HOTARARE - Câmpina...Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si...

of 33 /33
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CAMPINA JUDEJUL PRAHOVA HOTARARE "'<, -_,, *- _ -;^_, privind aprobarea documentafiei tehnico-economice (faza DACfffi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul "Cresterea eficientei energetice in Colegiul Tehnic C-tin Istrati" Avand in vedere expunerea de motive nr.69.302/27 septembrie 2017 a d-lui ing.Tiseanu Horia Lauren{iu - Primarul Municipiului Campina, prin care propune aprobarea documenta{iei tehnico-economice (faza DALI) si a indicatorilor tehnico- economici pentru Proiectul "Cresterea eficientei energetice in Colegiul Tehnic C-tin Istrati"; Tinand seama de: - raportul de specialitate nr.69.303/27 septembrie 2017 promovat de Directia investitii - Compartimentul programe fmantare europeana din cadrul Primariei Municipiului Campina; - raportul Comisiei buget, fman{e, programe finantare europeana, administrarea domeniului public si privat si agricultura din cadrul Consiliului local al Municipiului Campina; - avizul Secretarului Municipiului Campina, inregistrat sub nr.69.304/ 27septembrie2017; In conformitate cu prevederile: - Programului Opera{ional Regional 2014 - 2020, Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor; Opera^iunea B- Cladiri publice; - Hotararea Guvernului nr.907/2016 privind aprobarea con{inutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investi{iilor publice, precum ^i a structurii $i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii $i lucrari de interven{ii; - Legea nr.372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, cu modificarile ^;i completarile ulterioare; - art.44, alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; - art.36, alin.(2), lit."b" si alin.(4), lit."d" din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata; in temeiul art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat cu art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administra{ia publica locala, republicata, Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare Art.l. - Se aproba documentatia tehnico - economica, faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (DALI), pentru Proiectul "Cresterea eficientei energetice in Colegiul Tehnic C-tin Istrati", conform ANEXEI nr.l, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Embed Size (px)

Transcript of HOTARARE - Câmpina...Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si...

 • CONSILIUL LOCALAL MUNICIPIULUI CAMPINA

  JUDEJUL PRAHOVA

  HOTARARE "'

 • Art.2.(l) - Se aproba indicatorii tehnico - economici pentru"Cresterea eficientei energetice in Colegiul Tehnic C-tin Istrati" si descrierea sumafa ainvestitiei propuse a fi realizata prin proiect, conform ANEXEI hr.2, care face parteintegranta din prezenta hotarare. ' y /

  (2) - Principalii indicatori tehnico-economici ai investi{iei sunt: O()rA. Indicatori maximali m conformitate cu devizul general: "* " -""*'Valoarea totala a lucrarilor de interventie:

  inclusiv T.V.A. - total: 8.411.378,07 lei;exclusiv T.V.A. - total: 7.078.591,69 Iei;

  Constructii-montaj (C + M):inclusiv T.V.A. : 6.939.704,22 lei;exclusiv T.V.A. : 5.831.684,22 lei;

  B. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanfa - elementefizice/capacita{i fizice care sa indice atingerea {intei obiectivului de investi{ii - si,dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementariletehnice m vigoare

  Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie (ani de la data receptiei laterminarea lucrarilor): 5 ani.

  Consumul total anual specific de energie finala de: 113,29 kWh/m^ an.Consumul total anual specific de energie finala pentru mcalzire corespunzator

  cladirii izolate termic: 84,54 kWh/m^ (a.u.) $i an.Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2i191.261,61 kg CO2/an.

  C. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare,stabili(i in func{ie de specificul si ^inta fiecarui obiectiv de investifii

  * Durata de recuperare a investitiei, in conditii de eficienta economica:34,4 ani.

  Economia anuala de energie:777.794 kWh/an;66,88 tep.

  D. Durata estimata de execu{ie a obiectivului de investitii, exprimata mluni

  Durata de executie a lucrarilor de interventie este de: 24 luni.Esalonarea investitiei - total FNV:

  Anull:4.205.689,041ei;Anul 2: 4.205.689,04 lei.

  Art.3. - Se aproba depunerea spre fman{are $i implementare a Proiectului"Cresterea eficientei energetice in Colegiul Tehnic C-tin Istrati", in cadrul ProgramuluiOperational Regional 2014 - 2020, Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre oeconomie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinireaeficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surseregenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorullocuintelor; OperaJiunea B - Cladiri publice.

  Art.4. - Prezenta hotarare se comunica:- Institu|iei Prefectului Jude{ului Prahova;- Primarului Municipiului Campina;- DirecJiei economice;- Directiei investi{ii;

 • - Directieijuridice;- Serviciului administrarea domeniului public $i privat;- Serviciului urbanism $i amenajareateritoriului;- Compartimentului programe fmantare europeana.

  Pre$edinte de $edin{a,Consilier,

  d-na LupuftLivia^ Rodica

  Contrasemneaza,>ecretar,

  1 f^-jr.Mofdaveanu Elena

  Campina, 28 septembrie 2017Nr. 148

  CodFP-06-01,ver.l

 • H,GX nrv iM6dJn..

  ^,:;,,,:r:-:^

  '-^^^|^kW^^^^^^^:^^^^

  Str. Grivitei, nr, 91,localitatea Campina, judetul Prahova,

  Colegiu

  Faza de proiectare:

  DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE (DALI)

  Proiect numar: 185/2017

 • BD7

  OBIECTIV:

  Proiectant:

  Cresterea eficientei energetice in Colegiul Tehnic Constantin lstrati, Str. Grivrtei,nr. 91, Campina, Judetul Prahovalulgrimoni Services SRL, Focsani, Str. Gheorghe Asachi, Nr. 5B, jud Vrancea, /'CUI28610220,J39/346/2011 /

  DEVIZUL GENERAL Anexa Nr. 7

  al obiectivului de investitii

  Cresterea eficientei energetice in Colegiul Tehnic Constantin lstrati, Str. Grivitei, nr. 91, jCampina, Judetul Prahova

  Conform H.G. nr. 907 din 2016!

  Valoare ^... ] Valoare(faraTVA) i cuTVA

  Nr.icrt.

  1

  Denumirea capitolelorsi subcapitolelorde cheltuieli

  i 'ei j2 ' - ' "" 3 -""

  CAPITOL 1Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

  lei

  s

  1.1

  1.2

  1.3

  1.4

  31

  31 1

  31.2

  3 1.3

  32

  [3.3

  *34

  3.4 1

  ,3.4.2

  3"5

  35.1

  3.5.2

  3.5.3

  3.5.4

  |3.5.5

  ,3.5.6

  .3.6

  3.7

  3.7.1

  3.7.1

  3.7.1

  3.7.2

  3.8

  3.8.1

  3.8.1

  Obtinerea terenului

  Amenajarea terenului

  Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului lastarea initiala

  Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

  TOTAL CAPITOL 1

  CAPITOL 2Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor nect

  TOTAL CAPITOL 2

  CAPITOL 3Cheltuieli pentru proiectare si

  Studii

  Studii de teren

  Raport privind impactul asupra mediului

  Alte studii specifice

  Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,acorduri si autorizatii

  -' Expertizare tehnica

  Certificarea performantei energetice si auditul energetic alcladinlor

  Audit energetic

  Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrarilor

  Proiectare

  f ema de proiectare

  Studiu de prefezabilitate

  Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor;de interventii si deviz general

  Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii|avizelor/acordurilor/autorizatiilori Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si aidetaliilor de executie

  Proiect tehnic si detalii de executie

  Organizarea procedurilor de achizitie

  Consultanta

  Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

  .1 Servicii de consultanta in elaborarea cererii de finantare

  .2 Servicii de consultanta in implementarea proiectului

  Auditul financiar

  Asistenta tehnica

  Asistenta tehnica din partea proiectantului

  .1 pe perioada de executie a lucrarilor

  0,00

  0,000,00,

  0,00

  0,00

  >sare obiectivului deF 6,6o]

  asistenta tehnicai 0,00(

  0,00i

  l ..__OLMJ__i o,oo[j 1.000,00

  36.462,00

  16.000,00

  10.000,00

  6.000,00

  ; "" 145'000,06'

  ; " "6,"6o ". ' ' 6,oo; 47.000,00l

  j 3.0(30,00

  ,,i___.

  i 5.ooo,ocr

  90.000,00

  'o,oo> 86.900,00

  54.900,00

  4.900^00

  50.bbo,oo,32.000,00

  T" " 91^556,5l'l 42726,37.

  l 33.570,72.

  0,000,000,00

  "'o,oo0,00

  investitiio,6o]

  0,00

  0,00

  0,00,

  o,ooj190,00

  6.927,78

  3.040,00,

  1.900,00

  1.140,00;

  "27.550"00'

  b"ooo,oo

  8.930,00

  570,00j

  950,6b!

  i7.ibb,ooo,6b.

  16.511,00

  "10,431,00

  ""931,00

  9750b,00

  6.080,00

  17^39574

  8 118,01'

  6.378,44'

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  o,66;

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00;

  1.190,00

  43.389,78

  19.040,00

  11.900,00

  7.140,00

  172.550,00

  d,oo0,00

  55.930,00

  . 3.570,00;

  5.950,00:

  107.100,00

  o,oo'103.411,00

  65.331,00

  5831,00

  59.500,00

  38.080,00'

  108.952725

  50.844,38;

  39.949,16]

 • BD7

  DEVIZUL GENERAL: Cresterea eficientei energetice in Colegiul Tehnic Constantin lstrati, Str.jGrivitei, nr. 91, Campina, Judetul Prahova

  J3.8.1.2

  |

  |3J3.2

  L -,,,

  43

  4.3.1.1

  432 1

  ,4.4

  4.5

  4.6

  5.1

  5.1.1

  5.1.2

  5.2

  5.2.1

  5.2.2

  l5.2.3

  5 2 4

  5 2 5

  53

  54

  2 ipentru parficiparea proiectantuiui la fazele inclusem ["

  programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre jlnspectoratul de Statin Constructii J_

  Dirigentie de santier j

  TOTAL CAP'lf OL 3 j

  CAPITOL 4Cheltuieli pentru investitia

  Constructii si instalatii "[

  Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale i

  Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitamontaj

  Lista echipamente pentru cresterea eficientei energetice >

  Lista echipamente conexe

  Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu ,necesita montaj si echipamente de transport {

  Dotari

  Active necorporale

  TOTAL CAPITOL 4

  Alte cheltuieliOrganizare de santier ,

  Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 'santier

  Cheltuieli conexe organizarii santierului ,

  Comisioane, cote, taxe, costul creditului

  Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii jfinantatoare I

  Cota aferenta ISC pentru controlui calitatii lucrarilor de """jconstructii [

  Cota aferenta ISC pentru controlui statului in amenajarea Iteritonului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii ,

  Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

  Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de !construire/desfiintare

  Cheltuieli diverse si neprevazute

  Cheltuieli pentru informare si publicitate

  TOTAL CAPITOL 5 |

  3 f 4 5 / '

  ! ' "-' ---""48.830,14i 9.277,73

  376.918,51j 71.614,52

  de baza5.789".288,76; 1.099.964,87

  22.217,66t 4.221,36

  292^261,00; 55.529,59

  274.357,00 52.127,83

  17904,00 3401,76

  0,00, 0,00

  0,00 0,00

  6,ob ' o,oo6.103.767,42 1.159.715,82

  37'.677,'80 '>.158,78"

  20.177,80 3833,78

  17500,00 3325,00

  63.926,57 0,00*

  0,00, 0,00

  29.057,53' 0,00|

  5.811,51i 0,00jI _

  58107,87

  ^ 448_533_03

  |

  6.889.253,63:

  347.790,59:

  326.484,83

  21.305,76

  0,00

  0,000,00

  7.263.483,24

  44.836,58

  24011,58

  20 825,00

  63 926,57

  0,00

  29.057,53

  5.811,51

  29.057,53i 6,OCrt 2*9.057,53i Jo,ob; b,b6i o,oo

  j j

  488.301,39; 92.777,26

  8.000,b6f 1.520,00__^___^_____

  581.078,65

  ^ 699.361,80

  Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste6.1

  6.2

  Pregatirea personalului de exploatare (

  Probe tehnologice si teste

  0,00j 0,00

  T,oo " " o,oo0,00

  oboTOTALCAPITOL6 0,00 0,00,

  TOTALGENERAL 7.078 .̂MlT69 1.332.786,38, 8.411.378,07,dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1| j 5^83T.684T22, 1.108.020,00^

 • BD7 ,

  DEVIZUL GENERAL: Cresterea eficientei energetice in Colegiul Tehnic Constantin lstrati, Str.' '> ' -*"Grivitei, nr. 91, Campina, Judetul Prahova X '

  n preturi la data de 12.09.2017; 1 euro = 4,5172 lei

  Data tntocmit12.09.2017 Baitelu Marius

  | Beneficiar/ lnvestitorMunicipiul Campina

  i l' l

  : !

  Devizul general este parte cprnponenta_a DALI.Raport generat cu ISDP , www.devize.ro. e-mail: [email protected]. tel.: 0236 477.007

 • BD7 |, j Pag1)

  OBIECTIV: Cresterea eficientei energetice in Colegiul Tehnic Constantin lstratt,i nr . 91, Campina, Judetul Prahova y/l Proiectant: lulgrimoni Services SRL, Focsani, Str. Gheorghe Asachi, Nr. 5B, jt&j CUI28610220, J39/346/2011

  | DEVIZUL OBIECTULUI

  < " '- Denumirea capitolelorsi subcapitolelor de cheltuieli I- crt. ^

  Valoare j(fara TVA) l

  lei I

  Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza4.1 Constructii si instalatii , 5.789.288,76j4.1 .1 Lucrari pentru cresterea eficientei energetice4.1.1.1 lnlocuirea tamplariei exterioare4. 1 . 1 .2 lzolarea termica a peretilor exteriori4.1.1.3 lzolarea termica a planseului peste ultimul nivel4.1.1.4 Instalatii Electrice - lnlocuire corpuri de iluminat4.1.1.5 Instalatii Electrice - Reabilitare instalatie de iluminat4.1.1.6 Instalatii Termice4.1 .2 Lucrari conexe4.1.2.1 Lucrari conexe4.1.2.2 Rampa interioara ptr. persoane cu handicap locomotor4.1 .2.3 Instalatii Electrice - Reabilitarea instaiatiei de prize4. 1 .2.4 lnstalatia de paratrasnet si priza de pamant4.1.2.5 Instalatie dedetectiesi semnalizare iaincendiu ;4.1 .2.6 Instalatii de hidranti interiori4.1.2.7 lnlocuire acoperis4. 1 .2.8 Lucrari de finisaje la fatadele cu pereti termoizoiati pej interiorS.1.1.1 Organizare de santier5.1.1.1 Organizare de santier - lucrari de constructii

  TOTAL l - subcap. 4.1

  4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2.1 Lucrari pentru cresterea eficientei energetice j4.2.1 .1 . Montaj utilaj pentru cresterea eficientei energetice4.2.2 Lucrari conexe4.2.2.1 Montaj utilaj conexe

  TOTAL ll - subcap. 4.2

  4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale carej necesita montaj4.3.1 Lucrari pentru cresterea eficientei energetice4.3. 1 . 1 Lista echipamente pentru cresterea eficientei energetice4.3.2 Lucrari conexe4.3.2.1 Lista echipamente conexe4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu

  necesita montaj si echipamente de transport4.5 Dotari4.6 Active necorporale j

  TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

  3.570.397,80761.047,36698.894,19660.620,78254.378,80428.401,46767.055,21j

  2.218.890,96j344.977,31j26.301,37j

  201.218,87|12.416,17

  "T7Sf255,14142.800,49802.312,865137608>5

  j,20.177,80l20.177,80j

  22.217,662CL375,36]20.375,36j

  1.842,30l

  22.217,66j

  292.261,00

  274.357,00274.357,0017.904,00,"iy'.904,6o'

  o,bo

  o,ooo,oo

  292.261,00

  TVA

  lei

  4

  678.375,59'144.599,00132.789,90125517,95

  " 48.331,9781.396,28

  145.740,49'

  421.589,2865.545,69,4.997,_|

  38.231,59|2.359,07j

  27.132,09]152.439,44!97.585,66j

  3.833,78;3.833,78

  Tl03f798,65'

  4.221,363.871,32<3.871,32j

  350,04l350,04j

  55.529,59

  52.127,83" 52.127,83'

  3.401,76;3.401,76j__

  i

  0,00

  0,00.

  55.529,59

  Str. Grivitei, ]

  ANEXA Nr. 6

  ValoarecuTVA

  lei ,5

  6.889.253,63j4.248.773,39

  905.646,36831.684,09786.138,73302.710>7509.797,74912.795JO

  2.640.480,24410.523,00|

  31.298,63!239.450,46j

  14.775,24{

  169.932,58;954.752,30]611.194,4l

  24.011,58j24.011,58|

  6ll13^265,2l'

  26.439,0224.246,6824.246,68j

  2.192,34j2.192,34

  26,439,02l

  347.790,59;

  326.484,83326 484,8321.305,76

  '"""Tll05,760,00

  0,000,00

  347.790,59

  Total deviz pe obiect 6.123.945,22 1.163.549,60 7.287.494,82

 • BD7 Pagl,

  OBIECTIV: Cresterea eficientei energetice in Colegiul Tehnic Constantin lstrati, Str. Grivitei,nr . 91, Campina, Judetul Prahova

  JOBIECTUL: Lucrari conexe ^Proiectant: lulgrimoni Services SRL, Focsani, Str. Gheorghe Asachi, Nr. 5fivjud Vrancea,

  CUI28610220,J39/346/2011 ^%

  DEVIZUL OBIECTULUI ANEXA Nr. 6

  Lucrari conexe

  Nr i ' Valoare l jy^ j' ! Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli l (fara TVA) '

  lei lei

  1 2 "" " l 3 j """ 4

  4.1

  ,4.1.1

  41.2

  41 3

  4.1.4

  4.1.5

  4.1.6

  4.1.7

  4.1.8

  4.2

  A2^

  4.3

  4.3.1

  4.4

  4.5

  4.6

  Total

  Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazaConstructii si instalatii 2.218.890,96

  '. Lucrari conexe i 344.977,31

  Rampa interioara ptr. persoane cu handicap locomotor : 26.301,37

  Instalatii Electrice - Reabilitarea instalatiei de prize

  Tnsfaiatia de paratrasnet si priza de pamant

  lnstalatie de detectie si semnalizare la incendiu

  Instalatii de hidranti interiori

  lnlocuire acoperis

  Lucrari de finisaje la fatadele cu pereti termoizolati peinterior

  TOTAL 1 - subcap. 4.1 2.

  Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

  Montaj utilaj conexe

  TOTAL ll - subcap. 4.2

  Utilaje, echipamente tehnologice si functionale carenecesita montaj

  Lista echipamente conexe

  Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nunecesita montaj si echipamente de transport_ ^_ ,

  Active necorporale

  TOTAL lil - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

  deviz pe obiect 2

  ProiectantBaitelu Marius

  Q4.$L//b*^t.

  201.218,87

  12.416,17|

  175.255,14>

  142.8o6^49i

  802.312,86!513._75j

  218.890,96j

  1.842,301.842,30,

  1.842,30

  17.904,66T

  " 17.904,b6;""

  o7oo'

  o,oo'"o76oi

  17.904700

  238.637726

  ^,^7

  421.589,28

  65.545,69

  "4.997,26'

  38.231,59

  27.132,09]

  152.439,44!

  97.585,66j

  _*21^89,28L

  350,04|

  350,04t

  350,04

  3.401,76;

  0,00

  0,00

  0,00

  3,401,76

  425.341,08

  Valoarecu TVA

  lei5

  2.640.480,24

  410.523,00

  31.298,63

  239.450,46

  14.775,24

  169.932,58'4

  954.752,30j

  611.194,41jl

  2.640.480,24

  2.192,34l

  2192,34'

  2.192,34

  21.305,76j

  421.305,76|

  o,oi]

  2L305,76;

  2.663^78,34

  j

  RaportgeneratculSDP . www.devize.ro. e-mail: [email protected]. tel.: 0236 477.007

 • BD7

  OBIECTIV:

  OBIECTUL:Proiectant:

  Pag 11.

  Cresterea eficientei energetice in Colegiul Tehnic Constantin lstrati, Str. Grivitei, tnr.91,Campina,JudetulPrahova ,"Organizaredesantier u ,lulgrimoni Services SRL, Focsani, Str. Gheorghe Asachi, NrX5B, jud Vrancea,CUl28610220,J39/346/2011 ^ ', . 1

  DEVIZUL OBIECTULUI

  Organizare de santier

  ANEXA Nr. 6

  Nr.;crt.

  1

  Denumirea capitolelorsi subcapitolelorde cheltuielii Valoarei (faraJVA)

  f teP""2 ' ' - 3

  Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

  TVA

  lei4

  ValoarejcuJVA

  lei5

  4.1 Constructii si instalatii5.1.1.1: Organizare de santier - lucrari de constructii

  TOTALI-subcap.4.1

  4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

  0,00'20.177|80'

  20.177,80

  6,00"" -o,oof

  4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale carenecesita montaj __

  4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nunecesita montaj si echipamente de transport

  4.5 DotariActive necorporale4.6

  0,00

  o,ob

  0,00

  o o

  0,00j3.833,78"

  3.833,78

  0,00

  0,00

  0,00

  "o,6ST

  --j-

  d,6oo,oo,

  ;Total deviz pe obiect | 20.177,80j 3.833,78

  0,00

  24.01 i,58

  24.011,58

  0,00

  0,00

  0,00

  o,6o

  0,000,00

  0,00

  24.011,58

  ProieotantBaitelu Marius

  Raport generat cu ISDP , www.devize.ro. e-maii: [email protected]. tel.: 0236 477.007

 • BD7

  1

  ProiectantBaitelu Marius

  RaportgeneratculSDP . www.devize.ro. e-mail: [email protected]. tel.: 0236477.007

 • BD7

  OBIECTIV:

  iOBIECTUL:Proiectant:

  Cresterea eficientei energetice in Colegiul Tehnic Constantin lstrati, Str. Grivifef?*nr. 91, Campina, Judetul Prahova JLucraripentrucrestereaeficienteienergetice ;1lulgrimoni Services SRL, Focsani, Str. Gheorghe Asachi, Nr. 5B, jud Vrancea-v^ 't/CUI28610220, J39/346/2011 .; , r -/- r *

  DEVIZUL OBIECTULUI ANlE^Nr. 6

  Lucrari pentru cresterea eficientei energetice l

  Nr.crt.

  1

  i

  4.1

  41.1

  4.1.2

  4.1.3

  4.1.4

  .4.1.5

  4.1.6

  f

  4.2

  4.2.1

  j Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

  2

  Cap. 4 - Cheltuieli pentruConstructii si instalatii

  lnlocuirea tamplariei exterioare

  lzolarea termica a peretilor exteriori

  lzolarea termica a planseului peste ultimul nivel

  Instalatii Electrice - lnlocuire corpuri de iluminat

  Instalatii Electrice - Reabilitare instalatie de iluminat

  Instalatii Termice

  TOTAL l - subcap. 4.1

  Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionaleMontaj utilaj pentru cresterea eficientei energetice

  TOTAL ll - subcap. 4.2

  f Valoare (j (fara TVA) |

  lei !3

  investitia de baza3.570.397,80

  761.047,36

  698.894,19

  660.620,78

  254.378.80

  428.401,46'

  767.055,21

  , 3.570.397,80,

  20.375,36'

  20.375,36

  20.375,36

  TVA |_ J

  lei4

  678.375,59

  144.599,00

  132.789,90

  125517,95,

  48.331,97'

  81.396,28'

  145.740,49

  678.375,59

  3.871,32

  3.871,32,

  3.871,32

  Valoare lcuTVA |

  iei "*5

  4.248.773,39

  905.646,36

  831.684,09

  786.138,73

  302.710,77

  509.797,74

  912.795,70

  4.248.773,39

  24.246,68

  24.246,68

  24.246,68

  l4-3!

  |4.3.1

  4,4i;4.s4.6

  Utilaje, echipamente tehnologice si functionale carenecesita montaj

  Lista echipamente pentru cresterea eficientei energetice

  Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nunecesita montaj si echipamente de transport

  Dotari

  Active necorporale

  TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

  274.357,00fli

  274.357,00j

  0,00jl

  0,00j

  o,oo'274.357,00

  52.127,83

  52.127,83

  0,00

  0,00

  6,bb52.127,83

  326.484,83

  326.484,83

  o,oo

  '" 6,odb,oo

  326.484,83

  Total deviz pe obiect 3.865.130,16 734.374,74 4.599.504,90

  ProiectantBaitelu Marius

  JRaportgeneratculSDP . www.devize.ro. e-mail: [email protected].: 0236477.007

 • Denumirea obiectivuIui Cresterea eficientei energetice in Colegiul Tehnic C-tin Istrati;

  investitii:

  Amplasament: Str. Grivitei, nr. 91, localitatea Campina, judetul Prahova;

  ORDONATORPRINCIPAL MunicipiuI CSmpina;DECREDITE/INVESTITOR:

  BeneficiaruI Investitiei: O^ASUL CAMPINA;

  Proiectantgeneral: IULGRIMONI SERVICES SRL,FOCSANI, STR. GHEORGHE ASACHI, NR.5,AP.2,JUD.VRANCEA.

 • 2.1. CARACTERISTICITEHNICE $I PARAMETRISPECIFICI

  A. CONDITII LOCALE ALE AMPLASAMENTULUISI CARACTERISTICI ALE CLADIRII:

  Construcfia localizata in Str. Grivitei, nr. 91, Iocalitatea Campina, judetul Prahova, este mcadratadin punct de vedere climatic si al seismicitafii terenului astfel:

  Categoria de importanta

  Imobilul cu destinaJia de Colegiu, se mcadreaza in categoria B- deosebita, in conformitate H.G.R.766/1997, Anexa 3, (vezi B.C. nr. 5/1999).

  Clasa de importanta

  Imobilul compus din trei corpuri de cladire si cu funcJiunea de Colegiu, se incadreaza in ,,clasa IIde importanJa", conform normativului de protecJie seismica P100-l/2013 respectiv in ,,Cladiricare prezinta un pericol major pentru siguranJa publica in cazul prabusirii sau avarierii grave.".Din tabelul 4.2 al normativului rezulta pentru factorul de importanfa valoarea yi = l,2.

  B. PERIOADA DE PROIECTARE/EXECUTIE A ClADIRII:

  * Perioada de proiectare a cladirii: inainte de 1927.* Perioada de executie a cladirii: 1927.

  C. DESCRIEREAARHITECTURALA:

  RegimuI de maltime: D+P+lE;Inalfimea cladirii: 13,200 m;Suprafafa construita: 1.973,000 m^;SuprafaJa construita desfasurata: 5.888,000 m*;Inalfimea medie a soclului: 0,300 m;Numar de tronsoane: 3;Numar de scari: 3;Tamplaria: Tamplarie din PVC, partial tamplarie clasica;Tip acoperis: Acoperis tip sarpanta;Tip invelitoare: Tigla Ceramica.Gradul de rezistenfa la foc: II.

  D. DESCRIEREA FUNCJIUNILOR

  Descrierea funcfionaIa detaliata pe nivele in situatia existenta cat si cea propusa se regaseste inpartea desenta a prezentei documentafii.

  * Destina{ia principala: Colegiu;. Destinafia Incaperilor: sali de clasa, spatii anexe incaperilor destinate colegiului;* Asigurarea circulaJiei pe orizontala: Palier la flecare nivel;* Asigurarea circulafiei pe verticala: Rampe de scari.

 • E. VALOAREA DEINVENTAR A CONSTRUCTIEI

  Valoarea de inventar a cIadirii din Str. Grivitei, nr. 91, localitatea Campina, Colegiu, conformInventaruI domeniul public este de 77.400,00 Iei.

  2.2. DESCRIEREA SOLUTIEITEHNICE

  A. DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRARI DE INTERVENTIE PENTRU:

  1) Consolidarea elementelor, subansambIuriIor sau a ansamblului structural:

  Reabilitarea acoperisuluiSe va demonta invelitoarea si sarpanta din lemn. Lucrarile de desfacere se vor realiza de lapartea superioara m jos, fiecare eIement fiind descarcat inainte de desfacerea acestuia. Lucrarilede demontare vor fi executate ingrijit, de sus in jos, fara producerea de socuri sau vibraJii care sapoata duce la deteriorarea elementelor adiacente celor care se demonteaza. Se va realiza o nouasarpanta si o noua mvelitoare.Structura sarpantei va fl din lemn de rasinoase, aIcatuita din popi, pane, tSlpi, cosoroabe, clesti sicapriori. Schema de descarcare a apelor precum si cotele pe verticala se vor stabili astfel incat sanu genereze aglomerari de zapada.Sarpanta va fl prevazuta cu sistem scurgere a apelor meteorice din jgheaburi si burlane. Lemnulfolosit se va alege astfel fncat sa se mcadreze in prevederile normelor Tn vigoare, va fi tratatanticari, antimucegai si ignifugat, folosindu-se materiale agrementate.

  2) Protejarea, repararea elementelor nestmcturale si/sau restaurarea elementelorarhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz:

  Refacere finisaje interioare si exterioare si repararea elementelor de construcfie ale fafadei careprezinta potenJial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcfionalitatea cladirii:Lucrarile propuse asupra elementelor nestructurale sunt de tip curent si constau m repara{iilocale si refacerea corespunzatoare a finisajelor.Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activita{i:

  * zonele in care tencuiaIa are tendinja de exfoliere (tencuiala, caramida aparente, etc) sevor curata in adancime pana la stratul suport si in plan pana la stratul bun, in zoneledislocate se vor executa tencuieli pentru a asigura planeitatea peretelui in vedereamontarii termoizolafiei.

  * reparatii la copertinele de la intrare in cladire;. refacerea tencuielilor in zonele foarte degradate ale fa{adei, unde tencuiala inifiala este

  desprinsa pana la zidarie;* repara{ii la atic;* remedierea degradarilor din zona rosturilor de tasare acolo unde este cazul;

  Repararea a fisurilor existente in pere{i

  Zidaria de caramid3 a avut o comportare satisfacatoare pana in prezent, fisurile identificateprovin in general datorita infiltratiilor de apa si a expunerii la intemperii.

  In timpul execu{iei se va verifica in intregime starea tencuielilor, iar in zonele unde tencuialaeste fisurata si are tendin{a de exfoliere, tencuiala se va indeparta [se fndeparteaza si tencuialain stare buna suplimentar cu minim 50 [cm] pe conturul zonei degradate).

 • Toate fisuriIe identificate in zidarie se vor repara parcurgand urmatoarele etape:

  * se desface tencuiala, pe ambele fete ale peretelui, pe o zona care depaseste cel putmSO[cm] fisura pe tot conturul;

  * se curata caramizile de resturiIe de mortar, se curata rosturile dintre caramizi pe oadancime de cca. 10...15 [mm];

  * se curafa fisura foIosind perii de sarma, apoi prin suflare cu aer comprimat si spalare cujet de apa sub presiune;

  fisurile cu deschidere mai mica de 2 [mm] se injecteaza cu amestecuri pe baza de rasiniepoxidice, iar cele cu deschidere mai mare de 2 [mm] se injecteaza cu amestecuri pe baza deciment.

  3) Interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existentevaloroase, dupa caz:

  Amplasamentul studiat este ampIasat in intravilanul localitafii Campina, zona avand funcfiuneadominanta de dotari publice - Colegiu. Lucrarile propuse prin prezenta investi{ie nu au impactasupra elementelor naturale si antropice existente.

  B. DESCRIEREA, DUPA CAZ, SI A ALTOR CATEGORII DE LUCRARI INCLUSE IN SOLUJIATEHNICA DE INTERVENTIE PROPUSA:

  1) LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DEANVELOPA A CLADIRII:

  a) Izolarea termica a fa(adei - parte opaca - a perefilor exteriori inclusiv aperetilor de la demisol cu sistem termoizoIant amplasat la interior;

  Se propune placarea peretilor exteriori inclusiv a peretilor de la demisol, la partea interioara aacestora, cu placi minerale cu specificatie de fabricatie "pentru utilizarea la placarea interioara",realizat in sisteme termoizolante agrementate in Romania. Se vor utiliza placi minerale avandconductivitatea termica de A=0,045 W/mK, cu o grosime de 10 cm.

  Aceasta lucrare cuprinde, In principal, urmatoarele activitaJi:* curaJare prin periere, spalare strat suport si control tehnic de calitate;* izolare termica suprafa{a interioara faJada, a pereJ:ilor exteriori inclusiv a peretilor de la

  demisol, cu produse de construcJii compatibile tehnic, inclusiv termoizolarea conturuluigolurilor (spale{i - cu sistem termoizoIant de 3 cm, buiandrugi, glafuri);

  * montare - demontare, transport si utilizare schela;* transport materiale si moloz.

  Sistemul compozit de izolare termica cuprinde, tn principal, urmatoarele etape:* aplicarea adezivului pentru lipirea izolafiei termice pe stratul suport;* fixarea stratului termoizoIant realizat din din placi minerale;* pozarea si fixarea mecanica a materialului termoizoIant;* aplicarea masei de spaclu armata cu plasa din fibra de sticla;* realizarea stratului de finisare.

  Clasa de reacfie la foc a sistemul compozit de izolare termica : min. B - s2,dO.

  Caracteristicile tehnice principalele ale materialelor termoizolante propuse, sunt:* placi minerale

 • o Efortuldecompresiuneaplacilor:min.350kPa;Coeficient de absorbfie de apa fscurta durata) max. 2,0 kg/m2. "'''

  b) Izolarea termica a fafadei - parte vitrata:

  Solufia tehnica propusa consta fn fnlocuirea tamplariei exterioare existente, inclusivaceleiaferente accesului fn cIadirea publica, cu tamplarie termoizolanta.Aceasta lucrare cuprinde, fn principal, urmatoarele activitafi:

  * demontare tamplarie exterioara existenta;* montare tamplarie exterioara termoizolanta cu glafexterior;* transport materiale si deseuri rezultate m zone de depozitare a deseurilor.

  Cerinfele constructive pentru tamplaria exterioara termoizolanta din profile PVC cu glafexterior, sunt:

  * Profile: Coeficientul de transfer termic(U)maxim= 1,1 W/m*K;* Geamul: Coeficientul de transfer termic(U)max>m= 1,1 W/m2K;* Clasa de reacfie la foc: min. C-s2, dO;* clasa A;* armatura ofel zincat;* fanta/grila de ventila{ie mecanica controlata;* feronerie oscilo-batanta cu mchideri multipunct;* glafexterior.

  Caracteristicile tehnice principale ale tamplariei exterioare termoizolante, sunt:* comportarea la mcovoiere din vant: clasa C4;* rezistenfa la deschidere-inchidere repetata: ferestre - min. 30.000 cicluri, usi - min.

  100.000 cicluri;* etanseitatea la apa: min. Clasa E900;* permeabilitatea la aer: Clasa 4;* numarul minim de schimburi de aer:0,5 schimburi/ora;* izolarea la zgomot aerian: in funcfie de categoria strazii - 35 dB.* numarul garniturilor de etansare: inchidere pe minim 3 garnituri.

  c) Termoizolarea planseului peste ultimul nivel fn cazul existentei sarpantei:Solufia tehnica propusa consta" fn montarea de sisteme compozite de izolare termica cu ogrosime a termoizolafiei de 2S cm.

  Activitafile propuse pentru lucrarile de intervenfie, sunt:* curaJare strat suport si control tehnic de calitate;* termoizolarea planseului peste ultimul nivel (suprafaJa orizontala si aticJ cu produse de

  construcJii compatibile tehnic;* izolarea pe faJ:a interioara a aticului cu sistem termoizolant;* prelungire/lnlocuire piese deteriorate (guri de scurgere, guri de aerisire, deflectoare);* protecfia termoizolafiei;* transport materiale si deseuri rezultate m zone de depozitare a deseurilor.

  Clasa de reacfie la foc a sistemul compozit de izolare termica : C-s2,dO.

  Sistemul compozit de izolare termica cuprinde, fn principal, urmatoarele materiale:* material termoizolant realizat din placi rigide de vata minerala bazaltica;* material pentru protectia termoizolatiei din placi din fibre lemnoase tip OSB.

  Caracteristicile tehnice principale ale materialelor propuse, sunt:* vata minerala bazaltica rigida (MW]:

  o Rezisten{a la compresiune sau efortul la compresiune a placilor la o deformatfe de10% - CS(10/Y): min. 60 kPa;

 • o Rezistenta la trac{iune perpendiculara pe fete - TR: min. 10 kPaDensitate min. 145

  2) LUCRARIDEREABILITARE TERMICAA SISTEMULWDEINCALZIRE/A SISTEMULUIDE FURNIZAREA APEICALDE DE CONSUM:

  a) inlocuirea cazanului din centrala termica proprie:Alimentarea cu agent termic a cladirii analizate se realizeaza de la o centrala termica amplasatafn exteriorul cladirii.

  Solufia tehnica propusa pentru prepararea agentului termic, consta fn inlocuirea cazanuluiexistent cu cazan in condensa(ie cu funcfionare pe gaze naturale combustibile.

  fnlocuirea cazanului implica urmatoarele activitap' principale:* golirea de agent termic a cazanului/ cazanelor existente;* demontarea si transportul cazanului/ cazanelor existente si a materialelor rezultate in

  urma lucrarilor efectuate;* procurarea cazanului/cazanelor propuse si a materialelor necesare fnlocuirii cazanelor

  vechi (conducte, fitinguri, izolafii pentru conducte, robineJi de separare, robineJi degolire, etc);

  * montarea cazanelor $i a materialelor necesare;* racordarea cazanului/cazanelor propuse la sistemele existent m fncaperea pentru

  Centrala Termica, inclusiv la cosul de fum (daca este cazulJ;* umplerea instalafiei de fncalzire cu agent termic (apa);* realizarea probelor de presiune si de funcfionare a instalafiei rezultate in urma

  racordarii cazanului/ cazanelor propuse;* refacerea finisajelor m zonele de intervenfie inclusiv a izolafiilor termice pentru

  conductele de distribufie a agentului termic;* curajarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate in urma lucrarilor

  efectuate.

  Materialele si echipamentele utilizate pentru aceasta Iucrare sunt:* cazan/cazane inclusiv racordurile pentru cosul de fum;* conducte din feava de ofel montate aparent prin care este distribuit agentul termic de la

  cazan/cazanele propuse inspre sistemuI existent in incSparea pentru Centrala Termica;* izolafie termica cu o grosime de 40 mm, propusa in scopul reducerii pierderilor de

  caldura fn refeaua de distribu{ie a agentului termic;* fltinguri, robineJ:i de mchidere si robinefi de golire;* suporfi de montare pentru materiale si echipamente [conducte, etcJ.

  b) Inlocuirea corpuriIor de incalzire cu radiatoare:

  Avand in vedere starea tehnica a corpuriIor de incalzire existente, precum si vechimea acestora,se propune inlocuirea corpuriIor de mcalzire, adaptate la saricinile termice rezultate prinimplementarea masurilor de crestere a eficienJei energetice a anvelopei cladirii propuse prinacest proiect.

  Solufia tehnica propusa consta in inlocuirea corpuriIor de incalzire existente cu radiatoare dinfonta, dotate cu robinet retur (RLV), aerisitor, robinet de golire si robinet colfar reglaj tur (RAN)cu cap termostatic.

  Punerea in opera a acesti lucrari implica urmatoarele activitafi principale:

  * golirea de agent termic din sistemul de distribufie;

  6

 • * demontarea si transportul corpurilor de fncalzire existente si a materialelor rezuItateanurmaIucrarilorefectuate; "

  * procurarea radiatoarelor propuse si a materialelor necesare (conducte de legatura,fitinguri, izolatii pentru conducte, robinefi de separare, robineti de golire, robineti deaerisire, etc);

  * montarea radiatoarelor propuse, inclusiv a robinefilor aferenfi radiatoarelor;* racordarea radiatoarelor propuse la sistemul de distribufie existent;* realizarea probeIor de presiune si de funcfionare a instalafiei rezultate fn urma fnJocuirii

  radiatoarelor;* umplerea instalafiei de fncalzire cu agent termic (apa);* refacerea finisajelor fn zonele de intervenfie inclusiv a izolafiilor termice pentru

  conductele de distribufie a agentului termic (daca este cazul);* curafarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate fn urma lucrarilor

  efectuate.Materialele si echipamentele utilizate pentru aceasta lucrare sunt:

  * radiatoare din fonta;* conducte din cupru montate aparent prin intermediul carora se vor realiza racordurile

  radiatoarelor propuse la sistemul de distribufie existent;* izolafie termica, propusa fn scopul reducerii pierderilor de caldura fn refeaua de

  distribufie a agentului termic, fn zonele de intervenfii (daca este cazuI);* fitinguri, robinefi de fnchidere si robinefi de golire pentru realizarea sistemului de

  distribufie a agentului termi, daca starea tehnica a celor existenfi este deterioarata;* suporfi de montare pentru materiale (conducte, radiatoare, etc].

  Radiatoarele cu lungimi mai mari de 1 m se vorlega fn diagonal5. Ventilele manuale sauautomate montate pe corpurile de incalzire vor fi de 0 W.

  c) Inlocuirea instala{iei de distribufie a agentului termic pentru incalzire:

  Avand fn vedere starea tehnica a unor tronsoane din refeaua de distribufie a agentului termicpentru fncalzire, lipsa totala sau degradarea parfiala a termoizolafiei conductelor de distribufieprecum si deteriorarea armaturilor de fnchidere si de golire, se propune fnlocuirea instalafiei dedistribufie a agentului termic pentru fncalzire.

  Solufia tehnica propusa consta fn fnlocuirea instafaiei de distribufie a agentului termic pentrufncalzire cu un sistem nou cu conducte si fitinguri din cupru, adaptat la saricinile termicerezultate prin implementarea masurilor de crestere a eficienfei energetice a anvelopei cladiriipropuse prin acest proiect.

  Aceasta lucrare cuprinde, fn principal, urmatoarele activitafi:* demontarea si transportul conductelor si a materialelor rezultate fn urma lucrarilor

  efectuate;* procurarea materialelor necesare (conducte, fitinguri, izolafii pentru conducte, robinefi,

  etc);* montarea sistemului propus de conducte pentru distribufia agentului termic pentru

  fncalzire;* refacerea finisajelor fn zonele de intervenfie;* curafarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate fn urma lucrarilor

  efectuate.Sistemul propus pentru distribufia agentului termic pentru fncalzire cuprinde, fn principal,urmatoarele materiale:

  * conducte din cupru prin care este distribuit agentul termic spre corpurile de fncalzire;* izolafie termica, propusa fn scopul reducerii pierderilor de caldura din refeaua de

  distribufie;

 • fitinguri, robineti de inchidere si robinefi de golire pentru reaIizarea sistemuIui dedistributie;suporti de montare pentru conducte;vane de echiIibrare hidraulica si regulator de presiune diferentiala;robinefi termostatafi pentru corpurile de incalzire.

  3) INSTALAREA UNORSISTEMEALTERNATIVEDEPRODUCEREAENERGIEIELECTRICESl/SAU TERMlCEPENTRU CONSUMPROPRW:

  a) Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei:

  Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei are ca scop reducerea consumuriIorenergetice din surse convenfionaJe si a emisiilor de gaze cu efect de sera.

  Solufia tehnica propusa pentru sistemul alternativ de producere a energiei consta in instalareaunui sistem de producere a energiei cu centrala pe biomasa sub forma de peIefi cu putereaminima de 75 kW. Acest tip de centrala lucreaza la putere nominala pe toata duratafuncfionarii pana cSnd agentul termic ajunge la temperatura setata, dupa care se opreste.

  Pentru a se asigura o eficienfa energetica foarte ridicata a sistemuIui alternativ de producere aenergieise cu centrala pe biomasa, se recomanda ca aceasta sa confina urmatoarele componentesi sa asigure cerinfele precizate in continuare:

  * Arzatorul de pelefi va dezvolta temperaturi de ardere a pelefilor de peste 1.200'C,asigur3nd astfel conversia fntregului confinut energetic al combustibilului fn energietermica. Randamentul arderii va fi de minim 95% si va sigura o ardere completa, farafum in gazele de ardere.

  * Schimbatorul de caldura va funcJ:iona la temperaturi ridicate si va asigura un transferoptim al energiei rezultate fn urma arderii pelefilor. Acesta va avea un volum de agenttermic suficient pentru a asigura o acumulare de energie termica similar unuiacumulator de agent termic (puffer).

  * Recuperatorul de caldura va utiliza temperatura gazelor de ardere evacuate la 100-120"C pentru reincalzirea agentului termic din retur, inainte de intrarea fn schimbatorulde caldura.

  * Sistemul de accelerare a arderii si curafare gratar va pastra constanta puterea nominala,chiar daca se utilizeaza pelefi cu o putere calorica mai mica.

  * Exhaustorul de gaze arse va asigura controlul total al fluxului de oxigen necesar arderii.Arderea va fi uniforma m toata masa de pelefi aflafi fn arzator, astfel realizandu-searderea completa.

  * Sistemul de alimentare automat va fi dotat cu snec transportor comandat de un senzorcapacitiv.

  * Rezervorul de pelefi va fi independent de corpul centralei si va fi dimensionat fn funcfiede capacitatea centralei termice.

  . Circuitul anticondens va fi compus din pompa de circulafie si vana cu 3 cai.

  . Sistemul de automatizarea va asigura controlul total al producerii energiei termice cat siaI tuturor sistemelor ce compun instalafia si face posibila integrarea acestora m sistemecomplexe de Tncalzire.

  Materialele si echipamentele propuse pentru sistemul alternativ de producere a energiei cucentrala pe biomasa sub forma de pelefi sunt:

  . centrala termica cu funcfionare pe pelefi, avand dotarile menfionate antenor;

  . cos de fum pentru evacuarea gazelor arse;* acumulator (puffer) de agent termic;

 • * conducte pentru distribu{ia agentului termic intre centrala termica propusa si sistemulde Incalzire existent;

  * vana cu 3 cai pentru racordul la sistemul de Tncalzire existent.

  Integrarea sistemul alternativ de producere a energiei Tn sistemul de Tncalzire existent se varealiza prin racordarea centralei pe pelefi la sistemul de Tncalzire existent prin intermediul uneivane cu trei cai, comandate de automatizarea centralei termice cu peIefi. Pentru aceasta suntnecesare urmatoarele activitaJi:

  * cura$rea si pregatirea zonei de amplasare a echipamentelor sistemului de Tncalzire;* procurarea materialelor, echipamentelor si utilajelor necesare (cazan, puffer, conducte

  de legatura, cos de fum, automatizare, fitinguri, etc);* montarea echipamentelor, materialelor, fitingurilor si utilajelor;* racordarea sistemului de tncalzire pe pele{i la sistemul de Tncalzire existent;* programarea sistemului de Incalzire rezultat;

  curafarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate Tn urma lucrarilor efectuate.

  4) LUCRARILEDEREABILITARE/MODERNIZAREA INSTALAJlEIDElLUMlNATINCLADIRI:

  a) Reabilitarea instalafiei de iluminat:

  Datorita starii degradate a conductorilor si circuitelor electrice aferente iluminatului interior, sepropune Tnlocuirea acestora, cu altele noi, crescand astfel siguran{a Tn exploatare a cladirii sireducerea riscului de incendiu.

  Deoarece starea tehnica a unor Tntrerupatoare si comutatoarelor aferente circuitelor de iluminateste necorespunzatoare, se propune Tnlocuirea acestora cu altele noi, sigure Tn exploatare. Astfel,se vor Tnlocui Tntreruptoarelor pentru comanda corpurilor de iluminat si siguran{ele din tabloulelectric aferente circuitelor de iluminat, cu siguranje noi dotate cu protecfie diferenJiala.

  Solu{ia tehnica propusa pentru reabilitarea instala{iei de iluminat consta Tn:* Tnlocuirea circuitelor de alimentare cu energie electrica a corpurilor de iluminat;* Tnlocuirea intreruptoarelor pentru comanda corpurilor de iluminat;

  * Tnlocuirea siguran{elor aferente circuitelor de iluminat.Reabilitarea instalafiei de iluminat necesita urmatoarele activitaJi:

  * stabilirea circuitelor aferente iluminatului si deconectarea de la nivelul tabloului electric;* stabilirea dozelor de derivaJie si a dozelor de ramifica{ie prin care se vor trage

  conductorii;* tragerea conductorilor vechi din tuburile de protec{ie Tn care acestea au fost montate;* demontarea Tntrerupatoarelor si siguranjelor existente aferente circuitelor de iluminat;* procurarea materialelor necesare pentru Tnlocuirea circuitelor vechi (conductori, tuburi

  de protecJ:ie, doze, Tntrerupataore, siguranJe etc);* Tmpingerea/tragerea coductorilor noi prin tuburile de protecfie astfel Tncat Tntreaga

  instalaJie electrica sa fie Tnlocuita cu conductori de sec{iunea celor demontati;* realizarea continuitaJii conductorilor electrici prin legare si izolare corespunzatoare;* verificarea continuitafii si funcfionarii instalafiei electrice pentru iluminat;* montarea Tntrerupatoarelor si siguran{elor noi;* refacerea finisajelor Tn zonele de intervenfie;* cura{:area zonei de lucru si transportul materialelor rezultate Tn urma lucrarilor

  efectuate.

  Materialele necesare pentru aceasta lucrare sunt:* conductori electrici tip FY din cupru;

  9

 • * doze de derivatie sau doza de ramificatie;* tuburi de protectie din PVC pentru montarea conductorilor electrici;* mtreruptoare; o '-."._* siguranJe;* banda izolatoare.

  Inlocuirea conductorilor de iluminat mcepe din tabloul electric la care corpurile de iluminat suntalimentate, pana la fiecare corp de iluminat si mtrerupatoarele de comanda.

  Circuitele de iluminat se vor executa cu conductori din cupru tip FY trase m tuburile PVCexistente, montate ingropat tn tencuiala.

  b) Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente si incandescente:

  Avand m vedere consumul energetic ridicat al corpurilor de iluminat incandescente sifluorescente care sunt utilizate pentru iluminatul spatiilor din cladire, se propune mlocuireacorpurilor de iluminat existente.

  Solu{ia tehnica pentru cresterea eficienJei energetice a sistemului de iluminat consta inmlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente si incandescente cu corpuri de iluminat tip LED,cu eficienJa energetica ridicata si durata mare de viafa, pastrand pozi{ia de montaj a celorexistente. Alimentarea cu energie electrica a acestora se va realiza din circuitele de iluminatexistente.

  In prezent, corpurile de iluminat tip LED sunt o soluJie care asigura o eficienJa energetica foarteridicata a sistemului de iluminat, iar avantajele acesteia sunt:

  Durata mare de via{a - acestea pot fi folosite pana la 50.000 de ore ceea ce reprezinta o duratade doua ori mai mare faja de cele fluorescente si de peste 50 de ori mai mare fa{a de celeincandescente.Eficien(a superioara ridicata - becurile tip LED pot produce un flux luminous de 100 lumeni/watt, comparativ cu 14 lumeni/watt pentru becurile cu incandescenJa si 20 lumeni/watt pentrubecurile cu fluorescenJa.Consum redus de energie - principalul avantaj al acestui tip de becuri este consumul scazut deenergie care este de 6-7 ori mai mic decat cel al unu bec incandescent;Tipul de lumina - becurile LED produc lumina rece (peste 3500K], spre deosebire de becurileincandescente care se incing foarte tare ele avand o eficienJa foarte scazuta.Impactul asupra medului - becurile cu LED nu contin mercur sau alte material cu efect nocivasupra mediului.

  5) DEMONTAREAINSTALAJIILOR$IA ECHIPAMENTELORMONTATEAPARENTPEFAJADELE/TERASA CLADIRII, PRECUM$IMONTAREA/REMONTAREAACESTORADUPA EFECTUAREA LUCRARILOR DEINTERVENJIE:

  SoluJia tehnica presupune demontarea tuturor echipamentelor si instalatiilor montate pefatadele cladirii in vederea aplicarii tencuielii decorative.

  Aceasta lucrare cuprinde, Tn principal, urmatoarele activitaJi:

  * indepartarea faJa de perete a conductelor de gaz de pe fafadele cladirii, unde este cazul;* indepartarea fafa de perete a cablurilor de pe fafadele cladirii si pozarea tn paturi de

  cabluri;* indepartarea fafa de perete a platbandei de fmpamantare de pe faJadele cladirii, unde

  este cazul;

  6) REFACEREA FINKAJELORINTERIOARE IN ZONELE DE INTERVENJIE:

  10

 • Solufia tehnica presupune lucrari de reparatii locale si refacerea corespunzatoare a finisajelor' ,interioare in zonele de interventi pentru inIocuirea tamplariei exterioare, lucrari la sistemuI de -instaIatii si la instalatia electrica si de iluminat.

  Aceasta lucrare cuprinde, Tn principal, urmatoarele activitati:* repara{ii in zona spalefilor interiori;* reparaJ:ii in zona de interven{ie la instalafia electrica de iluminat;* repara{ii in zona cablurilor electrice inlocuite.

  7) REPARAREA TROTUARELOR DE PROTECJlE, IN SCOPUL ELIMINARII INFILTRAJIlLORLA INFRASTRUCTURA CLADIRII:

  Solufia tehnica presupune realizarea unui nou trotuar perimetral, impermeabil, de protecJie,conform normelor tn vigoare, cu panta spre exterior.Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:

  * refacerea pantei trotuarului existent si a stratului suport;* turnarea unei sape slab armate cu o grosime de minim 5 cm cu rosturi la distanja de

  maxim 1 m;* montarea unui cordon bituminos intre soclul cladirii (in urma termoizolarii acestuia) si

  trotuarul reparat.

  8) CREAREA DE FACILITATI/ADAPTAREA INFRASTRUCTURIIPENTRUPERSOANELE CUDIZABILITATI:

  Lucrarile privind creare de facilitati si adaptarea infrastructurii pentru persoanele cudizabilitaJi se vor realiza respectand cerintele din NORMATIVUL PENTRU ADAPTAREACLADIRILOR CIVILE SI SPATIUL URBAN AFERENT LA EXIGENTELE PERSOANELOR CUHANDICAP, INDICATIV NP 051/2000 APROBAT PRIN ORDINUL 649/2001.

  Solutia tenica propusa pentru adaptarea infrastructurii si crearea de facilitati pentru cladireaexistenta, consta in:

  a) Realizarea unei rampe de acces in cIadireSe propune realizarea unei rampe de acces pentru persoane cu deficien{e mecanice si motriceale membrelor si cu deficienJe ale aparatului ocular pentru zona de acces principal in cladire.

  Rampa pentru persoanele cu dizabilita{i se va realiza pe o structura independenta de cea aconstrucfiei existente. Nu se admite rezemarea a nici unui element de construcfie nou peelementele construc{iei existente. Funda{iile noi se vor executa la aceiasi cota cu fundaJiileconstrucfiei existente din imediata vecinatate sau se vor apropia de acestea din urma numai pedirec{ii perpendiculare.

  Aceasta lucrare cuprinde, m principal, urmatoarele activitaJi:

  * pregatirea terenului si trasarea cotelor aferente rampei (punct plecare si sosire);* executarea structurii rampei de acces;* aplicarea flnisajului antiderapant;* montarea balustradelor pe ambele laturi ale rampei, pentru panta de max. 8%.

  CerinJe constructive pentru rampa de acces:* Rampa va avea panta de:

  o max. 15 % pentru denivelari < 20 cm;o max. 8 % (recomandat 5 %) pentru denivelari > 20 cm;

  * Lungimea rampei (cu si fara trepte) pana la zona de odihna, va fi de maxim 6,00 m -pentru rampe cu panta 5^-8 % (zona de odihna - min. 1,20 m - recomandat 1,50 m);

  Principale caracteristici tehnice ale rampelor de acces:

  11

 • * rampa de acces va fi prevazute cu parapet/ balustrada de protec^ie (h = 0,90^1,00nr) ,astfel alcatuita incat sa impiedice caderea, precum si alunecarea in gol a bastonului sau a"rofii caruciorului, si avand mana curenta inclusiv la h = 0,60^0,75 m;

  * finisajul rampei de acces in cladire va fi realizat incat sa impiedice alunecarea chiar si pevreme umeda, utilizandu-se astfel materiale cu un coeficient de frecare de minim 0,4;

  * se va asigura ca pragul usii de acces va fi de max. 2,5 cm.

  Montarea unei platforme oblice mobileLa acest moment cladirea nu este dotata cu infrastructura pentru accesul pe verticalaal persoanelor cu handicap, dizabilitaJi locomotorii, aspect reglementat deprevederile Legii 448/2006 actualizata.

  SoluJia tehnica propusa pentru asigurarea accesului pe verticala consta m instalareaunei platforme oblice mobile destinate persoanelor cu handicap locomotor. Aceastase va monta pe partea interiroara a scarilor existente. Platforma permite ac{ionareaindependenta de catre utilizator. Instalarea este rapida si permite utilizarea imediatadupa instalare. Calea de rulare - deplasare se realizeaza prin intermediul a doua fevidin oJel aliat, care sunt ghidate spre partea interioara a scarii.

  Cerin{e constructive pentru platforma oblica mobila:* sarcina nominala: minim 150 kg;* viteza de deplasare: 0,1 m/s;* laJime platforma: 700-800 mm;* lungime platforma: 800-850 mm;* unghi de inclinare: maxim ^2^^,* alimentarea cu energie electrica: procedeu de fncarcare automata la 220 V;* nivel de zgomot: maxim 60 dB.

  9) LUCRARISPECIFICENECESAREOBTINERIIAVIZULUIISU:a) Instal(ii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu:

  Solu{ia tehnica propusa consta m realizarea unei instalfii de detectare, semnalizare si avertizareincendiu cu gradul de acoperire stabilit conform art. 3.3.2. din P118/3-2015.

  Materialele si echipamentele necesare pentru aceasta lucrare sunt:

  * Centrala conven{ionala de incendiu;* Detectoare fum si/sau flacara;* Sirena interioara;* Sirena exterioara;* Buton semnalizare incendiu;* CabluCSYEY4*1.5mm2;* Cablu CSYEY 16xl.5 mm2.

  Pentru tncaperea in care se va monta echipamentul de control si semnalizare incendiu, se vorrespecta toate condifiile privind amplasare ECS menfionate in cap. 3.9.2. din P118/3-2015,precum si intreaga legislaJie in vigoare. Centrala de incendiu va fi alimentata din tabloul electricsi dintr-o sursa independenta tip UPS-7Ah, pentru asigurarea alimentarii de rezerva.

  Se vor utiliza declansatoare manuale de alarmare si detectori de fum amplasaJi conform art. 3.7.dinP118/3-2015.

  12

 • La mcaperile cu tavan fals, acestea pot constitui zone exceptate de la supravegherea spaJiului goldintre planseu si tavan/plafon fals/suspendat si spaJiu de sub pardoseala supramalJata, dacasunt mdeplinite condifiile men{ionate la art. 3.3.3. din P118/3-2015.

  Realizarea instalaJiilor de detectare, semnalizare si avertizare incendiu se va realiza curespectarea prevederilor normativelor in vigoare: P118/3-2015, NTE 007/08/00, P118/1999,I7/2011, C56-02, L10-1995+L123/2007.

  b) Instalatii de limitare si stingere a incendiiIor

  Solutia tehnica propusa consta in realizare unei instalatii de limitare si stingere a incendiiIorcare sa corespunda Normativului P118/2013 si intregii legislatiei tehnice specifice in vigoare.Instalatia pentru limitarea si stingerea incendiiIor consta in dotarea cladirii cu hidranti interiori,in conformitate cu Normativului P118/2 - 2013, cap. ̂ , 5.

  Materiale si echipamente necesare pentru acesta lucrare sunt:* Hidranti de incendiu interiori, complet echipati pentru functionare;* Conducte din otel inox;* Fitinguri din otel inox;* Vane de separare.

  Hidrantii de incendiu interiori vor acoperi intreaga suprafata a cladirii cu numarul de jeturi infunctiune simultana. Hidrantii se vor monta la cota +1,50 m de la pardoseala. Amplasareahidrantilor se va face in cutii montate pe perete, in locuri cat mai accesibile in caz de incendiu.

  Alimentarea hidrantilor de incendiu se va realiza prin intermediul conductelor din otel inoxrespectand impunerile Capitolul 12,13 din Normativul P118/2-2013.

  10)REABILITAREA/MODERNIZAREA INSTALATIEIELECTRICE, INLOCUIREACIRCUITELOR ELECTRICE DETERlORA TE SA U SUBDIMENSIONA TE:

  Solutia tehnica propusa pentru reabilitarea instala{iei electrice consta in:* inlocuirea tablourilor electrice existene in cladire;* inlocuirea circuitelor pentru alimentare cu energie electrica a consumatorilor si

  mlocuirea prizelor aferente circuitelor electrice.

  InIocuirea tablourilor electrice existente cuprind, in principal, urmatoarele activitati:* deconectarea alimentarii cu energie electrica a tabloului de la nivelul sursei de energie

  electrica;* transportul materialelor necesare pentru inlocuirea tablourilor electrice (conductori,

  trusa de interventie, etc);* demontarea tablourilor electrice existente;* montarea tablourilor electrice propuse;* verificarea continuitatii si functionarii instalatiei electrice, in urma lucrarilor efectuate;* refacerea finisajelor in zonele de interventie;* curatarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate in urma lucrarilor

  efectuate.

  Materialele necesare pentru aceasta lucrare sunt:* tablouri electrice complet echipate;* tuburi de protectie din PVC pentru montarea conductorilor electrici;* materiale pentru refacerea finisajelor.

  13

 • Inlocuirea circuitelor pentru alimentare cu energie electrica a consumatorilor si inlocuireaprizeloraferentecircuitelorelectriceimplica,inprincipal,urmatoareleactivitati: > ^ x : ,

  * stabilirea dozelor de derivatie si a dozelor de ramificatie prin care se vor trage*conductorii;

  * tragerea conductorilor vechi din tuburile de protectie in care acestia au fost montati;* transportul materialelor necesare pentru inlocuirea circuitelor vechi (conductori, tuburi

  de protectie, doze, etc);* impingerea/tragerea conductorilor noi prin tuburile de protectie astfel incat intreaga

  instalatie electrica sa fie inlocuita cu conductori de sectiunea celor demontaJi;* realizarea continuitatii conductorilor electrici prin legarea intre ei si izolarea

  corespunzatoare;* verificarea continuitatii si functionarii instalatiei electrice;* refacerea finisajelor in zonele de interventie;* curatarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate in urma lucrarilor

  efectuate.

  Materialele necesare pentru aceasta lucrare sunt:* conductori electrici sau cabluri electrice, in functie de locul montarii si sectiunea

  conductorilor care se vor inlocui;* doze de derivatie sau doza de ramificatie;* tuburi de protectie din PVC pentru montarea conductorilor electrici;* banda izolatoare.

  Pentru siguranta in exploatare vor fi verificate toate circuitele electrice, respectiv sectiuneaconductorilor/cablurilor, modul de pozare precum si tipul conductorilor/cablurilor sa fiecorespunzatoare intensitatii curentului electric de calcul si corelate cu tipul si caracteristicileprotectiilor electrice de la nivelul tablourilor. Aceasta verificare se va realiza inaintea inlocuiriicircuitelor electrice, iar daca este necesar vor fi luate masuri suplimentare, astfel incat intreagainstalatie electrica sa corespunda impunerilor normativului I7-2011.

  1 l)LUCRARI DE MODERNIZARE AINSTALA JIEI DE PARA TRAZNET

  SoluJia tehnica propusa prevede inlocuirea instalfiei de protecJie impotriva trasnetului.

  Dimensionarea instalatie IPT, precum si alegerea elementelor componente ale acestora se vaface conform Normativ I7-2011. Se vor efectua masuratori PRAM pentru determinarearezistentei de dispersie a prizei de pamant. Daca valoarea masurata nu este corespunzatoare(R

 • x,.

  A. INDICATORI MAXIMALI IN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL:

  * VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:o inclusivT.V.A.-total: 8.411.378,071ei;o exclusivT.V.A.-total: 7.078.591,691ei;

  > CONSTRUCTII-MONTAJ [C + M):o inclusiv T.V.A.: 6.939.704,22 lei;o exclusiv T.V.A.: 5.831.684,22 lei;

  B. INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANTA - ELEMENTE

  FIZICE/CAPACITATI FIZICE CARE SA INDICE ATINGEREA TINTEI OBIECTIVULUI DE

  INVESTITII - SI, DUPA CAZ, CALITATIVI, IN CONFORMITATE CU STANDARDELE,

  NORMATIVELE SI REGLEMENTARILE TEHNICE IN VIGOARE

  * Durata perioadei de garanJie a lucrarilor de intervenJie (ani de la data recepJiei laterminarea lucrarilor): 5 ani.

  * Consumul total anual specific de energie finala de: 113,29 kWh/m2 an.* Consumul total anual specific de energie finala pentru mcalzire corespunzator cladirii

  izolate termic: 84,54 kWh/m2 (a.u.) si an.* Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent COa: 191.261,61 kg

  COz/an.

  C. INDICATORI FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE,

  STABILITI IN FUNCTIE DE SPECIFICUL SI TINTA FIECARUI OBIECTIV DE INVESTITII

  * Durata de recuperare a investiJiei, fn condi{ii de eficienJa economica: 34,4 ani.* Economia anuala de energie:

  o 777.794 kWh/an;o 66,88 tep.

  D. DURATA ESTIMATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI DE INVESTITH, EXPRIMATA IN

  LUNI

  15

 • Durata de execu{ie a lucrarilor de intervenfie este de: 24 luni.Esalonarea investifiei - total INV:

  o Anull:4.205.689,041ei;o Anul 2:4.205.689,04 lei.

  Proiectant,IULGRIMON1 SERVICES S.R,L.

  Sefde proiecting. Megyesi Emanuel

  16

 • ROMANIAJUDETUL PRAHOVAMUNICIPIUL CAMPINA

  P R I M A RNr.69.302/27 septembrie 2017

  EXPUNERE DE MOTIVE

  Subsemnatul ing.Tiseanu Horia - LaurenJiu - Primarul Municipiului Campina,tn conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administratieipublice locale, republicata, a art.44, alin.(2) si art.50, alin.(l) din Regulamentul deOrganizare si Func{ionare al Consiliului local al Municipiului Campina, maintez laAparatul permanent al Consiliului local proiectul de hotarare privind aprobareadocumentafiei tehnico-economice (faza DALI) $i a indicatorilor tehnico-economicipentru Proiectul "Cresterea eficientei energetice m Colegiul Tehnic C-tin Istrati".

  Obiectivul de investitii vizat apartine domeniului public al MunicipiuluiCampina. Cladirea liceului este situata in Mun. Campina, Str.Grivitei nr.91, judetulPrahova, este alcatuita din demisol, parter si etaj, este construita in anul 1927.

  Descriere arhitecturala:Regimul de inaltime: D+P+lE;inaltimea cladirii: 13,200 m;Suprafataconstruita: 1.973,000m^;Suprafata construita desfasurata: 5.888,000 m^;inaltimea medie a soclului: 0,300 m;Numar de tronsoane: 3;Numarde scari: 3;Tamplaria: Tamplarie din PVC, partial tamplarie clasica;Tip acoperis: Acoperis tip sarpanta;Tip invelitoare: Tigla Ceramica.Gradul de rezistenta la foc: II.

  La Nord de cladirea liceului se afla strada Marasesti, la Est strada Grivitei, laSud proprietatea Consiliului Local si Compania de Pompieri si la Vest se aflaCompania de Pompieri si o proprietate privata.

  Utilitatile din incinta liceului sunt asigurate astfel:* Alimentare cu energie electrica* Alimentare cu gaze natural* Alimentare cu apa rece de la reteaua municipala* Telefonie, internet* CanalizareDurata minima de functionare este cel putin egala cu durata de viata prognozata

  tinand cont de complexitatea categoriei de importanta a obiectiviilui.Subzona este de tip mixt, compusa din institutii si servicii, locuinte individuale

  si colective mici P - P+2 niveluri, situata in interiorul zonei protejate cu valoarearhitectural-urbanistica. Cladirea este situata in zona protejata cu valoare istorica siarhitecturala si are functiune educationala. Numarul de utilizatori^eneficiari este deaprox. 470 de persoane. POT max. 40%, CUT max. l,5.

 • Starea tehnica actuala a eIementelor de constructive:* FundatiiAspectul peretilor parterului, fara fisuri specifice, indica faptul ca nu au fost

  probleme din punct de vedere al sistemului de fundare, respectiv nu s-au manifestatprobleme de tasari diferentiate ori de instabilitate teren.

  * Elemente structural (pereti, placi de plansee)Nu exista degradari ale eIementelor structurale principale. Nu s-au observat

  fisuri sau crapaturi din cauza depasirii capacitatii portante. Nu s-a constatat existentaunor avarii provocate de explozii, incendii, coroziune sau alte accidente tehnice

  * Elemente nestructuraIe, inclusiv aIe anvelopeiPeretii exteriori prezente degradari ale stratului de tencuiala, finisajul exterior

  este invechit si incepe sa se degradeze, tencuiala fisurata si exfoliata pe anumite zone.Datorita infiltratiilor de apa si a fenomenului de inghet-dezghet s-au constatat

  degradari si la nivelul soclului.De asemenea, s-au constatat deficiente in realizarea sistemului de colectare a

  apelor pluviale, precum si faptul ca acestea nu sunt indepartate in mod corespunzatorde cladire.

  ^

  In urma inspectiei tehnice a imobilului s-a constatat faptul ca trotuarul de gardalipseste sau este neconform, pe mtregul perimetru al cladirii. S-au constat degradari sideplasari la trotuarul de protec|ie dinjurul cladirii.

  * AcoperisAcoperis cladirii este de tip sarpanta din lemn.$arpanta acoperisului este clasica, din lemn, alcatuita din pane, popi, contrafise,

  capriori. O parte din elementele acesteia se afla intr-o stare avansata de degradare.Starea tehnica generala a sarpantei este satisfacatoare.

  I !nvelitoarea este din tigla ceramica car epe alocuri prezinta degradari. Sistemulde indepartare si colectare al apelor pluviale este deteriorat.

  Situatia existenta a eIementelor de anvelopa a cladirii:In ceea ce priveste elementele anvelopei vitrate, tamplaria clasica a fost

  schimbata aproapte in totalitate cu tamplarie din PVC si geam termopan.Din analiza energetica a cladirii in starea initiala rezulta ca valoarile rezistentelor

  termice corectate pentru elementele anvelopei sunt mult sub cele prevazuta delegislatia actuala. Acest aspect conduce la pierderi semnificative de energie caredetermina costuri foarte ridicate cu mcalzirea spatiilor pe perioada de iarna.

  Situatia existenta a sistemului de lncaIzire si a sistemului de furnizare a apeicalde de consum

  Incalzirea incaperilor la temperaturile de confort pe timpul iernii, cerute destandardele in vigoare, este realizata de la o centrala termica proprie cu fucntionare pegaze naturale cu ajutorul unui numar de 129 corpuri din tabla.

  InstaIatii sanitare - apa calda menajeraPrepararea apei calde menajere, se realizeaza de la centrala termice proprii.Obiectele sanitare din cladire se impart dupa cum urmeaza:

  Numar cazi de baie: O;Numarlavoare: 18;Numar spalatoare: O;Numar vase WC: 20;

 • Numar puncte de consum apa calda: 18;Numar puncte de consum apa rece: 38.

  Situatia existenta a instalatiei de iluminat Tn cIadireIn situatia existenta instalatia de iluminat interior este realizata in mare parte cu

  aparataj de iluminat echipat cu surse flourescente sau incandescente, aparataj decomutatie normal - mono/bi-polar. Astfel, instalatia de iluminat a cladirii estecompusa din 1 corp fluorescent cu 1 neon; 256 corpuri fluorescente cu 2 neoane; 22corpuri fluorescente cu 3 neoane; 32 corpuei fluorescente cu 4 neoane si 11 corpuri deiluminat incandescente.

  LucrariIe de interventie propuse constau in:Lucrari de reabilitare termica a anvelopei* Izolarea termica a fa{adei - parte opaca - a peretilor exteriori inclusiv a

  peretilor de la demisol cu sistem termoizolant amplasat la interior cu o grosime de 10cm;

  * Izolarea termica a fa{adei - parte vitrata, prin inlocuirea tamplarieiexterioare existente/ geamului, inclusiv a celei aferente accesului in cladire, cutamplarie termoizolanta pentru imbunata{irea performan{ei energetice a par{ii vitrate,tamplarie dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spa{iilorocupate $i evitarea apari{iei condensului pe elementele de anvelopa;

  * Termoizolarea planseului peste ultimul nivel in cazul existen{ei $arpantei,cu sistem termoizolant cu o grosime de 25 cm;

  Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire/a sistemului de furnizarea apei calde de consum

  * Inlocuirea cazanului din centrala termica proprie, in scopul cre$teriirandamentului $i al reducerii emisiilor echivalent CO2;

  * Inlocuirea corpurilor de incalzire cu radiatoare;A

  * Inlocuirea instala^iei de distribu{ie a agentului termic pentru incalzire;Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau

  termice pentru consum propriu* Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: centrale pe

  biomasa, in scopul reducerii consumurilor energetice din surse conven^ionale $i aemisiilor de gaze cu efect de sera etc;

  Lucrarile de reabilitare/ modernizare a instalatiei de iluminat in cladiri* Reabilitarea instalatiei de iluminat

  A

  * Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri deiluminat cu eficienta energetica ridicata ^i durata mare de viata.

  Avand in vedere starea actuala a construc^iei, a fost identificata o posibilitate definam;are nerambursabila, in cadrul Programului Opera{ional Regional 2014 - 2020,Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon,Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente aenergiei sj a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice,inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor; Operatiunea B - Cladiri publice.

  Conform conditiilor specifice cadrului finantarii proiectului, printre anexeleobligatorii la depunerea Cererii de finantare, regasim Hotararea consiliului local deaprobare a indicatorilor tehnico-economici in copie conforma cu originalul.

 • Documentatia a fost intocmita conform HG nr.907/2016 privind aprobareacon{inutului-cadru al documenta{iei tehnico-economice aferente investi{iilor publice,precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivede investitii $i lucrari de interven{ii

  Aceasta hotarare va include in anexa Descrierea investitiei din DALI, Conformart 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finan{ele publice locale, actualizata"Documenta{iile tehnico-economice ale obiectivelor de investi{ii noi, a caror finanJarese asigura integral sau m completare din bugetele locale, precum si ale celor fman{atedin imprumuturi interne si externe, contractate direct sau garantate de autorita{ileadministra$iei publice locale, se aproba de catre autorita{ile deliberative."

  De asemenea, Legea administra{iei publice locale nr. 215/2001, actualizata,stipuleaza:

  Art.36, alin.(2) - "Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atribu{ii: ...b) atribu{ii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei,

  ora$ului sau municipiului;d) atribu^ii privind gestionarea serviciilor furnizate catre ceta^eni".

  Art.36, alin.(4) - "In exercitarea atribu{iilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliullocal: .... d) aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economicepentru lucrarile de investi{ii de interes local, in condi{iile legii."

  Conform celor relatate mai sus, propun dezbaterii plenului Consiliului LocalCampina urmatoarele:

  1. Aprobarea documenta{iei tehnico - economica, faza Documentatie deavizare a lucrarilor de interventii (DALI), pentru proiectul " Cresterea eflcienteienergetice in Colegiul Tehnic C-tin Istrati".

  2. Aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul "Crestereaeflcientei energetice in Colegiul Tehnic C-tin Istrati", conform anexei parte integrantadin prezenta hotarare.

  Principalii indicatori tehnico-economici ai investi{iei sunt:A.INDICATORI MAXIMALI IN CONFORMITATE CU DEVIZUL

  GENERAL:VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:inclusivT.V.A.-total: 8.411.378,071ei;exclusiv T.V.A. - total: 7.078.591,69 lei;

  CONSTRUCTII-MONTAJ (C + M):inclusiv T.V.A. : 6.939.704,22 lei;exclusiv T.V.A. : 5.831.684,22 lei;

  B. INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DEPERFORMANTA - ELEMENTE FIZICE/CAPACITATI FIZICE CARE SAINDICE ATINGEREA JINTEI OBIECTIVULUI DE INVESTITH - $I, DUPACAZ, CALITATIVI, lN CONFORMITATE CU STANDARDELE,NORMATIVELE $I REGLEMENTARILE TEHNICE IN VIGOARE

  Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie (ani de la data receptiei laterminarea lucrarilor): 5 ani.

  Consumul total anual specific de energie flnala de: 113,29 kWh/m^ an.Consumul total anual specific de energie finala pentru incalzire corespunzator

  cladirii izolate termic: 84,54 kWh/m^ (a.u.) si an.Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent191.261,61 kg CO2/an.

 • C. INDICATORI FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT,DE REZULTAT/OPERARE, STABILIJI IN FUNCTIE DE SPECIFICUL $ITINTA FIECARUI OBIECTIV DE INVESTITII

  - Durata de recuperare a investitiei, in conditii de eficienta economica: 34,4ani.

  Economia anuala de energie:777.794 kWh/an;66,88 tep.

  D. DURATA ESTIMATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI DEINVESTITII, EXPRIMATA IN LUNI

  Durata de executie a lucrarilor de interventie este de: 24 luni.Esalonarea investitiei - total FNV:

  Anull:4.205.689,041ei;Anul 2: 4.205.689,04 lei.

  Aprobarea depunerii spre finan{are si implementarea proiectului " Crestereaeficientei energetice in Colegiul Tehnic C-tin Istrati", in cadrul ProgramuluiOpera{ional Regional 2014 - 2020, Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre oeconomie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinireaeficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surseregenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorullocuintelor; Opera{iunea B- Cladiri publice.

  Cadrul local aplicabil:- Programului Opera{ional Regional 2014 - 2020, Axa prioritara 3 - Sprijinirea

  tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 -Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizariienergiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice,si in sectorul locuintelor; Opera{iunea B- Cladiri publice;

  - Hotararea Guvernului nr.907/2016 privind aprobarea conJinutului-cadru aldocumenta{iei tehnico-economice aferente investi|iilor publice, precum si a structurii $imetodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii $i lucrari deinterven{ii;

  - Legea nr.372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, cu modificarilesi completarile ulterioare;

  - art.44, alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cumodificarile $i completarile ulterioare;

  - art.36, alin.(2), lit."b" si alin.(4), lit."d" si art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat cuart.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administra^ia publica locala, republicata,modificata si completata.

  PRIMAR,ing.Tiseanu Hdria Lauren^iu

  Cod FP-06-02, ver.l