HRISTOS LUMINA LUMII HRISTOS LUMINA LUMII...

download HRISTOS LUMINA LUMII HRISTOS LUMINA LUMII ......................................................................1

of 382

 • date post

  29-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  39
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of HRISTOS LUMINA LUMII HRISTOS LUMINA LUMII...

 • HRISTOS LUMINA LUMII ...................................................................... 1 Cuvânt înainte ............................................................................................................. 1 Partea 1 - Privire generală .......................................................................................... 2 Partea 2 – Primii ani .................................................................................................. 11 Partea 3 – Cel uns ...................................................................................................... 32 Partea 4 - Zile de făgăduinţă ..................................................................................... 92 Partea 5 - Ivirea umbrelor ....................................................................................... 163 Partea 6 - Cel lepădat .............................................................................................. 197 Partea 7 - Aproape de sfârşit .................................................................................. 240 Partea 8 - Cel răstignit ............................................................................................ 307 Partea 9 - La tronul Tatălui ..................................................................................... 350

  HRISTOS LUMINA LUMII Conflictul spiritual de veacuri ilustrat în viaţa Domnului Hristos

  Lucrare tradusă de un comitet redacţional Titlul cărţii în original este :,, The Desire of Ages,,

  Cuvânt înainte

  " Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am primit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl .Ioan 1,14.

  "Ca şi stelele în vastul circuit al drumului rânduit lor, planurile lui Dumnezeu nu cunosc nici grabă şi nici întârziere... Când marele orologiu al vremii a indicat ceasul acela, Isus s-a născut în Betleem " (H.L.L. pag. 12 . )

  În inimile şi viaţa tuturor oamenilor, indiferent de rasă şi culoarea pielii lor, indiferent de concepţiile religioase sau filozofice pe care le au, există o inexplicabilă dorinţă după ceva mai bun, mai înalt ceva ce lipseşte. Această forţă motrice a stat la baza omenirii, dar şi a căutării şi găsirii de către cei credincioşi a drumului spre Acela care poate satisface pe deplin nevoia de puritate morală şi mântuire a sufletului omenesc. Această plinătate se află în Isus Hristos, Fiul cel veşnic a lui Dumnezeu şi Fiu al omului . "Căci Dumnezeu a vrut cu toată plinătatea să locuiască în El " 1,19. " Căci în El locuieşte toată plinătatea Dumnezeirii "Col.2,9.

  Când în 1898, E.G.White publica această carte - "prezentarea celor dumnezeieşti în cuvinte omeneşti ", se împlinea nevoia înfăţişării domnului Isus ca Acela care prin viaţă şi moarte Sa ispăşitoare, stătea chezaş mântuirii noastre. În aceste pagini inspirate ni se prezintă iubirea inegalabilă a Mântuitorului " pentru că oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică." Ioan 3,16.

  De la ieslea Betleemului şi până la crucea Golgotei, Isus Hristos n-a făcut altceva decât să dărâme zidurile ce despărţeau pe oameni, să înlăture barierele pe care păcatul le-a ridicat între cei drepţi după chipul lui Dumnezeu şi Creatorului lor, şi să ridice poduri, punţi de legătură între om şi om între păcătoşi şi Mântuitorul lor. De aceea în paginile acestei cărţi inspirate ne este iubirea lui Dumnezeu descoperită în Fiul Său, cuvântul care S-a făcut trup şi a locuit printre noi; ea ne descoperă în cuvinte omeneşti frumuseţea vieţii lui Hristos, de care suntem chemaţi să ne împărtăşim cu toţii, aşa cum a lăsat ca un testament Mântuitorul nostru, atuncea când spunea: Pentru că Eu v-am dat o pildă, ca şi voi să faceţi cum am făcut Eu; Ioan 13,25. Şi după cum prin viaţa Sa curată şi caracterul Său desăvârşit Isus a atras la sine pe ucenicii Săi şi mulţimile care-L urmau, şi după cum exemplu Său a lucrat, prin puterea Duhului Sfânt, transformarea caracterelor într-o perfectă identificare cu caracterul Său.(Gal 2,20 ), tot astfel lucrarea

 • de faţă urmăreşte să redescopere pe Răscumpărătorul tuturor celor ce cred în El şi în jertfa Lui mântuitoare.

  Vorbind despre Sine, Isus Hristos spunea :" Eu sunt LUMINA LUMINII ;cine mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii " .Ioan 8,12.

  Lucrarea de faţă " Hristos Lumina Lumii "este a patra ediţie publicată în limba română, într-o nouă traducere realizată de un grup de slujitori ai lui Dumnezeu. Ellen G. White, autoarea acestei lucrări, cu o profundă experienţă spirituală şi prin inspiraţie divină, prezintă în aceste pagini noi laturi ale vieţii Domnului Isus, pline de profunde semnificaţii. El este înfăţişat ca fiind Plinătatea Dumnezeirii în trup omenesc, Mântuitorul plin de compasiune şi iubire pentru cei ce au nevoie de El, pentru cei păcătoşi şi însinguraţi, Soare al Neprihănirii, şi Marele Preot milos, Prieten cald şi plin de înţelegere, un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi.

  D.POPA .

  Partea 1 - Privire generală

  "Dumnezeu, care a zis: 'Să lumineze lumina din întuneric', ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos. " 2 Cor. 4,6.

  Cap.1-DUMNEZEU CU NOI "Îi vor pune numele Emanuel. . . . Dumnezeu cu noi " "Lumina cunoştinţei slavei

  lui Dumnezeu "se vede "pe faţa lui Isus Hristos ". Din zilele veşniciei domnului Isus Hristos era una cu Tatăl ; El era chipul lui Dumnezeu, chipul măreţiei şi maiestăţii Sale "strălucirea slavei lui ". Şi tocmai pentru a arăta această slavă a venit El în lumea noastră. Pe acest pământ întunecat de păcat El a venit ca să descopere lumina iubirii lui Dumnezeu pentru a fi "Dumnezeu cu noi" De aceea s-a proorocit despre El că îi vor pune numele Emanuel". Venind să locuiască cu noi, Isus avea să descopere pe Dumnezeu atât oamenilor cât şi îngerilor. El era cuvântul lui Dumnezeu - gândul lui Dumnezeu făcut auzit. În rugăciunea Sa pentru ucenici El spunea ",Le-am făcut cunoscut Numele Tău " -Plin de îndurare şi milostiv, îndelung răbdător, plin de bunătate şi adevăr ", - "ca iubirea cu care m-ai iubit Tu să fie în ei şi tu în ei". Dar descoperirea acesta a fost dată nu numai copiilor Săi de pe pământ. Mica noastră lume este cartea de studiu a universului. Scopul minunat al harului lui Dumnezeu, taina iubirii răscumpărătoare, constituie subiectul pe care îngerii doresc să-l cunoască şi care va fi studiul lor de-a lungul veacurilor nesfârşite. Atât cei răscumpăraţi cât şi fiinţele necăzute vor descoperii în crucea lui Hristos ştiinţa şi cântecul lor. Se va vedea că slava ce străluceşte pe faţa lui Isus este slava iubirii ce se jertfeşte pe sine. În lumina de la Calvar se va vedea că legea iubirii ce renunţă la sine este legea vieţii pentru pământ şi pentru cer, că iubirea care "nu caută folosul său" îşi are izvorul în inima lui Dumnezeu şi că în cel blând şi smerit se manifestă caracterul Aceluia care locuieşte în lumina de care nici un om nu se poate apropia.

  La început Dumnezeu era cunoscut în toate lucrările creaţiunii. Hristos a fost cel care a întins cerurile şi a pus temeliile pământului. Mâna lui a fost aceea care a aşezat lumile în spaţiu şi a modelat florile câmpului. El întăreşte munţii prin tăria lui" "A lui este marea, El a făcut-o, Ps. 65,6 ;95,5; El a fost cel care a umplut pământul cu frumuseţe şi văzduhul cu cântece. Şi pe toate lucrurile de pe pământ, din văzduh şi cer el a scris mesajul Tatălui. Cu toate că păcatul a mânjit opera desăvârşită a lui Dumnezeu, inscripţia rămâne încă. Chiar şi acuma cu toate lucrurile create proclamă gloria Celui Prea Înalt. Nu este nimica, afară de sufletul egoist al omului, care să trăiască pentru sine. Nici o pasăre care spintecă văzduhul, nici un animal care se mişcă pe pământ, nu slujeşte decât pentru binele altuia. Nu este nici o frunză a pădurii ori firicel firav de iarbă, care să nu aibă de făcut o lucrare. Fiecare copac, arbust şi frunză pulsează acel element al vieţii

 • fără de care nici omul nici animalele n-ar putea trăi; iar o