Hyundai Terracan - Manualul Proprietarului (2/13)

102
Recomandãri combustibil .............................................. 1-2 Rodajul noului Hyundai .................................................. 1-3 Chei ................................................................................ 1-4 Sistem de imobilizare ..................................................... 1-5 Încuietori uºi ................................................................. 1-11 Sistem de alarmã ......................................................... 1-13 Geamuri electrice ........................................................ 1-17 Scaune ......................................................................... 1-18 Centuri de siguranþã .................................................... 1-31 Sistem de siguranþã pentru copii ................................. 1-39 Sistem suplimentar de siguranþã (AIRBAG) ............... 1-48 Grup de instrumente ºi indicatoare ............................. 1-54 Lãmpi de avertizare ºi control ..................................... 1-58 Multimetru .................................................................... 1-69 Manetã multifuncþionalã lumini ..................................... 1-73 Manetã ºtergãtoare/spãlãtor parbriz ........................... 1-75 Trapã de acoperiº ........................................................ 1-83 Oglindã ......................................................................... 1-88 Eliberare capotã ........................................................... 1-97 Control vitezã de croazierã ....................................... 1-100 Comenzi încãlzire ºi rãcire ........................................ 1-103 Sistem audio stereo ................................................... 1-119 Sistem audio .............................................................. 1-121 Antenã ........................................................................ 1-140 ECHIPAMENTE 1 1 hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:15 1

description

Hyundai Terracan - Manualul Proprietarului (2/13)

Transcript of Hyundai Terracan - Manualul Proprietarului (2/13)

Recomandãri combustibil .............................................. 1-2Rodajul noului Hyundai .................................................. 1-3Chei ................................................................................ 1-4Sistem de imobilizare ..................................................... 1-5Încuietori uºi ................................................................. 1-11Sistem de alarmã ......................................................... 1-13Geamuri electrice ........................................................ 1-17Scaune......................................................................... 1-18Centuri de siguranþã .................................................... 1-31Sistem de siguranþã pentru copii ................................. 1-39Sistem suplimentar de siguranþã (AIRBAG) ............... 1-48Grup de instrumente ºi indicatoare ............................. 1-54Lãmpi de avertizare ºi control ..................................... 1-58Multimetru .................................................................... 1-69Manetã multifuncþionalã lumini ..................................... 1-73Manetã ºtergãtoare/spãlãtor parbriz ........................... 1-75Trapã de acoperiº ........................................................ 1-83Oglindã......................................................................... 1-88Eliberare capotã ........................................................... 1-97Control vitezã de croazierã ....................................... 1-100Comenzi încãlzire ºi rãcire ........................................ 1-103Sistem audio stereo ................................................... 1-119Sistem audio .............................................................. 1-121Antenã........................................................................ 1-140

ECHIPAMENTE

1

1

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:151

1ECHIPAMENTE

2

B010B01A-AAT

Ce este gazolul?

Se poate folosi ºi gazol (un amestec de90% benzinã fãrã plumb ºi 10% etanolsau alcool din cereale). Totuºi, dacãmotorul funcþioneazã defectuos, serecomandã trecerea la benzinã fãrãplumb. Nu se vor folosi combustibili cuo concentraþie necunoscutã de alcool,sau care conþin un alt alcool decâtmetanol.

B010A01O-GAT

Benzinã fãrã plumb

Vehiculele Hyundai trebuie sã fiealimentate cu benzinã fãrã plumb cu ocifrã octanicã de cel puþin CO 87. Dacãse foloseºte benzinã cu plumb,catalizatorul va fi scos din funcþiune ºisistemul de control al emisiilor se vadefecta.Vor creºte astfel ºi cheltuielile deexploatare. Pentru a evita alimentareaaccidentalã cu benzinã cu plumb, duzade alimentare de diametru mai mare aacestui tip de pompã nu va putea fiintrodusã în gâtul rezervorului unuiHyundai.

NOTÃ:o Specificaþiile pentru anumite pieþe

permit folosirea benzinei cuplumb. Înainte de a folosi benzinãcu plumb, solicitaþi confirmareadealerului Hyundai pentru averifica dacã vehiculul dvs. poatefolosi acest tip de combustibil.

o Cifra octanicã a benzinei cu plumbva trebui sã fie aceeaºi cu cea abenzinei fãrã plumb.

Motorinã

Se va folosi motorinã cu cifra cetanicãde 52 - 54. Dacã sunt disponibile douãtipuri de motorinã, se va folosi motorinãde varã sau de iarnã, în funcþie deanotimp.

o Peste -5°C (23°F) ... Motorinã devarã.

o Sub -5°C (23°F) ... Motorinã de iarnã.

Supravegheaþi permanent nivelulcombustibilului din rezervor: Dacãvehiculul rãmâne fãrã combustibil,sistemul de alimentare trebuie amorsatînainte de a reporni motorul.

ATENÞIE:o Nu introduceþi benzinã sau apã în

rezervor. Dacã se întâmplã acestlucru, sistemul de alimentare vatrebui curãþat, pentru a evitablocarea pompei de injecþie ºidefectarea motorului.

o Pentru a evita îngheþareacombustibilului pe timp de iarnã,la temperaturi sub -10°C încombustibil poate fi adãugat uleide parafinã. Nu folosiþi niciodatãulei de parafinã într-o concentraþiemai mare de 20%.

!

B010A02HP

RECOMANDÃRI COMBUSTIBIL

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:152

1ECHIPAMENTE

3RODAJUL NOULUI HYUNDAI

!

B010D01S-AAT

Nu se va folosi metanol

Combustibilii care conþin metanol nu artrebui folosiþi la alimentarea unui vehiculHyundai. Acest tip de combustibil poatereduce performanþele vehiculului ºidefecta sistemul de alimentare.

ATENÞIE:Garanþia pentru vehiculul nouHyundai nu acoperã defecþiunilesistemului de alimentare ºi pierderilede putere cauzate de folosireametanolului sau a combustibililorcare conþin metanol.

B010E01A-AAT

Benzinã ecologicã

Pentru a ajuta la protejarea mediului,Hyundai recomandã folosirea benzineitratate cu aditivi de curãþare, care ajutãla prevenirea depunerii de calaminã înmotor. Aceastã benzinã va ajuta lapãstrarea curãþeniei motorului ºi vaîmbunãtãþi performanþele sistemului decontrol al emisiilor.

B010F01A-AAT

Folosirea automobilului pestehotare

Dacã efectuaþi un voiaj peste hotare,asiguraþi-vã cã:

o Respectaþi toate legile referitoare laînmatriculare ºi asigurare.

o Verificaþi existenþa combustibiluluipotrivit.

B020A01S-GAT

Primii 2.000 km (1.200 mile)(motor pe benzinã)

Un automobil nou Hyundai nu solicitãun rodaj special. Totuºi, puteþi contribuila exploatarea fiabilã ºi economicã întimp a automobilului,respectând urmãtoarele recomandãri peparcursul primilor 2.000 km (1.200 mile).

o Nu depãºiþi 88 km/h (55 mph).o Menþineþi turaþia motorului între 2.000

ºi 4.000 rpm în timpul mersului.o Nu acceleraþi brusc. Nu forþaþi

automobilul la pornirea de pe loc.o Evitaþi frânarea bruscã pe parcursul

primilor 300 km (200 mile).o Nu subturaþi motorul (nu folosiþi o

treaptã de vitezã superioarã dacãviteza vehiculului nu permite acestlucru: schimbaþi într-o treaptãinferioarã).

o Variaþi din când în când viteza dedeplasare.

o Nu þineþi motorul echipat cucatalizator la ralanti mai mult de 3minute o datã.

o Nu tractaþi o remorcã pe parcursulprimilor 2.000 km (1.200 mile).

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:153

1ECHIPAMENTE

4 CHEI

B030A01A-AAT

Pentru o mai mare uºurinþã în utilizare,toate încuietorile unui automobil Hyundaisunt acþionate cu o singurã cheie.Totuºi, în cazul în care încuiaþi dingreºealã o cheie în interiorulautomobilului, vã recomandãm sã aveþiîntotdeauna la îndemânã cheia derezervã.

B030A01HR

B020B01FC-GAT

Primii 1.000 km (600 mile)(motor diesel)

Un automobil nou Hyundai nu solicitãun rodaj special. Totuºi, puteþi contribuila exploatarea fiabilã ºi economicã întimp a automobilului, respectândurmãtoarele recomandãri pe parcursulprimilor 1.000 km (600 mile).

o Nu depãºiþi 3.000 rpm în timpulmersului.

o Nu depãºiþi 3/4 din viteza maximã.o Nu acceleraþi brusc. Nu forþaþi

automobilul la pornirea de pe loc.o Evitaþi frânarea bruscã pe parcursul

primilor 300 km (200 mile).o Nu subturaþi motorul (nu folosiþi o

treaptã de vitezã superioarã dacãviteza vehiculului nu permite acestlucru: schimbaþi într-o treaptãinferioarã).

o Variaþi din când în când viteza dedeplasare.

o Nu þineþi motorul la ralanti mai multde 3 minute o datã.

o Nu tractaþi o remorcã pe parcursulprimilor 1.000 km (600 mile).

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:154

1ECHIPAMENTE

5SISTEM DE IMOBILIZARE

B030B01A-AAT

Înregistrarea codului cheii

Pe plãcuþa ce însoþeºte cheile unuiHyundai este ºtanþat un cod. Plãcuþanu trebuie sã însoþeascã cheile, citrebuie pãstratã într-un loc sigur. Acestcod trebuie înregistrat astfel încât sãpoatã fi accesat cu uºurinþã în caz deurgenþã.Dacã aveþi nevoie de un alt rând de cheisau dacã pierdeþi cheile, cu ajutorulacestui cod dealerul autorizat Hyundaipoate furniza un nou set.

B880A01HP-GAT

- Pentru motor diesel (2,5 TCI)sau pe benzinã(dacã existã în dotare)

Sistemul de imobilizare este undispozitiv antifurt proiectat pentru aîmpiedica devalizarea automobilului.

B880B02HP-GAT

Chei

Pentru o mai mare uºurinþã în utilizare,automobilul Hyundai dispune de douãtipuri de chei, dupã cum se vede înimagine.

B030B01HR B880B01HP

B880B02HP

Luminãviolet

Cheie deidentificare

Cheie deidentificare

Cheie principalã

Cheie principalã

Negru

Tip B

Tip A

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:155

1ECHIPAMENTE

6

(3) Dacã aveþi nevoie de un alt rând dechei sau dacã pierdeþi cheile, cuajutorul acestui cod ºi a cheii deidentificare dealerul autorizatHyundai poate furniza un nou set.

NOTÃ:O cheie fãcutã artizanal nu va puteadescuia automobilul sau pornimotorul.

B880C01A-GAT

Cod cheie

B880C01HP

B880C02HP

!

(1) Cheie de identificareAceastã cheie trebuie folositã pentruprima datã pentru a înregistra uncod de cheie unic în ICM. Acest codde identificare se înregistreazã apoipe cheile principale. Pe ambele pãrþiale cheii este inscripþionatã siglaHyundai.

(2) Cheie principalãAceasta este cheia care trebuiefolositã în mod obiºnuit. Va deschidetoate încuietorile vehiculului.Pe o parte a cheii este inscripþionatãsigla Hyundai ºi pe cealaltã poate fiidentificatã litera „M“.Dacã vehiculul este echipat cusistem de alarmã, cheile principalevor fi dotate cu telecomandã. (Tip B)

ATENÞIE:Nu pierdeþi cheia de identificare ºinu uitaþi parola. Nu uitaþi locul depãstrare a cheii de identificare ºinotaþi parola. Dacã nu dispuneþi deparolã sau de cheia de identificare,consultaþi dealerul autorizat Hyundai.

Codul cheii este înregistrat pe o plãcuþãmetalicã ataºatã cheilor cu care estelivrat vehiculul nou.

! ATENÞIE:La pornirea motorului, nu folosiþicheia în preajma altor chei cu sistemde imobilizare. Altfel, motorul arputea sã nu porneascã sau ar puteasã se opreascã imediat dupã pornire.Pentru a nu întâmpina astfel deprobleme, þineþi cheile separat.

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:156

1ECHIPAMENTE

7

!

B880D01HP-GAT

Procedura de pornire în cazuldefectãrii sistemului deimobilizare

Dacã sistemul de imobilizare este de-fect, motorul nu poate fi pornit decâtprin executarea urmãtoarei proceduri.Procedura urmãtoare explicã cum poatefi pornit motorul în cazul defectãriisistemului de imobilizare. (mostrã deparolã 0, 1, 2, 3).

NOTÃ:Parola pentru deplasarea cu avarii lasistemul de imobilizare va fi furnizatãla livrarea vehiculului. Dacã nudispuneþi de aceastã parolã,consultaþi dealerul autorizat Hyundai.

1. Pentru a introduce parola, cuplaþi ºidecuplaþi contactul de un numãr deori corespunzãtor cifrei respective.De exemplu, rotiþi cheia o datã pentrucifra „1“ ºi de douã ori pentru cifra „2“º.a.m.d. Pentru cifra „0“ cheia decontact trebuie rotitã de 10 ori.

2. Aºteptaþi 3~10 secunde.

3. Numerele rãmase pot fi introduseasemãnãtor procedurii descrise maisus.

4. Dacã toate cele patru cifre au fostintroduse corect, aveþi la dispoziþie30 de secunde pentru a porni motorul.Dacã nu respectaþi acest interval,motorul nu va porni.

NOTÃ:Dacã motorul se opreºte în timpuldeplasãrii cu avarii la sistemul deimobilizare, acesta poate fi repornitîn cel mult 8 secunde fãrã a executadin nou procedura de pornire deurgenþã.

Dupã executarea procedurii dedeplasare cu avarii la sistemul deimobilizare, trebuie sã contactaþi imediatdealerul autorizat Hyundai.

ATENÞIE:Dacã totuºi nu reuºiþi sã porniþimotorul, contactaþi un dealer Hyundaipentru a tracta automobilul.

Codul cheii trebuie înregistrat ºi pãstratîntr-un loc sigur, în eventualitatea încare este necesar un alt rând de chei.Cu ajutorul codului corespunzãtor, oricedealer Hyundai vã poate furniza un nourând de chei.Din motive de siguranþã, dupã predareavehiculului nou plãcuþa metalicã cu codar trebui scoasã de pe inelul cheilor. Totdin aceleaºi motive, Hyundai nu poatefurniza codul cheii.Dacã aveþi nevoie de un alt rând de cheisau dacã pierdeþi cheile, cu ajutorulacestui cod ºi a cheii de identificaredealerul autorizat Hyundai poate furnizaun nou set.

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:157

1ECHIPAMENTE

8

B885B02HP-GAT

Chei

Toate încuietorile vehiculului suntacþionate cu o singurã cheie. Totuºi,deoarece uºile se pot încuia fãrã chei,se va acorda o atenþie deosebitã pentruca acestea sã nu fie încuiate din greºealãîn interiorul automobilului. Dacã vehicululeste echipat cu sistem de alarmã, cheileprincipale vor fi dotate cutelecomandã(Tip B).

NOTÃ:O cheie fãcutã artizanal nu va puteadescuia automobilul sau pornimotorul.

Chei principale

ATENÞIE:o Codul cheii trebuie înregistrat ºi

pãstrat într-un loc sigur, îneventualitatea în care este necesarun alt rând de chei.

o Dacã uitaþi parola, consultaþidealerul autorizat Hyundai.

o La pornirea motorului, nu folosiþicheia în preajma altor chei cusistem de imobilizare. Altfel,motorul ar putea sã nu porneascãsau ar putea sã se opreascã imediatdupã pornire.Pentru a nu întâmpina astfel deprobleme, þineþi cheile separat.

!

B885B01HP

B885B02HPTip A

Tip B

Chei principale

B885A01HP-GAT

- Pentru motor diesel (2,9 CRDi)(dacã existã în dotare)

Sistemul de imobilizare este undispozitiv antifurt proiectat pentru aîmpiedica devalizarea automobilului.

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:158

1ECHIPAMENTE

9

B885C01O-GAT

Cod cheieB885D01O-GAT

Procedura de pornire în cazuldefectãrii sistemului deimobilizare

Dacã lampa de avertizare a sistemuluide imobilizare clipeºte timp de 5 secundede la cuplarea contactului, acest sistemeste defect. Motorul nu poate fi pornitdecât prin executarea urmãtoareiproceduri.Procedura urmãtoare explicã cum poatefi pornit motorul în cazul defectãriisistemului de imobilizare. (mostrã deparolã 0, 1, 2, 3).

B885C01HP

B885C02HP

Codul cheii trebuie înregistrat ºi pãstratîntr-un loc sigur, în eventualitatea încare este necesar un alt rând de chei.Cu ajutorul codului corespunzãtor, oricedealer Hyundai vã poate furniza un nourând de chei.Din motive de siguranþã, dupã predareavehiculului nou plãcuþa metalicã cu codar trebui scoasã de pe inelul cheilor. Totdin aceleaºi motive, Hyundai nu poatefurniza codul cheii.Dacã aveþi nevoie de un alt rând de cheisau dacã pierdeþi cheile, dealerulautorizat Hyundai poate furniza un nouset.

B880D01HP-1

Codul cheii este înregistrat pe o plãcuþãmetalicã ataºatã cheilor cu care estelivrat vehiculul nou.

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:159

1ECHIPAMENTE

10

!

NOTÃ:Dacã motorul se opreºte în timpuldeplasãrii cu avarii la sistemul deimobilizare, acesta poate fi repornit încel mult 8 secunde fãrã a executa dinnou procedura de pornire de urgenþã.

5. Dacã lampa de control aimobilizatorului clipeºte pentru 5secunde, trebuie sã executaþi dinnou procedura de deplasare cu avariila sistemul de imobilizare.

Dupã executarea procedurii dedeplasare cu avarii la sistemul deimobilizare, trebuie sã contactaþi imediatdealerul autorizat Hyundai.

ATENÞIE:o Dupã 3 încercãri nereuºite de

executare a procedurii dedeplasare cu avarii la sistemul deimobilizare, va trebui sã aºteptaþiaproximativ o orã înainte de aîncerca din nou.

o Dacã totuºi nu reuºiþi sã porniþimotorul, contactaþi un dealerHyundai pentru a tracta automobilul.

B030C01Y-AAT

CONTACT ILUMINAT

Dacã nu este cuplat contactul, acestase va ilumina la deschiderea unei uºifaþã.Lampa se va stinge dupã aproximativ10 secunde de la închiderea uºii saudacã se porneºte motorul.

B030C01E

NOTÃ:Parola pentru deplasarea cu avarii lasistemul de imobilizare va fi furnizatãla livrarea vehiculului. Dacã nudispuneþi de aceastã parolã,consultaþi dealerul autorizat Hyundai.

1. Pentru a introduce parola, cuplaþi ºidecuplaþi contactul de un numãr deori corespunzãtor cifrei respective -lampa imobilizatorului va clipiconcomitent cu acþionarea cheii. Deexemplu, rotiþi cheia o datã pentrucifra „1“ ºi de douã ori pentru cifra „2“º.a.m.d. Pentru cifra „0“ cheia decontact trebuie rotitã de 10 ori.

2. Aºteptaþi 3~10 secunde.3. Numerele rãmase pot fi introduse

asemãnãtor procedurii descrise maisus.

4. Dacã toate cele patru cifre au fostintroduse corect, cuplaþi contactul ºiverificaþi dacã lampa imobilizatoruluieste aprinsã. Din acest moment aveþila dispoziþie 30 de secunde pentru aporni motorul. Dacã nu respectaþiacest interval, motorul nu va porni.

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1510

1ECHIPAMENTE

11ÎNCUIETORI UªI

!

B040A02Y-AAT

AVERTISMENT:o Este periculos sã lãsaþi uºile

deblocate. Înainte de a pãrãsivehiculul (în special dacã în inte-rior se aflã copii), asiguraþi-vã cãuºile sunt închise ºi blocate, astfelîncât acestea sã nu poatã fideschise din interiorul vehiculului.Astfel, uºile nu vor putea fideschise accidental. Împreunã cufolosirea corectã a centurilor desiguranþã, blocarea uºilor ajutã laasigurarea pasagerilor în caz deaccident.

o Înainte de a deschide uºa,asiguraþi-vã întotdeauna cã nu îideranjaþi pe ceilalþi participanþi latrafic.

o În caz de accident uºa se vadebloca automat (dacã existã îndotare).

B040B01A-AAT

Blocarea ºi deblocarea uºilor cuajutorul cheii

o Uºa poate fi blocatã ºi deblocatã cuajutorul cheii.

o Blocaþi uºa prin rotirea cheii în sensantiorar ºi deblocaþi-o prin rotireacheii în sens orar.

B040C02Y-DAT

Blocarea din exterior

Uºile pot fi blocate ºi fãrã a folosi cheia.Pentru a bloca uºile, apãsaþi butonulinterior de blocare în poziþia „BLOCAT“astfel încât marcajul de culoare roºiede pe buton sã nu mai fie vizibil.În cazul în care cheia este în contact,uºile faþã nu se vor bloca la închidere.Acest lucru este normal.

NOTÃ:o Aveþi grijã sã nu uitaþi cheia în

contact atunci când blocaþi uºa înacest fel.

o Pentru a reduce riscul de furt,scoateþi întotdeauna cheia dincontact, închideþi toate geamurileºi blocaþi toate uºile atunci cândpãrãsiþi vehiculul.

HHP2003

B040C01HP

BLOCAT

DEBLOCAT

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1511

1ECHIPAMENTE

12

B040D01S-AAT

Blocarea din interior

Pentru a bloca uºile din interior, închideþiuºa ºi apãsaþi butonul de blocare înpoziþia „BLOCAT“. Dupã blocare, uºanu mai poate fi deschisã nici din exte-rior, nici din interior.

NOTÃ:Dupã blocare, marcajul de culoareroºie de pe buton nu mai este vizibil.

BLOCAT

B040E04A-AAT

Protecþie copii la uºile spate

Vehiculul Hyundai este echipat cuprotecþii pentru copii la încuietorile uºilorspate. Dacã mecanismul de blocareeste acþionat, uºile spate nu pot fideschise din interior. Folosireamecanismului este recomandatã dacãpe bancheta spate se aflã copii mici.

Pentru a bloca uºile astfel încât acesteasã nu poatã fi deschise din interior,treceþi maneta în poziþia „ “ ºi închideþiuºa. Dacã doriþi ca uºile sã poatã fiacþionate în mod normal, treceþi manetaîn poziþia „ “.

Din exterior uºa poate fi deschisã nor-mal.

B040G01HP-AAT

Închidere centralizatã

Butonul de acþionare a închideriicentralizate este amplasat pe cotieraºoferului. Acesta este acþionat prinapãsarea butonului de pe uºa ºoferului.

DEBLOCAT

HHP2004 HHP2008

B040G01HP

DEBLOCATBLOCAT

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1512

1ECHIPAMENTE

13SISTEM DE ALARMÃ

NOTÃ:o La apãsarea pãrþii din faþã a

butonului, toate uºile seblocheazã. Dacã se deschide ouºã ºi butonul este apãsat, aceastava rãmâne blocatã la închidere.

o La apãsarea pãrþii din spate abutonului, toate uºile sedeblocheazã.

o Închiderea centralizatã esteacþionatã prin rotirea cheii spredreapta sau spre stânga.

B070A01A-AAT

(dacã existã în dotare)

Acest sistem este proiectat pentru aasigura protecþie împotriva pãtrunderiiprin efracþie în interiorul automobilului.Sistemul funcþioneazã în trei faze: primafazã este „Armat“, a doua este „Alarmã“,iar a treia este „Dezarmat“. Ladeclanºare, sistemul avertizeazã sonorºi porneºte semnalizatoarele.

B070B01O-AAT

Faza armat

Parcaþi automobilul ºi opriþi motorul.Armaþi sistemul conform descrieriiurmãtoare.

BLOCAT

HHP2002

B070B02HP

Tip A

Tip B

DEBLOCAT

BLOCAT

DEBLOCAT

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1513

1ECHIPAMENTE

14

!

!

1) Scoateþi cheia din contact.2) Asiguraþi-vã cã hayonul ºi capota

motorului sunt închise ºi blocate.3) Blocaþi uºile din telecomandã.

Dupã efectuarea operaþiilor de mai sus,semnalizatoarele vor clipi o datã pentrua indica armarea sistemului.

NOTÃ:1) Dacã una din uºi, hayonul sau

capota motorului rãmân deschise,sistemul nu se va arma.

2) Dacã survine o astfel de situaþie,rearmaþi sistemul conformprocedurii de mai sus.

ATENÞIE:Nu armaþi sistemul dacã în habitaclumai sunt pasageri. Dacã sistemuleste armat ºi în habitaclu mai suntpasageri, alarma se va declanºa înmomentul în care aceºtia vor pãrãsiautomobilul.

B070C01HP-GAT

Faza alarmã

Alarma va fi activatã dacã intervine unadin urmãtoarele situaþii în momentul încare vehiculul este parcat.

1) Se deschide o uºã faþã sau spatefãrã a se folosi telecomanda.

2) Se deschide hayonul fãrã a se folositelecomanda.

3) Este deschisã capota motorului.

Alarma se va declanºa ºisemnalizatoarele vor clipi pentru 27 desecunde (tip B/tip A: de 3 ori). Pentru aopri alarma, deschideþi din telecomandãuºile sau hayonul.

ATENÞIE:Nu încercaþi sã porniþi motorul dacãsistemul este armat.

B070D01HP-AAT

Faza dezarmat

Sistemul se va dezarma dacã uºaºoferului sau pasagerului este deblocatãprin apãsarea butonului „UNLOCK“(deblocare) de pe telecomandã.

B070C01HP

B070D01HP

Tip A Tip B

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1514

1ECHIPAMENTE

15

!

Dupã efectuarea operaþiunii de mai sus,semnalizatoarele vor clipi de douã oripentru a indica dezarmarea sistemului.

NOTÃ:Dacã una din uºi, hayonul sau capotamotorului nu se deschid în 30 desecunde, sistemul se va rearma.

ATENÞIE:Pentru dezarmare poate fi folositãdoar telecomanda. Dacãtelecomanda nu dezarmeazãsistemul, trebuie procedat în felulurmãtor;

1. Deblocaþi uºa cu ajutorul cheii(alarma se va declanºa).

2. Introduceþi cheia în contact ºicuplaþi contactul.

3. Aºteptaþi 30 de secunde.

Dupã efectuarea procedurii de maisus, sistemul de va dezarma.

B070F01A-GAT

Sistem de acces fãrã cheie(dacã existã în dotare)

Blocare uºi

1. Închideþi toate uºile.2. Apãsaþi butonul „LOCK“ (blocare) de

pe telecomandã.3. Se vor încuia toate uºile ºi

semnalizatoarele vor clipi o datãpentru a indica armarea sistemului.

Deblocare uºi

1. Apãsaþi butonul „UNLOCK“(deblocare) de pe telecomandã.

2. Se vor descuia toate uºile ºisemnalizatoarele vor clipi de douãori pentru a indica dezarmareasistemului.

B070E02HP-GAT

Înlocuire batereDacã bateria telecomenzii începe estedescãrcatã, va trebui sã apãsaþi decâteva ori pe buton pentru a bloca saudebloca uºile ºi LED-ul nu se va aprinde.Înlocuiþi de urgenþã bateria.

Tip baterie: CR2032 (Tip A)sau CR1616 (Tip B)

Instrucþiuni de înlocuire:Tip A:

MSO-0048-1

1. Deschideþi carcasa cu ajutorul uneiºurubelniþe cu cap plat, conforminstrucþiunilor din imagine.

ªurubelniþã

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1515

1ECHIPAMENTE

16

2. Scoateþi bateria veche din carcasãºi observaþi polaritatea. Asiguraþi-vãcã la montarea noii baterii respectaþipolaritatea (cu + în jos).

3. Montaþi în ordinea inversã demontãrii.

Tip B:

1. Scoateþi cu atenþie carcasa cuajutorul unei ºurubelniþe cu cap înstea.

2. Dupã desfacerea telecomenzii,scoateþi capacul bateriei.

3. Cu ajutorul unei ºurubelniþe cu capplat, scoateþi bateria veche dincarcasã ºi observaþi polaritatea.Asiguraþi-vã cã la montarea noiibaterii respectaþi polaritatea (cu + însus).

4. Montaþi în ordinea inversã demontãrii.

MSO-0048-2

HMXOM033-2

HMXOM033-3

GaurãCarcasã

BaterieBaterie Capac baterie

CarcasãTransmiþãtor

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1516

1ECHIPAMENTE

17

HHP2013

GEAMURI ELECTRICE

B060A03L-AAT

Geamurile electrice funcþioneazã dacãeste cuplat contactul. Butoanele deacþionare sunt amplasate pe cotieraºoferului ºi acþioneazã geamurile faþãºi spate. Geamurile se deschid prinapãsarea butonului corespunzãtor ºi seînchid prin tragerea de acelaºi buton.Pentru a deschide geamul de pe parteaºoferului, apãsaþi butonul (1) pe jumãtate.Cât timp este apãsat butonul, geamulse va deschide. Pentru a deschidecomplet automat geamul de pe parteaºoferului, apãsaþi complet butonul. Înmodul automat, geamul se va deschidecomplet chiar dacã nu mai acþionaþibutonul. Pentru a opri geamul în poziþiadoritã, trageþi ºi eliberaþi butonul.

B060A01HP

(1)

Pe cotiera de pe uºa ºoferului se aflã unbuton de blocare geamuri (2) careblocheazã acþionarea geamuluipasagerului ºi a geamurilor spate.Pentru a bloca aceste geamuri, apãsaþibutonul. Pentru a reveni la acþionareanormalã, apãsaþi din nou butonul.

NOTÃ:Geamurile electrice pot fi acþionatetimp de 30 de secunde de ladecuplarea contactului sau de lascoaterea cheii din contact.Dacã in decursul acestei perioade de30 de secunde se deschid uºile,geamurile nu mai pot fi acþionatepânã la cuplarea contactului.

ÎnchisDeschis

(2)

B060A02HP

Închis

Deschis

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1517

1ECHIPAMENTE

18 SCAUNE

!

B080A01A-AAT

SCAUNE FAÞÃ REGLABILE

AVERTISMENT:Nu încercaþi sã reglaþi scaunul întimpul mersului. Existã pericolul dea pierde controlul asupra vehicululuisau de accident cu urmãri precumdecesul, rãnirea gravã sau pierderimateriale.

B080B02A-AAT

Reglare înainte-înapoi

Pentru a miºca scaunul înainte-înapoi,trageþi maneta de reglare în sus. Scaunulse va elibera ºi se va putea miºcaînainte-înapoi în poziþia doritã. Pentru aregla scaunul, eliberaþi maneta ºi glisaþiscaunul înainte-înapoi pânã la atingereapoziþiei dorite.

!AVERTISMENT:

1) Asiguraþi-vã ca la închidereageamului sã nu rãniþi pasagerii.

2) Nu încercaþi niciodatã sã acþionaþiconcomitent ºi în sens contrarbutonul de pe uºa ºoferului ºibutoanele de pe celelalte uºi. Dacãveþi face acest lucru, geamulrespectiv nu va mai putea fi închissau deschis.

3) Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþiîn interiorul vehiculului. Pentrusiguranþa acestora, scoateþiîntotdeauna cheia din contact.

HHP2026

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1518

1ECHIPAMENTE

19

!

!

B080C01A-AAT

Reglare unghi spãtar

Pentru a înclina spãtarul, deplasaþi-vãspre înainte ºi trageþi maneta de reglarea înãlþimii spãtarului situatã pe margineaexterioarã a acestuia. Lãsaþi-vã pespate pânã la atingerea poziþiei dorite.Pentru a bloca spãtarul în poziþiarespectivã, eliberaþi maneta.

AVERTISMENT:Pentru a minimiza riscul de rãnire încaz de accident sau oprire bruscã,spãtarele scaunelor ºoferului ºipasagerului ar trebui reglate într-opoziþie cât mai dreaptã în timpulmersului. Dacã spãtarele suntînclinate, în caz de impact frontalprotecþia asiguratã de airbag-uri ºide centurile de siguranþã ar putea fisemnificativ mai redusã. Dacãspãtarele sunt înclinate creºte risculde alunecare pe sub centurã ºi deaccidentare gravã a ºoferului ºipasagerului în caz de accident.Centura de siguranþã nu poateasigura o protecþie optimãpasagerului dacã spãtarul esteînclinat.

HHP2027

B080D02JM-GAT

Tetiere reglabile

Butonblocare

B080D01HP

Tetierele sunt proiectate pentru a re-duce riscul de rãnire la nivelul gâtului.Pentru a ridica tetiera, trageþi-o în sus.Pentru a o coborî, apãsaþi-o în acelaºitimp cu butonul de blocare. Pentru ascoate tetiera, ridicaþi-o complet ºiapãsaþi butonul de blocare.

AVERTISMENT:Pentru a vã asigura cã scaunul esteblocat, încercaþi sã-l miºcaþi înainte-înapoi fãrã a folosi maneta de reglare.

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1519

1ECHIPAMENTE

20

!B080E02A-AAT

Suport lombar (doar scaunulºoferului) (dacã existã în dotare)

Pentru a regla suportul lombar, rotiþimânerul de pe partea interioarã ascaunului. Pentru a creºte suportullombar, trageþi mânerul în faþã. Pentrua reduce, apãsaþi mânerul în spate.

1. Suport minim2. Suport maxim

B081D01LZ-AAT

Reglare înainte-înapoi tetiere(dacã existã în dotare)

Prin tragere, tetiera se poate înclinaînainte în trei poziþii diferite. Pentru aregla înapoi tetiera, trageþi-o completînainte ºi eliberaþi-o. Reglaþi astfel încâttetiera sã susþinã corect capul ºi gâtul.

HHP2034

HHP2032

1

2

AVERTISMENT:

o Pentru a asigura o eficacitatemaximã în caz de accident, tetieraar trebui reglatã astfel încâtmijlocul acesteia sã fie la aceeaºiînãlþime cu ochii pasagerului. Dinacest motiv, folosirea unei pernecare sã nu permitã contactulcorpului cu spãtarul nu esterecomandatã.

o Nu folosiþi vehiculul dacã tetierelesunt scoase deoarece pasageriipot suferi rãniri grave în caz deaccident. Dacã sunt reglate corect,tetierele pot asigura protecþieîmpotriva rãnirii la nivelul gâtului.

B080D01JM

o Nu reglaþi pe înãlþime tetierele întimpul mersului.

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1520

1ECHIPAMENTE

21

!

!

B090A02Y-AAT

SCAUN ªOFER REGLABILELECTRIC(dacã existã în dotare)

Scaunul ºoferului poate fi reglat în poziþiadoritã cu ajutorul butonului amplasat pepartea stângã a acestuia. Înainte de aporni la drum, reglaþi scaunul în poziþiacorespunzãtoare, astfel încât sã aveþiun control bun asupra volanului,pedalelor ºi butoanelor de pe planºa debord.

ATENÞIE:Nu acþionaþi douã butoane în acelaºitimp.

AVERTISMENT:o Nu încercaþi sã reglaþi scaunul în

timpul mersului. Existã pericolulde a pierde controlul asupravehiculului sau de accident cuurmãri precum decesul, rãnireagravã sau pierderi materiale.

o Nu vã aºezaþi ºi nu vã apropiaþiinutil de airbag.

B090B01L-AAT

Reglare înainte-înapoi

Pentru a regla scaunul în poziþia doritã,trageþi butonul de comandã înainte sauînapoi. Eliberaþi butonul ºi scaunul varãmâne în poziþia respectivã.

1. Buton reglare înclinare2. Buton reglare înainte-înapoi ºi pe

înãlþime

B080F01S-AAT

Reglare pe înãlþime pernãscaun (doar scaunul ºoferului)(dacã existã în dotare)

Pentru a ridica sau coborî partea dinfaþã a pernei scaunului, rotiþi rozeta dinfaþã spre înainte sau înapoi. Pentru aridica sau coborî partea din spate apernei scaunului, rotiþi rozeta din spatespre înainte sau înapoi.

HHP2028

HHP2029

1

2

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1521

1ECHIPAMENTE

22

!B090D01Y-AAT

Reglare unghi spãtar

Pentru a regla spãtarul în poziþia doritã,rotiþi înainte sau înapoi de parteasuperioarã a butonului de comandã.Eliberaþi butonul ºi spãtarul va rãmâneîn poziþia respectivã.

AVERTISMENT:Pentru a minimiza riscul de rãnire încaz de accident sau oprire bruscã,spãtarele scaunelor ºoferului ºipasagerului ar trebui reglate într-opoziþie cât mai dreaptã în timpulmersului. Dacã spãtarele suntînclinate, protecþia asiguratã deairbag-uri ºi de centurile de siguranþãar putea fi semnificativ mai redusã.Dacã spãtarele sunt înclinate creºteriscul de alunecare pe sub centurã ºide accidentare gravã a pasagerilor încaz de accident. Centura de siguranþãnu poate asigura o protecþie optimãpasagerului dacã spãtarul esteînclinat.

B090C01Y-AAT

Reglare pe înãlþime pernã scaun

Pentru a ridica sau a coborî partea dinfaþã a pernei scaunului, miºcaþi în sussau în jos partea din faþã a butonului decomandã. Pentru a ridica sau a coborîpartea din spate a pernei scaunului,miºcaþi în sus sau în jos partea dinspate a butonului de comandã.

HHP2031 HHP2030

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1522

1ECHIPAMENTE

23

!

!

B080G01O-AAT

SERTAR

Sertarul este amplasat sub scaunulpasagerului. Se deschide prin tragere.

AVERTISMENT:Sertarul trebuie sã fie închis în timpulmersului, pentru a evita riscul derãnire în caz de accident sau deoprire bruscã.

B100A02HP-GAT

ÎNCÃLZIRE SCAUNE(dacã existã în dotare)

Acest sistem asigurã încãlzireascaunelor pe vreme rece. Pentru aîncãlzi scaunul ºoferului saupasagerului, apãsaþi unul din cele douãbutoane la cuplarea contactului.Pe vreme mai caldã sau dacã nu estenecesarã folosirea sistemului, menþineþibutoanele în poziþia „OPRIT“.

ATENÞIE:o Dacã temperatura exterioarã este

mai mare de 31,5°C (88,7°F),sistemul de încãlzire nu vafuncþiona.

o Dacã sistemul de încãlzire nufuncþioneazã ºi temperaturaexterioarã este mai micã de 24,5°C(76,1°F), trebuise verificat de cãtreun dealer autorizat.

HHP2037

B100A01HP

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1523

1ECHIPAMENTE

24

!B090A03HP-GAT

BANCHETÃTetiere reglabile(dacã existã în dotare)

Tetierele sunt proiectate pentru a re-duce riscul de rãnire la nivelul gâtului.Pentru a ridica tetiera, trageþi-o în sus.Pentru a o coborî, apãsaþi-o în acelaºitimp cu butonul de blocare.Pentru a scoate tetiera, ridicaþi-o completºi apãsaþi butonul de blocare.

AVERTISMENT:o Pentru a asigura o eficacitate

maximã în caz de accident, tetieraar trebui reglatã astfel încâtmijlocul acesteia sã fie la aceeaºiînãlþime cu ochii pasagerului. Dinacest motiv, folosirea unei pernecare sã nu permitã contactulcorpului cu spãtarul nu esterecomandatã.

o Nu folosiþi vehiculul dacã tetierelesunt scoase deoarece pasageriipot suferi rãniri grave în caz deaccident. Dacã sunt reglate corect,tetierele pot asigura protecþieîmpotriva rãnirii la nivelul gâtului.

o Nu reglaþi pe înãlþime tetierele întimpul mersului.

Buton blocare

B090C02HP-GAT

Reglare unghi spãtar

Pentru a înclina spãtarul, apãsaþi cãtretetierã maneta de rabatare a acestuia ºieliberaþi-o la atingerea poziþie dorite.Dupã înclinare, asiguraþi-vã cã spãtaruleste blocat.

Manetãrabatare spãtar

B090A01HP

HHP2039

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1524

1ECHIPAMENTE

25

B090B02HP-DAT

Rabatarea spãtarului ºi pernei

Pentru a asigura un plus de utilitate,spãtarele ºi pernele se pot rabata.

! AVERTISMENT:Pentru a minimiza riscul de rãnire încaz de accident sau oprire bruscã,spãtarele scaunelor ºoferului ºipasagerului ar trebui reglate într-opoziþie cât mai dreaptã în timpulmersului. Dacã spãtarele suntînclinate, protecþia asiguratã deairbag-uri ºi de centurile de siguranþãar putea fi semnificativ mai redusã.Dacã spãtarele sunt înclinate creºteriscul de alunecare pe sub centurã ºide accidentare gravã a pasagerilor încaz de accident. Centura de siguranþãnu poate asigura o protecþie optimãpasagerului dacã spãtarul esteînclinat.

NOTÃ:Înainte de rabatare, treceþi centurileprin clema de prindere ºi amplasaþicatarama între pernã ºi spãtar.

1. Apãsaþi butonul de blocare ºi reglaþitetiera în poziþia cea mai de jos.(dacã existã în dotare)

HHP2057

HHP2041

HHP2040

2. Pentru rabatare, þineþi apãsatã spreinterior maneta (1) ºi împingeþispãtarul.

(1)

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1525

1ECHIPAMENTE

26

! AVERTISMENT:La rabatarea ºi aducerea la poziþiainiþialã a spãtarului, þineþi întotdeaunade acesta. Altfel, spãtarul s-ar puteamiºca brusc ºi ar putea cauza rãniri.

NOTÃ:o La aducerea banchetei în poziþia

iniþialã înainte de coborârea pernei,strângeþi chinga de fixare ºiamplasaþi-o în buzunar.

o În momentul aducerii spãtaruluiîn poziþia iniþialã, trageþiîntotdeauna de margineasuperioarã a acestuia pentru a vãasigura cã este blocat.

HHP2042

3. Trageþi de maneta (2) de eliberare apernei ºi rabataþi-o.

4. Pentru a fixa scaunul, prindeþi chinga(3) de sub pernã de suportul tetiereiscaunului ºoferului ºi pasagerului.

5. Pentru a aduce spãtarul ºi perna înpoziþia iniþialã, efectuaþi operaþiunileîn ordine inversã.

HHP2043 HHP2043-1

(2)

(3)

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1526

1ECHIPAMENTE

27

!AVERTISMENT:

o Scopul rabatãrii spãtarului ºi perneieste acela de a permite transportulmai multor bagaje. Nu permiteþiaccesul pasagerilor în zona pentrubagaje în timpul mersului. Aceastanu este o poziþie corectã ºicenturile de siguranþã nu pot fifolosite dacã bancheta esterabatatã.În caz de accident sau de oprirebruscã pasagerii pot deceda saupot fi rãniþi grav. Obiectele nutrebuie sã depãºeascã în înãlþimemarginea superioarã a spãtarelorscaunelor faþã.Altfel, obiectele ar putea sãalunece ºi sã provoace rãniri saudeteriorãri în caz de oprire bruscã.

B095A03HP-GAT

AL TREILEA RÂND DE SCAUNE(pentru 7 pasageri)Reglare unghi spãtar

Pentru a înclina spãtarul, trageþi spreînapoi de maneta de înclinare a acestuiaºi eliberaþi-o la atingerea poziþie dorite.Dupã înclinare, asiguraþi-vã cã spãtaruleste blocat.

o În momentul aducerii spãtaruluiîn poziþia iniþialã, fiþi atent sã nudeterioraþi centura sau catarama.În plus, nu prindeþi centura saucatarama între spãtar ºi pernã.

o Nu permiteþi pasagerilor sãrabateze pernele ºi spãtarele întimpul mersului.

HHP2049

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1527

1ECHIPAMENTE

28

!

3. Trageþi de maneta (2) de eliberare apernei ºi rabataþi-o în lateral.

B095B04HP-GAT

Rabatarea spãtarului ºi pernei

1. Apãsaþi butonul de blocare ºi reglaþitetiera în poziþia cea mai de jos (dacãexistã în dotare).

2. Pentru a rabata spãtarul, trageþi demaneta (1) ºi împingeþi-l.

AVERTISMENT:Pentru a minimiza riscul de rãnire încaz de accident sau oprire bruscã,spãtarele scaunelor ºoferului ºipasagerului ar trebui reglate într-opoziþie cât mai dreaptã în timpulmersului. Dacã spãtarele suntînclinate, protecþia asiguratã deairbag-uri ºi de centurile de siguranþãar putea fi semnificativ mai redusã.Dacã spãtarele sunt înclinate creºteriscul de alunecare pe sub centurã ºide accidentare gravã a pasagerilor încaz de accident. Centura de siguranþãnu poate asigura o protecþie optimãpasagerului dacã spãtarul esteînclinat.

! AVERTISMENT:La rabatarea ºi aducerea la poziþiainiþialã a spãtarului, þineþi întotdeaunade acesta. Altfel, spãtarul s-ar puteamiºca brusc ºi ar putea cauza rãniri.

HHP2050

HHP2051

(1)

(2)

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1528

1ECHIPAMENTE

29

!4. Pentru a fixa scaunul, prindeþi chinga

(3) de sub pernã de mânerul deprindere ºi rabataþi piciorul (4).

5. Pentru a nu deteriora centura desiguranþã, fixaþi catarama acesteiaîn orificiul special proiectat.

6. Pentru a aduce spãtarul ºi perna înpoziþia iniþialã, efectuaþi operaþiunileîn ordine inversã.

NOTÃ:La aducerea pernei în poziþia iniþialã,blocaþi întotdeauna piciorulscaunului.

AVERTISMENT:o Scopul rabatãrii spãtarului ºi

pernei este acela de a permitetransportul mai multor bagaje. Nupermiteþi accesul pasagerilor înzona pentru bagaje în timpulmersului. Aceasta nu este o poziþiecorectã ºi centurile de siguranþãnu pot fi folosite dacã banchetaeste rabatatã.

HHP2053

În caz de accident sau de oprirebruscã pasagerii pot deceda saupot fi rãniþi grav. Obiectele nutrebuie sã depãºeascã în înãlþimemarginea superioarã a spãtarelorscaunelor faþã.Altfel, obiectele ar putea sãalunece ºi sã provoace rãniri saudeteriorãri în caz de oprire bruscã.

o În momentul aducerii spãtaruluiîn poziþia iniþialã, fiþi atent sã nudeterioraþi centura sau catarama.În plus, nu prindeþi centura saucatarama între spãtar ºi pernã.

o Nu permiteþi pasagerilor sãrabateze pernele ºi spãtarele întimpul mersului.

HHP2054

(3)

(4)

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1529

1ECHIPAMENTE

30

!

4. Pentru a fixa scaunul, prindeþi chinga(4) de sub pernã de suportul tetiereiscaunului ºoferului ºi pasagerului.

Prin efectuarea proceduri de mai suspasagerii pot accesa al treilea rând descaune.

AVERTISMENT:Nu permiteþi pasagerilor sã rabatezepernele ºi spãtarele în timpulmersului.

B095C01HP-GAT

Accesul la al treilea rând descaune

Pentru a avea acces la al treilea rând descaune, bancheta trebuie rabatatã.

1. Apãsaþi butonul de blocare ºi reglaþitetiera în poziþia cea mai de jos (dacãexistã în dotare)

2. Pentru rabatare, þineþi apãsatã spreinterior maneta (1) ºi împingeþispãtarul.

3. Pentru a vã instala pe rândul 3 descaune, trageþi de mânerul (2) derabatare pernei ºi apoi rabataþi-o.Pentru a ieºi de pe rândul 3 descaune, trageþi de maneta (3) deeliberare a pernei ºi rabataþi-o.

HHP2045

B040C01HP B095C02HP

(1)

(2)

(3)

(4)

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1530

1ECHIPAMENTE

31CENTURI DE SIGURANÞÃ

B140A01B-GAT

AVERTIZARE BANCHETÃ

Pentru siguranþa tuturor pasagerilor,bagajele nu ar trebui sã depãºeascãmarginea superioarã a spãtarului.

B150A02A-GAT

PRECAUÞII LA UTILIZAREACENTURILOR DE SIGURANÞÃ

Toþi pasagerii trebuie sã poarte centurilede siguranþã. Reglementãrile locale potstipula obligativitatea purtãrii centuriide siguranþã de cãtre unii sau toþipasagerii.Dacã este respectatã aceastã mãsurãelementarã de siguranþã, scade risculde rãnire în caz de accident. În plus,respectaþi celelalte sfaturi oferite înaceastã secþiune.

B150B01Y-GAT

Bebeluºi ºi copii mici

În unele þãri se solicitã folosirea unorsisteme de siguranþã pentru copii.Indiferent dacã acest lucru estereglementat, se recomandã folosireaunui sistem de siguranþã pentru copiiicu o greutate mai micã de 18 kilograme(40 livre).

B140A01HP

NOTÃ:În caz de accident, copii micibeneficiazã de cea mai bunã protecþiedacã sunt protejaþi de un sistem desiguranþã pentru copii.

B150C02A-AAT

Copii mai mari

Copiii a cãror talie nu mai permitefolosirea unui sistem de siguranþã pentrucopii trebuie sã cãlãtoreascã pebancheta din spate ºi sã foloseascãcenturile de siguranþã din dotare. Parteaventralã trebuie sã fie bine strânsã ºiamplasatã cât mai jos posibil pe coapse.Verificaþi periodic centura. Miºcãrilecopilului pot deregla centura. Copiiibeneficiazã de siguranþã maximã încaz de accident dacã sunt protejaþi deun sistem de siguranþã corespunzãtor,amplasat pe bancheta din spate. Dacãun copil mai mare (peste 13 ani) trebuiesã ocupe scaunul din faþã, acesta artrebui sã poarte centura de siguranþãdin dotare; scaunul trebuie reglat într-opoziþia cât mai verticalã ºi mai retrasã.Copiii a cãror vârstã nu depãºeºte 13ani trebuie sã cãlãtoreascã pe bancheta

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1531

1ECHIPAMENTE

32

! AVERTISMENT:Adoptarea unei poziþii înclinatepentru scaun sau întinderea pebanchetã atunci când vehiculul esteîn miºcare este periculoasã. Chiardacã purtaþi centura de siguranþã,aceasta nu va oferi protecþiacorespunzãtoare.Centura diagonalã îºi va pierdeeficacitatea deoarece nu va fi în con-tact cu corpul. Aceasta se va afla înfaþa dvs. În caz de accident aceasta v-ar putea lovi în zona gâtului sau înalte pãrþi ale corpului.Nici centura ventralã nu va oferiprotecþia corespunzãtoare. În caz deaccident, aceasta ar putea alunecapeste abdomen. Forþele dezvoltatevor fi resimþite în aceastã zonã ºi nude cãtre centura pelvianã.Aceastã situaþie ar putea cauza rãniinterne grave.Pentru a beneficia de o bunã protecþie,reglaþi spãtarul în poziþie verticalã.Aºezaþi-vã apoi pe scaun ºi purtaþicentura de siguranþã. Consultaþipagina 1-34.

din spate. Nu permiteþi NICIODATÃunui copil a cãrui vârstã nu depãºeºte13 ani sã cãlãtoreascã pe scaunul dinfaþã. Nu amplasaþi NICIODATà un scaunpentru copii cu spatele la direcþia demers pe scaunul din faþã al vehiculului.

B150D01A-AAT

Femei însãrcinate

Pentru a reduce riscul de rãnire în cazde accident, se recomandã ca ºi femeileînsãrcinate sã poarte centura desiguranþã. Dacã este utilizatã, centuraar trebui purtatã cât mai jos pe coapseºi nu peste abdomen. Pentrurecomandãri speciale, consultaþi sfatulmedicului.

B150E01A-AAT

Persoane rãnite

Dacã este transportatã o persoanãrãnitã, aceasta ar trebui sã poartecentura de siguranþã. Dacã este cazul,ar trebui consultat sfatul medicului.

B150F01A-AAT

Centuri individuale

O centurã de siguranþã nu ar trebui sãfie folositã niciodatã de douã persoaneîn acelaºi timp. Altfel, în caz de acci-dent, gravitatea rãnilor va creºte.

B150G01A-AAT

Nu vã întindeþi

Pentru a reduce riscul de rãnire în cazde accident ºi a beneficia de un maximde protecþie din partea sistemului desiguranþã, toþi pasagerii ar trebui sãstea în poziþie normalã ºi scaunele faþãar trebui reglate într-o poziþie verticalãîn timpul mersului. Centura de siguranþãnu va oferi protecþia corespunzãtoaredacã pasagerul este întins pe banchetãsau dacã scaunul faþã este înclinat.

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1532

1ECHIPAMENTE

33

!

B160A01A-AAT

ÎNGRIJIREA CENTURILOR DESIGURANÞÃ

Centurile de siguranþã nu trebuiedemontate sau modificate. În plus,acestea trebuie folosite cu grijã pentrua nu fi deteriorate de folosirea chingilorscaunelor, uºilor sau de acþiunea altorfactori.

AVERTISMENT:În momentul aducerii spãtarului înpoziþia iniþialã, fiþi atent sã nudeterioraþi centura sau catarama. Nuprindeþi centura sau catarama întrespãtar ºi pernã.

B160B01A-AAT

Verificare periodicã

Se recomandã verificarea periodicã acenturilor, pentru a observa eventualalor uzurã sau deteriorare. Piesele dete-riorate trebuie înlocuite de urgenþã.

B160C01A-AAT

Menþineþi centurile curate ºiuscate

Centurile trebuie sã fie curate ºi uscate.Dacã acestea se murdãresc, pot ficurãþate folosind sãpun lichid diluat ºiapã caldã. Trebuie evitatã înmuierea,scufundarea precum ºi detergenþiiputernici sau abrazivi, deoarecefolosirea acestora poate deteriora ºislãbi þesãtura.

B160D01A-AAT

Când trebuie înlocuite centurile

Dacã vehiculul a suferit un accident,trebuie înlocuit întreg ansamblulcenturilor de siguranþã. Acest lucru estevalabil chiar dacã nu existã defecþiunivizibile. Pentru lãmuriri suplimentareprivind folosirea centurilor de siguranþã,consultaþi dealerul Hyundai.

B170A04A-AAT

CENTURI DE SIGURANÞÃFAÞÃ REGLABILE PE ÎNÃLÞIME(dacã existã în dotare)

Pentru confort ºi siguranþã maxime,partea diagonalã a centurii poate fireglatã în una din cele 4 poziþii.Dacã centura se aflã prea aproape degât, protecþia oferitã nu va fi optimã.Partea diagonalã a centurii trebuiereglatã astfel încât sã treacã pestepiept ºi peste mijlocul umãrului aflat înapropierea uºii ºi nu peste gât.Pentru a regla centura pe înãlþime,ridicaþi sau coborâþi mecanismul dereglare în poziþia corespunzãtoare.Pentru a înãlþa centura, trageþi în susmecanismul de reglare. Pentru a o

B170A01HP

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1533

1ECHIPAMENTE

34

extinde ºi vã lasã sã vã miºcaþi liber.Totuºi, în caz de oprire bruscã sauimpact, centura se va bloca. Centurase va bloca ºi dacã încercaþi sã vãaplecaþi rapid.

B180A02Y-GAT

CENTURI DE SIGURANÞÃ-cuprindere în 3 puncte ºi retractorde blocare de urgenþã (dacãexistã în dotare)Pentru prindere

!

coborî, apãsaþi-o în acelaºi timp cubutonul mecanismului de reglare.Pentru a bloca centura, eliberaþi butonul.Pentru a vã asigura cã centura esteblocatã, încercaþi sã glisaþi mecanismulde reglare.

AVERTISMENT:o În timpul mersului, mecanismul

de reglare trebuie sã fie blocat.o Reglarea greºitã pe înãlþime a

centurii poate reduce eficacitateaacesteia în caz de accident.

B180A02A-GAT

CENTURI DE SIGURANÞÃ-ºoferºi pasager-cu prindere în 3 puncteºi retractor de blocare clemãcenturã (dacã existã în dotare)Pentru prindere

Pentru a prinde centura de siguranþã,scoateþi-o din retractor ºi introduceþiclema metalicã în cataramã. Cândclema se blocheazã în cataramã seaude un clic.Centura se regleazã automat lalungimea corectã doar dupã ce parteaventralã este ajustatã manual astfelîncât sã fie bine fixatã pe coapse. Dacãvã aplecaþi uºor înainte, centura se

B180A01L

B180A01L

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1534

1ECHIPAMENTE

35

Pentru a prinde centura de siguranþã,scoateþi-o din retractor ºi introduceþiclema metalicã în cataramã. Cândclema se blocheazã în cataramã seaude un clic.Centura se regleazã automat lalungimea corectã doar dupã ce parteaventralã este ajustatã manual astfelîncât sã fie bine fixatã pe coapse. Dacãvã aplecaþi uºor înainte, centura seextinde ºi vã lasã sã vã miºcaþi liber.Totuºi, în caz de oprire bruscã sauimpact, centura se va bloca. Centurase va bloca ºi dacã încercaþi sã vãaplecaþi rapid. Asiguraþi-vã cã centuraeste blocatã corect ºi cã nu esterãsucitã.

B200A01S-GAT

Reglare centurã de siguranþã

Centura trebuie amplasatã cât mai josposibil pe coapse, nu peste bust. Dacãcentura este amplasatã prea sus,existã pericolul alunecãrii pe subaceasta în caz de accident sau deoprire bruscã. Rezultatul poate fidecesul, rãnirea gravã sau pierderimateriale. Braþele trebuie sã fie pe subcenturã, nu pe deasupra ei. Cel mult unbraþ poate fi peste centurã ºi unul pesub aceasta, dupã cum se vede înimagine.Nu purtaþi niciodatã centura pe subbraþul dinspre uºã.

B210A01A-AAT

Pentru a elibera centura

Centura se elibereazã prin apãsareabutonului de pe cataramã. La eliberare,centura trebuie sã se retragã automatîn retractor.Dacã nu se retrage, verificaþi sã nu fierãsucitã ºi încercaþi din nou.

B200A01L B210A01L

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1535

1ECHIPAMENTE

36

!

B220C01A-AAT

Pentru a elibera centura

Centura se elibereazã prin apãsareabutonului de pe cataramã.

AVERTISMENT:Mecanismul de blocare al acesteicenturi diferã de cel al centurilordiagonale spate. Pentru asigurareaunei protecþii maxime ºi o funcþionarecorectã, asiguraþi-vã cã folosiþicataramele corecte pentru prindereacenturilor laterale spate sau a celeicentrale.

B220A01A-AAT

CENTURI DE SIGURANÞÃ (de tipstatic, cu prindere în 2 puncte)(mijloc spate) (dacã existã în dotare)Pentru prindere

Pentru a prinde centura de siguranþã detip static cu prindere în 2 puncte,introduceþi clema metalicã în cataramade blocare. Când clema se blocheazãîn cataramã se aude un clic. Asiguraþi-vã cã centura este blocatã corect ºi cãnu este rãsucitã.

B220B01A-AAT

Reglare centurã de siguranþã

Pentru ca centura staticã cu prindere în2 puncte sã fie bine fixatã pe corp,trebuie reglatã manual. Pentru a strânge,prindeþi-vã centura ºi trageþi de capãtulliber. Centura trebuie amplasatã câtmai jos posibil pe coapse, nu pestebust. Dacã centura este amplasatã preasus, creºte riscul de rãnire în caz deaccident.

HTB225

HTB226

Strângere

Preasus

Corect

HHP2056Centru

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1536

1ECHIPAMENTE

37

B220D02HP-GAT

CENTURI DE SIGURANÞÃ - loccentral spate - cu prindere în 3puncte ºi retractor de blocare deurgenþã (dacã existã în dotare)

1. Trageþi centura.2. Înainte de a prinde centura centralã

spate, verificaþi prinderea clemeimetalice (a) în catarama (b).

3. Dupã verificare, scoateþi-o din re-tractor ºi introduceþi clema metalicã(c) în catarama (d).

B220D01HP

B220D02HP

La blocarea clemei în cataramã se vaauzi un clic. Centura se regleazãautomat la lungimea corectã doar dupãce partea ventralã este ajustatã manualastfel încât sã fie bine fixatã pe coapse.Dacã vã aplecaþi uºor înainte, centurase extinde ºi vã lasã sã vã miºcaþi liber.În caz de oprire bruscã sau impactcentura se va bloca. Centura se vabloca ºi dacã încercaþi sã vã aplecaþirapid.

B220A02Y-D

(a)

(b)

(c)

(d)

(c)

(d)

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1537

1ECHIPAMENTE

38

! AVERTISMENT:o La utilizarea centurii centrale spate

trebuie sã blocaþi toate clemelemetalice ºi cataramele. Dacã oclemã metalicã sau o cataramã nueste blocatã, riscul de rãnire încaz de accident va fi mai mare.

o Nu scoateþi niciodatã clemametalicã (a) din catarama (b), cuexcepþia urmãtoarelor situaþii.(1) Dacã se rabateazã spãtarul

banchetei.(2) Dacã obiectul transportat pe

banchetã poate deterioracentura centralã spate.

o Blocaþi clema metalicã (a) încatarama (b) imediat dupãaducerea spãtarului în poziþiainiþialã.

o Pentru a scoate clema metalicã (a)din catarama (b), introduceþi uninstrument ascuþit în orificiulcataramei (b).

B220D03HP

o În cazul deblocãrii zãvoruluimetalic (a) ºi cataramei (b),amplasaþi zãvorul în locaºul spe-cial conceput, pentru a nu pro-duce zgomote parazite în timpulmersului.

B220D04HP

(a)

(b)

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1538

1ECHIPAMENTE

39SISTEM DE SIGURANÞÃPENTRU COPII

!

B220C02A-GAT

Pentru a elibera centura

Centura se elibereazã prin apãsareabutonului de pe cataramã.

AVERTISMENT:Pentru asigurarea unei protecþiimaxime ºi o funcþionare corectã,asiguraþi-vã cã folosiþi cataramelecorecte pentru prinderea centurilorexterioare sau a celei centrale.

B230A03P-GAT

(dacã existã în dotare)

Pentru a reduce riscul de rãnire în cazde accident, oprire bruscã sau manevrãde evitare, copiii aflaþi la bordulautomobilului trebuie sã stea pebancheta din spate ºi sã fie protejaþicorespunzãtor. Statisticile accidentelorau subliniat o protecþie mai bunã acopiilor pe bancheta din spate decât pescaunul din faþã. Copiii prea mari pentrua utiliza un sistem de siguranþã trebuiesã poarte centurile din dotare.Conform reglementãrilor în vigoare,sunteþi obligaþi sã folosiþi un sistem desiguranþã pentru copii. În cazul în carela bord se aflã copii mici, aceºtia trebuiesã cãlãtoreascã într-un sistem desiguranþã pentru copii (scaun).Dacã sistemele de siguranþã specialconcepute nu sunt corect fixate, copiiipot suferi rãni grave sau pot deceda încaz de accident. Pentru bebeluºi se vafolosi un scaun special conceput. Înaintede a cumpãra un anumit sistem desiguranþã, asiguraþi-vã cã acesta estecompatibil cu automobilul, cu centurilede siguranþã ºi cu copilul. La instalareasistemului de siguranþã pentru copii,respectaþi instrucþiunile producãtorului.

B220C01HP-E

! AVERTISMENT:o Sistemul de siguranþã pentru copii

trebuie amplasat pe bancheta dinspate. Nu montaþi niciodatã unscaun pentru copii pe scaunulpasagerului din faþã.În cazul unui accident cudeclanºarea airbag-ului lateralpasager, copilul care ocupã acestloc ar putea suferi rãni grave sauar putea deceda. Amplasaþi deciîntotdeauna scaunul pentru copiipe bancheta din spate.

o Deoarece centura de siguranþã sauscaunul pentru copii se pot încãlziîntr-un automobil închis, verificaþihusa scaunului ºi catarameleînainte de folosire.

o Dacã sistemul de siguranþã pentrucopii nu este folosit, asiguraþi-lpentru a nu fi proiectat înainte încaz de oprire bruscã sau accident.

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1539

1ECHIPAMENTE

40

B230F01A-GAT

Montarea pe locul centralo Nu folosiþi pentru copii un sistemde siguranþã cu prindere pe spãtar;acesta nu asigurã o protecþieadecvatã în caz de accident.

o La drum, nu permiteþi copiilor sãcãlãtoreascã în braþele alteipersoane, deoarece acesta s-arputea rãni grav în caz de accidentsau oprire bruscã. În cazul în carecopilul cãlãtoreºte în braþele alteipersoane, nu va beneficia de niciun fel de protecþie în caz de acci-dent, chiar dacã persoana careþine copilul în braþe poartã centurade siguranþã.

o Dacã scaunul pentru copii nu esteprins corect, creºte riscul de rãniregravã sau deces al copilului în cazde accident.

B230F01HP

B230F02HP

De tip static, cuprindere în 2 puncte

Cu prindere în 3puncte

o Copiii a cãror talie nu mai permitefolosirea unui sistem de siguranþãpentru copii trebuie sãcãlãtoreascã pe bancheta din spateºi sã foloseascã centurile desiguranþã disponibile. Nu permiteþicopiilor sã cãlãtoreascã pe scaunulpasagerului.

o Asiguraþi-vã cã partea ventralã acenturii exterioare este poziþionatãpe mijlocul umãrului, nu peste gâtsau prin spate. Amplasareacopilului spre mijloculautomobilului poate permiteamplasarea corectã a centurii pesteumãr. Partea ventralã a centurilorlaterale sau centura centralãtrebuie poziþionatã întotdeauna câtmai jos posibil pe coapselecopilului ºi cât mai strâns posibil.

o Dacã scaunul nu este potrivitcopilului, Hyundai recomandãfolosirea unei perne de înãlþareaprobate pe bancheta din spate,pentru a permite creºterea înãlþimiide amplasare ºi amplasareacorectã a centurii de siguranþã.

o Nu permiteþi unui copil sã stea înpicioare sau în genunchi pe scaun.

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1540

1ECHIPAMENTE

41

!

Pentru a fixa sistemul de siguranþãpentru copii, folosiþi centura centralãspate conform indicaþiilor din imagine.Dupã montarea sistemului de siguranþãpentru copii, miºcaþi scaunul înainte-înapoi ºi în lateral pentru a vã asiguracã este bine prins în centurã.Dacã scaunul pentru copii se miºcã,reglaþi din nou lungimea centurii. Apoi,dacã existã în dotare, introduceþi cârligulde prindere în suportul de prindere asistemului de siguranþã pentru copii.Înainte de a monta sistemul de siguranþãpentru copii, consultaþi instrucþiunileproducãtorului sistemului.

B230G01A-GAT

Montarea pe locurile exterioare

Pentru a monta un sistem de siguranþãpentru copii pe locurile exterioare, trageþicentura din retractor. Prindeþi sistemulde siguranþã pentru copii ºi strângeþibine centura de siguranþã. Asiguraþi-vãcã partea ventralã a centurii este binestrânsã în jurul sistemului de siguranþãºi cã partea diagonalã nu intrã în con-tact cu capul/gâtul copilului. Dupãmontare, miºcaþi sistemul de siguranþãpentru copii în toate direcþiile pentru avã asigura cã este instalat corect.

Dacã trebuie strâns, mai înfãºuraþicentura pe retractor. La scoatereacenturii de siguranþã, retractorul vareveni automat la starea sa normalã deblocare în caz de urgenþã.

NOTÃ:o Înainte de montare, citiþi

instrucþiunile producãtoruluisistemului de siguranþã pentrucopii.

o Dacã centura nu acþioneazã con-form celor de mai sus, verificaþiimediat sistemul la dealerulautorizat Hyundai.

AVERTISMENT:Nu montaþi nici un sistem desiguranþã pentru copii pe scaunulpasagerului din faþã. În cazul unuiaccident cu declanºarea airbag-uluilateral pasager, copilul care ocupãacest loc ar putea suferi rãni gravesau ar putea deceda. Amplasaþi deciîntotdeauna sistemul de siguranþãpentru copii pe bancheta din spate.

B230G01HP

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1541

1ECHIPAMENTE

42

B230C02HP-GAT

Fixarea unui sistem de siguranþãpentru copii, cu sistem superiorde prindere

Cele trei suporturi de prindere a cârligelorscaunelor pentru copii sunt amplasatepe podea, în spatele banchetei.Montaþi scaunul pentru copii conforminstrucþiunilor urmãtoare.

1. Introduceþi cheia în gaurã ºideschideþi capacul suportului deprindere situat în spatele banchetei.

2. Treceþi chinga scaunului pentru copiipeste spãtarul banchetei.La vehiculele echipate cu tetierereglabile, treceþi chinga pe sub tetierã

B230C01HP

B230C02HP

B230B02A-AAT

Folosirea unui sistem desiguranþã pentru copii, cusistem superior de prindere

Pentru bebeluºi se va folosi un scaunspecial conceput. Scaunul pentru copiitrebuie sã fie potrivit taliei copilului ºitrebuie montat în conformitate cuinstrucþiunile producãtorului. Deoarecelocurile din spate oferã o siguranþãîmbunãtãþitã, este important ca scaunulpentru copii sã fie amplasat pe banchetã.Vehiculul este echipat cu trei suporturipentru cârligele de prindere a scaunelorpentru copii.

B230B01HP

ºi printre cele douã bare ale acesteia,altfel treceþi chinga peste margineasuperioarã a spãtarului.

ªurub de prindere(5/16"-30 mm)

ªaibã conicã

Suport cârlig deprindere

Capac suport deprindere

Suportcârlig de prindere

3. Prindeþi cârligul de suport ºi strângeþipentru a fixa scaunul.

Faþã vehicul

Suporturicârligedeprindere

Cârligde prindere

ªaibã de prindere

Gaurã

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1542

1ECHIPAMENTE

43

B230D04E-GAT

Folosirea unui sistem ISOFIX desiguranþã pentru copii, cu sistemsuperior de prindere

ISOFIX este o metodã standardizatãde montare a scaunelor pentru copii,care eliminã necesitatea folosiriicenturilor de siguranþã din dotare. Serealizeazã astfel o montare mai sigurãºi mai uºoarã a scaunelor pentru copii.

Scaunul ISOFIX poate fi montat doardacã este aprobat pentru folosirea pevehicule conform standardului ECE-R44. Pentru Hyundai, scaunele HyundaiISOFIX GR1 / Hyundai Duo / RömerISOFIX GR1 ºi Römer Duo ISOFIX /Britax Duo ISOFIX respectã standardulECE-R44. Acest scaun a fost testat ºieste recomandat de Hyundai.

NOTÃ:În acest moment acesta este singurulscaun care respectã acest standard.Dacã ºi alþi producãtori fac dovadaacestei certificãri, Hyundai îl vaevalua cu atenþie ºi, dacã vacorespunde standardelor, îºi va daacordul cu privire la folosirea lui.Pentru detalii suplimentare,consultaþi dealerul Hyundai.

B230D01HP

De ambele pãrþi ale banchetei, întrepernã ºi spãtar, se aflã o pereche deprinderi ISOFIX ºi un suport de prinderesituat în portbagaj. La montare, scaunultrebuie fixat cu clic în punctele inferioarede prindere (verificaþi prin tragere!) ºitrebuie fixat cu ajutorul chingii superioarede punctul de prindere corespunzãtordin portbagaj. Montarea ºi utilizareascaunului pentru copii trebuie efectuatãîn conformitate cu instrucþiunile deutilizare care însoþesc sistemul ISOFIX.

Indicator poziþie

B230D02HP

Indicator poziþieprindere ISOFIX

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1543

1ECHIPAMENTE

44

!

1. Pentru a fixa scaunul ISOFIX,introduceþi clema în prindereaISOFIX. Trebuie sã se audã un clic.

2. Prindeþi cârligul de suport ºi strângeþipentru a fixa scaunul. Consultaþisecþiunea „Fixarea unui sistem desiguranþã pentru copii, cu sistemsuperior de prindere“ de la pagina 1-42.

AVERTISMENT:o Nu montaþi un scaun pentru copii

folosind prinderile ISOFIX pe loculdin mijloc. Prinderile ISOFIX potfi folosite doar pentru montareascaunului pe locurile exterioare.Nu încercaþi sã folosiþi prinderileISOFIX pentru a monta un scaunpentru copii pe locul central spate.În caz de accident, prinderileISOFIX ar putea sã nu reziste ºipot cauza rãnirea gravã saudecesul copilului.

o La utilizarea sistemului „ISOFIX“de montare a scaunului pentrucopii pe bancheta din spate, toateclemele metalice de prindere acenturilor de siguranþã trebuieprinse în cataramelecorespunzãtoare ºi centuriletrebuie trecute prin spatelesistemului de siguranþã, pentru anu permite copilului accesul laacestea. În cazul în care copilulare acces la centuri, existã risculde ºtrangulare, rãnire gravã saudeces.

o Nu montaþi mai mult de un scaunîntr-un punct inferior de prindere.Sarcina sporitã la care va fi supuspoate cauza ruperea punctelor deprindere, având ca urmare rãnireagravã sau decesul.

o Montaþi scaunul ISOFIX saucompatibil ISOFIX doar înpunctele corespunzãtoare indicateîn imagine.

o Respectaþi întotdeaunainstrucþiunile de montare ºiutilizare furnizate de producãtor.

NOTÃ:Scaunul ISOFIX poate fi montat doardacã este aprobat pentru folosireape vehicule conform ECE-R44. Dacãscaunul ISOFIX a fost folosit pe unalt automobil, verificaþi împreunã cudealerul dacã acesta este aprobat ºirecomandat de Hyundai.

Pentru a fixa scaunul pentru copii

B230D03HP

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1544

1ECHIPAMENTE

45

B230H02HP-GAT

Sisteme de siguranþã adecvatepentru copii

Folosiþi sisteme de siguranþã pentrucopii aprobate oficial ºi corespunzãtoaretaliei copilului.La utilizarea sistemelor de siguranþãpentru copii, consultaþi tabelul urmãtor.

Centru

spate

VârstãPoziþie scaun

U U

X U U

Exterior

spate

Pasager

faþã

0: Pânã la 10 kg

(0 ~ 9 luni)

0+ : Pânã la 13 kg

(0 ~ 2 ani)

I: 9 - 18 kg

(9 luni ~ 4 ani)

II & III : 15 - 36

kg (4 ~ 12

ani)

X

X U, L1 U

X UF UF

U : Sistem universal, aprobat pentrucopiii de aceastã talie

UF : Adecvat pentru sistem montat cufaþa la direcþia de mers, aprobatpentru copiii de aceastã talie

L1 : Adecvat pentru „Römer ISOFIXGR1“, aprobat pentru copiii deaceastã talie(Aprobare nr.: E1 R44-03301133)

X : Poziþie scaun inadecvatã pentrucopiii de aceastã alie

B180B03HP-AAT

Centurã de siguranþã cupretensionare(dacã existã în dotare)

Vehiculul Hyundai este echipat cucenturi de siguranþã pretensionatepentru ºofer ºi pasager. Scopulsistemelor de pretensionare este de aasigura pasagerului o protecþieîmbunãtãþitã în cazul anumitor coliziunifrontale.Sistemele de pretensionare alecenturilor de siguranþã se activeazãseparat sau, în cazul unei coliziunifrontale suficient de puternice, o datãcu airbag-urile.

HXG229

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1545

1ECHIPAMENTE

46

!

1. Lampã de avertizare airbag SRS2. Sistem de pretensionare3. Modul comandã SRS

o În momentul activãrii sistemelorde pretensionare se va auzi unzgomot puternic ºi se va eliminaun praf fin, asemãnãtor fumului.Acestea sunt normale ºi nuprezintã pericol.

o Deºi este inofensiv, praful fin poatecauza iritaþii ale pielii ºi nu trebuierespirat timp îndelungat. Spãlaþi-vã bine faþa ºi mâinile dupã unaccident în care s-au declanºatsistemele de pretensionare.

AVERTISMENT:Pentru ca centura de siguranþã cupretensionare sã asigure o protecþiemaximã:

1. Centura de siguranþã trebuiepurtatã corect.

2. Centura trebuie reglatã în poziþiacorectã.

NOTÃ:o Sistemele de pretensionare ale

centurilor de siguranþã ºofer ºipasager se vor activa în cazulanumitor coliziuni frontale.Sistemele de pretensionare alecenturilor de siguranþã se activeazãseparat sau, în cazul unei coliziunifrontale suficient de puternice, odatã cu airbag-urile.

În caz de oprire bruscã sau dacãpasagerii de miºcã prea brusc,retractorul se va bloca. În cazul anumitorcoliziuni frontale, sistemul depretensionare se va activa ºi va strângecentura pe corpul pasagerului.

B180B01HP

Sistemul de pretensionare conþineurmãtoarele piese.Poziþia acestora este indicatã înimagine.

Airbag ºofer 1

2

3

Airbagpasager

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1546

1ECHIPAMENTE

47

! AVERTISMENT:o Sistemele de pretensionare sunt

proiectate pentru a se declanºa osingurã datã. Dupã declanºare,sistemele de pretensionare trebuieînlocuite. Toate centurile desiguranþã, indiferent de tipulacestora, trebuie înlocuite dacãau fost purtate în timpul unui acci-dent.

o În timpul activãrii, mecanismelede pretensionare se încãlzesc.Timp de câteva minute dupãactivare, nu atingeþi pieselesistemului de pretensionare.

o Nu încercaþi sã verificaþi sau sãînlocuiþi de unul singur sistemelede pretensionare. Aceastãoperaþiune trebuie efectuatã decãtre dealerul autorizat Hyundai.

o Nu loviþi sistemele depretensionare.

o În nici un caz nu încercaþi sãverificaþi sau sã reparaþi de unulsingur sistemele de pretensionare.

! ATENÞIE:o Deoarece senzorul care activeazã

airbag-ul SRS activeazã ºisistemele de pretensionare alecenturilor, lampa de avertizareairbag SRS de pe planºa debord va clipi pentru aproximativ 6secunde dupã cuplareacontactului sau dupã pornireamotorului ºi apoi se va stinge.

o Dacã sistemul de pretensionare alcenturii este defect, aceastã lampãde avertizare se va aprinde chiardacã airbag-urile nu sunt defecte.Dacã lampa de avertizare airbagSRS nu clipeºte pentruaproximativ 6 secunde la cuplareacontactului sau la pornireamotorului, dacã rãmâne aprinsãdupã trecerea celor 6 secunde saudacã se aprinde în timpul mersului,verificaþi imediat sistemul depretensionare a centurilor sausistemul airbag SRS la un dealerautorizat Hyundai.

o Manevrarea necorespunzãtoare aansamblurilor centurilor desiguranþã cu pretensionare ºinerespectarea avertizãrilor cuprivire la lovirea, modificarea,verificarea, înlocuirea saurepararea acestora poate duce lafuncþionarea defectuoasã sauactivarea intempestivã ºi la rãniregravã.

o Când vã aflaþi la bordul unuiautovehicul, purtaþi întotdeaunacentura de siguranþã.

AIRBAG

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1547

1ECHIPAMENTE

48

!Sistemul SRS Hyundai este format dinairbag-uri montate sub capacul dincentrul volanului ºi sub planºa de bord,deasupratorpedoului. Scopul sistemului SRS estede a oferi ºoferului ºi/sau pasageruluiprotecþie suplimentarã faþã de ceaoferitã doar de centurile de siguranþã, încaz de impact frontal suficient deputernic.

NOTÃ:Citiþi informaþiile de pe eticheteleSRS situate pe exteriorulparasolarului ºi în torpedo.

AVERTISMENT:o Dupã cum o sugereazã ºi

denumirea, sistemul SRS esteproiectat pentru a funcþionaîmpreunã ºi a suplimenta protecþiaoferitã de centurile de siguranþãcu prindere în 3 puncte ºi nu leînlocuiesc. De aceea, centurile desiguranþã trebuie purtate mereu întimpul mersului. Airbag-urile sedeclanºeazã doar în cazulanumitor accidente frontale destulde grave pentru a cauza rãnireagravã a pasagerilor.

o Sistemul SRS este proiectat pentrua declanºa airbag-urile doar dacãimpactul este îndeajuns de puternicºi dacã unghiul de impact estemai mic de 30°, având ca reper axalongitudinalã a vehiculului ºi nuse vor declanºa în caz de impactlateral, din spate sau de rãsturnare.În plus, airbag-urile se vordeclanºa doar o datã. De aceea,centurile de siguranþã trebuiepurtate permanent.

o Airbag-urile frontale nu suntproiectate pentru a se declanºa în

SISTEM SUPLIMENTAR DESIGURANÞÃ (AIRBAG)

B240A01HP-AAT

(dacã existã în dotare)

Vehiculul Hyundai este echipat cusistem suplimentar de siguranþã (airbag).Prezenþa sistemului este semnalatãprin cuvintele „SRS AIR BAG“ ºtanþatepe capacul volanului ºi pe planºa debord, deasupra torpedoului.

Airbag ºofer

B240A01HP

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1548

1ECHIPAMENTE

49

o ªoferul trebuie sã adopte o poziþiecât mai retrasã, fãrã a neglijaaccesul la comenzile vehiculului.Dacã este adoptatã o poziþie preaapropiatã de airbag, acesta poatecauza rãnirea gravã sau decesulîn caz de impact.

o Nu este recomandatã amplasareaobiectelor deasupra sau înapropierea modulelor airbag-urilor, pe planºa de bord ºideasupra torpedoului, deoareceorice obiect amplasat în acestezone poate provoca rãniri în cazulunui accident îndeajuns de gravpentru a cauza declanºarea airbag-ului.

o Dacã se declanºeazã, airbag-uriletrebuie înlocuite de cãtre dealerulautorizat Hyundai.

o Nu deterioraþi ºi nu deconectaþicablajul sau alte piese alesistemului SRS. Altfel, declanºareaaccidentalã a airbag-urilor saunedeclanºarea acestora ar puteaprovoca rãniri.

o Nu montaþi un sistem de siguranþãpentru copii pe scaunulpasagerului din faþã. Sistemul desiguranþã pentru copii nu trebuieamplasat niciodatã pe scaunul faþã.Copilul ar putea suferi rãniri gravesau ar putea deceda în momentuldeclanºãrii airbag-ului. Nupermiteþi copiilor sã cãlãtoreascãpe scaunul pasagerului. Dacã pescaunul pasagerului cãlãtorescadolescenþi sau tineri, asiguraþi-vã cã aceºtia poartã întotdeaunacentura de siguranþã ºi cã scaunuleste reglat într-o poziþie cât mairetrasã.

o Pentru o protecþie maximãindiferent de tipul de accident, toþipasagerii trebuie sã poartecenturile de siguranþã, indiferentdacã zona respectivã este protejatãsau nu de un airbag - pentru aminimiza riscul de rãnire gravãsau deces în caz de accident. Nuvã apropiaþi inutil de airbag întimpul mersului.

caz de impact uºor, când doarcenturile de siguranþã suntsuficiente pentru a asiguraprotecþia pasagerilor.

o Airbag-urile frontale nu suntproiectate sã se declanºeze în cazde impact lateral, din spate sau derãsturnare. În plus, airbag-urilenu se vor declanºa dacã vitezavehiculului în momentulimpactului este mai micã decâtpragul minim prestabilit.

Impact din spate

B240A02HP

Impact lateral

Rãsturnare

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1549

1ECHIPAMENTE

50

Indicatorul de service SRS (SRI) de peplanºa de bord va clipi pentruaproximativ 6 secunde de la cuplareacontactului sau dupã pornirea motorului,dupã care SRI ar trebui sã se stingã.

La declanºare, marginile se vordezintegra sub presiunea declanºãriiairbag-urilor. Deschiderea capacelorpermite apoi umflarea completã aairbag-urilor.

Declanºarea airbag-urilor ºi purtareacorectã a centurilor de siguranþãîncetineºte miºcarea spre înainte apasagerului ºi reduce riscul de rãnire lacap sau la piept.

Dupã umflarea completã airbag-ulîncepe imediat sã se dezumfleasigurând astfel vizibilitatea.

Modulele airbag-ului sunt montate subcapacul din centrul volanului ºi subplanºa de bord, deasupra torpedoului.Dacã SRSCM detecteazã un impactsuficient de puternic în partea din faþã avehiculului, va declanºa automat airbag-urile.

B240B02L

B240B03L

B240B01HP-GAT

Piesele sistemului SRS ºi rolulacestora

Sistemul SRS este format dinurmãtoarele piese:

- Modul airbag ºofer- Modul airbag pasager- Pernã pentru genunchi- Indicator service SRS (SRI)- Modul comandã SRS (SRSCM)

Dupã cuplarea contactului, SRSCMmonitorizeazã continuu toateelementele, pentru a determina dacãimpactul frontal sau în zona frontalãeste îndeajuns de puternic pentru asolicita declanºarea airbag-urilor.

B240B01L

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1550

1ECHIPAMENTE

51

! AVERTISMENT:o La activarea sistemului SRS se va

auzi un zgomot puternic ºi înhabitaclu va fi eliminat un praf fin.Acestea sunt normale ºi nuprezintã pericol. Totuºi, praful fingenerat în momentul declanºãriiairbag-ului poate cauza iritaþii alepielii. Dupã un accident în care s-au declanºat airbag-urile, spãlaþi-vã bine mâinile ºi faþa cu apãcãlduþã ºi sãpun.

o Sistemul SRS funcþioneazã doardacã este cuplat contactul. Dacãlampa SRI SRS nu clipeºte, dacãrãmâne aprinsã dupã ce clipeºtepentru aproximativ 6 secunde dela cuplarea contactului sau de lapornirea motorului sau dacã seaprinde în timpul mersului,sistemul SRS este defect. Dacãintervine o astfel de problemã,verificaþi imediat vehiculul ladealerul Hyundai.

o Înainte de a înlocui o siguranþãsau de a deconecta o bornã abateriei, rotiþi cheia de contact înpoziþia „LOCK“ (blocat) sauscoateþi cheia din contact. Nuscoateþi niciodatã siguranþa airbag-ului atunci când contactul estecuplat. Dacã procedaþi astfel, SRISRS se va aprinde.

! ATENÞIE:La montarea unui parfum lichid deinterior, nu îl amplasaþi în apropiereagrupului de instrumente sau asuprafeþei planºei de bord. Dacãrecipientul prezintã scurgeri în acestezone (grupul de instrumente, planºade bord sau fantele de ventilaþie), arputea provoca deteriorarea acestora.Dacã se observã urme de parfum înaceste zone, spãlaþi-le imediat cuapã.

B240B01HPB240B05L

Airbag pasager Airbag pasager

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1551

1ECHIPAMENTE

52

o La curãþarea capacelor airbag-urilor folosiþi o cârpã moale, uscatãsau umedã. Solvenþii sau agenþiide curãþare pot afecta negativcapacele ºi declanºarea corectã aairbag-urilor.

o Nu este recomandatã amplasareaobiectelor deasupra sau înapropierea modulelor airbag-urilor, pe planºa de bord ºideasupra torpedoului, deoareceorice obiect amplasat în acestezone poate provoca rãniri în cazulunui accident îndeajuns de gravpentru a cauza declanºarea airbag-ului.

o Dacã se declanºeazã, airbag-uriletrebuie înlocuite de cãtre dealerulautorizat Hyundai.

o Nu deterioraþi ºi nu deconectaþicablajul sau alte piese alesistemului SRS. Altfel, declanºareaaccidentalã a airbag-urilor saunedeclanºarea acestora ar puteaprovoca rãniri.

!AVERTISMENT:

o Pericol deosebit! Nu amplasaþi unscaun pentru copii orientat cuspatele la direcþia de mers, pe unscaun protejat de un airbag fron-tal.

o Modificarea pieselor sistemuluiSRS sau cablarea, inclusiv lipireaoricãror etichete sau modificareastructurii caroseriei pot afectanegativ performanþele sistemuluiSRS ºi pot cauza rãniri.

B240C01HP

B240C01HP-GAT

Îngrijirea SRS

Sistemul SRS practic nu necesitãîntreþinere ºi nu poate fi depanat deproprietar. Dacã vechimea vehicululuieste mai mare de 10 ani, sistemul SRStrebuie verificat în întregime de dealerulHyundai.

Orice lucrarea efectuatã asuprasistemului - demontare, montare,reparare - sau orice lucrare efectuatãasupra volanului trebuie realizatã de unmecanic autorizat Hyundai.Manipularea incorectã a sistemului SRSpoate duce la rãnirea gravã apersoanelor.

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1552

1ECHIPAMENTE

53

o Nu montaþi un sistem de siguranþãpentru copii pe scaunulpasagerului din faþã.

o Sistemul de siguranþã pentru copiinu trebuie amplasat niciodatã pescaunul faþã. Copilul ar putea suferirãniri grave în momentuldeclanºãrii airbag-ului.

o La aruncarea pieselor sistemuluide siguranþã sau la casareavehiculului trebuie luate unelemãsuri de siguranþã. DealerulHyundai cunoaºte aceste mãsuride siguranþã ºi vã poate furnizainformaþiile necesare.Nerespectarea acestor proceduriºi mãsuri de siguranþã duc lacreºterea riscului de accidentare.

o În momentul vânzãrii, asiguraþi-vã cã acest manual intrã în posesianoului proprietar.

o Nu încercaþi sã porniþi motoruldacã automobilul a fost inundat ºitapiþeria este udã, tractaþi vehicululla un dealer autorizat Hyundai.

o Nu înlocuiþi bara sau rigidizareaacesteia cu o piesã alta decât ceaoriginalã Hyundai. Va fi afectatãfuncþionarea SRS ºi va creºteriscul de rãnire în caz de accident.

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1553

1ECHIPAMENTE

54 GRUP DE INSTRUMENTE ªI INDICATOARE

B260A03HP-GAT

Motor pe benzinã

B260A01HP

Tracþiune integralã nepermanentã: Tracþiune integralã permanentã:

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1554

1ECHIPAMENTE

55

1. Turometru2. Lãmpi semnalizare3. Indicator temperaturã lichid rãcire4. Indicator nivel combustibil5. Vitezometru6. Indicator service ABS (SRI) (dacã existã în dotare)7. Indicator service sistem suplimentar siguranþã (airbag)

(SRI) (dacã existã în dotare)8. Lampã de avertizare presiune scãzutã ulei9. Lampã de avertizare frânã de mânã/ nivel scãzut

lichid de frânã10.Lampã de avertizare baterie11.Lampã de a avertizare temperaturã ulei transmisie

automatã (dacã existã în dotare)12.Lampã de control blocare schimbare în treaptã

submultiplicatã (dacã existã în dotare)13.Lampã de control fazã lungã

14.Lampã de control faruri de ceaþã15.Lampã de control treaptã curentã transmisie automatã

(dacã existã în dotare)16.Lampã de control vitezã de croazierã (dacã existã în dotare)17.Lampã de control 4x4 greu18.Lampã de control 4x4 uºor (tracþiune integralã nepermanentã)

/Lampã de avertizare tracþiune integralã (tracþiune integralãpermanentã)

19.Lampã de avertizare defecþiune (MIL) (dacã existã în dotare)20.Contor de parcurs21.Kilometraj22.Buton resetare contor de parcurs23.Lampã de avertizare hayon deschis24.Lampã de avertizare uºã deschisã25.Lampã de avertizare centurã de siguranþã26.Lampã de avertizare nivel scãzut combustibil

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1555

1ECHIPAMENTE

56

B260B03HP-GAT

Motor diesel

B260B01HP

Tracþiune integralã nepermanentã: Tracþiune integralã permanentã:

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1556

1ECHIPAMENTE

57

1. Turometru2. Lãmpi semnalizare3. Indicator temperaturã lichid rãcire4. Indicator nivel combustibil5. Vitezometru6. Lampã de avertizare imobilizator (doar 2,9 CRDi) (dacã

existã în dotare)7. Lampã de control bujii incandescente8. Indicator service ABS (SRI) (dacã existã în dotare)9. Indicator service sistem suplimentar siguranþã

(airbag) (SRI) (dacã existã în dotare)10.Lampã de avertizare filtru combustibil11.Lampã de avertizare servofrânã12.Lampã de avertizare presiune scãzutã ulei13.Lampã de avertizare frânã de mânã/

nivel scãzut lichid de frânã14.Lampã de avertizare baterie15.Lampã de a avertizare temperaturã ulei transmisie automatã

(dacã existã în dotare)

16.Lampã de control blocare schimbare în treaptãsubmultiplicatã (dacã existã în dotare)

17.Lampã de control fazã lungã18.Lampã de control faruri de ceaþã19.Lampã de control treaptã curentã transmisie automatã

(dacã existã în dotare)20. Lampã de control vitezã de croazierã (dacã existã în dotare)21.Lampã de control 4x4 greu22.Lampã de control 4x4 uºor (tracþiune integralã

nepermanentã)/ Lampã de avertizare tracþiune integralã(tracþiune integralã permanentã)

23.Lampã de avertizare defecþiune (MIL)(dacã existã în dotare)

24.Contor de parcurs25.Kilometraj26.Buton de resetare contor de parcurs27.Lampã de avertizare hayon deschis28.Lampã de avertizare uºã deschisã29.Lampã de avertizare centurã de siguranþã30.Lampã de avertizare nivel scãzut combustibil

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1557

1ECHIPAMENTE

58 LÃMPI DE AVERTIZARE ªI CONTROL

!B260D01A-AAT

Lãmpi semnalizare

La activarea semnalizatorului, lãmpileverzi indicã direcþia de mers. Dacãlampa se aprinde dar nu clipeºte saudacã clipeºte mai rapid decât în modobiºnuit sau dacã nu clipeºte, înseamnãcã sistemul de semnalizare este de-fect. Pentru reparaþii ar trebui consultatdealerul.

B260P02Y-AAT

Indicator service ABS (SRI)(dacã existã în dotare)

La cuplarea contactului, SRI ABS se vaaprinde ºi se va stinge dupã câtevasecunde. Dacã SRI ABS rãmâneaprinsã, dacã se aprinde în timpulmersului sau dacã nu se aprinde lacuplarea contactului, sistemul ABS arputea sã fie defect.Dacã intervine o astfel de problemã,verificaþi de urgenþã vehiculul la dealerulHyundai. Sistemul de frânarefuncþioneazã normal dar nu beneficiazãde asistenþa ABS.

AVERTISMENT:Dacã indicatorul SRI ABS ºi lampade avertizare frânã de mânã/nivelscãzut lichid de frânã rãmân aprinsesau se aprind în timpul mersului,sistemul EBD (distribuþie electronicãa forþei de frânare) ar putea fi defect.Dacã intervine o astfel de problemã,evitaþi frânarea bruscã ºi verificaþivehiculul la dealerul Hyundai.

B260F01A-AAT

Lampã de control fazãlungã

Lampa de control fazã lungã se aprindela aprinderea farurilor sau lasemnalizarea cu farurile.

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1558

1ECHIPAMENTE

59

B260G01A-AAT

Lampã de avertizarepresiune scãzutã ulei

ATENÞIE:Dacã dupã pornirea motorului lampade avertizare presiune scãzutã uleirãmâne aprinsã, acesta ar putea suferidefecþiuni grave. Lampa de avertizarese aprinde dacã presiunea uleiuluieste prea scãzutã. În condiþii normalelampa se aprinde la cuplareacontactului ºi se stinge dupã pornireamotorului. Dacã dupã pornireamotorului lampa de avertizarepresiune scãzutã ulei rãmâne aprinsã,motorul ar putea prezenta defecþiunigrave.Dacã survine o astfel de situaþie,opriþi maºina în siguranþã, opriþimotorul ºi verificaþi nivelul uleiului.Dacã nivelul uleiului este scãzut,completaþi pânã la nivelul corect ºiporniþi din nou motorul. Dacã lamparãmâne aprinsã în timp ce motorulmerge, opriþi-l imediat. În toatecazurile în care lampa de avertizarerãmâne aprinsã în timp ce motorul

!

merge, acesta trebuie verificat de undealer Hyundai înainte de a folosidin nou automobilul.

!

B260H02A-GAT

Lampã de avertizare frânãde mânã/nivel scãzutlichid de frânã

Funcþionarea lãmpii deavertizare

Lampa de avertizare frânã de mânã/nivel scãzut lichid de frânã ar trebui sãse aprindã atunci când este trasã frânade mânã ºi contactul este cuplat sau înpoziþia „START“. Dupã pornireamotorului sau dupã eliberarea frânei demânã lampa ar trebui sã se stingã.Dacã nu este trasã frâna de mânã,lampa de avertizare ar trebui sã seaprindã la cuplarea contactului sau dacãacesta este în poziþia „START“ ºi artrebui sã se stingã dupã pornireamotorului. Dacã lampa se aprinde întimpul mersului, ar trebui sã încetiniþi ºisã opriþi în afara carosabilului.Lampa de avertizare nivel scãzut lichidde frânã indicã un nivel scãzut allichidului în cilindrul principal de frânareºi solicitã completarea cu lichid tip DOT3 sau DOT 4. Dupã completare ºi dacãnu sunt constatate alte defecþiuni,automobilul trebuie verificat de urgenþãla un dealer Hyundai. Dacã problemapersistã, vehiculul nu ar trebui condusºi ar trebui tractat la un dealer autorizatHyundai.

AVERTISMENT:Dacã bãnuiþi o defecþiune, verificaþisistemul de frânare la dealerulHyundai. Conducerea cu defecþiunielectrice sau hidraulice la sistemulde frânare este periculoasã ºi poateavea drept consecinþã rãnirea gravãsau decesul.

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1559

1ECHIPAMENTE

60

Vehiculul Hyundai este echipat cusistem de frânare cu dublu circuit îndiagonalã. Acest sistem permitefrânarea automobilului chiar ºi îneventualitatea defectãrii unui circuit dincele douã. Dacã doar unul din cele douãcircuite este funcþional, cursa pedaleiva fi mai lungã ºi pentru oprire estenecesarã apãsarea mai puternicã apedalei de frânã. Deoarece doarjumãtate de sistem este funcþional,distanþele de frânare vor fi mai lungi.Dacã sistemul de frânare este defect,schimbaþi într-o treaptã inferioarã ºiopriþi automobilul imediat ce acest lucruse poate face în siguranþã.

B260J01S-GAT

Lampã de avertizarebaterie

Lampa de avertizare baterie se aprindela cuplarea contactului ºi se stingedupã pornirea motorului. Dacã lamparãmâne aprinsã dupã pornirea motorului,alternatorul ar putea prezenta defecþiuni.Dacã lampa se aprinde în timpulmersului, opriþi automobilul, opriþimotorul ºi deschideþi capota motorului.Verificaþi mai întâi starea curelei dealternator. Verificaþi apoi dacã aceastaeste bine întinsã.Verificaþi apoi sistemul la dealerulHyundai.

ATENÞIE:Slãbirea, ruperea sau pierdereacurelei de transmisie în timpulmersului poate provoca defecþiunigrave ºi motorul s-ar puteasupraîncãlzi, deoarece aceastã cureaacþioneazã ºi pompa de apã.

!

B260L01A-GAT

Lampã de avertizare uºãdeschisã

Lampa de avertizare uºã deschisãavertizeazã cã una dintre uºi nu estebine închisã.

B260M01A-AAT

Lampã de avertizare nivelscãzut combustibil

Lampa de avertizare se aprinde dacãrezervorul de combustibil este aproapegol. Dacã se aprinde, alimentaþi deurgenþã. Mersul cu aceastã lampãaprinsã sau cu nivelul combustibiluluisub marcajul E poate duce la apariþiarateurilor ºi la defectarea catalizatorului.

B260A01B-GAT

Lampã de control faruride ceaþã

Lampa de control faruri de ceaþã seaprinde atunci când butonul pentru faruride ceaþã este apãsat.

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1560

1ECHIPAMENTE

61

B260B01B-GAT

Lampã de avertizarehayon deschis

Lampa rãmâne aprinsã pânã cândportbagajul este închis ºi asigurat.

B260B01HP-GAT

Indicator service SRS(SRI) (dacã existã în dotare)

Indicatorul de service SRS (SRI) seaprinde pentru aproximativ 6 secundede la cuplarea contactului sau dupãpornirea motorului, dupã care se stinge.

Lampa se aprinde dacã sistemul SRSeste defect. Dacã lampa SRI SRS nuse clipeºte, dacã rãmâne aprinsã dupãce clipeºte pentru aproximativ 6secunde de la cuplarea contactului saude la pornirea motorului sau dacã seaprinde în timpul mersului, verificaþisistemul SRS la un dealer autorizatHyundai.

B260N02A-AAT

Lampã de avertizaredefecþiune(dacã existã în dotare)

Aceastã lampã se aprinde dacã sistemulde evacuare prezintã defecþiuni ºi dacãnivelul de noxe este prea ridicat.Aceastã lampã se va aprinde la cuplareacontactului ºi se va stinge dupã câtevasecunde de la pornirea motorului. Dacãse aprinde în timpul mersului sau dacãnu se aprinde la cuplarea contactului,mergeþi la cel mai apropiat dealerHyundai pentru verificarea sistemului.

B260E01HP-GAT

Lampã de avertizarecenturã de siguranþã

La cuplarea contactului sau dacã acestaeste în poziþia „START“, lampa deavertizare centurã de siguranþã clipeºtepentru 6 secunde.

B260Q01HP-DAT

Lampã de control vitezãde croazierã (pentrumotor pe benzinã)(dacã existã în dotare)

Lampa de control vitezã de croazierãse aprinde doar dacã viteza de croazierãa vehiculului a fost setatã cu ajutorulbutonului de comandã de pe volan.Dacã se apasã butonul principal deacþionare, lampa de control nu se vaaprinde. Pentru mai multe informaþii,consultaþi pagina pagina 1-100.

B265Q01HP-GAT

Lampã de control vitezãde croazierã (pentrumotor diesel)(dacã existã în dotare)

Lampa de control vitezã de croazierãse aprinde dacã se apasã butonul prin-cipal de acþionare al acestui sistem.Pentru mai multe informaþii, consultaþipagina pagina 1-100.

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1561

1ECHIPAMENTE

62

B260R01HP-GAT

Lampã de control 4x4GREU

La cuplarea contactului, lampa de con-trol 4x4 greu se va aprinde ºi apoi se vastinge dupã câteva secunde.Lampa de control 4x4 greu se aprindedacã butonul de acþionare a cutiei detransfer este în poziþia LOW (4x4nepermanent: poziþia 4L, 4x4 perma-nent: poziþia LOW).

B260T02HP-GAT

Lampã de control 4x4UªOR (doar pentrutracþiune integralãnepermanentã)

La cuplarea contactului, lampa de con-trol 4x4 UªOR se va aprinde ºi apoi seva stinge dupã câteva secunde.Lampa de control 4x4 UªOR de vaaprinde dacã butonul de acþionare acutiei de transfer este în poziþia 4H.

B260U01TB-GAT

Lampã de avertizareimobilizator(motor diesel 2,9 CRDi)(dacã existã în dotare)

La cuplarea contactului, aceastã lampãde control se aprinde pentru câtevasecunde. Se poate porni motorul. Dupãpornirea motorului, lampa se stinge. Dacãlampa se stinge înainte de pornireamotorului, contactul trebuie repus înpoziþia „LOCK“ (blocat) ºi apoi trebuierepornit motorul. Dacã aceastã lampã deavertizare clipeºte timp de 5 secunde dela cuplarea contactului, sistemul deimobilizare este defect. Consultaþiexplicaþiile secþiunii Procedura de pornireîn cazul defectãrii sistemului de imobilizare(pagina 1-9) sau dealerul Hyundai.

!

B260U01HP-DAT

Lampã de avertizaretemperaturã ulei A/T(transmisie automatã)(dacã existã în dotare)

Lampa de avertizare temperaturã uleitransmisie automatã de aprinde dacãtemperatura uleiului de transmisie creºteºi existã pericolul defectãrii grave aacestuia sistem.Dacã lampa de avertizare temperaturãulei A/T se aprinde în timpul mersului,parcaþi imediat într-un loc sigur. Treceþiselectorul în poziþia „P“ ºi þineþi motorulla ralanti pânã ce lampa de avertizarese stinge. Dupã stingerea lãmpii deavertizare, vehiculul poate fi condusnormal.

ATENÞIE:Dacã lampa de avertizare nu se stingesau dacã clipeºte, transmisiaautomatã sau T.C.U. (unitate decomandã transmisie) este defectã.Dacã intervine o astfel de problemã,verificaþi vehiculul la un dealerautorizat Hyundai.

B260C01A-AAT

Lampã de control blocareO/D(doar transmisie automatã)

Dacã sistemul overdrive este activat,lampa se va stinge. Lampa de controlde culoare galbenã se aprinde ladezactivarea sistemului.

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1562

1ECHIPAMENTE

63

!! ATENÞIE:Dacã în timpul mersului lampa decontrol 4x4 uºor ( ) de aprindeconcomitent cu lampa de control4x4 greu ( ), sistemul de tracþiuneintegralã este defect. Dacã intervineo astfel de problemã, verificaþiimediat vehiculul la un dealerautorizat Hyundai.

B265T01HP-GAT

Lampã de avertizaretracþiune integralã (doarpentru tracþiune integralãpermanentã)

La cuplarea contactului, lampa deavertizare tracþiune integralã se vaaprinde ºi apoi se va stinge dupã câtevasecunde.

! ATENÞIE:Dacã lampa de avertizare tracþiuneintegralã ( ) clipeºte în timpulmersului, înseamnã cã sistemul detracþiune integralã este defect. Dacãintervine o astfel de problemã,verificaþi imediat vehiculul la undealer autorizat Hyundai.

B265A01HP-GAT

Lampã de avertizare filtrucombustibil(motor diesel)

Aceastã lampã se va aprinde la cuplareacontactului ºi se va stinge dupã pornireamotorului. Dacã lampa se aprinde dupãpornirea motorului, înseamnã cã în filtrulde combustibil s-a acumulat apã. Dacãsurvine o astfel de situaþie, drenaþi apaacumulatã în filtrul de combustibil.(consultaþi „Întreþinerea efectuatã deproprietar“)

ATENÞIE (doar 2,9 CRDi):La aprinderea acestei lãmpi, putereamotorului va scãdea. Dacã lampa deavertizare filtru combustibil seaprinde în timpul mersului, parcaþiimediat într-un loc sigur ºi drenaþiapa. Dacã dupã drenarea apei lamparãmâne aprinsã, verificaþi sistemulla un dealer Hyundai.

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1563

1ECHIPAMENTE

64

încetiniþi ºi sã opriþi în afara carosabilului.Dupã porniþi la drum dacã presiunea înservofrânã este mai micã de 275 mmHgsau dacã lampa de avertizare esteaprinsã. Dacã problema persistã,vehiculul nu ar trebui condus ºi ar trebuitractat la un dealer autorizat Hyundai.

B265C02HP-GAT

Lampã de control bujiiincandescente

Lampa de control se aprinde în culoareagalben la cuplarea contactului. Dupã celampa se stinge, se poate porni motorul.Lampa rãmâne aprinsã un timp variabil,în funcþia de temperatura lichidului derãcire.

NOTÃ:Dacã motorul nu a pornit în 2secunde de la stingerea lãmpii, încel mult 10 secunde treceþi contactulîn poziþia LOCK ºi apoi cuplaþi-l dinnou, pentru a acþiona din nou bujiileincandescente.

Temp. lichid rãcire(°C)

Sub -30-20-156080

Timp iluminare(2,5 TCI) (s.)

22,586

0.50

Temp. lichid rãcire(°C)

Sub -30-25-20-15-10-50

20

Timp iluminare(2,9 CRDi) (s.)

262015105.53.521

!

B265B01HP-GAT

Lampã de avertizareservofrânã (motor diesel)

AVERTISMENT:Dacã bãnuiþi o defecþiune, verificaþisistemul de frânare la dealerulHyundai. Conducerea cu defecþiunielectrice sau hidraulice la sistemulde frânare este periculoasã ºi poateavea drept consecinþã rãnirea gravãsau decesul.

Lampa de avertizare servofrânã ar trebuisã se aprindã dacã presiunea scadesub aproximativ 275 mmHg. Dacã þineþipedala apãsatã, sistemul de frânare vafolosi rezerva de presiune ºi va opriautomobilul. Aceastã rezervã se re-duce semnificativ la fiecare eliberare apedalei. Vehiculul poate fi oprit ºi fãrãservoasistare, dat pedala se va apãsamult mai greu ºi distanþa de frânare vacreºte semnificativ. Dacã lampa seaprinde în timpul mersului, ar trebui sã

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1564

1ECHIPAMENTE

65

B270A01A-GAT

AVERTIZOR SONOR UZURÃPLÃCUÞE FRÂNÃ(dacã existã în dotare)

În cazul în care este necesarã înlocuireaplãcuþelor de frânã faþã, indicatorii deuzurã ai acestora provoacã un zgomotstrident. Sunetul poate apãrea ºidispãrea sau se poate auzi în timpulmersului. Se poate auzi ºi la apãsareaputernicã a pedalei de frânã. Dacãplãcuþele de frânã nu sunt înlocuite,discurile de frânã se vor uza prematur.Mergeþi imediat la dealerul Hyundai.

GRUP DE INSTRUMENTE

!

B280A01A-AAT

INDICATOR NIVELCOMBUSTIBIL

Acul indicatorului indicã nivelulaproximativ de combustibil din rezervor.Capacitatea rezervorului de combustibilse poate gãsi în capitolul 9.

B290A02A-AAT

INDICATOR TEMPERATURÃLICHID RÃCIRE

AVERTISMENT:Nu scoateþi niciodatã buºonulradiatorului dacã motorul este cald.Lichidul de rãcire este presurizat ºipoate þâºni ºi provoca arsuri grave.Înainte de a scoate capaculradiatorului, aºteptaþi ca motorul sãse rãceascã.

HHP2080 HHP2081

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1565

1ECHIPAMENTE

66

!B330A01L-AAT

TUROMETRU

Turometrul indicã turaþia motorului înrotaþii pe minut (rpm).

Motor pe benzinã ATENÞIE:Nu turaþi motorul pânã când aculturometrului intrã în zona roºie. Acestlucru poate cauza defecþiuni graveale motorului ºi poate anula garanþiamaºinii.

B330A01HP

HHP2078

Motor diesel

Acul indicatorului trebuie sã fie poziþionatîn intervalul normal. Dacã se miºcãcãtre „H“ (fierbinte), trageþi imediat pedreapta ºi opriþi motorul. Deschideþicapota motorului ºi dupã ce acesta s-arãcit verificaþi nivelul lichidului de rãcireºi cureaua de transmisie. Dacã bãnuiþio defecþiune, verificaþi de urgenþãsistemul de rãcire la dealerul Hyundai.

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1566

1ECHIPAMENTE

67

B300A01Y-GAT

VITEZOMETRUMotor pe benzinã

B300A01HP

B300A02HP

Motor diesel (2,5 TCI)

Vitezometrul este calibrat în kilometripe orã sau mile pe orã.

B310A02HP-GAT

KILOMETRAJ/CONTOR DEPARCURSKilometraj

B300A03HP

Motor diesel (2,9 CRDi)

Kilometrajul digital înregistreazãdistanþa totalã parcursã în kilometri saumile ºi ajutã la respectarea intervalelorde revizie periodicã.Este normal ca kilometrajul unui vehiculnou sã arate mai puþin de 50 km.

NOTÃ:Orice modificare adusãkilometrajului poate anula garanþia.

B310A01HP

Contor de parcurs

Kilometraj

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1567

1ECHIPAMENTE

68

Contorul de parcurs înregistreazãdistanþa a douã cãlãtorii în kilometri saumile.

TRIP A: prima distanþã parcursã de laînceputul cãlãtoriei ºi pânã la primadestinaþie.

TRIP B: a doua distanþã parcursã de laprima destinaþie ºi pânã la destinaþiafinalã.

Dacã butonul de resetare este apãsatmai mult de o secundã, contorul deparcurs se va reseta.

B310A03HP

B310A02HP

Contor de parcurs

La apãsarea scurtã a butonului deresetate situat sub vitezometru cândcontactul este cuplat, se va afiºasecvenþa urmãtoare:

Buton deresetare

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1568

1ECHIPAMENTE

69MULTIMETRU

B990A01HP-GAT

(dacã existã în dotare)

1. Ceas digital2. Busolã cu azimut3. Altimetru/altimetru relativ/barometru4. Buton reglare azimut5. Buton sus

6. Buton jos7. Afiºaj ºosea în funcþie de vitezã

vehicul8. Buton conversie mod9. Buton luminã

B990B02HP-GAT

CUM SE REGLEAZÃMULTIMETRULRol buton

Buton

Mod

(Sus), (Jos)

Luminã

Reglare

Rol

(apãsaþi-l mai puþin de 2 s.)Selectare mod reglare ceas(apãsaþi-l mai mult de 2 s.)

Corectare altimetruSetare la 0 altitudineReglare ceasPornire/oprire iluminare

Selectare mod corectareindicator azimut

HHP2189

Altimetru Altimetru relativ

Barometru

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1569

1ECHIPAMENTE

70

B990C01HP-GAT

BUSOLÃ ELECTRICÃ, CUAZIMUT

Aceastã busolã afiºeazã 16 azimuturi,în funcþie de direcþia de deplasare ºi deunghiul unei gradaþii (22,5°).

NOTÃ:La prima cãlãtorie sau dacã s-adeconectat bateria, corectaþiindicatorul azimutului înainte de aporni la drum.

Corectare indicator azimut

Este necesarã pentru a corecta decalajuldintre azimutul senzorului de magne-tism ºi azimutul afiºat în funcþie depoziþia vehiculului.

Cum se corecteazã indicatorulazimutului

1. Dacã þineþi apãsat butonul „ADJ“ maipuþin de 3 secunde, indicatorulazimutului va începe sã clipeascã.

2. Aveþi la dispoziþie 128 de secundepentru a efectua un cerc complet cuautomobilul.

3. Dupã terminarea rotaþiei, indicatorulazimutului nu va mai clipi ºi decalajulse va anula.

NOTÃ:Este normal ca azimutul sã nu fieafiºat corect în unele locuri (tuneluri,parcãri subterane, garaj la subsol, înapropierea unui transformator de

B990D01HP-GAT

ALTIMETRU

Altimetrul este acþionat de presiuneaatmosfericã. Variaþia de presiune aaerului este convertitã în altitudine faþãde nivelul mãrii, cu gradaþie din 50 în 50de metri (0 metri înseamnã 1013,25hpa).Se pot mãsura altitudini între 0~2.800m. Dacã altitudinea este mai micã de50m, se afiºeazã 0 m.

Busolã cu azimut

HHP2191

tensiune, etc.). Dupã pãrãsireaacestor zone, azimutul afiºat va fi celcorect.

HHP2194

HHP2190

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1570

1ECHIPAMENTE

71

Corectare altitudine

Datoritã variaþiei de presiune la nivelulmãrii, altitudinea afiºatã poate variachiar ºi în cazul aceluiaºi loc. Aceastãeroare se poate corecta în intervalul±300m prin apãsarea butoanelor„ (sus)“, „ (jos)“, conform indicaþiilordin tabelul de mai jos.

Altitudine

Creºte cu 50 m

Creºte cu 50 m

Scade cu 50 m

Scade cu 50 m

Buton

(Sus)

(Jos)

Timp de apãsare

Mai puþin de 0,5 s.

Mai mult de 0,5 s.

Mai puþin de 0,5 s.

Mai mult de 0,5 s.

B990E01HP-GAT

ALTIMETRU ORIENTATIV

Altimetrul orientativ se foloseºte dacãdoriþi sã aflaþi altitudinea unui anumitloc. Se afiºeazã prin comparareaaltitudinii unui anumit loc cu altitudineacurentã a vehiculului.Dacã se apasã butonul „MODE“ (mod)pentru mai puþin de douã secunde, seselecteazã modul altimetru orientativ.

1. Apãsaþi simultan pentru mai mult deo secundã butoanele „ (sus)“ ºi„ (jos)“, pentru a reseta la 0altitudinea curentã.

2. Altitudinea afiºatã reprezintãdiferenþa între punctul de plecare ºicel de sosire.

HHP2195

Dacã doriþi sã aflaþi diferenþa dealtitudine între punctul de plecare ºicel de sosire:

HHP2196

Sosire

Plecare

Diferenþa de altitudineîntre sosire ºi plecare: 1000 m

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1571

1ECHIPAMENTE

72

B990F01HP-GAT

BAROMETRU

Intervalul de mãsurare al presiuniiatmosferice este între 720 hpa ºi 1.045hpa. (valoarea minimã este 1hpa)Dacã se apasã butonul „MODE“ (mod)pentru mai puþin de douã secunde înmodul „Altimetru relativ“, pe ecran seva afiºa presiunea atmosfericã.

B990G01HP-GAT

CEAS DIGITAL

Dacã se apasã butonul „MODE“ (mod)pentru mai mult de 2 secunde, seafiºeazã modul pentru reglarea orei.

Cum se regleazã ora

1. Apãsaþi scurt butonul MODE (mod)în modul reglare orã ºi astfel sepoate regla minutul. Dacã mai apãsaþio datã scurt butonul „MODE“ (mod),se poate regla ora.

2. Când afiºajul clipeºte, reglaþi ora prinapãsarea butoanelor “ (SUS)”sau „ (JOS)“.

3. Dupã reglarea orei, apãsaþi butonul„MODE“ (mod) pentru mai mult de 2secunde ºi modul pentru reglareaorei se va anula.

B990H01HP-GAT

AFIªAJ ªOSEA ÎN FUNCÞIE DEVITEZÃ VEHICUL

Indicatorul de afiºare ºosea clipeºte înfuncþie de viteza vehiculului.

Vitezã vehiculSub 2,8 km/h2,8 ~ 40 km/h41 ~ 60 km/h61 ~ 80 km/h

81 ~ 100 km/hPeste 100 km/h

Interval clipirePermanent1 secundã

0,8 secunde0,5 secunde

0,3 secunde0,2 secunde

HHP2193 HHP2198

HHP2199

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1572

1ECHIPAMENTE

73MANETÃ LUMINI

B340A01A-AAT

MANETÃ MULTIFUNCÞIONALÃFARURI ªI SEMNALIZATOAREAcþionare semnalizare

Miºcarea în jos a manetei acþioneazãsemnalizatoarele de pe partea stângã.Miºcarea în sus a manetei acþioneazãsemnalizatoarele de pe partea dreaptã.Dupã terminarea manevrei, manetarevine automat în poziþia centralã ºisemnalizatoarele se opresc. Dacãoricare din lãmpi clipeºte mai rapiddecât în mod obiºnuit, dacã se aprindeºi nu clipeºte sau dacã nu se aprindedeloc, înseamnã cã sistemul desemnalizare este defect. Verificaþi casiguranþele ºi becurile sã nu fie arsesau consultaþi dealerul Hyundai.

B340B01A-AAT

Schimbare bandã

Pentru a indica schimbarea benzii demers, miºcaþi maneta în sus sau în jospânã la acþionarea semnalizatoarelor.La eliberare, maneta revine automat înpoziþia centralã.

B340C03L-AAT

Buton faruri

Pentru aprinderea farurilor, rotiþi capãtulmanetei multifuncþionale. Prima poziþieaprinde poziþiile ºi luminile de pe planºade bord. A doua poziþie aprinde farurile.

NOTÃ:Pentru a aprinde farurile, trebuiecuplat contactul.

HHP2099 HHP2094

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1573

1ECHIPAMENTE

74

B340E01A-AAT

Semnalizare cu farurile

Pentru a semnaliza cu farurile, trageþide manetã ºi eliberaþi-o. Se poatesemnaliza cu farurile chiar dacã nu estecuplat contactul.

HHP2098

B340F01A-GAT

Lumini de zi(dacã existã în dotare)

Vehiculul Hyundai este echipat cu luminide zi. Luminile de zi folosesc laîmbunãtãþirea vizibilitãþii în trafic. Elesunt proiectate sã rãmânã aprinsecontinuu când motorul merge, chiardacã butonul faruri este în poziþia „OFF“(stins). Dacã se trage frâna de mânã,luminile de zi se vor stinge.

B340D01A-AAT

Fazã lungãStingere automatã poziþii

Dacã la finalul cãlãtoriei nu stingeþipoziþiile, acestea se vor stinge automatla deschiderea uºii ºoferului.Pentru a le aprinde din nou trebuie sãcuplaþi contactul.

Pentru a aprinde faza lungã, împingeþimaneta. În acelaºi timp, pe planºa debord se va aprinde lampa de controlfazã lungã. Pentru fazã scurtã trageþimaneta.

HHP2097

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1574

1ECHIPAMENTE

75BUTON LUMINI DE CEAÞÃ

B360B01Y-AAT

Buton faruri de ceaþã

Pentru a aprinde farurile de ceaþã, apãsaþibutonul. Se aprind dacã butonul faruriloreste în poziþia 1 sau 2.

B360A01HP-GAT

Buton lampã de ceaþã(dacã existã în dotare)

Pentru a aprinde lãmpile de ceaþã,apãsaþi butonul. Se aprind dacã butonulfarurilor este în poziþia 2 sau dacãbutonul pentru faruri de ceaþã esteapãsat ºi contactul este cuplat.

HHP2100

B360A01HP

MANETÃ ªTERGÃTOARE ªISPÃLÃTOR PARBRIZ

B350A01A-AAT

Butonul ºtergãtoarelor are 3 poziþii:

1. Funcþionare intermitentã2. Frecvenþã redusã3. Frecvenþã mare

NOTÃ:Pentru a preveni defectareaºtergãtoarelor, nu încercaþi sã ºtergeþiacumulãri masive de zãpadã saugheaþã. Zãpada ºi gheaþa acumulatetrebuie înlãturate manual. Dacãstratul de zãpadã sau gheaþã estesubþire, pentru a topi zãpada saugheaþa, înainte de folosireaºtergãtoarelor porniþi încãlzirea înmodul de dezgheþare.

HHP2101

1

2

3

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1575

1ECHIPAMENTE

76

HHP2104

B350C01O-AAT

Funcþionare intermitentãreglabilã

Pentru a folosi intermitent ºtergãtoarele,poziþionaþi maneta în poziþia „INT“. Înacest fel, intervalul dintre ºtergeri poatefi variat între aproximativ 1 ºi 18secunde prin rãsucirea inelului dereglare a frecvenþei. Intervalul dintreºtergeri variazã ºi în funcþie de vitezavehiculului.

HHP2102

B350B01O-GAT

Acþionare spãlãtor parbriz

Pentru a folosi spãlãtorul de parbriz,trageþi de manetã spre volan. Cândmaneta este acþionatã, ºtergãtoareletrec automat de douã ori peste parbriz.Spãlãtorul continuã sã funcþioneze pânãla eliberarea manetei.

NOTÃ:o Nu acþionaþi spãlãtorul mai mult

de 15 secunde o datã sau dacãrezervorul acestuia este gol.

o Înainte de folosirea ºtergãtoarelorîn condiþii de îngheþ, verificaþi dacãlamele acestora nu sunt îngheþateºi lipite de parbriz.

HHP2103

o În zone unde apa îngheaþã întimpul iernii, folosiþi lichid spe-cial antigel de spãlare parbriz.

Pe timp de ceaþã

Dacã pe timp de ceaþã se doreºte osingurã trecere a ºtergãtorului peparbriz, miºcaþi maneta în sus.

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1576

1ECHIPAMENTE

77

B390A01E-AAT

Buton ºtergãtor ºi spãlãtorlunetã

1. : Dupã ce se pulverizeazã lichidde spãlare pe lunetã, ºtergãtorultrece de trei ori.

2.OFF3.INT: Intervalul între ºtergeri este de

5 secunde.4.ON : ªtergãtorul lunetei funcþioneazã

continuu.5. :Dacã inelul este în aceastã

poziþie, ºtergãtorul acþioneazãºi luneta este spãlatã.

HHP2108

NOTÃ:Nu acþionaþi spãlãtorul continuu maimult de 15 secunde sau dacãrezervorul acestuia este gol, deoarecesistemul s-ar putea defecta. Nuacþionaþi ºtergãtorul dacã luneta esteuscatã; aceasta s-ar putea zgâria ºilama ºtergãtorului se va uza prematur.Nu acþionaþi spãlãtorul dacãrezervorul nu conþine lichid.

BUTON AVARII

B370A01A-AAT

Avariile trebuie folosite când opriþimaºina într-un loc periculos. Dacãtrebuie sã opriþi de urgenþã, trageþi pedreapta ºi pãrãsiþi cât mai mult posibilcarosabilul.Avariile se aprind prin apãsareabutonului. Aceasta face ca toatesemnalizatoarele sã clipeascã. Avariilefuncþioneazã chiar dacã cheia nu esteîn contact.Pentru a opri avariile, apãsaþi din noubutonul.

B370A01HP

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1577

1ECHIPAMENTE

78 CEAS DIGITAL

B400A01HP-GAT

(fãrã multimetru)

Ceasul digital dispune de cinci butoanede comandã. Rolul lor este urmãtorul:

1. ORÃ - Apãsaþi butonul „H“ pentru apotrivi ora.

2. MIN - Apãsaþi butonul „M“ pentru apotrivi minutul.

3. RESETARE - Apãsaþi butonul „S“pentru a reseta minutele ºi a uºurareglarea ceasului. La apãsareabutonului S:Între 11 : 01 ºi 11 : 29, afiºajul vaindica 11 : 00.Între 11 : 30 ºi 11 : 59, afiºajul vaindica 12 : 00.

B400A01HP

BUTON DEZABURIRELUNETÃ/PARBRIZ

!B380A02HP-AAT

(dacã existã în dotare)

La apãsarea acestui buton se activeazãsistemul de dezaburire lunetã/parbriz ºide încãlzire a oglinzilor retrovizoareexterioare. Pentru a semnalizafuncþionarea sistemului, lampa de con-trol din buton se aprinde. Pentru a oprisistemul, apãsaþi din nou butonul.Sistemul se opreºte automat dupãaproximativ 20 de minute. Pentru a-lreporni, apãsaþi din nou butonul.

ATENÞIE:Nu curãþaþi partea interioarã a lunetei/parbrizului cu materiale abrazive ºinu folosiþi o racletã pentru a îndepãrtadepunerile, deoarece astfel puteþideteriora elementele sistemului dedezgheþare.

HHP2119

NOTÃ:Pentru ca sistemul de dezaburirelunetã/parbriz sã funcþioneze, trebuiecuplat contactul.

Tip A

Tip B

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1578

1ECHIPAMENTE

79REOSTAT

4. MOD - Apãsaþi butonul „MODE“ (mod)pentru a afiºa ceasul în format 12sau 24 de ore.La folosirea modului 12 ore, o datã cuora se afiºeazã ºi simbolurile AMsau PM.

5. - La apãsarea butonului, pe LCDse afiºeazã ora; la urmãtoareaapãsare a butonului, ora va dispãreade pe afiºaj.

Dacã vehiculul este echipat cumultimetru, consultaþi pagina 1-72.

B410A01A-AAT

(dacã existã în dotare)

Prin rotirea butonului se poate reglaluminozitatea instrumentelor planºei debord.

B410A01HP

BRICHETÃ

B420A02A-AAT

Pentru ca bricheta sã funcþioneze,contactul trebuie sã fie în poziþia „ACC“sau „ON“.Pentru a folosi bricheta, împingeþi-ocomplet. Dupã încãlzirea rezistenþei,bricheta va sãri în poziþia „pregãtit“.Nu þineþi bricheta apãsatã. Rezistenþase poate deteriora ºi survine pericolulunui incendiu.Dacã bricheta trebuie înlocuitã, folosiþinumai o piesã de schimb originalãHyundai sau un echivalent aprobat.

HHP2160

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1579

1ECHIPAMENTE

80

!

Aceastã prizã de 12 V foloseºte laalimentarea accesoriilor electrice sauechipamentelor, doar dacã este cuplatcontactul sau dacã cheia este în poziþia„ACC“.

ATENÞIE:o A se folosi doar cu motorul pornit

ºi a se scoate ºtecherul din prizãdupã folosire. Folosirea cumotorul oprit sau folosirea pe operioadã îndelungatã poateprovoca descãrcarea bateriei.

o Nu folosiþi priza pentru alimentareaaccesoriilor electrice sauechipamentelor care nufuncþioneazã cu o tensiune de 12 V.

o În momentul conectãrii la prizã,unele echipamente pot provocainterferenþe electronice. Acesteapot provoca distorsiuni alesistemului audio ºi funcþionareadefectuoasã a altor dispozitive sausisteme electronice alevehiculului.

PRIZÃ

! ATENÞIE:Nu conectaþi la brichetã alteechipamente sau accesorii electricedecât piesele originale Hyundai.

B500D08HP-AAT

(dacã existã în dotare)

HHP2162

HHP2161

Prizele sunt amplasate în partea dinfaþã a consolei centrale ºi în portbagaj.O prizã este amplasatã în spateleconsolei centrale.

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1580

1ECHIPAMENTE

81SCRUMIERÃ

B430A01HP-GAT

Scrumierã faþã

Scrumiera faþã se deschide prinapãsarea ºi eliberarea capacului.Pentru a o scoate în vederea golirii saucurãþãrii, desprindeþi recipientul metalicde capacul scrumierei. Nu încercaþi sãscoateþi tot ansamblul capaculuiscrumierei, deoarece acesta s-ar puteadeteriora. Ridicaþi doar recipientulmetalic ºi scoateþi-l. Pentru a-l monta,amplasaþi-l în poziþia corespunzãtoareºi apãsaþi-l în jos ºi înainte pentru a-lfixa pe capac. Lampa scrumierei se vaaprinde doar la aprinderea luminilorvehiculului.

HHP2167

B440A01E-AAT

Scrumierã spate

Scrumiera spate se deschide printragere de partea superioarã. Pentru a oscoate în vederea golirii sau curãþãrii,apãsaþi pe clema tensionatã din inte-rior, ridicaþi scrumiera ºi trageþi.

HHP2168

SUPORT PAHARE

!

B450A02O-GAT

Suport pahare faþã

Suportul pentru pahare faþã esteamplasat pe consola centralã ºifoloseºte la susþinerea dozelor ºipaharelor.

AVERTISMENT:o Folosiþi cu atenþie suporturile

pentru pahare. Lichidele foartefierbinþi pot rãni pasagerii. Lichidelevãrsate pot deteriora tapiþeria ºipiesele sistemului electric.

o Nu amplasaþi alte obiecte însuportul pentru pahare. În caz deaccident sau frânare bruscãacestea pot fi proiectate ºi potprovoca rãnirea pasagerilor.

HHP2177

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1581

1ECHIPAMENTE

82

!

B450B01HP-GAT

Suport pahare spate (tip B)(dacã existã în dotare)

Suportul pentru pahare spate esteamplasat pe cotiera spate ºi foloseºtela susþinerea dozelor ºi paharelor.Suportul pentru pahare spate seutilizeazã prin deschiderea capaculuicotierei.

AVERTISMENT:Nu amplasaþi alte obiecte în suportulpentru pahare. În caz de accidentsau frânare bruscã acestea pot fiproiectate ºi pot provoca rãnireapasagerilor.

B450B01HP

!B450C01HP-GAT

Suport pahare spate (tip A)

Suportul pentru pahare spate esteamplasat în spatele consolei centraleºi foloseºte la susþinerea dozelor ºipaharelor. Suportul pentru pahare spatese utilizeazã prin apãsarea butonului deblocare.

HHP2178

AVERTISMENT:o Folosiþi cu atenþie suporturile

pentru pahare. Lichidele foartefierbinþi pot rãni pasagerii.Lichidele vãrsate pot deterioratapiþeria ºi piesele sistemului elec-tric.

o Nu amplasaþi alte obiecte însuportul pentru pahare. În caz deaccident sau frânare bruscãacestea pot fi proiectate ºi potprovoca rãnirea pasagerilor.

ATENÞIE:Dacã nu se foloseºte sau înainte derabatarea banchetei, închideþisuportul pentru pahare spate, pentrua preveni deteriorarea acestuia.

!

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1582

1ECHIPAMENTE

83SUPORT PENTRU MONEZI PARASOLAR

B470A01HP-AAT

(dacã existã în dotare)

Parasolarul se poate deschide ºi închideprin glisare înainte ºi înapoi, atuncicând trapa este închisã. Dacã sedeschide trapa, parasolarul se vadeschide automat, dar trebuie închismanual.

HHP2023

! AVERTISMENT:Nu reglaþi trapa în timpul mersului.

B505D01HR-GAT

Acest suport se foloseºte la depozitareamonezilor.

HHP2173

B460B01HP-GAT

Deschidere ºi închidere trapã

Trapa poate fi acþionatã electric. Laapãsarea butonului „Open“ (deschidere),trapa de acoperiº se deschide complet;pentru a opri miºcarea trapei, apãsaþioricare din butoanele de deschidere,închidere, sus, jos.

B460B01HP

TRAPÃ DE ACOPERIª

B460A01S-AAT

(dacã existã în dotare)

Trapa poate fi acþionatã doar dacã estecuplat contactul.

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1583

1ECHIPAMENTE

84

B460D01HP-GAT

Acþionare manualã trapã deacoperiº

ATENÞIE:Când canelura este pe direcþie faþã-spate, scoateþi capacul. Altfel,ghidajele capacului s-ar putea rupe.

!

Dacã trapa nu poate fi acþionatã elec-tric:

1. Folosind o ºurubelniþã cu cap plat,scoateþi capacul rotund situat în faþapanoului de pe plafon.

HHP2021

!

! AVERTISMENT:o Nu închideþi trapa dacã între

geamul ºi cadrul trapei se aflãorice parte a corpului unuipasager, deoarece acesta s-arputea rãni.

o Nu scoateþi niciodatã mâna saucapul prin trapã dacã aceasta estedeschisã.

ATENÞIE:o Nu deschideþi trapa în condiþii de

temperaturã scãzutã sau dacã esteacoperitã cu zãpadã sau gheaþã.

o Curãþaþi periodic praful acumulatpe ºinele de ghidare.

B460C01S-AAT

Înclinare trapã de acoperiº

Trapa se poate înclina prin apãsareabutonului „UP“ (sus), dacã trapa esteînchisã. Pentru a opri miºcarea trapei,eliberaþi butonul. Pentru închidere,apãsaþi butonul „DOWN“ (jos).

NOTÃ:Dupã spãlare sau dupã ploaie,ºtergeþi apa înainte de a acþiona trapa.

B460C01HP

Pentru închidere, apãsaþi butonul„CLOSE“ (închidere). Pentru a oprimiºcarea trapei, eliberaþi butonul.

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1584

1ECHIPAMENTE

85PLAFONIERÃ

B480B01Y-AAT

Spot pentru lecturã

Pentru a aprinde ºi stinge lampa, apãsaþibutonul. Lampa furnizeazã un fasciculluminos folosit pentru citirea hãrþii petimp de noapte sau pentru lecturãindividualã.

B480B01HP2. Introduceþi cheia cu cap hexagonal

în locaº. Aceastã cheie se aflã întorpedo.

3. Rotiþi cheia spre dreapta pentru adeschide sau spre stânga pentru aînchide trapa de acoperiº.

HHP2022

B490A03Y-AAT

Plafonierã

Plafoniera dispune de trei butoane.Acestea sunt:

o DOOR (uºã)

În poziþia „DOOR“ (uºã), plafoniera seaprinde la deschiderea oricãrei uºi,indiferent de poziþia cheii în contact.Plafoniera se stinge treptat dupã 6 desecunde de la închiderea uºii.

HHP2115

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1585

1ECHIPAMENTE

86

B500B01HP-DAT

COMPARTIMENT DEDEPOZITARE

Compartimentul de depozitare sedeschide prin tragere de capac. Sefoloseºte pentru depozitarea obiectelormici.

HHP2174

COMPARTIMENT DEDEPOZITARE

!

!

B500A01A-AAT

TORPEDO

AVERTISMENT:Capacul torpedoului trebuie sã fieînchis în timpul mersului, pentru aevita riscul de rãnire în caz de acci-dent sau de oprire bruscã.

o Pentru a deschide torpedoul, trageþide mâner.

o ON (aprins)

În poziþia „ON“ (aprins), plafonierarãmâne aprinsã permanent.

ATENÞIE:Dacã vehiculul staþioneazã, nu lãsaþibutonul în aceastã poziþie timpîndelungat.

o OFF (stins)

În poziþia „OFF“ (stins), plafonierarãmâne stinsã chiar ºi la deschidereaunei uºi.

HHP2169

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1586

1ECHIPAMENTE

87

!

COMPARTIMENTCONSOLÃ CENTRALÃ

B505A01HP-GAT

Compartiment consolã centralã

Compartimentul de depozitare de pe consolacentralã se foloseºte pentru depozitareacasetelor ºi a articolelor de micidimensiuni.Pentru a folosi compartimentul,apãsaþi butonul (1) sau (2) ºi ridicaþi capacul.

AVERTISMENT:Capacul compartimentului dedepozitare trebuie sã fie închis întimpul mersului, pentru a evita risculde rãnire în caz de accident sau deoprire bruscã.

HHP2170

HHP2171

(2)

(1)

B505B01HP-GAT

Cotierã consolã centralã

Pentru a folosi cotiera de pe consolacentralã, apãsaþi butonul de blocare-deblocare.

NOTÃ:Dacã nu se foloseºte, fixaþi-o prinapãsarea butonului ºi împingerea înjos a cotierei.

HHP2172

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1587

1ECHIPAMENTE

88

B510B01Y-AAT

Tip electric (dacã existã în dotare)

B510B01HP

Oglinzile retrovizoare exterioare se potregla în poziþia doritã prin intermediulbutonului de reglare.Acest buton comandã ambele oglinzi.

OGLINDÃ RETROVIZOAREEXTERIOARÃ

B510A01A-AAT

Tip manual

Pentru un confort îmbunãtãþit, oglinzileretrovizoare exterioare se pot regla dela distanþã. Oglinzile sunt acþionate dela maneta de reglare situatã în colþul dinfaþã al geamului.Pentru o bunã vizibilitate în spate,verificaþi întotdeauna poziþia ambeloroglinzi înainte de a porni la drum. Lautilizare, fiþi întotdeauna atent laaprecierea distanþei pânã la vehiculeledin spate sau din lateral.

B510A01HP

ATENÞIE:Dacã oglinda este blocatã de gheaþã,nu încercaþi sã o deblocaþi prinfolosirea manetei de reglare sautrãgând de geamul acesteia. Folosiþiun spray special de dezgheþare (nuantigel) pentru a dezgheþamecanismul sau deplasaþi vehicululîntr-un loc încãlzit.

!

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1588

1ECHIPAMENTE

89

Pentru a regla poziþia uneioglinzi:

1. Miºcaþi butonul spre dreapta saustânga pentru a activa mecanismulde reglare a oglinzii corespunzãtoare.

2. Reglaþi oglinda prin apãsareabutonului corespunzãtor, conformindicaþiilor din imagine.

B510B02HP

ATENÞIE:o Nu acþionaþi butonul continuu

pentru o perioadã prea lungã detimp.

o Curãþarea gheþii de pe suprafaþaoglinzii poate provoca deteriorãriiremediabile. Pentru a îndepãrtagheaþa folosiþi un burete, o cârpãmoale sau substanþã de dezgheþataprobatã.

!

!AVERTISMENT:

Fiþi atenþi când apreciaþi mãrimeasau distanþa la care se aflã un obiectvizibil în oglinda exterioarã de pepartea pasagerului. Aceasta esteconvexã ºi prezintã o suprafaþãcurbatã. Orice obiect vizibil în aceastãoglindã este mai aproape decât parea fi.

B510D02HP-GAT

SISTEM ÎNCÃLZIRE OGLINDÃRETROVIZOARE EXTERIOARÃ(dacã existã în dotare)

Sistemul de încãlzire a oglinzilorretrovizoare exterioare este acþionat ladezgheþarea lunetei/parbrizului. Pentrua încãlzi oglinzile retrovizoareexterioare, apãsaþi butonul pentrudezgheþarea lunetei/parbrizului. Geamuloglinzii se va încãlzi ºi va oferi ovizibilitate îmbunãtãþitã pe vremenefavorabilã. Pentru a opri sistemul deîncãlzire, apãsaþi din nou butonul.Sistemul se opreºte automat dupãaproximativ 20 de minute.

HHP2119

Tip A

Tip B

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1589

1ECHIPAMENTE

90 OGLINDÃ RETROVIZOAREINTERIOARÃ DE ZI/NOAPTE

B520A01A-AAT

Vehiculul Hyundai este echipat cuoglindã retrovizoare interioarã de zi/noapte. Poziþia „noapte“ este selectatãtrãgând de maneta de sub oglindã. Înpoziþia „noapte“ se reduce strãlucireafarurilor automobilelor din spate.

HHP2071

!

B510C01A-AAT

RABATARE OGLINZIRETROVIZOARE EXTERIOARE

Pentru a rabata oglinzile retrovizoare,apãsaþi-le.Oglinzile retrovizoare exterioare serabateazã pentru a facilita parcarea înspaþii înguste.

AVERTISMENT:Nu reglaþi ºi nu rabataþi oglinzileretrovizoare exterioare în timpulmersului. Existã pericolul de a pierdecontrolul asupra vehiculului ºi deaccident cu urmãri precum decesul,rãnirea gravã sau pierderi materiale.

B515A01HP-GAT

(dacã existã în dotare)

Oglinda suplimentarã de pe parteadreaptã îmbunãtãþeºte vizibilitatea înspate.

HHP2074

OGLINDÃ RETROVIZOARESUPLIMENTARÃ

HHP2076

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1590

1ECHIPAMENTE

91FRÂNÃ DE MÂNÃ

B530A01A-AAT

Trageþi întotdeauna frâna de mânãînainte de a pãrãsi automobilul. Dacãcontactul este cuplat sau în poziþia„START“, se va aprinde lampa de con-trol frânã de mânã. Înainte de a porni ladrum, asiguraþi-vã cã frâna de mânãeste complet eliberatã ºi cã lampa estestinsã.

o Pentru a acþiona frâna de mânã,trageþi complet levierul.

o Pentru a elibera frâna de mânã, trageþilevierul ºi apãsaþi butonul. Þineþibutonul apãsat ºi eliberaþi frâna demânã.

B530A01HP

B520B02O-GAT

Tip electric (dacã existã în dotare)

Oglinda retrovizoare interioarã de zi/noapte de tip electric controleazãautomat lumina perceputã de la farurilevehiculului din spate.

1. La apãsarea butonului seanuleazã funcþia de închidereautomatã la culoare, iar LED-ul destare de culoare verde se stinge.

2. La apãsarea butonului încã o datã,se activeazã funcþia de închidereautomatã la culoare, iar LED-ul destare de culoare verde se aprinde.

NOTÃ:Funcþia se reseteazã ºi se activeazã oride câte ori vehiculul este pornit.

HLZ2068-1

HAYON

!

B540A01FC-GAT

AVERTISMENT:La drum, hayonul trebuie întotdeaunaînchis. Dacã este deschis, gazele deeºapament pot pãtrunde în interiorulvehiculului ºi pot provoca boli gravesau decesul pasagerilor. Consultaþiavertismentele suplimentare de lapagina 2-2.

B530A01HP

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1591

1ECHIPAMENTE

92 PORTBAGAJ

B540C01HP-GAT

Lampã portbagaj

Lampa din portbagaj dispune de unîntrerupãtor cu 3 poziþii. Acestea sunt:

o În poziþia „MIDDLE“ (mijloc), lampadin portbagaj se aprinde ladeschiderea hayonului ºi se stinge laînchiderea acestuia.

o În poziþia „ON“ (aprins), plafonierarãmâne aprinsã permanent.

o În poziþia „OFF“ (stins), lampa rãmânestinsã permanent.

HHP2117

MAGAZIE DE CD-URI

o Hayonul se poate bloca ºi deblocade la cheie.

o Hayonul se deschide prin tragere demâner ºi apoi prin ridicare.

o Pentru închidere, coborâþi hayonul ºiapãsaþi-l pânã se blocheazã. Pentrua vã asigura cã este bine închis,trageþi din nou de mânerul exterior.

B800A01HP-AAT

(dacã existã în dotare)

Magazia de CD-uri este situatã în parteadreaptã a portbagajului. Sistemulpermite stocarea a maximum 8 CD-uri.Pistele se pot selecta fãrã schimbareadiscurilor. Deschideþi capacul magazieiºi introduceþi maxim 8 CD-uri. Amplasaþiapoi schimbãtorul de CD-uri în magazie.Sistemul se poate acþiona de la bordulvehiculului.

NOTÃ:Magazia se poate scoate doar dacãeste cuplat contactul.

HHP2185

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1592

1ECHIPAMENTE

93

!

!B540D02HP-DAT

Plasã de amarare

Unele obiecte se pot fixa cu ajutorulacestei plase.Pentru a preveni alunecarea obiectelor,folosiþi plasa de amarare amplasatã pepodeaua portbagajului.

ATENÞIE:Pentru a preveni deteriorãrilemateriale ºi ale vehiculului, trebuieacordatã o atenþie specialã latransportul obiectelor fragile sauvoluminoase.

AVERTISMENT:Evitaþi contactul cu ochii. NUstrângeþi prea tare. NU vã apropiaþicu nici o parte a corpului de zona încare se aflã plasa de amarare. NUfolosiþi plasa dacã aceasta este uzatãsau deterioratã vizibil.

HHP2180

COPERTINÃ PORTBAGAJ

B640A01S-AAT

(dacã existã în dotare)

Pentru a o folosi, trageþi copertina dinretractor ºi prindeþi-o conform indicaþiilordin imagine.

B640A01HP

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1593

1ECHIPAMENTE

94

! ATENÞIE:o Traversele trebuie poziþionate în

poziþiile corespunzãtoare înaintede amplasarea bagajelor peportbagajul de acoperiº.

o Dacã automobilul este echipat cutrapã de acoperiº, nu transportaþiobiecte care ar putea împiedicafuncþionarea acesteia.

o La transportul bagajelor peportbagajul de acoperiº, trebuierespectate urmãtoarelespecificaþii.

o Transportul a mai mult de 34 kg(75 lb) pe portbagajul de acoperiºpoate duce la deteriorareavehiculului.La transportul obiectelorvoluminoase, aveþi grijã ca acesteasã nu atârne în spatele sau înpãrþile laterale ale vehiculului.

PORTBAGAJDE ACOPERIª

34 kg (75 lb)DISTRIBUITE

UNIFORM

PORTBAGAJ DE ACOPERIª

B650A01S-AAT

Precauþii legate de depozitare

1. Nu amplasaþi obiecte pe copertinaportbagajului. Acestea ar putea fiproiectare în habitaclu ºi ar putearãni pasagerii în caz de frânare bruscãsau de accident.

2. Pentru a reduce consumul decombustibil, nu transportaþi articoleinutile.

3. Nu permiteþi persoanelor sãcãlãtoreascã în portbagaj. Acestatrebuie folosit doar pentru depozitareabagajelor.

4. Încercaþi sã menþineþi echilibrulvehiculului ºi repartizaþi greutateacât mai în faþã posibil.

B630A01HP-GAT

(dacã existã în dotare)

Dacã vehiculul este echipat cu portbagajde acoperiº, se pot transporta obiectepe pavilion. Pentru o bunã fixare abagajelor, cele douã traverse (1) se potmiºca înainte-înapoi. Solicitaþi ajutor ºiþineþi apãsate butoanele de blocare aleºinei (2); amplasaþi traversele în poziþiadoritã.La eliberarea butoanelor, traversele seblocheazã automat.

HHP2181

(1)

(2)

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1594

1ECHIPAMENTE

95STOP SUPLIMENTARFRÂNÃ

o Pentru a preveni deteriorarea saupierderea încãrcãturii în timpulmersului, verificaþi frecvent pentrua vã asigura cã articolele sunt bineprinse de portbagajul de acoperiº.

o Conduceþi cu vitezã moderatã.o Depãºirea sarcinii admise de

portbagajul de acoperiº poarepericlita stabilitatea vehiculului.

B550A01A-AAT

(dacã existã în dotare)

Pe lângã lãmpile de stop montate jos pefiecare parte a maºinii, lampasuplimentarã montatã în centrul luneteise aprinde simultan cu acestea atuncicând puneþi frânã.

B550A01HP

MANETÃ DESCHIDERECAPAC REZERVOR

B560A02HP-GAT

Capacul buºonului rezervorului se poatedeschide din interiorul vehiculului, printragerea manetei amplasate în parteadreaptã a planºei de bord, sub volan.

NOTÃ:Dacã capacul buºonului nu sedeschide deoarece este acoperit cugheaþã, loviþi-l uºor sau împingeþi-lpentru a sparge gheaþa ºi eliberaþi-l.Nu forþaþi deschiderea capacului.Dacã este nevoie, folosiþi un sprayspecial de dezgheþare (nu antigel)sau deplasaþi vehiculul într-un locîncãlzit ºi aºteptaþi sã se topeascãgheaþa.

B560A01HP

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1595

1ECHIPAMENTE

96

! AVERTISMENT:Vaporii de benzinã sunt periculoºi.Opriþi întotdeauna motorul înaintede realimentare ºi feriþi zonabuºonului de scântei sau foc. Dacãbuºonul de benzinã trebuie înlocuit,folosiþi o piesã de schimb originalã.Dacã deschideþi buºonul rezervoruluicând afarã este cald, se poate auzi unºuierat uºor. Acesta este normal ºinu trebuie sã vã îngrijoreze.Rotiþi uºor buºonul rezervorului defiecare datã când îl deschideþi.

HHP2015-D

o Combustibilii auto sunt substanþeinflamabile/explozive. Larealimentare, respectaþiurmãtoarele instrucþiuni.- Înainte de a atinge pistolul de

alimentare sau buºonulrezervorului, trebuie sã vãdescãrcaþi electrostatic prinatingerea unei alte suprafeþemetalice.

- Nu intraþi în vehicul în timpulrealimentãrii. Nu folosiþi niciun instrument care ar putea sãproducã sarcinã electrostaticã.Sarcina electrostaticã poateaprinde vaporii de combustibilºi poate provoca o explozie.

- Dacã se foloseºte o canistrã,înainte de realimentare aceastatrebuie amplasatã pe pãmânt.Sarcina electrostaticã acanistrei poate aprinde vaporiide combustibil ºi poate provocaun incendiu. La realimentaretrebuie menþinut în permanenþãcontactul cu vehiculul.

- Nu folosiþi telefoane mobile înapropierea staþiei de alimentare.Curentul electric sauinterferenþele electronice

produse de aceste aparate potaprinde vaporii de combustibilºi pot provoca un incendiu.

- Opriþi întotdeauna motorul larealimentare. Scânteile produsede echipamentele electrice alemotorului pot aprinde vaporiide combustibil ºi provoca unincendiu. Dupã realimentare ºiînainte de a porni motorul,verificaþi închiderea corectã abuºonului ºi capaculuirezervorului.

- Nu fumaþi ºi nu aprindeþi þigaraîn apropierea staþiei dealimentare. Combustibilii autosunt substanþe inflamabile.

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1596

1ECHIPAMENTE

97ELIBERARE CAPOTÃ

2. Apãsaþi în lateral manetasuplimentarã de blocare ºi ridicaþicapota.

3. Ridicaþi capota cu mâna.

B570A01HP-AAT

1. Pentru a deschide capota, trageþimaneta de eliberare.

HHP2016

HHP2017

La închidere, coborâþi uºor capota ºiasiguraþi-vã cã este bine închisã.

HHP2017-1

! AVERTISMENT:o Asiguraþi-vã ca aþi închis bine

capota înainte de a porni la drum.Dacã nu este închisã, aceasta sepoate deschide în timpul mersuluicauzând pierderea totalã avizibilitãþii ºi accident.

o Nu deplasaþi vehiculul cu capotadeschisã, deoarece vizibilitateaeste redusã iar capota poate cãdeasau se poate avaria.

PARASOLAR

B580A01HP-AAT

Vehiculul Hyundai este echipat cuparasolare care asigurã ºoferului ºipasagerului o bunã vizibilitate frontalãºi lateralã. Pentru a reduce strãlucireasau a bloca razele directe de soare,trageþi parasolarul în jos.Parasolarul ºoferului este echipat cuoglindã.

NOTÃ:Pe partea din faþã a parasolarului seaflã eticheta cu informaþii utile despresistemul suplimentar de siguranþã(SRS) (dacã existã în dotare).

B580A01HP

Oglindã

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1597

1ECHIPAMENTE

98

! AVERTISMENT:Nu aºezaþi parasolarul într-o poziþieîn care sã blocheze vizibilitateaasupra traficului sau a altor obiectede pe ºosea.

CLAXONLAMPÃ DE AVERTIZAREPE UªA FAÞÃ

B620A01S-AAT

(dacã existã în dotare)

Dacã se deschide o uºã faþã, se aprindeo lampã de culoare roºie. Scopulacesteia este de a ilumina intrarea ºiieºirea din vehicul ºi de a avertizaparticipanþii la trafic.

B610A01L-GAT

Pentru a claxona, apãsaþi capacul dincentrul volanului.

B620A01HP

HHP2070

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1598

1ECHIPAMENTE

99COTIERÃ BANCHETÃ

B611A01HP-AAT

(dacã existã în dotare)

Cotiera este amplasatã în mijloculspãtarului banchetei. Pentru un plus deutilitate, aceasta include uncompartiment de depozitare ºi douãsuporturi pentru pahare.

HHP2048

SISTEM REGLARE PEÎNÃLÞIME FARURI

MANETÃ REGLAREÎNÃLÞIME VOLAN

!

B600A01HP-GAT

(dacã existã în dotare)

Pentru a regla volanul:

1. Pentru deblocare, trageþi maneta.2. Reglaþi volanul în poziþia doritã.3. Dupã reglare, eliberaþi maneta.

AVERTISMENT:Nu încercaþi sã reglaþi volanul întimpul mersului, deoarece puteþipierde controlul maºinii, ceea cepoate duce la rãnire gravã sau deces.

B340G01HP-GAT

(dacã existã în dotare)

Pentru reglarea pe înãlþime a farurilor înfuncþie de numãrul pasagerilor ºi desarcina transportatã, rotiþi butonul dereglare.Cu cât este mai mare numãrul de lapoziþia indicatorului, cu atât mai joslumineazã farurile. Reglaþi întotdeaunafarurile în poziþia corectã, altfel îi puteþiorbi pe ceilalþi participanþi la trafic.Mai jos sunt prezentate poziþiile corecte.Pentru alte sarcini decât celeenumerate mai jos, reglaþi poziþiabutonului astfel încât înãlþimea farurilorsã fie cât mai apropiatã de valorile dintabel.

B600A01HP B340G01HP

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:1599

1ECHIPAMENTE

100

B660A01S-AAT

(dacã existã în dotare)

Sistemul de control vitezã de croazierãasigurã controlul automat al vitezeipentru la mersul pe autostradã sau alteºosele necongestionate. Sistemul esteproiectat sã funcþioneze la viteze maimari de 40km/h (25 mph).

B660B01HP-AAT

Pentru a seta viteza de croazierã

1. Apãsaþi butonul principal de acþionarea sistemului. Sistemul funcþioneazã.

NOTÃ:Lampa de control vitezã de croazierãse aprinde dacã se apasã butonulprincipal de acþionare al acestuisistem (doar 2,9 CRDi).

2. Acceleraþi la viteza de croazierã doritãde peste 40km/h (25 mph).

3. Apãsaþi butonul „SET (COAST)“.

CONTROL VITEZÃ DECROAZIERÃ

B660A01HP B660B01HP

SARCINÃ

Doar ºofer

ªofer + pasager

Toþi pasagerii

Toþi pasagerii + sarcinã

maximã autorizatã

ªofer + sarcinã

maximã autorizatã

Poziþie

buton

0

0

1

2

3

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:15100

1ECHIPAMENTE

101

NOTÃ:Dupã setarea vitezei dorite, lampa decontrol vitezã de croazierã de peplanºa de bord se va aprinde (doarmotor pe benzinã).

4. Ridicaþi piciorul de pe pedala deacceleraþie ºi viteza doritã se vamenþine automat.

5. Pentru a creºte viteza, apãsaþi pedalade acceleraþie pentru ca vehiculul sãdepãºeascã viteza stabilitã iniþial.La ridicarea piciorului de peacceleraþie, vehiculul va reveni laviteza stabilitã anterior.

NOTÃ:Dacã viteza vehiculului scade cu maimult de 15 km/h (9 mph) faþã deviteza setatã sau scade sub 40 km/h(25 mph), sistemul de control alvitezei de croazierã va anula automatviteza setatã.

B660C02HP-AAT

Pentru a revoca viteza de croazierã

Pentru a dezactiva sistemul, apãsaþibutonul „CANCEL“ (revocare). Sistemulse va dezactiva ºi în urmãtoarele situaþii:

o La apãsarea pedalei de frânã.o La apãsarea pedalei de ambreiaj

(transmisie manualã).o La selectarea poziþiei „N“ (transmisie

automatã).o La reducerea vitezei vehiculului cu

mai mult de 15 km/h (9 mph) faþã deviteza setatã.

o La reducerea vitezei vehiculului sub40 km/h (25 mph).

o La eliberarea butonului principal.

B660D01L-DAT

Pentru a reveni la viteza presetatã

Vehiculul va reveni automat viteza decroazierã stabilitã anterior anulãrii dacãapãsaþi ºi eliberaþi butonul „RESUME(ACCEL)“ iar apoi îl eliberaþi (la peste40km/h).

B660C01HP B660D01HP

B660E01L-AAT

Pentru a seta la o vitezã mai mare

1. Apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul „RE-SUME (ACCEL)“.

2. Acceleraþi la viteza doritã ºi eliberaþibutonul de comandã. În timp cebutonul este apãsat, vehiculul vaaccelera constant.

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:15101

1ECHIPAMENTE

102

! AVERTISMENT:o Dacã nu folosiþi sistemul, nu

acþionaþi butonul.o Folosiþi sistemul doar pe

autostradã ºi pe vreme bunã.o Nu folosiþi sistemul dacã

menþinerea unei viteze constantenu prezintã siguranþã, de ex. cândconduceþi în trafic intens sauvariabil sau pe o ºosea alunecoasã(apã, gheaþã sau zãpadã), pe ser-pentine sau în pante cu înclinarepeste 6%.

o La folosirea sistemului de controlvitezã de croazierã, fiþi atent lacondiþiile de parcurs.

o La mersul cu sistemul cuplat încazul unui vehicul cu transmisiemanualã, nu treceþi în punctulneutru fãrã sã apãsaþi pedala deambreiaj deoarece motorul se vasupratura. Dacã survine o astfelde situaþie, apãsaþi pedala deambreiaj sau dezactivaþi sistemulde la buton.

o În timpul unei funcþionãrii normalea sistemului, la apãsarea butonuluiSET sau la reactivarea sistemuluidupã frânare, acesta va intra înfuncþiune dupã aproximativ 3 s.Aceastã întârziere este normalã.

B660F02L-GAT

Pentru a seta la o vitezã mai micã

1. Apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul „SET(COAST)“. În timp ce butonul esteapãsat, vehiculul va decelera con-stant.

2. Dupã atingerea vitezei dorite, eliberaþibutonul de comandã.

B660B01HP

hpflene-1a.pmd 21.06.2006, 22:15102