Instrucţiuni de utilizare - Amann Girrbach · În cazul pericolelor cauzate de curentul electric,...

of 28 /28
Instrucţiuni de utilizare

Embed Size (px)

Transcript of Instrucţiuni de utilizare - Amann Girrbach · În cazul pericolelor cauzate de curentul electric,...

 • Instrucţiuni de utilizare

 • C U P R I N S

  RO

  3

  weiß nichtro

  – Traducerea manualului de operare original –

  Cuprins

  Explicarea simbolurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  Instrucţiuni generale de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  Personal adecvat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  Garanţie/excluderea răspunderii maeriale . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  Proprietăţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  Utilizare cu Ceramill ZI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  Utilizare cu Ceramill Zolid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  Uscare preliminară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  Protecţia mediului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  Accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  Informaţii pentru download . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

 • RO

  E X P L I C A R E A S I M B O L U R I L O R

  4

  Explicarea simbolurilorAvertismente

  Avertismentele din text marcate cu un triunghi de avertizare şi încadrate.În cazul pericolelor cauzate de curentul electric, semnul excla-mării din triunghiul de avertizare este înlocuit printr-un simbol de fulger.

  Cuvintele de semnalizare de la începutul unui avertisment evidenţiază tipul şi gravitatea consecinţelor în cazul nerespectării măsurilor nece-sare pentru eliminarea pericolului._ NOTĂ înseamnă că se pot produce pagube materiale._ ATENŢIE înseamnă că se pot produce vătămări corporale uşoare

  până la medii._ AVERTISMENT înseamnă că pot surveni vătămări corporale grave._ PERICOL înseamnă că se pot produce vătămări corporale mortale.

  Informaţii importante

  Informaţiile importante care nu se referă la pericol de vătămări corporale sau pagube materiale sunt marcate cu următorul sim-bol. Ele sunt de asemeni încadrate de linii.

 • E X P L I C A R E A S I M B O L U R I L O R

  RO

  5

  Alte simboluri din instrucţiunile de utilizare

  Alte simboluri pe produs

  Simbol Semnificaţie▷ Punct din descrierea unei acţiuni_ Punct dintr-o listă▪ Subpunct din descrierea unei acţiuni sau dintr-o listă

  [3] Cifrele dintre paranteze drepte se referă la numerele zonale din schiţele grafice

  Simbol SemnificaţieNumăr articol

  Număr şarjă

  Producător

  Respectaţi instrucţiunile de folosire

  Utilizabil până labis

  Conform legislaţiei federale SUA, produsul poate fi comercializat numai de către un medic stomatolog sau în numele acestuia.

  REFREF

  LOTLOT

  i

  Rx only

 • RO

  I N S T R U CŢ I U N I G E N E R A L E D E S I G U R A NŢĂ

  6

  Instrucţiuni generale de siguranţăATENŢIE:

  Pericol pentru sănătate!Nociv în caz de înghiţire.Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.Poate provoca iritarea căilor respiratorii.▷Evitaţi să inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul.▷Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament

  de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.▷ ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de

  mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

  NOTA:

  Dăunează mediului!Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.Poate fi corosiv pentru metale.

  NOTA:

  Din 2014 noile Ceramill Liquids sunt disponibile cu reţetă de bază modificată în 16 culori A-D în mod special pentru Ceramill Zolid.▷Nu amestecaţi Ceramill Liquids CL1-CL4 cu noile Ceramill Liquids

  A1 - D4.▷Respectaţi instrucţiunile de utilizare pentru Ceramill Liquids.

 • P E R S O N A L A D E C V A T

  RO

  7

  Personal adecvat

  Garanţie/excluderea răspunderii maerialeRecomandările tehnice de utilizare sunt hotărâtoare, indiferent dacă acestea au fost transmise verbal, în scris sau în cursul instruirii practice. Produsele noastre sunt supuse unui proces de perfecţionare continuă. De aceea ne rezervăm dreptul de a aduce modificări în ceea ce priveşte manipularea şi compoziţia acestora.

  ProprietăţiDestinaţieSoluţii colorante pentru colorarea pieselor brute din oxid de zirconiu.

  După colorarea Ceramill Zolids albe, pentru uscarea lucrărilor se poate folosi un cuptor pentru ceramică dentară. Cuptorul pentru ceramică dentară şi fuziunile ulterioare ale maselor cera-mice nu sunt influenţate negativ de procesul de uscare. Totuşi este recomandabil să se lase cuptorul să ardă la 1150 °C timp de 5 minute. Alternativ se poate folosi o etuvă.

  NOTA:

  Produsul poate fi prelucrat numai de către tehnicieni dentari calificaţi.

 • RO

  P R O P R I E TĂŢ I

  8

  Descrierea produsuluiCeramill Liquid old formula (formulă veche) sunt soluţii apoase cu zahăr pentru colorarea completă sau parţială a scheletelor frezate şi presinte-rizate din Ceramill ZI/Ceramill Zolid.Ceramill Liquids old formula sunt disponibile în 4 culori de bază şi 2 culori de efect: _ Culori de bază CL 1-4_ Culoare de efect CL OR): Orange pentru zona fisurilor_ Culoare de efect CL GR: Gri pentru zona cuspiziIor

  Fişă tehnică de securitate/declaraţie de conformitateFişa tehnică de securitate şi declaraţia de conformitate sunt disponibile la cerere cât şi la www.amanngirrbach.com.

  Termen de valabilitateCeramill Liquids au un termen de valabilitate de 2 ani.Termenul de valabilitate şi numărul de serie sunt vizibile pe ambalajul original.

  DepozitareA se depozita în ambalaj original şi la loc uscat. Recomandare: păstra-rea lichidelor în frigider le prelungeşte termenul de valabilitate.

 • P R O P R I E TĂŢ I

  RO

  9

  Ambalaje

  În cazul depozitării la temperatura camerei, lichidele colorante îşi pot pierde culoarea proprie, după un anumit timp (în funcţie de temperatură). Cu toate acestea, lichidele colorante pot fi uti-lizate în continuare, până la expirarea termenului lor de valabili-tate, deoarece, după sinterizare, colorarea nu este afectată de această pierdere a culorii proprii.

  Nr. art. Denumire Descriere760470 Ceramill Liquid trusă

  completăconţine:Ceramill Liquid CL1Ceramill Liquid CL2Ceramill Liquid CL3Ceramill Liquid CL4Ceramill Liquid pensulă mări-me 1Ceramill Liquid pensulă mări-me 3pensetă din material plasticpatru cutiuţe de colorare

  760476 Ceramill Liquid CL OR Colorant portocaliu cu cutiuţă de colorare

  760477 Ceramill Liquid CL GR Colorant gri cu cutiuţă de colorareTab. 1

 • RO

  U T I L I Z A R E C U C E R A M I L L Z I

  10

  Utilizare cu Ceramill ZI

  ▷Adăugaţi colorant de bază.▷Scheletele frezate din Ceramill ZI se vor pregăti după cum urmează:▪ se scufundă timp de 2 minute în colorantul de bază,▪ se şterg cu o lavetă din celofibră,▪ se usucă preliminar într-un cuptor pentru ceramică dentară 30

  minute la 80 °C (vezi pagina 20),▪ se sinterizează în Ceramill Therm (178300/178350).

  Tabel de combinare a culorilor pentru Ceramill ZIDatele de clasificare şi combinare a soluţiilor colorante reprezintă pro-punerile lui Amann Girrbach. Percepţia culorilor diferă de la om la om, deaceea se recomandă, ca înainte de colorarea obiectelor să se realizeze mostre de culori.

  NOTA:

  Evitarea urmelor metalice pe obiecte.▷Pentru imersiune se vor folosi numai pensete din material plastic.

  Privind recomandări de amestecare a Ceramill Liquids, vezi tabelul de combinare a culorilor ZI, tabelul 2 de la pagina 11. Pentru o colorare mai puţin intensă:▷Măriţi procentul de apă distilată.

 • U T I L I Z A R E C U C E R A M I L L Z I

  RO

  11

  Colorant de bază

  Culoare dinteLiquid (lichid)

  % Liquid (lichid)

  % apă dist.

  Selecţie în software Ceramill Mind

  Coloranţi albire

  CL1 50 50 CL1 50

  A1 CL1 100 0 CL1 100A2 CL2 50 50 CL2 50A3 CL2 100 0 CL2 100A3,5 CL2 100 0 CL2 100

  CL3 100 0 CL3 100A4 CL2 100 0 CL2 100

  CL4 100 0 CL4 100B1 CL1 100 0 CL1 100B2 CL2 50 50 CL2 50

  CL3 50 50 CL3 50B3 CL2 100 0 CL2 100

  CL3 100 0 CL3 100B4 CL2 100 0 CL2 100

  CL3 100 0 CL3 100C1 CL3 50 50 CL3 50C2 CL3 50 50 CL3 50C3 CL3 100 0 CL3 100

  CL4 50 50 CL4 50C4 CL4 100 0 CL4 100D2 CL3 50 50 CL3 50

  CL4 75 25 CL4 75D3 CL3 100 0 CL3 100

  CL4 100 0 CL4 100D4 CL4 50 50 CL4 50Tab. 2 Tabel de combinare a culorilor pentru Ceramill ZI

 • RO

  U T I L I Z A R E C U C E R A M I L L Z O L I D

  12

  Utilizare cu Ceramill ZolidSchelete

  Scheletele frezate din Ceramill Zolid se vor pregăti după cum urmează:▷se scufundă timp de 2 minute în colorantul de bază.▷Se şterg cu o lavetă din celofibră.▷Se usucă preliminar în suficientă măsură (vezi pagina 20),▷Se sinterizează în Ceramill Therm (178300/178350), în capsula de

  sinterizare Zolid (178370).

  NOTA:

  Înainte de colorarea Ceramill Zolid white:▷Curăţaţi scheletele cu o pensulă sau cu aer comprimat de restul de

  praf de zirconiu.

  NOTA:

  Evitarea urmelor metalice pe obiecte.▷Pentru imersiune se vor folosi numai pensete din material plastic.

  Pentru o colorare mai puţin intensă:▷Diluaţi soluţia colorantă cu Ceramill Dimmer Liquid (760448).

 • U T I L I Z A R E C U C E R A M I L L Z O L I D

  RO

  13

  Coroane şi punţi monolit

  Coroanele şi punţile monolit frezate din Ceramill Zolid se colorează mai întâi cu pensula şi apoi se scufundă în colorant.

  NOTA:

  Pierderea translucenţei!▷Folosiţi această formă de sinterizare cu bile numai pentru Ceramill

  Zolid şi nu pentru Ceramill ZI!▷Nu sinterizaţi împreună în aceeasi formă de sinterizare scheletele

  Ceramill Zolid şi Ceramill ZI!

  Scheletele Ceramill Zolid şi ZI pot fi sinterizate într-o singură eta-pă de sinterizare, în forme de sinterizare separate, stivuite suprapus. Stivuirea formelor de sinterizare este posibilă numai în Ceramill Therm 2 (178350).

  NOTA:

  Înainte de colorare:▷Curăţaţi scheletele cu o pensulă sau cu aer comprimat de restul de

  praf de zirconiu.

 • RO

  U T I L I Z A R E C U C E R A M I L L Z O L I D

  14

  Colorare cu pensula

  ▷Selectaţi colorantul de bază.▷Măsuraţi grosimea scheletului GS în mm în zona cor-

  pului (x) coroanei.

  ▷Coloraţi zona cervicală şi zona corpului cu o pensulă (mărimea 3, de exemplu Ceramill Liquid Brush, Size 3 Art.-Nr. 760479) Aplicări cu pensula PA vezi tabelul combinare a culorilor Zolid).

  NOTA:

  Evitarea urmelor metalice pe obiecte.▷Lucraţi numai cu pensule fără metal, cu peri din material plastic

  Dacă se folosesc pensule cu clemă metalică, metalul nu trebuie să intre în contact cu oxidul de zirconiu.

  Pensulele cu peri din material plastic sunt mai puţin sensibile la soluţiile colorante şi la alcool decât cele din păr natural.▷Spălaţi pensula de folosinţă îndelungată cu alcool (de exem-

  plu etanol) şi apoi cu apă distilată, înainte de a folosi un alt raport de amestec sau un alt colorant.

  Nu trataţi cu vapori lucrările de restaurare, colorate numai prin tehnica vopsirii cu pensula (care nu sunt scufundate apoi în coloant) deoarece altfel culoarea se va deschide.

  ××

 • U T I L I Z A R E C U C E R A M I L L Z O L I D

  RO

  15

  Modelare plastică (opţional)Pentru un efect de adâncime:▷aplicaţi OR cu o pensulă (mărime 1, de exemplu Cera-

  mill Liquid Brush, Size 1, Nr. art. 760478) de trei ori în fisuri (raport de amestec: 50 % CL OR, 50 % apă disti-lată).

  Pentru un efect mai atenuat de adâncime:▷Aplicaţi de trei ori OR cu o pensulă (mărime 1, de ex.

  Ceramill Liquid Brush, Size 1, Nr. art. 760478) din bazal în zona fisurilor (raport de amestec: 100 % CL OR).

  Pentru un efect de înălţime:▷aplicaţi de trei ori GR cu o pensulă (mărime 1, de exem-

  plu Ceramill Liquid Brush, Size 1, Nr. art. 760478) pe vârfurile cuspidiene:

  Colorare prin scufundare

  Prelucraţi coroanele/scheletele din Ceramill Zolid colorate cu pensula, după cum urmează:▷scufundaţi-le complet timp de cel puţin 10 minute în

  colorantul de bază diluat (60 % colorant de bază şi 40 % apă distilată). Puteţi varia proporţia în funcţie de percepţia proprie a culorilor).

  NOTA:

  Evitarea urmelor metalice pe obiecte.▷Pentru imersiune se vor folosi numai pensete din material plastic.

 • RO

  U T I L I Z A R E C U C E R A M I L L Z O L I D

  16

  ▷După scufundare, curăţaţi lucrările de restaurare prin purjare cu vapori:▪ Distanţă minimă la jet: 3 - 4 cm▪ Durată: aprox. 30 secunde în cazul punţilor dn 3 elemente

  Prelucrare în continuare▷Ştergeţi cu o lavetă din celofibră lucrările de restaurare.▷Uscaţi-le preliminar în suficientă măsură (vezi pagina 20),▷Sinterizaţi-le în Ceramill Therm (178300/178350), în capsula de sinte-

  rizare Zolid (178370).

  NOTA:

  În niciun caz nu le scufundaţi mai mult de 2 minute deoarece nuanţele devin prea intense

  NOTA:

  Pierderea translucenţei!▷Folosiţi această formă de sinterizare cu bile numai pentru Ceramill

  Zolid şi nu pentru Ceramill ZI!▷Nu sinterizaţi împreună în aceeasi formă de sinterizare scheletele

  Ceramill Zolid şi Ceramill ZI!

  Scheletele Ceramill Zolid şi ZI pot fi sinterizate într-o singură eta-pă de sinterizare, în forme de sinterizare separate, stivuite suprapus. Stivuirea formelor de sinterizare este posibilă numai în Ceramill Therm 2 (178350).

 • U T I L I Z A R E C U C E R A M I L L Z O L I D

  RO

  17

  Tabel de combinare a culorilor pentru Ceramill Zolid

  Datele de clasificare şi combinare a soluţiilor colorante reprezintă pro-punerile lui Amann Girrbach. Percepţia culorilor diferă de la om la om, deaceea se recomandă, ca înainte de colorarea obiectelor să se realizeze mostre de culori. În caz de dubiu vă recomandăm să coloraţi mai întâi într-o nuanţă mai puţin intensă după care să obineţi nuanţa finală cu aju-torul culorilor complementare.

  Ceramill Zolid se colorează mai intens decât Ceramill ZI în nuan-ţa lichidului colorant. Scheletele devin mai închise la culoare. De aceea, pentru Ceramill Zolid există recomandări diferite de com-binare

  Cu cât scheletele sunt mai puţin groase cu atât mai intensă va fi nuanţa obţinută prin colorarea acestora.

 • RO

  U T I L I Z A R E C U C E R A M I L L Z O L I D

  18

  Culo

  are d

  inte

  Colorant de bază Colorant 1)

  Selecţie

  în

  softw

  are

  Cera

  mill

  Mind

  2)

  GS în

  mm

  Liquid

  (lich

  id)

  % Li

  quid

  (lich

  id)

  % ap

  ădi

  stilată

  PA % Li

  quid

  (lich

  id)

  % C

  L OR

  / CL

  GR

  A1 1 CL2 50 50 2 - 3 50 50 CL2 501,5 5 - 6

  A2 1 CL2 100 0 1 - 2 50 50 CL2 1001,5 2 - 3

  A3 1 CL2 100 0 2 - 3 50 50 CL2 1001,5 3 - 4

  A3,5 1 CL2 100 0 5 - 6 50 50 CL2 1001,5 6 - 7

  A41 CL2

  + CL4

  100 (CL2: 80%, CL4: 20%)

  07 - 8

  50 50CL2 100/CL4 100

  (80%/ 20%)1,5 8 - 10

  B1 1 CL2 50 50 1 - 2 50 50 CL2 501,5 3 - 4

  B2 1 CL2 50 50 2 - 3 50 50 CL2 501,5 5 - 6

  B3 1 CL2 100 0 3 - 4 50 50 CL2 1001,5 4 - 5

  B43) 1 CL2 100 0 4 - 5 50 50 CL2 1001,5 5 - 6

  C1 1 CL3 50 50 3 - 4 50 50 CL3 501,5 6 - 8

  C2 1 CL3 100 0 2 - 3 50 50 CL3 1001,5 3 - 4Tab. 3 Tabel de combinare a culorilor Ceramill Zolid

 • U T I L I Z A R E C U C E R A M I L L Z O L I D

  RO

  19

  GS Grosime schelet GS în mm în zona corpului coroanei

  PA Aplicări cu pensula (mărime pen-sulă 3, (de exemplu Ceramill Liquid Brush,Size 3 nr. art. 760479)

  C34) 1 CL3 100 0 4 - 5 50 50 CL3 1001,5 5 - 6

  C4 1 CL3 100 0 6 - 7 50 50 CL3 1001,5 7 - 8

  D2 1 CL3 100 0 4 - 5 50 50 CL3 1001,5 5 - 6

  D34) 1 CL2 100 0 1 - 2 50 50 CL2 1001,5 2 - 3

  D44) 1 CL2 100 0 1 - 2 50 50 CL2 1001,5 2 - 3

  1) pentru aplicare opţională a CL OR (portocaliu; pentru fisuri) şi CL GR (gri; pen-tru pante cuspidiene) ; mărim pensulă 1

  2) în centrul Ceramill M se scufundă complet, timp de 2 minute, toate scheletele şi toate lucrările protetice complet fizionomice în colorant de bază diluat (40 % colorant de bază/ 60 % apă distilată)

  3) Pentru obţinerea culorii dintelui, folosiţi complementar setul Stain&Glaze Kit (art. nr. 760350), culoare galbenă

  4) Pentru obţinerea culorii dintelui, folosiţi complementar setul Ceramill Stain&Glaze Kit (art. nr. 760350), culoare gri

  Culoa

  re d

  inte

  Colorant de bază Colorant 1)

  Selecţie

  în

  softw

  are

  Cera

  mill M

  ind2)

  GS în

  mm

  Liquid

  (lich

  id)

  % Li

  quid

  (lich

  id)

  % ap

  ădi

  stila

  PA % Li

  quid

  (lich

  id)

  % C

  L OR

  / CL

  GR

  Tab. 3 Tabel de combinare a culorilor Ceramill Zolid

 • RO

  U S C A R E P R E L I M I N A RĂ

  20

  Uscare preliminarăTemperaturi şi timpi de uscare

  După colorarea cu Ceramill Liquid, Ceramill ZI şi Ceramill Zolid trebuie uscate preliminar:

  Ceramill Zolid trebuie uscat preliminar mai mult timp, deoarece,_ comparativ cu Ceramill ZI, piesele brute prezintă o densitate de pre-

  sare mai mare (factor de mărire Zolid: ~7, ZI: ~4) şi astfel se usucă mai lent,

  _ lucrările protetice complet fizionomice sunt mai mari şi mai masive decât scheletele,

  _ materialul este mai sensibil decât Ceramill ZI şi nu permite nicio umi-ditate reziduală. În caz de umiditate reziduală şi la temperaturi de peste 100°C se pot produce fisuri din cauza presiunii ridicate a vapo-rilor.

  NOTA:

  Deteriorarea scheletelor prin fisurile de tensionare la sinterizare.▷Respectaţi temperatura şi timpul de uscare preliminară conform

  tabelului 4.

  Material Temperaturăde uscare

  preliminarăTimp de uscare

  preliminarăCeramill ZI 80 °C 30 minCeramill Zolid 80 °C min. 45 minTab. 4

 • U S C A R E P R E L I M I N A RĂ

  RO

  21

  Deoarece timpul de uscare preliminară este extrem de important la Ceramill Zolid, ţineţi seama de următorul tabel:

  Aparate adecvateAparate adecvate pentru uscare preliminară sunt:_ Cuptoare de uz menajer/minicuptoare √√√_ Etuvă √√√_ Cuptor pentru ceramică dentară √√▪ În cazul în care cuptorul pentru ceramică dentară nu poate fi progra-

  mat la 80 °C , reglaţi temperatura cea mai mică posibilă şi lăsaţi cup-torul deschis.▪ Verificaţi cu un termometru, dacă obiectul a ajuns la 80 °C.

  Geometrie Ceramill Zolid

  Temperatură

  Notăde uscare

  preliminară

  Timp de uscare

  preliminară1 până la 2 unităţi

  80 °C 45 min Coroane, coroane cu Pontic, coroane pe punte

  3 unităţi 80 °C 60 min Punţi, coroane pe punte4 unităţi 80 °C 120 min Punţi, coroane pe punte5 până la 6 unităţi

  80 °C 180 min Punţi, coroane pe punte

  de la 7 unităţi 80 °C 180 min Lungime clinic admisă pentru oxizi de zirconiu 50 mm

  Punţi abutment 80 °C 180 minTab. 5

 • RO

  U S C A R E P R E L I M I N A RĂ

  22

  _ Ceramill Therm (178350 – model din 2008) √▪ Uscare preliminară şi sinterizare într-o singurpă etapă cu programul

  4▪ Deoarece controlul temperaturii în cuptoarele de sinterizare cu tem-

  peraturi înalte ca Ceramill Therm are loc în mod diferit la temperaturi scăzute comparativ cu, de ex..cuptoarele ceramice mai mici, tempe-ratura de uscare ideală este de 70 °C iar timpul de ţinere în cuptor este de 3 h. Cu aceşti parametri este posibilă uscarea preliminară a scheletelor de orice mărime.

  Fig. 1 Program de sinterizare Ceramill Zolid În Ceramill Therm

  Aparate neadecvateAparatele neadecvate pentru uscare preliminară sunt lămpile de încăl-zire deoarece, de regulă, acestea nu asigură o temperatură de 80 °C în jurul obiectului.

  8 °C/min

  8 °C/min

  5 °C/min

  900 °C

  200 °C

  1450 °C, 2 h

  70 °C, 3 h

  900 °C, 30 min

 • P R O T E CŢ I A M E D I U L U I

  RO

  23

  Protecţia mediuluiAmbalajÎn ceea ce priveşte ambalajele, Amann Girrbach se implică în sistemul de revalorificare specific fiecărei ţări, care asigură o reciclare optimă.Toate materialele de ambalaj sunt ecologice şi reciclabile.

  Elimiarea recipientelor golite de conţinutRecipientele necontaminate şi golite de conţinut pot fi direcţionate către o staţie de reciclare.Eliminare conform dispoziţiilor autorităţilor administrative.

  Eliminarea recipientelor cu resturi de conţinutAcest produs împreună cu recpientul său trebuie eliminate ca deşeuri periculoase.Ambalajele care nu pot fi curăţate trebuie aruncate.Eliminare conform dispoziţiilor autorităţilor administrative.

  Accesorii

  Informaţii pentru downloadAlte instrucţiuni şi videotutorials pentru download găsiţi la www.ceramill-m-center.com şi/sau www.amanngirrbach.com.

  Alte informaţii privind accesoriile specifice produsului găsiţi la www.amanngirrbach.com.

 • 24

 • 25

 • 26

 • Made in the European Union

  ISO 9001QU

  ALI

  TÄTSMANAGEMEN

  T

  0123

  DIN EN ISO 13485

  Manufacturer | HerstellerDistribution | Vertrieb

  Amann Girrbach AGHerrschaftswiesen 16842 Koblach | AustriaFon +43 5523 62333-105Fax +43 5523 [email protected]

  Distribution | Vertrieb D/A

  Amann Girrbach GmbHDürrenweg 4075177 Pforzheim | GermanyFon +49 7231 957-100Fax +49 7231 [email protected]

  Rx only

  319

  67

  -FB

  2

  016

  -03

  -03