Instrucţiuni de utilizare - Amann Girrbach · În cazul pericolelor cauzate de curentul electric,...

28
Instrucţiuni de utilizare

Transcript of Instrucţiuni de utilizare - Amann Girrbach · În cazul pericolelor cauzate de curentul electric,...

Page 1: Instrucţiuni de utilizare - Amann Girrbach · În cazul pericolelor cauzate de curentul electric, semnul excla-mării din triunghiul de avertizare este înlocuit printr-un simbol

Instrucţiuni de utilizare

Page 2: Instrucţiuni de utilizare - Amann Girrbach · În cazul pericolelor cauzate de curentul electric, semnul excla-mării din triunghiul de avertizare este înlocuit printr-un simbol
Page 3: Instrucţiuni de utilizare - Amann Girrbach · În cazul pericolelor cauzate de curentul electric, semnul excla-mării din triunghiul de avertizare este înlocuit printr-un simbol

C U P R I N S

RO

3

weiß nichtro

– Traducerea manualului de operare original –

Cuprins

Explicarea simbolurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Instrucţiuni generale de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Personal adecvat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Garanţie/excluderea răspunderii maeriale . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Proprietăţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Utilizare cu Ceramill ZI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Utilizare cu Ceramill Zolid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Uscare preliminară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Protecţia mediului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Informaţii pentru download . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Page 4: Instrucţiuni de utilizare - Amann Girrbach · În cazul pericolelor cauzate de curentul electric, semnul excla-mării din triunghiul de avertizare este înlocuit printr-un simbol

RO

E X P L I C A R E A S I M B O L U R I L O R

4

Explicarea simbolurilorAvertismente

Avertismentele din text marcate cu un triunghi de avertizare şi încadrate.În cazul pericolelor cauzate de curentul electric, semnul excla-mării din triunghiul de avertizare este înlocuit printr-un simbol de fulger.

Cuvintele de semnalizare de la începutul unui avertisment evidenţiază tipul şi gravitatea consecinţelor în cazul nerespectării măsurilor nece-sare pentru eliminarea pericolului._ NOTĂ înseamnă că se pot produce pagube materiale._ ATENŢIE înseamnă că se pot produce vătămări corporale uşoare

până la medii._ AVERTISMENT înseamnă că pot surveni vătămări corporale grave._ PERICOL înseamnă că se pot produce vătămări corporale mortale.

Informaţii importante

Informaţiile importante care nu se referă la pericol de vătămări corporale sau pagube materiale sunt marcate cu următorul sim-bol. Ele sunt de asemeni încadrate de linii.

Page 5: Instrucţiuni de utilizare - Amann Girrbach · În cazul pericolelor cauzate de curentul electric, semnul excla-mării din triunghiul de avertizare este înlocuit printr-un simbol

E X P L I C A R E A S I M B O L U R I L O R

RO

5

Alte simboluri din instrucţiunile de utilizare

Alte simboluri pe produs

Simbol Semnificaţie▷ Punct din descrierea unei acţiuni_ Punct dintr-o listă▪ Subpunct din descrierea unei acţiuni sau dintr-o listă

[3] Cifrele dintre paranteze drepte se referă la numerele zonale din schiţele grafice

Simbol SemnificaţieNumăr articol

Număr şarjă

Producător

Respectaţi instrucţiunile de folosire

Utilizabil până labis

Conform legislaţiei federale SUA, produsul poate fi comercializat numai de către un medic stomatolog sau în numele acestuia.

REFREF

LOTLOT

i

Rx only

Page 6: Instrucţiuni de utilizare - Amann Girrbach · În cazul pericolelor cauzate de curentul electric, semnul excla-mării din triunghiul de avertizare este înlocuit printr-un simbol

RO

I N S T R U CŢ I U N I G E N E R A L E D E S I G U R A NŢĂ

6

Instrucţiuni generale de siguranţăATENŢIE:

Pericol pentru sănătate!Nociv în caz de înghiţire.Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.Poate provoca iritarea căilor respiratorii.▷Evitaţi să inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul.▷Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament

de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.▷ ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de

mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

NOTA:

Dăunează mediului!Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.Poate fi corosiv pentru metale.

NOTA:

Din 2014 noile Ceramill Liquids sunt disponibile cu reţetă de bază modificată în 16 culori A-D în mod special pentru Ceramill Zolid.▷Nu amestecaţi Ceramill Liquids CL1-CL4 cu noile Ceramill Liquids

A1 - D4.▷Respectaţi instrucţiunile de utilizare pentru Ceramill Liquids.

Page 7: Instrucţiuni de utilizare - Amann Girrbach · În cazul pericolelor cauzate de curentul electric, semnul excla-mării din triunghiul de avertizare este înlocuit printr-un simbol

P E R S O N A L A D E C V A T

RO

7

Personal adecvat

Garanţie/excluderea răspunderii maerialeRecomandările tehnice de utilizare sunt hotărâtoare, indiferent dacă acestea au fost transmise verbal, în scris sau în cursul instruirii practice. Produsele noastre sunt supuse unui proces de perfecţionare continuă. De aceea ne rezervăm dreptul de a aduce modificări în ceea ce priveşte manipularea şi compoziţia acestora.

ProprietăţiDestinaţieSoluţii colorante pentru colorarea pieselor brute din oxid de zirconiu.

După colorarea Ceramill Zolids albe, pentru uscarea lucrărilor se poate folosi un cuptor pentru ceramică dentară. Cuptorul pentru ceramică dentară şi fuziunile ulterioare ale maselor cera-mice nu sunt influenţate negativ de procesul de uscare. Totuşi este recomandabil să se lase cuptorul să ardă la 1150 °C timp de 5 minute. Alternativ se poate folosi o etuvă.

NOTA:

Produsul poate fi prelucrat numai de către tehnicieni dentari calificaţi.

Page 8: Instrucţiuni de utilizare - Amann Girrbach · În cazul pericolelor cauzate de curentul electric, semnul excla-mării din triunghiul de avertizare este înlocuit printr-un simbol

RO

P R O P R I E TĂŢ I

8

Descrierea produsuluiCeramill Liquid old formula (formulă veche) sunt soluţii apoase cu zahăr pentru colorarea completă sau parţială a scheletelor frezate şi presinte-rizate din Ceramill ZI/Ceramill Zolid.Ceramill Liquids old formula sunt disponibile în 4 culori de bază şi 2 culori de efect: _ Culori de bază CL 1-4_ Culoare de efect CL OR): Orange pentru zona fisurilor_ Culoare de efect CL GR: Gri pentru zona cuspiziIor

Fişă tehnică de securitate/declaraţie de conformitateFişa tehnică de securitate şi declaraţia de conformitate sunt disponibile la cerere cât şi la www.amanngirrbach.com.

Termen de valabilitateCeramill Liquids au un termen de valabilitate de 2 ani.Termenul de valabilitate şi numărul de serie sunt vizibile pe ambalajul original.

DepozitareA se depozita în ambalaj original şi la loc uscat. Recomandare: păstra-rea lichidelor în frigider le prelungeşte termenul de valabilitate.

Page 9: Instrucţiuni de utilizare - Amann Girrbach · În cazul pericolelor cauzate de curentul electric, semnul excla-mării din triunghiul de avertizare este înlocuit printr-un simbol

P R O P R I E TĂŢ I

RO

9

Ambalaje

În cazul depozitării la temperatura camerei, lichidele colorante îşi pot pierde culoarea proprie, după un anumit timp (în funcţie de temperatură). Cu toate acestea, lichidele colorante pot fi uti-lizate în continuare, până la expirarea termenului lor de valabili-tate, deoarece, după sinterizare, colorarea nu este afectată de această pierdere a culorii proprii.

Nr. art. Denumire Descriere760470 Ceramill Liquid trusă

completăconţine:Ceramill Liquid CL1Ceramill Liquid CL2Ceramill Liquid CL3Ceramill Liquid CL4Ceramill Liquid pensulă mări-me 1Ceramill Liquid pensulă mări-me 3pensetă din material plasticpatru cutiuţe de colorare

760476 Ceramill Liquid CL OR Colorant portocaliu cu cutiuţă de colorare

760477 Ceramill Liquid CL GR Colorant gri cu cutiuţă de colorareTab. 1

Page 10: Instrucţiuni de utilizare - Amann Girrbach · În cazul pericolelor cauzate de curentul electric, semnul excla-mării din triunghiul de avertizare este înlocuit printr-un simbol

RO

U T I L I Z A R E C U C E R A M I L L Z I

10

Utilizare cu Ceramill ZI

▷Adăugaţi colorant de bază.▷Scheletele frezate din Ceramill ZI se vor pregăti după cum urmează:▪ se scufundă timp de 2 minute în colorantul de bază,▪ se şterg cu o lavetă din celofibră,▪ se usucă preliminar într-un cuptor pentru ceramică dentară 30

minute la 80 °C (vezi pagina 20),▪ se sinterizează în Ceramill Therm (178300/178350).

Tabel de combinare a culorilor pentru Ceramill ZIDatele de clasificare şi combinare a soluţiilor colorante reprezintă pro-punerile lui Amann Girrbach. Percepţia culorilor diferă de la om la om, deaceea se recomandă, ca înainte de colorarea obiectelor să se realizeze mostre de culori.

NOTA:

Evitarea urmelor metalice pe obiecte.▷Pentru imersiune se vor folosi numai pensete din material plastic.

Privind recomandări de amestecare a Ceramill Liquids, vezi tabelul de combinare a culorilor ZI, tabelul 2 de la pagina 11. Pentru o colorare mai puţin intensă:▷Măriţi procentul de apă distilată.

Page 11: Instrucţiuni de utilizare - Amann Girrbach · În cazul pericolelor cauzate de curentul electric, semnul excla-mării din triunghiul de avertizare este înlocuit printr-un simbol

U T I L I Z A R E C U C E R A M I L L Z I

RO

11

Colorant de bază

Culoare dinteLiquid (lichid)

% Liquid (lichid)

% apă dist.

Selecţie în software Ceramill Mind

Coloranţi albire

CL1 50 50 CL1 50

A1 CL1 100 0 CL1 100A2 CL2 50 50 CL2 50A3 CL2 100 0 CL2 100A3,5 CL2 100 0 CL2 100

CL3 100 0 CL3 100A4 CL2 100 0 CL2 100

CL4 100 0 CL4 100B1 CL1 100 0 CL1 100B2 CL2 50 50 CL2 50

CL3 50 50 CL3 50B3 CL2 100 0 CL2 100

CL3 100 0 CL3 100B4 CL2 100 0 CL2 100

CL3 100 0 CL3 100C1 CL3 50 50 CL3 50C2 CL3 50 50 CL3 50C3 CL3 100 0 CL3 100

CL4 50 50 CL4 50C4 CL4 100 0 CL4 100D2 CL3 50 50 CL3 50

CL4 75 25 CL4 75D3 CL3 100 0 CL3 100

CL4 100 0 CL4 100D4 CL4 50 50 CL4 50Tab. 2 Tabel de combinare a culorilor pentru Ceramill ZI

Page 12: Instrucţiuni de utilizare - Amann Girrbach · În cazul pericolelor cauzate de curentul electric, semnul excla-mării din triunghiul de avertizare este înlocuit printr-un simbol

RO

U T I L I Z A R E C U C E R A M I L L Z O L I D

12

Utilizare cu Ceramill ZolidSchelete

Scheletele frezate din Ceramill Zolid se vor pregăti după cum urmează:▷se scufundă timp de 2 minute în colorantul de bază.▷Se şterg cu o lavetă din celofibră.▷Se usucă preliminar în suficientă măsură (vezi pagina 20),▷Se sinterizează în Ceramill Therm (178300/178350), în capsula de

sinterizare Zolid (178370).

NOTA:

Înainte de colorarea Ceramill Zolid white:▷Curăţaţi scheletele cu o pensulă sau cu aer comprimat de restul de

praf de zirconiu.

NOTA:

Evitarea urmelor metalice pe obiecte.▷Pentru imersiune se vor folosi numai pensete din material plastic.

Pentru o colorare mai puţin intensă:▷Diluaţi soluţia colorantă cu Ceramill Dimmer Liquid (760448).

Page 13: Instrucţiuni de utilizare - Amann Girrbach · În cazul pericolelor cauzate de curentul electric, semnul excla-mării din triunghiul de avertizare este înlocuit printr-un simbol

U T I L I Z A R E C U C E R A M I L L Z O L I D

RO

13

Coroane şi punţi monolit

Coroanele şi punţile monolit frezate din Ceramill Zolid se colorează mai întâi cu pensula şi apoi se scufundă în colorant.

NOTA:

Pierderea translucenţei!▷Folosiţi această formă de sinterizare cu bile numai pentru Ceramill

Zolid şi nu pentru Ceramill ZI!▷Nu sinterizaţi împreună în aceeasi formă de sinterizare scheletele

Ceramill Zolid şi Ceramill ZI!

Scheletele Ceramill Zolid şi ZI pot fi sinterizate într-o singură eta-pă de sinterizare, în forme de sinterizare separate, stivuite suprapus. Stivuirea formelor de sinterizare este posibilă numai în Ceramill Therm 2 (178350).

NOTA:

Înainte de colorare:▷Curăţaţi scheletele cu o pensulă sau cu aer comprimat de restul de

praf de zirconiu.

Page 14: Instrucţiuni de utilizare - Amann Girrbach · În cazul pericolelor cauzate de curentul electric, semnul excla-mării din triunghiul de avertizare este înlocuit printr-un simbol

RO

U T I L I Z A R E C U C E R A M I L L Z O L I D

14

Colorare cu pensula

▷Selectaţi colorantul de bază.▷Măsuraţi grosimea scheletului GS în mm în zona cor-

pului (x) coroanei.

▷Coloraţi zona cervicală şi zona corpului cu o pensulă (mărimea 3, de exemplu Ceramill Liquid Brush, Size 3 Art.-Nr. 760479) Aplicări cu pensula PA vezi tabelul combinare a culorilor Zolid).

NOTA:

Evitarea urmelor metalice pe obiecte.▷Lucraţi numai cu pensule fără metal, cu peri din material plastic

Dacă se folosesc pensule cu clemă metalică, metalul nu trebuie să intre în contact cu oxidul de zirconiu.

Pensulele cu peri din material plastic sunt mai puţin sensibile la soluţiile colorante şi la alcool decât cele din păr natural.▷Spălaţi pensula de folosinţă îndelungată cu alcool (de exem-

plu etanol) şi apoi cu apă distilată, înainte de a folosi un alt raport de amestec sau un alt colorant.

Nu trataţi cu vapori lucrările de restaurare, colorate numai prin tehnica vopsirii cu pensula (care nu sunt scufundate apoi în coloant) deoarece altfel culoarea se va deschide.

××

Page 15: Instrucţiuni de utilizare - Amann Girrbach · În cazul pericolelor cauzate de curentul electric, semnul excla-mării din triunghiul de avertizare este înlocuit printr-un simbol

U T I L I Z A R E C U C E R A M I L L Z O L I D

RO

15

Modelare plastică (opţional)Pentru un efect de adâncime:▷aplicaţi OR cu o pensulă (mărime 1, de exemplu Cera-

mill Liquid Brush, Size 1, Nr. art. 760478) de trei ori în fisuri (raport de amestec: 50 % CL OR, 50 % apă disti-lată).

Pentru un efect mai atenuat de adâncime:▷Aplicaţi de trei ori OR cu o pensulă (mărime 1, de ex.

Ceramill Liquid Brush, Size 1, Nr. art. 760478) din bazal în zona fisurilor (raport de amestec: 100 % CL OR).

Pentru un efect de înălţime:▷aplicaţi de trei ori GR cu o pensulă (mărime 1, de exem-

plu Ceramill Liquid Brush, Size 1, Nr. art. 760478) pe vârfurile cuspidiene:

Colorare prin scufundare

Prelucraţi coroanele/scheletele din Ceramill Zolid colorate cu pensula, după cum urmează:▷scufundaţi-le complet timp de cel puţin 10 minute în

colorantul de bază diluat (60 % colorant de bază şi 40 % apă distilată). Puteţi varia proporţia în funcţie de percepţia proprie a culorilor).

NOTA:

Evitarea urmelor metalice pe obiecte.▷Pentru imersiune se vor folosi numai pensete din material plastic.

Page 16: Instrucţiuni de utilizare - Amann Girrbach · În cazul pericolelor cauzate de curentul electric, semnul excla-mării din triunghiul de avertizare este înlocuit printr-un simbol

RO

U T I L I Z A R E C U C E R A M I L L Z O L I D

16

▷După scufundare, curăţaţi lucrările de restaurare prin purjare cu vapori:▪ Distanţă minimă la jet: 3 - 4 cm▪ Durată: aprox. 30 secunde în cazul punţilor dn 3 elemente

Prelucrare în continuare▷Ştergeţi cu o lavetă din celofibră lucrările de restaurare.▷Uscaţi-le preliminar în suficientă măsură (vezi pagina 20),▷Sinterizaţi-le în Ceramill Therm (178300/178350), în capsula de sinte-

rizare Zolid (178370).

NOTA:

În niciun caz nu le scufundaţi mai mult de 2 minute deoarece nuanţele devin prea intense

NOTA:

Pierderea translucenţei!▷Folosiţi această formă de sinterizare cu bile numai pentru Ceramill

Zolid şi nu pentru Ceramill ZI!▷Nu sinterizaţi împreună în aceeasi formă de sinterizare scheletele

Ceramill Zolid şi Ceramill ZI!

Scheletele Ceramill Zolid şi ZI pot fi sinterizate într-o singură eta-pă de sinterizare, în forme de sinterizare separate, stivuite suprapus. Stivuirea formelor de sinterizare este posibilă numai în Ceramill Therm 2 (178350).

Page 17: Instrucţiuni de utilizare - Amann Girrbach · În cazul pericolelor cauzate de curentul electric, semnul excla-mării din triunghiul de avertizare este înlocuit printr-un simbol

U T I L I Z A R E C U C E R A M I L L Z O L I D

RO

17

Tabel de combinare a culorilor pentru Ceramill Zolid

Datele de clasificare şi combinare a soluţiilor colorante reprezintă pro-punerile lui Amann Girrbach. Percepţia culorilor diferă de la om la om, deaceea se recomandă, ca înainte de colorarea obiectelor să se realizeze mostre de culori. În caz de dubiu vă recomandăm să coloraţi mai întâi într-o nuanţă mai puţin intensă după care să obineţi nuanţa finală cu aju-torul culorilor complementare.

Ceramill Zolid se colorează mai intens decât Ceramill ZI în nuan-ţa lichidului colorant. Scheletele devin mai închise la culoare. De aceea, pentru Ceramill Zolid există recomandări diferite de com-binare

Cu cât scheletele sunt mai puţin groase cu atât mai intensă va fi nuanţa obţinută prin colorarea acestora.

Page 18: Instrucţiuni de utilizare - Amann Girrbach · În cazul pericolelor cauzate de curentul electric, semnul excla-mării din triunghiul de avertizare este înlocuit printr-un simbol

RO

U T I L I Z A R E C U C E R A M I L L Z O L I D

18

Culo

are d

inte

Colorant de bază Colorant 1)

Selecţie

în

softw

are

Cera

mill

Mind

2)

GS în

mm

Liquid

(lich

id)

% Li

quid

(lich

id)

% ap

ădi

stilată

PA % Li

quid

(lich

id)

% C

L OR

/ CL

GR

A1 1 CL2 50 50 2 - 3 50 50 CL2 501,5 5 - 6

A2 1 CL2 100 0 1 - 2 50 50 CL2 1001,5 2 - 3

A3 1 CL2 100 0 2 - 3 50 50 CL2 1001,5 3 - 4

A3,5 1 CL2 100 0 5 - 6 50 50 CL2 1001,5 6 - 7

A41 CL2

+ CL4

100 (CL2: 80%, CL4: 20%)

07 - 8

50 50CL2 100/CL4 100

(80%/ 20%)1,5 8 - 10

B1 1 CL2 50 50 1 - 2 50 50 CL2 501,5 3 - 4

B2 1 CL2 50 50 2 - 3 50 50 CL2 501,5 5 - 6

B3 1 CL2 100 0 3 - 4 50 50 CL2 1001,5 4 - 5

B43) 1 CL2 100 0 4 - 5 50 50 CL2 1001,5 5 - 6

C1 1 CL3 50 50 3 - 4 50 50 CL3 501,5 6 - 8

C2 1 CL3 100 0 2 - 3 50 50 CL3 1001,5 3 - 4Tab. 3 Tabel de combinare a culorilor Ceramill Zolid

Page 19: Instrucţiuni de utilizare - Amann Girrbach · În cazul pericolelor cauzate de curentul electric, semnul excla-mării din triunghiul de avertizare este înlocuit printr-un simbol

U T I L I Z A R E C U C E R A M I L L Z O L I D

RO

19

GS Grosime schelet GS în mm în zona corpului coroanei

PA Aplicări cu pensula (mărime pen-sulă 3, (de exemplu Ceramill Liquid Brush,Size 3 nr. art. 760479)

C34) 1 CL3 100 0 4 - 5 50 50 CL3 1001,5 5 - 6

C4 1 CL3 100 0 6 - 7 50 50 CL3 1001,5 7 - 8

D2 1 CL3 100 0 4 - 5 50 50 CL3 1001,5 5 - 6

D34) 1 CL2 100 0 1 - 2 50 50 CL2 1001,5 2 - 3

D44) 1 CL2 100 0 1 - 2 50 50 CL2 1001,5 2 - 3

1) pentru aplicare opţională a CL OR (portocaliu; pentru fisuri) şi CL GR (gri; pen-tru pante cuspidiene) ; mărim pensulă 1

2) în centrul Ceramill M se scufundă complet, timp de 2 minute, toate scheletele şi toate lucrările protetice complet fizionomice în colorant de bază diluat (40 % colorant de bază/ 60 % apă distilată)

3) Pentru obţinerea culorii dintelui, folosiţi complementar setul Stain&Glaze Kit (art. nr. 760350), culoare galbenă

4) Pentru obţinerea culorii dintelui, folosiţi complementar setul Ceramill Stain&Glaze Kit (art. nr. 760350), culoare gri

Culoa

re d

inte

Colorant de bază Colorant 1)

Selecţie

în

softw

are

Cera

mill M

ind2)

GS în

mm

Liquid

(lich

id)

% Li

quid

(lich

id)

% ap

ădi

stila

PA % Li

quid

(lich

id)

% C

L OR

/ CL

GR

Tab. 3 Tabel de combinare a culorilor Ceramill Zolid

Page 20: Instrucţiuni de utilizare - Amann Girrbach · În cazul pericolelor cauzate de curentul electric, semnul excla-mării din triunghiul de avertizare este înlocuit printr-un simbol

RO

U S C A R E P R E L I M I N A RĂ

20

Uscare preliminarăTemperaturi şi timpi de uscare

După colorarea cu Ceramill Liquid, Ceramill ZI şi Ceramill Zolid trebuie uscate preliminar:

Ceramill Zolid trebuie uscat preliminar mai mult timp, deoarece,_ comparativ cu Ceramill ZI, piesele brute prezintă o densitate de pre-

sare mai mare (factor de mărire Zolid: ~7, ZI: ~4) şi astfel se usucă mai lent,

_ lucrările protetice complet fizionomice sunt mai mari şi mai masive decât scheletele,

_ materialul este mai sensibil decât Ceramill ZI şi nu permite nicio umi-ditate reziduală. În caz de umiditate reziduală şi la temperaturi de peste 100°C se pot produce fisuri din cauza presiunii ridicate a vapo-rilor.

NOTA:

Deteriorarea scheletelor prin fisurile de tensionare la sinterizare.▷Respectaţi temperatura şi timpul de uscare preliminară conform

tabelului 4.

Material Temperaturăde uscare

preliminarăTimp de uscare

preliminarăCeramill ZI 80 °C 30 minCeramill Zolid 80 °C min. 45 minTab. 4

Page 21: Instrucţiuni de utilizare - Amann Girrbach · În cazul pericolelor cauzate de curentul electric, semnul excla-mării din triunghiul de avertizare este înlocuit printr-un simbol

U S C A R E P R E L I M I N A RĂ

RO

21

Deoarece timpul de uscare preliminară este extrem de important la Ceramill Zolid, ţineţi seama de următorul tabel:

Aparate adecvateAparate adecvate pentru uscare preliminară sunt:_ Cuptoare de uz menajer/minicuptoare √√√_ Etuvă √√√_ Cuptor pentru ceramică dentară √√▪ În cazul în care cuptorul pentru ceramică dentară nu poate fi progra-

mat la 80 °C , reglaţi temperatura cea mai mică posibilă şi lăsaţi cup-torul deschis.▪ Verificaţi cu un termometru, dacă obiectul a ajuns la 80 °C.

Geometrie Ceramill Zolid

Temperatură

Notăde uscare

preliminară

Timp de uscare

preliminară1 până la 2 unităţi

80 °C 45 min Coroane, coroane cu Pontic, coroane pe punte

3 unităţi 80 °C 60 min Punţi, coroane pe punte4 unităţi 80 °C 120 min Punţi, coroane pe punte5 până la 6 unităţi

80 °C 180 min Punţi, coroane pe punte

de la 7 unităţi 80 °C 180 min Lungime clinic admisă pentru oxizi de zirconiu 50 mm

Punţi abutment 80 °C 180 minTab. 5

Page 22: Instrucţiuni de utilizare - Amann Girrbach · În cazul pericolelor cauzate de curentul electric, semnul excla-mării din triunghiul de avertizare este înlocuit printr-un simbol

RO

U S C A R E P R E L I M I N A RĂ

22

_ Ceramill Therm (178350 – model din 2008) √▪ Uscare preliminară şi sinterizare într-o singurpă etapă cu programul

4▪ Deoarece controlul temperaturii în cuptoarele de sinterizare cu tem-

peraturi înalte ca Ceramill Therm are loc în mod diferit la temperaturi scăzute comparativ cu, de ex..cuptoarele ceramice mai mici, tempe-ratura de uscare ideală este de 70 °C iar timpul de ţinere în cuptor este de 3 h. Cu aceşti parametri este posibilă uscarea preliminară a scheletelor de orice mărime.

Fig. 1 Program de sinterizare Ceramill Zolid În Ceramill Therm

Aparate neadecvateAparatele neadecvate pentru uscare preliminară sunt lămpile de încăl-zire deoarece, de regulă, acestea nu asigură o temperatură de 80 °C în jurul obiectului.

8 °C/min

8 °C/min

5 °C/min

900 °C

200 °C

1450 °C, 2 h

70 °C, 3 h

900 °C, 30 min

Page 23: Instrucţiuni de utilizare - Amann Girrbach · În cazul pericolelor cauzate de curentul electric, semnul excla-mării din triunghiul de avertizare este înlocuit printr-un simbol

P R O T E CŢ I A M E D I U L U I

RO

23

Protecţia mediuluiAmbalajÎn ceea ce priveşte ambalajele, Amann Girrbach se implică în sistemul de revalorificare specific fiecărei ţări, care asigură o reciclare optimă.Toate materialele de ambalaj sunt ecologice şi reciclabile.

Elimiarea recipientelor golite de conţinutRecipientele necontaminate şi golite de conţinut pot fi direcţionate către o staţie de reciclare.Eliminare conform dispoziţiilor autorităţilor administrative.

Eliminarea recipientelor cu resturi de conţinutAcest produs împreună cu recpientul său trebuie eliminate ca deşeuri periculoase.Ambalajele care nu pot fi curăţate trebuie aruncate.Eliminare conform dispoziţiilor autorităţilor administrative.

Accesorii

Informaţii pentru downloadAlte instrucţiuni şi videotutorials pentru download găsiţi la www.ceramill-m-center.com şi/sau www.amanngirrbach.com.

Alte informaţii privind accesoriile specifice produsului găsiţi la www.amanngirrbach.com.

Page 24: Instrucţiuni de utilizare - Amann Girrbach · În cazul pericolelor cauzate de curentul electric, semnul excla-mării din triunghiul de avertizare este înlocuit printr-un simbol

24

Page 25: Instrucţiuni de utilizare - Amann Girrbach · În cazul pericolelor cauzate de curentul electric, semnul excla-mării din triunghiul de avertizare este înlocuit printr-un simbol

25

Page 26: Instrucţiuni de utilizare - Amann Girrbach · În cazul pericolelor cauzate de curentul electric, semnul excla-mării din triunghiul de avertizare este înlocuit printr-un simbol

26

Page 27: Instrucţiuni de utilizare - Amann Girrbach · În cazul pericolelor cauzate de curentul electric, semnul excla-mării din triunghiul de avertizare este înlocuit printr-un simbol
Page 28: Instrucţiuni de utilizare - Amann Girrbach · În cazul pericolelor cauzate de curentul electric, semnul excla-mării din triunghiul de avertizare este înlocuit printr-un simbol

Made in the European Union

ISO 9001QU

ALI

TÄTSMANAGEMEN

T

0123

DIN EN ISO 13485

Manufacturer | HerstellerDistribution | Vertrieb

Amann Girrbach AGHerrschaftswiesen 16842 Koblach | AustriaFon +43 5523 62333-105Fax +43 5523 [email protected]

Distribution | Vertrieb D/A

Amann Girrbach GmbHDürrenweg 4075177 Pforzheim | GermanyFon +49 7231 957-100Fax +49 7231 [email protected]

Rx only

319

67

-FB

2

016

-03

-03