Implementarea dezvoltării regionale

32
Manfred Hellmich Manager superior Agenția Tehnologică CzechINVENT 25 iulie 2011 Implementarea dezvoltării regionale Transferul experienţei cehe întru susţinerea dezvoltării regionale din Republica Moldova

description

Transferul experienţei cehe întru susţinerea dezvoltării regionale din Republica Manfred Hellmich Manager superior Agenția Tehnologică CzechINVENT 25 iulie 2011

Transcript of Implementarea dezvoltării regionale

Page 1: Implementarea dezvoltării regionale

Manfred HellmichManager superiorAgenția Tehnologică CzechINVENT25 iulie 2011

Implementareadezvoltării regionale

Transferul experienţei cehe întru susţinereadezvoltării regionale din Republica Moldova

Page 2: Implementarea dezvoltării regionale

2

Cuprins

Principii de implementare

Finanţarea dezvoltării regionale

Documente de dezvoltare

Proiecte de dezvoltare

Marketing regional

Exemple de proiecte și activităţi

Condiții de implementare

Discuţii

Page 3: Implementarea dezvoltării regionale

3

Cinci principii de implementare:

Concentrare pe efect (definirea obiectivelor, stabilirea unui sistem de evaluare care să indice progresul schimbărilor).

Verificarea importanţei (prioritatea acordată de către implementator şi beneficiari).

Implicarea persoanelor/părţilor interesate adecvate (atât executori, cât şi susţinători).

Verificarea încrederii în procesul de schimbare și în persoanele implicate (competenţă, relaţii interpersonale…).

Crearea atmosferei adecvate și planificarea corespunzătoare (poate eşua doar un proces planificat superificial).

Principii de implementare

Page 4: Implementarea dezvoltării regionale

4

Implementarea strategiilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare înseamnă realizarea schimbării.

Schimbarea este un proces constant şi continuu (de obicei, schimbarea nu se încheie imediat după terminarea activităţii).

Modificările şi transformările trebuie planificate şi realizate cu efect.

Implementarea înseamnă a face faţă abordărilor susţinătorilor şi adversarilor schimbării (acest fapt nu poate fi subestimat) - managerii schimbării trebuie să poată rezolva problema complexităţii şi diversităţii acesteia.

Principii de implementare

Page 5: Implementarea dezvoltării regionale

5

Documente de dezvoltare

Principiile politicii regionale sunt incluse în strategii și planuri

Au forma unor politici, strategii, programe, concepte, planuri...

Stabilesc regulile pentru activităţi sistematice/metodice de dezvoltare.

Sunt definite la nivel teritorial pentru stat, regiuni, municipalități.

Sunt aranjate în ordine ierarhică şi sunt conectate între ele.

Sunt elaborate pentru anumite perioade.

Sunt discutate în şedinţe publice, aprobate la nivelul politic corespunzător, apoi devin obligatorii.

Page 6: Implementarea dezvoltării regionale

6

Conţin descrierea situaţiei actuale, obiectivele strategice, priorităţile, măsurile şi modul de implementare.

Sunt, de obicei, multi-disciplinare şi multi-anuale. Implementarea se face în conformitate cu normele

aprobate. Implementarea măsurilor programului este finanţată în

principal din surse publice. Execuţia este monitorizată continuu. Sunt actualizate în legătură cu schimbările din mediul

economic şi social. Măsurile programului sunt implementate prin proiecte.

Documente de dezvoltare

Page 7: Implementarea dezvoltării regionale

7

Programarea / planificarea înseamnă stabilirea obiectivelor, a modului și a termenilor de atingere a obiectivelor, precum și a modului de implementare (din punct de vedere instituţional, al personalului, material, financiar...)

Necesită o abordare profesionistă:- cunoaşterea problemelor,- previziune și conştientizare optimă,- capacitatea de a analiza şi anticipa,- evaluarea avantajelor, oportunităţilor şi riscurilor,- creativitate şi capacitatea de a recunoaşte alternativele, - munca în echipă şi capacitatea de a coordona şi comunica,- reacţie de răspuns și evaluare continuă.

Documente de dezvoltare

Page 8: Implementarea dezvoltării regionale

8

Exemple de documente de dezvoltare din Cehia Politica naţională în domeniul social Politica naţională în domeniul energiei Strategia de dezvoltare durabilă a Cehiei Strategia de creştere economică a Cehiei Strategia de dezvoltare a resurselor umane a Cehiei Strategia Cehiei în domeniul turismului Strategia de dezvoltare regională a Cehiei Programe operaţionale tematice (obligatorii pentru FS) Programul de dezvoltare rurală a Cehiei Programe de dezvoltare regională etc.

Documente de dezvoltare

Page 9: Implementarea dezvoltării regionale

9

Perioada de programare: 2007 - 2013

24 de programe operaţionale

Programe operaţionale cehe

Documente de dezvoltare

Page 10: Implementarea dezvoltării regionale

10

Finanţarea Principiul adiționalității:- subvenţiile naţionale sau regionale sunt completate de fondurile

solicitantului sau ale partenerului său,- fondurile UE doar completează fondurile publice cehe și mijloacele

financiare ale solicitantului, nu le înlocuiesc!!!

Forme de finanţare:- suport direct (împrumut nerambursabil, dacă condiţiile au fost

îndeplinite),- împrumuturi preferenţiale, - subvenţionarea dobânzilor, - garanţii bancare, - participare la capital de risc (întreprinderi),- alte subvenţii acordate în situaţii de urgenţă (dezastre naturale,

conflicte militare...).susţinute din fonduri publice

Page 11: Implementarea dezvoltării regionale

11

Finanţarea

Instrumente financiare

Bugetul şi fondurile de stat

Bugetul şi programele regionale

Bugetul şi programele locale

Împrumuturile bancare (susţinute de stat şi UE)

Fondurile structurale şi celelalte programe ale UE

Alte subvenţii (fonduri şi programe internaţionale, fundaţii,

sponsorizări private, etc.)

Page 12: Implementarea dezvoltării regionale

12

Fond structural 2007 - 2013

Fonduri structurale ale UE pentru dezvoltarea regională în CehiaObiective prioritare pentru 2007 - 2013

Ob. 1 Convergența – nivelelor economice şi sociale regionale (dezvoltarea afacerilor, creşterea PIB-ului, stimularea cercetării şi inovării, protecţia mediului, infrastructura tehnică și de transport, economisirea energiei, dezvoltarea oraşelor şi a zonelor rurale, progresul educaţiei etc.).

Ob. 2 Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă

Ob. 3 Cooperare teritorială europeană

Finanţarea

(Praga)

Page 13: Implementarea dezvoltării regionale

13

ProiectulMăsurile programului sunt implementate prin proiecte.

Proiectul reprezintă: un set de activităţi parţiale care se desfăşoară treptat şi care

au ca scop atingerea obiectivului dat, un set de operaţiuni parţiale efectuate consecutiv (în serie)

şi/sau simultan (în paralel), cu relaţii diferite între ele (moduri și intensitate diferită),

în general un eveniment unic, definit de resurse temporale, financiare, de personal şi de alt gen,

de obicei unic, cu un anumit grad de incertitudine şi risc, poate fi tangibil sau intangibil şi nu înseamnă muncă de

rutină (activităţi repetate periodic).

Page 14: Implementarea dezvoltării regionale

14

Ce reprezintă un proiect?

Respectarea obiectivelor, priorităţilor şi măsurilor

programului de dezvoltare.

Resurse (umane, materiale, financiare, de timp).

Documentaţia de proiect.

Abordarea sistemică.

Management şi supraveghere.

Mijloace tehnice.

Evaluarea situaţiei şi reacţia de răspuns.

Proiectul

Page 15: Implementarea dezvoltării regionale

15

Proiectul

Intenţiarealizarea

unei schimbări

Analiza fezabilitateaEvaluarea

Sinteza propunerea

soluţiei

Implementarea

Funcționarea

Aprobarea

Ciclul proiectului:Ciclul proiectului:

Page 16: Implementarea dezvoltării regionale

16

Proiectul

Condiţii pentru cei care solicită asistenţă pentru susţinerea propriilor proiectelor de dezvoltare:

participare la concursul pentru finanţare publică,

nu există nici un drept legal la vreo subvenţie,

acceptarea regulilor instituţiei care oferă subvenţii,

obligaţia cofinanţării,

coerenţa proiectului cu programul de dezvoltare,

cooperare cu instituţia care oferă subvenţii (verificări,

rapoarte),

durabilitate după implementare (garanţia funcţionării).

Page 17: Implementarea dezvoltării regionale

17

Marketing regional Marketingul este punctul central al tuturor activităţilor

efectuate pentru a satisface cerinţele pieţelor existente şi potenţiale.

Regiunile şi municipalităţile concurează între ele. Marketingul regional contribuie la soluţionarea

problemelor regionale (gestionarea şi coordonarea problemelor economice, sociale şi de mediu) şi oferă clienţilor (cetăţeni, vizitatori, antreprenori, intermediari...) produse şi servicii regionale

Este o funcţie managerială, care se referă la vânzare, preţuri, promovare, distribuţie, contractare etc.

Un sistem integrat de marketing este caracterizat prin planificare, aplicare şi control coordonat.

Page 18: Implementarea dezvoltării regionale

18

Exemple de proiecte

Alimentarea cu apă potabilă a localităţilor

Oraşul Vyšší Brod – Regiunea Boemia de SudActivităţi principale – forarea şi echiparea a 3 sonde noi, reconstrucţia a 2 stații de tratare a apei, rezervoare şi conducte principale, punerea în funcţiune a noului sistem de control.Costul total – 19 697 900 CZK (804 000 €)Grant al UE – 14 623 450 CZK (596 900 €) - 74,24% Perioada de implementare – 09.2005 – 07.2006Efect – apă potabilă de calitate înaltă pentru 2 250 de locuitori

Page 19: Implementarea dezvoltării regionale

19

Exemple de proiecteAlimentarea cu apă potabilă a oraşului Vyšší Brod

Page 20: Implementarea dezvoltării regionale

20

Exemple de proiecte

Utilizarea unor mici turbine de apă pentru a produce energie electrică într-o fostă moară

Oraşul Dolní PočerniceActivităţi principale – reglarea debitului de apă spre camera turbinelor, montarea a două turbine, instalaţie electricăCost total – 145 000 CZK (5 500 €)Fără grant – doar din bugetul municipal, cu cooperarea UT din Praga (invenţie şi aplicaţie a UT din Praga)Perioada de implementare - 03.2011Efect – proiect-pilot pentru localităţi, exemplu de inovaţie, utilizarea resurselor regenerabile de energie, iluminarea unui monument istoric (moară de apă din secolul 19)

Page 21: Implementarea dezvoltării regionale

21

Exemple de proiecteTurbină pentru producerea energiei electrice - DVE 120 - 3 kWh/zi

Noul proiect fără generatorul electric

Page 22: Implementarea dezvoltării regionale

22

Exemple de proiecte

Page 23: Implementarea dezvoltării regionale

23

Rolul statului Crearea în ţară a unui mediu adecvat pentru economia

de piaţă (schimbarea mediului). Implementarea politicii economice prin intermediul legilor

și a organelor legislative şi executive, care au atribuţia de a decide, gestiona, supraveghea şi pune în aplicare normele.

Gestionarea resurselor publice. Evitarea conflictelor (pace socială şi relaţii

internaţionale). Dezvoltarea relaţiilor și alianţelor externe - promovarea

intereselor naţionale şi folosirea oportunităţilor care apar, prin utilizarea unei diplomaţii externe adecvate.

Page 24: Implementarea dezvoltării regionale

24

Politica economică de stat Defineşte normele de piaţă şi ajustează relaţiile dintre

participanţii la mediul de afaceri (executare, coordonare, suport).

Cuprinde un număr mare de politici individuale (de ex. structurale, fiscale, monetare, sociale, de mediu...).

Obiective: - creşteres economică,- nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă,- stabilitatea preţurilor,- echilibrul extern al economiei. Există diverse instrumente pentru atingerea

obiectivelor - de sistem (calitative) și comune, care răspund la schimbări imediate (cantitative).

Page 25: Implementarea dezvoltării regionale

25

Ponderea cunoaşterii în economiile avansate este în creştere, dând naştere termenului ”economia bazată pe cunoaştere”.

Aceasta se concentrează pe:- stimularea economică şi legislativă a aplicării cunoştinţelor

(sporirea valorii adăugate, protecţia proprietăţii intelectuale, controlul calităţii...),- educaţie şi utilizarea optimă a potenţialului uman,

- ameliorarea infrastructurii informaţiilor şi comunicaţiilor, precum şi a accesului la aceasta,

- adaptarea cercetării, dezvoltării și inovării la nevoile pieţei şi societăţii,

- interconectarea internaţională a sistemelor de administrare, educaţie, informare, cercetare, dezvoltare, inovare şi de alt tip.

Economia bazată pe cunoaştere

Page 26: Implementarea dezvoltării regionale

26

Condiţia de bază a dezvoltării este utilizarea deliberată şi eficientă a tuturor resurselor și rezultatelor procesului de cercetare şi dezvoltare.

Aceste rezultate (descoperirea de noi materiale, progresul tehnologic) se numesc invenţii, iar aplicarea lor practică în diferite sectoare economice este numită inovaţie.

Exemple de inovaţii:- obţinerea unui nou produs sau material,- îmbunătăţirea unui produs sau material existent,- introducerea de noi procese de producţie sau organizare,- utilizarea unor noi surse de energie,- accesul la o nouă piaţă, etc.

Invenţii și inovaţii

Page 27: Implementarea dezvoltării regionale

27

Exemplu de proiect regional inovator

Logistică alimentară - furnizarea de produse alimentare locale prin intermediul unor soluţii individuale de transport şi distribuţie (2002 - 2005) Regiunea: Sudul Finlandei Obiective:IMM-uri şi antreprenori din sectorul alimentar (măcelari, brutari, producători de fructe şi legume, fabrici de conserve și produse lactate) erau în căutarea unor soluţii logistice comune pentru transportarea producţiei către clienţii lor (restaurante și magazine) din capitală.Crearea unui model pentru a defini emisiile în mediul ambiant legate de produsele alimentare locale şi investigarea promovării acestor produse în funcţie de eficienţa ecologică a logisticii. 

Page 28: Implementarea dezvoltării regionale

28

Exemplu de proiect regional inovator

Parteneri: Universitate, asociaţie de informare privind alimentele, centru de afaceri

 

Rezultate: Reducerea costurilor de transport pentru toţi O mai bună cooperare între antreprenori Identificarea clienţilor noi Mai mulţi clienţi mulţumiţi Un nou sistem de comandă online a fost dezvoltat şi

experimentat în 10 companii și mai multe soluţii specifice de logistică, inclusiv depozitare, au fost elaborate şi experimentate în 28 de companii de top

Page 29: Implementarea dezvoltării regionale

29

Exemplu de proiect regional inovator

Page 30: Implementarea dezvoltării regionale

30

Calitatea mediului

Evaluare în funcţie de diverse aspecte:

Legislaţia - claritate, utilitate, aplicare...

Administraţia de stat – îndeplinirea profesionistă a sarcinilor privind impozitele, siguranţa, susţinerea întreprinderilor, achiziţii publice, raportare, aplicarea legii, probleme sociale, cooperarea cu sectorul privat şi non-profit, depistarea actelor de corupţie...

Finanţarea - alocarea eficientă a finanţării, respectarea politicii bugetare, supravegherea pieţelor financiare...

Impozitarea – stabilirea unor impozite acceptabile, încasarea eficientă a impozitelor...

Page 31: Implementarea dezvoltării regionale

31

Calitatea mediului Infrastructura tehnică – disponibilitatea reţelelor de

energie electrică, apă, comunicaţii, a infrastructurii de transport...

Facilităţi și servicii publice – funcţionarea autorităţilor locale (auto-guvernare),

Cultura – activităţi culturale, sportive şi de agrement accesibile, sprijinirea activităţilor societăţii civile, păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor, promovarea eticii...

E nevoie de un mediu favorabil pentru o dezvoltare echilibrată

Page 32: Implementarea dezvoltării regionale

32

Vă mulţumim pentru atenţie!

Vă mulţumim pentru participarea la discuţii