isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a...

281
GHID METODOLOGIC PENTRU ELEVII FĂRĂ ACCES LA TEHNOLOGIE - - - LIMBI MODERNE - RM. VÂLCEA

Transcript of isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a...

Page 1: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

GHID METODOLOGIC PENTRU ELEVII FĂRĂ ACCES

LA TEHNOLOGIE

-

-

-

LIMBI MODERNE -

RM. VÂLCEA

2020

Page 2: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

GRUPUL DE LUCRU:

PROF. DR. BARANGĂ SIMONA-MARIA, INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN

VÂLCEA

PROF. BREZAI CRISTINA MARIA, COLEGIUL NAŢIONAL DE

INFORMATICĂ ,,MATEI BASARABʼʼ RM. VÂLCEA

PROF. BULAT VERONICA, ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,TAKE IONESCUʼʼ RM. VÂLCEA

PROF. CORBEANU ELENA, COLEGIUL NAŢIONAL ,,MIRCEA CEL BĂTRÂNʼʼ RM.

VÂLCEA

PROF. DINU DIANA NICOLETA, LICEUL SANTAR ,,ANTIM IVIREAULʼʼ RM. VÂLCEA

PROF. DOROBANŢU SIMONA, COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ ,,MATEI

BASARABʼʼ RM. VÂLCEA

PROF. MILITARU MARIA MAGDALENA, LICEUL ,,GHEORGHE SURDUʼʼ BREZOI

PROF. PĂUNESCU VIOLETA ALINA, COLEGIUL NAŢIONAL DE

INFORMATICĂ ,,MATEI BASARABʼʼ RM. VÂLCEA

PROF. PERŢA MIHAELA, ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 RM. VÂLCEA

PROF. PETCU ANA, COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ ,,MATEI BASARABʼʼ

RM. VÂLCEA

PROF. PLEŞ MANUELA LUCIA, COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ ,,MATEI

BASARABʼʼ RM. VÂLCEA

PROF. DR. POPESCU CARMEN, COLEGIUL NAŢIONAL ,,MIRCEA CEL BĂTRÂNʼʼ RM.

VÂLCEA

PROF. PREDESCU TEODORA, COLEGIUL NAŢIONAL ,,MIRCEA CEL BĂTRÂNʼʼ RM.

VÂLCEA

PROF. DR. VEŢELEANU ALINA NICOLETA, COLEGIUL NAŢIONAL DE

INFORMATICĂ ,,MATEI BASARABʼʼ RM. VÂLCEA

PROF. VLĂSCEANU DIANA CECILIA, COLEGIUL NAŢIONAL DE

INFORMATICĂ ,,MATEI BASARABʼʼ RM. VÂLCEA

PROF. VLĂDUŢ-MARIN MARIA, LICEUL TEHNOLOGIC ,, CĂPITAN NICOLAE

PLEŞOIANUʼʼ RM. VÂLCEA

2

Page 3: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

COLECTIVUL DE REDACȚIE:

PROF. DR. BARANGĂ SIMONA-MARIA, INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN

VÂLCEA

PROF. BADEA ALIN, COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ ,,MATEI BASARABʼʼ

RM. VÂLCEA

PROF. ANDREIANU MIHAELA, INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VÂLCEA

PROF. TOMA MIRELA, INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VÂLCEA

PROF. ROŞU-CĂLINA ROXANA-LAURA, INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN

VÂLCEA

CUPRINS

3

Page 4: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

I. ARGUMENT………………………………………………………………………………

….5

II. IDENTIFICAREA GRUPULUI ȚINTĂ LA NIVELUL FIECĂREI UNITĂȚI DE

ÎNVĂȚĂMANT………………………………………………………………….….…….7

III. ANALIZA DE NEVOI………………………………………………………………...

…….7

IV. ELABORAREA ȘI UTILIZAREA RESURSELOR EDUCAȚIONALE SPECIFICE

FIECĂREI DISCIPLINE………………………………………………………….….….7

V. MODALITĂȚI DE COMUNICARE ȘI TRANSMITERE A MATERIALELOR

CĂTRE ELEVI……………………………………………………………………..……7

VI. MODALITĂȚI DE ASIGURARE A FEEDBACK-ULUI DIN PARTEA

ELEVILOR……………………………………………………………………………….8

ANEXE…………………………………………………………………………...………..9

LIMBA ENGLEZĂ……………………………………………………………..………..9

LIMBA FRANCEZĂ…………………………………………………………..……..…80

LIMBA GERMANĂ……………………………….…………………………….….…166

BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………….209

4

Page 5: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

GHID METODOLOGIC PENTRU ACTIVITATEA DIDACTICĂ CU ELEVII

CARE NU AU AVUT/ NU AU ACCES LA TEHNOLOGIE

I. ARGUMENT

Orice persoană are dreptul la educaţie, precum şi la accesul la formare profesională şi formare

continuă. – Carta drepturior fundamentale a U.E., art. 14 (1).

Pornind de la acest drept fundamental al oricărei persoane la educaţie, în egală măsură din

sentimentul îndeplinirii menirii de a dărui, de a forma şi de a educa, ghidul se doreşte a fi o sursă -

resursă perfectibilă de materiale folosite în activitatea didactică on-line şi oferite spre pregătire

elevilor care nu au avut acces la acest tip de învățare. Instrumentele de lucru și resursele educaționale

cuprinse în prezentul ghid propun o abordare practică a noţiunilor lingvistice. Pe lângă exerciţiul de

recunoaştere şi aplicare a problemelor gramaticale şi de vocabular, ghidul oferă, în scopul

consolidării finale, şi o serie de exerciţii de înţelegere a textului scris/citit, valorificând şi latura

creativă a elevilor, prin propunrea unor exerciţii de imaginaţie, precum scrierea creativă, eseul

reflexiv sau eseul de opinie, răspunzând necesităţii de a avea opinii validate pe un subiect de interes

crescut în societate. Valenţele educative sunt valorificate respctându-se programa şcolară. Astfel,

ghidul oferă elevilor posibilitatea de verificare şi consolidare a noţiunilor, precum şi sprijin în

asimilarea corectă şi atingerea performanţelor lingvistice corespunzătoare nivelului cognitiv-afectiv

specific fiecărei vârste şi etape de dezvoltare la nivel grammatical şi lexical.

Prima parte cuprinde exerciţii, teste, fişe de lucru pentru limba engleză, organizate pe niveluri,

conform Cadrului European de Referinţă (A1, A2, B1, B2 şi C1). Acestea vin să ofere elevilor o

varietate de exerciţii practice de gramatică, vocabular, citire, scriere, dar şi modele de subiecte

pentru examene naţionale.

5

Page 6: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Secţiunea de limba franceză, structurată pe clase (începând de la clasa a V-a), organizată de la

simplu spre complex, oferă spre exerciţiu şi unele subiecte de la concursuri judeţene/intejudeţene

deja consacrate precum Jʼaime le Francais sau Francophones en Roumanie, dar şi exemple de

răspunsuri primite din partea elevilor în timpul activităţilor on-line, ce pot constitui modele de bună

practică pentu elevii fără acces la tehnologie. Secţiunea se încheie cu o grilă recapitulativă cuprizând

130 de itemi cu alegere multiplă utili pregătirii pentru obţinerea atestatului de limba franceză şi nu

numai.

Secţiunea de limba germană îmbină partea teoretică cu cea practică (adjectivul, timpurile şi

modurile verbale, diateza pasivă), exerciţiile de vocabular cu cele de gramatică, încheindu-se, de

asemenea, cu o grilă recapitulativă pentru consolidarea cunoştinţelor dobândite în cadrul lecţiilor

prezentate şi a cunoştinţelor dobândite anterior.

Un alt aspect avut în vedere la elaborarea ghidului metodologic îl constituie finalizarea anului

școlar 2019-2020 prin încheierea situației școlare pentru toți elevii.

Ghidul conține etapele care trebuie parcurse de către unitățile de învățământ și cadrele didactice

în vederea finalizării anului școlar.

Pentru eficientizarea aplicării prezentului ghid este necesară o bună cunoaştere a caracteristicilor

contextului educational şi curricular: conţinutul ştiinţific, vârsta elevilor, nivelul de achiziţii

anterioare al acestora, profilul lor de inteligenţă. Rolul primordial în realizarea obiectivelor şi în

crearea de punţi între aceste categorii de elevi îi aparţine profesorului.

6

Page 7: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

II. IDENTIFICAREA GRUPULUI ȚINTĂ LA NIVELUL FIECĂREI UNITĂȚI DE

ÎNVĂȚĂMANT

Grupul țintă îl constituie elevii care nu au avut/nu au acces la tehnologie.

III. ANALIZA DE NEVOI

Identificarea mijloacelor de comunicare cu elevii (telefon, poștă, voluntari din cadrul

unităților de învățământ, ONG-urilor, autorităților locale, etc.).

Identificarea pentru fiecare disciplină/clasă a conținuturilor care nu au fost parcurse în

perioada 11 martie – 12 iunie 2020.

Identificarea pentru fiecare disciplină/clasă a instrumentelor de lucru și a resurselor

educaționale de care dispune unitatea de învățământ.

Identificarea elevilor cu CES integrați în învățământul de masă.

IV. ELABORAREA ȘI UTILIZAREA RESURSELOR EDUCAȚIONALE SPECIFICE

FIECĂREI DISCIPLINE

Se vor elabora fișe de documentare, fișe de lucru, fișe/teste de evaluare/autoevaluare, etc, care să

constituie modele pentru cadrele didactice.

Resursele educaționale se vor elabora din materia care trebuia parcursă în perioada 11 martie – 12

iunie 2020 pentru fiecare disciplină pe niveluri/cicluri de învățământ.

V. MODALITĂȚI DE COMUNICARE ȘI TRANSMITERE A MATERIALELOR

CĂTRE ELEVI

Cadrele didactice vor contacta telefonic elevii și părinții acestora.

Resursele educaționale pot fi puse la dispoziția elevilor prin poștă sau prin intermediul

voluntarilor din cadrul unităților de învățământ, ONG-urilor, autorităților locale, etc.).

Transmiterea resurselor educaționale se face periodic(cel puțin o dată pe săptămână).

7

Page 8: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

VI. MODALITĂȚI DE ASIGURARE A FEEDBACK-ULUI DIN PARTEA ELEVILOR

Colectarea fișelor de lucru, fișelor/testelor de evaluare/autoevaluare se face la nivelul unității de

învățământ de către persoanele implicate în transmiterea acestora, iar școala asigură transmiterea

acestora către cadrele didactice spre evaluare și oferirea feedback-ului către elevi.

8

Page 9: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

ANEXE

1. LIMBA ENGLEZĂ A1

WORKSHEET

I. COMPLETE THE SENTENCES USING COMPARATIVES OR SUPERLATIVES OF THE

ADJECTIVES:

1. Is January --------------------month in India? (cool)

2. I think Robin Williams is a -------------------------actor than Sylvester Stallone. (good)

3. Yesterday was------------------------day of my life.(bad)

4. August is usually--------------------month of the year here.(hot)

5. My book is-------------------------------all.(expensive)

6. Her album is------------------------------yours.(interesting)

7. She has got --------------------money ------------Mary.(much)

8. Her composition is-------------------------------------his.(boring)

II. FILL IN THE BLANKS USING PRESENT SIMPLE or CONTINUOUS FORMS:

a) Mr.Brown usually--------------------at home, but tonight he------------------------in a big hotel.

(sleep / sleep)

b) “Listen!Someone-----------------------------the piano.” “Yes,it’s my neighbours’son.”(play)

c) “What -------------you-------------------tonight?” “I ----------------------Helen at 7.00.We

-----------------------to the movies.” (do / meet / go)

d) It is a lovely morning.Susan -----------------------on a chair in the

garden;she---------------------------a book. Her husband-------------------------the grass.(sit

/read /cu )

9

Page 10: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

III.WRITE ABOUT YOUR FAVOURITE SUBJECT AND GIVE 3 REASONS WHY IT IS SO.

IV.CIRCLE THE ODD WORD OUT:

1. P.E. R.E. Biology circus

2. French English Italy Japanese

3. aunt wife father sister

4. awful brilliant rubbish terrible

5. husband brother uncle grandmother

6. circus exhibition fair school

7. breakfast sandwich lunch dinner

8. trousers tie jumper orange

9. bedroom bathroom kitchen steps

10. September winter summer autumn

11. lemonade milkshake cappuccino sugar

12. morning tomorrow afternoon summer

V. COMPLETE THE SENTENCES USING COMPARATIVES OR SUPERLATIVES OF THE

ADJECTIVES:

a) Health is--------------------------------all the riches in the world.(important)

b) This is ----------------------------------story I’ve ever heard.(interesting)

c) What is ---------------------------------mountain in Romania?(high)

d) His car is--------------------------------mine.(good)

e) You have--------------------------------posters than Bob.(many)

f) April is----------------------------------month in England.(wet)

10

Page 11: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

g) A new car is-----------------------------an old one.(expensive)

h) My grannie works ---------------------mum.(little)

VI. FILL IN THE BLANKS USING PRESENT SIMPLE or CONTINUOUS FORMS:

a) -------------your friend ------------at Maths every day?(learn)

b) My cousins-------------------------very hard:Tom ----------------------------for the next exam and

Nell--------------------------------------the piano for her first concert. (work /study /practise )

c) My parents and I--------------for a walk every Saturday, but this Saturday

we-------------------------------------to some friends.(go /go )

d) Emily---------------------------------here this afternoon because her

mother-------------------------------------well and she-------------------------------------with her.

( not come /not feel /stay

11

Page 12: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

12

Baby Teenager Middle-aged

woman

Old woman

Old man

MATCH THE DEFINITIONS TO THE PICTURES1.- He wears glasses. He’s got moustache and beard.

2.- She’s got medium-length blond hair and she’s smiling.

3.- He’s got dark spiky hair. He looks worried.

4.-He’s got dark hair, a moustache and a goatee.

5.-He’s an old man. He is bald and wears glasses. He’s got a big nose.

6.- She’s got medium-length red hair and small ears. She’s happy.

7.-He’s got blue eyes, brown hair and brown moustache.

8.-He’s got sideburns and dark hair. He is a singer.

9.- She’s got short brown curly hair and big eyes.

Page 13: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

PREPOSITIONS

Name: Class:

A) Write the sentences:

between in behind under in front

of

next to On

The ball is ___________________________.

The dog is ___________________________.

The cat is ___________________________

The cat is ____________________________

The ball is____________________________

The dog is ___________________________

The ball is ___________________________

Test paper

13

Page 14: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Name_________________________Date________________________Form______

I. Read the text.

This is Tim. He is nine. He is from England. He has many school objects. He has a blue pen, a long

grey pencil, a green pencil box, a big black satchel. He usually wears a new red shirt, an orange tie

and a blue suit.

a) Write true ( T ) or false ( F ). (6 points)

Tim is nine.____________ Tim is from the U.S.A.__________

His pen is orange.________ His satchel is big.____________

The shirt is old._________ The pencil is short.__________

b) Answer the questions. (6 points)

What colour is the pen ? – The pen is ______________________________________

What colour is the pencil box ? – The ______________________________________

What colour is the shirt ? - ______________________________________________

What colour is the suit ? - _______________________________________________

What colour is the tie ? - ________________________________________________

What colour is the satchel ? - ____________________________________________

II. Unscramble the words. Write them. (6 points)

eert ______________ ; werflo _____________________ ; ascrf __________________;

pac________________ ; kpin _____________________ ; seblou __________________

III. Answer the questions using on; in; under; near. (6 points)

Where is the ball ? Where is the book ?

The ball is _______________ the bench. The ________________________________

Where is the pen ? Where is the cat ?

The _____________________________ The _______________________________

14

Page 15: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Where is the dog ? Where is the duck ?

The ______________________________ The ______________________________

IV. Do the crossword. (6 points)

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7.

Points _________________

Mark __________________

GOOD LUCK !!!

Mark 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

points 30-29p 28-26p 25-22p 21-18p 17-13p 12-9p 8-5p 4-3p 2-1p -

15

1

2

3

4

E

N

G

L

I 5

6 S

H 7

Page 16: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

1. LIMBA ENGLEZĂ A2

MUCH, MANY - Practice

Choose the right answer (much, many, a lot, a lot of, lots)

1. We have ___________oranges.

2. We don't have _______ bananas, and we don't have ____ fruit juice.

3. Do you have any cereal? Sure, there's ___________ in the kitchen."

4. How ___________ is this? It's ten dollars.

5. How ____ do you want? Six, please.

6. He's very busy; he has ________ work.

7. David has ______ rice, but Tyler doesn't have _______ .

8. London has ______ beautiful buildings.

9. They eat _____ apples.

10. I wrote ______ poems.

11. I have got _____money.

12. I visited ______ European cities.

13. Do you like soccer? Yes ______ .

14. Were there _______guests in the wedding? Yes, there were _____ .

15. Leila is popular. She's got _____ friends. Nancy does not have ______ .

16. She hasn't got ______ patience.

Choose the right answer (much, many, a lot, a lot of, lots)

1. We have ___________oranges.

2. We don't have _______ bananas, and we don't have____ fruit juice.

3. Do you have any cereal? Sure, there's ___________ in the kitchen."

4. How ___________ is this? It's ten dollars.

5. How ____ do you want? Six, please.

6. He's very busy; he has ________ work.

7. David has _____ rice, but Tyler doesn't have _______ .

8. London has ______ beautiful buildings.

9. They eat _____ apples.

10. I wrote ______ poems.

16

Page 17: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

11. I have got _____money.

12. I visited ______ European cities.

13. Do you like soccer? Yes ______ .

14. Were there _______guests in the wedding? Yes, there were _____ .

15. Leila is popular. She's got _____ friends. Nancy does not have ______ .

16. She hasn't got ______ patience.

Choose the right answer (much, many, a lot, a lot of, lots)

1. We have ___________oranges.

2. We don't have _______ bananas, and we don't have ____ fruit juice.

3. Do you have any cereal? Sure, there's ___________ in the kitchen."

4. How ___________ is this? It's ten dollars.

5. How ____ do you want? Six, please.

6. He's very busy; he has ________ work.

7. David has ____ rice, but Tyler doesn't have _______ .

8. London has ______ beautiful buildings.

9. They eat _____ apples.

10. I wrote ______ poems.

11. I have got _____money.

12. I visited ______ European cities.

13. Do you like soccer? Yes ______ .

14. Were there _______guests in the wedding? Yes, there were _____ .

15. Leila is popular. She's got _____ friends. Nancy does not have ______ .

16. She hasn't got ______ patience.

17

Page 18: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

CAN / CAN’T (CANNOT)

1. Scrie in lb română:

a. I can sing = Eu pot sa cânt

b. You can’t play the piano =

c. He can swim =

d. We can’t draw =

e. I can’t ride a bike =

2. Scrie in lb engleză:

a. Eu pot să scriu = I can write

b. Tu nu poți alerga =

c. El poate sări =

d. Noi putem cânta =

e. Ea poate citi =

3. Răspunde afirmativ sau negativ, după model:

Model: Can you play tennis?

Yes , I can / No, I can’t.

a. Can you run ?___________________

b. Can you play basketball? _______________________

c. Can you sing a song? ______________________

d. Can you swim? _________________________

e. Can you ride a bike? _____________________

f. Can you jump? _____________________

g. Can you speak English? ______________________

4. Răspunde TRUE (adevărat) sau FALSE (fals) :

a. Pigs can fly.

b. Monkeys can speak English.

c. Birds can fly. 18

Page 19: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

d. Cats can sing.

Cuvinte Noi (New words)

Fly-a zbura

Speak-a vorbi

Sing-a cânta

Jump-a sări

Ride a bike-a merge/a se plimba cu bicicleta

Run-a alerga

Play (a sport)-a practica un sport

Read-a citi

SIMPLE PRESENT

THE DAILY ROUTINE OF THE QUEEN

Instructions:

Find the video:

On YouTube, by searching for “Simple Present – The Daily Routine of the Queen”.

Or by clicking the link on the website where you found this worksheet.

Watch the video. Look at the pictures and read the sentences. Each sentence has a missing

word.

There are three word choices in blue below the sentence. Choose the correct form of the word

to complete the sentence.

Use the Simple Present tense, which is used to describe daily routines and habits.

Remember to add “s”, “es”, or “ies” for third person singular nouns, such as “she” or “the

Queen”.

o E.g. “She drink s a cup of tea in the morning.”

19

Page 20: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Use the base form of the verb for all other nouns and pronouns, such as “they” or “the Queen

and her family”.

o E.g. “The Queen and her friend go for a walk.”

1. In the morning, the Queen _______________ breakfast in bed.

have / has / had

2. After breakfast, the Queen _______________ her dogs.

fed / feed / feeds

3. Then she _______________ the newspaper.

read / reading / reads

4. After that, she _______________ her dogs for a walk.

takes / took / take

5. Next, she _______________ the gardening.

doing / does / do

6. Then the Queen and her gardener _______________ lunch.

eat / eats / eating

7. After lunch, she _______________ some time with her husband.

spend / spent / spends

Then the Queen _______________ to the stables.

drive / driven / drives

8. The Queen and her friend _______________ their horses.

rides / ride / riding

9. After that, the Queen _______________ home.

return / returns / returning

10. Next, she _______________ afternoon tea.

20

Page 21: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

having / has / have

11. Then the Queen _______________ some work in her office.

did / do / does

12. In the evening, the Queen and her family _______________ TV.

watch / watches / watching

13. Before bed, she _______________ in her diary.

write / writes / writing

14. Finally, the Queen _______________ to bed.

go / goes / going

WORKSHEET

1. Complete the gaps with the correct family member noun:

e.g. My mother’s daughter is my ..... sister .

a. My father’s mother is my ................. . d. My uncle’s wife is my..........................

b. My mother’s brother is my.................. e. My aunt’s daughter is my ....................

c. My father’s son is my..........................

2. Describe the season..................... . Which are .............’s months? What’s the weather like in

…………..?

MONTHS:

It’s________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________

3. Fill in with the correct form of to be ( am/are/is):

a. I …………. skating on the frozen lake.

b. Jack and Jill …………. playing handball in the schoolyard.

c. Tom …………. skiing in the Swiss Alps.

21

Page 22: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

d. We ………….. swimming in the Mediterranean Sea.

e. You …………. watching TV in the sitting room.

4. Fill in with the correct verb in the Present continuous tense form.

Verbs: swim, sail, run, play, learn.

a. Lora and Smiley ……………………………………… on the Black Sea.

b. Antonia …………………………………………. a Spanish song.

c. Alex Velea ……………………………………….. with the little baby.

d. I ……………………………………. after Connect –R for an autograph.

e. Tudor Chirila and Marius Moga ……………………………………… in the pool*.

5. Use this/ these and that/those to make sentences:

A. 1.

2.

B.

3.

*pool = piscină 4.

PAST SIMPLE/PAST CONTINUOUS

I. PUT THE VERBS IN PARENTHESES INTO THE SIMPLE PAST:

1. I ( pay ) in cash.

2. The shop assistant (say) it (be) reduced.

3. He (have) a big knife in his hand.

4. She (leave) a big fortune to her grandson.

5. When he (see) me, he (start) to cry. (5X 0,5)

22

Page 23: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

II. PUT EACH OF THE FOLLOWING SENTENCES INTO THE SIMPLE PAST USING THE

ADVERBIALS OF TIME GIVEN IN PARENTHESES:

1. I have seen this film. ( two months ago)

2. He’s broken his leg. (last summer)

3. I have spoken to your son . ( yesterday)

4. I have given him some advice (yesterday)

5. The baby has fallen asleep. (immediately after breakfast) (5XO,5)

III. PUT THE VERBS INTO THE PAST SIMPLE OR THE PAST CONTINUOUS:

1. The teacher ( write) something on the blackboard while the children ( throw) paper balls at

one another.

2. I (see) Lisa in the theatre last night. She (sit) in the first row.

3. He ( not hear ) the bell because the radio ( play).

4. He ( peep) through the keyhole when the door suddenly ( open).

5. Tim (crush) into the street light because he (drive) too fast.

IV. ASK QUESTIONS ABOUT THE UNDERLINED WORDS :

1. Mother said “NO”.

2. Sergeant Briggs stood near the general.

3. My brother showed me the trick.

4. This T-shirt cost $ 4.50

5. She did not come to the party because she was ill.

(5X O,5)

23

Page 24: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Worksheet - Modals

1. Reading Comprehension –

Read this text carefully, then answer the questions according to what you read.

The Times Wednesday , September

12 , 2001

THE U.S. IS ATTACKED BY TERRORISTS

On Tuesday morning , September 11 at 8:47 a.m. an airplane crashed into the

World Trade Center. A second airplane followed at 9:03 a.m.

In New York , hundreds of New York firemen went in to rescue the World

Trade Center workers. These brave men lost their lives when the buildings

collapsed.

New York Mayor Rudoph Giuliani says thousands of people have been

killed. At the moment no one is sure who is behind this attack.

Ex.A- Choose: "true" or "false"

1- The people read the article on Wednesday morning. ( true \ false)

2- The firemen of New York were brave people. (true \ false)

3- They know who is behind this attack. (true \ false)

4- The World Trade Center workers went in to help the firemen. (true \false )

Ex.B- Choose the correct answer.

1- This text is …

a- an e-mail from a friend

b- a diary

c- an article from a newspaper

2- The World Trade Center was attacked by…

a- Rudoph Giuliani

b- Firemen

24

Page 25: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

c- Terrorists

3- The World Trade Center buildings were attacked…

a- in the evening

b- at night

c- in the morning

4- "lost their lives" (paragraph 2) means…

a- died

b- lived

c- were missing

Ex.C- Give good answers.

1- What happened to the firemen who went into the buildings?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________

2- How many people were killed in the terrorist attack?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________

Ex.D- Complete the missing information according to the text.

1- After the airplanes crashed into the buildings, both buildings______________

2- The first airplane crashed into the first building at _____ and the second

one at _______.

3- Rudoph Guiliani is ______________________________________________

2. Vocabulary

Ex.A- Give the meanings of the following words.

1- smoke: ______________________ 2- trust me: _______________________

25

Page 26: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

3- don't worry: __________________ 4- behind my back:_________________

5- kick out: _____________________ 6- save: _______________________

7- not allowed: __________________ 8- crash: ________________________

9- protect: ___________________ 10- guard: ________________________

11- in danger: _________________ 12- cheap: _______________________

Ex.B- Translate the following sentences into Romanian:

1- You should tell the teacher.

_____________________________________

2- You must not lie.

_________________________

3- I learned that it is not big buildings that are important. It is the people inside them.

________________________________________________________________

Ex.C- Circle the correct words to complete Jodi's diary.

Dear Diary,

What a terrible day! I got (1- into trouble \ upset \ lucky) because of something I

didn't do . Everybody believes that I am (2- cheap \ guilty \ scary) , but I am not. I've

tried to (3- ignore\ believe \ save) it and pretend I know nothing about it , but it's no

good. I can't (4- stay calm \ get upset \ get in trouble ) while everyone is talking

behind my back. The teacher sent my parents a letter and they got very (5- guilty \

upset \ happy) . I told them that I didn't break the computer but they don't (6- miss \

ignore \ believe) me. I am afraid they will (7- punish\ interview \ believe) me. The

worst thing is , I can't (8- tell the truth \ pretend \ explore) because if I say who broke

the computer , all the kids will hate me.

LOVE,

26

Page 27: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

JODI

3. Grammar

Ex.A- Circle the correct meaning of each sentence.

1- You must tell the truth.

a- you should tell the truth

b- you have to tell the truth

2- Ronny can fly an airplane.

a- Ronny is able to fly an airplane.

b- Ronny may fly an airplane.

3- David should go to the doctor.

a- David can go to the doctor.

b- I think David needs to go to the doctor.

4- You mustn't ride your bike without a helmet.

a- You may ride with a helmet.

b- You have to ride with a helmet.

5- It might rain tomorrow.

a- I'm not sure if it will rain or not.

b- I'm sure it will rain.

Ex.B- Choose the correct answer.

1- They……...buy a new house because they don't have enough money.

a- couldn't

b- could

c- can't

2- They are going to …………. My father to work on Mars.

a- sends

b- send

c- sending27

Page 28: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

3- You………….tell the truth. Don't ignore the problem

a- couldn't

b- should

c- shouldn't

4- You …………. Cross the street in red lights.

a- should

b- must

c- mustn't

5- Are you going to explore the caves …………………..?

a- next year

b- last year

c- yesterday

6- I think you should……………you know nothing about it.

a- pretending

b- pretended

c- pretend

7- You can't just………………… the problem.

a- ignore

b- ignoring

c- ignores

8- It's a long way to walk. We ……………get tired.

a- can't

b- might

c- have to

9- Will I …………. New friends there?

a- have

b- has

c- having

28

Page 29: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

10- Do you think she'll……………..me?

a- believes

b- believe

c- believed

Ex.C- Complete the dialogues. Use modals.

Dana: My best friend doesn't want to talk to me. What should I do?

Teacher: …………………………………………………………………

Sara: Amanda always talks about me behind my back.

Mother: You……………………………………………………………

LIMBA ENGLEZĂ B1

ENTERTAINMENT IN NEW YORK

I have always dreamt of spending a holiday in New

York City, because I consider it the most colourful and

famous city of America. If you go there as a tourist you

29

Page 30: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

can find many places to visit. You can visit it during the day. After you have walked along the streets

of Manhattan you can find a beautiful green oasis in the middle of New York's concrete desert -

Central Park - where you can enjoy the sun and fresh air.

New Yorkers love Central Park, and they use it all the time. In the winter they go ice-skating, in the

summer roller-skating. They play ball, ride horses and have picnics. There is even a children's zoo,

with wild birds and animals.

New York is an international city, and its restaurants are international, too. You can eat food from

Lebanon, Japan, Mexico, Italy, etc.

In the evening, if you want to go to a theatre, you can go to Broadway, 'The Great White Way',

called so for its glamour and glitter. It is perhaps the world's best known street, because of its famous

theatres. For an actor it is an honor and a privilege to play on Broadway. If you prefer something less

glittering you can go to a small theatAre, away from Broadway. As well as many theatres, New York

has a famous opera house, the Metropolitan, where international stars sing from September till April.

Carnegie Hall is the city's most popular concert hall.

But night life in New York offers more than classical music and theatre. There are hundreds of

nightclubs where people go to eat and dance.

A. VOCABULARY

EXERCISES: P

I. Answer the following

questions:

1. Where is Central Park?

2. Why do New Yorkers love it?

3. Why is New York an international city?

4. Why is Broadway called 'the Great White Way'?

30

Page 31: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

II. Find synonyms for the following words and make sentences with them:

1. famous

2. glittering

3. international

4. popular

GRAMMAR PRACTICE

Complete the dialogue with the correct form of the verbs given.

A: Robert! What (1) (you/do) here? You’ve got a test at 10.30!

B: We (2) (just/finish) it. Is that your physics homework?

A: Yes. I (3) (not do) it last night. I’ve decided I (4) (give) a presentation about wind power.

B: If you (5) (look) on the Internet, you’ll find something interesting.

A: OK. Do you want to come swimming later?

B: I (6) (can) . I always (7) (have) a basketball match on Wednesdays.

A: Do you think you (8) (win) today?

B: Their best player (9) (can’t) play last time, but he (10) (play) today, so we’ll see!

Choose the correct alternatives to complete the sentences:

1 Would you like some/a/many rice with your meat?

2 Shall we meet under/in front of/above the cinema?

3 The road is icy. You must ride your bikesquickly/carefully/easily.

4 I wanted to make a cake this morning, but thereweren’t/wasn’t/isn’t any eggs.

5 Shakespeare is the best/more/most famous writer in my country.

31

Page 32: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Choose the best answers (A, B, or C) to complete the email:

Hi Sarah, How’s it going? Have you finished writing the first part of our presentation (1) ?I found

some interesting details about Volta’s early life. He didn’t go to university and he wrote his first book

when he was only 24. If you want more information, I (2) it to you later. Yesterday, I (3) on the

details of the experiment that he did when he invented the battery. I found some great pictures. I

think we (4) try to write a little play about it. We could act it out together. What do you think? We

want our presentation to be the (5) . That could make it different.

Call me later. Claire

1 A yet B already C just

2 A send B will send C am sending

3 A am working B have worked C was working

4 A should B don’t have to C must

5 A better B more interesting C best

VOCABULARY: Choose the best alternative:

4 1 There was a terrible storm/cloud last night with lots of wind and rain.

2 I don’t have much jewellery/belts. I want to buy a ring.

3 We can’t stop pollution/poverty. There will always be rich and poor people.

4 Now her exams have finished Petra looks morerelaxed/stressed.

5 There are some dangerous sharks/bears in this forest.

32

Page 33: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

33

Page 34: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

34

Page 35: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

35

Page 36: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

36

Page 37: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

37

Page 38: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

READING COMPREHENSION (Worksheet)

Lovely Ladybugs

Ladybugs are very interesting insects to observe. When they fly, ladybugs beat their wings 85

times in one second! You won’t see them flying around in cold weather though, because ladybugs

won’t fly in temperatures below 55 degrees Fahrenheit. Unlike people, ladybugs chew their food

from side to side, not up and down. If you squeeze a ladybug, it will bite, but the bite won’t hurt you.

Read each statement. Write true or false.

1. Ladybugs beat their wings 65 times per second. ______

2. Ladybugs won’t fly in cold weather. ______

3. Ladybugs chew their food in the same way that people do. ______

4. If you squeeze a ladybug, it will bite. ______

5. A bite from a ladybug is very painful. ______

BIBLIOGRAPHY

1. Reading Comprehension, Thomson, Michelle, 2011.

2. Reading and Writing, Casey, Helen, Oxford.

38

Page 39: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

PREPOSITIONS (Worksheet – grammar)

Read the following retelling of ”The Princess and The Pea”. The first preposition is underlined. Find

and underline another 18.

Once upon a time, there was a very sleepy princess. She sluggishly shuffled into the royal chambers

and lay on her huge, princess-sized bed. But even though she felt a huge weariness within her, she

could not fall asleep. There seemed to be something under the mattress, pressing against her side. The

princess shifted onto her other side. Now the thing underneath her felt even larger, poking into her

side. Whatever was beneath her mattress must be enormous, she thought.

This was unacceptable to the princess. She stood by under her bed scratching behind her head. Then

she lifted the mattress and looked under it. There she spotted a teeny, tiny pea. Apparently, that was

all that stood between the princess and a good night’s sleep. She threw the pea out the royal window

and into the royal courtyard. Then she climbed upon her bed once again. The princess slept happily

through the night.

EXTENSION

When the princess is awake, she enjoys watching the royal juggler. Describe some of his tricks, using

as many prepositions as possible, such as above, under, over and between.

BIBLIOGRAPHY

1. Funny Fairy Tale Grammar, Martin, Justin McCory, Scholastic.

2. Oxford Practice Grammar, Coe, Norman, Harrison, Mark & Paterson, Ken, 2019.

39

Page 40: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

PROPER NOUNS AND STORIES TO ACT OUT (handout)

1. Read the story and rewrite it using proper nouns in place of the underlined common nouns:

The Princess and the Spree

The princess was trying to get to the city. She was lost in the forest. She discovered a trail of

food crumbs. She followed the trail, and it led to a magic car. She turned on the magic car’s radio,

and a song by a singer was playing. She began to clap her hands. After she had clapped three times,

the magic car lifted up in the air and flew to the city. It landed in the parking lot of a store. Perfect!

This was exactly where the princess was trying to go in the first place. She went inside, met her

friends, and bought some things.

Learning extension.

Look around! The world is full of proper nouns. Everybody has a name, which is a type of proper

noun. Every country, city, park, and street has a name. Even something simple like your pen

probably has a brand name, a proper noun. So, think of some proper nouns that are right around

you. Use them in a modern fairy tale and act out your story.

40

Page 41: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

SOURCE:

www.busyteacher.org

www.scholastic.com

Liam’s Lucky Day ( Vocabulary Practice)

A. Choose the best answer to complete the definition of each word.

1. A map is a of town, a country, or the world.

a. story b. drawing c. view

2. To dig is to make a in the ground.

a. hole b. lake c. plant

3. If you follow something, you go it.

a. after b. before c. next to

4. If something is hard , it is not soft and is difficult to .

a. open b. hold c. break

41

Page 42: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

5. If you are outside a building, you are not the building.

a. in b. from c. behind

B. Choose the best answer to complete the sentence.

1. The (pirates/places) stole the gold.

2. My grandmother grows rose (bushes/holes) in her garden.

3. You should listen (loudly/carefully) to your teacher.

4. The farmer is planting seeds in the (ground/water).

5. They are looking for (lucky/treasure) on the island.

C. Unscramble the sentences:

1. He/to dig/a hole/started.

2. the hole/His father/and saw/came outside.

3. the sun/was hard,/The ground /and/was hot.

4. I want/a new apple tree/the place/to put/That’s.

D. Translate the sentences into your language.

1. One day, Liam discovered something under a bush.

42

Page 43: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

2. He kept digging and digging, but he only found rocks and an old can.

3. The X is the place the pirates put their gold!

BIBLIOGRAPHY

1. Reading Clue 2, Cant, Rebecca, 2011

2. Reading and Writing, Casey, Helen, Oxford

VOCABULARY and GRAMMAR PRACTICE

Fill in: apply, put out, look after, supervise, obey, operate

1 Mike works for the police and his job is to make sure people ……………………… the law.

2 The flight attendants ……………………… the passengers on an aeroplane.

3 Firefighters use special equipment to ……………………… fires.

Fill in the correct word.: pay, earn, spend

1 Diane found a part-time job as a waitress to ........................ some extra money.

2 Joshua works at the weekends to get money to ........................ on textbooks for college.

3 Leon has to work in the evenings because he needs money to help ........................ his

university fees.

Fill in: take, hold, shrink, double, come, train, set in the correct form.

1 A free diver’s lungs ……………….. to the size of a lemon on the way to the bottom of the sea.

2 The famous paraglider is planning to ……………….. a new world record by staying in the air

longer than anyone else.

3 The diver always ……………….. a deep breath before diving into the pool.

43

Page 44: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Fill in: read, fight, analyse, graduate, bark, present, volunteer, develop, participate, give,

conserve, monitor in the correct form.

1 Lewis can’t ………………….. a map – he is always getting lost.

2 The emergency services are still ………………….. the fire at the shop.

3 Paula wants to be a medical researcher after she ………………….. from university.

4 The UFO spotters are going to ………………….. the information they gathered last night on

their laptops.

5 Amy spends her summers ………………….. in Africa, where she looks after orphans and

teaches them English.

6 Mr Stevens was kind enough to ………………….. me the opportunity to work as a clerk in his

law firm this summer.

Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence, using the

word given. Use two to five words to complete each gap.

1 She says that she has seen several UFOs.

HAVE

She claims .............................................................. several UFOs.

2 I worry that the car will suddenly stop working in the middle of nowhere.

DOWN

I worry that the car will ...................................................... in the middle of nowhere.

3 I find it difficult to understand Maths.

IN

I have difficulty .............................................................. Maths.

4 I have an appointment with the dentist this afternoon.

SEEING

I .............................................................. this afternoon.

5 Rob is working in London now, but his home is in Cardiff.

HE

44

Page 45: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Rob is working in London now, but ................................... in Cardiff.

Complete the sentences using the verb given in the present simple or present continuous.

1 taste

a Brenda .................................................................................. the cake to see if she likes it.

b This carrot cake ........................................................................................................ great!

2 fit

a They ................................................................................................. new kitchen cabinets.

b That dress ................................................................................................... Julie perfectly.

3 appear

a Sam ........................................................................... to be happy about his job interview.

b Our teacher ............................................................................... on television this week in

a programme about protecting endangered species.

4 enjoy

a Linda really ........................................................................................ white-water rafting.

b I ................................................................................................ this mug of hot chocolate.

Put the verb in brackets into the correct infinitive or -ing form.

1 A: Do you fancy ……………………………………………. (go) out tonight?

B: To be honest, I would prefer …………………………………………. (watch) a film at

home.

2 A: I really like ……………………………………………. (work) outside.

B: Then you should ……………………………………………. (apply) for that part-time job

as a gardener.

3 A: Sarah is willing ……………………………………………. (drive) us to the airport at 5 am

on Saturday.

45

Page 46: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

B: Well, as a nurse she is used to ……………………………………………. (wake up) early,

because her shift at the hospital starts at 6 am.

4 A: Where are you going ……………………………………………. (spend) your summer

holiday?

B: I would like ……………………………………………. (go) abroad, but I haven’t booked

anything yet.

READING COMPREHENSION

Varianta A

I Read the following text and mark the sentences T (true) or F (false).

A Short History of the Bagel

The bagel is known around the world as a typically New York type of food. But it has a surprising

and unusual history that goes back many years.

The basic idea of a bread roll with a hole is centuries old. In Roman times, soldiers ate hard bread

called buccellatum, and in China there is similar-shaped traditional bread called girde. The ancient

Egyptians ate a bagel-like snack, too, and there are even more examples from around the

Mediterranean area.

But it was in Poland that today’s bagel really began. According to legend, it was the product of the

1683 Battle of Vienna. The Polish king, Jan Sobieski, had saved Austria from the Turkish invaders.

To celebrate, the Jewish bakers of Krakow made a roll in the shape of the king’s stirrup – the metal

objects you put your feet in when you ride a horse – and called it a ‘buegel’ (from the German word

for stirrup). There is, however, no evidence to show whether this was true or not, but the story still

remains today.

It is unclear when the first bagels made their way to the United States, but by 1900, 70 bakeries

which sold bagels existed on the Lower East Side district of New York. What is also certain is that

immigrants from Eastern Europe, with their cravings for the foods of the old country, sparked the

New York bagel craze.

It was the 1950s that were the real turning point. As Jewish people began to move to other parts of

New York, they started to share their traditional food with the rest of the city. Bagels were mentioned

in a popular cookbook of the time, and demand started to grow across America. To meet this

46

Page 47: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

demand, a baker called Murray Lender began to use recent inventions like the freezer and plastic

packaging to distribute freshly-made bagels across America. Soon, Lender’s bagels were available in

almost every supermarket, and today they are part of a traditional American diet and available all

over the world.

But why has the bagel endured through all this time? Possibly because of its heroic legend, but

also because it has the advantage of lasting longer than freshly-baked bread. If it gets slightly stale, it

can be dunked in hot liquid to soften it. So it lasts long, can be eaten in many ways, and of course

tastes delicious.

1 People made bread in the shape of bagels in many different cultures. ...........

2 Bagels were first made in Austria. ..........

3 They were made by Jewish bakers. ..........

4 Bagels were first made in New York in the Brooklyn area. ..........

5 They became popular all over America in the 1960s. ..........

6 New inventions were used to sell bagels across America. ..........

7 One of the reasons bagels are popular is because they stay fresh for a long time. .......

7 x 2 = 14p

II Put the verbs in brackets into the correct tense.

1 I .............................................. (live) in this town since I was born.

2 Everybody knows that kangaroos .......................................... (not/live) in Spain.

3 These days everything ................................................ (change).

4 They ..................................................... (move) house next October.

5 Alice ...................................................... (normally/cut) her hair herself.

6 Sarah is very happy. She .............................................. (win) a poetry competition.

7 While the dog ....................................................... (dig) in the garden, it found a bone.

8 The teacher ................................................... (teach) the children a song yesterday.

8 x 2 = 16p

III Correct the following sentences by taking out the inappropriate word.

1 He has an uncle who he likes fishing.

2 Sharon did has met many famous film stars.

3 The car who they had rented broke down after half an hour.

4 This jumper it is too small for me.

5 The children had a great fun at the fair.

5 x 2 = 10p

47

Page 48: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

IV Fill in the correct word derived from the words in bold.

1 Because there was no ........................., the suspect was found not guilty. PROVE

2 Everyone at the meeting made ............................ about how to raise money.SUGGEST

3 His job is very ................................ as it involves a lot of responsibility. STRESS

4 He has changed .................................. since the last time I saw him. DRAMATIC

5 Thailand is a ..................................... country which is well worth visiting. BEAUTY

5 x 2 = 10p

V Complete the sentences using the words in bold. Use two to five words.

1 Samantha is prettier than Julia. AS

Julia ................................................................................................. Samantha.

2 He hasn’t worked for six months. WAS

The last time ................................................................................. six months ago.

3 It’s a two-hour drive to the seaside. TAKES

It ............................................................................................... to the seaside.

4 Paul lived in Mexico when he was young. LIVE

Paul ............................................................................... in Mexico when he was young.

5 I’ve never seen such a pretty girl. EVER

She’s the .......................................................................................... seen.

5 x 3 = 15p

VI Imagine you have some British friends in the UK, and you stayed with them for a

week last month.

Write a letter to thank them. Write 80 – 100 words.

25 p

BAREM DE CORECTARE

I 1 T 2 F 3 T 4 F 5 F 6 T 7 T

II 1 have lived / have been living 2 don’t live 3 is changing 4 are moving

5 normally cuts 6 has won 7 was digging 8 taught

III 1 who 2 did 3 who 4 it 5 a

48

Page 49: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

IV 1 proof 2 suggestions 3 stressful 4 dramatically 5 beautiful

V 1 is not as pretty as 2 he worked was 3 takes two hours to drive

4 used to live 5 prettiest girl I have ever

VI 25 points A very positive effect on the target reader. The content is relevant and the topic is

fully developed. Information and ideas are skilfully organised through a range of cohesive devices. A

wide range of complex structures and vocabulary is used effectively. Errors are minimal. Register

and format are consistently appropriate to the purpose of the task and the audience.

20 points

A positive effect on the target reader. The content is relevant and the topic is developed. Information

and ideas are clearly organised through the use of a variety of cohesive devices. A good range of

complex structures and vocabulary is used. Some errors may occur with vocabulary and when

complex language is attempted, but these do not cause difficulty for the reader.Register and format

are usually appropriate to the purpose of the task and the audience.

15 points

A satisfactory effect on the target reader. The content is relevant with some development of the topic.

Information and ideas are generally organised logically, though cohesive devices may not always be

used appropriately. A satisfactory range of structures and vocabulary is used, though word choice

may lack precision. Errors which do occur not cause difficulty for the reader.Register and format are

reasonably appropriate to the purpose of the task and the audience

10 points

A negative effect on the target reader. The content is not always relevant. Information and ideas are

inadequately organised and sometimes incoherent , with inaccurate use of cohesive devices . The

range of structures and vocabulary is limited and/or repetitive, and errors may be basic or cause

difficulty for the reader. Register and format are sometimes inappropriate to the purpose of the task

and the audience

5 points

A very negative effect on the target reader. The content is often irrelevant. Information and ideas are

poorly organised and often incoherent and there is minimal use of cohesive devices . The range of

structures and vocabulary is severly limited, and errors frequently cause considerable difficulty for

the reader. Register and format are often inappropriate to the purpose of the task and the audience

49

Page 50: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

MODEL ANSWER

Rue de la Tour 9

1207 Geneve

Switzerland

10 September

Dear Stephanie and David,

Sorry for not writing earlier but I’ve been incredibly busy since I got back!

I’m writing to thank you for letting me stay with you in August. I had a fantastic time. The weather

was perfect and I really think my English got better. I hope you think so too!

It was very nice to meet Claire and Emma. There were a lot of memorable days, but I’ll never forget

the open air concert we went to – it was amazing – or the visit to Edinburgh Castle.

For the last three weeks I’ve been very busy organixing everything for my next year at university. I

have to matriculate for my subjects and choose the optional ones I want to do. I’ve also been doing a

lot of exercise as I put on three kilos while I was in Glasgow! I’ve been going swimming every day

and playing football with my friends. Talking of football, I was sorry to see that Celtic lost on

Saturday. Let’s hope they play better next week.

Anyway, that’s all for now. Thanks again for everything. Don’t forget my invitation to come to

Geneva – my family would love to meet you. Spring would be a great time as it’s warm and not too

crowded.

Give my love to Claire and Emma.

Best wishes

Christelle

PS I enclose a photo I took of the girls in Edinburgh.

50

Page 51: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

EXERCISES

A) Choose the correct form: 1p

1. I enjoyed the book. It was very interested / interesting.

2. Are you interested / interesting in art?

3. I thought the story was quite amused / amusing.

4. They were shocked / shocking when they heard the news.

5. We were all very worried / worrying when he didn’t come home.

6. It was surprised / surprising that she didn’t come to the meeting.

7. I usually find football rather bored / boring.

8. Are you frightened / frightening of spiders?

B) Complete the sentences for each situation. Use the word given + the ending –ING or

- ED: 1p

1. The film wasn’t as good as we had expected. (disappoint-)

a) The film was ………………………… .

b) We were ……………………… with the film.

2. Diana teaches young children. It’s a very hard job but she enjoys it. (exhaust-)

a) She enjoys her job but it’s often …………………………….. .

b) At the end of a day’s work, she is often ……………………….. .

3. It’s been raining all day. I hate this weather. (depress-)

a) This weather is ………………………….. .

b) This weather makes me ……………………….. .

c) It’s silly to get …………………………….. .

4. Clare is going to the United States next month. She has never been there before. (excit-)

a) It will be an ……………………… experience for her.

b) Going to new places is always …………………………… .

c) She is really …………………………. about going to the United States.

C) Choose the correct word: 1p

1. I was disappointing / disappointed with the film. I had expected it to be better.

2. Are you interesting / interested in football?

3. The football match was quite exciting / excited. I enjoyed it.

51

Page 52: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

4. It’s sometimes embarrassing / embarrassed when you have to ask people for money.

5. Do you easily get embarrassing / embarrassed ?

6. I had never expected to get the job. I was really amazing / amazed when I was offered it.

7. She has really learnt very fast. She has made astonishing / astonished progress.

8. I didn’t find the situation funny. I was not amusing / amused.

9. It was a really terrifying / terrified experience. Afterwards everybody was very shocking /

shocked.

10. Why do you always look so boring / bored? Is your life really so boring / bored?

11. He’s one of the most boring / bored people I’ve ever met. He never stops talking and he

never says anything interesting / interested.

D) Complete the sentences with the correct form of the words in bold: 2p

1. Herbert has been a(n) ……. member of this company's staff. I don't know what I would do

without him!

dispense

2. The food at the restaurant was simply delicious. I just didn't think there was enough …….

vary

3. Even though the actors did quite a poor job of bringing the book to the stage, the ….. was of

the highest quality.

produce

4. Even though he is only 17, he is a very ….. tennis player who could have a big future in the

game.

promise

5. The stock market has risen …… in the last six months and now is a good time to invest.

consider

6. The ….. of the printer is often believed to have been one of the most important of the last 500

years.

invent

52

Page 53: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

7. My brother chose that university because it does a very well recommended …… course and

that's what he has always wanted to do.

journalist

8. Hamish had the  ……  to lose his job only three weeks after getting married. But things turned

out alright in the end.

fortune

D) Fill in the blanks with ALREADY or YET: 3p

1. He hasn’t called us ……………………………… .

2. They have ………………………………… sent the letter.

3. John has ……………………………… bought the tickets for the football match.

4. We have ……………………………….. been to Mexico three times.

5. You haven’t visited Tokyo ………………………………… .

6. Has John bought a new car ………………………………….. ?

7. The plane has …………………………… left.

8. Has she done it …………………………….. ? No, not …………………………. .

9. A: Haven’t they arrived ………………………………. ?

10. B: Oh, yes. They have ………………………………… arrived.

11. Hurry up! The class has ……………………………… started.

12. Be careful! They have ………………………………… painted the door.

E) Choose the best definition: 1 p

1. clutching: a) touching

b) holding tightly

2. snake-infested : a) without snakes

b) full of snakes

3.gorge: a) a deep river

b) a depp valley

4. mist: a) thick fog

53

Page 54: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

b) light cloud

5. rattle: a) shake noisily

b) break suddenly

1point granted

Time: 45 minutes

SIMILES - WORKSHEET

Activity 1: Express your opinion on the following quote and decide whether it is positive, negative or

neutral about love.

“Love is like quicksilver in the hand. Leave the fingers open and it stays. Clutch it, and it darts

away.” (Dorothy Parker)

Activity 2: Discuss what the underlined similes mean:

1. Bringing up the subject of the rainforests when he’s around is like a red rag to a bull.

2. Keep clear of Tom today. He’s like a bear with a sore head.

3. Was the bed in your room OK? – It was great; I slept like a log.

4. He’s so insensitive; he just says the first thing he thinks of; he is like a bull in a china shop.

5. I’m afraid it wasn’t my kind of party. I was like a fish out of water

Activity 3: Connect the halves of the following similes:

1. as strong a. as a flash

2. as light b. as a sheet

3. as quick c. as a feather

4. as white d. as a cucumber

5. as cool e. as an ox

54

Page 55: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Activity 4: Use similes from activities 2 and 3 to describe the following:

1. Someone who has a bad temper and is in a very bad mood.

2. Someone who doesn’t fit in.

3. Someone who shows no sign of nerves.

4. When something is done with great speed.

5. How someone looks if they are suddenly very frightened.

6. When you sleep very deeply and soundly.

7. Someone who is very insensitive to the situation.

8. When something weighs very little.

9. Something that makes someone very angry.

10. Someone who is physically very powerful.

Activity 5: Fill in the blanks while listening to the song using similes:

Everything at once - LENKA

As sly as a fox, as strong as an ox

As fast as a , as brave as a bear

As free as a bird, as as a word

As quite as a mouse, as big as a house

All I wanna be, all I wanna be, oh

All I wanna be is everything

As mean as a wolf, as sharp as a tooth

As deep as a , as dark as the night

As sweet as a song, as right as a wrong

As long as a road, as ugly as a ,

As pretty as a picture hanging from a fixture

a family, strong as I wanna be

Bright as day, as as play

As hard as nails, as grand as a whale

All I wanna be, all I wanna be, oh

All I wanna be is everything

55

Page 56: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

As warm as the sun, as silly as fun

As cool as a tree, the sea

As hot as fire, cold as ice

Sweet as sugar and everything nice

As old as time, as straight as a line

As as a queen, as buzzed as a bee

as a tiger, smooth as a ,

Pure as a melody, pure as I wanna be

All I wanna be, all I wanna be, oh

All I wanna be is everything

LIMBA ENGLEZĂ B2

Reading Comprehension

Subiectul I

●Read the text below. Are the sentences 1-5 ’Right’ (A) or ’Wrong’ (B)? If there is not enough

information to answer ’Right’ (A) or ’Wrong’ (B), choose ’Doesn’t say’ (C).

Believe it or not,you can actually pack more fun in your day by watching TV on the go.In these

busy times,everyone is trying to pack as much as possible into their hurried schedules.Frequently,the

opportunity to enjoy TV entertainment is put off until the end of the day,or a few hours on the

weekend if there is room to squeeze it in at all.That is exactly why so many people now watch TV on

the go and tune in to their favourite shows from portable. devices.

How TV On The Go Works?

A new technology called a Slingbox connects your DVR to your home internet connection so you

can connect back to it with a laptop,tablet PC,cell phone or other mobile device that’s connected to a

high speed internet connection.All you need is a slingbox converter attached to your Wi-Fi

connection and you have mobile television at your fingertips and have the ability to navigate program

guides and even schedule DVR recordings.

56

Page 57: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Any Time,Anywhere,Mobile Television Technology

We all knew it would happen sometime and we are just thankful it happened in our lifetime;truly

mobile television technology.Now,no matter where we are at or what we are doing,we can tune in to

our shows in real time and DVR recorded favourites and watch in those snips of downtime found in

our day without being tethered to the living room.With play and pause features,you do not even need

a whole block of time to enjoy a program,but integrate our entertainment into our day in exactly the

way you desire,picking up right where you left off.(If You Can’t Watch TV on the Go,Here’s What

You’re Missing,London Christian,ezinearticles.com/6875075,2012).

1.It is impossible nowadays to watch TV at home.

A. Right B.Wrong C.Doesn’t say

2.We watch TV entertainment in the morning.

A. Right B.Wrong C.Doesn’t say

3.Many people watch TV on the go.

A. Right B.Wrong C.Doesn’t say

4.Slingbox connects your DVR to your internet connection at home.

A. Right B.Wrong C.Doesn’t say

5.We can tune in to our show from anywhere.

A. Right B.Wrong C.Doesn’t say

Subiectul al II-lea

●Read the text below. For questions 1-10, choose the answer (A, B, C or D) which you think fits

best according to the text.

Violence in movies

There has been a great deal of debate about the possible connection between violent behaviour in

young people and their exposure to violent films, video games, TV programming and music.

Though a direct link between the two has not been conclusively proven, there's a growing

consensus that exposure to violent entertainment is one of the variables to be considered, along with

57

Page 58: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

others, including family stability, learning disabilities and personality—when examining the

behaviour of children and teens.

Kids are drawn to movies with scary themes, and watching horror films is a rite of passage for teens

and even younger kids. But being steadily exposed to violent images from an early age can have a

lasting effect on young children. Studies have shown that 26 per cent of adults still have "residual

anxiety" many years after viewing horror movies in childhood.

Because most homes today have VCRs, young people have easy access to movies with graphic and

gratuitous violence. Most parents don't properly understand the ratings systems for films; and even

when they do, kids can easily sneak into restricted films at the cinemas. (The design of most

multiplexes makes it easy for kids to see the film of their choice once they've paid at the box office

and many theatres don't bother to enforce ratings restrictions.)

The study also showed that Hollywood routinely recruits teenagers and children (some as young as

nine) to evaluate its story concepts, commercials, theatrical trailers and rough cuts— even for R-rated

movies. TV promos for films are run during hours when young viewers are most likely to be

watching; and R-rated films are advertised in youth magazines such as YM, Teen, and the Marvel

comics. The study revealed that movie studios often target children as young as four with toy tie-ins

for movies rated PG-13, and even R.

There's a reason why the movie industry produces so much violent fare: action films export well.

Unlike dramas and comedies, which need expensive translation of their dialogue, actionpacked

movies make the transition to foreign languages and markets easily and cheaply. Even at home, their

simplistic content means that violent films appeal to a broad range of ages. In North America and

abroad, violence is profitable.

To limit children's exposure to violent and frightening movies, parents should:

• explain clearly what your objections are to violent movies;

• establish family rules about what kind of movies are appropriate for what age.

(www.media-

awareness.ca)

1. There is a possible connection between violent behaviour and

A. exposure to violent sports.

B. fashion.

C. exposure to violent films and video games.

58

Page 59: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

D. classical music.

2. Other variables to be taken into consideration are

A. family stability and personality.

B. environment and learning disabilities.

C. school and teachers.

D .family and friends.

3. According to the text, kids are attracted to

A video games.

B nature.

C outdoor sports.

D movies with scary themes.

4.One rite of passage for teenagers is

A. drinking.

B. watching horror films.

C. driving.

D .going to parties.

5.Years after watching horror films, ... of adults can have “residual anxiety”.

A. 26%

B. 36%

C. 86%

D. 16%

6.It is easy for children to sneak into restricted films

A. at video stores.

B. at the theatre.

C. at games arcades.

D. at casinos.

7. In order to evaluate concepts, Hollywood often recruits

A .only children.

59

Page 60: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

B. teenagers and children.

C .adults and children.

D. only teens.

8. The reason why violent films are produced is that

A .they sell well abroad.

B .are expensive.

C. are easy to understand.

D. are suitable for all ages.

9. Dramas and comedies need

A. popular actors.

B.expensive locations.

C. expensive scenery.

D.expensive translations.

10. Everywhere in the world, violence is

A. interesting.

B. popular

C. profitable.

D. cheap.

60

Page 61: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

BAREM

INLEGEREA TEXTULUI CITIT

SUBIECTUL I

(40 de puncte) 5 răspunsuri x 8 puncte = 40 de puncte

Răspunsuri:

1 C; 2 B; 3 A; 4 A; 5 A.

SUBIECTUL al II-lea (60 de puncte) 10 răspunsuri x 6 puncte = 60 de puncte

Răspunsuri :

1 C, 2 A, 3 D, 4 B, 5 A, 6 B, 7 B, 8 A, 9 D, 10 C.

Nivelul de competentă se va acorda în functie de punctajul obtinut, după cum urmează:

- : 0-10 puncte

A1: 11-30 puncte

A2: 31-60 puncte

B1: 61- 80 puncte

B2: 81- 100 puncte

Reading Comprehension

Subject 1

●Read the text below. Are the sentences 1-5 ‘Right’ (A) or ‘Wrong’ (B)? If there is not enough

information to answer ‘Right’ (A) or ‘Wrong’ (B), choose ‘Doesn’t say’ (C).

61

Page 62: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Remembrance Day takes place in Britain every year on the Sunday closest to November 11th.It is

held to remember all the heroes who died while fighting in World Wars I and II.

Prior to the actual event, many schools and organizations rehearse for the parades which will be

held on the day. Paper poppies are sold to the public, and they wear them in their lapels for a week or

so before the event. The poppy flower, due to its bright red color, symbolizes the blood shed by the

soldiers during the war.

On the actual day, war veterans join the parades, proudly displaying their medals, and they march or

are pushed in wheelchairs down the streets to the cheers of the crowds. In the evening there is always

a remembrance service, held at the Royal Albert Hall in London, which is televised live. Hymns are

sung, speeches are made, and at the end of the service, thousands of poppies are dropped from the

ceiling onto the audience below.

Remembrance Day is a very important event. We should respect and feel proud of those people who

died fighting in the wars as they played a very significant role in securing our country’s freedom.

1. Remembrance Day is a British event held in November.

A. Right B. Wrong C. Doesn’t say

2. On Remembrance Day people remember the Heroes from Vietnam.

A. Right B. Wrong C. Doesn’t say

3. Paper poppies are made by children.

A. Right B. Wrong C. Doesn’t say

4. The war veterans feel proud at the parades.

A. Right B. Wrong C. Doesn’t say

5. The service is held at the castle.

A. Right B. Wrong C. Doesn’t say

Subiectul al II-lea

●Read the text below. For questions 1-10, choose the answer (A, B, C or D) which you think fits

best according to the text.

62

Page 63: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Among the countless tourist attractions in contemporary London, such as the Houses of Parliament,

Tower Bridge and Buckingham Palace, the one that can easily be considered the unforgettable

‘’Queen” amongst them all, is the British Museum. Britan’s national museum of archaeology and

antiquities was established by an act of Parliament in 1753,when the government purchased three

large private collections consisting of

books,manuscripts,prints,drawings,paintings,medals,coins,seals,cameos and natural curiosities.

Today, home of approximately seven million objects from all continents, the British museum is

considered to be the most popular and famous museum in the world.

Located in a central area of London, the British Museum’s collections in archaeology and

ethnography are particularly outstanding. Being one of London’s principal tourist attractions, the

visitors can admire its famous holdings, like the Elgin Marbles, carvings from the Athenian

Parthenon, the Rosetta Stone, the Portland Vase, the Benin Bronzes, Egyptian Mummies and the

Chinese ceramics. Its drawings collection holds more than 2,000 drawings constituting the world’s

largest and most comprehensive collections.

Since it first opened its doors to the public , on January 15,1759 the museum has been illustrating and

documenting the story of human development and culture from its early years to the present day.

Because the British Museum does not charge by admission fees, the exception being some temporary

special exhibitions, interested publics from around the globe line up outside its doors waiting to enter

its amazing gallery showrooms and admire the plethora of human creations kept in there.

But some of its most prestigious holdings, like the Parthenon Marbles and the Benin Bronzes are

among its most disputed collections. These collections are the subject of great controversy and

political debates since various organizations lobby in favor of their return to their native countries of

Greece and Nigeria, respectively. But regardless of the harsh criticism, the British Museum has

refused to return either collection, arguing that if the British Museum was to return to their original

geographical location any of its current possessions that would mean empty rooms for a great many

museums around the world. Although critics argue that these artifacts, among others, should now

return to their home countries, the British Museum continues to support that it is an appropriate

custodian and has the inalienable right over these disputed creations under British law. Nevertheless,

the fact still remains that the British Museum is one of the most famous and interesting capitals in the

world.(Article Circle- www.articlecircle.com)

63

Page 64: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

1.British Museum is

A. the residence of the Queen of England.

B. the jewel of the Crown.

C. a noteworthy tourist spot.

D. London’s most impressive landmark.

2.British Museum

A. was founded by a governor in honor of the King

B. was opened in 1753.

C. was set up by the Parliament.

D. was restored.

3.The Museum

A .has three large collections.

B. houses artefacts from all over the world.

C. displays objects from England only.

D. is famous for its seven million pounds worth of objects.

4.It is located

A. on the outskirts of London.

B. in Soho.

C. in downtown London.

D. close to Heathrow airport.

64

Page 65: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

5.It holds impressive collections in

A. archaeology and painting.

B. ethnography and ceramics.

C. antiques and medals.

D. archaeology and ethnography.

6.The visitors can marvel at

A. controversial manuscripts.

B. well-known exhibits.

C. bronze made statues.

D. the world’s largest collection of Chinese ceramics.

7.The Museum’s collections

A. retrace the evolution of human civilization.

B. depict modern day life.

C. reach back to the 18th century.

D. have more than 6 million objects.

8. As all national museums, the British Museum

A. charges a small entrance fee.

B. provides free access to its collections.

C.is open on Mondays.

D.is free only to British visitors.

65

Page 66: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

9. Some of the most prestigious holdings

A. are at the heart of great controversy over ownership.

B. are worth millions of pounds.

C. are about to be returned to their country of origin.

D. are being insured against theft.

10.The Museum

A. has agreed to repatriate all disputed collections.

B. hasn’t yet decided to return the disputed collections.

C. has no legal rights over the disputed collections.

D. has declined to give back all the disputed collections.

BAREM

INLEGEREA TEXTULUI CITIT

SUBIECTUL I

(40 de puncte) 5 răspunsuri x 8 puncte = 40 de puncte

Răspunsuri:

1 A; 2 B; 3 C; 4 A; 5 B.

SUBIECTUL al II-lea (60 de puncte) 10 răspunsuri x 6 puncte = 60 de puncte

Răspunsuri :

1 D, 2 C, 3 B, 4 C, 5 D, 6 B, 7 A, 8 B, 9 A, 10 D.

Nivelul de competentă se va acorda în functie de punctajul obtinut, după cum urmează:

66

Page 67: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

- : 0-10 puncte

A1: 11-30 puncte

A2: 31-60 puncte

B1: 61- 80 puncte

B2: 81- 100 puncte

PRACTICE TEST I

I. Use the word in capitals to form a word that fits on the space in the same line.20 p

Couch Potato Kids

In 1999, the U.S. Surgeon General stated that the number of overweight American children

had increased by an ...1... 50% in just one generation. Children spend an ...2... amount of time in front

of the television, eating their ...3... snacks. They keep themselves busy during ...4... breaks by playing

computer games. They need ...5... to get up off the sofa and do some exercise. Parents should do

different ...6... with their children and show them that exercise can be...7... . They should set goals for

their children such as cycling a certain ...8... in a set time, and make small changes to their ...9...

routine, such as walking instead of taking the car or the bus. They should also try to set a good

example; they can’t expect their kids to change their …10… if they don’t make changes themselves.

1. ALARM 2. INCREASE 3. FAVOUR 4. COMMERCE 5. ENCOURAGE 6. ACTIVE 7.

ENJOY 8. DISTANT 9. DAY 10. BEHAVE

II. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence, using the word

given. Do not change the word. You must use between two and five words, including the word

given.10 p67

Page 68: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

1. Berlin is not an easy city to move about in. difficult

It .................................................. in Berlin.

2. No other European city is as polluted as Athens. most

Athens is ........................................ city in Europe.

3. The city’s first metro system is now being built. building

The government ...................................... first metro system

4. Could you tell me which person has influenced you the most? greatest

Who ................................................ influence on you?

5. When did you start to learn English? been

How ......................................... English?

III. Rewrite each sentence beginnig as shown.10 p

1. Jill can run faster than Peter.

Peter ............................................................ .

2. I thought this journey would last longer than it did.

This journey didn’t ............................................ .

3. I didn’t arrive as early as I expected.

I arrived ............................................................. .

4. You are working too slowly.

You’ll have to .................................................... .

5. I have a brother who is older than me.

I have an ........................................................... .

IV. Change the following sentences from active to passive:

1. You must finish your papers in a week.

2. DaVinci couldn’t have painted this picture. It’s terrible!

3. I don’t know who stole my bike.

4. They had already laid the table before we got there.

5. They bought Mary a new dress for the party. (2)

6. They believe Tom has stolen the money.

7. Who has written this poem? It’s really good.

BIBLIOGRAPHY:

1. Bacalaureat 2000, Humanitas Educațional, 1999, autori – Sorina Gramaticescu, Doina

Miloș, Adriana Maxim.

68

Page 69: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

2. Bacalaureat 2002, Humanitas Educațional, 2002, autori – Sorina Gramaticescu, Miruna

Carianopol, Mariana Gridan, Adriana Maxim.

3. Click On 4, ed. Express Publishing 2012, autori – Virginia Evans, Neil O’ Sullivan.

PRACTICE TEST II

V. Use the word in capitals to form a word that fits on the space in the same line. 20 p

Feng Shui

Feng Shui actually means “wind water” and it is part of an ancient Chinese philosophy of

nature. It is a way of understanding the …1… between nature and ourselves so that we might live …

2… within our environment. It follows the idea that our lives are deeply affected, not only by our

physical environment, but also by our …3… surroundings. For example, if we surround ourselves

with noise and …4…, we will be …5… , but if we surround ourselves with …6… objects and

colours, we will enrich our lives and our environment. Making Feng Shui work …7… in your own

home involves controlling the …8… in which positive energy and negative energy flow. This can

cause you …9… , as filling your home with positive energy could involve a change of …10… , or

even serious building work, if it turns out that your doorways and windows are in the wrong

positions.

1. RELATION 2. PEACE 3. EMOTION 4. UGLY 5. MISERY 6. BEAUTY 7. SUCCESS 8.

DIRECT 9. DIFFICULT 10. DECORATE

VI. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence, using the word

given. Do not change the word. You must use between two and five words, including the word given.

10 p

1. Why don’t we go and see a film tonight?cinema

Let .............................................. tonight.

69

Page 70: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

2. It’s common for people to go south for their holidays. tend

People ........................................................ for their holidays.

3. He never takes part; he just watches others playing. looks

He never takes part; he just ................................................ others play.

4. They always ask a question about the First World War in the exam. comes

A question about the First World War ........................................ in the exam.

5. If you have nothing to do, you could find yourself a hobby. take

If you have nothing to do, why .......................................... a hobby?

VII. Rewrite each sentence beginnig as shown. 10 p

1. Martin thought the second part of the film was more interesting.

Martin didn’t think the first .......................................................... .

2. Paula’s work is less careful than before.

Paula has been working .............................................................. .

3. There aren’t any trains earlier than this one.

This is ............................................................................. .

4. Is this the best price you can offer?

Can’t you ................................................................. .

5. All the other cafes are further away.

This cafe .................................................................. .

VIII. Change the following sentences from active to passive:

1. You should tell him the truth.

2. The cat can’t have broken the window. It’s unbelievable.

3. They look after our children properly.

4. Many people think that Rome is the most beautiful city in the world.

5. They have given their teacher a wonderful bunch of roses. (2)

6. Many people consider that Pavarotti is the best opera singer.

7. They asked me to tell another story.

BIBLIOGRAPHY:

4. Bacalaureat 2000, Humanitas Educațional, 1999, autori – Sorina Gramaticescu, Doina

Miloș, Adriana Maxim.

5. Bacalaureat 2002, Humanitas Educațional, 2002, autori – Sorina Gramaticescu, Miruna

Carianopol, Mariana Gridan, Adriana Maxim.

6. Click On 4, ed. Express Publishing 2012, autori – Virginia Evans, Neil O’ Sullivan.

70

Page 71: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Reading Test ( Multiple Choice)

How to be a successful monarch

Longevity is a great personal achievement for a monarch, although it is not a marker of success on its

own. Queen Victoria’s 63 years and 216 days defined an age in British history; but in terms of

relative accomplishment and reputation -building, Henry V’s nine years and 163 days – during which

he won at Agincourt and conquered France – were pretty potent too. That being said, a long reign can

be a good way to earn a lasting reputation. Elizabeth I (44 years) and Edward III (50 years) were both

remarkably tenacious rulers, and although both eventually went rather stale, they were living legends

by their old age. George III (59 years) followed much the same path. His reign ended, like Edward

III’s, in the misery of personal decay and mental collapse, but before that came victories in the Seven

Years’ War and the Napoleonic Wars, and survival during the sorely testing American War of

Independence.

Behind – or beside – almost every successful monarch is a trusted consort. Elizabeth II has Prince

Philip. Victoria had Albert. William III (and II) and Mary II had one another. Henry VIII began his

reign with one fine queen, Catherine of Aragon, and ended it with another, Katherine Parr – although

he had to go through four other, rather less satisfactory, versions in between.

One of the most intriguing partnerships in the history of the British monarchy was the marriage

between Henry II and Eleanor of Aquitaine in 1152. This ultimately brought Eleanor’s huge southern

French duchy into union with the English crown and the links between England and Gascony would

endure for 300 years. And since Eleanor had previously been married to Louis VII of France, her

remarriage to Henry signalled a huge shift in continental power away from the Capetian dynasty

toward the new Plantagenet crown. Henry and Eleanor fell out dramatically in 1173–74 when the

queen encouraged her sons in a massive rebellion and was imprisoned for more than a decade.

71

Page 72: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

However, she endured and emerged in old age to hold together the reigns of Richard the Lionheart

and, until her death in 1204, her youngest son, King John.

Mary, Queen of Scots never had the greatest judgment, and her decision to marry her cousin Henry

Stuart, Lord Darnley, in 1565 was among her worst. Darnley turned out to be a drunken, diseased

murderer, who was eventually strangled before his house was blown up with gunpowder in 1567.

The most basic fact of British monarchy is that it is hereditary. Its future depends on maintaining a

large royal family who can ensure that the bloodline survives, no matter what. Notable successes in

this field include Henry II – whose children numbered three kings of England, and queens of Castile

and Sicily. Edward III’s many children restocked the Plantagenet dynasty during a lean time at the

end of the 14th century.

Even Henry VIII, whose troubles with producing an heir had such a profound effect on English

history, managed to father three more Tudor monarchs, carrying the dynasty to the end of the 16th

century. Perhaps the greatest success of all, however, was George III, who produced 15 children with

his queen, Charlotte of Mecklenburg -Strelitz. Two of his sons (George IV and William IV) ruled

after him, and although neither produced a direct heir, Queen Victoria (George III’s granddaughter

through his fourth son, Edward, Duke of Kent) still inherited the crown in 1837.

It’s all very well spreading the royal seed, but it needs to remain in the family. Henry I fathered more

than 20 children, but only two were legitimate: William the Ætheling, who died in a shipwreck, and

the Empress Matilda. When Henry died in 1135 his decision to name Matilda as his heir led to the

19Byear civil war known as the Anarchy.

Monarchy is stamped into the landscape as much as it is written in the history books, and even

otherwise useless rulers have obtained some redemption through their building works. To the

otherwise inadequate Plantagenet rulers Henry III and Henry VI, for example, we owe Westminster

Abbey, Eton and King’s College, Cambridge.

In the Middle Ages, kings built castles, and in that sense, all were following the lead of their

ancestor William the Conqueror, whose campaigns in England in the 11th century were secured by

building and garrisoning fortresses. During the Stuart restoration, the classical baroque style

flourished, under masters like Christopher Wren (whose masterpiece was the new St Paul’s

Cathedral) and Nicholas Hawksmoor (who developed Wren’s work in Greenwich). The last great

phase of royal building came under Queen Victoria – or, rather, Prince Albert. Balmoral was created

as a royal holiday residence in Scotland, while in London the museums and cultural spaces around

South Kensington were begun under Albert’s influence (and, later, in his memory).

72

Page 73: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Royal building is an exercise in controlling your own legacy. Elizabeth I refused to follow royal

custom by designing her own tomb. Thus she rests in Westminster Abbey beneath a squat, ugly

effigy ordered by James VI and I, which compares noticeably badly to the tomb of James’s mother,

Mary, Queen of Scots, whom Elizabeth had executed.

1. Why is Henry V’s reign more important than Queen Victoria’s?

A. There were no conflicts. B. He was a powerful king. C. Due to his achievements and people’s

admiration. D. He was more powerful than Queen Victoria.

2. What did Elizabeth I and Edward III have in common?

A. Towards the end of their reign, they lost interest in what they were doing. B. They were not

interested in getting married. C. They were better than George III. D. They didn’t have mental

problems like George III.

3. The examples of marriages given in the third paragraph prove that

A. there were more kings than queens along the history. B. a queen’s reign lasts longer than a king’s

reign. C. a successful monarch is supported by his/her consort. D. some kings had several marriages.

4. Why did Eleanor quarrel with her husband, Henry II?

A. Because she supported family members in a rebellion. B. Because of her previous marriage. C.

Because of her rebellious sons. D. Because they could not get on with each other.

5. The continuity of the British Monarchy depends on

A. well defined political circumstances. B. the period when the king/ queen reigns. C. how powerful

the king/ queen is. D. the number of heirs a king/ queen has.

6. How did Victoria become Queen?

A. She inherited the throne from William IV. B. Her father was previously the King of England. C.

Her uncles didn’t have children. D. She inherited the crown when her grandfather died in 1837.

7. Why couldn’t Henry I be followed to the throne by one of his sons?

A. The only legitimate one died. B. He preferred his daughter to his son. C. He did not have any

legitimate children. D. Matilda forced him to proclaim her his heir.

8. Even if some rulers were inefficient, during their reign

73

Page 74: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

A. new architectural styles were created. B. people did not rebel. C. the construction of famous

buildings began. D. the country prospered.

9. Who was the first to impose a trend in building?

A. the Stuarts. B. William the Conqueror. C. Prince Albert. D. Queen Victoria.

10. What is the meaning of “effigy” in the last paragraph?

A. tomb of a person. B. sculpture of a person. C. grave of a person. D. coffin of a person.

WRITING PRACTICE

You have recently participated in a class discussion on the topic of preserving the cultural heritage of

your country. The discussion centered on solutions to be found in order to improve the current

situation, such as increased funding and raising awareness. You have decided to write an essay on

this topic for your teacher describing three solutions you would forward and their beneficial effects.

Write your essay in 180 - 200 words.

Here are some other ideas you can choose from for your essay:

1. Participating in the regular Cleanliness Projects;.

74

Page 75: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

2. Being a part of the 'Adopt a Heritage' initiative;

3. Spreading awareness around about some monuments and their importance;

4. Participating in traditions;

5. Attending and organizing major events;

6. Following your family tree

Reading CAE practice test

The Ultimate Vacation Guide to Hawaii

A - Kauai

Being the oldest (and smallest) of the four major islands, Kauai has a lot to offer for visiting tourists.

Dubbed the "Garden Isle", it really does live up to its name. Mount Waialeale at the center of the

island receives over 452 inches of precipitation a year, making it one of the rainiest spots on this

planet. The scenic area of Na Pali Coast on the island's north west coast is one of the most

breathtaking naturally made coast lines in the world. It offers some of the most beautiful beaches.

The Pali (cliffs) rise as high as 4,000 feet above the beautiful Pacific Ocean. The coast can be

enjoyed by hiking, boating (kayaks), and by air (either helicopter or small airplane). A definite must

see! And dubbed "The Grand Canyon of the Pacific," Waimea Canyon is 10 miles long and 3,600

feet deep. The canyon has a unique geologic history; it was formed not only by the steady process of

erosion, but also by a catastrophic collapse of the volcano that created Kauai. If you've been to the

Grand Canyon this is extremely beautiful and definitely comparable!

B - Oahu

75

Page 76: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Oahu, known as "the gathering place", is home to 75% of the state population. This island offers a lot

for tourists: from Pearl Harbor, to north shore, to the various attractions of Honolulu. I've carefully

chosen top 10 attractions that are unique to Oahu and are definitely worth the visit. most important

piece of Oahu lies within the capital. This harbor is a definite must see for the U.S.S. Arizona

Memorial/WWII Valor in the Pacific National Monument. Having been bombed by the Japanese on

December 7, 1941, one must pay tribute to those who have fallen during this disastrous day. Pearl

Harbour also offers the U.S.S. Missouri Memorial and the National Cemetery of the Pacific, where

25,000 soldiers who bravely fought in the war are at last at peace. This is definitely time well spent!

Being the capital of the state, the beautiful city of Honolulu has much to offer. From its state

buildings, ʻIolani Palace (seat of the Hawaiian Monarchy), Diamond Head, and Waikiki beach, this

capital has all the big amenities including the outstanding tourist attractions.

C - Maui

Being the 2nd largest of the Hawaiian Islands, Maui truly sets itself apart from the other islands.

Native Hawaiian tradition gives the origin of the island's name in the legend of Hawaiiloa, the

Polynesian navigator credited with discovery of the Hawaiian Islands. According to that legend,

Hawaiiloa named the island of Maui after his son, who in turn was named for the demigod Maui. The

island of Maui is also known as "Valley Isle". This beautiful island is home to multiple attractions

and below are the top 10 which I believe set it apart from other islands. The Ocean Project is marine

education for kids and families (and kids at heart) who want to learn about the marine environment.

Its backbone is three part education, field research and interpretation. The Hana Highway is a 68-mile

long stretch of Hawaii State Routes 36 and 360 which connects Kahului with the town of Hana in

east Maui. Although Hana is only about 52 miles from Kahului, it takes about 2.5 hours to drive

when no stops are made as the highway is very winding and narrow and passes over 59 bridges, 46 of

which are only one lane wide. There are approximately 620 curves along Route 360 from just east of

Kahului to Hana, virtually all of it through lush, tropical rainforest.

D - Hawaii

Having been born from 5 major volcanoes, this unusually large island is bigger than all the islands,

islets, and atolls of the Hawaiian island chain combined. Named after the legendary Polynesian

navigator Hawaiiloa, this island is by far so unique that it's definitely out of this world! At 13,796

feet, the Mauna Kea Summit peak offers an incredible view of lava, desert, the valley and Mauna

Loa. Free guided summit tours are available on Saturdays and Sundays from 1:00-5:00 PM, and the

Onizuka Center offers free nightly stargazing from its telescope array as soon as the sun sets.

76

Page 77: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Incredibly, this volcano is actually the highest peak on this planet measured from sea floor to its

peak. Mauna Kea stands at more than 10,200 m (33,500 ft), significantly taller than the elevation of

Mount Everest above sea level. The drive isn't long at all and the view is amazing when no clouds are

present. Situated on the peak of Mauna Loa sits an incredible scientific experiment. The Mauna Loa

observatory was specifically chosen to be on this peak since Hawaii is in the middle of the Pacific.

Having no outside interference from the continents, this observatory is home to many research

projects. Sunrises, sunsets, and especially the star gazing is a must at this location.

Questions

In which section of the article are the following mentioned?

1 – The highest point on Earth. _________

2 – A famous site of war. _________

3 – A place you can travel by boat. _________

4 – The possibility to see stars. _________

5 – A place born from five volcanoes. _________

6 – A learning project for kids. _________

7 – A site of the old monarchic government. _________

8 – An island named after someone’s son. _________

9 – One of the wettest places on Earth. _________

10 – An area of lush tropical rainforest. ________

Part 1

Smallest Human Sculpture in the World

Feast your eyes on what the Guinness Book of World Records calls the smallest human sculpture in

the world! Here's a 1_________  that will put things into 2_________ for you: the scale of sculptures

created by Jonty Hurwitz approximately equals to the 3_________  your fingernails grow every 5 or

6 hours! With dimensions of approximately 80×100×20 microns, here's how the sculpture compares

to human hair. You can 4_________ creating your own sculptures – or 3D printer-friendly captures

77

Page 78: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

of pretty much anything, really – using the Autodesk 123D Catch, a free app, which you can install

on your mobile device.

The sculpture was then 3D printed at the Karlsruhe Institute of Technology, Nano Micro Facility. In

the author's own words: "The structure is created using a 5_________new 3D printing technology

and a 6_________ called Multiphoton Lithography. Ultimately, these works are created using the

physical 7_________ of two-photon absorption. Art, 8_________ created with Quantum Physics."

Select the most appropriate words for the texts above

1 A association B comparison C appraisal D link

 

2 A view B outlook C scale D perspective

 

3 A amount B number C total D expanse

 

4 A test B experiment C research D investigate

 

5 A ground-breaking B fresh C novel D first-hand

 

6 A skill B practice C technique D practise

 

7 A marvel B wonder C spectacle D phenomenon

 

8 A literally B plainly C simply D accurately

Part 2

Choose the most appropriate words to incorporate into the following sentences.

1. "Get all your chores done first, and then you can go out with your friends”, said Peter’s

mother.

ONLY

Peter’s mother told him he could go out ______________ finished his chores.

78

Page 79: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

2. Jane thought of surprising her husband with a birthday party.

UP

______________ idea of surprising her husband with a birthday party.

3. The painters are painting our house, so we can’t have the party there.

PAINTED

We are ______________ we can’t have the party there.

4. I really can’t stand when people treat me like that!

OBJECT

I really ______________ like that!

5. I saw the film, and I am quite certain you will enjoy it too.

BOUND

I saw the film and you  ______________ it as well.

6. His boss told him that no more mistakes would be tolerated.

CIRCUMSTANCES

He was told that ______________ any more mistakes be tolerated.

 

79

Page 80: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

LIMBA FRANCEZĂ

CLASA a V-a

Exercices

I. Compréhension des écrits (20p)

Vizille, le 15 novembre

Chère Monique,

Salut! Tu vas bien? Moi, ça va. Je t’écris pour t’inviter à passer les vacances d’hiver chez nous.

Il y a de la neige. On peut patiner, skier, faire de la luge, se promener. Mon grand-père est sportif et il

connaît toute la region. Ma grand-mère sait très bien cuisiner. Ses gâteaux sont délicieux. Je ne te dis

que ça....Alors, on t’attend?

Je t’embrasse bien fort,

Paulette

1. Cochez la bonne case :

- Monique écrit une lettre à Paulette.

□ C’est vrai.

□ C’est faux.

- Paulette invite Monique à passer les vacances d’hiver chez elle.

□ C’est vrai.

80

Page 81: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

□ C’est faux.

- Le grand-père de Paulette est sportif.

□ C’est vrai.

□ C’est faux.

- La grand-mère de Monique sait très bien cuisiner .

□ C’est vrai.

□ C’est faux.

- Les filles peuvent patiner, skier, faire de la luge, se promener.

□ C’est vrai.

□ C’est faux.

II. Vocabulaire& Grammaire (20p)

1. Mettez les verbes à l’indicatif présent: (10p)

a) Vous....................................(finir) les exercices.

b) Il..........................................(chercher) une maison.

c) Nous....................................(parler) en roumain.

d) Paul.....................................(aller) en excursion.

e) Mes parents.........................(être) en vacances.

f) Je.........................................(choisir) une robe rouge.

g) Moi et papa.........................(finir) le devoir.

h) Tu........................................(être) mon ami.

i) Papa.....................................(vouloir) une chemise blanche.

j) Vous....................................(pouvoir) manger du chocolat.

81

Page 82: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

2.Trouvez les mots cachés: (6 mots- 6p)

C A H I E R E

A G E R Y E C

N O S T Y L O

P M F S L I L

I M V O J V E

R E G L E R B

P L U M I E R

1. Voilà, les lettres des mots changées! C’est à vous de trouver les mots: ( 4p)

- omgme

- solyt

- ervil

- aimnos

III. Production écrite (30p)

1. Remplissez la fiche suivante. (10p)

Nom : Prénom :

Nationalité :……………………………………………………………………………….

82

Page 83: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Date de naissance :……………………………………………………………………..…

Âge :………………………………………………………………………......................

Classe :…………………………………………………………………………………....

Adresse :……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Pays d’origine :…………………………………………………………………………….

2. Décris un(e) ami(e): 7 lignes- 20p

Exercices

I. Complétez le tableau :

a) en marquant la forme appropriée pour le singulier et le pluriel : ( 10 x 1p) 10p

(Completează cu forma corectă pentru singular şi plural)

CHAPEAU CLASSE LIVRE BUREAU COURS

un

une

des

b) avec la forme correcte demandée par le pronom sujet pour les trois verbes : ( 12 x 1p) 12p

(Completează cu forma corectă cerută de pronumele subiect pentru cele trei verbe)

Observation : marquez dans le tableau le pronom sujet (puneţi in tabel pronumele subiect)

83

Page 84: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

AVOIR ÊTRE ALLER

Vous

Je

Ils

Nous

II. Associez chaque question à la bonne réponse : (8 x 1,25p) 10p

(Asociază fiecare întrebare răspunsului corect)

1. Qu’est-ce que c’est? a) Non, c’est Christian.

2. C’est un garçon? b) Il s’appelle Pierre.

3. C’est Michel ? c) Oui, c’est elle, ma sœur.

4. C’est Monsieur Dumont ? d) Oui, c’est lui.

5. C’est elle ? e) Oui, c’est lui . Il est professeur d’anglais.

6. Comment s’appelle ton père ? f) Non, c’est une fille. Elle s’appelle Danielle.

7. Tu t’appelles Luc ? g) C’est un livre.

8. C’est lui Jean-Luc ? h) Oui, je m’appelle Luc Durand.

1 2 3 4 5 6 7 8

III. Séparez les mots et recopiez les phrases :10 p (20x0,5p)

a) Nousavonsdeuxcoursdefrançaisparsemaine.

………………………………………………………

b) Vendredivousavezlefrançaisaprèsl’anglais..

…………………………………………………………………….

c) Elleadorelanatationmaisaussiledessin.

……………………………………………………………………..

IV. Travaillez selon le modèle : ( 8 x 0,25p) 20 p

J’ai cinq ans. Et toi ? ( + 3) →Moi, j’ai huit ans.

Michel a dix-sept ans, et Marcel ?( - 3)

→…………………………………………………………………

84

Page 85: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Il a neuf ans. Et toi ? ( +

2)→………………………………………………………………………………

Monique a huit ans. Et Marc ? ( +

4)→……………………………………………………………………

Elle a sept ans. Et elle ? (+

6)→……………………………………………………………………………

Tu as dix-sept ans. Et Paul ? ( -

1)→………………………………………………………………………

Hélène a vingt-trois ans. Et Monique ?( -

2)→……………………………………………………………

Daniel a dix-neuf ans. Et Alice ?(-

4)→……………………………………………………………………

Tu as vingt ans. Et Anne ?(+

10)→………………………………………………………………………

V.Mettez les verbes entre parenthèses au présent et puis à la forme négative:( 5x 4p) 20 p

1) Tu (jouer) au tennis chaque samedi. .……………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

2) Au mois de juin, nous (participer) à un grand concours. …………………………………

…………………………………………………………………………………………………… .

3) Vous (habiter) en France près de la Tour Eiffel……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

4) Je (écouter) de la musique à la radio. …………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

5) Ils (aimer) les films d’animation. …………………………………………………………

85

Page 86: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

……………………………………………………………………………………………………

V. Corrigez les erreurs du texte suivant (Corectaţi greşelile din textul următor) :8 p

Nicolas va à le école avec son ami Christian. Christian est un très bon copine. Il a une chapeau bleu

et un sac à dos verte. Dans son sac il portent un livres, des cahiers et un trousse. Sa trousse est ronde

de couleur blanc.

10 points d’office

Exercises

1. Cherche les jours de la semaine. Écris-les !(0,5x4=2p)

U M E R C R E D I

S F A V R I L I L

J O M A R D I M H

H J E U D I N A R

A O U T G I F N C

J U I N J O U C B

F L E U R I S H J

O C T O B R E E X

2. Associe: (0,25x4=1p)

Tu s’appelle

Il t’appelles

Eric m’appelle

86

Page 87: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Je s’appelle

3. Complète avec les formes du verbe ,,être’’- ,, a fi’’ (0,5x5=2,5p)

a) Je …………. roumain.

b) Il ………….. à l’école.

c) Jojo …………... à la maison.

d) Tu …………….. Paul, mon ami.

e) Elle …………….en classe.

4. Entoure le mot qui convient : (0,25x4=1p)

a. Je / Il est Paul.

b. Tu / Je m’appelle Nicolas.

c. Elle / Tu es mon ami.

d. Comment tu / elle t’appelles ?

5. Forme les phrases : (0,5x3=1,5p)

Comment / Salut !/ appelles ?/ tu /t’

……………………………………………

bientôt, / Julie ! / À

…………………………………………….

francais. / suis / Je

…………………………………………..

6. Écris en lettres les nombres: (0,25x4=1p)

7 - ………………………..

3-………………………….

10 -……………………….

4 -…………………………

87

Page 88: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

BON COURAGE !

FICHE DE TRAVAIL – CLASA A 5-A

I. Cherche les jours de la semaine. Écris-les !

U M E R C R E D I

S F A V R I L I L

J O M A R D I M H

H J E U D I N A R

A O U T G I F N C

J U I N J O U C B

F L E U R I S H J

O C T O B R E E X

1……………………………………………………

2……………………………………………………

3……………………………………………………

4……………………………………………………

II. Complétez les phrases avec la nationalité correcte. (0,25px 8) 2p

1. Lucia habite à Rome, en Italie, elle est ………………………………………..

2. Helmut habite à Berlin, en Allemagne ,il est ………………………………………

3. Monique habite à Paris,en France, il est ………………………………………

4. Carmen habite à Madrid,en Espagne, elle est …………………………………..

5. Sophia habite à Athènes,en Grèce , elle est …………………………………..

6. Maria habite en Chine. Elle est …………………………………..

88

Page 89: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

7. Marina habite à Bucarest. Elle est…………………………………..

8. Nicolas habite à Genève, en Suisse. Il est……………………………………..

III. Utilisez le verbe « être » dans des phrases interrogatives et répondez affirmativement et

négativement :(Utilizaţi verbul  être in propoziţii interogative şi răspundeţi afirmativ şi negativ) 

a) Tu es le copain de Paul.

b) Vous êtes dans la même classe.

IV.Utilisez le verbe « avoir » dans des phrases interrogatives et répondez affirmativement et

négativement :

(Utilizaţi verbul « avoir » in propoziţii interogative şi răspundeţi afirmativ şi negativ) 

a) Tu as un crayon vert.

b) Vous avez des copins amusants.

FICHE DE TRAVAIL

I.Complète avec ẾTRE ou AVOIR au présent de l’indicatif:

1. Il _________ marin.

2. Je n’_________ pas de frères.

3. Tu n’_________ pas sage.

4. Nous ne _________ pas seuls.

5. _________ - vous dans le jardin?

6. _________ - ils en classe?

7. Nous ________ une classe propre.

8. _________ - vous un jardin? 8 points

89

Page 90: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

II. Complète avec ON ou ONT:

1. _________ - elles des roses?

2. _________ ne travaille pas aujourd’hui.

3. Ce n’est pas vous que l’ ________ cherche.

4. Ils _________ une belle voiture. 0,5X4 = 2 points

III. Réponds par OUI et par NON:

1. Tu aimes regarder la télé?

2. Vous avez des frères?

3. Tu vas au cinéma?

4. Vous lisez des poèmes? 4X2 = 8 points

IV. Place convenablement les mots que tu trouves au – dessous du texte:

Je suis en _______. Mon frère est plus grand que moi; il est en _______. Nous

sommes contents de notre grande _______ et de nos professeurs.

Toi, tu es content de tes camarades? Sont – ils _______? _______ sont super et

nous sommes bien ensemble. Si vous êtes intéressés de nous connaître, je vous _______chez

nous. Mon frère et _______ vous attendent aussi.

_______!

À bientôt, sympathiques, cinquième, école, huitième, mes copains, ses amis, invite.

8 points

V. Mets les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif:

1. Vous (regarder) un film à la télé.

2. Tu (arriver) à l’école.

3. Nous (travailler) beaucoup.

4. On (aimer) jouer aux échecs. 4 points

VI. Présente ta famille en quelques lignes: prénom, âge, l’aspect général, quelques traits de

caractère, passions (5 lignes au minimum). 15 points

90

Page 91: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Clasa a VI-a

FICHE DE TRAVAIL- CLASA A 6-A

I. Retrouvez la question correspondant à la réponse donnée

1. À Antibes.

a)Vous habitez où ? ; b) Vous vous appelez comment ? ; c) Vous aimez la France ?

2. C'est le 01-45-76-24-68.

a) Quel âge as-tu ? ; b) Quelle est ton adresse électronique ? ; c) Quel est ton numéro de téléphone ?

3. L'anglais et l'espagnol. Et toi ?

a) Quelle est ta nationalité ? ; b) Tu habites où ? ; c) Tu parles des langues étrangères ?

4. Marcel Mérande. Et vous ?

a)Quel est ton prénom ?; b) Tu t'appelles comment ?; c) Quel est votre nom ?

II. Remplacez avec le verbe « aller » :

Je ___ chasser dans la forêt. a) vais ; b) vas ; c) allons ; d) va

Nous ___ nager dans la piscine. a) va ; b) vais ; c) allez ; d) allons

Mon amie ___écrire son devoir. a) vas ; b) va ; c) vont ; d) vais

Les quatre amis ___ danser à la fête. a) vais ; b) allons ; c) vont ; d) vas

Tu ___ dormir dans ton lit ce soir. a) vas ; b) va ; c) vont ; d) vais

Vous___ chanter dehors ce soir. a) va ; b) vais ; c) allez ; d) allons

III. Complétez les phrases avec les verbes avoir et être à la forme qui convient :

1. Le dimanche, je (être) ……………………à la montagne.

2. Nous ne (avoir)………………………… pas de repos le samedi.

3. Ils (avoir)…………………..des cours le mardi et le mercredi ?

4. En juillet, vous (être)……………………..à la mer ou à la montagne ?

5. Pierre (avoir)…………….des amis en Italie.

6. Nous (être) …………………………..tous à l’école.

7. - Qu'est-ce que vous (avoir)……………………….comme devoir.91

Page 92: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

- Ils (être) ………….. ……….faciles les exercices et les problèmes..

IV. Mettez les verbes soulignés au futur proche:

1. Pendant les vacances, Marie, mon amie, vient me voir.

2. J’écris une lettre à mon amie.

3. Il voit des paysages variés pendant les vacances.

4. Tu pars très tôt, au petit matin.

5. Ils sont dans leurs chambres.

6. Nous restons à la maison.

7. Vous aimez prendre des photos.

V. Mettez les verbes entre parenthèses au présent :

1) Tu ( aller) tôt le matin à l’école.

2) Nous (savoir) que tu as du goût.

3) Ils (venir) avec leur frère à mon anniversaire.

4) Elle (vouloir) regarder longtemps dans le miroir.

5) Vous ( prendre) du thé tard le soir.

Clasa a VI-a

SUBIECTUL I – 20p –

a) Mettez les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif et puis les sujets au pluriel et

faites les transformations nécessaires: (1,5p x6) 9p

Tu (se promener) dans le parc ce matin.

………………………………………………………………………………………….

Je (choisir) une maison dans le quartier du nord.

………………………………………………………………………………………….

Il (faire) de longues excursions à la montagne.

…………………………………………………………………………………………..92

Page 93: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

b) Mettez les verbes au futur proche et puis les sujets au singulier et faites les transformations

nécessaires: (1,5px6) 9p

Ils veulent faire du vélo à la fin de la semaine.

………………………………………………………………………………………………

Vous venez chez nous pour fêter Noël.

………………………………………………………………………………………………

Nous disons la vérité au professeur.

………………………………………………………………………………………………

c) Donnez les participes passés des verbes entre parenthèses :( 0,5p x4) 2p

Tu as (voir) ……………….. un film intéressant.

Ils ont (lire)…………….. cette nouvelle dans le journal.

Tu as (prendre)…………….des photos à la montagne.

Elle a (regarder)…………….. la pièce de théâtre à la télé.

SUBIECTUL al II-lea -21p

Complétez les points par:

ma;ta;sa / mon;ton;son ( plusieurs possibilités) (1,5px6)9p

a) Il me donne…………nouvelle adresse.

b) Tu parles de …………histoire d’amour.

c) Christine est………….meilleure amie.

d) …………..bicyclette est devant la porte d’entrée.

e) Il va rencontrer……………copine au cinéma.

f) …………….ordinateur se trouve sur le bureau.

Le masculin des séquences indiqués :(1,5px8) 12p

- Viens. Je veux te présenter (ma copine)…………….. …..C’est ( ma collègue)……………......

de banc et (une bonne élève)………………..

- (La fille)………………….aux cheveux blonds ? Mais c’est (ma voisine)……………………..

En plus, (sa mère)……………….est (une amie)………………..de (ma tante)…………………...

93

Page 94: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

SUBIECTUL al III- lea

Mettez les mots suivants dans l’ordre pour former des phrases :( 2p x 5) 10p

1) il y a / parc / sa maison/ derrière/ un beau

……………………………………………………………………………………………………

2) je te présente/ copains / Monique et Christian/ mes nouveaux

……………………………………………………………………………………………….

3) vous ne connaissez pas/ mon ancien/ M. Dumont/ collègue de classe

……………………………………………………………………………………………….

4) dans/ un bel/ Hélène/appartement/ moderne/ habite

………………………………………………………………………………………………..

5) Regarde, / Pierre/ c’est/ de/ le nouvel / Monique/ ami /

……………………………………………………………………………………………….

SUBIECTUL al IV-lea -20p

Voilà les réponses. Trouvez les questions qui conviennent :( 2p x 5) 10p

a) Elle fait beaucoup de sport. ………………………………………………………

b) Je cherche ma blouse rouge. …………………………………………………………

c) C’est le grand-père de Christine. ……………………………………………………..

d) Dans mon sac il y a des livres et des cahiers. …………………………………………

e) Ce sont mes chaussures de ski…………………………………………………………

Réalisez une interrogation puis répondez négativement, en employant les mots entre

parenthèses (Faites attention à l’adjectif démonstratif !):(2px5) 10p

94

Page 95: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

a) Tu prends cet autocar. (voiture) ……………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

b) Vous mangez ce gâteau. (glace à la vanille)…………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

c) Tu habites cette maison. (appartement)………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

d) Le chat est sur ce canapé. (chaise)…………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

e) Vous achetez ces stylos. (gommes)……………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

SUBIECTUL al V-lea – 10p

Corrigez les fautes: 1p x 9= 9p

a) La livre de ma amie a beaucoup des images intéressantes. Dans sa pages il y a des

informations attirantes et nouveaux.

b) Nous avons reçu un beau appartement situé à la deuxième étage d’un immeuble au milieu

d’une belle jardin.

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

SUBIECTUL al VI-lea (2p x5)=10p

Choisissez la bonne forme:

Elle passe toute la journée avec son nouvel/ nouveau ami. C’est un beau/ bel garçon aux yeux bleus.

Il raconte de beaux/ belles histoires sur ses vacances. Je veux lui montrer mon nouvel/ nouveau

album photo. Mes nouveau/ nouveaux voisins sont très bruyants.

95

Page 96: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

FICHE DE TRAVAIL- CLASA A 6-A

I. Retrouvez la question correspondant à la réponse donnée

1. À Antibes.

a)Vous habitez où ? ; b) Vous vous appelez comment ? ; c) Vous aimez la France ?

2. C'est le 01-45-76-24-68.

a) Quel âge as-tu ? ; b) Quelle est ton adresse électronique ? ; c) Quel est ton numéro de téléphone ?

3. L'anglais et l'espagnol. Et toi ?

a) Quelle est ta nationalité ? ; b) Tu habites où ? ; c) Tu parles des langues étrangères ?

4. Marcel Mérande. Et vous ?

a)Quel est ton prénom ?; b) Tu t'appelles comment ?; c) Quel est votre nom ?

II. Remplacez avec le verbe « aller » :

Je ___ chasser dans la forêt. a) vais ; b) vas ; c) allons ; d) va

Nous ___ nager dans la piscine. a) va ; b) vais ; c) allez ; d) allons

Mon amie ___écrire son devoir. a) vas ; b) va ; c) vont ; d) vais

Les quatre amis ___ danser à la fête. a) vais ; b) allons ; c) vont ; d) vas

Tu ___ dormir dans ton lit ce soir. a) vas ; b) va ; c) vont ; d) vais

Vous___ chanter dehors ce soir. a) va ; b) vais ; c) allez ; d) allons

III. Complétez les phrases avec les verbes avoir et être à la forme qui convient :

1. Le dimanche, je (être) ……………………à la montagne.

2. Nous ne (avoir)………………………… pas de repos le samedi.

3. Ils (avoir)…………………..des cours le mardi et le mercredi ?

4. En juillet, vous (être)……………………..à la mer ou à la montagne ?

5. Pierre (avoir)…………….des amis en Italie.

6. Nous (être) …………………………..tous à l’école.

7. - Qu'est-ce que vous (avoir)……………………….comme devoir.

- Ils (être) ………….. ……….faciles les exercices et les problèmes..

96

Page 97: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

IV. Mettez les verbes soulignés au futur proche:

7. Pendant les vacances, Marie, mon amie, vient me voir.

8. J’écris une lettre à mon amie.

9. Il voit des paysages variés pendant les vacances.

10. Tu pars très tôt, au petit matin.

11. Ils sont dans leurs chambres.

12. Nous restons à la maison.

7. Vous aimez prendre des photos.

V. Mettez les verbes entre parenthèses au présent :

6) Tu ( aller) tôt le matin à l’école.

7) Nous (savoir) que tu as du goût.

8) Ils (venir) avec leur frère à mon anniversaire.

9) Elle (vouloir) regarder longtemps dans le miroir.

10) Vous ( prendre) du thé tard le soir.

Clasa a VI-a, L2/ Identifier des objets du quotidien

Le verbe prendre = a lua, au présent

Je prends = eu iau

97

Page 98: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Tu prends = tu iei

Il/elle/on prend = el/ea ia

Nous prenons = noi luăm

Vous prenez = voi luați

Ils/elles prennent= ei/ele iau

Exemples   : Pour aller à l’école, je prends le bus.

Tu prends un crayon de ta trousse.

Elle prend sa robe rouge.

Nous prenons le petit déjeuner.

Vous prenez vos vêtements.

Ils prennent les livres que le professeur offre.

prendre = commander un repas (a comanda mâncare la restaurant)

Exemples   : je prends une salade = eu comand o salată

il prend une tarte aux pommes = el comandă o tartă cu mere

vous prenez des frites = voi comandați cartofi prăjiți

Exercice   : Complète les espaces libres par les formes du verbe prendre :

98

Page 99: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

1. Le matin, je  __________________ mon petit déjeuner à 8 h 00. 

2. Nous  __________________  soin de nos affaires. /  prendre soin = a avea grijă

3. Maria et Pierre __________________  trop de temps pour ranger leur bureau. 

4. L'ours  __________________ son temps pour attraper le poisson. (attraper = a prinde)

prendre son temps = a nu se grăbi 

5. Tu  __________________   ta valise et te diriges vers le taxi.  (se diriger = a se îndrepta)

6. Ils  __________________   une photo de la classe. 

7. Vous   __________________    cet ascenseur pour le second étage.  (le second = al 2-lea)

8. Paul  __________________    le livre que la bibliothécaire lui donne. 

9. Vous   __________________    le bus pour aller au lycée. 

10. Je   __________________    mon ours en peluche pour dormir. 

Fiche de travail

99

Page 100: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

I. Compréhension des écrits (20p)

Lisez ces documents et puis répondez en cochant la bonne case.

A. 8p- 1p x 8 Bon voyage !

Le temps passe vite. Les classes ont pris fin. Ce matin-là, Francine et toute la

famille Dumas, chargés de bagages arrivent à Orly.

Direction ? Vacances à Bucarest — Roumanie !

Paul est ravi. Il va voir un pays inconnu jusqu'alors. Francine lui a raconté tant

de belles choses sur son pays natale. Des avions géants roulent sur les pistes.

Les haut-parleurs annoncent que le vol TAROM va décoller dans 6 minutes.

Les passagers attendent l'ordre de s'embarquer.

Maintenant Francine et la famille Dumas montent l'escalier de l'avion.

On décolle finalement.

Bon voyage !

- La famille Dumas et Francine arrivent à Paris. Vrai □ Faux □

- Ils passeront les vacances à Bucarest. Vrai □ Faux □

- Paul est triste. Vrai □ Faux □

- Toute la famille voyage en voiture. Vrai □ Faux □

- Francine manque l’avion. Vrai □ Faux □

- Ils vont voyager sur la route Orly- Bucarest. Vrai □ Faux □

- Le pays natale de Francine est la Roumanie. Vrai □ Faux □

- Quand on voyage on dit ,, Bon voyage !’’ Vrai □ Faux □

100

Page 101: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

B. Pierre va au collège. Voici son emploi du temps :

LUNDI MARDI MERCR

EDI

JEUDI VENDR

EDI

SAMEDI

8h 30 - 9h 30 Français Anglais Maths Espagnol Anglais Espagnol

9h 30 - 10h 30 Français Maths Anglais Maths Français

pause

11h - 12h Anglais Maths Français Français Sport

déjeuner

13h 30 -14h 30 Histoire Français Sciences Maths

14h 30 - 15h 30 Géographie Technologie Espagnol Géographie

pause

16h - 17h Musique Sciences Sport Arts

plastique

s

Complétez les réponses: (12p- 6*2p)

1) Quel jour Pierre travaille le plus ? ………………………. ………………………..

2) À quelle heure commencent les cours le matin ? …………………………….. ……..

3) Pierre veut prendre rendez-vous chez le dentiste à 11 h 30.

Quel jour est-ce possible ? Le ……………………………………………………………

4) Quel jour doit-il prendre ses livres d’espagnol et d’anglais ?

(Une seule réponse possible)

101

Page 102: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

□ lundi.

□ mercredi.

□ vendredi

5) Quel est le jour où Pierre termine la classe le plus tôt ? C’est le ………………………

6) À quelle heure ? À……………………………………………….

III. Vocabulaire& Grammaire (20p)

1. Mettez en français. 2px3=6p

Adi a plecat la mare cu parintii sai. Acolo s-a intalnit cu prietenii lui. Au petrecut cateva zile

minunate.

2. Réponds affirmativement et, puis, négativement: 1p x 4=4p

a) Vous pouvez répondre à cette question?

b) Tu veux écouter cette chanson?

3. Reliez l’adjectif à son contraire : 1p x 5=5p

1. original a. gai

2. tolérant b. commun

3. triste c. optimiste

4. pessimiste d. sympathique

5. antipathique e. intolérant

102

Page 103: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

4. Donnez un mot qui appartient à la même famille de mots pour  : ,,ami’’ ,,enfant’’ ,,école’’

et ,, appartement’’. 1,25 x 4=5p

III. Production écrite (30p)

5. Boutique ou grande surface ? Pourquoi ? (10lignes).

Clasa a VII-a

Concursul „J’aime le français

I. Compréhension des écrits - 20p

A. Lisez attentivement le texte. Vous venez de recevoir le message ci-dessous. Répondez aux

questions en cochant la bonne case. (10 points)

 De: Pierre

A : mes amis

Objet: Anniversaire

 ……………………………………………………………………………………………………

Coucou!

Vous n’avez pas oublié mon anniversaire vendredi prochain, hein ? Pour cette année, j’ai une idée

super originale: ne restons pas chez moi. Je vous paie un billet pour le cirque. Je viens de voir une

affiche dans la rue. C’est un spectacle avec des acrobates, des funambules et des clowns. Il y a quand

même un petit problème: le cirque ouvre seulement le mercredi, le samedi et le dimanche. Êtes-vous

d’accord avec cette sortie ? Et, si oui, quel jour préférez-vous ? J’attends vos réponses. Ciao !

103

Page 104: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

 1. Il s’agit :                                                     

□ D’une lettre amicale                                 

□ D’un e-mail publicitaire                                    

□ D’un message électronique amical 

                  

2. Pierre a écrit ce message pour

□ Proposer une sortie au cirque

□ Raconter sa sortie au cirque

□ Fixer un rendez-vous avec ses amis                                                       

3. Les copains iront au cirque

□ Le jour même de l’anniversaire de Pierre.             

□ Un jour après son anniversaire.                              

□ On ne sait pas                                                             

4. Vrai ou Faux ?

a. Chaque année, Pierre va au cirque avec ses amis le jour de son anniversaire.    

□ Faux   □ Vrai 

b. L’entrée du cirque est gratuite.                                              

□ Faux  □ Vrai 

B.    Lisez attentivement le texte suivant (10p)

104

Page 105: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Beaune, le 30 mars 2012

Ma chère Juliette,

    Je suis très heureux de te confirmer

que mes parents sont enfin d'accord :

ils t'invitent dans notre résidence

secondaire en Bourgogne pour les

prochaines vacances. Si tu acceptes, tu

vas découvrir cette belle région et ses

vignobles,   Tu vas goûter les meilleurs

vins, apprécier la cuisine

bourguignonne– notre gastronomie est

très réputée.

    On va pouvoir également faire des

excursions, visiter une usine et voir

comment on fabrique la fameuse

moutarde de Dijon. Il ne faut pas non

plus oublier les balades dans les

ruelles du vieux quartier de la ville, ni

la possibilité de mieux connaître

l'histoire, car nous avons beaucoup de

monuments.

    J'attends ta réponse avec impatience

et j’espère te revoir très bientôt.

                         Bien amicalement,

                                                        

Pierre

Mademoiselle Juliette Lambert

14, avenue des Mimosas

75015 PARIS

 

Vrai/ Faux/ On ne sait pas? Cochez (X) la case correspondante:

    VRAI FAUX ON NE SAIT PAS

1. Les parents de Pierre ne sont pas d’accord

avec cette invitation

     

105

Page 106: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

2. La famille de Pierre a une deuxième

maison

     

3. Pierre propose des promenades.      

4. Juliette accepte l’invitation de Pierre      

5. L’amie de Pierre habite à Paris

II. Vocabulaire et grammaire- 25 p

1. SOIRÉE D’ANNIVERSAIRE - 8p

Demain, c’est l’anniversaire de Sophie, la petite amie de Philippe, et il va lui préparer une soirée

en tête-à-tête. Lisez la liste ci-dessous et dites dans quels magasins il va faire ses courses.

1. du fromage (camembert)

2. une bouteille de champagne

3. du saumon

4. une carte d'anniversaire

5. un cadeau : un parfum

6. un gâteau d'anniversaire

7. des fleurs

8. du pain

106

À la boulangerie

Chez le fleuriste

À la papeterie

À la parfumerie

À la pâtisserie

À la fromagerie

Au supermarché

Chez le traiteur

Page 107: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

2. Complétez selon le modèle, en utilisant le comparatif. 5p

1. En hiver, les nuits sont  plus longues que  les jours. ← (+ long)

2. Le vin espagnol est ……………………………..   le vin français. ← (= bon))

3. Le chocolat noir est  ………………………….le chocolat blanc. ← (+ bon)

4. La voiture est  ………………………………le TGV. ← (- rapide)

5. Dans les grandes villes, le bus est  ……………………..le métro. ← (+ lent)

6. Ta jupe est  ………………………………….la jupe de Charlotte. ← (- court)

3. Donnez des indications pour aller à la gare. Utilisez le présent.

6p

- Excusez-moi, Monsieur, pour arriver à la gare ?

- Pour arriver à la gare, vous (prendre)……………………..cette rue et vous (aller)

……………..tout droit.

- Je (pouvoir) ………………….aller à pied ?

- Oui, la gare (ne pas être) ……………………..loin, mais si vous (avoir)………………..des

bagages, vous (devoir)………………..prendre un taxi.

- Merci, Monsieur.

4. Reconstituez des phrases cohérentes à partir des deux colonnes. Attention au choix des

auxiliaires. 6p

1. Nous avons a. levé à minuit.

2. Justine est b. réussi ton examen ?

3. As-tu c. fait un exercice très intéressant.

4. J’ai d. allés faire une visite au musée

5. Hier, les étudiants sont e. partie étudier à Rome.

6. Je me suis f. parlé à notre professeur après la classe

107

Page 108: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

1 2 3 4 5 6

108

Page 109: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

IV. Production écrite- 25p

Vous avez passé le dimanche dernier dans la forêt, avec vos cousins. Vous racontez votre

expérience dans un e-mail à votre correspondant français. (8 -10 lignes)

…………………………………………………..

FICHE DE TRAVAIL- CLASA A 7-A

I. Choisis la préposition correcte :

a ) Elles ont une maison à/chez la campagne et je passe quelques semaines à/chez elles.

b ) Elles reviennent de/du/d' Belgique et elles vont à/en/au Canada.

c ) Il va à/en/au Paris, à/en/au France et puis à/en/aux États-Unis.

d ) Hélène habite à/chez son frère , à/chez Bucarest.

e )-Va à/chez l'hôpital! Va à/chez le docteur!

f ) Il rentre des/du/d' Alpes où il a participé à une compétition sportive. Son épouse revient

de/du/d' Brésil.

g) Nous allons à/au/en Normandie.

II. Mettez les verbes entre parenthèses au présent :

a) Nous (dessiner)..................................... la carte de France.

b) Ils (finir).....................................les devoirs.

c) Vous (dormir)...............................................en quelques instants.

d) Nous (voir).............................................tous nos livres.

e) Tu (avoir)....................................... un bon ami.

f) Vous (faire)................................................vos travaux.

g) Elles (venir)....................................en ville.

h) Ils (prendre).............................................un bouquet de fleurs.

i) Ils (aller)...................... ................à la montagne.

109

Page 110: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

j) Nous (écrire)............................la dictée.

III. Mettez les verbes entre parenthèses au futur simple:

-Dis-moi, Nathalie, qu'est-ce que tu (faire) ce week-end?

- Samedi matin, je (étudier) aux maths à la bibliothèque avec Samuel.

Après, nous (regarder) le dernier film de Juliette Binoche. Et toi?

- Mes parents (aller) le weekend chez ma tante et moi aussi.

- Ah, je comprends. Vous (déjeuner) en famille.

IV. Trouvez la question :

a) Oui, nous étions présents à cette manifestation écologiste.

b) Non, je ne jetais pas les papiers par terre.

c) Oui, ils parlaient souvent de cette catastrophe.

V. Compare et complète en utilisant les signes proposés :

(˃) Les voyages sont ……………..instructifs…………..les films.

(=) Les animaux sont…………….intelligents…………les hommes.

(˂ ) Le train est………………..rapide…………….la voiture.

(˃) La nature est…………….intéressante……….l’ordinateur.

(˂) Un appartement est ……………..grand…………une maison.

VI. Choisissez la forme correcte pour chaque phrase :

Il ……….. ses valises hier.

a) faire b) ai fait c) avons fait d) a fait

Nous……… ce roman la semaine passée.

a) avons lu b) lire c) ai lu d) as lu

La fleur …….. beaucoup.

a) avons grandi b) suis grandi c) a grandi d) est grandi

Béatrice…………... vers son bureau très tôt le matin.

a) a parti b) est partie c) avez parti d) êtes partis

110

Page 111: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

FICHE DE TRAVAIL

SUBIECTUL I

a) Mettez les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif et puis les sujets au pluriel

et faites les transformations nécessaires:

Tu (se promener) dans le parc ce matin.

………………………………………………………………………………………….

Je (choisir) une maison dans le quartier du nord.

………………………………………………………………………………………….

Il (faire) de longues excursions à la montagne.

…………………………………………………………………………………………..

b) Mettez les verbes au futur simple et puis les sujets au singulier et faites les

transformations nécessaires:

Ils veulent faire du vélo à la fin de la semaine.

………………………………………………………………………………………………

Vous venez chez nous pour fêter Noël.

………………………………………………………………………………………………

Nous disons la vérité au professeur.

………………………………………………………………………………………………

c) Donnez les participes passés des verbes entre parenthèses :

Tu as (voir) ……………….. un film intéressant.

Ils ont (lire)…………….. cette nouvelle dans le journal.

Tu as (prendre)…………….des photos à la montagne.

Elle a (regarder)…………….. la pièce de théâtre à la télé.

SUBIECTUL al II-lea

111

Page 112: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Complétez les points par:

ma;ta;sa / mon;ton;son ( plusieurs possibilités) (1,5px6)9p

a) Il me donne…………nouvelle adresse.

b) Tu parles de …………histoire d’amour.

c) Christine est………….meilleure amie.

d) …………..bicyclette est devant la porte d’entrée.

e) Il va rencontrer……………copine au cinéma.

f) …………….ordinateur se trouve sur le bureau.

Le masculin des séquences indiqués :

- Viens. Je veux te présenter (ma copine)…………….. …..C’est ( ma collègue)

……………...... de banc et (une bonne élève)………………..

- (La fille)………………….aux cheveux blonds ? Mais c’est (ma voisine)

…………………….. En plus, (sa mère)……………….est (une amie)………………..de (ma

tante)…………………...

SUBIECTUL al III- lea

Mettez les mots suivants dans l’ordre pour former des phrases :

1) il y a / parc / sa maison/ derrière/ un beau

…………………………………………………………………………………………………

2) je te présente/ copains / Monique et Christian/ mes nouveaux

………………………………………………………………………………………………

.

3) vous ne connaissez pas/ mon ancien/ M. Dumont/ collègue de classe

112

Page 113: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

………………………………………………………………………………………………

.

4) dans/ un bel/ Hélène/appartement/ moderne/ habite

………………………………………………………………………………………………

..

5) Regarde, / Pierre/ c’est/ de/ le nouvel / Monique/ ami /

………………………………………………………………………………………………

.

Fiche de travail - Clasa a VII-a

I. Complète les points par l’article partitif, l’article défini ou la préposition de selon le cas.

113

Page 114: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Dans la cuisine maman prépare le petit déjeuner. Aujourd’hui il y a _____ beurre,

_____ fromage, _____ oeufs, _____ confiture et _____ miel. Comme toujours, maman nous

offre _____ chocolat au lait et _____ thé. Maman ne boit jamais _____ lait, elle préfère _____

café, le matin. Je prends un peu _____ fromage et beaucoup _____ confiture. Je ne mange pas

_____ oeufs. Le lait est pour moi seul. Papa n’aime pas _____ lait. Il boit une tasse _____ thé.

14 points

II. Complète avec l’auxiliaire ÊTRE ou AVOIR selon le cas:

1. Il _______ passé me voir hier soir.

2. Il _______ passé ses vacances à la mer.

3. Je _______ sorti en ville avec mes amis.

4. Je _______ sorti ma caméra et j’ai pris quelques photos.

5. Nous _______ descendu l’escalier en vitesse.

6. Nous _______ descendus dans la cave. 6 points

III. Mets les verbes entre parenthèses aux temps indiqués:

1. L’été prochain j’(avoir – futur simple) la possibilité de faire le tour du monde.

2. Elle (venir – passé composé) à temps à la gare.

3. Nous (choisir – imparfait) la forme correcte du verbe.

4. Tu (aller – futur simple) chez tes grands – parents.

5. On (devoir – imparfait) travailler du matin jusqu’au soir. 5 points

IV. Réponds affirmativement aux questions suivantes. Remplace les mots soulignés par les

pronoms compléments d’objet direct convenables.

1. Vous avez lu cette revue?

2. Visiterez – vous cette région?

3. Tu as mis la table?

4. Est – ce qu’ils ont admiré le paysage?

114

Page 115: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

5. Tu prends ton sac? 5 points

V. Comment as – tu passé le week – end dernier?

(10 lignes au minimum) 15 points

Test en français

Nom / Prénom:

Date:

1. Complétez avec l’indicatif présent du verbe : 3p x 20= 60p

1) Je (avoir) ……………………….un chien et un chat.

2) Vous (être) ……………………..amis.

3) Nous (vouloir) ………………… faire des voyages.

4) Tu (avoir)………………………. un frère et une sœur.

5) Ils (travailler)………………….. à la pharmacie.

6) Nous (parler)……………………… français, anglais et espagnol.

7) Je (aller)……………………… .... en ville.

8) Elles (être)………………………. mes amies.

9) J’ (aimer) ……………………… ..la musique et les animaux.

10) Il (aller)…………………………...à la campagne.

11) Les enfants (finir) …………..........les classes à midi.

12) Michelle (choisir) ……………………………………la robe rouge.

13) Moi et Monique (chercher) ………………………….une petite maison à la campagne.

115

Page 116: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

14) Toi et Paul (finir) …………………………………….les devoirs vite.

15) Tante Adèle ( habiter)…………………………………un nouvel appartement.

16) Elle (aimer) …………………………………………...le chocolat noir.

17) Vous (aller) …………………………………………….cet été à la mer.

18) Papa (se réveiller) ……………………………………....à 7 heures.

19) Mes voisins (avoir)………………………………………un grand jardin.

20) Nous (finir)……………………………………………….le travail à dix-sept heures.

2. Complétez les points par :

a) les articles convenables: 1p x 10 = 10p

J’ai parlé avec …………….. parents de Paul pour ………..séjour à la mer.

Il a acheté ………………. voiture noire et …………… appartement dans

………………. ville de Bucarest.

…… ami de Marie habite à la campagne dans …….. petit village .

J’ai ……….. amie italienne et ………… amis allemands.

….. fils du guide est sympa.

b) les prépositions convenables: 2p x 10= 20p

Paulette veut aller ……….. Italie pour trois semaines.

Papa vient ………. Maroc dimanche soir et, puis, il va ……… Brasov.

Mon oncle travaille ………….. États-Unis depuis quatre ans.

Ma cousine rentre ………….... Espagne vendredi et, puis, nous allons ensemble ……..

Canada.

………… Paris nous sommes restés une semaine et ……………. Roumanie deux jours.

Elle vient ……… Portugal et son frère ……….. États-Unis.

116

Page 117: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Concursul „J’aime le français”

I. Compréhension des écrits – 20p

A. Lisez attentivement le texte:

Ces Parisiens qui ont choisi de vivre à une heure de la capitale

Il faut 50 minutes pour traverser Paris en métro : c’est huit minutes de plus que pour aller à

Chartres en train. Avec la multiplication des lignes de TGV*, les villes de province comme Lille,

Le Mans, Tours, Rouen, Orléans, Chartres ou encore Amiens ne sont plus qu’à une heure de la

capitale. Alors, les provinciaux sont de plus en plus nombreux à venir travailler à Paris. Ils ont

un avantage important : en effet, un grand deux-pièces à Paris coûte aussi cher qu’un

appartement de 100 mètres carrés en plein centre de Tours. De plus en plus de Parisiens sont

aussi séduits par l’idée d’aller s’installer à 100, 150 et même 200 kilomètres de la capitale.

La pollution, le prix du loyer, la circulation automobile, le sentiment d’insécurité sont les

raisons pour lesquelles ils veulent partir en province. L’atmosphère des petites villes est

chaleureuse et les gens apprécient aussi la proximité de la nature et la variété d’activités

sportives.

Mais vivre entre Paris et la province a un prix. L’abonnement mensuel pour le train coûte de 115

à 230 euros et il y a un autre inconvénient : il y a moins de TGV que de métros et les trajets sont

très longs. Alors, on sort moins et on voit moins ses amis...

D’après 20 minutes, 23/05/05.

Répondez aux questions en écrivant la réponse ou en cochant (x) la bonne case :

( 13p)

1. Ce texte vient : 1,5p

□ d’un journal.

□ d’un livre.

117

Page 118: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

□ d’une brochure touristique.

2. On parle des personnes qui… 1,5p

□ habitent et travaillent à Paris.

□ habitent en province et travaillent à Paris.

□ habitent à Paris et travaillent en province.

3. Cochez dans la colonne vrai ou faux. Justifiez votre réponse en citant une phrase ou une

expression du texte. 10p

Vrai Faux

1. Un petit appartement à Paris coûte le même prix qu’un grand

appartement en province.

Justification

2. Les gens veulent quitter Paris parce qu’il y a beaucoup trop de

voitures.

Justification :

3. Le prix des trajets en train n’est pas très cher.

Justification :

4. Il y a plus de métros que de TGV.

Justification :

5. Quand les Parisiens déménagent en province, ils peuvent aussi sortir

comme avant.

Justification :

118

Page 119: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

B. Eddie Lagraine est un jeune chanteur. Sa biographie n’est pas

longue, mais elle est en désordre. Remettez-la en ordre (1-7)-

7p

...... À l’âge de 11 ans, ses

parents décident de déménager et de

s’installer à Paris.

..... Il forme le groupe DeRêve avec son

ami Vincent et se produit dans des petites salles

de province.

..... Enfant, il découvre la musique avec

son père, saxophoniste dans un groupe de jazz

amateur.

..... Il est né dans une petite ville de l’est

de la France.

..... Grâce à son single « le baiser de l’été », il devient l’idole des 15-

25 ans.

..... Au lycée, il rencontre Vincent qui deviendra son partenaire.

..... Arrivé à Paris, il apprend la musique et commence à jouer de

plusieurs instruments.

III. Vocabulaire et grammaire – 25 p

1. Associez chacun de ces noms à un produit ou service proposé.

Complétez le tableau- 5p

119

Page 120: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

1. argent a. papeterie

2. bijoux b. lycée

3. cahiers c. restaurant

4. cours d. pharmacie

5. lettres e. poste

6. livres f. boulangerie

7. médicaments g. bijouterie

8. menus h. librairie

9. pain i. boucherie

10. viande j. banque

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Choisissez le préfixe correct pour compléter les adjectifs des phrases suivantes. 6p

a. Malgré les efforts de ce ministre, ses résultats sont ……suffisants. IN - IM - DES

b. Il y a eu des changements ……portants au sein de l’organisation.. IN – IM - INTER

c. Le livre de Stéphane Hessel est …….connu auprès des jeunes. SUR-IM-ARCHI

d. Il est totalement …….moral de faire travailler les gens dans ces conditions ! IN-IM-

3. Regarde le modèle et complète : (9p)

A. Je fais un pique-niqueB. Elle fait un pique-nique

C. Elle a fait un pique-

nique

1. Je dis : « Bonjour ! »

2. Elle est malade.

120

Page 121: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

3. Elle a eu froid.

4. Elle voit un film.

5. Je vais à la gare.

6. Elle prend le train.

7. Elle est venue de Paris.

8. Je mets une robe.

9. Je lis un journal.

4. Imaginez de qui l’on parle dans les phrases suivantes. 5p

1. Je lui raconte ma journée le soir au téléphone : ma meilleure amie

2. On leur apprend à nager vers 6 ans :……………………………………………………

3. Nous lui parlons presque toujours en français :…………………………………………

4. On leur réserve des places dans le métro :………………………………………………..

5. Vous lui demandez des conseils :…………………………………………………………

6. On peut leur donner beaucoup de devoirs :……………………………………………….

121

Page 122: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

IV. Production écrite – 25 p

Vous recevez le mail suivant.

Pierre [email protected]

Bonjour les amis,

Comme tous les ans, je prépare mes prochaines vacances d’été, mais je ne

sais pas encore où aller. Certains d’entre vous ont peut-être des idées de

destination : mer, montagne ou pays étrangers ? Racontez-moi un voyage

qui vous a plu. Merci, Pierre.

Vous répondez à Pierre pour lui conseiller une destination pour ses vacances :

vous décrivez l’endroit, vous parlez des activités que vous avez faites et vous dites

ce que vous avez aimé. (10-12 lignes)

……………………………………

122

Page 123: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

I Épreuve écrite

Nom/prénom:

Date/ Classe:

1. Complétez avec l’indicatif présent du verbe et puis avec le passé composé :

1px40=40p

21) Nous (regarder) ……………………………………………………….un chien et un

chat.

22) Tu (être) ………………………………………………………….…...mon ami.

23) Vous (vouloir) …………………………………………………….… faire des

voyages.

24) Ils (avoir)……………………. …………………………………….....un frère et une

sœur.

25) Marie (travailler)……………………………………………………....à la pharmacie.

26) Tu (parler)………………………………......................... ….français, anglais et

espagnol.

27) Il (aller)………………………. …………………………………….....en ville.

28) Ils (être)………………………………….............................................. mes amis.

29) Ils (faire)……………………………………………………...une composition en

français.

30) Nous (finir)……………………………………………………………. la lettre.

31) Mes amis (lire)………………………………………………………….le devoir.

32) Les filles (venir) ……………………………………………………….chez moi.

33) Ils (choisir)……………………………………………………….…..une nouvelle

voiture.

34) Vous (lire)……………………………………………………………l’exercice.

35) Paul et Monique (vouloir)…………………………………………….un bon métier.

36) Vous (réussir)………………………………………………….......….à passer

l’examen.

37) Maman (trouver)………………...........................................................du fromage.

38) Mes parents (venir)………………………………………………..…..du voyage.

39) Nous (écouter)………………………………………………………....de la musique.

123

Page 124: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

40) Je (connaître)…………………………………………………………..ce garçon.

2. Traduisez en français : 10p x 3=30p

Ele au mers cu voi in acest an in excursie la mare.

……………………………………………………………..

Fratele vostru s-a nascut pe 15 decembrie 1982.

…………………………………………………………….

Copilul mananca ciocolata, unt si multe mere.

…………………………………………………………….

3. Écrivez en lettres : 5px4=20p

1439-

876-

5294-

338-

II Épreuve écrite

Nom/prénom:

Date/ Classe:

1. Complétez avec l’indicatif présent du verbe et puis avec le passé composé :

1px40=40p

2. Je (regarder) ………………………………………………………….un chien et un

chat.

3. Vous (être) ……………………………………………………………..amis.

4. Nous (vouloir) …………………………...……………………………faire des

voyages.

5. Tu (avoir)……………………. ……………………………………....un frère et une

sœur.

6. Ils (travailler)………………………………………………………… à la pharmacie.

124

Page 125: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

7. Nous (parler)………………………………………………... français, anglais et

espagnol.

8. Je (aller)………………………. …………………………………..…..en ville.

9. Elles (être)…………………………………………………………….. mes amies.

10. Vous (faire)…………………………………………………..une composition en

français.

11. Il (aller)………………………………………………………………......à la

campagne.

12. Mes amis (écrire)……………………………………………………..….le devoir.

13. Vous (venir) ……………………………………………………………..chez moi.

14. Ils (pouvoir)………………………………………………………………chanter très

bien.

15. Nous (lire)………………………………………………………………..…l’exercice.

16. Paul et Pierre (vouloir)………………………………………………….…..un bon

métier.

17. Tu (réussir)……………………………………………………………...à passer

l’examen.

18. Maman (acheter)………………....................................................................du

fromage.

19. Mes parents (aller)…………………………………………………………..en voyage.

20. Vous (écouter)……………………………………………………………....de la

musique.

21. Nous (connaître)…………………………………………………………….ce garçon.

4. Traduisez en français : 10p x 3=30p

Voi faceti mult sport in fiecare zi.

……………………………………………………………..

Sora ta s-a nascut pe 19 octombrie 1978.

…………………………………………………………….

Mama bea in fiecare dimineata cafea, lapte si putina apa minerala.

…………………………………………………………….

5. Écrivez en lettres : 5px4=20p

125

Page 126: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

1357-

739-

6584-

328-

Clasa a VIII-a

I. Complète par qui, que, quoi, dont, où:

1. Tu es entré au moment _______ je parlais au téléphone.

2. C’est l’armoire _______ j’ai perdu la clé.

3. Voilà l’ami à _______ je fais confiance.

4. C’est la chose à _______ tu dois réfléchir.

5. Voici l’article _______ tu voulais lire. 5 points

II. Mets les verbes entre parenthèses aux temps indiqués:

1. Nous (dire – passé composé) ce que nous pensions.

2. Elles (venir – plus – que – parfait) regarder la télé chez nous.

3. Vous (devoir – futur simple) travailler davantage.

4. Je (prendre – futur proche) de la salade.

5. Ils (partir – passé recent).

6. Nous (choisir – présent) le bracelet en or.

7. Je (être – conditionnel présent) content de te revoir.

8. Elle (savoir – imparfait) ce qui se passait. 8X2=16 points

III. Mets les verbes entre parenthèses au mode et au temps convenables:

126

Page 127: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

1. Les touristes (pouvoir) prendre de belles photos s’il ne pleuvait pas.

2. Nous irons au bois s’il (faire) beau.

3. Vous arriveriez à l’heure si vous (prendre) le bus.

4. S’il (ne pas être) si dissipé, il aurait de meilleurs résultats. 4 points

IV. Remplace les mots soulignés par les pronoms compléments d’objet direct

convenables:

1. – Vous avez lu cette revue?

2. – Visiterez – vous cette région?

3. – Je vais écrire mon devoir.

4. – Tu as lu ces romans policiers.

5. – Nous avons écouté ces cassettes. 5 points

V. Quels sont, selon toi, les avantages et les désavantages des médias audiovisuels?

(10 lignes au minimum). 15 points

127

Page 128: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Clasa a VIII-a

SUBIECTUL I - 30 p

1. Mettez les verbes au temps convenable: 2px5=10p

a. Il y a deux jours, tu (venir)………….………………..…..en ville, aujourd’hui

nous (écrire)………………………..une composition et demain tu (aller)

……………….. avec nous en excursion.

b. Comme d’habitude, vous (parler)…………………………...….français avec vos

cousins.

c. Le mois prochain ils (venir)………………………………….chez nous en France.

2. Mettez les verbes au temps indiqué: 2px5=10p

a) Vous (dire – indicatif présent)…………………………... toujours la verité.

b) Moi et Paul (pouvoir- imparfait)…………………………...lire cet article.

c) Je (vouloir – conditionnel présent)………………………………...du chocolat.

d) Vous (aller - plus-que-parfait)……………………………en voyage à Brasov.

e) Marie (pouvoir – futur simple)………………………………..finir son travail.

3. Transformez au conditionnel présent: 2p x5=10p

a) Vous devez être prudent.

……………………………………………….

b) Tu choisis un bel appartement.

……………………………………………………………..

c) Il y a du monde dans cette pièce.

128

Page 129: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

……………………………………………………………..

d) Tu peux manger ces fraises.

……………………………………………………………..

e) Elles viennent avec nous en voyage cette semaine.

……………………………………………………………….

SUBIECTUL al II-lea - 30p

1. Mettez en relief les séquences soulignées en utilisant: c’est…qui / que; ce sont …

qui/que: 2p x5=10p

1. J’ achèterai un équipement informatique dernier cri.

………………………………………………………………………………..…

2. Les enfants testent le nouvel ordinateur.

……………………………………………………………………………..……

3. L’ordinateur portable va remplacer les livres de cours.

…………………………………………………………………………………..

.

4. Il va participer à ce concours dimanche.

…………………………………………………………………………………

5. Ils font du tennis.

…………………………………………………………………………………

2. Remplacez lez mots soulignés par un pronom et réécrivez les phrases: 2px5=10p

129

Page 130: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

a) Papa travaille à l’université. a)

…………………………………………………

b) J’ai vu mes voisins au centre-ville. b)

………………………………………………….

c) Tu as parlé de ce bon film. c)

…………………………………………………..

d) Pierre s’intéresse à son amie. d)

…………………………………………………

e) Il montre sa voiture à son copain. e)

………………………………………………...

3. Complétez les points par les pronoms relatifs simples: 2px5=10p

a) Voilà le garçon ……………………….parle très bien allemand.

b) À l’époque ……………………………….. j’étais étudiant il y avait ce théâtre.

c) L’école …………………….elle est la directrice, se trouve dans mon quartier.

d) Je te présente la fille …………..j’ai connue hier soir.

e) En…………….. est-elle faite, cette table?

SUBIECTUL al III-lea -20p

4. Répondez affirmativement et négativement aux questions suivantes: 2,5p/

réponse=10p

Pourriez-vous me dire la verité?

-

-

Es-tu arrivé plus tôt ?

-

-

5. Posez des questions pour les réponses suivantes: 2,5p x 2=5p

- Oui, il a écrit la composition en français.

- …………………………………………….

- Non, nous n’avons pas bu de café.

130

Page 131: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

- ……………………………………………...

6. Transformez les numéraux cardinaux en numéraux ordinaux: 1p x5= 5 p

a) Marie a eu neuf chiens et trois chats.

- ……………………………

- …………………………….

b) Vous avez cinq stylos, vingt et un livres et huit cahiers.

…………………………………………

………………………………………….

………………………………………….

7. Entourez la bonne réponse: 2px5= 10p

a) Je n’achète pas de / de l’ / du sucre, je n’achète que du / de la / de l’ farine .

b) Au petit déjeuner, Monique boit du/ de l’/ de jus naturel de pommes .

c) On va écrire beaucoup des / de / les problèmes pour demain.

d) Grand-mère a acheté deux kilos des / du / de pommes de terre pour samedi.

10 points d’office

131

Page 132: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Clasa a IX-a

CLASA a IX-a

I. Complétez les cases : ( 0,50p x 64) 32 p

PRÉSENT PASSÉ COMPOSÉ

INFINITIF Vous Ils Je elles

1 achetez

2 aller

3 rangent

4 J’ai grandi

5 se promener

6 J’ai voulu

7 venir

8 sont sorties

9 pouvoir

10 prennent

11 voyez

12 J’ai mis

13 Ells ont écrit

14 disent

15 recevez

16 offrir

Complétez avec les degrés de comparaison demandés: ( 1p x 10) 10 p

132

Page 133: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Fabrice et Denis ont 18 (sur 20) en maths. Georges a 12 (sur 20)

BON

Fabrice est …………. bon en maths que Denis. Fabrice est …………………en maths que

Georges.

Georges est ……………… bon que Denis. Fabrice et Denis sont………………bons en

maths.

Ils sont……………………..de la classe.

Josiane fait 1,30 m. Robert a une taille de 1,70 m, tout comme Michel.

PETIT / GRANDE

Josiane est………….petite. Elle est………….petite que Robert,……………..grande que

Michel.

Elle est…………….petite de tous les trois. Elle est…………….grande de tous.

II. Mettez les verbes entre parenthèses au temps verbal approprié / (2p x 8) 16 p

1. S’il fait beau, ils (aller) peut-être faire une promenade. …………………………….

2. Claire (pouvoir) faire du judo si elle a assez de temps. ………………………………

3. Si Alain aime le cinéma, il (vouloir) y aller souvent. ……………………………….

4. Prenez un pull si vous (avoir) froid ! ……………………………………………….

5. Si la voiture de Marc fonctionne, il (aller) voir Claire ce soir. ………………………

6. Si Claire a un téléphone, elle (aider) Alain résoudre le problème.

……………………..

7. Allain (venir) peut-être avec Claire s’il ne va pas à la piscine avec ses

amis…………..

8. Mais pour cela, il (falloir) qu’Alain aime Claire et que Claire aime bien Alain.

………

133

Page 134: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

III. Complétez les blancs avec les articles : «  du, de la, de l’, des » ou avec la

préposition « de (d’) » d’après le cas : (1p x 17) 17 p

Je vais au supermarché pour acheter des aliments ; c’est l’anniversaire de maman. Je

veux………poisson frais, je ne veux pas……..poisson congelé. Je vais acheter une

bouteille…….huile végétale mais maman a dit d’acheter……….huile d’olive. On a

commandé quatre tranches……..viande de bœuf mais nous avons reçu………viande de

dinde. J’aime les gâteaux préparés à la maison et je vais préparer une tarte aux fruits. C’est

pourquoi j’achète…….fruits. Il suffit un kilo…….farine, assez……œufs,…….beurre et

beaucoup…….biscuits. Un paquet…….spaghettis pour le plat principal et je ne dois pas

oublier le vin. Notre famille ne boit que……vin blanc. Il faut que je prenne aussi………eau

minérale.

Elle aime les bonbons. Je prendrai une boîte……bonbons,…….belles fleurs

et………..musique.

IV. Remplacez par le pronom adverbial convenable les séquences soulignées 

(1p x 5 + 2p x 5) 15 p

1. Elle a rencontré Marie dans la rue.

…………………………………………………………………………………………………

2. Vous avez consenti à nous prêter votre voiture.

…………………………………………………………………………………………………

3. Elles ont discuté du projet d’élever des animaux.

…………………………………………………………………………………………………

4. Il a acheté un appartement pour l’anniversaire de son amie.

………………………………………………………………………………………………

5. Nous venons de prendre du sucre au supermarché.

……………………………………………………………………………………………….

Notă : Timp de lucru 2 ore.

134

Page 135: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Toate subiectele sunt obligatorii.

Se acordă 10p din oficiu

Bon courage!

BAREM DE CORECTARE

I. Complétez les cases : ( 0,50p x 64) 32 p

PRÉSENT PASSÉ COMPOSÉ

INFINITIF Vous Ils Je elles

1 acheter achetez achètent J’ai acheté elles ont acheté

2 aller allez vont je suis allé(e) elles sont allées

3 ranger rangez rangent j’ai rangé elles ont rangé

4 grandir grandissez grandissent j’ai grandi elles ont grandi

5 se promener vous promenez se promènent je me suis promené(e) elles se sont

promenées

6 vouloir voulez veulent j’ai voulu elles ont voulu

7 venir venez viennent je suis venu(e) elles sont venues

8 sortir sortez sortent je suis sorti(e) elles sont sorties

9 pouvoir pouvez peuvent j’ai pu elles ont pu

10 prendre prenez prennent j’ai pris elles ont pris

11 voir voyez voient j’ai vu elles ont vu

12 mettre mettez mettent j’ai mis elles ont mis

13 écrire écrivez écrivent j’ai écrit elles ont écrit

14 dire dites disent j’ai dit elles ont dit

15 recevoir recevez reçoivent j’ai reçu elles ont reçu

16 offrir offrez offrent j’ai offert elles ont offert

Complétez avec les degrés de comparaison demandés: ( 1p x 10) 10 p

135

Page 136: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

aussi bon; meilleur; moins bon; très bons; les meilleurs

très petite ; plus petite/ moins grande; la plus petite ; la moins grande

II. Mettez les verbes entre parenthèses au temps verbale approprié / (2p x 8) 16

p

1) iront ;2) peut/ pourra ; 3) veut ; 4) avez ; 5) ira ;6) aidera ;7) Allain viendra ;8) il faut

III. Complétez les blancs avec les articles : «  du, de la, de l’, des » ou avec la

préposition « de (d’) » d’après le cas : (1p x 17) 17 p

du / de/ d’/ de l’/ de/ de la / des/ de/ d’/ du/ de/ de/ du/ de l’/ de/ de/ de la

V. Remplacez par le pronom adverbial convenable les séquences soulignées 

(1p x 5 + 2p x 5) 15 p

1p pentru identificare şi 2 puncte pentru localizare

1) Elle y a rencontré Marie. 2) Vous y avez consenti.

3) Elles en ont discuté. 4) Il en a acheté pour l’anniversaire de son amie.

5) Nous venons d’en prendre au supermarché.

Notă : Timp de lucru 2 ore.

Toate subiectele sunt obligatorii.

Se acordă 10p din oficiu

136

Page 137: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Épreuve écrite

Nom/Prénom:

Date:

1. Choisissez la forme correcte: 0,5 x5=2,5p

a. Hier, tu iras / es allé / vas en ville, au supermarché.

b. La semaine prochaine nous avons pu / pourrez / pourrons visiter ce château.

c. Maintenant, Paul écrira / écrit / écris le devoir en français.

d. Les filles vont / sont allées / ont aujourd’hui à l’école.

e. D’habitude, maman finisse / finissait / finit le travail plus tard.

2. Transformez les phrases en mettant les verbes au plus-que-parfait: 0,5 x3=1,5p

a. Tu connais les parents de mon ami.

……………………………………

b. Je viens chez toi samedi soir.

…………………………………….

c. Ils sont partis pour la France.

……………………………………

3. Mettez les verbes entre paranthèses au temps convenable: 0,5 x 4=2p

a. Je (savoir - imparfait) ……………………………………. la réponse.

b. Vous (venir –passé composé) ……………………………..chez moi pour

l’anniversaire de papa.

c. Lundi, Paul (parler – futur simple) …………………………..au professeur.

d. Vous (dire-ind. présent) …………………………………la vérité.

4. Formez: 1 x 3=3p

- une phrase où le vb est au futur proche.

- une phrase où le vb est à l’imparfait.

137

Page 138: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

- une phrase où le vb est à l’indicatif présent.

1 point d’office

Anexa

Fiche de travail – les pronoms compléments

Les pronoms d'objet direct

A. Transformez sur le modèle : J’écris un poème.

Je l’écris.

1. J'ai vu mon père.

___________________________________________________________________________

2. Nous allons lire le livre.

___________________________________________________________________________

3. J'étudie le français.

___________________________________________________________________________

4. Vous n'avez pas regardé le film.

___________________________________________________________________________

5. Il préfère faire le ménage demain.

___________________________________________________________________________

138

Page 139: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

6. Ecoutez le professeur.

___________________________________________________________________________

7. Elle doit prendre l'avion ce soir.

___________________________________________________________________________

8. Ne lisez pas le livre de Flaubert.

___________________________________________________________________________

9. Nous n'avons pas rencontré ton ami au restaurant.

___________________________________________________________________________

10. Nous prenons l'avion demain matin.

___________________________________________________________________________

11. Ils ont quitté leurs amis à minuit.

___________________________________________________________________________

12. Nous ne voulons pas lire le journal.

___________________________________________________________________________

Clasa a IX-a, L1/ LA PHRASE NÉGATIVE

Există situații când nu se mai pune pas, cea de-a doua parte a negației :

- Când în propoziție există deja un cuvânt negativ (indéfinis négatifs):

personne = nimeni

aucun/aucune = niciun/nicio

139

Page 140: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

nul/nulle = nimeni

jamais = niciodată

rien = nimic

nulle part = niciunde

ni ... ni = nici ... nici

non plus = nu mai/nici

pas encore = nu încă

Ex : Je ne vois pas l’affiche.

Je ne vois personne dans la rue.

Ex : Je ne mange pas de fruits.

Je ne mange jamais de fruits.

- Cu verbele (folosire facultativă):

cesser = a înceta

oser = a îndrăzni

savoir = a ști

pouvoir = a putea

Ex : Je n’ose lui parler./ Nu îndrăznesc să-i vorbesc.

- În anumite expresii și proverbe :

À Dieu ne plaise ! = Doamne ferește !

Qui ne dit mot, consent. = Cine tace, consimte.

140

Page 141: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Observație : În propoziția negativă, articolele nehotărâte: un, une, des și cele partitive : du,

de l’, de la, des sunt înlocuite de prepoziția de.

Ex : Je bois du café. Ex : J’achète une tarte.

Je ne bois pas de café. Je n’achète pas de tarte.

!!! Acestă schimbare nu se mai respectă cu verbul être.

Ex: C’est du lait. / Ce n’est pas du lait.

Ce sont des images. / Ce ne sont pas des images.

Exercices

1. Mettez les verbes suivants : 2x10vb=20p

au passé composé:

Vous (aller)……………………………………………………………..à la

campagne.

Il (parler)…………………………………………………………………avec

nous en français.

Vous (se laver)………………………………………………………..les mains.

Elles (partir)…………………………………………………………….en

excursion.

Moi et maman (acheter)…………………………………………un cartable

rouge.

à l’indicatif présent:

Tu (s’habiller) ………………………………………………………..en

vitesse.

141

Page 142: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Pierre (aller) ………………………………………………………….chez

grand-mère.

Mes cousins (savoir) ………………………………………………les

exercices.

Ils (pouvoir) ……………………………………………………………

manger une glace.

Nous (réussir) ……………………………………………………….passer

l’examen.

2. Complétez les points : 1px20=20p

Pour préparer …………tarte aux pommes, on a besoin ……..sucre, ….... farine,

…… plaque …….beurre et peu …..lait.

……livre de Paul est sur………table, mais ……….plumier est dans ……..sac.

Chaque matin maman boit ……..tasse ……café et ……….eau minérale.Elle ne

boit pas ………thé

Il a écrit……….composition avec ……..stylo.

……..filles de Marie et …….garçon de Michel ont été dans ………excursion à

……….montagne.

3. Traduisez en français: 2px10=20p

In fiecare saptamana, copiii si parintii merg la tara, la bunici, sa-i ajute sa

lucreze gradina.

Dimineatã, Maria s-a trezit, s-a spalat pe fata si a plecat la scoala.

De dimineata pana seara noi privim la televizor emisiunile interesante.

El merge cu noi in excursie sambata seara.

Voi ati stiut raspunsul la intrebarile mele.

Unchiul meu este chirurg in Franta.

Toate florile din gradina bunicului miros bine.

Joi, voi terminati orele mai tarziu ca de obicei.

Azi ma trezesc la ora optsprezece si patru minute.

Paul a cumparat duminica un calculator nou.

142

Page 143: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

4. Répondez affirmativement et négativement: 2px 10=20p

Avez-vous des stylos rouges?

Est-ce que tu as parlé en francais avec papa?

C’est ton chien?

Cherchez-vous une maison?

Est-ce que tu sens cette odeur?

5. Corrigez les fautes: 1px10=10p

Dans la jardin de grande-mere il y a beaucoup des fleurs: de tulipes, des rose

et des dahlias.

-Bonjur, madam! Coment allons-vous?

6. Mettez au pluriel:

Le bureau de mon père est grand. La fille de Marie est belle et sérieuse. La

femme lit le journal chaque matin. Le grand prix a été reçu par le garçon.

Clasa a X-a

Clasa a X-a, L1/ Unité 7

L’infinitif passé

Formation :

Avoir/être

-----------------------

L’infinitif présent

Le participe passé

du verbe à conjugué

143

Page 144: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Exemples :

aimer – avoir aimé

choisir – avoir choisi

lire – avoir lu

partir – être parti

aller – être allé

se tromper – s’être trompé

avoir – avoir eu

être – avoir été

L’infinitif passé   :

- Exprime l’antériorité : Ils ont compris.

Ils semblent avoir compris.

- Peut avoir la valeur d’un plus-que-parfait : Il croyait qu’il avait réussi.

Il croyait avoir réussi.

- Est souvent utilisé après une préposition :

De Après Pour Sans

Il est désolé d’avoir

raté l’examen.

Après avoir fini le

devoir, l’enfant est

sorti dans la cour.

Elle connaît la

musique classique

pour l’avoir étudiée.

Il a traversé la rue

sans avoir vu la

voiture de police.

Exercice 1/85

Modèle : Martine a réussi (penser). – Elle pense avoir réussi.

Étapes :

- On conjugue au présent le verbe entre parenthèses ;

- On le met en tête de phrase ;

- On souligne le verbe de la phrase donnée ;

144

Page 145: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

- On conjugue ce verbe à l’infinitif passé.

Fiche de travail – les pronoms compléments

Les pronoms d'objet directA. Transformez sur le modèle : J’écris un poème.

Je l’écris.

1. J'ai vu mon père.

___________________________________________________________________________

2. Nous allons lire le livre.

___________________________________________________________________________

3. J'étudie le français.

___________________________________________________________________________

4. Vous n'avez pas regardé le film.

___________________________________________________________________________

5. Il préfère faire le ménage demain.

___________________________________________________________________________

6. Ecoutez le professeur.

___________________________________________________________________________

7. Elle doit prendre l'avion ce soir.

145

Page 146: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

___________________________________________________________________________

8. Ne lisez pas le livre de Flaubert.

___________________________________________________________________________

9. Nous n'avons pas rencontré ton ami au restaurant.

___________________________________________________________________________

10. Nous prenons l'avion demain matin.

___________________________________________________________________________

11. Ils ont quitté leurs amis à minuit.

___________________________________________________________________________

12. Nous ne voulons pas lire le journal.

___________________________________________________________________________

146

Page 147: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Les pronoms d'objet indirect

B. Transformez sur le modèle :

1. Est-ce que tu as écrit à tes parents?

Non, je ne leur ai pas écrit.

2. As-tu demandé à ta voisine d'arroser tes plantes?

Oui, je ______________________________________d'arroser mes plantes.

3. Tu vas envoyer ce colis à Pierre et Luc?

Oui, je _______________________________________ce colis.

4. Est-ce que nous allons donner notre numéro à ces hommes?

Non, nous _____________________________________notre numéro.

5. Tu m'as prêté de l'argent hier?

147

Page 148: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Non, je ________________________________________d'argent hier.

1. Pronominalisez les compléments d’objet direct et indirect dans les phrases suivantes:

- Laissez les enfants dormir ! ___________________________________________

- Offre ces fleurs à Yvonne   !

___________________________________________

- Dites aux enfants de se taire ! __________________________________________

- J’accompagne mon cousin à la gare._____________________________________

- Écrivez une lettre à vos amis ! _________________________________________

- Elle réveille sa fille à 8 heures. _________________________________________

2. Pronominalisez les deux compléments :

- Raconte le film à Marie !______________________________________________

- Lis les vers à nos amis !_______________________________________________

- Montre à Pierre les revues !____________________________________________

- Propose ce jeu à tes enfants !___________________________________________

- Rendez cette somme à mes amis !_______________________________________

- Montrez leur chambre aux voyageurs !___________________________________

3. Pronominalisez les compléments d’objet direct et indirect et mettez les phrases à la forme

négative :

- Fermez la fenêtre ! __________________________________________________

- Écoutons ces chansons !______________________________________________

- Appelle Pierre !_____________________________________________________

- Confions ce secret à Julie !____________________________________________

- Écrivez une lettre à vos amis !__________________________________________

148

Page 149: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

- Montre les albums à tes amis !

__________________________________________

4. Faites les modifications qui s’imposent :

1. Je prends le bus tous les jours pour aller travailler. →

2. Tu connais bien les voisins. →

3. J’allume la radio tous les matins en me levant. →

4. Je regarde les informations tous les soirs. →

5. Ma soeur apprend toujours sérieusement les leçons. →

6. Où ranges-tu la voiture? →

7. Je n’aime pas du tout Gérard Depardieu. →

8. J’achète les livres à la librairie. →

9. Tu regardes souvent le journal télévisé? →

10. Je ne comprends pas le professeur de chimie. →

149

Page 150: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Niveau B1

Expression écrite

Séquence didactique en ligne -vidéoconférence

1. Lecture de l'image

150

Page 151: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

A. Cet enfant, maintenu en captivité pendant 45 jours, dans sa propre chambre, agressé par

l'école en ligne, se dit: ".................................................................."

Lisez ses pensées comme suit:

a) la première pensée est une conclusion heureuse, formulée au pluriel;

b) la seconde pensée est un souvenir-regret, avec l'utilisation du subjonctif;

c. la troisième pensée est un désir exprimé par une des règles du SI conditionnel.

B. Analyse des intentions (en soutenant un dialogue entre les participants):

Dialogue 1 : Pourquoi porte-t-il le sac à dos et que pensez-vous qu'il y a dedans?

Dialogue 2 : Qu'est-ce qui attire son attention?

Séquence d’apprentissage- devoir en ligne

   Il est en votre pouvoir d'écrire un avenir optimiste, en utilisant la palette de couleurs, les

verbes au futur, ainsi que les adverbes de manière.

Dossier de l’élève (Dominique Ogreanu)- modèle de bonne pratique

Sa vie sera-t-elle pleine de couleurs ?

La vie de mon enfant sera un arc-en-ciel. Il aura toutes les couleurs du phénomène naturel.

151

Page 152: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Il aura du rouge. Mon enfant va aimer de tout son cœur. Il acceptera tout le monde tel qu'il

est. Il enseignera aux autres à ouvrir leur âme et à guérir.

Il aura l'orange. Mon enfant adorera l'automne. Il aimera les fins parce qu'il les verra comme

des commencements. Il écrira de la poésie près de la fenêtre et incapsulera dans son œuvre la

beauté de ne mourir que pour renaître.

Il aura du jaune. Mon enfant sera heureux. Il se retrouvera. Il aura la chance de tenir son

bébé dans ses bras et d'entendre son rythme cardiaque. Il méditera et prendra soin de son âme.

Il aura du vert. Mon enfant aura le choix d'aller à l'université ou non. Il sera libre

d'expérimenter le genre et la sexualité. Il ne sera pas limité par mes attentes.

Il aura du bleu. Mon enfant aura des moments où il se sentira perdu. Il perdra des amis et

passera de mauvais jours. Mais il n'abandonnera pas. Il sera intelligent, persévérant et

amoureux de la vie.

Il aura de l'indigo. Mon enfant se battra pour les droits de l'homme et la justice. Il sera un

messager de la paix. Il défendra les personnes vulnérables et fera du monde un endroit

meilleur. Il réveillera sa génération. Il sera un leader.

Il aura du violet. Mon enfant protégera les fleurs et les abeilles. Il croira à la magie de la

nature. Il sera intrigué par l'espace et cherchera de nouvelles formes de vie et civilisations. Il

s'interrogera sur son but dans ce monde et il le trouvera.

Mon enfant me rendra fier peu importe ce qu'il fait.

152

Page 153: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

GRILA RECAPITULATIVA

ATESTAT LIMBA FRANCEZA- ITEMI

1) ... t’appelles-tu ?

1 Comment 2 Où 3 Quand

2) Je … de participer à une table ronde.

1 Vais 2 Viens

3) ... je suis heureux !

1 où 2 quand 3 comme

4) quel est le participe passé du verbe « naître »

1 naquis 2 naissé 3 né

5) Vous....ambassadeur en France ?

1 êtes 2 sommes 3 sont

6) Quel est le futur du verbe « savoir »

1 Je serai 2 Je saurai 3 Je savoirai

7) Ils parl..... français.

1 e 2 es 3 ent

8) Demain, nous … aux magasins.

1 allons 2 irons 3 allions

9) Quel est le conditionnel présent du verbe « vouloir »

1 Je viendrais 2 Je voudrais 3 Je vienne

153

Page 154: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

10) ....- vous pris contact avec votre délégation permanente ?

1 avez 2 ont 3 êtes

11) On vous … avec impatience.

1 attend 2 attendez 3 attende

12) Il vient d’acheter un morceau … fromage.

1 du 2 de 3 de la

13) L ‘Avenue des Champs Elysée est... célèbre de Paris

1 très 2 la plus 3 aussi

14) Le métro peut être ... rapide que la voiture.

1 très 2 plus 3 aussi

15) La forêt … se trouve la maisonnette est loin.

1 qui 2 où 3 dont

16) C’est nous qui ….ce soir.

1 partons 2 part 3 partent

17) Choisissez la bonne réponse: 75

1 soixante – cinq 2 soixante-quinze 3 cinquantaines

18) Choisissez la bonne réponse:

1 82 – quatre-vingt-douze 2 90- quatre – vingt –dix 3 21- vingt un

19) Choisissez la réponse correcte:

1 Tu pars ? 2 Est –ce que pars-tu ? 3 Pars-tu où ?

20) Trouvez l'antonyme du mot "rapide":

1 lent 2 vielle 3 gai

154

Page 155: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

21) Trouvez l'antonyme du mot "beau":

1 grand 2 laid 3 triste

22) Trouvez l'antonyme du mot "jeune":

1 petite 2 vielle 3 belle

23) Choisissez la bonne réponse : Tu vas où?

1 demain 2 parce que j’aime le soleil 3 en France

24) Choisissez la bonne réponse : Il part quand?

1 ce soir 2 20 rue de Parc 3 à Paris

25) Choisissez la bonne réponse : Comment vas-tu?

1 ce matin 2 très bien. Et toi? 3 à Marseille

26) Trouvez la colonne où tous les verbes sont du même groupe. Choisissez la bonne

réponse.

1 Aller Partir Donner Aimer Prendre

2 venir finir sortir lire remplir

3 apprendre venir ouvrir instruire recevoir

27) Trouvez la colonne où tous les noms ont la même terminaison au pluriel.

1 Prix Cas Cadeau Crédit Capital

2 carnaval festival carte concours bourse

3 journal oeil cheval jeu homme

28) Trouvez la colonne où tous les noms ont le même article. Choisissez la bonne

réponse.

1 Grèce, Italie, Autriche, Etats-Unis

2 Espagne, Suisse, Allemagne, Portugal

3 Roumanie, Hongrie, France, Moldavie

29) … on a signé l`accord.

155

Page 156: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

1 en tout cas 2 tout à fait 3 malgré tout

30) C`est l`emploi … je t`ai parlé.

1 que 2 dont 3 qui

31) Nous établ .... le bon commande

1 issons 2 issent 3 issez

32) Quel est le subjonctif du verbe « faire »

1 Que je fais 2 Que je fasse 3 Que je ferai

33) Quel est l’impératif du verbe « être »

1 Sois 2 Es 3 Ser

34) Elle … parler français.

1 doit 2 dois 3 doie

35) Vous ...des heures supplémentaires.

1 faites 2 faisez 3 faitez

36) Je... changer le train à Lyon.

1 peux 2 peut 3 peu

37) Beaucoup de bruit pour …

1 autre 2 rien 3 tout

38) Je vois Jean. Je ... vois.

1 le 2 la 3 l’

39) Je vois Juliette et Nick. Je ... vois.

1 les 2 le 3 la

40) J`aime l`homme … travaille … le bien d`autrui .

1 que , pour 2 quoi ,comme 3 qui , pour

156

Page 157: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

41) … étrange femme chante bien.

1 Cet 2 Cette 3 Celle

42) Gustave Eiffel a construit … célèbre tour.

1 la 2 le 3 de

43) Je me rends souvent … mes grands-parents.

1 à 2 chez 3 aux

44) …voulez-vous faire maintenant ?

1 Qu’est-ce que 2 Que 3 Quoi

45) Je .... prie.

1 tant 2 t’en 3 temps

46) Il va partir à ....

1 tant 2 t’en 3 temps

47) Il désire ..... y aller.

1 tant 2 t’en 3 temps

48) Dans quelles situations adresse-t-on ces souhaits ? Choisissez la réponse qui vous

semble

juste : Joyeux Noël !

1 au moment de la nouvelle année

2 au moment des fêtes de Paques

3 au moment de la fête de la naissance du Christ

4 au moment de commencer le repas

49) ) Mon adresse est …, je vous attends.

1 la même 2 toute 3 telle

157

Page 158: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

50) Tu ne diras à… ce secret.

1 rien 2 chacun 3 personne

51) Les arbres sont…

1 vers 2 verres 3 verts

52) Je travaille plus..... que lui.

1 vite 2 vieux 3 cher

53) Le monsieur est moins ..... que son frère.

1 jeune 2 facile 3 cher

54) Pour ... raisons avez-vous quitté votre emploi ?

1 quel 2 quelle 3 quelles

55) .... sont les mois de l’année ?

1 quels 2 lesquels 3 quelles

56) Trouvez l’intrus : poire, pomme, poivron

1 poire 2 pomme 3 poivron

57) Ils .... un règlement intérieur.

1 avaient 2 aviez 3 avions

58) Je vous préviendrai … faire ces démarches.

1 avant que 2 avant 3 avant de

59) La Grèce s’... spécialisée dans le transport maritime.

1 est 2 être 3 a

60) Nous ..... discuté et nous... tombés d’accord.

1 avons, … sommes 2 sommes, … avons

61) Ils nous..... proposé des prix pour les gagnants.

158

Page 159: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

1 ont 2 avons 3 avez

62) Choisissez l’ordre correct des mots pour compléter les blancs. Choisissez la série de

mots.

Dans l’espoir que vous..... comprendre .... situations et qu’ils .... accepter ces conditions,

veuillez agréer nos salutations distinguées.

1 vont allez vont

2 ces notre allez

3 allez ces vont

4 notre ces notre

63) N’oublie pas de payer ..... assurance.

1 mon 2 ma 3 mes

64) Le conférencier fit un geste de .... belle main, et commença a parler.

1 ma 2 ta 3 sa

65) Parle – moi de .... projets d’avenir.

1 mes 2 tes 3 ses

66) Et la programmation ? Vous.... respectez ?

1 la 2 les 3 le

67) J`espère que vos étudiants … satisfaits .

1 sont 2 soient

68) …chat a les yeux verts.

1 ce 2 cette 3 celui

69) Demandez-… cette information !

1 les 2 leur 3eux

70) En été, il fait…

1 chaud 2 pleut 3 froid

159

Page 160: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

71) Vous regrettez de ne pouvoir nous fournir .... renseignements.

1 de 2 du 3 des

72) Les traites seront présentées ... banquier.

1 au 2 á 3 aux

73) C’est un ... établissement qui se dresse près de l’Ambassade

1 nouvel 2 beau 3 nouvelle

74) C’est une ..... perspective qui s’ouvre devant nous.

1 beau 2 bel 3 belle

75) Peu…jeunes ont participé au concert pop.

1 des 2 de 3 les

76) Le directeur de notre lycée est plus exigent que …

1 votre 2 le vôtre 3 elle

77) Etes-vous en mesure d’exécuter ..... ordre ?

1 ce 2 cette 3 cet

78) Nous regrettons .... fâcheux comportements.

1 ces 2 ceux 3 celles

79) …toutes les difficultés, nous avons réussi l’examen.

1 malgré 2 puisque 3 sans

80) Il ne dirige pas … école

1 cet 2 cette 3 celle

81) De ces deux revues, … achèteras-tu ?

1 lesquels 2 quelle 3 laquelle

160

Page 161: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

82) L’année prochaine, il … ce concours avec succès.

1 passera 2 a passé 3 passe

83) Cette bouteille contient …huile.

1 l’ 2 de l’ 3 d’

84) Tel …, tel fils.

1 père 2 paire 3 perd

85) Elles sont tomb…..

1 é 2 és 3 ées

86) Il faut acheter….dictionnaire….trousse et….feutres.

1 un, une, des 2 une, un, des 3 des, une, un

87) L’…dépasse la demande.

1 offre 2 offerte 3 offris

88) Le …..beau…..cadeau…..ce sont de…..jeu….électroniques?

1 s, x, s, s, s 2 s, x, s, s, x 3 s, x, x, s, x

89) Il vient….Italie….Rome….Rusie….Allemagne.

1 de, d`, de, des 2 d`, de, de, d`

90) Je vais….Bucarest….Roumanie….Grande-Bretagne.

1 en, a, en 2 a, en, en 3 en, en, a

91) A New York il n`y a pas….gratte-ciel.

1 de 2 du 3 des

92) Les…à soie proviennent de Chine.

1 vers 2 verres 3 verts

93) As-tu pris …beurre?

1 du 2 de 3 le

161

Page 162: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

94) …..idée ne passait par la tête ?

1 pas 2 pas une 3 pas un

95) …..nouveaux horizons pour étudier et se former.

1 des 2 du 3 de

96) Le Conseil … l`Europe et la protection … droits … l`homme.

1 du , de , des 2 de, des , de 3 des , du , de

97) …..rapports sont examinés par le Comité européen des Droits soci .....

1 ces , aux 2 ce , als

98) Tu serais ravie si tu…mes amis.

1 connais 2 connaissais 3 connaîtrais

99) … ?- C’est l’un de mes beaux-frères.

1 Qu’est-ce que c’est ? 2 Qui est-ce qui ? 3 Qui est-

ce ?

100) …le train ne parte, il achète des journaux.

1 avant que 2 alors que 3 puisque

101) …ne veut rester avec nous.

1 personne 2 quelqu’un 3 certain

102) L`objectif … a inspiré la rédaction de la Convention était d`inscrire dans tels actes.

1 quoi 2 que 3 qui

103) Le but de ces visites est d`évaluer la manière … les détenus sont traités.

1 où 2 dont 3 lesquels

104) Ses gestes…m’encouragèrent.

1 amicals 2 amitiés 3 amicaux

162

Page 163: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

105) Il a été licencié par son entreprise … 2 ans

1 depuis 2 dès 3 il y a

106) Vous criez trop…, mes enfants.

1 fortement 2 fort 3 forts

107) …l’a vraiment soutenu a été son père.

1 celui qui 2 ce qui 3

c’est

108) Avez-vous trouvé des raisins?

1 J’y ai trouvé. 2 J’en ai trouvé. 3 Je

les ai trouvés.

109) Il parlait fort…tout le monde l’entende.

1 parce que 2 pour que 3 lorsque

110) L`ambassade est à côté … cinéma.

1 du 2 a 3 de

111) L’antonyme de l’adjectif « apaisant » est :

1 calme 2 alarmant 3 tranquille

112) Ma composition en français a été … que la sienne.

1 mieux 2 plus bonne 3 meilleure

113) Il n’a jamais eu le …de la mesure.

1 sans 2 sens 3 cent

114) Tu m’as promis que tu…avec ton amie.

1 viens 2 viendrais 3 viennes

115) C`est justement … il a besoin.

1 par quoi 2 ce dont 3 que

163

Page 164: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

116) Ces étudiants adressent …questions …scientifique.

1 quelques, au 2 quelques-unes, au 3 quelque, du.

117) Les applaudissements … dans la sale.

1 écoutent 2 entendent 3 éclatent

118) Maman, où vas-tu ? demanda Nicolas.

1 Nicolas demande où elle va.

2 Nicolas a demandé si elle ira.

3 Nicolas demanda où elle allait.

119) Parler … langues est un droit de l`homme, … qu`un devoir .

1 beaucoup , plus tôt 2 plusieurs , plutôt 3 plus , plutôt

120) Je doute que cela …un bon exemple.

1 soit 2 est

121) 2) De ………savez-vous cette nouvelle ?

1 que 2 quoi 3 qui

122) 8) Je ne connais pas ce peintre…

1 dont ses tableaux sont très connus

2 à qui les tableaux sont très connus

3 dont les tableaux sont très connus

123) Croyez-vous qu’ils …….capables d’assumer ces tâches ?

1 sont 2 soient 3 aient

124) De toutes ces boutiques, …de ton oncle m’a impressionné.

1 celle 2 celui 3 cette

125) Si vous êtes libres, je vous…chez nous.

164

Page 165: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

1 inviterez 2 invite 3 aurais invité

126) Quel parfum, ça sent…

1 bien 2 bon 3 mal

127) C’est à elle …je pense.

1 que 2 à laquelle 3 dont

128) Ils connaissent la solution.

1 Demandez-leur-la !

2 Demandez-les-lui !

3 Demandez-la-leur !

129) Tu …as payées combien, tes chaussures ?

1 leur 2 les 3 en

130) Tu es allée chez le dentiste ? / - J’…sors.

1 y 2 en 3 le

LIMBA GERMANĂ

Das Passiv

165

Page 166: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Vorgangspassiv (Handlungspassiv) – Pasivul acțiunii

Zustandspassiv – Pasivul stării

1. Vorgangspassiv Bildung: S + werden (la timpul cerut de context) + ..... +

VIII (Perfektpartizip)

Aktiv Passiv

Präsens: Er schreibt ein Buch. S + wird +….. + VIII (Perfektpartizip)

Ein Buch wird von ihm geschrieben.

Präteritum: Er schrieb ein Buch. S + wurde +….. + VIII (Perfektpartizip)

Ein Buch wurde von ihm geschrieben.

Perfekt: Er hat ein Buch geschrieben. S + ist +….. + VIII

(Perfektpartizip) + worden Ein Buch ist von ihm

geschrieben worden.

Plusquamperfekt: Er hatte ein Buch geschrieben. S + war +….. + VIII

(Perfektpartizip) + worden Ein Buch war von ihm

geschrieben worden.

Zukunft 1: Er wird ein Buch schreiben. S + wird +….. + VIII

(Perfektpartizip) + werden Ein Buch wird von ihm

geschrieben werden.

166

Page 167: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Zukunft 2: Er wird ein Buch geschrieben haben. S + wird +….. + VIII (Perfektpartizip) +

worden sein Ein Buch wird von ihm

geschrieben worden sein.

2. Zustandspassiv Bildung: sein (la timpul cerut de context) + ..... + VIII

(Perfektpartizip)

Aktiv Passiv

Präsens:Sie öffnen das Fenster. ist +….. + VIII (Perfektpartizip) Das

Fenster ist geöffnet.

Präteritum:Sie öffneten das Fenster. war +….. + VIII (Perfektpartizip)

Das Fenster war geöffnet.

Perfekt:Sie haben das Fenster geöffnet. ist +….. + VIII (Perfektpartizip) +

gewesen Das Fenster ist geöffnet gewesen.

Plusquamperfekt:Sie hatten das Fenster geöffnet. war +….. + VIII (Perfektpartizip) +

gewesen Das Fenster war geöffnet gewesen.

Zukunft 1:Sie werden das Fenster öffnen. wird +….. + VIII (Perfektpartizip) +

sein Das Fenster wird geöffnet sein.

Zukunft 2:Sie werden das Fenster geöffnet haben. wird +….. + VIII (Perfektpartizip) +

gewesen sein Das Fenster wird geöffnet

gewesen sein.

167

Page 168: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Imperativ

1. Schreib Imprativformen der folgenden Verben:

arbeiten singen fahren verkaufen

1. du

2. ihr

3. Sie

sein annehmen zugeben stören

4. du

5. ihr

6. Sie

2. Schreib Imprativsätze!

Er kauft einen neuen Hut.

(mein Freund) Kaufe einen neuen Hut!

1. Wir singen in einem Chor.

(Kinder)

2. Alle sprechen über den Wildwestfilm.

(mein Bruder)

3. Der Lehrer erzählt von einer Reise nach China.

(Professor Bauer)

4. Sie brät die Würstchen in Öl.

(Vater)

5. Ich schneide das Brot für Butterbrote.

(Frau Benz)

6. Die Jungen essen Hähnchen mit Pommes frites.

(meine Schwester)

7. Karl nimmt eine Suppe vor dem Hauptgericht.

(Thomas und Liese)

8. Er zieht einen Braunen Gürtel an.

168

Page 169: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

(Mutter)

9. Die Studenten bügeln die Hemden und Hosen.

(meine Tochter)

10. Jemand gräbt ein tiefes Loch.

(meine Geschwister)

11. Die Kinder sind artig.

(mein Sohn)

12. Ich ziehe den schmutzigen Pullover aus.

(meine Lehrerin)

13. Wir decken das Kind mit der Bettdecke gut zu.

(mein Onkel)

Präsens

Aufgabe 77

Schreib die Sätze neu mit den gegebenen Subjekten:

1. Ich gebe meinem Freund ein paar Euro.

(du)

(Martin)

(meine Eltern)

(sie s.)

(ihr)

2. Wir warten auf Gudrun und Angela.

(er)

(sie pl.)

(der Kellner)

(unsere Freunde)

3. Man muss vorsichtig sein.

169

Page 170: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

(wir)

(Frau Bauer)

(die Kinder)

(du)

4. Ist sie noch in Köln?

(ihr)

(sie pl.)

(Herr Schmidt)

(du)

5. Ich habe heute keine Zeit.

(sie s.)

(Andrea)

(du)

(ihr)

6. Er will eine alte Freundin besuchen.

(wir)

(sie s.)

(Karl und Benno)

(wer)

7. Wir wissen nicht, wo er wohnt.

(mein Vater)

(seine Eltern)

(du)

(sie pl.)

Aufgabe 78

Was passt?

1. Was................ der Lehrer?

a. sagen

b. fragt

c. wollt

d. kannst

2. Die Schülerin ..................schnell antworten.

170

Page 171: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

a. kann

b. sollt

c. habt

d. stellt

3. Die Männer........................ in einer Fabrik.

a. können

b. sollt

c. lernst

d. arbeiten

4. Was ......................du nach der Schule?

a. machst

b. will

c. wollen

d. hat

5. Seine Schwester .....................kein Buch.

a. hat

b. soll

c. musst

d. lesen

6.................. ihr gern Fußball oder Tennis?

a. Spielt

b. Könnt

c. Seid

d. Werdet

7. Es ................immer früher dunkel.

a. wird

b. will

c. bist

d. hört

8. Wer............. eine Brille?

a. suchst

b. trägt

c. glaubt

171

Page 172: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

d. helfen

9. Wir .......................jeden Tag neue Wörter.

a. braucht

b. lernen

c. müssen

d. besuchst

10. Der Richter ..................zu laut.

a. kommt

b. verstehst

c. spricht

d. hat

11. Der neue Lehrer...................vor dem Katheder.

a. will

b. wollt

c. bin

d. steht

12. Die Frau .......................ein Blatt Papier.

a. nimmt

b. wollt

c. ist

d. siehst

13. ................du fleißig oder faul?

a. Sein

b. Bist

c. Kannst

d. Sollst

14. Ich............... noch in der Hauptstraße.

a. wartet

b. komme

c. habe

d. wohne

15. Der Bus ....................schneller als die Straßenbahn.

a. fährt

172

Page 173: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

b. gehen

c. fahrt

d. gehe

Aufgabe 79

Ergänze mit den Folgenden: ich, du, er, sie s., es, wir, ihr, sie pl., Sie, wer, oder was.

Manchmal gibt es mehrere Varianten.

1. Auf dem Platz sehen................... viele grüne Bäume.

2. ..................bin noch sehr krank.

3. Kannst............... verstehen, was sie sagt?

4. Dort ist das Geschäft. Ist ...................jetzt offen?

5................... macht immer viele Fehler.

6. Im Garten spielen ...............mit dem Hund.

7. ...............sollt versuchen seine Fragen zu beantworten.

8. Haben ......................Ihre Brille verloren, Herr Schneider?

9. ........................nimmt die Kreide und schreibt.

10. Auf der Straße sieht .....................viele Autos und Fahrräder.

11. Was wollt.................. heute tun?

12.................... trägt immer eine bunte Bluse.

13. Warum sprecht .................nicht mit Frau Schäfer?

14. .............hat rote Haare? Karl oder Martin?

15. ............ist wirklich ein sehr kluger Junge.

16............ ist besser? Ein Film oder ein Schauspiel?

17. .................gibt ihrer Schwester ein schönes Kleid.

Imperfekt

Exercise 80

Rewrite each sentence in the past tense with the new subjects provided in parentheses.

1. Die Kinder gingen langsam nach Hause.

(ich)

173

Page 174: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

(ihr)

(der Arzt)

(du)

2. Mein Mann war vier Wochen in den USA.

(er)

(sie pl.)

(wer)

(ihre Verwandten)

3. Warum kamst du nicht mit?

(sie s.)

(ihr)

(Ihr Bruder)

(Sie)

4. Am Freitag starb der alte Herr.

(sie s.)

(die Soldaten)

(sie pl.)

(Frau Bauer)

5. Eine schwarze Katze lief ins Wohnzimmer.

(ich)

(du)

(wer)

(die Hunde)

6. Ich musste einer Freundin damit helfen.

(du)

(Felix und Gudrun)

(Andrea)

(ihr)

7. Er kannte den Gast nicht.

(wer)

(Sie)

(Doktor Braun)

(meine Eltern)

174

Page 175: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Exercise 81

Circle the letter of the word or phrase that best completes each sentence.

1. Es ............meine Pflicht.

a. konnte

b. war

c. hattet

d. brannte

2. ..............stahl seine Brieftasche?

a. Mochte

b. Wer

c. Waren

d. Verkaufte

3. Der Professor ................seine Handschuhe.

a. musste

b. mussten

c. vergaß

d. vergessen

4...............gingen nach dem Konzert zum Stadtpark.

a. Was

b. Wurden

c. Kam

d. Alle

5. Um wie viel Uhr ...........der Zug ab?

a. kamt

b. fuhr

c. führt

d. kamen

6................... blieb auf der Party.

a. Niemand

b. Was

c. Warst

d. Du

7. Das Kind ................mit einem Stück Kreide.

175

Page 176: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

a. schlieft

b. standen

c. schrieb

d. stiegst

8. Ich ....................ihn kaum verstehen.

a. ließ

b. konnte

c. hatte

d. solltet

9. ...............wurde wieder sehr kalt.

a. Wir

b. Ihr

c. Du

d. Es

10. Wer ...................dir die schönen Blumen?

a. fragte

b. mochte

c. brachte

d. wusste

11. Anstatt eines Arztes .........................er Rechtsanwalt.

a. wollte

b. wurde

c. sollte

d. musste

12. Das Kind ...................zwischen seinen Eltern.

a. saß

b. muss

c. musste

d. setztet

13.................. lag auf dem Fußboden?

a. Wen

b. Wann

c. Wo

176

Page 177: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

d. Was

14. Sie ...................ihren neuen Nachbarn damit.

a. halfen

b. sahen

c. zeigten

d. brachen

15. Was ....................der Mann über dieses Problem?

a. wer

b. wollte

c. legte

d. sagte

Exercise 82

Rewrite the following present-tense sentences in the past tense.

1. Viele Krankheiten quälen die Menschen.

2. Essen Sie nur Obst und Gemüse?

3. Sie gibt dem Kellner das Trinkgeld.

4. Man hat das Recht zu schweigen.

5. Es wird wieder regnerisch.

6. Wir finden ein paar Euro auf der Straße.

7. Sie klagen vor Gericht gegen ihren Mieter.

8. Kannst du diesen Fluss nennen?

9. Felix bringt seiner Freundin einen Blumenstrauß.

10. Wir sitzen am Strand und beobachten die großen Wellen.

11. Die anderen Kinder lachen über ihn.

12. Die Sterne leuchten.

13. Es blitzt und donnert.

14. Er lächelt und macht mir ein Kompliment.

15. Herr Bauer bittet sie um diesen Tanz.

16. Wer befiehlt der Armee anzugreifen?

17. Wir sammeln Briefmarken und Ansichtskarten.

18. Mein Schlafzimmer ist sehr klein und dunkel.

19. Der Student hat eine kleine Zweizimmerwohnung unter dem Dach.

20. Fahrt ihr nach Hannover?

177

Page 178: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

21. Mein Onkel kommt aus Basel.

22. Die Eltern lieben ihre Kinder über alles.

23. Diese Jungen treiben viel Sport.

24. Ich denke oft an meine alten Freunde in Deutschland.

Perfekt

Exercise 83

Rewrite each sentence in the present perfect tense and then in the past perfect tense, changing

the subject of the sentence to the word or phrase in parentheses.

1. Liese hat mit dem Hund gespielt.

(ich)

(ihr)

(du)

(die Jungen)

2. Haben Sie genug Zeit gehabt?

(du)

(sie pl.)

(Karl)

(Felix und Benno)

3. Ihr Sohn ist wieder gesund geworden.

(ich)

(wir)

(ihr)

(du)

4. Wie hast du das gewusst?

(er)

(sie pl.)

(sie s.)

(die Wissenschaftler)

5. Meine Kusine hat es nie gekonnt.

178

Page 179: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

(ich)

(du)

(wir)

(ihr)

Exercise 84

Rewrite each present-tense sentence in the simple past tense and then in the present perfect

tense.

1. Wir sind schon fertig.

2. Glauben Sie, dass diese Idee gut ist?

3. Peter fängt den Ball nicht.

4. Ich kenne den neuen Studenten nicht.

5. Tante Gerda stellt die Vase aufs Klavier.

6. Er geht mit seiner Freundin auf eine Party.

7. Wir reden mit Herrn Müller.

8. Sie wirft ein Stein ins Fenster.

9. Alle kritisieren diese Politiker.

10. Wer schwimmt besser? Maria oder Tanja?

Exercise 85

Circle the letter of the word that best completes each sentence.

1. Vor einer Woche ist er..................... .

a. geglaubt

b. wollte

c. gestorben

d. genommen

2. Wie lange .............der Film gedauert?

a. habt

b. hat

c. hattet

d. ist

3. Wart ...............mit dem Zug gekommen?

a. sie

b. Sie

c. er

179

Page 180: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

d. ihr

4. Meine Freunde............. Pfleger geworden.

a. sind

b. seid

c. war

d. hatten

5. Ich ..............oft ins Theater gegangen.

a. waren

b. habe

c. bin

d. hatte

6. Hattet ...........direkt am Strand gewohnt?

a. ihr

b. du

c. er

d. Sie

7. Der Geschäftsmann............ wieder ins Ausland gereist.

a. ist

b. wart

c. hat

d. hatte

8. Wir sind noch nicht im neuen Stadtpark ...................

a. gemacht

b. gewesen

c. waren

d. wart

9. Sie haben wirklich keine Zeit..................... .

a. gedacht

b. geworden

c. gewesen

d. gehabt

10. Sie haben die neue Kirche ...........................

a. fotografiert

180

Page 181: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

b. gewesen

c. gefahren

d. verliert

11. Ich Sauerkraut ..............nie gemocht.

a. habe

b. hatten

c. bin

d. sein

12................. hatte diese Messer zum Schneiden gebraucht.

a. Du

b. Ihr

c. Wir

d. Er

13. Wo haben Sie die Bären ..............?

a. geholfen

b. gebracht

c. gebrochen

d. gesehen

14. Jemand ...........in jenes Haus gerannt.

a. wart

b. hatte

c. hat

d. ist

15. Sie.................... sehr lange gewartet.

a. war

b. hatte

c. habt

d. ist

Exercise 86

The following sentences are in various tenses. Rewrite each one in the present tense.

1. Ich konnte ihnen gar nicht helfen.

2. Sie haben am Fenster gesessen und Kaffee getrunken.

3. Warum hatte er den Sessel ins Wohnzimmer gestellt?

181

Page 182: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

4. Das Mädchen war sehr müde.

5. Waren Ihre Gäste mit der Straßenbahn gekommen?

6. Peter spielte Klavier für sie.

7. Ich lächelte aber sagte nichts.

8. An wen hat sie diesen Brief geschrieben?

9. Wir haben selten an jene schlechten Tage gedacht.

10. Wer hat diesen Ausflug arrangiert?

Komparation der Adjektive

Übung 3

Prof. Jammerlappen schwärmt von der guten alten Zeit...

Prof. Jammerlappen geht bald in Pension. Seine Arbeit macht ihm auch keinen Spaß mehr,

ständig jammert er...

Beispiel:

Heute sind die Schüler unfreundlich.

Früher waren sie freundlicher als heute.

Verwende die passenden Adjektive im Komparativ!

gemütlich - viel – gut - höflich - wenig

Heute sind die Schüler unhöflich.

Früher waren sie ____________________________________________________.

Heute haben die Schüler viel Freizeit.

___________________________________________________________________

Heute sind die Schulbücher nicht gut.

___________________________________________________________________

182

Page 183: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Heute haben die Kollegen viel weniger Zeit zum Reden.

___________________________________________________________________

Heute ist der Schulalltag ungemütlich.

___________________________________________________________________

Beispiel:

Früher waren die Schüler freundlich.

Heute sind die Schüler unfreundlicher als früher.

Verwende die passenden Adjektive im Komparativ!

faul – wenig – laut - schwierig – unbequem

Früher waren die Schüler leise.

Heute sind die Schüler _______________________________________________.

Früher hatten die Schüler viel Fantasie.

___________________________________________________________________

Früher waren die Schüler fleißig.

___________________________________________________________________

Früher waren die Lehrersessel bequem.

___________________________________________________________________

Früher war das Unterrichten einfach.

___________________________________________________________________

Komparation der Adjektive

Übung 4

Ergänze die Adjektive im Superlativ!

183

Page 184: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Klassen für sich…

Anna, 14: Ich gehe in die 4a. Unsere Klasse ist die _________ (bekannt) Klasse in unserer

Schule. Wir haben die _______ (gut) Schulband aller Zeiten. Unsere Klasse probt am

___________ (fleißig). Dieses Jahr gewinnen wir sicher den ___________ (berühmt) Musik -

Wettbewerb unserer Schule. Mein Freund ist der ___________ (cool) Schlagzeugspieler und

ich bin die _________ (begabte) Sängerin! Du wirst sicher noch von uns hören, wenn du

unsere CD´s in den ___________ (groß) Musikläden kaufen kannst!

Sebastian, 15: Ich gehe in die 4b. Unsere Klasse ist nicht die ___________ (musikalisch)

Klasse in unserer Schule. Aber wir schreiben am _________ (gut). Wir haben die

____________ (interessant) Schülerzeitung der Schulgeschichte gegründet. Unsere Zeitung

hat die __________ (ausgefallen) Ressorts, es gibt sogar Tipps für die Haltung der

_____________ (exotisch) Haustiere. Das Lesen unserer Zeitung ist wirklich am

____________ (spannend).

Susanna, 15: Ich gehe in die 4c. Unsere Klasse ist nicht die ____________ (musikalisch) und

nicht die ___________ (poetisch) Klasse in unserer Schule. Aber wir sind am __________

(klug). Die Schüler in meiner Klasse haben die ___________ (gut) Noten. Wir nehmen an

den __________ (schwierig) Olympiaden und an den ___________ (anspruchsvollen)

Talentwettbewerben teil. Alle Lehrer unterrichten in unserer Klasse am ___________ (gern),

weil wir die _____________ (ehrgeizig) Schüler sind.

Peter, 14: Ich gehe in die 4d. Unsere Klasse ist nicht am ___________ (strebsam), aber wir

haben die ____________ (gut) Sportler. Unsere Burschen sind die ____________ (schnellen)

Stürmer in der Schulmannschaft und unsere Mädchen die __________ (erfolgreichen) Volley

– Ball - Spielerinnen. Unsere Klasse gewinnt die _________ (vielen) Klassenmeisterschaften.

Susi und Max, 14: Ich gehe in die 4a. Wir sind nirgends am ____________ (gut). Aber wir

haben die ____________ (starke) Klassengemeinschaft, obwohl wir nicht selten streiten. Wir

wissen, wie wir Konflikte am _______ (gut) lösen können. Wir versuchen uns am

__________ (effizient) zu unterstützen und sind die __________ (geduldig) Zuhörer. Die

184

Page 185: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Atmosphäre in unserer Klasse ist am ________ (angenehm). Die Lehrer sagen, dass wir die

_________ (nett) Klasse sind.

Ergänze "am" oder "der", "die", "das" im korrekten Kasus!

Klassen für sich…

Anna 14:

Ich gehe in die 4a. Unsere Klasse ist   bekannteste Klasse in unserer Schule. Wir

haben   beste Schulband aller Zeiten. Unsere Klasse probt   fleißigsten. Dieses Jahr

gewinnen wir sicher   berühmtesten Musik - Wettbewerb unserer Schule. Mein Freund

ist   coolste Schlagzeugspieler und ich bin   begabteste Sängerin! Du wirst sicher

noch von uns hören, wenn du unsere CDs in den größten Musikläden kaufen kannst!

Sebastian 15: Ich gehe in die 4b. Unsere Klasse ist nicht   musikalischste Klasse in

unserer Schule. Aber wir schreiben   besten. Wir haben   interessanteste

Schülerzeitung der Schulgeschichte gegründet. Unsere Zeitung hat   ausgefallensten

Ressorts, es gibt sogar Tipps für die Haltung   exotischsten Haustiere. Das Lesen unserer

Zeitung ist wirklich  spannendsten.

Susanna 15: Ich gehe in die 4c. Unsere Klasse ist nicht   musikalischste und nicht   

poetischste Klasse in unserer Schule. Aber wir sind   klügsten. Die Schüler in meiner

Klasse haben   besten Noten. Wir nehmen an   schwierigsten Olympiaden und

an   anspruchvollsten Talentwettbewerben teil. Alle Lehrer unterrichten in unserer

Klasse   liebsten, weil wir die ehrgeizigsten Schüler sind.

185

Page 186: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Peter 14: Ich gehe in die 4d. Unsere Klasse ist nicht   strebsamste, aber wir haben   

besten Sportler. Unsere Burschen sind   schnellsten Stürmer in der Schulmannschaft und

unsere Mädchen   erfolgreichsten Volley - Ball - Spielerinnen. Unsere Klasse

gewinnt   meisten Klassenmeisterschaften.

Susi und Max 14: Ich gehe in die 4a. Wir sind nirgends   besten. Aber wir haben   

stärkste Klassengemeinschaft, obwohl wir nicht selten streiten. Wir wissen, wie wir

Konflikte  besten lösen können. Wir versuchen uns   effizientesten zu unterstützen

und sind   geduldigsten Zuhörer. Die Atmosphäre in unserer Klasse ist   

angenehmsten. Die Lehrer sagen, dass wir  netteste Klasse sind.

Tippen Sie die richtige Adjektivendung in jede Lücke!

In einem groß  Haus lebten eine grau  Katze und eine

braun  Maus. Die Katze hat ihr bequem  Bett (n.) im

dunkl  Keller, die klein  Maus wohnt hinter der weiß

 Küchenwand. Wenn die Maus groß  Hunger (m.) hat,

kommt sie durch ein klein  Loch (n.) in die Küche. Dort

findet sie immer gut Sachen zu essen: Käse, Brot oder

Fleisch. Die Katze will aber nicht, dass die Maus solche gut

 Mahlzeiten bekommt. Seit viel  Wochen versucht die

Katze, die klein  Maus zu fressen, aber sie kann sie nie

fangen, denn die Maus ist eine schnell  Läuferin. Sie läuft

von einer lang  Wand zur ander  Wand, und entkommt

dann durch das klein  Loch. Dann lacht sie über die Katze

und sagt: "Du bist eine dumm  Katze! Weißt du nicht, dass

186

Page 187: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

du mich nicht fangen kannst? Du bist zu langsam, und das

klein  Loch in der lang  Wand ist zu klein für dich!"

Die Katze ist natürlich sehr böse auf die klein  Maus, und

macht einen gut  Plan, um die Maus zu fangen. Zuerst

findet sie ein groß  Stück (n.) Käse und legt es auf den hart

 Boden vor dem Mausloch. Die Maus riecht den

wunderbar  Käse und will herauskommen, aber sie hat

Angst, dass die Katze da wartet. Auf einmal hört die Maus

einen laut  Hund in der Küche, der bellt und brüllt. "Aha!",

denkt sich die klug  Maus, "wenn ein groß  Hund in

der warm  Küche ist, dann ist die dumm  Katze

bestimmt nicht da." Als die Maus aber aus ihrem klein  

Loch kommt, fängt sie die Katze. Die erstaunt  Maus

schreit: "Wo ist der groß  Hund? Warum bist du hier, wenn

ein groß  Hund auch hier ist?" "Welcher groß  Hund?"

antwortet die schlau  Katze. "Du dumm  klein  

Maus, weißt du nicht, dass ich nicht nur miauen kann, sondern

dass ich auch bellen kann wie ein groß  Hund? Jede klug

 Katze spricht eine fremd  Sprache!"

Der einsam  alt  Mann sitzt auf dem hart  Boden in dem klein  Park. Kein

Mensch sieht den einsam  Mann. Ein alt  Mann wie er wird oft übersehen. Die nett

 jung  Frau ist anders: sie sieht ihn. Sie fragt einen ander  Nachbarn: "Wer ist

dieser alt  Mann? Welche ander  Nachbarn kennen ihn? Sehen Sie diesen einsam  

Mann dort?" Sie stellt diese einfach Fragen jeden Tag, aber die blöd  Nachbarn

wissen nicht, wer der alt  Mann ist. Sie will diesem einsam  Mann helfen. Der alt  

187

Page 188: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Mann hat eine klein ruhig  Wohnung, die gleich neben der groß  Wohnung von

der nett Frau steht. Sie klopft an seine schwer  Wohnungstür. Der alt  Mann

öffnet seine groß  Tür und ist überrascht. Er lädt sie zu seinem schön  Wohnzimmer

ein und sie sprechen miteinander. Der alt  Mann sagt: "Viele intelligent  Leute

denken nicht an einsam  Leute. Aber solche einsam  Leute brauchen eine nett

Person wie Sie. Wenn nur jeder gut  Nachbar so nett wie Sie wäre! Die nett Frau hat

seit diesem kurz  Besuch sehr oft mit dem alt  Mann gesprochen. Auch kommen jetzt

ander  Leute und besuchen den alt  Mann. Er ist nicht mehr einsam!

Adjektiv-Suffixe Übungen

 

Adjektiv-Endungen

Endungen: -bar, -ig, -isch, -lich, -los, -sam, -voll

Pflanze – pflanzlich

 

Angst

Dank

Eis

England

Farbe

Fehler

Furcht

Gefahr

Geiz

Geschmack

Jahr

Kind

Leben

Liebe

188

Page 189: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Lösung

Mann

Mehl

Monat

Neid

Nutzen

Spiel

Tag

Telefon

Tier

Tod

Weib

Wolle

Wunder

Zeit

Zorn

Das sind unsere Nachbarn: Familie Müller, Familie Lehmann und Familie Schulze.

0. Muster: groß

Familie Müller hat ein großes Haus,

Familie Lehmann hat ein größeres Haus als Familie Müller – 

aber Familie Schulze hat das größte Haus.

189

Page 190: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

1.

schnell

Familie Müller hat   Auto, 

Familie Lehmann hat   Auto als Familie Müller – 

aber Familie Schulze hat   Auto.

2.

viel

Herr Müller verdient   Geld, 

Herr Lehmann verdient   Geld als Herr Müller – 

aber Herr Schulze verdient   Geld.

3.

teuer

Frau Müller trägt   Sachen, 

Frau Lehmann trägt   Sachen als Frau Müller – 

aber Frau Schulze trägt   Sachen.

4.

intelligent

Familie Müller hat   Kinder, 

Familie Lehmann hat   Kinder als Familie Müller – 

aber Familie Schulze hat   Kinder.

5.

gut

Familie Müller hat   Anwalt, 

Familie Lehmann hat   Anwalt als Familie Müller – 

aber Familie Schulze hat   Anwalt.

190

Page 191: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

6.

schön

Frau Müller hat   Tennislehrer, 

Frau Lehmann hat   Tennislehrer als Frau Müller – 

aber Frau Schulze hat   Tennislehrer.

7.

jung

Herr Müller hat   Sekretärin, 

Herr Lehmann hat   Sekretärin als Herr Müller – 

aber Herr Schulze hat   Sekretärin.

8.

kalt

Aber man sagt auch:

Herr Müller hat   Herz, 

Herr Lehmann hat   Herz als Herr Müller – 

und Herr Schulze hat   Herz.

Verwende die passenden Adjektive im Komparativ!

faul – wenig – laut - schwierig – unbequem

Früher waren die Schüler leise.

Heute sind die Schüler _______________________________________________.

Früher hatten die Schüler viel Fantasie.

___________________________________________________________________

Früher waren die Schüler fleißig.

191

Page 192: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

___________________________________________________________________

Früher waren die Lehrersessel bequem.

___________________________________________________________________

Früher war das Unterrichten einfach.

___________________________________________________________________

Verwende die passenden Adjektive im Komparativ!

gemütlich - viel – gut - höflich - wenig

Heute sind die Schüler unhöflich.

Früher waren sie ____________________________________________________.

Heute haben die Schüler viel Freizeit.

___________________________________________________________________

Heute sind die Schulbücher nicht gut.

___________________________________________________________________

Heute haben die Kollegen viel weniger Zeit zum Reden.

___________________________________________________________________

Heute ist der Schulalltag ungemütlich.

___________________________________________________________________

Lösung:

Angst – ängstlich 

Dank – dankbar 

Eis – eisig 

England – englisch 

Farbe – farbig, farblos

Fehler – fehlerhaft, fehlerlos

Furcht – furchtlos, furchtsam

Gefahr – gefährlich, gefahrlos

Geiz – geizig 

Geschmack – geschmacklos, geschmackvoll

Jahr – jährlich 

192

Page 193: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Kind – kindisch, kindlich

Leben – lebendig, leblos

Liebe – lieblich, lieblos

Lösung – löslich 

Mann – männlich 

Mehl – mehlig 

Monat – monatlich 

Neid – neidisch 

Nutzen – nutzlos, nützlich

Spiel – spielerisch 

Tag – täglich 

Telefon – telefonisch

Tier – tierisch 

Tod – tödlich 

Weib – weiblich 

Wolle – wollig 

Wunder – wunderlich, wundersam 

Zeit – zeitlich

Zorn – zornig

VOCABULAR - CĂLĂTORIILE

LB. ROMÂNĂ LB. GERMANĂ

193

Page 194: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

aeroportul der Flughafen

agenția de turism das Reisebüro

autobuzul der Bus

automobilul das Auto

avionul das Flugzeug

a ateriza landen

a călători reisen

a merge cu bicicleta radfahren

a zbura fliegen

bagajul das Gepäck

barca das Boot

bicicleta das Fahrrad

biletele de avion die Flugkarten

biroul informații das Auskunftsbüro

călătoria die Reise

check-in-ul der Check-in / die Abfertigung

decolarea der Abflug / start

destinația die Destination / das Reisezeil

excursia die Reise

gara der Bahnhof

geanta die Tasche

hotelul das Hotel / der Gasthof

194

Page 195: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

mașina der Wagen / PKW

pe jos zu Fuss

metroul die U-Bahn

VOCABULAR - NATURA

LB. ROMÂNĂ LB. GERMANĂ

aerul die Luft

apa das Vasser

apusul soarelui der Sonnenuntergang

cascada der Wasserfall

cerul der Himmel

coasta die Küste

curcubeul der Regenbonen

dealul der Hügel

deșertul die Wüste

ferma der Bauernhof

floarea die Blume

floarea soarelui die Sonnenblume

frunza das Blatt

iarba das Gras

195

Page 196: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

insula der Insel

jungla der Dschungel

lacul der See

luna der Mond

luna plină der Vollmond

marea die See / das Meer

muntele der Berg

Final Review

Exercise 185

Identify the gender of the following nouns by supplying the missing definite article (der, die,

or das).

1. Situation

2. Lehrerin

3. Vorstellung

4. Gemälde

5. Blume

6. Singen

7. Gesundheit

8. Silber

9. Laden

10. Einkommen

Exercise 186

Rewrite the following plural nouns as singular nouns. Provide the appropriate definite article.

1. die Fenster

2. die Brüder

3. die Zeitschriften

196

Page 197: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

4. die Dörfer

5. die Mäntel

Exercise 187

Rewrite the following nouns as plural nouns.

1. der Garten

2. das Buch

3. der Lehrling

die Ärztin

5. das Singen

6. der Spiegel

7. die Tante

Exercise 188

Write the pronoun that substitutes for each noun: er, sie s., es, or sie pl.

1. Onkel

2. Stuhl

3. Pferd

4. Küche

5. Männer

6. Hefte

7. Tür

8. Mädchen

Exercise 189

Rewrite each of the following sentences as a question, appropriately changing the word or

phrase in

bold print to either wer, wen, wem, wessen, or was. For example:

Er ist ein Freund von Benno. Wer ist ein Freund von Benno?

1. Der Bahnhof ist sehr weit von hier.

2. Der Junge trinkt keine Milch.

3. Tante Luise hatte etwas für uns.

4. Er möchte ein Butterbrot essen.

5. Ich warte auf sie.

6. Herr Schäfer spricht mit den Kindern.

7. Sein Sohn studiert in Berlin.

197

Page 198: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

8. Ihr Vater hat dagegen gesprochen.

Exercise 190

Rewrite each of the following words or phrases in the accusative case and in the dative case.

nominative accusative dative

1. die Mutter

2. keine Gäste

3. sein Buch

4. Ihr Vetter

5. die Dörfer

6. ich

7. du

8. er

9. Sie

10. ihr

Exercise 191

Rewrite each phrase in the genitive case.

1. jener Baum

2. die Tante

3. keine Probleme

Exercise 192

Rewrite each sentence, using the word or phrase in parentheses as a possessive formed by the

genitive

case. Place the possessive in the blank provided. For example:

(der Mann) Der Pullover des Mannes ist weiß.

1. (unsere Tante) Der Rock passt ihr nicht.

2. (meine Brüder) Das Schlafzimmer war zu klein.

3. (der Offizier) Die Stimme ist laut.

Exercise 193

Fill in each blank with any appropriate adjective. Pay attention to the gender, number, and

case.

1. Die Lehrerin wird diese Schüler fragen.

2. Sie erinnerte sich an ihren Onkel.

3. Die Frau kann dieser Studentin nicht glauben.

198

Page 199: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

4. Trinken Sie Kaffee?

5. Meine Schwester hat ein Auto.

Exercise 194

Rewrite each sentence as a question that could be answered with ja or nein. For example:

Er spricht kein Deutsch. Spricht er kein Deutsch?

1. Seine Geschwister haben im Park gespielt.

2. Niemand geht ins Wohnzimmer.

3. Sie sind am Fluss entlang gelaufen.

Exercise 195

Write the present-tense and past-tense conjugation of each of the following verbs with the

pronoun er.

versuchen werden gehen schreiben

1.

2.

bekommen fressen wissen verstehen

3.

4.

sein glauben nennen haben

5.

6.

Exercise 196

Circle the letter of the word that best completes each sentence.

1. hat sein Geld gestohlen?

a. Mochte

b. Wer

c. Waren

d. Wessen

2. wollte ihr helfen.

a. Was

b. Ihr

c. Du

d. Niemand

3. siehst du hinter der Tür?

199

Page 200: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

a. Wer

b. Wann

c. Wo

d. Was

4. Warst mit dem Zug gekommen?

a. sie

b. Sie

c. du

d. ihr

5. Sie sehr weit gefahren.

a. hat

b. hatte

c. wart

d. ist

Exercise 197

Write the present perfect and past perfect conjugation for each of the following verbs with the

pronoun

er.

kennen sagen laufen schreiben

1.

2.

Exercise 198

Rewrite each present-tense sentence in the present perfect tense.

1. Die Männer sind in der Stadt.

2. Sehen Sie jemand?

3. Die Jungen fangen einen Igel.

4. Sie gehen mit ihren Freunden ins Kino.

Exercise 199

Change the following present-tense sentences to the future tense with werden. Then write a

presenttense

sentence that infers the future tense with the adverb morgen. For example:

Sie spielen Fußball.

Sie werden Fußball spielen.

200

Page 201: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Morgen spielen sie Fußball.

1. Sie fahren in die Schweiz.

2. Es geht ihm besser.

Exercise 200

Write the three imperative forms for each of the following verbs.

lernen sein sprechen behalten

1. du

2. ihr

3. Sie

Exercise 201

Rewrite each sentence, changing the object in bold print to the appropriate reflexive pronoun.

1. Fragen Sie Ihre Mutter, warum es nicht regnet?

2. Hast du deinem Vater einen Schlips gekauft?

3. Warum muss er uns widersprechen?

4. Legt die Dokumente hin!

5. Ich habe ihm die Suppe bestellt.

Exercise 202

Circle the separable prefix that best completes the verbs in the following sentences.

1. Hoffentlich kann Erik kommen.

a. auf

b. bei

c. mit

d. vor

2. Sie hat die Blumen genommen.

a. an

b. ein

c. um

d. ver

3. In der Hauptstraße muss man steigen.

a. mit

b. ent

c. be

d. aus

201

Page 202: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

4. Machen Sie die Fenster !

a. an

b. mit

c. aus

d. zu

5. Ich habe viel Geld gegeben.

a. ab

b. aus

c. hin

d. vor

Exercise 203

Write the given times in words. For example:

1:00 ein Uhr

1. 1:10

2. 12:45

3. 2:30

4. 6:40

5. 4:45 P.M.

6. 11:30 P.M.

Exercise 204

Circle the word or phrase that best completes each sentence.

1. Ist die Party am ?

a. Zehnten

b. heute

c. Dezember

d. vierundzwanzig

2. Acht weniger acht ist .

a. eins

b. plus

c. durch

d. null

3. Viele Leute sind im krank geworden.

a. Samstag

202

Page 203: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

b. März

c. gestern

d. Jahr

4. Ich muss Dienstag in Bremen bleiben.

a. in

b. an

c. bis

d. auf

5. Am dritten bekam sie den ersten Brief.

a. Dienstag

b. 1999

c. Februar

d. Jahre

6. Das war ihr Gedicht.

a. halb

b. erstes

c. Hälfte

d. dritte

Exercise 205

Rewrite each sentence in the present tense with the verb provided in parentheses. For

example:

Er spricht Deutsch. (wollen) Er will Deutsch sprechen.

1. Wir helfen unseren Nachbarn.

(sollen)

2. Wie lange schlaft ihr?

(müssen)

3. Herr Bauer repariert seinen Wagen.

(lassen)

4. Rauchen Sie hier?

(dürfen)

Exercise 206

Rewrite each sentence in the present perfect tense and the future tense.

1. Wer kann Arabisch verstehen?

203

Page 204: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

2. Du musst eine Stunde warten.

3. Wir sehen sie im Park spielen.

Exercise 207

Circle the letter of the word that best completes each sentence.

1. Er liest den Brief, er versteht ihn nicht.

a. weil

b. wie

c. als

d. aber

2. ich weiß, wohnt sie noch in Amerika.

a. Falls

b. Damit

c. Wie

d. Soviel

3. er wieder gesund ist, bleibt er zu Hause.

a. Wenn

b. Und

c. Obwohl

d. Indem

4. Das ist alles, ich brauche.

a. was

b. woran

c. das

d. dass

5. Der Junge, Vater gestorben ist, muss bei einem Onkel wohnen.

a. der

b. welches

c. dessen

d. denen

6. er das verlorene Geld fand, fing er an zu lachen.

a. Falls

b. Als

c. Wenn

204

Page 205: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

d. Bis

Exercise 208

Fill in the blank with the appropriate form of the relative pronouns derived from definite

articles.

1. Er kaufte ein Fernrohr, mit er die Schiffe beobachten kann.

2. Er brachte uns ein Radio, kaputt war.

3. Die Dame, von mein Onkel erzählte, war einmal Pianistin.

4. Die Schuhe, Farbe rot ist, passen dir nicht.

5. Eine Witwe ist eine Frau, Mann gestorben ist.

6. Kennst du den Künstler, über der Reporter berichtet hat?

Exercise 209

Form the comparative and superlative of each adjective. For example:

klein kleiner am kleinsten

1. gut

2. bald

3. kühl

4. hoch

5. schnell

6. groß

7. schlecht

8. arm

9. warm

10. kalt

Exercise 210

Rewrite the passive infinitive phrase in the four tenses shown. Use the subject provided in

parentheses.

For example:

(das Haus) werden von den Bomben zerstört

Präsens: Das Haus wird von den Bomben zerstört.

Imperfekt: Das Haus wurde von den Bomben zerstört.

Perfekt: Das Haus ist von den Bomben zerstört worden.

Plusquamperfekt: Das Haus war von den Bomben zerstört worden.

Zukunft I: Das Haus wird von den Bomben zerstört werden.

205

Page 206: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

(er) werden von seiner Freundin besucht

Präsens:

Imperfekt:.

Perfekt:.

Plusquamperfekt:

Zukunft I:

Exercise 211

Circle the letter of the word that best completes each sentence.

1. Ein Teller Suppe wurde............. dem Kellner gebracht.

a. ist

b. war

c. kann

d. von

2. Das neue Museum ..............von den Kindern besucht.

a. waren

b. wird

c. worden

d. könnte

3. Das lange Gedicht ist von ihm gelernt................... .

a. würden

b. geworden

c. wurde

d. worden

4. Wird eine Torte ..............................werden?

a. würden

b. worden

c. gegangen

d. bestellt

5. Die Lehrerin .....................immer höflich gegrüsst worden.

a. könnte

b. soll

c. war

d. werde

206

Page 207: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Exercise 212

Conjugate the following verbs in subjunctive I and II with the pronoun er.

haben kaufen ausstellen werden

1. subjunctive I

2. subjunctive II

brechen anfangen sein fahren

3. subjunctive I

4. subjunctive II

kennen dürfen gehen wissen

5. subjunctive I

6. subjunctive II

Exercise 213

Replace the past subjunctive with the present conditional in the main clause of each sentence.

For example:

Wenn es regnete, gingen sie ins Haus.

Wenn es regnete, würden sie ins Haus gehen.

1. Er führe nach Hause, wenn er genug Geld hätte.

2. Wenn sie einen Wagen hätte, reiste sie ins Ausland.

Exercise 214

Revise each sentence from direct discourse to indirect discourse. Begin each statement with

Er sagte, dass. For example:

„Martin spricht gut Deutsch.“

Er sagte, dass Martin gut Deutsch spreche.

1. „Die Touristen kommen aus England.“

2. „Sie kann ihn kaum verstehen.“

3. „Frau Kamps war einmal Schauspielerin.“

Exercise 215

Rewrite each sentence as an infinitive phrase, once with um . . . zu, ohne . . . zu, and

anstatt . . . zu,

for example

Sie singt ein neues Lied.

um ein neues Lied zu singen

ohne ein neues Lied zu singen

207

Page 208: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

anstatt ein neues Lied zu singen

1. Er ist schnell nach Hause gelaufen.

2. Wir können darüber sprechen.

MULŢUMIM! SUCCES!

THANK YOU! GOOD LUCK!

MERCI! BONNE CHANCE!

DANKE! VIEL GLÜCK!

***

BIBLIOGRAFIE

208

Page 209: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

Reading Comprehension, Thomson, Michelle, 2011.

Reading and Writing, Casey, Helen, Oxford

Funny Fairy Tale Grammar, Martin, Justin McCory, Scholastic.

Oxford Practice Grammar, Coe, Norman, Harrison, Mark & Paterson, Ken, 2019.

Bacalaureat 2000, Humanitas Educațional, Sorina Gramaticescu, Doina Miloș, Adriana

Maxim, 1999

Bacalaureat 2002, Humanitas Educațional, Sorina Gramaticescu, Miruna Carianopol,

Mariana Gridan, Adriana Maxim, 2002

Click On 4, ed. Express Publishing,Virginia Evans, Neil O’ Sullivan, 2012

Reading Clue 2, Cant, Rebecca, 2011

Reading and Writing, Casey, Helen, Oxford

Advanced English Practice, OUP Oxford, B.D. Graver, 1995

Manual Audio de Germană, Ghid de conversație, Editura Universul Familiei, 2007

Ghid de conversație: Sprachfürer, Editura Familiei, 2007

Dicționar Român-German, Editura Corint, 2010.

www.busyteacher.org

www.scholastic.com

www.media-awareness.ca

www.articlecircle.com

www.lepointdufle.net

www.francaisfacile.com

https://apprendre.tv5monde.com.fr

209

Page 210: isjvl.ro education…  · Web viewAs sly as a fox, as strong as an ox As fast as a , as brave as a bear As free as a bird, as as a word As quite as a mouse, as big as a house All

https://podcastfrancaisfacile.com/apprendre-le-francais/liste-des-textes-fle

***

210