HOTARAREA nr. 134 dizabilitati

of 39 /39
ROMANIA JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN IASI Bulevardul Stefan cel Mare si Scant, nr.69, cod. 700075, Iasi Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro HOTARAREA nr. 134 privind aprobarea infiintarii Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitati Revis 2, in locatia din str. RoOori nr.18 A cu o capacitate de 16 locuri, ca parte components a Centrului de Servicii Sociale Revis, prin reorganizarea Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitati Revis Consiliul Judetean Avand in vedere: - Nota de fundamentare a D.G.A.S.P.C. Iasi nr. 15108/19.04.2021, inregistrata la Consiliul Judetean Iasi prin adresa nr. 13294/19.04.2021, prin care se solicits infiintarea Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitati Revis 2, in locatia din str. Ro§iori nr.18 A cu o capacitate de 16 locuri, ca parte components a Centrului de Servicii Sociale Revis, prin reorganizarea Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitati Revis, aprobarea Statului de functii *i a Regulamentului de Organizare §i Functionare, prevazute in anexA; - Referatul de aprobare nr. 13572/21.04.2021 a Pmedintelui Consiliului Judetean Iasi; - Raportul de specialitate nr. 13574/21.04.2021 intocmit de Directia Juridica; - Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 170/17.05.2017 privind infiintarea serviciilor sociale, aprobarea capacitatii si statelor de functii ale acestora si aprobarea Organigramei Directiei Generale de Asistenta Socials §i Protectia Copilului Iasi; - Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 15/22.01.2020 privind aprobarea Regulamentelor de organizare §i functionare a serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati din structura D.G.A.S.P.C. Iasi, prevazute in Anexe, parti integrante la prezenta hotArare; - Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 14/1.03.2020 privind reorganizarea Directiei Generale de Asistenta SocialA §i Protectia Copilului Iasi, incepand cu data de 01.03.2020; - Avizul Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii nr. 4514/ANDPDCA/DDPD/MI/26.02.2021; - Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati; - Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale; HCJI nr. 134/28.04.2021 Paging 1

Embed Size (px)

Transcript of HOTARAREA nr. 134 dizabilitati

ROMANIA JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI
Bulevardul Stefan cel Mare si Scant, nr.69, cod. 700075, Iasi Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro
HOTARAREA nr. 134 privind aprobarea infiintarii Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru persoane
adulte cu dizabilitati Revis 2, in locatia din str. RoOori nr.18 A cu o capacitate de 16 locuri, ca parte components a Centrului de Servicii Sociale Revis, prin
reorganizarea Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitati Revis
Consiliul Judetean
Avand in vedere:
- Nota de fundamentare a D.G.A.S.P.C. Iasi nr. 15108/19.04.2021, inregistrata la Consiliul Judetean Iasi prin adresa nr. 13294/19.04.2021, prin care se solicits infiintarea Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitati Revis 2, in locatia din str. Ro§iori nr.18 A cu o capacitate de 16 locuri, ca parte components a Centrului de Servicii Sociale Revis, prin reorganizarea Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitati Revis, aprobarea Statului de functii *i a Regulamentului de Organizare §i Functionare, prevazute in anexA;
- Referatul de aprobare nr. 13572/21.04.2021 a Pmedintelui Consiliului Judetean Iasi;
- Raportul de specialitate nr. 13574/21.04.2021 intocmit de Directia Juridica;
- Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 170/17.05.2017 privind infiintarea serviciilor sociale, aprobarea capacitatii si statelor de functii ale acestora si aprobarea Organigramei Directiei Generale de Asistenta Socials §i Protectia Copilului Iasi;
- Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 15/22.01.2020 privind aprobarea Regulamentelor de organizare §i functionare a serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati din structura D.G.A.S.P.C. Iasi, prevazute in Anexe, parti integrante la prezenta hotArare;
- Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 14/1.03.2020 privind reorganizarea Directiei Generale de Asistenta SocialA §i Protectia Copilului Iasi, incepand cu data de 01.03.2020;
- Avizul Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii nr. 4514/ANDPDCA/DDPD/MI/26.02.2021;
- Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati;
- Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale;
HCJI nr. 134/28.04.2021
- Legea nr. 448/2006 privind protectia drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificArile $i completarile ulterioare;
- Prevederile art. 182 alM. (1), (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Iasi din data de 27 aprilie 2021;
- Votul exprimat de catre consilierii judeteni si Presedintele Consiliului Judetean Iasi in cadrul $edintei ordinare a Consiliului Judetean Iasi din data de 28 aprilie 2021 si consemnat in procesul - verbal al acesteia, respectiv 35 voturi "Pentru";
In temeiul art. 196, alM. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare:
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba infiintarea si functionarea Centrului de ingrijire si asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitati Revis 2 cu o capacitate de 16 de locuri, ca parte components a Centrului de Servicii Sociale Revis prin reorganizarea Centrului de ingrijire si asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitati Revis.
Art. 2. Se aproba Statul de functii pentru Centrul de ingrijire si asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitati Revis 2, prevazut in Anexa nr. 1, parte integranta din prezenta Hotarare.
Art. 3. Se aproba. Regulamentul de Organizare si Functionare a Centrului de ingrijire si asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitati Revis 2, prevazut in Anexa nr. 2, parte integranta din prezenta Hotarare.
Art. 4. Prevederile prezentei Hotarari vor fi duse la indeplinire de Directia Generals de Asistenta SocialA si Protectia Copilului
Art. 5. (1) Prezenta Hotarare se va comunica in copie catre Institutia Prefectului Judetului Iasi, Serviciul Resurse Umane si Salarizare, Directia Economia Directia Generals de Asistenta SocialA si Protectia Copilului
(2) Aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei Hotdrari va fi asigurata de calm compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Iasi cu atributii in acest sens.
Data astazi: 28 aprilie 2021
CONTRASEMNEAZA, SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
Lacramioar Vernica-Dascalescu
Norma de lucru —
-
DIRECTIA GENERAL DE ASISTENTA SOCIALA $1 PROTECTIA COPILUL1U1 IASI
CENTRUL DE iNGRIJIRE $1 ASISTENTA PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI REVIS 2 Loc. Maio, Str. Rogiori, Nr. 18A gi Str. Eternitate, Nr. 41 B, Jud. lagi
Tel.: 02321767141
JUDETUL IA$1 CONSILJUL1UDETEAN IA51
Avizat, eral
Centrul de ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Revis 2
din cadrul Centrului de Servicii Sociale Revis
Cod Serviciu Social - 8790 CR-D-I
2
AnexaniLrea Nr.
REGULAMENT de organizare si functionare a serviciului social cu cazare:
Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Revis 2
ARTICOLUL 1
Definitie
(1) Regulamentul de organizare si functionare este un document propriu at serviciului social - Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Revis 2, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. in vederea asigurarii functionarii acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile si a asigurarii accesului persoanelor beneficiare la informatii privind conditiile de admitere, serviciile oferite, etc. Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Revis 2 este parte components a Centrului de Servicii Sociale Revis.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atat pentru persoanele beneficiare, cat si pentru angajatii centrului si, dupe caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentantilor legali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social Centrul de ingrij ire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Revis 2, cod serviciu social 8790 CR-D-I, este infiintat si administrat de furnizorul de servicii sociale, Directia Generala de Asistenta Socials si Protectia Copilului Iasi, institutie acreditata conform certificatului de acreditare Seria AF, nr. 001110-23.05.2014. Serviciul social Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Revis 2 este parte components a Centrului de Servicii Sociale Revis din orasul Harlau, Str. Rosiori, Nr. 18 A, Judetullasi, cod postal: 705100, tel: 0232/767141.
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Revis 2 este un serviciu social cu cazare de interes judetean, cu o capacitate de 16 locuri, care cuprinde un ansamblu de activitati realizate pentru a raspunde nevoilor individuale specifice, ale persoanelor adulte cu dizabilitati, pentru o perioada determinate de timp, in vederea mentinerii/dezvoltarii potentialului personal. Nevoile sociale si speciale ale acestor beneficiari sunt cauzate de situatia socio-economics, de sanatate, si sau rezultate dintr-un mediu social de viola dezavantajat, care nu au avut sau si-au pierdut/limitat propriile capacitati de integrare socials.
Pentru indeplinirea scopului, Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Revis 2, realizeaza urmatoarele activitati si servicii:
• &duke; • alimentatie; • asistenta pentru sanatate; • informare; • evaluare; • planificare/monitorizare activitati/servicii; • informare si asistenta sociala/servicii de asistenta socials;
3 JUDETU1. 1A*I r__
CONSILIUL JUDETEAN fA$1
Anex5 In firdrea
comunicare; • deprinderi de viata independenta: mentinerea/dezvoltarea deprinderilor de mobilitate; • deprinderi de viata independentA: mentinerea/dezvoltarea deprinderilor de
autoingrij ire; • deprinderi de viata independentA: mentinerea dezvoltarea deprinderilor de Ingrijire a
propriei sanAtAti; • deprinderi de viata independentA: mentinerea dezvoltarea deprinderilor de
autogospodkire; • deprinderi de viata independenta: mentinerea/dezvoltarea deprinderilor de
interactiune; • educatie/pregkire pentru munck • asistenta si suport pentru luarea unei decizii; • integrare si participare socials si civics; • protectia impotriva neglijArii, exploatArii, violentei, abuzului, torturii si tratamentelor
crude, inumane sau degradante; • asistenta si servicii religioase; • asistend adecvatA in caz de stare terminals si servicii necesare in caz de deces.
ARTICOLUL 4
(1) Serviciul social Centrul de Ingrijire si Asistend pentru Persoane Adulte cu DizabilitAti Revis 2 - functioneaza cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare si functionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea asistentei sociale nr.292/2011 cu modificarile ulterioare, Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum si altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr.82/08.02.2019 pentru aprobarea Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitAti - anexa 1; Standardul minim de calitate aplicabil.
(3) Serviciul social - Centrul de Ingrijire si Asistend pentru Persoane Adulte cu DizabilitAti Revis 2 detine avizul nr.4514/ANDPDCA/DDPD/MI/26.02.2021 si functioneaza drA personalitate juridica in subordinea Directiei Generale de AsistentA Socials si Protectia Copilului
ARTICOLUL 5
Principiile care stau la baza acordarii serviciului social
(1) Serviciul social - Centrul de Ingrijire si Asistend pentru Persoane Adulte cu Dizabilitki Revis 2 se organizeazA si functioneaza cu respectarea principiilor generale care guverneaza sistemul national de asistenta socials, precum si a principiilor specifice care stau la baza acordkii serviciilor sociale prevAzute in legislatia specifick in conventiile internationale ratificate prin lege si in celelalte acte internationale in materie la care Romania este parte, precum si in standardele minime de calitate aplicabile.
JUDETUL 1A$1 CONSILIUL JUDETEAN IASI
i E Anexilla Vs!Irea
4
(2) Principiile specifice care stau la baza prestarii serviciilor sociale in cadrul Centrului de Ingrij ire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Revis 2, sunt urmatoarele:
a) respectarea si promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
b) protejarea si promovarea drepturilor persoanelor beneficiare in ceea ce privqte egalitatea de sanse, participarea egala, autodeterminarea, autonomia si demnitatea personals si intreprinderea de actiuni nediscriminatorii si pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
c) asigurarea protec(iei impotriva abuzului si exploatArii persoanei beneficiare;
d) deschiderea catre comunitate;
e) asistarea persoanelor faro capacitate de exercitiu in realizarea si exercitarea drepturilor lor;
asigurarea in mod adecvat a unor modele de rol si statut social, prin incadrarea in unitate a unui personal mixt;
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare si luarea in considerare a acesteia tinandu-se cont dupa caz, de varsta §i de gradul sau de maturitate, de discernamant si capacitate de exercitiu (cu respectarea legii sanatatii mintale), a protectiei persoanelor cu tulburari psihice si a Codului Civil;
h) facilitarea mentinerii relatiilor personale ale beneficiarului §i a contactelor directe, dupa caz, cu fratii, parintii, alte rude, prieteni, precum si cu alte persoane fats de care a dezvoltat legaturi de atapment;
i) asigurarea unei ingrijiri individualizate §i personalizate a persoanei beneficiare;
k) preocuparea permanents pentru identificarea solutiilor de integrare in familie sau, dupa caz, in comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, in baza potentialului §i abilitatilor persoanei beneficiare de a trAi independent;
1) incurajarea initiativelor individuale ale persoanelor beneficiare si a implicarii active a acestora in solutionarea situatiilor de dificultate;
m) asigurarea unei interventii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
n) asigurarea confidentialitatii §i a eticii profesionale;
o) primordialitatea responsabilitatii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacitati de integrare socials §i implicarea activa in solutionarea situatiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
p) colaborarea centrului cu serviciile de asistenta socials de la nivelul judetului
ARTICOLUL 6
Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate in Centrul de ingrij ire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Revis 2, sunt persoane adulte cu dizabilitati, de gen diferit, incadrate in grade §i tipuri diferite de handicap, aflate in situatii de dificultate sau in risc de excluziune socials.
(2) Conditiile de admitere sunt in conformitate cu Procedura Directiei Generale de Asisten(a Social% si Protectia Copilului Iasi privind admiterea in cadrul serviciilor sociale cu cazare pentru persoanele adulte cu dizabilitati.
a) Dosarul de admitere, conform actelor normative in vigoare, aplicabile domeniului, si Procedurii Directiei Generale de AsistentA Socials §i Protectia Copilului Iasi privind
5 JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN IASI
Anexti laarea Nr —1/1
Anul ,
admiterea in cadrul serviciilor sociale cu cazare pentru persoanele adulte cu dizabilitAti, confine urmatoarele documente:
• cererea persoanei/reprezentantului legal/institutii; • copie de pe actele de identitate §i stare civil/, dupa caz; • copie de pe actul de identitate, de casAtorie sau de deces al apartinatorului;
• copie de pe actul de identitate a reprezentantului legal, dupa caz;
• copie a documentului care atesta Incadrarea in grad de handicap, in termen de valabilitate;
• Program Individual de Reabilitare §i Integrare Sociala — PIRIS;
• Decizia Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap; • adeverintA de venit; • ultimul talon de pensie, dacA este cazul; • raportul de anchetA social/. Intocmit de serviciul de asistenta socials de la
primAria de domiciliu; • investigatii paraclinice; • dovada eliberata de Serviciul de AsistentA SocialA specializat al prim/rid in
a carei raza teritoriala 1§i are domiciliul sau re§edinta persoana cu dizabilitAti, prin care se atesta ca acesteia nu i s-au putut asigura protectia Ingrijirea la domiciliu sau in cadrul altor servicii din comunitate;
• Planul Individual de Servicii-PIS.
Men(iune: in functie de particularitAtile fiecarui caz aceste documente vor fi suplimentate
CU :
- angajament de plat/ de principiu (pentru persoanele care au venituri sau pentru membrii familiilor acestora), conform Iegislatiei in vigoare, aplicabile domeniului.
- adeverinte de venit pentru membrii de familie in vederea efectuarii de cAtre acestia a co- platii pentru persoana cu dizabilitati, conform actelor normative in vigoare.
- documentul care atesta reprezentarea legal/;
b) Criteriile de eligibilitate a beneficiarilor din cadrul Centrului de Ingrijire §i Asistenta pentru Persoane Adulte. cu Dizabilitati Revis 2, sunt:
sa detina un certificat de persoanA cu handicap in termen de valabilitate;
sa alba domiciliul pe raza judetului la§i, exceptie fac cazurile cu domiciliul legal in alte judete in care exist/ acordul Directiei Generale de AsistentA SociaIA si Protectia Copilului din judetul respectiv de a achita costul mediu lunar de cheltuieli stabilit pentru respectivul centru rezidential in care urmeazA sa fie admisa persoana cu dizabilitAti;
admiterea persoanelor cu dizabilitAti in centre se realizeaza numai in cazul in care asistarea, Ingrijirea, recuperarea sau protectia nu se pot realiza la domiciliu on in comunitate;
sa fie persoana PAra locuinta, venituri §i persoane suport care sa-i ofere sprijin §i Ingrijire sau are dificulati majore pentru Indeplinirea activitAtilor uzuale ale vietii zilnice;
sä detina Sentinta Civil/ de reprezentare legal/, dacA este cazul;
persoanele adulte cu dizabilitsti asistate in centrele rezidentiale sau sustinatorii legali ai acestora, in functie de venituri, au obligatia de a plati contributia lunar ./ stability conform legii. In acest sens, aceste persoane vor trebui sa semneze angajamentul de
6 JUDETUL 1A$1 CONSILIUL JUDETEAN IA51
Anexli la illrarea !qr.—
........ „..
plata, in care se mentioneazd obligativitatea achitArii contributiei de Intretinere sau dovada din partea serviciului social din cadul primariei pe raza cdreia domiciliazA, cd nu are sustinatori legali on acestia se afla in imposibilitatea de a achita contributia.
> se existe un Program Individual de Reabilitare si Integrare Sociald revizuit, dupd caz;
> sa. detina Decizia Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap de admitere Intr-un serviciu social de tip centru de Ingrijire si asistentA;
sA existe Planul Individual de Servicii care confine masura de protectie recomandata.
Men(iune: La admiterea Intr-un centru rezidential pentru persoane adulte cu dizabilitati prioritare pentru internare sunt cazurile beneficiarilor care pardsesc sistemul rezidential de protectie a copilului si beneficiarii care sunt propusi pentru transfer din circuitul rezidential al Directiei Generale de Asistentd Socials si Protectia Copilului Iasi (in functie de progresul beneficiarului institutionalizat in centre, precum si persoanele din unitatile spitalicesti care se afla in situatie de rise.
c) Admiterea solicitantului in Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu DizabilitAti Revis 2 se face pe baza Dispozitiei Directorului General at Directiei Generale de AsistentA Sociald si Protectia Copilului Iasi, conform Procedurii operationale privind admiterea in cadrul serviciilor sociale cu cazare pentru persoane adulte cu dizabilitAti.
Exceptie: admiterile in regim de urgentd in Centrul Ingrijire st AsistentA pentru Persoane Adulte cu DizabiltAti Revis 2 se vor efectua cu aprobarea conducerii Directiei Generale de Asistenta Sociald si Protectia Copilului Iasi, in situatii justificate. In cazul admiterii unui beneficiar care necesitA ingrijiri paliative, se va Incerca transferul acestuia la o institutie specializatA pe ingrijiri paliative, in cazul in care nu poate fi transferat datoritd stArii de sandtate i se vor acorda ingrijirele necesare in centru.
d) Modalitatea de incheiere a contractului de furnizare servicii:
Modelul Contractului de furnizare de servicii este AnexA la Procedura operationala privind admiterea in cadrul serviciilor sociale cu cazare pentru persoane adulte cu dizabilitati st va fi incheiat intre furnizorul de servicii sociale si solicitant/reprezentantul legal in trei exemplare originate. Contractul de servicii va fi incheiat pentru o perioada determinate de 1 an si va fi prelungit cu act aditional, in functie de modificArile clauzelor din contract.
e) Conditiihnodalitatea de stabilire a contributiei de platA:
Modalitatea de stabilire a contributiei beneficiarului: nivelul contributiei lunare de Intretinere datorate de persoanele adulte cu dizabilitAti asistati in cadrul Centrului de Ingrij ire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Dizabiliteti Revis 2 sau de sustinatorii acestora, este reglementatA de actele normative in vigoare. Cuantumul sumei care urmeazA sA fie plAtitA pentru serviciile sociale acordate se va calcula pe baza documentelor doveditoare existente in dosarul persoanei cu dizabilitAti de cAtre personalul din cadrul Serviciului Contabilitate-salarizare, planificare bugetard si management financiar.
Persoanele cu handicap gray psihic/mintal asistate in centrul rezidential pentru persoane adulte cu dizabilitAti si sustinAtorii legali ai acestora sunt scutite de plata contributiei lunare de Intretinere.
(3) Conditii de suspendare/incetarea acordArii serviciilor:
Conditii de suspendarefincetarea acordArii serviciilor. Incetarea acordArii serviciilor cAtre beneficiar se poate face in interesul acestuia, tinandu-se cont de: • rezultatele reevaluArilor periodice ale beneficiarilor, de concluziile Planului personalizat;
JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN 1A$1
Arica la firarea Nt.
• respectarea prevederilor Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitsti, anexa 1, aprobate prin Ordinul nr. 82/2019; • de prevederile Procedurii operationale privind incetarea acordarii serviciilor pentru persoanele adulte cu dizabilitati din cadrul serviciilor sociale cu cazare; • de prevederile Contractului de furnizare servicii pentru persoanele adulte cu dizabilitsti si a prezentului Regulament de Organizare si Functionare.
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate in Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Dizabilitdti Revis 2, au urmatoarele drepturi:
a) sa li se respecte drepturile si libertatile fundamentale fara nici o discriminare; b) A. fie informate cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum si cu privire la situatiile de rise ce pot aparea pe parcursul derularii serviciilor; c) sa li se comunice drepturile si obligatiile, in calitate de beneficiari ai serviciilor sociale; d) sa beneficieze de serviciile prevazute in contractul de furnizare servicii; e) sa participe la procesul de luare a deciziilor in fumizarea serviciilor sociale; f) ss li se asigure pastrarea confidentialitatii asupra datelor personale, informatiilor furnizate si primite; g) sa li se garanteze demnitatea si intimitatea; h) sa fie protejati impotriva riscului de neglijare, exploatare, violenta si abuz; i) sa fie protejati impotriva torturii, tratamentelor crude, inumane sau degradante; j) sa-si exprime liber opinia cu privire la serviciile primite, la calitatea ingrijirii si protectiei in serviciul social si au drepul de a depune sesizari/reclainatii in caz de nemultumire; k) sa li se acorde asistenta individuals pentru luarea unei decizii conform vointei si preferintelor proprii; 1) sa li se asigure spijin adecvat in situatii de risc; m) sa li se asigure tratament egal fhrs nicio discriminare.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Centrul ingrij ire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Revis 2, au urmatoarele oblizatii*:
a) sa achite contributia lunara de intretinere (pentru beneficiarii cu venituri proprii), conform legislatiei in vigoare; b) sa participe activ in procesul de furnizare a serviciilor sociale prevazute in Planul Personalizat si la reevaluarea si revizuirea Planului personalizat; c) sa furnizeze informatii corecte cu privire la identitatea, si situatia familiala, medicala, economics si socials si sa permits furnizorului de servicii sociale verificarea veridicitatii acestora; d) sa respecte termenele si obiectivele stabilite in cadrul Planului personalizat; e) sa anunte orice modificare intervenita in legatura cu situatia sa personala pe parcursul acordarii serviciilor sociale; f) sa respecte Regulamentul de Organizare si Functionare, Codul etic, regulile aplicabile la nivelul centrului (reguli de comportament, program); g) sä respecte curatenia, ordinea si linistea in cadrul centrului; h) sa pastreze integritatea si buna functionare a dotarilor din serviciul social; i) sa manifeste intelegere si respect fats de ceilalti beneficiari si fats de personalul angajat. *tinandu-se cont de discemamantul si capacitatea de exercitiu a beneficiarilor.
JUDETUI. IA$1 CONSILIUL JUDETEAN IA*1
Anexa I otarflrea Nr
Principalele fitnctii ale serviciului social Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu DizabilitAti Revis 2 sunt:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asiguratea urmatoarelor activitati:
1. gazduire, cazarmament, materiale de curatenie si igienico-sanitare corespunzatoare;
2. alimentatie - asigurarea alimentatiei diversificate in conditii igienice; hranirea beneficiarilor imobilizati in spatiul propriu de cazare;
3. asistenta pentru sandtate - supravegherea stdrii de sdnatate si respectarea recomandarilor specialistilor, sesizarea medicului de familie on de ate on apar modificari ale stdrii de sandtate, sprijin in administrarea tratamentelor medicale orale prescrise, educatie pentru sAndtate, sprijinirea accesului la asistenta medicaid generald si de specialitate si la asistenta tehnica adecvatd, la efectuarea controalelor starii de sAndtate fizica si psihica, constientizarea influentelor si presiunilor legate de riscurile consumului de alcool, droguri, educatie privind bolile cu transmitere sexuald si metodele de contraceptie;
4. informare si consiliere cu privire la drepturile si facilitatile sociale existente, clarificdri privind demersurile de obtinere;
5. evaluare - identificarea nevoilor specifice ale beneficiarilor, intocmirea obiectivelor pe termen mediu si scurt, a activitAtilor si serviciilor;
6. planificare monitorizare/activitati/servicii - in vederea mentinerii/dezvoltArii potentialului beneficiarilor, specialistii din centru planificd activitAtile si serviciile prin intocmirea si implementarea Planului Personalizat. Ulterior activitatile sunt mentionate in Fisa beneficiarului si monitorizate din punct de vedere al realizarii de catre seful de centru;
7. informare si asistenta sociald/servicii de asistenta sociald: sprijin pentru mentinerea relatiei beneficiarului cu familia/prieteni, cu privire la drepturile si facilitatile sociale existente, clarificdri privind demersurile de obtinere;
8. consiliere psihologicd: asigurarea conditiilor pentru mentinerea echilibrului psiho- afectiv si atingerea potentialului maxim a beneficiarului, dezvoltarea comportamentului adecvat situatiilor sociale, constientizarea emotiilor si gestionarea adecvatd a emotiilor in functie de diferite situatii, constientizarea si cresterea stimei de sine, evitarea situatiilor de izolare sociald si depresiei, diminuarea tulburdrilor de comportament, cresterea capacitatii de a gestiona situatiile de stres si situatiile de urgentA/crizd in mod adecvat;
9. abilitare si reabilitare-masaj, kinetoterapie, fizioterapie, stimulare psiho-senzorio- motorie, terapie ocupationald, in conformitate cu Conventiile de colaborare Incheiate, unitati medicale de profil aflate in contract cu C.A.S. Iasi;
10.Ingrijire si asistenta: sprijin pentru igiena corporald, imbrAcare si dezbrAcare, alegerea hainelor adecvate, sprijin pentru asigurarea igienei zilnice (Ingrijirea propriului corp si a pArtilor acestora, igiena eliminarilor), sprijin pentru administrarea medicamentatiei (In limita competentei, pe baza recomandArilor medicului de familie/specialist), sprijin pentru probleme de tip cataterizare, prevenirea ulcerului de decubit (tratarea escarelor), sprijin pentru a trece corpul din
9 JUDETUL IA*1
CONSILIUL JUDETEAN IA*1
AnexA la IrtikrArea VD-
Anul ,,, Luna2,LAPlilazi
pozitie orizontala in alta pozitie (intoarcerea de pe o parte pe alta a corpului), hranire hidratare, ajutor pentru prepararea 5i servirea hranei, activitati de menaj, sprijin
pentru transfer $i mobilizare, pentru deplasare in interior/exterior, inclusiv pentru efectuare de cumparaturi, sprijin pentru comunicare;
11.mentinerea/dezvoltarea deprinderilor cognitive: aplicarea de tehnici exercitii privind dezvoltarea simturilor, dezvolarea elementelor din invatarea de WA, dezvoltarea atentiei, dezvoltarea gandirii;
12.mentinerea/dezvoltarea deprinderilor zilnice: aplicarea de tehnici exercitii pentru aplicarea unor sarcini multiple, pentru organizarea, planificarea finalizarea programului zilnic, exercitii pentru gestionarea timpului pentru a face fats stresului, situatiilor de tensiune, urgenta sau criza, pentru autocontrolul comportamentului exprimArii emotiilor adecvate, sa mentina zilnic ordinea curatenia in camera, sa participe la igienizarea spatiului personal 5i comun, sa fie capabil sA finalizeze/planifice o sarcina;
13.mentinerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare: aplicare de tehnici 5i exercitii pentru comunicare prin mesaje verbale/nonverbale, dezvoltarea limbajului, dezvoltarea abilitatilor de a schimba idei/conversa, de a discuta cu una sau mai multe persoane, utilizarea instrumentelor de comunicare;
14.mentinerea dezvoltarea deprinderilor de mobilitate: aplicarea de tehnici 5i exercitii pentru schimbarea pozitiei corpului, mutarea corpului dintr-un loc in altul, pentru mutarea manipularea obiectelor folosind mana, degetele, bratul, alte parti ale corpului, pentru deplasarea prin mers sau alte forme, deplasarea folosind echipamente sau dispozitive asistive;
15.mentinerea/dezvoltarea deprinderilor de autoingrijire: invatarea actiunilor de spalat, 5ters corpul, ingrijit pielea, dintii etc;
16.mentinerea/dezvoltarea deprinderilor de ingrijire a propriei sanatati: exercitii privind ingrijirea propriului corp, a spatiului in care locuiesc, activitati fizice zilnice;
17.mentinerea/dezvoltarea deprinderilor de autogospodarire: aplicare de tehnici exercitii necesare pentru prepararea servirea hranei; curatenia spatiului propriu; gestionarea de5eurilor, curatenia aranjarea imbracamintei 5i incaltamintei;
18.mentinerea/dezvoltarea deprinderilor de interactiune/relationare interpersonala: aplicarea de tehnici exercitii pentru ca beneficiarii sa invete actiuni comportamente necesare pentru stabilirea de interactiuni simple sau complexe cu membrii familiei, prieteni, cu persoane cunoscute sau necunoscute, exercitii stimulatorii pentru dezvoltarea capacitatilor de a intretine o conversatie, de a se comporta in diferite situatii (vizite, biserica, cinema) sau de a apela la diferite servicii;
19.educatie/pregatire pentru munca: imbunatatirea nivelului de educalie, participare la activitati de me5te5ugarit;
20. asistenta $i suport pentru luarea unei decizii: asistenta 5i suport pentru ordonarea logics a informatiilor, asistenta suport pentru exploatarea evaluarea alternativelor;
21. integrare participare socials civics: cunoa5terea mediului social, stimularea/ invatarea unui comportament adecvat situatiilor sociale, implicarea in activitati sportive, cultural, artistice defa5urate in comunitate, participarea la actiuni de recreere petrecere a timpului liber, la actiuni de me5te5ugarit, vizite;
JUDETUL 1A*I CONS1LJUL JUDETEAN
Antall la Wen
22. protectia impotriva neglijarii, exploatArii, violentei, abuzului, torturii §i tratamentelor crude, inumane sau degradante: reguli cu privire la administrarea medicamentelor, modul de identificare semnalare a cazurilor de neglijare, exploatare, violent,/ §i abuz, raportarea, investigarea solutionarea situatiilor de neglijare, exploatare, violent/ §i abuz, modul de gestiune a bunurilor sau banilor beneficiarilor, modul in care sunt semnalate/consemnate/rezolvate cazurile de violent/ abuz sesizate de personal in timpul activitatii acestora, in relatie Cu beneficiarul/ familia acestuia/reprezentantul legal, cunoWe aplicA Procedura operational/ privind protectia impotriva neglijarii, exploatarii, violentei, abuzului, cunoa§te aplica Procedura Operational/ privind protectia impotriva torturii §i tratamentelor crude, inumane sau degradante;
23. asistentA in cazul beneficiarului aflat in stare terminaWin caz de deces: informarea mentinerea legaturilor cu apartinatorii, asigurarea supravegherii permanente,
asigurarea tratamentului medical, inclusiv medicatia pentru terapia durerii, asigurarea separarii persoanei fats de ceilalti beneficiari, asigurarea serviciilor religioase oferite de ate preot, facilitarea sau realizarea serviciilor funerare;
b) de informare a beneficiarilor, potentialilor beneficiari, autoritatilor publice $i publicului larg despre domeniul sau de activitate, prin asigurarea urmatoarelor activitati:
1. centrul detine pune la dispozitie publicului §i beneficiarilor/reprezentant legal materiale informative u§or accesibile, in locuri vizibile cu privire la activitatile derulate Si serviciile oferite;
2. faciliteaza accesul potentialilor beneficiari, reprezentanti legali, cel putin o datA pe lurid, anterior admiterii beneficiarilor pentru a cunoa§te conditiile de locuit §i de desfA§urare a activitAtilor, in baza unui program de vizitA;
3. informeaza anual beneficiarii sau reprezentantii legali asupra activitatilor serviciilor derulate, procedurilor utilizate precum oricAror aspecte considerate utile;
4. realizeaza informarea persoanelor interesate cu privire la serviciul social respect:Ind legislatia in vigoare cu privire la utilizarea imaginii si a datelor cu caracter personal a beneficiarilor;
5. elaborarea de rapoarte de activitate;
6. Intocme§te pentru fiecare beneficiar fl§a de evaluare, fi§a beneficiarului, Planul Personalizat care contine evidenta serviciilor activitAtilor acordate beneficiarilor, evaluarile §i rezultatele obtinute includerea acestora in raportul general de activitate al Directia General/ de Asistenta Social/ §i Protectia Copilului §i publicarea acestuia pe site-ul institutiei.
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor $i a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului in general, precum $i de prevenire a situatiilor de dificultate in care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea urmatoarelor activitati:
1. informeaza beneficiarii asupra drepturilor lor;
2. aplica Codul de Etica;
3. asigurA beneficiarilor respectarea demnitatii, autonomiei in gestionarea propriilor bunuri §i a dreptului de intimitate personals;
JUDETIJI.1A$ 1
,,, Lurta2 a APRzi ;g21,
4. detine §i aplica proceduri privind protectia impotriva abuzurilor §i neglijarii, protectia impotriva torturii §i tratamentelor crude, inumane sau degradante §i proceduri privind managementul situatiilor de risc, interventia in cazul actelor de agresiune verbala, agresiune flzica, atat asupra beneficiarilor cat asupra personalului angajat in centru;
5. asigura pastrarea confidentialitatii asupra datelor personale, a informatiilor furnizate §i primite de la beneficiari sau reprezentanti legali;
6. asigura notificarea factorilor interesati Si evidenta incidentelor deosebite care afecteaza beneficiarul;
7. asigura activitati de socializare §i petrecere a timpului liber in comunitate;
8. respectarea confidentialitatii cu privire la imaginea §i diagnosticul beneficiarului;
9. efectuarea cu profesionalism a activitatilor de recuperare;
10.promovarea drepturilor beneficiarilor prin informare §i afipre a acestora Si a Conventiei Organizatiei Natiunilor Unite cu privire la drepturile omului intr-o forma accesibila §i la loc vizibil, asigurarea conditiilor necesare pentru exprimarea opiniei beneficiarilor cu privire la serviciile primite, informare cu privire la modalitatea de formulare a eventualelor sesizari §i reclamatii.
d) de asigurare a calitatii serviciilor sociale prin realizarea urmatoarelor activitati:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate in procesul de acordare a serviciilor;
2. realizarea evaluarii periodice a serviciilor prestate;
3. masurarea gradului de satisfactie a beneficiarului conform procedurii existente, rezultatele chestionarelor utilizate find incluse in raportul anual a centrului rezidential, pentru imbunatatirea serviciilor oferite;
4. participarea personalului la cursuri de perfectionare §i instruire a acestuia in ceea ce prive§te cunoa§terea documentelor strategice din unitate (Regulamentul de Organizare §i Functionare, Proceduri, Codul de etica, Drepturile beneficiarului);
5. intocmirea rapoartelor de activitate;
6. promovarea parteneriatelor cu alte institutii §i a activitatii de voluntariat in cadrul centrului.
e) de administrare a resurselor financiare, materiale §i umane ale centrului prin realizarea urmatoarelor activitati:
1. activitati de asigurare a medicatiei necesare §i materialelor sanitare, precum §i depozitarea acestora;
2. asigurarea prezentei salariatilor prin efectuarea graficelor de prezenta, programarea anuala a concediilor de odihna;
3. activitati de asigurare a alimentelor, materialelor de intretinere §i curatenie, obiecte de inventar, mijloace fixe, echipament §i cazarmament pentru beneficiari, precum §i depozitarea acestora;
4. activitati referitoare la inhumarea beneficiarilor decedati in situatia cand familia refuza acest lucru sau in cazul in care acqtia nu au niciun apartinator;
5. activitati de imbunatatire §i adaptare a mediului ambient, curatenie, igienizare, etc;
JUDETUI 1A*I CONSILIUL JUDETEAN 1A51
Anex8 IgyptOrdrea
12
6. evaluarea personalului se intocme§te de care §eful de centru §i se aproba de Directorul General Adjunct de resort;
7. monitorizeazA §i evalueaza in permanentA realizarea obiectivelor propuse.
ARTICOLUL 8
Structura organizatoricA, numArul de posturi $i categoriile de personal
(1) Serviciul social - Centrul de Ingrijire §i AsistentA pentru Persoane Adulte cu DizabilitAti Revis 2, functioneazA cu un numar de 22 posturi total personal, conform prevederilorHotararii Consiliului Judetean Ia§i nr. din care:
a) Personal de conducere: • §ef de centru — 1 post;
Personalul de conducere indepline§te sarcinile/atributiile/activitatile specifice postului pentru ambele locatii din cadrul centrului de servicii sociale.
b) personal de specialitate de Ingrijire §i asistenta, personal de specialitate §i auxiliar: • asistent social —1 post; • asistent medical —1 post; • infirmier —3 posturi; • psiholog —1 post; • pedagog recuperare — 7 posturi;
c) Personal cu functii administrative, gospodArire, intretinere-reparatii, deservire: • administrator —1 post; • magaziner —1 post; • muncitor calificat — 3 posturi;
• muncitor necalificat — 3 posturi.
ARTICOLUL 9
Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere pentru Centrul de Ingrijire §i Asistenta pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Revis 2 este §eful de centru.
(2) Seful de centru indepline§te in conditiile legii urmAtoarele atributii:
a) asigura coordonarea, Indrumarea §i controlul activitatilor desfa§urate de personalul serviciului §i propune Directiei Generale de AsistentA Sociala §i Protectia Copilului Ia§i sanctiuni disciplinare pentru salariatii care nu i§i indeplinesc in mod corespunzAtor atributiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizarii serviciilor sociale, codului muncii etc.;
b) elaboreazA rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementarii obiectivelor §i intocme§te informari pe care le prezinta furnizorului de servicii sociale;
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire §i perfectionare;
sl) colaboreazA cu alte centre/alti furnizori de servicii sociale §i/sau alte structuri ale societatii civile in vederea schimbului de bune practici, a ImbunAtAtirii permanente a
-13 JUDETULIA.$1 CONSTLIUL JUDETEANIA51
Anen6 In %Wren Nr.—
instrumentelor proprii de asigurare a calitatii serviciilor, precum $i pentru identificarea celor mai bune servicii care sa raspunda nevoilor persoanelor
beneficiare;
e) asigura buna desfasurare a raporturilor de munca dintre angajatii serviciului;
f) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice $i a
numarului de personal;
h) organizeaza activitatea personalului $i asigura respectarea timpului de lucru $i a regulamentului de organizare functionare;
i) -reprezinta serviciul in relaliile cu furnizorul de servicii sociale in baza delegarii, cu
autoritatile institutiile publice, cu persoanele fizice $i juridice din tars $i din
strainatate, precum in justitie;
j) asigura comunicarea $i colaborarea permanents cu Serviciile de AsistentA Socials de la nivelul primariilor, cu alte institutii publice locale si organizatii ale societatii civile active in comunitate, in folosul beneficiarilor;
k) asigura informarea personalului, beneficiarilor/reprezentantilor legali cu privire la documentele strategice ale centrului (Regulamentul de Organizare Functionare, Codul de dick Proceduri de sistem
operationale de la nivelul centrului $i al
Directiei Generale de AsistentA Socials Protectia Copilului Iasi );
1) asigura incheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;
m) alte atributii prevazute in standardul minim de calitate aplicabil.
Atributiile specifice sefului de centru sunt:
• Elaboreaza Raportul anual de activitate care va cuprinde eel puffin aspectele mentionate in
Standardele specifice minime obligatorii de calitate in vigoare, pe care II inainteaza conducerii Directiei Generale de AsistentA Socials $i Protectia Copilului la$i, propunand masuri de
imbunatatire a activitAtii serviciului social;
• AsigurA respectarea Regulamentului de Organizare Functionare a unitatii organizeazA
dour sedinte anuale de informare a personalului privind continutul acestui document;
• Asigura in cadrul serviciului social pe care it conduce, promovarea principiilor $i normelor
prevazute de legislatia in vigoare cu privire la persoanele adulte cu dizabilitati;
• OrganizeazA activitatea centrului in vederea implementArii Standardelor specifice minime
de calitate obligatorii aflate in vigoare pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu asigura respectarea prevederilor Conventiei Organizatiei Natiunilor Unite;
• Raspunde de calitatea activitatilor desfasurate de personalul din cadrul serviciului social si
dispune, in limita competentei, mAsuri de organizare care sr conducA la imbunatatirea acestor activitati, informand furnizorului de servicii asupra masurilor dispuse; in situatia in care mAsurile pe care le considerA necesare sunt mai complexe, formuleazA propuneri furnizorului
de servicii, implementandu-le ulterior;
• Este responsabil de caz pentru beneficiarii admisi•in serviciile pe care le conduce, avand
obligatia: a. de a verifica dacA serviciile/activitatile recomandate de echipa de evaluare in Planul Personalizat (PP) se acordA conform planificarii;
b. de a monitoriza activitatile din punct de vedere al realizArii for de cAtre tot personalul
centrului; c.
de a pune in aplicare recomandArile managerului de caz in vederea respectArii drepturilor beneficiarilor stipulate in legislatia interna internationala;
14 JUUETUL IA$I CONSILIUL JUDETEAN IASI
Anexil Ia rArea Nr
AA I ,,,,,,,, Luftna ,, , ,,
d. de a viza Fip de evaluare a beneficiarului, Planul Personalizat, Fi§a beneficiarului pentru fiecare categorie de personal de specialitate si ia la cuno§tintA de continutul Fi§ei de monitorizare a managerului de caz §i de recomandarile acestuia; • Asigurd coordonarea, indrumarea si controlul activitatilor desfd§urate de personalul institutiei si inainteazd care Directia GeneralA de AsistentA Socials §i Protectia Copilului Iasi rezultatele cercearii prealabile si propuneri in acest sens, pentru angajatii care rill i§i
indeplinesc in mod corespunzAtor atributiile prevAzute in fi§a postului;
• Stabile§te §i reactualizeazd atributiile §i sarcinile personalului din subordine in raport cu modificarile intervenite in competentele serviciului social §i intocme§te fi§ele de post ale personalului aflat in subordine, pe care le supune spre aprobare conducerii Directiei Generale de Asistentd Sociald §i Protectia Copilului Iasi; • Intocme*te fiwle de evaluare anuald ale personalului din subordine, in conformitate cu legislatia in vigoare, pe care le supune spre aprobare conducerii Directiei Generale de Asistentd Sociald §i Protectia Copilului Iasi; • intocme§te referate privind necesarul de personal in vederea ocuparii prin concurs a posturilor vacante dinstructura organizatoricd a centrului; • Intocmqte Planul anual privind formarea profesionald a personalului din subordine;
• ControleazA §i contrasemneazd documentele date in competenta centrului §i raspunde de legalitatea §i veridicitatea datelor inscrise in actele si documentele emise in cadrul serviciului social pe care it conduce; • Asigura informarea permanent./ a conducerii Directiei Generale de Asistentd Sociald si Protectia Copilului Iasi in ceea ce prive§te activitatea serviciului social pe care it conduce prin comunicare directs, telefonicA (note telefonice consemnate in Registrul de note telefonice) precum §i in scris (adrese/referate); • Mentine relatii de colaborare cu celelalte servicii, birouri, compartimente din cadrul Directiei Generale de Asistentd Sociald §i Protectia Copilului Iasi cat si cu alte institutii prin comunicare directd, telefonicd (note telefonice) precum §i in scris (adrese/referate);
• Solicits angajatilor cunoWerea §i respectarea legislatiei din domeniul persoanelor adulte cu dizabilitAti; • Asigura implementarea si monitorizarea implementarii la nivelul centrului a procesului de
gestionare a riscurilor. • Ia masuri pentru indeplinirea dispoziffilor primite din partea conducerii Directiei Generale de Asistentd Sociald §i Protectia Copilului Iasi, urmare§te §i raspunde de solutionarea dispozitiilor in termen; • Aprobd meniul §i lista de alimente, controleazd calitatea mancArii si modul de folosire a alimentelor, urmAmte efectuarea si pAstrarea curAteniei in incinta unitAtii;
• Se preocupd de intretinerea bazei materiale §i ia mAsuri pentru efectuarea reparatiilor curente §i capitale; • Urmare§te §i raspunde de utilizarea corespunzatoare a mijloacelor de transport proprii unitAtii pe care o conduce §i ia masuri pentru evitarea transporturilor ne-economice sau abuzive; • Analizeazd si stabilqte masuri pentru aprovizionarea la timp a unitAtii cu alimente, echipament, materiale de curatenie, materiale utilizate in activitAtile de terapie ocupationalk rechizite, medicamente etc. §i asigurd utilizarea judicioasd a acestora conform legii si normelor de consum aprobate; • Instituie un sistem de decizie §i delegare capabil sa asigure functionarea serviciului social;
• NegociazA §i gestioneazA conflictele din cadrul unitAtii §i din comunitate (in relatia cu centrul), care pot afecta buna desfla§urare a serviciului social pe care it conduce;
• Are rol decizional in activitati care privesc protectia beneficiarului in serviciul social si in toate activitAtile legate de functionarea optima a centrului;
15 JUDETUL IA*1
CONSILIUL JUDETEAN IA*1
Anexti lo Area Nt —
A„u1„„ 8. APR. ,,,,,,, „„„.
vigoare; • Elaboreaza, in colaborare cu special4tii serviciului social, Regulamentul de Organizare §i Functionare, Codul de etica, materiale de informare, Proceduri operationale de lucru pentru fiecare categorie de personal Proceduri operationale care sunt in conformitate cu standardele specifice minime obligatorii de calitate cu recomandarile structurilor de verificare §i control;
• Organizeaza zilnic, saptamanal sau on de cate on se impune intalniri, consultari cu angajatii pentru reglementarea problemelor curente §i pentru gasirea unor solutii de imbunatatire a calitatii ingrijirii beneficiarilor; • Are obligatia de a asigura beneficiarilor accesul la serviciile medicale, modalitati de petrecere a timpului liber alte servicii care contribuie la dezvoltarea personalitatii acestora este raspunzator personal, sau dupa caz, solidar cu alte categorii de personal din subordine pentru once abateri, disfunctii sau deficiente, in conditiile legii;
• Cunogte particularitatile persoanelor cu dizabilitati, functie de gradul tipul acestora,
astfel incat sa poata stabili o comunicare o relationare adecvata cu amtia;
• Raspunde in mod direct de procesul de dezinstitutionalizare a beneficiarilor din centru, fiindu-i stabiliti indicatori in acest sens in F4a de evaluare a performantelor profesionale;
• Abordeaza relaliile cu beneficiarii in mod nediscriminator, thra antipatii favoritisme;
trebuie sa recunoasca §i sa incurajeze aspectele pozitive ale activitatilor desfavrate de catre beneficiari; sa nu judece sau sa eticheteze beneficiarul; sa tie cum sa consolideze la beneficiari simtul responsabilitatii, de asumare a consecintelor faptelor sale; sa ofere feed- back beneficiarului; sa fie capabil sa stabileasca limite in relatia cu beneficiarii §i sa-i determine sa contientizeze importanta respectarii regulamentului de organizare §i functionare;
• Raspunde de aplicarea hotararilor luate de Directia Generala de Asistenta Socials §i
Protectia Copilului • indepline§te alte atributii prevazute in standardele minime de calitate aplicabile, conform legislatiei in vigoare; • Prime§te §i solutioneaza alte sarcini trasate de conducerea institutiei (prin modificarea fiwi de post, la solicitarea ierarhic superior), in limita competentelor profesionale pe
care le are; (3) Functiile de conducere se ocupa prin concurs sau, dupa caz, examen, in conditiile legii;
(4) Candidatii pentru ocuparea functiei de conducere trebuie sa fie absolventi cu diploma de invatamant superior in domeniul psihologie, asistenta socials sociologie, cu vechime de minimum 2 ani in domeniul serviciilor sociale, sau absolventi cu diploma de licenta al invatamantului superior in domeniul juridic, medical, economic §i al tiintelor administrative, cu experienta de minimum 5 ani in domeniul serviciilor sociale. (5) Sanctionarea disciplinary sau eliberarea din functie a conducatorilor institutiei se face in conditiile legii.
ARTICOLUL 10
Consiliul Consultativ nu este aplicabil intrucat serviciul social nu are personalitate juridica.
JUDETTIL IASI 16 CONSILIUL JUDETEAN IASI
Anexa la )2:tea Nr_
Anal 8. APRa21 Lurta2
Personalul de specialitate de Ingrijire si asistenlA. Personal de specialitate si auxiliar
(1) Personalul de specialiate din cadrul Centrului de Ingrij ire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Revis 2 este:
a) asistent medical generalist (325901); b) asistent social (263501); c) infirmier (532103) d) pedagog de recuperare (235205); e) psiholog (263411);
(2) Atributii ale personalului de specialitate: a) asigura derularea etapelor procesului de acordare a servciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile si a prezentului regulament; b) colaboreaza cu specialistii din alte centre in vederea solit(ionarii cazurilor, identificarii de resurse; c) monitorizeaza respectarea standardelor minime de calitate; d) sesizeaza conducerii centrului situatii care pun in pericol siguranta beneficiarului, situatii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament; e) intocmeste rapoarte periodice cu privire la activitatea derulata; f) face propuneri de imbunata(ire a activitatii in vederea cresterii calitat serviciului si respectarii g) alte atributii prevazute in standardul minim de calitate aplicabil.
(3) Atributiile specifice categoriilor de personal mentionate mai sus sunt:
• Asistent medical - atributii specifice: • Cunoaste si aplica Procedura privind mentinerea sanatatii beneficiarilor; • Constientizeaza rolul sau in echipa multidisciplinary si dezvolta relatii profesionale,
de colaborare, pe orizontala si pe verticals; • Isi desfasoara activitatea in mod responsabil conform reglementarilor profesionale si
cerintelor postului; • Observa simptomele si starea beneficiarilor, pe care le noteaza si le comunica
medicului; • Colaboreaza cu managerul de caz at beneficiarului si cu membrii echipei
multidisciplinare in vederea realizarii activitatilor prevazute in P.P. • Completeaza/actualizeaza Fisa de monitorizare a starii de sanatate a beneficiarilor; • Consemneaza in Condica de evidenta a medicamentelor si materialelor consumabile
numele beneficiarului, cantitatea eliberata, perioada de utilizare, data eliberarii, semnatura persoanei care a eliberat si semnatura (sub orice forma) a persoanei care a primit, medicatia eliberata corespunde recomandarilor medicului consemnate in Fisa de monitorizare a starii de sanatate;
• Consemneaza refuzul medicatiei de catre un beneficiar in Fisa de monitorizare a.
starii de sanatate; • Recolteaza probe biologice pentru examenele de laborator atunci and medicul
solicits acest lucru; • intocmeste lunar Fisa beneficiarului in care consemneaza interventia si durata
acesteia; • Pregateste beneficiarul si 11 insoteste atunci cand medicul de familie recomanda
internarea in spital, sau investigatii in centrele medicale;
JUDETUL 1A$1 CONSILIUL MDETEAN 1A41
Anexll la brew Nr,
• Supravegheazd colectarea materialelor §i instrumentarului de unica folosintd utilizat si se asigura de depozitarea acestora in vederea distrugerii;
• Depisteazd bolnavii cu afectiuni infecto—contagioase ia mdsuri de izolare a
acestora; • Se ingrijete de transportul beneficiarului la unitatea sanitard de specialitate,
raporteazd sefului de centru, la revenirea in unitate, asupra ajutorului de urgentd acordat precum §i cu privire la evolutia stdrii de sandtate a beneficiarului respectiv, la unitatea la care a fort internat;
• Are obligatia de a urmari permanent, in legaturd directd cu unitatea sanitard in care sunt internati beneficiari, starea de sdndtate a acestora;
• In caz de urgentd anuntd serviciul de ambulantd acorn. primul ajutor par& la venirea acestuia;
• Efectueaza controlul epidemiologic la primirea in centru §i la intoarcerea din invoke a beneficiarilor, urmand masurile de deparazitare §i izolarea, dace este cazul;
• Organizeazd §i desfaward programe de educatie sanitard, discutd, invatd §i sprijina beneficiarii in dezvoltarea abilitAtilor de autoingrij ire;
• Efectueaza tratamentele, imunizArile §i testdrile biologice conform prescriptiilor medicale.
• Participa raspunde in cadrul echipei la desnwrarea diferitelor actiuni colective vaccindri, examene de bilant clinic, aplicarea masurilor de luptA in focar, campanii de profilaxie §i combatere a bolilor transmisibile.
• Controleazd, verified §i reorganizeazd aprovizionarea periodied cu materiale specifice activitAtii antiepidemice.
• Nu pardse§te locul de munca pand nu predd tura colegului de schimb, eat verbal cat §i in scris consemnand once modificare apdrutd in starea de sandtate a beneficiarilor, raspunsul la tratament, activitAtile realizate cu beneficiarii §i once alt eveniment care a avut loc in centru in timpul turei respective;
• Contribuie la intocmirea meniului zilnic §i eventual a meniurilor de regim; • Participd la servirea mesei, ajutd §i invatd beneficivarii despre modalitatea corectd de
a manta i a se comporta in timpul mesei; • Colaboreaza cu personalul centrului in ceea ce prive§te folosirea dezinfectantilor
pentru curAtenie, igiena corporald, spdlat; • Participa la comisia de receptie a alimentelor, verificand termenele de valabilitate
starea organoleptica a acestora; • Raspunde de aplicarea tuturor masurilor de igiend individuald a beneficiarilor asistati
§i de prevenirea escarelor; • Ildspunde cu promptitudine la solicitarile beneficiarilor; • Comportamentul, comunicarea §i calitatea serviciilor cu beneficiarii §i apartinatorii
acestora se caracterizeazd prin amabilitate, promptitudine, respect §i limbaj civilizat, avand o atitudine principiald fatd de acetia;
• Verified la sfaritul lunii stocul de medicamente din aparat gi trusa de urgentd 4i asigurd buna distribuire a medicamentelor catre beneficari;
• Tine evidenta Condicii de evidentd a medicamentelor §i materialelor consumabile, intocmind la sfaritul lunii consumul din luna respective;
• Controleaza §i ia masuri in cazul in cure vizitatorii aduc beneficiarilor alimente §i medicamente interzise sau bauturi alcoolice, semnaldnd aceste evenimente deosebite, in scris §efului de centru;
• Desfawara activitati de mentinere/dezvoltare deprinderilor de mobilitate prin aplicarea de tehnici §i exercitii pentru mutarea corpului dintr-un loc in altul, pozitiei corpului, pentru mutarea sau manipularea obiectelor folosind maim, degetele, bratul,
18
Anexil la Brea Nr
Lt 118. . gi.Y911 „., .
alte parti ale corpului, prin deplasarea prin mers sau alte forme, deplasarea folosind echipamente sau mijloace de transport;
• Desfa§oara activitati de mentinere/dezvoltare a deprinderilor de autoingrijire, activitati de corOentizare privind alegerea imbracamintei/ incaltamintei in mod adecvat, tinand cont de anotimp, de pastrare in ordine a obiectelor personale, invatarea actiunilor de spalat, §ters corpul sau parti ale corpului, de ingrij ire a pielii, dintilor, parului, unghiilor, nasul, toaleta intima, imbracat/dezbracat, mancat/bAut, altele;
• Desfa§oara activitati de mentinere/dezvoltare a deprinderilor de autogospodarire prin aplicarea de tehnici si exercitii necesare privind prepararea Si servirea mesei, Intretinerea veselei §i tacamurilor, curatenia spatiului propriu, gestionarea de§eurilor, curatenia §i aranjarea imbracamintei §i inc%ltamintei, ingrijirea dispozitivelor de sprijin, achizitionarea de bunuri §i altele;
• Primete prin lista de alimente conform meniului stabilit, alimentele necesar prepararii hranei de seal% in perioada Luni — Vineri a meniului complet peiitru perioada Sambata — Duminica;
• Desfavara activitati de mentinere/dezvoltare a deprinderilor de ingrijire a propriei sanatati, dupa caz, prin aplicarea de tehnici §i exercitii pentru ca beneficiarii sa Inv* cum sali pastreze igiena personals §i a spatiului de locuit, importanta mentinerii unei diete echilibrate §i a unei activitati fizice zilnice, cum sa face fata influentelor §i presiunilor legate de riscuri precum consumul de alcool, droguri, infectarea cu infectii cu transmitere sexuala, HIV/SIDA, altele.
• Desfawara activitati de mentinere/dezvoltare a deprinderilor de interactiune a beneficiarilor stabilire a relatiilor interpersonale prin tehnici §i exercitii pentru ca beneficiarii sa Invete actiuni comportamente necesare pentru stabilirea de interactiuni cu membrii familiei, prieteni, cu persoane cunoscute sau necunoscute, educatie sexuala si altele (intretinerea conversatiei, comportare in diverse situatii - vizite, slujbe religioase, cinema, sau de a apela la diverse servicii — taxi, tren, informatii);
• Pe timpul efectuarii serviciului are obligatia de a fi in permanenta printre beneficiari, pentru a preveni evenimente de orice natura;
• Este interzisa agresarea fizica §i verbala a beneficiarilor; • hi InsuF§te §i respects legislatia in vigoare cu privire la protectia sociala; • Actioneaza in conformitate cu Standardele specifice minime de calitate obligatorii
existente, asumanduli rolurile corespunzatoare; • Aduce la cuno§tinta conducerii centrului orice disfunctiuni intalnite care pot aduce
prejudicii sanatatii beneficiarilor din centru; • Completeaza toate documentele prevazute in standardele minime de calitate
referitoare la protectia beneficiarilor (raport zilnic de activitate, file de monitorizare a starii de sanatate a beneficiarului, fi§a beneficiarului, graficul lunar de curatenie, grafic temperature, proces verbal de primire-predare tura etc);
• Poate fi numit in cadrul Comisiei Centrului, in vederea analizarii incetarii serviciilor acordate beneficiarilor;
• Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru beneficiar; • Aplied respecta intocmai procedurile existente in unitate in functie de situatia
creata; • Prime§te $i solutioneaza §i alte sarcini trasate §i aprobate de conducerea institutiei
(prin modificarea fi§ei de post, la solicitarea §efului ierarhic superior prin referat acord scris al angajatului), in limita competentelor profesionale pe care le are;
19 JUDETUL 1A$1
CONSIL1UL JUDETEAN IA51
Anexti la Waireirea
• Responsabil cu riscurile la nivelul centrului: consiliaza personalul din cadrul centrului si asista seful ierarhic in procesul de gestionare a riscurilor;
• Asigura evacuarea persoanelor si a bunurilor materiale din sectoarele de activitate;
• Este obligat sa pastreze confidentialitatea in legatura cu situatiile, documentele si informatiile pe care le detine in scop profesional, cu respectarea legislatiei in vigoare, a metodologiilor si procedurilor de lucru;
• Respects Codul de etica a personalului contractual • Indeplineste sarcinile specifice postului in cadrul ambelor locatii ale serviciului
social.
• Asistent social - atributii specifice:
• Realizeaza evaluarea socials initials, periodica si finals si on de cate on este nevoie a persoanelor adulte, utilizand metode, tehnici si instrumente de lucru specifice, cu respectarea confidentialitatii;
• intocmeste contractele de servicii/acte aditionale, beneficiari;
• intocmeste si revizuieste periodic impreuna multidisciplinare Planul Personalizat;
• Cunoaste si aplica Procedura de admitere; • Cunoaste si aplica Procedura de suspendarea/Incetarea acordarii serviciilor;
• intocmeste Fisa de suspendareafincetarea acordarii serviciilor;
• Realizeaza arhivarea dosarelor beneficiarilor serviciului social;
• Intocmeste lunar Fisa beneficiarului in care consemneaza interventia si acesteia;
• Colaboreaza cu managerul de caz al beneficiarului si cu membrii echipei multidisciplinare in vederea realizarii activitatilor prevazute in P.P.
• Consiliaza beneficiarul cu nevoi sociale sau speciale in activitatile prevazute in P.P. (ex. mentinerea/reluarea legaturii cu familia, obtinerea unor drepturi/acte, facilitarea accesului la unele servicii/institutii participarea la un curs de calificare, identificarea unui loc de munch, etc.)
• Realizeaza activitatile de informare si consiliere socials conform planificarii din P.P. prin:
• informare si consiliere cu privire la drepturile si facilitstile sociale existente, clarificari privind demersurile de obtinere;
• sprijin pentru mentinerea relatiei beneficiarului cu familia, prieteni etc.;
• informare si sprijin pentru realizarea demersurilor pentru obtinerea de echipamente asistive;
• informare si sprijin pentru realizarea demersurilor pentru adaptarea locuintei;
• informare despre programele de lucru, facilitstile oferite de cabinete medicale, servicii de abilitare si reabilitare, servicii balneo, etc.;
• informare si sprijin pentru obtinerea unor servicii de transport: rovinieta, card de parcare, bilete;
• informare despre activitati si servicii alternative sau complementare oferite de furnizori sociali privati, indeosebi organizatii neguvernamentale;
• sprijin pentru identificare locuri de munca, angaj are, pastrarea locului de munca, obtinerea de echipamente asistive n ecesare;
• demersuri pentru constientizarea angajatorilor cu privire la dreptul la munch, potentialul si facilitatile angajarii persoanelor cu dizabilitati, realizarea analizei
CU
durata
locului si a mediului de munch; JUDETUL IA.51 CONSILIUL JUDETEAN IA$1
AnexA la 11,40trArea
20
• informare privind retelele de suport existente (inclusiv on-line) formate din persoane aflate In situatii de viatA asemanatoare, altele.
• Monitorizeazd realizarea activitatilor din Planul Personalizat;
• Desfasoara activitAti de mentinere/dezvoltare a deprinderilor de comunicare prin aplicarea de tehnici si exercitii pentru comunicare prin mesaje verbale si non-verbale, dezvoltarea limbajului mimico-gestual, dezvoltarea abilitAtilor de a schimba idei/conversa, de a discuta cu una sau mai multe persoane, utilizarea instrumentelor de comunicare, altele.
• Desasoard activitAti de mentinere/dezvoltare a nivelului de educatie, pregatire pentru munca, sprijin si exercitii ca beneficiarii sA participe la actiuni de mestesugarit prin
ateliere exerseze si consolideze cunostintele si abilitAtile practice si sociale;
• Desfasoard activitati de integrare si participarea sociald si civics prin cunoasterea mediului social, implicarea in activitAti sportive, culturale, participarea la activitAti de recreere si petrecerea timpului liber, vizite, altele;
• Va intocmi impreund cu echipa multidisciplinary Fisa beneficiarului in care vor fi consemnate activitatile desfasurate si timpul acordat, iar la sfarsitul lunii se va depune in dosarul personal al beneficiarului;
• °fers asistentd pentru luarea unei decizii prin consiliere, informare si sprijin direct in scopul realizarii unei alegeri intre cloud sau mai multe alternative, beneficiarul find constant in centrul procesului, intr-un mediu formalizat si de incredere.
• intocmeste rapoarte si referate pentru a fi prezentate conducerii Directiei Generale de Asistenta Sociald si Protectia Copilului Iasi, cu privire la situatia rezidentilor;
• Informeazd, faciliteazd si face demersuri pentru persoanele adulte cu dizabilitsti in vederea obtinerii certificatului de incadrare in grad de handicap sau a prelungirii termenului de valabilitate a acestuia, pensionarii si eliberdrii documentelor de identitate, and situatia o impune;
• Desfasoara activitAti de consiliere sociald a persoanelor adulte cu dizabilitsti, in vederea ameliordrii sau solutiondrii situatiilor de dificultate si a pregAtirii acestora pentru integrarea/reintegrarea in familie si comunitate;
• Informeazd beneficiarii sau reprezentantii legali cu privire la Regulamentul de Organizare si Functionare, serviciile si facilitAtile oferite de centru, drepturile si obligatiile beneficiarilor si procedurile de lucru;
• Contacteaza membrii familiei/alte persoane din mediul de suport al persoanelor adulte prin adrese scrise, telefonic sau prin deplasdri la domiciliul familiei, in scopul realizarii evaludrilor sociale ori, dupd caz, pentru ameliorarea sau solutionarea problemelor sociale ale persoanei adulte cu dizabilitati;
• Contacteazd, prin adresd scrisd, telefonic sau direct institutiile publice, organizatiile nonguvernamentale, care pot oferi informatii necesare realizArii evaludrilor sociale
dupd caz, sunt abilitate sa intervind pentru ameliorarea sau solutionarea problemelor sociale a beneficiarilor;
• Realizeaza demersuri pentru punerea sub interdictie a persoanelor adulte cu dizabilitati institutionalizate in centru si lipsite de discerndmdnt in vederea numirii unui reprezentant legal;
• Participa la intalnirile organizate de seful de centru in scopul analizarii situatiei rezidentului;
• Desfasoard activitAti de informare profesionald, consiliere in carierd, orientare pe piata muncii pentru beneficiarii care pot fi integrati profesional;
• Monitorizeaza beneficiarii integrati pe piata muncii pe perioada angajdrii;
21 JUDETUL I A*I
CONSILIUL JUDETEAN 1,441
• Monitorizeaza progresul inregistrat de beneficiarii unitAtii; • Contribuie, prin activitatea pe care o desfd§oard, la dezinstitutionalizarea persoanelor
adulte actioneaza in echipa multidisciplinard pentru sprijinirea acestora gasirea alternativelor de protectie (alternative la institutionalizare);
• Participd activ la actiunile intreprinse in vederea solutionArii cazurilor, colaborand in acest sens cu speciali§tii din cadrul centrului, din cadrul Directiei Generale de AsistentA Socials §i Protectia Copilului Ia§i sau din cadrul actor institutii;
• indruma studentii practicanti/voluntarii care desfd§oard activitatea practicd/voluntard in cadrul serviciului;
• RealizeazA reactualizeazA permanent baza de date cu beneficiari cu nevoi sociale sau speciale din unitate §i face demersuri pentru clarificarea situatiei acestora;
• Se informeazA permanent, participA activ la intalnirile de perfectionare organizate la Directia GeneralA de AsistentA SocialA Protectia Copilului Iasi, conferinte, IntAlniri de lucru (cu acordul conducerii) activitatea acestuia este supervizatA de cAtre asistentul social din cadrul Directiei Generale de Asistentd Sociald §i Protectia Copilului- Serviciul Persoane Adulte Dificultate;
• ElaboreazA impreund cu ceilalti speciali§ti din centru procedurile de lucru;
• Actioneazd in conformitate cu standardele specifice minime de calitate obligatorii existente, asumanduli rolurile corespunzAtoare;
• Comportamentul, comunicarea §i calitatea serviciilor cu beneficiarii apartinAtorii acestora se caracterizeazA prin amabilitate, promptitudine, respect §i limbaj civilizat, avdnd o atitudine principialA fatA de ace§tia;
• Este interzisA agresarea fizicA §i verbalA a beneficiarilor; • Aduce la cun4inta conducerii institutiei orice disfunctii intalnite care pot aduce
prejudicii rezidentilor din centru; • Anunta de urgentd §eful de centru dud a luat la cuno§tintA de savar§irea unui abuz
asupra unui beneficiar de ate alt beneficiar sau de cAtre un angajat al serviciului social sau de cAtre o persoanA din exteriorul unitAtii;
• Prime§te solutioneazd §i alte sarcini trasate §i aprobate de conducerea unitatii (prin modificarea fiwi de post, la solicitarea §efului ierarhic superior prin referat §i acord scris al angajatului), in limita competentelor profesionale pe care le are;
• Este obligat sA pAstreze confidentialitatea in legAturA cu situatiile, documentele §i informatiile pe care le define in scop profesional, cu respectarea legislatiei in vigoare, a metodologiilor ti procedurilor de lucru;
• RespectA Codul de eticA a personalului contractual; • Responsabil cu riscurile la nivelul centrului: consiliazA personalul din cadrul
centrului asistA §eful ierarhic in procesul de gestionare a riscurilor; • AsigurA declanprea sau oprirea instalatiilor in diferite situatii de urgentA (instalatii
detectare a fumului/incendiilor, instalatie electrica, etc.) • Asigurd evacuarea persoanelor §i a bunurilor materiale din sectoarele de activitate;
• indeplinqte sarcinile specifice postului in cadrul ambelor locatii ale serviciului social.
• Infirmier(A) — atributii specifice:
• SupravegheazA §i indrumd in permanent./ curAtenia §i toaleta beneficiarilor (baie, imbrAcat) §i ajutA la formarea bunelor deprinderi de autoingrijire;
22
Ane Nr, "
LUIAJP414?1,„„
Anul
• indruma §i ajuta beneficiarii din centru la schimbarea lenjeriei de corp §i pat de cate on este nevoie;
• indruma si ajutd beneficiarii din centru la igienizarea lenjeriei de pat, corp, hainelor, etc;
• Indruma si ajuta beneficiarii la pregatirea paturilor §i la realizarea curateniei camerei; • Prime*te, intretine si raspunde de inventarul ce i-a fost incredintat; • intocme§te lunar Fi§a beneficiarului in care consemneaza interventia §i durata
acesteia; • AdministreazA medicamentele beneficiarilor doar cu acordul asistentului medical; • Sub indrumarea organelor sanitare va efectua combaterea parazitilor; • Participa la cursuri de igiena; • Colaboreaza cu managerul de caz al beneficiarului si cu membrii echipei
multidisciplinare in vederea realizarii activitatilor prevazute in P.P. • hi insti§qte si respects legislatia in vigoare cu privire la protectia socials; • Aduce la cuno§tinta conducerii centrului orice disfunctii intalnite care pot aduce
prejudicii sanatatii beneficiarilor; • Organizeaza impreuna cu echipa multidisciplinary programe de terapie ocupationala,
in functie de specificul activitatilor desfa§urate; • Selecteaza impreuna cu echipa multidisciplinary beneficiarii care vor participa la
activitati in functie de aptitudini si interese; • Programeaza si organizeaza desfawrarea activitatii zilnice in functie de aptitudinile
si deprinderile beneficiarilor; • intocmqte un necesar §i preia de la magazie materialele pentru buna desfawrare a
activitatii; • Asigura distribuirea corecta a materialelor de lucru care beneficiari, precum si
pastrarea acestora in conditii corespunzatoare; • Asigura familiarizarea cu diferite materiale de lucru (denumire, modalitati de
folosire, norme de igiena etc.) a beneficiarilor care participa la activitati; • Primqte prin lista de alimente conform meniului stabilit, alimentele necesare
prepararii hranei de sears in perioada Luni — Vineri §i a meniului complet pentru perioada Sambata — Duminica;
• Comunica obiectivele si traseaza etapele de lucru astfel incat sa fie indeplinite de beneficiar;
• SupravegheazA beneficiarii pe toata durata activitatilor si intervine in aplanarea eventualelor conflicte;
• Formeaza beneficiarilor deprinderile de amenaja §i igieniza locul de cazare si de a se proteja impotriva accidentelor;
• Participa la efectuarea igienizarii spatiilor din interior alaturi de ceilalti salariati; • Raspunde de ordinea, curatenia spatiilor aferente; • Raspunde de viata beneficiarilor in intervalul programului de lucru; • Urmamte consolidarea deprinderilor igienico-sanitare; • Stinge lumina in dormitoare §i trezqte beneficiarii dimineata la orele fixate prin
programul zilnic al unitatii; • Supravegheaza §i indruma beneficiarii dimineata (scuturatul a§ternutului, aranjarea
paturilor, aerisirea a§ternutului, imbracarea, pregatirea micului dejun); Activitatile realizate sunt consemnate intr-un proces verbal de predare—primire care se intocmqte zilnic);
• Nu permite accesul altor persoane in centru decat personalului de serviciu repartizat si organelor de control abilitate;
JUDETULIA.$1
2, A P.YR.
• Realizarea de activitAti pentru a dezvolta abilitAtile de motricitate fins (mi§carea dexteritatea mu§chilor mici din maini §i degete), de motricitate grosiera (mi§carea muFhilor mari din brate §i picioare), abilitatile oral-motorii (mi§carea mu§chilor din gurA, buze, limbs, maxilar), abilitAtile de auto-ingrijire, altele;
• Desfa§oara activitati de mentinere/dezvoltare a deprinderilor zilnice ale beneficiarilor prin aplicarea de exercitii §i tehnici pentru realizarea unor sarcini unice, sarcini multiple, pentru gestionarea timpului, pentru autocontrolul comportamentului, etc;
• Desf4oara activitati de mentinere/dezvoltare deprinderilor de mobilitate prin aplicarea de tehnici §i exercitii pentru mutarea corpului dintr-un loc in altul, pozitiei corpului, pentru mutarea sau manipularea obiectelor folosind mina, degetele, bratul, alte parti ale corpului, prin deplasarea prin mers sau alte forme, deplasarea folosind echipamente sau mijloace de transport;
• Desfa§oarA activitAti de mentinere/dezvoltare a deprinderilor de autoingrij ire, activitati de con§tientizare privind alegerea imbracamintei/ incAltamintei in mod adecvat, tinand cont de anotimp, de pastrare in ordine a obiectelor personale, invatarea actiunilor de spalat, Sters corpul sau parti ale corpului, de ingrijire a pielii, dintilor, parului, unghiilor, nasul, toaleta intima, imbracat/dezbracat, mancat/baut, altele;
• Desfa§oarA activitati de mentinere/dezvoltare a deprinderilor de autogospodkire prin aplicarea de tehnici exercitii necesare privind prepararea si servirea mesei, intretinerea veselei Si tacamurilor, curatenia spatiului propriu, gestionarea dewurilor, curatenia aranjarea imbrAcamintei §i incaltamintei, ingrijirea dispozitivelor de sprij in, achizitionarea de bunuri §i altele;
• Desfa§oara activitati de mentinere/dezvoltare a deprinderilor de interactiune a beneficiarilor Si stabilire a relatiilor interpersonale prin tehnici §i exercitii pentru ca beneficiarii sa invete actiuni comportamente necesare pentru stabilirea de interactiuni cu membrii familiei, prieteni, cu persoane cunoscute sau necunoscute, educatie sexuala §i altele (intretinerea conversatiei, comportare in diverse situatii - vizite, slujbe religioase, cinema, sau de a apela la diverse servicii — taxi, tren, informatii);
• Desfa§oara activitati de mentinere/dezvoltare a deprinderilor de ingrijire a propriei sanatati, dupa caz, prin aplicarea de tehnici si exercitii pentru ca beneficiarii sa invete cum sa.-§i pAstreze igiena personalA §i a spatiului de locuit, importanta mentinerii unei diete echilibrate §i a unei activitati fizice zilnice, cum sA faca fata influentelor presiunilor legate de riscuri precum consumul de alcool, droguri, infectarea cu infectii cu transmitere sexuall, HIV/SIDA, altele.
• Propune in cadrul echipei multidisciplinare not obiective pentru beneficiari, ca urmare a evaluarii/reevaluArii;
• CompleteazA toate documentele prevazute in standardele minime de calitate referitoare la protectia beneficiarilor (raport zilnic de activitate, fi§a beneficiarului, graficul lunar de curatenie, proces verbal de primire-predare tura etc;
• Va intocmi impreunA cu echipa multidisciplinary F4a beneficiarului in care vor fi consemnate activitatile desfaprate Si timpul acordat, iar la sfar§itul lunii se va depune in dosarul personal al beneficiarului;
• Poate fi numit in cadrul Comisiei Centrului, in vederea analizkii sistarii/incetarii serviciilor acordate beneficiarilor;
• Actioneaza in conformitate cu Standardele Minime de Calitate existente, asumandu- §i rolurile corespunzatoare;
JUDET1.11.1A$1 CONSILIUL JUDETEAN 1A*1
Anexli la Wen Nr
• Este obligat sa pastreze confidentialitatea in legatura cu situatiile, documentele si informatiile pe care le define in stop profesional, cu respectarea legislatiei in vigoare, a metodologiilor §i procedurilor de lucru;
• Respecta Codul de etica a personalului contractual; • Comportamentul, comunicarea §i calitatea serviciilor cu beneficiarii §i apartinatorii
acestora se caracterizeaza prin amabilitate, promptitudine, respect si limbaj civilizat, avand o atitudine principiala fata de ace*tia;
• Este interzisa agresarea fizica §i verbala a beneficiarilor; • Prime§te si solutioneaza §i alte sarcini trasate §i aprobate de conducerea institutiei
(prin modificarea fiwi de post, la solicitarea sefului ierarhic superior prin referat §i acord scris al angajatului), in limita competentelor profesionale pe care le are; indeplinete sarcinile specifice postului in cadrul ambelor locatii ale serviciului social.
Pedagog de recuperare - atribufii specifice: • Organizeaza impreuna cu echipa multidisciplinary programe de terapie ocupationala,
in functie de specificul atelierului si activitatilor desfa§urate; • Selecteaza impreuna cu echipa multidisciplinary beneficiarii care vor participa la
activitati in functie de aptitudini si interese; • Colaboreaza cu managerul de caz al beneficiarului si cu membrii echipei
multidisciplinare in vederea activitatilor prevazute in P.P.; • Programeaza si organizeaza desfa§urarea activitatii zilnice in functie de aptitudinile
si deprinderile beneficiarilor; • Activitatea se desfa§oara cu preponderenta in camerele beneficiarilor §i in spatiile
care au ca stop realizarea de activitati comune, in aer liber, in functie de dorintele si nevoile acestora;
• intocme§te un necesar si preia de la magazie materialele pentru buna desfa§urare a activitatii;
• Asigura distribuirea corecta a materialelor de lucru catre beneficiari, precum si pastrarea acestora in conditii corespunzatoare;
• Asigura familiarizarea cu diferite materiale de lucru (denumire, modalitati de folosire, norme de igiena etc.) a beneficiarilor care participa la activitatile din cadrul atelierului;
• Comunica obiectivele de atins §i traseaza etapele de lucru astfel incat sa fie indeplinite de beneficiar;
• Supravegheaza beneficiarii pe toata durata activitatilor si intervine in aplanarea eventualelor conflicte;
• Formeaza beneficiarilor deprinderile de amenaja §i igieniza locul de munca si de a se proteja impotriva accidentelor;
• Raspunde de ordinea, curatenia §i igiena atelierului §i a spatiilor aferente; • Raspunde de prezenta beneficiarilor in atelier in intervalul alocat terapiei
ocupationale; • Raspunde de viata beneficiarilor pe timpul noptii, in intervalul programului de lucru; • Supravegheaza §i indruma beneficiarii in efectuarea toaletei de seara si dimineata; • Urmarqte consolidarea deprinderilor igienico-sanitare; • Stinge lumina in dormitoare si trezqte beneficiarii dimineata la orele fixate prin
regimul zilnic al unitati; • Supravegheaza §i indruma beneficiarii dimineata (scuturatul a§ternutului, aranjarea
paturilor, aerisirea a§ternutului, imbracarea, pregatirea micului dejun); Activitatile
1.4.*1 CONSILIUL: JUDETEAN IASI
Anexti la ttArdrea Nr.
Loo2:8nnqq
25
realizate sunt consemnate Intr-un proces verbal de predare—primire care se intocmeste zilnic;
• Primeste prin lista de alimente conform meniului stabilit, alimentele necesare prepararii hranei de sears in perioada Luni — Vineri si a meniului complet pentru perioada Sambata — Duminica;
• Nu permite accesul altor persoane in centru decat personalului de serviciu repartizat si organelor de control abilitate;
• Propune in cadrul echipei multidisciplinare not objective pentru beneficiari, ca urmare a evaluarii/reevaluarii;
• Completeaza toate documentele prevazute in standardele minime de calitate referitoare la protectia beneficiarilor (raport zilnic de activitate, fisa beneficiarului, graficul lunar de curatenie, grafic temperature, proces verbal de primire-predare tura etc);
• Poate fi numit in cadrul Comisiei Centrului, in vederea analizarii sistarii/incetarii serviciilor acordate beneficiarilor;
• Actioneazd in conformitate cu S.M.C. existente, asumandu-si rolurile corespunzatoare;
• Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru beneficiar;
• Aplica si respecta intocmai procedurile existente in unitate in functie de situatia create;
• insoteste beneficiarii in invoiri, excursii, acorda sprijin in efectuarea de cumparaturi, raspunde de sanatatea sj integritatea fizica pe perioada deplasarilor;
• Desfasoara activitati de mentinere/dezvoltare a aptitudinilor cognitive prin aplicarea de tehnici si exercitii pentru ca beneficiarii sa-si foloseasca simturile (vaz, auz, tactil, olfactiv, gustativ), se aplice exercitii prin dezvoltarea concentrarii, mentinerea atentiei asupra unei actiuni, dezvoltarea gandirii, selectarea unei optiuni pentru luarea unei decizii si ducerea ei la indeplinire;
• DesPasoara activitati de mentinere/dezvoltare a deprinderilor zilnice ale beneficiarilor prin aplicarea de exercitii si tehnici pentru realizarea unor sarcini unice, sarcini multiple, pentru gestionarea timpului, pentru autocontrolul comportamentului, etc;
• Desfasoara activitati de mentinere/dezvoltare a deprinderilor de comunicare prin aplicarea de tehnici si exercitii pentru comunicare prin mesaje verbale si non-verbale, dezvoltarea limbajului mimico-gestual, dezvoltarea abilitatilor de a schimba idei/conversa, de a discuta cu una sau mai multe persoane, utilizarea instrumentelor de comunicare, altele.
• Desfasoara activitati de mentinere/dezvoltare deprinderilor de mobilitate prin aplicarea de tehnici si exercitii pentru mutarea corpului dintr-un loc in altul, pozitiei corpului, pentru mutarea sau manipularea obiectelor folosind mana, degetele, bratul, alte parti ale corpului, prin deplasarea prin mers sau alte forme, deplasarea folosind echipamente sau mijloace de transport;
• Desfasoara activitati de mentinere/dezvoltare a deprinderilor de autoingrij ire, activitati de constientizare privind alegerea imbracamintei/ incaltamintei in mod adecvat, tinand cont de anotimp, de pastrare in ordine a obiectelor personale, invatarea actiunilor de spalat, sters corpul sau parti ale corpului, de ingrij ire a pielii, dintilor, parului, unghiilor, nasul, toaleta intima, imbracat/dezbracat, mancat/baut, altele;
• Desfasoara activitati de mentinere/dezvoltare a deprinderilor de autogospodarire prin aplicarea de tehnici si exercitii necesare privind prepararea si servirea mesei, intretinerea veselei si tacamurilor, curatenia spatiului propriu, gestionarea deseurilor,
JUDETUL lik$1 26 CONSILIUL JUDETEAN lik$1
Ane/d1 la Ilitikairea Nr 1-7.1
Anui 60208.„APR.
I Anexli lo NI.
• Desfa§oarA activitAti de mentinere/dezvoltare a deprinderilor de interactiune a beneficiarilor §i stabilire a relatiilor interpersonale prin tehnici exercitii pentru ca beneficiarii sA invete actiuni comportamente necesare pentru stabilirea de interactiuni cu membrii familiei, prieteni, cu persoane cunoscute sau necunoscute, educatie sexualA §i altele (intretinerea conversatiei, comportare in diverse situatii - vizite, slujbe religioase, cinema, sau de a apela la diverse servicii — taxi, tren, informatii);
• DesfavarA activitAti de mentinere/dezvoltare a nivelului de educatie, pregAtire pentru muncA, sprijin §i exercitii ca beneficiarii sA participe la actiuni de me§te§ugarit prin ateliere sa-§i exerseze consolideze cuno§tintele §i abilitAtile practice sociale;
• Desfa§oarA activitAti de integrare §i participarea socials §i civics prin cunoa§terea mediului social, implicarea in activitati sportive, culturale, participarea la activitAti de recreere §i petrecerea timpului liber, vizite, altele;
• intocme§te impreunA cu echipa multidisciplinara Fi§a beneficiarului in care vor fi consemnate activitAtile desf4urate §i timpul acordat, care se va regAsi in dosarul personal al beneficiarului;
• Manifest:I un comportament §i o atitudine fats de beneficiari Si apartinatorii acestora exprimate prin respect, amabilitate Si limbaj civilizat;
• Este interzisa agresarea fizicA §i verbalA a beneficiarilor; • Este obligat sa pastreze .confidentialitatea in legaturA cu situatiile, documentele Si
informatiile pe care le define in scop profesional, cu respectarea legislatiei in vigoare, a metodologiilor §i procedurilor de lucru;
• RespectA Codul de etica a personalului