~i...anul ~colar 2019 - 2020 sunt: limba ~i literatura romana, limba ~i literatura materna (pentru...

of 13 /13
CENTRUL NATIONAL G MINISTERUL EDUCAT<ISICERCUARll DE EVALUARESI EXAMINARE OR DIN privind organizarea simularii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national, in anul 2019 - 2020 pentru aprobarea calendarului acestora in temeiul prevederilor art.77, alin. (5) ale art. 94, alin. (2) lit. e) din Legea Educatiei Nationale nr.l/2011, cu modificarile completarile ulterioare, in baza art. 8 al OUG nr 68/2019 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale pentru modificarea completarea unor acte normative, in temeiul art. 12, alin. (3) al Hotararii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile completarile ulterioare, MINISTRUL EDU CA TJEI CERCET ARII emite prezentul ordin: Art. 1. - (1) Se aproba organizarea simularii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national, In anul 2019 - 2020, pentru familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluari nationale, respectiv ale unui examen de bacalaureat national cu scopul de a optimiza rezultatele obtinute de catre elevii din lnvatamantul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale. (2) Simularea Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a se organizeaza numai pentru elevii claselor a VIII-a; la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat national participa numai elevii claselor a XII-a a XIII-a seral/frecventa redusa . Art. 2. Se aproba Calendarul simularii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a al simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national, In anul 2019 - 2020, prevazutln Anexa nr. 1. Art. 3. - (1) Disciplinele la care se organizeaza simularea Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul 2019 - 2020 sunt: limba literatura romana, limba literatura materna (pentru elevii apartinand minoritatilor nationale care au urmat cursurile girnnaziale In limba materna), matematica. (2) Lista continuturilor pentru simularea Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a In anul 2019 - 2020 este cea prevazuta In Anexa nr. 2. Art. 4. - (1) Disciplinele la care se organizeaza simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat national pentru elevii clasei a XII-a a XIII-a seral/frecventa redusa In

Embed Size (px)

Transcript of ~i...anul ~colar 2019 - 2020 sunt: limba ~i literatura romana, limba ~i literatura materna (pentru...

Page 1: ~i...anul ~colar 2019 - 2020 sunt: limba ~i literatura romana, limba ~i literatura materna (pentru elevii de la toate filierele, profilurile ~i specializarile, care au urmat studiile

CENTRUL NATIONAL G MINISTERUL EDUCAT<ISICERCUARll DE EVALUARESI EXAMINARE

OR DIN

privind organizarea simularii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a

~i a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national,

in anul ~colar 2019 - 2020 ~i pentru aprobarea calendarului acestora

in temeiul prevederilor art.77, alin. (5) ~i ale art. 94, alin. (2) lit. e) din Legea

Educatiei Nationale nr.l/2011, cu modificarile ~i completarile ulterioare,

in baza art. 8 al OUG nr 68/2019 privind stabilirea unor masuri la nivelul

administratiei publice centrale ~i pentru modificarea ~i completarea unor acte

normative,

in temeiul art. 12, alin. (3) al Hotararii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea

~i functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile ~i completarile

ulterioare,

MINISTRUL EDU CA TJEI ~I CERCET ARII

emite prezentul ordin:

Art. 1. - (1) Se aproba organizarea simularii Evaluarii Nationale pentru absolventii

clasei a VIII-a ~i a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national, In

anul ~colar 2019 - 2020, pentru familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluari nationale,

respectiv ale unui examen de bacalaureat national ~i cu scopul de a optimiza rezultatele

obtinute de catre elevii din lnvatamantul preuniversitar la finalul studiilor

gimnaziale/liceale.

(2) Simularea Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a se organizeaza numai

pentru elevii claselor a VIII-a; la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat

national participa numai elevii claselor a XII-a ~i a XIII-a seral/frecventa redusa.

Art. 2. Se aproba Calendarul simularii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a

VIII-a ~i al simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national, In anul

~colar 2019 - 2020, prevazutln Anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Disciplinele la care se organizeaza simularea Evaluarii Nationale pentru

absolventii clasei a VIII-a in anul ~colar 2019 - 2020 sunt: limba ~i literatura romana,

limba ~i literatura materna (pentru elevii apartinand minoritatilor nationale care au

urmat cursurile girnnaziale In limba materna), matematica.

(2) Lista continuturilor pentru simularea Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a

VIII-a In anul ~colar 2019 - 2020 este cea prevazuta In Anexa nr. 2.

Art. 4. - (1) Disciplinele la care se organizeaza simularea probelor scrise ale examenului

de bacalaureat national pentru elevii clasei a XII-a ~i a XIII-a seral/frecventa redusa In

Page 2: ~i...anul ~colar 2019 - 2020 sunt: limba ~i literatura romana, limba ~i literatura materna (pentru elevii de la toate filierele, profilurile ~i specializarile, care au urmat studiile

anul ~colar 2019 - 2020 sunt: limba ~i literatura romana, limba ~i literatura materna

(pentru elevii de la toate filierele, profilurile ~i specializarile, care au urmat studiile

liceale lntr-o limba a minoritatilor nationale), matematica, istorie, fizica, chimie,

biologie, informatica, geografie, logica, argumentare ~i comunicare, psihologie,

economie, sociologie, filosofie.

(2) Lista continuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat

national pentru elevii clasei a XII-a ~i a XIII-a seral/frecventa redusa In anul ~colar 2019

- 2020 este cea prevazuta in Anexa nr. 3.

Art. 5. Desfa~urarea simularii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a ~i a

simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national, In anul 9colar 2019 -

2020 se realizeaza In baza unei proceduri, care va fi comunicata inspectoratelor 9colare.

Art. 6. - (1) Rezultatele obtinute de elevi la simularea Evaluarii Nationale pentru

absolventii clasei a VIII-a 9i la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat

national in anul 9colar 2019 - 2020 sunt analizate la nivelul fiecarei unitati de lnvatamant

in cares-au desfa9urat aceste simulari, prin discutii individuale cu elevii, dezbateri la

nivelul clasei, 9edinte cu parintii, precum 9i la nivelul consiliului profesoral, in vederea

adoptarii unor masuri pentru 'imbunatatirea performantelor 9colare.

(2) Note le obtinute la simularile nationale nu se tree in catalog. Prin exceptie, la solicitarea

scrisa a elevului, notele obtinute la simularile nationale pot fi trecute in catalog.

(3) Rezultatele obtinute la simularile nationale nu vor fi afi9ate 9i nu vor fi facute publice.

Art. 7. - (1) Fiecare inspectorat 9colar poate organiza in luna mai a anului 2020, la nivelul

tuturor unitatilor de 'invatamant gimnazial/liceal, o simulare cu subiect unic elaborat la

nivelul judetului/municipiului Bucure9ti, In scopul stimularii pregatirii elevilor In

vederea sustinerii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a 9i a examenului

de bacalaureat national.

(2) Simularea din luna mai a anului 2020 de la nivelul inspectoratului ~colar poate fi

organizata 9i pentru elevii claselor a XI-a.

(3) Subiectele simularilor din luna mai a anului 2020 se elaboreaza pentru fiecare

disciplina de catre un grup de lucru constituit la nivelul fiecarui inspectorat ~colar.

(4) La simularile din luna mai a anului 2020 subiectele se elaboreaza conform

programelor pentru Evaluarea Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a 9i a

programelor pentru examenul de bacalaureat national.

(5) Calendarul simularilor din luna mai a anului 2020 se elaboreaza la nivelul fiecarui

inspectorat 9colar 9i se comunica unitatilor de invatamant imediat dupa finalizarea

simularilor nationale.

(6) Rezultatele obtinute de elevi la simularile din luna mai a anului 2020 sunt analizate

la nivelul fiecarei clase, prin discutii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei,

precum 9i in 9edinte cu parintii.

Page 3: ~i...anul ~colar 2019 - 2020 sunt: limba ~i literatura romana, limba ~i literatura materna (pentru elevii de la toate filierele, profilurile ~i specializarile, care au urmat studiile

(7) Notele obtinute la simularile din luna mai a anului 2020 nu se tree 1n catalog. Prin

exceptie, la solicitarea scrisa a elevului, notele obtinute la simularile nationale pot fi

trecute 'in catalog.

Art. 8. Directia Generala invatamant Secundar Superior ~i Educatie Permanenta,

Directia Generala Educatie Timpurie, Invatamant Primar ~i Gimnazial, Directia

Generala Inspectie ~i Control, Directia Minoritati, Centrul National de Evaluare :;;i

Examinare, inspectoratele :;;colare judetene/al municipiului Bucure:;;ti :;;i unitatile de

J:nvatamant due la lndeplinire prezentul ordin.

Art.9. Anexele 1 - 3 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art.10. Prezentul ordin se publica 1n Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

MI NI STR U,

MONICA CRISTINA ANISIE

BUCURE$TI /

N r. . . 3. p .G£,. ..... Data: )!)_ _._{)(,.)j)//)

Page 4: ~i...anul ~colar 2019 - 2020 sunt: limba ~i literatura romana, limba ~i literatura materna (pentru elevii de la toate filierele, profilurile ~i specializarile, care au urmat studiile

Anexa nr. I la Ordinul MEC nr. g.a6{../:o. I.)/ ,/...O,/l)privind organizarea simularii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a clasei a VIII-a ~ i a 'simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national , In anul ~colar 2019 - 2020 ~ i pentru aprobarea calendarului acestora

CALENDAR UL

simutarii Evaluarii Nafionale pentru absolventii clasei a VIII-a ~i al simutarii probelor

scrise ale examenului de bacalaureat national, in anul ~colar 2019 - 2020

a. Simulare Evaluare Nationata pentru absolventii clasei a VIII-a

23 martie 2020 Limba !?i literatura romana - proba scrisa

24 martie 2020 Matematica - proba scrisa

25 martie 2020 Limba ~i literatura materna - proba scrisa

3 aprilie 2020 Comunicarea rezultatelor

b. Simulare probe scrise ale examenului de bacalaureat national

23 martie 2020 Proba E) a) - proba scrisa - Limba !?i literatura romana

24 martie 2020 Proba E) c) - proba scrisa - proba obligatorie a profilului

25 martie 2020 Proba E) b) - proba scrisa - Limba !?i literatura materna

26 martie 2020 Proba E) d) - proba scrisa - proba la alegere a profilului !?i specializarii

3 aprilie 2020 Comunicarea rezultatelor

Calendarul s imu/arii Eva/uarii Na/iona/e pentru abso/ven/ii clasei a VIII-a Ji al s imularii probe/or scrise ale examenului de bacalaureat national. in anu/ Jco lar 2019 - 2020

Page 5: ~i...anul ~colar 2019 - 2020 sunt: limba ~i literatura romana, limba ~i literatura materna (pentru elevii de la toate filierele, profilurile ~i specializarile, care au urmat studiile

Anexa nr. 2 la ordinul MEC nr. . privind organizarea ~i desra~urarea simularii Evaluarii Na\ionale pentru absolventii clase i a VIII-a ~i al simularii probelor scrise ale examen ului de bacalaureat nat ional. in anul ~co lar

2019 - 2020 ~ i pentru aprobarea calendarului acestora

CONTINUTURI PENTRU SIMULAREA EVALUARII NA TIO NALE PENTRU ,ABSOLVENTfl CLASEI A VIII-A IN ANUL ~COLAR 2019- 2020

DISCIPLINA

LIM BA SI LITERA TURA ROMANA

MATEMATICA

CONTINUTURI Continuturile pentru simulare ~i competentele asociate acestora sunt cele prevazute in programa pentru Evaluarea Na/ionala pentru absolven/ii clasei a VIII-a , aprobata prin OMEN 4431 /29.08.2014. Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi: • procedee de expresivitate artistica in textele studiate (figuri de

st il: alegoria) - continut asociat competentei specifice I. I ; • trasaturi specifice genului dramatic in opere literare studiate sau

in texte la prima vedere - continuturi asociate competentei specifice I. I ;

• trasaturi ale speciilor Iiterare: romanul , balada populara -continuturi asociate competentei specifice I. I ;

• complemente circumstantiale ~ i propozitii subordonate circumstantiale corespunzatoare (de Joe, de timp, de mod, de cauza, de scop, conditionala, conces1va, consecutiva) -continuturi asociate competentei specifice 2.2.

Continuturile pentru simulare ~ i competentele asociate acestora sunt cele prevazute in programa pentru Evaluarea Na(ionala pentru absolven(ii clasei a VIII-a , aprobata prin OMEN 4431 /29.08.2014. Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele teme : • din capitolul Numere reale

- Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere; operatii cu acestea (adunare, scadere , inmultire, impartire, ridicare la putere)

• capitolul Functii • din capitolul Ecuatii, inecuatii ~i sisteme de ecuatii

- Ecuatii de forma ax+ by+ c = 0 , unde a, b, c sunt nu mere

reale, a*-0 , b*O Sisteme de ecuatii de forma :

{ a1x+b1y+c1 = 0

, unde a1

, a2 , bi , b2 , c1, c2 sunt numere a2x + b2y+ c2 = 0

reale; rezolvare prin metoda substitutiei ~i /sau prin metoda reducerii ; interpretare geometrica Ecuatia de forma ax2 +bx+ c = 0 , unde a, b, c sunt numere

reale, a* 0 Inecuatii de forma ax+ b > 0 ( :::=:, <, :::: ) , unde a, b sunt numere

re ale - Probleme care se rezolva cu ajutorul inecuatiilor ~ i al

sistemelor de ecuatii • din capitolul Proiecfii ortogonale pe un plan

- Calculul unor distante in interiorul corpurilor studiate • capitolul Calcularea de arii ~i volume

Pagina I din 4 Confinuturi pentru simularea Evaluiirii Nafionale pentru absolvenfii clasei a VIII-a in anul ~-colar 201 9 - 2020

Page 6: ~i...anul ~colar 2019 - 2020 sunt: limba ~i literatura romana, limba ~i literatura materna (pentru elevii de la toate filierele, profilurile ~i specializarile, care au urmat studiile

Anexa nr. 2 la ordinul MEC nr. , privind organizarea ~i de sfa~urarea simuliirii Eva luar ii Na\ionale pentru absolventii clasei a VIII -a ~ i al simuliirii probelor scrise ale examenu lui de bacalaureat national, 1n anul ~co l ar

2019 - 2020 ~i pentru aprobarea calendarului acestora

LIMBA SI LITERA TURA MAGHIARA MATERNA

LI MBA SI LITERA TURA GERMANA MATERNA

TARTALMAK 1. lrodalomolvasas lrodalmi formak es kodok

Sz6kepek: metafora, alleg6ria, hasoniat. Retorikai alakzatok: az ismeties valtozatai (gondolatritmus, fe lsorolas, halmozas, fokozas), parhuzam, ellentet. Verstani alapfogalmak: hangsulyos ritmus, rimfajtak. Epika: tortenetmondas, e lbeszelo, elbeszeloi nezopont, szereplo, szereplok rendszere; epikai mi.ifajok: elbesze les/novella, humoreszk, nepballada, m(iballada, regeny. Lira, liraisag, lirai en ; lirai mi.ifajok: dal, leir6 koltemeny. Beszedhelyzet(ek) a koznapi es irodalmi szovegekben: a beszeionek a targyhoz es a cimzetthez va l6 viszonya; teny es fikci6; elbesze io, eibeszeloi nezopont. Terszerkezet, idoszerkezet a lirai es az epikai mlivekben. E:rtek: megjelenitett ertekek, ertekrend. Hangnemek: szatirikus, tragikus, targyi lagos, humoros hangvetel.

2. A logikus es celszerii nyelvhasznalat: kozlesformak Az ertekezo foga lmazas szerkesztese. Irodalmi mi.ivek ertelmezese irasban. Maganlevel. Meghiv6. Monol6g. J e llemzes. H irdetes.

3. A kozles epitoelemei: a mondat, a szo, a hang. A sz6. - A szavak jeientese (ismet les). - A sz6 szerkezete (ismetles). - A sz6fajok (ismetles). A mondat. Az eeyszerii mondat es elemzese (ismetles). Literatur I. Personliche Me inung aul3ern und begri.inden; 2. Wiedergabe des Inhaltes eines Textes:

a. die Nacherzahlung b. die lnhaltsangabe;

3. Texte aufgrund von Fragen erschliel3en; 4. Texte fortsetzen oder umformen; 5. Erfassen des tieferen Sinnes eines Textes; 6. Sprachliche Mittel in einem literarischen Text erkennen 7. Anderung der Erzahlperspektive ; 8. Gattungsspezifische Merkma le erken nen: die Ballade 9. Verfassen eines Dialogs zu einer gegebenen Situation.

Sprachbetrachtung I. Bereicherung des Wortschatzes:

a. die Wor(familie: Ableitung und Zusammensetzung, b. das Wortfeld, c. Homonyme, Synonyme, Antonyme;

Pagina 2 din 4

egyeni Leiras.

Confinuturi pentru simularea Evaluarii Nafionale pentru absolven{ii clasei a VIII-a in anul $COiar 2019 - 2020

Page 7: ~i...anul ~colar 2019 - 2020 sunt: limba ~i literatura romana, limba ~i literatura materna (pentru elevii de la toate filierele, profilurile ~i specializarile, care au urmat studiile

Anexa nr. 2 la ordinul MEC nr. , privind organizarea ~i desta~urarea simularii Evaluarii Nationale pentru absolven\ii clasei a VIII-a ~i al simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national , In anul ~colar 2019 - 2020 ~i pentru aprobarea calendarului acestora

LIMBA SI LITERATURA RROMANI MATERNA

LIMBA SI LITERATURA SARBA MA TERN A

LIMBA SI LITERATURA SLOV ACA MATERNA

LIMBA SI LITERATURA UCRAINEANA MATERNA

2. Identifikation und Bestimmen von Satzgliedern: Subjekt, Priidikat, Objekt, Attribut, Konditionalbestimmung;

3. Identifikation und Bestimmen von Nebensiitzen: Subjekt-, Pradikativ-, Attribut-, Objekt-, Konditionalsatz;

4. Form der Nebensiitze: a. eingeleitete: Konjunktionalsatz, Relativsatz, indirekter Fragesatz; b. uneingeleitete: Infinitivgruppe, Patizipialgruppe, verkappter Nebensatz

5. Umwandlung von Satzgliedern in Nebensiitze und umgekehrt. I . Limba rromani (Fonetica, Lexicologie, Morfologie, Sintaxa) 2. Literatura rromani (texte literare):

Clasa a V-a: 0 suno e kakosqo Angel (Anghel Nastase vi Noemi Nastura~).

Clasa a VI-a: Kamav te aresav siklarno! (Noemi Palft-Tama~). Clasa a VII-a: E xuxura (Nicolae Pandelica). C lasa a VIII-a: 0 rromano them (palemvakaripen kaear o Zupter Borkoj palal o xramosaripen "O xasardo them" e Luminicaqo e Coabasqi).

3. Notiuni de teorie literara 4 . Compunerea I . Limba sarba (Fonetica, Lexicologie, Morfologie, Sintaxa) 2. Literatura sarba (texte literare):

clasa a V-a: Starac prevario divove; U cara Trojana kozje us i; clasa a VI-a: Car Lazar i carica Milica; Yeletovci (l vo Andric); clasa a VII-a: Hajduk Veljko (Yuk Stefanovic Karadzic) ; Pop Cira i pop Spira (S. Sremac) clasa a VIII-a: Kad mlidijah umreti (B. Radicevic) ; Sve, sve, ali zanat; Hasanaginica; Sve ce to narod pozlatiti (Laza Lazarevic); Pop Cira i pop Spira (S. Sremac)

3. Notiuni de teorie literara 4. Compunerea I . Limba slovaca (Fonetica, Lexicologie, Morfologie, Sintaxa) 2 . Literatura slovaca (texte literare):

- Clasa a V-a: Medicina (Janko Jesensk.Y). - C lasa a VI-a: Na chlieb (Jozef Gregor TajovskY), Katarina -

l'udova balada. - Clasa a VII-a: Prve hodinky (Jozef Gregor Tajovsk.Y), Doktor

(Janka JesenskY). - Clasa a VIII-a: fapakovci (BoZena Slancfkova Timrava), Statky­

zmiitky (Jozef Gregor Tajovsky). 3. Notiuni de teorie literara 4. Compunerea I. Limba ucraineana (Fonetica, Lexicologie, Morfologie, Sintaxa) 2. Literatura ucraineana (texte literare): Clasa a V-a:

KoJ1H1J.n.renKanuH.Biu1JyBauun. BoBK i KiT, JleoHi.D. rni6os. MaJ1nii Mupou, I. <PpaHKO

Ilpo ce6e,_Tapac WesYeHKO ,11,0JIH, T.Illeel/.eHKO

Pagina 3 din 4 Con/inuturi pentru simularea Evaluarii Na/ionale pentru absolvenfii clasei a VIII-a in anul $COiar 2019 - 2020

Page 8: ~i...anul ~colar 2019 - 2020 sunt: limba ~i literatura romana, limba ~i literatura materna (pentru elevii de la toate filierele, profilurile ~i specializarile, care au urmat studiile

Anexa nr. 2 la ordinul MEC nr. , privind organizarea ~i desfa~urarea simularii Eva luari i Na\ionale pentru absolven\ii clase i a VIII-a ~ i al simular ii probelor scrise ale examen ului de bacalaureat national, in an ul ~colar 2019 - 2020 ~ i pentru aprobarea calendarului acestora

LIM BA SI LITERA TURA ITALIANA MATERNA

Clasa a VI-a: HaJBauHii 6aTbKO.YcHa Hapot1Ha TBOpYiCTb. 3aranbHi noH.HT.H npo cpoJtbKJJOp Myxa i liJVKOJia, JleoHitl rni6os KoJIH!JH. reu1rnuuH. Biu'lyBaHUH.CiHUUH Tuma MOpCbKa1 Jlec.H YKpai.HKa; MaJieUbKHii rpimuHK, M. Kou,10bl1HCbKl1H I JOJIOToi' ii !IOporoi', T. WesYeHKO

Clasa a VII-a: Pi!lua MOBa, btapioH I'pa6oeu'I

YKpai'ucbKi ua11io11aJ1bui CHMBOJIH I YKpai"ucbKi uapo!lui CHMBOJIH IJ:YMH MOi', !IYMH MOi' .. , T.lllee'lel-/KO Ha!liH, HeCJL YKpai"HKa Kpac11e nHca1111H, l eaH ([JpaHKO

IJ:sa CHUH, MapKo Boe'-loK IJ:sa KOJibOpH,/{Mumpo JJae!lU'-IKO

Clasa a VIII-a: Mosa, MaKcuM PUJ1bCbKUU Ilic11H npo pymuHK, A11iJpiil MwwmKo E11ei'!la (III 'laCTH11a), l eaH Kom;lflpeecbKUU

3. Notiuni de teorie literara 4. Compunerea Continuturile pentru s imulare sunt cele prevazute In programa pentru Evaluarea Na(ionalii pentru absolven(ii clasei a VIII-a. Pentru sim ulare sunt exceptate urmatoarele continuturi: - procedee de expresivitate artistica In textele studiate (figuri de stil:

personificarea, epitetul, comparatia, repetifia, enumeratia, antiteza); - trasaturi ale speciilor literare: mitul, fabula; - articolul de ziar I de revista; - substantivele compuse; - verbul : perfectul simplu al verbelor regulate ~i neregulate (cele

mai frecvente) ; folosirea imperativului cu pronumele de politete; conjunctivul prezent ~ i trecut.

Pagina 4 din 4 Con(inuturi pentru simularea Evaluiirii Nafionale penlru absolvenfii clasei a VIII-a fn anul ~-c olar 2019 - 2()2(}

Page 9: ~i...anul ~colar 2019 - 2020 sunt: limba ~i literatura romana, limba ~i literatura materna (pentru elevii de la toate filierele, profilurile ~i specializarile, care au urmat studiile

Anexa nr. 3 la ordinul MEC nr. , privind organizarea ~ i desfa~ urarea simularii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a $i al simularii probelor scri se ale examenului de bacalaureat na! ional, in anul ~co l ar 2019 - 2020$i pentru aprobarea calendarului acestora

CONTINUTURI PENTRU SIMULAREA PROBELOR SCRISE ALE EXAMENULUI DE BACALAUREAT NATIONAL IN ANUL ~COLAR 2019 - 2020

DISCIPLINA

LIMBA $1 LITERATURA ROMANA

MATEMATICA programa M_mate-in.fo

MATEMATICA

programa M_.yt-nat

MATEMATICA

programa M_tehnologic

MATEMATICA

programa M _pedagogic

!STORI E

CONTINUTURI Continuturile pentru s imulare ~ i competentele asociate acestora sunt cele prevazute in programa pentru Examenul de bacalaureat national, in vigoare. Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi: • reguli a le monologului , reguli ~ i tehnici de construire a dialogului ,

stiluri functionale adecvate situatiei de comunicare, rolul e lemente lor verbale, paraverbale ~ i nonverbale in comunicarea orala - continuturi asociate competentei specifice 1.1 ;

• textul dramatic postbe lic - continut asociat competentei specifice 2.3;

• limbajul literaturii , limbajul cinematografic, limbajul picturii , limbajul muzicii - continut asociat competentei specifice 2.5;

• perioada postbelica - continut asociat competentei specifice 3.2; • autorii canonici: Marin Preda, Nichita Stanescu, Marin Sorescu. Continuturile pentru simulare ~ i competentele asociate acestora sunt cele prevazute in programa pentru Examenul de bacalaureat national -2015, aprobata prin OMEN 4430/29.08.2014, M_mate-in.fo Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele teme:

• capitolul Ioele de polinoame cu coeficienfi intr-un corp comutativ (Q, R, C, Zp, p prim);

• capitolul Aplicafii ale integralei definite Continuturile pentru s imulare ~i competentele asociate acestora sunt cele prevazute in programa pentru Examenul de bacalaureat national -2015, aprobata prin OMEN 4430/29.08.2014, M3t-nat. Pentru simulare sunt exceptate urmatoare le teme:

• capitolul Ioele de polinoame cu coeficienti intr-un corp comutativ (Q, R, C, Zp, p prim)

• capitolul Aplicafii ale integralei definite Continuturile pentru simulare ~ i competentele asociate acestora, sunt cele prevazute in programa pentru Examenul de bacalaureat national -2015, aprobata prin OMEN 4430/29.08.2014, M_ tehnologic. Pentru s imulare sunt exceptate urmatoare le teme:

• capitolul lne le de polinoame cu coeficienti intr-un corp comutativ (Q, R, C, Zp, p prim)

• capitolul Aplicafii ale integralei definite Continuturile pentru simulare ~ i competentele asociate acestora sunt cele prevazute in programa pentru Examenul de bacalaureat na{ional -2015, aprobata prin OMEN 4430/29.08.2014, M_ pedagogic. Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele teme:

• din capitolul Sisteme de ecuatii liniare: - Sisteme de ecuatii liniare cu eel mult 3 necunoscute; forma matriceala a unui sistem liniar; - Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare; - Aplicatii : ecuatia une i drepte determinate de doua puncte distincte, aria unui triunghi si caracterizarea coliniaritatii a trei puncte in plan

DOMENIJ DE CONTINUT I CONTINUTURI (clasa a XII-a) A. POPOARE ~I SPATH ISTORICE

Pagina I din 5 Confinu/uri pentru simularea probe/or scrise ale examenului de bacalaureat na/ional in anul $COiar 2019 - 2()2()

Page 10: ~i...anul ~colar 2019 - 2020 sunt: limba ~i literatura romana, limba ~i literatura materna (pentru elevii de la toate filierele, profilurile ~i specializarile, care au urmat studiile

Anexa nr. 3 la ordinul MEC nr. , privind organizarea si deslasurarea simularii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si al simularii probelor scri se ale examenului de bacalaureat national, 1n anul scolar 2019 - 2020~ i pentru aprobarea calendarului acestora

DISCIPLINA

LIMBA SI LITERATURA MAGHIARA MATERNA

CONTINUTURI 1. Rornanitatea romanilor in viziunea istoricilor.

B. OAMENII, SOCIET ATEA ~I LUMEA IDEILOR I. Secolul XX - intre democratie ~i totalitarism. ldeologii ~i

practici politice in Romania ~i in Europa. 2. Constitutiile din Romania.

C. ST A TUL ~I POLITI CA 1. Autonomii locale ~i institutii centrale ~i in spatiul romanesc (secolele IX-XVIII).

2. Statul roman modern: de la proiect politic la realizarea Romaniei Mari (secolele XVIII-XX). I. Kommunikacios kepessegek Tartalmak 1.1 A nyelvi kozles tenyezoi (ad6, vevo, csatorna, k6d, i.izenet, kontextus), funkci6i (ismeretkozlo, erzelemkifejezo, felhiv6, kapcsolatteremto, metanyelvi, stilisztikai). 1.2 Mindennapi kommunikaci6 (parbeszed, monol6g); nyilvanos kommunikaci6; tomegkommunikaci6. 1.3 Retegzettseg es norma a nyelvhasznalatban (koznyelv, irodalmi nyelv; csoportnyelvek; tajnyelvi valtozatok); a nyelvvaltozatok eltero kifejezesi formai. 1.4 Stilusretegek, stilusarnyalatok (tarsalgasi , tudomanyos-szakmai, publicisztikai, hivatalos, szepirodalmi). 1.5 Stiluselem, stilushatas; alland6 es alkalmi stilusertek; denotativ es konnotativ jelentes. 2.1 A sz6veg. Sz0vegszervez0 eljarasok. Szovegszerkezet, szovegosszefiigges, grammatikai kapcso16elemek, szovegjelentes (tetelmondat, kulcssz6, temahal6zat). 2.2 Szovegtipusok, szovegmufajok (elbeszelo, leir6, ervelo; hivatalos irasmuvek: hivatalos level , szakmai oneletrajz; level) . 3.1 E:rvelo-meggyozo, ertekezo szovegek (szonoklat, ertekezes). 3.2 Az ervelo-meggyozo, ertekezo szoveg jellemzoi: sz6kincs, terminol6gia, az erveJes technikaja (ervek, ellenervek; deduktiv, induktiv erveles; bizonyitas, cafolat). 4.1 Sz6beli es irott szovegekjellemzoi. 4.2 A kommunikaci6s helyzethez es a targyhoz igazod6 megnyilatkozas. 4.3 A magyar helyesiras alapelvei (a kiejtes, a sz6elemzes, a hagyomany es az egyszerusites elve); az egybeiras es kuloniras szabalyai ; a tulajdonnevek irasanak szabalyai ; az idegen szavak helyes irasa; a kozpontozas szabalyai. 5.1 Velemeny, magyarazat; informaci6k kiemeJese, osszefOggesek megragadasa, e lfogadas, elutasitas megfogalmazasa. 6.1 Konyv- es konyvtarhasznalat; a forrashasznalat etikai normai es formai kotottsegei ; idezes, hivatkozas. II-III. A szovegolvasas es a tOrteneti latas kepessegei Tartalmak 1.1 Esztetikai tapasztalat, esztetikai ertek, megjelenitett ertekek, ertekrend, ertekszerkezet. 1.2 Esztetikai minosegek : fenseges , alantas, tragikus, elegikus, idilli , komikus, ironikus, szatirikus. 1.3 Hangnemek: Onnepelyes, patetikus, humoros, szatirikus, nosztalgikus,

Pagina 2 din 5 Confinuluri penlru simularea probe/or scrise ale examenului de bacalaurea/ na(ional in anul $COiar 201 9 - 2020

Page 11: ~i...anul ~colar 2019 - 2020 sunt: limba ~i literatura romana, limba ~i literatura materna (pentru elevii de la toate filierele, profilurile ~i specializarile, care au urmat studiile

Anexa nr. 3 la ordinul MEC nr. , privind organizarea ~i desta~urarea simularii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII -a ~i al simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national. In anul ~co l ar 2019 - 2020~ i pentru aprobarea calendaru lu i acestora

DISCIPLINA

LIMBA SI LITERATURA ITALIANA MATERNA

CONTINUTURI elegikus, targyilagos. 2.1 Irodalmi kanon, korstilus, stilusjegyek. 3.1 Szokepek: metafora, megszemelyesftes, szinesztezia, allegoria, metonimia, szimbolum. Hasonlat. Vandormotfvum, archetipus. Alakzatok : ismetles, ellentet, kihagyas, felcsereles, gondolatparhuzam. 3.2 Verstani fogalmak: ritmus, hangsulyos ritmus, idomertekes ritmus, rfm es rfmfajtak. Balassi-strofa, szonett. 3.3 Ter- es idoszerkezet az epikai , lfrai, dramai alkotasokban. 3.4 Epikai mufajok: eposz, ballada, legenda, novella, regeny, naplo, irodalmi level. 3.5 Lfrai mlifajok: dal , epigramma, oda, himnusz, koltoi level , e letkep, elegia, leiro koltemeny. 3.6 Dramai mufajok: tragedia, dramai koltemeny. 4.1 E lbeszeles es tanitas a legendaban. 4.2 Hosteremtes a torteneti targyu epikaban (barokk eposz, torteneti targyt'.1 muballada, tOrtenelmi regeny). 4.3 Az enelbeszeles valtozatai (level, naplo, irodalmi level, szentimentalista enregeny). Az elbeszeloi ent letrehozo narracios eljarasok. 4.4 Tortenetalakitas es idokezeles a romantikus, realista, klasszikus modern epikus a lkotasokban. 4.5 Romantikus, realista, naturalista, modern emberkep az epikus alkotasokban. 5.1 Elbeszeloi formak jateka: elbeszeloi modal itas. 5.2 lmitacio a barokk eposzban. 6.1 A koz6ssegi en megnyilatkozasfonnai; a himnusz valtozatai (kereszteny, kozossegi), az oda tOrteneti valtozatai (klasszicista, romantikus, modem). 6.2 Lirai en a romantikaban (teremto zseni, latnok, hasonmas), a klasszikus modemsegben (az en felnovesztese, az en megsokszorozodasa). 7.1 Szemelyesseg, szemelytelenseg; kozvetlenseg, kozvetettseg. 7.2 Egyszolamusag, tObbszo lamusag, onmegszolftas. 7.3 Allegorikussag, szimbolikussag, targyiassag. 8.1 lmitacio, antik minta, imitacio es versszerkezet (piktUra, szentencia), imitacio es verse les (k lasszikus idomertekes verse les: hexameter, pentameter, disztichon), imitacio es mufajok (oda, elegia, epigramma). 8.2 lmitacio a humanista es klasszicista liraban. 9.1 Cselekmeny, kontliktus, szereplok rendszere, dramai hos, szerkezet, beszedfajtak. 10.l A romantikus drama. 10.2 EszmetOrteneti osszefl.iggesek a dramai koltemenyben. Ajanlott szerzok listaja: Ady Endre, Apri ly Lajos, Arany Janos, Babits Mihaly, Balassi Balint, Berzsenyi Daniel , Csokonai Vitez Mihaly, Jokai Mor, Karman Jozsef, Katona Jozsef, Kazinczy Ferenc, Kos Karoly , Kosztolanyi Dezso, Kolcsey Ferenc, Krudy Gyu la, Kuncz Aladar, Madach lmre, Mikes Kelemen, Mikszath Kalman, Moricz Zs igmond, Nemeth Laszlo, Janus Pannonius, Petofi Sandor, Radnoti Miklos, Szabo Lorine, Tamasi Aron, Toth Arpad, Vajda Janos, Vorosmarty Mihaly, Zrinyi Miklos.

Continuturile pentru simulare sunt cele prevazute 'in programa de bacalaureat.

Pagina 3 din 5 Confinuturi pentru simularea probe/or scrise ale e.xamenului de bacalaureat na/ional In anul [/Colar 2019 - 2020

Page 12: ~i...anul ~colar 2019 - 2020 sunt: limba ~i literatura romana, limba ~i literatura materna (pentru elevii de la toate filierele, profilurile ~i specializarile, care au urmat studiile

Anexa nr. 3 la ordinul MEC nr. , privind organizarea ~ i de s ra~urarea simularii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a ~ i al simularii probelor scri se ale examenului de bacalaureat national , In anul ~colar 2019 - 2020~i pentru aprobarea calendarul ui acestora

DISCIPLINA CONTINUTURI Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi: - Repere modeme ale spatiului italian: Crepuscularismul. Futurismul.

Ermetismul. Neorealismul. Modemismul. Postmodemismul - Guido Gozzano " l 'amica di nonna Speranza " - Giuseppe Ungaretti "San Martino del Carso " - Umberto Saba "A mia moglie " - Eugenio Montale "Meriggiare pallido e assorto " - Eugenio Montale "Felicita raggiunta " - Eugenio Montale "Non chiederci la parola " - Salvatore Quasimodo "Ede subito sera " - Salvatore Quasimodo "Alle fronde dei salici " - Cesare Pavese ··Verra la morte e avra i tuoi occhi " - Alberto Moravia "Agostino " (frammenti) - Dino Buzzati "fl colombre " da Racconti

LIMBA SI LITERATURA Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute In programa de GERMANA MATERNA bacalaureat. LIMBA SI LITERATURA Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute In programa de CROATA MATERNA bacalaureat. LIMBA SI LITERATURA Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute In programa de SARBA MATERNA bacalaureat. LIMBA SI LITERATURA Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute In programa de SLOV ACA MA TERNA bacalaureat. LIMBA SI LITERA TURA Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute In programa de UCRAINEANA MATERNA bacalaureat. LIMBA SI LITERA TURA Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute In programa de TURCA MATERNA bacalaureat.

varianta BI. BIOLOGIE VEG ET ALA SI ANIMALA - clasele a IX-a ~i a X-a: toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute In programa de bacalaureat;

BIOLOGIE varianta 82. ANATOMIE SI FIZIOLOGIE UMANA, GENETICA SI ECOLOGI E UMANA - clasele a XI-a ~i a XII-a : toate continuturile pentru s imulare sunt cele prevazute In programa de bacalaureat. Pentru simulare este exceptata tema Ecologie umana.

FIZICA Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute In programa de bacalaureat.

CHIM IE Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute In programa de bacalaureat.

INFORMATICA Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute In programa de bacalaureat.

A. EUROPA SI ROMANIA - ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZA I. Spatiul romanesc ~i spatiul european 2. Elemente fizico-geografice definitorii ale Europei ~i ale Romaniei:

GEOGRAFIE - relieful major (trepte, tipuri ~i unitati majore de relief) - clima (factorii genetici , elementele climatice, regionarea

climatica) - hidrografia - aspecte generale; Dunarea ~i Marea Neagra - lnveli~ul biopedogeografic - resursele naturale

Pag ina 4 din 5 Con{inuturi pentru simufarea probe for scrise ale examenufui de bacalaureat nafionaf in anuf ~·cofar 2019 - 2020

Page 13: ~i...anul ~colar 2019 - 2020 sunt: limba ~i literatura romana, limba ~i literatura materna (pentru elevii de la toate filierele, profilurile ~i specializarile, care au urmat studiile

Anexa nr. 3 la ordinul MEC nr. , privind organizarea si desrnsurarea simularii Evaluarii Na\ionale pentru absol ven\ii clasei a VIII-a si al simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national. in anu l scolar 20 19 - 2020si pentru aprobarea calendarului acestora

DISCIPLINA CONTINUTURI 3. Elemente de geografie umana ale Europei $i a le Romaniei

- harta politica a Europei ; Romania ca stat al Europe i - populatia $i caracteristicile ei geodemografice - sistemul de ora~e al Europei - activitatile economice - caracteristici genera le - sisteme de transport

4. Mediu inconjurator ~i peisaje 5. Regiuni geografice in Europa ~i in Romania:

- caracteristic i ale unor regiuni geografice d in Europa ~i din Romania

- studiu de caz al unei regiuni geografice - Carpatii 6. Tarile vecine Romaniei

LOG IC.\, ARGUMENTARE Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de ~I COMUNICARE bacalaureat.

PSIHOLOGIE Toate continuturi le pentru sim ulare sunt cele prevazute in program a de bacalaureat.

SOCIO LOGIE Toate continuturile pentru simu lare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.

ECON OM IE Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat. Continuturile pentru simu lare sunt ce le prevazute in programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:

FILOSOFIE - Teorii politice moderne $i contemporane; - Drepturile omului; - Cunoa$terea; - Fi losofia.

Pagina 5 din 5 Confinu/uri pentru simularea probe/or scrise ale examenului de bacalaureat na/ional in anul $COiar 2019 - 2020