INVESTITII PUBLICE REFERAT

download INVESTITII PUBLICE REFERAT

of 6

Embed Size (px)

Transcript of INVESTITII PUBLICE REFERAT

 • 8/19/2019 INVESTITII PUBLICE REFERAT

  1/12

  UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU

  FACULTATEA DE STIINTE SOCIALE SI ADMINISTRARIVE

  SPECIALIZAREA ADMINISTRATIE PUBLICA

  REFERAT LA INVESTITII PUBLICE

  PIATA FONDURILOR DE INVESTITII

  PROFESOR RADU LIVIU

    NUME: DUTU

  PRENUME: RAMONA - MARIA

    ANUL: II - ID - GRUPA 1

 • 8/19/2019 INVESTITII PUBLICE REFERAT

  2/12

    iaţa fondurilor de investiţii

  Definiţie :un fond de investiţii este un portofoliu diversificat

  de acţiuni, obligaţiuni sau alte instrumente financiare,

  administrat de un manager profesionist

  În funcţie de activele deţinute:

  - fonduri monetare;

  - fonduri de acţiuni;

  - fonduri de obligaţiuni;

  - fonduri echilibrate

  In Romania (conform Directivei UI!"#

  $ organisme de plasament colectiv %n valori mobiliare $ fonduri

  deschise de plasament de investiţii &i societ'ţi de investiţii

  armoniate cu directivele europene;

   $ organisme de plasament colectiv, altele dec)t cele de

  plasament de valori mobiliare (*+ # includ fondurile %nchise

  de investiţii, dar &i societ'ţile de investiţii de tip %nchis (inclusiv

  "I-#.

  -ondurile deschise de investiţii: realiea' emisiunea &i

  r'scump'rarea continu' de unit'ţi de fond (titluri de

  participare#

  *dministrate de "*I

   

  rospectul de emisiune

 • 8/19/2019 INVESTITII PUBLICE REFERAT

  3/12

   

  lasamentele: mai ales %n valori mobiliare, dar se limitea'

  plasamentele %n titluri cu risc ridicat sau cu lichiditate

  sc'ut': depoite bancare, certificate de depoit, certificate

  de treorerie, obligaţiuni de treorerie (

   

  instrumente cu

  risc redus#

   

  erformanţele acestora sunt comparabile cu performanţele

  obţinute prin investiţii pe piaţa monetar', dar riscul asociat

  este unul mai ridicat.

  erformanţele determinate de randamentul instrumentelor

  financiare incluse, &i de managementul fondului

  -ondurile %nchise de investiţii: organisme de plasament

  colectiv care au o politic' de investire mai permisiv' dec)t

  cea a fondurilor deschise.

    /misiunea &i r'scump'rarea titlurilor de participare se

  poate face periodic

   

  *dministrate de c'tre "*I

   

  -ondurile cu capital de risc sunt tot fonduri %nchise de

  investiţii constituite pe baa unui contract de societate

  civil'

    *utoriarea fondurilor cu capital de risc: 0 etape

    -ondurile de investiţii cu capital de risc investesc mai ales

  %n active cu grad sc'ut de risc: certificate de treorerie,

  dar &i (mai puţin# acţiuni, obligaţiuni municipale &i bilete la

  ordin.

  "ociet'ţile de investiţii financiare: repreint' societ'ţi

  comerciale pe acţiuni tranacţionate la 121, constituite %n

  baa legii 34453667

 • 8/19/2019 INVESTITII PUBLICE REFERAT

  4/12

   

  "pecifice pieţei de capital a Rom)niei: 8: 1anat$ri&ana,

  9oldova, !ransilvania, 9untenia, +ltenia.

    "tructur' a acţionariatului diversificat'.

   

  ot fi administrate de c'tre consiliul de administraţie sau de

  c'tre o "*I ("I- 9untenia#.

    1/! $ -I

  "*I: trebuie s' asigure performanţa fondului &i s' diminuee

  riscul:

  $ ţinerea evidenţei investitorilor &i a num'rului de titluri aflate %n

  circulaţie;

  $ plasarea disponibilit'ţilor din conturile fondului %n conformitate

  cu obiectivele de investiţii declarate %n rospect.

  Distribuitorii de titluri de participare: colectea' sumele

  aferente subscrierilor &i pl'tesc r'scump'r'rile de unit'ţi de

  fond.

  Depoitarul:

  $ ţinerea evidenţei investitorilor &i a num'rului de titluri:

  $ calcularea valorii unitare a activului net (2U*#;

  $ verificarea respect'rii restricţiilor de investiţii impuse de

  reglement'rile %n vigoare.

  ustodele:

  $ p'strarea valorilor mobiliare &i a fondurilor b'ne&ti ale clientului

  $ verific' &i confirm' la burs' fiecare tranacţie efectuat' de

  broer %n numele clientului.

 • 8/19/2019 INVESTITII PUBLICE REFERAT

  5/12

   

  "ocietatea de *dministrare a Investiţiilor ("*I# este

  persoan'

 • 8/19/2019 INVESTITII PUBLICE REFERAT

  6/12

  - administrarea investitiilor;

  - serviciile

 • 8/19/2019 INVESTITII PUBLICE REFERAT

  7/12

  b# trebuie s' fie stabilite m'suri care s' permit' persoanelor

  care conduc activitatea societ'ţii de administrare a investiţiilor

  s' monitoriee %n mod eficient &i %n orice moment activitatea

  societ'ţii de administrare c'reia i$a fost delegat' activitatea;

  Desfasurarea in conditii de eficienta, siguranta si

  transparenta a activitatii, impune e?istenta unei structuri

  interne a societatii baata pe o serie de reguli interne

  printre care se enumera:

  a# proceduri administrative &i contabile corespun'toare, de

  control &i siguranţ' pentru procesarea electronic' a datelor,

  precum &i mecanisme adecvate de control intern, inclusiv reguli

  referitoare la tranacţiile personale ale salariaţilor &i ale ".*.I.;

  b# proceduri adecvate care s' asigure separarea

  instrumentelor financiare aparţin)nd investitorilor %ntre ele &i de

  cele ale ".*.I., %n scopul prote

 • 8/19/2019 INVESTITII PUBLICE REFERAT

  8/12

  -iecare +. .. trebuie s' aib' un depoitar. În esenţ',

  depoitarul este institutia de credit care p'strea' %n

  condiţii de siguranţ' activele &i verific' modalitatea de

  calcul a valorii unitare a activului net (2.U.*..#.

  În conformitate cu prevederile legale, depoitarul trebuie:

  a# s' se asigure c' v)narea, emiterea, r'scump'rarea sau

  anularea titlurilor de participare sunt efectuate de c'tre ".*.I.

  sau o alt' entitate, %n numele +. ..2.9., %n conformitate cu

  legea, reglement'rile ..2.9. &i cu regulile fondului, sau cu

  prevederile actului constitutiv al societ'ţii de investiţii;

  b# s' se asigure c' valoarea titlurilor de participare este

  calculat' %n conformitate cu regulile fondului, sau cu prevederile

  actului constitutiv al societ'ţii de investiţii &i cu prevederile

  legislaţiei;

  c# s' %ndeplineasc' instrucţiunile ".*.I. sau ale societ'ţilor

  de investiţii autoadministrate, cu e?cepţia caului %n care

  acestea sunt contrare legislaţiei %n vigoare ori regulilor fondului,

  sau cu prevederile actului constitutiv al societ'ţii de investiţii;

  d# s' se asigure c', %n tranacţiile av)nd ca obiect activele

  +. ..2.9., orice sum' este achitat' %n termenul stabilit;

  e# s' se asigure c' veniturile +. ..2.9. sunt administrate &i

  calculate %n conformitate cu legislaţia %n vigoare, cu

  reglement'rile ..2.9. &i cu regulile fondului5actului constitutiv

  al societ'ţii de iDistribuitorii au un rol important %n relaţia cu

  investitorii (punerea la dispoiţia acestora a prospectelor,

  rapoartelor periodice, informarea asupra caracteristicilor

  produselor# &i %n cre&terea cotei de piaţ' a societ'ţilor de

  administrare.

 • 8/19/2019 INVESTITII PUBLICE REFERAT

  9/12

  $ "*I;

  $ alte "*I;

  $ ""I-;

  $ institutii de credit

  *lte entitati :

    $ intermediari;

  $ institutii de credit.

  *uditorul financiar

  *utoritatea de autoriare, reglementare, supraveghere si

  control.

  *lte entitati

  intermediari;

  $ institutii de credit.

  *uditorul financiar

  *utoritatea de autoriare, reglementare, supraveghere si

  control.

 • 8/19/2019 INVESTITII PUBLICE REFERAT

  10/12

  1I1@I+AR*-I/

    3. 1odie, B., *. Cane, and *. . 9arcus (0==E#: /ssentials of

  Investments, 7th edition, 9cA raF G ll Internat onal /d t on 

  apitolele:

    H $ 9utual -unds and +ther Investment ompanies

    8 $ Ris and Return: ast and rologue

   

  0. Reill, -., and C. 1roFn (0==7#: Investments *nalsis and

  ortfolio 9anagement, Jth edition, "outh$Kestern, Div of

  !homson @earn ng

  ;

  Internat onal /d

  .

  apitolele:

    3 !he Investment "etting

   

  E *n Introduction to ortfolio 9anagement

 • 8/19/2019 INVESTITII PUBLICE REFERAT

  11/12

   

  30 9acroeconomic and 9aret *nalsis: !he Alobal *sset

  *llocation Decision

    34 "toc 9aret *nalsis

   

  3H Industr *nalsis

    38 ompan *nalsis and "toc 2aluation

   

  3E /Luit ortfolio 9anagement "trategies

    0= 1ond ortfolio 9anagement "trategies

   

  08 rofessional *sset 9anagement

   

  07 /valuation of ortfolio erformance

  4. @egea nr. 06E50==H privind piaţa de capital (se g'se&te la

  FFF.cnvmr.ro#;

  H. Regulamentul 29 nr. 3850==H (se g'se&te la

  FFF.cnvmr.ro#;

    8. FFF.aaf.ro $ date statistice

   

  http://www.cnvmr.ro/http://www.cnvmr.ro/

 • 8/19/2019 INVESTITII PUBLICE REFERAT

  12/12