie scoase un stri-gdt asculit de disperare qi incepu sd hohoteasc5, cutot corpui scutuiat de trefiur6turi.

Enrique strAnse din dinti Ei iEi jur5 cd il vaucide pe Tigru cu propriile lui mAini.

In jurul lui, rebeiii bdteau din palme sa rnar-,cheze ri tmul.

intre timp, soarele apdruse deasupra orizoniu-lui ; i urca deja pe ccrul de culoare sdngcrie.

; !

::a :k

Vulturii se roteau greoi in aer.

Tigrul" scoase bralul prin portiera Land-Rover-ului, i1 ridicd Ei dddu semnalul de plecare. una cAteuna, vehicuiele se puserd in miqcare stArnincl unnor de praf ocru.

Trebuia s-o Eteargd in vitezd inainte ca rndce-lul sa fie descoperit gi ca armata sd porneasca inurmdrirea grupului de comando.

Primul Land-Rover se indreptA spre est, in di-reclia frontierei cu Zambia.

Cu arma intre genunchi, Enrique intoarse capulsd arunce o ultimd privire spre ceea ce fusese, cucAteva ore inainte, o tabdrd paqnici de vAndtoare.

LAngA cadavrele golite de s6nge, capetele celordoud femei stiteau fixate in nigte pari de lernn fn-f ip l i in pamAnt. . .

UMBRA TIGRIjLUI

Culme a rafinamehtului, rebelii le t6iaser6 sAnii

gi te umpiuse pAntecul cu pietre inainte de a 1e de-

capita'cu mac&a !Apoi stinseser6 corturile care continuau sa ardd.

Amerigo Kassinga avusese oarecare dificuitate

in a pune pulinb ordine in rAnduriie trupei. Toti

negrii i;i vArAserd in cap sd violeze pe rAnd fiecare

femeie, gi cAliva chiar voiau s-o ia de la inceput

cu tAndra femeie care iqi pierduse cunoqtinla de

multd vreme. Cum nici nu putea fi vorba sI mai

intArzie acolo, Tigrul fusese obiigat sa-i ameninle

ci va omori unu-doi din ei ca sd dea exemplu.

DupS care cele doud. femei fuseserd masacrate.

Acum erau nevoili sd se gr5beasc[. Nu trebuia

ca vreun avion al armatei portugheze sd repereze

fumul gi sd vini sd vada despre ce era vorba. Fuga

lor ar fi'fost cu at&t mai uEoard cu cAt miceiul s-ar

fi descoperit mai tArziu.Enrique vizu pentru ultima datA tabdra plind

de cadavre.Primii vulturi coborau deja in recunoa;tere cu

zborul lor planat...Enrique se uitd tintd la jungla din fala La-nd-

Rover-uLui.

Igi concentra mintea intr*o singurd direclie :

felul cum va proceda penru a-l suprima pe Tigru !

CAnd va sosi momentul, va face in aga fei incAi

toiul si dureze multd vrenle.

Foarte multe vreme...

J-t

"a

Page 17: Jack Bruce-Umbra Tigrului

JACK BRUCE

inaltul bsmbund,u se instalase la volan gi con-ducea in vitezS. evitdnd arbugtii Ei tufigurile spi-noase. ln stAnga lor, vreo doudsprezece antilopepornird in goani ca nigte sdgeli, inspiimAntate dezgomotul motoarelor aduse la turalie maximS.

-- Pdcat c5. nu le putem vAna, comentd TigrulsuspinAnd. Am fi fdcut rost de carne proaspdti qine-am mai fi distrat pu!in..-

Ai fi zis cd se plictisise de la atacul taberei, sauc5 nu cursese qi aqa destul sAnge !

Bizar ! Enrique se gAndi cd nici mdcar nu cu-noqtea numele tinerei femei.

Amerigo Kassinga probabil cd ii citise gAndu-rile, cSci izbucni irnediat intr-un rAs deEdnlat.

- Cum !i-a pldcut femeia ? intreb6 eI fScAn-du-i cu ochiul. De data asta parc6-parci. ag fi tArAtdttpd mine o prizonieri !'Ne-am mai fi putut distracu ea inc5 o zi-doud...

Enrique simlea ci trebuie s5-i .rispundi ceva.Ai f5cut bine c5 ai omorilt-o ca gi pe cei-

1a1!i, se constrAnse el s5 declare. Colonialiqtii tre-buie s5 inleleagi ci revolulia nu acord5 iertare. Aifi gregit crulAnd-o pe aceasti femeie pentru pld-cerea ta.

Tigrul dddu viguros din cap trdgAnd intr-o partede volan ca sd ocoleascd ud baobab.

- Ai dreptate, camarade, aprobd el cu gravi-taie. Dar m-ap mai fi distrat o datd cu ea clacd n-amfi fost atAt de grdbili !

UMSP.A TiCRULUI

In spate, rebelii se ingrS'mddiserd pe piatformb

qi p6reau cufundali intr-o apatie ursuzS' trfectele

ha,;iEr.llui incePeau s6 disPari'

Eni:iciue se intrebb ce s-ar fi lntArnplat daci ar

fi nirnerit peste armata portugheza"'

Scoase capul prin portierd qi se convillse cA ce-

lelaXte doud magini veneau ln urrna 1or, incon;''t-

rate de un nor de praf. Nu trebuia s5 uite de roiul

lui de consilier pe lAngi rebeLi' Acum cAnd aceqtia

il adoptaser5, Enrique considera c[ era timpul sl

profite pentru a-9i int5ri rnai bine pozilia in fala

Tigrului.De ia plecarea din tab1r6, cele trei magini mer-

geau pe lAngb pSdure. Rebelii trebuiau si-Ei recu-

p€reze echipamentul 15sat in 1ocul unde se opriserd

sE petreacS. noaptea, la vreo zece kilometri de acolo'

Ca sb facd marqul de apropiere 9i atacui asupra'

tahetei mai uqoare, Amerigo Kassinga preferase sd

nu ia cu eI decAt armele qi muniliile necesare'

Doi o'ameni rdmiseseri la lgcul cu pricina sd

p5.zeasci materialul suplimentar pi alirnentele in-

iispeosabile grupului. Pentru a evita saieiu, grupui

de comando trebuia si-qi duc6 cu el cele necesare

traiului pentru toatd durata expediliei.

Tigrul mai merse tot aqa inc5 vreo doi-trei ki-

lometri, inainte de a se indrepta direct spre pddure'

Cei doi rebeli rdmaqi de pazi intAmpinari gru-

pul de comando cu manifestSri zgornotoase de en-

3 - cd. 706

&

Page 18: Jack Bruce-Umbra Tigrului

3534 JACK ERIJCE UMBRA TIGRULI.,I I

tr.lziasm. Prezenta vehiculelor dovedea cd ataculreu;ise perfect.

Sacii individuali au fost incdrcali in md;ini inmai putin de zece minute. Oamenii iqi reg6sird oparte din antren povestind despre masacru celor_lalli doi tovar5gr ai lor. Acegtia p5reau sd regretefoartc mult cA nu luasera gi ei parte . Tigrut le pro_mise cd in curAnd vor putea sd-si scoatd pArleala.

Enrique urmdrise incdrcarea sacilor cu o oare_care liniqte. Apoi ii zise negrului cdnd acesta tac_mai se pregdtea sd dea semnalul de plecare :

- Ittru crezi cd ai' fi mai bine sd mergem rnaideparte pe jos prin pAdure ? se incurnetd ei sd*ispun5. Daca ne repereazd un avion de recunoag-tere. . .

Amerigo Kassinga il intrerupse cu un__ Mergem doar pAnd la rAu, il iiniqti

apare vreun avion, vom avea destul timpdon5m maginiie: PAnd cAnd dA alarma gi1a1/e, noi suntem Ia addpost...

Probabil cd avea motivele lui, aqa canu insistS. Convoiul iqi relud inaintareaurmat de un nor gros dq praf.

In curAnd a apdrut gi rAul.

. Era un fei de rAule! lat, leneg, rndrginit de of6gie mla;tinoasd plind de stuf. Probabil cd eramuit mai lat in perioada de cregtere a apelor"

Stinrulali de vociferdrile Tigrului, rebelii reu-

qird si se incarce cu tot bagaiul' in ciuda ordinelor

primite, unii dintre ei aveau ,,amintiri" sttstrase de

prin corturile taberei. CAliva iqi prinseser5 in ban-

duliere p'e lAngA arma loi;, o carabind sar-l o pu;cA

de -ran5toale.inflexibil, Tigrztl ii obligd sd se debaraseze de

ele si si le arunce in mlagtind impi-eund cu tot ce

a putut sd vadd asupra lor, lucruri pe care ei nu

avusesera prudenla s5. le ascttndd in sac. Nr'r le

dadu voie sd opreascA decAt banii, bijuteriile' cea-

sui ' i lc ; i aParaiele fotograf ice.

Fatru oameni inaintara apoi in mijlocui stufu-

lui suir conducerea unui ,,sergent" care servea drep'u

adjunct Tigrului. RAul nu era prea adAnc in acei

anotimp. La traversare apa nu le urca d"ecAt pA'n5'

la jum5tatea coaPselor.

Ajungi pe ceidlait mal, rebeiii incepura s5 caice

in picioare vegetalia in mod conqtiincios qi s5-9i

imprime de nenumdrate ori tdlpile in solul' umed

unde rdmAneau amprente. Acelaqi lucrtl se repet6

qi acolo unde incepea iateritul roqu, printre ierburi'

Intrigat, Enrique se intoarse spre Amerigo Kas-

singa care urmdrea cu atenlie operatiunea'

- De ce ? se interesd el'

Negrui zAhbi din nou arlt6ndu-gi dintii luci-

tor i ,

zArnhet.

el. DacdsE ahan-vin cele-

Enriquespre est,

h

Page 19: Jack Bruce-Umbra Tigrului

JACK BRUCE

- Vor ldsa destule urme ca si*i facd. pe por_tughezi sE creadd cb vrem sd ajungem I'a frorrtierazarnbianS, ii expiicd el. Aq bbiceiul...

Se intrempse qi ardtd spre rAul care se i:iei.dea1n pddure ceva mai, incolo.

- Noi vom urma curentul, acldugd el. Ajunqiin mijlocui copacilor, ne vom intoarce spre malgtergdnd astfei orice urmd a trecerii noastre.

Fdcu cu ochiul gi addugd i ,- trti rezer\l o surprizd, camarad.e. Misiunea

noastrd nu s-a terminat incd. Nici vorbd si ne in_toarcem in Zarnbia. Dimpotrivi, ne vom incireptaspre Ocean.

Ridicd bralul cerAndu-le rebelilor sd se incoio_neze in spatele lui.

__ Portughezii vor crede cd am reuEit s6 tre_cem prin ochiuriie plasei. N-o sd le tleaci niciodatdprin rninte s5 nei caute i6ngd coastd...

.,

*{ .

Masacrul taberei a fost descoperit de un avionL-19 ,,Bird Dog", atras de rotirea a zeci de vutrturideasupra acelui loc.

Asta se intAmpla cam pe la amiazd. ,In timp ce dddea alarma prin radio, pilotului

nu-i fu deloc greu sd observe urmele ldsate in la_

UMBRA TIGRUI.UI

terit cle vehicule. ReperS'foarte repede 9i rnaqinile

p*r$site lAngd rAu.La fa1.a locr-rlui a fost imediat tlimis un grup de

intervenlie transportat de elicoptere.Primul raport al ofilerului care comand:* acest

grup de intervenlie indica ci rebeiii erau probabii

in numdr d.e treizeci Ei c5. dupi toate aparen{e}e

fugiserl spre est.Dupd urmele ldsate, aveau un avans de pailu-

cinci ore. Dupd ce traversaserd rAul, o t6iaserh spre

pddure qi se infundaserd in ea.

I\{ai departe era practic imposibii s5 li se ia

Lrrma.Comandantul armatei deduse din acest raport

c5 r:ebelii, ca de obicei, vor incerca s5. ajungd' la'

sanctuarele situate d.e cealaltd parte a frontierej

zainbiene.

Albii asasinali nu erau niqte oarecare ! fin$ndcont de repercursiunile pe care masacrul arrea' si

le aibh pe plan internalionai, cartierui general or*

ganizd o vaste operaliune de incercuine ?ncercAnd

sd. taie clrumul fugarilor.

DupI doudzeci gi patru de ore, un grup de pa-

tru rebeli a cdzut intr-o ambuscadd organizath de-a

hlngu} uneia dintre cdile de retragere pe care gru-

pi-ll de co.mando ar fi putut s-o aleagd.

Cei patru ,oameni au fost impuqcali. Asupra

unuia dintre ei s-a gdsit un portofel care aparti-

nuse uneia dintre victime.

Page 20: Jack Bruce-Umbra Tigrului

38 JACK BRUCE

Cornandantul a tras in felul acesta concluzia cdrafionamentul lui era just qi cd rebelii incercau in_tr-adevSr sI se intoarcd in Zambia"

Banda se impirfise pur gi simplu in grupurimici in speranla cd vor fi mai greu de ."p"r"t giinterceptat.

Nurnai c5 toate celelalte cdutdri s_au doveditpAnS la urrnd zadarnice.

I I I

F{ubert intrA in birou qi 15s5 u$a grea sd se in-

chid5 automat in urma lui.

Domnul Smith stStea cu nasul in dosai'ul a9ezat

in tata lui pe birou. Era incruntat. Era cAt se poate

de cLar c5 ceea ce citea nu-i fdcea prea mare pl5-

cere.Hubert se apropie de unul din fotoliile de piele

rezenvate vizitatorilor, se 15sd s5 alunece in el 9i se

a;ezb picior peste picior. Purta un costum gri foar-

te sobru qi o cravatd in dungi. Fala lui de prin!'

ars6 de soare, era cAt se poate de destins5'

I)omnul Smith ridicl in sfArEi-t capul 9i se uitf,

la H.,rbert prin Lentilele groase ale ochelarilor lui de

miop, care il fdceau sd semene cu o broasc6 lestoasA

bdtrtni gi nostalgicd.._ Ce mai faci flScSule ? intrebi e1 cu un ton

rnohorAt.-_ Am privirea vioaie qi ur:ina limped'e, r[spun-

se F{Lrbert.

s

Page 21: Jack Bruce-Umbra Tigrului

40 JACK BR[", 'CE

- Perfect,pc-ntru tine...

domnul Smith. Imi -oare iline

In ;:ealitate nu ar5ta deloc ce un c;m tiruiapare bine de ceva. Rareori il vdzuse Hubert atAtpreoci_ipat.

- Iar au crescut ai'abii preful 1a petrol ? se ]ra*zarcli. ej. Dolirreiul nostrti a hrat-o iar pe-tie bot ?

I)omnul Smith suspind. ciin toti r5rr.rnririi.--_ DacI ar fi nlrmai asta ! se pl$nse ej. Ilarr

tul merge prost...

Hubert incepu si r$dd.*- In locul dumit,ale, eu ag 15sa totul hali& qi

m-ag duce opt zile in Florida. In zona aia fenneilenu lipsesc, qi nimic nu e mai potrirzit pentru refa-ccrea molaiului.

Dcmnul Srnith suspina din nor-1.- Numai cd nu eqti in lccul meu, din fericire

pentru tine... Dacd m-a$ hotdri sd pun cheia suLrpreg, la Casa Albd s-ar stArni panicd !

Hubei:t nu rezistd la tentalia unei inlep5turi..-_ Nimeni nu e indispensabi).. .- Du*te gi explicd asta acolo sus, ii rasp,"ulrase

doinnul Smith. Eu am incercat s-o fac, elar nicin-au vrut s5 m5 asculte. CAnd rnd duc sd cinezacasd la vreunul din prietenii mei, cloar ci nu mo_bilizea.zd, Garda Nalional5 !

Hubert dddu grav din cap.-- Vd plAng, oftd el. In mod sincer...

UMBRA TIGRULUI

Dor_nnul Smiih ii aruncd c 1:::ivire pieziqH, ezi-tAnd asupra feluiui in ca.re trebuia si inceap5..

- Hum..., f icu el.i,;i ageza rna.irrile cie prelat cu palrnele lipite d.e

birou.*- S5 vorbim mai krjne despre tine, fldc5Ltle, re-

lud el schirnbAnd suiriectul... Pentru c[ te simti infornli, e i:ine si pr:ofili de asta.

Lud in mAn* o mapd gi d deschise.-- Fresupun ci ai aLizit de Jonathan 'lVeaver ?Ilube::t incuviinld.-- l'{em}:rul Camer:ei Ret:rezentanlilor car'e a

fost asasinat in Angola ? I{ui'nai despre asta scriuto,ate ziarele.

DomnuL Srniih arlt[ cu clegetul dr"r::clu]iu spreclosar.

- Tocmai am primit fotografiil.e de Ia loculma.sacrului, zise ei. Nu sunt prea pldcute tra rredere...

Hubert dddu nepuitincios din umeri.- I-am carn c6utat, nu-i aga ? r,emarc5. ei. Ce

idee sd te duci la vAndtoare intr-o lari plin5. de re-beli ! T::ebr-iia sL se agtcpte l,g, ,una ca asta...

Domnul Smith dddu uqor din cap.

-- Aga pretind ziarele, ii airase el atentia. Ca-zr-il e prea frumos ca sd scape ocazia qi si nu scoatdarticole de senzatie. Md intreb dac5 nu culnva chiar:5:sta e motivul urmirit d.e rebeli.. Asmuli,rea ,opinei

arnericane printr-o lovituri de rlsr-lnet !

llub.-ri nidic6. interesat din s'orAncene.

4L

Page 22: Jack Bruce-Umbra Tigrului

4342 JACK BRUCE

-- D€ fapt, relu5 domnul Smith, Jonailran,Weaver, sotia lui gi prietenii lor vAnau intr-o regi-/une pacificatS, Nici o tulburare nu mai avusese locacolo de rnultd vrsme. Pe de altd parle, era srdr-cient de indepirtatl de zonele de insecuritate pen-tru ca apa::ent sI nu existe nici o teamd.

-_- Se pare ci rebelii le-au demonstrat contra-i'iui.

- Ai dreptate, recunoscu domnul Sn:iiih. Darceea ce s-;t intdnrplat era cu tcl.r-rl irnplevizibil.

FScu o pauz5.Ziarele gi televiziunea s-au ocupat imediat

de aceastd intAm,p,lare din cauza per-sonatritdlii vic-timelor, addugi el. DacA e sd ie dai crezare, Angolaar fi pustiitd de un rdzboi civii inverEunat. Rebeliiar mi$una peste tot gi ar masacfa pe toati lumea...

- Exa'ct ce infeleses,em si eu, zise Huber:t.- Imaginea e cu totul fals5, replicd domnr-ri

Smith. Dupi rdzmerilele sAngeroase din anii Eai-zeci, portughezii au reuEit si restabileasc6 ordineaaproape in toatS !ara. Cu exceplia unui triunghiingust situat in nord Ei unele zone de frontierd dinest, se poate admite cd pacificare este un succes to-tal. De un an qi jum6tate gherila scArlAie raude tot.

Domnul Smith se in,trerupse putin, apoi conti-nud :

---.* Au mai rlmas doar cAteva sute de r"ebeli cese ascund in unele @duri gire'u accesibile. Mai mult

UMgRA TIGRULUI

foamea decAt altaeva ii lmpinge uneori si ataceplantatiil,e.

- Dupi cAte am citit, nra,sacrarea lui WeaverEi a celor care il inso{eau a fost executati de o ban-di bine organizatd gi puternic inanmatS, obiectiHu,bert.

- Infonrn,aliile obfinute de mine ,con-firm5 acestlunru, recurroscu domnul Smith. bupa toate p,roba-bilit5tiie, a fost vor,b.a de un contando venit dinZanrbia. In urma eqecului rebeliunii, Eefii Ei o par-te di,n oamenii 1,or au trecut frontiera pentru a sepuine la ad5post. Guvernele de la Lusaka, Kinshasagi Brazzaville le-au acordat azil politic Ai dreptui dea-pi instala tabere de antrenament pe teritoriui ior.$l de acolo bandele fac incursiuni in Angola. Dareste pentnu p'rima datd, de mult5 vreme, cAnd unndi'ntre el,e pdtrunde atAt de departe in !arA.

- E sigur c5 venea din Zambia ? intrebd FIU-bert.- Domnul Smith igi indepSrtd mAinil,e cu palmele

flradreptate spre tavan._- Pcrtu.ghezii nu au nici o dovad5 sigurd, dar

este ipoteza cea mai verosirnild,'rispunse el. Rebe-Iii purtau linute de ca,mu-fl,aj in br-urd stare Ei erauinarrr"ati cu pugti Kalagnikov nou-noute. tre Ce alt6parte, urrn,ele pe care le-au l[sat indicS ci s-au re-pliat spre est. Armafta a organizat o acliune de in-cercuire qi a reu.pit si intercepteze partru dintpe 1e-beli pe un drurn ce ducea spre fruntie,ra zambiani.

Page 23: Jack Bruce-Umbra Tigrului

JACK ERU.C|:

' -_:'Sunt vii ? se in,teresd Hubert.- lWorfi, rispunse domnul Smith. Restrul ban-

dei a trecut prin ochiurile plasei...iii-il:eri iqi frecd bdrbia gAnditor.* Ce amestec avem noi in povestea asta ? in_

irabir el. E adevi.rat cd Jon,athan Weaver era meln-]rm ai Carnerei Rep,rezentanlilor, dar asta nu ex-plica. de ce CIA ar'...

- trVeaver nu se dusese in Angola doar sd vA:neze, il. intrerupse domnul Smith. Cdtdtoria maiavea drept scop unele contacte cu gur/ernul in "o'e-derea studierii posibilitS{ilor de,investire in Angolqa capitalurilor americane particulare.

Flubert in,cuviin!5 clAtinAnd din cap.-- Cr::edefi cE a-sasinarea lui poate avea un scotj

polilic ?

- Nu e imposibitr, rdspunse domnul Sn:itj:.DupH rnoartea lui, societSli1e vor fi rnult mai pri."[,indispuse s5-qi plaseze dolarii intr-o lard praeii sub-ve::siunii armate...

- Ca,npanie de presd ?- Sd nu mergern p6nd acolo, rdspunse don:nul

Smith. Nu cred c6 trebuie sd vedert in asta o ma-nevrd orchestra't5. Ziare,le s-a,u repezit asupra aces-tui fapt pentru cd au vdnet in el un mijioc de a*gispor.i tirajul. Nu se intAmpls in fiecare z,i ca .unrnembru al. Camerei Repnezentanlilor sd fie tdiat tnbucSli gi nevasta lui vioiatd de vreo treizeci de ne-gri dezl6nfu.ili. Dacd gi-ar fi gdsit moartea intr-un

UMBRA TIGRULUI

accident, d,e rna;gin5, nu li s-ar fi acordat decAt cA-tev.r randriL'i...

I{ubert qtia c5 e inutil s5-qi. ,obruscheze" Eefui.Dom,nul Smith nu aborda fondul problemei dec6.tat-unci cAncl credea el ci a sosit momentui. Apa cise instalS cAt mai confortabil in fotoliu si se inarmdcrr I'Ibclai'c.

- DupS cum qtili, reluS clomnui Smith, migcS-riie revolulionare angoieze sunt gi mai divizate de-cfrt in !5rile arabe ceea ce nu e pulin lucru. De opat"te se af15 Gwnsernu! reualw{ionar al Angclei inexi{ qi Armata de eliberare nagianald" a Ango.!.ei.Z.ona lor de influenld se situeazS in principal innordul !5rii. De cealaltd parte, Partidul luptei unit.ea africanil"or din Angola care provine din k[zgca-rea papu'lnrd. d.e eliberare a Angalei. Acestea men-lin tensitinea la frontierele orientale.

Dornnul Smith fdc,n un gest ou mAna de parcSs-ff,f fi scuzat pentr"u enum,erar'ea oare 'avea s5 ur-rnez'e.

- GRAE gi MPLA su:nt principalele organiza-{ii sul:versive, dar sunt departe de a fi singureXe,continui e1. Mai existd qi Frontul democratic pen-trw eliberares, Angolei, Uwianes, populagi,tlor di,n.Angala qi Miqcarea antk:ol,onialistd. Fdra a uita{Jniunea na[ianald, a muncitarilor din Angola qi{"iniunea nalionald pentru i,ndependen[a totald, a.Angolei...

- De ce s5 nu fie ? zise cu ironie Hubert.

,l i)

Page 24: Jack Bruce-Umbra Tigrului

47ltt) JACK tsRIJCE

- $i inc5. nu {i le-am amintit decAt pe cele nraiiinpor:tante, il asiguri dornnr.rl Smith. GRA.E igi arebazele in Congo-Kinshasa, iar MFLA in Congo-Era-zzevTlle'precrnrr qi in Zarnbia. Ceilatli se descuncd"qi c i curn pot. . .

5e iniierui2se doul secunde.- Toli aceqti oameni se inleleg intre ei precltm

cAinele cu pisica, continua dolnnul Smith. ilei;icbiectivul 1,or comun este acela de a-i ar-unca peporiughezi in m,a,re, nli e rrai pulin adevll-ai ca_ tc!isunt foa,rte hotarAli ca lucrul acesfa sa se realizezenumai in pr,opriul lor profit. igi petrec timpr.rl r.e-dactAnd proclamalii razbunatoare in car,e se acuz6recJ.proc de cele mai mari rele. iqi pun f5"rd incetarebe[c in roate, s i asta nu nunrai la f igurat . L i s-a in-tAmplat nu o dat[ sd se dedea la adevdrate b5t6]iiintre ei qi au mers pAnd. aco,lo incAt au fu,i"nizatpcrtr-rghezilci- inforrnalii care sd ducd ia c qi mai si-gu-ra eliminare a cona{ionali}cr }or...

. Incdntltoar,e mentalitate !

- IlupA curl vezi... O asemenea a,titudine pca es5. ne pard absolut ilogic5 qi de neinleles, dar tre-buie sd nu uitim cd ne aflSm in Africa. Cu tcatecd nime'ni nu recunoaqte, rivalitdlile tiribale joaciiaici un rol determinant. in nord se gAsesc mai alesbakongoqi, in weme ce centnrl e populat de banz-bundiqi, iar sudul ldrii e ocupat de umbundugi. Celetrei ebrii nu s-au iubit prea r,;iuit niciodat5...

- A$a.. .

UMBRA TlGRULUI

- Mai trebuie sd addugAm gi opiniile politiceraciica] opuse, continul dornnul Smith imperturba-b,;. i;RAtr sL- vrea strict nafionalisi Ei cle inspiiafierel.igi as5" In aqa m5surd incAt si-a fondat propriaEiseiric5, Bisericct lui Cristas dirz Angol.a. Una din-ile caracteristicile ei este de a primi fdrd deosebiiein rAnduril,e ei pe credincioEii de toate confesiuniie.Un soi de ecumenism a,u*ant la k:ttre. RugAciuneae obiigatoiie, i,a,r oficianlii sunt atAt preoti catolicicAt gi preoli protes,fanli.

*_ Cu ,alte cuvinte, aceEti oameni cumsecadenu-qi taie gAtul decAt du.p5 ce s-au rugat Ia Dumne-.7Al l

. -_ Aproape cam a;a... In schimb, MpLA eslenlai:xisti convinsi. i\[ajoritatea cadrelor ei au fostinstruite ]a Moscova sau la P.ekin. Ar-r inl.ocuit bi-blia cu cirticica ro$ie. Obiectivul lor este si instau-reze in Angola o dernc,cralie pcpulara.

l{uberi incepea sd.-si faca o idee despre ce-l aq-lepta.

_- Ca sd rezumdm, conchise domnui Smith,este un adevirat bazar. $i politica noastrd nu aran-ji-azi nimjc ! Cu to.ate cd. Fortugalia este aliatanoasird in cadrul NATO, Depa,r:tamentul de S'Lata suslinut totcleauna mai mult sau mai p,tifin peunii r:qbeiii in num,ele anticolonialisnrului. Avem oresponsabilitate directi in special in declangareardzmerilelor sAngeroase din 1961.

Ilubert dddu indiferent din umeri.

It l

i l l

Page 25: Jack Bruce-Umbra Tigrului

J,qCK BRUCE

- Nu e nimic nou, observS el. L-am sustinuigi pe Fidel Castro ca si-i permitem sA ia puterea !

Domnul Smith lncruntd din sprAncene de parcis-ar fi simlit vizat.

_- De muitd vreme munca noastr[ constA in acorecta minciunile gogonate ale politicienilor. co-mentd el cu un ton dczamdgit. Li se pare c5 e unlucru inteligent s5 sufle in foc in numeie marilorprincipii. Dupd aceea insd, cAnd ioata casa arde,incep si strige gi ne chearnS pe noi sS stingemfocul" . .

Domnul Smith suspind..- In ceea ce priveEte Africa, continui e1, in

sfAr;it au in{eles. Dar va fi mereu harababurb atAtatimp cAt Departamentul de Stat nu se va hotdri saadopte o politic5 coerent5. Nu putem lupta impo-triva chinezilor in Tanzania sau ln Congo-Brazza'viile qi in aceiagi timp sd condamndm Rhodesia $iAfrica de Sud la ONU. AceeaEi problemi e qi inAngola.

Hubert il aprobd cl5tinAnd din cap.Efectiv... trebuie sd-{i fi pierdut jr-rdecata

continu6nd si suslii rebeliunea in vreme ce o&-menii nogtri de afaceri intenlioneazd, s6" fach inves-titii in lara resi1ectivb...

Domnul Srnith avu o mimici sceptic5..* SA sper5m c5 vei fi auzit...

Lui o foaie din dosar Ei o parcurse in mare vi-tezd.

UMBRA TIGRULUI

- Dar nici noi nu am rlmas inactivi' declari

el. Roiul nostru e de "a prevedea viitorul' oricare

ar fi el. Am reuqit sd plasdm cAteva "jaloane" pe

lAng5 GRAE 9i MPLA ca qi in interiorul altor.miE-

cdri de mai mici imPortan!5'

Hubert s-ar fi mirat s5 fi fost altfel'

- ln principal, poate cd te va interesa sf, ;tii

cd ,,vechiul" tdu complice Enrique Sagarra se af15

in Zambia, ad5ug5 domnul Smith' fine locul unui-

,,instructor" cubanez pe care Havana il trimisese

acotro ca s5-i otganizeze pe rebelii din MPLA'

.- Sirmanul ! f5cu Hubert' Presupun ca' a

avut ceva necazuri Pe traseu ?

Domnul Smith nu-i rdsPunse'

- A trecut ceva timp de cAnd Enrique nu ne-a

mai trimis ve$ti, relui el' Nu e deci imposibil s5

fi participat chiar ia operaliunea impotriva taberei

lui Weaver. Altfel,,asta ar insemna c6"'

igi las6 ftaza neterminatd insolind-o cu o gri-

masS de nePutin!5'- Deocamdatd prefer s5 cred cf, nu i s-a in-

tAmpiat nimic nepldcut, adiug[ el' Te trimit deci

la Luanda' Avem un .contact cu o celuld' din

GRAE. Aceasta va completa informaliile pe care

' Enrlque ni le va trimite despre MPLA'

Hubert strAmbS din nas'

Pii adineauri ali spus c5 aveli cieja infor-

matori ia fala locu1ui...

4 - cd. 700

t

Page 26: Jack Bruce-Umbra Tigrului

- Mi se pare de dorit sd. avem acolo pe cinevaca tine, se limiti sd rdspundd domnut Srnith.

Pentru cine il cunorytea, aceasta nu putea sd in_semne. decAt un singur lucru : ;tia mai mr_ilt dec6tvoia sb spuni.

_* Este posibil ca uciderea lui Weaver sa nu fiedecAt o manevrd pentru a-i face pe oamenii d.e afa_ceri americani sd nu mai investeascl in Angola,deciard ei. Totugi nu putem elimina toate cel"eialteeventuaiitSli. Rebeliunea pare definitiv porolitd,dar asta ar putea sd fie semnul cd se preg6tegte ovAlvdtaie.

Domnul Smith iqi scoase ocheiarii gi incepus5-qi lustruiasci cu meticulozitate lentileie, ..i obucSlicd de piele cle cdprioard scoasi clin buzuna_rul de ia vestd.

- Tu trebuie sd descoperi ce se ascunde aici...Fdcu o pauzd.*_ Angola este o lard de viitor, actualnlente in

plind dezvoltare, relud ei. Venitul pe cap de locui_tor este deja unul dintre cele mai importante dinAfrica. Este pe locul trei printre producdtorii decafea. Tot acolo se gdsesc diamante si minereuri defier cu concentralii mari. De curAnd. s_au descope-rit zdcdminte importante de petrol, gi nu e delocexclus ca subsolul sd conlind cupru qi uraniu...

Inleleg, zise Hubert. Ar fi cu totui regreta_bil ca rebelii sd transforme acest adevbrat C n"_rado in democralie populard...

UMBRA TtORULUI

- Asta e, f15cd.uie, zise domnui Smith' E

dul t6u sd intri in scen[ !Huibert inlelese c6 intrevederea s-a terminat'

Se ridicH.

JACK tsRL.JCE t r1i ) .1

- Howard ilrnunlite", conchise

va inmAna ,,instrucliunile am6-

domnul Srnith. iti ur;ez noroc.'.

hT

Page 27: Jack Bruce-Umbra Tigrului

Hubert dddr-L cheia func{ionarului de la recepliegi se indreptd spre ieqire.

Hotelul Cant:inental era situat pe r?ro DuarteLopes, col! cu auenid.o Restauradores cle AnAoia,una dintre principaleie artere ale cartieruiui erlro_pean din Luanda.

Hubert inchiriase o magini Voiksrvagen pe careo lSsase ln fal6 la Judo-Club, la doi paqi de acolo.Ajunse la maqind merg6nd cu pasr_il lui supiucale trdda atletul in plind condilie fizicd, se aqez5la volan gi porni motorul.

Dupd ce demard, intrd pe ru& Avelino Dias sise integr5 in fluxul circulaliei indreptAndu_se sp,:eilda|tnnba. piata cea mare care constiti;ie purrir,iuandezi centrul oraqului.

In mSsr,rra posibiiului, de fiecare datd cAnd aveao misiune intr-nn loc pe care nu_l cunoqtea, I{u_bert incepea prin a face cAt mai bine cunoqtinla cucadrul.

T-JMtsRA TIGRULUI

ln afai'a fapLului c5" asta ii permitea si se fami-

liarizeze cu locurile si sd-Fi stabileasc6 puncte de

reper, experienla il inv[lase ci un astfel de demers

se poate dovedi foarte prelios mai tArziu. Un fel de

al gaselea sim! il fdcea sd perceapA anurnite tensi-

uni ascunse care existau uneori in spatele unei at-

mosfere nep[sitoare sau vesele.

Soarele scdpdtd cu repeziciune deasupra Atlau-

ticului tmpodobind deja cu nuanfe roz etajele sll-

perioare ale marilor imobile ultramoderne.

C data cu ora inchiderii birourilor 9i administra-

liilor, strdzile fuseseri invadate de numeroase lna-

qini, dar }5!imea Eoselelor ;i mullimea loctlrilor cle

refugiu f[ceau circulalia destul de suslinutd.

in ciuda latitudinii, la mai pulin de zece grade

de ecuator, cdldura qi umiditatea r5.m6'neau prerfect

suportabile. Infiuenla oceanuiui era beneficS. Nici

pomeneald de cSldura copleqitoare din alte oia$e

precum Kinshasa, unde Hubert avusese deja oca*

zia si poposeascA.

Pe trotuarele decorate cu mozaicurl clupi rre-

chea iradilie lusitand, trecS.torii mergeau fArE s[

se grdbeasc6. Erar-r tot atAlia negri in haine euro-

pene cAt Ei albi. Fiecare mergea al[tuli de ce]alalt

intr-o ambian{d de cumsecEdenie naturalA, far5

nici o stinghereal6.

Mai puteai remarca un numir important de

rnesti.qas amintind ce pre:zenfa portr-lghezilcr clata

IV

Ir

Page 28: Jack Bruce-Umbra Tigrului

JACK BRUCE

de peste patru secole qi ficAnd astfel dovada ab-sen{ei totale a rasismului ia ei.

ln unele privinfe, mai ales in problema asimi-Idrii, Luanda nu se deosebea mult de Brazilia.

VizAnd mul{imea destinsi qi zAmbitoare, ilivenea greu s5-!i inchipui cd in c6teva provincii semai menlineau inc6 focare de gherii6.

Hubert merse in direclia colinei care dominaportul, apoi fdcu la dreapta ca sd ajungd pe ceiebraAuenid.ry I'/Iarginal care se intindea de-a lungr.ll !5r-muiui.

La extremitatea cheiuiui lung - impAnzit demacarale - care proteja portul, un pachebot albse pregdtea,sS acosteze. Vreo $ase cargouri trdse-serd deja ln fala antrepozitelor perfect aliniate. A1-tele agteptau in larg. Portul dddea impresia uneianima{ii prospere.

Hubert frAnd sd dea prioritate unui autobuz ,cuirnperiald vopsit in verde gi, alb.

Aterizase in cursul dup5-amiezii pe aenoportulPresirlente Crs.ueiro Lopes, venind de la Paris, cuescalS la Lisabona. Cilitoria nu ridicase nici o pro-blem5.

ln aceasti misiune, actele Iui Hubert ii atribu-iau nafiionalitatea francezd qi certificau ci este zia-rist. Horvard nu-gi prea chinuise creierii sd-i g5-seascd o acoperire originald...

Polilistul insircinat du controh.rl paEapoartelorpusese viza turistici fdrd sd ciipeascd, Nu scria in

UMBRA TIGRULUI

el cd Hubert se considera c5. lucreazd pentru un

ziar cu opinii foarte net pr.ogresiste Ei cd publicase

deja mai multe articole ostile menlinerii suvei'ani-

tdlii portugheze in Angola..Un taxi, condus de un tAndr negru ce 1:area 1'.*:

deptrin satisfdcut de soarta lui, il duse pe Hubert

pflni in oraq. De la Paris ii fusese rezervath pe nu-

meia,trui o camerl la hotelul Continental'Dupi ce luase in primire camera Ei ficuse un

du$, Hubert iegise la plimbare. Sunase de ia o ca-

bind publicd la numirul care figura in ,,instrucliu-nile am6nunlite"'

Acestea indicau cb corespondentul lui purta nu-

mele de cod Florentino, dar nu se preciza dac[ per-

soana in cauzi qtia cb lucreaz[ in realitate pentru

CIA. in aceastd privinli se impunea deci cea mai

nafe pruden!5.' Dupb schimbarea frazelor de recunoaEtere,

Florentinoil ficuse pe Hubert sd inleleagd cd ii

era bu neputin!5 si stea prea mult de vorbi Ia te-

lefon, dar cd aqtepta venirea lui Ia Luanda 9i cd in

consecintd totul era pregStit' Ii fixase o intAlnire

la zece seara pe ll,ha Ei ii comunicase noi fraze dc

recunoa$tere.. ln 'toatd povestea asta se simlea amatorul con-

qtilnci.os, dar Hubert nu putea decAt sb accepte'

,,Instruc!iunile amdnunlite" insistau intr-adevSr

asupra faptului c5 trebuia si aibd incredere in

F.Larcntiwo qi si nu ia contact ctt reprezentantulfitlt$'{'*t

I

Page 29: Jack Bruce-Umbra Tigrului

JACK ERUCE

CiA decAt in ultimd instantS. FArd fndoiaid cd seintenliona ca acesta sd nu afle cd mai existd o re-lea de care el nu gtia.

$i mai exista o explicalie. Reprezentantul CIAocupa un post oficiai la consulatul general an Sta-telor Unite din Luanda. In aceste condilii, dacS erasupravegheat, ar fi putut si pard ciudat c5. se tn-tAlneqte cu un ziarist ,,angajat". Acoperii'ea ]ui Hu-bert ar fi putut fi grav compromis5.

Oricum, Hubert ar fi vrut tare mult sd $tie cehram purta acest Flarentino. Era un agent de-aldomnului Smith, sau servea doar ca intermediarpentru a pune in contact anumiie persoane ,,de in-credere" cu rebeiiunea ? In aeest ultirn caz, cuncrg-tea in mod obiigatoriu filiera pariziand prin inter-mediul cdreia fusese contactat.

Hubert se vedea deci obtrigat sd joace foartestrAns pentru a nu se da de gol. Dar domnul Srnith;i Hor,vard avuseserd probabil motivele lor lAsAn-du-l ?n mod voit in incertitudine. \

Va vedea e1...Deocamdatd, Hubert nu avea nimic de f6cut

lnainte de ora intAtnirii. Aqa cA putea sd vadd ora-gul. Dupd aceea se putea duce sd ia masa intr-unuldin restaurantele de pe ll,lza.

Auenids l\farginal era plind de iume. Era oraIa care luandezii ieqeau la plimbare-qi admirau apu-"sul soareh-ii. O mullime coloratd si vesell z6"bov,ea

UMBRA TIGRULUI

sub palmierii dinspre ocean, pe trotuarele impodo-bite cu motive decorative care aminteau de Copa-cabana.

Dacd asemdnarea cu faimoasa piaji de la Riode Janeiro devenea si mai suiprinzbtoare cAnd ve-cleai mariLe clidiri ultramoderne, mai departe insdnimic nu mai era la fel.

PriveliEtea merita osteneala deplasdrii; putindsd admii:i antica fortdrea,ti Sao Miguel pe care soa-rele la asfinlit o inveqmAnta in nuanle de mov.

Hubert admira spectacolul, dar acorda ;i o mareatenlie ogiinzii retrovizoare.

Un obicei mai vechi...

Pe cAnd vira in direclia pielii Diego Cao, undebuildingul care adS.postea Centro de infarmuQao eturismo de Angol':t marca sfArgitul aleei Ei totodatdinceputul portuiui, Hubert zdri o ma;in[ Opel deculoare cenuEie care se linea dupd el.

Coincident5 ?

Devenea din ce in ce rnai greu de admis. Hu-bert reperase deja maqina cenu$ie in urma lui ime-diat dupd ce demarase. O vdzuse apoi la aceeagidistanld respectuoisd pe toatd durata traseului.

Dat fiindc5 se ldsase in voia circulatiei Ei ciaceea nu era singura magind care se menlinea inurma lui, nu-i acordase o atentie deosebitS, multu-mindu-se doar sd-i inregistreze prezenfa. Acumins5, linAnd cont de ocolul pe care-l flcuse, c& sA

nt

it .

Page 30: Jack Bruce-Umbra Tigrului

JACK BRUCE

poat5 ajunge la Auenid.a Marginal, totul semena cur.rn filaj clasic.

Prima idee a lui Hubert fusese c5' Fl"orentr,nopusese pe cineva s5.-i urmireascS. Cu toate c5 nu*ispusese unde st5, la Luanda nu erau chi'ar atAt demulte hoteluri qi se putea informa foarte bine prin

telefon.Dar de ce ?'Fl,orenttno nu era decAt un inteirnediar:. Roiul

lui era sd*l puni pe Hubert in legdturd cu cei pe

care dorea s5-i intAlneascd. Era pulin probabil sdfi avut pe cineva in siujba lui care s5-i faci aceastdtreabS.

Releaua luandez5 pe care o avea GRAE ?

Nu era imposibil. In ciuda recomanddrii luiFlorentlno, era normai s5 fie b5nuitori. Faptul cdil introduceau pe Hubert in organizatie, constituiapentru ei un mare risc. Poate voiau si se asigureci se comporta ca un ziarist qi ci nu se intAlneacu persoane cu care n-ar fi trebuit si se intAl-neasc5...

Printre altele, cu polilia portugtrezd,..

Eventualitatea interventiei unei retele rivalS cuGRAE nu era nici ea exclus6" lgi amintea cd IaWashington domnul Smith insistase asupra rdzbo-iului pe care-il duceau intre eie diferitele'rniqcdride rebeliune.

UMBRA TIGRULUI

Hubert se hotiri sI verifice. SemnalizS, trecupe banda din stAnga qi lncetini spre a face cale in-

toarsd la urmdtoarea intersecfie.O camionetd, pe care o depSgise cu o clipd mai

inainte, se plasS exact in spatele lui in momentulin care frAna, ascunzAnd din nefericire maEinaOpel.

In fa!5 circulafia era relativ densi. Hubert tre-

bui sd aqtepte inainte de a putea manevra astfei

incAt sd se strecoare printre maEinile care veneaudin sens invers.

Cind reuEi in sfArqit s-o fac6, Opel-ul nu se mai

vedea nicdieri.Hubert didu resemnat din umeri. Pentru cf

nu-l d.ep5gise pe stAnga atunci cAnd se oprise, pro-

babit c5 ficuse la dreapta sau intrase in garajul

unui imobil. Fusese deci o alarmS, fals5...

In rnijlocul golfului, IIha de Luando qi i'nsuli-

lele care o prelungeau, cocotibrii iEi etalau frunzigul

des care contrasta pldcut cu nisipul alb. CAteva

veiiere profitau' .de timpul rdmas'pAn6 Ia apusul

soarelui pentru a mai face cflteva plirnbbri' Doui

bSrci cu motor trigeau doi schiori care se distrau

intretiind mereu ciArele de sPumd

Hubert supraveghea din instinct ogiinda retro-

vizoare. Tocmai depigise cl5direa care adlpostea

Automouet Ctube c6nd Opel.-ul cenuqiu aplru din

nou in spatele h.ri, depi$ind cele doui qiruri de ma-

Eini pentru a ajunge iar la distanla potrivitd"'

595B

A I

Page 31: Jack Bruce-Umbra Tigrului

JACK BRI-JCE

De data asta nu mai putea fi nici cea mai rniciindoialS.

Degi la Luanda existau cu siguranld mai multeOpel-uri cenuqii, faptul cd se menlinea in perma-nenld la o distan!5 de cinci vehicule de el echivalacu o certitudine. De acum inainte trebuia sd maiafle ce doreau ocupanlii lui.

Hubert incercase de cAteva ori s5 zdreascd cAtepersoane erau induntru. Nu reugise. Fie cd il im-piedicaserd maqinile intbrcalate, fie cd soarele, josla orizont, se reflectase in parbrizui maginii cenuqii.Aqa cum se intAmpia qi acum. -

In timp ce continua sd inainteze, adaptAndu-giviteza Ia viteza celorlalte vehicule, Hubert se str6-dui s5 reflecteze pulin la situa{ia de fa!d. Nu cre-dea ci viala i-ar fi in pericol. Nu mai fusese laLuanda de destul de multd vreme.

Era prea devreme pentru ca acoperirea lui sifi fost datd in vileag. Asta ar fi putut insemna ogregeali fdcutd la Paris, ceea ce era pulin probabil.

Pe de altd parte, nu s-ar fi ardtat chiar aga, curiscul de a-l pune in gardd. PresupunAnd cd ar fivrut s5-1 suprime, ar fi trebuit sA agtepte o ocaziefavorabild pentru a-l ataca prin surprindere.

Nu putea afla mai mult decAt obligAndu-i s[dea cdr,tile pe fa!d.

Dificultatea manevrei consta ln faptul cd unsimplu ziarist nu s-ar fi aritat bdnuitor gi n-ar fidescoperit aga de rapid filajul. Trebuia deci sd

UMBRA TIGRULUI

aclioneze ln aga fel incAt ceilalfi sd nu bdnuiascdnimic.

Pe de altd parte, nici nu putea fi vorba sd-i linadupd el pAni la ora intAlnirii...

La hotel consultase un plan al oraqului Luandaqi al imprejurimilor. Putuse deci sd-qi facb o ideereiativ precisd asupra locului. Poate cd qoferulOpel-ului nu se gAndise sd facd piinut in vedereaunei deplasdri lungi. Maqina lui insd avea rezer*vorul plin. Poate cd exista o posibilitate. Dacd n*arfi mers, Hubert s-ar fi strdduit sI gdseascd aitcevainainte de ora intAlnirii.

In schimb avea si se expund. deliberat, f6ri nicio posibilitate de ripost6. Ceilalti nu incercaserd ni-mic atAta vreme cAt se aflaserd in orag. Dar odatdpSr5sitd Luanda, nimic nu putea permite sd ii seprevadd intenliile.

Din cauza controalelor de Ia aeroport, Hubertconsiderase preferabil si nu*qi ia nici o armd. Ca-litatea lui de ziarist progresist poate cd fusese sem-nalatd poliliei, ceea ce ar fi putut sd ducd la uncontrol serios al bagajelor. Descoperirea un'ei armear fi compromis din start misiunea in aceastd !ard.

In aceste condilii, nu putea decAt si spere cdurmdritorul sau urmSritorii nu aveau intenlii prearele in privinla lui.

Inainte de a ajunge la colina in vArful cdreia seridica fortdreala Sao Miguel, Hubert incetini ca ;icum ar fi vrut sd contemple minunata panorami

61

I.*.t

Is

I

Page 32: Jack Bruce-Umbra Tigrului

62 JACK BRUCE

pe care o oferea lllza. lViaEina cenuqie il imit6 cu oconqtiinciozitate demnd de iaudd, pdstrAnd aceea;idistan!d.

Tot nu putea s5 vadi cAli erau in[untru...Hubert aceelerd din nou ca s5 ocoleasc6 pro-

montoriul care marca extremitatea golfului gi ca-pbtul vestitei Auenirla Marginu!. I'/Ierse mai cLe-parte pe PrctLo. de Bispa, unde c€iliva inotdtori in-t€trziati se pregdteau s5-qi strAngi bagajele, apoitrecri pe lAngd Burria Ecart.otrzico. In mai pulirl deun sfert de ord, globul enorm gi insAngerat al soa-relui avea sd se scufunde ln valuri.

Un avion Fokker de pe liniile interne trecu pedeasupia l5rmului pentiu a ateriza pe aeroportul acdrei pisti principal5 se indrepta spre ocean, darnu ajungea chiar pAnd la mal..

In fa!d, drumul continua pe lAngb ldrm pAnh lalocul de v5rsare aI rAuiui Cuanza, la ;aptezeci dekiiometri de Luanda. Contrar nordului Luandeicare se termina cu faleze, coasta de sud era piatd,cu exceplia cAtorva coline, printre cate l{Iorro dosVeados, Colina Cerbilor. Interesul pentru ea constain principal in aceste plaie splendide qi in admira-bila peninsulS Mttssul,o, adevdrat paradis plantatcu stejari gi cocotieri. Nu era deci nimic eiudat indorinla lui Hubert de a admira apusul soarelui ctrinacel loc.

In spate, maqina cenugie nu mai putuse sA um-ple distanla. De la iegirea din Luanda, nu mai pu-

UN{BRA TIGRULUI

teai intAlni decAt magini care se intorceau de laplajd qi se indreptau spre capitald.

Hubert conduse mai departe incd vreo dou5*zeci de kilometri. Dupd micui sat balnear Belas,ascuns printre copaci, Hubert considerd cd plimba-rea durase destul. Deoarece urmdritorii se linear.ldupd el cu inc5pSlAnare, trebuia s5-i obiige sd ac-tioneze. Oprindu-se la ieqirea din urmdtoarea curbdfdrd vizibilitate, Hubert i-ar fi constrAns sd ia ohotdrAre intr-un sens sau in a1tul.

Sau ;i-ar fi continuat drumul ca gi cum n-ar fifost nimic - qi ar fi fost destul sd facd cale in-toarsd pentru a i se pierde urma -, sau ar fi opritqi atunci ar fi urmat explicaliile...

Hubert nu trebui sd agtepte aparilia loculuiideal. Ydzu in oglinda retrovizoare cum Opel-ul seapropia din ce in ce mai mult.

CAt vedeai cu ochii nu se zhrea nici o altA ma-qind. Hubert simli un nod in stomac.

Dupd toate probabilitdlile, ceilalli hotdrAserf, sdtreacd la actiune

StdpAnindu-gi pornirea de a apdsa pe accele-ralie, Hubert se ldsd prins din urmd fird. sd m5*reascd viteza. In acelaqi timp se intreba daci nucumva fdcuse o gregeatrS grosoland facilitAndu-leastfel misiunea. Nu puteai gdsi un colt mai favo-rabil pentru o lichidare discretd !

Opel-ul cenugiu continua sd cAgtige teren. Hu-bert putu acum sd constate cd in6untru erau trei

Il[

Page 33: Jack Bruce-Umbra Tigrului

O:)t )+ JACK BRUCE

oameni. Incerci zadarnic sd-qi dca scama dacS iqipregdtiseri armele sd deschidf, focul in momentulin care urma sd treaci in depdgire pt: iAng5 Volks-wagen.

ln acest caz, singura solulie e.licacc cra sd frA-neze brusc cAnd vor ajunge in drcptr-rl lui, dere-glAndu-Ie astfei tirul. LdsAnd maEina i;ai-qi continuedrumul, Hubert se pregdti pentru actionarea pe-

dalei de frAn5.Magina din urma lui ajunsese acum la vreo

doudzeci de metri. Nici o arm6 tru pdrca sd tin-teascS prin ferestrele deschise, dar asta nu insemna

nimic. Poate ci ceilalli nu voiau s[-rsi trirdeze in-

ten{iile decAt in ultima secundir.

Apoi totul se petrecu -loartc rcpcdt"

Exact inainte de a aiungc in drcpl.ul ma"sinii lui

Hubert, Eofei:ul Opel-ului inct't,itti ulor pentru a di-

minua vrteza relativ5. Apoi, in timp ce Hubert

apisa cu toatd puterea pe frAna, maqina cenuEie se

ab5tu din drum s5-i taie calea' Cu un s;crAqnet du-

blu de cauciucuri, cele doud maEini incepurA sE se

clatine inainte Ei inaPoi.

Dus de elan, Opel-ul luase un avans de vreo

treizeci de metri. ln vreme ce Volkswagen-ul se

oprea la marginea drumului, rnagina cenuqie incre-

menea qi ea de-a curmeziEul qoselei' Ce bine cd Hu-

bert prevdzuse totui qi incepuse s5 frAneze inainte !

O fractiune de secundd intenlionase sd intoarc5pe loc qi s-o qtearg6, apoi i;i zise cd asta n-ar fi

IJMBRA TIGRULUI

servit la nirnic. Mai pr"rternic gi mai rapid, Opel-

ului nu i-ar fi fost deloc greu s5-1 ajungi din urmd.Fentru c5 ceilalli nu incercaser5. sd-tr impuqte, eramai bine sd vadd ce voiau.

Portierele maginii cenuqii se deschiserS. lai:g'Doi birbali lAEniri afar5, in vreme ce al treilea r5-mase la volan. Hubert vbzu un negrll inalt ctl o

fa!5 ca de abanos gi un mesti,go mai mic de statur5,dar care impresiona in schimb prin i5limea umeri-icr. Nici unul dintre ei nu avea in mAnH vreo ai:rn5.

Hubert vdzu in asta un indiciu lncurajator. Pre-fdcAndu-se nedumerit gi totodati furios, cobori gi

el indreptAndu-;i degetul spre frunte apeiAnd asi-fel la un gest de .o claritate internalional5.

- Cred ci sunteli cbm bolnavi, zise e1 rrAnics

exprimAndu*se in francezS. Ali fi putut provoca uiraccident !

Negrul se opri la trei metri in timp ce metistiirdmase in urma.

- Vrem doar.sS-!i vorbim, ii rispunse primulcu un accent foarte puternic. Cu aceea;;i ocazie, amdori s5-!i vedem pulin actele...

Hubert se incrunt5.- Sunteli de la polilie ? se mirS el. FTU crecl s5

fi comis vreo infracliune...Cei doi se uitarS unul la altul, apoi negru zAr:r'pi

amuzat.

5-0d 706

Page 34: Jack Bruce-Umbra Tigrului

o,rlo JACK BRUCE

- Nu suntem de la polilie, ritspunse el. Ba aqzice c6, dimpotrivd !

Intinse mAna.- Acum, actele...In acest timp, soferul Opel-ului intorsese rna-

gina gi oprise pe partea cealaltd a drumului.Itrubert ezitd un moment nestiind ce atitudine

sd ia.

- Pentru cd nu sunteli de Ia politie, nu vidnici un motiv pentru care ar trebui si vd ardt ac-tele, rdspunse el tdios preficAndu'se cd vrea sd nrcein maqin6.

Negrul arunc5 o privire rapidd pe drum s5 seasigure cA nu se vedea nici un vehicul.

- Cu atAt mai riu pentru dumneata, zise eIfdc6nd un semn insolitoruiui siu. Tot le vom ve-dea... Fie cd vrei sau, nu !

Cei doi birbali pornird spre l{ubert incerc6nds6-l prindd la mijloc, blocAndu-l cu spatele deVolkswagen pentru a-l ?mpiedica sd fug5. Se vedeabine ci se pricepeau.

Ifubert ar fi putut sd se descurce cu uqurinlH,dar nu era decAt un ziarist, iar ceilalli ar fi consi-derat ciudat ci dH dovadd de o prea mare cunoag-,tere a tehnicilor de luptd fdr5 armd in fala a doiadversari. Acoperirea ii impunea sd se lase invins.

Lovi cu pumnul destul de stAngaci pentru canegrul sd se poatd eschiva fdrd greutate qi se in-

UMtsRA TIGRULUI

toarse imediat spre metis, pe care il lovi la rnaxilar

avAnd grijd si nu fie prea eficace.

Incepu o tupt6 confuz6. De o parte, Hubert care

se agita ca un apucat, de parcd ar fi vrut cu ade-

vdrat si se apere, evitAnd cu grij5 s5 loveascd aqacum ar fi putut. De cealaltS, cei doi b5i6ali carepdreau dornici mai mult s5-1 imobilizeze 9i sd-l

menajeze decAt si-l loveascd ca sd-l scoatl din

curs5.Ar fi putut s5 dureze aga multd vreme...

PAni la urm6, cei doi se siturar5. Hubert iEi

d5du seama gi, fdrd s5 incerce sd pareze, incas5 o

directd. la stern, urmati de o loviturd la ficat care

ii tdie respirafia. Se 15si sd cadd ln genunchi, dAnd

din cap de parci ar fi fost complet groggA,

Metisul profitd ca si se strecoare in spatele lui

si si-i imobilizeze mAinile la spate. Cu gura des-

chis6, de parcd ar fi ciutat cu disperare s6*9i reg6-

seascb sufiul, Hubert nu incercd nimic pentru a-l

impiedica. Apoi negrul se aplecd sd-i controleze

buzunarele.

- Vezi bine, zise el liniqtit. Dacd te-ai fi ar6-

tat inlelegdtor, n-am fi fost obligali sd ajungem

aici. Durnneata ne-ai imPins...

Hubert gAfAia destul de convingdtor ;i nu opu-

nea nici o rezisten!5. Negrul ii iui paqaportul qi

portofelul gi se d6du doi paqi inapoi sd le cerceteze'

h-&

Page 35: Jack Bruce-Umbra Tigrului

I

JACK B,qUCE

DupS ce rdsfoi fiecare paginir a parsaportului.pentru a examina vizele qi ;tampilcle poli{iei defrontierd, deschise portofelul.

P5rea in mod deosebit interesat de iegitirnaiiaprofesionalS., de cartea de credit, de legitima{ia d-emembru a unui club, alte hArtii mai mult sau maipulin personale pe care figr-irau adrese sau intAl-niri care nu trebuiau uitate.

In privinla asta nu era nici o prokrlemS. Legiti-maliile erau mai adevdrate decAt daci ar fi fcstautentice, qi Hubert invSlase cu grijd semnificaliaadnotdrilor pe care le fdcuse chiar el folosind maimulte pixuri de culori diferite..

(lr lrrrl 1r't 'bt.ria sii f ic pus5 la pr,rnct o ,, le$endi",spt, t ' i ; r l i r l i i OIA r t ' r ipccl .au ccl t : mai mici detal i i . FLI-

l , ' ; r i r i ; r : r i i r t t ' tcr l r ' t ' t ' i t t r i .

Nt ' .qr t r l p; i l t r ;s l t is l ' i icut ; i p l rsc totul la lac in

porto{el. Apoi, cLr un gcst negli,jent, il aruncd im-

preund cu pagaportul pe scaunul malilnri" lui ,t{u-

bert.- VH urez qedere pldcutd in Angola, declar6

ei. S5 aveli totugi grij5. Nu tuturor le plac zia-riqtii...

Dupd care ii fdcu un semn metisului care iidddu drumul lui Hubert. $i se indreptarb amAirdoirilrr'<' C)pel-ul care demari imediat.

l lrrlrcr' l l i imase incremenit pAnd cAnd se inde-l , , t r ' l ; r r ' ; r r , : i r l i r ;p; i r r r r ' ; i dupl o cot i turd a drumulul .A;r,rr . , ' ' r r r l r r ' , r r , i t i , i i r ; r ' r r l tu. : i cu gr i j i hainele.

uMiiRA -l ' iSi. iuLui

Acum nu*i rna.i ;:iiinAnea decAt si se intoarci la

Lit;ric-i';.

i![.ri e;i.ciiiii ir:is;i "'i 'cc

ci;:ci minute, de parci nu

si-ar fi revenit inil.i:ij-tlns. Ceilalli puteau s[ se fi

oprit ceva inai inr,r,'ic si sir*i pt"ndeasci trecerea.

T::e'nr-lia !n continuai:e si1 lase irnpresia cd loviturii'e

lor fuseserd suficiente pentru a*l buim6ci.

Scarele dispirea la or:izont intr*un inccndiu de )'

culori strSlucitoa::e. Pe drum trecu un autoca"r, ur-

mai de cAteva magini particulare.

Itruhert ar fi dat muit sd qtie cine erau cei doi.

Aparent, intervenlia lor nu avusese a.1t scop cecAt

sA verifice dacd era intr-adevdr zi-aristul francez

drept care se dfldea.

Fiorentzno ? Nu era imposibil. HuLrert credea cd

intervenlia venea mai curAnd din partea relelei

GRAE cu care. trebuia sd ia contact. Cu siguranld

c5, inainte de tnt6"lnire, oamenii doriserd s5 fie si-

guri de idcntitatea lui...

CSnd ajunse 1a Luanda se fdcuse deja noapte.

Nu mai zdrise nici un Opel cenugiu qi la intra-

rea in orag nti-i agtepta nimeni pentru a-l iua in

urrnHrire.

Inainte de a cSuta un local unde sb ia masa,

Hubert f5.cu r.ln ccol pe la hotel ,9i urc5 in carnerA.

De la prima privire constat5 ci semuele pu-se

se modificaserd.

Page 36: Jack Bruce-Umbra Tigrului

PIi

r1

Ii

El'

t#{}

k

-I

JACK BRUCE

Cineva profitase de lipsa lui pentru a-i controlabagajele.

Oricine ar fi fost cei care se interesau de el,persoanele respective pdreau hotdrAte sd nu lasenimic la intAmplare.

Pulin mirat, Hubert se lntrebi ce trebuia s5gAndeascd despre toate astea...

ii

!

$i

.i

!,t"f

*il

)k

Hubert se uiti la ceasul de la mAnd' Zece fhrh

trei minute. Aproape ora la care fusese'fixatd in-

tAlnirea.Noaptea era cdidu!5 9i cerul plin de stele' In-

clinatd pe axa ei, Crucea Sudului scAnteia pe ca-

tifeaua neagri a cerului. O briz6' uqoard sufla din-

spre larg, aducAnd valuri de rScoare incircate cu

iod.Ifubert o porni incet pe Soseaua milrginitd de

paimieri qi de cocotieri inalli, ale ciror frunze foq-

neau domol in bdtaia vAntului. 19i lnsi maEina ceva

mai departe, in fa!6 ia CLub Naual.

Ilha din Luanda, in realitate o peninsulS 1egat5

de pimAnt printr.o gosea carosabild, cuno$tea una

din obiqnuitele ei seri pline de o animalie vesel6'

Dacd nimeni nu mai era de multd vreme pe plajele

cu nisip fin, in schimb toate localurile erau pline'

Dinspre fiecare d,anczng in aer liber se auzea o mu-

zic6 ritrnatd.

It

I$*tfr

Page 37: Jack Bruce-Umbra Tigrului

1A79

1,il

.JACK BRL.JCE

Ici ;i colo, grupuri de tineri iqi umflau pieptulin fala fetelor ambalAndu-;;i motocicletetre. Aibi ginegri, amestecali, se distrau lntr-o ctreplinl intetre-gere.

De cealali5 parLe a goifuiui, Auenid.a Marginal"revdrsa valuri de neon'muiticolore peste apa linis-titlr increi;iti de brizd. Mai in dep5rtare se distin-gea turnul-oroiogiu al c5pit5nlei, chia;: la intrarealn pc;:t. Mai a-proape, impoza;:td pe pr:omontoriulei, vechea fortdreali Sao Migucl pSrea cd st6 clepaza.

FAnd Ja urmi Hubert se hot5rAse sd ia masa desea;:5 la restaurantul de la Continenta,l. Buc6t6riaer"i ni:,1 mult dccAt satisfdcdtoare, iar vinurile pro_vencaLl riirect ciin lrol.tugillia.

Neqtiind- cc*i va r'czol.,va noaptea, Hr_rbert pre_fei'ase si nu mi;irdnce plcar muit.

Apoi, o pliinhare prin ceirtrul l-uandei $i t:edrumul spre Cacuaco ii adusese certitr_lclinea ch nuera ulrmSrit de nimeni.

Se duse atunci pe I'l,ha, conform instruc{iunilorprimite de la FLorenttno.

Statuia lui Paulo Dias de Novais, fondatorutrLu.andei, se indila in fala vechii sih5strii i,,'oss{rSewho"ra de NcLz{ff6.

In timp ce se apropia, Hubert arunc5 o privirecercetS"toare in jurul lui.

i . .r t4BRA TiORULi. i t

I-ocul era liniqtit gi pdrea ,,cu.yat". Sub un pal-rnier, doi tineri se sdrutau de parc5 ar fi fost sin-guri pe iume.

F ericitS. vArstd...Hubert merse pAn5, la soch-ll de piatrS. al sbatuii

qi se otrri, ?ntorctnd spatele inclr[gostililor.Un clopot incepu. sd batd tacticos orele zece.I-hii:ert rl5du ocol statuii cu pagi lenli de parci

s-ar fi resemna-i dinainte la agteptare. Scoase dini:uzunar un pachet de EstreLic.s, il clesf6cu qi eiuseia buze unr-i.l din cilindrii aceia de tuLilil.

CA,nci F'{,orentzna ii jnclicase moclalii;5liIe de ln-tAinire, nu considerase utii sd-i precizeze cii nr.lfuma: Dai: nu avea nici o im1:ortan!5"...

I{ubei't igi scdp$rd bricheta cle irei ori, de parcH.ar fi funclionat prost, trase o ciatd qi d5di-r d.rumiil-+- [email protected] d.

Sub pahnierui 1or, tinerii continuau s5 se siirutecu pasiune.

trird s5 scape din cchi sihS.stria si piaia mic5,Hu]:ert 15si sd*i cad6 ligara de foi pe jumiiate fu-matd gi o strivi sukl toc.

in aite imprejurdri ar fi fost congtient c5 cons-tituia o lintd excelent5, dar chiar c5 nu exista niciun motiv ca sd fie omorAt. Cu atAt mai mr-rl"t cu c6"tde aici inainte probabil cd erau pe deplin linigiiliin privinla lui.

inainte de a fi abordat, trebuiau pur gi simpiusd verifice dacS venise singur"..

Page 38: Jack Bruce-Umbra Tigrului

{cqAta JACK BRUCE

Fata s5 indepdrt5. de iubitul ei qi se apropie destatuie.

Hubert se incruntd. 11 lua drept unul care tragecu ochiul qi probabil cd se sSturase s5-1 vadd stAndacolo qi uitAndu-se la ei cum se shrutau. Venea si-ispund vreo dou5...

Dar bdiatul se indepdrti foarte liniqtit cu unaer natural !

- Aveli o ligar5 ? intrebS fata in portughezS.

Hubert treslri imperceptibil. Asta era o sur-prizd ! Cea mai bund ! Nu se aqteptase deioc la agaceva.. .

Hubert scoase pachetul d.e Est;rell,as.- E tot ce am. rdspunse el in francez5" Daci

vrc i . . .Nici o clipir nu-qii inchipuisc cri farta era omul

de legaturd pe carc trcbuia s[-l intAlneascS.

- Mullumesc, zise ea in francezir. Aveli unTOC !

Hubert scoase bricheta qi sc5p5r5 de mai multeori inainte de a aprinde.

- Nu se aprinde prea repede, constatd fata. Artrebui s5 vd curnpdrali alta" Vreli sd vi dau nu-mele unui negustor care vinde tot felul de modele ?

Era, cuvAnt cu cuvAnt, fraza pe care corespon-clcntul siu i-o indicase Ia telefon. Deci totul era co-lcr'|. l)rr lr f i putut si precizeze ch la int6inire vavr, t t i o l ' l r l r i !

[JMBRA TIGRULUI

- Bricheta asta e o amintire de farnilie, ris-punse Hubert. [in mult la ea,..

Fata se destinse imediat qi schi!5 un zAmbet.: MA numesc Eulalia. zise ea lntinzAndu-i

m&na. Dumneata ?- Hubert...Era o mbstiQade vreo doudzeci de ani. De de-

parte, silueta juvenild gi zvelt5 o fdcea sd parlmult mai tAn5r5, ceea ce explica eroarea de apre-ciere comis5 de Hubert. Nu avea nimic din gingagaadolescentd pe iare crezuse ca o zdre;te in intune-ric. Minijupa se onduia pe nigte pulpe bine contu-rate iar tricoul se mula pe un piept rotund careera o adev5ratd invitalie s5 pui. mAna s5-i incercitdria.

Pielea era mai mult bronzatS decAt inchisS' la

culoare. Nu avea tr5sdturi de negroid' Pomelii tlgorproieminenli qi ochii uSor alungili ii d5deau maicurAnd un aer asiatic.

Fata nu se formalizi deloc de examinarea de-taliati pe care o fdcea Hubert. DimpotrivS, raza delumind care ii strSlucea in privire ar5ta cd rnalcurAnd se simtea flatatS.'

In vremea asta, partenerul ei disp6ruse printrepalmieri, spre plajd

- Vino, zise ea luAndu-l de mAnS pe Hubert.

El o relinr-r ar5tAnd in direclia opus5.

- Magina mea e dincolo, ln fa!5 Ta Cl'ub Na-

ual . :

t

Page 39: Jack Bruce-Umbra Tigrului

l

77

J

IO

I

JACK BRUCT

- Nu avem nevoie de ea, rdspunse fata.- Cum vrei...Hubert se ld.sd c6lSuzit. Trecurd pe lAngd cA-

teva restau-rante, inerserd pe lAngai piscind ;i-o !i-nur5 tot aqa incd dou6 sute de metri.

Apoi trr-rlalia il trase pe sub palmieri spre plajh.Iqi scoase inc5l!5rile ca sd rneargS mai comoctr penisip qi ardtd spre o ambarcalinne tras5 la nn cle-barcader de lemn, care probabil cd in timpul zileiservea ia schiul nautic.

- Iatl., declard ea ar6tAnd h-lminile Luandeide cea-laltb trrarte a golfuiui. $tii s5 mergi cu aqaceva ?

- Fot sd ineerc, rdspunse F{ubert. Nu crezi ciar f i mai simplu sai lulm ml;ina ?

Eulalia scutui' l din cap.- Tre]:'"riet sii respect instl.ucliunile, zise ea cu

o voce hotS"rAta.Flubert simlea ci nu va renitnia. Fata se ex-

priina intr-o francezd foarte corectd, cu un accentcAntat care dddea vorbelor ei un farmec deosebit.Dar tonul era sr-lficient de ferm pentru ca Hubertsd nu insiste. O linu de bra! ajutAnd-o si sard inbarc5.

- Dac5-i aga, atunci sd respectdm instruc{iu-ni le. . .

fn timp ce ea se a$eza pe banca din fa!d, Hu-bert r-rr'cd qi el in barc5. CAnd trase de mAner. rno-

U;",, iBRA TIGR.ULUI

torui porni de la prima incercare. Hubert desprinseparAma gi apuc5 volanr.ll.

Barca nu era prea. nou5, dar incd mai era capa-bil6 sd se deplaseze cu repeziciune. AccelerS. Seindreptd spre Auenida Marginal, strSlucitor lurni-natI.

ObservS ci tAn5ra femeie intoarse de cAteva onicapul sb vadi dacd nu cumva ii urrndreqte cineva.Probabii cd i se recomandase sd fie prudentS.

Citre centrui golfului, briza provocd o uqoar6hu16. De fiecare datd cAnd ambarca{iunea coboracle pe un val, prora st6rnea o jerb5 dubtd de stropipe care viteza o intorcea din drum" Ilubert se vdzunevoit si incetineasci ca si nu se ude prea tare,

Eulalia intinse mAna s5-i arate domul clSdiriicare ad5postea Banco de AnEola, ce se inilla carnpe la mijlocul aleei. In fa!5, felinareie h-iminauvase de diferite mdrimi inqirate de-a lungul cheiu-rilor rezervater cabotajului.

- Tragi la rnal acolo, ii spuse ea ridicAnd gla-su1 ca sd acopere zgomotul motorului.

Curentul ii lnfoia p6rul Ei ii intindea pomefii;accentuAndu-i qi mai mult aerul asiatic. Hubert co-rectd direclia indreptAnd barca spre cheiuri.

- Unde ai inv5lat franceza ? o lntrebi ei in-torcAndu-se pe jumState spre ea.

- La universitate... Aproape toli studenlii vor-besc franceza gi engleza...

- Eqti studentd ?

Page 40: Jack Bruce-Umbra Tigrului

?8 JACK BRUCE

TAnSra igi mugcd buzele, congtientd cd spuseseprea mult.

- Scuz6-md, f5cu ea. Nu am voie s[ r[spundla intrebdrile dumitale...

Hubert nu insist5.' Cum !i se pare Luanda ? il intrebS. ea dupi

cAteva clipe.Abia azi dupi-amiazd am sosit, r5spunse

Hubert. E pulin cam devreme s5-mi fac o p6rere.

Americanul o invdlui cu o privire Ei addugd :

- Dar acum ered cH e pe cale sI devinf, foartefavorabild...

Fata iqi intoarse privirea de la el, dar lui i sepdru ci z6mbise.

Se a$ternu t5cerea.CAnd ajunserd aproape dc mal, Eulalia ii ceru

s5 acosteze intre doui traulere. Hubert f5cu intoc-mai qi opri motorui, in timp ce ea lega parAnna deunul din inelele prevdzute in acest scop. SSri pri-rnul pe chei qi o ajutd qi pe ea s[ coboare dinbanc5.

Pe drum treceau cAteva maqini. Unii trecbtoriintArziali se mai bucurau incd de rdcoare piimbAn-

du-se pe trotuarele impodobite cu motive decora-tive. O barc* cu motor fdcea plinul de la un ctris-tribuitor de carburant. Nimeni nu pdrea cd se sin-

chise;te de ei, dar n-ar fi fost de mirare ca cinerrasi-i fi supravegheat foarte discret.

UMBRA TIGRULUI

- Vino, zise Eulaiia luAndu-l din nou de mAn5"El avu o ezitare.- Ar trebui sd ne prefacem ci suntem doi in-

drdgostili, addugi ea mai incet. Asta e cel mai bunmijloc aici ca s5 nu fii remarcat. $e va spune cim-ai invitat la o plimbare id golf...

Hubert zernbi foarte mullr-rmit. I{ici n*ar fi ce-rut mai mult !

- Excelentd idee, suflelelule. Te ador.Il daAu o sdrutare castd in collul br.rzelor qi o

prinse de mijloc. Ea nu incerci sd se impotriveascigi lgi l5sd capul pe umdrul lui cu un gest natural.

- Cred cd o s5-mi placd enorm Luanda, spuseHubert lisAnd negiijent mdna sd-i urce pAnd Iabaza unui sAn frumos rotunjit.

TAnSra se fdcu cd nu bagd de seamd.- Magina aceea Dauphine, veche qi galben5,

pe stAnga, ii zise ea dintr-o suflare. Uqile sunt des-chise qi cheia e in contact. Itl voi arSta drumuldupS ce vei demara.

HotdrAt lucru, tolul pdrea pus la punct in celemai mici amdnunte. Merserd lmbrdliqali pAnd lar,nagin5. CAnd sd-i deschidd portiera, Hubert seaplecd spre gura ei pentru a pecetlui inscenarea.Dar fata ii scipd cu o migcare agil5 ;i lncepu sdrAd5.

- Nu e nevoie sd exagerdm, zise ea. Risc5msi atragem atenlia...

7S

lT

Page 41: Jack Bruce-Umbra Tigrului

JACK BRUCF

Eulalia se agezd pe locul din fald gi-Ei trase poa-lele fustei peste coapse. FIi-rbert se insta1i tra volangi rdsuci cheia in contact. Motorul porni imedi.at.

Magina se migc5. din 1oc, in timp ce Hubert su-praveghea instinctiv oglinda retrovizoare., f)up6piala Pedro Alexandrino, Eulalia il indrumi pAnhla primdrie, de unde il puse sd apuce pe rus, Vascoda Gama in direclia ca.rtierelor din est clddite pecolina care domina portul.

Nimeni nu demarase in spatele ior. Hubert seconvinse foarte repede cd maqina lor nu era ur-m5rit5.

Probabil cd tAndra primise instrucliuni precise.IntorcAndu*se frecvent si priveascd in urrnd, Eu-lalia ii ceru lui Hubert si meargd mai departe pealeea Brito Godinas pAnir la Licer"rl Nalional, apois5 se intoarcd prin parcul Flerois de Chaves.

In cele dln urrn5, iata il condr-tse pAni Ia unadin strizile inguste din apropierea spitalului cen-trai gi il puse sd opreasci in fala unei ci5-diri micicu aspect relativ vechi.

--- Aici este, declard ea. Nu ne-a urmdrit ni-meni. . .

Hr-rJoert zAmbi. Inutil si-i spunS c5 gtia de muitSvreme ;i cd avusese grij5. de asta inaintea ei.

Opri maqina gi ii trecu o mAnb dup5 umerii eiaplecAndu-se s-o s5rute. Dar ea ii puse mAna peguri s5-l lmpiedice.

.- Fii inlelegdtor...

U$4BRA TIGRUI-UI

- Nu ne mai jucdm de-a indrigostilii ? se pre-

fdcu el mirat.- Ar putea sd ne vddd vecinii, obiecti ea. $i

aga nu am o reput4lie prea grozavd. Fetele care

trdiesc singure qi-i primesc pe studenli la ele in

casd nu se prea bucurd de apreciere lu ochii 1or"'- Eu nu am vArsta lor !- Cu atAt mai mult... Ar fi in stare sd-qi irna-

gineze cine qtie ce..lHubert li didu drumul qi cobori si dea ocol ca-

potei. Dar ea cobori din maqind fdr5 s5*i lase timp

sA-i deschidd. Intrard in cas5.

. Cladirea nu avea ascensor. Porniri pe scar6'

Dintr-un apartament se auzea un aparat de radio

la care cineva asculta muzicd african5.EuIaIia se opri in fala unei u;i de la etajul trei

Ei scoase cheia din geantS. Deschise rotind ugor

cheia in broascS, evitAnd s5 fac5. zgomot, qi aprinse

lumina. Apoi intrar5.

Unica incdpere din prelungirea micului antreu

fusese foarte frumos amenajat5. Apartamentul mai

avea qi o buc5tirioarb qi o salS de baie a cdrei u95

era deschis5.Era confortabil fdri sd fie luxos' O intreag[

porliune de zid era acoperiti cu o biblioteci ptrini

de cdrli. Pe mbsr;fa de la capStul patului era age-

zat un pick*up. LAngi qifonier se afla un gheridon

pe care se puteau vedea cAteva pahare gi o sticl5

de ,I & B neinceputS. Era ciar cd tAnira o cump[-

6 - cctr. ?06

t t l

& I

Page 42: Jack Bruce-Umbra Tigrului

JACK tsRUCE

rase pentru el fdrd sd ;tie cA nimerise marca luifavoritS.

- Fernando nu va putea fi liber mai inaintede ora unu, ii spuse ea. A" afiat abia dupl ce i-a-iteiefcnat. I{u avea cuni s5 te anun'ie...

Fernairdo probabil c5. era a doua verigt...- Avem ceva de agteptat ! observS. el schildnd

un pas spre ea. i\fd intreb curul o. sd ne omcrAmtimpul. . .

Eulalia se d:iclu i'epede inapci cr-l o ir-lci;:e fu-gard in cchii ei ma;:i qi migclaiali.

-* R5LmOi u,ncle egti, ii zise ea. Toli prieteniitnei ca-;:e au fast in F ra-nla m-au avertizat in i:ri-vinlr.a- francezilor. Constat c5 aveau dreptate...

I'Ii;hclt izbr-rcni in rAs.- IdLr pi'ci-r in!r'1cg cc vrei s;ri spni, rf,spunse el

cn ironic:.

Apoi ar:5-tii sprc disculilc rir.',njate frrimos 16ngdp,ick-np.

- Nu gtiu la ce te gAnderyti, o lud el in rAs.Voiam d,oar sd v5.d ce fel de muzici iti place...

TAnHra se imbujord la fa!d.

- l\{uzica clasic5", rdspu.nse ea, conEtient5 deprivirea lui zeflemitoaie. $i muzica de ja.zz...

El clatina din cap ldmurit.

- Logodnicui te sdruta pe LihtL ? intretrtS el peneagteptate.

Ea se tulbur5 toat5.

UMBRA TIGRUI-Ui

-- ldu e logodnicul meu, ii replicd ea' Nu-I s6-

rniam decAt pentru a te putea supraveghea qi a-mi

da seaina daci ai venit singi-ir la intAinire'__ Fricep, suspinit HuJrert cu un ton dezamd-

gii. Egl;i o ifrndr[ se,:ioas5...

Ea se fdcu qi mai roqie. trrin privire ii trecu un

fulgur: scttt ' t de mAnie.

- N-ai dreptul s5-!i bali joc de mine, ii zise ea"

- Departe de mine acest gAnd, fetifo, o liniEti

Huirert. Egti prea fermec5toare.'.

O privi cu o insistenld admirativd in vreme ce

ea se inro;ea gi mai muit' Apoi p6ru brusc c5 nu-l

mai interesa qi se duse spre bibliotecd.

- imi dai voie sd arunc o privire ? intrebi ei

intorcAndu-i sPateLe.

Ea se simli descumPdnitd.

- I)aci vrei, risPunse fata.

EzitS o ci ip6, aPoi addugd :

- Am o sticiS de whisky... m-am gAndit cd"'

- Excelentd idee, aprobd }lubert intorcAndu-se

spre ea. Vrei sd servesc eu ?

tra incuviinli cu o migcare din cap, iar eI se

apropie de ghericlon f5r5 sd-i mai dea atenlie, de

parcd i-ar fi fost o vechE prietend.

--:- Ai ghea!5 ? o intrebS. el. Dacd vrei putem

vorbi d.e Luanda qi de Angola' Cititorii francezi

sunt pasionali de tot ce are legdturS' cu Africa. Sunt

sigur cd poli sd-mi spui lucruri foarte interesante'

I-&

Page 43: Jack Bruce-Umbra Tigrului

JACK BRUCE UMBRA TIGRULUIB4

Eulalia pdrea vddit derutati de bn_rsca luischimbare de atitudine.

- Pentru un ziarist cel mai. mult conteazdfactorul uman, continud Hubert. Mi-ar piace sd_rnivorbegti de probleme universitare. presup,rrr ci eleexistd aici ca qi in celelalte !dri.

Fata igi muqcd buzele ; se vedea cAt se poate debine c5 ezita.

- Nu in fiecare zi poli discuta cu cineva cuinima deschisS, fdri idei preconcepute, continudHubert curn nu se poate mai serios. E mr,llt maibine decAt sd ne pierdem timpul proste;te. Nu egtide aceeaqi pdrere ?

- Ba da, aprobi ea. Bineinleles...DeodatS pdru cir sc hotdrdqte.- Vreau sa rispund la toate intrebirile, zise

ea. Dar mai intAi cer sd md scuzi clou5 minute pAn6m5 schimb.

Apoi, f5.rd s5-1 lase pe Hubert sd deschidd gura,precizd :

- M-arE stropit in barcd qi nu-mi place si staucu hainele r-lde pe nline...

CAnd o iprinsese de mijloc pe chei, Hubert nuavusese impresia cb era foarte udd. Dar nu as;ta eraproblema...

- Te rog, ii zise ei.Ea ii ardtd peretele.

- Intoarce-te pi promite-mi cd nu te miqti.,.Intr-o ctripi sunt gata...

Hubent $i zise cd ar fi fost mult mai simpLu sdse inchidd in sala de baie, dar era p'rea politicos casd-i atragd atenlia. Aqa cd se intoarse cu fala laperete, cu atAt miai bucuros cu cAt o ogli'ndd reflectaju,mdtate din incdpere, tocnaai unde se afl6 ea qichiar la indllimea potrivit5...

Probabil ci era o scdp'are din partea ei...Cu ochii linti ia ceafa iui, Eulalia nu putea sd

vadd cd el o observa in oglindS.Dupd ce deschise u$a qifonierului, fata $i scoase

tricoul. Dedesubt purta un sutien transparent. Pro-babil ci qi el era ud, cdci Eula ia qi-l scoase eiibe-rAnd doi sAni de o rard frumusefe.

Tnecu apoi l,a ferrnoarul fustei cu care incepu sdse rdzboiascd cdci era blocat.

Hubert nu pierdea nici o firimituricb !Ca s5-qi poati trage fermoarul, Eulalia trebui

sd se apiece pulin. Intre bralele care ii fdceau sdiasd in evidenld, sAnii semdnau cu doud pere splen-dide de cutroa,rea pAinii prdjite.

Exact cum ii pldceau lui Hubert !Fermoarul tot nu ceda... In ciuda eforturilor,

farta tot nu r:eu$ea s5-tr deschidd. Hubert igi stdpAnipornirea de a-i propune sd o ajute.

- Inchide ochii pi intoar.ce-te, ii zise ea. Mi s*ai'nfepenit fermoarul. Poate ai m;ai rnultS pute,re. In-

mAinile qi nu te mig,c,a...

I

Page 44: Jack Bruce-Umbra Tigrului

JACK BRUCE

Hubert fdcu intocmai avAnd grijd sd trase un in-terval imperceptibil intre gene pentru a nu plerdedin spectacol.

Eulrali,a se apropie intorcAndu-se cu pulpa spreel. Cu o mAnS ii gn'^id"A degetele spre fermoaruL re-caicitrant.

- Se nu te ui!i, da ? ficu ea cu rneincredere. Aipromis...

Huberrt nu promisese nimic, dar putea sd se pre-facd..

De fapt, era convins cd povestea cu fermoarulnu era decAt un pretext.

$i dacd igi diduse atAta ostenealS, o fdcusefiirrdcd probabil bdnuise cd o privea ln oglindd.,.

Hubert iqi puse mAinile pe pulpele fetei Ei igildsi degetele sd alergc pe piele pAnd cAnd ii prinsesAnii.

Ce te*a apucat ? fdcu ea cu o voce tremur5-toare.

Hube,rrt rnu rdspunse. O sirutd dup5 ureche ;ifata se infiorS.

- Eqti nebun, murmurd. ea. Lasi-m5.

D,?r rlu se rniqca qi nu incerca sd se desprindlde el.

Hubert ii atinse uqor ceafa cu buzel"e gi ,ii mAn-gAie uqor sAnii. Simfi sfAreu'rile intdrjndu:se subpalmeie lui in timp ce fata se infiora din nou.

- Profili, zise ea. Nu e cinsti't..

UMBRA TIGRULUI

,. Dar se l5sd atr,as6 de el. Hu,beri continu,a sf-is6,rute gAtut urcAnd pe nesimlite spr,e obraz. Resp!-ralia Eulaliei devenea din ce in ce mai rapidS.

- Adineauri m-am P,urtat ca o proast6, spuseea cu o voce riguEit5. Mi temeam cd md vei luadr'ept o fatd ugoar,d...

Se intrerupse...- Apoi nu rnai qtiam cum sd fac... Credearn cd

nu mai vrei...Hubert o risuci intre brale Ei buzele lor se

intAlnirS.MAna iui cobori spre pulpi gi trase fermoarul

in jos. Fermo,arul alunecd fdr6 cea mai rnic5. difi-cultate qi fus;fia alunecd ia picioarele Eulaliei.

Hubert o ridicd ca pe un fulg gi o duse in pat.

8?86

&J:&

&

Page 45: Jack Bruce-Umbra Tigrului

Hubert qi Eulalia pdrdsird imobilul l,a doudzecide miinute dupd o,ra unu.

Tirnpul ti:ecuse fdrd s5-;i dea scama...TAnAra avea o privire strllucitoare ;i se spriji-

nea de bralul lui Ilubcrt. I)e data asta reputalia iifu,sese definitiv compromisd in ochii vecinilor.

Bine cd Fernando al,esese locul intAlnirii in alt6parte. Nu era sigur cd ar fi auzit soneria...

In mad normal, Prago, dos Lusiadas nu era de-cAt la v'r,e,o zece minute de.a,coJo qi, respectAnd ins-trucliunile, ,&ir fi trebuit sd se du,cd pe jos. Cu toateastea, Hubert hotdri s5 ia magina Eulaliei. IntAr-ziaserd destul de mu1t.

Strdzile Lu,andei erau pustii. Hubert putu sd rre-rifice incS o datd ci afirmaliile unor ziare eraucornp,let neadevdrate. Or,aqul nu trdia deloc in starede asediu. Pe tot traseul nu z6ri micar umbra unuisoldat sau a vreunei maqini de polilie.

UMBRA TIGRULUI

Eulalia iqi 1as5 capul pe umdrul lui. Orele pr€ascurte pe care le petrecuserd impreund pd.reau a fifost penitru ea o revel,alie. Reaclia Lui Fernando laintArzierea lor pdrea cea mai mic5. dintre griji...

Iniainte de a pdrdsi .garsoniera, Eutralia il fdcusesd jure cd va mai veni Ia ea...

Flubert ii promisese in mod solemn. Iqi zisese cEtotdea,una e bine sd ai un aliat in ,,fortdrea!d,,, iaro fe'meie indrdgostitd constituia o sursd prelioasd deinforrnalii. Ca str.rdent5, tAndra probabil cd Etia omullime de lucruri desp,ps ce1ulele favorabile ,rebe-liunii irnplantate in interiorul universitdlii. pe dealtfi piarte, rolul ei de agent de leg5turd o puneaneapdrat in contact cu unii membnii ai rele1ei orga-nizate de GRAE.

Un fel ca oricare altul de a imbina utilul cupl.{cutuJ...

trn cr-rrAnd ajunser6 in Pr*ga d,as Lwsiads. Infala aleei se in51!a mJar,ea construclie care addpcs-tea piala municipaita. Musew de Angola se afia chiarin stAnga.

in rclips in care Hubert virra si intre in sensu,lgiratoriu, Eulali;a se indreptS. Intinse mAna qi iiardtd un Morris vechi de culorai''e inchisd tras lAngdtr,otuarul cu muzeul.

- Maqina lui Fernando...

Huibert observd cd er,a goatrd. Cuprrinse pia;ladintr-o singund privire, incetini Ei manevrd [n a;a

89

VI

{ r

Page 46: Jack Bruce-Umbra Tigrului

JACK BRUCT

fel incAt sd opreascd maqina la vreo cloisprezecemetri in spate.

CAnd cobori si se apropie de Morris, dup5 ,col-lul muzeului apdru o siluetS c'are veni spre ei. Hu-,bert deveni deoda;td foarte prude,nt.

- Fernando, qopti Er-rlaiia cu o voce mai nesi-gur5.

PAnd atunci sperase cd qi Fernando va fi inintArziere. Acurn ins5 iqi dddea seama cd va trebui.sd dea explicalii...

Lumina unui felinar ii permise h"ri Hr-rberL s5-lvadS mai bine pe nou venit. Era un tip inalt, foarteslab, cu pielea foarte neagrd. Fala lui osoas6 nupdrea prea zArnbitoare, iar expresia trdda o rnaresuspiciune. Avea ochii in conitinul mi;care, incer-c$nd sd supravegheze in acela;i timp toa;le strdzilecare ddd.eau in piafd. finea rnAna dreapt6 vf;.rAt6,in buzunarul gecii.

Ajunse lAngS ei gi o apostrofri pe fatd intr-o1imb5 de neinleles pentru Hubert, ca_re probabilci era un fel de dialect ce fo,losEa gi clteva cnvinteportugheze. Eu1alia lHsH capi-rl ?n jos coplesit6 deavalanga de reproquri.

Hubert interveni.- Doar eu sunt vinova,t, zise el. Am vnrt s6_i

vorbesc despre Paris Ei despre Fran{a. Am re{i-nut-o mult mai mr-rlt decAt ar fi vrut...

Fernando nu p6rea deloc convins. Era suficient:sa te uiii 1a fatS- ce si vezi ci nu st5tuser5 ,numai d,e

1-.i l ' {BRA TIGRULUI

discu!ii... Cu un ton tdios, a'ngoJ,ezul ii ad,res5. c5-t,eva cuvinte severe. Nu eria nevoie sd lnlelegi cas{-!i dai searna c5. nu o feli,cita. Cu sigr-r,ran{a ci iipromifea cd va rezoJva el asta rnai tArziu.

Pre! de o secundd, Eulalia dldu irnpresia c5vrea si rdspund5, apoi se rdzg6ndi. Dind din capcu o supunere mut5, fata se mullurni sd str6ngibraful lui Hubert pi si se intoarci in rnagina ei.

F ernando o Lrrmdr,i o c1ip5 cu o privire lntune-catd gi consimli in sf6rqit s5-gi intoarc5. fafa spreHubert. Ii intinse o mAnd aproape 1a fel de desc6r-nat6 qi de zbArcit5 ca a unei mumii.

- Numele meu este Fernando, zise el intr-ofr,ancezf, bolovinoasd. lmi pare bine cd vi ini,6l-nesc.. .

Huber't a,vea lnsl o impresie contrar5. Dar nr.iei'a momentul sd se irnpiedi,ce de un amf,nunt. Lauriraa urr-nelor, poate c5 lui FernanCo nu-i pl5cea s5.arytepte...

- $i mie... im: i:a;:e tare r'5.u ci din caLlzaI'l',]p4

Angolezul il intrerupse cr-l un gest. Apci, in vre-me ce Eulalia pornea motorul maryinii, ornul de le-gdtur5 artfiE spre vechiui gi cArp6citul Morris.

-- Veni! i . . . Sa nu stdrn aici. . .

Ur:card in fa!5 ; Fernando la votran. Euialia ii

depdqi si vir6 brusc pe sirada Luiz de Camoes. Fata

se stspAnise ca sd nu stArneascd scandal, dar se v5-

zulse bine cd nu-i pldcEa s5 fie tratat5 astfel. Hubert

vt

ti l I

Page 47: Jack Bruce-Umbra Tigrului

JACK BRUCE

se rug5. la cel de sus sd nu-gi verse prea tare nerviipe maqinula qi sd sfArqeascd intr-un copac sau in-tr-un zid.

F,ernan'do porni motorul gi demari.- Nu gtiu dacd v5 dali seama de situalia pri-

:nejdioasd in care m-ati pus obligArndu-md sd a;tei:taici ! ii repropd el. Portughezii fac deseori razii...

- Imi pare intr-adevdr rdu, il asiguri Hubentcu o voce pocSitd. Pe viitor n-o sd se mai repete.

fn fond, incidentul nu-i displScea deloc. Intr'-oanumitd mdsur5 putea sd contribuie la intdrireaaccperil i i lui.

Eryti mai pulin bdnuitor fatd de un om care in-tArzie Ia o intAinire ca aceast,a din pricina u.neifete. . .

- Sd nu mai vorbim despre asta, zise Fernan-do. Dar pe viitor si vd amintili cd nu este o gh.rmd,Prirnejdia poate sd se iveasci oriunde qi oricAnd.

Ticu cAteva ciipe, apoi continui.- De vigilen{a pe care o veli ariita va depinde

nu numai viata dumneavoastr"d, ci qi viala cel'or pecare urrneazd sd-i intAlnili...

I{uirert dddiu din cap cu un aer convins.- Nu voi uita...La capdtul aleei General Carmona, Fernando

virase qi se angajase pe drumul spre Catete. Dup*buildingurile uitramoderne din centru, acum tra-v,ersau cartierele indigene si,tuate Ia perif,eria Luan-dei, in apnopiere de zon,a industriai5.

TjMtsRA TIGRUN-I.'I

In cursul ultimilor ani se ficuse un mare efortde urbanizare pentru inLocuir,ea progresivi a tutu-ror colibelor din bidonviluri, cu construclii trainice.Acolo unde p[duchcrnifa se intindea altddaLa ca o1epr5, acum se ridicau mii de mici case individr.ialealiniate cu grija de-a lungul strdzilor ai cdror co-paci incepuserd deja sd se facd m5ricei.

in curaind iesird din orag. !'ernando accelerb peclrr:mul pustiu.

in ciuda aspectului de antichibate venerabila,ri'larsilTt trdgea bine. Probabil ch rnotorul fusese re-fdcut sau schimbat, Fernando preferflnd s5 nu atl"a-gd atenlia cu o.maqin5 mai noud. Numai cAnr-1 ale-geau asprele c5i ale exilului, numai atunci mer-geau revolulionarii cu Mercedes-uri...

Fernancio conducea in ticere. Poale c5 nu aveanimic de spus sau, mai credibil, 15sa ;efilor lui grijade a discuta cu Hubert.

DupS cAliva kilometri se apleci spre bcrd, des-cleise un n':,ic compartiinent gi scoase o br-rcat5 clestofd pe c,ar.e i-o intinse h-ri Hi-rbert.

Era o cagul, l .__ O s5 vd cer sd vd pune{i asta, zise F erna,ndo.

Nu trebuie s5 puteli recunoagte locr-li dacd veli fiintsrogat c1e polilie...

Remarc8nd eziiarea lui l{ui:ert, Fernanilo segr'5.bi sE precizeze :

- ltrtt e lipsi de inc::edere din partea noasirS,

93

Page 48: Jack Bruce-Umbra Tigrului

q4 JACK BR{JCT

dar nu putein risca sd vorbili in... in anumite irn*prejurdri, clacS ve{i fi arestat.

Hui:ert iqi zise cd ziaristuL. care se pretinciea Ft"fi trebuit sd nu piareJl ocazia.

- Pcli{ia ii tortu"reaz5 pe arestali ? fdcu el ciluil ton interesat.

Angolezui scoase un m6.rAi'c.- I{u vd doresc si cddeli in il6,inrle celor Ce

ia PiDE i, se lir,ritd el si r5spr,rndd.

Apoi a"alngi :- Acum vreli sil vd puneli cragttla. ?i{u}rert nu putea decAi sd s,e su,punl. in drep'lul

gurii se afla o deschizS.turS. care ii permitea sd les-ni, ,c S.r i ' . 'zo ' r r i 61" ' -x ^^^^^ -A+ ' -"{U de COnfOr: ta.bi lPIr

( . L)( I ( Z(. l tC L Li [Jcl c lLCEd- LGL yLrL

de spil"tarul scalrnului.Pulin mai incolo, Ferttando incetini qi fdcu Ia

dreapta. Roli1e n'lefgeari acum pe un alt sol. Alt vi-

raj acum, ia si.6-nga de crata asfti..IJrmitoaieie cinci uiiiltte, angclc'zul iqi conti-

nud micui inrncj cu intcnl ia vir ir ir i dc a-i Clzo-

rienla pe I{ubcrt. La inceput accstu inrcgis'Ll lr. :c

dlferitele schiinbdri de dir:ectie. PAnS ia u;:m5, in':a

renunlase.Acum mergeau tle un dluiii picl::os pe c,are ina-

sina se zgAilAia zdra.vdn de tot. Urrrd apoi o scurtd

porliune asfaltatd, a.poi ma;in,a trecLl pest,e ceea ce

1 PiDtr - Pol i l ia

}l.ruine pe care il pnrtacial cu lupta impotriva

Internat ' :onal5 de Apirare a Stalului.

in Angola pol i t ia insi lc inr lJ in mod spe-sub." 'ersiuni i (N.A.).

UMERA TIGRULUi

*. .^ '^ . . r - ; : ^y p.-_^^^ a A 1. ,^^ i Fcrnando fr indyLWDJ;)t :L: l lUi i^ ' \U Ui l IJICU. nLUl lLI

qi ciaxon[ i ie dou5 ori.Hubert fu inviiat sd coboare. O mAni mare?

care nu era mana scheletici a angole::uiui, il apuclc1e bra! gi il. cili5i,izi in interiorlil unei case.

Niq're degete expcrte ii pipairi Lrainele si vad6dacf, erste inarn::a"t. Apoi o voce de l-ras li inviti si-;iscoatl ca.gi-iIa.

Hriirer:'; r:u" a;iepti: si i se spun5. de doud ori.Constati cA se afia" iiri;r-o came;:5 mrci, surnar"

mobiJ.atd, cu r.rn pat qi o ci:iuvet5. Fereastra eramascati de oi:ioane qi prev.izutS cu bare metalice.

Oin''rl care i1 conciusese pe llubsrt era un negruinait cu o infalisar:e greoaie. Fh-rJ:ert inregistri ar-ma de la centur5 qi oumnii enormi care ar fi fostin stare sI r"icidd un taur.

Inii'e timp apdru gi Fernand.o. Avea fluntea gimai increlitd..

-- S-a ivit o nepotrivire, ii e:<plicd ei. Persoa-nele pe care 'ure'ouia sd ie ii:./cAlnifi nu vor putea sivinS ?nainte de a se face ziud. Veli fi obligat si

rimAneli airci...

I{ubert avu impresia cd. era vorba de ceva pustra ca.[e dinainte qi cd ceilaili nu avuses'erd niciodat[inten{ia si se intAtrneasc5 cu ei ln pute,rea noplii.

iir timp ce se incrunta d-e form5, se intreba celeg5tur5 ar trebui s5, facS- lntre intAmplarea apta,controlul bagajclol ' Ei a.glcsiu,nce dc neinlelcs a ci-rei vict imi fusese.

Page 49: Jack Bruce-Umbra Tigrului

Irl

JACK BRUCE

- Uitali de trotelul mell, la atrase el afienfia.

Absenla mea ar putea sd-i nngrijoreze qi s5 anun{e

la polilie c5 nu m-am intors...

Fernando il iiniqti.

- Se vor gAndi c6 ati petrecut noaptea ia o

fat5, explici el cu Ltn ion plin de subinleLesuri. De

fapt, nu vor greqi pi'ea mult'..

In vocea trui era parcd un strop de gelozie qi de

resentiment.

O clipi Hubert crezu cd intre ei Ei Eulali'a era

cev,a. Dar preferi si respingi acest gAnd. Nu o proa

vedea pe tAndrd accep'tind sd fac[ dragoste cu 11111-

rnia aceea ambulantS. La urma urmelor, poate c5

Fernando ii pu.rta picd pur Ei simplu pentru ci il '

respinsese, in ti,mp ce el, I{r-rbet't, beneficiase de fa-

vorurile ei din prima 2i...

- V*a$ cere sd nn iucercali s[ ieqili din aceas-

td camerS, relu6 Fernandc.

F icu un gest spre negrul lnalt cu pilmni ffIons-

truosi.

-_ De a1tfel, Augusto a primit ordiir s5-vd im-

piedice..,

Cu toatd neliniqtea surdi pe care o sirnlea de

cAteva ciipe, Hubert nu avea de ce si se formaltzeze

pentru aga de pulin. in fond, era natural ca el

s5-qi ia m5su"ri de Precaulie.

- Puteli aveh incredere, ii asigurA etr' Nu voi

face nici o t l i ;care...

I .JMtsR,q TIGRULUI

- ln acest caz, v5. urez noapte bund, zise Fer-

n'ando. iCei doi angolezi pdrSsira incdperea, iar unul

dintrE ei'invArti o datd che,ia in broascS.Hubert igi zise ci cel mai bun lucru era sd pro-

fite qi s5-;;i incarce bateriile. DupI oboseal,a cal5to-riei gi ce'le doui ore agitate petre'cute cu Eulalia,pu{ind odihni. nu putea s5. faci decAt foarte bine.

Trase cuvertura peste aEternutul cu aspect in-doielnic qi se intinse pe pat.

Dupi dou6 minute dormea buEtean.

):: !,1

I{u,bert se trezi tresdrind de zgomotul lurios aIunel ar.rne automate.

Igi regdsi instantaneu toatd h.rciditatea. Prinraimpresie fu cd abia dacS dormise cAteva rninu,le.

Doud impugcdturri pocnird intr-o sucoesiune ra-pid[, trase de o armd de calibru mar,e, apoi risunio noui rafald, urnnatd de un urlet scurt care incetdbrusc.

Era cAt se poate de clarr cd cineva at,aca bArlo-gui. celor din GRAE.

DacS te lua,i dupd apropierea impuEcdturiior, aifi zis ci asEdiatorul ar fi reugit sri pf,trundd pe te-renul lor.

ta fel de br"'usc precum izbucniser5, focurile dearmd incetari qi se agternu o liniste adAnc5.

7 .- cd. 706

Page 50: Jack Bruce-Umbra Tigrului

9B JACK BRUCE

Fdrd sd in'ce'rce sd inleleag6 exact ce se petrecea,

Hubert sdrise deia din pat. Pentru orice eventuali-

tate, puse mAna pe speteaz'a scaunului pentru a-gi

face din el o arm5. improvizatd. Nestiind despre ce

era vorba, cea mai buni solulie era s5 se lipeasc6

de zid gi si-l doboare pe primul care intra in

incf,pere.Nu avu insd timP !

O loviturd de picior bine data fdcu sa zboare

in {Snd6ri lemnul ugii din dreptui clantei. Uqa se

lovi cu violen!6 de zid.Rdmas cu scaunul in mAn5, Hubert zAri o ]'lui-

duma de negru care se lipise de toc, ind,rep;l,And un

pistol-mitrralieri spr,e interiorul camere i.

Cuminte, Flubert preferd sI lase scaunul qi sfr

ridice mAinile sus. Oricum n-ar fi putut si facit

n imic.

---. Drigu! cd-mi faceli o vizit5, zise el, in spe-

ranla cd va destinde atmosfera. Nu prea am cu. ce

si vi tratez dar...

Cu degetul crispat pe trigaci, negrul scoase un

mArAit gutural spre a-i impune t5cerea. Culm nu

pf,rea deloc ci glumeEte, Hubert coirsiderf, cd era

mai prudent sd-i dea satisfaclie'

--Treci ia perete ! ordon[ negrul cu o voce

dur5.

Chiar qi fdri miqc,area impresionantb a leviipistolului-rnitr,aliera cale insolise ordinul, I{r-r,bert

cunogtea suficientd portughezd ca sd inteJeag[.

UMBRA TIGRULUI

pnAnd mAinile la vedere, Hubert sd duse s;i se

a$,eze cu fala la perete. Negrul intra in inc5pere EimormAi ceva.

Ca si-qi arate bundvoinla, Hubert se sprijini cu

amindoud mAinile, intinse pe zid 9i indeplrt5 pi-

cioarele ca sd poat5 fi scotocit qi s5 constate cd nu

era iparmrat.

De-acum clipa critici trrecuse. Prin faptul cd nu

incepuser[ sd tragi lnainte de a-l intreba de nume,

po,a,te cd era posibil sd se ajungi la o in!e'legere...

Lovi,tura, extrern de violent[, il lul pe Hubert

prin sur.pri,ndere.

In ciipa qocului avu impresia ci ceafa i-a fdcut

explozie. O lrumin[ imensd ca cea a soarelui ii liqnideodata in interiorutr cr,aniului. Inlelese c[ negrul

profitase de docilitatea lui ca s5-l pocneasci pe la

spate cu patul pistolului-mitraiierd.

Pici;oarele ii fugiri de sub eI.

Inci o vrerTle, greu de apreciat, Hubert rdmase

co'firrtignf, inr,egistrAnd automat tot ce se petrecea in

jurul lui.

I,n mod ciudat, i se piru cd il recu'noaqte pe

Enirique Sagarra in omul care tocmai apSruse in

cadrul uqii.

Ridicol ! Probabil cd incepuse deja si delireze"'

VArful unei incbitari ii lovi tAmpJa 9i il expedie

in tara viselor.

Page 51: Jack Bruce-Umbra Tigrului

100 JACK BRUCE

**

_ Enrique Sagarra nu-,;i crezu ochilor cAnd intriin camerd Ei-I recunoscu pe Hubert in birbatul ln-tins pe jos.

Probabil cd era victima unei iiuzii !In acelaEi timp, un frig imens il cuprinse la

gAndul cA Hubert era mort. Simli o mare uguraredescoperind o lumind de viala in ochii iui r6magidesch$i. In plus, avu fugara impresie cd Ei Hubertil recunoagte.

Dar negrul il lovisq cu piciorul in cap.

Enrique se strSdui sd fie indiferent

-'Destul ! ii ordond el negrului care se pre-

gStea s6-1 loveascd din nou. Pe Ssta il ludm ca sf,-lfacem sd vorbeascd... I-al de jos Ei du-l afar6 !

Rebelul ipi intrerupse miqcarea, se aplecd gi-tr

sdltS"pe Hubert pe umeri.

--- Puneti foc peste tot, ordon6 Enrique altor

doi negri care tocmai iEi fdcuserd aparifia' Gr5bi-

!i-vd ! V5 agtept afard lAngd camion...

Unul din rebeli aduse o canistrb de benzinS. Ogoli pe podea trdgAndu-se inapoi pe cuioar.

Dupd aceea, fdrd indoial5 c5 nu avea sd mai rd-

mAnd mare lucru din cas5...

Enrique ieqi. repede sd-l. prindd pe cel care il

cdra pe Hubert.

UMBRA TIGRULUI 101

Camionul l5sat la un kilometru de acolo, pentru

a nu putea fi reperali in timp ce se apropiau, toc-

mai se oprise in fala porlii prin care se pdtrundea

in curte. in privinla asta nu existau probleme.

Dar prezenla lui I{ubert ar fi putut s5 pr-rn5

acum o problemi foarte serioasi !

Cend Tr,grul il insircinase cu aceastd. operali-

une, fusese vorba doar de iichidarea unui anumit

numdr de qefi din GRAE care trebuia sd aibi o

adunare in acea casd in prezenla unui ziarist

strdin.De fapt Enrique nu descoperise decAt nigte tipi

amdrAli pe care grupa condusd de eI ii expediase

repede pe lumea cealalti.

Pentru un motiv pe care nu-l ;tia, probabil cd

adunarea fusese amAnatd. A,sa cum MPLA aflase

de actunare, la fel de bine putuse qi GRAE si fie

informati cd organizatia rival5 se pregdtea's[

treacd la atac ca s-o decapiteze...

Rimsnea de stabilit rolul lui Hubert in toat5"

povestea asta.

Daci el era ziaristul, atunci totul se putea

aranja. In schimb, dacS era, linut de GRAE inchis

in casi pentm cd apartenenla lui la CIA fusese des-

coperitd, atunci.. .

De la atacul taberei, Enrique era sigur ci cA;-

tigase increderea Tigrului, dovadS. cd acesta ii dd-'duse mAnd liberi pentru organizarea operaliunii

impotriva,,revizioni.gtilor" din GRAE.

i ,-t

Page 52: Jack Bruce-Umbra Tigrului

1{J3t$2 JACK BRUCE

Dar cu siguranld, ca aceastd incredere nL1 mer-

gea pAna acolo incAt sa punf, in libertate un agent

CiA pentru singurui motiv ci i-o cerea e1...

Enrique gAndi repede. Nu-l insoleau decAt vreo

Fase oameni. Cu pulin noroc) ar fi putut si le vind

de hac mizAnd pe efectul surprizd. Hubert ar fi

fost salvat !Dar rnisiunea lor ar fi fost definitiv compro-

misd.. .Tigrul, il lSrsase sd inleleagd ca se pregatea ceva

in stil mare. In aceste condi{ii, Enrique nu avea de

aies. Trebuia sd incerce, cu toate riscuriie pe care

le prezenta acest act pentru Hubert ;i pentru el'

in vreme ce incendiatorii ieEeau in grabd, casa

se aprinse cu o bufnitr-rrir sinistrd.Enrique se indrepta spre camion.Deocamdatd, lucrul cel mai urgent er:a si fugd

inairite de sosirea portughezilor...

vrl

Hubert $i cirpdti cunoqtinla dintr-o datS '

Era lungit pe un pamAnt blt[torit, intr*o ince-

pere cu perelii dali cu var, pe care o lumina un bec

suspendat de un fir. Nu-l legaserA'

Asczat pe un taburet, un negrLl intr'-o salopeti

petic ti facea d,e pazi lAngd u9[' intre genunchi

litr** o pugc6 de asalt Kalasnikov al cdrei pat se

sprijinea pe so1. Mesteca betei qi d5dea impresia ca

se plictiseEte de moarte.

VSzAndc[Hubertsetrezise'ser id ica'scoasecapul din incapere Ei pronunld o frazS' scurti cu

inflexiuni guturale. Apoi se aqezd la 1oc' aclionb

culasa armei cu un aer hotdrAt ;i reincepu sd-pi

supravegheze prizonierul cu niste ochi care ii strS-

Iuceau din eauza haqiEului'

RelinAndu-qi o grimasS, Hubert se ridicd incet

gi se sprijini cu spatele de zid. Simlea o durere as-

culitd in ceafd Ei intr-o parte a capului' Cel care il

pocnise o ficuse cu tragere de inimd"'

Page 53: Jack Bruce-Umbra Tigrului

104 JACK BRUCE

I;i aminti atunci de ultima imagine inainte dea se pribugi in inconqtien!5...

Enrique Sagarra...O clipd se intrebi daci nu cumve visase sau

dacd nu fusese victima unei asemSndri _vagi. Nuera posibil ca Enrique s5 fie la Luanda. Confoimultimilor ;tiri trimise, Sagarra se afla intr-o tabdriMPLA din Zambia.

AdmilAnd ca fdcuse parte din grupul cle cc-mando care il asasinaSe pe Jonathan Wearrer qi peinsolitorii lui, rebeiii probabil cd trecuserd demultd vreme frontiera Angolei pentru a ajunge Iasanctuarele 1or, acolo unde nu puleau fi ajungi dearmata portughezS.

Totr-rgi Enrique Sagarra pdtrunsese in incdperecAteva rninute mai tArziu...

Un Enrique care iqi iasase o mustald nrare $icare afiga un aer de autoritate mdsuratd, cu mAneasezatd pe pistolul de la centurd.

Era insolit de un negru inalt din rasa bom-bund,u., cu maxilarul de jos puternic ;i privireaplind de cruzime. $i el avea un pistol Tikarev lacenturd.

In vreme ce acesta se oprea in mijlocul inc6-perii, Enrique se infipse in fala h-ri Hubert.

- Cine egti qi ce faci la Luanda ? intrebd ei cuun ton sever.

Hubert nu vedea nici un motiv sd nu-i rhs-pund5, cu atAt mai mult cu cAt il uquraserd de por-

UMBRA TIGRULUI

tofel F de pagaport in timp ce zdcea fira cunog-tin{e.

Enrique se incruntd de parci r5spunsul nu l-arfi satisfdcut.

- Ziarist ? r'Anji el. Cum se face cd te aflaiintr-o casd care servea ca loc de intAtfire unora d,inGP,,AE ? Explici-te...

Iiubert inlelese cE i se oferea o posibilitate descdpare qi ci depindea de el sd n-o scape.

- Faceli parte din PIDE, nu-i aga ? f5cu el cudispre!. Am auzit de metodele voastre. Md velitortura ca s5 md faceli sd" mdrturisesc tot ce vrelivoi qi dupd aceea mA veli expulza din Angola pu-nAndu-rni sd semnez o declaralie precum cd-amfosl b ine t latal ! .

Se infl5c5r5 strdduindr.r-se in acelagi timp s[afiqeze cel mai profund dezgust.

- $tiu cum procedeazb polilia portughezd,aproape cd strigd el. Dar va trebui sd fiu mort cas[ nu mai pub]ic in ce fel vd martirizati prrzonierii.

La inceput neincrezltor, Tigrut izbucni d'"rp5aceea intr-un rAs rlsunitor.

- PIDE ! fdcu eI rAzAnd in hohdte. Ai auzitcarnarade, ne ia drept PIDE !

D[du din cap spre Enrique care nu fdcea nicio miEcare.

- Spune-i cine suntem, camarade, ii ceru ei.Sd priceapi ce greqeald face...

105,

.,I*Tfl'

I,{;,

$I

if,

jt

f,

I

Page 54: Jack Bruce-Umbra Tigrului

JACK BRUCE

In vreme ce Hubert le arf,ta o fala pe care so

oglindea o nedumerire totalS fat6 de ceea ce se pe-

trecea, Enrique igi indreptd cu mAndrie talia mo-

desl[.

- Suntem luptdtori din Mi;carea Popularir cle

Eliberare a Angolei, anun!5 el cu un ton plin de

emfaz6. Lupldm penirtt eliber'area acestei ldri clc

dubla asuprire a colonialismuiui qi a imperialismu-

lui. DupA ce-i vom alunga pe portughezi, vom in-

staura un regim autentic socialist 9i democratic pe

baza drepturilor poporului 9i a1 muncitorilor'

Hubert se temea c5 Enrique se ldsase dus dt"

pornirea lui liric6 qi cA mai pusese gi de 1a ei' Dar

negrul incuviintS. dAnd din cap de parcd toate aces-

tea se inlelegcau de la sine .

- Acum vrem s[ credem ci doar fiindci nu

te-ai trezit prea bine ne-ai coniundat cu poli{ia' ca-

tadicsi sd accePte Enrique.

Itrubert iqi freci ceafa.

- RecunoaEteli c[ aveam motive sd mi inEel,

le atrase el atentia.

- Deci egti ziarist Ei te pregdteai sir te intAl-

ne$ti ctt cei din GRAE ? relud Enrique.

In momentul acela negrul fdcu un i:as inainte'

Veselia dispdruse de pe fala lui care se transfor-

mase intr-o mascd Plini de ur6'

- GRAE nu e decAt o adunituri de revizio-

nigti care se vAnd portughezilor ca sd sape bazele

UMBRA TIGRULUI

aderrSratei revoiutii, zise el clocotind de furie' Toli

sunt niEte trlddtori !

. -= Datoria noastrS este s5-i eliminim, a$a cum

ani. fdcut cu cei care se afiau in casa, supraliciti

Enrique. $i vom continua tot a$a pAna 1a victoria

f inai i .Hr-rbert in{elese ci voia s[-i dea astfel o indica-

{ie asupra direcliei de urmat, dac6 nu voia sa-$i

instrdineze iremediabil pe marele bambunr{u'

- in Franta considerdm GRAE ca o organrza-

lie fSra importanld reaii. afirma el firi sd se fAs-

tAceascS. Dar nutnai pe lAngd ea avem aci:es' De

aceea n-am putut s[ iau contact cu MAPL"'

Explicalia pdru s5-l satisfacd pe negru' Totu;i

ttn fr,rlger de siretenie ii traversi privirea'._ Ai vorbit de contacte. facu el. Cred ci ai

putea s5-mi spui cu cine ai luat leg5tr-rra La Lu-

anda.. .Hubert se prefdcu cd se indigneaza.

- Doar n-o s5-mi cere{i s5-i tridez pe oamenii

care au avut incredere in mine !

Idegrul pdrea dezam5git de rdspuns dar nu in-

sista.

Tot vorbind, Hubert se ridicasc in picioare s5-9i

ma,seze capul. Durerea lncepea s[ se estompeze,

dar se alcsese cu un cucui grozav.

- Acum, adiug[ el, dacd sunteti de acord

sd-mi fac reportaiul despre MAPL, lbsAnd GRAE

la o parte...

107

Page 55: Jack Bruce-Umbra Tigrului

109108 JACK BRUCE

- O clip6, interveni Enrique plesnind clinlimb6. Trebuie mai intAi sd ne asigurdm cd eqti cuadevdrat un ziarist francez qi nu un spion ln sluji:aportughezilor...

'Negrul linu sd adauge qi el ceva, insolinelu-qi

vorbele cu un gest explicit cu munchia pahnei.- Portughezilor le vom tdia capul, fdcu el

rAnjind. $i nu numai capul...Enrique. scoase din buzunar portofelul gi pa;a*

portul lui H'.rbert.- Pentru inceput... pentru care ziale luCrezi...

In uhatoarea jumltate de ori ploud pur qisimplu cu intreblri de tot feiul. ln aparen!5, En-rique se str[duia s5-l facd s[ se dea de gol salr sfrcomiti o gregeald. In realitate insd ii punea intre-bf,rile in aqa fel incAt Hubelt sd poat5. rAspunde latoate in chip satisfdcdtor.

Negrul nu intervenea decAt rareori, gi dou, p.rr-tru cheStiuni de detalii firi cea mai micd impor-tan!5. In cele din urm[ puse capdt interogatoriului.

--- Destul deocamdat5, zise negrul. Vom veri-f ica. . .

Hubert ghici cd voia sd afle mai ales pilrerealui Enrique. Dar in privinla asta nu avea niei ogrij5.

- Vei rdmAne aici, addugi negrul. fi se vaaduce un pat. PAnd la ziud vom lua o hotdrAr"e inpiivin{a dumitaie.

UMBRA TIGRULUI

DAdu un ordin ceiui care stdtea de pazd qiacesta se duse sd aducd un pat de campanie,

- Bate. la uqd daci ai nevoie de ceva, ii ziseel. Ji se va deschide. Altfel, e mai bine pentrudurnrleata.sd nu incerci sd iegi...' Apoi. pdrdsi camera iuAndu-i cu el pe Enrique

Si pe paznrc. UEa se inchise in urma 1or, cheia furotiti de doud ori in broasci, gi becul,se stinse.

In aceste condifii, cel mai simplu era sd doarmd.Patul dq carnpanie era pAnz6 intinsi pe un cadrucare se putea strAnge. Nu era prea confortabil, darera mai bun decAt pdmAntul bdtdtorit.

Ilubert se intinse c6t putu mai bine Ei inchiseochii.

Avdndu-l pe Enrique ca aliat in cloaca ace€a,Hubert putea sA doatmd linigtit...

*)R*

Hubert fu trezit de un zgAriat u$or pe sc6ndu-rile'care astupau fereastra. La inceput crezu cd unrozdtor sau o ganganie oarecare incerca s5 p5,-trundd in camer6.

Dar zgAriatul era mult prea regulat ca si fievorba de un animal.

Hubert cobori din patul de campanie qi pipdi

cu mAinile in intuneric ca sd se poatd apropia defereastrd. Rdspunse rAcAind gi el lemnul cu unghia.

"lI.i'{

| . ',!-

i

3r

a

;F

!r.t3"

I{

-& h

Page 56: Jack Bruce-Umbra Tigrului

110 JACK BRUCE

Hube ? fdcu vocea lui Enrique cu pulin mai

puternici decAt un murmur.

- Da.. .

- Paznicul t6u a adormit, dar fii atent si nu-l

trezegti, continub Enrique. Std pe culoar la cAliva

metri de ug6.

Hubert iEi zise c[ Enrique riscase probabi]'

foarte mult venind pAnd acolo f6r[ sa fie remarcat.

Dacd incerca si stabileascd aqa de repede confrac-

tul, in timp ce grupul care atacase bArlogul ceior''

din GRAE se afla mai mult ca sigur acolo, insemna

cd exista un motiv care merita acest risc.

- Te ascult. . .

- Tipul inalt pe care l-ai r'5zut cu mine se

numeqte Amerigo Kassinga, ii spuse Enrique tn-

cetiqor. E unul din qefii militari ai MPLA-ului. El

comanda banda care ,a atacat tabira de vAn[toa're

din interiorul !5rii. Presupun ci ;tii despre ce e

vorba ?

- Da.

- In loc si se intoarcb in Zambia, restul grr'lpu-

lui cie comando a mers prin pldure in direclia

oceanului, ii explicd Enrique. Dupd cinci zile de

mers, un camion ne-a transpoltat in grupuri mici

pAnA la Luanda. Aici ne'af15m intr-o fostd fermd,

chiar in exteriorul zonei industriaie. Banda are

doudzeci $i cinci de oameni, fdrd a mai pune la so-

coteal5 alli doisprezece cal'e se gdseau deja aici.

UMBRA TIGRULUI 111

Au un'armament destul de important qi o gr5madede muniti i ...

TScu brusc. Timp de doud minute interminabiledomni t5cerea. Apoi glasul lui Enrique se auzi dinnol l .

- Un tip care voia sd urineze, ii expiicd el.

Apoi addugd:

- MAine voi pieca cu siguranld in altd parte,

sd condr-ic un alt atac impotriva celor din GRAE.

Trebuie deci s5-{i vorbesc acum. Se pregdteqte o

lovitur5 care are toate Eansele sd facd zgomot...

Enrique se intrerupse din nou pentru vreo trei*

zeci de secunde.

- Nu cunosc nici un amdnunt, dar Tigrul m-a

ldsat si inteleg cd e ceva foarte important Ei camai sunt qi alte grupuri amestecate in aceastd ac-

liune. Tot dupd cAte am putut sd inleleg, portu*

ghezii nu binuiesc absolut nimic...

Enrique fdcu din nou o pauzd destul de lung5

inainte de a continua :

- Voi face in aqa fel incAt sd. sporesc in mod

indirect increderea celor din MAPL in tine. Tipii

Sstia sunt incredibil de orgolio;i. Dacd le promili

cd vei vorbi despre ei in ziare te vor ldsa in'voia

ta. Sunt aproape sigur cd ili vor da drumul dup[

ce-!i vor line niEte discursuri sforditoare. Trebuie

doar si-i convingi c[ le egti favorabil in detrimen-

tul celor din GRAE. Nu incerca niciodat[ sd-i con-

Page 57: Jack Bruce-Umbra Tigrului

113712 JACK B.RUCE

trazici;i acceptd tot ce-!i vor spune'ca litera deevanghelie...

Enrique avll o ezitare, apoi contlnui :- Dupd pdrerea mea, trebuie s5-i previi pe

portughezi imediat ce te vor elibera, spuse el.Aceqti rebeli din MPLA trebuie neutralizali, ca sinu poatd d6una, pAnd nu e prea tArziu. Sunt instare sd provoace un adevdrat masacru dacd por-nesc o acliune impotriva Lr"randei...

- Chiar aga ? interveni Hubert. Nu crezi ci emai bine sd agtept5m ca s[ vedem exact ce clocesc ?

- Risc sd nu te pot anunla la titnp, rSspunseEnriqtre. Dupi cAte gtiu, vor dispune de arme ;i demunitii in cantitdli suficiente pentr-u a echipapeste o mie de ingi in momentul declanEdrii ac{iuniipe care o pun la cale.

PrecizS apoi locul exact unde se afla ferrna p5-rdsitS care ii addpostea.

- $i tu ? il intrebi Hubert.

- Md descurc eu, li rdspunse Enrique cu de-tagare. O sd fac pe mortul imediat ce vor incepeimpuqc5turile. Dupi aceea ne vom explica cu por-tughezii.

Hubert considere c5 era prea optimist, dar seferi si-i atragS atenlia.

- Acum trebuie sd te pir5sesc, ii zise Enrique.Ar fi o mare prostie si fim surpringi...

- Incd ceva," fdcu Hubert. Voi mi-ali trimisun comitet de primire pe la sfArqitul dupS-amrezli ?

UMBRA TIGRULUI

- Nu gtiu nimic, rdspunde Enrique. Dar asta

nu insearnnf, nimic. Ticlrul nu-mi spune tot ce face...

lgi 15sd fraza neterminati Ei addug5 mult mai

in goaptd :

- De clata asta am qters-o. Sd ne vedem sd-

nitoqi.. .

Hubert mai aEteptd o clipd cu urechea lipit5 de

Lernn. Dar probabil cd Enrique se indeplrtase. Attzi

pe cineva care igi dregea glasul. apoi zgtlmotul ca'-

racteristic al unui lichid care curge.

F{oLSrAt lucru, parci se vorbiserd cu tolii si iasS

sd ude florile !

Hubert se indepdrtd gAnditor de fereastr5 Ei se

lntinse pe patul de camPanie.

Ceea ce-i spusese Enrique nu era deloc imbu-

cur6tor.

*

t3 ti

Cu mAinile incruii$ate sr-rb ceafd, llul:ert st[teadin nou lungit pe patul de campanie.

Afard lumina un soare st,rllucitor atre cdrui razese slrecurau prin orificiile scAndurilor ce blooau fe-rea.s;tra.

Nu se auzga nici un zgomot in vechea 'ferm6p5r[sitd. Rebelii respectau ora siestei.

Hubert fuseise trezit de paznicul lui pe la gaptedinrinea$a. I se permise o toalet5 sumard la o chiu-

I - : ,1. 706

Page 58: Jack Bruce-Umbra Tigrului

115UMERA TIGRULUI

714 JACK BRUCE

vetA veche pi ciobiti, inainte de a fi readus ln carre-ri u'nde i se servise o can5 cu cafea fierbinte qi bis-cuili de carnpanie, tari ca piatra.

Cu toate aste,a Hubert pur qi s,implu ii devorase.Nu era morn'entul s[ facf, mofturi, iar evenimenteledin noap,tea tre'cutd ii provocaseri o foa,me de iup.

Pulin mai tArziu , Tigrul venise sd-I viziteze. Aqacum prevdzuse Enrique, rnarele bambundu il feri-cise cu o inepuizabilS diatribd inalt revolulionard,din care reiegea cf, victoria nraselor pop,ulare nuera decAt o probl,emd de timp qi cn MPLA era sin-gura organizalie care reprezenta in mocl obiectivaspiraliite profunde ale poporului angolez. GRAEnu era decAt o clic5 social-,revizionistd de reactio-nari mic-burghezi de care imperialismul qi i'udeo-cregtinismui deca.dent se serveau ca sd incerce co-rup'erea forleior de inspiralie demo raticd careluptd impotrirra colonialismului asupritor.

Fa"rtea cea mai nostirnd era ci initr-adev6r d5-dea impresia cd e convins de ceea ce spune !

UrmAnd sfaturile lui EnriqLle. Hubert il a,nroba-se cu convingei'e.

Nu se pusese problema eliberdrii lui.

Tigrul, se l,iirnitrase doar sd fac,5 aluzie, afirrnAndcd va avea loc la momentul potrivit.

Enrique nu qtiuse s5 fie destul de convingdtorsau nu vrusese si insiste prea mult pentru a nustArni binuieli. Doar daci nu curnva negrurl hiase

hotflrArea s1-1 pastreze pe Huber't pentru a putea fi

martor direct la desfiqurarea operaliunii de preg6-

t ire.

La prAnz, Hitbert prinrise aprobarea s[ ia masa

impretr-ni .* ""ilu1!i

guerrLlleros qi s5' le pun[ ce in-

treblr ' i dorea.

Tt"Erul. et'a plecat iar ^in fostul hambar folosit'

acumcasalddemese'erauadunal inumaiVreo

Ease canieni.

Numai u'nul dintre ei Etia cAt'eva cuvinte in

francezd, ceea ce reducea dialogul la expresia lui

cea mai simpld. Pe de a1t5' parte' er:a clar c5 fusese-

ri drestli cu glije in'uint" qi cd interpretul se afla

acclo ca sd "*"oait*

o cenzuri suplimentard'

Lucrul cu care se m'indreau cel mai rnult era cA

ajunseserd atAt de aproape de Luanda fhr[ s5' fie

reperali. Vedeau in asta o dovadd a superioritllii

lor asupra armatei portugheze care nu binuia de-

loc cI tabf,ra 1or se afla ia porlile capitalei'

[n curAnd aveau s5-qi faci acolo o intrare trium-

fa15 !

F iecare dintre ei va primi atunci' casa' ma$tna El

nevasta unui Poltu gher""

Dupf, masa, rebelii il incuia'r5 din nou pe Hu-

bert in inc[Perea lui.

lncepea sd i se pari cd timpul trece plrea greu'

Faptul ca i se permisese si stea de vorbi cu rebllil

"r" tn indiciu incurajator' Cu totul altfel ar fi stat

Page 59: Jack Bruce-Umbra Tigrului

116 .JACK BRUCE

iucrurile dacd, f igrul ar fi nutrit bdnuieii p,recisefa!5 de el sa'u daca ar fi avut intenlia si_1 sr-rprime.

Acum nu rnai avoa decAt sd agtepte...N-ar fi cAqtigat nimjc dacd ar fi incercai sd eva_

d,eze, riscAnd sii-l pund qi pe Enrique intr_o situaliedelicatS.

VIIIHubert fu intrerurpt clin aceste gAnduri de unstrigdt de alarmd, urrnat imediat de o rafal[ Cer.rmi automatd.

Imediat izbucnira impuEcS.turi din toate pAr{ile

i;i se auzirS" strigite cumplite. Urm,ari cAteva explo-zii su,r''de de grcnada. Hubert sirise din patul decampanie cle la prirnele impu;cdturi. Totul ii amin-tea in mod nepl5cut de cele petrecute in noapteapi'ecedentd.

CAteva gloanle tr.ecuri prin scAndurile care as-tupau fereasti:a qi lovira zidul opus, de o parte qide alta a uqii. O g,renadd fdcu explozie foarte aproa-pe, provocAnd un strigdt lung qi sfA;ietor care setransformd intr-u,n horcdit de agonie sinistru.

Hubert iqi zise cd cei din GRAE treceau la con-traat'ac, ca sd 1e pldteascd cu aceeaqi nronedi celordin MPLA. I)ar, gAndindu*se rrai bine, ajunse laconcluzi,a cd un astfel de at'a'c era pulin probabil inplinl zi.

Hurui,tul uqor d.e recunoscut aI unui elicopter iirdspAndi ultimele indoieli. Nu putea fi vorba decAtde armatd...

Page 60: Jack Bruce-Umbra Tigrului

UMBRA TIGRI.,ILUI

Negrul primi taburetul peste gur[ qi scoasc un

tAnguit de durere.l{ubert sdri la el fdr5 s5-i lase timp s5*qi revinS'

Traversd incdperea din trei paqi mari expediindu-l

pe rebel la pdmAnt cu un pumn bine plasat qi o 1o-

vitur[ la carotid5.,ln timp ce se apl,eca si ia pugca pe care rebeiul

o scipase in cid'ere, doi portughezi in linuti de ca-

muflaj se iviri deodat6 la capdtul culoarului cu ar-

mel.e indr''eptate inainte.Hr.lbert considerd ci era mai prr-rdent si ridice

mAin'il,e deasuPra caPului.Adarb impuqcituri,tre lncet'aserd brusc' Inlele-

gAnd c5 orice rezisten!5 era zadarnic5, rebelii care

nu fuseserd impupcali probabil cA se predasera'

In vl€me ce unul din soldali ii punea arma in

spate, cel5laLt ii pip6ia hainele cu gesturi precise' Ii

ordonari apoi sd ias5 in curte qi il invitar5 sd se

trase pe vine cu miinile in creqt'etul capului'

Ferrna miquna pur qi simpl'u de solda{i ln haine

de oarnuflaj qi qepci de paraqutist' E'licopterul se

r.idicase putin qi se imobilizase deasupra ou'rlii in*

vArtindri-gi dlicele cu un zgomot Euierdtor. Coman-

da,mentu.l, nu se zgercise cu efectivele d'estinate

acestu,i atac. Sperase si pri,ndS in cuib toa'td banda"'

Probabil cd al'eau sd fie dezamf,gili consta'And

ci grosul rebelilor scdPase.

Cfl{iva soidali impinserd doi prizon e::i pAnd in

locr"lL unde Hubert aqtep'ta sub paz[ bun6' Au fost

119JACK BRUCE

l, LB

LucruriLe se comPlicau !

L.lpindu-se cu spatele de perete pentru a evita

sA fie atins de o noul rafal5 care ar fi patruns pe

fereastrd, Hubert apucase tab'uretul de un picior -

arrnSderizor iecareinmodsigurcSnupul,eas6- iserveasci La marc lucru"'

hnpuEcfltu::itre de afari pdreau c[ slf,besc in in-

tensi,tate. Surprinsd in p1in5 siestS' cei cAliva rebeli

rf,magi la fer,md nu putea sper'a intr-o rezistenli

eficace. Apreciind dupi imputscdturi' Huber"t ajunse

la concluzia ca nurnSrul asediratoritror era mult mai

mare. $i avea'u elicopte're, pr'obabil qi pqti a'ntitanc'

arme grele.

Ca o confirm'are a gAndurilor lui Hubert' o mi-

tralier5 incepu sA tragi o Tafa15 neintrerupti in

partea din sPate a fermei'

Uga incdperii se deschise brusc izbindu-se del.

perete.Hubert inregistri irrtr-o fracliune de secundi

ci eira un guerrtll,ero. Ca intr-r'r'n film cu incetinito-

rul, 11 vizu pe r:ebel rid'icAnd {'eava puqtii de asalt

Kalaqnikov spr'e el. Privirea lui era plini de urb qi

un rictus cumplit ii crispa buzele groase' i;i inchi-

puia pr.obabil ci Hubert era rispunzbtot de ataoul

armatei. $i ven'ise s[-i pliteasc6 pentru tri'dare'

Hubert aruncd cu toat[ puterea taburetu in di-

i.ecfia lui. Gtonlul se izbi de zid la treizeci de centi-

metri de caPul l-l'ri Hubert'

Page 61: Jack Bruce-Umbra Tigrului

I

rl

l

IL11l

II

120 JACK BRUCE

qi ei invitali, fArd men'ajamente, sd adopte aceeagiposturd.

Negrii aveau ochii holbali de spaimd. Dacd segAndcau 1a scarrta pe care le-o rezervan ei prizo-nierilor 1or, atunci aveau tot dreptul sa nu fie prealiniEtili. Unul dintre ei tremura atAt de tare incAtnu reugi s5 stea pe vine ;i cdzu in fund. Il ajutardprompt si se ridice.

Alli .soldati il aduserd pe cel lovit de I{ubert. giii ddduri drumul sa cadd la pdmAnt ca un colet oa-recal'e.

Un subofiler se apropie de Hubert pi ii ordonasi se ridice. Scoase din buzunar o legaturd ;i i-opuse la ochi.

Dest,u-l de ingrijorat, Hubert considera cd chestiaasta semdna mult prea mult, dupf, pirerea lui, cupreg[tirile unei execulii...

Ftr gata sd protesteze, dar doi soldali iI apucardfiecare de cAte un brat qi il scoaserir din c,urte du:cAndu-l pAni la un vehicul.

:l ,*

Enrique Sagarra igi monta la loc pugca Katra;-nikov pe care o unses,e cu grijd. $tia din experienldcd diferenla dintre via{d gi moarte consti adeseaintr-o armd in stare bund. Iar el avea sldbiciunea sirlinri la pielea lui.

ln acelaqi timp se gAndea ia Hubert. p,rezenlaIui in Angola dovedea cd Washingtonr.rl nu avea eie

UMBRA TIGRULUI

gAnd sd fi'e luat pe ncaEteptate de ceea ce se preg5-tea ln aceastd {ara.

Exista totusi o problemi. Tictrul. nu ilrea pf,reagrdbi,t sir-l r:epunir pe Ilubert in iibertate. Nu pen-tlu cf, ar fi avut indoieli in legatr-rrd cu autenticita-tea aco.peririi lui de ziarist, dar avea un instinct re-,dutabil de a'nima1 care ii permitea sd miroasd pri-mejdia.

Decretase, aparent fdrd motiv, ci Hubert tre-buia si ramAnS cu rebelii

Poate voia pur qi simpiu si profite de ocazie sis5 faca un ziarist sd ia parte Ia operaliunea prevA-zutd, pentru ca acesta si poatd depune mArturie infa{a lumii. . .

Enrique nu qtia cum sd fac5...Dacd iI ajuta pe Hubert sd fugd, ar fi compro-

mis totul. Cu toati increderea pe care i-o arita,Tigyrul tot l-ar fi bdnuit. Pe de alti parte, fuga luiHubert l-ar fi determinat mai mult ca sigur sischimbe planul.

Si aqtepte sperAnd cd Tigru,l, li va destdinuipAnf, la urmf, secretul ? Insemna sA accepte un riscincontestabii, in mdsura in care nimic nu dovedeacd ar mai fi fost incd timp dup5 aceea sd fie aler-tal i portughczii . . .

Enrique tocmai terininase de montat pugca,cAnd marele bambundu intr6. in fugd in incdpereaunde se afla. Avea fala crispat6 de furie Si ochiilui aruncau fulgere.

121

Page 62: Jack Bruce-Umbra Tigrului

122 JACK BRUCE

- Portughezii au atacat ferma, mormii el

indbu.,sit. Biestematul tiu de ziarist ne-a trSdat !

Enrique se incruntd firi sf, caute s6-;i ascundi

sui'pinderea.- Exp1icS.-te, camarade, zise el cu o voce

calmd. Mai intAi !i-aq atrage atenlia ci nu e zia-

ristul ,,meu". Dupi aceea, daci irni aduc bine

aminte, parci mi ai spus cA a rdmas prizonier la

ferm5.- Binelnleles, zise Tigrul cr-r glas tun[ton D5-

dusem ordin sd nu fie scdpat din ochi !Enrique se simli mai uSor' O clipa se temuse c[

Hubert fdcuse greqeala s-o gtearg6.- In acest caz, zise ei cAt se poate de liniEtit,

nu vdd cum a putut s5-i prevind pe portughezi'.'Didu din umeri.- in plus, nu uita ci nici m6car nu gtia unde

se af15, pentru cd era inconEtient cAnd l-am adus...Marele bambundu scoase un ricnet.- Asta e ! fdcu el impingAndu-gi birbia ina-

inte.- TicAIoEii din GRAE ne-au dat pe m&na ]ror=tughezilor ca s5 se rizbune pentru noaptea tre-

cuti !Enrique era foarte mullumit. Fusese n€apteptat

de simplu...- Cu siguranld cd ai dreptate, iI aprobi el cu

modestie.- Trebuie sd ne mutdm foarte repede-de-aici,

relui Tigrwl N-am chef si dea portughezii pestenoi.

UMBRA TIGRUi.UI

- DacS cunopteau locul ar fi fost deja aici,

obiect6 Enrique. Atacul asupra noastrd s-ar fi pro-

dus in aceiaEi timp cu cei dat asupra fermei, ca si

fie siguri cb nu le sciPdm.Tigrul" 11 aprobd clStinAnd din cap'

- Acum cAnd qtiu cd suntem ia Luanda, Por-tughezii vor rdscoli tot oraqul si ne gdseascd, zise

el. Pe de altd parte, poate c5 au fdcut prizonieri'

Arytia pot vorbi. Ar fi mult prea primejdios si rA-

rrrAnem aici.I{otdrArea asta nu se potrivea deloc cu trebu-

rile lui Enrique. Ameninlarea pe care o prezenta

arrnata qi care avea si planeze acum asupra gru-

pului de comando, avea si-l indemne pe bambundu

1a o Ei mai mare pruden!5 qi suspiciune fa![ de

toatii lumea, inclusiv fal6 de el.

Dacd mdcar ar fi avut posibilitatea s5-i anunle

pe portughezi !Enrique se gAndi cu ingrijorare 9i la Hubert-

AdmitAnd c5 scdpase teafdr din atacul asupra fer-

rnei, de acum inainte era scos din cursa.

.A.cum totul depindea numai de el.

*t*

Tindrul locotenent era de o politele glacial5-

1l chema Agostinho Pimentao pi se exprima intr-o'francezi perfectd.

- Pe scurt, vd numili Hubert Bonisseur de ia

Bath gi suntefi ziarist la Paris, zise el' Ali venit in

123

Page 63: Jack Bruce-Umbra Tigrului

r25124 JACK BRUCF

Angola ca turist. Chiar in ziua in care ali sosit.adicd ieri, ali fost contactat de un membru alGRAE care v-a propus sd faceli un reportaj clcs-pre organizaliile subversive din aceast[ !ard. Aliacceptat Ei v-a condus intr-un loc pe care nu*l pu-

teli indica. In timpul noplii, un comando d-;rMPLA a dat foc casei qi v-a rdpit dup5 ce v-a Foc-nit bine in cap. V-a!i recdpitat cunogtinla la fermaunde v-au gAsit forleie de sigr-rran!5...

Se intrerupse qi lui o ligard dintr-un pachet cieMarina 1 fdri sd se gAndeascd sd*i ofere ;i lui Hu-

bert.- Recunoaqteti ci toate astea sunt tare neve-

rosimile, continud el. Toate coincidenlele mi se parcel pulin extraordinare. $i asta nu explicd de ceaveali ln mAnd o pugcl de asalt de fabricalie chi-nezeascd cAnd v-au capturat soldalii...

Hubert suspin5.

- Era arma paznicului, repetd e1 pentru a treiaoar5. A incercat sd md omoare ;i am reuqit s6-ldobor. Nu am luat acea pugcd decAt cu intenlia clea md apSra de aili rebeli care ar fi putut incerca"sf, m[ ucid5. Cei doi soldali cdrora m-am predat

vor putea marturisi cd n-am avut nici un gest ostilla adresa 1or.

Locotenentul Agostinho Pimentao dldu incetdin cap.

t &SAIiINA - marcd de lig5ri rezervate armatci poltugJreze(N.n.) .

I", 'MBRA TIGRULUI

-- S5 zicem, admise ei.Interogatoriul dura de dou5 ore. Abia dupd ce-l

'duseseri in acel birou mobilat sobru il dezlegaserila ochi. il incadrar-r doi solda{i, postali pr-i{in rnaiin spate. Nu fusese maltratat.

PAnS atunci Hubert se limitase sii istoriseascdaceasti poveste fdrd si caute sd-gi convinga inter-locutorul. $tia cA eran destuie lucruri neverosimilegi ca ofilerul nu-l va crede. Scopul lui insi era sf,'de;l impresia c5 va incepe sI mdrturiseascd cAteceva cAnd credea ci a sosit momentul.

fncepuse deja si arate o obosealf, bine dozati.- Ars pr,rtea. sd stau jos o clip5 ?... Aq putea

ave:l u1t pahar cu apd ? intrebd e1.Ofilerul se prefdcu cd nu aude.- S-o ludm de la capdt, fdcr-r ei. Spuneli cir

ali fost contactat de o persoani care face parte ctrinGRAE ?

__ Intocmai...- Nu vi se pare ciudat ci nigte oameni care

sunt obligal i sa se inconjoale dc ncnumilate pre-caufii, abordeaz;i astfel un striin care tocmai a pi_rsplciorul in larA ?

Hubert f5.cu un gest care putea sA insemneorice"

- Oare nu e mai logic faptul ci fusese fixatdo intAlnire ? insinud iocotenentul. De exemplu laParis, prin anumite persoane care reprezintd acolo.su{:r'ersiun€a...

Page 64: Jack Bruce-Umbra Tigrului

127126

lil

}ACK BRUCH

Hubert lis[ impresia ch ezttd cAteva secunde'

In cele din urmdi incuviintd'

- De acord., ali cfutigat, admise el' La Paris a

fost aranjat totul.- - Ci'r* s-a desf5qurat luarea de contact ? in-

treb5 locotenentul'llubert nu avea deloc chef si vorbeascd de Eu*

lalia.- Trebuia si fiu la orele zece seara in fala

statuii lui Paulo Dias de Novais de pe IIho, declar*

el. M-a abordat un bdiat de vreo douf,zeci de ani'-"

Confinu[ amintind cle a doua intAlnire in faia

la Museu d'e Angolu ferindu-se sA precizeze ce1"

aceasta nu a avut loc decAt.la unu Ei jumdtate di-

minea{a. Schimbd inadins mdrcile ma;ini}or ql'

afirmi ci biiatul care fusese insdrcinat sd-l con*

duci iqi zicea Oswaldo in loc de Fernando'.-- Naturai, n-a!i relinut numereie maqinilor ?

Hubert lud un aer dezolat.- Nu credeam ci lucrurile vor evolua in acest

mod.. .Locotenentul Agostinho Pimentao lqi a;ezi mAi-

nile cu palmele liPite de birou.

- Dacd am inleies eu bine, zise el, ali venit

in Angola cu intenlia de a-i intAlni pe membrii

unei migcdri subversive.'.-' Sunt zianst, interveni Hubert' Mi s-a pArut

un reportaj interesant.* $ti!i desigur cd riscali si vA trezili bagat la

inchisoare

UI-TBRA TIGRULUI

Hubert dddu neputincios din umeri.- Astea sunt riscurile meseriei, zise el cu fa-

talism. Md gAndeam cd vd veli mr-rlfumi si rnd ex-pulzafi... [n fond, n-am fdcut nimic ilegal.

,Locotenentul pdrea sf, cread5 altfel.- Ali uitat probabil cd lineali in mAnd o pltEcd

in momentul in care ali fost capturat, ii atrase elatenfia. Nimic nu dovedeqte cA nu aveali intenliasd v5 folosili de ea.. Hubert nu rdspunse. $tia perfect unde voia sAajungd interlocutorul lui. Dupd ce-l fdcuse si mdr-turiseascd c5 luase in mod conEtient contact cll re-belii, acum vcia s5.-l acuze cd nu era cioar un zia-rist, ci cir venise in lar5 ca s5 le dea ajutor. Era oiuptA pe fa!E. Ca sd se dezvinovSleascA, Hubert sevedea, constrAns sd mai spund cAte ceva.

- Se poate presupune firl a fi prea n':vero*simil ci adevdratul scop era de a-i face pe i:ebeiisd beneficieze de o experien{f, clpdtatd in altdparte, relud locotenentul. DacS e sd md iau dupavizeie de pe paqaport, ali fost de mai multe ori tnAmerica latind...

Soneria telefonului il impiedicS s5-gi duca gAn*dul pAnd la capdt. Ridica receptorul si-l duse laureche. Conversalia fu scurti. Locotcnen'lul se }i-mit6 doar la cAteva incuviinldri.

---.- Vom relua aceastd convorbire mai tArziu,declard el dupd ce inchise teiefonul.

Se ridic6.

Page 65: Jack Bruce-Umbra Tigrului

r9a JACK BRUCE

- Poate ci atunci vi veli mai aminti 9i alte

lucruri. . .La semnaiul lui, cei doi solda{i ii impinsera pe

Hubert spre uEi. Americanul se l[sd dus farS s[

opuna rczisten!5.f

;l: :i:

Ceh-rla era de dimensir-rni reduse, dar eril curati'

Un miros de cresil se degaja din podeaua cimentatit

pe care delinti{ii probabii ci o spalau in fiecare zi'

Soarele la asfinlit pdtrundea prin deschiz[tura

ingustl Ei proi.ecta umbra grati'ilor pe peretele opus'

intins pe patr-rl de lemn prins in 1:erete ci-r douf,

ianturi. solide, Hubert se gAndea

Misiunea iui h,rase sfArsit mai inainte dc a in-

Probabil c5 va fi din nou intelogat de lolirrd,

apoi il vor expulza. In urma unor cazllri petrecute

in Bolivia care provocaserS mr-rlt[ agitalie, guver-

nele ezitau si-i rnai inchidS pe ziarilti, de teama

s5 nr-r-gi atragd campanii ostiie din petrtr-'a unei in-

tregi prese internalionale.Era posibil ca armata s[-1 linir pe Hubert inchis

pAni cAncl oblinea informa{ii mai precise in pri-

vinta lui. Atunci se va vedea cd nu ela cleLoc zia-

rist. Situatia asta n-ar fi fost de dorit.

InvocAnd apartenenta ia CIA nLr rezolt'a ninic'

Portughezii nu uitaserh cd r5zmerita clin 1961 be-

neficiase mult de sprijinul american.

{.JMtsRA TIGRULUI

Tot aga, vorbind despre ameninlarea pe cax"e oconstituia grupul de comando al rebeiiior, ar fi co-tnis o grgseaiS. Atacul impotriva fermei demonstraiA armata portughezd era ia curent. Dr-rpi aceeaHubert ar fi fost obligat sd explice cum de ;tia.Asta ar fi insemnat sd spund cd beneficia de uilcomplice cu o funclie important5 pe lAnga rebelj..Dacd se afla pi in altd parte, aceste destdinuiri arfi putut s5 se intoarcd impotriva lui Enrique.

Deocamdat5, lucrul cel mai important era sd nufacd nimic care s5-1 pund in primejdie pe Enrique.

in ceea ce-l privea pe e1, Hr-rbert nu putea de-cAt sd-qi doreasci ca portughezii sd-I urce cAt iualrepede in primul avion cu urarea de a se duce in-vArtindu-se...

Deoclati se auzi clinldnitr"rl zdvoarelor gi uga sedeschise. Locotenentul Agostinho pimeniao intrbin celuiS.

- Am primit adineauri ordin si vd eliberez,declard el cu o fa!5 inctiferentd. Nu vr.ern sd se ple-tinci5 cd ii impiedicam pe ziarigti si-;i facd meser"ia.

Ofilerui pdstrd o scurtd pauzi.- Sunteli deci iiber sE vh continuati sederea

in Angola...

Hubert se ridicd vesel.

- Asta e o veste bund ! exclam6 el. Sunt si-g-rrr cd o s5-mi facd pl5cere...

In realitate nu se iSsa deloc pdciiit. Dacd il re-puneau aga de repede in circulalie, f5rd m6can sd

I - cd. i06

t29

Page 66: Jack Bruce-Umbra Tigrului

il30 JACK BRUCT

fie expulzat, o fdceau numai in speranla ci vordescoperi filiera intreiuptd de operaliunea im-potriva fermei.

Nu trebuia sd-qi facd nici o iluzie !- Ve rog sd mi urmali, addugd locotenentul

ar6tAnd spre culoar.Dupd mai pulin de o jumdtate de ord, un jeep

il l5sa in colful pe care il fdeea aleea Restaurad.oresde Angola crr. rua Duarte Lopes. Agteptd ca maqinasd se indepdrteze qi merse pAnd la intrarea hotelu-lui Conti,nental.

Funcfionarul de la receptie iqi ascunse cu greuuimirea vizAndu-l cd reapare. Fdrd indoialS ci ceide la PIDE veniserS. s5-i scotoceasci prin lucrurigi anunlaserd direcliunea cd probabil va absenta obund bucatd de timp. Era vizibil cd omul se intrebadacl nu currlvo evadase...

Hubert iqi lu5 cheia fdri sd-i pese de expresiauluiti a celuilalt gi se indreptb spre ascensor.

In afard de dug gi de haine curate, mai era ne-voie s5 se qi bdrbiereasc5.

CAnd deschise uga camerei, constati ci iI aq-tepta o surprizi.

Un bdrbat st6tea intr-unul din fotolii qi fumalinigtit dintr-o pipd. Un colt ,,Cobra" i se odihneaneglijent pe picior.

Hubert incercd o miqcare de retragere.

- Scuzali, zise el, am greqit camera.

Necunoscutul ridicd leava piStolului pi o in-dreptd spre el.

- Deloc, fdcu el. Intr5...

Era un bSrbat de vreo patruzeci de ani, cu ofald rumen5, cu pSrul de un biond cAnepiu qi cuoehii bitdnd in galben. Probabil ci fdcuse sport intinerefe, dar cu trecerea anilor se lngrigase.

Hubert intrd in camerd gi inchise u$a in urmalui.

- Dacd e totuqi camera mea, atunci inseamnS.cd dumneata ai greqit...

- Deloc, repeti vizitatorul. Am venit s[ stdmpulin de vorb5.

- Sper ed n.ai aqteptat prea mult, zise cu iro-

nie Hubert. Ar fi trebuit s5 ceri sd-ti aduci cevade biut...

IX

Page 67: Jack Bruce-Umbra Tigrului

i1"32 JACK tsRI,JCF

- Ag fi fdcut-o cu siguran!5 dacd intArziai.Dar am fost aproape sigur cd dupd ce-!i vor dadrumul vei trece mai intAi pe la hotel.

Hubert scoase un fluierat maiilios.- Repede se mai rdspAndesc ve;tile la Lu-

anda.. .- Meseria mea este sd fiu informat, replich

omul.Hubert deveni deodatd foarte prudent.Aparenta dezinvolturd a vizitat,orului sau qi

pipa pe care o fuma cu nepdsare nu erau decA.L ofaladd care ascundea un adversar periculos.

Privirea aceea galbenS care il urmdrea pe Hu-bert amintea mai curAnd de un animal rapace careiqi pAndea prada, decAt de un cululache care mo-!5ie lAngd foc.

- MA numesc Lester Watson, spuse necunos-cutul cu un ton plin de subinfelesuri. Asta ili bpuneceva ?

Hubert nici nu clipi.- Inc6ntat, spuse el cu o voce indiferenta. Ar

fi trebuit sd te cunosc ?-Decenu?Hubert clStind din cap de-a dreptul dezolat.

- Regret ci te dezamdgesc...De fapt, qtia perfect cine e Lester Watson. ,,Ins-

trucliunile amdnunlite" indicau c5 nu e altul decAtreprezentantul CIA la Luanda.

El mai lipsea dupS portughezi !

[Jh4B'{A TIOI?ULUI

Watson ar#t5. camera cu o miqcare circulard a

coi'"ului._- Poli vorbi f5r5. teai'n5, fdcu el. Nu existi

micrdfoane...Hubert nu avea nici un chef sd-qi descarce su-

fletui ia pieptul lui, mai ales c5 ordinele stipulauca acest contact sd nu aibd loc decAt in ultimd in-stan!5.

Foate ci reprezentantul iqi fdcea datoria, darin cazul de fald nimerise mai curAnd rdu.

- Ascult6, bdtrAne, eqti tare drdgu! dar amavut o zi incdrcatd. RSmAi aici dacd psta te amuzd.Eu vreau sd md rad qi s5 fac un duq...

Waison iqi indreptd pistolul spre stomacui luiHubert incruntAndu-se.

* O clip5, ii intrerupse el tiios. Nu qtiu cele-ai spus portughezilor de !i-au dat drumul, dareu sunt sigur cd nu eqti doar un ziarist venit s5facS reportaje despre band"aleiros t. 1VI5 exprimciar ?

Hubert ar5t5 spre revolver.

Nu numai cd nu md sperii cu pugcociul tdu,dar incepi si rnd plictiseqti serios cu povegtileastea !

Watson iqi crispd maxilarele. O lucire tulbureii invilui privirea.

133

I Bandoleiros - nume dat rebelilor cle cdtre portughezi (N.A.).

Page 68: Jack Bruce-Umbra Tigrului

5

L34 JACK BRI''CE

- Fiindcd o iei a$s, 9 sd fiu gi mai clar, ziseel. Poate cd portughezilor ie e fricl sA nu stAr-neascd o campanie de presi in strdindtate daci te-inchid. Dar pot sd-!i garantez cd asta nu va aveanici un efect in ceea ce ne privegte.

Vizitatorul pdstrd o pauzd, inainte d.e a continua.- Aqa cd ili propun un tArg. Sau ne povestegti

tot ce gtii despre band.oleiros 1, sau ili dau cuvAntuLmeu cd nu vei iegi viu din Angola. Incd nu qtiuexact cum vom proceda, dar ili pot spune deja inlinii mari. Mai intAi te vom face sd spui tot gi ilivom aranja un ,,accident,, de toatd frumusetea...

Watson se ridicd linAnd revoiverul indreptatspre Hubert cu o mAnd fermd. Ocoii fotoiiul prinspate ca sd fie suficient de departe de cel pe careil ameninla.

- Te las sd-!i faci duqul, il anun{d el. Sper cdasta te va ajuta sI reflectezi. CAnd vei inlelegecare-fi si.rnt interesele, firI gdseqti la consulatulamerican. E acolo cineva care ili va rispunde ori-cAnd.

Se apropie de uqd qi puse mAna pe clanld.-'Incd un sfat... Nu a;tepta prea mult inainte

de a te hotdri. S-ar putea si ne pierdem rdbdarea...Dupd ce plecd, Hubert igi frecd gAnditor b5rbia.VrAnd sd joace tare, in speranla ci il va impre_

siona, Watson ii complica extrem de mult uuroirr"fdr5 sd vrea.

UIv!BRA TIGRULUI

Mai mult ca sigur cd PIIIE se grSbise si pundhotelul sub observalie. Foarte curAnd, dac5. nudeja, locotenentul Pimentao va Eti cd s-a intAinitcu un diplomat de la consulatul Statelor Unite. Cuaite cuvinte, va. deduce din asta r:5 face palte d,inCIA.. .

PIus toate primejdiile pe care Ie comporta acestfapt, mai ales pentru Enrique !

Hubert nu vedea decAt o solulie. Prezentdn-du-se in persoani la hotel, Watson se demasqase. Pede iltS- par1.e. drc[ a$a se purta.se tcitdeauna. p]r' lcunlun elefant intr-un magazin de porlelanuri, proba-bil cd portughezii il ,,localizaser5" de mult5 vreme.

Washingtonul cuno;tea cu sigurandd situalia.Ii recomandase lui Hubert s5-1 iase de-o parte peWatson pentru a evita sd fie reperat. Prin urrnarenu risca si-l desconspire dacd relata locotenentultliconvorbirea pe care tocmai o avusese.

Dimpotrivd, Pimentao ar fi crezut cd voia s5faci un rdu celor de la CiA denun!5ndu-l pe unuldin agenlii lor. Lucrul acesta nu putea decAt si-iintEreascd acoperirea.

tr{ubert ridicir receptorul Ei rug6 tele{onista sH-i. dea leg6tura cu siguranla centrai5...

***

IXubert se opri o clipi acoio unde rucl SalvadorCorreia se intersecta cu rua Pereira Forjaz. Dupi

135

Page 69: Jack Bruce-Umbra Tigrului

lJ t,136

Liiltljliriili

lil

I

Irl1lIII

JACK BRUCE

o scurtd ezitare, arnericanul o lud la dreapta, spfellllutamba.

Mergea cu pasul r.lnr_ria care se piimba, opri:r-du-se foarte des ca sd priveascd vitrinele luminateale magazinelor. *

CAnd iegise de la hotel i se pdruse cd nu-l r.rr_m:irea nimeni, dar qi-ar fi pus capul pe butuc cE.PIDE era cu ochii pe el.

Nu se putea altfei.

Noaptea era la fel de cdiduld ca in a.lun-qi *in-spre mare sufla un vAnt ugor. CAliva nori trarrer_sau cerul instelat in direclia uscatului.

Pe strdzi era incd destuld lume. Ceva mai inspate fala de stalia autocarelor, cAteva taxiuri vop-site in verde qi alb igi aqteptau clienlii cu toati oraLarzie.

Hubert se apropie de primul, urcd in spate Eiceru qoferului s5-l ducd pe ll,ha.

Pe drum intoarse de mai multe ori capul ina*poi. Pe Auenida Marginal era multi circulatie sinu remarcl nimic anormal.

La urma urmelor, poate cd portughezii ii l6sa-serd libertatea de acliune. Probabil cd bdnuiau cAva controla dacd e sau nu urmdrit. Mai era posibilgi sd incerce s5-i adoarm6 neincrederea la inceput,pentru a-l putea urmdri mai bine dupd aceea, cAndel n-ar mai fi fost atent.

UMERA TIGRULUI

Ajuns pe LLha, Hubert ii ceru soferului saopreascd in fal6 la Tamaritz, cobori, pl6ti cursa qilas6 bacqiq. $oferul plec5.

Hot5rAse sd-gi recupereze Volkswagen-ul, cutoate cd portughezii ii fixaserd probabil o ,,cutie desardele" care sd le permitd o urmirire de la dis-tanfri. Altfel i s-ar fi pSrut btzar. Nu trebuia sd deaimpresia cd e prea suspicios. ln fond, nu era decAtun simplu ziarist...

Pe ILha domnea aceeaqi animalie obignuita inrestaurante qi in localurile in aer liber. Printre pal-mieri se auzeau zvonuri de muzic6. Numai bandelede tineri pireau a*qi fi ales ait loc pentru excapa-dele lor motorizate.

Hubert o porni pe strada principali indreptAn-du-se spre IVouaI Cl,ub. Observd de departe cd ma-gina lui era in acelagi loc. De$i ldsase cheia in con-tact, pdrea cd nimeni nu se atinsese de ea. Sau fu-sese ailusd exact in acelaqi loc.

Hubert se apropie.Exact in clipa in care intindea mAna sd des-

chidi portiera, un ,,plop" indbuEit rdsund in spa-tele lui. In acela;i timp, un glon! ricogd izbindu-sede partea de sus a caroseriei ;i se pierdu ,,piuind"in direclia golfului.

Hubert s5rise deja intr-o parte, incercAnd siTacalizeze pozil,ia din care se trdsese.

.,Piop !" De data asta proiectilul ii trecu peIdnga ureche.

Page 70: Jack Bruce-Umbra Tigrului

i l38 JACK BRUCE

Flasat in acea parte a caroseriei, Hubert consti-tuia o lintd total descoperitd. ln aceeaqi fracliunede secundd iqi zise cd un al doilea ucigag putea fipostat astfei incAt s6-i poatd linti din cealaiti rparte, dacd ar fi incercat sd ocoleascd magina qi sbse addposteascd dup5 ea. ln acest caz n-ar fi avutnici o qans5.

Igi arunc5 mAiniie in sus preficAndu-se cd fu-sese atins gi se 15s5 sd cad5 pe nisip. In timpul inig-cdrii, se rostogoli astfel incAt s5 priveasci spreplajd gi igi indoi ugor bra!ul...

Rdmase nemiqcat.Toatd scena nu durase mai mult de trei sE-

cuncie. Nu fusese nici un martor, iar zgomabul pr.o-dus de arma ucigaqului nu avea curn si atragd.atenlia celor care luau masa ia CLub Naual.

Hr-rbert igi stdpAni respiralia.Pozilia nu era deloc de invidiat. Ar fi fost ter-

minat daci misteriosului trdg5tor i-ar fi trecut prinminte sd mai strice un gion! pentru ma.i mult;. si-guran!5.

Un :r-ioment -- interminabii I *. nu se int5irr-pid nimic.

Apoi, la vreo doi-li;zeci cle i.netri de e1, in mijlo-crll tnrn*hiurilcr rrscltll-e aJe cocotierilor, se ivi osilueta ca"re incepu si inainteze cu pruden!5.

Nu fdrd o oarecare ugllrare, I{ubsrL igi zise cHnecunoscutul era ia fel de u;or de pdc5lit pe cAt erade slab ochitor. .,,/

UMBRA TICRIJLUI 139

Un lucru bun... Dbdea impresia c5. are ochii in-

chiqi, degi l5sase o deschiclere micd de tot intrepleoape.

Agresorul continua s5 se apropie in vArful pi-

cioarelor, de parcd s-ar fi temut s5 nu fac5 zgomotpe solul nisipos, In mAnd linea un pistoi prelungit

cu. un ainortizo,r de zgcmol.

CAnd agresorul ajunse la iiziera- copacilor, Hu-

hert il recunoscu pe bdiatul care o sdruta cu fcc pe

Eula.lia in ajun, sub palmier.

Era greu sd arimith cir numai gelozia iI ititpin-

sese la o astfel de acliune.."

tsSiatui se oprise C-in nc,u. Se vecisa cla-l' ci. nuprea ;tia ce sil fac5. Poate ci era prima dati cAndveclea nn mort.

DupS doud secunde i;i reiui mersul, ctl learraarmei indreptatS spre sol.

IdeindemAnatic pi imprudent...

finAndu-gi respiralia, Hube;:t il a5!.epl.5 si'r se

aproprie pAnE Ia trei metri...

Apoi, cu o miqcare circulari de b::a!, ii trimiseun pllrnn de nisip in ochi.

Orl:it. biriatul scoase un strigit sugi:ut-"':ai 9i apa-si din refiex pe trdgaci, Car glonfi-rl intr'5. iir p5-

mAnt, la cAliva metri in stAnga.SolicitAndu-qi toli muqchii, Hubert se ridicS- pi

se aruncd asupra agreson;lui. Ii lovi cu muchiapalniei peste incheietura rnAinii si pisiolul ii zburi

Page 71: Jack Bruce-Umbra Tigrului

140 JACK BRUCE UI",{tsRA TIGRULUI 141prin aer. In acela;i timp il trase pe tAnar la pdinAntblocAndu-l sub el.

Cuprins de panicd., adv,ersarulrare sa zgdrie haina lui l-Iubert inelibe'ra.

. Flubert se intreba dacd nu cumva portugheziiii f5cuserd un cadou otrdvit dAndu_i dr.umul. Nuera imposibil sd fi rdspAndit zvonuri insiCioase lnprivinla lui, pentru a deveni o {inti pentru crgani_zaliile rebele...

incepu cu dispe-speranla c[ ss r;a

Osteneald zadarnicd ! Hubdrt ii linea bine.Apoi ii mai dddu pulin clrumul cAnd simli ci

t$nii;:ului incep sd-i sllbeasci puterile.-- Stai cuminte, altfel ccntlnui sd te sfrAnc de

gat. . .

T6ndrui scoase uin gAigAit qi incetd si mai opunirezisten!5. Ca inclr'ajare, i{ubert ii mai dd.Cu inc$pu{in aer.

-* Do ce ai vrut sa mH omori ? i,l intrebl el.- Fernando... gAfAi bi iatul._- De ce ? insistd Hubert.- Mi-a spns cd eryti un.tr5ddtor... Se gA,ndea ci

vei veni dupa maqind... Trebuia sd st;au aici toatinoapiea dacd e;:a nevoie...

Spunea prob;abil adevdr,ul. Dupd lichidarea ca_menilor insdrcina{i cu paza iui gi incendierea casei,Fernaniio avea dreptul sd se gAndeasci la orice.

- CAnd {i-a spus !-ernando sd vii sd md a;lep_{i aici ?

- in seara asta... pulin clupd orel,e opt... trlnii-a dat pistolul...

Cu aite cuvinte, Felnanclo afiase imediat ca fu_s:se elibu-rat !

Un fel ca oricare aitui de aPreocupat, Hubert ii dadu

iud pistol,ul.

- Ti-I conf,isc, declard el. Data viitoare cAndvei rnai avoa de ornorAt pe cineva, te sfdtuiesc camai inain,te si inveli sd tragi.

Bdiatul nu pfea se siro{ea in largul iui uitAn_du-se cu ingrijorare la armd.

se debarasa cle e1...drumul biiatuiui si

FXuberL.Irecandu-$i gft-

vei sp,1111g uncne

- Cum te cheam5 ? il intrebd- Joaqgim, rdspunse tAnlrul

tul. Joaquirrl Fo,nseca....*Ei bine, Jo,aquim, acltrm imi

ioruiegle Felnando.. .

- Habar n*am... Totde'auna ei ia contact cumine... Avem intAlnire mAine dir:nineald pe Mitanz-bru, dar nu q1,iu cum si dau de e1...

Probabil c5 minlea, d,ar nu avea importanfd.Dimpotrivd, Hubert spera ci se va duce cAt mai

repede s5-i dea rapontul.-_ $terge-o, ii zise el. Du-te la culcare. La vAr_

sta ta nu e s5,ndtos sd pierzi no,p{ite...Bdiatului nu-i venea sd cr.eadi.__ Vre{i sd spunegi... ,,

Page 72: Jack Bruce-Umbra Tigrului

i l,42 JACK BRIJCE

- Car5-te, repet5 Hubert. $i s5 nu mai dau detine in calea mea.

Deodat5, cie parcd ii crescuserS aripi, bbiatul oIui la fugd ca un besmetic. Iqi inchipuise probabilcd ii sunase ceasul qi se gribea s5 se facd nev5zutmai inainte ca Hubert sd se rizgAndeascd. !

Hubert il privi 6um dispare printre cocotieri.Apoi igi strecur5 p,istolui la centurd, dup5 ce alru-sese grijd si dequ'rubeze amortizorul de zgomot.

Dupi aceea se sui la volanui maginii qi roti che-ia in contact.

**

Stradula pe eare locuia Eulalia era pustie Ei t5-cutd.

Cu toate antenele de receplie, Hubert inaintH petrotuar cu un pas u$or, examinAnd cu atenlie fie-care ma.qind.

Nu ,era nimeni. Totul n5rea normal.

La ferestreie fetei nll se vedea nici o luminS,d,ar mia$ina ei se afla acolo.

Dupd toate probabilitSlile, Eul,alia era acas5.Fdrb indoiald" cd donrnea...

Hubert se apropie de clddire..L5sase Voikswagen-ul in fala parcului Herois

de Chavas qi igi continuase drumul pe jos. Folosindtoate trucuriie meseriei, Hubert c5pdtase repedecettitudinea cd nu e,ra urmdrit.

UMBRA TIGRULUI

Portughezii erau probabil convinqi cd elibe,rarealui echivala cu o ccndamnare la moarte, Ei nu !i-neau s5-i jeneze pe ucigagii din GRAE sau MPLA.

Pentru ei, incd de pe acum se p,utea trage ocruce peste nurnele trui.

Pdrea cAt se poate de evident cd aveau infor-matori chi,ar ln interiorul acestor miqcSri. Flubertnu le-ar fi servit decAt s5 pun5. mAna pe persooneneinsetnnate, iar ei cu siguran!5 cd visau rnai sus.

Dar intrucAt contactul cu MPLA era definitvpierdut, Hubert hotdrAse sd revind la misiunea luiinilial5, Ei anume pdtrunderea in sAnul organizalieiGRAE. Probabil c5 operaliuner& impotriva fermeiddduse peste cap planurlIe Tzgrulu'i / Ameninlaneadespre carre ii vorbise Enrique va fi cu siguranldpusl in disculie, deoarece prezenla grupului de co-mando era de acum inainte cunoscutd.

Oricum, din lipsa unei ieg5turi posibile cu Enri-rique, Hubert era obiiga't sd-qi puni toatd i'ncrede-rea in felul in care acliona falsul cubanez. Si intretinrp el se va ocupa de GRAE.

Ilubert intrd cu prudenlH in clddire, urcd sca'rasi sund la uqa fetei.

Un minut nu se intAmpl5 ninr,ic.Hubert apSsd din nou pe butonul soneriei, in-

sistA,nd. Cu toate cd maqina ei se afla in stradS, nuera irnposibil ca E,ulalia si fi fost anunlrat5 s5. seascundd undeva pAnd cAnd se descotordseau de el.'

t43

Page 73: Jack Bruce-Umbra Tigrului

\45144 .JACK BRUCF

VdzAnd t6cerea din apartament, I{ubert se in_hrtrebd dacd nu cumva greqise d6rnd,u-i dru,mul h-riJoaquim Fonsec,a. Punlile riscau si fie tdiate dacilGRAE hotS,rAse s5-qi ascund6 membri,i cunosculide el.

Cu siguranli ci Ei Florentd.no si:irlase putina, cuexceplia cazurh.ri in eare ar fi fost fdc,ut rdspunzdtorde introducerea lui Hubert in inte,riorul or a niza-f iei.

Caz in care GRAE probabii c5 se qi ocupase c1eol

Hr-rbert se piregatea si sLlne pentru a treia oarhc6nd in spatel.e uqii se auzi deodat6 un fognet.

Cu o voce aclormitd, Erulalia pLise o intrebare inportughezd. Prudent5, tAir.Hra voia s5 qtie inainte dea deschicle cine ii venea in viziti la o asemenea ora.

_- Hubert, rdspunse el. Ieri !i-am promrs ci miflntorc...

Auzi o exclama{ie indbupitd si cheia se roti inloroascS.

- Dupi tot ce s-a lntAmpiat te credeam mort,fdcu tAndra nevenindu-i sd creadd. F er,nando mi-aspus ci toli au fost uciqi si casa incendiatd.

Eulalia purta o c6ma d de noapte foarte scurtiroe nu ascu,nclea mare lucru din comcrile I]e c,areHubert le cunoqtea deja. fesdtura si.rb{ire si trur,=_parentd se intindea pe sfArcuriie sAnilor. Avea pE__rul r5vSgit ;i p5"rea cd igi line ochii deschigi gi cu di_ficultate.

UMERA TIGRULUI

F{ubert o sdruta tandru in collul gurii.- Vezi bine... Sunt teafar...Fata se lipi de el de parcd ar fi vn"it sb se con-

vinga mai bine de acesf lucru.-- $i reputatia ta ? glumi Hubert. lnchipr-rie-fi

c5 unul din vecini ar ie;i acum pe palier...Eulal-ia igi duse imediat inAna la piept. Hubel-i

ficu un pas inainte, intrf, qi inchise uqa in urma lui.- Cilm ai sc5pat de la moarte ? intr.ebd tAndla

care pdrea cd ii vine greu sd creadd cd era el. Nicio-datd. n*am plAns mai mult ca atunci c6nd Fernandmi-,a spus c5 ai mur,it...

Se lipi de eI cSutAndr-i-i gura._- Sunt atAt de feric,it5...Fluliert iqi zise cd ar fi o actritd. minunatS.fn timp ce o sdruta, o voce din bucdtdrie rdsund

deociatd in spatele lui.- Sus mAinitre'!

10 - cd. 700

Page 74: Jack Bruce-Umbra Tigrului

'*sr f rry.

Hubert recunoscu vocea lui Fernandofie nevoie sd se intoarcS.

in acelasi timp Er-rlaiia lEi strecurasemAna intre ei. ii apilcd pistolul qi il trase cu

147

- Dar mai inaiLnte ai si md asculli.

- Asta nu va schi*ba nimic, rdspunse Fer-

nando. Tot vei rnuri.- Asia ne aqteaptd pe tuoli intr-una din zile,

dectrard Hubert filozofic. Deocarndatd ins6 eqti pe

cale de a cornite c greqeal5. Faci exact jocul adver-sarilor.

Fern'ando fdcu o strAmbdturd.- fe vrei sd spui ?- De ce crezi cd i-am dat drumul lui Joaquim

Fonseca ? zise Hubert. Eram sigur cd te va anunlade urgen!5. Era singurul mod de a in'tra cAt mairepede in contact.

&1

Se intrer,ripse o secundd, apoi continui :- Era logi,c s5 vin Ia Eulalia. De aceea eraffr

aproape sigur ci md aqtepli aici. In treacdt fiespus, poli sd remarci cH {i-am l5sat destul timp casd poli ajunge aici.... O razd de nelinigte trecu prin privlr€d s,rrgole-zului .

_- LiniqteEte-te, ii spuse Hubert, am venit sin-gur. . .

Fernando nu pdrea prea convins. Ii ordond Eu-laiiei sd arunce o privire in stradi prin fereastrabu"cdtdrioarei. Fata ple'cd imediat.

- De ce nu i-ai spus bdiatr.llui cd vrei sd mdvezi ?

{'; Ul" ; i tsRA TICRULUIiIli!

t'1t'

1r!r f r

$61

tTI,0,rIi,

rara sa,

repedeun gest

rapid-.' Cu toate cd ii ghicise inten;lia, Flubert nu incer-cI s-o impied,ice. trata se indep.dfti de el lintinclu-lcu arrna. Acum era foarte treazd.

Ftrubert riciicase bralele. Incepuse s5 se obiEnu-iasc5. Se ?ntoarse incet cu fala spre Fernando.

- Imi pare bine cd te vd,d, fdcu eI. Md lntre-bam dacd vei avea timp sd vii atAt de ,rep€de...

Angolezul semS.na mai mult ca niciodatd cu omumie uscatd. f,inea indreptat spre stomacul luiIlubert un pistol asemdndtor cu cel al tAndruiuiFonseca, prevdzut qi el cu un amortizor de sunet.Probabil cd dispuneau de fonduri sericase...

- Am sd te omol:, zise el ,cu o voce surd6.

d,:'

hi, ,li

t l

! l

4

I'

t

Page 75: Jack Bruce-Umbra Tigrului

r49

I

148 JACK BRUCE

Hubert dddu din umeri.- Pretindea cd nu qtie cum sE te giseasci,

rdspunse el. $i probab,i,l cd nici nu m-ar fi cr,ezut.Nu aveam chef sd-mi trimili o echipi de ucigagi.

Eulalia se intoarse qi anunli cd nr.l rem,afcasenimic in stradd.

_- SA admitem c5 intr-adevdr ai avut intenliasd md intAlneqti venind aici, zise Fernand.o. presu-pun cd ai pregdtit niqte explicafii.

Hubgrt incuviint5.* Noaptea trecutS, dupd ce m*a{i inchis, aln

adormit qi am fost trezit de focuri de arrnd, decl,ard.el. La inceput am crezut cd armat,a sau polilia por-tughezd incearcd sd captureze casa. Mai tArziu amaflat cd era vorba de un comando al celor dinMPLA...

Ccn'tinua cu relafiarea faptelor ferindu-se i,otr,iEisd vorbeasc5 despre Enrique. pe inisurl ce vorbea,fala lui Fernando dSdea impresia c6 se botea simai mult. In sfArqit, Hubert incheie cr-r interogato-riul pe care i*l luase Agostinho pimentao.

- CAnd mi-au dat drumul am crezut ca spe-ranla 1or era sd se poatd. folosi de mine pentru aajunge la voi, addugd el. Dupd aceea, cAnd JoaquimFonseca a incercat s5 md ucidd, le-am in$eles ma-nevra. Voiau s*o faceli voi in locul lor ca sd apaidcu mAi,nile curate in fala presei i,nterna{ionatre.

A,ngolezul p5rea tr,rlburat.

UMBRA TIGRULUI

- Acum qtiu cH portughezii nu md vor 15sa sdies viu din Angola, zise Hubert. De aceea vi cer siimb ajutali sd trec frontiera...

- Ce dovedegte cd nu egti un trdditor in sluj-ba celo,r de la MPLA ? obiectd Fernando cu un aerbdnuitor. Ai putea la tel de bine sd fii gi un agentdin PIDE...

Hubert scuturd din cap.- GAndegte-te pulin, ii zise el. Cum aq fi putut

s5-i anu,n! pe ce,i, din MPLA cAnd eu eram inchis Einici mdcar nu gtiam unde md dusesegi, pentru cdpurtam o cagul5... Nu !ine.

' F''5-cu o scurtd pauzd pentru ca vonbele pe carele ros.tise sd-gi fac[ efectul.

- Pe de altd parte, relud el, prima mea grijd.ar fi fost sd. v5 dernun! dac5 aq fi fost de Ia PIDE.Cunoqteam adresa acestei garsoniere ;i ena destulsd le indic numdrul maginii tale ca s5 te aresleze...

I'hibert incerci s5-I priveascd pe angolez drept?n ochi.

-- N-a; fi riscat sd mi ucideli f5rd a-mi 15satimpul s5. rnd iustific...

Se f5cuse liniste. Ai fi a,uzit musca-.Hubert inlelese c5 i se hotSra soarta. Se uitd pe

rAnd la cei doi irnterlocuitori. Eulalia linea pistolulcu o mAnd la fel de fermi ca cea a tovdru$ului ei.Abia d,aci. il miqcase cu cAteva grade...

FAnd la urrnS Fernnndo lud o hotdrAre.

Page 76: Jack Bruce-Umbra Tigrului

*'

[50

I

JACK BRUCE

- \rei rdmdne aici, ii zise el. Er-rlaiia te va su-praveghea. Trebuie sd oblin anumite informalii.

Si, vdzA'nd uirnirea lui Hubert, precizd. :- Cum am auzit cd !i-au dat drumul, l-am tri-

mis pe Joaquim pe Ilha iar eu am venit si te a tep{;aici, pentru cazul in care ai fi trecut pe la ea lnaintede a te duce dupi maginS. Nu am avut timp si ob-lin toate infor:mafiile dorite...

Fernando. ii spuse apoi cAteva cuvinte fetei pecare Hubert nu le intele,se.

-'Sd nu-!i faci iluzti, adiug5 el. Eulalia vatr,age la cet mai mic gest sr-rspect. $i chiar dacd vei,reuqi sd fugi, tot te vom gdsi !

- N-arn nici un motiv sd fug, il asigurb. Hu_bert. Singurril lucru care rnd intereseazd este sH*micreali posibilitatea de a p5rdsi !ara.

Fernando i'nArAi pulin agasat.- Deocamd.atd nu-!i pot garanta nimic, ficu

el. Pres,upunAnd cd ai spus adevirul, nu pot decAtsd te asigur cd nu va fi uqor...

I,nciind scurt capul qi se trase inapoi spre uqi,linAnd in continuare pistolul indreptat spre sto-macul lui Hubert.

Cdteva minute mai tArziu, pa;ii lui Fernando sepierdurS pe scsr:5.

Eulalia iqi aruncd arffla pe unul din fotolii 6i seuitd la Hubert zAmbind.

_- Eu sunt sigur6 ch egti nev,inovat, zise ea ve-nind spre el. ,

UMBRA TiGRULUI 1X1

Hubert se pref5ci-t c5 se intunec5 la fa{d'

- De aceea ai jucat teatrri adineauri'?

- ldr-r puteam sd fac altfel din cauza lui Fer-

na,ndo, se dezvinovd{i fata. El rn-a obtrigat' Credea

a5 vei fi irrai pulin binuitor...

Se apropie qi-qi petrecu bralele dr-ipi gAtul lui'

- Eqti supdrat ? ii inirekrd ea. Chiar eqti si"lpii-

rat ?- Pe,niru asta ai merita o bdtSi!5"...

Eulaiia se lipi toati de el qi ridicd capu) cit-t-

tAndu-i buzeLe.- liu eqti decAt o brut5, susPini ea'

:l

:k*

I{ubert deschise uqa camefei qi se opri in pnag'

Lester Watso;r st6'r,ea din nou intr-un fotoliu, cu

pipa in m5nd, c{el,ectAnclLi-se cu rin pahar de w}risky'

- BunA ziua 1. ii intAmpini e1 cu o jorriair'tate

dezmin{itl de privire. Dupi ctli'n vezi !i-am urmat

sfatui qi am cerut si r-r:i se aduch ceva de b5ut"'

I{ube::i inchise u\ia, Llgcr incru'ntat'

- Ce cauli aici ? intreb5 ei fdr5 amabilitat'e'

Am cr,ezLlt ci data trecut6 te'arn fScut si inleIegi"'

Tocmai, il intrerupse Watson. M'am gAndit

ci era picat s[ rSmAnem gi unul ;i cel[ialt cu o

impresie proast5. In fcad. poate cd arn putea s5 ne

[n!e egem. Chiar sunt sigur".

Hubert strAnse Pumnii'

't

Page 77: Jack Bruce-Umbra Tigrului

d.52 JACK BRUCE

- Card-te, fdcu el. Ne-am spus deja totul !In fala aerului sdu amenin!5tor, Watson se gr5-

bi sa-qi pund jos paharul qi iqi strecurd mAna in in-'.eriorul haiirei.

__ Te sfdtuiesc sd stai linigtit si si md asculli,ii zise el t5.ios.

Fiubert nu se migc5. Nu avea intenlia sH fa_cd opartidd de box. Watson nu-l impresiona deloc, darnu trebuia sd uite cd juca in continuare roLul unuisimplu ziarist.

Watson igi regdsi zAmbetul qi iqi lud din nou pa-harul, agitAnd cu o miqcare neglijentd cubule{eiede gheatd.

- Cu aeazia ultimei noas'tre convorbiri, poatec6 nu m-am exprimat prea bine, declard el. Sd zi-cem cd am spus mai mult decAt gAndeam qi cdm-am enervat influenlat de imprejurdri...

Hubert zAmbi in sinea lui rdmAnAnd mai de-parte incruntat. inlelegea foarte bine incotro b5-tca Watson.

- Deoarece e$ti ziarist, continud vizitatorul. cusiguran!5 c5 ai intentia sd publici un r,eportaj...

Watson ficu o pauzd.*- Un reportaj de f,oarte ffrare interes, relui el.

Un reportaj car,e poate sd*!i aducd o sumd foarteirnportantd, dacd lm,i asiguri exclusivitatea...

Hubert deschise gura s5. rdspund5, dar Watson'il intr-erupse cu un gest.

- Bine?nfeles, totul rdmAne strict intre noi...

UMBRA TIGRULUI

- f)u-te lnvA,rtindu-te ! ii zise Hubert. Dolariit[i poli sd !i-i bagi,...

- Ti-!i-!i... it intrerupse Watson cu un ton dereproq. Refuzi o afacere grozav6,. Fe'ntru inceput,va fi destul s5-mi spui unde ai petrecut ultimiledoud nop!i...

- Cu cA{iva bdiefei, r5spunse Hubert. Asta eviciul meu. favorit,.

Watson fu nevoit sd fac6 un efort l:en ru a-sipdstra fala zAmbitoare.

*_ Iti dau cAt ceri, zise el. In franci elvelienidacA n-ai incredere in dolari...

Hubert ii ardtd uga.- Iri pierzi timpul. $terge-o c5 vreau sH aeri-

qFqc - nrr f i II -* l^ '

F ala Lui Watson se crispd rdu-de tot qi ochii luidevenir5 parc5. qi mai galbeni.

- Perfect, zis,e el. cu un ton piin de an'renin!5ri.Tu ai vrut-o.

Iqi goli paharul, iqi scuturd pipa in scrumierdqi se ridicS.

- Ti-aq fi oferit cAt se poate de mult, addugbel. Ili las timp pA,n5 mAi.ne sd te rdzgAndegti. Dupiace'ea te poli aqtepta la o m,ulfime de necaz'uri !

Hubert nu rdspunse, linAndu-;i mAna intinsispre uqd.

- lncepAnd de mAine, repetd Watson in tirnpce trecea pe 1Ang5 el, ai tot interesul sd te r.lili bine

153

I

Page 78: Jack Bruce-Umbra Tigrului

!.54 JACK BRUCE

unde pui piciorui". ln locul t5u, m-aq intreba dacdrnu cumva fac o mare greEealii.

Hubert se preficu ci incepe sd tremure.- Ajunge, f5cu el cu un aer mali,lios. Ai si

reuqeqti s[ mi improsionrezi.Watson se uitd la el cu riceaLd gi se indreptS

,spre ug5. Inainte de a ieqi s,e intoarse.-. Portughezilor pr-iiin le pas6 de ce vei

Fentru ultirna oar5." inain'te de a pleca...

- Gata, il intrerupse Hube,rt, cale bdtuii !DupS plecarea lui Watson, Hubert se intreb5

6ac5 s5-1 su,ne pe Agostinho Pimentao qi s5-i rela-teze gi aI doilea demers a1 reprezenta,ntului CIA.

Dupd ce se gandi mai bine, renun!5. Locotenen-tul ar fi putut sd ccnsidere insistenla iui cam ciu-,dat5, avAnd in vedere c5 il mai prevenise o datd..

Orricuttr X,Iatson putea sb constituie o problema,serio,as5. iar Fernando carn intdrzia cu respectareapromisir,rniJor.

*. { j { .

Enrique Sagama igi zicea ci tinrpul trecea camgreu. Era a cincea oard cAnd iqi demonta arina cars*o cureie. ln ritrnul Ssia avea toate ;ansele s-o

uzeze l.

Rebelii manifestau qi ei o nervozitate crescin-,d5. Izbucniseri deja cAteva certuri care fuseser5gata-gata si se'termine foarte riu.

Fidel roh-llui s5u de ,,consi1ier", Enrique incer-.,case sd domotreascd tensiunea linAnd tovardqiior lui

UMERA TIGRULUI

discursuri inatt edificatoare despre virtuliie lupteirevolulionare qi viitorul incAntdtor pe care il vaad'.rce aceasta popoarelor exploatate.

Nu oblinuse decAt un succes foai'l.e relativ. V5-zAncl lipsa de en;tuziasm cu vagi nuanle de ostilita'tecu carre fuseserd intAmpinate vorbel.e lui, Enriquepr'eferase s[ nu insiste.

Trecuserd aproape patru zile de cflnd supravie-

{uiiorii din grupul de comando igi gdsiseri refugiuin pivnilele unei mici intreprinderi pdrSsite, careur:ma sH fie foarte curA'nd demolati pentru a per-rnite construirea unei uzine moderne.

Locul era clestul de prost aerisit, iar inteL'dicliaab.solutii de a scoate nasul af'ari ficuse repede at-ilosfera de nerespirat. Cele cAteva rXsufldtori, pejr*rir:ltate astupa,te, nu l5sau s[ pitrunCd decAt oluminir slab5 gi sinistr5. Nu-!i trebtria prer nruitS.imao-inafi'e ca sH te inchipr-li deja in inchisoafe sauin rncrmAnt.

Funestd prevestire...

Dup[ atacui fermei qi in fala necesitS"lii de ac5uta o as,cunzdtoare mai pulin expus[ decAt pre-cedentele, moralul trupei suferise o cidere vertigi-noasA.

De fiecare dati cf,nd se auzea zgomotul unuimotor, te puteai agtepta s,5. vezi armata portugheziluAnd cu asalt ascunzdto,area. Nu rnai erau nici pedep'arte ca ,,pegtele in a,pi". Ave,a,u mai curAnd im-presia c5 se afid prinqi lntr-o p1as5.

155

-&

Page 79: Jack Bruce-Umbra Tigrului

,156 JACK BRUCE

Chiar qi Enrique trebuia sd faci efo,rturi'pentrua nu fi qi el influenlat de atmiosfera morocdnoas5.

RupAnd brusc tdcerea desdvArqitS, scAr'fitul tra-pei din tavan fdc,u pe toatd lurnea si tresarS. Dou5.-zeci de puqti se indreptard in ac,eeaqi direclie.

Dar nu era decAt Tigrul, singurul care aveacontact cu exte,riorul.

RelinAndu-gi o strAmbiturd la contactul cu rni-ro,sul care stagna intre ztduri, marele bambuwducobori incet scara cu trepte cArpdcite.

Fdrd sd adreseze nici o vorb5, tovardqilor luicare recdzuserd in apatia obiqnuitd, Tigrul ii ficusemn lui Enrique pi li duse intr-un col!.

- Trebuie sd piecdm de aici, il a,nunl5 el cujumdtate de glas. Ar fi prea periculos sd mai st5rnl,ncd o zi. Armata e peste tot...

n'dcu un gest plin de dispre{ la adresa tovariqi-tror lui.

- Dacd mai stau incS doudzeci qi patru de orein gaura asta nu voa: mai fi buni de nimic, adduglel lnciudat. Dacd ar sosi po,rtughezii, qi-ar arlincaamnele fdrd mdcar sd incence sd se apere.

Enrique dddu afirmativ din cap.- Sunt de acord cu tine, ii zise el. Dar ce vom

face ? Spui cd portughezii sunt peste tot...- Am planul me,u, rdspunse TiErul. Vom ajun-

ge la pddure in gr.upuri de doi-trei. in felul Istavolil &ve'o mai multe $anse sd treicenr.

I .JMBRA TIGRULUI 15?

BucurAndu-se irr sinea lui. in fala a cee,a ce p6-rea a fi un dezastru, Enrique se ardti decep{i,onat.

- M-ai l5sat totu,$i s5. inleleg c5...Tigrul il intrerupse.- Oper,aliunea final5 nu se amAnb detroc, afir-

rnd el. Imprejurdrile ne obiigd doar sd ne modifi-clm planuri,le. In rest nimic nu s:B schimbat.

Se uit[ l,a ceas.* Voi lua conducerea primului I'ruP, conchis'e

el. Plecar:ea peste doud ore.***r

Hubert nu dormea.LAngd el, Eula ia se odihnea-'goaii qi copleqit[

de pidcere pe patui rivdqit. Se iurbisera indeiung,fir5 grab6, de parcd ar fi fost ultima oard.

Hubert ii puse o mAni pe pulpd qi ea se infioardin somt-r.

AEtepta de mai mult de opt zile...Fernando n:Ll se rnai ar5tase din ziua in care ii

promisese lui Hubert c5 i1 va ajuta si treacd fron-tiera. Se limita sd pdstreze contactul prin interme-diul Eulaliei.

De fiecare dati cAnd Hubert incercase s5 aflecAte ceva, Eulaiia ii ocoiise intrebdrile. Organizareatrecerii lui Congo-Kinshasa prezenta numeroasedificult6!i... Nu se putea rezolva in doudzeci qi pa-tru sau in paitruzeci gi opi; de ore. Cu atAt mai multcu cAt armata portughezi iqi sporise vigilenla de

Page 80: Jack Bruce-Umbra Tigrului

JACK BRUCE

cAnd fusese descoperitd prezEnla grupului demando din MPLA... Trebuia sd aibd incredereFernando....

ln ceea ce privegte intAlnirea cu conctrucitorildin GRAE, aga cum fusese prevdzutS. la inceput,aclrm ea devenise mult prea primejdioasd pentrutoatd lumea. Ajuns ia Kinshasa, Hubert ar fi putr,rLsd ste,a de vorbd cAt ar fi poftit c;u qefii migclriicare trdiau in exil in capitala congolezd..

Deccamdati trebuia s5 se i,riat:rnez€ cu i'5bc1:re,

De la atacul fermei de cltre forlele de sigu::an-

!d, Hubert nu mai avusese nici cea mai mici rrestEd,e la Enrique. Pdrea c5 dispdruse in naturl fun-preund cu resiutr rebelilor. Cu siguranla cd Tigrul,inainte de a trece la acliune, hotirAse sd se pun&la adS.post qi sd aqtepte sldbirea supravegherii dinpartea p,ortughezilor.

Nici Lester Watson nu rnai ddduse vreun sernrude via!5, qi nici nu-qi pusese in practicl amenin-

{5rile.Hubert nu avea ce sd faci decf;t s5 se joace de-a.

turistul. In timpul zilei se branza pe plajd sau vizi-ta bisericile gi rtruz,eele. lJoaptea f5cea dragoste cr-lEulaiia.

Un adev5rat concediu...-Aqa cum ii spusese locot,enentul Pimentao

momentul eliberSri,i, PIDE pdrea cd nu se maitcrcsr.azd deloc de el.

UMgRA TIGRULUI

Hubert nu descoperise nici cel mai mic indiciucE ap fi fost supravegheat.

Totuqi, mai mult ca niciodat5, avea sentimentulcA e o muscd prizonierd in centrul unei p6nze de'pdianjen...

Eulaiia suspind in somn gi se lipi qi mai strAnsde el cu un mormdit de mullumire.

Deodat6 rdsuni soneria de la ug5.

Doud semnale scurte, unul lung, doud scurte...

Asta insemna cd era Fernando sau vreun tri-mis de-al lui...

Nici n-ar fi pr-rtut sd cadd mai rbu...Hubert intinse mAna si aprindd lumina. Eulalia

se trezi tres5r'incl. Doud.trei secunde rHmase bui-m6citd, fdrd sd inleleagb ce se petrece.

Hubert sdri din pat, iqi trase repede pe el slipulgi. apoi pantalonii.

- Ar trebui s5 pui ceva pe tine, nu doar s5-!ivAri nasul in aqternut, o sfStui Hubert. Altfel,acest om cumsecade care e Fernando ar pl.rtea stcad[ rdpus de apoplexie...

Pirisi inc6perea inchizAnd u;a in urma lui,pentru a-i permite fetei si se imbrace, 9i traversdantreul s5. deschidd uqa.

Era chiar Fernando.In timp ce Hubert ii deschidea, angolezul adul*

meci cu un aer bSnuitor. AdmitAnd cd avuseseunele b5nuie1i, acum se lSmurise pe deplin. Nu

[59[58

$,{

*I

$$,a;1

ii.r{*

1n

Page 81: Jack Bruce-Umbra Tigrului

{60 JACK BRUCF

fdcu totugi nici o remarcd qi il invitd pe Huberts5-l urmeze in bucitdrioard.

Era prima dati cAnd ln privire str5lucea oraz\, de satisfacli.e.

- S-a aranjat, anun!5 el. Totul e gata s5 treciin Congo-Kinshasa.

Hubert nu-qi ascunse mullumirea. Viala cu Eu-la1ia avea farmecul ei, dar lipsa de actiune incepeas5-l apese.

- Vei pbrisi Luanda intr*o ascunzdtoare ame-najatd sub podeaua unui camion, addugd F ernando.E modul cel mai practic ca sd treci de controale.Apoi, un grup din ALNA I ne va c515uzi pAnS la

Hubert se incruntS.- Ai spus c[ ,,ne va c5l5uzi" ? zise el mirat.Fernando incuviin!5.- Vin qi eu cu tine, li confirm5 ei. Dupd r-lL-

timele evenimente, aerul Luandei a'devenit nes5-ndtos pentru mine.

Pistrd o scurtd pauzl, apoi reltrd :

" - Ajunqi la Coa, una din coloanele noastre deaprovizionare te va ajuta sd traversezi nordul tdriipAnd la frontier5...

Apiru qi Eulalia inf5quratd intr-un halat de

cas5.- CAnd Plecdm ? intrebi Hubert'

- Imediat, rispunse Fernando' Camionul ne

aqteaptd ia caPdtul strizii...'

In timp ce fata devenea foarte palid6, Hubert

se gandea ci asta va simplifica lucruriie'

betesta de-spirlirile interminabile 9i lacrimo-

gene...

161UMBRA TIGRULUI

I ALI{A - Armata de Eiiberarependentd de GRAE (N.A.).

2 COA - ln , toiui rebel iuni i , sigla COA desemna Comanda-mentLll Operational din Angola. De atunci, Coa indici re-giunea din pddure unde se refugiaserd ultimii lebeli dinALNA (N.A.).

;1 Angolei, cie-

.&

11 - cd. 706

Page 82: Jack Bruce-Umbra Tigrului

Un so,are necrutdtor s'r,i:ivea sevana cu o cirl*durd infernald.

Hubert simlea cum curge pe el sudoarea. Cugura qi gAtul uscate ca nigte eartodne, americanultrebuia sd facd un efort cle voin!6 pentru a-qi de-plasa in fa!5 piciorul la fiecare pas. Bretelele ruc-sacului ii despicau umerii.

Dar lucrul cel mai penibii era incontestabil ve-geta!ia.

De ciou5 zile de cAnrtr mergea, Hubert inlelesosemai bine de ce armata portughez5 avusese atdteadificult5li in reducerea la tdcere a rebelilor, Ei de

. ce unele grupur:i de guerci!,leros.reuqeau inci si su-pravieluiascd in regiunile retrase a1e fdrii.

Inaintau intr-o cAmpie micei inconjuratS de co-line gi in intregime acoperiti cu iarbd de peste doimetri, amintind de iarba-elefant din Asia. Mersulera de doud ori dificil. Nu numai cd frunzele erau

UMBRA TICIRULUI

tdioase ca nipte lame de brici, dar desimea ior te

impiedica s5 vezi ia rnai mult de trei paqi'

Abia tre indepirtai cb se qi inchideau in urma

ta ca un adev5rat zid, verde" La asta se mai adduga

qi inegatritatea solului"Nu aveai prea multe posibilitdli" Ori acceptai

ca frunzele sd-ii biciuie fa!a, ori le indepfirtai

inainte.Cu m6inile crestate de zeci de tdieturi, Hubert

inlelesese repede cd aceasti ultimd solulie nu era

chiar aga de preferabild...

In spatele lui, Fernando venea cu un pas greoi,

suferind in mod vizibil. Fiecare cutd a pielii era o

albie pentru un rAule! de sudoare. Pirea ciudat cd

transpira aga de rirult, bl care nu era clecAt pieie

qi os.Ceilalli din grup, oricAt ar fi fost de obiqnuili,

n-o duceau nici ei prea bine. Sub soarele copleqi'-

tor, aveai imprcsia c[ !i se lichefiaz5 creierul, iar

picioarele deveneau teribil de grele. Fiecare nou

pas te costa ceva mai mult decAt precedentul' Pi-

ciorui se a$eza cu rnai pulin[ siguranld pe obsta-

colul imposibil de zdrit.

Hubert trebuia sb lupte cu el insuqi ca s5' nu

bea din plosca golit6 deja pe trei sferturi, care ii

at0rna ia centurd. $tia c5 inghiliturile de ap6 se

transformau irnediat in transpiralie 9i cd setea re-

venea gi mai ehinuitoare ca inainte.

Trebuia mai intAi sd ajungd la coline.

I D,J

XI

..*$,

Page 83: Jack Bruce-Umbra Tigrului

t64 JACK BRUCE

Blestematele alea de coline pe care le zdreaudeja de cAteva ore qi care pdreau cd rdm[seseri lafel de departe !

Chiar in noaptea in care p5rdsiserd Luanda, ca-mionul ii ldsaserd pe Hubert gi pe Fernando inplind pidure, pe drumul spre Carmona, la vreocincisprezece kilometri de satul Dange.

Acolo ii aqteptau cinci oameni,.ascunqi in apro-pierea unui pod peste un mic curs de apd fdr6nume. Cinci oameni din ALNA imbrdcali in uni-forme diferite qi inarmali cu tot felul de pugti.

Enau lngrijorali pentru cd vdzuserd ceva maidevreme o patrul6 a armatei, portugheze.

Fuseserd obligali sd plece la drum imediat, fdrfis5 mai a-$tepte sd se facd ziud.

T,a inbeput Hubert trecuse prin toate chinurileca s5-i poatd urma. Parcursese mai'mult de o sutdcincizeci de kilometri intr-un fel de cogciug delernn expus celor mai mici qocuri qi in interiorulcdruia ii era practic imposibil s5 se miqte. $i cul-mea, lncdltdrile pentru marqul care il aqtepta, pro-curate de Fernando, nu erau pe m5sura lui.

Fusese obligat de mai multe ori s5 strAngi dindinli pentru a rezista pornirii de a se opri mdcaro clipd.

Merseserd astfel toat5 ziua, evitAnd satele $i po-tecile unde armata portughezd ar fi putut sd le in-tindd o cursi. CAnd traversau spalii descoperite,

UMBRA TIGRULUI 165

erau nevoili aproape'si alerge ca sb nu se iqeascdun avion de recunoa,qtere care s6-i repereze.

ln pddure dimpotrivd, trebuia sd:-qi croiascbdrum cu cutana in mijlocul harababurii de plantecdlSrdtoare qi liane.

La pr6nz nu-qi acordaserd decAt o scurtd oprirelAng5 un rAule! ca sd bea apd qi si mdnAnce o cutiede conserve de carne cu kuangos, un fel de pes-meli de manioc copli precum pAinea.

Dupd aprovizioharea cu ap5, au fost nevoili sdplece fdrd s6-gi mai tragd o clipd.sufletui. Portu-ghezii instalaserd multe posturi ca s5 poatd con-trola toatd regiunea. Patruiele exercitau o pazd vi-gilentd pentru a face imposibil accesul spre Coa.Daci li se descopereau urmele, portughezii ar'fi in-ceput s6-i h6ituiasc5.

Seara iqi gdsiserd refugiu'in mijlocul unei p5-duri destul de dese care reducea mult pericolulunui atac- prin surprindere. Dispensat de serviciulde pazd ca ,,necombatant", Hubert dormise bug-tean.

A doua zi decursese in acelaqi fel. De cAteva orifuseserb obligali sd se pund la adipost in maregrabd pentru a nu fi reperali de avioane. In tim-pul dupS-amiezii trecuserd o colini situatd la apro-ximativ doi kilometri de un post al armatei.

Prezenla a trei elicoptere ii ingrijorase taremult pe reb-eli. Nu era un lucru obignuit aga deaproape de Coa. Asta insemna ci portughezii re-

Page 84: Jack Bruce-Umbra Tigrului

JACK BRUCE

peraserd urmele l5sate de grup, sau cd se pregitea

o acliuneFernando hot5rAse sb fie qi mai prudenti.

DeocamdatS mergeau in mijlocul cAmpiei cu

ierburi gigantice indreptAndu-se spre colinele aco-

perite cu o vegetalie deas6 de un vbrdg inchis' De

partea cealaltd se afia Coa.' Dacd totul mergea bine, la cdderca noplii erau

acolo...*

* '

Hubert inlelese ci se apropiau de Coa in mo-

mentul in care trei bdrba$i lAqnird pe neaqteptate

dintre ferigile arborescente, tintindu-i cu armele'

Micul grup se urci anevoie pe coasta mtrntelui'

Fotecile fuseseri minate at6t de portughezi cAt 9ide rebeli din ALNA. O tbiau deci prin mijlocul p5-

d.urii, urmAnd nigte cirSri inexistente, dintre catre

cele mai multe nu erau decdt urmele ldsate de tre-

cerea animalelor sdlbatice...

Dupd acest prim contact, au mai mers incd ojumdtate de ord inainte de a ajunge in sfArqit in-

tr-un luminiq unde se aflau vreo zece colibe prd-

pddite.

- Angoia liber5, ii declar5 cu emfaz6, Fer-nando.

La cea mai mare dintre colibe stdtea atArnat

drapelul celor din GRAE, alb 9i galben, traversat

UMBRA TIGRULUI

tn diagonald de o band6 roqie pe care se ldsea im-

prirnatd o stea aIbH. Murdar qi rupt, steagul se*

mdna mai'mult cu o otreapi veche decdt cu un- stind"ard victorios. Un adevdrat simbol"'

Rebelii nu erau prea grozav inzestrali. Cu ex-

ceplia a unu-doi care purtau uniforme relativ noi,

to{,i erau in zdrenle. Femeile purtau rochii zdren-

luite sau buc5li de pAnzd rustice, ficute din fibre

vegetale lesute grosolan. Copiii erau goi, cu pAn-

tecele umflat de malnutrilie gi absenla vitaminelor.

Armamentul bdrbalilor era dintre cel mai felu-

rit. CAteva puqti sau pistoaie-mitralier6 moderne

stdteau alSturi de anticele puqti de soc qi de coru-

hangulas, un fel de puqti meqterite din piese recu*

perate de la alte arme.- Sosirea grupului fu salutatd cu strigSte de bu-

curie. Fernando deschise un buzunar al rucsacului

gi scoase bomboane pe care le impdrli copiilor.' Conqtient de impresia pe care o putea produce

locul qi locuitorii asupra lui Hubert, Fernando'

crezLr util sd precizeze

- Aici nu este decAt un avanpost. Coa este

mai departe in interiorul pddurii."

Apoi dddu din umeri 9i adiugb :

- Oricum, conteazd faptul cd trdieqti liber...

Hubert nu linea deloc sd inceapi o dezbatere pe

aceastS tem6. Tocmai se pregdtea sp-;i dea jos ruc-

sacul csnd angolezul il oPri.

167166

Page 85: Jack Bruce-Umbra Tigrului

169168 JACK BRUCE

- Trebuie sd mergem mai departe, ii zise el.Nu mai avem mult daci vrem sd ajungem inaintede a se face noapte...

Doi ghizi se alSturari grupului gi iqi continuarAinaintarea'epuizantd prin pddurea care se inchideadeasupra capetelor 1or, formAnd un acoperiq vege-tal gros. In ciuda altitudinii, domnea o atmosferdde ser5. Toli ldnlarii $e pe lume pdrea si-qi fi datacolo int6lnire, pentru a-i hdrlui pe'oameni.

Totugi aeum se puteau folosi c5rdrile, ceea cefacilita mult mersul. Pe de altd parte, nu maiexista riscul de a nimeri peste o patrulS portughezS.In ciuda oboselii, oamenii incepuserd s5 vorbeascdintre ei. Fernando trebuia sd r5spundd Ia un potopde intrebdri.

Izolati de luni de zile, chiar de ani, oamenii vo-iau sd gtie ce se petrecea afar5.

A mai fost nevoie de lnc5 doud ore ca sd ajungdla ceea ce trebuie sd fi fost o plantalie inainte dedeclangarea rebeliunii.

Apusul soarelui colora in mov piscurile inaltece se ridicau in jurul v5ii mici care addpostea satul.

Vreo cincizeci de colibe erau rdspAndite in ju-rul clddirii principale. Aceasta, conStruiti trainic,ftrsese incendiatd, apoi reconstruitd in mod groso-lan. Acoperigul dispirea sub un talmeg-balmeq deliane ce serveau drept camuflaj. La fel stdteau Iu-crurile qi cu celelalte colibe, ascunse sub crengilecopacilor inalli.

UMBRA TIGRULUI

De sus, dintr-un avion zburAnd la cinci sute

sau o mie de metri, era practic imposibiL sS' se dis-

tingd altceva decAt covorul uniform aI'pddurii'- Asta nu-i dec6t o parte, din Coa, ii explic6

Fernando. Mai sunt Ei alte sate, la fel ca acesta, in'vbiie vecine. Schimbdm deseori locul ca sd evitbm

bombardamentele. Dacd ne-am fi grupat intr-un

singur loc, avialia ar fi reuqit sd ne descopere pAna

la urm5. Aqa insd, aproape cd suntem ia addpost"'SuspinS.

- Evident, ni se intAmpl5 uneori sd avem un

camuflaj prost qi sd ne trezim cu bombe, admise

el. Atunci ne reconstruim colibele in altd palte"'

Noii Sosili fur5 primiti cu un entuziasm pulin

cam prefdcut. Se vedea clar cd era vorba de o tra-

difie, dar c[ moralul nu mai avea nici un amestec'

Contrar a ceea ce afirmase Fernando, Hubert

nu vdzu o mare diferenld fa!6 de primul sat prin

care trecuserS. Aceeaqi rebeli in zdrenle, aceleaEifemei cu sAni plali qi haine grosolane din fibre ve-getale, aceiaqi copii cu membre subliri 5i pAntecele

umflat...ln realitate, Armata de Eliberare nu era for-

matd decdt din nigte invingi a c6ror decrepitudinenu putea decAt s5 se accentueze. Hubert chiar cd

nu vedea de ce s-ar fi ostenit portughezii sd vind

sb-i scoatd din bArlogIn halul in care erau qi cu armanentul hetero-

clit de care dispuneau nu puteau reprezenta o ve-

*

,1

l

; \

i ,t

,it1.(,tti

--

Page 86: Jack Bruce-Umbra Tigrului

17rL7A JACK BRUCE

ritabil5 ameninlare. Era destul sd fie 16sa!i inmunlii lor qi sd fie impiedica{i sd iasd"de-acolo.

De fapt Coa nu era decAt o imensb tab5rd deprizonieri creatd de naturd...

Hubert qi Fernando au fost condugi pAnd la ocolibJ. carc nu avea ferestre, iar pe jos nu se zdreadecAt un simplu aqternut de frunze uscate.

Hubert se debarasd de rucsac cu o mare u$u-rare.

- Vom petrece noaptea aici, ii zise Fernandocare p5rea epuizat.

Apoi angolezul iqi lSsd qi el rucsacul jos tre-cAndu-si o mdnd peste fala plin6 de sudoare.

- $e{ii politici qi militari se af15 in alt sat,ad5ugA el. Te vom conduce mAine'acolo. In searaasfa e prea tArziu...

*

**

Flubert fu trezit din somn de o mAnd care ilscutura fdr5. menajamente.

Prjmul lui reflex fu sd se rostogoleascd pe oparte qi sd loveascd cu pumnul..

Dar iqi aminti, se opri la timp, gi scoase un mA*rAit ca sd arate cd set trezise.

Deschise ochii Ei il vdzu pe Fernando care 1inea.in mdnd o lanternd care abia lumina.

- Trebuie s5 te scoli imediat, ii zise angotrezul.'Irebuie s5 pdrdsepti imediat satul...

UMBRA TIGRULUI

AfarS era noapte de-a binelea. I{ubert auzi 9u-

;oteli qi,chemSri in[buqite.

- Ce s-a intAmplat ? il intreb[ Hubert mirat'

, ,Doatr nu ne-au atacat Portughezii !

- Nu pune intrebiri ! i-o retezh Fernando'

Trebuie si P'leci cAt mai rePede...

Hubert se.ridicS relinAndu-gi un cdscat, 1u5

plosca sd'qi stropeascd fala 9i se limpezi pe deplin

la minte.

- De ce atAta grabd ?. zise el. Ieri. seard imi

spusesegi'cA mA vei eonduce in alt sat ca s6"'

- Nu-!i pot explica, zise Fernando. Sb zicem

ci s-a produs o nepotrivire care ne obligi sd ne

modificdm planurile !

Hubert inle1ese cb nu va afla nimic mai mult'

Nu-i mai rdmAnea decAt sd faci ce-i spusese Fer-

nando. Va afla'el pAnd la urmd motivul aeestei mu-

tdri in plind noaPte.

Trei minute mai tdrziu era gata de drum'

- Te va insoli un grup de zece oameni, ii

spuse Fernando pe cAnd ieqeau din colib6' Orice

s-ar intAmpla, respectd-le cu scrupulozitate instruc-

Page 87: Jack Bruce-Umbra Tigrului

1,72

IJACK BRUCE I

Totul se petrecea de parcd foarte curAnd satulavea sd fie teatrul unui eveniment neirevdzut Iaca"e voiau cu orice pre! sd-l impiedice sd asiste.

- $i dumneata ? intrebi Hubert.-_ Deocamdatd rdmAn aici, rdspunse Fernando.

Voi veni ;i eu poate mai,tdrziu...Oamenii din escortd erau deja gata.Numitul Oscar Manuel, un lungan imbrdcat cu

un fel de uniformd qi purtAnd pe cap o pSldrip depai gduritS, ii strAnse mAna lui Hubert ;i ii spuscsI stea ln spatele lui de indatd ce vor porni la drum"

- Dacd ista incepe sd tragd, aruncali-vd la pS*mAnt Ei nu mai miqcati, conchise el migcAndu*gipistolul-mitralierd.

Hubert gdsi recomandarea cel pulin ciudatd devreme ce se considera cd se aflau intr-o zonH undearmata portughezd nu indrdznea sd se aventureze,

Mai remarc5 cd rebelii erau inarmali pAn6 indinti. Aproape toti aveau grenade prinse 1a cen-turd. Unul dintre ei purta chiar qi o bandd de car-tilqe incrucisatd peste piept.

Oscar Manuel ridicd purpnulde plecare

qi dddu semnalul

n'

{. {i

Hubert ii urma pe Oscar Manuel ca o umbrd.Zorii licdreau gi marea pddure incepea sd se

trezeascS.

,UMBRA TIGRULUI 173

Cu toate c5 soarele nu se ridicase inc5, acoperi-pul de frunze intrelinea o atmosferd de serd la ni-velul solului. Iar Oscar Manuel imprima mersuluiun ritm infernal.

Ai fi zis cd solul il ardea la tdlpi qi c5 proprialui existen!5 depindea de graba cu care se inde-p6rta de satul pe care-l pdrdsiser5. In spatele iui,Hubert asuda abundent.

incercase de cAteva ori s5-i pun5 intrebdri an-golezului.

Zad.arnic. Oscar Manuel iI invitase scurt sd nuse oboseascd.

Hubert nu insistase.La inceput apucaserd pe o cSrare care mergea

pAn[ Ia sat. Apoi, cAnd se iviser5 primele gene deIumind, apucaserS spre nord traversAnd o zond cufrunziq des. De atunci urmau o cdrare abia vizibil6ln mijlocul vegetaliei dense.

Zadarnic iqi bdtuse capul Hubert, nu g6sea nicio explicalie logicd pentru ceea ce semdna cu o fug5.Dacd ar fi fost vorba de o operaliune pusd la calede portughezi, s-ar fi organizat apdrarea satului,sau toli locuitorii lui s-ar fi retras in acelagi timp.Pe de altd parte, dac6 ar fi vrut s5 i se ascund6 cese petrecea la'Coa, ar fi fost suficient sd-l fi ldsatla Luanda sau sd-l ducd la frontierd pe un alt drum.

ri

& Nn, cu siguran!5 cd se petrecuse un evenimentfi neprevdzut chiar Ia Coa. Un eveniment de care

; Fernando nu qtia cAnd pdrdsise capitala...

Page 88: Jack Bruce-Umbra Tigrului

'T{

lnAI ta

Acum apucau pe altd cdrare, tot spre norri. Hu-bert avu sentimentul cd evitascr5 tn moci voit unsat.

In fa!5, Oscar Manuel foria tot timprii ritmr-rl,strAngAnci ln mAnd pistolul*mitralier5.

I{ubert simlea cd nu va putea s5- continue muitflvreme in acest ritm. Oamenii incepeau gi ei sd ol:o-seasc5 qi mica coloand avea tendinla s,l se lun-geasc5.

$i"mai era ceva de neinteles in aceastd poveste.In diun, sosind iri sat, Hubert constat;ise cd armu--mentul pe care il aveau rebelii era foarte incgal.Or, toli oamenii care ii insoleau aveau. ai:me itrperfectfi stare. Nici unui dintre ej ntt . lv€a vfi]trca,nhangu,lo, o armd mai muit pitoreasc5 dec$t efi-cace. lntr*un fel, satutr se lipsise eie forla iui degoc peiltru a-i escot'ta pe Hubert,.

Dar de ce ?In momentul in care intrau inlr-o zond recti-

iinie a cirdrii, Oscar Manuel se olrri bri:sc gi ,'leaplecd si examineze ceva pe sol.

Se ridici imediat qi lansi un avertismcnt. Apoiil invitd pe Hubert s5*l urmeze in mijlocul hi:!iqu-rilor care mdrgineau cdranea. Ca un singur om. toliceiiaili Euemilleros se puseserd la addpost.

Auzi atunci dinspre stAnga o voce putern:lcipronunlAnd o frazh" 1ung5 intr*un dialect de nein-

leles pcntru Hubelt.

JACK BRUCE UMBRA TIGRULU! 1.15

Drept rdspuns, Oscar Manr-rel trimise o rafal;iin dircclia ci.

AscultAnd de acest semnal, un schimb de focurisuslinut izbucni din toate p6rliJe, insolit der urletecuinpiite.

Fdrd si incercc sH lnleieagA ce scr pctrecea, Hlt*bert se anlncS imediat la pSmAnt, O rafal5 strA*punse frunziqul chiar in iocul pe care il ocupase cuo clipd mai inainte.

O grenadd ofensivd explorl5 la trci metri de erlcu o flacdrii pci'iocalic. Suiiiul ii ti:ecu pc deasu-pra capului.

Pre! cle un minut vacarmul fu dc-a dreptr"rl ins*pfiimAntdtor. Agresorii se instalasen'i cle cealaii,ir

' paite a cdrdi:ii aqteptAndu-i si cadd in cursa iir-tinsd. $i probabil ci pozi{.lonaserff qi o puqc[--mil,r::r-lieri care sd batS toatd veciniltatea 1or. Gloanleir:quierau in toatE direcliile.

Deodatd se fdcu liniqte.Nu era nevoie s5 fii vrdjitor ca sd-!i dai seama

c5 agresorii iegiserd invingdtori. Imecliat incepurdsi scotoceasci prin h5!igr-rri, dAndu-le lovitur:a de:

, gr:alie-celor i:dni{i.Hubcrt ar fi vrr-rt sd se po:rti as.cunele in pri-

mAnt. . .Nici nu putea fi vorba s5 se ridice qi s*o i;r la

fugd. La cel mai mic gest .ar fi migcet frunzigul qi

ar fi urmat rafala"

Page 89: Jack Bruce-Umbra Tigrului

Ts

l Tri JACK BRUCE

Oricum, mai bine s5-qi incerce norocul. Se

dicd cu mAinile ta in5ltimea umerilor.Imediat apdrurd lAng5 e1 doi negri eu fele s51-

batice. O secundd rimaseri uimili, surprinEi cfi d[-

deau acolo peste un a1b.Apoi unul dintre ei indreptl pu;ca spre capul

lui Hubert.CAnd sd apese pe trdgaci, cel[la1t ii indep[rt6

leava armei qi gionlul se pierdu in desiq'

Se apropiaserd 9i aili negri. Urmi o discutie in-

tre ei, unii inclinAnd spre o execulie pe loc, allii

spre amAnare.Hubert preferd sd pdstreze ti'cerea. Cu sigu-

ran{5 ci tot n-ar fi inleles ce ar fi incercat sf, le

spunA.. .PAnf, Ia urm6 par:tizanii amAnfirii cAqtigard par-

tida.Unul ii legtr mAinile 1a spate, altul ii innodd' o

batistd jegoasb la ochi, al treilea ii trecu o frAnghie

in jurui gAtului ca s6-I poatd trage...

XII

Enrique Sagarra inspecta armele gi muniliile

recuperate care fuseserd depuse intr-o colibd ina*

inte de a fi repartizate rebeiilor.Erau acolo tot felu1 de arme, de la vechiul

Mauser de 7,92 pAnd ia pu$ca francezd MAT 49,

cAteva antichit5li venerabile qi un CAL Herstal

aproape nou.Se intAmplase ceva de necrezut !Dintr*o trup[ virtualmente demoralizata Ei gata

s5 intre in debandatd., Tigrul reu;ise s[ facf, nigteinvingStori aureolali de o glorier noud"

Trebuie spus ci norocul fusese de partea luiincd de la inceput

Un noroc insolent...Nici unul din oamenii lui nu fusese prins cAnd

pdrdsiserd capitala. Unele dup5 altele, toate grupu-

rile reugiserd sd treacd prin plasa intinsd de armataportughezd qi s[ ajung5 fdrS incidente ia locul de

regrupare, lAngd drumul spre Carmona.

12 - cd. 706

Page 90: Jack Bruce-Umbra Tigrului

178 JACK BRUCE

Ideea Tigrului era de o simplitate geniald. Pen-tru ci drumul spre Luanda ii era iremediabil in-terzis, avea de gAnd sd dea o dubld ioviturS.

Pe de o parte va regla definitiv vechea neinfe*legere dintre iVIPLA qi GRAE, elimin$ndu*o pur $isimplu pe aceasta. Pe de alt5 parte, va recuperaoamenii care ii lipseau pentru a asigura succesuloperaliunii pe care descoperirea lui prematuri laporlile Luandei o compromisese'foarte mult.

DepiasAndu-se prin marguri forlate, grupul decomando ajunsese in vecindtatea vechiuiui ,,tri-unghi" unde se glsea Coa pe vremea cAnd AI,NAteroriza regiunea.

Lipsiti de provizii, constrAnqi vreme de patru-zeci qi opt de ore sb se hrbneasc5 cu riddcini qiscoar!il de copac, rebelii se strecuraserd printre pa-truieie qi posturile de pazi portugheze care supra-vegheau p5durea.

Cdtduziti de un noroc pur gi simplu absurd, sen5pustiserd asupra primului sat al celor din ALNAfdrd sd fie observali de oamenii de paz5.

Surpriza fusese total5. lnainte ca locuitorii sdpriceapd ce li se intAmpla, Tigrul pusese deja sti*pAnire pe sat gi grupase toatd h-,mea in centrul iui.

Oamenilor le vorbise simplu. TArgul prcpus nuera cornplicat. Ori acceptau sd h-rpte aldturi de elqi de MPLA; ori nu vor mai apuca apusul soarelui.

Dintr-o bandi de fricoqi care se ascundeau inmijlocul munlilor fdrd sd indrdzneascd sd miqte,

UMBRA TIGRULUI

avea sd faci din ei adevirali eliberatori ai firii.Cei care il vor urma vor avea armele cele mai mo-

derne qi mai multe munitii de cAt ar putea s5 con-sume. In plus, dup6 ce portughezii vor fi extermi*nali pAnd la unul, vor primi locurile pe care de-

mocralia le.rezerva croilor. Vor merge tofi in ma-gini frumoase $i, vor locui in cele mai luxoase vile

din tuanda. Strdzile principale vor primi numele

1or. Cei care vor dori iEi vor putea alege cele mai

frumoase albe.

Cocotat pe o IadS veche, Tigrul gdsise cele maipotrivite cuvinte ca si ie promitl raiul pe pe-

mAnt...

Aproape toli il aclamaserb qi se incolonaser[ inspatele iui.

NehotArAlii gi recalcitranlii fuseserd spintecatipe loc. Femeile lor fuseseri d[ruite oamenilor ?z-grului,lipsifi d.e acest gen de distraclie de ia ataculasupra taberei de vAn5tori.

indrumat de noii recruli, Tigrulut ii fusesefoarte ugor s5 dejoace vigilenla oamenilor de pazlqi sb se nipusteasci imediat peste aI doilea sat.

Acolo se repetase acelaqi scenariu, urmat de o

frumoasS scend de masacru qi de uri viol in toati

regula, la care cei ncli se simliserd datori si parti-

cipe cu veselie.Un al treilea sat opusese o rezistenld numai de

formd inainte de a capitula gi e1...

179

.4-

Page 91: Jack Bruce-Umbra Tigrului

180 JACK BRUCE

Urmase al patrulea...Astfel, in mai pulin de patruzeci gi opt de ore,

Tigrul se pomenise comandantul a aproape doudsute de oameni intdrAtali de mirosul sAngelui gi deperspectiva viitoarelor violuri.

Atunci incepuse sd se rdspAndeased vestea inCoa. Oamenii continuau sd soseascd din toate pdr-lile pentru a lupta sub ordinele ,,adevdratului eli-berator al Angolei".

Acum trebuia s5 se facd cAt de cAt o organizare.In primul rAnd trebui,a sd se repartizeze armele,astfel incAt sd se constituie unit6li aproape omo-gene.

Coa addpostea peste o mie de rebeli apli delupt5. Iar pAnd in prezent nici un qef din ALNAnu fusese capturat sau ucis. Era mai mult ca sigurcd se va produce o cjocnire.

Una dintre primele griji ale TigruTut fusese s[instaleze baraje pe cdrdrile capabile sd asigure si-guranla zonei pe care tocmai o cucerise gi sd pre-vind orice atac. prin surprindere incercat de ALNA.Cea mai buni apdrare constituind-o atacul, Tigrultrimisese mai multe patrule s6 organizeze ambus-cade in partea inamicului. El insuqi linuse sd par-ticipe la una din ele ca sd dea exemplu.

Cu aceastd ocazie, Enrique fusese avansat ,,aju-tor de comandant", avAnd drept misiune sd punhordine in acel bazar care era noua trupd a Ti,grul,ui.

Nu era deloc lucru, uqor !

UMBRA TlGRULUI 181

Anarhia era atotputernici, conform unei solidetradilii africane. Pentru incadrarea noiior recruti,toli cei care f6cuseri parte din grupa de comandoveniti din Zambia fuseserd numiti sergenli. O astfelde mdsurd avea toate qansele sd pun6 probleme.

Oamenii Tiri: ulir erau in majoritate bambun',d.uqi, pe cand ceilalli erau mai cu seamd bakongoqi.Duqminia ancestrald dintre cele dou[ triburi ame-ninla sd reapard cu prima ocazie.' Pe de alt6 parte, nu isprdviserd cu ALNA. Abiaacum urmau si inceapd adev5ratele dificultdli.Trebuia s5 se evite o infruntare generalizatS, incursul cdreia oamenii ar fi putut sd refuze sd tragdin vechii lor prieteni sau, ceea ce nu era exclus,sd-gi intoarcd armele impotriva celor din MPLA.

AtAta vreme cAt er:a vorba de inciierdri limi-

tate in care beneficiau de superioritate numericS,pericolul era redus. Dar nimeni nu putea si pre-.

vadd ce se va intAmpla atunci cAnd va veni mo:

mentul sd se dea bdt5lia impotriva unui adversarcu mult superior.

Se putea termina cu acele tratative intorto-

cheate specifice negrilor, ln urma cdrora celor doudtibere cldeau un moment de acord sd se uneasciimpotriva inamicuiui portughez: Dar tot aqa debine se putea ajunge qi ia un masacru.

In urma succeselor lui incredrblle, Ti'grul plrea

cd are o ineredere de nezdruncinat in steaua lui

iI

I

f&

Page 92: Jack Bruce-Umbra Tigrului

Y

JACK BRUCE

bund. Enrique era mult mai sceptic in privinla re-zuitatului final.

Tocmai termina inventarul armelor cAncl doirebeli pdtrunserd in colibd aducAnd vreo zece pugtiEi pistoale-mitralierd pe care le aruncari ta intAm-plare in grdmad5.

Unul dintre ei explicd cd tocmai nimiciserd ogrupd a celor din ALNA qi cd ii chema Tigntl.

Enrique se duse in coliba care servea drept car-tier general.

Marele buii,.bundu era golo cArpd insAngeratd prins[ ln

- A fost tare camarade,Iie. Dupd cum poli sd vezi,rdsit,..

Apoi se intunecd puliry Ia fa!d,__ Numai o zg6rieturS, adiugd el arStAnd pan-

samentul improvizat. Dar ar fi fost destul o micddeviere de doudzeci de centimetri intr-o anumitdparte...

ArdtS spre banca din ramuri groase curdlategrosolan.

- Stai jos, camarade, avem de vorbit foarteserios.

Enrique se aqezd dAnd din cap gi igi arairj6 dininstinct tocul pistolului.

*-- Tocmai am tenrrinat invr:ntalul ;rmrcllL' :.imunifiilor

Tigrtt l i l intrerupse cu un gcst.

LJi43RA. TIGRULUI

-__ Nu e vorba de asta, fdcu el coborAnd giasul.

Am toat6 increderea in tine.inclind din nou capul ardtAnd spre umdr.--. Poate c5. e un semn aI destinului care imi

aminteqte cd nimeni nu trdieqte veqnic, relud el'

Intr-o zi norocul meu s-ar putea sd se uite in aitaparte cdnd va trage in mine un imbecil...

Enrique iEi simli ritmul cardiac accelerAndu-seu$or.

- Am intenlia s5 cAqtig timp trimilAnd emi-sari pentru a propune un armistiliu celor dinALNA, continud Tigrul. Eu cred cd vor accepta,degi nu e chiar atAt de sigur.

Ficu o pauzd.- Orice s-ar intAmpla, e mai bine sd gtim doi,

continud el. DacS voi fi ucis, tu vei lua comanda'Trebuie deci sb cunoqti adevdratul obiectiv atr mi-siunii noastre.

Enrique rimase netulburat.lncepuse si creadd ci faimoasa ,,operatiune" la

care ficuse aluzie interlocutorul s6u nu era decAto invenfie.

$i acum, fdr6 inconjur, voia s$*i destdinuie se*

cretul !Din cauza unei banale zgArieturi.'.

Enrique simli ci trebuia sd spuni ceva" Des-

chise gura, d.a.r Tigrul nu-i i5si sd vorbeasci.

- La inceput, acest comando trebuia si facd

un raid prin tuanda pentru a alerta opinia publieS

10Dt () i )r82

pAnd la brAu qi aveajurul umdrrilui.

il anunld el cu vese-norocul nu m-a p5-

Page 93: Jack Bruce-Umbra Tigrului

r84 JACK BRUCE

internationald, ii explicd. el. Am fi putut conta pco sutd cincizeci de oameni, plus cei pc care i-am iiatras in ultimul moment. Ai putut vedea cA aveair-rarme destule pentru toati lumea. Un grup ar Itpus mAna pe inchisoare prin surprindere, distru-gAnd zidurile cu bazooka, in timp ce altul ar fi pur;stf;pAnire pe postul de radio pentru a indemnapopulalia la revoltS. Am fi putut face un marc nu-mdr de pagube in centru Ei in cartierele reziden-fiale. FAnd cAnd si reaclioneze portughczii, noine-am fi retras in afara oragului...

Dddu din umeri qi suspind.- Am gregit vrAnd sd decapitez GRAE rqi tri-

mitAndr,r-te sd ataci casa unde qefii ei trebuiau s;jse intAlneascA cu ziaristul francez, continud el. Dt:altfel, informa{iile pe care le-am putut obline ina-inte de plecarea noastrd indicd cd eram tr[dali ;icd portughezii cuno;teau prezenla grupului nostriiia periferia Luandei. Cum p1anul nostru se baza pco surprizd totald, ne-ar fi aqteptat un egec sigui.dacd insistam. De aceea am hotdrAt cd. trebui.e s:i.ne retragem inainte ca armata s6 pund mAna nenoi . . . :

Enrique qtia cum trebuia sd-l ia. Acum cd Ti-grul apucase pe calea confidenfe1or, trebuia sa nu-rlase sd se rizgAndeascd.

--* Ai fdcut bine, aprobi el cu convingere. Ungef adevdrat se recunoagte dup6 rezuitatele pe carcle obfine ! Conduci de acum inainte peste eloua

U14BRA TIGRULUI

sute de luptAtori qi eqti pe cale sd impui propria ta

lege organizaliei GRAE pe proprir-1l ei teritoriu I

Negrui se umfl[ in pene.*_ E adcviti'at, admise ei jdld fals5 moclestie'

$i mai am o surprizl pcntru GRAE ! Dac[ accepthari'mistiliul pc cai'e i-l propun, o va face doar pl'n-

tru a avca timp sd*qi strAngd forlele inainte dc a

ataca. Din nefei'icii'e pentru cei din GRAE, nu vol'mai gis i pc nimeni. . .

in fala uimirii lui Enr"iqr-re, angolezul izbucniintr*un rAs satisficut.

- $tii ci portr"rghezii i-au aelunat pe fo;;tiiqerri1.eros r:apl i- i i 'ai, i sau ral iaf i in ni$[c satt ' , : : ise

el. C)amenii nu sunt considerali prizonieri, dai' nti

au dreptul sd pArdseascd satr.ll atata timp cril iri

ispdgcsc condamnai'c'r"t. . .RAse gi mai tare.-- Portughezii sunt tai'e naivi !LuA o hartd, o desf6cu pe masi ;i indicir un

punct s i tuat intrc l in i i le alba:1; 'e ct ' t 'cprezcntaurAurile Loge gi M'Bridge.

-- in acest loc exist[ mai multe sate de reeciu-care, precizl. eL. Totalizeazd peste qaptc mij. cle 1o-

cuitori, inclusiv femeile qi copiii. Dr-rp[ cum poli sir

constali, nr,t :r'-rnt decAt 1a cAliva zeci Ce kilomi:tridc coasla.

Ti;trul. r'edeveni brusc serios Ei*l ccrcetd pe En-rique cu o privire plind cte Eiretenie"

- r\m rer"rqit sd introducem acolo oanrrtnide-ai no;t,ri, explicii el. ta semnalul nosfru, lticui-

185

Page 94: Jack Bruce-Umbra Tigrului

1"87186 JACK BRUCE

torii ii vor masacra pe cei cAtiva portughezi careii supravegheazd qi vor trece de partea noastrd. Lainceput vom dispune de aproape doud mii de lup-tdtori qi sperdm ca miqcarea sd se intindd in toatd

O sclipire plind de cruzime ii trecu prin privire.__ Rdzmerila treLruia s5- aib5. loc simultan cu

atacul asupra Luandei, addugd ei. Pentru cd astanu mai e posibil in condiliile prevdzute, ne vomdeplasa pAnd la sate pentru a da o mAnd de ajutoroamenilor gi s5-i trecem in rAndurile noastre. Por-tughezii supravegheazd mai cu seame nordul qisucl-vestul locului unde se af15 Coa pentru a im-piedica infiltrdrile spre Congo sau spre Luanda.Vom pdrdsi pSduiea pe la vest. Gratie ghizilor careau trecut de partea noastrd, vom evita eu ugurin!5.posturile portughezilor.

Se intrerupse,-_ Vom pleca mAine sal; cel

mAine, conchise el. CAnd ALNAvom fi departe...

Enrique se incruntS.

- - Nu cred cb oamenii tbi vor ajunge departedoar cu cAteva puqti qi niqte ce,tanas, zise el. Ar-mata va face tot ce-i std in putintb s6-i neutrali-

Ti,grul zAmbi.- Nu ti-am spus lncd totul, camarade, declard

el. Cum va ineepe rdzmerifa, uR cargon va debarca

UMBRA TIGRULUi

arme Ei munilii ia sud de Ambrizete. O sd ai cu ce

echipa peste zece mii de oameni !Aerul de neincredere pe care il avea Enrique

pirea ci iI amqzd teribil Pe negru.- Poli avea incredere ln mine. Nu vor fi doar

canhangulos ! zise el. Vor fi chiar mai multe tunuri

gi mitraliene antiaeriene. Va fi o mare surpr"izS'

pentru portughezi. PAnS sd aduci intdriri, noi ne

vom intinde puterea a.supra intregii regiuni, iar

ALNA va fi obligati si treac5 de partea noastrd"'

Enrique era de-a dreptul stupefiat.In sfertul de or5 ulmdtor, Tigrul ii incredinld

toate detaliile operaliunii, indicd nume 9i pai:ole,

precizd puncte. de adunare, dezvdlui coordonatele

exacte unde urma s5 aibd loc 'debarcarea, aminti

diferitele semne de recunoaqtere, dezvhlui compli-

citbti...Lui Enrique nu*i venea sd creadi !

- Vasul acesta de r-rnde vine ? intrebi e1'

Negrul scuturd din caP.

- Asta, camarade, n-ai voie sd gtii'.'

Se ridicd.

- Acum e vremea s6',!i reiei lucrul. Fd in aEa

fel ca banda asta de gdl5gioqi sd semene cu o ar-

mati gi fii gata sd porneqti mAine la prima or5.

Daci e nevoie, ;pune sd fie impuqcafi doi-trei ca sA

te faci respectat....ln timp ce Enrique se pre$5tea sH iasi din co''

libi, negrul i1 chenr5 inaPoi.

mai tArziu poi-ne va ataca, noi

Page 95: Jack Bruce-Umbra Tigrului

JACK BRUCE

- Era sd uit ceva... 'Avu o ezitare ca un cabotin care iqi pregete$te

cfectele.- Adinea:uri am fdcut un prizonier,, declarb el.

Ziaristul francez de la Luanda...Enrique fdcu un efort supraomenesc sd rdmAnd

irepdsdtor__ N-am luat incd nici o hotirAre in privinler

lui, addugd Tigrul. S-ar putea sd fie util, dar taream chef s5-mi pun oamenii sd-i taie gAtul...

Ik

**

Hubert incepea sd simtd dureri serioase inumeri gi in brale.

Se intrebi nu fdr[ ingrijorare cum avea si sesfArgeascd toatd povestea asta.

Noaptea se idsase peste Coa pi triia in aceeaqinesiguran!d,..

incercase de mai multe or:i sd-qi desfacd iega-turile care ii lineau mAinile la spate. Trudi za-darnicd !

MAinile ii amorliserd deja, din cauza circulalieiaproape intrerupte

in timpul zilei auzise un zgomol mare de vociin exteriorul colibei unde era linut prizonier. Darnimeni nu gdsise de cuviintd sd vini gi si-i exptricein mAinile cui c5zuse, nici pentru care motiv il !i-neau inchis.

UMBRA TIGRULUI

In dou5 rAnduri, nigte negri cu mutre numaibune de spAnzurat ii aduseserf un fel de zeamf, pebazd de amoniac. i l deztegasera ca s6 poatd mAnca,dar linuserd degetul pe trdgaciul armelor.

Hubert nu reuqise sd scoatd nici o voibi dela ei.

Dupd ambuscada in care cizuse escorta lui, nuera greu de ghicit de ce Fernando incercase sf,-iindepdrteze in plind noapte din satul unde se aflau.

Era clar cd nu prea domnea arirlonia intre di-feritele grupuri retrase in Coa...

Cu siguranli cd angolezui intenlionase sd-1 im*piedice s5 afle cd unele clanuri duceau intre ele oiuptd fratricidS. IndepdrtAndu-l de satul amenin-!at, Fernando sperase cd nu va observa nimjc. infala str5inilor, gi mai ales a unui ziarist, trebuia sise dea impresia cd rebeliunea prezenta un frontunlt . . .

In timpul zilei Hubelt avusese impresia cd ta*bdra addpostea pe pulin o sutd de oameni. unulmai gdlagios decAt altul. O datd cu cdderea r-ropliise instalase treptat qi liniqtea. Nu se mai auzeaudecAt sfordituri.

Din cauza durerii din bralele amorlite, Hubertnu reu$ea sd adoarm1,. Zadarnic se sucise pe toatepdrl i le, nu ajungea s5-gi gHseascd o pozil lc sufi-cient de confortabild.

Pe lAnga asta, instinctnl ii spuriea ca trebLlie sI

18!l188

A

rdmAnd treaz.

Page 96: Jack Bruce-Umbra Tigrului

JACK BRUCE

NepurtAnd si se uite la ceas, pierduse noliunea

timpului. Putea s5 fie miezul nopfii sau douf cli-

mineata. . .PAni la urmi cdzuse intr-o stare de semi*stim-

nolen!5, cind un $oc usor ii atrase deodat[ atenlia'

O santinel6 care i;i fdcea rondul ? Un animal ?

CAteva minute in qir: domni iinigtea cea mai de-

s6vdrgit6, astfel incAt se intrebd daci nu cutltva

visase. Apoi se auzi un pArAit foarte slab ln apro-

piere iar uqa colibei incepu sd se deschidd u9urel'

Hubert se miqci cu obhii tinti Ia ugi' O siLuetS'

se strecurd incetiqor in interiorul colibei'

Era un moment critic. Hubert nu mai indrdznea

si miqte.Dacd era ceea ce-qi inchipuia el, atunci nu risca

nimic. Dar putea sb fie 9i un guemil,ieros venit pe

rscuns sd-i taie gAtul clin rizbrrnare personali, pen-

tru ci pur qi simPlu era alb'In acest caz ar fi trebuit s5 strige, s5 dea

alarma... \

Fasciculul unei lanterne il orbi o fracliune de

secundS.FdrS fente, Hube, qopti atunci o voce' Eu

sunt. . .Flubert ar fi sdrit in sus rle bucurie dac5 ar fi

putut ! Era vocea lui Enrique !

Enrique 6sta... Aqadar, presupunerile lui cele

mai extraVagante se adevereau. Contrar oric6rei

varinnte plauzibile, oamenii Tigrului' se aflau Ia

j

lr

{

f

UMBRA TIGRULUI

Coa. Ei il capturaserd in dimineala trecut6. De ne-qezut I

Hubert igi zise cd nu qi-ar mai fi fdcr,rt al,Stcr-rgriji dac6 ar fi fost ldsat si vadf, unde il duce.ru inloc s6-l lege la ochi Ei si-l tragd dupi ei cil ci caiela abator.

FdrA sA piardl nici o clip$, Enrique sr strectl*rase in spatele lui qi ii tiiase legdturile. Hr-rbert tgimuqc5 buzele s5 nu urle cAnd sAngele incepu dinnou sd-i circule normal.

Apoi incercS cu stAngdcie sd se maseze.

- Vino, f6cu Enrique, o sb te aiinli mai tAr*ziu...

Ii intinse lui Hubert o puqcd Kahlniltov ;i tr

traistd cu vre'o qase lncdrc5toare.

Fii atent, ii recomandd el. E incdrcat5...

Mai aprinse o clip5 lanterna pentru a-i pclrrritc

lui Hubert sd-si fixeze traista la centur6. Ilni'ic1ue:avea qi el o armd asemdndtoare gi, pe lAngi 1-ri-stol,centura iui era impodobiti cu o intreagd proviziede grenade.

- Am eliminat santinela care fdcea de par-ain fala colibei, dar mai sunt gi altele in tairiri'a.

Se apropie de ugd qi aruncS o privire in r:xle-

rior.- Drumul e liber, qopti el. UrmeazS-m[,..I{ubert nici nu putea s6-gi doreas'c5. a}iceva.

StrecurAndu-se unul in spatele celuilalt pi:intre cu-

l!1i

it

101190

Page 97: Jack Bruce-Umbra Tigrului

192 JACK BRUCT

Iibe, cei doi ajunser[ la o potecd care abia se zirea

din cauza intunericuiui aproape totai.

Apoi se indepdrtarH, ferindu-se sd agite vege-

talia care ii atingea u$or. Enrique se opri gi lrsi

apropie capul de cei al lui. Hubert.

- La cincizeci de metri inaintea noastrd e o

santinelS, gopti el. Si nu misti de aici, mi ocup

eu de ea.. .

Cu mAinile incd pe jumState amor{ite, Hubert

n-ar fi putut s5-i fie de nici un folos.

Nu peste muit i imp Enriquo se intoarse.._ Poli veni, il anun!5 el. Pe stAnga e'un baraj

mai important, dar nu ne va fi grer-r si-I ocolim'..

I;i reluarai inaintarea cu toate simlurile 1a

pAnd5. Tigrul" trimisese cAteva patruie in jurul ta-

berei ca sd descopere o eventual5 apropiere a celor

din ALNA in timpr-rl noplii. Din nefericire, Enrique

nu cunoEtea itinerariile pe care acestea urmau si

le parcurgd. Pe de ait5 parte, riscau s5. dea Pqsteun grup de ALNA venit in recunoagtere.

- Am sd-!i explic despre ce e vorba, ii zise

Enrique. In caz de incdierare, fiecare pentru el'

Trebuie ca cel pulin unui dintre noi sd poatd da

alarma.

In vreme ce se strecurau cAt puteau ele repedeprin vegetalia dcas6, Henrique incepu s[*i poves-

teasci lui Hubert tot ce aflase de 7a Tiaru.

-UMBilA TIGRULUI 193

Abia rezumase operatiunea, fird s[ intre in de-talii, cind auzird deodati strigdte de alarmd inurma 1or.

-- Asta e, zise Enrique suspinAnd. $tie cd amqters-o...

Apoi injuri cu o abundenli care tinea de origl-nile ir-ri spaniole.

- TigruLva face tot ce-i st5 in putinlit s5 pun$mAna pe noi, zise el. Acum va cAgtiga cel mai iute...

Hubert lqi zise ci le trebuia mult sA ajungiprimii la liziera pddurii.

$i, imitAndu-l pe Enrique, for![ gi el pasul.

* t t

Se cr[pa de ziu6.Hubert qi Enrique fugeau mereu, gAfAind din

greu, qiroind de sudoare.Incd nu se vedea liziera pddurii. Dumnezeu qtia

dacd avear-r sd ajungd Ia ea vreodatf, !In spate, haita urm[ritorilor se apropia.Mai bine antrenati decAt ei pentru deplasarea

prin vegetalia deasi, rebelii cAqtigau pe nesimliteteren. De acum inainte nu mai era decAt o ches-tiune de timp.

Fugarii qtiau prea bine asta. In ciuda eforturi-lor fdcute, erau siguri cd vor fi ajun,si. Avea preapulin5 importan!5 dac5. prinderea lor se intAmpla

13 - cd. 706

ir

&

Page 98: Jack Bruce-Umbra Tigrului

1,94 JACK BRUCE

peste o jumdtate de ord sau peste o or5. Nu reu-qeau sd scape de oamenli Ti,grului,.

Continuau totuqi cu energia disper6rii, biciuitide fiunzig qi de lianele inqelitoare, alergAnd ime-diat ce apirea un spaliu relativ degajat.

Nu mai exista decAt o singurb solulie pentru caarmata portughezd si fie anunlati la timp de totce se uneltea. Ajunqi pe punctul de a fi pringi, unuldintre ei va trebui sb se sacrifice incercAnd s6-l in-tirzie pe adversar destul de multd vreme pentru cacei5lalt sfi beneficieze de o amAnare incert6.

Era inevitabil !Incepuserd deja s[-i audh pe'rebeli in urma lor

strigAndu-se unii pe allii pentru a nu se imprdgtiaprea mult. De indatd ce se ficea ziu6, urmele 1orvor fi mai uqor de observat.

Chiar dac6 ar fi ajuns la liziera pddurii inaintede a fi pringi din urmd, tot le-ar mai fi trebuit timpca sd ajungd la primul post portughez, pAni la caremai erau .cAtiva kilometri.

Numai un miracol ii mai putea salva. Fuga lorfusese descoperitd muit prea devreme. Le-ar maifi trebuit un rdgaz suplimentar de o jumdtatede or5.

Cu dinlii strAnqi, fugarii igi continuari goanarefuzAnd sI se recunoascd invingi.

Copacii se rdrird brusc idsAnd locul urrrui lumi-nig. Urmd o porliune de desig scurt, lungd de vreosutd de metri.

UMBRA TIGRULUI

Dincolo, in pantd domoal5, se intindeau ierbu-

rile inalte prin care Hubert trecuse cu atAta oste-

nea15 cAnd sosise 1a Coa in tov[r[;ia lui Fernando'

Mai departe, covorul vegetal urca la asaltul

unei colibe mici in vArful cflreia creqteau boscheti

de arbugti ln jurul unor baobabi uriapi.

Stimula{i de o speranld nebun6, Hubeit qi En-

rique se ndpustird in mijiocul ierburilor inalte, in-

diferenfi la tdieturile cu care se alegeau.

Nu pareurseser5 nici trei sute de metri cAnd in

spatele 1or rdsunard deodati strig5te.

Rebelii ajunseserd 9i ei la liziera pddurii,..

De data asta nu mai aveau cum sd scape !

PAni la coiind mai erau incd patru sute de me-

tri. Dacd ar fi ajuns pe culmea ei, atunci armai fi

avut o gans6 in incercarea de a opri valul urmdri-

torilor.

Dar mai intAi trebuia s5 ajungA pAnS acolo"'

Eu voi rdmAne sd-i opresc, ii zise Enrique

gAfAind. Tu incearcd s-o qtergi...

- Nici vorbb, ii rdspunse Hubert' Tu detii

toate informatiile...

Pe cAnd Enrique se preg5tea s5 protesteze, o'

detundturd dubl6 se auzi deodati in fala 1or.

. Un hArAit grav traversl aerui pe deasupra ier-

burilor. Apoi, aproape simultan, urm6 zgomotul

caracteristic exploziei obuzului de mortiere.

Page 99: Jack Bruce-Umbra Tigrului

196

De pe coiin5, o mitralieri lncepu sd tragd ra*fale lungi, bitAnd liziera p5durii gi capdtul opus aiporliunii cu ierbr.rlri

Hubert qi Enrique incremeniri in aceea9i se-=cundd. Nu le venea sil cread6. Era prea frumos casd fie adev5rat !

Dar gloanlele care guierau pe deasupra capete-lor lor erau cum nu se poate mai reale...

O porniri din nou 1a fi-rg5 spre colinS, intrebAn-du-se cine ar putea sd fie acegti aliali neagteptalicare se iviserd aqa de oportun.

Urmd explozia altor doud obuze de mortiere ;icAteva secunde o armd automatd tinu companiemitralierei. Vr eiicopter se ridicd brusc din spatelecolinei. Prin portiera lateral5, fugarii zdrird leavalungi a unei mitraliere de 12,7 in spateie e5reia seafla. un trdgitor cu cascd. In vreme ce elicoptei'ulexecuta un viraj gralios pentru a se mentine lnafara zonei de foc a armelor care trdgeau.dinsprecolin6, mitraliera lui mdturd sistematic banda deiarbd pe care pitrunseserd rebelii.

Deodatd se auzi o voce amplificatd de un me-gafon.

- Luali-o mai spre dreapta, avertizf ea infra\cez6.In fata voastrd terenul e minat...

Firi sd incerce sd inleleagd ceva, fugarii iqi. schimbard rapid direclia de inaintare. CAteva clipemai tArziu ajungeau nevdtdmali la poalele colinei.

JACK BRUCE UMBRA TIGRULUI 197

CAliva paragutiqti portughezi ieqird din gdurile

ind.ivid.uale unde se adipostiserd pentru a-i aiuta

sd urce panta.Firi sd-qi fi revenit de tot din emolie, fugarii

se l5sard duqi pAnb la unul din baobabi sub care iqi

instalase comandamentul un cdpitan in linutA de

camuflaj.La celdlalt capit al vSii se produse deband5'

Pulinii rebeii care supravieluiser5 se intorseserd ?n

grab5, refugiindu-se ln interiorul p6durii. Elicop'-

terul continua sd se roteascd deasupra ierburilor in

cdutarea vreunui rebel incdp6lAnat'.'C5pitanr-rl se prezent6. Se numoa Joao cle San-

tos Rente-.* Cred cd vd datorflm muit[ recuno;tin]5, zise

Hubert mullumindu-i, abia trdg6ndu-Ei sufletul'

Cum de ali fost aici chiar la momentul potrivit ?

Ofi{erul zAmbi.Noaptea trecutd, un mic comando s-a infil-

.trat in p5dure, explicd el' Prin radio ne-a semnalatfuga qi direclia in care o porniseti. Am venit aici gi

ne*arn instalat pe pozilii cu speranld cA nu veli fiprinryi din urmd inainte...

Fugarii se uitar[ unul la altul. Nu pdrea prea

complicat...- Ar trebui sd intrflm in contact cu locote-

nentui Fimentao d.e la Siguranla militarH, zise

Hubert.Cdpitanul zAmbi din nou.

Page 100: Jack Bruce-Umbra Tigrului

t98' , JACK BRUCE

- Locotenentul Pimentao vi aqteapti Ia Car-mona, le spuse e1. Va veni un elicopter care vi vaduce acolo. Locotenentul crede c5 aveli s6-i poves-titi o sumedenie de lucruri interesantd...

Hubert Ei Enrique schimbari din nou o privireelocvent6.

PAnd ia urmd nu era nevoie de prea multd vor-bdrie ca si inleleagd cd portughezii se folosiserddeei !

- Cum de-ati qtiut ? intrebd totugi Hubert.-- V*am urmdrit tot timpul pas cu pas, explicd

cdpitanul. Aga cum am f5cut gi cu acel comandodin MPLA cdruia i-am descoperit prezenla laLuanda...

Ofiterul d6du din cap.f5cAnd un gest care ar fiputut fi luat drept un gest de scuz6,

- Eram informati practic or5 de or5, continu6el. DacS ati putut trece atAt de uEor, asta s-a in-tdmplat pentru cd noi am vrut-o. LdsAnd comandos[ ajungd la Coa, speram ca lupii s5 se mS"nAnceintre ei...

Intinse mAna spre liziera pddurii supravegheatbin continuare de elicopter.

-- In Coa sunt prinEi ca niqte gobolani".. $idacd vor incerca s5 ias5, suntem gata sd-i primim...

XIU

Eulalia fdcu ochii mari de minare recunoscan-

du-1 pe Hubert in Pragul uqii.

- Tu ! exclamd ea cu neineredere'

c4., .

Hubert se uitd la ea Pus Pe glume.

- Tl-ti-ti, fScu e1. Sunt sigur ci md aqteptai'

Altfel nu !i-ai fi pus cea mai frumoasi rochie'

__ Dar.'.Hubert o impinse uqo,r in interiorul garsonierei

qi inchise uEa in u'rma lui.

- Haide, suflefelule, ii zise e1, nu mai fii atAt

de surp,rins5. S[ nu-mi spui cd locotenrentu-l Pimen*

tao ,nu te*a anun!at...

TArndrra scuturd din cap.

-_ Nu in!eleg...

Hubert incepu s[ rAdd.

- Eqti ce1 mai inc6nt5tor agetrt dublu pe care

l-am intAl,nit vreodati, zise el.

Credeam

Page 101: Jack Bruce-Umbra Tigrului

JACK BRUCE

Se aplecd si-i atingd uqor buzeie cu nn si,rul:.- Dacd PIDE ar mai fi avut incd trei*patru ca

tine, n-arr mai fi existat rebeli de multd vreme...Eulalia se incruntd neciumeritd._- Pimentao ar fi putut sd m[ anunle cI te*a

informat, se plAnse ea de parcd ar fi gAndit cu glastare.

_- Nu mi-a sp,us nimic, sufie!e1u1e...CongtientS c5 a cdzut intr-o capc,an5, tAndra se

fdcu roqie tra fatd.- Liniqteqte-te, continui Hubert. Ghicisem

mai demult...Ea ii ar.uncS o prirrire plind de reprog, deloc

convinsd..- Cum asta ?- Este foarte simplu, rdspunse Hubert. Dupd

ce siguranla militard rn-a pus in libertate, n:alt1fost nici mdcar un moment supravegheat. Totuqi,locotenentul nu avea cum s5*mi lase frAu liber[fdri sd gtie ce voi face. Dovad5 c5. a stiut tot tirnpul.In aceste condilii, numai tu sar.r fi'ernando il putealiinforma atAt de bine...

Se intrerupse o secu,nd6.-_ Pe de alt[ parte, in seara in care m-ain in-

tors, ai fdcu,t o gneq,eal5, continud el. Cind Fernan-do m-a ameni'nfat c5 m[ va ucide pe loc, spre el qinu spre mirne ai indreptat pistolul pe cai'e-l aveai int l taI lc l , . .

Hulalia

UI'4BRA TIGRULUI

-- Ei bine, ai dreptate, recunoscu ea.

PSru cd ezitil, apoi schili un pas in dileclia luiHubert.

- Nu-mi pot^li prea mult pic5, nu-i aqa ? se in-teresi ea cu o Voce in care se sirnlea o flrAmd deneliniste.

I{ubert scuturd din cap.

- Deloc, o asigur5 el. Dar in schimbiaci un mic serviciu. Vei da ltn telefonm.eu.

VdzAnd cd fata se uita la el fdrd sil intelcag[,I{ubett precizd :

- Un ;antai lc ;n ' ic urAt. . . I t irt

I'{captea c[zuse de muitir v]'em€r peste ILha.

Era pLdcut. Un corn de iund apiii'use deasupi'a

orizontului. Ram.r-rrile cocotierilor fo;neau u;or in

a.diei-ea domoal5 a vAntului.

Restaurantele in aer liber inchiseser6 deja. f)oar

cAteva loc,aluri, din partea de sud a peninsulei mai

erau lncd deschise.

SA_mI

locul

Maqina galbend a Eulali,einea ryoselei ce ducea la miculla extremit,atea. nordicS.

tr"ata se afla la volan,

Locul era pr-tstiu.

ela opi ' i t f , la margi-

sat de pescrari situat

mugcd buzele.

{

Page 102: Jack Bruce-Umbra Tigrului

202 JACK BRUCE

Peste tot domnea un calm desdvArqit. Un obseir-vator deosebit de a,tent airia dacd ar fi rernr&,rcot,cu un sfert de ord mai devreme, zgomotul siab .alunei birci cu motor trdgAnd la mal tra micd distan-!H de locul acel,a.

O umbrd apdru deodatd sub un cocotier, scrutdintunericul, parcurse pe furig vreo zece metrri pi selipi de alt copac.

Trecu un minut. Silueta apdr'u din nou qi in-cepu sH inainteze in ticere.

In mAnd finea o arm5.I{ubert apilsi pe trlgaciul pistolului. In ciuda

amortizorului de zgomot fixat la leavd, impuqcd*tura piru c5 face un zgomot enorm.

Necunoscutul scoase un strigSt de surpriz[ qidurere, iqi duse mAna vaiidii la i,ncheietura rdnit6gi injur6.

Se intoarse brusc cu intentia s-o ia la fugd.Hubert ieqige deja din ascunzdtoare.* Stai ! strigd el fdcAnd in aqa fei incAt sf,-i

taie o,mului d,rumul. Altfei te trezeqti cu un glon!in picior !

InlelegAnd cd pierduse partida, celdlalt se opridin aiergat.

Era Lester Wratson...- Bund seara, zise Hubert,Se oprise la cinci paqi lin6nd pistolul indreptat

spre el.

UMBRA TIGRULUI

-_ A$a, continud el, voiai si asasinezi o biatd

fat[ f[ri aplrare, sub pretextul ci !i-a cenut cinci

nri i de dolari ca s5 tacd...Watso,n se strAmbl de du.r'ere incercAnd sa-qi

proteje cAt mai bine mAna r[nita. tr'ala iEi pier-

duse toata trufia qi fruntea ii lucea de sudoare'- Egti nebun, zise el ct-t o voce rigr-r;ltd. Ce

vrei ?Hube'rt rAse scurt.- Cu pistolul voiai probabil doar sd te aperi

de lAnlari ?Reprezentantu ClA nu rHsPunse'** N-am avut niciodatd increclere in dumncala.

l'elul in care t,e-ai niipustit la hotelul meu ca sd tejoci de*a teroarea nu se potrivea deloc cu rolr:i pecare il aveai. Nu numai cil exagerai prea mult, darun diplomat cu post oficial la l.,i-randa cu siguranldcd nu s-ar f i comportat aqa..,

F5.cu o mici pauz5.-_ DupS aceea mi s-a p5;:ut ciudat ci nu-!i

puneai ln aplicare ameninlIrile, continud Huirert.Am lnceput s[-mi pun intreb5ri. Printre a]tele,cine era suficient de bine plasat ca s5 cunoasch cuprecizie locul unde-6i va stabili tabdr,a de vAnStoareJonathan Waever si s5 a,nunle grupul de com,andoconduse de Tr,gru. Inforinatia o puteai obline cuatAt mai u$or cu cAt cumulai functiile de reprczen-tant CIA qi de ataqat la consulalul general.

Watson rAnii.

Page 103: Jack Bruce-Umbra Tigrului

204 JACK BRUCF

-_ Delirezi, bf,trAne ! fdcu el. Ar trebui si teingri jeqti . . .

__ DupI masacrarca lui Weaver qi a celor carrcil insoleau, ai bdnuit cA lVashingtonul va trimitepe cineva s5 ancheteze, continuS cu rdceald Hubert.Dar ts.ai gAndit cd vei fi prevenit sau cd trimisulcu pricina va lua legitura cu tine. $i ai inceput s5te nelinigtegti vdzAnd cI nu apare nimeni.

Watson pdru cd vrea sd spund iar ceva, apoi sr-'r Izgindi.

- CAnd ai aflat ci un ziarist francez progr"esista vcl i t la Luanda. cont inud Hubcl t . f i -a i amini i t ctr;rsta era una din acopr:ririle favorite ale ceior der laCIA cAnd voiau s[*qi infiitreze agenlii in organiza-l i i lc i 'cbcle. Si ai lr i l l : is dr-rplt rninc +,rei t ipi car.csi*mi scotoceascd actele.

- Un adevdrat roman ! zise cu ironie Watsoir.liu egti degeaba ziarist.

*- f)ar asta nu*!i ei'a de ajuns, continud FIu*hr:rt imperturbabil. Presupun c[ ai intreJ:at la\,4/a.sirington ;i cd ti s-a r5-spuns negativ. Te-ai tre-zit alunci in fata lurei probieme rlelic'ate : saucranl intr-adevdr un ziarist, sau eram de la CIA ,iiasta i lovedea c5 cl i de la \ \ 'ashlngtr ; t tc br inuiau.AEa cd ai incercat sH nrii in'iimidezi forlAnd nota.in rnod logic, in aeel moment ar fi ti'el:uit s5-midau masca jos, evitAnd astfel s5.-mi complici prea

mult sarcina.

UMBIRA TIGRULUI 905

Watson se mullumi si aprecieze cu un sulspin :- Absurd...Hubert nu reaclion5.--- PAnS aici pute,am s$-!i pun atitudinea pe

sc\ama stAngirciei, zise el. La inceput aEa mi-am gizis. Din nenorocire penti'u tine existi ins5 un lucrup€ ca,re nu puteai s6-l prevezi...

Into,arse o sec'und6 capul.- Nu eram sirngui'Lrl care md ocuparn cie acest

caz, i;1L ''{'igrul a vorbit....Watson tresirri cAt se poatc de ciar.--- ldinr:iuni !-- r, ' i reg're. irr-r l i -a pronLrnlat chiar nnmelc, arl-

mise l-trubelt. Dar indicatiile pe care ie-a furniza:l.erau suficiente ca sd ne orientdm spre tine. Acumtoate inr;epeali s5 se potriveascd cle la sine...

i{ ilbel't facu un gest vag.-* Fen,tru a fi pe deplin convins, i-am c,:nrt

curajoasei Eulalia si'r-!i telefo;neze gi s[*ti ccaracinci mii de doiari, co'nchise e1. $i ai venit. ."

Watson se simlear copleqit.-- 'L'igrul s*a if,sat inciris in Coa, relui Hube,rt.

Daci ALh"rL nu-i lichilk:a2d, armata il va lua inprimire cAncl va lncerca sd iasd de acolo. CAt pri-veqte rizmerifa, treblrie s5-!i spun cd nu a,re nicicea mai micH qans[ si reuEeascil. Portughezii qtiutotul Si si*au Iu:at toate rnisurile.

Ticu c6.tevl-l ciipe.- Ar:urn vom incheia socotel i le intre noi.. .

Page 104: Jack Bruce-Umbra Tigrului

JACK BRUCE

- MA veti... omori ? se bAlbdi Watson.- Nr"r inainte de a-mi fi spus pentru cine lu-

crezi . . .Enrique ap.li:u gi el in spatele lui Watson. Re-

prezentantr-tl nu avu rifazui s[ fac5 nici cel tnaiinic gcsi" Un fel cle 1a! ii cXzu pe umeri in vremecc Eni"ique indepdrta r-l;o;: bra!c1e.

_* Am cumpdrat aceasta co&rdit de pian indup5-ami'aza asta din cel mai bun nlagazin dintuanda, ii explica e1" E nou5*ncr-r{ir qi taie mai binedecAt briciul. Daci miqti, riqti tare tnr.rlt s6-{i pierzi

capu1.. . .Watso'n scoase iln gAlg'Ait infricogat.: Scoate-tni asta, gemu c'1.

Pentru cine lucrezi ? repeli I{ubert.Henr'ique trase uEor de extrernitdtiie coardei

astfel incAt olel-rl sir inceapil s5 mugte din pieleafragi la a gAtuiui .

*- Ar trebr-ii s[ tc' hotir5$ti acum, il sff,tui e]'Dupir aceea va fi prea tflrziu...

Sudoare curgea siroaie pe Watson. Nu-gi mai

linea nici mAna rdnitd.-_ Un grup de industriagi americani, bAigui el.

Voiau sd*l suprime pe Weaver pentru a impiedicainvestiliile in Angola... Au acorduri lncheiate cuMPLA... Dupd independent5, MPLA le-,a'r fi acor-dat monopolul explotdrii bogdliilor miniere... Nue vorb,a numai de fie;:, petrol" qi diamante... lVIaieste si urani,u $i...

UMBRA TIGRULUI

Brusc, Watson iqi pierdu cunogtinla Ei c[zu cufala in jos.

Enriques se aEtepta gi sldbi coarda la timp.-* Teribil cAt de sensibili au devenit oamenii !

se plAnse el. $tiu 0 vreme cAnd.".Hubert iI intrerupse._- O s5-mi povepteqti ait$ dat[ amintirilc taie,

zise el.Se apropie gi il apucd de picioare pe Watson.- Ajut5-md s[-1 duc, ad5ugf el. Gdsim noi

un loc liniqtit pe coast5. lVlai ale inci o mullime delucruri sd ne spun5.

_* Ai dreptate, il aprob[ Ilnrique. Aici e o pla-jd muit prea frecventatd. Nu trebuie sil dea pesteel un copil cAnd sapS cu lopii{. ica"..

Page 105: Jack Bruce-Umbra Tigrului

"O altd grenadd incendieal doiles corL Cu corpula4rins- dg,fosfor, un,negru !tp-ni afurd urltnd de moaie.Alergd vreo doudzeci de metri,rdsptndind un miros tngrozi-tor de carne carbonizatd, gi tn-

cercd cu disperare sd scape de foc rostogo-lindu-se pe jos fn mijlocul unui nor de fum.

Cu un rts sinistru, unul din oamenii luiKassinga ti tnJipse maceta tntre amerlImediut doi din lovard;ii lui tl imitard cuferocitate, lovindu-l tntiuna ptnd ctnd omulse transformd tntr-o masd tnstngeratdincapabild sd mai urle."

MPLA este o organizatie de rebeli,refugiati in Zambia, de unde face incursiunidese in Angola. Ea trimite un grup de comandoosub conducerea unui negru bambundusupranumit Tigrul, pentru a cuceri Luandaocapitala Angolei.

Eforturile conjugate ale celor de Ia CIAsi armatei portugheze il vor impiedica pe Tigru

1I $y_cn h indeplinire singeroasa operatiunefinal{?

rsBN 973-9127-08-8 le i3000