intrarea domnului în ierusalim - Basilica.ro · 2018-03-27 · 7 Intrarea Domnului în Ierusalim...

of 20 /20
LUCRARE PUBLICATă CU BINECUVâNTAREA PREAFERICITULUI PăRINTE DANIEL PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMâNE PATRIARHIA ROMÂNĂ MITROPOLIA MUNTENIEI şI DOBROGEI ARHIEPISCOPIA BUCUREşTILOR Editura Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei Bucureşti • 2017 Rânduiala Pelerinajului de Florii București, sâmbătă, 8 aprilie 2017 Intrarea Domnului în Ierusalim

Embed Size (px)

Transcript of intrarea domnului în ierusalim - Basilica.ro · 2018-03-27 · 7 Intrarea Domnului în Ierusalim...

 • LUCRARe pUbLiCAtă CU bineCUvântAReA pReAfeRiCitULUi păRinte

  DanielpAtRiARhUL biseRiCii ORtOdOxe ROmâne

  PaTRiaRHia ROMÂnĂMiTROPOlia MunTeniei şi DObROgei

  aRHiePiscOPia bucuReşTilOR

  editura Cuvântul vieţii a mitropoliei munteniei şi dobrogei

  Bucureşti • 2017

  Rânduiala pelerinajului de floriibucurești, sâmbătă, 8 aprilie 2017

  intrarea domnului în ierusalim

 • 3

  Rânduiala peleRinajului de FloRii

  Mănăstirea Radu Vodă

  Adresă: str. Radu Vodă, nr. 24 A, sector 4, Bucureşti

  Hramuri: Sfânta Treime, Sfântul Nectarie de la Eghina

  Stareţ: Arhimandrit Nectarie Şofelea

  Orele: 1600

  Arhiereul:

  Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

  Cântăreţii: Amin.Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care

  pretutindenea eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

  Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, milu-ieşte-ne pe noi (de 3 ori).

  Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 • 4

  Intrarea Domnului în Ierusalim

  Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi; Doamne, curăţeşte păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cerce-tează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

  Doamne, miluieşte (de 3 ori).Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea

  şi în vecii vecilor. Amin.Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău,

  vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean.

  Preotul zice ecfonisul:

  Că a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

  Cântăreţii: Amin.Diaconul: Domnului să ne rugăm.

  Cântăreţii: Doamne, miluieşte.

  Arhiereul rosteşte:Rugăciunea la binecuvântaRea RamuRiloR de salcie

  Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce şezi pe Heruvimi, Cel ce ai arătat puterea Ta şi ai trimis pe Unul-Născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, ca să mântuiască lumea prin Crucea, prin Îngroparea şi prin Învierea Sa; Căruia, venind în Ierusalim spre Pătimirea cea de bunăvoie, poporul cel ce şedea întru întuneric şi în umbra morţii, luând semnele biruinţei – ramuri de copaci şi stâlpări de finic –, I-a prevestit Învierea;

 • 5

  Intrarea Domnului în Ierusalim Rânduiala pelerinajului de Florii

  Însuţi Stăpâne, păzeşte-ne şi pe noi, care, urmând acelora, purtăm în mâini ramuri de copaci în această zi de înainte-prăznuire. Şi, precum pe acele popoare şi pe acei prunci care Ţi-au strigat Ţie: „Osana!”, apără-ne şi pe noi, ca, prin laude şi cântări duhovniceşti, să ne învrednicim de dătătoarea de viaţă Înviere cea de a treia zi, în Hristos Iisus, Domnul nostru, cu Care împreună eşti binecuvântat, cu Preasfântul şi bunul şi de viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

  Cântăreţii: Amin.Arhiereul şi preoţii slujitori împart pelerinilor ramurile de salcii.Plecarea în procesiune spre Catedrala Mitropolitană „Sfântul

  Spiridon – Nou” - orele 1615.

  Preoții, cântăreţii şi credincioşii cântă împreună:Troparul Floriilor, Cu noi este Dumnezeu

  şi Cuvine-se cu adevărat

  Învierea cea de obşte mai înainte de Pătimirea Ta încredinţând-o, pe Lazăr din morţi l-ai sculat, Hristoase Dumnezeule. Pentru aceasta şi noi, ca pruncii, semnele biruinţei purtând, Ţie, Biruito-rului morţii, strigăm: Osana, Celui dintru înălţime, binecuvântat eşti Cel ce vii întru numele Domnului (Troparul Floriilor).

  Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi neamuri şi vă plecaţi, căci cu noi este Dumnezeu.

  Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi preanevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită, fără de asemănare, decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

 • 6

  Intrarea Domnului în Ierusalim

  Catedrala Mitropolitană„Sfântul Spiridon – Nou”

  Adresă: Calea Şerban Vodă, nr. 29,sector 4, Bucureşti

  Hramuri: Sfântul Ierarh Spiridon,Sfântul Ierarh Visarion

  Preot Dumitru ŞtefănescuArhimandrit Veniamin Goreanu

  Orele: 1645

  Diaconul zice:Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta,

  rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte.Cântăreţii: Doamne, miluieşte (de 3 ori).

  Încă ne rugăm pentru Preafericitul Părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureştilor, Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei, Locţiitorul Tronului Cezareei Capadociei şi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru sănătatea şi mântuirea lui.

  Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii ţării noastre, pentru mai-marii oraşelor şi ai satelor şi pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea şi mântuirea lor.

  Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea, sănătatea, mântui-rea, cercetarea, lăsarea şi iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu

 • 7

  Intrarea Domnului în Ierusalim Rânduiala pelerinajului de Florii

  închinători, ctitori, binefăcători şi slujitori ai acestui sfânt locaş, pentru sănătatea şi mântuirea lor.

  Preotul zice ecfonisul:

  Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

  Cântăreţii: Amin.Diaconul: Domnului să ne rugăm.

  Arhiereul rosteşte condacul al II-lea al Acatistului Intrării Domnului în Ierusalim:

  Văzându-Te Marta şi Maria pe Tine, Iisuse, că ai venit iarăşi în Betania, cu şase zile înainte de Paşti, Ţi-au gătit cină mare; Lazăr fiind unul dintre cei ce şedeau la masă, Marta cu sârguinţă Îţi slujea, Dătătorule a toate, Maria însă partea cea bună şi-a ales, fiindu-Ţi recunoscătoare pentru învierea fratelui ei, şi, luând un vas cu mir de nard curat, de mare preţ, a uns preacuratele Tale picioare şi le-a şters cu părul capului ei, cu iubire şi din preaplinul inimii, cântând Ție: Aliluia!

  Plecarea spre biserica „Sfânta Ecaterina”, Paraclisul Facultăţii de Teologie „Justinian Patriarhul” din Bucureşti – orele 17 00.

  Preoții, cântăreţii şi credincioşii cântă împreună:Troparul Floriilor, Cu noi este Dumnezeu, Cuvine-se cu adevărat

  (a se vedea la pagina 5) şi Cămara Ta, Mântuitorule (glasul al 3-lea):

  Cămara Ta, Mântuitorul meu, o văd împodobită şi îmbrăcăminte nu am ca să intru într-însa. Luminează-mi haina sufletului meu, Dătătorule de lumină, şi mă mântuieşte.

 • 8

  Intrarea Domnului în Ierusalim

  Adresă: str. Sfânta Ecaterina, nr. 5,sector 4, BucureştiHramuri: Sfânta Muceniţă Ecaterina,Sfântul Ierarh Grigorie TeologulDecan: Pr. prof. dr. Ştefan BuchiuProdecani: Pr. prof. dr. Constantin Preda Pr. lect. dr. Marian VildOrele: 1715

  Diaconul zice:Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta,

  rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte.Cântăreţii: Doamne, miluieşte (de 3 ori).

  Încă ne rugăm pentru Preafericitul Părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureştilor, Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei, Locţiitorul Tronului Cezareei Capadociei şi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru sănătatea şi mântuirea lui.

  Încă ne rugăm pentru membrii corpului didactic şi studenții acestei Facultăți de Teologie, ca Domnul Dumnezeu să le insufle duhul cel bun care povățuieşte pe calea cea dreaptă şi aduce spor de înțelepciune, de ştiință şi de toate faptele cele bune, spre slava Preasfântului Său nume; să le dăruiască sănătate şi zile îndelungate spre întărirea Bisericii Sale şi a țării noastre. Să zicem toți: Doamne, auzi-ne şi ne miluieşte.

  Biserica „Sfânta Ecaterina”- Paraclisul Facultăţii

  de Teologie „Justinian Patriarhul” din Bucureşti

 • 9

  Intrarea Domnului în Ierusalim Rânduiala pelerinajului de Florii

  Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea, sănătatea, mân-tuirea, cercetarea, lăsarea şi iertarea păcatelor robilor lui Dum-nezeu închinători, ctitori, binefăcători şi slujitori ai acestui sfânt locaş, pentru sănătatea şi mântuirea lor.

  Preotul zice ecfonisul:Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înăl-

  ţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

  Cântăreţii: Amin.Diaconul: Domnului să ne rugăm.

  Arhiereul rosteşte condacul al XI-lea al Acatistului Intrării Domnului în Ierusalim:

  Cântare de umilinţă „Osana” Îți aducem cu pruncii cei nevinovaţi, Hristoase, şi cântându-Ți: „Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă”, Îţi pregătim sfântă, curată şi duhovnicească prăznuire cu stâlpări şi ramuri de copaci, pentru că ai intrat din nou în templul cel lăuntric al sufletelor noastre, aşa cum ai făgăduit zicând: „Nu vă voi lăsa orfani, ci iarăşi voi veni la voi. Cine Mă iubeşte pe Mine şi Eu îl voi iubi pe el şi Mă voi arăta lui. Şi Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el, şi vom locui întru el”. Fie binecuvântată intrarea Ta! Vino şi Te aşează pe tronul minții noastre, aşa cum ai stat pe mânzul asinei, şi împărăţeşte peste inimile noastre şi dezleagă toată necuvântarea patimilor noastre, ca, precum copiii cei de demult, cu stâlpările pururea înflorite ale curăției, să-Ți cântăm: Aliluia.

  Plecarea spre Catedrala Patriarhală – orele 17 30

  Preoții, cântăreţii şi credincioşii cântă împreună:Troparul Floriilor, Cu noi este Dumnezeu, Cuvine-se cu

  adevărat (a se vedea la pagina 5) şi Cămara Ta, Mântuitorule (a se vedea la pagina 7).

 • 10

  Intrarea Domnului în Ierusalim

  Adresă: Aleea Dealul Mitropoliei, nr. 25, sector 4, Bucureşti

  Hramuri:Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou

  Cântăreţii: Stihira (glasul al 6-lea):

  Astăzi harul Sfântului Duh pe noi ne-a adunat şi toţi, luând Crucea Ta, zicem: Binecuvântat eşti, Cel ce vii întru numele Domnului; Osana, Celui dintru înălţime.

  Diaconul: Domnului să ne rugăm.Cântăreţii: Doamne, miluieşte.

  Arhiereul rosteşte condacul al XIII-leaal Acatistului Intrării Domnului în Ierusalim:

  O, Iisuse Hristoase, Mielul lui Dumnezeu, Care mai îna-inte de veci Te-ai pregătit spre jertfire, acum vii la Ierusalim, spre Pătimirea cea de bunăvoie. Primeşte această puţină rugăciune a

  Preafericitul Părinte Daniel,Patriarhul Bisericii Ortodoxe RomâneOrele: 1745

  Catedrala Patriarhalădin Bucureşti

 • 11

  Intrarea Domnului în Ierusalim Rânduiala pelerinajului de Florii

  noastră, adusă Ţie cu stâlpări şi ramuri, ca, în aceste preacinstite zile, să umblăm pe urmele preacuratelor Tale picioare şi, în liniştea şi blândeţea duhului, să fim cu Tine în toate zilele călătoriei noas-tre pământeşti. Învredniceşte-ne să ne împărtăşim fără de osândă de bucuria Sfintelor Tale Paşti aici pe pământ, iar după intrarea în Ierusalimul ceresc să ne unim cu Tine în veci şi să cântăm împre-ună cu toţi Sfinţii cântarea îngerească: Aliluia!

  Diaconul zice:

  Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte.

  Cântăreţii: Doamne, miluieşte (de 3 ori).

  Încă ne rugăm pentru Preafericitul Părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureştilor, Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei, Locţiitorul Tronului Cezareei Capadociei şi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru sănătatea şi mântuirea lui.

  Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii ţării noastre, pentru mai-marii oraşelor şi ai satelor şi pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea şi mântuirea lor.

  Ca nişte robi nevrednici, cu frică şi cu cutremur mulţu-mind milostivirii Tale, Mântuitorule şi Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile Tale pe care cu îmbelşugare le-ai revărsat asu-pra robilor Tăi, cădem înaintea Ta şi, ca unui Dumnezeu, Îţi adu-cem rugăciuni şi cu umilinţă strigăm: Izbăveşte din toate nevoile pe robii Tăi şi, ca un milostiv, totdeauna împlineşte şi îndreptează spre bine dorinţele noastre ale tuturor. Cu stăruinţă ne rugăm Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte.

 • 12

  Intrarea Domnului în Ierusalim

  Bineprimită să fie, întru tot bunule Stăpâne, această mulţu-mire a noastră înaintea slavei Tale, ca o tămâie binemirositoare şi ca o jertfă fără de sânge, şi, ca un îndurat, trimite totdeauna robilor Tăi milele Tale cele bogate, rugămu-ne Ţie, Doamne, auzi-ne pe noi şi ne miluieşte.

  Izbăveşte, Doamne, Biserica Ta cea sfântă şi ţara aceasta de toată răutatea vrăjmaşilor celor văzuţi şi nevăzuţi şi întregului Tău popor dăruieşte lungime de zile, fără de păcat, sănătate şi sporire în toate virtuţile creştineşti, rugămu-Te, atotîndurate Împărate, auzi-ne şi ne miluieşte.

  Iar protosul zice:

  Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului şi a celor ce sunt pe mare, departe, şi, milostive Stăpâne, milostiv fii nouă pentru păcatele noastre şi ne miluieşte pe noi.

  Preotul zice ecfonisul:

  Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

  Cântăreţii: Amin.

  Diaconul: Domnului să ne rugăm.

  Cântăreţii: Doamne, miluieşte.

 • 13

  Intrarea Domnului în Ierusalim Rânduiala pelerinajului de Florii

  Preafericitul Părinte Patriarh rosteşte:

  Rugăciunea de sFinţiRe a icoanei pRaznicului intRăRii domnului în ieRusalim

  Ia aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, din sfântul Tău locaş şi de pe tronul slavei Împărăției Tale, şi cu îndurare trimite binecuvântarea Ta cea sfântă spre icoana aceasta a preaiubitului Tău Fiu, spre aducerea aminte a Întrupării, a tuturor minunilor celor slăvite şi a binefacerilor arătate neamului omenesc prin venirea Sa ca Om pe pământ, Intrarea Sa în Ierusalim, Răstignirea Sa pe Cruce şi Învierea Sa din morți, şi, prin stropirea cu această apă sfințită, binecuvinteaz-o şi sfințeşte-o pe ea; dă-i ei putere de tămăduire a toată durerea şi neputința; fă-o izgonitoare de toate uneltirile diavoleşti pentru toți cei care cu credință către ea vor alerga şi înaintea ei Ție se vor închina şi se vor ruga; şi pururea auzită şi bineprimită fie rugăciunea lor. Cu harul şi cu îndurările şi cu iubirea de oameni ale Unuia-Născut Fiului Tău, cu Care împreună eşti binecuvântat, cu Preasfântul şi bunul şi de viață făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

  Cântăreţii: Amin.

  Preafericitul Părinte Patriarh, stropind de trei ori icoana cu apă sfințită, zice:

  Se sfinţeşte icoana aceasta cu harul Preasfântului Duh, prin stropirea cu această apă sfinţită, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

 • 14

  Intrarea Domnului în Ierusalim

  Cântăreţii: Amin.

  Diaconul: Domnului să ne rugăm.Cântăreţii: Doamne, miluieşte.

  Preafericitul Părinte Patriarh rosteşte:

  Rugăciunea de binecuvântaRe a peleRiniloR

  Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce şezi întru cele înalte cu Tatăl şi eşti purtat pe aripi de Heruvimi şi cântat de Serafimi, Care, în zilele venirii Tale în trup, ai binevoit, pentru a noastră mântuire, a şedea pe mânzul asinei şi ai primit cântarea copiilor, ai venit în Sfânta Cetate a Ierusalimului, mai înainte cu şase zile, la Pătimirea Ta cea de bunăvoie, ca să mântuieşti lumea prin Crucea, prin Îngroparea şi prin Învierea Ta! Şi, precum atunci oamenii care şedeau întru întuneric şi în umbra morţii, având ramuri de copac şi stâlpări de finic, Te-au întâmpinat pe Tine, mărturisindu-Te Fiul lui David, aşa şi pe noi, care acum, în această zi de înainte-prăznuire, purtăm în mâini stâlpări şi ramuri de copaci, păzeşte-ne şi ne mântuieşte. Şi, precum acele popoare şi copiii Ţi-au cântat „Osana”, învredniceşte-ne şi pe noi să Te slăvim pe Tine în psalmi şi în cântări duhovniceşti, cu suflete curate şi neîntinate, în aceste zile ale Sfintelor Tale Pătimiri. Dă-ne nouă să ne împărtăşim fără de osândă şi de bucuria Sfintelor Paşti, ca să Te lăudăm şi să Te slăvim, împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte şi cu Preasfântul şi bunul şi de viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

  Cântăreţii: Amin.

 • 15

  Intrarea Domnului în Ierusalim Rânduiala pelerinajului de Florii

  Preafericitul Părinte Patriarh:

  Slavă Ţie, Hristoase, Dumnezeul nostru,nădejdea noastră, slavă Ţie.

  Cântăreţii: Slavă ... Şi acum ... Doamne, miluieşte (de 3 ori).Preafericite Părinte Patriarh, binecuvintează!

  Preafericitul Părinte Patriarh rosteşte Apolisul mic:

  Cel ce pe mânz de asin a primit a şedea, pentru mântuirea noastră, Hristos, Adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale şi ale tuturor Sfinţilor, să ne miluiască şi să ne mântuiască pe noi, ca un bun şi de oameni iubitor.

  Cântăreţii şi credincioşii prezenţi: Amin.

  Cuvântul de învăţătură rostit de Preafericitul Părinte Patriarh daniel

  Preafericitul Părinte Patriarh rosteşte:

  Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi.

  Cântăreţii şi credincioşii prezenţi: Amin.

 • 16

  Pelerinajul de Florii – mărturie a înaintării noastre duhovniceşti

  spre Împărăția Cerurilor – Cuvânt către pelerini – *

  Preasfințiile Voastre,Preacuvioşi şi Preacucernici Părinți,Preacuvioase Maici,Iubiți pelerini,

  Vorbind despre lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu-Tatăl prin Domnul nostru Iisus Hristos, Sfântul Apostol Petru zice: „Binecuvântat fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Care, după mare mila Sa, prin Învierea lui Iisus Hristos din morți, ne-a născut din nou, spre nădejde vie, spre moştenire nestricăcioasă şi neîntinată şi neveştejită, păstrată în ceruri pentru voi, cei ce sunteți păziți cu puterea lui Dumnezeu, prin credință, spre mântuire, gata să se dea pe față în vremea de apoi” (1 Petru 1, 1-3). Aşadar, Învierea lui Hristos reprezintă temelia învierii noastre, a tuturor, şi a vieții duhovniceşti desăvârşite pe care suntem datori să o trăim încă din timpul vieții noastre pe pământ.

  ✴ Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul pelerinajului din ajunul sărbătorii Intrării Domnului în Ierusalim, sâmbătă, 8 aprilie 2017.

 • 17

  Rânduiala pelerinajului de Florii

  În acest sens, pelerinajul de Florii este o comemorare şi o mărturisire a învierii lui Lazăr din Betania, fratele surorilor Marta şi Maria, dar şi o mărturisire a credinței în învierea de obşte care va avea loc la sfârşitul veacurilor. Totodată, acest pelerinaj este şi o arvună a bucuriei sărbătorii Învierii Domnului Iisus Hristos. Noi, cei prezenți la pelerinaj, biruind păcatul şi ridicându-ne, prin harul lui Hristos, din mormântul patimilor noastre, alergăm în întâmpinarea Celui ce a biruit moartea, purtând în mâini semnele biruinței Sale pentru mântuirea noastră: ramuri de salcie sau de finic.

  Astăzi, noi ne asemănăm cu cei care L-au întâmpinat pe Hristos când intra în Ierusalim, smerindu-Se, şezând pe mânzul unei asine, împlinind astfel prorocia lui Zaharia: „Bucură-te foarte, fiica Sionului, veseleşte-te, fiica Ierusalimului, căci iată Împăratul tău vine la tine drept şi biruitor; smerit şi călare pe asin, pe mânzul asinei” (Zaharia 9, 9). Uniți cu Hristos, prin rugăciune, cântare şi pelerinaj, devenim şi noi părtaşi ai biruinței lui Hristos asupra păcatului şi asupra morții. Totodată, prin acest pelerinaj mulțumim Domnului Iisus Hristos, Care S-a jertfit pentru întreaga omenire, deşi aceasta nu era vrednică de El, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel zicând: „Dumnezeu Îşi arată dragostea Lui față de noi prin aceea că, pentru noi, Hristos a murit când noi eram încă păcătoşi” (Romani 5, 8). De aceea, considerăm că atât efortul duhovnicesc, cât şi cel trupesc, pe care suntem datori să le oferim ca un prinos de mulțumire şi cinstire aduse Domnului Iisus Hristos, se împletesc şi se evidențiază reciproc în comuniunea-procesiune pe care o trăim astăzi ca pe o arvună a bucuriei Sfintelor Paşti şi a vieții de veci din Împărăția Cerurilor.

 • 18

  Intrarea Domnului în Ierusalim

  Iubiți pelerini,

  Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2017 ca An omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi pictorilor bisericeşti şi An comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului. În prima Duminică a Postului Sfintelor Paşti am sărbătorit biruința Ortodoxiei, încununată de stabilirea fermă a cinstirii sfintelor icoane şi, implicit, a prețuirii slujirii de iconar sau pictor bisericesc. Prin intermediul chipurilor pictate ale sfinților, iconarii ne ajută să percepem nu doar intelectual, ci şi vizual, chemarea omului la sfințire, la unirea lui cu Dumnezeu Cel Unul Sfânt. În acest sens, icoana Intrării Domnului în Ierusalim ne ajută să privim cu multă atenție şi evlavie la iubirea smerită şi jertfelnică a Domnului Iisus Hristos, Care intră în Ierusalim spre a pătimi multe suferințe şi moartea, pentru ca apoi, prin Înviere, să ne dăruiască viața veşnică. Vorbind despre sfintele icoane, Sfântul Ioan Damaschin zice:

  „Negreşit, să nu faci icoana lui Dumnezeu, Care este nevăzut. Evident însă că, atunci când vezi că Cel fără de trup S-a făcut pentru tine om, atunci vei face icoana chipului Său omenesc. […] Zugrăveşte coborârea Lui fără nume, Naşterea din Fecioară, Botezul în Iordan, Schimbarea la față de pe Tabor, pătimirile – mijlocitoarele nepătimirii –, moartea, minunile – simbolurile firii Lui dumnezeieşti, minuni făcute prin lucrarea trupului, dar cu ajutorul lucrării dumnezeieşti –, Crucea (Lui) cea mântuitoare, înmormântarea, Învierea,

 • 19

  Intrarea Domnului în Ierusalim Rânduiala pelerinajului de Florii

  Înălțarea la ceruri. Zugrăveşte-le pe toate şi prin cuvânt, şi prin culori. Nu te teme, nu te înfricoşa!”1.Chemați prin Botez să fim icoane vii ale lui Dumnezeu,

  noi, creştinii ortodocşi, avem datoria de a urma nu numai în cursul acestui pelerinaj de Florii, ci şi în fiecare clipă a vieții noastre, chipul sau exemplul smerit şi jertfelnic al lui Hristos şi al sfinților pictați în icoane. Cinstirea şi laudele pe care le-au adus mulțimile din Ierusalim Domnului Iisus Hristos nu trebuie să ne adoarmă conştiința, pentru că la doar cinci zile distanță de la intrarea triumfală a lui Iisus în Ierusalim, mulțimea striga împotriva Sa, cerând să fie răstignit. De acest adevăr trist ne încredințează şi miile de creştini, preoți, credincioşi intelectuali sau oameni simpli, care au suferit multe persecuții şi presiuni în vremea regimului comunist. Întrucât slava lumii păcătoase este una înşelătoare şi cuprinsă de nestatornicie, Hristos Domnul îi mustră pe cei cuprinşi de slava lumească şi nu caută slava adevărată care vine de la Dumnezeu: „Cum puteți voi să credeți, când primiți slavă unii de la alții, iar slava care vine de la Unicul Dumnezeu nu o căutați?” (Ioan 5, 44).

  Iubiți pelerini,

  Să întâmpinăm praznicul Intrării Domnului în Ierusalim într-un mod bineplăcut lui Dumnezeu, bucurându-ne pentru

  1 Sfântul Ioan Damaschin, „Primul tratat apologetic contra celor care atacă sfintele icoane”, în: Cele trei tratate contra iconoclaştilor, trad., introd. şi note de Pr. Dumitru Fecioru, Bucureşti, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 2016, pp. 57-58.

 • 20

  Intrarea Domnului în Ierusalim

  sporirea duhovnicească a creştinilor, dar şi purtând în iubirea noastră şi în rugăciunile noastre pe cei care suferă, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel: „Bucurați-vă în nădejde; în suferință fiți răbdători; la rugăciune stăruiți. […] Bucurați-vă cu cei ce se bucură; plângeți cu cei ce plâng” (Romani 12, 12; 15).

  Să mărturisim în orice timp şi în orice loc credința noastră în Domnul Iisus Hristos Cel Răstignit şi Înviat, să împărtăşim pacea lui Hristos şi bucuria credinței în jurul nostru, în familie şi în societate, spre slava Preasfintei Treimi şi mântuirea oamenilor!

  † DANIELPatriarhul Bisericii Ortodoxe Române