Ion - cdn4. - Liviu Rebreanu(2).pdfLIVIU REBREANU Ion Prefa1d ;i dosar critic de Lucian Pricop...

download Ion - cdn4. - Liviu Rebreanu(2).pdfLIVIU REBREANU Ion Prefa1d ;i dosar critic de Lucian Pricop EDITURA

of 11

 • date post

  02-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ion - cdn4. - Liviu Rebreanu(2).pdfLIVIU REBREANU Ion Prefa1d ;i dosar critic de Lucian Pricop...

 • LIVIU REBREANU

  Ion Prefa1d ;i dosar critic

  de Lucian Pricop

  EDITURA LIVIU REBREA}{U Bucuregti,2016

 • CUPRINS

  Prefayd (Lucian Pricop) 7 FiSd biobibliograficd 20 Referinle critice 22

  Volumul I GLASULpAwAXTUIUT ....... 49

  Capitolul I. INCEPUTUL 5l Capitolul II. zvARCOLIREA 75 capitolulIII.IUBIREA... ....... 98 capitolulIV.NoAPTEA.. .......124 capitolulv.RU$INEA ....160 CapitolulVI.NUNTA ...........187

  Volumul II GLASULIUBIRII .......225

  Capitolulvll.VASILE... .......227 capitolulvlll.COPILUL.. ......250 Capitolullx.SARUTAREA.. ....275 capitolul x. $TREANGUL capitolulxl.BLESTEMUL. .....314 capitolul xll. GEORGE Capitolul xIIt. SFARgtruL . . .. . 364

 • VOLUMUL I GLASUL PAMANTULUI

 • Copitolul I iivcnpurur

  I

  Din qoseaua ce vine de ta Cdrlibaba, intovlrf,qind Somequl cdnd in rlrcapta, cdnd in stdnga p6nd la Cluj qi chiar mai departe, se desprinde rurr drum alb rnai sus de Armadia, trece rdul peste podul bitrdn de lemn, nooperit cu gindril5 mucegdit[, spinteci satul Jidovifa gi aleargd spre llistrila, unde se pierde in cealaltd gosea nalionald care coboard din Bu- covina prin trecitoarea Bdrgdului.

  LdsAnd Jidovifa, drunul urc[ intAi anevoie pdnd cc-qi face loc prin- Irc dealurile strdmtorate, pe unnd ins[ inainteazd vesel, neted, tnai as- cunzdndu-sc printrc fagii tineri ai Pidurii Domnegti, mai poposind pu- 1in la Ciqmcaua Mortului, unde picurd veqnic apd de izvor r[coritoare, npoi coteqte brusc pe sub rApele Dracului, ca si dea buzna in Pripasul pitit intr-o scrAntituri de coline.

  La marginea satului te intirnpinl din stdnga o cruce strdurbd pe care c rdstignit un Hristos cu fafa spllScitd de ploi gi cu o cununild de flori vcqtede agdlatd de picioare. Suf'15 o adiere uqoard Ei Hristos igi tremurd jrrlnic trupul de tinichea ruginiti pe lemnul mdncat de carii qi innegrit rlc vrcmuri.

  Satul parcd e mort. Zdpuqeala ce pluteqte in vdzduh fese o tdcere nirbuqitoare. Doar in rdstimpuri lbqie alene frunzelc adormite prin co - 1raoi. Un f'uior de f'um albistrui se opintegte sd se inalle dintre crengile pomilor, se bdlSblneqte ca o matahald amelitd Ei se prdvale peste grldi - ruile prdfuite, invdluindu-le intr-o cea{6 cenuqie.

  ln mijlocul drumului picoteqte cdinele invdfdtorului Zaharia Herde- lca, cu ochii intredeschiqi, sufldnd greu. O pisici albd ca laptele vine in viirful picioarelor, ferindu-se sd nu-qi murddreascd ldbufele prin praful ulifei, zdre$te cAinele, st5 pufin pe g6nduri, apoi iu{eqte paqii gi se furi - lcazd in livada ingrdditl cu nuiele, peste drum.

  Casa invSfdtorului este cea dintdi, tdiatd adinc in coasta unei coli- nc, incinsd cu un pridvor, cu uqa spre uli{5 qi cu doud ferestre care se

  51

 • uiti tecmai in inima satului, cercetltoarc qi dojcnitoare. Pe prichiciul pridvonrlui, in dreptr-rl uqii, unde se spald dinrineala invdldtorul, iar dupd-anriaz[, cdnd a isprdvit trcburile casci, d-na Hcrdclca, strijuicqtc o ulcici vcrzuic de lut. In ogradi, intre doi meri tincri, c intinsd vcsnic liinghia pe care acunla atArni niqte camigi f'erneiegti de starubi. in um- bra cdmigilor, pe nisipul fierbintc sc scaldd c6teva giini, plzite de un cocos mic cu cl'casta ins6ngcrati.

  Drurrrul trece pestc Pdrdul Doamnei, llsAnd in stinga casa lui Ale- xandru Pop-Glanctagu. U$a c inchisl cu zivorul; coperigul de paie par- oA e un cap dc balaur; perelii varui1i dc curdnd dc-abia sc vdd prin spdr- turile gardului.

  Pc unni vine casa lui Maccdon Ccrcctasu, pc urmd casa prirrarului Florca Tancu, pe urml altclc... Intr-o curte marc rumegl, culcate, doui vaci unguresti, iar o baba gade pe prispi, ca o scoabd, prljindu-se la soarc, ncrni;catd parc-ar fl de lcrnn...

  Cildura picurd rncrcu din ccr, ili usuci podul gurii, tc sugrumi. in dreapta qi in st0nga, casele privesc sfioase din dosul gardurilor vii, acopcrinclu-gi fbfcle sub streginile ;tirbitc de ploi ;i cle vitc.

  Un duliu ligos, cu limba spdnzuratd, sc apropie in trap lcncq, tiri finta. Din sant, dintre buruienile clrun(ite de colb, se repede un ci{el tnurdar, cu coada in vAnt. Lalosul nu-l ia in seamd ca qi cdnd i-ar fl lcne si se opreascd. Numai cAnd cellalt se incdpd{Ancazi s5-l miroasc, ii aratl ni;te co[!i ameninl[tori, urmandu-qi ins[ calea cu dernnitatea cu- vcnitd. Cdfelul se opreste ncdurnerit, se uital pufin in unna duldului, apoi sc intoarce in buruiene unde sc aude indatd un rontlit cdznit si fld- mind...

  Dc-abia la circiurna lui Avrum incepe sd se sirntI cd satul trlieqtc. Pc prispi doi girani ingdndurali ofleazd rar cu o sticld dc rachiu la mijloc. Din depirtare pltrund pAna aici sunete cle viori si chiuituri...

  2

  Dr"uninecd. Satul e la hord. Si hora c pe Ulila clin dos, la Toclosia, viduva lui Maxim Oprea.

  Casa viduvei vine chiar peste druun de bisericufa bAtrAnI, pleoqtiti qi cldrdpdnatd. Vd"dLrvia-i sdrd.cic lucic. Femeia a dat din rdu in mai rau. C'e agoniscqtc un cap dc blrbat intr-o viali intrcagi, o muiere nepriccputd pripideqte intr-un an de zile, qi rnai pufin. CAnd a impreunat Maxirn mAinilc pc piept, in ograda erau clii dc t'an, in cclc dou6 grajduri nu mai incipeau viteie, in qurl ;i sub qopron n-avcau loc carele. Sc vedea de departe belq;ugul. Acuma ograda-i goala bltaturd, iar in grajduri rage a pustiu o inchipuire dc vacd stcarpl qi vesnic fldmAndd.

  Hora c in toi... Locul gcrne dc oanrcni... Nucii bdtrdni de lingi quri lin unrbrd. Doar citeva pete albe de raze rizbesc printre frunze gfi-diland

  52

 • lbfcle aprinse de veselie. Zdduful af6{[ sAngele luniii. Peste Migura (locorilor atdmd soarele ingilbenit de necaz cd rnai are o postatd bund pind la asfinfit.

  Cei trei ldutari cAntd ldngd qopron sd-Ei rupi arcuqurile. Briceag, cu piciorul pe o buturugd, cu cotul stdng pe genunche, cu obrazul culcat pc vioarS, cu ochii inchiqi, igi sfArdie degetele pe strune gi cAntecul salti lprig, infocat. Holbea c chior qi arc un picior mai scurt, iar la vioard numai trei coarde, dar secondeazd cu aceeaqi patimi cu carc Gdvan, un [igan urAt qi negru ca un harap, apasd cu arcul pe strunele gordunii. Din cind in cAnd, Briceag se opre$te s[-gi acordeze vioara. Holbea qi Givart atunci iqi indoiesc meqteEugul ca sd plstrcze misura. Apoi Briceag reincepe mai aplins, strdmb6ndu-se uneori la Holbea, alteori la Gdvan, cu deosebire cdnd schimbd melodia.

  De tropotele jucitorilor se hurducd pdrndntul. Zecile de perechi bat Sonte;ana cu atdta pasiune cd potcoavele fldclilor scapdri scAntei, poa- lclc fetelor se bolbocesc, iar colbul de pe jos se invdltoreqte, se aqeazi in straturi groase pe l-elele brdzdate de sudoare, luminate de oboseald 9i dc mulqumire. Cu cdt Briceag inteteqte cdntecul, cu atAt flicdii sc indArjesc, igi infloresc jocul, trec fetele pe sub mdn[, lc dau drumul sd sc invdrteascd singurc, lopdie pe loc ridicdnd tllpile, iqi ciocnesc zgornotos cdlcdiele, igi plesnesc tureacii ciztnclor cu pahnele nddu - 5ite... Clasurile se ineacd in nourul de praf ce-i imbrdliqeazi pe to{i... Numai arar vreunul mai lanfoq incepe o chiuiturS, in tactul zvdpdiat al jocului, cu ochii pe dos, cu gAtul r[guqit. Dar dupd doud-trei versuri sfhrqcgtc intr-un iuit aspru, istovit. Apoi jocul urmeazd tdcut, din cc in cc parci mai sdlbatec. Fldcdii igi incolicesc bra{ele mereu mai strAns pe dupd mijlocul fetelor... Sdnii acestora tremuri sub iile albe qi ating din cand in cAnd pieptul fldcdilor, hrrburdndu-le ochii si inima. Nu schimbl nici o vorbd. Nici nu se privesc. Doar pe buze filflie z0lnbete plicute 1i fugarc...

  InvArilta tine de vreun ceas, lird intrerupere, qi tinerii nu se mai saturS. De doul ori Briceag, cu cdrcei in degeie, a incercat sI se opreas- cd Ei, de amAndoud orile, t'ldcdii s-au ndpustit la el urldnd despera{i, cu priviri amenin{dtoare sau rugdtoare:

  - Zi, liganel Mai zi, cioarS!... Toate perechile se imbulzesc in jurul lIutarilor, se ciocnesc, se iz -

  bcsc cu coatele goale. Cdliva b[iclandri, inglduili de curdnd la hori, ame{ili de atdta invdrteald, se clatind de ici-colo, abia mai !indndu-se pc picioare, spre marea rugine a fetelor cu care joac5. Vreo trei percchi s-au rctras in gurd, mai la larg, unde insd praful se urc[ pdn[-n cdpriori, des cle sd-l tai cu cu{itul...

  La c6{iva pa$i de pAlcul jucdtorilor stau fetcle care au rdmas ne- poftite, privind cu jind, qoptindu-gi uneori cine qtie ce qi izbucnind in risete silite. La urechi qi in cosile au gi ele buchclele de vizdoage pcstrife qi in mAna cAte un mdnunchi mai mdrigor pe care sd-l d[ruiasc6

  53

 • flacdului cutarc sd-l puni in pIlSrie. Printre fetc se mai rdticegte qi cdte o nevasti tdndrd,, cu ndfiarnl de mdtase in cap, gata si intre in hori dacd s-ar intdmpla s5-i vie chef birbatului ei sI joace. Mai la o parte rnamele qi babcle. grdmadd, forfotesc dcspre necazuri Ei-qi admira odraslels. Copii neastdmpdrafi aleargl printre f'ernei gi chiar prin hord, furi florile fetelor qi fac haz cdnd victimele ii ocirdsc sau se infuric. CAgiva mai indrdci{i se lasd pe vine aproape dc jucdtori, uitindu-se cu rlare bd.gare de searnl la poalele fctclor, iar cdnd poalcle zboard mai tare, dezvclind picioarclc goale mai sus dc genunchi, sc intrcabi repedc:

  - Ai vdzLrt? -Ydzut. Da'tu? - gi eu. $i apoi continui sd pdndcascd poalele pdni ce vreo babd indignatd

  ii ia la goand, ceca ce nu-i opreqte ca pcste cdtva tirnp sd reinceapd... Bdrbafii se lin nai pe departe, pe ldngd casd, pe la poartd, grupuri-gru-

  puri, vorbind dc treburile obqteqti, aruncdnd nurrai rarcori cAic-o pri- vire spre tineretul dimprejurul lir.rtarilor.

  Primarul, cu mustdfi albe rlsucite tinereqtc, cu niqtc ochi albaqtri rnari gi blajini, cautd si-qi pdstrezc dernnitatea apdsAnd vorbele gi inso- findu-le cu gesturi energice, in rn