Împământarea

Click here to load reader

 • date post

  14-Jun-2020
 • Category

  Mobile

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Merge bine cu Librera Reader modul Rezervați text reflow pe telefoanele mobile.

Transcript of Împământarea

burebista2012.blogspot.com

ADEVĂRUL NE VA ELIBERA: Împământarea Luminii

20-26 minutes

Steve Rother / Semnale de Lumină

Pentru a vă permite vouă îns,ivă pur s,i simplu să fit,i, am dori să inspirat,i adânc, o inspirat,ie a Pământului, într-un trup fizic, numai o clipă s,i îngăduit,i-vă doar să fit,i aici, în acest moment, chiar acum. Odată cu prevederea s,i as,teptarea a ceea ce va fi, este foarte us,or pentru fiint,ele umane să recadă în trecut, sau să se proiecteze în viitor. Numai unul dintre acestea trei — trecut, prezent s,i viitor este real. Acesta este chiar Acum. Amintirile voastre referitoare la trecut sunt foarte reale, însă nu putet,i trăi în ele. Sperant,ele cu privire la viitor sunt foarte reale s,i importante, însă nu putet,i trăi nici în ele. Putet,i trăi aici, chiar acum s,i îmbina cele trei.

Vă rugăm să vă străduit,i să nu trăit,i numai în timpul prezent, fiindcă aceasta va deveni o provocare extremă. Majoritatea dintre voi vă creat,i efectiv calea, atunci când facet,i planuri, nutrit,i sperant,e sau creat,i ceva. Dacă suntet,i ocupat,i să vă bucurat,i de acest moment, vă rugăm să înt,eleget,i că acum este o îmbinare a acestora: trecut, prezent s,i viitor.

Nu este alb s,i negru, astfel că nu putet,i alege unul singur; e o reunire a celor trei. Vom vorbi mai mult despre aceasta, pe măsură ce avansăm. Pentru început, haidet,i să recapitulăm s,i vă voi spune de ce se petrec schimbări s,i de ce percept,ia voastră asupra timpului, în calitate de fiint,e umane, se va modifica foarte curând.

Dorim să reîmbinăm câteva piese diferite despre care am vorbit înainte. Acum va fi mai us,or de înt,eles, fiindcă suntet,i deja familiarizat,i cu mare parte dintre ele. Chiar dacă s-ar putea să nu s,tit,i precis cum se încadrează în viat,a voastră de zi cu zi, at,i acceptat în viet,ile voastre mult din ceea ce am vorbit, drept adevăr, fapt care a creat baza pentru evolut,ia unei noi fiint,e umane. Totul se petrece pe întreaga planetă, deoarece acum sunt vremurile în care fiint,ele umane îs,i aduc mai mult din propriul spirit în trupul fizic, decât oricând înainte.

Evolut,ia fizică

Câteva modificări fizice se produc pentru a ne adapta mai bine acestei schimbări energetice, care afectează fiecare fiint,ă umană de pe planetă. Corpul vostru fizic începe acum să se modifice, însă va mai dura probabil cât,iva ani până când comunitatea medicală va putea evalua cantitativ aceste schimbări; este caracteristic pentru comunităt,ile medicale să avanseze foarte încet, în mod deliberat. Mare parte dintre evenimentele la care vă as,teptat,i, din cadrul a ceea ce numit,i Înălt,are, sunt posibile dacă putet,i aduce această lumină într-un trup fizic, care se află în jurul Pământului.

Redistribuirea apei

Da, întotdeauna vet,i avea limitări. Suntet,i de această parte a voalului, as,adar trebuie să vă încadrat,i în linia temporală. Cu toate că linia temporală poate fi schimbată – după cum bine s,tit,i, întrucât tocmai at,i modificat linia temporală a Pământului, ce urma să se încheie în jurul anului 2012. Deja at,i modificat acea situat,ie; însă, da, încă trăit,i experient,a multor lucruri care urmau să provoace sfârs,itul.

Un număr atât de mare dintre modificările s,i transformările pe care le vedet,i pe planeta voastră – având în special legătură cu redistribuirea apei s,i cu reechilibrarea planetei – se petrec zilnic, în aceste vremuri. Stabilit,i, de asemenea, atât de multe conexiuni cu energia pe care o numit,i apă, dar, cu toate acestea, nu o clasificat,i drept energie, chiar dacă ea corespunde tuturor clasificărilor asupra a ceea ce identificat,i drept energie. Apa există de ambele părt,i ale voalului, la fel ca s,i întreaga energie.

At,i fost în măsură să purtat,i spiritul sinelui vostru superior în trupul vostru fizic, în mare parte datorită cantităt,ii de energie a apei pe care o cont,inet,i în corpurile voastre. Aceasta începe să se modifice, întrucât este unul dintre atributele fizice care vor fi evaluate cantitativ s,i măsurate cu mare us,urint,ă, pe măsură ce timpul înaintează, pentru fiint,ele umane.

Vă simt,it,i bine cu o anumită cantitate de apă, însă această apă va aduce, de asemenea, împământarea în planeta fizică. Nivelurile voastre emot,ionale sunt efectiv atas,ate de apa fizică. Este vorba despre modul în care prelucrat,i emot,iile prin corp s,i despre modul în care receptat,i emot,iile din partea altor persoane, prin corp. At,i fost vreodată la teatru, s,tiind perfect că sunt alte persoane as,ezate în spatele vostru, însă neacordându-le nicio atent,ie? Apoi, dintr-o dată, simt,it,i că cineva se întoarce s,i prives,te exact în ochii cuiva care at,intes,te partea din spate a capului vostru, de parcă i-at,i vedea? Aceasta are loc prin apă. Ceea ce se petrece acum este începutul funct,ionării trupului fizic cu procente mai reduse de apă. Vă putet,i literalmente schimba cantitatea de apă chiar s,i cu 20%, în decursul următorilor 50 de ani. Aceasta este o modificare importantă pentru omenire s,i va conduce la numeroase atribute variate, iar despre unele dintre acestea dorim să vorbim astăzi.

Cantitatea de apă din trupul vostru fizic se va reduce s,i, as,adar, expunerea voastră excesivă la emot,ii se va diminua, la rândul ei. La început, ori de câte ori fiint,ele umane se schimbă la un nivel energetic, se manifestă o rezistent,ă la schimbare; vă este caracteristic să prindet,i strâns s,i să încercat,i a vă agăt,a de fiecare parte din voi îns,ivă. Mult,i dintre voi simt,it,i că nu vă putet,i controla emot,iile. Mare parte a acestei situat,ii are legătură cu aceste schimbări care se instaurează în toată omenirea. Mult,i dintre voi pot simt,i că fac totul în chip corect: viat,a vă este pe calea cea bună, iar spiritul vă este împăcat, cu toate acestea tot timpul suntet,i mânios,i, nelinis,tit,i sau rănit,i. Probabil că simt,it,i lucruri pe care nu le-at,i mai trăit înainte. Acest lucru e adevărat, întrucât este parte a schimbărilor care se petrec. Haidet,i să mai explicăm ceva.

Am afirmat, de mult timp, că fiint,ele umane de pe această planetă devin cristaline, din punctul de vedere al structurii. De asemenea, recent am sust,inut că structura atomică propriu-zisă, a elementului pe care îl numit,i carbon este pe punctul de a se modifica. Toate sunt parte a aceleias,i schimbări pe care o vet,i trăi ca experient,ă în trupurile voastre fizice, întrucât suntet,i creaturi pe bază de carbon. Carbonul s,i apa, modificându-se în acelas,i timp, vă vor permite să evoluat,i înspre noi niveluri, extrem de repede.

Aceasta va constitui s,i o provocare, bineînt,eles. Pare, de asemenea, că tocmai când v-at,i regăsit stabilitatea, covoras,ul de sub picioare vă alunecă brusc. Voi, numai ce at,i învăt,at regulile jocului, iar regulile se schimbă din nou. Este caracteristic pentru procesul vostru de evolut,ie. As,teptat,i, as,teptat,i, as,teptat,i... vă sprijinit,i de orice, apoi sărit,i brusc înainte. Acest salt înainte a fost deja init,iat de mult,i dintre voi. Haidet,i să vorbim mai întâi despre cum va fi viat,a, atunci când vet,i avea mai put,ină apă în corpul fizic.

Cristalizarea trupului

Devenit,i cristalini, din punctul de vedere al structurii. La un moment dat, acest fapt va fi efectiv descoperit, la nivel s,tiint,ific, cu privire la structurile membranelor celulare ale fiint,ei voastre fizice. S-a manifestat deja în Botanică s,i în lumea insectelor, va fi foarte curând descoperit în cadrul lumii animale s,i al lumii umane. Va fi atestat; însă ce se poate spune despre cristale? Care sunt unele dintre proprietăt,ile pe care cristalele le det,in s,i de care voi nu at,i beneficiat până în acest moment? Cristalul este caracterizat prin cea mai înaltă vibrat,ie în cadrul regnului mineral s,i este o parte a voastră, în acelas,i mod în care Pământul este parte din voi. Întrucât fiint,ele umane sunt caracterizate de cea mai înaltă vibrat,ie din cadrul regnului animal, voi rezonat,i adesea cu structura cristalină a cristalelor, pe care le considerat,i minerale, deoarece ele det,in cea mai înaltă vibrat,ie din cadrul a ceea ce voi numit,i materia minerală sau a Pământului.

Aceasta a creat o conexiune s,i v-a extins viet,ile mai mult decât suntet,i în măsură să apreciat,i. Atunci când intrat,i într-o cameră, acolo se pot afla toate felurile de ornamente s,i bibelouri, trofee favorite, precum s,i tablouri s,i fotografii pe perete, la care să vă uitat,i. De care anume suntet,i atras,i? În general, vet,i fi atras,i, în primul rând, de cele care au legătură cu cristalele. Dacă un cristal va fi as,ezat acolo, cel mai probabil vet,i traversa camera, îl vet,i ridica doar pentru a-l t,ine în mână s,i pentru a privi scânteile de lumină care izvorăsc din el s,i dansează împrejur. Acel moment are însemnătate pentru voi s,i vă modifică structura; vă ajută să vă transmutat,i.

Pe această planetă, femeile ating de obicei vârste mai înaintate decât bărbat,ii. Acest lucru poate fi atestat prin tabelele statistice.

V-am mai spus înainte, mult,i dintre voi credet,i că această situat,ie este cauzată de războaiele de pe planetă; războaiele v-au răpit numeros,i bărbat,i, acesta fiind motivul pentru care bărbat,ii nu trăiesc atât de mult – însă nu este adevărat. Ceea ce a determinat longevitatea femeilor este plăcerea acestora de a purta cristale în apropierea trupurilor, neîmpărtăs,ită de bărbat,i. Nu este caracteristic pentru un bărbat să poarte un inel cu diamant, în vreme ce unei femei i-ar face mare plăc