Hotii de tablouri - de tablouri - Frank Cottrell Boyce.pdf¢  Probabil ci n-a{i auzit...

download Hotii de tablouri - de tablouri - Frank Cottrell Boyce.pdf¢  Probabil ci n-a{i auzit niciodati de Vincenzo

of 11

 • date post

  29-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  5
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Hotii de tablouri - de tablouri - Frank Cottrell Boyce.pdf¢  Probabil ci n-a{i auzit...

 • frank c,ottrell bogce

  Hotii D e teglouri

  Traducere din limba englezd de Iulian Curuia

  i:ttl- Bookletl )rJfictnn rors

 • Probabil ci n-a{i auzit niciodati de Vincenzo Perugia. Dar noi gtim totul despre el. A fost un ho! de opere de arti faimos gi am lucrat o vreme in aceeagi brang[ cu el. Sori-mea, Minnie, avea chiar

  qi o pozi cu el pe peretele dormitorului. Ea crede ci atunci cind Vincenzo a furat Mona Lisa din Muzeul Luvru din Paris, pe 2l august 1911, a fost cel mai tare jaf din toate timpurile. Mona Lisa

  era cea mai faimoasi pictur[ din lume, dar Vincenzo alaatto treabl atit de buni, incAt timp de doud zile lumea nici mlcar n-a observat c[ lipsegte. Iar cdnd gi-au dat seama, totul a luat- o razfia.Toatl lumea

  se ducea la Luvru s[ vadl locul in care fusese tabloul. Stlteau la rind ca si se holbeze la un perete gol! Chiar gi Vincenzo Perugia s-a agezatla coadl. Cind le venea rindul, oamenii se uitau la locul acela gol gi se gindeau la ce fusese acolo. Pot si in{eleg cum vine asta. Citeodati, cdnd dispare ceva, nu te poli ab$ne si nu te ui{i la locul in care obignuia sd fie.

  $i in tot timpul [sta Vincenzo a {inut-o ln c[m[ru!a lui - Mona Lisa era intr-un cufbt lAngi pat. Citeodati o scotea si-i cinta melodii vesele la mandolin[. N-a incercat s-o vind6. N-a incercat s[ mai fure

  gi alte picturi. Nu voia s[ fie faimos sau bogat. Nu voia decit s[ aibi Mona Lisa. $i tocmai de aceea a flcut o treabl atAt de buni. Tocmai de aceea a fost jaful perfect. Pentru ci nu voia nimic altceva.

  $i probabil ci aici am gregit noi. Pentru ci noi voiam ceva.

 • MIRACOLUL NITO ilN SNOWDONIA, ORISELUL MANOD ll FEBRUARIE

  Ma$nile de ozi: FORD FIESIA ALBASTRU - domniSoara Stannard (Twix) SCANTA 178, CU PUTFORMA JOASA - centrul de asistenld. auto

  din Wrexham

  Vremea: ploioosd.

  observalie: uLEtuL EfiE ALTCEVA DECAT ANTTGELUL

  Chiar aqa e, precum vi spun: tata poate si repare orice. Pute(i si intrebali pe oricine. Toyota. Hyundai. Ford. Pin[ gi rabla mamei lui Tom cel Bun, un Daihatsu Copen (vitezl maximi de 170 km/h) care e atit de mic, incit trebuie si-l repari, practic, cu penseta.

  $i nu e vorba doar despre magini. De pild[, cind am fost la Prestatlm si Minnie voia s[ inoate, dar

  eu nu voiam s6 intru in api, fiindc[ era prea rece. Ea-mi tot spunea: ,,Hai, intri! E buni dupi ce intri." Iar eu ii tot spuneam: ,,Nu!".

  Tata s-a ridicat, s-a dus la rulotl gi s-a intors cu un ceainic plin cu ap[ clocotit[. A turnat apa in mare qi mi-a spus:

  - Dylan, hai s-o incerci. Spune-mi daci e in reguli sau mai trebuie si torn.

  - Nu, e bun[ acum, i-am spus. Mulfumesc, tat[! - Eqti sigur? - Sigur. - Nu e prea fierbinte?

  -''\

 • - Nu, e tocmai buni. - Oricum, dacl se rlcegte, s[ mi strigi. Nu e ca gi cum nu pot

  si fierb mai multi api. Dupi aia eu gi Minnie am inceput s[ ne stropim unul pe altul gi

  ne-am ballcit pinl la apus. Tata reparase marea pentru noi. Asta chiar e un lucru care meriti toat[ admirafia.

  Sorl-mea mai mare, Marie, n-a intrat in ap[ nici dupi ce-a reparat-o tata.

  - Ai idee ce poate s[-!i facl apa de mare la p[r? a protestat ea.

  Iar mai tirziu, cind jucam Monopoly in rulot6, m-a intrebat:

  - Chiar ai crez;.)t cb un singur ceainic cu api poate si incllzeasci toatl Marea Irlandei?

  - Nu toati marea, firegte, i-am rlspuns eu. Doar porliunea

  in care inotam noi.

  - Da, de parc[ se poate aga ceva, a pufnit Minnie. Stai si-1i explic cum vine cttfizica...

  - Minnie, a oprit-o mama. Euston Road. Trei case. Doui sute gaptezeci de lire.

  Tipic pentru mama s[ schimbe subiectul.

  Firegte c[ acum gtiu c[ apa din ceainic nu a incilzit marea, dar nu asta e ideea. Ideea e c[ am intrat in ap[. Tata a analizatsitualia 9i s-a gAndit ci nu poate face nimic,cu fizica, dar poate face ceva cu Dylan. Aga ci a fbcut.

  iqi doreqte foarte mult si invi!flm si noi si repar[m lucruri. Aqa

 • am ajuns s[-l ajut s[ schimbe uleiul la Fordul Fiesta albastru al domniqoarei Stannard (vitezl maximi de 177 km/h). Nu gtiu cum am ajuns s[ incurc treaba cu uleiul.

  Dupi asta, tata a spus c[ ar fi mai bine s[ nu m[ mai apropii vreodati de atelier. De fapt, de orice maginl, in general. Dar gi-a pistrat calmul. A spus ci e genul de lucru care i se poate intimpla oricui. Oricui care nu cunoagte diferenfa dintre uleiul de motor qi

  antigel, firegte.

  Dar mama a spus c[ pot s[ m[ ocup, in schimb, de registrul de carburant. E cartea aia imens[ Ei rogie de ling[ casa de marcat, unde notim toate vinzirile de benzini, ca s[ putem urmlri cererea qi oferta. Registrul e rogu, cu nigte modele aurii pe copertl. Arati ca o Biblie. Mama l-a luat cu cincizeci de penny de la un tirg de vechituri care se line pe stadionul FC Dynamo din Blaenau. Are peste o mie de pagini. Folosim cam o pagin[ pe slptimini, aga c[ ar trebui s[ ne lini dou[zeci de ani. Un chilipir!

  Nu vreau s-o vorbesc pe mama de riu, dar probabil ci a fost prea ocupatl cu noul bebeluq ca si (ini registrul cum trebuie. Scria lucruri ca: ,,10.20: 15 litri, frrI plumb." in vreme ce eu treceam toate detaliile: marca, anul, numele qoferului, tot. Steteam in fa16la pompe

  de c.ind ajungeam acasl pini la ora ceaiului. Citeodati Tom cel Bun venea s[ stea cu mine gi dacl-mi spunea lucruri de genul: ,Cauciucul din stinga spate al domnului Morgan

  e cam tocit", treceam gi asta in catastif.

  10

 • - Dylan, ai transformat un registru de cincizeci de Penny intr-o

  adevlratibazildedate, mi-a zistatacind a vlzut. Bravo, e o ispravi

  de toat[ cinstea! Bazelede date sunt foarte folositoare. De pild6, atunci cind tata

  a citit ci anvelopa din stanga spate a domnului Morgan era tociti, a frcut rost de o anvelopl noul 9i i-a oferit-o domnului Morgan.

  Aga ci afacerea asta, care s-ar fi putut duce la Mii de Anvelope din Harlech, a venit la noi. Domnul Morgan a cigtigat

  timp, iar noi am fhcut niqte bani.

  Asta se numegte cercetare de

  pia![ gi e numai meritul meu.

  Aqa opercazh familia Hughes, obignuiegte tata si spuni. Fiecare are o treabi de frcut qi o face bine. Familia Hughes este o echip[ de nelnvins.

  Suntem Echipa Nalionall a Braziliei din Snowdonia.

  Echipa e dupl cum urmeazb:tata(cipitanul), mama (antrenorul

  qi responsabilul cu achiziliile de la tirgurile de vechituri); eu (cercetare de piali); Marie (e foarte frumoasl, aEa ci s-ar putea spune cl e imaginea noastrl) ;i Minnie (care e eminenla cenuEie, drept s[ spun). A, gi bebelugul. il cheam[ Max qi nu Prea face mare

  lucru acum, dar in gapte ani o s[ poatl s[ joace fotbal.

  Fiindcl am trecut atit de multe detalii in registrul de carburant,

  acum nu trebuie decat s[ m[ uit in el ca s[-mi aduc aminte tot ce s-a

  intimplat intr-o anumitl zi. De pilda, din insemnarea de pe I 1 februarie

  imi aduc aminte ci domniqoara Stannard a cumpirat un Twix,

  11

 • p€ntru c[ e invil6toarea mea gi mi-am gindit ,,Ooo, domnigoara Stannard minAnci Twix!". $i {in minte ci Fiesta albastri e a ei

  , fiindc[ e magina la care am incurcat uleiul. Iar Scania 118 este un camion imens pe opt ro!i, cu platforml joasi, remorcl cu haion, palan qi motor cu rlcitor intermediar. Camionul avenit s[ ia ma;ina domnigoarei Stannard.

  Cum spuneam, tata poate s[ repare aproape orice. Fiesta domnigoarei Stannard este excep{ia care confirmi regula.

 • 15 FEBRUARIE

  Ma$nite de ozi:

  BtclcLETA DE MUNTE BLUE BARRACUDA - un bd.rbat cu caguld (a parcat l6.ngd Alta Goz)

  DATHATSU COPEN VERDE - doamna Egerton (a parcat chiar ldngd.

  ospirator, n-a cumpdrat benzinil motor mic, de 659 crrt, nu consumd.

  mutt)

  Vremea ploiowd

  o b se rvali e : 1AGU LE LE lN CU n U enZn N F RACT t U N t LE

  Asta e insemnarea din registru din ziua jafrrlui. Jaful a fost prima

  oarl clnd weunul dintre noi a v[zut de- aproape un infractor in acfiune. Aga ci episodul lsta probabil a avut o influenli majori asupra lucrurilor care s-au intimplat mai tdrziu.

  Un blrbat a intrat in garaj cu o cagul[ mare trasl pe fa!l, linind in mini un ciocan imens, gi a liPat la tata si goleascl casa de mar- cat. Tata gi-a dat seama imediat

  cine era: era Tom cel Bleg. $tia asta pentru c[ mama lui Tom imi crogetase de ziua mea o caguli

  asemlnitoare cu a hotului. Iar Tom ii

  13

 • fbcuse singur giurile pentru ochi qi 16na lncepuse si se degire in jurul nasului, aga ci mai c[.l puteai recunoagte. Oricum, tata s-a prefhcut ci golegte seiful.

  - E cu temporizator, i-a spus, aga ci o s[ dsreze citeva minute. P[streaz[-li calmul gi ia ce wei de pe raftul cu dulciuri

  - Migcl-te, domnule Hughes! inc[ o dovadi: faptul ci holul ii spusese tatei pe nume. Ultima dovadi era bicicleta de

  munte mare gi albastr[, care era singura bicicleti mare gi al- bastrl ilin orag gi despre care toat[ lumea gtie c[ Tom cel Bleg a cigtigat-o la loteria de Crlciun. Purta gi o casci de bici- -:i'+.. clist cu Jestoasele Ninja gi toat[ lumea gtie ci Tom cel Bleg este obsedat de Jestoasele alea, lucru neobiqnuit la un om mare. Lui Tom cel Bleg i-au clzut cu tronc Jestoasele de indati ce-au apirut, la fel ca tuturor. Dar el a continuat si le indr[geasc[ chiar gi dupi ce restul lumii a uitat de ele. Cump[ra mereu tricouri cu Jestoase, casete video, cartonage de colec{ie, birlogul original al festoaselor cu levi de scurgere suplimentare, elicoptere Pogo Ninja, vehicule de canalizare, Submarine-Carapace (cu torpite). Avea setul complet de figurine de asamblat Donatello, Rafael, Leonardo g