I6_1998_Normativ Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Alimentare Cu Gaze Naturale

download I6_1998_Normativ Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Alimentare Cu Gaze Naturale

of 152

Transcript of I6_1998_Normativ Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Alimentare Cu Gaze Naturale

 • 8/11/2019 I6_1998_Normativ Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Alimentare Cu Gaze Naturale

  1/152

  NORMATIV PENTRU PROIECTAREA I EXECUTAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZENATURALE

  Indicativ I6-98Cuprins

  ! O"IECT! DOMENIU DE APLICARE1.1. Obiectul prezentului normativ este proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale combustibile STAS 3317, aflate n aval

  de sta!ia de predare, cu presiunea egal" sau mai mic" de# $ bari pentru conducte de o!el% & bari pentru conducte de polietilen", conform 'ormativului ($)*+. imita te-nic" n aval, a sta!iei de predare se consider" la ieirea din

  robinetul de leg"tur" spre sistemul de alimentare.

  1.. /omeniul de aplicare al prezentului normativ l constituie# sistemele de alimentare cu gaze naturale pentru cl"diri civile i industriale, din localit"!i urbane i rurale i din afara lor% instala!iile destinate utiliz"rii gazelor n aparate sau arz"toare 0nc"lzire central", cazane etc. din sc-elele petroliere i gazeifere.

  1.3. *revederile prezentului normativ se aplic" la# lucr"rile noi pentru sistemul de alimentare cu gaze naturale, precum i la instala!iile i construc!iile proiectate sau executate dup" intrarea n

  vigoare a normativului% modific"rile, moderniz"rile, reabilit"rile i repara!iile capitale ale sistemului de alimentare cu gaze naturale, precum i ale instala!iilor i

  construc!iilor existente.

  1.&. 'u fac obiectul prezentului normativ# conductele de transport i sta!iile de predare a gazelor naturale% instala!iile te-nologice din sc-elele petroliere i gazeifere% sta!iile de comprimare din instala!iile de utilizare cu presiunea mai mare de $ bari% instala!iile de utilizare a gazelor petroliere lic-efiate.

  1.2. *roiectarea i executarea construc!iilor i instala!iilor componente ale sistemului de alimentare cu gaze naturale se realizeaz" astfel nctacesta s" corespund" cel pu!in urm"toarelor cerin!e de calitate, prev"zute n egea nr. 14)1552%a 6 rezisten!" i stabilitate%b 6 siguran!" n exploatare%c 6 siguran!" la foc%d igiena, s"n"tatea oamenilor, refacerea i protec!ia mediului%e 6 izola!ie termic", -idrofug" i economie de energie%f 6 protec!ie mpotriva zgomotului.

 • 8/11/2019 I6_1998_Normativ Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Alimentare Cu Gaze Naturale

  2/152

  8top

  9#! APRO"AREA UTILIZ$RII GAZELOR NATURALE% PROIECTAREA% AVIZAREA I EXECUTAREA LUCR$RILOR DE

  INSTALA&II DE GAZE NATURALEA'()*a(+a ,tii./(ii 0a.+)( nat,(a+

  .1. :tilizarea gazelor naturale se aprob" n func!ie de posibilit"!ile te-nice ale furnizorului, n conformitate cu actele normative i instruc!iunile nvigoare, dup" cum urmeaz"#

  pentru persoane fizice, pe baza unei cereri% pentru persoane ;uridice, pe baz" de cerere nso!it" de documenta!ie ;ustificativ", ntocmit" conform instruc!iunilor metodologice oficiale.

  Aprobarea se ob!ine n func!ie de debitul solicitat de la organele abilitate n acest sens, n limita competen!elor acestora.P()i+cta(+a% avi.a(+a 1i +2+c,ta(+a ,c(/(i)( d+ in3taa4ii d+ 0a.+ nat,(a+

  .. *roiectarea lucr"rilor de instala!ii de gaze naturale este permis" numai dup" ce investitorul ob!ine# aprobarea pentru utilizarea gazelor naturale% certificatul de urbanism% alte avize conform legisla!iei.

  .3. *roiectarea i executarea lucr"rilor de instala!ii de gaze naturale este permis" numai pentru punctele de consum aprobate i avizate i seefectueaz" numai de c"tre instalatori autoriza!i.

  Aceste lucr"ri pot fi realizate de# furnizor% societ"!ile care au primit agreere te-nic" din partea furnizorului, n limita de competen!" oferit" de aceast" agreere i de autoriza!ia ob!inut"

  de personalul acestora.

  .&. +xecutarea oric"ror lucr"ri de instala!ii de gaze naturale, este permis" dup" ce executantul a primit# avizul furnizorului asupra solu!iilor te-nice prev"zute n proiecte, pe baza documenta!iei pe care o depune, n 3 exemplare, prin instalatorul

  s"u autorizat% autoriza!ia de construire, dup" caz, ob!inut" de investitor.

  .2. /ispunerea execut"rii i executarea oric"ror lucr"ri de instala!ii de gaze naturale f"r" ob!inerea aprob"rilor, avizelor i autoriza!iilor legale sauprin societ"!i f"r" agreere te-nic" i persoane neautorizate se pedepsete conform legilor.

  .$. /ocumenta!iile te-nice, pentru lucr"rile sistemului de alimentare cu gaze naturale, se ntocmesc n conformitate cu prevederile prezentuluinormativ..7. *roiectele pentru sistemele de alimentare cu gaze naturale se verific" de verificatori atesta!i de orma de ntocmire i prezentarea documenta!iilor, este cea prev"zut" n reglement"rile te-nice, n concordan!" cu legisla!ia n vigoare..5. ?on!inutul documenta!iilor te-nice este urm"torul#

 • 8/11/2019 I6_1998_Normativ Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Alimentare Cu Gaze Naturale

  3/152

  a 6 @ot"rrea uvernului, acordul energetic, avizul de nominalizare a punctelor de consum, aprobarea de utilizare a gazelor naturale, dup" caz.b 6

 • 8/11/2019 I6_1998_Normativ Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Alimentare Cu Gaze Naturale

  4/152

  .1. >urnizorul este obligat ca, n termen de maxim 34 zile dup" primirea documenta!iilor te-nice, s" emit" avize sau s" restituie pentru refaceresau completare, conform observa!iilor, documenta!iile neavizate..13. Avizele furnizorului sunt obligatorii pentru proiectan!i i executan!i. >urnizorul are obliga!ia s" resping" solu!iile te-nice care nu se ncadreaz"n prevederile normativelor te-nice.

  C)5'+t+n4++ in3taat)(i)( a,t)(i.a4i '+nt(, '()i+cta(+a 1i +2+c,ta(+a ,c(/(i)( d+ 0a.+ nat,(a+Dn func!ie de destina!ia lucr"rilor, competen!ele instalatorilor autoriza!i sunt#.1&. radul (. *roiectarea, executarea i exploatarea tuturor lucr"rilor aferente sistemului de alimentare cu gaze naturale..12. radul (( A. *roiectarea instala!iilor de utilizare, executarea i exploatarea tuturor lucr"rilor aferente sistmului de alimentare cu gaze naturale.

  .1$. radul (( B. +xecutarea i exploatarea tuturor lucr"rilor aferente sistemului de alimentare cu gaze naturale..17. radul (((. +xecutarea instala!iilor de utilizare neindustrial" i exploatarea instala!iilor de utilizare industrial" i neindustrial" a gazelor naturale.A,t)(i.a(+a in3taat)(i)(

  .1=. Autorizarea instalatorilor se face pe baz" de examen, de c"tre comisii numite de furnizor, pe baza reglement"rilor interne ale acestuia..15.

 • 8/11/2019 I6_1998_Normativ Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Alimentare Cu Gaze Naturale

  5/152

 • 8/11/2019 I6_1998_Normativ Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Alimentare Cu Gaze Naturale

  6/152

  Se excepteaz", de la prevederile de mai sus, centralele termice montate n cl"diri separate sau n cl"diri civile 0inclusiv de locuit dotate cu instala!iide ardere pentru presiune redus", pentru care se admite utilizarea presiunii de maxim 4,2 bari, cu condi!ia intr"rii conductei din exterior direct ncentral".3.$. Ee!elele de reparti!ie i de distribu!ie se proiecteaz" pe considerente te-nicoeconomice, cerin!e func!ionale i situa!ia local", astfel#

  inelare, dac" este posibil cu alimentare cel pu!in n dou" puncte% ramificate, dac" ntreruperea aliment"rii cu gaze naturale poate fi acceptat" de consumatori.

  3.7. Sta!iile de sector se interconecteaz", pe cel mai convenabil dintre traseele curente de distribu!ie, n func!ie de treapta de presiune din aval.

  8top

  97! M$SURAREA CONSUMULUI DE GAZE NATURALE

  &.1.

 • 8/11/2019 I6_1998_Normativ Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Alimentare Cu Gaze Naturale

  7/152

  ?ontoarele se amplaseaz"#a 6 n interiorul cl"dirilor.

  casa sc"rii, coridoare, -oluri, marc-ize, buc"t"rii 0numai pentru maini de g"tit din buc"t"rii%

  b 6 n exteriorul cl"dirilor# pe pere!ii exteriori% pe garduri stabile din beton, zid"rie sau metal% n construc!ii special amena;ate.

  &.$. Dn buc"t"riile cl"dirilor de locuit, att noi ct i existente, montarea contoarelor individuale, se face n urm"toarele condi!ii# contoarele s" respecte prevederile art. &.&., cu specificarea c" pot fi montate n buc"t"rii numai cu garantarea condi!iilor de etaneitate i

  siguran!" n exploatare, iar carcasele contoarelor s" reziste la temperaturi nalte conform prevederilor +' 1325)53% distan!a pe orizontal" ntre laturile vecine ale aparatului de utilizare cu flac"ra liber" i contor s" fie de minimum 1,4 m% n"l!imea de montare, m"surat" de la pardoseala nc"perii pn" la baza contorului s" fie de minimum 1,2 m.

  &.7.

 • 8/11/2019 I6_1998_Normativ Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Alimentare Cu Gaze Naturale

  8/152

  contoare pasante pe sec!ii, pavilioane, ateliere, -ale sau pe agregate, pentru ntocmirea de bilan!uri termice sau stabilirea de consumurispecifice%

  ocolitoare la regulatoare, prev"zute cu robinete care, n timpul func!ion"rii normale, se nc-id i se sigileaz" de unitatea distribuitoare.

  8top9

  ! DIMENSIONAREA CONDUCTELOR SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALED+*it+ d+ cac,

  2.1. /ebitele de calcul se stabilesc n limita debitelor aprobate de organele n drept i a factorilor de simultaneitate specific, avnduse n vedere nvedere urm"toarele.a 6 pentru re!eaua de reparti!ie i pentru ramurile principale ale re!elei de distribu!ie se prev"d debitele pentru o etap" de perspectiv" de 4 ani,!innd seama de#

  dezvoltarea n viitor a zonelor ce se vor alimenta, pe baza planurilor de urbanism% eventuala modificare a densit"!ii consumatorilor% sc-imb"rile amplasamentelor unor consumatori importan!i%

  *entru conductele interconectate se prevede i debitul de avarie al sectoarelor vecine.*entru dimensionarea re!elei de reparti!ie se prevede ca, n caz de defectare a uneia din sta!iile de predare, n orice punct al re!elei s" se asigure24F din debitul de calcul.b 6 pentru ramurile secundare ale re!elei de distribu!ie, se prevede debitul instalat al aparatelor de utilizare existente i al acelora ce pot fi instalate

  n viitorii 14 ani, !innd seama de% sc-imbarea te-nologiilor sau proceselor de utilizare% creterea eficien!ei sau randamentului aparatelor de utilizare. sc-imbarea destina!iei unor construc!ii

  c 6 pentru branamentele i instala!iile de utilizare ale agen!ilor economici, societ"!ilor i institu!iilor socialculturale, se prevede debitul instalatexistent i debitul ce poate fi instalat n urm"torii 2 ani, !innd seama de#d 6 pentru branamentele i instala!iile consumatorilor casnici se prevede debitul total simultan al tuturor aparatelor de utilizare.Galorile coeficien!ilor de simultaneitate pentru buc"t"rii sunt date n tabelul 1. ?oeficientul de simultaneitate pentru nc"lzirea central" este 1.2.. /ebitul nominal al aparatelor de utilizare este cel indicat de fabrica produc"toare. /ate asupra debitelor nominale ale aparatelor de utilizare,omologate sau cu agrement te-nic, sunt prezentate n g-idul de proiectare H(nstala!ii de gaze naturale 6 mapa proiectantului 0(*?TH i n literaturate-nic" de specialitate.

  2.3. *entru cazurile n care valorile coeficien!ilor de simultaneitate nu sunt normate, acestea se stabilesc prin similitudine cu alte cazuri avndacelai specific de activitate i sunt precizate n proiectul te-nologic.C/d+(i+ d+ '(+3i,n+ (+ai.a(+a d+ n)i c)n3t(,c4ii :n .)n/;

  2.&. /eterminarea diamentului conductelor se face pe baza c"derii de presiune admis", care se stabilesc cu rela!ia#* I *1 *01

 • 8/11/2019 I6_1998_Normativ Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Alimentare Cu Gaze Naturale

  9/152

  n care #*1este presiunea minim" disponibil" la intrarea n conduct", n bar absolut%*este presiunea minim" necesar" la ieirea din conduct", n bar absolut.Dn figura 2i figura $se exemplific" modul de stabilire a c"derilor de presiune pentru dimensionarea conductelor.*entru cazul n care la intrarea n conduct" se prevede un regulator pentru reducerea 6 reglarea presiunii#*16 este presiunea gazului la ieirea din regulatorul din amonte minus abaterea maxim" prev"zut" n standardul sau cartea te-nic" de fabrica!ie aaparatului%*6 este presiunea gazului necesar" pentru func!ionarea regulatorului din aval prev"zut" n standarul sau cartea te-nic" de fabrica!ie a aparatului,plus o ma;orare de 14F pentru compensarea unor factori imprevizibili.Dn cazul asigur"rii presiunii maxime la ieirea din regulator, c"derea de presiune * I *1 *trebuie s" aib" valori care s" nu conduc" la dep"ireavitezei maxime admis" n conducte.2.2. *entru re!elele de distribu!ie existente presiunea disponibil" *1se precizeaz" de unitatea de distribu!ie a gazelor la cererea beneficiarului sau aproiectantului.Dn localit"!ile aflate la extremitatea sistemului de distribu!ie, la dimensionarea conductelor i branamentelor se va !ine cont de presiunea minim" dinre!eaua de distribu!ie n perioada rece a anului.2.$. *entru re!ele i instala!ii care alimenteaz" direct aparate de utilizare la presiune ;oas", f"r" intermediul unui regulator de presiune, c"derea depresiune va fi egal" cu fluctua!ia maxim" de presiune admisibil" la aparatele de utilizare, prev"zut" n standardul sau cartea te-nic" de fabrica!ie aaparatului, 0de regul" 42F din presiunea nominal" a aparatului.Dn cazul instala!iilor de utilizare de ;oas" presiune, alimentate prin regulatoare de presiune de debit mic, pentru aparate de uz casnic sau aparateindustriale cu presiune nominal" de 4 mbari 0J 44 mm @O, c"derea de presiune admis" pentru dimensionare va fi 2 mbari 0J 24 mm @ O.2.7. Dn cazul unor extinderi ale re!elelor de distribu!ie de presiune ;oas", existente, alimentnd aparate de utilizare cu presiunea nominal" de 4

  mbari, c"derea total" de presiune pentru dimensionarea re!elei de distribu!ie i instala!iei de utilizare va fi de 14 mbari 0J 144 mm @ O cu condi!iaca la ieirea din sta!ia sau postul de reglare s" se men!in" presiunea de 34 mbari 0J 344 mm @ O.*entru re!eaua de distribu!ie, inclusiv branamentul, se va considera c"derea de presiune de 2 mbari 0J 24 mm @ O, restul de 2 mbari 0J 24 mm@O fiind destina!i conductelor instala!iei de utilizare, inclusiv contorul. 0 fig. 7.2.=. Dn instala!iile de utilizare cu presiune ;oas", din cl"diri cu n"l!ime de peste 14 m pentru dimensionarea coloanelor, se va !ine seama i decreterea disponibilului de presiune datorit" for!ei ascensionale a gazelor naturale.?uantumul creterii disponibilului de presiune provocat de for!a ascensional", se ob!ine f"cnd produsul dintre valoarea indicat" n tabelul 3 in"l!imea la care va fi montat punctul de consum, m"surat" la nivelul regulatorului de presiune.Dn tabelul se indic" disponibilul suplimentar de presiune, dat de for!a ascensorial" a gazelor, n func!ie de altitudinea locului.

  D+t+(5ina(+a dia5+t(+)( c)nd,ct+)(2.5. /iametrele conductelor se determin" pe criteriul asigur"rii debitelor nominale de gaz, la presiunea nominal" de utilizare pentru toate arz"toarei aparatele de utilizare.2.14. ?"derile de presiune, stabilite conform art. 2.&. acoper" toate pierderile de sarcin", liniare i locale.

  Se va avea n vedere ca, prin dimensionare, acest disponibil s" fie consumat ct mai complet, pe fiecare din ramurile re!elei sau instala!iei interioare.2.11. /ebitul de calcul al conductelor de presiune medie sau presiune redus" se stabilete cu rela!ia#

  0

  http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/HtmlFig/i6-98-f5.htmhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/HtmlFig/i6-98-f6.htmhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/HtmlFig/i6-98-f7.htmhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/HtmlFig/i6-98-f5.htmhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/HtmlFig/i6-98-f6.htmhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/HtmlFig/i6-98-f7.htm
 • 8/11/2019 I6_1998_Normativ Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Alimentare Cu Gaze Naturale

  10/152

  n care#Kc.s.este debitul de calcul n condi!iile standard 0la *I1.413 bar abs. i TI==,12L n m 3s)-%*1este presiunea absolut" la nceputul tronsonului considerat, n bar abs%* este presiunea absolut" la sfritul tronsonului considerat, n bar abs%/ este diametrul interior al conductei, n cm%T este temperatura gazelor, n L, este lungimea tronsonului respectiv, n Cm%I 4,22& 6 densitatea relativ" a gazelor fa!" de densitatea aerului%

  coeficientul de rezisten!" -idraulic" liniar", ce se determin" cu rela!ia#

  03n care#Ee este num"rul EeMnolds%/ este diametrul interior al conductei, n cm%C I 4,42 cm, rugozitatea absolut" pentru conductele din o!el%C I 4,447 cm, rugozitatea absolut" pentru conductele din mase plastice%'um"rul EeMnolds se calculeaz" cu rela!iile#

  sau

  n care#N 6 este viteza medie a gazelor n conduct", n m)s%/ 6 diametrul interior al conductei, n cm%v 6 coeficientul de vscozitate cinematic" a gazelor, n m)s%Kc.s6 debitul de calcul, n m3s)-.*entru estim"ri, n cazul unor branamente i tronsoane scurte de conduct", valorile coeficientului se pot lua din tabelul 3.Giteza medie a gazelor ntrun tronson de conduct" n regim de curgere permanent" la presiuni medii sau reduse, cu destindere izoterm", secalculeaz" cu rela!ia#

  02n care# N, Kc.s, /, *1, *au semnifica!iile i unit"!ile de m"sur" date de mai sus.2.1. /ebitul de calcul al conductelor de presiune ;oas" se determin" cu rela!ia#

  8ms3)-9 0$n care# este lungimea de calcul a conductei, n m%

 • 8/11/2019 I6_1998_Normativ Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Alimentare Cu Gaze Naturale

  11/152

  * c"derea de presiune disponibil" pe tronsonul considerat, n mbari.?elelalte nota!ii au acelai semnifica!ii i unit"!i de m"sur" ca mai sus.ungimea de calcul cuprinde lungimea fizic" a tronsonului considerat la care se adaug" lungimile ec-ivalente ale rezisten!elor locale 0arm"turi,coturi, teuri.*entru treptele de presiune medie i redus" se poate considera numai lungimea fizic", negli;nduse rezisten!ele locale.ungimile ec-ivalente ale diferitelor rezistente locale, pentru dimensionarea instala!iilor de presiune intermediar" i ;oas", sunt indicate n tabelul &.*entru instala!ii uzuale din cl"diri de locuit, lungimea de calcul se poate considera egal" cu 01,1 ... 1, x lungimea fizic" a conductei.2.13. /eterminarea diametrelor se va face pe baza rela!iilor indicate la art. 2.11 i art. 2.1. transpuse n#

  figura =, nomograma pentru calculul conductelor de gaze n regim cu presiune medie sau redus" 0regim cu volum variabil la gaz% tabelul 2, dimensionarea conductelor n regim de presiune ;oas", regim la care, teoretic, se accept" c" volumul de gaz este constant.2.1&. a dimensionarea instala!iilor de utilizare de ;oas" presiune din cl"diri nalte, la care se !ine seama i de for!a ascensional", disponibilul depresiune datorit" for!ei ascensionale, determinat conform art. 2.=. afecteaz" numai dimensionarea coloanelor.2.12. /iametre minime admise pentru conducte subterane#

  branamente i instala!ii de utilizare, minim 1H% conducte de distribu!ie, de regul" minim 3H.

  2.1$. Giteza maxim" admisibil" a gazelor naturale n panouri, colectoare i conducte de ocolire ale claviaturilor de reglare i m"surare din sta!ii iposturi de reglare este#

  $4 m)s pentru sta!iile racordate direct la conducta de transport% &4 m)s pentru sta!iile racordate la sistemele de distribu!ie.

  2.17. Giteza maxim" admisibil" a gazelor naturale n conducte este# 4 m)s pentru conducte supraterane% $4 m)s pentru conducte subterane.

  8top9

  6! RE&ELE DE DISTRI"U&IE I INSTALA&II EXTERIOARE DE GAZE NATURALEA+0+(+a t(a3++)(! C)ndi4ii '+nt(, a5'a3a(+a 1i +c

 • 8/11/2019 I6_1998_Normativ Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Alimentare Cu Gaze Naturale

  12/152

  *e pere!ii cl"dirilor cu pericol de incendiu, din categoria A sau B, se admite numai montarea instala!iei proprii de alimentare cu gaze naturale.$.3. *rezen!a conductelor subterane se marc-eaz" pe construc!ii sau pe stlpii din vecin"tate, prin inscrip!ii sau pl"cu!e indicatoare, de c"treexecutant.$.&. (ntrarea n cl"diri a conductelor subterane 0branamente i racorduri se realizeaz" suprateran, dup" ieirea conductelor la suprafa!a solului,prin traversarea peretului exterior al cl"dirilor la o n"l!ime convenabil".+ste interzis" intrarea instala!iei exterioare n pardoseala sau sub pardoseala cl"dirilor.Dn cazuri excep!ionale, pentru cl"diri deosebite, cnd nu se poate realiza solu!ia suprateran", intrarea conductelor n cl"diri se realizeaz" prinintermediul unui c"min de aerisire n care se monteaz" robinetul de branament sau de incendiu, dup" caz. Eobinetul respectiv va fi cu ti;a nalt"pentru ca manevrarea s" se poat" face de la suprafa!a solului, iar c"minul va fi acoperit cu gr"tar i va avea asigurat" evacuarea permanent" aapelor infiltrate.$.2. Dn localit"!i, conductele subterane de distribu!ie se pozeaz" numai n domeniul public, pe trasee mai pu!in aglomerate cu instala!ii subterane,!innd seama de urm"toarea ordine de preferin!"#

  zone verzi% trotuare% alei pietonale% carosabil.

  Se evit" terenurile cu nivel ridicat al apelor subterane i cele cu ac!iuni puternic corosive.*entru cazuri deosebite n care nu este posibil" evitarea amplas"rii n terenurile sus men!ionate, se prev"d m"suri de protec!ie, elaborate despecialiti n domeniu, n conformitate cu reglement"rile te-nice de specialitate.

  R/3,=/t)(i% t,*,(i d+ '()t+c4i+% +c(an+ d+ +tan1a(+!$.$. Dn zone construite, aglomerate cu diverse instala!ii subterane, pe re!ele de distribu!ie, respectiv pe instala!iile exterioare subterane se monteaz"r"sufl"tori# deasupra fiec"rei suduri, dar nu la distan!e mai mici de 1 m, cu excep!ia sudurilor din interiorul tuburilor de protec!ie. Dn cazul unor suduri la distan!emai mici de 1 m se realizeaz" drena; continuu ntre r"sufl"tori% la capetele tuburilor de protec!ie% la ieirea din p"mnt, a conductelor.$.7. a conductele instala!iilor de orice utilitate 0nc"lzire, ap", canalizare, cabluri electrice etc. pozate direct n p"mnt, sau n canale de protec!ie,care intr" sau din cl"diri, se realizeaz" m"suri de etanare mpotriva infiltra!iilor de gaze naturale prin locurile de p"trundere a instala!iilor respectiven subsolurile cl"dirilor./e asemenea se etaneaz" toate trecerile conductelor prin planeul peste subsol, pentru evitarea p"trunderii gazelor naturale la nivelurilesuperioare, n caz de infiltrare a acestora n subsol.*entru solu!iile de etanare se poate utiliza i ?atalogul de detalii tip de instala!ii pentru construc!ii 0(*?T.

  $.=.

 • 8/11/2019 I6_1998_Normativ Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Alimentare Cu Gaze Naturale

  13/152

  $.5. *entru evacuarea eventualelor infiltra!ii de gaze naturale, n toate cazurile, se asigur" ventilarea natural" a subsolului cl"dirilor prin orificii deventilare pe conturul exterior al acestora, ntre nc"perile din subsol, precum i prin legarea subsolului cl"dirilor la canale de ventilare natural"special destinate acestui scop, n afara ventila!iilor naturale prev"zute pentru anexele apartamentelor sau cl"dirilor.$.14. Dn cazul realiz"rii n subsolul cl"dirilor a unor spa!ii de ad"postire i a unor galerii de evacuare, conductele de gaze naturale se deviaz" astfelnct s" nu str"bat" aceste spa!ii.$.11. *e traseele f"r" construc!ii, pe cmp, precum i n zone cu agresivitate redus" i f"r" instala!ii subterane, se prev"d r"sufl"tori cu n"l!imea de4,$ cm deasupra solului, la sc-imb"ri de direc!ie i la suduri de pozi!ie, dar nu la distan!e mai mici de 24 m.$.1. ?onfec!ionarea r"sufl"torilor se face din !eav" din o!el cu diametrul interior de &4 mm sau 24 mm.E"sufl"torile la care se monteaz" capac ' se prev"d cu opritor pentru evitarea degrad"rii izola!iei anticorosive cu dispozitivul de cur"!ire ar"sufl"torilor.$.13. /istan!a ntre generatoarea superioar" a conductei pe care se monteaz" r"sufl"toarea sau tubul de control i fa!a inferioar" a caloteir"sufl"torii, respectiv a tubului de control este de 124 mm, 0fig. 5.$.1&. /iametrul interior al tubului de protec!ie se stabilete n func!ie de diametrul exterior i destina!ia conductei prote;ate, astfel nct, laintroducerea acesteia, s" nu i se deterioreze izola!ia anticorosiv"# pentru conducte de distribu!ie d itubI decond 144 mm pentru branamente ditubI decond 24 mmrosimea pere!ilor i materialul din care se confec!ioneaz" tubul de protec!ie se stabilete n func!ie de sarcinile la care este solicitat tubul.

  C)ndi4ii d+ 5)nta>$.12. /istan!a minim", m"surat" n proiec!ie orizontal" sau pe vertical" ntre conductele subterane de gaze naturale i alte instala!ii, construc!ii sauobstacole subterane, este cea indicat" n tabelul $.$.1$. /istan!a ntre conductele de gaze naturale i liniile de cale ferat" n sta!ii, tria;e i incinte industriale se stabilete cu acordul de!in"torilor

  acestora.$.17. ?nd respectarea distan!elor indicate n tabelul $ nu este posibil", acestea pot fi reduse cu 4F, pentru pozi!iile 1$, cu condi!ia ca pepor!iunea n cauz" s" se prevad"#

  !eav" tras"% izola!ie anticorosiv" foarte nt"rit"% controlul nedistructiv al tuturor sudurilor% montarea !evii n tub de protec!ie% r"sufl"tori sau c"mine de evacuare n atmosfer" a eventualelor sc"p"ri de gaze.

  $.1=. Se evit" montarea a dou" conducte subterane de gaze naturale pe trasee paralele la distan!" mai mic" de 4,2 m% conducta de presiune maimic" se pozeaz" spre cl"diri.$.15. +ste interzis" montarea conductelor n urm"toarele cazuri#

  terenuri supuse unor puternice ac!iuni dinamice 0alunec"ri, erod"ri, tas"ri etc.H sub construc!ii de orice categorie% tunele i galerii% canale de orice categorie avnd comunica!ie direct" cu cl"diri% la nivel inferior funda!iei cl"dirilor nvecinate, la distan!e sub m%

  http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/HtmlFig/i6-98-f9.htmhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/HtmlFig/i6-98-f9.htm
 • 8/11/2019 I6_1998_Normativ Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Alimentare Cu Gaze Naturale

  14/152

  sub linii de tramvai sau cale ferat", paralel cu acestea de la o distan!" mai mic" dect cea prev"zut" n tabelul $.

  $.4. ?onductele montate n zona de influen!" a c"ilor ferate electrificate se prote;eaz" mpotriva tensiunilor induse, conform reglement"rilor te-nicede specialitate.$.1. Eamifica!iile re!elelor subterane se prev"d, de regul", cu robinete de nc-idere.Dn func!ie de con!inutul de impurit"!i al gazelor, n puncte convenabil alese ale re!elelor de distribu!ie i instala!iilor exterioare, la cererea filialei dedistribu!ie a gazelor naturale, se monteaz", dup" caz#

  separatoare de lic-ide%

  refulatoare, prev"zute cu cte robinete.

  $.. Eobinetele, mbin"rile cu flane, dispozitivele de dilatare montate subteran, se prev"d n c"mine de vizitare.*iesele electroizolante subterane, se monteaz" nglobate n cutii cu bitum.$.3. ?apacul c"minului de vizitare se monteaz" deasupra axului vertical al robinetului i se prevede cu g"uri de ventilare.Dn cazul mai multor robinete montate n acelai c"min, deasupra robinetelor care nu se g"sesc sub capacul c"minului se monteaz" r"sufl"tori cucapac pe axul vertical al acestora.$.&. a conductele montate aerian, sus!inerea se realizeaz", de regul", cu suporturi tip pentru instala!ii, iar preluarea dilat"rii se realizeaz" prinsc-imb"ri de direc!ie sau prin compensatoare de dilatare standardizate.

  Int+(3+c4ii c, at+ in3taa4ii 1i c)n3t(,c4ii$.2. (ntersec!ia traseului conductelor de gaze naturale cu traseul altor instala!ii subterane sau aeriene se va face cu avizul unit"!ilor de!in"toare, deregul"#

  perpendicular pe axul instala!iei sau lucr"rii traversate% la cel pu!in 44 mm deasupra celorlalte instala!ii.

  Dn cazuri excep!ionale se admit travers"ri sub alt ung-i, dar nu mai mic de $4.Alte instala!ii subterane, care se vor realiza ulterior conductei de gaze naturale i vor intersecta traseul acesteia, se monteaz" cel pu!in la distan!aminim" admis", cu avizul unit"!ii de distribu!ie a gazelor naturale.$.$. ?onductele de gaze naturale nu trec prin c"mine, canale sau alte instala!ii i construc!ii subterane.$.7. Dn cazul n care respectarea condi!iilor prev"zute n art. $.2 i $.$ nu este posibil", conducta de gaze naturale se introduce n tub deprotec!ie.$.=. Subtraversarea liniilor de tramvai i de cale ferat" se face subteran, n tub de protec!ie, la adncimea de minim 1,24 m de la talpa c"ii de rularela generatoarea superioar" a tubului de protec!ie a conductei de gaze naturale.$.5. Tuburile de protec!ie dep"esc n ambele p"r!i limitele instala!iei sau construc!iei traversate cu cel pu!in#

  1,44 m n cazul canaliza!iilor telefonice, canalelor de ape uzate, galeriilor edilitare i a altora de acest gen% 4,24 m n cazul conductelor care transport" fluide sub presiune, cablurilor electrice i a altora de acest gen.

  $.34. Traversarea c"ilor ferate, autostr"zilor i cursurilor de ap", se face subteran sau aerian, n func!ie de condi!iile locale.$.31. Travers"rile se prev"d cu robinete de trecere, care s" permit" scoaterea din func!iune a conductei de gaze naturale#

  n ambele p"r!i ale travers"rii, pentru re!elele inelare%

 • 8/11/2019 I6_1998_Normativ Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Alimentare Cu Gaze Naturale

  15/152

  nainte de traversare, pentru re!elele arborescente.

  $.3. Travers"rile aeriene ale c"ilor de circula!ie de pe teritoriul unit"!ilor industriale se fac la n"l!imi stabilite n func!ie de gabaritul ve-iculelorutilizate, dar nu mai mici de 2 m de la generatoarea inferioar" sau dispozitivul de sus!inere a conductei pn" la nivelul carosabilului.$.33. *roiectarea i executarea travers"rii c"ilor de comunica!ii, se face n conformitate cu prevederile STAS.

  "(an1a5+nt+ 1i (ac)(d,(i$.3&. ?l"dirile pot fi alimentate cu gaze naturale numai din conducta de distribu!ie situat" pe strada din dreptul imobilelor respective, indiferent sprece fa!ad" se afl" conducta 0fig. 14.

  (mobilele situate la intersec!ia str"zilor pot fi alimentate cu gaze naturale din conducta situat" pe oricare din str"zile respective.Dn situa!ia str"zilor sau drumurilor cu l"!ime mai mare de 1 m, pozi!ia de amplasare a re!elelor de alimentare cu gaze se stabilete mpreun" cuunitatea de distribu!ie a gazelor naturale.$.32. >iecare cl"dire civil", sau grup de cl"diri situate pe aceeai proprietate 0incint", pot fi alimentate printrun singur branament, indiferent denum"rul str"zilor cu care se m"rginete 0fig. 11.$.3$. Alimentarea consumatorilor se face prin#

  branament separat pentru fiecare imobil% branament comun pentru cel mult dou" imobile vecine, cu acordul furnizorului, n urm"toarele cazuri#

  a. 6 imobilele sunt situate pe aceeai strad" i au cur!ile al"turate 0 fig. 1 a, b%b. 6 imobilele nu sunt situate pe aceeai strad" dar fac parte dintrun singur corp de cl"dire, au curte comun" i o intrare comun" pe strada care areconducta de distribu!ie 0fig.1 cc. 6 sunt ndeplinite urm"toarele condi!ii te-nice#

  branamentul comun poate asigura debitul total i presiunea% regulatorul de presiune este corespunz"tor pentru debitul total% instala!ia exterioar" de utilizare se poate executa aparent, cu posibilit"!i de acces rapid la robinetele de incendiu.

  ?osturile pentru realizarea branamentului comun se repartizeaz" propor!ional cu debitele de gaze aprobate i instalate.$.37. ?onsumatorii industriali, blocurile de locuin!e cu mai multe sc"ri i obiectivele social culturale pot fi alimentate prin mai multe branamente cucondi!ia ca instala!iile de utilizare s" nu se interconecteze.Solu!ia de alimentare prin mai multe branamente se stabilete de proiectant, cu acordul unit"!ii de distribu!ie, n func!ie de situa!ia local".$.3=. Dn localit"!ile i ansamblurile urbane n care re!eaua de distribu!ie nu urm"rete re!eaua stradal", alimentarea imobilelor se face prinbranamente la conducta cea mai apropiat", cu respectarea condi!iilor de mai sus.$.35. Traseul branamentului sau racordului se realizeaz"#

  perpendicular pe conducta la care se leag", cu excep!ia unor cazuri obligate, la care ung-iul nu va fi mai mic de $4 % cu pant" c"tre conducta la care se racordeaz".

  'u se admite branament pe traseu n lungul str"zii.$.&4. Branamentul se pozeaz", pn" la limita de proprietate a consumatorului. Dn cazul prezen!ei unei mpre;muiri, dac" este posibil, conductasubtraverseaz" mpre;muirea, iar r"sufl"toarea se monteaz" n trotuarul public.

  http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/HtmlFig/i6-98-f10.htmhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/HtmlFig/i6-98-f11.htmhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/HtmlFig/i6-98-f12.htmhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/HtmlFig/i6-98-f12.htmhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/HtmlFig/i6-98-f10.htmhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/HtmlFig/i6-98-f11.htmhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/HtmlFig/i6-98-f12.htmhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/HtmlFig/i6-98-f12.htm
 • 8/11/2019 I6_1998_Normativ Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Alimentare Cu Gaze Naturale

  16/152

  $.&1. a cap"tul branamentului din re!eaua de presiune redus", se monteaz"# dou" robinete de trecere, n pozi!ie orizontal"% o pies" electroizolant", ntre robinetele de trecere% un dispozitiv de colectare a impurit"!ilor, dup" robinetele de trecere% regulator de presiune, dup" caz se pot monta pn" la patru regulatoare legate n paralel.

  a branamentele ramificate se monteaz" i cte un robinet pe fiecare ramifica!ie, nainte de intrarea n cl"dire.$.&. a cap"tul branamentului din re!eaua de presiune ;oas", se monteaz"#

  un robinet de trecere, n pozi!ie orizontal"% o pies" electroizolant" dup" robinetul de trecere% un dispozitiv de colectare a impurit"!ilor, dup" piesa electroizolant"%

  $.&3. Dn instala!iile de utilizare, fiecare cl"dire civil" sau -al" industrial" se alimenteaz" cu gaze naturale din instala!ia exterioar"# printrun singur racord% prin dou" racorduri, numai n cazul -alelor industriale mari cu puncte de consum concentrate la capete, dar f"r" interconectarea instala!iilor

  interioare.

  $.&&. a cap"tul conductei de racordare se monteaz" la exterior, n loc uor accesibil, un robinet de incendiu marcat conform STAS 57.Dn cazul n care distan!a ntre robinetul de la ieirea din postul sau sta!ia de reglare i pozi!ia pentru robinetul de incendiu este sub 2 m, se poaterenun!a la robintul de ieire.

  $.&2. Eobinetele de incendiu plasate la n"l!imea de peste m se prev"d cu scar" metalic" fix" de acces i platform" de manevrare.$.&$. Amplasarea cap"tului de branament sau a racordului se face n spa!ii uor accesibile.$.&7. +ste interzis" intrarea conductei din firida de branament sau de racord direct n interiorul construc!iei.

  R+.+5a(+a c)nd,ct+)( 5)ntat+ a'a(+nt 3a, a+(ian!$.&=. ?onductele montate aparent pe elemente de construc!ii sau aerian pe stlpi sau estacade se reazem", n func!ie de diametru, pe br"!"ri sauconsole confec!ionate conform cataloagelor de detalii tip pentru instala!ii./istan!ele maxime ntre dou" reazeme i tipul reazemelor pentru conducte sunt redate n tabelul 7.8top9

  ?! STA&II I POSTURI DE REGLARE I M$SURARE A GAZELOR NATURALE7.1. Sta!iile de reducere i reglare a presiunii i de m"surare a gazelor, dotate cu regulatoare de presiune cu ac!ionare indirect" 0pilotate semonteaz" n construc!ii proprii.

  *osturile de reglare, dotate cu regulatoare cu ac!ionare direct" 0de debit mic, se monteaz" n# firide% cabine% direct pe agregate te-nologice.

 • 8/11/2019 I6_1998_Normativ Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Alimentare Cu Gaze Naturale

  17/152

  7.. Amplasarea regulatoarelor pe utila;e se face n urm"toarele condi!ii# nc"perile n care se monteaz" s" fie bine ventilate% regulatoarele s" fie de construc!ie etan"% evacuarea eventualelor sc"p"ri de la dispozitivul de siguran!" s" se fac" direct n exterior deasupra acoperiului cl"dirii, astfel nct s" se

  evite p"trunderea gazelor n interiorul acesteia.

  7.3. imitele sta!iilor i posturilor de reglare m"surare sunt la intrarea, respectiv ieirea din sta!ii.7.&. +c-iparea sta!iilor de reglare 6 m"surare se face !innd seama de prevederile sc-emelor de principiu prezentate n fig. 13,fig. 1&,fig. 12,fig.

  1$.

 • 8/11/2019 I6_1998_Normativ Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Alimentare Cu Gaze Naturale

  18/152

  R+0,at)a(+ d+ '(+3i,n+7.14. Eeglarea presiunii se face, n func!ie de debitul necesar, prin regulatoare cu#

  ac!ionare indirect" 0pilotate% ac!ionare direct" 0de debit mic.

  ?u acordul unit"!ii de distribu!ie, n sta!ii i posturi de reglare se pot monta i alte tipuri de regulatoare omologate sau cu agrement te-nic pentruutilizare n Eomnia.7.11. ?aracteristicile te-nice ale regulatoarelor automate cu ac!ionare indirect" pentru sisteme de alimentare cu gaze naturale sunt#

  a. presiuni nominale# pn" la $ bari.b. diametre nominale 2% 4% 2% &4% 24% =4% 144% 124% 44% 24% 344% &44% 244 mm%c. presiunea la ieire#

  presiune ;oas"% presiune redus"% presiune medie.

  7.1. Abaterile la presiunea de ieire, n raport cu presiunea prescris", se determin" cu rela!ia#

  07n care#

  p

  6 presiunea nominal" de ieire prescris", n bari%pr6 presiunea reglat" efectiv" la ieire, n bari%/up" abaterile admisibile, clasele de calitate ale regulatoarelor automate cu ac!ionare indirect" 0STAS 713& sunt#

  ?lasa e

  ( 1F

  (( F

  (( 2F

  (G =F

  7.13. Alegerea m"rimii regulatoarelor se face cu rela!ia#

  0=

  n care#Kn6 debitul nominal al regulatorului 8m3')-9%?v6 coeficient de debit al valvei regulatorului, indicat de produc"tor%* 6 c"derea de presiune produs" ntrun regulator, cu ?vdat, la trecerea debitului Kn0bari.7.1&. Eegulatoarele de presiune automate, n general, se aleg cu un debit nominal#

 • 8/11/2019 I6_1998_Normativ Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Alimentare Cu Gaze Naturale

  19/152

  KnI 01,1...1,Knecesarpentru regulatoarele cu ac!ionare indirect"%KnI 1,&2Knecesarpentru regulatoarele cu ac!ionare direct", i potrivit instruc!iunilor date de furnizor.Se pot monta n paralel maxim & regulatoare de debit mic, cu ac!ionare direct".7.12. 'um"rul treptelor de reglare i intervalul de presiuni pentru fiecare treapt" se alege n func!ie de m"rimea i varia!ia presiunii de intrare iieire precum i n func!ie de caracteristicile regulatoarelor folosite.7.1$. >iecare treapt" de reglare se prevede cu un singur panou n cazul n care varia!ia debitelor n cursul anului 0maxim iarna i minim vara sencadreaz" n pla;a de reglare a regulatorului.Dn cazul n care caracteresticile regulatoarelor disponibile nu permit aceast" solu!ionare, se prev"d dou" panouri de reglare.7.17. Dn caz de necesitate se admite instalarea n paralel a mai multor panouri de reglare, pentru aceeai treapt", cu dimensionarea

  corespunz"toare a colectorului.C)n3t(,c4ii '+nt(, 3ta4ii 1i ')3t,(i (+0a(+ 5/3,(a(+ a 0a.+)( nat,(a+

  7.1=. Amplasarea construc!iilor pentru sta!ii i posturi de reglarem"surare, independente sau alipite altor construc!ii, se face# suprateran% ct mai aproape de limita de proprietate a consumatorului% la distan!ele de siguran!" prev"zute n tabelul =% asigurnduse accesul direct i permanent al personalului unit"!ii distribuitoare.

  Amplasarea cabinelor pentru posturile de reglare 6 m"surare pe domeniul public, se evit".*entru cazuri excep!ionale, cu avizul unit"!ii distribuitoare se pot construi sta!ii de sector subterane, prev"zute cu ventilare corespunz"toare.?l"dirile i cabinele sta!iilor de reglare 6 m"surare se execut" numai din materiale incombustibile i f"r" pod.7.&. *osturile de reglare pentru presiune maxim" de intrare ntre i $ bari, se pot monta i n cabine aerisite, alipite cl"dirilor alimentate, n locuriuor accesibile, n cazul n care cl"dirile respective nu au goluri 0ui, ferestre etc.#

  pe o n"l!ime de cel pu!in = m% pe o distan!" care s" dep"easc" cabina cu cte 2 m n ambele sensuri.

  7.2. *osturile de reglare pentru presiunea maxim" de intrare 4, ... bar se pot monta i n cabine sau firide, n locuri uor accesibile, dup" cumurmeaz"#

  cabin" alipit" pe un perete exterior al cl"dirii alimentate% cabin" alipit" unui gard stabil din c"r"mid" ori din beton% firid" practicat" ntrun perete exterior al cl"dirii% firid" practicat" ntrun gard stabil din c"r"mid" sau beton.

  7.$. *osturile de reglare nu se amplaseaz"# pe c"ile de evacuare n cl"diri cu aglomer"ri de persoane% sub ferestrele cl"dirilor i n locuri neventilate.

 • 8/11/2019 I6_1998_Normativ Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Alimentare Cu Gaze Naturale

  20/152

  Dn cazul excep!ional nu sunt condi!ii te-nice i pentru postul de reglare exist" spa!iu de amplasare numai sub fereastr", se vor realiza urm"toarelem"suri#

  !eava de evacuare a regulatoarelor de presiune se prelungete astfel nct s" evite p"trunderea gazelor n interiorul cl"dirii% axul de manevr" al robinetelor postului se etaneaz" perfect.

  7.7. >iridele practicate n pere!ii cl"dirilor se tencuiesc i se sclivisesc la interior, n condi!ii care s" nu permit" infiltrarea gazelor n cl"dire.7.=. ?onstruc!iile pentru sta!iile i posturile de reglare m"surare se realizeaz" cu respectarea prevederilor din standardele &3$ i &37.7.5. *ardoseala sta!iilor de reducere i reglare a presiunii se realizeaz" n urm"toarele condi!ii#

  din materiale de construc!ie care nu produc scntei la lovirea cu obiecte din o!el sau font"% cu supor!i pentru rezemarea ec-ipamentului dispui astfel nct s" permit" exploatarea i demontarea ec-ipamentului% cu goluri pentru scoaterea ti;ei supapelor de la regulatoare. Adncimea golurilor se stabilete n func!ie de lungimea ti;ei.

  7.34. +vacuarea eventualelor sc"p"ri de gaze naturale se asigur" prin goluri, dispuse n mod egal la partea superioar" i inferioar", nsumnd# =F din suprafa!a nc"perii, la construc!iile independente ale sta!iilor% &F din suprafa!a uilor la cabine i firide.

  7.31. (luminatul interior al sta!iilor se realizeaz"# natural, prin ferestre% artificial, din exteriorul construc!iei, conform prevederilor normativului pentru proiectarea i executarea instala!iilor electrice, cu tensiuni pn"

  la 1444 G, indicativ ( 7.

  7.3. *rotec!ia mpotriva desc"rc"rilor electrice pentru sta!ii i instala!ii montate n exterior, se realizeaz" conform prevederilor normativului ( 4.7.33. *rotec!ia p"r!ilor din instala!ii montate n aer liber, mpotriva accesului persoanelor str"ine, se realizeaz" prin mpre;muire.

  A5'a3a(+a 1i 5)nta(+a +c

 • 8/11/2019 I6_1998_Normativ Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Alimentare Cu Gaze Naturale

  21/152

  7.3$. ?onductele de leg"tur", ntre diafragma sau a;uta; i debitmetrul nregistrator se racordeaz" la partea superioar" a dispozitivului i se prev"dcu#

  cte robinete de nc-idere pe fiecare conduct"% monta; aparent i ct mai scurt 0sub 2 m% diametrul 1)H sau 3)=H 0pentru distan!e scurte posibilitatea de demontare uoar".

  7.37. >urnizorii sta!iilor de reglare 6 m"surare, au obliga!ia s" fixeze, pe distribuitorul fiec"rei trepte de reglare pl"cu!e metalice pe care au gravat#

  societatea produc"toare% presiunea de ncercare% presiunea nominal"% cte o placu!" indicatoare cu pozi!ia sertarului HD'?@(SH sau H/+S?@(SH.

  7.3=.

 • 8/11/2019 I6_1998_Normativ Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Alimentare Cu Gaze Naturale

  22/152

  7.&. *e colectoarele i distribuitoarele sta!iilor i posturilor de reglare se monteaz"# manometre prev"zute cu robinet de nc-idere% arm"turi pentru termometre.

  *e colectoarele filtrelor se prev"d manometre.7.&3. a instala!iile care impun conducerea riguroas" a arderii i nu sunt supraveg-eate continuu, se prev"d dispozitive automate de control, reglarei semnalizare, care s" antreneze automat nc-iderea aliment"rii cu gaze naturale la#

  stingerea accidental" a fl"c"rii%

  lipsa gazelor naturale, a aerului de combustie sau a energiei electrice.

  7.&&. Dn instala!iile de utilizare ale c"ror procese te-nologice impun utilizarea de gaze naturale cu un con!inut de impurit"!i sub limita prevederilor dinSTAS 3317, consumatorii pot monta dispozitive suplimentare de filtrare sau separare.8top9

  8! INSTALA&II INTERIOARE DE UTILIZAREUtii.a(+a 0a.+)( nat,(a+ :n c/di(i

  =.1. :tilizarea gazelor naturale este admis" numai n nc"peri n care nu exist" pericol de# incendiu prin aprinderea materialelor i elementelor combustibile, datorit" radia!iei termice directe ori a transferului de c"ldur" prin convec!ie

  sau conduc!ie% explozie a materialelor aflate n interior%

  intoxicare sau asfixiere a utilizatorilor, cu gaze de ardere.

  =.. ?ondi!ii te-nice pentru func!ionarea n siguran!" a instala!iilor interioare de utilizare a gazelor naturale combustibile%a 6 volumul interior minim al nc"perilor

  1=,4 m3pentru nc"peri curente% 7,2 m3, pentru buc"t"rii i oficii din construc!ii noi% 2,4 m3, pentru buc"t"rii din construc!ii existente, cu respectarea condi!iilor prev"zute la art. =.2.

  b 6 asigurarea aerului necesar arderii%c 6 ventilare natural" sau mecanic"%d 6 evacuarea total" a gazelor de ardere, n exterior, deasupra acoperiului%e 6 suprafe!e vitrate.

  Toate nc"perile n care se monteaz" aparate de utilizare a gazelor naturale, se prev"d cu suprafe!e vitrate, sub form" de ferestre, luminatoare cugeamuri uoare, ui cu geam sau goluri, toate la exterior, cu suprafa!a minim" total" de#

  4,43 mpe m3de volum net de nc"pere, n cazul construc!iilor din beton armat% 4,42 mpe m3de volum net de nc"pere, n cazul construc!iilor din zid"rie.

 • 8/11/2019 I6_1998_Normativ Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Alimentare Cu Gaze Naturale

  23/152

  Suprafa!a vitrat" se stabilete prin considerarea golului n zid"rie, n care se afl" montat tocul ferestrelor, luminatoarelor etc.Golumul net al nc"perii se stabilete prin considerarea volumului interior total al nc"perii din care se scade volumul cazanelor sau altor elemente deinstala!ii sau de construc!ii existente n nc"pere, n care nu se pot acumula gaze.Dn cazul n care se prev"d detectoare automate de gaze cu limita inferioar" de sensibilitate F, care ac!ioneaz" asupra robinetului de nc-idere alconductei de alimentare cu gaze al arz"toarelor 0robinet situat n afara nc"perii suprafa!a vitrat" reduce pn" la 4.4 m pe m3de volum net denc"pere.Dn nc"peri cu volum mai mic dect cel prev"zut mai sus sunt admise numai aparate de utilizare legate la co, cu urm"toarele condi!ii#

  accesul aerului necesar arderii i aprinderea aparatelor de utilizare, s" se fac" din exteriorul nc"perii 0coridor, vestibul etc. sau direct dinexteriorul cl"dirii%

  folosirea unor aparate de utilizare cu aprindere din exteriorul cl"dirii, asigurate mpotriva stingerii prin blocarea admisiei gazului n cazulstingerii fl"c"rii, fie prin construc!ia aparatului, fie prin dispozitive de protec!ie.

  *entru nc"lzirea de apartament, cazanul se monteaz" n buc"t"rie, vestibul, debara, la subsol sau la alt nivel unde nu bloc-eaz" calea de evacuarea persoanelor, cu respectarea tuturor condi!iilor sus men!ionate.=.3. Dn nc"peri cu volum mai mic de 1= m3i n b"i, indiferent de volumul lor, nu sunt admise#

  aparate de utilizare pentru prepararea instantanee a apei calde de consum% aparate de utilizare pentru nc"lzire central" sau local" prev"zute cu arz"tor atmosferic i rupere de tira;, c-iar dac" au termostat de co.

  =.&. >ac excep!ie de la prevederile art. =.. i art. =.3. aparatele de utilizare care au agrement te-nic pentru func!ionare n alte condi!ii, la care printubulatur" etan", se asigur" accesul din exterior al aerului necesar arderii i evacuarea n exterior a gazelor de ardere.=.2. /ebitul local al aparatelor cu flac"r" liber" care se pot instala ntro nc"pere trebuie s" satisfac" condi!ia# 12 m3volum interior de nc"pere,

  pentru fiecare m3')- debit instalat de gaze naturale.A'a(at+ d+ ,tii.a(+ 1i a(./t)a(+

  =.$. Dn instala!iile de utilizare sunt admise urm"toarele categorii de aparate i arz"toare# aparate de utilizare i arz"toare omologate sau cu agrement te-nic, n conformitate cu prevederile legisla!iei. aparate de utilizare legate la coul de evacuare a gazelor de ardere% aparate de utilizare cu flac"r" liber" n buc"t"rii, laboratoare, oficii din societ"!i comerciale, n condi!iile art. =.. i art. =.3. arz"toare cu flac"r" liber", numai n cazul n care se instaleaz" n -ale ventilate la care sc-imbul orar de aer asigur" evitarea dep"irii

  concentra!iei admise de nocivit"!i.

  =.7. Eadian!ii cu gaze naturale sunt admii numai n spa!ii mari bine ventilate cu condi!ia asigur"rii urm"toarelor m"suri# evitarea producerii incendiilor, prin aprinderea materialelor ca urmare a efectului radia!iilor calorice% ncadrarea concentra!iei de nocivit"!i n limitele admise de norme.

  =.=. Amplasarea radiatoarelor pentru gaze naturale se face n condi!iile urm"toare# s" se respecte condi!iile prev"zute la art. =.7% s" aib" racord de evacuarea gazelor de ardere deasupra acoperiului.

 • 8/11/2019 I6_1998_Normativ Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Alimentare Cu Gaze Naturale

  24/152

  =.5. Aparatele de utilizare se pot monta, n func!ie de concep!ia constructiv"# pe pere!i de zid"rie sau beton, f"r" strat izolator combustibil la fa!a peretului% pe pardoseal" incombustibil".

  =.14. Aparatele de utilizare industriale% cu debit instalat peste 2m 3')-, se prev"d cu arm"turi pentru montarea unor aparate de m"sur" i control iprize, n vederea efectu"rii de determin"ri pentru bilan! termic#a 6 manometru industrial pe conducta de intrare a gazelor n aparat%b 6 termometru industrial pe#

  conducta de alimentare cu gaze naturale% canalul de ieire a gazelor de ardere.

  c 6 contor de gaze naturale%d 6 priza de prelevare a probelor din#

  gazele naturale% gazele de ardere.

  e 6 priza de m"surare a tira;ului.=.11. Alegerea i montarea arz"toarelor i aparatelor de utilizare se face cu respectarea condi!iilor te-nice din prezentul normativ precum i din#

  prescrip!iile legale de performan!"% prescrip!iile te-nice (S?(E%

  instruc!iunile produc"torului.

  =.1. /ebitul arz"toarelor de gaze naturale se alege corespunz"tor cu capacitatea termic" a aparatelor de utilizare, n care se monteaz".Rac)(da(+a a'a(at+)( d+ ,tii.a(+ 1i a(./t)a(+)(

  =.13. Aparatele de utilizare i arz"toarele se racordeaz" rigid la instala!iile interioare, cu excep!ia cazurilor prev"zute la art. =.1&.=.1&. Aparatele cu flac"r" liber", cu debit nominal sub 4,&24 m3')-, precum i arz"toarele industriale independente utilizate la aparate mobile, potavea i racorduri flexibile la instala!ia de utilizare, cu respectarea prevederilor art. =.12.=.12. ?ondi!ii pentru utilizarea n siguran!" a racordurilor flexibile#

  presiunea nominal", la care se utilizeaz" racordul, s" fie egal" sau mai mare dect presiunea instala!iei de gaze naturale, la care seracordeaz"%

  lungimea maxim" 1 m i diametru maxim 14 mm, la instala!ii neindustriale cu presiune ;oas"% lungimea maxim" 4 m i diametru maxim de 24 mm, la instala!ii industriale cu presiune pn" la 1,7 bari%

  diametrul portfurtunului i cel al aparatului de utilizare vor avea diametrul egal cu diametrul interior al racordului flexibil% fixarea prin strngere cu coliere metalice% trasee la vedere, f"r" s" treac" dintro nc"pere n alta% ferite de contact cu corpuri calde, produse deteriorante i intemperii% ferite de ag"!"ri, striviri etc.%

 • 8/11/2019 I6_1998_Normativ Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Alimentare Cu Gaze Naturale

  25/152

  f"r" organe de nc-idere sau reglare pe parcurs% nu sunt admise improviza!ii.

  T(a3++ 1i c)ndi4ii t+

 • 8/11/2019 I6_1998_Normativ Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Alimentare Cu Gaze Naturale

  26/152

  =.. +ste interzis" trecerea conductelor prin# couri i canale de ventilare% pu!uri i camere pentru ascensoare% nc"peri neventilate i spa!ii nc-ise cu rabi! sau alte materiale% nc"peri cu mediu corosiv sau cu dega;are de noxe% nc"peri cu umiditate pronun!at"% nc"peri n care se p"streaz" materiale inflamabile% c"m"ri pentru p"strat alimente%

  subsoluri te-nice i canale te-nice% g-ene sau nie comune mai multor nivele, n care sunt montate conducte pentru alte instala!ii, inclusiv sub desc-iderile inferioare ale

  acestora% podurile cl"dirilor% P?uri, cu excep!ia celor prev"zute cu aparate de utilizare% locuri greu accesibile n care ntre!inerea normal" a conductelor nu poate fi asigurat".

  Se va evita, de regul", trecerea conductelor prin camere de dormit neprev"zute cu instala!ii de gaze naturale.?nd trecerea conductelor prin nc"peri cu umiditate pronun!at" sau atmosfer" corosiv" este inevitabil", se vor folosi !evi zincate sau prote;ate culacuri anticorosive.=.3. ?onductele instala!iilor de utilizare din -ale industriale se vor amplasa astfel nct s" fie prote;ate mpotriva degrad"rii prin#

  lovire direct" sau trepida!ii%

  contactul cu lic-ide corosive% contactul ndelungat cu apa% radia!ie sau conduc!ie termic"% etc.

  =.&. /istan!ele minime ntre conductele de gaze naturale i elementele celorlalte instala!ii se vor ncadra n prevederile din# 'ormativul pentru proiectarea i executarea instala!iilor electrice la consumatori cu tensiuni pn" la 1444 G, indicativ (7. *rescrip!ii te-nice (S?(E% STAS =44.

  =.2. +ste interzis" utilizarea conductelor de gaze naturale pentru orice alte scopuri, cum ar fi#

  legarea la p"mnt a altor instala!ii% realizarea prizelor de protec!ie electric"% sus!inerea conductorilor electrici, indiferent de tensiune i curent% ag"!area sau rezemarea unor obiecte.

 • 8/11/2019 I6_1998_Normativ Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Alimentare Cu Gaze Naturale

  27/152

  A(5/t,(i d+ :nc

 • 8/11/2019 I6_1998_Normativ Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Alimentare Cu Gaze Naturale

  28/152

  =.34. a nc"perile n care se instaleaz" aparate cu flac"r" liber", independent de volumul lor, se prev"d canale de ventilare pentru evacuareagazelor de ardere conform STAS $75)1..3.=.31. ?analele de ventilare pentru evacuarea gazelor de ardere#

  se racordeaz" la partea superioar" a nc"perilor, ct mai aproape de plafon% nu se prev"d cu dispozitive de nc-idere sau regla;.

  =.3. *entru construc!ii existente, se admite practicarea n peretele exterior sau n tocul ferestrei, la partea superioar" a nc"perii, a golului pentruevacuarea gazelor de ardere, conform detaliilor tip.=.33. +vacuarea gazelor de ardere din buc"t"rii i oficii se face prin tira; natural sau mecanic, utiliznduse#

  canale individuale% canale colectoare.

  a evacuarea gazelor de ardere prin canale colectoare se va acorda o deosebit" aten!ie execut"rii corecte i etane a nodurilor de legare acanalelor individuale la canalul colector./imensionarea se face conform STAS $7& i STAS $753# tabelul 5 prezint" un extras din aceste standarde.=.3&. +vacuarea gazelor de ardere din -ale industriale se face n func!ie de debitul rezultat i de condi!iile locale, prin#

  ventilare natural" organizat"% ventilare mecanic".

  Tipul de ventilare i dimensionarea instala!iei se fac n func!ie de cantitatea de gaze de ardere, astfel nct s" nu se dep"easc" concentra!iile

  admise prin normele de protec!ie a muncii i normele de protec!ie a mediului.=.32. Eacordarea a dou" sau mai multe aparate consumatoare de gaze naturale la acelai co de fum se face n urm"toarele condi!ii# la niveluri diferite% sec!iunea coului s" poat" prelua debitele de gaze arse nsumate ale tuturor aparatelor racordate la acelai co.

  Dn cazul racord"rii mai multor aparate de utilizare la acelai canal de fum% se are n vedere i se previne pericolul, ca prin aparatele care nu sunt nfunc!iune, s" se introduc" n nc"pere gaze de ardere rezultate de la aparatele care func!ioneaz".+vacuarea gazelor de ardere de la cazanele din centralele termice, care nu se ncadreaz" n prevederile din tabelul 5, se face pe baza prevederilordin H'ormativul pentru proiectarea i executarea instala!iilor de nc"lzire central" 6 indicativ ( 13H.=.3$. egarea la co prin burlan din tabl" metalic", rigid sau flexibil, se admite n urm"toarele condi!ii#

  sec!iunea burlanului cel pu!in egal" cu sec!iunea racordului de ieire din aparatul de utilizare% por!iunea vertical" de cel pu!in 4,& m la ieirea din aparatul de utilizare%

  distan!a de la co pn" la aparatul de utilizare mai mic" de 2 m% panta c"tre co, minim =F, dac" distan!ele dep"esc 1 m% burlanul s" fie izolat termic, dac" distan!a dep"ete 3 m% mbinarea i racordarea la co, executate conform detaliilor din fig. 15i fig. 4.

  http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/HtmlFig/i6-98-f19.htmhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/HtmlFig/i6-98-f20.htmhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/HtmlFig/i6-98-f19.htmhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/HtmlFig/i6-98-f20.htm
 • 8/11/2019 I6_1998_Normativ Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Alimentare Cu Gaze Naturale

  29/152

  =.37. +ste interzis"# trecerea burlanelor dintro nc"pere n alta, cu excep!ia burlanelor etane mbinate cu sudur"% montarea dispozitivelor de nc-idere sau obturare a sec!iunii de ieire a gazelor de ardere la aparatele de consum individual 0sobe, maini

  de g"tit, radiatoare etc.% evacuarea gazelor de ardere n podurile caselor sau direct prin pere!ii exteriori ai cl"dirilor.

  =.3=. +ste permis" evacuarea gazelor de ardere prin pere!ii exteriori ai cl"dirilor numai pentru aparatele de utilizare, omologate sau cu agrementte-nic, prev"zute din fabrica!ie cu astfel de evacuare.

  =.35. Se interzice racordarea focarelor obinuite, definite conform STAS $753, alimentate cu gaze naturale la canalele de fum aferente focareloralimentare cu alt tip de combustibil 0lemn, p"cur", c"rbune etc..8top9

  9! MATERIALE I APARATE5.1. a executarea lucr"rilor de instala!ii ale sistemului de alimentare cu gaze naturale sunt admise numai materiale i aparate standardizate,omologate i care, dup" caz, au agrement te-nic i)sau certificarea de calitate.

  &+vi5.. ?onductele subterane sau aparente ale sistemului de alimentare, se realizeaz" cu categoriile de !evi redate n tabelul 14.:tilizarea !evilor din polietilen" de nalt" densitate este admis" n urm"toarele condi!ii#

  !evile i te-nologia de asamblare i montare s" aib" agrement te-nic pentru acest scop% personalul de execu!ie s" fie autorizat special pentru !evi din polietilen" de nalt" sau medie densitate.

  5.3. rosimea minim" admis" a peretului !evilor din o!el, utilizate la realizarea sistemului de alimentare cu gaze naturale, este redat" n tabelul 11.*este diametrul de &44 mm grosimea peretului se calculeaz" n func!ie de solicit"rile la care este supus" conducta.5.&. *anourile de m"surare se confec!ioneaz" numai din !eav" de o!el f"r" sudur", laminat" la cald sau tras" la rece.5.2. Ti;ele i calotele r"sufl"torilor se confec!ioneaz" din !eav" din o!el.5.$. Tuburile de protec!ie se confec!ioneaz" din#a 6 !eav" de o!el pentru montare#

  n carosabil% lng" canale de termoficare% sub linii de tramvai sau cale ferat".

  b 6 tuburi din material plastic, pentru montare#

  n trotuare% lng" cabluri electrice n zona din afara carosabilului.

  5.7. ?apacele pentru r"sufl"tori n carosabil se confec!ioneaz" din font", conform normei interne elaborat" de furnizorii de gaze naturale.A(5/t,(i

 • 8/11/2019 I6_1998_Normativ Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Alimentare Cu Gaze Naturale

  30/152

  5.=.Tipul de arm"tur" se alege n func!ie de treapta de presiune a instala!iei pe care se monteaz", conform tabelului 1.Dn re!elele de distribu!ie i de reparti!ie se utilizeaz" numai robinete din o!el, cu sertar, cu ti;" neascedent", cu excep!ia cazului prev"zut la art. $.&.unde se monteaz" robinet cu ti;" nalt".

  Di3').itiv+ '+nt(, '(+,a(+a diat/(i)( 1i 3,34in+(+a c)nt)a(+)(5.5. *reluarea dilat"rilor este admis" cu#

  compensatoare de dilatare STAS ==3% compensatoare naturale rezultate din configura!ia re!elei de conducte.

  5.14. /ispozitivele de sus!inere a contoarelor volumetrice pot fi, dup" caz# pl"ci metalice fixe cu prezoane n zid"rie% racorduri olandeze% flane metalice.

  A(./t)a(+% a'a(at+ d+ ,tii.a(+% (+0,at)a(+ 1i '(+3i,n+% a'a(at+ d+ 5/3,(a(+ 1i :n(+0i3t(a(+5.11. Sunt admise numai arz"toare, aparate de utilizare, regulatoare de presiune, aparate de m"surare i nregistrare performante, care ndeplinesccondi!iile de la art. 5.1. i corespund scopului pentru care sunt montate.

  Mat+(ia+ '+nt(, :5*ina(+a c)nd,ct+)( din )4+5.1. Dmbin"rile nedemontabile se execut" cu#

  fitinguri pentru sudare, din o!el% electrozi pentru sudur"%

  srm" pentru sudur".

  5.13. Dmbin"rile demontabile se execut" cu# fitinguri din font" maleabil"% flane din o!el, asamblate cu uruburi.

  5.1&.

 • 8/11/2019 I6_1998_Normativ Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Alimentare Cu Gaze Naturale

  31/152

  8top9

  ! EXECUTAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE14.1. a executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale se utilizeaz" numai materiale care au certificat de calitate, verificate n ceea ceprivete respectarea condi!iilor te-nice de calitate, din standardele i agrementele te-nice prev"zute n proiectele avizate de unitatea de distribu!ie.'u se utilizeaz" materiale care prezint" defecte.14.. Toate arm"turile se probeaz" la o presiune cel pu!in egal" cu 1,2 x presiunea la care vor fi ncercate mpreun" cu instala!ia n care se vorutiliza.

  an4,(i '+nt(, c)nd,ct+ 3,*t+(an+14.3. Adncimea an!ului pentru pozarea conductelor subterane, m"surat" de la nivelul terenului pn" la generatoarea superioar" a conductei, sealege astfel nct s" rezulte o acoperire de#

  4,5 m n carosabil% 4,7 m n spa!ii verzi% 4,2 m la cap"tul pantei conductei de branament.

  Adncimea de pozare se poate reduce local, cu condi!ia prevederii unor m"suri de protec!ie corespunz"toare 0tub de protec!ie etc..14.&. "!imea an!ului 1, se stabilete n func!ie de diametrul conductei#

  pentru /nQ 144 mm% l I 4,& m%

  pentru mm% l I 4,& /n.

  *entru terenuri nisipoase, de umplur" etc., l"!imea an!ului se stabilete de la caz la caz.?onsolidarea pere!ilor se face n func!ie de adncimea an!ului i de natura terenului.14.2. "!imea desfacerii pava;elor pe fiecare latur" a an!ului, este n func!ie de natura acestora#

  pentru pava;e din piatr" cubic", bolovani, calupuri#

  l I 12 cm% pentru pava;e din asfalt pe pat de beton#

  l I 2 cm.14.$. S"parea an!urilor se face cu scurt timp nainte de montarea conductelor.>undul an!urilor se execut" f"r" denivel"ri, iar pere!ii f"r" asperit"!i.a nevoie, condi!ia rezem"rii continue a conductei pe fondul an!ului se va realiza pe pat de nisip.

  ropile pentru sudare n punctele de mbinare a conductelor, se realizeaz" cu urm"toarele dimensiuni# l"!imea I l"!imea an!ului 4,$ m% lungimea I 1 m% adncimea I 4,$ m sub partea inferioar" a conductei.

 • 8/11/2019 I6_1998_Normativ Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Alimentare Cu Gaze Naturale

  32/152

  14.7. :mplerea an!urilor se face n straturi sub!iri, cu p"mnt m"run!it sau nisip, prin compactare dup" fiecare strat, cu grosimea maxim" de# 4 cm, n cazul compact"rii manuale% conform prevederilor din cartea utila;ului, n cazul compact"rii mecanice.

  >olosirea dispozitivelor mecanice de compactare este admis" numai dup" realizarea stratului minim de protec!ie a conductei, care se va stabili nfunc!ie de adncimea de ac!ionare a utila;ului la gradul de compactare maxim".:mplerea an!ului i compactarea p"mntului se fac astfel nct s" nu se produc" deterioarea izola!iei anticorosive a conductei.Se recomand" s" nu se astupe an!ul, vara n timpul amiezii, cnd conducta este nc"lzit" puternice de soare.14.=. Dn dreptul r"sufl"torilor conducta se va ncon;ura pe o lungime de 24 cm cu un strat de nisip gros 2 6 14 cm, peste care la partea superioar" sepune un strat de piatr" de ru cu granula!ia de 2 = cm, gros de 12 cm, peste care se aeaz" calota r"sufl"torii.

  E2+c,ta(+a :5*in/(i)(14.5. Dmbinarea conductelor metalice ngropate se face prin sudur", cu excep!ia mbin"rii capului protector al teului de branament, care se mbin"prin nurubare.14.14. Dmbinarea !evilor negre din o!el, montate aparent, este admis" prin#a 6 fitinguri la diametre pn" la#

  144 mm, 0&H, pentru presiunea ;oas" i redus"% 4 mm, 03)&H, pentru presiunea medie.

  b 6 sudur", la diametre peste# 4 mm 03)&H, la orice presiune, numai pentru !evile avnd asigurate caracteristicile de sudabilitate.

  Se acord" prioritate mbin"rilor prin sudur" la conductele montate aparent.14.11. Dmbin"rile prin sudur" se execut" numai de sudori autoriza!i, pe baza prevederilor din instruc!iunile (S?(E ?E 5 6 =&.Sudorii vor marca sudurile executate. Sudurile se execut" n conformitate cu prevederile STAS $$$# $7$# 74=&)&% =1=3 # =55 etc.14.1. Dn cazul sud"rii !evilor n condi!ii meteorologice defavorabile, se vor lua m"suri de protec!ie 0paravane, cort, prenc"lzirea capetelor etc..+ste interzis" r"cirea for!at" a sudurilor.14.13. evile n construc!ie sudat" se mbin" astfel nct capetele sudurilor longitudinale sau elicoidale s" nu fie n prelungire, ci decalate alternativ./ecala;ul este n func!ie de diametrul conductei i este de cel pu!in 14 mm.14.1&. Dmbin"rile prin sudur" se execut"#

  din punct de vedere al realiz"rii

  a. 6 cap la cap%b. 6 cu niplu interior, recomandate la !evi cu diametrul peste 144 mm%c. 6 cu manon, n func!ie de condi!iile locale, pentru#

  conducta supus" la eforturi mari n terenuri accidentale sau cu agresivitate mare% la travers"ri de obstacole, n interiorul tuburilor de protec!ie etc.% din punct de vedere al procedeului de sudare#

  a. 6 cu flac"r" oxiacetilenic", pn" la diametrul de 144 mm%

 • 8/11/2019 I6_1998_Normativ Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Alimentare Cu Gaze Naturale

  33/152

  b. 6 cu arc electric, pentru orice diametru.Dmbinarea !evilor se face n tronsoane cu lungimea ct mai mare, n func!ie de condi!iile locale 0canaliza!ii subterane, construc!ii etc..14.12. Dmbin"rile prin sudur" pentru conductele subterane i aeriene, trebuie s" corespund" clasei de calitatea ((, prev"zut" n instruc!iunile te-niceprivind stabilirea i verificarea clasei de calitate a mbin"rilor sudate la conducte te-nologice, indicat ( 7.?lasa de calitate a mbin"rilor sudate se indic" n proiectul de execu!ie.14.1$. ?ontrolul calit"!ii sudurilor se face vizual prin examin"ri nedistructive, n conformitate cu prevederile#

  STAS $$4$% =235# 522% 1413=% 14247 etc. prescrip!iile te-nice ?E ?E 4 i ( 7, sau alte metode de control nedistructiv legal aprobate.

  14.17. ?ontrolul nedistructiv al sudurilor la conductele de gaze este obligatoriu la re!ele i instala!ii subterane i se aplic" n procent de 2F dintotalul sudurilor rezultate consemnnduse n buletinele de verificare.Toate sudurile de pozi!ie se verific" prin metode nedistructive i se includ n procentul de mai sus.14.1=. 'u se admite temuirea sudurilor, fitingurilor i mbin"rilor filetate.14.15. Dmbin"ri prin flane se admit la#

  conducte ngropate, numai la arm"turi 0vane sau la leg"turile de separare electric" montate n c"mine de vizitare% conducte aparente numai la diametre peste 24 mm, n sta!ii i posturi de reglare% arm"turi i contoare.

  14.4. Dmbin"ri prin racord olandez se admit numai la# regulatoare de presiune pentru debit mic% contoare% dup" robinetul de siguran!" la aparatele de utilizare instalate n buc"t"rii i oficii.

  Sc

 • 8/11/2019 I6_1998_Normativ Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Alimentare Cu Gaze Naturale

  34/152

  Dn cazul curb"rii !evilor sudate longitudinal, sudura se aeaz" pe axa neutr" a curbei.14.3. Dndoirea !evilor i confec!ionarea curbelor se realizeaz"#

  pe baza unei te-nologii verificate% cu un control te-nic corespunz"tor.

  14.&. Eamifica!ia din conducte aparente este admis" prin# fitinguri la conducte cu diametrul pn" la 144 mm% sudur" la conducte cu diametrul mai mare de 144 mm.

  14.2. Eamifica!ia dintro conduct" subteran" este admis" prin racord direct, sudat pe conduct"./ac" diametrul ramifica!iei dep"ete 24F din diametrul conductei, se nt"rete deriva!ia prin guee triung-iulare.a !evile sudate, racordarea nu se execut" pe cordonul de sudur".14.$. egarea branamentelor la conductele de distribu!ie se face n func!ie de diametrul acestora#

  branamentele cu diametrul pn" la =4 mm inclusiv, se leag" prin intermediul unei piese de racord 0teu, f"r" scoaterea din func!iune aconductei de distribu!ie%

  branamentele cu diametrul peste =4 mm se leag" prin sudare direct" pe conducta de distribu!ie, f"r" piesa de racord, 0care se scoate dinfunc!iune i se prev"d cu un robinet cu sertar i c"min de vizitare.

  M)nta(+a c)nd,ct+)(14.7. a punerea n lucru, !evile se cur"!" la interior i exterior i se prote;eaz" n timpul monta;ului mpotriva p"trunderii de corpuri str"ine.

  ?apetele tronsoanelor se astup" cu capace.14.=.

 • 8/11/2019 I6_1998_Normativ Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Alimentare Cu Gaze Naturale

  35/152

  14.3&. Tuburile de protec!ie, n instala!iile interioare se fixeaz" cu mortar de var i ciment i dep"esc fa!a finit" a elementelor de construc!ii cu# 14 mm la pere!i i plafoane% 24 mm la pardoseli.

  14.32. ?onductele orizontale se monteaz"# deasupra conductelor pentru alte instala!ii% la partea superioar" a pere!ilor la o cot", fa!" de plafon, care s" permit" monta;ul% deasupra uilor i ferestrelor.

  eg"turile orizontale la aparatele de utilizare se fac la nivelul aparatelor.M)nta(+a a'a(at+)( d+ 5/3,(/% c)nt() 1i (+0a>

  14.3$. Aparatele de m"sur", control i regla;# nainte de montare, se supun opera!iunilor de verificare te-nic" prescrise n instruc!iunile metrologice i n cartea te-nic" dat" de furnizor% se monteaz" conform prescrip!iilor te-nice i standardelor de specialitate.

  Eegulatoarele de presiune se supun i la proba de nc-idere la debit nul.M)nta(+a a'a(at+)( d+ ,tii.a(+ 1i a a(./t)a(+)(

  14.37.

 • 8/11/2019 I6_1998_Normativ Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Alimentare Cu Gaze Naturale

  36/152

  aparatele de utilizare se adapteaz" la noul combustibil% canalele de fum, courile i tira;ul se verific" i remediaz", dup" caz%

  V+(i=ica(+a 1i c)nt(), :n ti5', +2+c,t/(ii ,c(/(i)(14.&. +xecutantul verific", n timpul realiz"rii lucr"rilor, respectarea prevederilor proiectului i ale prezentului normativ.*entru urm"toarele opera!iuni, rezultatele verific"rilor se consemneaz" ntrun proces verbal de lucr"ri ascunse, care se ntocmete conform anexeinr. 13#

  realizarea sudurilor%

  tipul i calitatea izola!iei anticorosive% respectarea distan!elor de siguran!" fa!" de alte instala!ii% traversarea traseelor altor instala!ii% adncimea de pozare a conductelor.

  14.&3. :nitatea de distribu!ie controleaz", n timpul execu!iei, calitatea lucr"rilor pentru re!elele de distribu!ie, sub aspectele pe care le consider"necesare.Terminarea unei por!iuni de instala!ie, care se poate proba independent, constituie faz" determinant" i se supune verific"rii (nspec!iei de Stat n?onstruc!ii.8top9

  ! PROTEC&IA ECBIPAMENTELOR I A CONDUCTELOR DIN O&EL CONTRA COROZIUNII11.1. Toate ec-ipamentele i conductele metalice se prote;eaz" contra coroziunii, n func!ie de modul de montare care poate fi aparent sausubteran.11.. *rotec!ia ec-ipamentelor i a conductelor aparente se face prin grunduire i vopsire, opera!iuni care se execut" dup" efectuarea probelor depresiune.?onductele instala!iilor industriale vor fi vopsite, conform STAS =2=5, galben nc-is.11.3. *rotec!ia conductelor subterane se face prin unul din urm"toarele tipuri#

  izolarea de baz" 0uoar", nt"rit" i foarte nt"rit"% izolarea de baz" i suplimentar protec!ie catodic"% protec!ia mecanic" a izola!iei, dup" caz.

  (zolarea de baz" se execut" astfel nct s" se asigure continuitatea protec!iei pe ntregul traseu al conductei.Opera!ia se execut" cu#

  bitum 0armat cu fibr" de sticl"% alte materiale i procedee agrementate te-nic.

  *rotec!ia mecanic" a izola!iei cu bitum se execut" prin aplicarea, peste ultimul strat, a unui strat de folie din material plastic.>olosirea -rtiei, att ca strat de armare, ct i ca strat de protec!ie mecanic", nu este permis".

 • 8/11/2019 I6_1998_Normativ Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Alimentare Cu Gaze Naturale

  37/152

  11.&. Alegerea tipului i calit"!ii protec!ie se face n func!ie de agresivitatea solului din zona n care se monteaz" conducta, cu respectareaprescrip!iilor te-nice specifice.11.2. Dn vederea asigur"rii unei protec!ii de bun" calitate, suprafa!a !evilor se cur"!" bine nainte de izolare, ndep"rtnduse complet rugina iurmele de gr"sime.evile cu defecte de suprafa!" vizibile se retrag de la izolare.11.$. Dn cazul prote;"rii cu bitum, izolarea se face n sta!ii special amena;ate. Se interzice izolarea !evilor prin metode improvizate la punctele delucru. Se admite izolarea la locul de lucru numai la suduri i curbe precum i pentru corectarea unor mici degrad"ri produse n timpul manipul"riiconductelor.11.7. Dn cazul protec!iei cu bitum se controleaz"#

  procesul te-nologic n timpul izol"rii n sta!ie% aspectul, continuitatea, uniformitatea, grosimea i aderen!a dup" terminarea izol"rii% aspectul i continuitatea, nainte i dup" coborrea n an!% aspectul, continuitatea, uniformitatea, grosimea i aderen!a la locurile de mbinare la pozi!ie, dup" efectuarea sudurilor% continuitatea i capacitatea de electroizolare, dup" umplerea an!ului cu p"mnt.

  11.=. ?alitatea protec!iei cu bitum este corespunz"toare dac" sunt satisf"cute urm"toarele condi!ii#a 6 izola!ia continu", f"r" denivel"ri i cr"p"turi%b 6 suprapunerile n elice s" fie regulate i pe#

  1 cm pentru benzile de armare% cm pentru nf"urarea de protec!ie.

  c 6 grosimea total", a straturilor de protec!ie, s" nu difere fa!" de grosimea nominal", cu mai mult de# ,4 mm pentru izola!ia foarte nt"rit"% 1,2 mm pentru izola!ia nt"rit"% 1,4 mm pentru izola!ia normal".

  d 6 capacitatea medie de electroizolare s" fie cel pu!in de 142O-m)m.11.5. /ac" aderen!a la metal, a stratului de protec!ie nu este corespunz"toare, !eava se cur"!" de izola!ie pe por!iunea respectiv" i se reizoleaz".11.14. Eidicarea !evilor izolate, de pe rampa de depozitare a sta!iei de izolare, se face dup" ce izola!ia sa nt"rit.Se recomand" ca, dup" nt"rirea izola!iei !evile s" fie transportate n scurt timp pe teren i pozate n an!.11.11. Transportarea i coborrea n an! a !evilor izolate cu bitum, n zilele c"lduroase, se face la cel pu!in & ore dup" terminarea izol"rii, nprimele ore ale dimine!ii.11.1. Dn timpul nc"rc"rii, transportului, desc"rc"rii i manevr"rii !evilor, izola!ia va fi prote;at" contra umezelii i ac!iunilor mecanice.

  11.13. Dn caz de depozitare ndelungat" a !evilor izolate, locurile de depozitare vor fi amena;ate astfel nct izola!ia s" fie prote;at" contra radia!ieisolare i umezelii.11.1&. Dnc"rcarea i desc"rcarea !evilor izolate se face#

  bucat" cu bucat", manual sau cu a;utorul macaralelor prev"zute cu c-ingi de suspendare% prin rostogolire frnat", pe un plan nclinat.

 • 8/11/2019 I6_1998_Normativ Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Alimentare Cu Gaze Naturale

  38/152

  +ste interzis" rostogolirea i c"derea liber", precum i trrea !evilor n timpul manipul"rii.11.12. /eplasarea conductei izolate i coborrea n an! se face cu a;utorul macaralelor i a c-ingilor de suspendare special construite pentrumontarea acestora.?-ingile de suspendare trebuie s" aib"#

  l"!imea de cel pu!in 124 mm% rezisten!a n func!ie de greutatea conductelor manipulate%

  Dnl"turarea c-ingilor, dup" coborrea conductelor, se face prin goluri f"cute n sol, n zona acestora, pentru a evita deteriorarea izola!iei.+ste interzis" lansarea conductelor cu a;utorul frng-iilor, lan!urilor, cablurilor sau cu orice alte mi;loace improvizate.

  P()t+c4ia cat)dic/11.1$. *rotec!ia catodic" se aplic" la conductele subterane, pe lng" protec!ia de baz", n cazul n care agresivitatea solului o reclam".Aplicarea protec!iei catodice se face n raport de poten!ialele efective conduct" i sol i rezistivitatea solului, rezultate din m"sur"tori.Eealizarea protec!iei catodice se face conform prevederilor H'ormativului pentru protec!ia contra coroziunii a conductelor metalice ngropateH.11.17. Dn cazul n care nu se aplic" ini!ial protec!ia catodic", de!in"torul va efectua m"sur"ri de poten!ial la intervale de ani dup" montareaconductelor, pentru a stabili necesitatea aplic"rii ulterioare a acestei protec!ii n func!ie de starea izola!iei i condi!iile de sol.11.1=. *entru efectuarea m"sur"torilor de poten!ial, conductele apar!innd sistemului de distribu!ie i dup" caz instala!iile exterioare de utilizare, seprev"d cu#a 6 prize de poten!ial%b 6 piese electroizolante#

  la cap"tul fiec"rui branament sau racord i pe trasee% la intrarea i la ieirea din sta!iile de sector, nainte i dup" ocolitor.

  11.15. (nstala!iile de protec!ie catodic" se realizeaz" n colaborare cu ceilal!i de!in"tori de instala!ii subterane.8top9

  #! CONDI&II TEBNICE PENTRU NCERCAREA REZISTEN&EI I ETANEIT$&II INSTALA&IILOR DE GAZENATURALE

  1.1. Dnainte de punerea n func!iune, conductele sistemelor de alimentare, precum i instala!iile din sta!iile i posturile de reglare, se supun lancerc"ri de#

  rezisten!"% etaneitate.

  *resiunile de ncercare stabilite conform STAS ==1, n func!ie de destina!ia i treapta de presiune a conductelor, sunt date n tabelul 13.Dncerc"rile preliminare pentru conductele subterane se fac nainte de coborrea acestora n an!.1.. Dncerc"rile de rezisten!" i etaneitate se efectueaz" dup" egalarea temperaturii aerului din conduct" cu temperatura mediului ambiant.1.3. /urata ncerc"rilor i durata de egalizare a temperaturii este n func!ie de volumul conductei, conform valorilor date n tabelul 1&.?oresponden!a ntre volumul i lungimea conductelor de uz curent este prezentat" n tabelul 12.1.&. Dn timpul ncerc"rilor nu se admit pierderi de presiune.

 • 8/11/2019 I6_1998_Normativ Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Alimentare Cu Gaze Naturale

  39/152

  Toleran!ele admise sunt cele corespunz"toare clasei de precizie a aparatului de m"sur" utilizat.1.2. *resiunea citit" la aparat, se corecteaz" cu un coeficient c, care exprim" influen!a varia!iei temperaturii ntre nceputul i sfritul ncerc"rii#

  n care#c 6 corec!ia de temperatur"*m6 media presiunilor absolute la nceputul i sfritul ncerc"rii, bar abs.ti6 temperatura mediului la nceputul ncerc"rii, ?

  tf6 temperatura mediului la sfritul ncerc"rii, ?tm6 media temperaturilor la nceputul i sfritul ncerc"rii, ?Dn cazul n care pe parcursul ncerc"rii presiunea barometric" variaz" cu peste $ mbari 04 mm@g sau dac" corec!ia de temperatur" c dep"ete$ mbari, ncerc"rile continu" pn" cnd dou" serii, la interval de & ore, vor da rezultate apropiate.1.$. ?ondi!iile de ncercare i rezultatele ncerc"rilor se consemneaz" n procesul verbal de recep!ie te-nic".1.17. Dncerc"rile de rezisten!" se fac, de preferin!" cu manometre nregistratoare i n lipsa acestora cu manometre indicatoare avnd#

  diametrul exterior de 1$4 mm, STAS 32=51)1% clasa de precizie minim 1,2.

 • 8/11/2019 I6_1998_Normativ Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Alimentare Cu Gaze Naturale

  40/152

  13.. Eecep!ia te-nic" i punerea n func!iune a oric"ror lucr"ri de instala!ii de gaze naturale se fac de furnizor, prin specialiti delega!i la cerereainstalatorului autorizat care a depus dosarul definitiv, a ndrumat i supraveg-eat lucr"rile.Opera!iile te-nice necesare pentru recep!ie i punerea n func!iune a noilor instala!ii se fac de executant, prin instalatorul autorizat, n prezen!a#

  delegatului furnizorului, pentru condcute de distribu!ie, branamente, sta!ii i posturi de reglare% delegatului furnizorului i al beneficiarului pentru instala!iile de utilizare. /ac" se consider" necesar se convoac" i proiectantul.

  +fectuarea recep!iei te-nice i a punerii n func!iune se confirm" pe baz" de documente nc-eiate conform anexelor nr. &% 2% $% 7 i 13, dup" caz.D)c,5+nt++ n+c+3a(+ '+nt(, +=+ct,a(+a (+c+'4i+i t+

 • 8/11/2019 I6_1998_Normativ Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Alimentare Cu Gaze Naturale

  41/152

  13.7. *unerea n func!iune se face pe baza procesului verbal de recep!ie te-nic", dup" nc-eierea abonamentului sau contractului de furnizare agazelor naturale.13.=. Eacordarea conductelor noi de distribu!ie i a branamentelor la conductele n func!iune, se face de#

  furnizor, la solicitarea scris" a instalatorului autorizat, n cazul n care aceast" opera!ie se face sub presiune% executantul lucr"rii, sub supraveg-erea delegatului furnizorului, n cazul n care racordarea necesit" oprirea gazelor.

  Opera!iile de nc-idere a sectorului, anun!area abona!ilor i redesc-iderea sectorului se efectueaz" de forma!ia de exploatare a furnizorului.13.5. Dmbin"rile care sau executat dup" proba de presiune, pentru cuplarea noilor instala!ii la cele n func!iune, se vor verifica n gaz la presiuneadin conduct" sau din instala!ie, dup" caz.13.14. *n" la ob!inerea agrementului te-nic pentru aparate i utila;e destinate instala!iilor de gaze naturale, n vederea efectu"ri probelorte-nologice, se poate face punerea n func!iune a instala!iilor pe timp limitat de maxim 34 de zile, de c"tre executant, n prezen!a proiectantului,beneficiarului i delegatului furnizorului.13.11. Dnainte de punerea n func!iune a re!elelor de distribu!ie i instala!iilor de utilizare, se face refularea aerului#

  prin cap"tul opus punctului de racordare, la conductele de distribu!ie n func!iune% prin robinetele montate n amonte de regulatoare, la branamentele cu posturi de reglare% prin refulator sau prin robinetele manometrului de pe colectorul de ieire din sta!ie, la branamentele cu sta!ii de reglare, cnd acestea nu

  sunt prev"zute cu refulator% prin robinetele aparatelor de utilizare i a unui racord flexibil scos n exteriorul cl"dirii prin ferestrele nc"perilor, la instala!iile de utilizare.

  13.1. a punerea n func!iune a sta!iilor i posturilor de reglare se efectueaz" urm"toarele opera!iuni# se verific" i se nc-id toate arm"turile sta!iei sau postului de reglare% se verific" i se nc-id toate punctele de ardere i toate capetele instala!iei% se desc-ide robinetul sta!iei la branament sau la instala!ia din amonte% se leag" instala!iile n aval de sta!ia sau postul de reglare% se pune n func!iune sta!ia, postul sau instala!ia de utilizare.

  13.13. a punerea n func!iune a instala!iilor de utilizare, se urm"rete comportarea regulatoarelor, arz"toarelor i aparatelor de utilizare, verificnduse stabilitatea i aspectul calitativ al fl"c"rii, cu#

  toate arz"toarele i aparatele consumatoare n func!iune% un singur arz"tor n func!iune 0cu debitul cel mai mic din instala!ia.

  13.1&. a fiecare arz"tor i aparat se verific" modul n care se face evacuarea gazelor de ardere, n urm"toarele situa!ii#

  func!ionarea individual" a arz"toarelor i aparatelor% func!ionarea simultan" a tuturor arz"toarelor i aparatelor, n cazul racord"rii la acelai co de fum a mai multor aparate consumatoare degaze.

  Dn cazul func!ion"rii defectuoase a evacu"rii gazelor arse se procedeaz" la#

 • 8/11/2019 I6_1998_Normativ Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Alimentare Cu Gaze Naturale

  42/152

  amnarea punerii n func!iune, pn" la remedierea canalelor sau coului de fum% sigilarea robinetelor arz"torului sau aparatului n cauz".

  13.12. Aparatele consumatoare de gaze racordate la co se pun n func!iune numai dup" ce abonatul prezint" dovada, nu mai vec-e de 34 de zile,de verificarea i cur"!ire a courilor de fum printro unitate abilitat".13.1$. a punerea n func!iune a oric"rei instala!ii de utilizare, delegatul furnizorului are urm"toarele obliga!ii#

  s" monteze controlul de gaze naturale% s" nc-eie cu abonatul procesverbal de montare i predareprimire a contoarului n care se specific" datele de identificare i indexul

  acestuia la data mont"rii, conform anexei =% s" instruiasc" abonatul pentru folosirea corect" a instala!iei de utilizare% s" nc-eie cu abonatul i instalatorul autorizat procesverbal de desc-idere, conform anexei 5% s" predea abonatului instruc!iunile privind modul de utilizare corect" a gazelor naturale, prev"zute n anexa 17.

  13.17. *entru lucr"rile de gaze care intr" n mi;loacele fixe ale furnizorului 0conducte, branamente i sta!ii de reglare m"surare nainte de punerean func!iune se predau acestuia urm"toarele documente#a. pentru conductele din sistemul de distribu!ie, sta!ii i posturi#

  documentele care au stat la baza execu!iei, recep!iei i punerii n func!iune% planul conductelor efectiv montate pe traseul real, cu precizarea cotelor fa!" de repere fixe uor de identificat.

  *e plan se men!ioneaz" distan!ele ntre suduri, locul sudurilor de pozi!ie, diametrele conductelor, locul sc-imb"rilor de diametru i al sc-imb"rilor de

  direc!ie, lungimea fiec"rui tronson de conduct", pe diametre i lungimea total" a conductei, locul de intersec!ie cu alte conducte, distan!ele pn" laalte instala!ii ntlnite n s"p"tur", construc!ii sau obstacole subterane, locul dispozitivelor de nc-idere./ac" este cazul se fac detalii de monta; la sc-imb"rile de direc!ie sau diametre, la traversarea altor conducte sau construc!ii subterane, pentrupunctele de racord ale branamentelor sau conductelor, pentru dispozitivele de nc-idere i profile transversale n punctele aglomerate de instala!iisubterane.*rofilele transversale se fac la subtravers"ri de c"i ferate, drumuri, cursuri de ape.b. pentru branamente#

  planul de ncadrare n zon"% plan i sc-em" izometric" pe care se indic" diametrul, lungimea, punctul de racord, debitul instala!iei de utilizare, distan!a de identificarea

  fa!" de repere fixe, pozi!ia i caracteristicile constructive ale arm"turilor, regulatoarelor pieselor electroizolante.

  c. pentru sta!ii de reglare# plan de situa!ie% plan i sc-ema izometric" pe care se indic" diametrele i lungimile panourilor, distribuitoarelor, pozi!ia regulatoarelor, arm"turilor, flanelor

  de m"surare, pozi!ia i caracteristicile contoarelor, punctele de intrare i ieire cu precizarea presiunilor, capacitatea de reglare i m"surarea sta!iei%

  documentele care constituie obiectul dosarului preliminar i definitiv.

 • 8/11/2019 I6_1998_Normativ Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Alimentare Cu Gaze Naturale

  43/152

  13.1=. *e planuri, proiectantul i executantul vor nscrie, dup" caz, datele de identificare#a 6 pentru societ"!i de proiectare i execu!ie#

  denumirea, adresa i telefonul sediului% num"rul i data contractului pentru efectuarea lucr"rilor.

  b 6 pentru instalatorii autoriza!i, proiectant i executant# numele i prenumele% autoriza!ia nr..., gradul ..., eliberat" de ....%

  semn"tura.

  c 6 pentru sudori# numele i prenumele% num"rul, data i emitentul autoriza!iei% data ultimei vize a autoriza!iei% poansonul.

  8top9

  7! PROTEC&IA% SIGURAN&A% IGIENA MUNCII1&.1. Dn toate etapele de proiectare i executare a sistemului de alimentare cu gaze naturale, indiferent de forma de proprietate, se respect"

  cerin!ele esen!iale referitoare la protec!ia, siguran!a i igiena muncii, indiferent de forma de proprietate.1&.. Dn proiecte se includ prevederile actelor normative care s" permit" executarea i exploatarea sistmului de distribu!ie n condi!ii de deplin"siguran!" i s"n"tate, pe de o parte pentru personalul de execu!ie iar pe de alt" parte pentru personalul de exploatare.1&.3. ?onduc"torii locurilor de munc" au obliga!ia ca direct sau, dup" caz, prin delegat, s" realizeze n principal#

  instruirea personalului la fazele i intervalele stabilite prin legisla!ie, ntocmirea i semnarea cu personalul instruit a documentelordoveditoare%

  dotarea cu ec-ipament individual de protec!ie i de lucru% acordarea de alimenta!ie de protec!ie i materialelor igienicosanitare pentru prevenirea unor mboln"viri profesionale% verificarea st"rii utila;elor i sculelor cu care se lucreaz" i nl"turarea sau repararea celor care prezint" defec!iuni% m"surile organizatorice de protec!ia, siguran!a i igiena muncii, specifice lucr"rilor de gaze naturale ca# formarea i componen!a ec-ipei de

  lucru, anun!area consumatorilor, nc-iderea i desc-iderea conductelor, lucrul pe conducte sub presiune, manipularea tuburilor sub presiuneetc.

  1&.&. a desf"urarea activit"!ii n unit"!i ale agen!ilor economici cu norme specifice de protec!ie a muncii, se vor respecta i prevederile din normelerespective.1&a