INFORMARE INFORMARE INFORMARE – CONSULTARE ... Consultarea Publicului/Dezbatere publica... · -...

of 18 /18
INFORMARE – CONSULTARE INFORMARE INFORMARE CONSULTARE CONSULTARE Rm Rm Valcea Valcea , 26 august 2009 , 26 august 2009 Vasile Vasile Bojan Bojan Sef Sef birou birou PMB PMB DIRECTIVA CADRU PRIVIND APA 2000/60/CE DIRECTIVA CADRU PRIVIND APA 2000/60/CE PRIVIND PROIECTUL PLANULUI DE MANAGEMENT AL BAZINULUI HIDROGRAFIC OLT PRIVIND PROIECTUL PLANULUI DE MANAGEMENT AL BAZINULUI HIDROGRAFIC OLT

Embed Size (px)

Transcript of INFORMARE INFORMARE INFORMARE – CONSULTARE ... Consultarea Publicului/Dezbatere publica... · -...

Page 1: INFORMARE INFORMARE INFORMARE – CONSULTARE ... Consultarea Publicului/Dezbatere publica... · - Cresterea biodiversitatii - Reciclarea nutrientilor - Atenuarea debitelor maxime

INFORMARE – CONSULTAREINFORMARE INFORMARE –– CONSULTARECONSULTARE

RmRm ValceaValcea, 26 august 2009, 26 august 2009VasileVasile BojanBojanSefSef biroubirou PMBPMB

DIRECTIVA CADRU PRIVIND APA 2000/60/CEDIRECTIVA CADRU PRIVIND APA 2000/60/CE

PRIVINDPROIECTUL PLANULUI DE MANAGEMENT

AL BAZINULUI HIDROGRAFIC OLT

PRIVINDPROIECTUL PLANULUI DE MANAGEMENT

AL BAZINULUI HIDROGRAFIC OLT

Page 2: INFORMARE INFORMARE INFORMARE – CONSULTARE ... Consultarea Publicului/Dezbatere publica... · - Cresterea biodiversitatii - Reciclarea nutrientilor - Atenuarea debitelor maxime

D.A. OLT

D.A. JIU

D.A. BANAT

D.A. SIRET

D.A. MURES

D.A. PRUT

D.A. SOMES-TISA

D.A. CRISURI

D.A. ARGES-VEDEA

D.A. BUZAU-IALOMITAD.A.DOBROGEA-LITORAL

S.G.A. HARGHITA

S.G.A. SIBIU

S.G.A. BRASOV

S.G.A. COVASNA

S.G.A. VALCEA

S.G.A. OLT

OLT

Oltet

Siu

Cerna

Teslui

Top

olog

Lotru

Sadu

Barsa

DUNARE

A

Cibin

Beica

Casin

Luncavat

Iminog

Raul Negru

Hartibaciu

Crusov

Cormos

Bistrita

Tarlung

Ghim

base

l

Timis

Vladila

Arpas

Albac

Turia

Olanesti

Covasn

a

Avrig

Latorita

Baraol

t

Sambata

Homorodul Mic

Cungrisoara

Raco

vit

a

Pas

coai

a

Frumoasa

Sercaia (Sinca)

Cartisoara

Lotrio

ara

Boia Mare

Sebes

Cozd (Sten

a)

Caracal (Marioara)

Doftana

Belinul Mare

Bals

Avrig

SIBIU

Rupea

Balan

Horezu

Codlea

Agnita

Bretcu

SaceleBRASOVRasnov

Brezoi

Babeni

Saliste

Fagaras

Baraolt

Vlahita

Covasna

Caracal

SLATINA

Corabia

Berbesti

Balcesti

VictoriaCisnadie

Olanesti

Zarnesti

Dragasani

Ocnele Mari

Calimanesti

Baile Tusnad

Targu Secuiesc

MIERCUREA CIUC

RAMNICU VALCEA

Draganesti-Olt

SFANTU GHEORGHE

SISTEME GOSPODARIREA APELORDIRECTIA APELOR OLT

4

L E G E N D A

TIP LOCALITATEMUNICIPIU RESEDINTA DE JUDET

MUNICIPII

ORASE

RAURI IN B.H. OLT

CONTUR S.G.A. OLT

CONTUR S.G.A. COVASNA

CONTUR S.G.A. BRASOV

CONTUR S.G.A. VALCEA

CONTUR S.G.A. SIBIU

CONTUR S.G.A. HARGHITA

DUNAREA IN B.H.OLT

CONTUR BAZIN HIDROGRAFIC OLT

0 30 60 90 12015Kilometers

SCARA 1:1.275.000

suprafata de 24050 Km2 cu o lungime a reteleihidrografice de 9872 km si cu o densitate medie de 0,410 km/km2. aproximativ pe 15,3 % din lungimea acestei retele hidrografice se manifestafenomenul de secare.

ocupa integral sau aproape integral judetele Valcea (100%), Brasov (93%), Covasna (81%) si partial judetele Harghita (39%), Sibiu (48,4%), Olt (60,3%), Dolj (11,9%), Gorj (1,6%) , Arges (11%)

si Teleorman (0,7 %).populatia - circa 2.132.070 locuitori din care circa 1.132.492 locuitori (53%) in mediu urban si circa 999.578 locuitori (47%) in mediul rural. Densitatea populatiei este de cca. 87 loc/km2

34 de municipii si orase din care 6 sunt municipii resedinta de judet si 307 comune.

BAZINUL HIDROGRAFIC OLT

Page 3: INFORMARE INFORMARE INFORMARE – CONSULTARE ... Consultarea Publicului/Dezbatere publica... · - Cresterea biodiversitatii - Reciclarea nutrientilor - Atenuarea debitelor maxime

DIRECTIVA CADRU privind Apa 2000/60/EC

Directiva privindcalitatea apeidestinate consumuluiuman (98/83/EEC)

Directiva privindcalitatea apei potabile(80/778/EEC si98/83/EEC)

Directiva privindepurarea apeloruzate orasenesti(91/271/EEC)

Directiva privind protectiaapelor impotriva poluariicauzate de nitratii din surse agricole (91/676/EEC)

Directiva privindpoluarea cauzata de anumite substantepericuloase deversatein mediu acvatic76/464/EEC) si ceaprivind protectiaapelor subterane(80/68/EEC)

Directiva privind calitateaapelor dulci ce necesitaprotectie sau imbunnatatirepentru sustinerea vietiipiscicole (78/659/EEC)

Directiva privindcalitatea necesareapelor pentru moluste(79/923/EEC)

Directiva privindcalitatea apelor de scaldat(76/160/EEC)

Directiva privind calitatea ceruta apelor de suprafata destinate prelevarii de apapotabila (75/440/EEC) si cea privindmetodele de masurare si frecventele de prelevare si analiza (79/869/EEC)

Page 4: INFORMARE INFORMARE INFORMARE – CONSULTARE ... Consultarea Publicului/Dezbatere publica... · - Cresterea biodiversitatii - Reciclarea nutrientilor - Atenuarea debitelor maxime

TRANSPUNEREA SI IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI CADRU

TRANSPUNEREA SI IMPLEMENTAREA TRANSPUNEREA SI IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI CADRUDIRECTIVEI CADRU

Planul de Management Bazinal :Planul de Management Bazinal :

Instrument de planificare in domeniul apelor la nivel de bazin hidrograficInstrument de Instrument de planificareplanificare in in domeniuldomeniul apelorapelor la la nivelnivel de de bazinbazin hidrografichidrografic

Stabileste obiective tinta pe o durata de 6 ani pe baza cunoasterii starii corpurilor de apa;

StabilesteStabileste obiectiveobiective tintatinta pepe o o duratadurata de 6 de 6 aniani pepe bazabaza cunoasteriicunoasterii stariistarii corpurilorcorpurilor de de apaapa;;Propune masuri pentru asigurarea surselor de apa si pentru atingerea “starii bune” a apelorin vederea utilizarii durabile;

PropunePropune masurimasuri pentrupentru asigurareaasigurarea surselorsurselor de de apaapa sisi pentrupentru atingereaatingerea ““stariistarii bunebune”” a a apelorapelorin in vedereavederea utilizariiutilizarii durabiledurabile;;

LegeaLegea Apelor 107/1996, Apelor 107/1996, modificatamodificata sisi completatacompletataprinprin LegeaLegea 310/2004 310/2004 sisi 112/2006112/2006

Page 5: INFORMARE INFORMARE INFORMARE – CONSULTARE ... Consultarea Publicului/Dezbatere publica... · - Cresterea biodiversitatii - Reciclarea nutrientilor - Atenuarea debitelor maxime

RRaspunsaspunsDeciziaDecizia PPresiuneresiune

SStaretareIImpactmpact

RRisculisculNeatingeriiNeatingeriiObiectivuluiObiectivului

OObiectivulbiectivul

Analiza-Evaluare

GospodarireaGospodarirea DurabilaDurabila a Apelora Apelor

Conceptul de management

DezvoltareDezvoltareDurabilaDurabila

DCDC2000/602000/60Corp de Corp de apaapa

unitate elementara

Identificare presiuni - Evaluare Impact - Program de masuri

Page 6: INFORMARE INFORMARE INFORMARE – CONSULTARE ... Consultarea Publicului/Dezbatere publica... · - Cresterea biodiversitatii - Reciclarea nutrientilor - Atenuarea debitelor maxime

Calendarul si programul de lucru (1)2003

Cadrullegislativ (art.3)

2004

Caracterizareabazinului

hidrografic(art.5)

1- Adoptareaprevederilor

legale

2- Identificareaautoritatiilorcompetente

3- Delimitareadistrictelor

hidrografice

2006

Programele de monitoring

integrat(art.8)

1- Analizacaracteristicilor

bazinului hidrogr.

2- Registrul ariilorprotejate

3- Evaluareapresiunilor

semnificative si a impactului

4- Analizaeconomica a utilizarii apei

Proiectarea siimplementarea

noului sistem de monitoring integrat- sub-sisteme

- medii de investigare

- tipuri de programe

- elemente

- frecventa

Publicareacalendarului si a programului de

lucru

Informarea siconsultarea

publicului(art.14)

Page 7: INFORMARE INFORMARE INFORMARE – CONSULTARE ... Consultarea Publicului/Dezbatere publica... · - Cresterea biodiversitatii - Reciclarea nutrientilor - Atenuarea debitelor maxime

2007

Informarea si consultareapublicului(art.14)

2006 2008

2- Publicarea celormai importante

probleme de management

apelor

3- Publicareaprimei versiuni a

Planului de management

2009

Planul de management

(art.13)

2010

Recuperareacosturilor

pentru serviciilede apa (art.9)

Implementareanoului mecanism

financiar

PublicareaPlanului de

management

2015

Atingereaobiectivelor de mediu (art.4)

1-Starea buna a apelor de suprafata

2-Starea buna a apelor subterane

3-Conformarea cu obiectivelepentru ariile

protejate

4-Derogari pentru

atingereaobiectivelor

Calendarul si programul de lucru (2)

1- Publicareacalendarului si a programului de

lucru

Page 8: INFORMARE INFORMARE INFORMARE – CONSULTARE ... Consultarea Publicului/Dezbatere publica... · - Cresterea biodiversitatii - Reciclarea nutrientilor - Atenuarea debitelor maxime

PlanulPlanul de management al de management al bazinuluibazinuluihidrografichidrografic OltOlt

informareinformare

consultareconsultare

obiectivobiectiv

““stareastarea bunabuna a a apelorapelor””

IntroducereIntroducerePrezentareaPrezentarea generalagenerala a a spatiuluispatiului hidrografichidrograficCaracterizareaCaracterizarea apelorapelor de de suprafatasuprafataCaracterizarezaCaracterizareza apelorapelor subteranesubteraneIdentificareaIdentificarea sisi cartareacartarea zonelorzonelor protejateprotejate

CuprinsCuprins

Cap.ICap.I..Cap.IICap.II..Cap.IIICap.III..Cap.IVCap.IV..Cap.VCap.V..Cap.VICap.VI..Cap.VIICap.VII..Cap.VIIICap.VIII..Cap.IXCap.IX..Cap.XCap.X..Cap.XICap.XI..Cap.XIICap.XII..

MonitorizareaMonitorizarea sisi caracterizareacaracterizarea stariistarii apelorapelorObiectiveObiective de de mediumediuAnalizaAnaliza economicaeconomicaProgramePrograme de de masurimasuriExceptiiExceptii de la de la obiectiveleobiectivele de de mediumediuInformareaInformarea, , participareaparticiparea sisi consultareaconsultarea publiculuipubliculuiConcluziiConcluzii

Page 9: INFORMARE INFORMARE INFORMARE – CONSULTARE ... Consultarea Publicului/Dezbatere publica... · - Cresterea biodiversitatii - Reciclarea nutrientilor - Atenuarea debitelor maxime

PresiuniPresiunihidromorfologicehidromorfologice

constructiiconstructii hidrotehnicehidrotehnice((lucrarilucrari de de bararebarare transversaletransversale, , lucrarilucrari dede--a a

lungullungul rauluiraului, , lucrari de regularizare si lucrari de regularizare si consolidare maluri, prize de apa, restitutii, consolidare maluri, prize de apa, restitutii,

folosinte, derivatii, evacuari baraje)folosinte, derivatii, evacuari baraje)

PresiuniPresiuni chimicechimice

punctiformepunctiforme sisi difuzedifuze((exercitateexercitate de de aglomerariaglomerari umaneumane, ,

industrieindustrie sisi agriculturaagricultura))

stareastarea bunabuna a a apelorapelorDC 2000/60/CEDC 2000/60/CE

ObiectiveObiective de de mediumediu :

Page 10: INFORMARE INFORMARE INFORMARE – CONSULTARE ... Consultarea Publicului/Dezbatere publica... · - Cresterea biodiversitatii - Reciclarea nutrientilor - Atenuarea debitelor maxime

Conceptul de “râu continuu ” si conceptul “mai mult spatiu pentru rauri”, pebaza urmatoarelor principii: luarea în considerare a tendinţelor naturale de mobilitate ale albiei fiecarui curs de apa, daca aceasta nu contravine scopului apararii populaţiei si a unor obiectivesocial-economice ;in cazul lucrarilor de regularizare a cursurilor de apa, se va evita, creşterea graduluide artificializare (canalizarea, modificarea geometriei albiei, etc.)lucrarile de barare a cursurilor de apa, mai înalte de 40 cm, vor fi prevazute cu pasaje de trecere pentru fauna acvatica migratoare (exceptii : lipsa solutiilor tehnicfezabile si existenta costurilor disproportionate);asigurarea, în aval de constructiile hidrotehnice, de retentie sau de derivatie, a debitelor minime necesare în albie, în vederea mentinerii unei stari favorabile de conservare a speciilor acvatice de flora si fauna, precum si pentru satisfacereacerintelor de apa .

OM 1163/16 OM 1163/16 iulieiulie 2007 2007 -- reglementeazareglementeaza solutiilesolutiile tehnicetehnice de de proiectareproiectare sisirealizarerealizare a a lucrarilorlucrarilor hidrotehnicehidrotehnice de de amenajareamenajare sisi reamenajarereamenajare a a cursurilorcursurilor de de apaapa

LEGISLATIELEGISLATIELegeaLegea Apelor 106/1996, Apelor 106/1996, modificatamodificata sisi completatacompletata cu cu LegeaLegea 310/2004 310/2004 sisi

112/2006 112/2006 –– elaborareaelaborarea SchemeiSchemei directoaredirectoare de de amenajareamenajare sisi management a management a bazinuluibazinului hidrografichidrografic

Page 11: INFORMARE INFORMARE INFORMARE – CONSULTARE ... Consultarea Publicului/Dezbatere publica... · - Cresterea biodiversitatii - Reciclarea nutrientilor - Atenuarea debitelor maxime

-- Refacerea peisajului naturalRefacerea peisajului natural-- Cresterea biodiversitatii Cresterea biodiversitatii

Imbunatatirea continuitatii transportului Imbunatatirea continuitatii transportului sedimentelorsedimentelor

1.71.7

-- Cresterea biodiversitatii Cresterea biodiversitatii -- Asigurarea cu apa a Asigurarea cu apa a folosintelorfolosintelor

Stabilirea regimului hidrologic pentru lacurile de Stabilirea regimului hidrologic pentru lacurile de acumulare care sa asigure satisfacerea folosintelor de acumulare care sa asigure satisfacerea folosintelor de apa si compatibilitatea acestuia cu cerintele apa si compatibilitatea acestuia cu cerintele ecologiceecologice

1.61.6

HidrologicaHidrologica

-- Diversificarea morfologiei care Diversificarea morfologiei care va conduce la cresterea va conduce la cresterea biodiversitatiibiodiversitatii

Diversificarea structurii malului, a albiei si a Diversificarea structurii malului, a albiei si a habitatelor din lunca inundabilahabitatelor din lunca inundabila

1.51.5

-- Cresterea biodiversitatii Cresterea biodiversitatii -- Reciclarea nutrientilorReciclarea nutrientilor-- Atenuarea debitelor maximeAtenuarea debitelor maxime

Restaurarea zonelor umedeRestaurarea zonelor umede1.41.4

-- Cresterea biodiversitatii Cresterea biodiversitatii -- Cresterea abundentei si Cresterea abundentei si diversitatii biologice si geneticediversitatii biologice si genetice

Capturarea si transportul pestilor migratori, inclusiv Capturarea si transportul pestilor migratori, inclusiv repopularearepopularea

1.3.1.3.

-- Cresterea biodiversitatii Cresterea biodiversitatii -- Imbunatatirea parametrilor de Imbunatatirea parametrilor de stare a apeistare a apei--Refacerea unor habitateRefacerea unor habitate

Indepartarea barierelor transversale si refacerea Indepartarea barierelor transversale si refacerea conectivitatii longitudinale a cursului de apaconectivitatii longitudinale a cursului de apa

1.21.2

-- Cresterea biodiversitatii Cresterea biodiversitatii -- Imbunatatirea parametrilor de Imbunatatirea parametrilor de stare a apeistare a apei

Realizarea unor pasaje de trecere pentru migratia Realizarea unor pasaje de trecere pentru migratia ihtiofauneiihtiofaunei

1.11.1

MorfologicaMorfologicaAmenajariAmenajarihidrotehnicehidrotehnice11

(6)(6)(5)(5)(4)(4)(3)(3)(2)(2)(1)(1)

EficientaEficientaDenumireDenumireNr.Nr.TipulTipul de de presiunepresiune

ActivitatiActivitatiAntropiceAntropice

Nr.crtNr.crt

Familii de masuri care coduc la asigurarea continuitatii longituFamilii de masuri care coduc la asigurarea continuitatii longitudinale si laterale:dinale si laterale:

Page 12: INFORMARE INFORMARE INFORMARE – CONSULTARE ... Consultarea Publicului/Dezbatere publica... · - Cresterea biodiversitatii - Reciclarea nutrientilor - Atenuarea debitelor maxime

0.50.5--3 3 €€/m/m33€€/m/m22IIVolumVolumc 2. Realizarea de canalec 2. Realizarea de canale

55--25 25 €€/m/m33€€/m/m22IIVolumVolumc 1. Terasamentec 1. Terasamente

c. Lucrari de restaurare a reliefului in zona umedac. Lucrari de restaurare a reliefului in zona umeda

800 000 800 000 €€/buc/buc€€/buc/bucII1 buc1 bucb 3. b 3. Uvraj de umplere/golire Uvraj de umplere/golire zona umedazona umeda

150 150 -- 500 500 €€/ml/ml€€/ml/mlIILungimeLungimeb 2. Realocare digurib 2. Realocare diguri

125 125 -- 400 400 €€/ml/ml€€/ml/mlIILungimeLungimeb 1. Realizare digurib 1. Realizare diguri

b. Lucrari pentru delimitarea zonei umedeb. Lucrari pentru delimitarea zonei umede

0.02 0.02 –– 5 5 €€/m/m22mii mii €€/ha/ha€€/m/m22

IISuprafataSuprafataa. Achizitie terena. Achizitie terenRestaurarea zonelor Restaurarea zonelor umedeumede

1.4.1.4.

10 10 €€/Kg/Kg€€IIkgkgb. Repopulareb. Repopulare

1 500 000 1 500 000 –– 2 300 000 2 300 000 €€100 000 100 000 €€ [5][5]

€€IIEE

a. Facilitati de capturare si a. Facilitati de capturare si transport pesti migratoritransport pesti migratori

Capturarea si transportul Capturarea si transportul pestilor migratori, pestilor migratori, inclusiv repopulareainclusiv repopularea

1.31.3

30 30 €€/m/m€€/m/mIILungimeLungimeb. Renaturarea albieib. Renaturarea albiei

25 000 25 000 €€/m /m –– HH obstacol obstacol <3<330 000 30 000 €€/m /m –– 3<H3<H obstacol obstacol <5m<5m6000060000€€/m /m –– HH obstacol obstacol >7m>7m

€€/m/mIIInaltimeInaltimea. Indepartarea barierelora. Indepartarea barierelorIndepartarea barierelor Indepartarea barierelor transversale si refacerea transversale si refacerea conectivitatii conectivitatii longitudinale a cursurilor longitudinale a cursurilor de apade apa

1.2.1.2.

1 000 000 1 000 000 –– 4 000 000 4 000 000 €€€€ /buc/bucIIBucBucc. Lift pentru pestic. Lift pentru pesti10<H10<H obstacol obstacol <60 m<60 m

50 000 50 000 €€/m /m –– HH obstacol obstacol <1.8m<1.8m70 000 70 000 €€/m /m –– HH obstacol obstacol >1.8m>1.8m

€€/m/mIIInaltimeInaltimeb.Pasaj (de ex. de tip Denil Hb.Pasaj (de ex. de tip Denil Hobstacol obstacol <15 m)<15 m)

25 000 25 000 €€/m /m –– HH obstacol obstacol <2,5<2,525 000 25 000 €€/m +3 750 /m +3 750 -- HH obstacol obstacol <2,5<2,5

€€/m/mIIInaltimeInaltimea. Realizarea unui canal in panta a. Realizarea unui canal in panta HH obstacol obstacol <2<2--3 m3 m

RealizareaRealizarea unorunoramenajariamenajari pentrupentrumigratiamigratia ihtiofauneiihtiofaunei

1.1.1.1.

(7)(7)(6)(6)(5)(5)(4)(4)(3)(3)(2)(2)(1)(1)

Cost Cost unitarunitarUMUMCost Cost I/E*I/E*

ElementeElementede costde cost

MasuraMasura specificaspecificaFamilieFamilie de de masurimasuriNr. Nr. crtcrt..

Costuri unitare pentru masurile de imbunatatire a conectivitatiiCosturi unitare pentru masurile de imbunatatire a conectivitatii longitudinale si laterale:longitudinale si laterale:

Page 13: INFORMARE INFORMARE INFORMARE – CONSULTARE ... Consultarea Publicului/Dezbatere publica... · - Cresterea biodiversitatii - Reciclarea nutrientilor - Atenuarea debitelor maxime

5 000 10 000 5 000 10 000 €€/studiu/studiu€€/studiu/studiuIIStudiuStudiua. a. ProiectareaProiectarea regimuluiregimuluisedimentelorsedimentelor

ImbunatatireaImbunatatireacontinuitatiicontinuitatiitransportuluitransportuluisedimentelorsedimentelor

1.7.1.7.

5 000 5 000 –– 10 000 10 000 €€/studiu/studiu€€/studiu/studiuIIStudiuStudiua. Proiectarea regimului a. Proiectarea regimului hidrologic care sa asigure hidrologic care sa asigure debite minime in aval si debite minime in aval si regularizarea nivelului regularizarea nivelului apei in acumulareapei in acumulare

Stabilirea regimului Stabilirea regimului hidrologic lacurile de hidrologic lacurile de acumulare care sa acumulare care sa asigure satisfacerea asigure satisfacerea folosintelor de apa si folosintelor de apa si compatibilitatea cu compatibilitatea cu cerintele ecologicecerintele ecologice

1.6. 1.6.

4 4 €€/copac/copac€€/copac/copacIINumarNumard. d. PlantareaPlantarea de de copacicopaci//arbustiarbusti

30 30 €€/ml/ml€€/ml/mlIILungimeLungimec. Reconectarea bratelor c. Reconectarea bratelor moartemoarte

12 12 €€/ml/ml€€/ml/mlIILungimeLungimeb. Diversificare albie b. Diversificare albie minoraminora

20 20 –– 120 120 €€/ml/ml€€/ml/mlIILungimeLungimea. Renaturare mala. Renaturare malDiversitatea structurii Diversitatea structurii malului, a albiei si a malului, a albiei si a habitatelor din lunca habitatelor din lunca inundabilainundabila

1.5.1.5.

15 000 15 000 €€/an/an11--44€€/pliant, bro/pliant, broşşuraura500500€€/panou publicitar/panou publicitar1000010000€€/ reuniune anuala/ reuniune anuala

MiiMii€€/an/anI+EI+ENr. publicatiiNr. publicatiiNr. panouriNr. panouriNr. reuniuniNr. reuniuni

d. Realizarea de d. Realizarea de materiale materiale informative si informative si consultarea factorilor consultarea factorilor interesatiinteresati

0.10.1--0.2 0.2 €€/m/m22€€/m/m22E E (anua(anua

l)l)

mm22c 3. Intretinerec 3. Intretinere

Page 14: INFORMARE INFORMARE INFORMARE – CONSULTARE ... Consultarea Publicului/Dezbatere publica... · - Cresterea biodiversitatii - Reciclarea nutrientilor - Atenuarea debitelor maxime

Articolul 14Articolul 14 al al Directivei CadruDirectivei Cadru specifica faptul ca Statele Membre trebuie sa incurajeze toate specifica faptul ca Statele Membre trebuie sa incurajeze toate partile interesate, in partile interesate, in implementarea Directivei si in elaborarea planurilor de managemeimplementarea Directivei si in elaborarea planurilor de management pe bazin hidrografic. De asemenea, Statele nt pe bazin hidrografic. De asemenea, Statele Membre trebuie sa informeze si sa consulte publicul, inclusiv utMembre trebuie sa informeze si sa consulte publicul, inclusiv utilizatorii, in special despre : calendarul si ilizatorii, in special despre : calendarul si programul de lucru pentru elaborarea planurilor de management baprogramul de lucru pentru elaborarea planurilor de management bazinal si despre rolul consultarii publicului, zinal si despre rolul consultarii publicului, imagimagineainea de de ansambluansamblu a a problemelorproblemelor semnificativesemnificative in in managementulmanagementul apeiapei , , draftuldraftul planuluiplanului de management de management pepebazinbazin hidrografichidrografic..

INFORMAREA SI PARTICIPAREA PUBLICULUIINFORMAREA SI PARTICIPAREA PUBLICULUI

informareinformareconsultareconsultare

obiectivobiectiv

““stareastarea bunabuna a a apelorapelor””

Cine, cum Cine, cum sisi de de cece??

CeCe esteeste participareaparticipareapubliculuipublicului ??

ImplicareaImplicarea publiculuipublicului in in luarealuarea deciziilordeciziilor de de gospodarireagospodarirea apelorapelor

De ce participarea De ce participarea publicului ?publicului ?

Cum ?Cum ?

Elaborarea unui plan de management Elaborarea unui plan de management realist si implementarea acestuia cu realist si implementarea acestuia cu successucces

ComitetComitet de de BazinBazin, website, , website, brosuribrosuri, , spoturispoturiTV, TV, articolearticole in in presapresa, workshop, workshop--uriuri

Page 15: INFORMARE INFORMARE INFORMARE – CONSULTARE ... Consultarea Publicului/Dezbatere publica... · - Cresterea biodiversitatii - Reciclarea nutrientilor - Atenuarea debitelor maxime

Programele de masuri – coroborate cu alteprocese de planificare in cadrul folosintelorde apa, precum si cu mecanismele de finantare

INFORMAREA, PARTICIPAREA SI CONSULTAREA PUBLICULUIINFORMAREA, PARTICIPAREA SI CONSULTAREA PUBLICULUI Cine, cum Cine, cum sisi de de cece??

CONSULTAREA PUBLICULUICONSULTAREA PUBLICULUI

OrganizareOrganizare intalniriintalniri

18 18 septsept. . 20082008

IntalnireIntalnire informareinformare--consultareconsultare privindprivind programulprogramul de de masurimasuripentrupentru diminuareadiminuarea efectelorefectelor presiunilorpresiunilor din din agriculturaagricultura pentrupentru

imbunatatireaimbunatatirea stariistarii apelorapelor

GrupGrup tinta:autoritatitinta:autoritati locale locale sisiregionaleregionale, , agentiagenti econ. econ.

agricoliagricoli, ONG, etc, ONG, etc

11 11 novnov. . 20082008

IntalnireIntalnire informareinformare--consultareconsultare privindprivind programulprogramul de de masurimasuripentrupentru diminuareadiminuarea efectelorefectelor presiunilorpresiunilor cauzatecauzate de de efluentiiefluentii

aglomerariloraglomerarilor umaneumane pentrupentru imbunatatireaimbunatatirea stariistarii apelorapelor

GrupGrup tinta:autoritatitinta:autoritati locale, locale, operatorioperatori de de serviciiservicii de de apaapa, ,

agentiagenti economicieconomici, ONG, etc, ONG, etc

21 21 novnov. . 20082008

IntalnireIntalnire informareinformare--consultareconsultare privindprivind programulprogramul de de masurimasuripentrupentru diminuareadiminuarea efectelorefectelor presiunilorpresiunilor cauzatecauzate de de alterarilealterarile

hidromorfologicehidromorfologice pentrupentru imbunatatireaimbunatatirea stariistarii apelorapelor

28 28 octoct. . 20082008

IntalnireIntalnire informareinformare--consultareconsultare privindprivind programulprogramul de de masurimasuripentrupentru diminuareadiminuarea efectelorefectelor presiunilorpresiunilor cauzatecauzate de de activitatileactivitatile

industrialeindustriale pentrupentru imbunatatireaimbunatatirea stariistarii apelorapelor

PublicarePublicare pepe site, site, articolearticole in in presapresa, , comunicatecomunicate de de presapresa

GrupGrup tinta:autoritatitinta:autoritati locale, locale, HidroelectricaHidroelectrica, , unitatiunitati

piscicolepiscicole, ONG, etc, ONG, etc

GrupGrup tinta:autoritatitinta:autoritati locale, locale, agentiagenti economicieconomici industrialiindustriali, ,

ONG, etcONG, etc

Page 16: INFORMARE INFORMARE INFORMARE – CONSULTARE ... Consultarea Publicului/Dezbatere publica... · - Cresterea biodiversitatii - Reciclarea nutrientilor - Atenuarea debitelor maxime

INFORMAREA, PARTICIPAREA SI CONSULTAREA PUBLICULUIINFORMAREA, PARTICIPAREA SI CONSULTAREA PUBLICULUI Cine, cum Cine, cum sisi de de cece??

CONSULTAREA PUBLICULUICONSULTAREA PUBLICULUI

TransmitereTransmitere sprespre actualizareactualizare sisi validarevalidareprogrameprograme de de masurimasuri

IdentificareaIdentificarea celorcelor maimai importanteimportanteproblemeprobleme de de gospodarireagospodarirea apelorapelor din din

bazinbazin

RaspunsRaspuns

PublicareaPublicarea pepe site a site a DraftuluiDraftului PlanuluiPlanului de management al de management al bazinuluibazinuluihidrografichidrografic Olt Olt –– 22.12.200822.12.2008

Page 17: INFORMARE INFORMARE INFORMARE – CONSULTARE ... Consultarea Publicului/Dezbatere publica... · - Cresterea biodiversitatii - Reciclarea nutrientilor - Atenuarea debitelor maxime

INFORMAREA, PARTICIPAREA SI CONSULTAREA PUBLICULUIINFORMAREA, PARTICIPAREA SI CONSULTAREA PUBLICULUI Cine, cum Cine, cum sisi de de cece??

CONSULTAREA PUBLICULUICONSULTAREA PUBLICULUI

a) Nu b) Nu stiu

2. Sunteti de acord cu valorile de investitii prevazute pentru fiecare masura aferenta pentru institutia dumneavoastra ?

a) Da b) Nu: Motivati___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________c) Nu stiu

7. Considerati ca este necesara includerea si a altor masuri, pentru institutia

dumneavoastra, in vederea conformarii cu legislatia in vigoare privind factorulde mediu – apa, tinand cont si de propria dumneavoastra strategie de dezvoltare pe termen mediu si lung ? a) Nu b) Da - va rugam sa specificati aceste masuri, termenul de implementare, costul sisursa de finantare pentru fiecare dintre ele ________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________c) Nu stiu

8. Ce masuri din cadrul proiectului Planului de Management Bazinal considerati ca ar fi prioritare ? Nu stiu

9. Care dintre urmatoarele raspunsuri descriu cel mai bine opinia dvs. in ceea ce priveste proiectul Planului de Management Bazinal si implicit al programului de masuri? a) sunt de acord; b) sunt de acord intr-o anumita masura; c) nu sunt nici de acord, nici nu ma opun; d) ma opun intr-o oarecare masura; e) ma opun.

10. Care sunt motivele pentru care NU ati alege sa sustineti implementarea

Planului de Management Bazinal? (pentru raspunsurile d sau e la intrebarea 9) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Sunteti informat ca Planul de Management al Bazinului/Spatiului Hidrografic va

avea caracter legislativ obligatoriu (va fi aprobat prin HG, conform Legii Apelor nr.107/1996,modificata de Legea 310/2004).

a) Da b) Nu

12 In situatia in care corpurile de apa din bazinul hidrografic in care va desfasurati

activitatea nu vor atinge starea buna prin aplicarea masurilor de baza, sunteti de acord sa sustineti financiar implementare unor masuri suplimentare? a) Da; b) Nu; c) In anumite conditii (va rugam mentionati) _______________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Puteti identifica si alte surse de finantare pentru realizarea masurilor suplimentare decat cele mentionate in proiectul Planului de Management al Bazinului/Spatiului Hidrografic?

Nu

14. Care este principala dumneavoastra preocupare referitoare la protectia apelor? Realizarea epurarii apelor uzate deversate in sistemul de canalizare

15. Credeti ca este important?

a) sa fiti informat si consultat despre proiectul Planului de Management Bazinal ? b) sa aveti o legatura directa si permanenta cu autoritatile in domeniul

gospodaririi apelor ? c) sa participati activ in dezvoltarea programului de masuri si a Planului de

Management Bazinal?

16. Considerati ca exista informatii disponibile pentru public, suficiente pentruinformarea, consultarea si partciparea activa a dumnevoastra?

a) Da; b) Nu; Daca raspunsul este Nu, va rugam completati cu sugestiile dumneavoastra. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

17. Care sunt metodele de informare pe care le preferati?

a) website; b) e-mail; c) scrisori; d) brosuri/pliante; e) intalniri organizate; f) altele.

18. Cum apreciati activitatea autoritatilor de gospodarire a apelor in implicarea

Dumneavoastra la elaborarea proiectului Planului de Management alBazinului/Spatiului Hidrografic? a) nesatisfacatoare: motivati__________________________________________

b) satisfacatoare: motivati ce ar mai trebui facut________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________c) moderata: c) buna: d) foarte buna: evidentiati aspectele deosebite_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19. Cum apreciati intreaga dumneavoastra activitate si a celorlalte persoane de a

indeplini cerintele Directivei Cadru a Apei in scopul de a avea ape curatepentru noi si generatiile viitoare? a) usor de realizat; b) acceptabila; c) dificila; d) nerealizabila - argumentati:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20. Alte probleme, recomandari si sugestii privind Planul de Management al Bazinului/Spatiului Hidrografic Nu sunt

ChestionarChestionar privindprivind elaborareaelaborareaDraftuluiDraftului PlanuluiPlanului de management de management al al bazinuluibazinului hidrografichidrografic OltOlt

transmistransmis sprespre completarecompletareagentiloragentilor economicieconomici RaspunsRaspuns

Page 18: INFORMARE INFORMARE INFORMARE – CONSULTARE ... Consultarea Publicului/Dezbatere publica... · - Cresterea biodiversitatii - Reciclarea nutrientilor - Atenuarea debitelor maxime

Sa Sa redamredam naturiinaturii cece ii--am am luatluat : : sanatateasanatatea!!