IInnnfffoo RReeeggiioonnaall SSuudd...

of 15 /15
1 Sumar Info Regional Sud Muntenia Info Evenimente Sesiune de informare pentru sprijinirea mediului de afaceri din Slobozia şi Călăraşi 28, 29 septembrie 2010 Seminarii de instruire a beneficiarilor de fonduri Regio Info Contracte semnate Fonduri Regio pentru creşterea calităţii serviciilor medicale Info Comisia Europeană OPEN DAYS - Săptămâna europeană a regiunilor şi oraşelor Info Regio Situaţia proiectelor depuse în cadrul REGIO InfoPresa Revista presei Ştiri din judeţe Argeş: Ion Toader, reales preşedinte al Asociaţiei Comunelor, filiala Argeş Călăraşi: După 17 ani va fi inaugurată Sala Polivalentă Dâmboviţa: Primul gong la Teatrul Municipal Târgovişte Giurgiu: Giurgiu - Ruse: colaborare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă Ialomiţa: „Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă în oraşul Ţăndărei” Prahova: Se face o nouă licitaţie pentru pasarela de la intrarea în Câmpina Teleorman: Zece ani de „Tinereţe fără bătrâneţe” Sesiune de informare pentru sprijinirea mediului de afaceri din Slobozia ş i Căl ăraş i – 28, 29 septembrie 2010 - Săptămâna trecută au avut loc două seminarii de informare şi instruire pentru reprezentanţii mediului de afaceri din Slobozia şi Călăraşi. La aceste evenimente, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a prezentat oportunităţile de finanţare din Regio – Programul Operaţional Regional, cu privire la Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul major de intervenţie 4.1 „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală” şi Domeniul major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”. Totodată, cu această ocazie, reprezentanţii Băncii Transilvania au prezentat oamenilor de afaceri produsele financiare pe care le oferă instituţia în vederea sprijinirii mediului privat pentru I I n n f f o o R R e e g g i i o o n n a a l l S S u u d d M M u u n n t t e e n n i i a a Buletin Informativ nr. 22 27 septembrie – 3 octombrie 2010

Embed Size (px)

Transcript of IInnnfffoo RReeeggiioonnaall SSuudd...

1

SSuummaarr IInnffoo RReeggiioonnaall SSuudd MMuunntteenniiaa

IInnffoo EEvveenniimmeennttee

Sesiune de informare pentru sprijinirea mediului de afaceri din Slobozia i Clrai 28, 29 septembrie 2010

Seminarii de instruire a beneficiarilor de fonduri Regio

IInnffoo CCoonnttrraaccttee sseemmnnaattee

Fonduri Regio pentru creterea calitii serviciilor medicale

IInnffoo CCoommiissiiaa EEuurrooppeeaann

OPEN DAYS - Sptmna european a regiunilor i oraelor

IInnffoo RReeggiioo

Situaia proiectelor depuse n cadrul REGIO

IInnffooPPrreessaa

Revista presei

ttiirrii ddiinn jjuuddeeee

AArrggee:: Ion Toader, reales preedinte al Asociaiei Comunelor, filiala Arge

CCllrraaii:: Dup 17 ani va fi inaugurat Sala Polivalent

DDmmbboovviiaa:: Primul gong la Teatrul Municipal Trgovite

GGiiuurrggiiuu:: Giurgiu - Ruse: colaborare pentru gestionarea situaiilor de urgen

IIaalloommiiaa:: Reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap n oraul ndrei

PPrraahhoovvaa:: Se face o nou licitaie pentru pasarela de la intrarea n Cmpina

TTeelleeoorrmmaann: Zece ani de Tineree fr btrnee

SSeessiiuunnee ddee iinnffoorrmmaarree ppeennttrruu sspprriijjiinniirreeaa mmeeddiiuulluuii ddee aaffaacceerrii ddiinn SSlloobboozziiaa ii CCllrraaii

2288,, 2299 sseepptteemmbbrriiee 22001100 --

Sptmna trecut au avut loc dou

seminarii de informare i instruire pentru reprezentanii mediului de afaceri din Slobozia i Clrai.

La aceste evenimente, Agenia pentru

Dezvoltare Regional Sud Muntenia a prezentat oportunitile de finanare din Regio Programul Operaional Regional, cu privire la Axa prioritar 4 Sprijinirea dezvoltrii mediului de afaceri regional i local, Domeniul major de intervenie 4.1 Dezvoltarea durabil a structurilor de sprijinire a afacerilor de importan regional i local i Domeniul major de intervenie 4.3 Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor.

Totodat, cu aceast ocazie, reprezentanii Bncii Transilvania au prezentat oamenilor de afaceri produsele financiare pe care le ofer instituia n vederea sprijinirii mediului privat pentru

IIInnnfffooo RRReeegggiiiooonnnaaalll SSSuuuddd MMMuuunnnttteeennniiiaaa

BB uu ll ee tt ii nn II nn ff oo rr mm aa tt ii vv nn rr .. 22 22 2277 sseepptteemmbbrriiee 33 ooccttoommbbrriiee 22001100

2

implementarea cu succes a proiectelor derulate prin programele cu finanare european.

Menionm c n semestrul al doilea al anului 2009, Agenia pen-tru Dezvoltare Re-gional Sud Munte-nia a iniiat o cola-

borare cu instituiile bancare cu scopul de a veni n sprijinul mediului de afaceri. Astfel, pentru a sprijini i impulsiona depunerea de proiecte eligibile n vederea obinerii de finanri europene nerambursa-bile, Agenia a iniiat o form de parteneriat cu instituiile bancare ce i desfoar activi-tatea n regiunea Sud Muntenia. n acest sens, eforturile noastre conjugate n privina pro-movrii oportunitilor de finanare neram-bursabil prin Programul Operaional Regional pot contribui la creterea calitii vieii locuitorilor din regiunea noastr.

Seminarii de instruire a beneficiarilor de fonduri Regio

Agenia pentru Dezvoltare Regional Sud Muntenia a organizat la sfritul spt-mnii trecute dou seminarii de informare i instruire pen-tru beneficiarii

contractelor de finanare ce s-au semnat n luna septembrie 2010 pentru a obine fonduri nerambursabile prin Regio.

n data de 30 septembrie s-a organizat seminar de instruire pentru dou microntre-prinderi, i anume SC Almimos SRL din oraul Buteni i SC SoftSense SRL din municipiul Clrai.

SC Almimos SRL este prima mi-crontreprindere din Sud Muntenia care semneaz un contract de finanare dup apariia noului ghid de finanare (iulie 2010) ce prevede eliminarea contribuiei minime a

solicitantului de 30% la valoarea eligibil a proiectului (astfel valoarea finanrii nerambursabile solicitate poate reprezenta pn la 100% din valoarea eligibil a proiectului).

Proiectul Dezvoltare microntre-

prindere prin construire hal pentru prelucrat hrtie se va derula pe o perioad de 18 luni. Valoarea total este de 1.245.727,04 lei, din care valoarea total eligibil este de 985.608,29 lei. Obiectivele proiectului sunt construirea unui spaiu propriu i adecvat desfurrii activitii curente, precum i crearea a patru locuri noi de munc.

SC SoftSense SRL va primi asisten financiar Regio pentru proiectul Igien i confort, necesitate zilnic. Valoarea total a proiectului este de 691.201,11 lei, din care valoarea total eligibil este de 557.420,25 lei (finanare nerambursabil din FEDR). Durata de implementare este de opt luni. Obiectivul general al proiectului este creterea competitivitii firmei SoftSense SRL Clrai pe piaa consumabilelor igienico-sanitare, prin achiziionarea unei linii tehnologice performante de procesare a hrtiei.

Cea

de-a doua ntlnire de lucru a avut loc n data 1 octombrie pentru echipele de implementare din cadrul primriilor din comunele

3

Drmneti, Cocu i Lereti din judeul Arge. Proiectele pentru care s-a organizat ntl-nirea de lucru sunt: Dotare, moderni-zare i extindere coala cu clasele I - VIII, sat Pi-cani, comuna Drmneti, judeul Arge, Dotare, modernizare i extindere coala cu clasele I - VIII, sat Cocu, comuna Cocu, jude-ul Arge, Reabilitarea, modernizarea i echiparea infrastructurii educaionale preuni-versitare din comuna Lereti, satul Voineti, judeul Arge.

n cadru acestor ntlniri de lucru,

beneficiarii au primit informaii utile de specialitate despre procesul de implementare a proiectului i despre etapele de derulare a activitilor prevzute n cererea de finan-are. De asemenea au fost informai despre prioritile n derularea contractului acte adiionale i despre prefinanare/ cererile de rambursare (prefinanare, notificare privind depunerea cererii de prefinanare/ ram-bursare, termen de depunere, documente ce trebuie s nsoeasc cererile de plat).

Totodat, beneficiarii au fost instruii despre modul n care trebuie inut evidena contabil distinct folosind conturi analitice, despre Raportul de progres i au primit detalii legate de vizita la faa locului i cum trebuie realizate pistele de audit. n ultima parte a ntlnirii de lucru s-au purtat discuii despre activitile de informare i publicitate ce vor fi implementate n cadrul proiectului, con-form regulilor specificate n Manualul de Iden-titate Vizual pentru Programul Operaional Regional, ediiile din februarie 2009 i sep-tembrie 2010.

III nnn fff ooo CCC ooo nnn ttt rrr aaa ccc ttt eee sss eee mmm nnn aaa ttt eee

Fonduri Regio pentru creterea calitii serviciilor medicale

n data de 1 octombrie 2010 s-a semnat primul contract de finanare din Piteti, judeul Arge, ce vizeaz sprijinirea dezvoltrii unei microntreprinderi prin fonduri nerambursabile Regio. SSCC TTeehhnnoo DDooccttoorr EEnnddoossccooppyy SSRRLL va primi asisten financiar Regio din cadrul Axei prioritare 4 Sprijinirea dezvoltrii mediului de afaceri regional i local, Domeniul major de intervenie 4.3 Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor pentru proiectul DDoottaarreeaa ccaabbiinneettuulluuii mmeeddiiccaall aall SSCC TTeehhnnoo DDooccttoorr EEnnddoossccooppyy ccuu aappaarraattuurr ppeerrffoorrmmaanntt.

Acesta este cel de-al treilea contract ce se semneaz dup apariia noului ghid de finanare (iulie 2010), ce prevede eliminarea contribuiei minime a solicitantului de 30% la valoarea eligibil a proiectului (astfel valoarea finanrii nerambursabile solicitate poate reprezenta pn la 100% din valoarea eligibil a proiectului).

Valoarea total a proiectului este de 557733..333355,,0088 lleeii, din care valoarea total eligibil este de 462.367 de lei (finanare nerambursabil din FEDR), iar valoarea total neeligibil, inclusiv TVA aferent valorii totale a proiectului, este de 110.968,08 lei. Durata de implementare este de aassee lluunnii. Obiectivul general al proiectului este creterea calitii serviciilor medicale oferite de SC Tehno Doctor Endoscopy, prin utilizarea de aparatur performant.

Domeniul major de intervenie 4.3 Sprijinirea dezvoltrii microntre-prinderilor finaneaz proiecte ce pot avea urmtoarele obiective:

Achiziionarea de echipamente i tehnologii noi, moderne pentru activitatea de producie, prestare servicii, construcii a microntreprinderii;

4

Achiziionarea de sisteme IT (hard-ware i/sau software);

Construirea/extinderea/modernizarea spaiilor de producie/prestare servicii ale microntreprinderii. Conform Ghidului solicitantului, apli-canii eligibili sunt societile comerciale sau societile cooperative care se ncadrea-z n categoria microntreprinderilor

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio i are responsabiliti delegate pentru imple-mentarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitile de finanare din Regio putei obine contactnd experii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail:

.

[email protected]

III nnn fff ooo CCC ooo mmm iii sss iii aaa EEE uuu rrr ooo ppp eee aaa nnn

OPEN DAYS - Sptmna european a regiunilor i oraelor

n data de 4 octombrie, Comisia European i Comitetul Regiunilor UE vor organiza la Bruxelles cea de-a opta ediie a Open Days: Sptmna european a regiunilor i oraelor. Evenimentul se va desfura pe durata a patru zile i se va bucura de participarea a 6.000 de reprezentani de la nivel local i regional.

Organizat n acest an sub deviza Europa 2020: competitivitate, cooperare i coeziune pentru toate regiunile, evenimentul va reprezenta un forum pentru schimbul de idei privind rolul regiunilor i oraelor europene n realizarea strategiei Europa 2020. n plus, n perioada 4 - 7 octombrie se vor desfura n Europa alte 260 de evenimente locale, sub egida OPEN DAYS, inclusiv un seminar de pres privind rolul fotbalului n unificarea comunitilor divizate.

n perioada 4 - 7 octombrie 2010, n cadrul evenimentului, se vor desfura peste 130 de seminarii, grupate in jurul a trei teme prioritare. Astfel, n data de 5 octom-brie 2010 va fi abordat tema referitoare la competitivitate: inovare, dezvoltare regio-

nal i cretere economic ecologic. n data de 6 octombrie, seminarile organizate vor viza tema cooperrii: cooperare inter-regional, transfrontalier i macroregiona-l. n data de 7 octombrie, seminarile vor aborda tema coeziunii: coeziune teritorial i social i modaliti de integrare mai bun a diferitelor politici la nivel local i regional. n plus, n cadrul evenimentului se va organiza o expoziie cu peste 50 de standuri pe temele Economia verde i Cooperarea teritorial.

n acelai timp cu sensibilizarea

asupra modului n care UE investete n pro-iecte ce au un impact asupra vieii de zi cu zi a cetenilor din ntreaga Europ, iniiativa va extinde dezbaterea privind viitoarea politic de coeziune la un public mai larg. Asigurarea unei politici de coe-ziune de succes, dup anul 2013 necesit colectarea punctelor de vedere ale regiu-nilor i oraelor din Uniunea European. Desfurat la scurt vreme de la adoptarea celui de-al 5-lea raport privind problema coeziunii i n ajunul dezbaterii privind viitorul buget al UE, evenimentul OPEN DAYS ofer o ocazie excelent pentru discutarea modalitilor de meninere a punctelor forte actuale ale politicii de coeziune, innd cont, n acelai timp, de provocrile viitorului.

ntre lunile septembrie i noiembrie, sub deviza Europa n regiunile mele/ Europa n oraul meu vor avea loc n 35 de ri aproximativ 260 de evenimente locale organizate de regiuni i orae partenere.

mailto:[email protected]

5

SITUAIA PROIECTELOR DEPUSE N CADRUL REGIO

1 OCTOMBRIE 2010

Pn n data de 1 octombrie 2010, la sediul Ageniei pentru Dezvoltare Regional Sud Muntenia au fost depuse 656 de proiecte, prin care se solicit finanare nerambursabil prin Regio (Programul Operaional Regional) i Planul Integrat de Dezvoltare Urban pentru Polul de Dezvoltare (PIDU) Municipiul Piteti.

Din cele 656 de proiecte depuse, PIDU-ul municipiului Piteti i PID-ul Polului de Cretere Ploieti, 97 au fost respinse, iar 18 au fost retrase de aplicani. Situaia proiectelor depuse pe cele cinci axe prioritare ale Regio, ce se afl n diferite etape ale procesului de evaluare, este urmtoarea:

AXA PRIORITAR 1 Sprijinirea dezvoltrii durabile a oraelor - poli urbani de cretere (buget 194 milioane de euro)

Pe Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urban, Sub-domeniul: Poli de cretere (buget 97 milioane de euro) a fost depus Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Cretere Ploieti i o cerere de finanare. Valoarea total a asistenei nerambursabile solicitate este de aproximativ 6,36 milioane de euro.

Pe Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urban, Sub-domeniul Poli de dezvoltare urban (buget 38,80 milioane de euro) a fost depus Planul Integrat de Dezvoltare Urban (PIDU) al Municipiului Piteti, mpreun cu zece cereri de finanare, din care: o cerere se afl n etapa de evaluare a conformitii i eligibilitii, patru sunt n evaluare tehnic i cinci proiecte sunt n precontractare.

Pe Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urban, Sub-domeniul Centre urbane (buget 58,20 mil. euro) au fost depuse 12 Planuri Integrate de Dezvoltare Urban, coninnd 35 de cereri de finanare. Trei Planuri Integrate de Dezvoltare Urban au fost respinse (apte cereri de finanare), trei cereri de finanare au fost respinse, un Plan Integrat de Dezvoltare Urban (dou cereri de finanare) este n precontractare, cinci Planuri Integrate de Dezvoltare Urban sunt n rezerv (14 cereri de finanare), iar nou contracte de finanare au fost semnate. Valoarea total a asistenei nerambursabile solicitate este de aproximativ 91,22 milioane de euro.

Not. Termenul limit pn la care se puteau depune Planurile Integrate de Dezvoltare Urban, Sub-domeniul Centre urbane, a fost 31 martie 2009, ora 16:00.

Titlul proiectului Beneficiar Buget (lei)

Total Asistena nerambursabil

Sistem pentru Managementul Iluminatului Public n Municipiul Alexandria

Municipiul Alexandria 24.125.963,20 19.100.295,42

Sistem pentru Managementul Traficului Rutier n Municipiul Alexandria

Municipiul Alexandria 9.499.324,57 7.523.346,47

Sistem de supraveghere n vederea creterii siguranei i prevenirii criminalitii n municipiul Alexandria

Municipiul Alexandria 3.521.304,71 2.735.271,48

Creterea calitii infrastructurii rutiere n municipiul Curtea de Arge

UAT Municipiul Curtea de Arge 47.649.554,76 37.196.083,26 lei

Revitalizarea utilitii cldirilor degradate prin nfiinarea unui centru de recreere pentru pensionari i a unui centru de zi pentru persoanele cu dizabiliti n municipiul Curtea de Arge

UAT Municipiul Curtea de Arge

5.843.572,60 4.475.269,96

Creterea siguranei i securitii cetenilor din municipiul Curtea de Arge, prin implementarea unui sistem de supraveghere video

UAT Municipiul Curtea de Arge

2.159.042,38 1.565.597,00

6

Reabilitare i modernizare infrastructur utiliti publice urbane, reabilitarea i modernizarea spaiilor publice urbane n zona A a zonei de aciune urban din municipiul Trgovite, judeul Dmbovia

Municipiul Trgovite 75.804.429,76 60.025.799,16

Reabilitare i modernizare infrastructur utiliti publice urbane, reabilitarea i modernizarea spaiilor publice urbane n zona B a zonei de aciune urban din municipiul Trgovite, judeul Dmbovia

Municipiul Trgovite 69.893.929,74 55.345.077,46

Dotare cu echipamente pentru creterea siguranei i prevenirea criminalitii n zona de aciune urban din municipiul Trgovite, judeul Dmbovia

Municipiul Trgovite 3.392.503,63 2.552.811,19

TOTAL - lei - 241.889.625,35 123.964.554,77

AXA PRIORITAR 2

NNoott:: TTooaattee cceellee 1100 pprrooiieeccttee rreessppiinnssee ii pprrooiieeccttuull rreettrraass ddee aapplliiccaanntt aauu ffoosstt uulltteerriioorr rreeddeeppuussee,, ffiiiinndd nn pprreezzeenntt ffiiee nn ddiiffeerriittee eettaappee aallee pprroocceessuulluuii ddee eevvaalluuaarree,, sseelleecciiee ii ccoonnttrraaccttaarree,, ffiiee sseemmnnnndduu--ssee ddeejjaa ccoonnttrraaccttuull ddee ffiinnaannaarree..

: mbuntirea infrastructurii de transport regionale i locale (buget 124,76 milioane de euro) Domeniul major de intervenie 2.1 Reabilitarea i modernizarea reelei de drumuri judeene, strzi urbane, inclusiv construcia /reabilitarea oselelor de centur Pn n prezent au fost depuse 39 de proiecte, din care 10 respinse i un proiect retras de aplicant. Valoarea total solicitat prin aceste 28 de proiecte este de aproximativ 244 milioane de euro. Din cele 28 de proiecte rmase, 12 proiecte sunt n rezerv, iar pentru 16 s-au semnat contractele de finanare.

DDeeppuunneerreeaa pprrooiieecctteelloorr nn ccaaddrruull aacceesstteeii aaxxee aa ffoosstt ssuussppeennddaatt nncceeppnndd ccuu ddaattaa ddee 1111 mmaarrttiiee 22000099,, oorraa 1166::3300..

Titlul proiectului Beneficiar Buget (lei)

Total Asistena nerambursabil

Ranforsarea i modernizarea drumului judeean DJ 201B, km 0+000 - km 19+000, Ciochina Orezu - Rai Judeul Ialomia 36.462.900,65 29.423.908,41

Reabilitarea i modernizarea infrastructurii de drumuri n staiunea balnear Amara Oraul Amara 17.640.143,72 14.110.006,10

Modernizarea i reabilitarea drumului de centur al municipiului Trgovite

Municipiul Trgovite 88.789.047,00 70.273.252,50

Ranforsarea i modernizarea drumurilor judeene 701, DJ 401A i DJ 711A, pe traseul Dobra Cornelu Brnitea Titu Slcua Odobeti Potlogi Corbii Mari

Judeul Dmbovia 66.894.836,12 53.968.478,48

Reabilitarea DJ 701, limita jud. Dmbovia Gratia - Poieni Silitea Scurtu Mare Slveti Ciolneti Zmbreasca - Dobroteti, km 44+240-104+890 (55,450 km)

Judeul Teleorman 119.905.412,69 96.861.074,38

Modernizarea i reabilitarea drumului judeean DJ 301, tronsonul Fundeni Budeti, km 13+000 km 36+578

Judeul Clrai 43.795.745,88 36.030.147,80

Modernizarea DJ 734: Voineti (DN 73) Lereti Voina, n vederea mbuntirii i dezvoltrii infrastructurii de turism, km 0+000 19+840, L=19,840 km

Judeul Arge 51.142.578,38 41.351.925,62

Modernizarea DJ 730: Podul Dmboviei (DN 73) Dmbovicioara Ciocanu limita jud. Braov, n vederea mbuntirii i dezvoltrii infrastructurii de turism, km 0+000 9+550, L=9,550 km

Judeul Arge 15.740.581,08 12.493.156,62

Reabilitarea i modernizarea reelei de strzi urbane, ora Mizil, judeul Prahova UAT Oraul Mizil 10.503.848,27 8.603.445,47

Reabilitarea DJ101G: Ttrani (DJ 101D) Brazi Tinosu irna Hbud Crivu (DN 1A) km 0+000 km 24+020, judeul Prahova, km 24+020 km 30+120, judeul Dmbovia

Parteneriatul dintre UAT Judeul Prahova i UAT Judeul Dmbovia

45.802.088,03 37.647.805,82

7

Modernizarea DJ 703I: Muteti (DN 73C) Brdule Brdetu Poienile Vlsanului, n vederea mbuntirii i dezvoltrii infrastructurii de turism, km 28+822 53+600, L=24,778 km

Judeul Arge 46.020.473,81 37.926.152,00

mbuntirea accesului la reeaua rutier european de transport TEN-T7 n judeul Clrai, prin reabilitarea i modernizarea DJ 201B, km 19+000 - km 39+950, pe traseul limita jud. Ialomia - Valea Argovei, i DJ 303, km 26+294 - km 48+278, pe traseul Valea Argovei - Mnstirea

Judeul Clrai 44.944.350,96 36.974.362,74

Modernizare Calea Daciei Consiliul Local Cmpina 25.477.127,02 20.308.570,08

Modernizarea i reabilitarea drumului judeean DJ 303, tronsonul Clrai - Valea Argovei, km 0+000 - 26+294

Consiliul Judeean Clrai 55.557.533, 56 45.705.002,00

Reabilitare DJ 506, Cervenia Vitneti - Bbia, km 17+400 - km 58+000 Judeul Teleorman 62.482.442,49 51.063.576,57

Reabilitarea i modernizarea reelei de strzi urbane, ora Breaza, judeul Prahova

Oraul Breaza 48.209.259,08 37.983.438,84

TOTAL - lei - 779.368.368,74 630.724.303,43 AXA PRIORITAR 3

NNoott:: DDeeppuunneerreeaa pprrooiieecctteelloorr nn ccaaddrruull aacceessttuuii ddoommeenniiuu mmaajjoorr ddee iinntteerrvveenniiee aa ffoosstt ssuussppeennddaatt nn ddaattaa ddee 2288 sseepptteemmbbrriiee 22000099,, oorraa 1166::0000..

: mbuntirea infrastructurii sociale are patru domenii majore de intervenie:

Domeniul major de intervenie 3.1 Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sntate alocare regional 24,21 milioane de euro

Au fost depuse 12 proiecte, din care nou proiecte sunt n rezerv i trei contracte au fost semnate. Valoarea total a asistenei nerambursabile solicitat este de aproximativ 48,72 milioane de euro.

Titlul proiectului Beneficiar Buget (lei)

Total Asistena nerambursabil Reabilitarea, modernizarea i echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeean Clrai

Judeul Clrai 19.783.631,62 14.809.448

Reabilitare Spital Judeean de Urgen Alexandria, judeul Teleorman

Consiliul Judeean Teleorman

83.496.061,52 66.568.370,17

Reabilitarea i modernizarea Spitalului Judeean Dmbovia

Consiliul Judeean Dmbovia

83.106.684,78 65.278.696,09

TOTAL - lei - 186.386.377,92 146.656.514,26

Domeniul major de intervenie 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea i echiparea infrastructurii serviciilor sociale alocare regional 13,88 milioane de euro

Au fost depuse 41 de proiecte, din care: un contract a fost semnat, dou proiecte au fost retrase de aplicani, cinci au fost respinse, un proiect se afl n etapa de evaluare a conformitii i eligibilitii, 30 de proiecte se afl n etapa de evaluare tehnic i financiar, iar dou sunt n etapa precontractual (analiza PT i vizita la faa locului), valoarea asistenei nerambursabile solicitate fiind de aproximativ 17,79 milioane de euro.

Titlul proiectului Beneficiar Buget (lei)

Total Asistena nerambursabil

Amenajare Centrul Comunitar al Persoanelor n vrst din municipiul Slobozia, judeul Ialomia

Parteneriatul dintre UAT Municipiul Slobozia i Episcopia Sloboziei i Clrailor

1.045.015,00 823.337

TOTAL - lei - 1.045.015,00 823.337

8

Domeniul major de intervenie 3.3 mbuntirea dotrii cu echipamente a bazelor operaionale pentru intervenii n situaii de urgen alocare regional 13,88 milioane de euro

A fost depus un proiect, ce a fost ulterior contractat.

Titlul proiectului Beneficiar Buget (lei)

Total Asistena nerambursabil Achiziie echipamente specifice pentru mbuntirea capacitii i calitii sistemului de intervenie n situaii de urgen i pentru acordarea asistenei medicale de urgen i a primului ajutor calificat, n Regiunea Sud Muntenia

Asociaia de Dezvoltare Intercomunitar Situaii de urgen Sud Muntenia"

49.995.241,98 41.155.892,21

TOTAL - lei - 49.995.241,98 41.155.892,21

Domeniul major de intervenie 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea i echiparea infrastructurii educaionale preuniversitare, universitare i a infrastructurii pentru formare profesional continu alocare regional 39,73 milioane de euro

Pn la termenul limit au fost depuse 100 de proiecte, din care: 18 contracte de finanare sunt semnate, cinci proiecte se afl n etapa de contractare, dou proiecte sunt n etapa de vizit la faa locului, patru proiecte sunt n etapa precontractual de analiz a proiectului tehnic/cererii de finanare revizuite, 65 de proiecte sunt n etapa de evaluare tehnic i financiar/rezerve, ase proiecte au fost respinse, asistena nerambursabil solicitat pentru toate acestea fiind de aproximativ 106,17 milioane de euro.

NNoott:: DDeeppuunneerreeaa pprrooiieecctteelloorr nn ccaaddrruull aacceessttuuii ddoommeenniiuu mmaajjoorr ddee iinntteerrvveenniiee aa ffoosstt ssuussppeennddaatt nn ddaattaa ddee 1144..0099..22000099,, oorraa 1166::0000..

Titlul proiectului Beneficiar Buget (lei)

Total Asistena nerambursabil Consolidare, reabilitare i modernizare Colegiul Naional Constantin Carabella (corp A + B), Trgovite

Municipiul Trgovite 10.305.346,07 8.471.678,00

Modernizare cmine, modernizare sal de festiviti, amenajare baz sportiv Liceul Teoretic Iancu C. Vissarion, ora Titu

Oraul Titu 14.309.045,03 11.771.129,01

Extindere coala General nr. 1 Titu Oraul Titu 1.775.750,08 1.319.700,34 Reabilitarea, modernizarea i echiparea infrastructurii educaionale preuniversitare din comuna Lereti, satul Voineti, jud. Arge

Consiliul Local Lereti

2.162.459,38 1.723.987,58

Reabilitarea, modernizarea i echiparea infrastructurii educaionale preuniversitare din comuna Lereti, satul Pojorta, jud. Arge

Consiliul Local Lereti

727.056,29

588.818,30

Mansardare corp existent Liceul de arte Blaa Doamna din municipiul Trgovite, judeul Dmbovia

Municipiul Trgovite

3.790.226,27

2.899.880,78

Reabilitare i mansardare corp vechi, reabilitarea bazei sportive - coala nr. 2 Titu

Oraul Titu

7.139.282,12 5.710.574,66

Modernizare, extindere i dotare coala General cu clasele I - VIII, sat Rca, comuna Rca, judeul Arge

Consiliul Local Rca

1.941.023,74 1.540.201,72

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea infrastructurii educaionale - coala cu clasele I - VIII Paul Bnic din Municipiul Trgovite

Municipiul Trgovite

7.790.229,86 6.421.824,64

9

Construire coal cu 22 sli de clas i reabilitare i modernizare cldire internat la Grupul colar Goga Ionescu din oraul Titu, jud. Dmbovia

Unitatea administrativ-teritorial Oraul Titu

6.904.561,42 4.558.975,85

Reabilitare i modernizare coala cu clasele I - VIII Brteti, comuna Albetii de Arge, judeul Arge

Comuna Albetii de Arge

2.108.056,47 1.645.639,52

Reabilitare, modernizare i extindere a Liceului Teoretic Ion Ghica, ora Rcari, judeul Dmbovia

Ora Rcari

8.994.070,33 7.146.417,74

Consolidare cu demolare parial Colegiul Naional Unirea din Municipiul Turnu Mgurele, judeul Teleorman

Consiliul Local Turnu Mgurele

12.496.349,87 10.209.401,86

Consolidare, reablitare Colegiul pedagogic Carol I Municipiul Cmpulung

12.449.657,26 9.866.312,47

Consolidare, reabilitare i modernizare Grup colar Voievodul Mircea din Municipiul Trgovite, jud. Dmbovia

Municipiul Trgovite

4.825.344,88 3.294.953,95

Dotare i extindere coala cu clasele I-VIII, sat Picani, comuna Drmneti, judeul Arge

Consiliul Local Drmneti

1.783.286,24 1.315.114,92

Dotare, modernizare i extindere coala cu clasele I-VIII, sat Cocu, comuna Cocu, judeul Arge

Consiliul Local Cocu 2.006.966,99 1.575.156,94

Reabilitarea, modernizarea i echiparea infrastructurii educaionale preuniversitare din comuna Lereti, satul Lereti, jud. Arge

Consiliul Local Lereti

3.856.577,84 2.906.389,68

TOTAL - lei - 105.365.290,14 82.966.157,96

AXA PRIORITAR 4: Sprijinirea mediului de afaceri regional i local

Domeniul major de intervenie 4.1 Dezvoltarea durabil a structurilor de sprijinire a afacerilor de importan regional i local alocare regional 38,27 milioane de euro

S-au depus 18 proiecte, din care: dou proiecte au fost retrase de ctre aplicant, dou proiecte au fost respinse, dou contracte de finanare au fost semnate, dou proiecte se afl n etapa de evaluare a conformitii administrative i eligibilitii, patru proiecte se afl n etapa de evaluare tehnic i financiar, ase proiecte se afl n etapa precontractual. Asistena financiar nerambursabil solicitat este de aproximativ 44,37 milioane de euro.

Titlul proiectului Beneficiar Buget (lei)

Total Asistena nerambursabil Centru Multifuncional de dezvoltare a afacerilor

S.C. Camion Logistic S.R.L., com. Bolintin Deal, jud. Giurgiu 15.377.529,99 8.506.947

Lucrri de modernizare a infrastructurii la S.C. MORENI PARC INDUSTRIAL S.A.

Consiliul Judeean Dmbovia 50.403.568,50 17.872.914

TOTAL - lei - 65.781.098,49 26.379.861

Domeniul major de intervenie 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate i neutilizate i pregtirea de noi activiti alocare regional 33,50 milioane de euro NICIUN PROIECT DEPUS.

Domeniul major de intervenie 4.3 Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor - alocare regional 28,47 milioane de euro

n cadrul primului apel de proiecte cu termen limit de depunere 16 iunie 2008 au fost depuse 54 de cereri de finanare n valoare total de aproximativ 67,5 milioane de lei (din care asistena financiar nerambursabil solicitat aproximativ 45 milioane de lei). Au fost respinse 30 de proiecte, trei aplicani au renunat la semnarea contractului, iar pentru 21 de proiecte s-au semnat contractele de finanare.

10

PPee ddaattaa ddee 22 nnooiieemmbbrriiee 22000099 aa ffoosstt ppuubblliiccaatt GGhhiidduull ssoolliicciittaannttuulluuii ppeennttrruu DDoommeenniiuull mmaajjoorr ddee iinntteerrvveenniiee 44..33 SSpprriijjiinniirreeaa ddeezzvvoollttrriiii mmiiccrroonnttrreepprriinnddeerriilloorr.. CCeerreerriillee ddee ffiinnaannaarree ppoott ffii ddeeppuussee ccoonnttiinnuuuu,, nn ccoonnddiiiiiillee pprreecciizzaattee nn gghhiidd,, nncceeppnndd ccuu ddaattaa ddee 2233 nnooiieemmbbrriiee 22000099,, iiaarr aallooccaarreeaa ffiinnaanncciiaarr ddiissppoonniibbiill ppeennttrruu aacceeaasstt cceerreerree ddeesscchhiiss ddee pprrooiieeccttee eessttee ddee 2277,,2288 mmiilliiooaannee ddee eeuurroo..

n cadrul apelului de proiecte cu depunere continu au fost depuse 294 de proiecte, din care 24 de proiecte au fost respinse, iar 14 au fost retrase de aplicani. n momentul de fa au fost semnate trei contracte, 11 proiecte se afl n etapa de contractare, 68 de proiecte se afl n etapa preliminar,174 de proiecte se afl n etapa de evaluare tehnic i financiar. Valoarea total a asistenei financiare nerambursabile pentru aceste proiecte este de aproximativ 44,65 milioane de euro.

Titlul proiectului Beneficiar Buget (lei)

Total Asistena nerambursabil Dezvoltare microntreprindere prin construire hal pentru prelucrat hrtie

SC ALMIMOS SRL, oraul Buteni, jud. Prahova 1.245.727,04 853.080,00

Igien i confort, necesitate zilnic SC Softsense SRL, municipiul Clrai 691.201,11 557.420,25

Dotarea cabinetului medical al SC Tehno Doctor Endoscopy SRL cu aparatur modern

SC Tehno Doctor Endoscopy SRL, municipiul Piteti, jud. Arge

573.335,08 462.367,00

TOTAL - lei - 2.510.263,23 1.872.867,25

AXA PRIORITAR 5

NNoott:: DDeeppuunneerreeaa pprrooiieecctteelloorr nn ccaaddrruull aacceessttuuii ddoommeenniiuu mmaajjoorr ddee iinntteerrvveenniiee aa ffoosstt ssuussppeennddaatt nn ddaattaa ddee 2288..0055..22001100,, oorraa 1122::0000..

: Dezvoltarea i promovarea turismului

Domeniul major de intervenie 5.1 Restaurarea i valorificarea durabil a patrimoniului cultural, precum i crearea/modernizarea infrastructurilor conexe alocare regional 32,83 milioane de euro

Au fost depuse 30 de proiecte, din care unul a fost respins ca neconform administrativ i redepus ulterior, patru au fost respinse, cinci contracte de finanare au fost semnate, opt proiecte se afl n etapa precontractual, iar 12 proiecte se afl n prezent n etapa de evaluare tehnic i financiar. Valoarea asis-tenei financiare nerambursabile solicitate prin aceste proiecte este de aproximativ 94,92 milioane de euro.

Titlul proiectului Beneficiar Buget (lei)

Total Asistena nerambursabil

Restaurarea i punerea n valoare a Ansamblului Medieval al Fostei Mnstiri Vrbila

Parohia Vrbila, com. Iordcheanu, jud. Prahova

8.214.351,04

6.656.946,88

Reabilitarea patrimoniului cultural din staiunea Buteni Oraul Buteni 2.128.409,71 1.552.435,27

Restaurare i punere n valoare a ansamblului medieval al fostei Mnstiri Apostolache

Parohia Apostolache, jud. Prahova

12.926.435,20 9.386.998,60

Consolidare-restaurare i valorificare turistic Biserica cu hramul Sfinii Arhangheli Mihail i Gavril, Inuri, ora Topoloveni, judeul Arge

Consiliul Local al oraului Topoloveni, judeul Arge

4.570.758,76 3.536.642,83

Consolidare-restaurare i valorificare turistic Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului din Goletii-Badii, ora Topoloveni, judeul Arge

Consiliul Local al oraului Topoloveni, judeul Arge

7.142.139,18 5.535.846,33

TOTAL - lei - 34.982.093,89 26.668.869,91

11

Domeniul major de intervenie 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale i creterea calitii serviciilor turistice alocarea regional orientativ din FEDR este de 32,87 milioane de euro (dou sesiuni de depunere de proiecte)

PPee ddaattaa ddee 2233 nnooiieemmbbrriiee 22000099 aa ffoosstt rreelluuaatt ddeeppuunneerreeaa ddee pprrooiieeccttee nn ccoonnddiiiiiillee uunneeii aallooccrrii ffiinnaanncciiaarree rreeggiioonnaallee ddee 2222,,117777 mmiilliiooaannee ddee eeuurroo.. PPee ddaattaa ddee 2255 ffeebbrruuaarriiee 22001100,, oorraa 1122::0000,, ddeeppuunneerreeaa pprrooiieecctteelloorr nn ccaaddrruull aacceessttuuii ddoommeenniiuu mmaajjoorr ddee iinntteerrvveenniiee aa ffoosstt ssuussppeennddaatt..

Pn la termenele limit au 32 de proiecte (13 pn la termenul limit de 19.12.2008 i 19 ncepnd cu 23.11.2009 pn la 25.02.2010 inclusiv), din care: 10 proiecte au fost respinse, 10 se afl n etapa de evaluare tehnic i financiar, apte se afl n etapa precontractual de analiz a PT-ului, un proiect a fost retras, iar pentru patru proiecte s-au semnat contractele de finanare. Proiectele aflate n diferite stadii de evaluare i contractele semnate au o valoare total a asistenei financiare nerambursabile solicitate de aproximativ 72,69 milioane de euro.

Titlul proiectului Beneficiar Buget (lei)

Total Asistena nerambursabil Modernizare prin extindere i transformare cabana Valea cu Peti n complex turistic i agrement 4 stele

S.C. Valea cu Peti S.A., Arefu, jud. Arge 16.856.816,00 8.840.093,74

Reabilitarea parcului balnear din staiunea Amara Oraul Amara

16.545.748,10

12.967.959,00

Modernizarea infrastructurii de turism a S.C. Resalcom S.A. n vederea diversificrii serviciilor turistice

S.C. RESALCOM S.A., Trgovite, jud. Dmbovia

14.188.605,53

7.752.171,45

Modernizarea infrastructurii i creterea calitii serviciilor turistice n staiunea Buteni

Oraul Buteni 15.197.393,42 4.785.995,49

TOTAL - lei - 62.788.563,05 34.346.219,68

Domeniul major de intervenie 5.3 Promovarea potenialului turistic i crearea infrastructurii necesare n scopul creterii atractivitii Romniei ca destinaie turistic - 150.355.934 de euro.

Coordonatele Organismului Intermediar pentru DMI 5.3 al POR: Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului, Direcia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism, b-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Poarta C, sector 1, Bucureti, 010873, Director Gabriela Elena BOSTNESCU, e-mail [email protected], site www.turism.gov.ro.

AADDRR SSuudd MMuunntteenniiaa eessttee OOrrggaanniissmm IInntteerrmmeeddiiaarr ppeennttrruu RReeggiioo ii aarree rreessppoonnssaabbiilliittii ddeelleeggaattee ppeennttrruu iimmpplleemmeennttaarreeaa aacceessttuuii pprrooggrraamm.. MMaaii mmuullttee ddeettaalliiii ddeesspprree ppoossiibbiilliittiillee ddee ffiinnaannaarree ddiinn RReeggiioo ppuutteeii oobb iinnee ccoonnttaaccttnndd eexxppeerriiii SSeerrvviicciiuulluuii CCoommuunniiccaarree:: 00224422//333311..776699,, 00224422//331155..000099,, 00772288//002266..770088,, ffaaxx:: 00224422//331133..116677,, ee--mmaaiill:: [email protected]@aaddrrmmuunntteenniiaa..rroo..

http://www.turism.gov.ro/mailto:[email protected]

12

II nnffooPPrreessaa

RReevv iissttaa pprreessee ii

13

IIoonn TTooaaddeerr,, rreeaalleess pprreeeeddiinnttee aall AAssoocciiaaiieeii CCoommuunneelloorr,, ffiilliiaallaa AArrggee

Miercuri a fost organizat edina de alegeri a conducerii filia-lei Arge a Aso-ciaiei Comu-nelor din Rom-nia, edin la care au fost prezeni i pri-mari din judeul Olt, dar i li-

derul asociaiei la nivel naional, Emil Drghici. Filiala Arge este membru fondator al Asociaiei. Primarul din Ceteni, Ion Toader, a fost reconfirmat pentru un nou mandat n fruntea filialei argeene.

Primarii s-au plns de piedicile puse de administraia central administraiilor locale n privina accesrii fondurilor europene. Nimeni nu au putut s-mi spun cte proiecte pe fonduri eurpene au fost depuse. Pe Ordonana 7, de la 1 ianuarie pn acum nu a mai fost nicio edin, primriile nu au mai primit bani i regret c voi nu ai dat n judecat guvernul, pentru c, dei ai avut lucrri realizate, banii nu au fost achitai, le-a transmis Emil Drghici primarilor din Arge. El a precizat c, dac va fi adoptat, legea privind criza economic i insolvena, va proteja primriile, pentru c nu vor mai putea fi blocate conturile la primrii, prioritare devenind plile salariilor. SSuurrss:: hhttttpp::////wwwwww..pprrooaarrggeess..rroo//aaccttuuaalliittaattee//aaddmmiinniissttrraattiiee//11994433--iioonn--ttooaaddeerr--rreeaalleess--pprreesseeddiinnttee--aall--aassoocciiaattiieeii--ccoommuunneelloorr--ffiilliiaallaa--aarrggeess

DDuupp 1177 aannii vvaa ffii iinnaauugguurraatt SSaallaa PPoolliivvaalleenntt

Mega-construcia se afl pe strada Progresul din Clrai. De 17 ani, clraenii au ateptat finalizarea acestei Sli Polivalente. Acum, lucrrile sunt pe final. Pe 18 octombrie avem recepia, a

declarat pentru site-ul www.sportcalarasean.ro eful de antier, Ion Iancu. Lucrarea a costat municipalitatea aproximativ 9.000.000 de euro, construcia, cu funciune de sal de sport i anexe,

fiind alctuit din patru corpuri de cldire, cu subsol tehnic i parter, n form dreptunghiular. Sala Polivalent are o capacitate de 1.500 de locuri, cu 30 mai puin pentru ca aceast construcie s fie pus pe harta competiiilor internaionale. La momentul actual, Primria Municipiului Clrai a demarat demersurile pentru racordarea Slii Polivalente la reelele de ap, curent i gaze. SSuurrss:: hhttttpp::////wwwwww..vvoocceessccaammppii..rroo//

PPrriimmuull ggoonngg llaa TTeeaattrruull MMuunniicciippaall TTrrggoovviittee

n data de 30 septembrie s-au aprins luminile rampei pentru prima ediie a Zilelor Teatrului Muni-cipal. Stagiunea teatral a debutat altfel n aceast toamn la Trgovite! Artitii au pregtit trei zile de spectacole pentru toate vrstele, combinate cu litera-tura, prin intermediul Concursului Naional Mote-nirea Vcretilor, ajuns la cea de-a XLII-a ediie. Iu-bitorii de cultur au avut parte i de o expoziie de pic-tur ce cuprinde lucrrile plasticienilor care au parti-cipat la tabra de creaie ALZIAR, organizat n aceast var la Cmpulung.

n scenariul celor trei zile de spiritualitate au fost incluse i lansri de carte: Bucurii pentru copii. Poei contemporani din Basarabia - Antologie de Vasile Romanciuc; Puinul (m)eu/Urmele frumoase - Iulian Filip; Cea mai frumoas var a iubirii - Iano Turcanu; Care-s slbaticii - Iulian Filip; Colonia2. Noi exilai la Pontul Euxin - George Toma Veseliu.

Regizorul Dan opa, directorul interimar al Teatrului Municipal, i-a propus s duc mai departe tafeta valorilor i s ofere publicului trgovitean iubi-tor de teatru spectacole de calitate. Deschidem stagi-unea cu mari probleme financiare. Nu avem niciun leu pentru producii. ncercm s atragem ns iubitori ai teatrului cu dare de mn, care s ne sprijine. Este o perioad foarte grea, dar pas cu pas o vom depi. (...) Teatrul trebuie s existe indiferent de vremuri, spune regizorul Dan opa.

SSuurrss:: http://www.adevarul.ro/locale/targoviste/Primul_gong_la_ Teatrul_Municipal_Targoviste_0_344365653.html

GGiiuurrggiiuu -- RRuussee:: ccoollaabboorraarree ppeennttrruu ggeessttiioonnaarreeaa ssiittuuaaiiiilloorr ddee uurrggeenn

Un centru transfrontalier de coordonare i conducere a interveniei n situaii de urgen pentru regiunea Giurgiu - Ruse va fi construit la Giurgiu n

TTTIIIRRRIII DDDIIINNN JJJUUUDDDEEEEEE JJuuddeeuull AARRGGEE

JJuuddeeuull CCLLRRAAII

JJuuddeeuull DDMMBBOOVVIIAA

JJuuddeeuull GGIIUURRGGIIUU

14

urmtorii doi ani, n urma ctigrii unui proiect cu fonduri europene n valoare total de 5,6 milioane de euro.

Programul Romnia - Bulgaria este cel care ne-a oferit cele mai multe satisfacii ca surse de finanare. Suntem principalii beneficiari ai unui astfel de proiect de pe malul romnesc al Dunrii, alturi de judeul Gorj i, prin acest

proiect, pe care l ateptam de mult, va ncepe construirea la Giurgiu a unui centru de comand cu patru niveluri i se va realiza achiziionarea unor echipamente i sisteme specifice n situaii de urgen pentru a mri capacitatea de reacie n astfel de situaii n zona de operativitate Giurgiu Ruse, a declarat preedintele Consiliului Judeean Giurgiu, Dumitru Beianu.

Totodat, n cadrul acestui proiect vor fi achiziionate echipamente pentru pompierii bulgari care vor permite un schimb de informaii i intervenii comune n regiunea de grani, dac situaia va impune acest lucru. De acest proiect vor beneficia cei aproximativ 550.000 de locuitori din regiunea de grani Giurgiu - Ruse.

SSuurrss:: hhttttpp::////rrrraappll..rroo//iinnddeexx..pphhpp//SSttiirrii--AAPPLL//SSttiirrii--AAPPLL//GGiiuurrggiiuu--RRuussee--ccoollaabboorraarree--ppeennttrruu--ggeessttiioonnaarreeaa--ssiittuuaattiiiillee--ddee--uurrggeennttaa..hhttmmll

RReeaabbiilliittaarreeaa ii mmooddeerrnniizzaarreeaa ssiisstteemmuulluuii ddee aalliimmeennttaarree ccuu aapp nn oorraauull nnddrreeii

Consiliul Local ndrei deruleaz proiectul Reabilitarea i modernizarea sistemului de alimen-tare cu ap n oraul ndrei, judeul Ialomia, cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene, prin Programul Phare 2005 Schema de investiii pentru sprijinirea iniiativelor sectorului public n sectoarele prioritare de mediu. Proiectul, n valoare de 1.121.858,15 euro, are ca scop soluionarea pro-blemelor legate de reabilitarea i modernizarea siste-mului de alimentare cu ap n oraul ndrei, prin implementarea prevederilor legislaiei naionale i a directivelor europene n domeniul reabilitrii i moder-nizrii cu ap.

Implementarea proiectului va conduce la crea-rea unui mediu conform cu solicitrile din reglemen-trile UE, capitolul 22 al Documentului de Poziie re-feritor la acceptarea acquis-ului comunitar privind pro-tecia mediului i a Directivei nr. EC 98/83/CEE, pre-cum i Directiva cadru nr. 2000/60/EC. Termenul de realizare a proiectului: 25 noiembrie 2010. SSuurrss:: hhttttpp::////wwwwww..zziiaarruulliiaalloommiittaa..rroo//iinnddeexx..pphhpp??aaccttiioonn==vviieeww&&aarrttiiccooll==1122888811

SSee ffaaccee oo nnoouu lliicciittaaiiee ppeennttrruu

ppaassaarreellaa ddee llaa iinnttrraarreeaa nn CCmmppiinnaa

Adio pasaj suprateran n patru luni, pe Calea Daciei, la intrarea n Cmpina! Ce la nceputul anului prea ceva uor de realizat, din moment ce existau banii, proiectul i constructorul, s-a dovedit a fi mult mai complicat. Unii i-au zis eroare tehnic. Acum, n momentul n care lucrarea ar fi putut fi deja gata, se reia licitaia.

Primarul Horia Tiseanu: Am cerut pro-iectantului s modifice proiectul, n octombrie ncepem procedurile de licitaie, poate n de-cembrie vom ncepe construcia. Ne nca-drm n termen, avem pentru lucrare 30 de luni, nu pierdem banii. Firma care ctigase lucrarea, Cast Bneti, i care i amenajase deja antierul acolo, se poate nscrie i la aceast licitaie.

SSuurrss:: hhttttpp::////ee--pprraahhoovvaa..rroo//iinnddeexx//ssttiirrii//aaccttuuaalliittaattee//ssee--ffaaccee--oo--nnoouuaa--lliicciittaattiiee--ppeennttrruu--ppaassaarreellaa--ddee--llaa--iinnttrraarreeaa--

ZZeeccee aannii ddee TTiinneerreeee ffrr bbttrrnneeee

n urm cu 10 ani, n calendarul activitilor sportive organizate de Consiliul Judeean Teleorman i fceau apariia primele competiii organizate pentru persoanele de vrsta a treia: pescuit, cros, ah i table. Iniiativa, aparinnd preedintelui Liviu Nicolae Dragnea, viza apropierea persoanelor de vrsta a tre-ia de micarea n aer liber, de practicarea organizat a unor hobby-uri specifice vrstei, crearea unui cadru organizat pentru ca aceast categorie de ceteni s aib propriile competiii, dar i oferirea de recompense materiale unei categorii cu venituri, n general, mai mici.

Luni, 4 octombrie, se va desfura cea de-a X-a ediie a Tinereii fr btrnee. La ora 9, la intrarea n Parcul Central din Alexandria, (statuia Al. I. Cuza) sunt ateptate persoanele de vrsta a treia (femei peste 57 de ani i brbai peste 62 de ani) din judeul Teleorman, care au calitatea de pensionar, pentru a lua startul la cros. La ora 10 vor ncepe la Clubul Pensionarilor turneele de ah i table. nscrierile se fac la Clubul Pensionarilor, unde poate fi consultat i regulamentul privitor la condiiile de participare i organizare. Consiliul judeean va acorda trofee i premii n bani concurenilor clasai pe primele opt locuri la fiecare disciplin sportiv i categorie.

SSuurrss:: hhttttpp::////wwwwww..ccjjtteelleeoorrmmaann..rroo//

JJuuddeeuull IIAALLOOMMIIAA

JJuuddeeuull PPRRAAHHOOVVAA

JJuuddeeuull TTEELLEEOORRMMAANN

15

Sediul central CLRAI Adres: Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1 cod 910019, mun. Clrai, jud. Clrai Tel.: 0242/331.769; Fax: 0242/313.167; e-mail: [email protected] Biroul Judeean ARGE Adres: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeean Arge, sediul Consiliului Judeean Arge: Piaa Victoriei, nr. 1, et. II, cam. 105, mun. Piteti, jud. Arge Tel./fax: 0248/222.250 E-mail: [email protected] Biroul Judeean DMBOVIA: Adres: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeean Dmbovia, sediul Consiliului Judeean Dmbovia: B-dul Independenei, nr. 1, et. IV, cam. 101, mun. Trgovite, jud. Dmbovia Tel.: 0245/220.647 E-mail: [email protected]

Biroul Judeean IALOMIA Adres: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeean Ialomia, B-dul Chimiei, nr. 13-15, et. II, mun. Slobozia, jud. Ialomia Tel./fax: 0243/234.806 E-mail: [email protected] Biroul Judeean GIURGIU Adres: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeean Giurgiu, B-dul Mihai Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu Tel./fax: 0246/215.271 E-mail: [email protected] Biroul Judeean PRAHOVA Adres: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeean Prahova, sediul Consiliului Judeean Prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. VI, cam. 626/627, mun. Ploieti, cod 100066, jud. Prahova Tel./ fax: 0244/595.594 E-mail: [email protected] Biroul Judeean TELEORMAN Adres: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeean Teleorman, sediul Consiliului Judeean Teleorman: Str. Dunrii, nr. 178, parter, mun. Alexandria, jud. Teleorman Tel.: 0247/311.201, int. 358 Fax: 0247/312.494 E-mail: [email protected]

DDaattee CCoonnttaacctt AAggeenn iiaa ppeennttrruu DDeezzvvoollttaarree RReeggiioonnaall SSuudd MMuunntteenniiaa

SSeerr vviicc iiuu ll CCoommuunnii ccaarree

Daniela TRAIAN - ef Serviciu Comunicare

Cristina RADU, Diana NEAGU, Alexandra GHERASIM, Liviu Georgian OLTENACU - Sediul central Clrai Marinic FOLOGEA - Biroul Judeean Arge Marius TNASE - Biroul Judeean Dmbovia

Mdlina CILIBEANU, Aurelian MOROIANU - Biroul Judeean Ialomia Alexandru VOINESCU - Biroul Judeean Prahova

Silviu MITREA - Biroul Judeean Teleorman E-mail: [email protected]; [email protected]

Website: www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro/

Editor: Serviciul Comunicare Data publicrii: 4 octombrie 2010

NNeewwsslleetttteerr--uull ssppttmmnnaall IInnffooRReeggiioonnaall SSuudd MMuunntteenniiaa eessttee uunn mmaatteerriiaall ccuu iinnffoorrmmaaiiii ddeesspprree aaccttiivviittiillee ddeerruullaattee ddee ccttrree AAggeenniiee ii ddee ccttrree MMiinniisstteerruull DDeezzvvoollttrriiii RReeggiioonnaallee ii TTuurriissmmuulluuii,, nn vveeddeerreeaa pprroommoovvrriiii PPrrooggrraammuulluuii OOppeerraaiioonnaall RReeggiioonnaall 22000077 22001133.. PPee llnngg aacceessttee nnoouuttii,, ssee ddoorreettee iinnffoorrmmaarreeaa ppuubblliiccuulluuii iinntt ddeesspprree aaccttiivviittaatteeaa iinnssttiittuuiiiilloorr mmeemmbbrree aallee RReeeelleeii ddee IInnffoorrmmaarree RREEGGIIOO SSuudd MMuunntteenniiaa ii ddeesspprree cceellee mmaaii iimmppoorrttaannttee eevveenniimmeennttee oorrggaanniizzaattee ddee aacceesstteeaa nn jjuuddeeeellee rreeggiiuunniiii..

nn aacceesstt sseennss,, AADDRR SSuudd MMuunntteenniiaa vv ooffeerr ooccaazziiaa ddee aa vv pprroommoovvaa,, nn ffiieeccaarree ssppttmmnn,, iinnssttiittuuiiaa ii aaccttiivviittiillee ppee ccaarree dduummnneeaavvooaassttrr llee ddeessffuurraaii.. DDaacc ssuunntteeii iinntteerreessaaii ss pprroommoovvaaii aaccttiivviittaatteeaa iinnssttiittuuiieeii ddvvss..,, vv rruuggmm ss nnee ttrraannssmmiitteeii uunn ssccuurrtt mmaatteerriiaall ddee iinnffoorrmmaarree ((mmaaxxiimm 11..550000 ddee ccaarraacctteerree ccuu ttoott ccuu ssppaaiiii)),, mmpprreeuunn ccuu 11 -- 22 ppoozzee,, cceell ttrrzziiuu ppnn vviinneerrii,, llaa oorraa 1122::0000,, aacceessttaa uurrmmnndd ss ffiiee ppuubblliiccaatt nn nneewwsslleetttteerr--uull ppeennttrruu ssppttmmnnaa rreessppeeccttiivv,, ccee vvaa ffii ttrraannssmmiiss lluunneeaa.. MMaatteerriiaalleellee ddee iinnffoorrmmaarree vvoorr ffii ttrraannssmmiissee llaa aaddrreessaa ddee ee--mmaaiill [email protected]@aaddrrmmuunntteenniiaa..rroo..

NNeewwsslleetttteerr--uull vvaa ffii ppuubblliiccaatt ppee ssiittee--uull AAggeenniieeii ((hhttttpp::////rreeggiioo..aaddrrmmuunntteenniiaa..rroo)) ii vvaa ffii ddiissttrriibbuuiitt eelleeccttrroonniicc ssppttmmnnaall ttuuttuurroorr mmeemmbbrriilloorr RReeeelleeii ddee IInnffoorrmmaarree RREEGGIIOO SSuudd MMuunntteenniiaa,, mmeemmbbrriilloorr CCoonnssiilliiuulluuii ppeennttrruu DDeezzvvoollttaarree RReeggiioonnaall SSuudd MMuunntteenniiaa,, ccoonnssiilliiiilloorr jjuuddeeeennee ii llooccaallee ii pprreeffeeccttuurriilloorr ddiinn rreeggiiuunnee,, MMiinniisstteerruulluuii DDeezzvvoollttrriiii RReeggiioonnaallee ii TTuurriissmmuulluuii,, rreepprreezzeennttaanniilloorr mmaassss--mmeeddiiaa ddee llaa nniivveelluull rreeggiiuunniiii SSuudd MMuunntteenniiaa ii ssiittee--uurriilloorr ddeeddiiccaattee ((ppoorrttaalluurriilloorr ddee ttiirrii eeccoonnoommiiccee))..

PPeennttrruu iinnffoorrmmaaiiii ssuupplliimmeennttaarree vv rruuggmm ss ccoonnttaaccttaaii SSeerrvviicciiuull CCoommuunniiccaarree,, tteell..:: 00224422//333311..776699,, ffaaxx:: 00224422//331133..116677..

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.adrmuntenia.ro/http://regio.adrmuntenia.ro/

Sesiune de informare pentru sprijinireamediului de afaceri din Slobozia i Clrai 28, 29 septembrie 2010/Seminarii de instruire a beneficiarilor de fonduri RegioFonduri Regio pentru creterea calitii serviciilor medicaleOPEN DAYS - Sptmna european a regiunilor i oraelorSituaia proiectelor depuse n cadrul REGIORevista preseiInfoPresaRevista presei