IInn nffooo gRReeeggiiiooonnaaall - adrmuntenia.ro · ces la nivelul regiunii noastre, precum şi...

of 25 /25
www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro I I N N F F O O E E V V E E N N I I M M E E N N T T E E p p. . 1 1 ADR Sud Muntenia sprijină beneficiarii în implementarea proiectelor Regio! I I N N F F O O E E V V E E N N I I M M E E N N T T E E V V I I I I T T O O A A R R E E p p. . 3 3 Vizită împreună cu jurnaliştii la proiectele Regio implementate în judeţul Teleorman Conferinţa de presă „Înfiinţarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuro-psihică pentru Adulţi Movila” Prima conferinţă a parteneriatelor locale din Sud Muntenia I I N N F F O O C C O O N N T T R R A A C C T T E E R R E E G G I I O O p p . . 4 4 Noi contracte de finanţare Regio pentru dezvoltarea mediului privat din Sud Muntenia I I N N F F O O A A D D R R S S U U D D M M U U N N T T E E N N I I A A p p . . 4 4 Liviu Gabriel Muşat, de 12 ani colegul nostru! I I N N F F O O A A M M P P O O R R p p . . 5 5 Leonard Orban: „Realocarea fondurilor UE va fi decisă la jumătatea acestei luni” I I N N F F O O F F I I N N A A N N Ţ Ţ Ă Ă R R I I E E U U R R O O P P E E N N E E p p . . 5 5 Creşterea ratelor de cofinanţare va duce la o rambursare mai rapidă Bani europeni prin programul Erasmus pentru tineri antreprenori I I N N F F O O R R E E Ţ Ţ E E A A U U A A R R E E G G I I O O p p . . 6 6 Cea de-a 7-a reuniune a Comitetului Comun de Monitorizare al Programului de Cooperare Transfrontalieră RO - BG 2007 - 2013 I I N N F F O O R R E E G G I I O O p p . . 7 7 Situaţia proiectelor depuse în cadrul REGIO I I N N F F O O P P R R E E S S A A p p . . 2 2 1 1 Revista presei I I N N F F O O J J U U D D E E Ţ Ţ E E p p . . 2 2 2 2 ARGEŞ: Albumul de promovare a Câmpulungului CĂLĂRAŞI: Camera de Comerţ Călăraşi a organizat Topul Firmelor DÂMBOVIŢA: Staţia de epurare Târgovişte Sud, reabilitată şi modernizată! GIURGIU: Două sensuri giratorii noi în municipiul Giurgiu IALOMIŢA: Parcul auto al ISU Ialomiţa s-a înnoit cu încă trei autospeciale PRAHOVA: Staţiunile de pe Valea Prahovei vor găzdui Ediţia de Iarnă a Festivalului Olimpic al Tineretului European 2013 TELEORMAN: Muzeul Judeţean a sărbătorit „Marea Unire” I I n n f f o o R R e e g g i i o o n n a a l l S S u u d d M M u u n n t t e e n n i i a a Buletin Informativ nr. 75 - 28 noiembrie 4 decembrie 2011 - SUMAR

Embed Size (px)

Transcript of IInn nffooo gRReeeggiiiooonnaaall - adrmuntenia.ro · ces la nivelul regiunii noastre, precum şi...

 • www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  IIINNNFFFOOO EEEVVVEEENNNIIIMMMEEENNNTTTEEE ppp... 111

  ADR Sud Muntenia sprijin beneficiarii n implementarea proiectelor Regio!

  IIINNNFFFOOO EEEVVVEEENNNIIIMMMEEENNNTTTEEE VVVIIIIIITTTOOOAAARRREEE ppp... 333

  Vizit mpreun cu jurnalitii la proiectele Regio implementate n judeul Teleorman

  Conferina de pres nfiinarea Centrului de Recuperare i Reabilitare Neuro-psihic pentru Aduli Movila

  Prima conferin a parteneriatelor locale din Sud Muntenia

  IIINNNFFFOOO CCCOOONNNTTTRRRAAACCCTTTEEE RRREEEGGGIIIOOO ppp... 444

  Noi contracte de finanare Regio pentru dezvoltarea mediului privat din Sud Muntenia

  IIINNNFFFOOO AAADDDRRR SSSUUUDDD MMMUUUNNNTTTEEENNNIIIAAA ppp... 444

  Liviu Gabriel Muat, de 12 ani colegul nostru!

  IIINNNFFFOOO AAAMMM PPPOOORRR ppp... 555

  Leonard Orban: Realocarea fondurilor UE va fi decis la jumtatea acestei luni

  IIINNNFFFOOO FFFIIINNNAAANNNRRRIII EEEUUURRROOOPPPEEENNNEEE ppp... 555

  Creterea ratelor de cofinanare va duce la o rambursare mai rapid

  Bani europeni prin programul Erasmus pentru tineri antreprenori

  IIINNNFFFOOO RRREEEEEEAAAUUUAAA RRREEEGGGIIIOOO ppp... 666

  Cea de-a 7-a reuniune a Comitetului Comun de Monitorizare al Programului de Cooperare Transfrontalier RO - BG 2007 - 2013

  IIINNNFFFOOO RRREEEGGGIIIOOO ppp... 777

  Situaia proiectelor depuse n cadrul REGIO

  IIINNNFFFOOO PPPRRREEESSSAAA ppp... 222111

  Revista presei

  IIINNNFFFOOO JJJUUUDDDEEEEEE ppp... 222222

  AARRGGEE:: Albumul de promovare a Cmpulungului

  CCLLRRAAII:: Camera de Comer Clrai a organizat Topul Firmelor

  DDMMBBOOVVIIAA:: Staia de epurare Trgovite Sud, reabilitat i modernizat!

  GGIIUURRGGIIUU:: Dou sensuri giratorii noi n municipiul Giurgiu

  IIAALLOOMMIIAA:: Parcul auto al ISU Ialomia s-a nnoit cu nc trei autospeciale

  PPRRAAHHOOVVAA:: Staiunile de pe Valea Prahovei vor gzdui Ediia de Iarn a Festivalului Olimpic al Tineretului European 2013

  TTEELLEEOORRMMAANN:: Muzeul Judeean a srbtorit Marea Unire

  III nnnfffooo RRReeeggg iiiooonnnaaalll SSSuuuddd MMMuuunnnttteeennniiiaaa

  BB uu ll ee tt ii nn II nn ff oo rr mm aa tt ii vv nn rr .. 77 55

  -- 2288 nnooiieemmbbrriiee 44 ddeecceemmbbrriiee 22001111 --

  SS UU MM AA RR

 • www.adrmuntenia.ro 1 http://regio.adrmuntenia.ro

  III nnn fff ooo EEE vvv eee nnn iii mmm eee nnn ttt eee

  ADR Sud Muntenia sprijin beneficiarii n implementarea proiectelor Regio!

  Agenia pentru Dezvoltare Regional Sud Muntenia a organizat n perioada 6 octom-brie 17 noiembrie a.c. o sesiune de infor-mare dedicat beneficiarilor de fonduri Regio din Sud Muntenia.

  Au fost organizate seminarii n toate judeele regiunii, astfel:

  6 octombrie - municipiul Clrai, jud. Clrai (24 de participani);

  21 octombrie - municipiul Slobozia, jud. Ialomia (21 de participani);

  3 noiembrie - municipiul Trgovite, jud. Dmbovia (70 de participani);

  4 noiembrie - municipiul Giurgiu, jud. Giur-giu (28 de participani);

  9 noiembrie - municipiul Ploieti, jud. Prahova (84 de participani);

  10 noiembrie - municipiul Piteti, jud. Ar-ge (57 de participani);

  17 noiembrie - municipiul Alexandria, jud. Teleorman (30 de participani).

  La aceste evenimente a participat un numr de 314 reprezentani ai administraiei publice locale i ai mediului privat, beneficiari de fonduri nerambursabile Regio, care imple-menteaz proiecte europene la nivelul regiu-nii de dezvoltare Sud Muntenia.

 • www.adrmuntenia.ro 2 http://regio.adrmuntenia.ro

  Obiectivul organizrii acestei runde de seminarii a fost de a sprijini beneficiarii n procesul de implementare a proiectelor finan-ate din Regio. Astfel au fost oferite informa-ii utile despre posibilitile de modificare a contractelor de finanare prin notificare sau act adiional, precum i despre rolul ofierului de monitorizare, cel care asigur legtura per-manent a beneficiarului cu Organismul Inter-mediar, acord consultan pe parcursul im-plementrii i care monitorizeaz activitatea proiectului finanat prin Regio.

  Un alt subiect important pe agenda n-tlnirilor cu beneficiarii Regio a reprezentat aplicarea Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 66/26 iunie 2011, privind prevenirea, con-statarea i sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora.

  De asemenea s-au purtat discuii despre urmtoarea perioad de programare 2014 2020. Astfel, au fost abordate teme privind noul context al programrii strategice pentru Sud Muntenia, modul de organizare a acestui pro-ces la nivelul regiunii noastre, precum i noile orientri strategice la nivel european i naio-nal, ce vor ghida programarea instrumentelor structurale pentru perioada 2014 - 2020.

  Sesiunea de informare dedicat benefi-ciarilor a fost finanat prin Regio, Axa priori-tar 6 Asisten tehnic, avnd ca scop dise-minarea rezultatelor implementrii Progra-mului Operaional Regional, precum i facili-tarea unui schimb de experien ntre ADR Sud Muntenia, n calitate de Organism Intermediar pentru Regio, i beneficiarii de proiecte finan-ate prin POR 2007 2013.

 • www.adrmuntenia.ro 3 http://regio.adrmuntenia.ro

  III nnn fff ooo EEE vvv eee nnn iii mmm eee nnn ttt eee VVV iii iii ttt ooo aaa rrr eee

  Vizit mpreun cu jurnalitii la proiectele Regio implementate n judeul Teleorman

  Agenia pentru Dezvoltare Regional Sud Muntenia, n calitate de Organism Intermedi-ar pentru Programul Operaional Regional, or-ganizeaz joi, 8 decembrie a.c., un eveni-ment dedicat mass-mediei de la nivelul jude-ului Teleorman, cu scopul de a vizita proiec-te Regio din aceast zon.

  Obiectivul aciunii este de a prezenta jurnalitilor din Teleorman stadiul implement-rii proiectelor i, implicit, impactul Regio la nivel judeean.

  n cadrul evenimentului vor fi prezen-tate jurnalitilor trei proiecte ce se deruleaz cu finanare european nerambursabil prin in-termediul Regio:

  1. Achiziie echipamente specifice pentru mbuntirea capacitii i calitii sistemului de intervenie n situaii de urgen- i pentru acordarea asistenei medicale de urgen i a primului ajutor calificat, n Re-giunea Sud Muntenia (beneficiar: Asociaia de Dezvoltare Intercomunitar Situaii de Ur-gen Sud Muntenia);

  2. Modernizarea i diversificarea pro-duciei n domeniul reciclrii DEEE (benefi-ciar: SC GREEN TRONICS SRL);

  3. Consolidare cu demolare parial Colegiul Naional din Municipiul Turnu Mgurele, judeul Teleorman (bene-ficiar: Consiliul Local Turnu Mgurele).

  Conferina de pres nfiinarea Centrului de Recuperare i Reabilitare

  Neuro-psihic pentru Aduli Movila

  ADR Sud Muntenia va participa n data de 7 decembrie, la Slobozia, la conferina de lan-sare a proiectului nfiinarea Centrului de Re-cuperare i Reabilitare Neuro-psihic pentru Aduli Movila. Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului Ialomia, n cali-tate de beneficiar, a primit finanare din Regio

  Programul Operaional Regional 2007-2013, Axa prioritar 3 mbuntirea infrastructurii so-ciale, Domeniul major de intervenie 3.2 Re-abilitarea/modernizarea/dezvoltarea i echipa-rea infrastructurii serviciilor sociale. Evenimentul va avea loc ncepnd cu ora 10:00, la sediul Centrului Cultural Ionel Perlea (Sala Amfiteatru), situat n municipiul Slobozia, b-dul Matei Basarab, nr. 26, judeul Ialomia.

  Prima conferin a parteneriatelor locale din Sud Muntenia

  n perioada 15 - 16 decembrie 2011, A-genia pentru Dezvoltare Regional Sud Mun-tenia, prin Direcia Dezvoltare, va organiza la Sinaia, Hotel New Montana, prima conferin a Grupurilor de Parteneriat Local din toate ju-deele, eveniment ce se va desfura n ca-drul procesului de planificare regional pentru perioada de programare 2014 - 2020.

  La acest eveniment vor participa apro-ximativ 70 de reprezentani ai celor cinci gru-puri tematice din cele apte judee ale regiu-nii Sud Muntenia: infrastructur local i re-gional; dezvoltarea resurselor umane; dezvol-tarea mediului de afaceri, a cercetrii dezvol-trii i inovrii; agricultur i dezvoltare rura-l; protecia mediului i eficien energetic.

  Scopul acestui evenimentul const n ob-inerea consensului regional asupra metodolo-giei de elaborare a Planului de Dezvoltare Regio-nal 2014 - 2020, metodologie propus de Minis-terul Dezvoltrii Regionale i Turismului i con-struirea arborelui problemelor pentru analizele SWOT pentru cele cinci domenii prioritare.

 • www.adrmuntenia.ro 4 http://regio.adrmuntenia.ro

  III nnn fff ooo CCC ooo nnn ttt rrr aaa ccc ttt eee RRR eee ggg iii ooo

  Noi contracte de finanare Regio pentru dezvoltarea mediului

  privat din Sud Muntenia

  n data de 6 decembrie, la nivelul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia s-a

  semnat o no-u serie de contracte de finanare din Regio Pro-gramul Opera-ional Regio-nal 2007 2013. Benefi-ciarii au pri-mit fonduri ne-

  rambursabile n cadrul Axei prioritare 4 Spri-jinirea dezvoltrii mediului de afaceri regional i local, Domeniul major de intervenie 4.3 Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor.

  Cele 11 proiecte, pentru care s-a pri-mit asisten nerambursabil din Regio, sunt urmtoarele:

  Asigurarea durabilitii companiei INDUS-TRIAL MB prin demararea unui program de in-vestiii n tehnologii noi de producie bene-ficiar: SC INDUSTRIAL MB SRL;

  Linie tehnologic modern de fabricare a cminelor de inspecie - calitate i competiti-vitate n producia de prefabricate din beton armat beneficiar: SC EUROPEANCONSTRUCT SRL;

  Modernizarea Clinicii Andreea Mooc be-neficiar: SC ANDREEA MOOC SRL;

  GEROX KARIN INVEST - proiect achiziie uti-laje service auto beneficiar: SC GEROX KA-RIN INVEST SRL;

  Dezvoltarea microntreprinderii Green Club &Spa S.R.L. prin achiziia unor echipamente pentru activitatea suport de interpretare ar-tistic (spectacole) beneficiar: SC Green Club& Spa SRL;

  Dezvoltarea microntreprinderii FILM CONS S.R.L. prin achiziia unor echipamente perfor-mante beneficiar: SC FILM CONS SRL;

  LUCE AUTO - Proiect achiziie utilaje de construcii beneficiar: SC LUCE AUTO SRL;

  Dezvoltarea produciei de betoane, mate-rial de construcii puternic, rezistent i dura-bil beneficiar: SC Z.M.C. TRADING SRL;

  Diversificarea activitilor SC UNIVERSAL MO-TOR TRADING S.R.L. prin achiziia de utilaje competitive beneficiar: SC UNIVERSAL MO-TOR TRADING SRL;

  Dezvoltarea microntreprinderii COOL HR & CONSULTING prin achiziia unor echipamente performante beneficiar: SC COOL HR & CON-SULTING SRL;

  Extinderea activitii de producie a socie-tii 2003 RAM TRUST prin investiii n utilaje performante i crearea de locuri de munc beneficiar: SC 2003 RAM TRUST SRL.

  III nnn fff ooo AAA DDD RRR SSS uuu ddd MMM uuu nnn ttt eee nnn iii aaa

  LLiivviiuu GGaabbrriieell MMuuaatt,,

  ddee 1122 aannii ccoolleegguull nnoossttrruu!!

  La nceputul lunii decembrie, Liviu Ga-briel MUAT aniverseaz 12 ani de activitate n cadrul Ageniei pentru Dezvolta-re Regional Sud Muntenia.

  Dorim s l felicitm pe domnul Liviu Mu-at, directorul Ageniei noas-tre, pentru ma-niera n care a reuit s con-struiasc un co-lectiv unit i res-ponsabil, capabil s fac fa tuturor provocrilor. Experiena profesional i calitile sale umane au con-tribuit, de-a lungul celor 12 ani, la succesul e-chipei noastre.

  La Muli Ani!

 • www.adrmuntenia.ro 5 http://regio.adrmuntenia.ro

  III nnn fff ooo AAA MMM PPP OOO RRR

  Leonard Orban: Realocarea fondurilor UE va fi decis la jumtatea acestei luni

  La jumtatea acestei luni ne-am pro-pus s lansm procesul de realocare a fondu-rilor europene ntre programele operaionale.

  Este un pro-ces mai com-plicat, care reclam mai multe etape. n mod cert va dura cte-va luni. Vom veni cu pro-puneri con-crete, nen-

  semnnd c acestea vor fi i ultimele pe care le vom face n ceea ce privete realocarea fondurilor comunitare, a declarat, pentru Ca-pital, Leonard Orban, ministrul afacerilor eu-ropene.

  Acesta a precizat c au nceput deja dis-cuiile ntre ministere privind realocarea bani-lor comunitari. Reamintim c este pentru pri-ma dat cnd se pune n discuie o astfel de m-sur, Romnia urmnd s trimit propunerea, spre aprobare, Comisiei Europene. Ulterior, Bru-xelles-ul va da un rspuns acestei solicitri n maximum ase luni.

  Pentru ca solicitarea Romniei s aib succes, trebuie foarte bine argumentat. A-ceasta trebuie de asemenea s se plieze pe prioritile UE. Modul n care se vor realoca banii depinde att de analiza tehnic, ct i de decizia politic, subiectul fiind foarte sen-sibil.

  Probabil vom propune realocarea unor fonduri pentru reabilitarea termic a cldiri-lor. n prezent nu sunt prevzui bani euro-peni pentru aceast activitate. Motivarea va fi legat de creterea eficienei energetice, care este unul din obiectivele prioritare pen-tru UE, a spus Orban. Acesta spune c deja au nceput negocierile cu Bruxelles-ul pe a-ceast tem. ns nu va fi o abordare general

  pentru ntreaga ar i, probabil c procentul va diferi de la zon la zon.

  Potrivit ministrului, se ncearc acope-rirea ntregii ri, n special a oraelor mari.

  Mai multe detalii putei afla accesnd link-ul: http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/exclu-siv-leonard-orban-realocarea-fondurilor-ue-va-fi-decisa-la-jumatatea-acestei-luni-1576.html.

  III nnn fff ooo FFF iii nnn aaa nnn rrr iii eee uuu rrr ooo ppp eee nnn eee

  Creterea ratelor de cofinanare va duce la o rambursare mai rapid

  Propunerea Comisiei de a oferi cofinan-are UE suplimentar rilor care se confrunt cu dificulti deosebite n gestionarea dato-riei/deficitului public i n asigurarea stabili-tii financiare a fost aprobat de ctre Par-lamentul European.

  Msura nu implic punerea la dispoziie a unor fonduri noi sau suplimentare pentru cele ase state membre n cauz. Totui, ea permite o rambursare mai rapid din fondurile disponibile n cadrul politicii de coeziune, dezvoltrii rurale i pescuitului.

  Investiiile UE n rile cel mai grav a-fectate de criza economic pot fi majorate cu maximum 10 puncte procentuale, ceea ce n-seamn c UE ar putea acoperi pn la ma-ximum 95% din costurile suportate n cadrul programelor, la solicitarea statelor membre n cauz.

  Reducerea cofinanrii naionale pen-tru proiectele UE n aceste ri ntr-un mo-ment crucial de consolidare bugetar va face posibil ca numeroase proiecte ce favorizeaz creterea, cum ar fi crearea de grupuri de ntreprinderi sau investiiile n infrastructura de transport, s poat fi lansate efectiv. n acest fel, se poate mri nivelul execuiei i al absorbiei fondurilor i se pot injecta mai ra-pid fonduri suplimentare n economie.

  Am fcut un pas important pe calea redresrii economiei europene. Ma bucur c Parlamentul a acionat att de rapid i a a- probat propunerea noastr. Aceast msur este expresia solidaritii i sprijinului Euro-

 • www.adrmuntenia.ro 6 http://regio.adrmuntenia.ro

  pei pentru statele membre care pun n apli-care programe dureroase de ajustare econo-mic. Ele nu au n prezent posibiliti semni-ficative de a investi n cretere economic i n noi locuri de munc. Msura noastr va permite o infuzie de fonduri n respectivele economii, esenial pentru stimularea compe-titivitii i a ocuprii forei de munc, a declarat preedintele Comisiei Europene, Jos Manuel Barroso.

  Pentru mai multe detalii despre acest subiect accesai urmtorul link: http://www.finantare.ro/ stire-18677-Cresterea-ratelor-de-cofinantare-va-duce-la-o-rambursare-mai-rapida.html.

  III nnn fff ooo RRR eee eee aaa uuu aaa RRR eee ggg iii ooo SSS uuu ddd MMM uuu nnn ttt eee nnn iii aaa

  Cea de-a aptea reuniune a Comitetului Comun de Monitorizare al Programului

  de Cooperare Transfrontalier Romnia - Bulgaria 2007-2013

  Autoritatea de Management a Progra-

  mului de Cooperare Transfrontalier Romnia Bulgaria 2007 - 2013 - Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului din Romnia, Auto-ritatea Naional - Ministerul Dezvoltrii Re-gionale i Lucrrilor Publice din Bulgaria i Se-cretariatul Tehnic Comun al Programului Bi-roul Regional pentru Cooperare Transfronta-lier Clrai pentru Grania Romnia - Bul-garia au organizat, n data de 29 noiembrie a.c., la Pleven, Bulgaria, cea de a aptea reu-niune a Comitetului Comun de Monitorizare.

  Preedinia

  Comitetului Comun de Monitorizare este asigurat anul aces-ta de delegaia bul-gar, condus de

  Kiril Geratliev, direc-tor general n cadrul Ministerului Dezvoltrii Regionale i Lucrrilor Publice din Bulgaria, n timp ce delegaia

  romn a fost condus de Iuliu Bara, director general n cadrul Ministerului Dezvoltrii Re-gionale i Turismului din Romnia i ef al Au-toritii de Management, n calitate de vice-preedinte.

  n cadrul reuniunii au fost aprobate

  Strategia de Asisten Tehnic pentru anul 2012, Planul de aciuni ce vor fi realizate de ctre structurile de management ale Progra-mului ca urmare a concluziilor i recoman-drilor menionate n Raportul privind evalua-rea intermediar a programului i Planul anual de evaluare aferent anului 2012. De aseme-nea au fost oferite informaii privind stadiul implementrii Programului, cu accent pe prin-cipale realizri, progrese fizice i financiare nregistrate pn n prezent.

  Conform regulamentelor europene pri-

  vind instrumentele structurale, Comitetul Co-mun de Monitorizare are rolul de a superviza Programul i de a asigura calitatea i efica-citatea implementrii Programului i a pro-iectelor din cadrul lui. Comitetul a fost nfiin-at i este alctuit din reprezentani la nivel naional, regional i local ai celor dou state.

  Mai multe detalii despre acest subiect putei

  citi accesnd urmtorul link: http://www.mdrt.ro/ comunicare/presa/comunicate/cea-de-a-saptea-reuni-une-a-comitetului-comun-de-monitorizare-al-programu-lui-de-cooperare-transfrontaliera-romania-bulgaria-2007-2013.

 • www.adrmuntenia.ro 7 http://regio.adrmuntenia.ro

  SITUAIA PROIECTELOR DEPUSE N CADRUL REG IO

  7 DECEMEMBRIE 2011

  Pn n data de 7 decembrie 2011, la sediul Ageniei pentru Dezvoltare Regional Sud Muntenia au fost depuse 878 de proiecte, prin care se solicit finanare nerambursabil prin Regio (Programul Operaional Regional), Planul Integrat de Dezvoltare Urban pentru Polul de Dezvoltare (PIDU) Municipiul Piteti, PID-ul Polului de Cretere Ploieti i Planuri Integrate de Dezvoltare Urban pentru 12 centre urbane. De asemenea au fost semnate 299 de contracte de finanare, cu o valoare nerambursabil solicitat de 1.964.059.316,19 lei. Situaia proiectelor depuse pe cele cinci axe prioritare ale Regio, ce se afl n diferite etape ale procesului de evaluare, este urmtoarea:

  AXA PRIORITAR 1 Sprijinirea dezvoltrii durabile a oraelor - poli urbani de cretere (buget 194 milioane de euro) Pe Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urban, Sub-domeniul: Poli de cretere (buget 97 milioane de euro) a fost depus Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Cretere Ploieti i 12 cereri de finanare, din care: trei cereri se afl n etapa de evaluare a conformitii i eligibilitii, o cerere se afl n etapa de evaluare tehnic i financiar, trei cereri se afl n precontractare, dou cereri de finanare au fost restrase i trei contracte au fost semnate. Valoarea total a asistenei nerambursabile solicitate este de aproximativ 61,45 milioane de euro.

  Titlul proiectului Beneficiar

  Buget (lei)

  Nr. crt.

  Total Asistena

  nerambursabil

  1

  Creterea capacitii de trafic, prin realizarea legturii rutiere ntre DN 1 i DN 1B, prin realizarea drumului judeean de centur DJ236, n zona de nord a municipiului Ploieti

  Judeul Prahova

  43.912.185,38

  27.278.828,22

  2 Reabilitarea/Modernizarea i echiparea specific a Centrului de primire n regim de urgen Cirearii Ploieti

  Unitatea administrativ-

  teritorial Municipiul

  Ploieti

  8.684.387,97 6.768.453,68

  3 Realizarea parcului municipal Ploieti Vest, inclusiv a cilor de acces i a reelelor edilitare specifice - Parc Municipal Ploieti Vest

  Municipiul Ploieti

  93.684.950,15 70.739.838,97

  TOTAL - lei - 43.912185,38 27.278.828,22

  Pe Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urban, Sub-domeniul Poli de dezvoltare urban (buget 38,80 mil. euro) a fost depus Planul Integrat de Dezvoltare Urban (PIDU) al Municipiului Piteti, mpreun cu 14 cereri de finanare, din care:

  dou cereri au fost retrase, trei contracte de finanare au fost semnate, un proiect este n evaluare tehnic, apte proiecte sunt n precontractare.

  Titlul proiectului Beneficiar

  Buget (lei)

  Nr. crt.

  Total Asistena

  nerambursabil

  1 Sistem de supraveghere pentru creterea siguranei i prevenirea criminalitii n zona: Podul Viilor - Parc trand din municipiul Piteti

  Municipiul Piteti 3.501.934,57 2.270.094,01

  2 Creare parc Lunca Argeului Municipiul Piteti 40.592.065,24 19.072,158,85

  3 Modernizare Pod Arge UAT Municipiul Piteti

  12.675.130,55 8.878.668,92

  TOTAL - lei - 56.769.130,36 30.220.921,78

  Pe Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urban, Sub-domeniul Centre urbane (buget 58,20 mil. euro) au fost depuse 12 Planuri Integrate de Dezvoltare Urban, coninnd 35 de cereri de finanare.

  Trei Planuri Integrate de Dezvoltare Urban au fost respinse (apte cereri de finanare), trei cereri de finanare au fost respinse, trei Planuri Integrate de Dezvoltare Urban sunt n precontractare (nou cereri de finanare), ase Planuri Integrate de Dezvoltare Urban (16 contracte semnate) au primit finanare. Valoarea total a asistenei nerambursabile solicitate este de aproximativ 91,22 milioane de euro. *Not: Termenul limit pn la care se puteau depune Planurile Integrate de Dezvoltare Urban, Sub-domeniul Centre urbane, a fost 31 martie 2009, ora 16:00.

 • www.adrmuntenia.ro 8 http://regio.adrmuntenia.ro

  Titlul proiectului Beneficiar

  Buget (lei)

  Nr. crt.

  Total Asistena

  nerambursabil

  1 Sistem pentru Managementul Iluminatului Public n Municipiul Alexandria

  Municipiul Alexandria

  24.125.963,20

  19.100.295,42

  2 Sistem pentru Managementul Traficului Rutier n Municipiul Alexandria

  Municipiul Alexandria

  9.499.324,57

  7.523.346,47

  3 Sistem de supraveghere n vederea creterii siguranei i prevenirii criminalitii n municipiul Alexandria

  Municipiul Alexandria

  3.521.304,71

  2.735.271,48

  4 Creterea calitii infrastructurii rutiere n municipiul Curtea de Arge

  UAT Municipiul Curtea de Arge

  47.649.554,76

  37.196.083,26

  5 Revitalizarea utilitii cldirilor degradate prin nfiinarea unui centru de recreere pentru pensionari i a unui centru de zi pentru persoanele cu dizabiliti n municipiul Curtea de Arge

  UAT Municipiul Curtea de Arge

  5.843.572,60

  4.475.269,96

  6 Creterea siguranei i securitii cetenilor din municipiul Curtea de Arge, prin implementarea unui sistem de supraveghere video

  UAT Municipiul Curtea de Arge

  2.159.042,38

  1.565.597,00

  7

  Reabilitare i modernizare infrastructur utiliti publice urbane, reabilitarea i modernizarea spaiilor publice urbane n zona A a zonei de aciune urban din municipiul Trgovite, judeul Dmbovia

  Municipiul Trgovite

  75.804.429,76

  60.025.799,16

  8

  Reabilitare i modernizare infrastructur utiliti publice urbane, reabilitarea i modernizarea spaiilor publice urbane n zona B a zonei de aciune urban din municipiul Trgovite, judeul Dmbovia

  Municipiul Trgovite

  69.893.929,74

  55.345.077,46

  9 Dotare cu echipamente pentru creterea siguranei i prevenirea criminalitii n zona de aciune urban din municipiul Trgovite, judeul Dmbovia

  Municipiul Trgovite

  3.392.503,63

  2.552.811,19

  10 Reabilitare i modernizare strzi urbane, poduri, trotuare i parcri n oraul Costeti, judeul Arge

  UAT Oraul Costeti

  40.112.999,59

  25.842.189,22

  11 Realizare sistem de supraveghere video pentru creterea siguranei cetenilor i prevenirea criminalitii n oraul Costeti, judeul Arge

  UAT Oraul Costeti

  1.238.205,72

  771.362,41

  12 Modernizarea strzii I.C. Brtianu din oraul Mioveni, prin crearea a 2 benzi suplimentare

  Oraul Mioveni 6.445.880,40 5.103.830,2

  13 Implementarea unui sistem de supraveghere video pentru creterea siguranei cetenilor din oraul Mioveni

  Oraul Mioveni 2.937.935,89 3.946.753,43

  14 Reabilitarea/modernizarea i extinderea spaiilor publice urbane, strzi i spaii verzi n municipiul Moreni

  UAT Municipiul Moreni

  12.612.814,76 9.938.017,32

  15 Reabilitare i modernizare Centrul de recuperare i reabilitare persoane cu handicap Tuicani, municipiul Moreni

  Parteneriatul UAT Municipiul Moreni i

  UAT Jud. Dmbovia

  2.550.403,50 2.013.940,22

  16 Creterea siguranei i prevenirea criminalitii n municipiul Moreni prin achiziionarea de echipamente specifice i amenajarea unui centru de supraveghere

  UAT Municipiul Moreni 760.154,04 598.148,88

  TOTAL - lei - 308.548.019,25 238.733.793,08

  AXA PRIORITAR 2: mbuntirea infrastructurii de transport regionale i locale (buget 122,26 mil. euro) Domeniul major de intervenie 2.1 Reabilitarea i modernizarea reelei de drumuri judeene, strzi urbane, inclusiv construcia /reabilitarea oselelor de centur Pn n prezent au fost depuse 39 de proiecte, din care 10 respinse i dou proiecte retrase de aplicani. Valoarea total solicitat prin aceste 27 de proiecte este de aproximativ 241 milioane de euro. Din cele 27 de proiecte rmase s-au semnat 18 contracte de finanare, iar nou proiecte se afl n rezerv.

  **NNoott:: TTooaattee cceellee 1100 pprrooiieeccttee rreessppiinnssee ii pprrooiieeccttuull rreettrraass ddee aapplliiccaanntt aauu ffoosstt uulltteerriioorr rreeddeeppuussee,, ffiiiinndd nn pprreezzeenntt ffiiee nn ddiiffeerriittee eettaappee aallee pprroocceessuulluuii ddee eevvaalluuaarree,,

  sseelleecciiee ii ccoonnttrraaccttaarree,, ffiiee sseemmnnnndduu--ssee ddeejjaa ccoonnttrraaccttuull ddee ffiinnaannaarree..

  DDeeppuunneerreeaa pprrooiieecctteelloorr nn ccaaddrruull aacceesstteeii aaxxee aa ffoosstt ssuussppeennddaatt nncceeppnndd ccuu ddaattaa ddee 1111..0033..22000099,, oorraa 1166::3300..

  Titlul proiectului Beneficiar

  Buget (lei)

  Nr. crt.

  Total Asistena

  nerambursabil

  1 Ranforsarea i modernizarea drumului judeean DJ 201B, km 0+000 km 19+000, Ciochina Orezu Rai

  Judeul Ialomia 36.462.900,65 29.423.908,41

  2 Reabilitarea i modernizarea infrastructurii de drumuri n staiunea balnear Amara

  Oraul Amara 17.640.143,72 14.110.006,10

  3 Modernizarea i reabilitarea drumului de centur al municipiului Trgovite

  Municipiul Trgovite

  88.789.047,00 70.273.252,50

 • www.adrmuntenia.ro 9 http://regio.adrmuntenia.ro

  4 Ranforsarea i modernizarea drumurilor judeene 701, DJ 401A i DJ 711A, pe traseul Dobra Cornelu Brnitea Titu Slcua Odobeti Potlogi Corbii Mari

  Judeul Dmbovia 66.894.836,12 53.968.478,48

  5 Reabilitarea DJ 701, limita jud. Dmbovia Gratia Poieni Silitea Scurtu Mare Slveti Ciolneti Zmbreasca Dobroteti, km 44+240-104+890 (55,450 km)

  Judeul Teleorman 119.905.412,69 96.861.074,38

  6 Modernizarea i reabilitarea drumului judeean DJ 301, tronsonul Fundeni Budeti, km 13+000 km 36+578

  Judeul Clrai 43.795.745,88 36.030.147,80

  7 Modernizare DJ 734: Voineti (DN 73) Lereti Voina, n vederea mbuntirii i dezvoltrii infrastructurii de turism, km 0+000 19+840, L=19,840 km

  Judeul Arge 51.142.578,38 41.351.925,62

  8 Modernizarea DJ 730: Podul Dmboviei (DN 73) Dmbovicioara Ciocanu limita jud. Braov, n vederea mbuntirii i dezvoltrii infrastructurii de turism, km 0+000 9+550, L=9,550 km

  Judeul Arge 15.740.581,08 12.493.156,62

  9 Reabilitarea i modernizarea reelei de strzi urbane, ora Mizil, judeul Prahova

  UAT Oraul Mizil 10.503.848,27 8.603.445,47

  10

  Reabilitare DJ101G Ttrani (DJ 101D) Brazi Tinosu irna Hbud Crivu (DN 1A) km 0+000 km 24+020, judeul Prahova, km 24+020 km 30+120, judeul Dmbovia

  Parteneriatul ntre UAT Jud. Prahova i

  UAT Jud. Dmbovia

  45.802.088,03 37.647.805,82

  11 Modernizarea DJ 703I: Muteti (DN 73C) Brdule Brdetu Poienile Vlsanului, n vederea mbuntirii i dezvoltrii infrastructurii de turism, km 28+822 53+600, L=24,778 km

  Judeul Arge 46.020.473,81 37.926.152,00

  12

  mbuntirea accesului la reeaua rutier european de transport TEN-T7 n judeul Clrai, prin reabilitarea i modernizarea DJ 201B, km 19+000 km 39+950, pe traseul limita jud. Ialomia Valea Argovei, i DJ 303, km 26+294 km 48+278, pe traseul Valea Argovei Mnstirea

  Judeul Clrai 44.944.350,96 36.974.362,74

  13 Modernizare Calea Daciei Consiliul Local

  Cmpina 25.477.127,02 20.308.570,08

  14

  Modernizarea i reabilitarea drumului judeean DJ303, tronsonul Clrei Valea Argovei, km 0+000 26+294

  Consiliul Judeean Clrai

  55.557.533, 56 45.705.002,00

  15 Reabilitare DJ506, Cervenia Vitneti - Bbia, km 17+400 km 58+000

  Judeul Teleorman 62.482.442,49 51.063.576,57

  16 Reabilitarea i modernizarea reelei de strzi urbane, ora Breaza, judeul Prahova

  Oraul Breaza 48.209.259,08 37.983.438,84

  17

  Reabilitare i modernizare DJ411: Limit jude Clrai - Hotarele - Isvoarele - Teiuu - Mironeti - Comana - Budeni - Brnitari - Clugreni - Crnguri - Singureni - Iepureti - Bulbucata - Podu Doamnei - Clejani (DN61)

  Consiliul Judeean Giurgiu

  109.216.190,48 86.193.360,43

  18 Modernizarea i reabilitarea reelei de strzi urbane n oraul Topoloveni Oraul Topoloveni 33.779.554,91 23.703.998,33

  TOTAL - lei - 922.364.114,13 740.621.662,19

  AXA PRIORITAR 3: mbuntirea infrastructurii sociale are patru domenii majore de intervenie: Domeniul major de intervenie 3.1 Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sntate alocare regional 35,70 milioane de euro. Au fost depuse 12 proiecte, din care nou proiecte sunt n rezerv i trei contracte au fost semnate. Valoarea total a asistenei nerambursabile solicitat este de aproximativ 48,72 milioane de euro.

  **NNoott:: DDeeppuunneerreeaa pprrooiieecctteelloorr nn ccaaddrruull aacceessttuuii ddoommeenniiuu mmaajjoorr ddee iinntteerrvveenniiee aa ffoosstt ssuussppeennddaatt nncceeppnndd ccuu ddaattaa ddee 2288..0099..22000099,, oorraa 1166::0000..

  Titlul proiectului Beneficiar

  Buget (lei)

  Nr. Crt.

  Total Asistena

  nerambursabil

  1 Reabilitarea, modernizarea i echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeean Clrai

  Judeul Clrai 19.783.631,62 14.809.448

  2 Reabilitare Spital Judeean de Urgen Alexandria, judeul Teleorman

  Consiliul Judeean Teleorman

  83.496.061,52 66.568.370,17

  3 Reabilitarea i modernizarea Spitalului Judeean Dmbovia Consiliul Judeean Dmbovia

  83.106.684,78 65.278.696,09

  TOTAL - lei - 186.386.377,92 146.656.514,26

  Domeniul major de intervenie 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea i echiparea infrastructurii serviciilor sociale alocare regional 13,88 milioane de euro

  Au fost depuse 60 de proiecte, din care: 16 contracte au fost semnate, apte proiecte au fost retrase de aplicani, 11 au fost respinse, apte proiecte se afl n etapa de evaluare tehnic i financiar, iar 10 proiecte se afl n

 • www.adrmuntenia.ro 10 http://regio.adrmuntenia.ro

  etapa precontractual, nou proiecte se afl n rezerv, valoarea asistenei nerambursabile solicitate fiind de aproximativ 22,97 milioane de euro.

  **NNoott:: DDeeppuunneerreeaa pprrooiieecctteelloorr nn ccaaddrruull aacceessttuuii ddoommeenniiuu mmaajjoorr ddee iinntteerrvveenniiee aa ffoosstt ssuussppeennddaatt nncceeppnndd ccuu ddaattaa ddee 2288..0033..22001111,, oorraa 1122::0000..

  Titlul proiectului Beneficiar

  Buget (lei)

  Nr.

  Crt. Total

  Asistena nerambursabil

  1 Amenajare Centrul comunitar al persoanelor n vrst din municipiul Slobozia, judeul Ialomia

  Parteneriat UAT Slobozia i Episcopia Sloboziei i

  Clrailor 1.045.015,00 823.337,00

  2 Centrul rezidenial de asisten medico-social pentru persoane vrstnice

  Asociaia Suflet pentru oameni

  3.457.593,56 2.374.261,68

  3 Centru social pentru recuperare persoane vrstnice ora Zimnicea, judeul Teleorman

  Parteneriatul dintre UAT Oraul Zimnicea i DGASPC

  Teleorman 2.857.072,84 1.900.956,23

  4 Reabilitare, modernizare i dotare Centrul de integrare prin terapie ocupaional Tntava

  Consiliul Judeean Giurgiu 3.636.281,84 2.588.827,78

  5 Schimbare destinaie din cazarm n cmin de btrni, recompartimentare interioar

  Parteneriatul UAT Municipiul Ploieti i Fundaia pentru Copii

  Sfntul Sava

  3.624.455,04 2.524.195,8

  6 Modernizare reele utiliti, faciliti de acces i dotri cu echipamente specifice nevoilor beneficiarilor de servicii din CIAPAH Mislea, jud. Prahova

  CIAPAH Mislea, com. Scoreni, sat Mislea, Prahova

  3.555.415,81 2.423.799,99

  7 Reabilitare, modernizare, extindere i dotare Centru de Asisten Medico-Social Mogoeti, judeul Giurgiu

  Parteneriatul dintre UAT Giurgiu i Centrul de Asisten

  Medico-Social Mogoeti 3.647.313,44 2.831.802,12

  8 Reabilitarea, modernizarea i dotarea Cantinei sociale din Oraul Mioveni i a Centrului de sprijin la domiciliu pentru persoanele vrstnice, Mioveni, judeul Arge

  Parteneriatul dintre UAT Mioveni i Fundaia Consoriul pentru

  Dezvoltare Local Mioveni

  1.739.283,16 1.332.494,24

  9 Lucrri de modernizare, reele utiliti, faciliti acces i dotri la C.I.T.O.P.A.H. Urlai, judeul Prahova

  CITOPAH Urlai 3.617.331,28 2.783.353,86

  10 Centrul multifuncional de resurse i servicii pentru aduli cu handicap Dmbovia

  Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului

  Dmbovia

  3.546.753,47 2.814.275,8

  11 Reabilitare i extindere Complex de Servicii Sociale Giurgiu

  UAT Judeul Giurgiu Giurgiu 3.639.292,49 2.709.579,29

  12 Extindere, reabilitare termic i dotare Centru ngrijire i asisten, Municipiul Slobozia, judeul Ialomia

  Direcia General de Asisten Social i

  Protecia Copilului Ialomia 3.446.360,00 2.681.051,66

  13 nfiinarea Centrului de Recuperare i Reabilitare Neuro-Psihic pentru Aduli Movila

  Direcia General de Asisten Social i

  Protecia Copilului Ialomia 3.710.023,60 2.868.546,24

  14 Reabilitare, modernizare, extindere i dotare Centru de Asisten Social Hotarele, judeul Giurgiu

  Consiliul Judeean Giurgiu 3.653.824,80 2.807.968,52

  15 Modernizare spaii existente i extindere construcie parter Centru Social Geti

  DGASPC Dmbovia 3.626.026,96 2.841.220,90

  TOTAL - lei - 50.153.025,21 36.305.671,11

  Domeniul major de intervenie 3.3 mbuntirea dotrii cu echipamente a bazelor operaionale pentru intervenii n situaii de urgen alocare regional 13,88 milioane de euro Un proiect depus i contractat.

  Titlul proiectului Beneficiar

  Buget (lei)

  Nr. crt.

  Total Asistena

  nerambursabil

  1

  Achiziie echipamente specifice pentru mbuntirea capacitii i calitii sistemului de intervenie n situaii de urgen i pentru acordarea asistenei medicale de urgen i a primului ajutor calificat, n Regiunea Sud Muntenia

  Asociaia de Dezvoltare Intercomunitar Situaii de urgen Sud Muntenia

  49.995.241,98 41.155.892,21

  TOTAL - lei - 49.995.241,98 41.155.892,21

 • www.adrmuntenia.ro 11 http://regio.adrmuntenia.ro

  Domeniul major de intervenie 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea i echiparea infrastructurii educaionale preuniversitare, universitare i a infrastructurii pentru formare profesional continu alocare regional 39,73 mil. euro.

  Pn la termenul limit au fost depuse 100 de proiecte, din care: 33 de contracte de finanare sunt semnate, 62 de proiecte sunt n rezerv, iar cinci proiecte au fost respinse, asistena nerambursabil solicitat pentru toate acestea fiind de aproximativ 101,86 milioane de euro.

  **NNoott:: DDeeppuunneerreeaa pprrooiieecctteelloorr nn ccaaddrruull aacceessttuuii ddoommeenniiuu mmaajjoorr ddee iinntteerrvveenniiee aa ffoosstt ssuussppeennddaatt nncceeppnndd ccuu ddaattaa ddee 1144..0099..22000099,, oorraa 1166::0000..

  Nr. crt.

  Titlul proiectului Beneficiar

  Buget (lei)

  Total Asistena

  nerambursabil

  1 Consolidare, reabilitare i modernizare Colegiul Naional Constantin Carabella (corp A+B), Trgovite

  Municipiul Trgovite 10.305.346,07 8.471.678,00

  2

  Modernizare cmine, modernizare sal de festiviti, amenajare baz sportiv Liceul Teoretic Iancu C. Vissarion, ora Titu

  Oraul Titu 14.309.045,03 11.771.129,01

  3 Extindere coala General nr. 1 Titu Oraul Titu 1.775.750,08 1.319.700,34

  4

  Reabilitarea, modernizarea i echiparea infrastructurii educaionale preuniversitare din comuna Lereti, satul Voineti, jud. Arge

  Consiliul Local Lereti 2.162.459,38 1.723.987,58

  5

  Reabilitarea, modernizarea i echiparea infrastructurii educaionale preuniversitare din comuna Lereti, satul Pojorta, jud. Arge

  Consiliul Local Lereti

  727.056,29

  588.818,30

  6 Mansardare corp existent Liceul de Arte Blaa Doamna din municipiul Trgovite, judeul Dmbovia Municipiul Trgovite

  3.790.226,27

  2.899.880,78

  7 Reabilitare i mansardare corp vechi, reabilitarea bazei sportive - coala nr. 2 Titu

  Oraul Titu

  7.139.282,12 5.710.574,66

  8 Modernizare, extindere i dotare coala General cu clasele I -VIII, sat Rca, comuna Rca, judeul Arge

  Consiliul Local Rca 1.941.023,74 1.540.201,72

  9

  Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea infrastructurii educaionale - coala cu clasele I -VIII Paul Bnic din municipiul Trgovite

  Municipiul Trgovite 7.790.229,86 6.421.824,64

  10 Reabilitare i modernizare coala cu clasele I - VIII Brteti, comuna Albetii de Arge, jud. Arge

  Comuna Albetii de Arge 2.108.056,47 1.645.639,52

  11 Reabilitare, modernizare i extindere Liceul Teoretic Ion Ghica, ora Rcari, judeul Dmbovia

  Ora Rcari 8.994.070,33 7.146.417,74

  12 Consolidare cu demolare parial Colegiul Naional Unirea din Municipiul Turnu Mgurele, judeul Teleorman

  Consiliul Local Turnu Mgurele

  12.496.349,87 10.209.401,86

  13

  Construire coal cu 22 de sli de clas i reabilitare i modernizare cldire internat la Grupul colar Goga Ionescu din oraul Titu, jud. Dmbovia

  UAT Oraul Titu 6.904.561,42 4.558.975,85

  14 Consolidare, reablitare Colegiul Pedagogic Carol I Municipiul Cmpulung 12.449.657,26 9.866.312,47

  15 Centru de formare - Colegiul Tehnic Cmpulung Colegiul Tehnic

  Cmpulung 6.116.088,16 4.696.040,44

  16 Consolidare, reabilitare i modernizare Grup colar Voievodul Mircea din municipiul Trgovite, jud. Dmbovia

  Municipiul Trgovite 4.825.344,88 3.294.953,95

  17 Dotare i extindere coala cu clasele I - VIII, sat Picani, comuna Drmneti, judeul Arge

  Consiliul Local Drmneti

  1.783.286,24 1.315.114,92

  18 Dotare, modernizare i extindere coala cu clasele I-VIII sat Cocu, comuna Cocu, judeul Arge

  Consiliul Local Cocu 2.006.966,99 1.575.156,94

  19 Reabilitarea, modernizarea i echiparea infrastructurii educaionale preuniversitare din comuna Lereti, satul Lereti, jud. Arge

  Consiliul Local Lereti 3.856.577,84 2.906.389,68

  20 Reabilitare, modernizare, dezvoltare i echiparea infrastructurii educaionale - Colegiul Naional Ienachi Vcrescu din municipiul Trgovite, jud. Dmbovia

  Municipiul Trgovite 7.208.183,08 4.710.028,24

  21 Reabilitare Grup colar Corbeni, comuna Corbeni, judeul Arge

  Comuna Corbeni 3.801.115,04 2.785.075,72

  22 Reabilitare i dotare coala Caloteti, comuna Budeasa, judeul Arge

  Comuna Budeasa 4.102.331,52 3.039.079,96

 • www.adrmuntenia.ro 12 http://regio.adrmuntenia.ro

  23 Reabilitare, modernizare, extindere i echipare infrastructura educaional coala Ghergani, ora Rcari, judeul Dmbovia

  Ora Rcari 9.177.112,32 6.357.248,24

  24 Consolidare, reabilitare, extindere i modernizare coala cu cls. I - VIII Coresi din municipiul Trgovite

  Municipiul Trgovite 11.790.225,15 9.123.865,23

  25 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea infrastructurii educaionale - coala cu clasele I -VIII Smaranda Gheorghiu Trgovite

  Municipiul Trgovite 6.065.942,38 4.506.188,24

  26 Modernizare, extindere i dotare coala cu clasele I - VIII, sat Robaia, comuna Muteti, judeul Arge

  Consiliul Local Muteti 3.088.617,92 2.356.796,12

  27

  Reabilitare, modernizare, dezvoltare i echiparea infrastructurii educaionale - Colegiul Naional Constantin Cantacuzino din municipiul Trgovite, jud. Dmbovia

  Municipiul Trgovite 13.840.476,17 10.651.461,05

  28 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea infrastructurii educaionale Grup colar Industrial Nicolae Ciornescu municipiul Trgovite

  Municipiul Trgovite 14.985.041,05 11.722.811,56

  29 Reabilitare, modernizare, extindere i dotare coala cu clasele I - VIII Urluieni, comuna Brla, judeul Arge

  UAT comuna Brla 6.529.408,63 4.326.592,65

  30

  Modernizarea, dotarea spaiilor de cazare i construirea unei sli de sport n campusul pentru nvmntul profesional i tehnic preuniversitar pentru zona de Nord-Vest a judeului Dmbovia, n comuna Voineti

  UAT comuna Voineti 6.907.094,12 5.346.527,00

  31 Reabilitare, modernizare, extindere i dotare coala cu clasele I-VIII, sat Mozceni-Vale, com. Brla, jud. Arge

  Consiliul Local Brla 6.760.091,00 5.232.379,03

  32 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea infrastructurii educaionale Liceul Teoretic Petru Cercel Municipiul Trgovite

  Municipiul Trgovite 7.018.965,09 5.368.209,62

  33 Reabilitare Colegiul Naional Dinicu Golescu Municipiul Cmpulung 3.681.668,59 2.673.168,09

  TOTAL - lei - 216.437.650,36 165.861.629,15

  AXA PRIORITAR 4: Sprijinirea mediului de afaceri regional i local Domeniul major de intervenie 4.1 Dezvoltarea durabil a structurilor de sprijinire a afacerilor de importan regional i local alocare regional 37,11 milioane de euro

  S-au depus 22 de proiecte, trei proiecte au fost retrase de ctre aplicant, patru proiecte au fost respinse, opt contracte de finanare au fost semnate, un proiect se afl n etapa conformitii administrative i eligibilitii, cinci proiecte se afl n etapa precontractual, iar un proiect se afl n rezerv. Asistena financiar nerambursabil solicitat este de aproximativ 56,38 milioane de euro.

  Nr. crt. Titlul proiectului Beneficiar

  Buget (lei)

  Total Asistena nerambursabil

  1 Centru Multifuncional de dezvoltare a afacerilor

  SC Camion Logistic SRL, com. Bolintin Deal, jud. Giurgiu

  15.377.529,99 8.506.947

  2 Lucrri de modernizare a infrastructurii la SC Moreni Parc Industrial SA

  Consiliul Judeean Dmbovia

  50.403.568,50

  17.872.914,63

  3 Centru de dezvoltare a afacerilor SC SANVA CONSTRUCT SRL mun. Alexandria

  4.964.564,33 2.634.702,59

  4 Structur de sprijinire a afacerilor municipiului Giurgiu, strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, judeul Giurgiu/municipiul Giurgiu

  S.C. Omega Impex S.R.L. Giurgiu

  13.832.060,75 7.382.678,04

  5 Dezvoltare Centru de afaceri Hamilton S.C. OCH LOGISTIC AG

  S.R.L. 39.856.622,30 21.274.427,01

  6 nfiinare centru de afaceri n municipiul Piteti, judeul Arge

  S.C. FAST FINANCE FINDER S.R.L.

  78.688.793,24 40.837.618,51

  7 Centrul de Sanatate, recuperare, intretinere si birouri S+D+P+2E

  S.C. ADM INSTAL TEHNOLOGY S.R.L.

  5.663.178,03 3.151.508,08

  8 Business Center, Pitesti, Arges S.C. IMOBILIAR

  DEVELOPMENT TRADING S.R.L.

  12.884.207,48 7.074.806,20

  TOTAL - lei - 221.670.524,62 108.735.602,06

 • www.adrmuntenia.ro 13 http://regio.adrmuntenia.ro

  Domeniul major de intervenie 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate i neutilizate i pregtirea de noi activiti

  NICIUN PROIECT DEPUS.

  *Not: Depunerea proiectelor n cadrul acestui domeniu major de intervenie se suspendat ncepnd cu data de 25.08.2011, ora 12:00, fondurile fiind realocate.

  Domeniul major de intervenie 4.3 Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor - alocare regional 52,53 milioane de euro n cadrul primului apel de proiecte cu termen limit de depunere 16 iunie 2008 au fost depuse 54 de cereri de finanare, n valoare total de aproximativ 67,5 milioane de lei (din care asistena financiar nerambursabil solicitat aproximativ 45 milioane de lei). Au fost respinse 30 de proiecte, trei aplicani au renunat la semnarea contractului, iar pentru 21 de proiecte s-au semnat contractele de finanare.

  nn ddaattaa ddee 22 nnooiieemmbbrriiee 22000099 aa ffoosstt ppuubblliiccaatt GGhhiidduull ssoolliicciittaannttuulluuii ppeennttrruu DDoommeenniiuull mmaajjoorr ddee iinntteerrvveenniiee 44..33 SSpprriijjiinniirreeaa ddeezzvvoollttrriiii

  mmiiccrroonnttrreepprriinnddeerriilloorr,, iiaarr cceerreerriillee ddee ffiinnaannaarree aauu ppuuttuutt ffii ddeeppuussee ccoonnttiinnuuuu,, nn ccoonnddiiiiiillee pprreecciizzaattee nn gghhiidd,, nncceeppnndd ccuu ddaattaa ddee 2233 nnooiieemmbbrriiee

  22000099..

  n cadrul apelului de proiecte cu depunere continu au fost depuse 466 de proiecte, din care: 57 de proiecte au fost respinse, iar 15 de proiecte au fost retrase de aplicani i 14 aplicani au renunat la semnarea contractelor. n momentul de fa au fost semnate 160 de contracte de finanare, 96 de proiecte se afl n etapa de contractare, 49 de proiecte se afl n etapa de evaluare tehnic i financiar, 75 de proiecte au fost admise pentru etapa de evaluare tehnic i financiar, cu o valoare total a asistenei financiare nerambursabile de aproximativ 64,62 milioane de euro.

  *Not: ncepnd cu data de 1 noiembrie 2010, ora 12:00, s-a suspendat procesul de depunere a cererilor de finanare n cadrul Domeniului major de intervenie 4.3 Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor n regiunea Sud Muntenia.

  Titlul proiectului Beneficiar

  Buget (lei)

  Nr.

  crt. Total

  Asistena nerambursabil

  1 Dezvoltare microntreprindere prin construire hal pentru prelucrat hrtie

  SC ALMIMOS SRL, ora Buteni 1.245.727,04 853.080,00

  2 Igien i confort, necesitate zilnic SC Softsense SRL, municipiul

  Clrai 691.201,11 557.420,25

  3 Dotarea cabinetului medical al SC Tehno Doctor Endoscopy SRL cu aparatur modern

  SC Tehno Doctor Endoscopy SRL, municipiul Piteti

  573.335,08 462.367,00

  4

  Achiziionarea unor utilaje i echipamente pentru creterea productivitii i competitivitii economice a societii TOYLAND INTERNATIONAL SRL

  SC TOYLAND INTERNATIONAL SRL

  756.017,00 609.861,29

  5 Achiziionare aparat tiprit True Press 344RL SC ROTATIP SRL 1.518.628,00 846.880,00

  6 Achiziie echipamente pentru service roi auto SC PARA-CONTROL SRL 478.048,52 385.523,00

  7 Creterea competitivitii SC MIROPTIC MED SRL, prin achiziionarea unor echipamente medicale inovative

  SC MIROPTIC MED SRL

  1.208.089,57 840.000,00

  8 Construire service auto i utiliti SC RBR IMPORT EXPORT SRL 1.512.566,79 840.000,00

  9 Construcie pensiune SC EST-TRANS INTERNATIONAL

  SRL 1.515.917,71 840.000,00

  10

  Extindere suprafa de producie prin supraetajarea halei de fabricaie, dotarea cu o linie nou de producie, echipament tehnologic, aparatur de laborator i alte echipamente

  SC ATCHIM SRL

  1.668.708,92

  840.000,00

  11 Dezvoltarea societii COSMIN SRL prin investiii n activitatea de ntreinere i reparare a autovehiculelor

  SC COSMIN SRL

  1.529.699,52

  840.000,00

  12 Modernizare service auto SC AUTO LAUREL SRL Turnu-Mgurele

  SC AUTO LAUREL SRL

  988.454,84 797.141,00

  13

  Dezvoltarea activitii productive la SC Naviland SRL prin extinderea halei de producie i achiziionarea de mijloace fixe performante

  SC NAVILAND SRL

  1.302.896,31

  840.000,00

  14

  Achiziie de echipamente medicale pentru dotarea i modernizarea centrului medical n cadrul unor programe de combatere a obezitii, de recuperare fizic i psihic n diverse afeciuni i de antiaging

  SC GHETSBI SRL

  977.377,30 790.754,27

  15 Fun house - mpreun cretem mai frumoi SC Project Construct SRL 1.108.542,95 798.302,88

 • www.adrmuntenia.ro 14 http://regio.adrmuntenia.ro

  16 Dezvoltare activitate de inscripionare prin printare, tampografie, sergrafie i gravur

  SC Direct & Partners SRL 909.870,07 733.766,18

  17 Achiziia de aparatur medical de diagnostic n clinica medical Biaci Med

  SC BIACI MED SRL 1.457.109,74 840.000,00

  18 Dezvoltarea i consolidarea societii SC FIX TOUR SRL prin modernizarea activitilor din domeniul turismului

  SC FIX TOUR SRL 189.227,77 152.603,04

  19 Modernizarea i diversificarea produciei n domeniul reciclrii DEEE

  SC GREEN TRONICS SRL 1.463.200,00 840.000,00

  20 Extindere portofoliu de servicii i activiti suport pentru implementare birou digital

  SC SINERGY SRL 715.356,00 576.900,00

  21 Extinderea activitii SC J.B.E. MANAGEMENT CONSULTANCY AND INVEST SRL

  SC J.B.E. MANAGEMENT CONSULTANCY AND INVEST SRL

  1.128.665,39 858.000,00

  22 Creterea competitivitii economice a SC BRIHAMED SRL prin achiziia de aparatur performant

  SC BRIHAMED SRL 329.469,86 265.701,50

  23

  Armonizarea cu standardele Uniunii Europene a serviciilor de radiologie dentar prin creterea competitivitii, introducerea de servicii noi i retehnologizare

  SC AS. F. Trandafirescu SRL 329.840,00 266.000,00

  24 Producie sisteme de compartimentare SC MAUSMANN CONSULTING SRL 1.057.100,00 852.500,00

  25 Diversificarea activitii societii SC CARTEL SRL, prin demararea activitilor de producie

  SC CARTEL SRL 1.189.292,97 858.000,00

  26 Modernizarea firmei SC EUROTEHNIC INDUSTRIES SRL, prin achiziia de utilaje i echipamente tehnologice noi

  SC EUROTEHNIC INDUSTRIES SRL 1.111.201,67 858.000,00

  27 Adaptarea serviciilor turistice la tendinele pieei actuale

  SC GROUP G4 PROMOTION SRL 149.773,91 116.492,67

  28

  Modernizarea, extinderea i dezvoltarea sustenabil a firmei LAST TIME STUDIO S.R.L. prin achiziionarea de echipamente i programe informatice necesare realizrii activitii de post-producie cinematografic, video i de televiziune

  SC LAST TIME STUDIO SRL 613.676,00 489.400,00

  29 Diversificarea activitatii S.C. BALNICANI TRAVEL S.R.L. prin infiintarea unui cinematograf

  S.C. BALNICANI TRAVEL S.R.L. 1.057.819,20 757.219,71

  30 Dotare spaiu ntreinere corporal S.C. BYAMAX GROUP S.R.L. 1.055.752,12 827.468,00

  31 Achiziie echipamente pentru ntreinere i reparaii autovehicule

  SC AMRO AUTO SRL 486.835,16 342.835,00

  32 Investiii n lansarea unui nou produs tip data center pentru dezvoltarea microntreprinderii din mediul urban Club Info SRL

  SC CLUB INFO SRL 1.057.727,03 853.005,67

  33 Creterea competitivitii pentru activitatea de producie confecii metalice prin tehnologii noi

  SC ELCRIS SRL 1.526.097,95 858.000,00

  34 Modernizarea editurii Gimnasium pentru creterea accesului la o carte de calitate

  SC GIMNASIUM SRL 792.124,40 634.010,00

  35 nfiinare service auto Bolintin-Vale, Giurgiu S.C. AUTO SMART S.R.L. 1.625.474,17 858.000,00

  36 Achizitie echipamente necesare desfasurarii activitatii de colectare si epurare ape uzate

  S.C. GOPIN COM S.R.L. 733.539,76 591.564,32

  37 Modernizare cabinet medical S.C. PULMO SANA S.R.L. 709.652,00 544.700,00

  38

  Investiiile permanente n echipamente moderne la Centrul Medical Prolife S.R.L. - cheia oferirii de servicii stomatologice la standarde europene

  S.C. CENTRUL MEDICAL PROLIFE S.R.L.

  961.818,40 775.660,00

  39 Partener pentru sigurana la drum S.C. ENGINE BODY S.R.L. 1.198.596,15 858.000,00

  40 Creterea competitivitii SC Prepelita S.R.L. prin achiziionarea de noi utilaje performante

  S.C. PREPELITA S.R.L. 1.155.357,00 858.000,00

  41 mbuntirea calitatii serivicilor de asisten stomatologic furnizate de S.C. IULIADENT STOMATOLOGIE S.R.L.

  S.C. IULIADENT STOMATOLOGIE S.R.L.

  150.358,68 114.373,00

  42 Linie tehnologic de fabricaie piese din material plastic prin injecie

  S.C. THUGS S.R.L. 1.139.635,68 746.957,04

  43 Beton de calitate pentru construcii durabile S.C. RETON S.R.L. 1.205.913,90 858.000,00

  44 Achiziie echipamente pentru SC GAMA CORPORATION S.R.L.

  S.C. GAMA CORPORATION S.R.L. 1.156.829,78 840.600,26

 • www.adrmuntenia.ro 15 http://regio.adrmuntenia.ro

  45 Dotarea i echiparea cabinetului stomatologic medical Dental Blue

  S.C. MEDICAL DENTAL BLUE S.R.L.

  1.048.561,74 845.614,31

  46 Modernizare cabinet stomatologic i diversificare de activitate n domeniul medical ANDODENT S.R.L.

  S.C ANDODENT S.R.L. 341.998,41 230.662,17

  47 Dezvoltarea i modernizarea activitii de service auto prin achiziionarea de echipamente performante

  S.C. BEBEUS S.R.L. 1.130.969,45 751.607,06

  48 Dezvoltarea activitii SC EVOLLO S.R.L. prin achiziia de noi echipamente i tehnologii i crearea de locuri de munc

  S.C. EVOLLO S.R.L. 528.846,65 426.489,24

  49 Modernizarea i retehnologizarea activitii de construcii

  S.C.HIDRO OLT S.R.L. 844.474,72 681.028,00

  50 Investiie n echipamente de producie audio-video

  S.C. PROTON PRODUCTION S.R.L.

  664.534,60 535.915,00

  51 Diversificarea produciei n cadrul S.C. ROOTSOFT SOLUTIONS S.R.L. prin achiziie linie de fabricat ambalaje din carton

  S.C. ROOTSOFT SOLUTIONS S.R.L.

  1.117.321,53 858.000,00

  52 Achiziie de utilaje pentru activitatea de reciclare deeuri

  S.C. INDECO GRUP S.R.L. 1.478.647,12 837.591,79

  53 Dezvoltarea activitii desfurate de ctre S.C. BROADCAST MEDIA ENTERPRISES S.R.L., prin achiziionarea de echipamente

  S.C. BROADCAST MEDIA ENTERPRISES S.R.L.

  972.308,25 784.119,55

  54 Modernizare i extindere cabinet stomatologic - SC CHARMADENTAL Enchescu SNC

  S.C. CHARMADENTAL ENCHESCU S.N.C.

  171.589,90 136.048,13

  55 Construirea i dotarea unui service pentru roi competitiv de autoturisme i autoutilitare

  S.C. AUTO LENIED A.N.M S.R.L. Cmpulung Muscel

  1.057.755,96 770.884,00

  56 Dotare laborator tehnic dentar S.C. ARTES-DENT S.R.L. 976.094,32 787.172,84

  57

  Dezvoltarea activitii microntreprinderii EUROZONE COM S.R.L. n domeniul reparaiilor utilajelor pentru construcii, agricultur, minerit i logistic

  S.C. EURO ZONE COM S.R.L. 1.455.420,46 858.000,00

  58 Dezvoltarea capacitii de producie i execuie lucrri

  S.C. EURO-AUDIT SERVICE S.R.L.

  1.090.673,56 858.000,00

  59 Dezvoltarea activitii de construcii S.C. ANIV TRADE S.R.L. 1.057.653,11 817.924,63

  60 Achiziie echipamente i utilaje pentru lucrri de instalaii sanitare i de ncalzire

  S.C. PLUS MOBILE S.R.L. 1.080.833,60 858.000,00

  61

  Dezvoltarea microntreprinderii SC REAL EXPERT ADVERTISING SRL, prin achiziia de echipamente performante pentru producia de mobilier specializat pentru magazine

  S.C. REAL EXPERT ADVERTISING S.R.L.

  1.089.792,70 858.000,00

  62

  Creterea competitivitii microntreprinderii S.C. AXDROM S.R.L. prin dezvoltarea activitii principale n domeniul lucrrilor de construcii a drumurilor

  S.C. AXDROM S.R.L. 1.153.372,66 858.000,00

  63

  Dezvoltarea microntreprinderii RAV CONTRACTOR S.R.L., prin achiziia de echipamente performante pentru producia de mobilier specializat pentru magazine

  S.C. RAV CONTRACTOR S.R.L. 1.089.831,15 858.000,00

  64 Dotarea firmei cu echipamente performante S.C. PERLA PREPELIX S.R.L. 192.762,03 104.734,00

  65 Dezvoltarea microntreprinderii S.C. SINCO SP S.R.L., prin investiii n pensiunea turistic ROSEMARIE

  S.C. SINCO SP S.R.L. 1.057.381,48 849.057,00

  66 Dotare cabinet stomatologie S.C. STOMATOLOGIE DR TANASE

  JEAN S.R.L. 386.137,85 309.498,26

  67 Modernizarea microintreprinderii SC ANTORA TRANS S.R.L. prin extinderea activitatilor de productie

  S.C. ANTORA TRANS S.R.L. 1.055.092,83 429.000,00

  68 Dezvoltarea afacerii S.C. NEOS INVEST S.R.L. prin nfiinarea unei capaciti de producie a mobilei

  S.C. NEOS INVEST S.R.L. 1.065.218,90 858.000,00

  69

  Diversificarea activitii microntreprinderii Bridge Europe Consulting S.R.L. n domeniul lucrrilor de pregtire a terenului pentru construcii

  S.C. Bridge Europe Consulting S.R.L.

  973.445,14 785.036,40

  70

  Dezvoltarea SC DANI INTERNATIONAL S.R.L. prin achiziia de utilaje performante

  S.C. DANI INTERNATIONAL S.R.L. 1.058.978,35 852.000,00

 • www.adrmuntenia.ro 16 http://regio.adrmuntenia.ro

  71 Modernizarea activitii la S.C. GENERAL INVEST S.R.L. prin achiziia de utilaje

  S.C. General Invest S.R.L. 1.087.678,40 858.000,00

  72 Achiziie utilaj la S.C. SMART TRADING S.R.L. S.C. SMART TRADING S.R.L. 1.218.078,81 853.080,00

  73 Achizitie main de tipar pentru S.C. INFOALIMENT S.R.L.

  S.C. INFOALIMENT S.R.L. 1.158.312,03 853.080,00

  74 Achiziie echipamente pentru S.C. INDEXMEDIA S.R.L.

  S.C. INDEXMEDIA S.R.L. 1.030.396,67 762.688,80

  75 Dezvoltarea activitii de alimentaie (catering) pentru evenimente n cadrul S.C. POWER FOREVER S.R.L.

  S.C. POWER FOREVER S.R.L. 1.052.079,24 845.831,00

  76 Achiziie echipamente tipografice S.C. DESIGN MEDIA S.R.L. 1.058.746,72 852.828,00

  77 Dezvoltare S.C. ROWEB MEDIA PRODUCTION S.R.L. prin edificarea unui punct de lucru i dotarea cu echipamente de ultim generaie

  S.C. ROWEB MEDIA PRODUCTION S.R.L.

  1.084.398,19 851.960,67

  78 Dezvoltarea durabil a afacerii TERMOCENTER prin realizarea unui service auto modern, performant

  S.C. TERMOCENTER S.R.L. 263.057,87 212.143,44

  79

  Dezvoltarea S.C. ELITECOM S.R.L. prin achiziionarea de echipamente i utilaje performante n vederea realizrii de construcii i lucrri de construcii ale proiectelor utilitare pentru electricitate

  S.C. ELITECOM S.R.L. 1.112.379,20 846.880,00

  80 Centru IT- Service hardware i software S.C. FLAX COMPUTERS S.R.L. 1.102.094,20 820.504,00

  81 Tehnologii moderne n cadrul tipografiei ANTET-TIPOCOM

  S.C. ANTET-TIPOCOM S.R.L. 1.059.952,00 854.800,00

  82 Instalatorul european S.C. ALICSTAL HIDRO S.R.L. 539.488,72 435.071,55

  83 Modernizarea activitii S.C. 2D BARCODE SOLUTIONS S.R.L. in Pitesti

  S.C. 2D BARCODE SOLUTIONS S.R.L.

  1.063.162,36 853.080,00

  84 nfiinare centru medical ORTOGYN OANA S.C. ORTOGYN OANA S.R.L. 1.084.540,49 843.326,35

  85 Achizitie de utilaje pentru SC Metalplast Prodinvest S.R.L.

  S.C. METALPLAST PRODINVEST S.R.L.

  1.221.544,05 853.075,73

  86 Creterea competitivitii SC BRILLIANTIS GROUP 2003 S.R.L. prin achiziia de echipamente tehnologice performante

  S.C. BRILLIANTIS GROUP 2003 S.R.L.

  201.823,64 161.696,00

  87 Dezvoltarea infrastructurii logistice prin achiziionarea de utilaje destinate activitii de construcii

  S.C. CONSUL PRESTCOM TRANS S.R.L.

  1.074.009,72 853.000,00

  88 Dezvoltarea activitilor de asisten medical S.C. RYTMOMED S.R.L. 1.050.010,44 838.902,04

  89 Atelier de debitat buteni i prelucrat lemn S.C. FISCHER IMPEX S.R.L. 1.941.143,48 858.000,00

  90 Dezvoltarea activitii S.C. TOMEXIM PRO S.R.L. prin achiziia de noi echipamente i tehnologii i crearea de locuri de munc

  S.C. TOMEXIM PRO S.R.L. 523.493,28 422.172,00

  91 Extindere service auto cu hal tinichigerie - vopsitorie

  S.C. PROFESIONAL SERVICE S.R.L.

  1.057.820,32 853.080,90

  92 Construcie hal de producie i achiziie utilaje performante pentru producie mobilier

  S.C. KOALA DESIGN S.R.L. 1.082.822,31 858.000,00

  93 Pensiunea Un biat i o fat S.C. ALEX&THEO PARTY S.R.L. 989.594,11 790.379,77

  94 Agrafa tiprete S.C. AGRAFA PRINT SERVICES

  S.R.L. 1.047.772,01 836.000,00

  95 Dezvoltarea activitilor de editare S.C. TGV MEDIA GRUP S.R.L. 1.057.764,48 841.811,12

  96 Dezvoltare linie de producie PET-uri S.C. PIBIT S.R.L. 1.052.631,81 848.896,62

  97 Achiziionarea de echipamente specializate n vederea folosirii acestora pentru producia de palei din lemn

  S.C. CONS EVAL PIT S.R.L. 1.115.173,24 836.000,00

  98 Extindere i modernizare complex sportiv i de agrement n cadrul S.C. AGREMENT SPORT S.R.L.

  S.C. AGREMENT SPORT S.R.L. 967.476,52 733.063,00

  99 Modernizarea clinicii stomatologice SC ARISDENT S.R.L. prin dotarea cu echipamente de inalta performanta

  S.C. ARISDENT S.R.L. 1.022.836,4 822.843,07

  100 Un zmbet de invidiat S.C. IMPLANT & ESTHETIC

  CENTER S.R.L. 1.081.010,44 836.000,00

  101 Dezvoltarea sectorului productiv al S.C. EMILCRIST COM S.R.L. prin achiziionarea de utilaje performante

  S.C. EMILCRIST COM S.R.L. 806.047,12 650.038,00

 • www.adrmuntenia.ro 17 http://regio.adrmuntenia.ro

  102

  Dezvoltarea economic a S.C. DEKOFLEX GLASS DESIGN S.R.L. prin extinderea spaiilor de producie, precum i prin achiziionarea de echipamente tehnologice i sisteme IT noi i performante

  S.C. DEKOFLEX GLASS DESIGN S.R.L.

  1.120.488,81 836.000,00

  103 nfiinare centru de fabricare a panourilor din plas sudat n oraul Czneti, judeul Ialomia

  S.C. DRAFFILI CONSTRUCT 2002 S.R.L.

  1.094.274,87 836.000,00

  104 mbuntirea serviciilor medicale pe Valea Teleajenului

  S.C. MEDICAL CENTER GAJMAN S.R.L.

  188.852,46 145.377,62

  105 Producie tocuri, pervaze i elemente decorative pentru uile de lemn

  S.C. SHAY-DOORS TRADING S.R.L.

  1.122.200,00 836.000,00

  106 Achiziie utilaje pentru S.C. GABEXPERT SERVICES S.R.L.

  S.C. GABEXPERT SERVICES S.R.L.

  459.248,63 346.887,06

  107 Construcii la standarde europene S.C. ALROM INVEST S.R.L. 1.046.086,26 836.000,00

  108 Amenajarea i dotarea unei sli de fitness i ntreinere corporal

  S.C. SILVO STAR SMAF S.R.L. 1.092.743,78 826.618,59

  109 Creare i dezvoltare portal de socializare online

  S.C. ANAGRAMA S.R.L. 673.260,19 542.951,77

  110 Diversificare activitii prin achiziia de utilaje pentru construcii

  S.C. CAD-EX S.R.L. 791.986,00 637.569,97

  111 Creterea competitivitii S.C. LAURITA S.R.L. prin achiziionarea de noi utilaje performante

  S.C. LAURITA S.R.L. 1.050.131,20 836.000,00

  112 Achiziie de utilaje pentru S.C. ARCO IRIS CONSULTING S.R.L.

  S.C. ARCO IRIS CONSULTING S.R.L.

  1.104.358,56 836.000,00

  113 PROIECT EUROCONST G.D.R. - Proiect achiziie utilaje de construcii

  S.C. PROIECT EUROCONST G.D.R. S.R.L.

  950.928,23 766.877,61

  114 NEDCOMPANY - proiect achiziie utilaje de construcii

  S.C. NEDCOMPANY S.R.L. 1.041.344,06 836.000,00

  115 Construire i dotare laborator de analize medicale

  S.C. ROYALMED S.R.L. 1.080.500,04 814.016,00

  116 Dezvoltarea S.C. MED CENTER PULS S.R.L. prin dotarea cu echipamente medicale

  S.C. MED CENTER PULS S.R.L. 1.040.245,92 836.000,00

  117 The first swimming pool S.R.L. Giurgiu: servicii competitive

  S.C. THE FIRST SWIMMING POOL S.R.L

  1.441.453,23 836.000,00

  118 Modernizare i dotare salon de ntreinere corporal

  S.C. MEDIA COM S.R.L 1.050.081,60 806.840,00

  119

  Construire bloc operator chirurgie oftalmologic si achiziie echipament la S.C. OFTALMO TERAPIA LIZ 2007 S.R.L. n Piteti, jude Arge

  S.C. OFTALMO TERAPIA LIZ 2007 S.R.L

  981.687,93 774.111,05

  120 Dezvoltarea activitii microntreprinderii LAKE PANORAMA S.R.L. prin achiziia unor echipamente performante

  S.C. LAKE PANORAMA S.R.L. 1.039.646,99 836.000,00

  121

  Crearea unui serviciu de administrare pagini web i activiti conexe, prin realizarea unei construcii i dotarea corespunztoare a acesteia

  S.C. HAUSPLAN STUDIO S.R.L. 1.216.539,46 826.826,24

  122 Centru de selecie i plasare a forei de munc S.C. EUROPROJECT PARTNER

  COM S.R.L. 1.126.453,20 836.000,00

  123 Investiie n echipamente pentru activitatea de servicii i reparaii sisteme de securitate

  S.C. BENEFIT SERVICII S.R.L. 1.039.792,08 427.221,00

  124 Creterea competitivitii societii INDUSTRIAL MB PLUS S.R.L. prin investiii n capacitatea de producie

  S.C. INDUSTRIAL MB PLUS S.R.L. 919.366,29 741.424,43

  125 Dezvoltarea clinicii ROSAN MEDICAL prin achiziionarea de echipamente pentru servicii medicale de calitate

  S.C. ROSAN MEDICAL S.R.L. 944.446,25 761.650,20

  126 Dezvoltarea activitii microntreprinderii NATURA RESORT S.R.L. prin achiziia unor echipamente performante

  S.C. NATURA RESORT S.R.L. 1.043.595,48 836.000,00

  127 Achiziie utilaje pentru construcii S.C. NOELIA S.R.L. 1.037.753,52 836.000,00

  128 Investiii n echipamente de ultim or n vederea dezvoltrii unei tipografii digitale n Ploieti

  S.C. PROPRINT COMP S.R.L. 983.043,44 771.293,91

  129 Creterea competitivitii economice a SC INFO ADRIANO S.R.L. prin achiziie de utilaje performante

  SC INFO ADRIANO S.R.L. 1.001.895,20 803.580,00

  130 Creterea competitivitii economice a microntreprinderii MANDAE S.R.L. prin extinderea obiectului de activitate

  S.C. MANDAE S.R.L. 634.191,80 511.445,00

 • www.adrmuntenia.ro 18 http://regio.adrmuntenia.ro

  131 Modernizarea S.C. RS CONSULTING S.R.L. prin achiziie de echipamente

  S.C. RS CONSULTING S.R.L. 1.050.118,30 836.000,00

  132 Dezvoltarea activitii de recuperare de debite S.C. OUTSOURCE BUSINESS

  MANAGEMENT S.R.L. 948.488,40 759.870,00

  133 Aplicaie online pentru generare i administrare de hri interactive cu funcionliti multiple

  S.C. TEKTODATA S.R.L. 1.033.539,95 833.499,96

  134

  Construire bloc operator chirurgie oftalmologic i achiziie echipament la SC OFTALMO TERAPIA LIZ 2007 SRL n Piteti judeul Arge

  SC OFTALMO TERAPIA LIZ 2007 SRL

  981.687,93 774.111,05

  135 Achiziie de echipamente la S.C. ELENA MODCOM S.R.L.

  S.C. ELENA MODCOM S.R.L. 1.057.224,00 836.000,00

  136 Creterea competitivitii S.C. PRIMA GAS GROUP S.A. pe piaa construciilor prin achiziionarea de utilaje specifice

  S.C. PRIMA GAS GROUP S.A. 1.057.224,00 836.000,00

  137 Dezvoltare activitate servicii la S.C. Agro Proconsulting S.R.L.

  S.C. Agro Proconsulting S.R.L. 1.030.527,52 782.178,83

  138 Armonizarea cu standardele Uniunii Europene i creterea competitivitatii serviciilor de radiologie prin retehnologizare

  S.C. AS. F. Trandafirescu S.R.L. 329.840,00 266.000,00

  139 Administrarea i gzduirea paginilor web S.C. DIAMOND CONSULTING

  2000 S.R.L. 1.048.131,24 845.267,14

  140 Diversificarea gamei de produse i creterea competitivitii economice pentru S.C. SOLID INVESTMENT GROUP S.R.L.

  S.C. SOLID INVESTMENT GROUP S.R.L.

  1.186.528,25 836.000,00

  141 Achiziie echipamente prelucrare deeuri din materiale plastice

  S.C. UKY IMPEX S.R.L. 1.042.773,04 836.000,00

  142 Dezvoltarea microntreprinderii K-RISMA SOFT S.R.L. prin achiziia unor echipamente performante

  S.C. K-RISMA SOFT S.R.L. 1.043.758,24 836.000,00

  143 Atlas - creare secie producie repere din mase plastice

  S.C. ATLAS APLIANCE SOLUTIONS S.R.L.

  1.566.319,64 836.000,00

  144 Modernizare clinic stomatologic S.C. ELITECITYDENT S.R.L. 836.451,92 674.558,00

  145 Creterea competitivitii firmei GLUSTER S.R.L. prin nfiinarea unui centru de servicii de tiprire materiale publicitare

  S.C. GLUSTER S.R.L. 1.047.924,00 836.000,00

  146 Soluii IT pentru eficientizarea activitilor S.C. OPTIMA SOFTWARE S.R.L. 523.805,47 344.591,01

  147 Modernizarea i dezvoltarea liniei de producie pentru folii i ambalaje de polietilen din cadrul S.C. CORALI GENERAL SCHOPING S.R.L.

  S.C. CORALI GENERAL SCHOPING S.R.L.

  1.041.817,00 836.000,00

  148 ANP EXPERT 2007- proiect achiziie utilaje de construcii

  S.C. ANP EXPERT 2007 S.R.L. 1.041.344,07 836.000,00

  149 Creterea competitivitii S.C. BENINO S.R.L. prin achiziionarea de utilaje specifice pentru realizarea produselor din carton

  S.C. BENINO S.R.L. 1.057.224,00 836.000,00

  150 Asigurarea durabilitii companiei INDUSTRIAL MB prin demararea unui program de investiii n tehnologii noi de producie

  S.C. INDUSTRIAL MB S.R.L. 1.277.126,63 836.000,00

  151

  Linie tehnologic modern de fabricare a cminelor de inspecie- calitate i competitivitate n producia de prefabricate din beton armat

  SC EUROPEANCONSTRUCT SRL 1.050.131,20 836.000,00

  152 Modernizarea Clinicii Andreea Mooc SC ANDREEA MOOC SRL 1.053.133,96 836.000,00

  153 GEROX KARIN INVEST - proiect achiziie utilaje service auto

  SC GEROX KARIN INVEST SRL 1.049.478,46 836.000,00

  154

  Dezvoltarea microntreprinderii Green Club&Spa S.R.L. prin achiziia unor echipamente pentru activitatea suport de interpretare artistic (spectacole)

  SC Green Club&Spa SRL 1.009.014,66 810.436,13

  155 Dezvoltarea microntreprinderii FILM CONS S.R.L. prin achiziia unor echipamente performante

  S.C FILM CONS S.R.L. 1.040.602,61 836.000,00

  156 LUCE AUTO - Proiect achiziie utilaje de construcii

  S.C. LUCE AUTO S.R.L. 1.041.344,07 836.000,00

  157 Dezvoltarea produciei de betoane, material de construcii puternic, rezistent i durabil

  S.C. Z.M.C. TRADING S.R.L. 1.105.263,09 836.000,00

  158 Diversificarea activitilor SC UNIVERSAL MOTOR TRADING S.R.L. prin achiziia de utilaje competitive

  S.C. UNIVERSAL MOTOR TRADING S.R.L.

  1.043.768,76 836.000,00

  159 Dezvoltarea microntreprinderii COOL HR & CONSULTING prin achiziia unor echipamente performante

  S.C. COOL HR & CONSULTING S.R.L.

  1.041.757,75 836.000,00

 • www.adrmuntenia.ro 19 http://regio.adrmuntenia.ro

  160 Extinderea activitii de producie a societii 2003 RAM TRUST prin investiii n utilaje performante i crearea de locuri de munc

  S.C. 2003 RAM TRUST S.R.L. 1.069.971,20 836.000,00

  TOTAL - lei - 159.271.363,32 116.682.792,04

  CCoonnttrraacctt ddee ffiinnaannaarree rreezziilliiaatt

  AXA PRIORITAR 5: Dezvoltarea durabil i promovarea turismului

  Domeniul major de intervenie 5.1 Restaurarea i valorificarea durabil a patrimoniului cultural, precum i crearea/modernizarea infrastructurilor conexe alocare regional 30,88 mil. euro. Au fost depuse 30 de proiecte, din care cinci au fost respinse, 10 contracte de finanare au fost semnate, dou proiecte se afl n etapa precontractual, iar 13 proiecte se afl n rezerv. Valoarea asistenei financiare nerambursabile solicitate prin aceste proiecte este de aproximativ 94,53 milioane de euro.

  **NNoott:: DDeeppuunneerreeaa pprrooiieecctteelloorr nn ccaaddrruull aacceessttuuii ddoommeenniiuu mmaajjoorr ddee iinntteerrvveenniiee aa ffoosstt ssuussppeennddaatt nncceeppnndd ccuu ddaattaa ddee 2288..0055..22001100,,

  oorraa 1122::0000..

  Nr. crt.

  Titlul proiectului Beneficiar

  Buget (lei)

  Total Asistena

  nerambursabil

  1 Restaurarea i punerea n valoare a Ansamblului Medieval al Fostei Mnstiri Vrbila

  Parohia Vrbila, com. Iordcheanu, jud. Prahova

  8.214.351,04

  6.656.946,88

  2 Reabilitarea patrimoniului cultural din staiunea Buteni

  Oraul Buteni 2.128.409,71 1.552.435,27

  3 Restaurare i punere n valoare a ansamblului medieval al fostei Mnstiri Apostolache

  Parohia Apostolache, jud. Prahova

  12.926.435,20 9.386.998,60

  4

  Consolidare - restaurare i valorificare turistic Biserica cu hramul Sfinii Arhangheli Mihail i Gavril, Inuri, ora Topoloveni

  Consiliul Local al Oraului Topoloveni

  4.570.758,76 3.536.642,83

  5

  Consolidare - restaurare i valorificare turistic Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului din Goletii-Badii, ora Topoloveni, jud. Arge

  Consiliul Local al Oraului Topoloveni

  7.142.139,18 5.535.846,33

  6 Restaurarea, realizarea picturilor interioare, a frescelor i anexelor bisericii Sf. Dumitru din comuna Potlogi, judeul Dmbovia

  Parohia Potlogi 2.551.521,16 2.001.230,05

  7 Restaurarea i valorificarea turistic durabil a monumentului istoric Mnstirea Fortificat Comana i modernizarea infrastructurii conexe

  Parteneriatul dintre UAT Judeul Giurgiu i Mnstirea

  Comana 30.402.000,96 23.279.300,86

  8

  Restaurarea i valorificarea durabil a patrimoniului cultural, precum i crearea/modernizarea infrastructurii conexe n zona Ansamblului Brncovenesc Potlogi

  Consiliul Judeean Dmbovia 42.809.489,34 32.403.880,26

  9

  Restaurare, consolidare, punere n valoare i introducere n circuitul turistic al complexului arhitectural medieval al fostei mnstiri Negoieti - oldanu, judeul Clrai

  Parohia Negoieti 10.593.303,72 5.668.650,68

  10 Dezvoltarea infrastructurii turistice a Municipiului Cmpulung prin reabilitarea zonei istorice i de agrement Complex Parc Kretzulescu

  Municipiul Cmpulung 64.303.285,42 46.201.870,40

  TOTAL - lei - 185.641.694,49 135.575.226,55

  Domeniul major de intervenie 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale i creterea calitii serviciilor turistice alocarea regional orientativ este de 35,64 mil. euro (dou sesiuni de depunere de proiecte)

  **NNoott:: nn ddaattaa ddee 2255 ffeebbrruuaarriiee 22001100,, oorraa 1122::0000,, ddeeppuunneerreeaa pprrooiieecctteelloorr nn ccaaddrruull aacceessttuuii ddoommeenniiuu mmaajjoorr ddee iinntteerrvveenniiee aa ffoosstt ssuussppeennddaatt..

  Pn la termenele limit au fost depuse 32 de proiecte (13 pn la termenul limit de 19.12.2008 i 19 ncepnd cu 23.11.2009 pn la 25.02.2010 inclusiv), din care: 13 proiecte au fost respinse, un solicitant a renunat la proiect, cinci proiecte se afl n etapa de evaluare tehnic i financiar, patru se afl n etapa precontractual, un proiect a fost retras, unul se afl n rezerv, iar pentru apte proiecte s-au semnat contractele de finanare. Proiectele

 • www.adrmuntenia.ro 20 http://regio.adrmuntenia.ro

  aflate n diferite stadii de evaluare i contractele semnate au o valoare total a asistenei financiare nerambursabile solicitate de aproximativ 63,36 milioane de euro.

  Titlul proiectului Beneficiar

  Buget (lei)

  Nr. crt.

  Total Asistena

  nerambursabil

  1

  Modernizare prin extindere i transformare cabana Valea cu Peti n complex turistic i agrement de 4 stele

  SC Valea cu Peti SA, Arefu, jud. Arge

  16.856.816,00 8.840.093,74

  2 Reabilitarea parcului balnear din staiunea Amara

  Oraul Amara

  16.545.748,10

  12.967.959,00

  3

  Modernizarea infrastructurii de turism a SC Resalcom SA n vederea diversificrii serviciilor turistice

  SC RESALCOM SA, Trgovite, jud. Dmbovia

  14.188.605,53

  7.752.171,45

  4 Modernizarea infrastructurii i creterea calitii serviciilor turistice n staiunea Buteni

  Oraul Buteni 15.197.393,42 4.785.995,49

  5

  Extindere Pensiune Marald, amenajare parcare, branamente utiliti, ziduri de sprijin, mprejmuire teren n staiunea Sinaia, jud. Prahova

  SC ALPA SRL, Sinaia, jud. Prahova

  4.499.257,58 2.251.175,29

  6 Complex turistic de nataie Trgovite UAT Municipiul Trgovite 88.349.662,23 32.716.401,71

  7 Dezvoltarea zonei turistice Pucioasa - reabilitare i modernizare drumuri de interes local n staiunea turistic Pucioasa

  Oraul Pucioasa 37.403.999,12 29.408.694,25

  TOTAL - lei - 193.041.481,98 98.722.490,93

  Domeniul major de intervenie 5.3 Promovarea potenialului turistic i crearea infrastructurii necesare n scopul creterii atractivitii Romniei ca destinaie turistic - 150.355.934 de euro. Pentru acest domeniu, alocarea financiar este distribuit la nivel naional. Coordonatele Organismului Intermediar pentru DMI 5.3 al POR: Direcia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism din cadrul Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului, n calitate de Organism Intermediar, tel.: 0372/144.003, 0372/144.004, e-mail: [email protected], website: www.inforegio.ro.

  Explicaie *Not: Pentru axele prioritare/domeniile majore de intervenie din cadrul Programului Operaional Regional 2007 - 2013 pentru care sunt lansate cereri de proiecte cu depunere continu, suspendarea depunerii de cereri de finanare, ca urmare a atingerii valorii alocate, se va realiza n momentul n care valoarea solicitat a contractelor de finanare ncheiate i a cererilor de finanare aflate n proces de evaluare i selecie depete cu cu 50% valoarea total alocat pe regiunea respectiv (suma ntre alocarea FEDR i alocarea de la bugetul de stat, mai puin contribuia solicitantului la cheltuielile eligibile ale proiectului), pentru respectivul domeniu major de intervenie, n perioada de programare 2007 - 2013.

  Anunul de suspendare a depunerii cererilor de finanare se va publica cu minim 15 zile lucrtoare nainte de data limit pn la care mai pot fi depuse cereri de finanare n cadrul acelui domeniu major de intervenie, pentru una sau mai multe regiuni, dup caz. Anunul va meniona data i ora pn la care se mai pot depune cereri de finanare n cadrul acelui domeniu major de intervenie.

  AADDRR SSuudd MMuunntteenniiaa eessttee OOrrggaanniissmm IInntteerrmmeeddiiaarr ppeennttrruu RReeggiioo ii aarree rreessppoonnssaabbiilliittii ddeelleeggaattee ppeennttrruu

  iimmpplleemmeennttaarreeaa aacceessttuuii pprrooggrraamm.. MMaaii mmuullttee ddeettaalliiii ddeesspprree ppoossiibbiilliittiillee ddee ffiinnaannaarree ddiinn RReeggiioo ppuutteeii

  oobbiinnee ccoonnttaaccttnndd eexxppeerriiii SSeerrvviicciiuulluuii CCoommuunniiccaarree:: 00224422//333311..776699,, 00224422//331155..000099,, 00772288//002266..770088,, ffaaxx::

  00224422//331133..116677,, ee--mmaaiill:: [email protected]@aaddrrmmuunntteenniiaa..rroo..

  mailto:[email protected]
 • www.adrmuntenia.ro 21 http://regio.adrmuntenia.ro

  II nnffooPPrreessaa

  RReevviissttaa pprreessee ii

 • www.adrmuntenia.ro 22 http://regio.adrmuntenia.ro

  AAllbbuummuull ddee pprroommoovvaarree aa CCmmppuulluunngguulluuii

  Albumul Cmpulung - Cetatea ntemeietori-lor de ar. realizat n cadrul proiectului de promo-vare a Cmpulungului, finanat din fonduri europene, Promovarea activitilor de marketing i a produselor specifice Municipiului Cmpulung Muscel, judeul Ar-ge, s-a bucurat de un mare succes la Ministerul Culturii.

  O veritabil carte de vizit, acesta a fost rea-lizat ntr-un termen destul de scurt, la care a participat o ntreag echip, paginile fiind traduse i n limba englez. Structurat pe 12 capitole, calitatea hrtiei i grafica de excepie, dar i fotografiile ce completeaz datele bibliografice i istorice l fac s fie att de dorit n casele iubitorilor de art. O ntreag echip a par-ticipat la realizarea crii. Albumul are n paginile sale att cele mai importante repere istorice ale Cmpu-lungului, ct i principalele obiective istorice pstrate de-a lungul timpului.

  Ediia realizat n iulie 2011 a fost coordonat de Maria-Cristina Enescu cu aportul unei documentaii tiinifice de excepie a profesorului Adrian Svoiu i prof. dr. universitar tefan Trmbaciu, directorul Muze-ului Municipal Cmpulung. Fotografiile au fost realiza-te de Sebastian Enache, Alin Ionu Virescu, Ruxan-dra Nicolescu, Andrei Onofreiciuc i Cristian Cocea, iar n documentarea imaginilor istorice i-a adus con-tribuia Gheorghe Chia. (Daniela Benea)

  SSuurrss:: hhttttpp::////zziiaarroobbiieeccttiivv..rroo//iinnddeexx..pphhpp//ccaammppuulluunngg//eelleennaa--uuddrreeaa--iinnccaannttaattaa--ddee--aallbbuummuull--ddee--pprroommoovvaarree--aa--ccaammppuulluunngguulluuii..hhttmmll

  CCaammeerraa ddee CCoommeerr CCllrraaii aa oorrggaanniizzaatt TTooppuull

  FFiirrmmeelloorr n data de 29 noiembrie, ncepnd cu ora

  14:00, Camera de Comer, Industrie i Agricultur (CCIA) Clrai a organizat Topului Firmelor, ediia 2011. Preedintele CCIA Clrai, domnul Marian Dr-gan, a prezentat societile care au primit diplome pentru rezultatele eco-

  nomico-financiare bune obinute anul trecut. Au par-ticipat la acest eveniment: prefectul judeului Clrai, domnul Emil Muat, directorul ADR Sud Muntenia, domnul Liviu Muat, consilieri i, bineneles, reprezen-tanii unor societi comerciale din judeul Clrai, premiate n acest an. (Elena Neagu)

  SSuurrss:: hhttttpp::////wwwwww..rraaddiioovvoocceessccaammppii..rroo//22001111//1111//ccaammeerraa--ddee--ccoommeerrtt--ccaallaarraassii--aa--

  oorrggaanniizzaatt--mmaarrttii--2299--nnooiieemmrriiee--ttooppuull--ffiirrmmeelloorr//

  SSttaaiiaa ddee eeppuurraarree TTrrggoovviittee SSuudd,,

  rreeaabbiilliittaatt ii mmooddeerrnniizzaatt!!

  Compania de Ap Trgovite-Dmbovia de-ruleaz n momentul de fa cel mai mare proiect din Romnia, finanat din fonduri europene nerambur-sabile prin Programul Operaional Sectorial de Mediu. Proiectul presupune 17 contracte de lucrri a cror valoare depete 140 de milioane de euro. Se vor realiza investiii n infrastructura de ap potabil i ap uzat din localitile Trgovite, Moreni, Geti, Pu-cioasa, Fieni i Titu, de care vor beneficia peste 170.000 de dmbovieni. La sfritul sptmnii, Com-pania de Ap a semnat cel de-al 5-lea contract de lu-crri din cele 17. Acesta se refer la modernizarea staiei de epurare de la Trgovite, care nu a mai be-neficiat de fonduri dinainte de anul 1989.

  Prezent la Trgovite, Marin Anton, ministrul secretar de stat n Ministerul Mediului, a cerut autori-tilor dmboviene s impulsioneze proiectul, astfel nct lucrrile s demareze cel trziu n vara anului viitor. (Adriana Rceanu)

  SSuurrss:: hhttttpp::////iinnccoommoodd--mmeeddiiaa..rroo//zziiaarr//ssttaattiiaa--ddee--eeppuurraarree--ttaarrggoovviissttee--ssuudd--rreeaabbiilliittaattaa--ssii--mmooddeerrnniizzaattaa--dduuppaa--zzeeccii--ddee--aannii//

  DDoouu sseennssuurrii ggiirraattoorriiii nnooii

  nn mmuunniicciippiiuull GGiiuurrggiiuu

  Administraia local giurgiuvean intenionea-z ca anul viitor s nceap lucrrile pentru realizarea a dou noi sensuri giratorii. n afar de a-cestea, vor fi asfaltate mai multe strzi, totul fcnd parte dintr-un proiect cu fonduri eu-ropene. Construirea ce-lor dou sensuri gira-torii va fi posibil graie unui proiect comun cu munici-palitatea din Ruse (Bulgaria). Valoarea total a pro-iectului este de 8 milioane de euro, dintre care 1,5 mi-lioane de euro pentru partea romn.

  Lucrrile se vor ntinde pe strada principal de la spital i pn spre Turnul Ceasornicului, apoi spre pia i pn la drumul de la Steaua Dunrii, a-ceast poriune urmnd s fie asfaltat i cu borduri noi. Este un proiect foarte bun ns trebuia s avem 15 milioane de euro, i nu 1,5 ca s facem treab, a declarat primarul Lucian Iliescu. (Bogdan Vladu)

  SSuurrss:: hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//ggiiuurrggiiuu//DDoouuaa__sseennssuurrii__ggiirraattoorriiii__nnooii__

  iinn__mmuunniicciippiiuull__GGiiuurrggiiuu__00__559999994400555500..hhttmmll

  III NNN FFF OOO JJJ UUU DDD EEEEEE JJuuddeeuull AARRGGEE

  JJuuddeeuull CCLLRRAAII

  JJuuddeeuull DDMMBBOOVVIIAA

  JJuuddeeuull GGIIUURRGGIIUU

 • www.adrmuntenia.ro 23 http://regio.adrmuntenia.ro

  PPaarrccuull aauuttoo aall IISSUU IIaalloommiiaa ss--aa nnnnooiitt

  ccuu nncc ttrreeii aauuttoossppeecciiaallee Ultimele autospeciale ateptate anul acesta

  de pompierii ialomieni au sosit la sediul Inspec-toratului dis-de-diminea. Acestea sunt destinate stin-gerii de incendii i au o capacitate de 5000 de litri.

  Cele trei autospeciale de lucru cu ap