I.--..-~-~-,~-..-----J 1 E K' · PDF file 2018. 4. 17. · Tractor UTB U650 1 1993...

Click here to load reader

 • date post

  29-Mar-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of I.--..-~-~-,~-..-----J 1 E K' · PDF file 2018. 4. 17. · Tractor UTB U650 1 1993...

 • DECLARATIE DE AVERE

  .--..-~-~.......-,~-..- ----JIPRIMAR!A COMUtiEI.$OCOOO~ 111:[lHAR E K'

  !E$IRE - Nr. · ·..04....·..~70)f [Da!a .....O.~......., ~::::.::::::~::.:.:::::.:::.

  Subsemnatul.................................. , Jura I. Iean-Dimitrie

  Primar avand functia de

  Primaria, Arad, Seceder

  la ,

  CNP 1116161018131 0 I 012111817111 ,domieiliul Seceder, judetul Arad -, nr. 688, bl. -, sc. -, et. -, apt. -........................................................................................................................................................ ,

  cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere ea lmpreuna eu familial) detin urmatoarele:

  * 1) Prin familie se intelege sotul/sotia ~i copiii aflati in intretinerea acestora.

  I. Bunuri imobile 1. Terenuri NOTA: Se vor declara inclusiv cele atlate In alte tari.

  Adresa sau zona Categoria* Anul Suprafata Cola-parte Modul de dobindire Titularul1)dobindirii

  Arad, Seceder, 19,23 Jura Iean- Agricel 1993 100 % Mestenire

  Seceder, F.N. Ha Dimitrie

  Centract de Jura Iean- Arad, Seceder,

  Agricel 2003 5,42 Ha 1/2 vanzare Dimitrie;Jura Seceder, F.N.

  cumparare Sefia

  Centract de Arad, Seceder, SC ENTREPRISE S.

  Agricel 2004 5,83 Ha 100 % vanzare Seceder, F.N. R.L.

  cumparare

  Centract de Arad, Seceder,

  Agricel 2011 6,66 Ha 100 % vanzare PFA JURA SOFIA Seceder, F.N.

  cumparare

  Centract de Arad, Seceder, Jura Iean-

  Intravilan 1992 279 m2 1/2 vanzare Seceder, Nr.688 Dimitrie

  cumparare

  Pagina 1 din 8

 • Jura Ioan- Contract de

  Arad, Socodor, 1.362 Dimitrie;Maris Intravilan 1996 1/3 vanzare

  Socodoor, F.N. m2 Rodica;Jura cumparare

  Eugen Sorin

  Jura Ioan-

  Arad, Socodor, Dimitrie;Maris Intravilan 1997 350 m2 1/3 Mostenire

  Socodor, Nr.235 Rodica;Jura

  Eugen Sorin

  Arad, Socodor, 10,05 Jura Ioan- Agricol 2001 100 % Mostenire

  Socodor,F.N. Ha Dimitrie

  Contract de Arad, Socodor, Jura Ioan;Jura

  Agricol 2003 6,02 Ha 1/2 vanzare Socodor,F.N. Sofia

  cumparare

  Contract de Arad, Socodor, Jura Ioan;Jura

  Agricol 2006 1,63 Ha 1/2 vanzare Socodor, F.N. Sofia

  cumparare

  * Categoriile indicate sunt: (I) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, daca se afla In circuitul civil. I) La "Titular" se mentioneaza, In cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar in cazul

  bunurilor In coproprietate, cota-parte ~j numele coproprietarilor.

  2. Cliidiri NOTA: Se vor declara inclusiv cele atlate In alte tari.

  Adresa sau zona Categoria* Anu1 Suprafata Cota-parte Modul de dobandire Titularul1)dobindirii

  Contract de Jura Ioan- Arad, Socodor, Casa de

  1992 261 m2 1/2 vanzare Dimitrie;Jura Socodor, Nr.688 locuit

  cumparare Sofia

  Jura Ioan- Spatii Contract de

  Arad, Socodor, Dimitrie;Maris comerciale/ 1996 375 m2 1/3 vanzare

  Socdor, F.N. Rodica;Jura productie cumparare

  Eugen Sorin

  Jura Ioan- Spatii

  Arad, Socodor, Dimitrie;Maris comerciale/ 1997 411 m2 1/3 Mostenire

  socodor, Nr.235 Rodica;Jura productie

  Eugen Sorin

  Pagina 2 din 8

 • * Categoriile indicate sunt: (I) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de productie. I) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar in cazul bunurilor tn coproprietate, cota-parte ~inumele coproprietarilor.

  II. Bunuri mobile 1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi ~i alte mijloace de transport care sunt

  supuse Inmatricularti, potrivit legii

  Natura Marca Nr. de buciti Anul de fabrieatie Modul de dobandire

  Contract de vanzare Tractor UTB U650 1 1993

  cumparare

  Contract de vanzare Masina agricola RM2 2 1985

  cumparare

  Contract de vanzare Autoturism MERCEDES C180 1 2012

  cumparare

  2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta ~i de cult, colectii de arta ~i numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare insumata depaseste 5.000 de euro

  NOTA: Se vor rnentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la

  momentul declararii.

  Descriere sumari Valoarea estimataAnul dobandirii

  III. Bunuri mobile, a carer valoare depaseste 3.000 de euro fiecare, ~i bun uri imobile instrainate in ultimele 12 luni

  Natura bunului instrainat Data Persoana catre care Forma instriinirii Valoareainstriinirii s-a instriinat

  IV. Active financiare

  1. Conturi ~i depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire, incIusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro

  NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate In banci sau institutii financiare din strainatate.

  Pagina 3 din 8

 • Institutia care administreaza ~i Tipul* Valuta Deschis Sold/valoare la ziadresa acesteia in anul

  Cent curent sau echivalente CEC Bank , Chisineu-Cris RON 2013 36.409

  (inclusiv card)

  RAIFFEISEN Bank, Cent curent sau echivalente RON 2016 220.937

  Chisineu-Cris (inclusiv card)

  *Categoriile indicate sunt: (1) conI curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau aile sisteme cu acumulare (se vor declara cele ajerente anu/ui fiscal anterior).

  2. Plasamente, investitii directe ~i imprumuturi acordate, daca valoarea de piata lnsumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro

  NOTA: Se vor declara inclusiv investitiile si participarile In strainatate.

  Emitent titlu/societatea in care persoana este Tipul* Numir de titluril Valoarea totala la ziactionar sau asociatlbeneficiar de imprumut cota de participare

  *Categoriile indicate sunt: (1) hdrtii de va/oare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) actiuni sau parti sociale in societati comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 4

  3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depasesc eehivalentul a 5.000 de euro pe an:

  Deseriere Valoare Valuta

  ~ +

  NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.

  V. Datorii Debite, ipoteei, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing ~i alte asemenea

  bunuri, dad valoarea tnsumata a tuturor aeestora depaseste 5.000 de euro

  NOTA: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.

  Creditor Seadent in anulContractat in anul Valoarea

  Pagina 4 din 8

 • VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de plata, din partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau institutii publice romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, deeontart de cheltuieli, altele decat cele ale angajatorului, a caror valoare Individuals depaseste 500 de euro*

  Cine a realizat venitul Sursa venitului Serviciul prestatlObiectul Venitul anual generator de venit incasat

  1.1. Titular

  1.2. Sot/sotie

  1.2. Copii

  *Se excepteaza de la declarare cadourile si tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I si al Il-lea.

  VII. Venituri ale declarantului ~iale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modiflcarlle si cornpletarile ulterioare)

  NOTA: Se vor dec lara inclusiv veniturile provenite din strainatate.

  Cine a realizat venitul Sursa venitului Serviciul prestatlObiectul Venitul anualgenerator de venit incasat

  1. Venituri din salarii

  1.1. Titular

  Jura Ioan-Dimitrie Primaria, Socodor, Nr.1 Salariu 50.859 RON

  Sc ENTREPRISE SRL, Jura Ioan-Dimitrie Dividende 190.000 RON

  Socodor, Nr.235

  1.2. Sot/sotie

  sc ENTREPRISE SRL, Jura Sofia Salariu 6.019 RON

  Socodor, Nr.235

  Pagina 5 din 8

 • II Jura Mria, Seceder, Jura Sefia Salariu 8.288 RON

  F.N.

  1.3. Copii

  2. Venituri din activitdti independente

  2.1. Titular

  2.2. Sot/sotie

  3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor

  3.1. Titular

  3.2. Sot/sotie

  4. Venituri din investitii

  4.1. Titular

  4.2. Sot/sotie

  5. Venituri din pensii

  5.1. Titular

  5.2. Sot/sotie

  Pagina 6 din 8

 • 6. Venituri din activitiui agricole

  6.1. Titular

  6.2. Sot/sotie

  P.F.A. Jura Sofia, Jura Sofia Cultura cerealelor 159.843 RON

  Socodor,Nr.688

  7. Venituri din premii $I din jocuri de noroe

  7.1. Titular

  7.2. Sot/sotie

  7.3. Copii

  8. Venituri din aile surse

  8.1. Titular

  8.2. Sot/sotie

  8.3. Copii

  Pagina 7 din 8

 • Prezenta declaratie constituie act public ~i raspund potrivit legii pen ale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate. .: :

  , ,

  Data completarii

  I 30103/2018 I

  Pagina 8 din 8

  Button1: Button2: Button3: Button4: Button5: Button6: Button7: Button8: Button9: