IONU} BUDI{TEANU, INFORMATICIAN: S~RB~TORI …/cite> · ANUL

of 24 /24
|n perioada 10-17 aprilie, Baza 71 Aerian` General Emanoil Ionescu a g`zduit exerci]iul bilateral româno-american DACIAN VIPER 2014. La activitate au participat peste 200 de militari români, pilo]i [i personal tehnic, cu aeronave MiG-21 LanceR [i aproximativ 250 de militari ai For]elor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii, cu aeronave F-16 Fighting Falcon. DECORAT CU ORDINUL „MERITUL CULTURAL” ÎN GRAD DE CAVALER Observatorul militar FONDAT LA 23 IULIE 1859 ANUL XXIII NR. 16 (1253) 23 APRILIE – 6 MAI 2014 24 PAGINI 1,20 LEI EDITOR: MINISTERUL AP~R~RII NA}IONALE OBSERVATORULMILITAR www.presamil.ro MAPN.RO Pagina 24 www.mapn.ro INTERVIU IONU} BUDI{TEANU, INFORMATICIAN: EU NU MUNCESC, PUR {I SIMPLU M~ JOC CU PASIUNEA MEA! 30 APRILIE – ZIUA INFANTERIEI INSTRUC}IE În prima decad` a lunii aprilie, în poligonul M`lina din jude]ul Gala]i, militarii Batalionului 284 Tancuri Cuza Vod` din Brigada 282 Infanterie Mecanizat` Unirea Principatelor au participat la un exerci]iu cu trageri de lupt`. Bazându-se pe un scenariu fictiv, Compania 3 Tancuri s-a antrenat \n contextul unei ac]iuni ofensive. FOR}~ {I ADRENALIN~ Paginile 8-9 Pagina 5 UCENICUL PO}IUNILOR S~RB~TORI PASCALE |N AFGANISTAN P entru redirec]ionarea a 2% din impozitul pe venitul datorat pentru anul 2013, c`tre Asocia]ia CAMARAZII, trebuie s` completa]i formularul 230 [i s`- l depune]i la administra]ia financiar` de care apar]ine]i, pân` la 23 mai 2014. În situa]ia în care nu pute]i depune personal formularul, transmite]i docu- mentul pe adresa U.M. 02585 Bucure[ti, strada Drumul Taberei, nr. 7-9, sector 6, Bucure[ti, cel târziu pân` la 16 mai 2014. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la telefon 021-3195858 int. 2690/2692, STAR 9710182692/9710182690. LINIA |[email protected] ANTRENAMENT ROMÂNO-AMERICAN Militarii români din comandamentul Batalionului 20 Infanterie, cunoscu]i sub denumirea de Scorpionii Negri, au avut pl`cuta surpriz` s` primeasc` invita]ia, din partea militarilor americani apar]inând grupului de elicoptere care ac]ioneaz` în baza de opera]ii înaintat` Apache, de a organiza, împreun`, un exerci]iu de tip Familiarisation Fire. ALMA MATER Pagina 10 Pagina 4 Paginile 12-13 DACIAN VIPER 2014 DACIAN VIPER 2014 |n perioada 10-17 aprilie, Baza 71 Aerian` General Emanoil Ionescu a g`zduit exerci]iul bilateral româno-american DACIAN VIPER 2014. La activitate au participat peste 200 de militari români, pilo]i [i personal tehnic, cu aeronave MiG-21 LanceR [i aproximativ 250 de militari ai For]elor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii, cu aeronave F-16 Fighting Falcon. FOTO: PLUTONIER-ADJUTANT LUCIAN IRIMIA LINIA |[email protected]

Embed Size (px)

Transcript of IONU} BUDI{TEANU, INFORMATICIAN: S~RB~TORI …/cite> · ANUL

 • |n perioada 10-17 aprilie, Baza 71 Aerian`General Emanoil Ionescu a g`zduit exerci]iul

  bilateral romno-american DACIAN VIPER2014. La activitate au participat peste 200 de

  militari romni, pilo]i [i personal tehnic, cuaeronave MiG-21 LanceR [i aproximativ 250

  de militari ai For]elor Aerieneale Statelor Unite ale Americii,

  cu aeronave F-16 Fighting Falcon.

  DECORAT CU ORDINUL MERITUL CULTURAL N GRAD DE CAVALER

  Observatorul militarFONDAT LA 23 IULIE 1859

  ANUL XXIII NR. 16 (1253) 23 APRILIE 6 MAI 2014 24 PAGINI 1,20 LEI EDITOR:

  MINISTERUL AP~R~RII NA}IONALEOBSERVATORULMILITAR

  www.presamil.ro

  MAPN.RO

  Pagina 24

  www.mapn.ro

  INTERVIUIONU} BUDI{TEANU, INFORMATICIAN:

  EU NU MUNCESC, PUR {I SIMPLUM~ JOC CU PASIUNEA MEA!

  30 APRILIE ZIUA INFANTERIEI

  INSTRUC}IE

  n prima decad` a lunii aprilie, n poligonul M`lina din jude]ul Gala]i, militariiBatalionului 284 Tancuri Cuza Vod` din Brigada 282 Infanterie Mecanizat`Unirea Principatelor au participat la un exerci]iu cu trageri de lupt`. Bazndu-sepe un scenariu fictiv, Compania 3 Tancuri s-a antrenat \n contextul uneiac]iuni ofensive.

  FOR}~ {I ADRENALIN~

  Paginile 8-9

  Pagina 5

  UCENICULPO}IUNILOR

  S~RB~TORIPASCALE

  |N AFGANISTAN

  Pentru redirec]ionarea a 2% dinimpozitul pe venitul datorat pentruanul 2013, c`tre Asocia]ia CAMARAZII,trebuie s` completa]i formularul 230 [i s`-l depune]i la administra]ia financiar` decare apar]ine]i, pn` la 23 mai 2014.

  n situa]ia n care nu pute]i depunepersonal formularul, transmite]i docu-mentul pe adresa U.M. 02585 Bucure[ti,strada Drumul Taberei, nr. 7-9, sector 6,Bucure[ti, cel trziu pn` la 16 mai 2014.

  Rela]ii suplimentare se pot ob]ine latelefon 021-3195858 int. 2690/2692, STAR9710182692/9710182690.

  LINIA |[email protected]

  ANTRENAMENTROMNO-AMERICAN

  Militarii romni din comandamentul Batalionului 20 Infanterie, cunoscu]isub denumirea de Scorpionii Negri, au avut pl`cuta surpriz` s`primeasc` invita]ia, din partea militarilor americani apar]innd grupului deelicoptere care ac]ioneaz` n baza de opera]ii naintat` Apache, de aorganiza, mpreun`, un exerci]iu de tip Familiarisation Fire.

  ALMA MATER

  Pagina 10

  Pagina 4

  Paginile 12-13

  DACIAN VIPER 2014DACIAN VIPER 2014|n perioada 10-17 aprilie, Baza 71 Aerian`

  General Emanoil Ionescu a g`zduit exerci]iulbilateral romno-american DACIAN VIPER

  2014. La activitate au participat peste 200 demilitari romni, pilo]i [i personal tehnic, cu

  aeronave MiG-21 LanceR [i aproximativ 250de militari ai For]elor Aeriene

  ale Statelor Unite ale Americii,cu aeronave F-16 Fighting Falcon.

  FOTO: PLUTONIER-ADJUTANT LUCIAN IRIMIA

  LINIA |[email protected]

 • PE SCURT PE SCURT PE SCURT PE SCURT

  2 AGENDA [email protected] Nr. 16 (23 aprilie 6 mai 2014)www.facebook.com/OBSERVATORULMILITARObservatorul militarwww.presamil.ro

  FOTOGRAFIA [email protected]

  DIXI !

  DARURI DE PA{TI

  CONFERIN}~ {TIIN}IFIC~ INTERNA}IONAL~

  Mar]i, 15 aprilie, Statul Major al For]elor Terestre mpreun`cu Funda]ia Sfntul Mare Mucenic Gheorghe, Purt`torul deBiruin]` au adus un strop de bucurie [i o pic`tur` de speran]`pentru copiii din Casele de tip familial Sfnta Elena din Corabia,jude]ul Olt, c`rora le-au mp`r]it cadouri cu ocazia S`rb`torilorPascale. Personalul For]elor Terestre [i Funda]ia Sfntul MareMucenic Gheorghe, Purt`torul de Biruin]` sunt partenerii den`dejde ai centrului, fiind al`turi de ace[ti copii din anul 2008att prin ini]iative personale, ct [i n cadrul unor programespecial dedicate. Copiii [i tinerii [i-au ntmpinat oaspe]ii, ca defiecare dat`, cu un zmbet c`lduros [i un mic spectacol de poezie.

  n aceea[i zi, tot cu ocazia apropierii Pa[telui, militari dinBrigada 8 LAROM Alexandru Ioan Cuza au vizitat copiii dinModulul de Tip Familial Dumbr`veni, din jude]ul Vrancea. Peparcursul vizitei, militarii au discutat cu copiii, a c`ror principal`

  Bucuriile vin din lucruri m`runte,lini[tea vine din credin]` [i fapte,lumina din inima fiec`ruia. Poate la aceste

  lucruri s-au gndit [i militarii din mai multe

  garnizoane ale ]`rii, n S`pt`mna Mare,

  atunci cnd au ales s` fie mai aproape de

  semeni de-ai lor, n`p`stui]i de soart`.

  acas` pentru a le asigura un minim de trai. Fata cea mare,Florentina, n vrst` de 14 ani, elev` n clasa a VII-a, st`acas` numai n timpul zilei, pentru a-[i ajuta mama [i pentrua avea grij` de fra]ii mai mici, iar noaptea doarme la bunic`,dintr-un singur motiv: nu mai au loc cu to]ii ntr-un singurpat. Totu[i, aceste condi]ii le-au fost suficiente copiilorpentru fi premian]i la [coal`.

  Psihologul Brig`zii 282 Infanterie Mecanizat` UnireaPrincipatelor, maior Camelia Tudor, a profitat de aceast`vizit` [i a oferit consiliere de specialitate familiei, discutndcu copiii despre problemele pe care le au, despre visurile[i dorin]ele lor. De asemenea, plutonierul Iulian Temelie,comandant de grup` n cadrul Plutonului Medical dinBatalionul 280 Infanterie Mecanizat`, a considerat necesars` le ofere copiilor o scurt` consiliere medical`. Un momentdeosebit pentru copii l-a constituit cadoul simbolic care le-afost oferit, placheta cu Drapelul Romniei [i cu ImnulNa]ional, prin care militarii Batalionului 280 InfanterieMecanizat` C`pitan Valter M`r`cineanu au marcats`rb`torirea Zilei For]elor Terestre, din data de 23 aprilie.

  Devenit` deja tradi]ie, vizita militarilor Brig`zii 18Infanterie Banat la Centrul de zi pentru copii cu dizabilit`]iPodul Lung din Timi[oara s-a bucurat, s`pt`mna trecut`,de c`ldura [i ospitalitatea gazdelor. Gestul simplu f`cut de

  LA REALIZAREA ARTICOLULUI AU CONTRIBUIT:

  LOCOTENENT-COLONELUL TONI ENE, MAIORII EUGEN CIOBOTARU

  {I ADRIAN JIANU {I LOCOTENENTUL GAROFI}A BUZOIANU

  n zilele de 24 [i 25 aprilie, Cercul MilitarNa]ional din Bucure[ti g`zduie[te cea maimare manifestare [tiin]ific` n domeniul eLearning-ului din Romnia Conferin]a [tiin]ific` interna]ional`eLearning and software for education, organizat` deUniversitatea Na]ional` de Ap`rare Carol I,Universitatea Bucure[ti, Universitatea Politehnic`Timi[oara [i Romanian ADL Partnership Lab.

  LOCOTENENT CRISTINA BARNA Ajuns` la a X-a edi]ie, conferin]a reune[te personalit`]iinterna]ionale de marc` n domeniu, reprezentan]i ai mediuluiacademic, cercet`tori [tiin]ifici [i cadre didactice universitare,manageri [i dezvoltatori de con]inut digital din diverse companiidin ]ar` [i din str`in`tate.

  Astfel, Universitatea Na]ional` de Ap`rare Carol I creeaz`, prinDepartamentul pentru nv`]`mnt distribuit avansat la distan]`, oplatform` de dialog deschis care permite schimbul de idei [i derezultate ale cercet`rii n domeniu, aducnd n prim- plan inova]iiletehnologiei [i solu]iile de nv`]are pentru viitor.

  Generalul de brigad` Lucian Foca, al`turi de copiii interna]i la Spitalul

  Jude]ean de Urgen]` Buz`u.

  frumoase ale oamenilor, nu [tiu de ce pre]uim mai mult ni[te

  lucruri, dect un copil care alearg` s` te mbr`]i[eze, [tiu doar c`

  nimic nu este mai de pre] dect s`n`tatea [i bucuria copiilor.

  Tot n S`pt`mna Mare, militarii Batalionului 280Infanterie Mecanizat` C`pitan Valter M`r`cineanu au adusun strop de bucurie unei familii cu [apte copii din ora[ulOdobe[ti, c`rora le-au d`ruit cadouri cu ocazia Pa[telui.Ca [i alt`dat` atmosfera a fost nc`rcat` de emo]ie. {aptecopii, unul de numai nou` luni, locuiesc al`turi de mamalor ntr-o singur` camer`, tat`l fiind plecat foarte des de

  Ziua Justi]iei Militare. Ziua Justi]iei Militare va fis`rb`torit` vineri, 25 aprilie, printr-o ceremonie organizat` la PalatulCercului Militar din Capital`. La data de 25 aprilie 2014 se mplinesc95 de ani de la semnarea Decretului-Lege nr.1625/1919 de c`treRegele Ferdinand, prin care s-a statuat modul de organizare [ifunc]ionare a primei structuri juridice din Armata Romniei, faptce marcheaz` n istoria Armatei nfiin]area armei Justi]ie Militar`.

  Militari al`turi de popula]ia afectat` de inunda]ii.Smb`t`, 19 aprilie, militari din cadrul Batalionului 325 Artileriedin Caracal au fost al`turi de popula]ia afectat` de inunda]ii,transportnd ap` potabil` n localit`]ile Schitu [i {erb`ne[ti,jude]ul Olt. De asemenea, n prima zi de Pa[ti, militari [i tehnic`din cadrul Regimentului 51 Artilerie Mixt` din Slobozia au venitn sprijinul autorit`]ilor locale, ajutnd la nt`rirea digului dinlocalitatea Adncata, jude]ul Ialomi]a.

  Ceremonie religioas` la Foc[ani. La Spitalul Militar deUrgen]` {tefan Popescu din Foc[ani a fost sfin]it` [i dat` n folosin]`Capela cu hramul Sfntul Calinic de la Cernica. Prima slujb`religioas` a fost ]inut` la 11 aprilie, chiar n ziua n care ortodoc[iil s`rb`toresc pe sfntul al c`rui nume l poart` l`ca[ul derug`ciune. La procesiune a fost prezent |PS Ciprian, arhiepiscopulBuz`ului [i Vrancei, care a vorbit despre importan]a unui loc derug`ciune pentru cei afla]i n suferin]` [i care, mai ales atuncicnd lupt` cu boala, simt mai puternic nevoia de a fi ntr-un spa]iun care [i pot aduna gndurile [i g`si alinarea. (PLUTONIER-MAJORALINA-SONIA RAICU)

  {edin]` a Ligii Navale Romne. De curnd, la Baza depreg`tire marin`reasc` de la Mamaia a avut loc [edin]a BirouluiExecutiv al Consiliului Director al Ligii Navale Romne (LNR). ncadrul ntlnirii au fost discutate m`surile operative pentrudesf`[urarea n apele teritoriale romne[ti a regatei interna]ionaleprilejuit` de s`rb`torirea, n luna mai, a 75 de ani de la intrarea nserviciu a Navei-{coal` Mircea. Cu aceast` ocazie, n portul militarConstan]a vor avea loc serb`ri marin`re[ti la care [i-au anun]atparticiparea mai multe nave-[coal` sub diverse pavilioane, invitatela s`rb`toarea marinarilor romni, precum [i lans`ri de c`r]ianiversare [i omagiale. (ILARION BARBU)

  Miracolul nvierii n art`. Cercul Militar din Constan]aa g`zduit, s`pt`mna trecut`, o ntlnire de lucru a Cenacluluiliterar Mihail Sadoveanu dedicat` S`rb`torilor Pascale. Laactivitate a fost prezent PS Teodosie, Arhiepiscopului Tomisului,care a vorbit despre nsemn`tatea Pa[telui [i nv`]`turile ce sedesprind din miracolul nvierii Domnului. Lumini]a Scarlat aprezentat o expozi]ie de pictur` religioas` realizat` pe lemn [ipiatr`, acesta fiind urmat de un recital de versuri din crea]iamembrilor cenaclului. Pentru c` Sfintele Pa[te sunt o s`rb`toaremult ndr`git` de copii, ngera[ii, ndruma]i de profesoara MihaelaPatachia au prezentat un moment artistic intitulat Mirajulcopil riei. (PLUTONIER-MAJOR ALINA-SONIA RAICU)

  problem` este lipsa unei familii [i acomunic`rii cu societatea, despreproblemele, nevoile [i dorin]eleacestora [i le-au oferit daruriconstnd n juc`rii, mbr`c`minte[i nc`l]`minte.

  Joi, 17 aprilie, a fost rndulmilitarilor din Divizia 2 InfanterieGetica s` aduc` un dram desperan]` [i s` aline suferin]e pringestul lor umanitar. Mai precis,militarii buzoieni au achizi]ionatproduse electronice, medicale,dar [i alimente pe care le-audonat Sec]iei de Pediatrie dincadrul Spitalului Jude]ean deUrgen]` Buz`u. Prezent al`turide militari, comandantul Diviziei2 Infanterie Getica, general debrigad` Lucian Foca, a declarat:Nu [tiu ce ne face s nu vedem p`r]ile

  militarii brig`zii, de a aduce pu]in` bucurie n preajmaS`rb`torilor Pascale, a fost un nou prilej de a se revedea cucopiii centrului timi[orean. De[i au avut curajulresponsabilit`]ii unei misiuni externe [i au nfruntat atteapericole n teatrele de opera]ii, militarii b`n`]eni au fostmarca]i de emo]ia momentului atunci cnd au rela]ionatcu semenii fa]` de care destinul a fost mai pu]in generos.

  Mar]i, 22 aprilie, au nceput nscrierile pentru ceade-a XI-a edi]ie a Cursului pentru jurnali[tii caretransmit din zone de conflict. Direc]ia informare [i rela]iipublice a Ministerului Ap`r`rii Na]ionale, cu sprijinul StatuluiMajor al For]elor Terestre [i al Statului Major al For]elorAeriene, organizeaz`, n perioada 7-12 iulie, cea de-a XI-a edi]iea Cursului pentru jurnali[tii care transmit din zone de conflict.

  Cursul se va desf`[ura n garnizoana Trgu Mure[ [i vaaborda, teoretic [i practic, teme privind procedurile deacreditare [i de lucru ale jurnali[tilor pe timpul opera]iilormilitare, reguli de siguran]` [i protec]ie n zonele de conflict,

  CURSUL PENTRU JURNALI{TII CARE TRANSMIT

  DIN ZONE DE CONFLICT

  aspecte privind securitatea opera]ional`, caracterizareateatrelor de opera]ii din punct de vedere al riscurilor [iproceduri de acordare a primului ajutor.

  Detalii privind organizarea cursului [i documentele denscriere pot fi ob]inute accesnd site-ul www.mapn.ro/corespondenti. Dup` completare, documentele solicitate vorfi transmise, prin fax sau e-mail, la Direc]ia informare [i rela]iipublice, pn` la data de 15 mai 2014, ora 12.00. Persoan` decontact pentru informa]ii suplimentare: colonel RenatoNadolu, tel.: 021/402.34.00 int. 1011630, fax 021/319.56.98, e-mail: [email protected]

  CHUCK HAGELSECRETARUL AP~R~RII, SUA

  SURSA: MEDIAFAX

  Continu`m programul stabilit al

  proiectului Abordare adaptiv`

  etapizat`, n scopul ndeplinirii

  angajamentelor asumate pentru

  protejarea intereselor Poloniei,

  Romniei [i partenerilor NATO.

  BUCURE{TI. Academia Tehnic` Militar` a acordatmiercuri, 23 aprilie, n Aula Magna, nalta distinc]ie de DoctorHonoris Causa ambasadorului Republicii Franceze la Bucure[ti,Philippe Gustin. De la sosirea sa n Romnia, Philippe Gustin acontribuit permanent la dezvoltarea rela]iilor de cooperare ntreAcademia Tehnic` Militar` (ATM) [i universit`]i militare [icivile din Fran]a [i, n special, cu {colile Militare SpecialeCetquidan-Saint Cyr. n cadrul colabor`rilor romno-franceze,studen]i [i cadre didactice ale ATM au sus]inut cursuri, auparcurs stagii [i programe de cercetare n universit`]i [i institu]iiimportante din Fran]a.

  FO

  TO

  : L

  OC

  OT

  EN

  EN

  T-C

  OL

  ON

  EL

  C

  EZ

  AR

  S

  TR

  OE

  FO

  TO

  : M

  AIS

  TR

  U M

  ILIT

  AR

  C

  LA

  SA

  I

  IUL

  IAN

  C

  AD

  UL

  EN

  CU

 • 3Nr. 16 (23 aprilie 6 mai 2014)www.facebook.com/OBSERVATORULMILITAR

  Observatorul militarwww.presamil.roEVENIMENT

  ZIUAFOR}ELORTERESTRE

  Manifest`rile din Bucure[ti aufost organizate de Statul Major alFor]elor Terestre [i au debutat laMonumentul Eroilor militari c`zu]in misiune n teatrele de opera]ii [i

  Miercuri, 23 aprilie, n Capital` [i n garnizoanele din ]ar` a fost aniversat`Ziua For]elor Terestre, al c`ror patron spiritual este Sfntul Mare Mucenic Gheorghe Purt`torul de Biruin]`. Cu acest prilej au fost desf`[urate ceremonii militare de omagierea jertfelor nainta[ilor [i de evocare a tradi]iilor de lupt` ale unit`]ilor, precum [i adun`rifestive, simpozioane, expozi]ii de carte [i fotografie.

  ocazia s`rb`toririi Zilei For]elorTerestre.

  La Cluj-Napoca, la sediul Diviziei 4Infanterie Gemina, n prima parte aprogramului, personalulcomandamentului a participat la unsimpozion cu tematica anivers`rii zilei,dup` care a urmat festivitatea acord`riiunor distinc]ii onorifice din parteae[aloanelor superioare celor maimerituo[i camarazi ai marii unit`]i.Activitatea s-a ncheiat cu prezentareaunui portret de lupt`tor, n persoanaplutonierului-major Vasile Zbnc`, dinBatalionul 812 Infanterie Bistri]a,militar r`nit ntr-o misiune de patrularen Afganistan, n 2010. Ziua Por]ilorDeschise, organizat` de Divizia 4Infanterie Gemina, a oferit tuturorcelor interesa]i prilejul s`-i cunoasc` pepurt`torii uniformei militare de la Cluj-Napoca, s` asiste la exerci]iidemonstrative [i s` viziteze o expozi]iede armament, tehnic` de lupt` [iechipament militar. De asemenea,Muzica militar` a diviziei a sus]inut unrecital de muzic` de fanfar` n Pia]aAvram Iancu, din municipiul

  VIDEOTELECONFERIN}~Ministrul ap`r`riina]ionale, MirceaDu[a, [i viceprim-ministrul pentru

  securitatea na]ional`,ministrul afacerilor inter-

  ne, Gabriel Oprea,au sus]inut, n diminea]a

  zilei de joi, 17 aprilie, ovideoteleconferin]` cu

  militarii romni dindeta[amentele dislocate n

  teatrele de opera]ii dinAfganistan, Kosovo

  [i Bosnia [i Her]egovina.

  Sunt bucuros de fiecare dat` cnd am ocazia s` vorbesc cu dumneavoastr`,comandan]ii deta[amentelor romne[ti din teatrele de opera]ii [i v` felicit pentrulucrurile deosebite pe care le face]i, n primul rnd n sprijinul popula]iei locale, le-a transmis militarilor ministrul Mircea Du[a.

  De asemenea, ministrul ap`r`rii na]ionale a ]inut s` le spun` militarilor c`,de fiecare dat` cnd se ntlne[te cu oficiali NATO [i UE, prime[te cuvinte delaud` la adresa modului de executare a misiunilor, ultima dat` fiind la reuniuneaConsiliului Afaceri Externe al UE n formatul mini[trilor ap`r`rii.

  Ieri i-am vizitat pe colegii vo[tri r`ni]i n incidentul de la sfr[itul lunii martie,starea lor de s`n`tate e spre mbun`t`]ire [i m-au rugat s` v` transmit gndurilelor bune [i mult succes pentru a duce la final cu bine misiunea, le-a mai spusministrul Du[a.

  Comandan]ii deta[amentelor romne[ti din teatrele de opera]ii au informatconducerea Ministerului Ap`r`rii Na]ionale despre modul de ndeplinire amisiunilor [i rela]iile pe care le au cu ceilal]i militari alia]i sau structurile desecuritate locale.

  La final, cei doi oficiali le-au transmis militarilor sprijinul [i gndurile buneale conducerii ministerului cu ocazia sfintelor S`rb`tori Pascale.

  MILITARII R~NI}IINTERNA}I

  N GERMANIA,VIZITA}I DE FAMILII

  Militarii r`ni]i interna]i n Centrulmedical regional american dinLandstuhl, Germania, au fost vizita]i miercuri,16 aprilie, de familiile acestora, mpreun` cuministrul ap`r`rii na]ionale, Mircea Du[a.

  Starea de s`n`tate a militarilor are o evolu]ie pozitiv`. Acestlucru a reie[it din informarea f`cut` de echipa medical` aspitalului.

  Ministrul Du[a a mul]umit comandantului CentruluiMedical, colonel Judith Lee, n numele tuturor militarilor romni,pentru ngrijirile [i condi]iile asigurate r`ni]ilor, oferindu-iacesteia Emblema de Onoare a Armatei Romniei: De-a lungultimpului, prin acest spital au trecut peste 65 de militari romni,r`ni]i n diferite teatre de opera]ii. M` bucur s` m` aflu ast`ziaici, mpreun` cu familiile militarilor no[tri, mai ales c` se apro-pie [i S`rb`torile Pascale, s` simt` c` sunt mai aproape de cas`.

  La rndul s`u, colonelul Lee a spus: Vreau s` v` asigur c`vom fi mereu aici pentru a v` ngriji r`ni]ii. {i doresc s` mul]umesctuturor militarilor romni pentru participarea la opera]iuniledin teatrul de opera]ii din Afganistan.

  n cadrul unei scurte ceremonii, ministrul ap`r`rii na]ionalel-a naintat n grad pe sublocotenentul Ionu] Alin Marinescu,mul]umindu-i pentru curajul s`u [i pentru felul n care [i-a f`cutdatoria, exprimndu-[i speran]a c` prezen]a familiei i va aducealinare. Imediat ce se d` citire ordinului, te vom l`sa numai cu

  familia ta, a spus ministrul Du[a, iar locotenentul Marinescu i-areplicat: Domnule ministru, [i dumneavoastr` face]i parte dinfamilia mea. Sunt mndru c` am reu[it s` mi ndeplinescatribu]iile, c` am reu[it s` mi servesc ]ara, dar mi pare r`upentru camaradul pierdut.

  De asemenea, ministrul ap`r`rii le-a nmnat Emblema deMerit n Slujba P`cii, clasa I, caporalilor clasa a III-a MariusBogdan Radu [i Eugen Valentin P`tru.

  Pe timpul vizitei la baza militar` din Ramstein, ministrulDu[a s-a ntlnit cu generalul-maior Richard C. Longo,loc]iitor al comandantului For]elor Terestre Americanedislocate n Europa [i comandant al For]elor Terestre aleSUA n cadrul NATO.

  Cluj-Napoca. n cadrul manifest`riloraniversare, la comandamentul Brig`zii81 Mecanizat` General Grigore B`landin Bistri]a au fost decorate, cuEmblema de Onoare a Statului MajorGeneral, Drapelele de Lupt` aleBatalionului 812 Infanterie Bistri]a [iBatalionului 811 Infanterie Dej. ZiuaFor]elor Terestre a fost s`rb`torit` [i launit`]ile subordonate brig`zii dingarnizoanele Prundu-Brg`ului, Dej[i Turda.

  Tot miercuri, 23 aprilie, n cadrulunor ceremonii, Batalionul 21 Vn`toride Munte General Leonard Mociulschidin Predeal a primit Emblema deOnoare a Statului Major General, ntimp ce {colii Militare de Mai[triMilitari [i Subofi]eri a For]elorTerestre Basarab I din Pite[ti i s-aacordat Emblema de Onoare aFor]elor Terestre.

  LA REALIZAREA ARTICOLULUI AUCONTRIBUIT: LOCOTENEN}I-COLONEII

  MARCEL ARAM~, TONI ENE {IFLORIN AP~F~IAN, MAIORII

  DAN CRI{AN, C~T~LIN BUNESCU {ICIPRIAN MURE{AN,

  PLUTONIERUL-ADJUTANT ERVIN OROS

  COMANDANTUL COMANDAMENTULUI ALIAT NTRUNITDIN NAPOLI, N ROMNIA

  miralul Bruce W. Clingan, comandantulComandamentului Aliat ntrunit din Napoli (JFC),a efectuat, n zilele de 22 [i 23 aprilie, o vizit` oficial`n ]ara noastr`. Cu aceast` ocazie, amiralul Clingana fost primit att de ministrul ap`r`rii na]ionale,Mircea Du[a, ct [i de [eful Statului Major General,general-locotenent {tefan D`nil`. Comandantul JFCa analizat mpreun` cu partea romn` relevan]am`surilor luate la nivel aliat, exerci]iile [i posibilele

  Ministrul ap`r`rii na]ionale l-a naintat n gradpe sublocotenentul Ionu] Alin Marinescu.

  FO

  TO

  : M

  ~D

  ~L

  INA

  IL

  INC

  A

  FO

  TO

  : P

  ET

  RIC

  ~ M

  IHA

  LA

  CH

  E

  pe teritoriul Romniei (PalatulCopiilor), acolo unde ministrul ap`r`riina]ionale, Mircea Du[a, a participat laceremonia militar` de depuneri decoroane [i jerbe de flori. O ceremoniesimilar` a avut loc [i la MonumentulInfanteriei (Parcul Kiseleff). Seara,militari din Regimentul 30 Gard`Mihai Viteazul s-au retras cu tor]e petraseul Palatul Cercului MilitarNa]ional, Opera Na]ional` Romn`,Palatul Cotroceni, Statul Major alFor]elor Terestre. La activit`]ileaniversare din Bucure[ti au participatnumero[i reprezentan]i ai MinisteruluiAp`r`rii Na]ionale, ai autorit`]ilorpublice locale, cadre militare n rezerv`[i n retragere, veterani de r`zboi.

  Comandamentul Diviziei 2Infanterie Getica din Buz`u a fostmiercuri, 23 aprilie, gazda unuisimpozion n care au fost reliefateistoria, rolul, locul [i perspectiveleFor]elor Terestre. n cadrulactivit`]ilor desf`[urate la sediuldiviziei, s-au nmnat diplomec[tig`torilor concursurilor sportivedesf`[urate n garnizoana Buz`u, cu

  ac]iuni viitoare ale Alian]ei. n discu]iile cu ministrulromn, comandantul Comandamentului Aliat aafirmat c` zona M`rii Negre este important` pentruAlian]`, iar Romnia, Bulgaria [i Turcia sunt ]`ririverane la Marea Neagr` care beneficiaz` desecuritatea oferit` de apartenen]a la Alian]a Nord-Atlantic`, subliniind faptul c` prezen]a sa n Romniavine ca o confirmare n plus a viziunii Alian]ei privindaceast` zon`.

  FOTO: EUGEN MIHAI

  A

 • 4 LINIA |[email protected] Nr. 16 (23 aprilie 6 mai 2014)www.facebook.com/OBSERVATORULMILITARObservatorul militarwww.presamil.ro

  ANTRENAMENT ROMNO-AMERICAN

  Exerci]iul s-a desf`[urat n poligonul

  din incinta bazei de opera]ii [i a fost

  dedicat cunoa[terii armamentului [i

  execut`rii tragerilor att cu armamentul

  individual de infanterie, ct [i cu

  armamentul folosit de o grup` de infanterie

  n lupt`. Invita]ia a venit din partea unor

  militari care sunt obi[nui]i mai mult cu

  zborul la n`l]ime, dect cu ac]iunile de la

  sol, acolo unde ac]ioneaz`, de obicei,

  trupele terestre.

  Pentru cei afla]i la prima experien]` de

  acest fel a fost un moment extraordinar,

  deoarece au avut ocazia s` vad` arma

  american` M-4, care are la origine celebra

  pu[c` M-16, cunoscut` doar din filmele de

  ac]iune americane.

  Eram curios cum se desf`[oar` o astfel

  de [edin]` la militarii americani, gndind,

  n sinea mea, c` ei sunt diferi]i n ac]iuni

  fa]` de noi. Dar am constatat cu uimire c`

  [i ace[tia desf`[oar` acela[i gen de

  preg`tire a activit`]ii, iar siguran]a

  personalului la un astfel de eveniment este

  la fel ca la noi, prioritar`. Dup` prelucrarea

  regulilor de siguran]`, un sergent

  american a prezentat ]intele din poligon [i

  fiecare aliniament de tragere, acolo unde

  era pozi]ionat cte un model de armament.

  Militarii americani au pus la dispozi]ie dou`

  modele: pu[ca de asalt M-4 [i pu[ca

  mitralier` de grup` M 249, ambele de

  calibrul 5,56 mm. Scorpionii Negri s-au

  prezentat n poligon cu pu[ca automat` de

  calibru 5,45 [i pu[ca mitralier` destinat`

  unei grupe de infanterie, de acela[i calibru.

  Dup` preg`tirea teoretic`, ne-am

  ocupat locurile n dispozitiv [i am nceput

  s` tragem fiecare cu armamentul

  partenerului. Cu toate c` eram la a doua

  experien]` de acest fel, dup` cea din 2011,

  cnd am executat o astfel de [edin]` de

  tragere n poligonul Pol-E Charki din

  Kabul cu instructorii romni din

  deta[amentul ANA Training, care

  preg`teau for]ele militare afgane, tot am

  Militarii romni din comandamentul Batalionului 20Infanterie, cunoscu]i sub denumirea de Scorpionii Negri,au avut pl`cuta surpriz` s` primeasc` invita]ia, din partea

  militarilor americani apar]innd grupului de elicoptere care

  ac]ioneaz` n baza de opera]ii naintat` Apache, de a organiza,

  mpreun`, un exerci]iu de tip Familiarisation Fire.

  LOCOTENENT-COLONEL OLIVER ANGHEL

  EMBLEMA DE ONOARE A ARMATEI

  ROMNIEI PENTRU EROUL ZILEI

  Pe 15 aprilie, n baza Scorpionilor Ro[ii

  din Kandahar, caporalul Ionu]

  Adrian V`duva a primit Emblema de Onoare

  a Armatei Romniei, cu nsemn de r`zboi.

  Distinc]ia i fusese conferit` de ministrul

  ap`r`rii na]ionale, Mircea Du[a, pe 27

  februarie, cnd, aflat n misiune de patrulare

  n zona adiacent` aeroportului din Kandahar,

  caporalul V`duva a identificat un obiect

  suspect care, ulterior, a fost confirmat ca fiind

  un DEI (Dispozitiv Exploziv Improvizat) de

  ultim` genera]ie, fiind luate m`surile

  necesare pentru neutralizarea acestuia.

  Pentru reu[ita sa, Adrian a primit din

  partea conducerii RC-South [i distinc]ia

  Hero of the Day.

  LOCOTENENT GEORGE T~NASE

  FO

  TO

  : P

  LU

  TO

  NIE

  R L

  AU

  RE

  N}

  IU T

  UR

  OI

  Colonelul Marian Botea, [eful echipei de leg`tur` la ComandamentulRC-South, i acord` caporalului V`duva Emblema de Onoare a

  Armatei Romniei.

  FO

  TO

  : L

  OC

  OT

  EN

  EN

  T-C

  OL

  ON

  EL

  OL

  IVE

  R A

  NG

  HE

  L

  r`mas pl`cut impresionat de calit`]ile

  acestuia. Pu[ca de asalt M-4 [i pu[ca

  mitralier` M 249 sunt u[or de manevrat [i

  au un recul abia sesizabil. Precizia este

  foarte bun`, iar ca orice arm` care are n

  dotare [i lunet`, acestea devin imbatabile

  la distan]`. Dup` cteva serii de tragere,

  pot s` spun c` s-a creat un mic moment de

  dest`inuiri. Militarii americani erau foarte

  curio[i s` vad` armamentul nostru [i prin

  prisma faptului c` acesta era, pn` acum

  c]iva ani buni, n perioada R`zboiului

  rece, armamentul inamicului. Aveau

  cuno[tin]e despre el, dar nu reu[iser` s` l

  ating`. Iar acum au avut prilejul s`-l

  cunoasc` [i, mai mult dect att, au r`mas

  [i impresiona]i de performan]ele lui.

  Construc]ie simpl`, design corect,

  FO

  TO

  : L

  OC

  OT

  EN

  EN

  T-C

  OL

  ON

  EL

  OL

  IVE

  R A

  NG

  HE

  L

  Rom#ni [i americani pe aliniamentul de tragere.

  Militar rom#n execut#nd tragerea cu pu[ca de asalt

  american` M-4 de cal. 5,56 mm.

  FO

  TO

  : L

  OC

  OT

  EN

  EN

  T-C

  OL

  ON

  EL

  OL

  IVE

  R A

  NG

  HE

  L

  fiabilitate, robust [i eficace. La final,

  comandantul grupului de militari din

  Compania Alfa a escadrilei de elicoptere,

  sublocotenent Nicholas Sullivan, a

  declarat: Armamentul romnesc este

  extraordinar. A fost o mare oportunitate

  pentru mine [i solda]ii mei s` particip`m la

  un astfel de eveniment. Eram foarte

  ner`bd`tori s` cunoa[tem sistemele de

  armament de provenien]` ruseasc` care se

  g`sesc, n continuare, n dotarea multor

  armate ale lumii. Pentru noi, aceast`

  activitate a fost deosebit`, pentru c` este

  foarte important s` cuno[ti armamentul

  partenerilor t`i [i, mai ales, s` [tii s` lup]i

  cu el. De asemenea, la terminarea

  exerci]iului, comandantul Scorpionilor

  Negri, locotenent-colonel C`t`lin Jianu, s-a

  declarat foarte mul]umit de acest schimb

  de experien]`. Partenerul american, mi-a

  declarat c` armamentul romnesc nu difer`

  de cel american. A fost un schimb de

  experien]` util de ambele p`r]i n vederea

  cooper`rii, avnd n vedere c` lucr`m

  mpreun`. Militarii americani au fost

  mul]umi]i de caracteristicile tehnico-tactice

  ale armamentului romnesc, cum [i noi

  suntem mul]umi]i de calit`]ile

  armamentului american, a spus ofi]erul.

  Un schimb de experien]` util, care la

  final s-a materializat cu o fotografie de

  grup [i cu promisiunea din ambele p`r]i

  c` vor mai repeta astfel de activit`]i.

  Din tainele func]ion`rii pu[tii

  automate rom#ne[ti.

 • 5Nr. 16 (23 aprilie 6 mai 2014)www.facebook.com/OBSERVATORULMILITAR Observatorul militarwww.presamil.roLINIA |[email protected]

  Preotul Mihalcea i-a chemat lamiezul nop]ii, n numeleDomnului, pe to]i militarii romni[i americani prezen]i la slujb`, s`ia lumin`. Pildele [i n]elepciuneacuvintelor lui Hristos [i aleapostolilor, auzite n timpulslujbei, au avut darul de a nemb`rb`ta, fiind convin[i c` acolo,sus, cineva ne c`l`uze[te pa[ii [i,n acela[i timp, ne apreciaz`determinarea pe care o dovedimn ac]iunile noastre.

  Se spune c` acela care mergen numele lui Dumnezeu are toate[ansele de izbnd` n demersurile

  S~RB~TORI PASCALE

  |N AFGANISTAN

  Capela militar` a FOB Apache, provincia Zabul,a devenit nenc`p`toare n seara zilei de 19aprilie, atunci cnd preotul militar al Batalionului20 Infanterie Scorpionii Negri, Florin Mihalcea, aoficiat slujba de |nviere a Domnului Iisus Hristospentru militarii romni ncartirui]i n aceast` baz`.

  FO

  TO

  : P

  LU

  TO

  NIE

  R-A

  DJU

  TA

  NT

  C

  RIS

  TIA

  N S

  UR

  UG

  IU

  Slujb`, n capela militar` din FOB Apache, oficiat` de preotul Batalionului 20Infanterie Scorpionii Negri, p`rintele Florin Mihalcea.

  pe care le ntreprinde n folosul luisau al semenilor s`i. Prinizb`virea sufleteasc`, pe caredoar credin]a n Dumnezeu ]i-opoate oferi, tu, militar romn, e[ticonvins c` vei reu[i [i vei l`sa nurma ta ceva ce poate fi remarcat[i poate d`inui.

  Credin]a n Dumnezeu ldetermin` pe militarul aflat ladatorie n teatrul de opera]ii dinAfganistan sau la el acas` s` [indeplineasc` misiunile curesponsabilitate, deoarececredin]a te face mai bun, mairespectuos, dovedind

  compasiune fa]` de propriii t`isemeni. Misiunile umanitare [ide sprijin medical, proiectele de

  n cadrul ntlnirii cu militariiromni, generalului Anderson i-aufost prezentate de seniorul na]ionalreprezentativ al Romniei nAfganistan, colonel Marian Botea,principalele misiuni desf`[urate destructurile militare romne[ti nAfganistan. Colonelul Botea i-aprezentat generalului Anderson, deasemenea, aspecte privind situa]iade securitate din zonele de opera]iin care ac]ioneaz` militarii romni[i angajamentele Armatei Romniein Afganistan.

  Generalul Anderson amul]umit pentru extraordinaracontribu]ie pe care militariiromni o au n Afganistan lareu[ita Opera]iei ISAF: V`mul]umesc pentru efortul

  COMANDANTUL ISAF-JC,N CAMPUL ROMNESC

  DIN KANDAHAR

  Comandantul ISAF-Joint Command (IJC), general-locotenent Joseph Anderson, al`turi de coman-dantul Comandamentului Regional de Sud (RC-South)

  din Kandahar, general-maior Paul LaCamera, au vizitat,

  la 21 aprilie, campul romnesc din baza militar` din

  Kandahar. Oficialii americani au participat la un

  briefing n campul unde [i desf`[oar` activitatea

  Elementul Na]ional de Sprijin, precum [i Compania de

  Infanterie KAF-GDA, parte a Batalionului 26 Infanterie

  Scorpionii Ro[ii, structur` militar` ce are ca principal`misiune ap`rarea terestr` a bazei aeriene din Kandahar.

  vostru, al tuturor militarilorromni prezen]i n Afganistan,pentru misiunile pe care lendeplini]i. Sunte]i alia]iextraordinari [i, f`r` prezen]avoastr` aici, misiunea noastr`ar fi fost mult mai dificil`. Amauzit de pierderea camaraduluivostru, Claudiu Vulpoiu, dincadrul Task Force 20 ScorpioniiNegri, care ac]ioneaz` n unadintre cele mai grele zone deopera]ii din Afganistan,provincia Zabul. mi exprimprofundul regret pentru aceast`grea pierdere. V` mul]umescnc` o dat` pentru tot ceea ceface]i [i sunt convins c` [i nviitor ve]i reu[i acela[iperforman]e ca [i pn` acum!

  FO

  TO

  : L

  OC

  OT

  EN

  EN

  T-C

  OL

  ON

  EL

  O

  LIV

  ER

  A

  NG

  HE

  L

  Dup` intonarea Imnuluina]ional al Romniei, cei doicomandan]i romni au prezentatraportul de final de misiune,respectiv de nceput de misiune,seniorului na]ional reprezentativ alRomniei n Afganistan, colonelulMarian Botea. n timpulceremoniei, comandantul n func]ieal Elementului Na]ional de Sprijin,colonelul Bixi-Pompiliu Mocanu, aoferit colonelului Svetozar Bohus,precum [i consilierului acestuia, 1st

  sergent Lubos Strumko, Emblemade Onoare a Logisticii, distinc]iiacordate de [eful Statului MajorGeneral, general-locotenent {tefanD`nil`, n semn de aprecierepentru sprijinul continuu oferitmilitarilor romni din cadrulElementului Na]ional de Sprijin,afla]i n misiune n baza militar` dinKandahar, Afganistan. Deasemenea, n semn de aprecierepentru cooperarea deosebit`realizat` ntre cele dou`contingente, romn [i slovac,colonelul Bixi-Pompiliu Mocanu,al`turi de consilierul s`u pe

  TRANSFER

  DE

  AUTORITATE

  n prima zi a Sfintelor Pa[ti, n baza militar din Kandahar (KAF) a avut loc ceremoniadedicat transferului de autoritate a Elementului Na]ional de Sprijin. Noua echip ,comandat de colonelul Valentin Becheru, a preluat misiunea [i responsabilit ]ile echipei

  condus de colonelul Bixi-Pompiliu Mocanu. La acest eveniment au participat, din partea

  Comandamentului Regional de Sud (RC-South) din Afganistan, loc]iitorii pentru opera]ii

  [i pentru sprijin ai comandantului RC-South, generalii de brigad (US) James Rainey [i

  John Thomson, loc]iitorul comandantului bazei militare KAF, colonel (Den) Uffe Holstener,

  seniorul reprezentativ al Slovaciei n Afganistan, colonel Svetozar Bohus, [i comandantul

  contingentului bulgar din Kandahar, locotenent-colonel Atanas Georgiev. Din partea

  Comandamentului Logistic ntrunit din Romnia, a participat colonelul Ivan R ileanu,

  [eful de stat major al acestei structuri.

  dezvoltare a infrastructurii carevin n sprijinul poporului afgan sefac cu speran]a c` rezultatele vor

  fi benefice, ad`ugnd un dramde bucurie membrilorcomunit`]ilor.

  probleme de subofi]eri, mai[trimilitari [i solda]i grada]i voluntari,plutonier-adjutant principal StelianM`nescu, au fost decora]i deministrul ap`r`rii din RepublicaSlovac` cu Medalia Comemorativ`pentru Participarea la Opera]iiMilitare, decora]iile fiind oferitemilitarilor romni de colonelulSvetozar Bohus.

  Pe timpul desf`[ur`riiceremoniei, generalii de brigad`(US) James Rainey [i JohnThomson [i colonelul (Den) UffeHolstener au oferit Medalia Non-Article V pentru mai mul]imilitari romni din cadrulcontingentului care [i-auncheiat misiunea.

  Colonelul Bixi-PompiliuMocanu a mul]umit celorprezen]i la ceremonie pentrusprijinul oferit militarilor romni[i excelenta rela]ie de prieteniecare s-a legat ntre parteneriidin cadrul misiunii ISAF. Larndul s`u, colonelul ValentinBecheru a precizat c` structurape care o conduce va acorda tot

  sprijinul [i va asigura ncontinuare suportul logisticpentru toate for]ele romne[tidislocate n teatrul de opera]iidin Afganistan. Acest fapt nu vafi posibil f`r` sprijinulpartenerilor din cadrul coali]ieiinterna]ionale ce ac]ioneaz` nAfganistan.

  La finalul ceremoniei,colonelul Marian Botea s-aadresat auditoriului declarnd: nnumele autorit`]ilor militareromne[ti, a[ dori s` felicitc`lduros echipa ElementuluiNa]ional de Sprijin, pentruextraordinara realizare a misiunii,pentru profesionalismul [iatitudinea dovedit` n timpulmisiunii. mi exprim ncrederea nnoua echip` [i comandantul ei.Sunte]i bine preg`ti]i, ave]iexperien]` [i sunt convins c`,al`turi de partenerii no[tri dincadrul ISAF, v` ve]i ndepliniobiectivele stabilite de comandan]iiromni [i de cei ai misiunii ISAFn aceast` faz` final` a opera]ieidin Afganistan!

  PAGIN~ REALIZAT~ DE LOCOTENENT-COLONEL OLIVER ANGHEL

  FO

  TO

  : L

  OC

  OT

  EN

  EN

  T-C

  OL

  ON

  EL

  O

  LIV

  ER

  A

  NG

  HE

  L

 • 6 INSTRUC}IE Nr. 16 (23 aprilie 6 mai 2014)www.facebook.com/OBSERVATORULMILITARObservatorul militarwww.presamil.ro

  SECUNDELE DECISIVEC~PITAN CONSTANTIN PI{TEA

  [email protected]

  Un interesant exerci]iu cu ]inte aeriene marcate s-a desf`[urat recent laRegimentul 53 Rachete Antiaeriene Tropaeum Traiani din Medgidia.Scopul s`u a fost de a verifica nivelul de instruire a echipajelor [i starea dentre]inere a tehnicii de radioloca]ie.

  Este vorba despre unuldintre cele mai importanteexerci]ii f`r` trageri de lupt` pecare le execut` o structur` deartilerie [i rachete antiaeriene.De altfel, comandantul unit`]ii,colonel Gheorghe Rotariu, amen]ionat faptul c` [iantrenamentele cu ]inteaeriene imitate sau cele pehart` [i au rolul lor, numai c`,atunci cnd ]inta este real`,tr`ie[ti chiar realitateacmpului de lupt`.

  }intele au fost dou` avioaneMiG-21 LanceR, de la Baza 86

  Comandant de bateriela sistemul de rache-te antiaeriene KUB estelocotenentul AlexandraLe]a, o tn`r` cu dejamul]i ani de armat` (a fost[i la Colegiul Militar Lice-al Dimitrie Cantemirdin Breaza, [i la AcademiaFor]elor Aeriene HenriCoand` din Bra[ov). Amajuns n armat` dintr-oambi]ie personal`, sus-]ine Alexandra, care-[iaminte[te c` n promo]iade la liceul militar eraumai multe fete dect b`ie]i.Cnd a ajuns n unitate, alucrat de la nceput peKUB, pentru care f`cuse opasiune nc` din [coal`,datorit` unui instructor. nprivin]a antrenamentuluicu ]inte aeriene marcate,crede c` i ajut` pe ceiimplica]i s`-[i perfec]io-neze viteza de reac]ie:Lupta cu inamicul aeriane o chestiune de secunde.Important e s`-]i cuno[tiatribu]iile [i s` ai o capa-citate de reac]ie foartebun`. Altfel, despre atitu-dinea colegilor de serviciufa]` de ea: Au fost res-pectuo[i. Poate chiar mairespectuo[i fa]` de cum arfi fost dac` n locul meuar fi venit un b`rbat. Credc` au nv`]at s` se auto-cenzureze.

  Comandantul Bazei 86Aerian`, general deflotil` aerian` C`t`lin B`h-neanu, men]ioneaz` c` acestgen de activitate face partedin antrenamentele necesarepreg`tirii pilo]ilor. Pe dealt` parte, ac]ionnd al`turide colegii din For]ele Teres-tre, ne ajut`m unii pe al]ii.Beneficiile sunt reciproce.

  Sublocotenentul SilviuMarius Ili[anu a sosit nRegimentul 53 RacheteAntiaeriene n urm` cu doiani [i este acum coman-dantul unei baterii din com-plexul antiaerian Gepard.Are 20 de subordona]i, celmai n vrst` fiind pluto-nierul-adjutant Mitic` Pam-blic` (45 de ani). Ca la oricenceput de drum, i-a fost maigreu o perioad`, pn` s-aobi[nuit cu documentele ba-teriei, spune subofi]eruldespre acomodarea luiSilviu. SublocotenentulIli[anu i este recunosc`tor:R`spunde ntotdeaunaprompt [i m-a ajutat foartemult, mai ales la nceput.Silviu [i aminte[te cupl`cere perioada de stagiu,cnd a venit n aceea[iunitate [i a participat chiar[i la genul acesta de exer-ci]iu, ca membru de echipaj.De data aceasta, el a coor-donat activitatea subunit`]iisale, pe baza informa]iilorprimite de la punctul de baz`al regimentului.

  Aerian`, activitatea f`cnd partedin planul de cooperare ntrestatele majore ale categoriilorde for]e.

  Astfel, pilo]ii [i-au verificatcapacitatea de a sc`pa de subinciden]a undelorelectromagnetice, cu care aufost ataca]i de la sol, iarartileri[tii [i racheti[tiiantiaerieni, abilit`]ile ndescoperirea, identificarea,urm`rirea [i combaterea]intelor aeriene reale. Pede alt` parte, n privin]amijloacelor de cercetarede radioloca]ie, acestorali s-a verificat attstarea dentre]inere, ct [iposibilit`]ile delucru.

  Ini]ial, pilo]ii auurmat traseeleprestabilite, ladiverse altitudini,dup` care auncercat s` eviteinterceptarea, prindiverse procedurispecifice, a maiprecizat colonelulRotariu, familiarizatcu astfel de activit`]idin perioada n carea comandatBatalionul 3 Ap`rareAntiaerian`Potaissa din Turda,cnd coopera cupilo]ii de la Baza 71Aerian`.

  Regimentul 53Rachete AntiaerieneTropaeum Traiani aintrat n joc custa]iile deradioloca]ie [i cu uncomplex antiaerianGepard, pe care aufost rotite toateechipajele.Concomitent, s-auantrenat [i militariicare lucreaz` n

  postul de observare vizual`,precum [i plan[eti[tii, dictoriisau radiotelefoni[tii.

  Post-activitate, a fostprev`zut` o ntlnire cu pilo]ii,pentru a vedea ce a mers [i cenu n cele dou` tabere. De

  FO

  TO

  : E

  UG

  EN

  MIH

  AI

  FO

  TO

  : C

  RIS

  TIA

  N L

  EN

  GA

  altfel, trebuie [tiut faptul c`activitatea personalului de la sol,n special cea a militarilor dincomplexul antiaerian, a fostchiar [i filmat`, pentru o maibun` analiz` a erorilor decoordonare.

  Caporalul Mitic` Constantin, plan[etist,marc#nd ]intele dup` informa]iile primite de la dictor.

  Concluzia? Ne trebuiefoarte mult antrenamentmpreun`, a precizatcomandantul Regimentului 53.Clar avem p`r]i bune [i relefiecare dintre noi, generate deechipamente, de starea defunc]ionare a sistemelor sau destarea de ntre]inere, precum [ide preg`tirea personalului.

 • www.facebook.com/OBSERVATORULMILITAR 7Observatorul militarwww.presamil.roINSTRUC}IENr. 16 (23 aprilie 6 mai 2014)

  Plutonier-majorNicolae Zbngu

  Activit`]ile s-au desf`[urat laCentrul de InstruireMultina]ional` (JMRC)Hohenfels, din Germania,beneficiarul ac]iunilordeta[amentului romnesc fiind ostructur` MAT (MilitaryAdvisory Team) din Bulgaria.

  Dup` consumareaactivit`]ilor administrative, luarean primire a tehnicii [i executareapreg`tirii teoretice, au urmat zilelede instruc]ie specific` opera]iilorde sprijin [i stabilitate dintr-unteatru de opera]ii. Primireamisiunii, declan[area procesuluimilitar de luare a deciziei (MDMP Miliary Decision Making Process)[i emiterea ordinului de opera]iiau constituit pentru militarii careau ncadrat structurile unuicomandament de batalionmomentul oportun pentru a-[idezvolta [i perfec]ionadeprinderile necesare sus]ineriiacestui proces. Utilizarea limbiiengleze pe timpul desf`[ur`riibriefingurilor, lucrul n mediuinterna]ional, cooperarea petimpul planific`rii cu partenerii deinstruc]ie (militari americani,afgani, bulgari, slovaci, cehi),diversitatea [i complexitateamisiunilor planificate au constituitmijloacele de care au dus landeplinirea obiectivelor propuse.

  Odat` cu primirea misiunii,comandantul subunit`]ii demanevr` a declan[atprocedurile de conducere atrupelor (TLP Troops LeadingProcedures) a planificat modulde executare a misiunii primite[i a transmis sarcinilesubordona]ilor. Au fostmomentele n care comandan]iide plutoane [i grupe au aplicatcuno[tin]ele acumulate n [colilede aplica]ie.

  Executarea misiunii a adus onou` provocare pentru fiecarecomandant [i militar din cadrul

  EXERCI}IU N GERMANIAC~PITAN BOGDAN N~STASE

  Deta[amentul ANA Replicator 1/2014 din Bata-lionul 2 Infanterie C`lug`reni al Brig`zii 1Mecanizat` Argedava a participat, n perioada 17 martie 2 aprilie, la un modul de instruire multina]ional` cen-tralizat` NATO, unde a jucat rolurile unui comandamentde batalion [i al unei subunit`]i de manevr`, apar]i-nnd Armatei Na]ionale Afgane.

  elementului de manevr` [ianume punerea n practic` atacticilor, tehnicilor [iprocedurilor specifice de reac]iela contact n diferite situa]ii:executarea unui foc izolat asuprapatrulei (SAF Small Arms Fire),descoperirea unui element demuni]ie neexplodat sau a unuidispozitiv exploziv improvizat(UXO/ IED UnexplodedOrdnance/Improvised ExplosiveDevice), explozia unui astfel dedispozitiv cu efecte diverseasupra tehnicii [i membrilorpatrulei, concomitent cu

  executarea unei ambuscade,solicitarea [i utilizarea sprijinuluiaerian real (MEDEVAC, CAS),

  solicitarea [i utilizarea sprijinuluiartileriei pentru neutralizareaunor ]inte (CFF Call for Fire).

  identificate au ncheiatperioada petrecut` n cadrulJMRC Hohenfels. ntregulproces a beneficiat de sprijinulunor ofi]eri afgani care aureprezentat exper]ii peprobleme de cultur` afgan` [iau asigurat derulareantregului proces de instruire,cu respectarea [i n]elegereamediului n care vor operamilitarii echipei de asisten]`bulgare.

  Aprecierile pozitive aleinstructorilor americani, faptulc` militarii bulgari au fostinteresa]i permanent s` afledetalii despre mediul n carevor opera, de la membriideta[amentului romnesc cuexperien]` n teatrul deopera]ii din Afganistan, [irecunoa[terea din parteaofi]erilor afgani a moduluiprofesionist [i adaptat larealit`]ile afgane n care aundeplinit sarcinile [i misiunileprimite au permis militarilorrom#ni s` raportezecomandantului Batalionului 2Infanterie C`lug`reni,locotenent-colonel LunguOvidiu, c` obiectivele trasate lanceputul acestei activit`]i aufost ndeplinite n totalitate.

  Analiza plusurilor [iminusurilor constatate [inregistrarea lec]iilor

  Coloan` constituit` pentru mar[ la plecarea n misiune.

  Statul major la un briefing de informare pentruluarea deciziilor n stabilirea cursurilor de ac]iune.

  Sprijinul aerian pentru evacuarea r`ni]ilor.Antrenament n cazul exploziei unui DEIcu diverse efecte asupra tehnicii [i membrilor patrulei.

 • 8 Observatorul militar INSTRUC}IE www.facebook.com/OBSERVATORULMILITARwww.presamil.ro Nr. 16 (23 aprilie 6 mai 2014)

  FOR}~ {I ADRENALIN~

  DDDDDesf`[urate pe plutoane,esf`[urate pe plutoane,esf`[urate pe plutoane,esf`[urate pe plutoane,esf`[urate pe plutoane,tancurile au cutremurattancurile au cutremurattancurile au cutremurattancurile au cutremurattancurile au cutremuratpoligonul de instruc]ie. poligonul de instruc]ie. poligonul de instruc]ie. poligonul de instruc]ie. poligonul de instruc]ie. Au fostAu fostAu fostAu fostAu fost

  simulate condi]ii realesimulate condi]ii realesimulate condi]ii realesimulate condi]ii realesimulate condi]ii realepentru lupta ofensiv`, iarpentru lupta ofensiv`, iarpentru lupta ofensiv`, iarpentru lupta ofensiv`, iarpentru lupta ofensiv`, iar

  momentele tactice au vizatmomentele tactice au vizatmomentele tactice au vizatmomentele tactice au vizatmomentele tactice au vizatatt capacitatea de tragereatt capacitatea de tragereatt capacitatea de tragereatt capacitatea de tragereatt capacitatea de tragere

  cu muni]ie real`, ct [icu muni]ie real`, ct [icu muni]ie real`, ct [icu muni]ie real`, ct [icu muni]ie real`, ct [icomunicarea cu ceilal]icomunicarea cu ceilal]icomunicarea cu ceilal]icomunicarea cu ceilal]icomunicarea cu ceilal]i

  membri ai echipajelor [imembri ai echipajelor [imembri ai echipajelor [imembri ai echipajelor [imembri ai echipajelor [iechipa de comand`.echipa de comand`.echipa de comand`.echipa de comand`.echipa de comand`.

  nc` de la nceput s-a pututnc` de la nceput s-a pututnc` de la nceput s-a pututnc` de la nceput s-a pututnc` de la nceput s-a pututvedeavedeavedeavedeavedea entuziasmul entuziasmul entuziasmul entuziasmul entuziasmul

  militarilor de a participamilitarilor de a participamilitarilor de a participamilitarilor de a participamilitarilor de a participala un astfel de exerci]iu.la un astfel de exerci]iu.la un astfel de exerci]iu.la un astfel de exerci]iu.la un astfel de exerci]iu.

  Preocuparea pentru detalii aPreocuparea pentru detalii aPreocuparea pentru detalii aPreocuparea pentru detalii aPreocuparea pentru detalii ademonstrat minu]iozitateademonstrat minu]iozitateademonstrat minu]iozitateademonstrat minu]iozitateademonstrat minu]iozitatea

  preg`tiri i dinaintea tragerii.preg`tiri i dinaintea tragerii.preg`tiri i dinaintea tragerii.preg`tiri i dinaintea tragerii.preg`tiri i dinaintea tragerii.Fiecare echipaj trebuie s`Fiecare echipaj trebuie s`Fiecare echipaj trebuie s`Fiecare echipaj trebuie s`Fiecare echipaj trebuie s`

  formeze un tot care s`formeze un tot care s`formeze un tot care s`formeze un tot care s`formeze un tot care s`func]ioneze cu preciziefunc]ioneze cu preciziefunc]ioneze cu preciziefunc]ioneze cu preciziefunc]ioneze cu precizie,,,,, pentru pentru pentru pentru pentru

  c` cele aproximativc` cele aproximativc` cele aproximativc` cele aproximativc` cele aproximativ50 de tone ale unei [enilate50 de tone ale unei [enilate50 de tone ale unei [enilate50 de tone ale unei [enilate50 de tone ale unei [enilate

  nu sunt u[or de strunit.nu sunt u[or de strunit.nu sunt u[or de strunit.nu sunt u[or de strunit.nu sunt u[or de strunit. Doar prin instruc]ia Doar prin instruc]ia Doar prin instruc]ia Doar prin instruc]ia Doar prin instruc]ia la caldla caldla caldla caldla caldpot fi verificate adev`ratelepot fi verificate adev`ratelepot fi verificate adev`ratelepot fi verificate adev`ratelepot fi verificate adev`ratele

  cuno[tin]ecuno[tin]ecuno[tin]ecuno[tin]ecuno[tin]e dobndite n cursuldobndite n cursuldobndite n cursuldobndite n cursuldobndite n cursulanului [i pot fi remediateanului [i pot fi remediateanului [i pot fi remediateanului [i pot fi remediateanului [i pot fi remediate

  eventualele probleme care poteventualele probleme care poteventualele probleme care poteventualele probleme care poteventualele probleme care potap`rea n manevrareaap`rea n manevrareaap`rea n manevrareaap`rea n manevrareaap`rea n manevrarea

  tancurilortancurilortancurilortancurilortancurilor. ntr-o situa]ie real`. ntr-o situa]ie real`. ntr-o situa]ie real`. ntr-o situa]ie real`. ntr-o situa]ie real`,,,,,nu este timp pentru ezit`ri [inu este timp pentru ezit`ri [inu este timp pentru ezit`ri [inu este timp pentru ezit`ri [inu este timp pentru ezit`ri [i

  nici loc de gre[eli.nici loc de gre[eli.nici loc de gre[eli.nici loc de gre[eli.nici loc de gre[eli.Doar n poligon putem vedeaDoar n poligon putem vedeaDoar n poligon putem vedeaDoar n poligon putem vedeaDoar n poligon putem vedea

  ce se poate ntmpla ntr-oce se poate ntmpla ntr-oce se poate ntmpla ntr-oce se poate ntmpla ntr-oce se poate ntmpla ntr-ositua]ie real`, deoarece nusitua]ie real`, deoarece nusitua]ie real`, deoarece nusitua]ie real`, deoarece nusitua]ie real`, deoarece nu

  particip`m zilnic la astfel departicip`m zilnic la astfel departicip`m zilnic la astfel departicip`m zilnic la astfel departicip`m zilnic la astfel deantrenamente. antrenamente. antrenamente. antrenamente. antrenamente. NNNNNe verific`me verific`me verific`me verific`me verific`m

  cuno[tin]ele [i depist`m dac`cuno[tin]ele [i depist`m dac`cuno[tin]ele [i depist`m dac`cuno[tin]ele [i depist`m dac`cuno[tin]ele [i depist`m dac`sunt necesare lucr`ri desunt necesare lucr`ri desunt necesare lucr`ri desunt necesare lucr`ri desunt necesare lucr`ri de

  mentenan]` pentru tancuri, mentenan]` pentru tancuri, mentenan]` pentru tancuri, mentenan]` pentru tancuri, mentenan]` pentru tancuri, aaaaaspus plutonierul-adjutantspus plutonierul-adjutantspus plutonierul-adjutantspus plutonierul-adjutantspus plutonierul-adjutant

  VVVVValentin Stanciu,alentin Stanciu,alentin Stanciu,alentin Stanciu,alentin Stanciu,comandant de pluton.comandant de pluton.comandant de pluton.comandant de pluton.comandant de pluton.

  TTTTToate echipajele [i-auoate echipajele [i-auoate echipajele [i-auoate echipajele [i-auoate echipajele [i-aundeplinit misiunea.ndeplinit misiunea.ndeplinit misiunea.ndeplinit misiunea.ndeplinit misiunea.

  Au st`pnit [i manevratAu st`pnit [i manevratAu st`pnit [i manevratAu st`pnit [i manevratAu st`pnit [i manevratblindatele ntr-un cumulblindatele ntr-un cumulblindatele ntr-un cumulblindatele ntr-un cumulblindatele ntr-un cumulimpresionant de for]` [iimpresionant de for]` [iimpresionant de for]` [iimpresionant de for]` [iimpresionant de for]` [i

  adrenalin`. Pentru ei, aceastaadrenalin`. Pentru ei, aceastaadrenalin`. Pentru ei, aceastaadrenalin`. Pentru ei, aceastaadrenalin`. Pentru ei, aceastaeste r`splata: s` [i ating`este r`splata: s` [i ating`este r`splata: s` [i ating`este r`splata: s` [i ating`este r`splata: s` [i ating`

  obiectivele [i s`obiectivele [i s`obiectivele [i s`obiectivele [i s`obiectivele [i s`nu rateze nicio ]int`.nu rateze nicio ]int`.nu rateze nicio ]int`.nu rateze nicio ]int`.nu rateze nicio ]int`.

  EEEEExerci]iuxerci]iuxerci]iuxerci]iuxerci]iulllll a reprezentat [i a reprezentat [i a reprezentat [i a reprezentat [i a reprezentat [i eeeeetapa final` de antretapa final` de antretapa final` de antretapa final` de antretapa final` de antrenanananana-----ment [i evaluarement [i evaluarement [i evaluarement [i evaluarement [i evaluare

  pentru ppentru ppentru ppentru ppentru participarea laarticiparea laarticiparea laarticiparea laarticiparea laexerci]iul multina]ionalexerci]iul multina]ionalexerci]iul multina]ionalexerci]iul multina]ionalexerci]iul multina]ional

  European Rotation ForceEuropean Rotation ForceEuropean Rotation ForceEuropean Rotation ForceEuropean Rotation Force(ERF 14)(ERF 14)(ERF 14)(ERF 14)(ERF 14), care se va desf`[ura, care se va desf`[ura, care se va desf`[ura, care se va desf`[ura, care se va desf`[ura

  n luna mai, n Germania, lan luna mai, n Germania, lan luna mai, n Germania, lan luna mai, n Germania, lan luna mai, n Germania, lacare vor lua parte 12 na]iuni.care vor lua parte 12 na]iuni.care vor lua parte 12 na]iuni.care vor lua parte 12 na]iuni.care vor lua parte 12 na]iuni.

  La aceast` activitate,La aceast` activitate,La aceast` activitate,La aceast` activitate,La aceast` activitate,Batalionul 284 Batalionul 284 Batalionul 284 Batalionul 284 Batalionul 284 TTTTTancuri ancuri ancuri ancuri ancuri CuzaCuzaCuzaCuzaCuza

  VVVVVod`od`od`od`od` a fost desemnat s` a fost desemnat s` a fost desemnat s` a fost desemnat s` a fost desemnat s`participe cu o companie,participe cu o companie,participe cu o companie,participe cu o companie,participe cu o companie,

  iar militarii au spus c` [iiar militarii au spus c` [iiar militarii au spus c` [iiar militarii au spus c` [iiar militarii au spus c` [idoresc s` dovedeasc` valoareadoresc s` dovedeasc` valoareadoresc s` dovedeasc` valoareadoresc s` dovedeasc` valoareadoresc s` dovedeasc` valoarea

  structurii din care fac parte, ostructurii din care fac parte, ostructurii din care fac parte, ostructurii din care fac parte, ostructurii din care fac parte, ounitate de lupt` profesionist`. unitate de lupt` profesionist`. unitate de lupt` profesionist`. unitate de lupt` profesionist`. unitate de lupt` profesionist`.

  PLUTONIER-MAJOR ALINA-SONIA RAICUFOTO: PLUTONIER-MAJOR ALINA-SONIA RAICU

  n prima decad` a lunii aprilie, n poligo-nul M`lina din jude]ul Gala]i, militariiBatalionului 284 Tancuri Cuza Vod` din Brigada282 Infanterie Mecanizat` Unirea Principatelorau participat la un exerci]iu cu trageri de lupt`.Bazndu-se pe un scenariu fictiv, Compania 3Tancuri s-a antrenat \n contextul unei ofensive.

  O evaluare atent` a machetei de instruc]ienainte de desf`[urarea n teren.

  |n[urubarea focoaselor la proiectilele cumulative.

  Gata de lupt` n a[teptarea ordinului de tragere.

  Preg`ti]i pentru asalt.

  Un rezultat final pozitivdepinde de o bun`coordonare [i comunicare.

 • www.facebook.com/OBSERVATORULMILITAR 9Observatorul militarwww.presamil.roINSTRUC}IENr. 16 (23 aprilie 6 mai 2014)

  FO

  TO

  : E

  UG

  EN

  MIH

  AI

  n ac]iune, pe plutoane,\nainte de intrarea \n dispozitiv de lupt`.

  Machetele din teren obiective atinse de at#tea genera]ii de tancuri.

  Plutonier-adjutant Valentin Stanciu,un tanchist experimentat.

  Instruc]ia la cald demonstreaz` adev`ratacapacitate de lupt` a blindatelor.

  Focul dezl`n]uit din cele peste 50 de tone for]`.

  Preg`tirea muni]iei pentru tragere.

 • 10 ALMA MATERNr. 16 (23 aprilie 6 mai 2014)

  www.facebook.com/OBSERVATORULMILITARObservatorul militarwww.presamil.ro

  Chimia ncepe s` fie studiat`n clasa a VII-a. Profesoara dechimie de la [coala pe care ourma Vlad, Belamia Ichim, pelng` faptul c`-i era vecin`, l mai[i [tia din [coal` c` este pasionatde fizic` [i matematic`, a[a c` i-aspus: Eu [tiu c` ai poten]ial, vreis` faci chimie? Fiind copil, n-amputut s` o refuz, mai ales c` are[i un stil foarte frumos depredare [i i-am spus c` vin,ncerc. Apoi am nceput. Veneamacas` cu 40-50 de probleme derezolvat pentru a doua zi [i, de[inu erau dificile, num`rul lorp`rea mare la vrsta aceea, [iaminte[te el primul contact cumateria. Apoi a venit [i parteapractic`, cea care l-a f`cut s`r`mn` legat de aceast` [tiin]`.ntrebarea pe care i-am adresat-oprofesoarei de chimie n [coalageneral`, dup` cteva temerezolvate, a fost cnd mergem nlaborator. {i r`spunsul a fost:Dup` ce termini toate problemele

  pe care ]i le-am dat! V` da]iseama cu ce sete am lucrat.Dup` o bucat` de vreme, cnd[tiam deja ce am voie s` fac [i cenu, m` l`sa singur n laborator [iaceea a fost cea mai frumoas`perioad`.

  Ascult` muzic` prefer`rockul clasic , nva]` s` cnte lachitar`, face sport alearg`,merge la sal`, joac` fotbal , bachiar [i nviorarea i place nultimul timp: ntr-o vreme nuapreciam nviorarea, dar acumsunt cteva s`pt`mni de cndalerg diminea]a. Este un tip ctse poate de normal. Munca estecea care l-a scos n eviden]`, pelng` talent. Elevi cum esteVlad Morozan nu avem n fiecarezi; avem mul]i elevi talenta]i,doar c` pe lng` talent estenevoie [i de munc`, spuneactuala lui profesoar` de chimie,Dorina Fntn`. Vlad s-a s`turato singur` dat` de munc`; nclasa a V-a, cnd, ntr-unmoment de rebeliune a spusgata, el nu mai nva]`. M-alini[tit repede mama [i m-amreapucat de nv`]at. Dar n-austat niciodat` p`rin]ii cu btadup` mine: copchile ia [i-nva]`c` dac` nu....

  La nivelul acesta, mi spuneprofesoara Fntn`, nu se poateajunge cu o singur` or` de

  UCENICULPO}IUNILOR

  C~PITAN BOGDAN OPROIU

  [email protected]

  St` n fa]a mea, nalt [i sub]ire, mbr`cat n uniforma

  albastr`, cu gradele de plutonier-adjutant pe epole]i [i

  ncerc s` mi-l imaginez n halat, amestecnd substan]e,

  pentru c` i plac experimentele n urma c`rora rezult`

  culori, a c`ror provenien]` ncearc` s` o determine.

  Vorbe[te calm [i uniform [i, din cnd n cnd, atunci

  cnd ajunge la subiectul preferat, pasiunea apas` ca un

  accent ascu]it pe cuvintele rostite. Este cel mai bun elev

  de colegiu militar la chimie, art`, dup` propriile-i

  spuse, pe care o nva]` de la nceputuri, din clasa a VII-a.

  Vlad Morozan este [i cel mai bun elev din Colegiul Militar

  Liceal {tefan cel Mare, reprezentantul colegilor s`i n

  fa]a conducerii institu]iei.

  chimie, ct au n program`colegiile militare. Este nevoie demunc` benevol`, pentru c`nimeni nu-i poate obliga pe elevis` nve]e materie ct este nevoiepentru a ajunge la faza na]ional`a olimpiadei. mi d` teme el mie,nivelul lui este foarte ridicat [itrebuie s` m` preg`tesc pentru aputea s`-i r`spund lui. {i ce estefoarte important, reu[e[te s` seorganizeze foarte bine, pentru c`timpul este scurt, spune

  nzestrat cu r`bdarea [i calmulde care are nevoie cineva caretrebuie s`-i fac` pe al]ii s`n]eleag`. Pe lng` propriile-iprobleme, le are adesea [i peale altora. Nu este prea mult`chimie, l ntreb? Un lucruf`cut mult prea des, la unmoment te satur`, a nceputs`-mi explice, f`cndu-m` s`a[tept o continuare care, \nmintea mea, implica aruncat deculegeri pe geam. Am gre[it:Dar dup` o pauz` de ctevaore, ]i vine iar`[i n minte oreac]ie, te gnde[ti s` maincerci ceva la ea... n-ai cum,devine una cu tine dup` c]ivaani de practic`. mi imaginez c`ntr-un an, doi, o s` uitmajoritatea subtilit`]ilor,pentru c` n-o s` le folosesc lanivelul la care le-am nv`]at,dar oricum le voi folosi foartemult pentru a n]elege lucruri.[i imagineaz` c` le va uita,pentru c` are de gnd s`urmeze cursurile InstitutuluiMedico-Militar, unde, de altfel,are locul asigurat datorit`

  acolo, spune, f`r` s` m` fac`s` simt vreun fel de emfaz` nglasul s`u. Pare un tip calculat,care nu-[i face niciodat`planuri ce-i dep`[esc puterile,dar care nu preget` s` depun`efort suplimentar pentru aajunge acolo unde-[i dore[te.Am venit la CML pentru c` mi-ampropus din clasa a VII-a s` facmedicin` militar` [i, dac` totera a[a, mi-am zis Na, s` v`dcum e cu milit`ria! Ini]ial, amspus c` vreau s` m` duc lamedicin` [i apoi m-am gnditc` e o op]iune mai bun`medicina militar`, pentru c`sunt alte condi]ii. Este vorba [ide statut [i de faptul c` odat`ce ai absolvit-o, ai asigurat unpost undeva, ceea ce n via]acivil` nu se ntmpl`; [i dac`e[ti foarte bun, tot po]i s` r`mipe tu[`. Dac` pentru unii elevimilitari literatura, spreexemplu, a fost momentul deevadare din cotidianul uneoriap`s`tor, pentru Vlad, chimia afost [i scop [i mijloc n anii deliceu: F`r` s` fi f`cut chimie...

  Elev plutonier-adjutant

  Vlad Morozan

  profesoara. Dintr-a noua pn`-ntradoisprezecea, Vlad s-a calificat, nfiecare an, la etapa na]ional` aolimpiadei. Anul trecut, a avutcel mai bun rezultat; cea maibun` lucrare teoretic` [i loculIII dup` proba practic`. Anulacesta a ob]inut men]iune.nainte de faza na]ional`, mispunea: Olimpiada este [i unconcurs de [anse. Dac` te ui]ipe clasament, primii 15 serotesc de la an la an, dar suntaceia[i. Cnd este ntre ceicare i mp`rt`[esc pasiunea,Vlad se simte cel mai bine. E oalt` chimie ntre ei, chiar dac`nu chimia este subiectulprincipal de discu]ie: nuvorbim dect accidental desprechimie. Cnd ne mai tr`sne[tecte o idee despre o reac]ie, unmecanism sau vreo problem`mai ciudat`, mai vorbim [idespre asta, ns`, n general,vorbim despre chestii ca to]ioamenii. Pentru c` este [i celmai bun la chimie [i plutonier-adjutant, rolul de team lidereste implicit. Profesoara lapreciaz` ca un bun echipier,

  datoria fa]` de to]i profesorii [ianul trecut l-a absolvit cu media10, unul din motivele pentru carea [i fost numit elev plutonier-adjutant: Unele materii se [iprind de mine, altele mai greu,dar mi-am dorit s` ajung npozi]ia asta [i, fiind singura cale,am ales s` nv`]. Pozi]ia de primelev al colegiului [i-a dorit-o [ipentru a ajuta la o schimbare. Lamodificarea unor mentalit`]i pecare el le define[te ca fiind unpic absurde: A fost mai greu s`m` adaptez cu rigiditateasistemului [i regulile. Eu v`dlucrurile un pic altfel, nu maisuntem pe vremea cnd singurareac]ie pentru a te face n]elesera s` ]ipi sau s` dai pedepse. Ecazul s` avem [i o parte decomunicare, c` doar am evoluat.Dar am avut [i mul]i oameni careau participat la dialog, m-aun]eles, [i cnd am avut ntr-adev`rdreptate, mi-au dat-o, iar cnd n-amavut, mi-au [i explicat de ce.Acum, aproape de final, vedeliceul ca o experien]` formatoare,cu de toate, f`r` a-i definicalitatea: Nu [tiu dac` este binesau r`u, pentru c` n-am dat pieptcu via]a dincolo de zidurileliceului.

  Este un pic psiholog acestcmpulungean care, precumcineva cu mai mult` experien]`de via]`, [tie c` este imposibil s`placi tuturor [i nici nu ncearc`asta, con[tient de valoarea sa,dar [i de ceea ce-[i dore[te, fiinddispus s`-[i sacrifice pl`cerilepentru viitor; este gata s`modifice echilibrulmiligramelor de substan]e decare depindem pentru asupravie]ui cu ncredereaunuia care se bazeaz` mai pu]inpe intui]ie [i mai mult pecunoa[tere, care ns` i d`ncrederea s` ac]ioneze a[a cumsimte: M` comport cum mivine, nu stau s` analizez ogroaz` de posibilit`]i, pentru c`m` istovesc. mi place s` fiuspontan, nu stau s` m` gndescde o sut` de ori nainte, poate [ipentru c` lucrurile mi ies, deobicei, din prima. Am avut[ansele mele...

  calific`rilor la faza na]ional` aolimpiadei. mi place medicinapentru c` este cea maiimportant` [tiin]`, pentru c`une[te aplica]iile tuturor[tiin]elor. Medicina este pentruoamenii care nu se v`d f`cndaltceva [i nu m` v`d stnd ntr-unlaborator realiz#ndexperimente. M` v`d cu via]aomului n mn` [i ]innd-o

  sigur ar fi fost altceva. M` faces` uit c` sunt aici [i, de multeori, cnd m` preocup` ceva uitde ce este n jur. Este relaxant,dar [i obositor n acela[i timp.De[i l-a ajutat n rela]iile cuceilal]i profesori, care [tiau c`trebuie s`-[i canalizezeeforturile pentru a faceperforman]`, Vlad n-a utilizatchimia ca scuz`. {i-a f`cut

  Profesoara de chimie, Dorina Fntn`.

 • 11FEMINANr. 16 (23 aprilie 6 mai 2014)www.facebook.com/OBSERVATORULMILITAR

  Observatorul militarwww.presamil.ro

  DOCTORUL DE CARTEPLUTONIER ALINA CRI{AN

  L`cr`mioara a urmat cursurile[colii de restaurare la Centrul depatologie a c`r]ii din cadrulBibliotecii Na]ionale a Romniei,practicnd, n acela[i timp, cadeta[at`, la Muzeul MilitarNa]ional. Suportul papetar,specializarea ei, are foarte pu]iniadep]i. La mare c`utare suntcursurile pentru restaurareapicturilor, textilelor sau metalelor.

  Cnd am fost pus` pentruprima oar` n fa]a unei c`r]i scrisecu aur, din anii 1200-1300, la[coal`, m-a marcat [i m-aentuziasmat pentru o via]`ntreag`. Restauratorul este ca unmedic de carte. Chiar lucr`m, nprocesul de restaurare, cuinstrumente chirurgicale. LaMuzeul Militar Na]ional amlucrat sub supravegherea CorineiMatei. Ea mi-a pus, pentru primadat`, bisturiul n mn` [i m-anv`]at c` a[a cum doctorul [iprive[te pacientul, la fel proced`m[i noi cu fiecare tip`ritur`. Ovedem, i punem un diagnostic,ncepem s` o trat`m [i scoatem ocarte s`n`toas`, [i aminte[teL`cr`mioara.

  Procesul de restaurare estefoarte complex [i poate dura maibine de un an, n func]ie degrosimea c`r]ii [i de gradul dedeteriorare. Cartea se prime[te pebaza unui proces verbal [i i secreeaz` un dosar. Restauratorulfotografiaz` p`r]ile uzate sauavariate fotografii careconstituie m`rturii , ntocme[teun buletin biologic [i chimic,propune un tratament [i ata[eaz`totul n dosarul respectiv. Sentrune[te apoi o comisie format`din speciali[ti (chimi[ti, biologi [i[eful biroului de restaurare) caredezbat tratamentul propus. ncazul n care i se d` und` verde,ncepe restaurarea prin cur`]area

  paginilor. Cur`]area este de dou`feluri: umed` sau uscat`. Ceaumed` presupune un test prealabilde solubilitate asupra cernelii,

  L`cr`mioara Stoian lucreaz` la Biblioteca Militar` Na]ional` carestaurator pe suport papetar. Are, pe lng` cursul de biblioteconomie,specializarea n restaurare de carte veche, o meserie rar` care ofer` mai mult

  beneficii suflete[ti, dect financiare. S-a ntlnit cu istoria n fiecare pagin` lucrat`

  [i a oferit, prin iscusin]a minilor, [i altora prilejul de a lua cuno[tin]` de ea.

  scrisului [i [tampilei [i serealizeaz` prin sp`lare,introducerea n ap` cu substan]especiale pentru ndep`rtareapetelor de pe pagini. Dac` nu trecetestul, hrtia se cur`]` uscat, prin[tergere [i tamponare. Cea maiu[oar` [i eficient` modalitate denl`turare a petelor este ceaumed`. n afar` de testele pe caretrebuie s` le treac`, sp`larea

  necesit` lucrul pevolum desf`cut. Iar astase ntmpl` numai dac`leg`tura c`r]ii nu estebun` [i trebuieref`cut`. Cnd lucrezipe volum nedesf`cut,exist` avantaje [idezavantaje. Este maigreu de lucrat, dar r`mimai aproape de original,nu mai intervii [iasupra leg`turii.Respectareaoriginalului esteprincipala grij` arestauratorului.Conteaz` [i unmilimetru din original,indiferent ct` munc`implic` sau ct de micisunt [ansele de reu[it`n salvarea lui.

  Dup` sp`lare, se usuc` pefiltre [i se pun filele la presat.Pentru asta se folose[te o pres`special` cu platane [i hrtie de

  filtru, unde se las` ct e nevoie, nfunc]ie de hrtia fiec`rei c`r]i.Apoi ncepe restaurarea propriu-zis`, mai exact completareapaginilor, a rupturilor [i adeterior`rilor. Sunt necesare, naceast` etap`, mini de chirurg,stabile [i precise, fiindc` selucreaz` la milimetru.Completarea se face cu hrtiejaponez`, turnat` manual, [i v`l

  japonez. Aceasta este foarte fin`, detrei sau [apte microni, [i seachizi]ioneaz`doar prin comand`din Japonia.Lucr`m cu unmicrometru, ca s`nu se simt`trecerea [i folosim,pentru lipire,adezivi speciali.Dup` ce amterminat, sepreseaz` iar filele.

  Asupratextului nu sepoate intervenidect n situa]ia ncare exist`m`rturii ndosarul c`r]ii.Chiar dac`lipse[te doar uncuvnt sau oliter`, f`r`m`rturiirestauratorul este

  obligat s` lase textul incomplet.Completeaz` hrtia lips` [i att.Tocmai de aceea sunt foarteimportante fotografiile f`cutenainte [i dup` fiecare etap` aprocesului de restaurare, pozecare vor servi drept indiciu ncazul deterior`rilor ulterioare alerespectivei c`r]i.

  Cea mai veche lucrare pe carea restaurat-o era din 1400, o cartereligioas`. L`cr`mioara Stoian aref`cut manuscrise n chirilic`,greac`, latin`, germana veche,iar dup` 1800 ncoace n romnaveche, romna stlcit`. Dar foartegrea i s-a p`rut restaurarea pedocumente din timpul r`zboiului,la Muzeul Militar. ]i era [i fric` s`respiri lng` ele. Trebuiauacoperite imediat cu v`l japonez.Nu se puteau cur`]a nici uscat,nici umed. Erau mai mult un praf,se f`rmi]au.

  Migala [i r`bdarea necesareacestei meserii sunt n contrastcu felul de a fi al L`cr`mioarei.Vorbe[te repede [i nu st` o clip`locului, ns` atunci cnd are nfa]` o carte veche [i valoroas`,parc` se transform`. Pasiuneapentru restaurare [i respectulpentru carte i dau toat` r`bdarea[i lini[tea de care are nevoie. Estefoarte important s`-]i plac`. Defelul meu, sunt mai repezit`. Darsunt att de ndr`gostit` demeseria aceasta, nct amdescoperit n mine [i r`bdarea.Dac` ar fi s` o practic [i gratis, a[face-o cu drag` inim`, pentru c`este o munc` frumoas`, care miofer` satisfac]ii foarte mari.Contribui la ntre]inerea uneipagini de istorie [i la propriu, [i lafigurat. Cnd intr` o carte distrus`n mna ta [i iese ref`cut`, sim]ic` i dai via]`.

  Responsabilitatea pe care o impune valoarea unei c`r]i

  vechi este ntrecut` numai de satisfac]ia sim]it` atunci

  cnd redai via]a unei c`r]i unicat.

  L~CR~MIOARA STOIAN

  FOTO: PETRIC~ MIHALACHE

 • 12 Observatorul militar FOTOREPOwww.presamil.ro

  Exerci]iul DACIAN VIPER 2014, desf`[urat peaerodromul de la Cmpia Turzii, a fost planificat cu unan n urm` [i a ajuns deja la a patra edi]ie. Ac]iuni similare aumai avut loc tot n aceea[i loca]ie n anii 2006, 2008 [i 2012.Militarii americani fac parte din Escadrila 510 de la cunoscutabaz` aerian` de la Aviano, Italia.

  Activitatea a avut ca principal obiectiv antrenamentul ncomun al pilo]ilor, personalului tehnic, controlorilor de traficaerian [i ofi]erilor de stat major n condi]ii reale, pentruplanificarea [i executarea unor misiuni de zbor n forma]ii mixte,dar [i cu echipaje mixte romno-americane.

  Zilele exerci]iului s-au scurs repede, chiar dac` vremea s-adorit a fi un inamic perfid. Vntul, ploaia, uneori [i frigul au dorits` pun` piedici, ns` profesionalismul [i experien]a militarilorparticipan]i [i-au spus cuvntul. S-a zburat foarte bine, ncondi]ii meteo grele. Tot ce nseamn` avia]ie s-a sim]it din plinpe aerodromul din inima Transilvaniei, spre bucuria tuturorcelor care au participat la activitate.

  Au fost executate misiuni de interceptare tactic` doi versusunu [i doi versus doi pentru lans`ri simulate de rachete aer-aer[i atacuri cu tunul de bord. La final, s-au efectuat scenarii pepachete de for]e ofensive [i defensive cu toate avioaneleparticipante. De asemenea, au avut loc zboruri n echipaje mixteatt cu avionul MiG-21 LanceR, ct [i cu F-16, acestea avndscopul de a nt`ri coeziunea dintre militarii participan]i, de afamiliariza pilo]ii romni cu platformele ce vor intra n dotareaFor]elor Aeriene Romne, ct [i pentru recompensareaaviatorilor tineri.

  n acest exerci]iu, am reu[it s` ridic`m gradul de preg`tirepentru un num`r de pilo]i opera]ionali, s`-i calific`m superiornivelului de]inut, de la pilot coechipier la lider de misiune, astfel c`acum, la final, putem afirma c` subunitatea noastr` de]ine ungrad superior de preg`tire opera]ional` pentru ndeplinireamisiunilor de baz` repartizate For]elor Aeriene Romne, adeclarat comandatul Escadrilei 711, comandor Adrian Motorga.

  Exerci]iul este un antrenament normal n cadrul NATO. Nebucur`m s` fim la Cmpia Turzii [i s` ne preg`tim mpreun` cuprietenii no[tri romni n cre[terea interoperabilit`]ii. Este unexerci]iu n care au avut loc misiuni de interceptare la careparticip` avioanele MiG-21 LanceR [i F-16, a spus comandantulEscadrilei 510, colonel Christopher Austin.

  Joi, 17 aprilie, pe aerodromul de la Cmpia Turzii a avut locZiua Distin[ilor Vizitatori. La activitate au participat prim-ministrul Victor Ponta, pre[edintele Senatului, C`lin PopescuT`riceanu, viceprim-ministrul pentru securitate na]ional` [iministrul afacerilor interne, Gabriel Oprea, ministrul ap`r`riina]ionale, Mircea Du[a, [eful Statului Major al For]elor Aeriene,general-maior Laurian Anastasof, reprezentan]i ai autorit`]ilorpublice locale, precum [i ai ambasadei SUA la Bucure[ti.

  DACIAN VIPER 2014FOTO: MAIOR IOANA TEI{ANU

  {I PLUTONIER-ADJUTANT LUCIAN IRIMIA

  PLUTONIER-ADJUTANT LUCIAN [email protected]

  n perioada 10-17 aprilie, Baza 71 Aerian`General Emanoil Ionescu a g`zduit exerci]iul

  bilateral romno-american DACIAN VIPER2014. La activitate au participat peste 200 demilitari romni, pilo]i [i personal tehnic, cu

  aeronave MiG-21 LanceR [i aproximativ 250 demilitari ai For]elor Aeriene ale Statelor Unite

  ale Americii, cu aeronave F-16 Fighting Falcon.

  P`[ind, cu \ncredere, spre viitor.

  Sus, tot mai sus.

  {i ... trec MiG-urile 21 LanceR!

  Gata de misiune! Revitalizarea avioanelor \nain

 • 13ORTAJ Nr. 16 (23 aprilie 6 mai 2014)www.facebook.com/OBSERVATORULMILITAR

  Forma]ie de F-16.

  Forma]ie mixt` de F-16 [i MiG21 LanceR.

  nte de alt zbor.

  Un altfel de z#mbet.

  {i...zbor!

  Preg`tirea pentru zbor cu un F 16 a unui echipaj mixtamericano-rom#n.

  F-urile 16, gata de ac]iune!

 • 14 Observatorul militar Nr. 16 (23 aprilie 6 mai 2014)PORTRET www.facebook.com/OBSERVATORULMILITARwww.presamil.ro

  O POVESTEDE PESTE 40 DE ANI

  PLUTONIER-MAJOR ALINA-SONIA RAICU

  S`pt`mna trecut`, am descoperit, la Batalionul 96 Geniu,pe unul dintre cei mai longevivi angaja]i din armataromn`. Dan Nedelcu lucreaz` aici de aproape 40 de ani. Impre-sionat` de vechimea n munc` [i gndindu-m` la toate transfor-m`rile petrecute n acest timp, l-am ndemnat pe nea Dan, cum ispun colegii, s` ne povesteasc` despre dumnealui. O poveste depeste 40 de ani petrecu]i n sistemul militar.

  Dan Nedelcu este salariat civil laserviciul financiar al batalionuluidin octombrie 1974. Abia terminase armata,tot la arma geniu [i, ndemnat de tat`l s`u, aacceptat s` se angajeze, temporar, n sistemulmilitar. Am vrut s` lucrez doar o jum`tate dean [i am r`mas 40, spune nea Dan.

  A f`cut armata la Caransebe[ [i la TurnuM`gurele. Nu a fost atras neap`rat de ocarier` militar`, visul s`u fiind acela de a

  ajunge profesor de geografie. A urmatcursuri de contabilitate nainte de a fincorporat. Nu s-a gndit ns` niciodat` c`aceast` specializare i va deveni profesie [iastfel va ie[i la pensie.

  Zece comandan]i,acelea[i atribu]ii

  Odat` ce ajungi s` l cuno[ti pe neaDan, descoperi c` este acel om rar care nuse laud` cu ce a realizat. Via]a unui omcurge cu bune [i cu rele [i tot ceea ce trebuies` faci este s` te adaptezi, spune DanNedelcu. Recunoa[te c` [i-ar fi dorit maimulte. Destinul s`u nu a fost lipsit degreut`]i, ns` le-a nfruntat pe toate la felde viteaz ca un soldat. Spune c` aceast`t`rie i-a fost dat` [i de anii petrecu]i ntr-ocazarm`.

  Avea 22 de ani cnd a fost ncorporatca soldat genist la o unitate din Caran-sebe[, apoi \ndeplinindu-[i stagiul militarla Turnu M`gurele. Arma geniu nu este una

  u[oar`, este convins Dan Nedelcu. Arespecificul ei [i mi place s` spun c` geniulr`mne al geniilor. Tata a fost [i el ncadrattot la o unitate de geniu, a[a c` poate deaceea am ajuns s` lucrez n acest batalion.n 1974, la 13 octombrie, am fost angajat laBatalionul 96 Geniu, care era dislocat, peatunci, la Cernica. n 1988, ne-am mutat naceast` cazarm`. Eram tn`r, aveam 24 de

  ani. Am cunoscut o mul]ime de oamenideosebi]i [i pn` acum am avut zececomandan]i. Am prins vremurile cu militarin termen [i am ajuns s` v`d [i cum este oarmat` cu militari profesioni[ti. Cred c` emai bine acum. Fiecare [tie ce are de f`cut.Sarcinile sunt clare, responsabilit`]ilefiec`ruia bine stabilite. Nu cred c` armataobligatorie este o solu]ie foarte bun`. Poatepentru c` odinioar` era [i alt` mentalitate.Nu se comunica deloc, totul se baza peobligativitate. Se impuneau ni[te lucruricare nu erau u[or de n]eles de toat` lumea.Am v`zut militari fugind din cazarm` pentruc` stilul de lucru cu oamenii nu era unula[ezat. Acum e altfel [i cred c` aceasta estecheia, faptul c` [tii ce ai de f`cut [i de ce.Am trecut [i eu prin multe [i [tiu ce spun.Cnd ]i pui mintea la contribu]ie,rezultatele sunt mult mai bune. Eu m-amadaptat la toate [i atunci, [i acum. n fond,am [tiut dintotdeauna care mi suntobliga]iile. Mi-am v`zut de treab` [i doarasta m-a interesat, afirm` nea Dan.

  f`cute cu creionul. Nu era o solu]ie prea bun`.Din 2000, am trecut la contabilitatea dubl` [ila lucrul pe calculator. M-am adaptat repede,pentru c` am o nclina]ie spre tehnic [i suntomul c`ruia i-a pl`cut mereu noul. Aveamdeja 50 de ani, ns` computerul nu a fost unmister pentru mine. E drept, sunt tineri carenu s-au deprins cu tainele informaticii, darnumai dac` nu vrei nu po]i.

  Nea Dan a v`zut o mul]ime de genera]ii,de la cele care erau nv`]ate cu televizorulalb-negru pn` la cele de acum, care au landemn` ultimele apari]ii n domeniultehnologic. Copiii ace[tia sunt altfel, vor unr`spuns imediat la orice problem`. Nu tottimpul este a[a [i nu mereu rezolvarea og`se[ti pe Internet. Trebuie s` te ui]i n jurult`u, s` ]i deschizi mintea [i s` judeci singur.Eu mereu spun c` omul trebuie s` fac` unefort. ntotdeauna. Nimic nu este u[or nvia]` [i nu po]i s` faci fa]` dac` nu pui osul latreab`. Eu am muncit mult [i m-am achitatntotdeauna de sarcini, chiar dac` asta ansemnat s` renun] la timpul meu liber [i s`r`mn n cazarm` cu nop]ile. Asta nseamn`s` fii responsabil, s` ]i ndepline[ti planurile.

  Mi-a povestit despre solda]ii pe care i-antlnit [i pe care i-a ndrumat s`-[i g`seasc`un rost n via]`. A[a a fost, spre exemplu,colegul s`u, Aurel Botez. Aurel era militarn termen [i un b`iat extraordinar. Mi-apl`cut felul lui de a fi [i l-am ndrumat s` seangajeze n armat`. De atunci au trecut maibine de 30 de ani [i suntem colegi n acestbatalion.

  n luna octombrie a acestui an, nea Danva ie[i la pensie. Sper` s` se adapteze la noulstatut, pentru c` nu e nv`]at s` aib` timppentru el. Sper` s` c`l`toreasc`, [i-a doritacest lucru dintotdeauna. ns` spunehot`rt c` va deschide destul de des poartaunit`]ii. Doar s` fie s`n`tos, ceea ce i dorim[i noi!

  Vremuri vechi [i vremuri noi

  Dan Nedelcu nu s-a gndit la pensie, nua avut niciodat` n orizontul s`u acestmoment care marcheaz` finalul unei cariere

  Bosnia [i Her]egovina (SFOR, 2003)

  Construire [i amenajare drum. (2012)

  profesionale. A nceput s` lucreze ncontabilitate atunci cnd nu exista un sistemcomputerizat. }ineam contabilitate primar`.Asta era mai simpl`, cu adun`ri [i sc`deri

 • Pagina Lumea de azi utilizeaz` informa]ii preluate de la agen]ii de pres`[i din publica]ii de specialitate care apar \n \ntreaga lume.

  15Observatorul militarwww.presamil.roLUMEA DE AZINr. 16 (23 aprilie 6 mai 2014)www.facebook.com/OBSERVATORULMILITAR

  PAGIN~ REALIZAT~ DE SILVIA MIRCEA

  PROGRAME BRAZILIENE DE NZESTRAREBrazilia inten]ioneaz s [i fabrice un portavion n contextul programului de modernizare

  a for]elor sale armate, potrivit ministrului ap`r`rii, Celso Amorim, citat de AFP.n ultimii ani, Brazilia a achizi]ionat submarine, elicoptere [i avioane prin acorduri de

  transfer de tehnologie care cuprindeau o clauz de fabricare a echipamentelor n Brazilia.Acela[i principiu se dore[te a fi respectat [i n cazul construirii unui nou portavion. Singurulportavion pe care l are Brazilia n prezent (ex-Foch, cump`rat de la francezi), din clasaClemenceau, denumit Sao Paulo (foto), a intrat n serviciu n anul 2000. Este foarte probabilca, n viitor, Brazilia s decid construirea altor dou portavioane.

  n decembrie, Brazilia a fost de acord s cumpere 36 de avioane de lupt suedezeGripen NG, iar Amorim a spus c va efectua o vizit n Suedia pentru a pune la punctdetaliile contractului evaluat la 4,5 miliarde de dolari. Surse din domeniul ap`r`rii sus]in c`Brazilia ar putea comanda aproximativ 160 de avioane Gripen, pn n 2030.

  De asemenea, Brazilia [i va construiprimul s`u submarin nuclear pn n 2023.n prezent, statul brazilian de]ine tot lan]ultehnologic pentru producerea reactoarelornucleare care sunt instalate pe aceste vase.Fran]a ofer asisten] privind elaborarea[i dezvoltarea sistemului de control alechipamentelor.

  Interesele geopolitice ale acestui statsunt n plin` expansiune, Brazilia fiindconsiderat una din cele mai importante]`ri din Atlanticul de Sud, conformanali[tilor geopolitici. Ei consider c aceast ]ar , membr a grupului BRICS (Brazilia,Rusia, India, China [i Africa de Sud), va ncepe s -[i extind influen]a pentru a-[i protejainteresele na]ionale [i activit`]ile din zone mai ndep`rtate, pentru care va avea nevoie deo flot . Potrivit rapoartelor, pentru asigurarea activit`]ilor n ntreaga regiune a Atlanticuluide Sud, ]ara ar avea nevoie, n total, de patru-cinci submarine nucleare.

  UTILIZARE MILITAR~ PENTRU GOOGLE GLASSO unitate de cercetare format` din civili [i militari, denumit` Batman, apar]innd

  For]elor Aeriene americane, testeaz` o versiune modificat` a ochelarilor inteligen]i dela Google pentru o posibil` utilizare n misiuni pe cmpul de lupt`. Militarii sunt interesa]ide acest dispozitiv din perspectiva accesului rapid la informa]ii [i a folosirii lor decontrolorii de trafic aerian din pozi]ii naintate pentru dirijarea avioanelor de lupt` [i abombardierelor c`tre ]inte, pentru a ajuta echipele de c`utare-salvare [i pentru anlesni comunicarea cu aeronavele [i trupele din teren.

  Test`rile vin n contextul n care Pentagonul ancurajat, n ultimii ani, finan]area programelorviznd cre[terea [i dezvoltarea noilor tehnologii maiflexibile [i a unor echipamente u[or de purtat, inclu-siv utilizarea de smartphone sau tablete. Aceea[iechip` de cercet`tori a pus la punct dezvoltarea uneidrone-elicopter controlat` de o simpl` tablet`.Problema cu acest tip de utilizare r`mne securitateainforma]iilor n fa]a riscului pirateriei cibernetice.

  ACORD MILITAR FRANCO-BRITANICMarea Britanie [i Fran]a vor produce n comun noi rachete antinav , n cadrul unui

  proiect de 600 de milioane de euro care este parte a acordului de cooperare n domeniulap`r`rii dintre cele dou state, conform Ministerului britanic al Ap`r`rii.

  Consor]iul multina]ional MBDA a primit contractul pentru producerea de rachete cevor fi montate pe elicoptere, acestea urmnds utilizeze tehnologie avansat de identificare[i atac asupra ]intelor de dimensiuni mici [imedii. Marina britanic` le va folosi pentruechiparea elicopterelor Wildcat.

  Acesta este primul proiect comunanun]at la summitul franco-britanicdesf`[urat n ianuarie, n Anglia, [i esteapreciat ca fiind un pas semnificativ nainten cooperarea n domeniul produceriiarmamentelor complexe.

  SISTEM INDIAN DE NAVIGA}IE PRIN SATELITIndia va avea propriul sistem de naviga]ie prin satelit pn` n primul trimestru al

  anului 2015, cnd va de]ine patru sateli]i proprii lansa]i pe orbit`, potrivit unui oficialal agen]iei spa]iale indiene, citat de agen]ia de [tiri IANS.

  Organiza]ia de cercetare spa]ial` indian` (Indian Space Research Organization ISRO) a lansat cel de al doilea satelit de naviga]ie, denumit Indian regionalNavigation Satellite System-1B (IRNSS-1B), la 4 aprilie.

  IRNSS, cu o durat` de via]` de zece ani, este proiectat s` asigure o pozi]ionareprecis` pe teritoriul Indiei, la o distan]` de 1.500 de kilometri n jurul grani]elor ]`rii [ieste similar sistemelor GPS american,Glonass rusesc, Galileo european, BeiDouchinez sau Quasi Zenith japonez. Acestava putea fi utilizat pentru naviga]ie teres-tr`, marin` [i aerian`, pentru manage-mentul dezastrelor, monitorizarea flotelorde vehicule [i va fi integrat cu sistemelede telefonie mobil`. De[i ISRO nu adeclarat nimic n leg`tur` cu aplica]iilestrategice ale sistemului, este clar c va fiutilizat [i pentru scopuri de ap`rare.

  PROIECTULF-35 JOINT STRIKE FIGHTER

  n ciuda problemelor tehnice [i a ntrzierilor, armata american`nu inten]ioneaz` s` renun]e la cel mai costisitor program de nzestraredin istorie, noul avion de lupt` F-35, potrivit unei analize publicate de AFP.

  Programul de construc]ie a avionului F-35 JointStrike Fighter a suferit nenum`rate ntrzieri careau dus la o dep`[ire a graficului de timp cu [apte ani[i a bugetului cu 167 de miliarde de dolari. Dac` seiau n calcul costurile de zbor [i de mentenan]` pedurata de via]` a aeronavei, programul ar putea de-p`[i un trilion de dolari, potrivit GAO (GovernmentAccountability Office). Principala cauz` a ntrzieriia fost o decizie de a ncepe construc]ia avionuluinainte de finalizarea testelor. Drept rezultat, apardiferite probleme teh-nice care necesit` re-para]ii sau chiar efor-turi de reproiectare,fapt care ncetine[teprocesul de produc]ie.Cele 24 de milioane delinii de comand` alesoftware-ului avionu-lui au fost o problem`constant` [i aeronavanu a ajuns, nc`, lanivelul de performan]`[i ncredere a[teptat.

  Proiectul se bucu-r ns de o larg sus-]inere din partea Con-gresului american, avnd n vedere c produc`torul,Lockheed Martin, [i-a dispersat unit`]ile de produc]iecare contribuie la fabricarea aeronavei n 45 de stateamericane.

  Din punct de vedere tehnic, F-35 este prezentatca un avion de atac cu un design revolu]ionar, laconstruirea c`ruia s-au folosit materiale speciale carei permit s evite detectarea prin radar. Echipat pentrua zbura la viteze supersonice [i dotat cu tehnologie deultim` genera]ie, F-35 seam`n` cu un computerzbur`tor. Prin vizorul unei c`[ti hi-tech conectat lacamere de luat vederi montate pe avion, pilotul poatevedea prin podeaua cockpitului c`tre sol, facilitatecare ofer o viziune nemaintlnit de 360 de grade.

  Avionul nu va intra n serviciu mai devreme deanul 2016, la zece ani dup ce a efectuat primul s`uzbor. Oficialii insist c nu mai este cale de ntoarcere,avnd n vedere c acest avion va constitui baza viitoareiflote de aeronave de lupt a armatei americane. For]eleAeriene americane [i Corpul Infanteriei Marine nu auinvestit n nici o alt alternativ , miznd totul pe F-35.For]ele Navale, pe de alt parte, teoretic ar putea ie[idin program prin achizi]ionarea unui num`r mai marede avioane F-18, dar nu se dore[te acest lucru.

  Pentagonul inten]iona s cheltuiasc , n total, circa390 de miliarde de dolari pentru 2.443 de aeronavede acest tip, asta ducnd costul unei aeronave la 160de milioane de dolari. Problemele tehnice m`resccosturile fiec`rei aeronave, fapt care determin`armata s` reduc` num`rul de avioane achizi]ionate.

  Pentru anul fiscal 2015, Pentagonul a anun]atc` inten]ioneaz` s` achizi]ioneze doar 34 deaeronave F-35, fa]` de cele 42 planificate ini]ial. nafara Statelor Unite, alte opt state sunt parte aprogramului: Australia, Canada, Danemarca, Italia,Marea Britanie, Norvegia [i Turcia. Totodat`, [i-auexprimat interesul fa]` de acest avion Israelul,Japonia, Coreea de Sud [i Singapore.

  REDUCEREA NUM~RULUIDE BAZE MILITARE AMERICANE

  n condi]iile reducerilor bugetare [i pe m`sur` ce efectivele trupelorterestre americane se reduc la 490.000 de militari, este necesar` [ieliminarea excesului de elemente de infrastructur`, potrivit speciali[tilorcita]i de serviciul de pres` ai For]elor Terestre americane.

  Sunt foarte multe spa]ii [i facilit`]i n bazeleamericane de pe teritoriul SUA care nu sunt utilizaten nici un fel sau sunt folosite doar par]ial. Cu toateacestea, potrivit legii, armata american` este obligat`s` le men]in` [i s` le ntre]in`. For]ele Terestre auf`cut o recomandare c`tre secretarul american alAp`r`rii, Chuck Hagel, de a aproba o nou` rund` dereduceri ale infrastructurii n anul 2017. Ac]iuneaeste cunoscut` sub numele BRAC (Base Realignmentand Closure).

  n acest scop, For]ele Terestre vor finalizaactualizarea bazei de date cu situa]ia infrastructuriide pe ntregul teritoriu al SUA [i vor naintadocumentele rezultate c`tre secretarul Ap`r`rii.Acesta, la rndul s`u, ar urma s` prezinte Congre-sului, sub forma unui proiect de lege,