Instrumente Financiare Primare de Creanta

49
INSTRUMENTE FINANCIARE INSTRUMENTE FINANCIARE PRIMARE DE CREANŢĂ PRIMARE DE CREANŢĂ 1. Obligaţiuni: concept, elemente definitorii, caracteristici fundamentale 2. Criterii de clasificare şi tipuri de obligaţiuni 3. Ierarhizări ale obligaţiunilor efectuate de agenţii specializate

Transcript of Instrumente Financiare Primare de Creanta

Page 1: Instrumente Financiare Primare de Creanta

  

INSTRUMENTE INSTRUMENTE FINANCIARE PRIMARE DE FINANCIARE PRIMARE DE

CREANŢĂCREANŢĂ1. Obligaţiuni: concept, elemente definitorii, caracteristici fundamentale2. Criterii de clasificare şi tipuri de obligaţiuni3. Ierarhizări ale obligaţiunilor efectuate de agenţii specializate

Page 2: Instrumente Financiare Primare de Creanta

Bibliografie obligatorieBibliografie obligatorie Legea privind societăţile pe acţiuni. Nr.1134-XIII

din aprilie 97. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1-4/1 din 01.01.2008.

Legea privind piaţa valorilor mobiliare. Nr.199-XIV din 18 noiembrie 1998 // Republicat: Monitorul Oficial nr.183-185/655 din 10.10.2008.

Legea cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat nr. 419-XVI din 22.12.2006. În: Monitorul Oficial. 2007, nr.32-35/114.

Instrucţiunea cu privire la plasarea, circulaţia şi răscumpărarea valorilor mobiliare de stat sub formă de înscrieri în conturi, aprobată prin HCA al BNM nr.201 din 09.08.2007. În: Monitorul Oficial. 2007. nr.136-140/553

Anghelache G. Pieţe de capital şi burse de valori. Bucureşti: Editura Adevărul, 1992, p. 75-120.

Drăgoescu E., Drăgoescu A. Pieţe financiare primare şi secundare şi operaţiuni de bursă. Cluj-Napoca: Editura Humanitas, 1994, p. 19-42.

Zigf, R. Piaţa obligaţiunilor. Bucureşti: Editura HREMA, 2000, p. 20-45, 83-190.

Page 3: Instrumente Financiare Primare de Creanta

Bibliografie suplimentarăBibliografie suplimentară

Ciobanu Gh. Bursele de Valori şi tranzacţiile la bursă. Bucureşti: Editura Economică, 1997. p.127-135.

Ghilic-Micu B. Bursa de Valori. Bucureşti: Editura Economică, 1997, p.19-29.

Hîncu R., Suhovici A. Unele probleme ce ţin de investirea în economia autohtonă şi căile de soluţionare ale acestora. În: Revista „Economica”. Chişinău: ASEM, 2007, p. 61-64.

Stoica V. Pieţe de capital şi burse de valori. Bucureşti: Editura Economică, 2002. p.39-62.

www.cnpf.mdwww.bvm.mdwww.moldse.mdwww.evm.md

Page 4: Instrumente Financiare Primare de Creanta

  1. Obligaţiuni: concept, 1. Obligaţiuni: concept,

elemente definitorii, elemente definitorii, caracteristici fundamentalecaracteristici fundamentale

Definiţii ale obligaţiunilor:Obligaţiunile reprezintă instrumente

de credit. Acestea certifică dreptul deţinătorului de a încasa o dobândă şi de a recupera suma investită în întregime la scadenţă sau în tranşe pe durata de viaţă a obligaţiunii.

Obligaţiunile „reprezintă titluri de creanţă care materializează angajamentul debitorului faţă de creditorul, care îi pune la dispoziţie fondurile disponibile”.

Page 5: Instrumente Financiare Primare de Creanta

Obligaţiunile sunt titluri de valoare care certifică deţinătorilor calitatea de creditori asupra emitenţilor: statul, organismele publice, societăţile comerciale etc.

Obligaţiunile sunt titluri de valoare sau înscrieri în cont (înregistrări electronice) prin care se materializează dreptul de creanţă al investitorului faţă de emitentul împrumutat.

Page 6: Instrumente Financiare Primare de Creanta

Mai relevantă pare a fi Mai relevantă pare a fi următoarea definiţie:următoarea definiţie:

Obligaţiunile sunt valori mobiliare care reprezintă creanţa deţinătorului asupra emitentului, rezultată în urma unui împrumut pe care acesta din urmă îl lansează pe piaţă, asumându-şi obligaţia de a plăti o dobândă şi de a răscumpăra titlul emis la o dată viitoare.

Page 7: Instrumente Financiare Primare de Creanta

Conform Legii Conform Legii Republicii MoldovaRepublicii Moldova PVM:PVM:

Obligaţiunea este un titlu financiar de împrumut, care atestă dreptul deţinătorului de obligaţiuni de a primi, de la emitentul ei, valoarea nominală sau valoarea nominală şi dobânda aferentă în mărimea şi în termenele stabilite prin decizia de emitere a obligaţiunilor.

Page 8: Instrumente Financiare Primare de Creanta

Obligaţiunile se mai numesc „instrumente de datorie” (engl. debts instruments) sau valori mobiliare cu venit fix, deoarece generează un venit cert – dobânda fixă.

În limba engleză, obligaţiunile sunt cunoscute sub denumirea de „bonds”, iar în franceză – „obligations”, denumire preluată şi în limba română.

Page 9: Instrumente Financiare Primare de Creanta

Obligaţiunile conferă Obligaţiunile conferă deţinătoruluideţinătorului său anumite său anumite

drepturi,drepturi, precum:precum:

dreptul de a încasa de la emitent dobânzile datorate pentru sumele împrumutate;

dreptul de a recupera întreaga sumă la scadenţa obligaţiunilor.

Page 10: Instrumente Financiare Primare de Creanta

Pentru Pentru emitentul emitentul obligaţiunii, obligaţiunii, aceasta comportă un aceasta comportă un dublu dublu

angajamentangajament::

să plătească creditorului o remuneraţie anuală sub formă de dobândă, a cărei mărime este fixată încă la emisiune;

să ramburseze capitalul atras în conformitate cu condiţiile emisiunii.

Page 11: Instrumente Financiare Primare de Creanta

Obligaţiunile Obligaţiunile pot fi emise pot fi emise dede::

societăţile comerciale: obligaţiuni corporative;

stat (emise direct sau prin diverse organisme subordonate, centrale sau locale): obligaţiuni de stat, obligaţiuni municipale.

Page 12: Instrumente Financiare Primare de Creanta

Elementele constitutive ale Elementele constitutive ale obligaţiunii:obligaţiunii:

denumirea de obligaţiune; seria şi numărul de emisie; locul şi data emiterii; numele şi adresa emitentului; numele şi adresa investitorului

(beneficiarului titular), în cazul obligaţiunii nominative;

numărul total al obligaţiunilor emise; numele şi sediul băncii depozitare; imprimări speciale pentru a îngreuna

falsificarea; semnătura emitentului etc.

Page 13: Instrumente Financiare Primare de Creanta

Valoarea nominală a obligaţiunii societăţii trebuie să fie divizibilă la 100 de lei.

Termenul de circulaţie a obligaţiunilor va fi de, cel puţin, un an.

Obligaţiunile se plătesc numai cu mijloace băneşti şi nu pot fi plasate în scopul constituirii, întregirii sau majorării capitalului social al societăţii.

Valoarea nominală a tuturor obligaţiunilor plasate ale societăţii nu trebuie să depăşească mărimea capitalului ei social.

Page 14: Instrumente Financiare Primare de Creanta

Legislaţia autohtonă prevede utilizarea certificatului de valori mobiliare. Acesta se eliberează pentru una, câteva sau toate valorile mobiliare de o clasă.

 Certificatul de obligaţiuni este un document aparte care atestă dreptul de proprietate asupra unui anumit număr de obligaţiuni de aceeaşi clasă, precum şi drepturile proprietarului lor faţă de societatea emitentă.

Page 15: Instrumente Financiare Primare de Creanta

2.Criterii de clasificare şi tipuri 2.Criterii de clasificare şi tipuri de obligaţiunide obligaţiuni

din punct de vedere al modului în care creanţele sunt materializate:

obligaţiuni sub formă de hârtie-document;

obligaţiuni înregistrate sau contabile: obligaţiunile, care nu există ca document imprimat, ci figurează numai în documentele contabile ale emitentului, iar investitorul primeşte doar confirmarea scrisă;

Page 16: Instrumente Financiare Primare de Creanta

La fiecare obligaţiune, sub formă de înscris, se ataşează cupoane detaşabile, pe care se înscrie dobânda de plătit periodic. Numărul cupoanelor este egal cu numărul perioadelor de plată. În practica internaţională, dobânda se plăteşte, de regulă, o dată sau de două ori pe an.

La obligaţiunile înregistrate în cont, dobânda se înregistrează, de asemenea, periodic în cont şi se plăteşte sau se capitalizează, conform condiţiilor emisiunii.

Page 17: Instrumente Financiare Primare de Creanta

din punct de vedere al identificării din punct de vedere al identificării deţinătorului de obligaţiunideţinătorului de obligaţiuni::

obligaţiuni nominative: obligaţiunile care, pe lângă numele emitentului, conţin şi numele investitorului (beneficiarului titular). Transmiterea lor se face pe bază de cesiune.

obligaţiuni la purtător: obligaţiunile care nu conţin numele titularului, iar transmiterea lor se face prin simplă tradiţiune (înmânare). Se pot identifica numai pe baza seriei şi numărului de emisiune.

Page 18: Instrumente Financiare Primare de Creanta

din punct de vedere aldin punct de vedere al gestiunii creanţei:gestiunii creanţei:

obligaţiuni garantate de un bun material, denumit colateral, conţinând şi numele colateralului, care trebuie să fie un bun material negrevat de alte datorii.

Se disting:obligaţiuni garantate de capitalul fix;obligaţiuni ipotecare (debenture

bonds): obligaţiuni pentru care împrumutul este garantat cu ipotecă generală pe toate activele imobiliare ale emitentului, fără a se specifica un activ imobiliar determinat;

Page 19: Instrumente Financiare Primare de Creanta

obligaţiuni asigurate (collateral trust bonds): obligaţiuni, pentru care împrumutul este garantat cu valori mobiliare asupra terţilor, deţinute de emitent şi depuse garantului, specificat în conţinutul obligaţiunii;

obligaţiuni cu fond de răscumpărare (sinking fonds bonds): în cazul unei asemenea obligaţiuni, emitentul se obligă să alimenteze, la anumite date, un fond din care se vor rambursa la maturizare obligaţiunile respective;

obligaţiuni negarantate: obligaţiuni de bonitate, emise pe bază de onoare, singura garanţie constituind-o semnătura emitentului.

Page 20: Instrumente Financiare Primare de Creanta

din punct de vedere al venitului pe din punct de vedere al venitului pe care îl generează:care îl generează:

obligaţiuni participative: obligaţiuni, care dau investitorului dreptul de a participa la rezultatele favorabile ale societăţii în care a investit. Astfel, pe lângă dobânda stabilită iniţial, posesorul de obligaţiuni participative mai primeşte sume suplimentare alocate din profitul net sau din rezerve special constituite în acest sens;

obligaţiuni cu dobândă variabilă: obligaţiuni, în cazul cărora, renunţând la fixitatea ratei dobânzii, emitentul se obligă să modifice rata dobânzii pe durata de viaţă a obligaţiunii, pentru a asigura o fructificare a plasamentului în conformitate cu condiţiile pieţei;

Page 21: Instrumente Financiare Primare de Creanta

obligaţiuni cu cupon zero: obligaţiuni pentru care nu se plăteşte distinct dobânda (deci, nu au cupon), câştigul investitorului rezultând din faptul că sunt emise la un preţ sub-paritar, iar la scadenţă se rambursează la valoarea nominală (cu alte cuvinte, dobânda cuvenită îmbracă forma unei prime de emisiune).

Page 22: Instrumente Financiare Primare de Creanta

e) din punct de vedere al modului e) din punct de vedere al modului de achitare:de achitare:

rambursabile: obligaţiuni, care acordă investitorului dreptul de a returna emitentului, în orice moment, titlul financiar deţinut pentru a i se rambursa valoarea nominală;

obligaţiuni rambursabile prin anuităţi constante: obligaţiuni la care emitentul va plăti investitorului anual o sumă constantă (anuitate), care include atât dobânda aferentă creditului, cât şi o parte din valoarea împrumutului.

Page 23: Instrumente Financiare Primare de Creanta

obligaţiuni rambursabile prin tragere la sorţi: obligaţiunile, care sunt rambursate anticipat de emitent. Stabilirea obligaţiunilor, care vor face obiectul rambursării anticipate, se realizează prin tragere la sorţi;

obligaţiuni speciale cu cupon ce poate fi reinvestit (OSCAR): obligaţiuni, care dau dreptul deţinătorului să aleagă între a primi cupon de dobândă în numerar sau a primi obligaţiuni identice cu cele iniţiale;

obligaţiuni cu cupon unic: obligaţiuni la care dobânda nu se plăteşte periodic, ci se capitalizează şi se plăteşte o singură dată la scadenţă.

Page 24: Instrumente Financiare Primare de Creanta

din punct de vedere al clauzelor din punct de vedere al clauzelor speciale pe care le conţinspeciale pe care le conţin::

◦obligaţiuni revocabile sau retractabile (callable bonds): obligaţiuni, ce pot fi răscumpărate de emitent înainte de data maturizării.

Acestea conţin clauze pentru protejarea intereselor emitentului, dar şi clauze pentru protejarea intereselor titularului de obligaţiuni:

Page 25: Instrumente Financiare Primare de Creanta

◦clauza de revocare/răscumpărare, care permite emitentului să răscumpere obligaţiunile înainte de scadenţă, când dobânda zilei scade sub nivelul dobânzii nominale şi i se oferă posibilitatea să contracteze noi împrumuturi mai ieftine. Ea este urmată de o clauză de protejare a investitorului, prin care se stabileşte perioada în care emitentul nu poate recurge la răscumpărare.

◦Preţul de răscumpărare este format din valoarea nominală plus dobânda, plus prima de răscumpărare când valoarea reală pe piaţă este mai mare decât valoarea nominală;

Page 26: Instrumente Financiare Primare de Creanta

clauza returnării împrumutului, la o dată premergătoare maturităţii, instituită în favoarea investitorului, care poate cere returnarea când dobânda pieţei este mai mare. Ea este urmată de o clauză de protejare a intereselor emitentului, prin care se precizează data până la care investitorul nu poate cere returnarea împrumutului.

Preţul de returnare este format din valoarea nominală plus dobânda şi minus prima de returnare.

Page 27: Instrumente Financiare Primare de Creanta

◦obligaţiuni restrictive: obligaţiuni, care conţin clauza prin care emitentul se angajează să nu contracteze credite adiţionale pentru acelaşi obiectiv.

Se are în vedere protejarea intereselor investitorului, întrucât suplimentarea cererii de credit, pentru acelaşi obiectiv, ar duce la proliferarea obligaţiunilor de tipul respectiv, fapt ce ar determina scăderea valorii lor reale la bursă;

Page 28: Instrumente Financiare Primare de Creanta

obligaţiuni convertibile: obligaţiuni în care este stipulată clauza referitoare la convertibilitate, prin care investitorul îşi rezervă dreptul să solicite convertirea obligaţiunii în alte titluri de valoare ale aceluiaşi emitent. Preţul de conversiune se stabileşte la emisiune. Raportul dintre valoarea nominală şi preţul de conversiune se numeşte rată de conversiune;

Page 29: Instrumente Financiare Primare de Creanta

obligaţiuni cu bonuri de subscripţie de acţiuni: asemenea obligaţiuni sunt clasice, emise cu o dobândă inferioară dobânzii pieţei. La fiecare obligaţiune de acest gen, sunt ataşate unul sau mai multe bonuri (engl. warrants), detaşabile imediat şi negociabile la bursă.

Page 30: Instrumente Financiare Primare de Creanta

Warrantele dau dreptul deţinătorului de a subscrie, după modalităţile prestabilite la emisiune, una sau mai multe acţiuni ale emitentului sau ale unei societăţi din grupul său; în orice moment dintr-o perioadă de mai mulţi ani; la un preţ cunoscut (ab initio), care să fie eventual, progresiv în timp.

Warrantele se emit pe termen mai lung decât drepturile de subscriere.

Preţul lor creşte proporţional cu creşterea valorii mobiliare a warrantului.

Page 31: Instrumente Financiare Primare de Creanta

după tipul emitentului: după tipul emitentului: obligaţiuni corporative: cu grad ridicat

de risc, emise doar de societăţile pe acţiuni (de regulă, nou-create fără istoric). Sunt extrem de volatile, dar, în anumite situaţii, pot aduce venituri sensibil mai mari decât obligaţiunile clasice;

obligaţiuni municipale: obligaţiuni negociabile, emise de organele administrative teritoriale în vederea finanţării unor programe şi obiective social-economice regionale sau locale, dobânzile şi împrumuturile aferente acestora se achită din impozite locale şi din venituri obţinute prin exploatarea obiectivelor astfel finanţate;

Page 32: Instrumente Financiare Primare de Creanta

obligaţiuni de stat: obligaţiuni, ce exprimă relaţia de creditare a statului (în special, pentru acoperirea deficitului bugetar şi a investiţiilor importante). Se emit pe perioade cuprinse între 10-30 de ani, sunt negociabile, revocabile, purtătoare de dobândă (de regulă, competitivă).

Page 33: Instrumente Financiare Primare de Creanta

Titlurile de stat sunt instrumente de credit emise de autorităţile publice centrale pentru procurarea unor resurse cu caracter temporar şi rambursabil în scopul acoperirii deficitului bugetar sau pentru nevoi de trezorerie.

Page 34: Instrumente Financiare Primare de Creanta

Un titlu de stat constituie o atestare a unei datorii publice, sub formă de bonuri, certificate de trezorerie, obligaţiuni sau alte instrumente financiare, care pot fi emise în moneda naţională sau în valută.

Page 35: Instrumente Financiare Primare de Creanta

Titlurile de stat sunt emise sub formă dematerializată (dreptul de proprietate se evidenţiază într-un cont de titluri deschis în evidenţele intermediarului autorizat) şi se identifică printr-un cod unic (codul ISIN – International Securities Identification Number).

Page 36: Instrumente Financiare Primare de Creanta

Guvernul oricărei ţări poate apărea pe piaţa de capital atât în calitate de emitent, cât şi în calitate de investitor.

Investitorii în titluri de stat pot fi atât persoane fizice, cât şi juridice, rezidente sau nerezidente.

Achiziţia obligaţiunilor de stat poate fi realizată pe piaţa primară sau pe piaţa secundară.

Titlurile de stat sunt de două categorii:

Page 37: Instrumente Financiare Primare de Creanta

cu discount, respectiv titluri de stat nepurtătoare de dobândă, vândute la un preţ iniţial mai mic decât valoarea nominală, diferenţa dintre preţul iniţial şi valoarea nominală fiind discount-ul, care reprezintă beneficiul cumpărătorului;

purtătoare de dobândă, respectiv titluri de stat vândute la valoarea nominală, cu discount sau cu primă şi pentru care emitentul plăteşte periodic dobânzi, conform condiţiilor şi termenelor cuprinse în prospectul de emisiune al seriei.

Page 38: Instrumente Financiare Primare de Creanta

Pentru realizarea unor obiective de investiţii, autorităţile publice contractează împrumuturi pe termen mediu şi lung.

Pentru acoperirea nevoilor de trezorerie ale statului (a decalajelor temporare dintre veniturile şi cheltuielile unui an bugetar), se emit titluri de stat pe termen scurt. Titlurile de stat pe termen mediu sau lung se mai numesc şi titluri de tip benchmark (titluri de referinţă).

Page 39: Instrumente Financiare Primare de Creanta

obligaţiuni publice (de stat) („T-bond”), emise pe termen lung (10-30 de ani) pentru finanţarea unor obiective majore de interes public (pentru o destinaţie cunoscută, concretă şi singulară);

bonuri de tezaur („T-notes”), emise pe termen mediu, de la 1 la 10 ani, pentru acoperirea deficitului bugetar. Se vând la licitaţie sau prin subscriere directă şi pot fi achiziţionate atât de investitori individuali, cât şi de cei instituţionali;

bilete de trezorerie („T-bills”), emise pe termen scurt, de până la 1 an, de trezoreria statului pentru acoperirea golurilor de trezorerie. Acestea nu sunt purtătoare de dobânzi, fiind vândute cu discount. Cumpărătorii de bilete de trezorerie sunt investitorii instituţionali (bănci şi instituţii financiare), care participă la licitaţiile organizate de trezoreria statului.

Page 40: Instrumente Financiare Primare de Creanta

Autorităţile publice locale emit obligaţiuni pe termen scurt pentru a acoperi deficitul temporar dintre veniturile şi cheltuielile bugetare locale. Înscrisurile incluse în această categorie sunt:

notele anticipative de impozite (taxe), emise pentru finanţarea unor cheltuieli locale înainte de colectarea impozitelor;

notele anticipative de venit, emise pentru rambursarea veniturilor viitoare;

Page 41: Instrumente Financiare Primare de Creanta

notele anticipative de obligaţiuni, emise de municipalităţi pentru finanţare pe bază de obligaţiuni.

Autorităţile publice (municipalităţile), pe lângă respectivele înscrisuri, pot emite obligaţiuni municipale (de regulă, emise pe termen scurt şi, mai rar, pe termen mediu şi lung), care sunt înscrisuri purtătoare de dobânzi. Autorităţile publice pot împrumuta fonduri de pe piaţă la dobânzi favorabile, în condiţiile în care, în numeroase ţări, aceste investiţii beneficiază de un tratament fiscal preferenţial (cu unele excepţii pentru bănci).

Page 42: Instrumente Financiare Primare de Creanta

Principalele obligaţiuniPrincipalele obligaţiuni emise de emise de autorităţile publice localeautorităţile publice locale::

obligaţiunile municipale generale; obligaţiunile cu venit. Obligaţiunile municipale generale sunt garantate de

veniturile municipalităţii. În cazul nerambursării împrumutului, creditorul poate face apel la colectarea de impozite şi taxe sau alocarea de fonduri de către emitent, conform legislaţiei.

Obligaţiunile cu venit sunt rambursabile dintr-o sursă de venit specificată, în condiţiile în care proiectul de investiţii realizat cu aceste fonduri este generator de profit.

Principalele surse de rambursare sunt: veniturile bugetului local; depozitele special constituite; profiturile viitoare, obţinute din utilizarea productivă a împrumutului obligatar; veniturile din chirii, caracteristice împrumuturilor pentru construcţia locuinţelor, spaţiilor comerciale, birourilor.

Page 43: Instrumente Financiare Primare de Creanta

Conform legii Conform legii Republicii MoldovaRepublicii Moldova cu cu privire PVM:privire PVM:

Valorile mobiliare de stat sunt titluri financiare emise sub formă de contract de împrumut, exprimat în monedă naţională sau în valută legitimă, încheiat între Republica Moldova, în calitate de debitor, şi persoane juridice sau fizice, în calitate de creditor.

Page 44: Instrumente Financiare Primare de Creanta

În Republica Moldova, valorile mobiliare de stat emise pe termen scurt sunt:

bonurile de trezorerie – valorile mobiliare cu scont emise sub formă de înregistrări în cont, cu scadenţa la 28, 91, 182, 273 şi 364 de zile, în scopul acoperiri necesităţilor de trezorerie;

bonurile de acoperire a decalajului de casă – titluri de valoare cu scont emise sub formă de înregistrare în cont pe orice termen de până la 365 de zile, în scopul concordării veniturilor şi cheltuielilor bugetului.

Page 45: Instrumente Financiare Primare de Creanta

Valorile mobiliare de stat pe termen mediu şi lung (obligaţiunile de stat) pot fi emise sub formă de înregistrare în cont sau sub formă fizică.

Page 46: Instrumente Financiare Primare de Creanta

alte tipuri de obligaţiunialte tipuri de obligaţiuni: : obligaţiuni perpetue: obligaţiuni, care nu

au data scadenţei, sunt irevocabile. Pentru acestea, se achită în mod permanent dobânzi constante;

obligaţiuni cu durata de viaţă variabilă: obligaţiuni, care dau dreptul emitentului sau posesorului să le modifice scadenţa (prelungirea duratei împrumutului sau rambursarea înainte de scadenţă). Oricare din aceste operaţiuni, în funcţie de solicitant şi de sensul acesteia (prelungire sau scurtare), implică plata unor bonusuri sau penalizări la suma de rambursat;obligaţiuni în serie: titluri emise în cadrul aceleiaşi emisiuni, diferenţiate prin date diferite de maturitate şi revocare;

Page 47: Instrumente Financiare Primare de Creanta

obligaţiuni indexate (index linked bonds): obligaţiuni ale căror dobândă şi capital împrumutat variază, în acelaşi timp urmând un indice determinat (de exemplu, RPI: Retail Price Index-indicele preţurilor cu amănuntul). Indicele este ales de comun acord cu investitorul (creditorul);

obligaţiuni străine: titluri emise de către societăţi din alte ţări decât cea din care se realizează împrumutul;

euroobligaţiunile (eurobonds): obligaţiuni exprimate în euro-valute, plasate şi tranzacţionate simultan pe pieţele de capital a mai multor ţări, de către un consorţiu bancar internaţional (sindicat bancar);

Page 48: Instrumente Financiare Primare de Creanta

obligaţiuni speculative: obligaţiuni (corporative) cu grad ridicat de risc, emise de societăţile nou-create, fără istoric. Sunt extrem de volatile, dar, în anumite situaţii, pot aduce venituri sensibil mai mari decât obligaţiunile „clasice” (decât obligaţiunile de trezorerie);

obligaţiuni „murdare” (junk bonds): obligaţiuni care comportă un grad de risc foarte mare, deoarece banii mobilizaţi sunt folosiţi pentru afaceri a căror reuşită este incertă, dar cu un profit potenţial imens. Nivelul dobânzilor este proporţional cu riscul pe care îl implică aceste afaceri.

Page 49: Instrumente Financiare Primare de Creanta

3. Ierarhizări ale obligaţiunilor 3. Ierarhizări ale obligaţiunilor efectuate de agenţii efectuate de agenţii

specializatespecializate