Iisus Hristos, curajul nostru - Constantin Necula Hristos...¢  2019-02-01¢  Pr....

download Iisus Hristos, curajul nostru - Constantin Necula Hristos...¢  2019-02-01¢  Pr. Constantin Necula Vreau

of 6

 • date post

  28-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  26
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of Iisus Hristos, curajul nostru - Constantin Necula Hristos...¢  2019-02-01¢  Pr....

 • Editura Ag.ro-Sibiu tel. 0745 I 679038; 0766 I 530777

  www.agnos.ro

  e-mail: editura-agnos@Yahoo.com

  ISBN 97 8-97 3 -t941 -5 5 -4

  PR. CoNSTANTIN Nscurn

  il9.u9 HR|gTOg, CURAJUL NO9TRU

  Apare cu binecuvAntarea

  ips n". L\URENTIU srREzA Arhiepiscopul Sibiului 9i Mitropolitul Ardealului

  Editura Agt*+ Sibiu,20l6

 • Consilier editorial: Conf. Univ. Dr. Lucian Grozea

  Redactor: Raluca Toderel

  Lector: Maria Curtean

  Coperti: Andrei Rosetti

  Conferingi susginuti de Pr. Confl Univ. Dr. Constantin Necula (Facultatea de Teolo- gie Ortodoxi, Andrei $aguna, Sibiu) in Sala Patria din Bra;ov, in25 martie 2016, de sir- bS.toarea Buneiuestiri, la inigiativa fuociaEiei Copiii de cristal, in parteneriat cu Protopiatul Ortodox Bra;ov, ASCOR Bragov, Fundafla Bucuria Darului;i AgenEia de Presi 'A;ii Ro' rndniei, pe tema congtientizirii autismului in cadrul comunitigii, prin demitizarea stigmate- lor puse persoanelor cu autism gi familiilor lor.

  Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Rominiei

  NECULA, CONSTANTIN

  Iisus Hristos, curajul nostru / pr. conf. univ. dr. Constantin Necula. - Sibiu : Agnos,2016

  rsBN 978-97 3 -194r -55-4

  232.9

  lisus Hristos, curajul nostru

  VI mulgumesc foarte mult si vi imbri.- Eisez cu toati cildur". ir primul r6.nd ag vrea si aplaudagi micar pentru citeva se- cunde piringii copiilor de cristal. A; vrea si simt aplauzele acestea insofndu-i tot timpul. Pentru ci a;a suntem flcuf noi, rominii, trebuie si ne stringem din cAnd in cind ca si dovedim ci. suntem buni gi si stim tot dmpul impreuni ca si dove- dim ci nu suntem pro;ti. Sper ci acum suntem la momentul din cdnd tn cdnd...

  Vreau si le mulEumesc pS.rinflor copi- ilor de cristal pentru curaj ;i pentru cura- jul ci ne-au strAns azilaolaki,. M-a distrat notifa unui om de presi care spunea ci vom face ,,dezbateri despre autisnt''. Ti"e- buie si fii un pic autist ca si spui asta. Ci de dezbateri a avut parte 1ara aceasta in ultimii 26 de ani - ca;i in ultimii 50 -, de ni se ia cu totul!Adici la dezbateri ne pricepem cel mai bine.

 • Pr. Constantin Necula

  Vreau si vi spun ci am venit ln seara aceasta doar si le confirm acestor copii ai lui Dumnezeu ci Hristos este curajul nostru. N-are nicio legituri cu puterea noastri de compitimire cu ei. Noi nu Pu- tem compitimi cit pot dAngii pitimi! $i de aceea, lngiduif-mi s5. spun ci il che- mim pe Hristos in ajutor si ne lnvepe si compitimim cit pitimesc ei. Micar si avem bunul-sim1 si recunoagtem atunci cAnd oamenii au probleme, si intindem o mAni;i, daci e nevoie, si licrim5'm 9i si gtergem cu lacrima noastrS.lacrima 1or.

  Al doilea lucru pentru care vreau si vi mulEumesc astizi... $tiu ci e vineri, ci e tirziu, normal ar trebui si fim acasi, as- cungi ln cildura din apartamentele noas- tre, daci o fi; ne-a prins iarna din urmi. Si stlm lmpreuni astlai. Acesta e darul Maicii Domnului Pentru tof. Si gtigi ci am mai avut eu lucruri de ftcut xtLzi, dar Ie-am dat deoparte, pentru ci mi Pot in- china gi miine la brAul Maicii Domnului,

  care este venit acutn in Sibiu gi Bragov, de

  pildi, dar nu vi pot siruta decit astizi pe frunte Ei si vI sPun ce important este in ziua Bunei Vestiri si ne aducem aminte ci femeile din jur sunt mame, surori, bunici,

  stribunici, sfinte... nu doar vedete de te-

  leviziune. (Agi vizut cum este acum: mi-

  Iisu Hristos, curajul nostra ritati, divorgati, arestati.) Deci, am venit si vi spun ci triim lntr-o alti lume gi ci femeii i se poate spune Pe nume ftri s5. ne crape obrazul.

  $i d ueilea lucru. Vreau si vi spun ci eu n-am mai fost la Patria de la primul film cu Liceenii. Vl. mulgumesc ci m-a1i adus lnapoi tn Panie! Aici am fost gi de opt ori la Lancea de argint gi am stat la coadi la bilete cite trei ore de fiecare dati. Aici am stat o zi la coadi si vid de opt ori filmul cu Lancea dz arginC Ceea ce vi propun in seara aceasta este exact ceea ce se intimpli in filmul cu Lancea de argint' un fir de pir care bloca m\carea ucigagi a unor cufite zburitoare. Nu sunt decit un fir de pir, dar mi mindresc cu asta.

  Vreau si vi zic ci n-o si vorbim astizi despre altceva decit despre ceea ce ne-a diruit Evanghelia zilei. Povestea e simpli. Putem binui ci suntem cam la aceeagi ori. Ci ingerul n-a deranjat-o pe Fecioa- ra Maria tocmai cind frimAnta pAinea gi nici cind pregitea prAnzul. Putem binui

  - gi eu zic ci" aga este, pentru ci de ace- ea Biserica unegte vecernia cu Liturghia

  - ci era spre seari, citre gase gi paispre- zece minute ;i vreo douizeci de secunde (ceasul arbitrului!), cind ingerul s-a ivit unei pugtoaice din Nazaret, si-i spuni ci

 • Pr. Constantin Necula

  a ales-o Hristos. Acum pare la indemini' cl toati lumea crede ci-i alesul lui Hris- tos, agi vizul PAni gi igtia care ne arunci in aer cred ci ei sunt alegii lui Dumnezeu! Pe vremea aceea, oamenii erau mai atengi

  la cuvinte, dovadi cL ingerul nu pierde vremea. ingerul vine, ii sPune Fecioarei mesajul pe careJ are de spus 9i se intoarce

  imediat in lmpirilia ingerilor! Pentru ci este vizibil ci, de indati ce a constatat c5', odati cu vestirea sa gi cu rispunsul Maicii

  Domnului, Pruncul a prins viagi ln pin- tecele Fecioarei, ingerul n-a mai Putut s-o

  priveasci pe Maria! Sfirgitul Evangheliei

  este: ,,$i ingerul lndati a plecat". I s-a fr- cut frici! inaintea lui stitea Mama absolu-

  ti! inaintea lui stitea receptacolul absolut al dumnezeirii. Sau, cum ziceau cintirile din veacurile III gi IV in Bizang (pe care noi le-am uitat; azi le forniim aga, dar ei, cand le cintau, ttiau ce zic): ,,Bucuri-te, catedrali, c5. xtlzi, in pintecele tiu, Fiul tiu este hirotonit arhiereu". Asta a vlzrtt ingerul; s-a fbcut mic gi a fugit in cer! L-a

  luat frica de ce vedea pe pimint. El, care vlzuse inceputul gi sffu;itul, pini la urmi, d tuturor lucrurilor de pini atunci, care se cutremurase in dese infrAngeri 9i se luminase in dese biruinge, in fap unei pugtoaice din Nazaret s-a lisat cuprins

  Iisus Hristos, cumjul nostru

  de frici, pentru ci miezul de lumini din candela pA.ntecelui Fecioarei era Dum- nezeu adetrilrat din Dumnezeu adevilrat, Care primise acceptul si.fie ndscut, nufi.- cut, Maica Domnului le-a redat femeilor demnitatea de a na;te copii, nu de a face copii. $i suntem la momentul acesta in care, in gari, tinerii se pregitesc si mir- galuiasci in favoarea viegii. Ce vor si zici tinerii? Respectagi-ne mamele! Niciunul dintre noi nu suntem produsul eprubete- lor voastre ideologice!

  Aceasta este tema pe care ne-o pune la

  indemAni starea de lucruri de astizi. Toati lumea ne crede fige de post, obligagii, futu- ra;i de pensie saufl.uturEi, in general. Toa- ti lumea crede ci avem ceva obligatoriu de dat gi nu mai avem nimic de primit. Avem de primit inapoi demnitatea ci suntem co- piii piringilor nogtri! Pani gi celor care cred ci au nevoie doar de un contract social sau care cred cA, dac|,se iubesc in acela;i sex, sunt iubif cu adevirat, le spunem ;i lor ci tot o mama gi tot un tatd. i'au niscut, iar cind Biserica apiri dreptd. de mamd gi tatd d, persoanei umane, apiri propriii lor piringi, de care au uitat, ci altfel nu inge- leg de unde vine ura impotriva iubirii. Nu lngeleg de ce e atAta uri impotriva bunului simE. Nu inleleg de unde ne vine ura im-

 • Pr. Constantin Necula

  potriva dramei fundamentale prin care tre-

  cem, ci murim mai mulgi decit ne nattem

  gi na;tem uneori cu mare greutate'

  Am adus aminte de acest lucru, pentru

  ci gtiu sigur ci ln inimile tuturor mamelor

  cu copii cu probleme - 9i n-am si spun doar

  al mamelor cu copii autigti - intotdeauna pe ele se socotesc de vinl ci li-s copiii bol-

  navi. Iar socieatea romAneasci, multilate-

  ral dezvoltati, calcind nePrecupetit spre un

  final umilitor, are griji si le aduci aminte tot timpul ci sunt de vini. Pini'qipopimile

  nuasffe,drapalii in negru ai minciunilor zis

  pastord-misionare, gisim mai multi vini ln -"*., decAt in propria noastri lipsi de pistorire. E ca atunci cAnd, intr-o anumit5'

  perioadi, s-a aritat tot timpul citre Bise-

  ,i.i, .i ar fi de vini pentru scurtcircuitul din sistemul intregii Rominii care ajunge

  din ce in ce mai dependenti de moartea

  tinerilor ca si-gi renasci viitorul' Taina cea

  mare pe care weau s5' v-o sPun este aceas-

  ta: mamele de copii cu probleme nu sunt

  frigiderul frustririlor noastre, din care din

  .a"a i" cind extragem cite un mucegai de w t - atem ochii' indriznesccongtlmla sa Ie sco:

  si spun ci frumusegea preogiei se simte de

  fiecare dati cel mai aprins ln momentul iertirii de la spovedanie: ,,Iar eu, nevred-

  nicul preot gi duhovnic' cu Puterea ce-pi

  Iisus Hristos, curajul nostra

  este dati, te iert ;i te dezleg!", oferindu-f gansa si mergi mai departe.

  Sigur ci avem pireri ale Plringilor Bi- sericii, care ne atrag atengia in ce mod de-

  celerarea aceasta genetici duce Ia nafterea

  de probleme; sigur ci avem piringi mo- derni, care reuqesc si ne spuni de fiecare dat5. cit de greu este daci nu semnalezi la ceea ce acumulim. Ne-o zic medicii. Bine, medicii ne-o spun de obicei dupi ce mor copiii. Bine ar fi si ne-o zici.ln timp ce sunt lnci vii. insi marea majoritate a medicilor gtiu s-o faci. Ei bine, in mo- mentul in care aducem aminte ci pAnte- cul Maicii Domnului este cristelnila prin care Hristos intri in lume, ne aducem aminte ci niciun copil din cei pe care-i avem in Biserici nu este doar rodul pinte-

  celui maicii sale, ci rodul mo4ii gi invierii in Botezul cristelnilei. Deci ori cedem in Botez, ;i atunci sp