Inteligenta financiara

download Inteligenta financiara

of 135

 • date post

  22-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  371
 • download

  54

Embed Size (px)

description

Inteligenta financiara

Transcript of Inteligenta financiara

 • KAREN BERMAN este fondatoare, pregedinti gi coproprietarP a Business Literacy Institute, o firm5 de consultanG ?n domeniul financiar, care se O C U ~ ~ de programe adaptate de pregiitire profesionala gi produse gi servicii destinate Tnlelegerii felului ?n care se mhoari succesul financiar gi a modului in care acesta poate fi influenpt de catre toti membrii unei organizatii. Berman a lucrat cu zeci de companii, ajutiindu-le sii stabileasca programe de initiere financiarii care s% transforme angajatii, managerii gi liderii i n parteneri de afaceri. JOE KNIGHT este coproprietar al Business Literacy Institute gi coproprietar a1 firmei Setpoint Systems. Activeazi Cn calitate de CFO la Setpoint gi ca organizator qi lector principal la Business Literacy Institute, lucriind cu clienti din btreaga lume, penuu a-i educa in domeniul finantelor. Knight crede cu adeviirat in transparenta financiarii, pe care o aplicg in fiecare zi la Setpoint.

  Karen Berman si Joe Knight Cmpreunb cu John Case

  financiara Ghidul managerului pentru injelegerea

  adeviratei semnificajii a cifrelor

  Traducere din limbo englezti de CARMEN-IUSTINA COJOCARU

 • Descrierea CIP a Bibliotecii Nafionale a Romlniei BERMAN, KAREN

  Inteligenta financiari: ghidul managerului pentru infelegerea adevliratei semnificatii a cifrelor / Karen Berman gi Joe Knight impreuna cu John Case ; trad.: Carmen-Iustina Cojocaru. - Bucuregti : Curtea Veche Publishing, 201 1

  Index ISBN 978-606-588-246-1

  I. Knight, Joe 11. Case, John 111. Cojocaru, Carmen-Iustina (trad.)

  Coperta: GRIFFON AND SWANS www.griffon.ro

  KAREN BERMAN, JOE KNIGHT with JOHN CASE Financial Intelligence: A Manager's Guide to Knowing What the Numbers Really Mean

  Original work Copyright O 2006 Business Literacy Institute, Inc. Published by arrangement with Harvard Business School Press.

  Karen dedici aceasti carte sotului ei, Young Riddle,

  a cajui dragoste gi a1 cirui sprijin sunt nemaiurate, precum gi fiicei lor, Marie,

  care ne amintegte z i de zi bucurid acestei lumi.

  Joe dedici aceasti carte sotiei sale, Donielle

  gi celor Iapte J -Jacob, Jordan, Jewel, James, Jessica, Jonah ~i Joseph Christian (JC).

  O CURTEA VECHE PUBLISHING, 2007 pentru prezenta versiune in limba roman%

 • firme mai mici, s-a aliturat unei companii noi, Setpoint Systems pi Setpoint Inc., care produce echipamente pentru parcuri de distrac~ie si echipamente pentru automatizarea fabricilor. fn calitate de director financiar a1 Setpoint, a invitat din proprie experienti cft de important este ca inginerii si ceilalti angajah s i inteleagi modul cumfunctioneazi afacerea. fn 2003, Joe s-a aliturat lui Karen in calitate de coproprietar a1 Business Literacy Institute ~i de atunci a lucrat cu zeci de companii in calitate de formator in domeniul financiar.

  Ce intelegem noi prin inteligenti financiari? Aceasta nu este o abilitate inniscuti pe care fie o aveti, fie nu. fn mod categoric, unii oameni se pricep mai bine la cifre decft alyii, iar cftiva oameni renu- miti par s i posede o intelegere intuitivi a domeniului financiar care noui, celorlalti, ne scapi. Dar nu despre asta este vorba aici. Pentru majoritatea oamenilor de afaceri - si aici ne includem si noi - inte- ligenta financiari nu reprezinti altceva decft un set de abilititi care trebuie, si pot fi, invitate. Persoanele care lucreazi in domeniul finan- ciar deprind din timp aceste abilitlii si pe parcursul intregii lor cariere sunt capabili s i vorbeasci unii cu altii intr-un limbaj specializat care, celor neinitiati, ar putea s i le sune ca o limbi striini. Majoritatea directorilor executivi (nu toti) fie renunti la domeniul financiar, fie deprind abilitijile necesare pe parcursul ascensiunii lor citre vfrful ierarhiei, tocmai pentru c i este dificil s i administrezi o afacere daci nu intelegi ce vor s i spuni expertii in probleme financiare. Cu toate aces- tea, de prea multe ori, managerii care nu lucreazi in domeniul finan- ciar au avut ghinioane. Acestia nu au dobfndit abilititile necesare si astfel, intr-un mod sau altul au fost marginaliza~i.

  fn mod fundamental, inteligenta financiari se reduce la patru cate- gorii distincte de abilititi, iar cfnd veri termina cartea ar trebuie s i le stipiplniti pe toate patru. Iati-le:

  fnplegerea elementelor fundamentale. Managerii inteligend din punct de vedere financiar inteleg elementele fundamentale ale calculelor financiare. Ei sunt capabili s i interpreteze un cont de profit si pierdere, un bilant contabil si situatia unui flux de disponibilititi. Ei stiu care este diferenta dintre profit si dispo- nibilititi. Ei inteleg de ce bilanyl contabil se echilibreaz~ 0:1. - -1- .-! -' A* . . . .... 1 -

  fntelegerea artei. Finangele si contabilitatea sunt o arti si in egali misuri o stiinti. Cele doui discipline trebuie s i hcerce s i cuantifice ceea ce nu intotdeauna poate fi cuantificat si de aceea, trebuie s i se bazeze pe reguli, estimiri si ipoteze. Managerii inteligenti din punct de vedere financiar sunt capabili s i observe unde aspectele artistice ale finantelor au fost aplicate cifrelor si stiu ci, aplic5ndu-le in mod diferit, pot ajunge la concluzii diferite. Astfel, atunci ~ 2 n d este cazul, ei sunt preghi~i, s i puni la indoialii cifrele si s i le conteste. fntelegerea a~alizei. Odati ce intelegeti elementele fundamen- tale si puteti aprecia arta finantelor, puteti folosi informatiile pentru a analiza cifrele in profunzime. Managerii inteligenti din punct de vedere financiar nu eziti s i analizeze indicatorii, ren- tabilitatea investitiilor (ROI)* si a altele asemenea. Ei folosesc aceste analize pentru a-si fundamenta deciziile si de aceea deci- ziile lor sunt rnai bune. fnrelegerea inzdginii de ansamblu. fn fine, cu toate c i prediim cunostinte pentru domeniul financiar si, d e ~ i suntem de pirere cii toati lumea ar trebui sii inteleagii latura financiari a unei afaceri, suntem in egali mkur i convinsi c l cifrele nu pot si nici nu reusesc s i dezvduie intreaga poveste. Rezultatele financiare ale unei afaceri trebuie intelese intotdeauna in context - cu alte cuvinte, in cadrul imaginii de ansamblu. Factori cum sunt economia, mediul concurential, normele, modificarea nevoilor si asteptirilor consumatorului si noile tehnologii, toate acestea afecteazi modul in care cifrele sunt interpretate si cum ar trebui luate deciziile.

  Dar inteligen~a financiari nu se limiteazi la cititul unei cirti. Asemeni tuturor disciplinelor si abilititilor, ea nu trebuie s i fie doar invi~atZ, ci ~i practicati l i aplicati. Din punctul de vedere a1 laturii practice, sperim ~i ne dorim ca aceasti carte s i v i pregiteasci s i actio- nati, dupi cum urmeazi:

 • Folosiri limbajul. Limbajul financiar este limbajul afacerilor. Fie c i v i place, fie c i nu, singurul lucru pe care organizatiile il au in comun sunt cifrele ~i modul in care ele sunt ordonate in tabele, analizate si raportate. Aveti nevoie sd folosiri acest limbaj pentru a fi tratati cu seriozitate si pentru a comunica intr-un mod eficient. Cum se intBmpli de obicei cu orice limbaj nou, nu v i puteti agtepta s i il vorbiti fluent de la inceput. Nu v i face!i probleme - intrati in discu6e gi incerca~i s i improvizati. Ve~i cBqtiga hcredere pe parcurs. Puneti intrebiri. Dorim s i v i uitati cu ochi critic la situatiile si analizele financiare. Nu pentru c i am crede c i ceva este neapirat gresit in cifrele pe care le analizati. Pur si simplu credem cg este extrem de important s i htelegeti prin ce, cum si de ce diferi cifrele pe care le utiliza~i in luarea deciziilor. A v k d in vedere c i fiecare companie este diferiti, uneori singura modalitate de a intelege toti acegti parametri, este s i pune$ intrebiri. Folosi#i informariile. Dupi citirea acestei ciqi, ar trebui s i gti~i foarte multe lucruri. Asadar, utilizati-le ! Utilizati-le pentru a miri fluxul de disponibiliti$, Utilizati-le pentru a analiza urmitorul proiect ambitios. Utilizati-le pentru a evalua rezul- tatele financiare ale propriei companii. Munca voastrii va deveni rnai distractivi si impactul asupra dezvoltirii companiei va fi mult imbunhitit. Aflati in ~oz i t ia noastri avantajati, ne place s i vedem angaja6, manageri 8i lideri care pot observa legitura dintre rezultatele financiare gi munca lor. Dintr-odati, ei par s i gtie si ce fac qi de ce o fac.

  Agadar, sperim noi, aceasti carte va fi un sprijin in dezvoltarea inteligentei voastre financiare. Sperim ca ea s i v i ajute s i obtine6 un succes rnai mare, atBt personal, c2t gi profesional. Sperim ca ea s i ajute ca si compania dumneavoastri s i inregistreze un succes rnai mare. Dar rnai presus de toate acestea, credem c i dupii finalizarea lecturii, veti fi putin rnai motivati, rnai interesati si rnai neribditori s i intele- geti un aspect complet nou a1 afacerii.

  Arta finantelor (si de ce este ea im~ortanta)

 • Nu putem avea mereu incredere in cifre

  D aci ati citi ziarele cu regularitate, -

  ati aflat in ultima vreme foartemulte despre modalititile uimitoare pe care oamenii le-au gisit pentru a falsifica evidentele firmelor. fnre- gistreazi vtnziri fictive. Ascund cheltuieli. Unele tehnici sunt sur- prinzitor de simple, cum ar fi cazul companiei de software, care in urmi cu cttiva ani $-a mirit veniturile expediind clientilor sii cutii goale de carton chiar inainte de finele unui trimestru. (Clienlii au trimis cutiile inapoi, bineinteles, dar nu inainte de urmitorul tri- mestru.) Alte tehnici sunt attt de complicate, incft par de nein~eles. (Le-au trebuit ani de zile contabililor si procurorilor s i clarifice toate tranzacGile false ale companiei Enron.) Atfta timp cft existi minci- no$ si ho;i pe acest pimtnt, unii dintre ei vor gisi, fir5 indoiali, modalititi de a comite fraude si deturniri de