Henric Ibsen-Peer Gynt

of 119 /119
7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 1/119 Henric Ibsen Peer Gynt Poem dramatic (1867)  Personajele:  ÂSE, văduva unui gospodar nstărit!  PEE" #$%&, 'eciorul ei!  *+ +"+%-. duc/nd saci la moară!  0S02, 3erarul satului!  %*%&04.!  5E4&E"* *-+&0"!  +*&0"*!  *% .5.#"0%& -* S.0 *.!  SE.# i micu9a E#0, 3icele lor!  +"0%* .% 0E#S&0!  .%#"., 'ata lui!  5."EE 4. P+".%.. *.!  &"E. P+S&".E 0 0-.!  ;E5E.0 <5"+-0&+ <% E"E!  +&"Â%* .% "E!  *% &"=-*"&E0%, i al9ii asemeni lui!  &".=;E-.0"E i  &".=-P..!  *+ "+>.&0"E!  SP.".*4., P.&.-., **". etc!  *% -P. *"Â&! #0S* <% E?%+! S&".#+& E P0S+"E!  20"., 'emeia unui gospodar!  504&E" -&&%, 5%S.E*" 0%, err von EE"2P;, err  &"*5PE&E"=S&"ÂE! -++&".! *% i *% &+.%*.&"!  0%.&"0, 'ata unui e' @eduin!  0"0., S-0E, 0%S0&0"E etc!  S&0&*.0 *. 5E5%% (care c/ntă)! S;.%A* din #iBeC (personaj mut)! E#".;;%;E&, pro'esor, doctor n 3loso3e, directorul ospiciului de ne@uni din -airo! **, savant n lingvistică, re'ormator de pe coasta mala@areBă!  *SE.%, mputernicitul unui potentat din rient! *% ;E0 purt/nd mumia unui rege, 50. 5*.  %E*%. i P0?%.-.. lor!

Embed Size (px)

description

Peer Gynt

Transcript of Henric Ibsen-Peer Gynt

Page 1: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 1/119

Henric Ibsen

Peer Gynt Poem dramatic (1867)

  Personajele:  ÂSE, văduva unui gospodar nstărit!  PEE" #$%&, 'eciorul ei!  *+ +"+%-. duc/nd saci la moară!

  0S02, 3erarul satului!  %*%&04.!  5E4&E"* *-+&0"!  +*&0"*!  *% .5.#"0%& -* S.0 *.!  SE.# i micu9a E#0, 3icele lor!  +"0%* .% 0E#S&0!  .%#"., 'ata lui!  5."EE 4. P+".%.. *.!  &"E. P+S&".E 0 0-.!  ;E5E.0 <5"+-0&+ <% E"E!

  +&"Â%* .% "E!  *% &"=-*"&E0%, i al9ii asemeni lui!  &".=;E-.0"E i  &".=-P..!  *+ "+>.&0"E!  SP.".*4., P.&.-., **". etc!  *% -P. *"Â&! #0S* <% E?%+! S&".#+& E P0S+"E!  20"., 'emeia unui gospodar!  504&E" -&&%, 5%S.E*" 0%, err von EE"2P;, err &"*5PE&E"=S&"ÂE! -++&".! *% i *% &+.%*.&"!  0%.&"0, 'ata unui e' @eduin!

  0"0., S-0E, 0%S0&0"E etc!  S&0&*.0 *. 5E5%% (care c/ntă)! S;.%A* din #iBeC (personaj mut)!E#".;;%;E&, pro'esor, doctor n 3loso3e, directorul ospiciului de ne@unidin -airo! **, savant n lingvistică, re'ormator de pe coasta mala@areBă!  *SE.%, mputernicitul unui potentat din rient! *% ;E0 purt/ndmumia unui rege, 50. 5*.  %E*%. i P0?%.-.. lor!

Page 2: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 2/119

  -+P.&0%* coră@iei norvegiene, 50&E., *% -++&" S&"+.%D *%P"E&, -ortegiul mortuar, *% %&0", &P.&"* E  %0S&*"., *% .%S *S-+.!  (<nt/mplările ncep n primii ani ai acestui secol i ses'/resc n Bilele

noastre, petrec/ndu=se c/nd n #ud=@randstalen i n mun9ii nal9i dinpreajmă, c/nd pe coasta 5arocului, n deertul SaCarei, n ospiciul de ne@unidin -airo, pe mare !a!m!d!)

  0ctul .  ( costiă cu tu3uri, l/ngă ograda mătuei +se! <n vale spumegă unr/u! e partea cealaltă a r/ului, o moară vecCe! ?i caldă de vară! Peer #nt,un Făcău de GH de ani, @ine clădit, co@oară cărarea! 0se, maică=sa,mărun9ică i 3ravă, se 9ine scai de el! E tare m/nioasă i nu=i mai tace guraocăr/n=du=l!)  0SE Peer, tu mă min9iI  PEE" #$%& (nelul@urat)  5inciună nu=iI  0SE >ură că=i adevăr ce spuiI  PEE" #$%& e ce să jurJ  0SE  0, nu=ndrăBnetiI eci, 'ătul meu, ndrugi povetiI  KI  PEE" #$%&  (oprindu=se) a=i adevăru=adevărat!

  ÂSE  (venind .n 'a9a lui) 'I &are eti neruinatI 0lergi prin mun9i de luni iluni upă ierunci i cer@iJ 5inciuniI <mi vii cu @lana vulpii=n sac 4i Finta lipsăDm=amăgeti -u povestiri v/nătoreti 4i creBi că mi=ai venit de CacI Ei, unde=aidat de cer@ul tăuJ  PEE" #$%& a răsărit de #jendin!  0SE  (a @atjocură)  ?ăuI  PEE" #$%&  SuFa un v/nt de te tăia! El, l/ngă=o scor@ură, sco@ea ?ăpada @ocnă de

 ngCe9, Să aFe niscaiva nutre9!  0SE  (acelai joc)  %u, BăuI  PEE" #$%& nmărmurii pe loc! -iulii urecCea! oc, @oc, @ocI  .B@ea copita=n nea i=un ram in coarne=i văd! 0@ia suFamD 4i @iinior,tiptil, pe @r/nci .n 'a9ă=i răsării: su@ st/nci, a nu mai mult de patru pai, *ncer@ lucios i uria, -um nu s=arată nici n visI

Page 3: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 3/119

  5inuneI  0SE  PEE" #$%&  ?v/rrrI -ătre a@is -a 'ulgerul c/rmi i=atunci S=a poticnit de=un @r/u de

st/nci! .n c/rcă i=am sărit, am tras -osorul, scurt, i n grumaB am să=l mpl/nt, c/nd, pe omăt, Smuci cu coarnele=ndărăt, 5ugind săl@atic! 5i=aBv/rlit -/t colo teacă i cu9itD -u coarnele 'ăc/ndu=i loc 5=a prins, ca=nclete, de mijloc, 4i=apoi s=a repeBit cu=n salt, Spre #jendin, piscul cel naltL  0SE (nspăim/ntată) , s3nte oamneI  PEE" #$%&  Pisc temutI  4tii unde=i #jendinJ =ai văButJ ung de=o jumate milă! rici n v/r'! %iciurmă de potici! Pe coaste, co@or/nd pieBi, St/nci s'ăr/mate, groCotiD  >ur mprejur, la poale, jos, 5ocnete lacul, v/năt, gros, 0d/nc de pestetreispreBece Sute de aleni! -er@ul trece -a o nălucă peste steiI %=am călărit

un @idiviu 5ai ne=nvă9at, de c/nd mă tiuI ?@uram n voia soartei! eiI 4isoarele Bv/rlea sc/nteiI ?ării spinări de vulturi suri Plutind n Căul dintremuriL *n pumn de 'ulgi se mai rotea n urma lor! .n dreapta mea S=a 'r/nt ndouă un gCe9ar, S=a spart de 9ărm, dar n Badar 0m vrut să prind vreun@u@uitL oar spiriduii, venic treji, 0u iB@ucnit, ca=ntr=un v/rtej, Sădăn9uiască! .=am Bărit, 4i cCiar i=am auBit c/nt/nd!  0SE PăBete, oamneI  PE" #$%&  4i pe c/nd  Pe mucCe de a@is B@uram găinuă, tam=nesam, <nspăim/ntată de=acest Bvon, Sări, ca arsă, din cotlon, .ar telegarul nesupus Se=mpletici, 9/ni

 n sus Plesnind cu coarnele de cer, e unde, luntre i năer, %e cu'undarăm na@isL  (0se se clatină i se sprijină de un copac! Peer #nt povestete maideparte!)  St/nci late=n spate i, descCis Su@ noi, a@isul 'ără 'und!  Spre=ad/ncul lui alunec/nd ?@uram cu negura t/r/! St/rnit, un stol depescărui Se risipi gră@it, 9ip/nd, -a de 'urtună luat i c/nd %e prăvăleamaa=n ad/nc, -er@ul cu mine la o@l/nc, -a @urta unui ren, de=argint, -eva ntreBării al@ind: Eram noi doi, răs'r/n9i n lac, n mărmuritul lui capac, 4iparcă, iB@ucnind din sloi, .coana alerga spre noi!  ÂSE (cu răsuFarea tăiată, ca după urcu)

  PeerI S3nte oamneI ?iI  PEE" #$%&  0poi  -er@ul din lac i=al din tărie Se luară=n coarne! 0 m/nie ui uvoiulv/năt! eci -uprini de m/Bga apei reci Spre maluri ne=am descCis un drum!-er@ul Bv/cni iL %u=tiu=cum in c/rca lui m=am pomenit 0casăL  ÂSE -er@ulJ  PEE" #$%&

Page 4: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 4/119

Page 5: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 5/119

  0vea i el un @eteug, -ăci unde=i cCiupul cu argin9i  0l lui mo "asmus #ntJ E golI  -u talerii de la părin9i  &ăt/ne=tu s=a pus de=a luat

  Păm/nt n 3ecare sat, -artea=n aur i=a suFat  4i da 9inutului ocolL  *nde=a ajuns c=a risipit  <n cCe'uri @anu=agonisit, -ă ntr=una petreceau to9i, @e9i, =  Plesnind pocalul de pere9iJ  PEE" #$%& *nde=i Băpada de antăr9iJ  ÂSE  Să=mi taciI -u 3le vecCi de căr9i Stăm la 'ereti n loc de geam, 4i nicide unele nu am! *luca=i la păm/nt, n ger Stau viteleD i cui să=i cer 4i cine=midă c/nd pe ogor E numai iar@ă i moCorJ  PEE" #$%&

  %u mai jeli cu=at/ta 'ocI Se=nt/mp/ă i c/nd ai noroc Să mai tragi targape uscat!  0SE  SăreBi ogorul semănatI  Eti mare, om ntreg, @ăr@at, ar prea=ncreBut i năBdrăvan, -a popaăla arlatan  in -openCaga ce=a=ntre@at  -are e numele tău mic 4i s=a jurat că nu=i nimic Pe lumea asta mai'rumos! &ăt/ne=tu pe loc a scos  H sanie i=un cal de soi 4i i le=a dat n dar! 0poi -e r/s a 'ost pe seamaluiI eiI 5inunate vremi au 'ostI

  H1 povesti i la nepo9i! Popa i căpitanul, to9i, Pe=atunci nici nu aveaualt rost ec/t să @ea să dea n @r/nci 4i=apoi să r/g/ie, sătui!  ar veBi, @ăiete, la necaB &e uită toată lumea! 0Bi %u mai dă nimeni pela noi! Pustietate e de=atunci e c/nd pornit=a pe alt drum O>on cel cu traistaN i cu el ocarul lui cu mar'ă plin!  (4terg/ndu=i ocCii cu or9ul!)  CI Eti Făcău voinic acum 4i=ar tre@ui să=mi 3i toiag, Să ari ogorul celpu9in, Să prindă motenirea cCiag!  (Plinglnd!)  ', dar=ar @unul umneBeu  Să iasă om din tineI ?aci

  Pe vatră, scotoceti mereu, ;uri tot ce aFi prin cui@ar, %u=mi lai unouor măcar, 5ă ruineBi cu tot ce 'aci, a ospe9e ori eBători  agi spaima=n 'ete, ce=i mai rău  <n sat este pe placul tău!  &e=ncaieriL 0i să mă omoriL  P" #$%&  (depărtlndu=se de ea) %u=mi @ate capulI  0SE (continu/nd)

Page 6: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 6/119

  Po9i să negi  -ă pierBi pe drumuri luni ntregiJ -ă=n păruiala care 'u 5ai ieri, launde, n=ai 'ost tu n 'runtea cetei de ne@uniJ 4i oare să 3 'ost minciuni -=atuncea lui 0slaQ i=ai 'r/nt ra9, det, ori poate i mai rău, -ă nu mai poate,

@iet de el, Să @ată 3erul pe ilăuJ #răiete, dacă ai cuv/ntI  PEE" #$%& -ine=mi scornete 'el de 'elJ  ÂSE (nestăplnită)  5i=a spus vecina de din vale =a auBit url/nd!  PEE" #$%&  ('reclndu=i @ra9ul)  Păi daI ar eu urlam, nu el!  0SE  0aJI  PEE" #$%& a, mamă! El m=a m@lăcit!  0SE

  E cu putin9ăJ  PEE" #$%&  %=are Bale ar e ceva mai iuteI  ÂSE  -ineJ  PEE" #$%&  El, 0slaQ!  0SE  PtiuI %u 9i=e ruineJ utoiul ăla plin cu vin, 5ai iute ăla dec/t tineJ-CeFiul ălaJ ?ău, mă=ncCinI  (Pl/ng/nd!)

  &u tre@uia să=l 3 c/rpitI  estul amar am ndurat  ar asta=i prea de tot! -e=a 'ostJ  -um umneBeu de l=ai lăsat  Pe @e9ivanul ăla prost  Să te snopeascăJ  PEE" #$%&  eBi cum etiJ Sau dau sau iau, tu tot @oceti!  ("/B/nd!)  ar nu te necăjiI  0SE

  .ar min9iI  PEE" #$%&  e data asta, da! >eleti!  ar Bău că n=ai de ce să pl/ngi!  ("idic/nd @ra9ul!)  eBi @ra9ul ăstaJ #a=ntr=un cleti =am prins i=apoi, str/ng/nd din din9i,Eu, pumnul m/inii mele stingi =am repeBit ca pe=un @arosL 4i ce=a urmat, a'ost prăpădL

Page 7: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 7/119

  ÂSE  0C, Bur@agiuleI ;rumosI rei să mă @agi n groapă, văd!  PEE" #$%&  %u! 5eri9i altceva mai @un e douăBeci de mii de oriI 5ăicu9ă rea i

dulce, vrei Să te ncreBi n ce=am să=9i spunJ "ă@dare: ntr=o @ună Bi,%epricopsitul tău 'ecior a=n'ăptui un lucru mare! inutu=ntreg te va cinstiI  &uJI  0SE  (nencreBătoare)  PEE" #$%& e ce nuJ  ÂSE  e=ai 3 n stare Să=9i dregi surtucul din spinareI  PEE" #$%&  (cu ndrăBneală)  a mpărat i rege=ajungI

  ÂSE  Eti tont pe c/t mi eti de lungI , oamne s3nte=ncepe iarI  PEE" #$%&  oi 3=mpărat i regeL ar *n @o@ Bă@avă!  .  ÂSE  in părin9i  E=o Bicătoare: cică prin9i, -u vremea to9i ajungL  PEE" #$%& 9i spun -=aa va 3I  ÂSE  &aciI Eti ne@un in cretet p/nă=n tălpi! %u Bic -ă n=ai 3 @un cCiar de

nimic! Palavre tii să=ndrugi din Bori P/nă=n cCindie N i cu Fori Să le presari!acă=ai 3 vrut ;ata din aegstad, Cotăr/t, i=ar 3 căBut demult de g/t! Etitare=n jocul ăsta!  PEE" #$%&  -reBiJ  .I  ÂSE  ătr/nul, precum singur veBi, .n cale nu=i mai poate sta! -/rtete=nlegea lui, dar ea, Ea, .ngrid, @ate din picior e sar sc/ntei, i prea uor l@agă=n sac!  (<ncep/nd iar să pl/ngă!)

  0C, să 3 vrut, &u ginere de om avut Puteai 3, m/na să 3=ntins, %uBdren9ăros i amăr/tI <C, să 3 vrut cu dinadinsI  PEE" #$%& (Cotărlndu=se @rusc)  aiI 4i=o să=mi Bică Oda!  ÂSE  -um OCaiJ  PEE" #$%& a! ai la aegstadI  ÂSE

Page 8: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 8/119

  oamneI StaiI %=ai ce căta acoloI  PEE" #$%&  -umJ  ÂSE E scrum cărarea ăstui drumI

  PEE" #$%& Păi cumJ  ÂSE  (pl/ng/nd) n straiele de er@ -/nd călăreai n mun9i pe cer@, Prinester'jelet, aripat, 5ads 5oen 'ata 9i=a 'urat!  PEE" #$%& El, spaima 'etelorJ  ÂSE  -Ciar elI 4i=acum se=nsoară!  PEE" #$%&  Stai ni9elI  Să=nCam la @rică iapa! (ă să plece!)  ÂSE

  aiI  &e B@a9i degea@aI -u alai Porni=va m/ine nunta!  PEE" #$%&  ung  E p/nă m/ine timpul! Eu n seara asta vreau s=ajungI  ÂSE  %u 9i=e =aa destul de greuJ rei să=9i sporeti necaBulJ rei S=ajungide r/sul lumiiJ  PEE" #$%&  EiI scot eu la un capătI  (ncepe să cCiuie i iB@ucnete=n r/s!)

  SusI  Sus, mamăI %=avem timpI Prin apă o luăm de=a dreptul, 'ără iapăI  ( ia n circă!)  ÂSE  ;ugi, draceI  PEE" #$%&  %uI Precum 9i=am spus: &e duc pe @ra9e la mireasăI  (.ntră n r/u!)  ÂSE  Sări9iI Sări9iI PeerI oamne s'/ntI %e necămI  PEE" #$%&

  Sortit eu sunt Să am o moarte mai aleasăI  ÂSE  -/nd vei sălta, pesemne=n rang 4i=ai să te datini n vreun treang 1  (&răg/ndu=l de păr!)  >ivinăI  PEE" #$%&  StaiI -ă r/u=i scund, ar m/lu=i lunecos pe 'und!  ÂSE

Page 9: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 9/119

  5ăgaruleI  PEE" #$%&  or@eteI ?iI -u gura @ate=mă i=o BiI aiI Saltă sus, că nu eti dopI  ÂSE Să nu=mi dai drumulI

  PEE" #$%&  opa, CopI e=a cer@ul ne jucăm i Peer!  (#alop/nd!) Eti Peer, eu cer@ulL  ÂSE  oamneI PierI  PEE" #$%&  0i grijă că aici, su@ d/m@, E patul ad/ncat i str/m@L Sărută=9i cer@ulcel voinic -ă te=a cărat n c/rcă!  ÂSE  (plesnindu=l peste urecCe)  %aI Primete=9i plata, CaimanaI

  PEE" #$%& ;rumoasă plată, ce să Bici  ÂSE ă=mi drumuRI  PE" #$%&  5ergem n petitI  or@ete=i moului cu rost, -ă ai cuv/ntul iscusit, ă=i de=n9eles că5ads e=un prost!  ÂSE ă=mi drumuRI  PEE" #$%&  4i=apoi, la s'/rit, "idică=n slavă pe Peer #nt!  ÂSE  0, vrei să mă sileti să mintJ Să=9i dau iscălitură, sau Să 'ac din negru

al@J 5ă jur, ;ărădelegile=9i pe leau Să le nir, 'ără=nconjurI  0aI  PEE" #$%&  ÂSE  (iB@ind cu piciorul .n păm/nt, m/nioasă)  a, n=am să tac de locI P/nă s=o 'ace moul 'oc 4i p/nă s=o ncumeta S=asmu9e c/inii=asupra taI  PEE" #$%& 0tunci merg singur!  ÂSE n urma taI  Eu m=a9in  PEE" #$%&

  5ăicu9ă, Bău, %=ai vlagă!  ÂSE  5are nătărăuI 0a=s de plină de venin, -=a s'ăr/ma i pietre, a 5lnRcai cremeniI ăie9aI ă=mi drumulI  PEE" #$%&  a, dar mai nt/i ;ăgăduiete=mi!  ÂSE  %uI %ici g/ndI 0rd să le spun c/t mai cur/nd -e secătură=mi etiI

Page 10: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 10/119

  PEE" #$%&  "ăm/i  0ici atunci!  ÂSE

  %ici moartăI PlecI  PEE" #$%& a nu te lasI 1T  ÂSE -e, eti BevBecJ  PE" #$%&  Pe=acoperiul morii=atunci &e urc i gataI  I ( aaBă pe acoperi! 0se 9ipă!)  Upar ÂSE  ă=mă josI  PEE" #$%& 5=ascul9i sau nuJ  0SE mi dai porunciJ  PEE" #$%& 5ăicu9ă dragăI Stai 'rumosI

  ÂSE  (arunc/nd .n el cu @ucă9i de tur@ă) PeerI ă=mă jos de=aiciI  PEE" #$%&  &e=a da ar nu mă=ndurI  (0propiindu=se!)  Stai @ine=aaJ %u 9opăi, să nu clinteti reun @olovan d/nd din picior, 4inu cumva să te suceti -ă pici ca pasărea din B@or! %u=mi 'ace, Bău, vreunpocinogI  ÂSE 0C, draceI  PEE" #$%&  Stai pe loc, te rogI

  ÂSE  5ai @ine ca pe=un v/rcolac &e lua 'urtunaIL -e mă 'acJ  PEE" #$%& Ei, mamăL  ÂSE PieiI  PEE" #$%&  0cum că plec inecuv/ntă, dacă vreiI  ÂSE  &e=a @inecuv/ntă, cap sec, -=o varga de alunI  PEE" #$%&  &emei  %=ai prea avea! Ei, am plecat! 5ă=nclinI -am pe la scăpătat in să te

iau!  (Pornete, dar se=nloarce din drum i, ridic/nd s'ătos degetul, Bice!)  .a seama, deci, Să nu te B@a9i prea multI  0SE  Peer, pleciJ  , oamne=ajutăI -ălăre9 e cer@iI 5inciunăI %ătăFe9I eiI =a=ngCi9itpăm/ntulI 5orI 5ă=nv/rtI 0lunecI 0jutorI  (ouă 'emei cu sacii=n spinare co@oară spre moară!)

Page 11: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 11/119

  <%&Â.0 ;E5E.E -ine răcnete=acoloJ  ÂSE  EuI  0 *0 ;E5E.E

  &u, <seJ Pentru umneBeu -um de=ai ajuns pe coperiJ  ÂSE mi dau suFareaI ăd cruci 4i parcă m=a sui la cerI  <%&Â.0 ;E5E.E 0jută=i, oamneI  0SE  P/nRsă pier  ;ă rost de=o scară să co@orI PeerI iavol @lestematI 5ielI  0 *0 ;E5E.E 9i @lestemi singurul 'eciorJ  ÂSE  -ine mă puse=aiceaJ ElI Să=mi 39i voi martore de cadI  <%&Â.0 ;E5E.E i=om 3I  ÂSE

  ine9i=mă să sar, -ă mă reped p/n=la aegstad!  0 *0 ;E5E.E 0colo=iJ  P".50 ;E5E.E  ă de potcovarI să=i primească plataL  ÂSE  ('răm/nt/ndu=i m/inile)  -umJ  , oamneI ine=l tu n drum 4i apără=mi 'eciorul dragI  <%&Â.0 ;E5E.E  0a=i 'u scrisaI E=n Badar -ă am/ndoi sunt cu Car9agL  0 *0 ;E5E.E 0CI oamneI <se s=a BărgCitI

  (Strigă 'ăclnd din palmă p/lnie!)  eiI 0nders, EivindI  #0S*". +"+&E4&. -e=a9i pă9itJ  0 *0 ;E5E.E  Peer #nt, trăsni=l=ar ăl de sus, Pe moară mumă=sa i=a pus!  ( colină scundă cu tu'e i '/nea9ă! .n 'und se vede drumul care ducespre satD tăpanul i ograda sunt prejmuite cu gard! Peer #nt co@oarăsprinten potecaD se oprete l/ngă BăplaB i privete panorama care i sedescCide n 'a9a ocCilor!)  PE" #$%& .acă i aegstad, la un pas, coleaL  (Se saltă, gata să sară gardul, dar se răBg/ndete!)

  3 acasă .ngridJ 4i oare numai eaJ (Pun/nd mina streaină la ocCi iprivind .n Bare!)  a, BumBuie=n ogradă ca 9/n9ariiI %=ar 3 mai @ine să mă=ntorc dindrumJ  (&răglnd jos piciorul de pe gard!)  "/njesc c/inete=n spate! 0C, t/lCariiI &e arde=n suFet!  (Se depărteaBă de gard cu c/9iva pai i, dus pe g/nduri rupe un smocde 'runBe!)

Page 12: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 12/119

  e=a avea acum  -eva v/rtos de dat pe g/t, sau dacă 0 trece nevăBut pe l/ngă ei, Sănu=i mai cate ocCii! ', te seacă liBelile i glumele prosteti!  (Privete n jurul său, speriat, i se ascunde, repede, inlr=un tu3! -/9iva

oameni, căr/nd merinde pentru nuntă, trec pe l/ngă el!)  *% 5  (continulnd discu9ia ncepută) &at=su @e9iv i mă=sa o sărmană!  ;E5E.E %u=i de mirare că=i un pierde=varăI  (amenii trec mai departe! -/nd nu mai e nimeni n preajmă, Peer #ntiese din tu3! E rou n o@raji de ruine i se uită cCior/ după ei!)  PEE" #$%&  (ncet) e mine=or 3 vor@itJ  (;ăc/ndu=se că pu9in i pasă!)  &e pomenetiI ricum, i=aleargă gura de pomanăI  (Se ntinde pe iar@ă, cu m/inile su@ cap i privete ndelung cerul!)

  -e nor ciudatI *n armăsar de pară, -u=n călăre9 n aD i colo=n 'und,Parcă=i o @a@ă pe un t/rn călareL  ("/B/nd ncetior, de unul singur!)  E maică=meaI 5ă=njură=n gura mareL Oei PeerI  (&reptat, ncCide ocCii!)  E=n'ricoatăL 4i iată=măL Pătrund Pe=un cal seme9, prin gloata deoameni, eu, Peer  #ntL  Potcoavele=s de aur, d/rlogii de argint! Port lungi mănui, un palo laold i cu mătasă 5i=e manta căptuită! E m/ndră i aleasă Suita mea, darnimeni ca mine mai seme9 n3pt n aL Străluce i cal i călăre9 .n soareL 4i

mul9imea se @ulucete, jos, n vale, la BăplaBuri! a, cumele i=au scosL e=aruncă=n sus, se uită cu gurile căscate! ;emeile se=nclinăL -ăci astăBi to9i itoate Pe Peer #nt, mpăratul, cu so9ii săi, o mie, l văd cum trece 'alnic,venind dinspre c/mpie! El 3r3rici de aur le=aruncăL Sc/nteiaBăL 4i apoi cadpe cremeni, strălumin/ndL groaBă e @ogătai cu vaBă i con9i i ies ncale!  Peer #nt despică marea de uraleL  4i prin9ii Engliterei l=ateaptă cete=cete, omni9ele i=un stol de m/ndre'eteL  4i no@ilimeaL &oată i=al Engliterei rege, Spre care Peer se=ndreaptă, sescoală, se=n9elege, Sălt/nd coroana de pe cap i BiceL

  ;.E"0"* 0S02 (trec/nd pe lingă gard cu nso9itorii lui)  Peer #ntI eat mortI #e=o 3 căt/nd pe=aiceJ  PE" #$%& (deBmeticindu=se pe jumătate)  -e=a9i spus, măriteJ  ;.E"0"* 0S02   (sprijinindu=se de gard, r/njind)  ScoalăI Sus, voiniceI  PEE" #$%& ;ierarulI -um de=ai răsăritJ e undeJ

Page 13: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 13/119

  ;.E"0"*  (către ceilal9i)  5aCmur după cCiolCanul de la undeI  PEE" #$%&

  (sărind ca ars) %u mă st/rniI eBi=9i de drumI  ;.E"0"*  5ă ducI  Pe unde=ai pri@egit, de=atunci, năucJ Sunt ase săptăm/ni! Prin munte,aiJ  PEE" #$%& ;ăcut=am mari isprăvi de=atunceaI  ;.E"0"*  ('ăc/nd cu ocCiul către ceilal9i)  Să te=auBimI  PEE" #$%& %u! 0sta=i trea@a meaI  ;.E"0"* (căut/nd altceva)

  %=ai 'ost n aegstadJ  PEE" #$%& %u!  ;.E"0"*  Păi se Bicea -ă=9i 'ace B/m@re=o 'ată!  aiI  PEE" #$%&  ;.E"0"*  &icălosI  (trăg/ndu=se pu9in napoi) Stai @iniorI Ei, PeerI %=ai tras 'olos -u.ngrid! &e=a lăsat! %=o 3 uor, ar se nt/mplă uneori! ;ecior 0l lui >on #nt, nuvii la nuntăJ

  PEE" #$%&  asăI  ;.E"0"*  Poate=9i găseti pe=acolo vreo mireasă, -ă=s 'ete i vădane c/te vrei!  ai, să=9i ncerci norocul la 'emeiI  (Pleacă to9i uotind i r/B/nd!)  PEE" #$%& (se uită un răstimp după ei, apoi le ntoarce spatele!)  ;ata din aegstad, dinspre partea mea, 0leagă=i de @ăr@at pe cine=ovreaI Surtucul c/rpăcitI #enuncCii goiI ei, de=a putea să=m@rac eu straienoiI  (;răminl/nd păm/ntul cu picioarele!)

  4i=apoi, cu un cu9it de măcelar, Să smulg, din pieptul lor, dispre9u=amar!  (&resărind i privind n jurul său!)  -eJ Se CliBete careva n spateJ  5i s=a părut! %u=i nimeni! %u se poate!  5ă=ntorc la mama!  ( ia la deal, dar, după ciiiva pai se oprete i trage cu urecCea!)  *ite=i cum mai joacăI

Page 14: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 14/119

  (0scultaiprivete! Se ntoarce i iar o ia nainte! cCii li sclipesc! <i'reacă pulpele!)  -e 'urnicar de 'eteI 4apte, opt  a un @ăr@at! Ei, să mă ardă 'oculI

  0colo e de mineL 4i=am să mă duc mort=coptI  ar mama=i sus, pe moarăL Ei, i dacăI  (>Vi poate deBlipi privirile de la nuntai! Sărind i cCiuind!)  'I 5ăiculi9ăI Sar de 'rige loculI E=aici i #uttormL Stranic lăutarI inalăuta=i parcă ape sarI  4i ce m/ndre9i de 'ete! ăd eu @ine 0rde=m=ar 'ocu, acolo e de mine!  (Sare gardul i co@oară pe cărăruie!)  (grada din aegstad! Se văd, n 'und, odăile gospodăriei! Sumedeniede oaspe9i! >ocul s=a ncins pe pajite! 5uBicantul s=a coco9at pe o masă!5eterul @ucătar stă n pragul uii! >up/nesele de la @ucătărie trec ncoace i ncolo spre odăi! ătr/nii stau la s'at, ici=colo!)

  ;E5E.E (aeB/ndu=se pe o @uturugă, ntre al9ii)  5ireasaI Pl/nge, de, c=aa i=e 'elul! oar pl/nsu=i de la sine n9eles!  5E4&E"* *-+&0" (n alt grup)  Ei, oameni @uniI #oli9i tot co'ăielulI  *% 5 5ul9am pentru po'tire, dar ne m@ii prea des!  *% ;+-+*  (iese n 'a9a Corei cu o 'ată de mină i către lăutar)  ?i, #uttorm, Bi, nu te Bg/rci cu strunaI  ;0&0 aiI S=auBim cum duduie 9ăr/naI  50. 5*&E ;E&E  ('ăc/nd roată n jurul unui Făcău care joacă) ;rumos săriI

  ;0&+ -e sprintene picioareI  ;+-+*  (juc/nd) Sus p/nă=n grindă, măi, că=i săr@ătoareI  5."EE  (apropiindu=se, pling/nd de tatăl său, care stă de vor@ă cu doi dintrenuntai i trăg/ndu=l de m/necă)  %u vreaI Se 9ine m/ndră, tatăI  %u vreaJ  &0&+  5."EE %u, sade 'erecată!  &0&+ EiI ;ugi de cată cCeiaI -e, 9i=e 'ricăJ

  5."EE Păi unRs=o cautJ  &0&+  Stranic ginericăI  (Se ntoarce către cei cu care stătea de vor@ă! 5irele um@lă 'ără rostprin ogradă!)  *% ;+-+* (.vindu=se de după col9ul casei)  ei, 'etelorI e=acu ncolo CaBI Peer #nt sări acu peste BăplaB!  ;.E"0"*

Page 15: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 15/119

  (intr/nd cCiar atunci)  -inRl=a po'titJ  5E4&E"* *-+&0"  ElI (.ntră n casă!)

  ;.E"0"* (către 'ete)  m 'ără o@raBI e v=o=m@ia la vor@ă, a9i surBitI  ;0&+ (către celelalte)  %e 'acem că nicic/nd nu l=am Bărit!  PEE" #$%&  (intră tn3er@/ntat, plin de nsuFe9ireD se oprete n mijlocul mul9imiinuntailor i @ate din palme)  -are=i din 'ete a mai sprinteioarăJ  ;0&+ S.%#*"0&.-+  (de care el se apropie) Eu nuI  %ici euI

  0&+ ;0&+  0 &"E.0  %ici euI  PEE" #$%&  (către cea de=a patra)  ai, surioară, Să dăn9uim că tu ai mai rămas!  0 P0&"0 ;0&+ (.ntorclndu=i spatele)  %=am timpI  PEE" #$%&  (către cea de=a cincea) ai tu atunciI  0 -.%-E0 ;0&+

  (ndepărt/ndu=se)  Eu plec acasR!  PEE" #$%& .n seara astaJ ?ău că nu ai CaBI  ;.E"0"* (după un timp, cu glas scăBut)  PeerI *ite=o p=aia cu=n moneagI ă=i BorI  PEE" #$%&  (ntorc/ndu=se @rusc spre un om mai @ătr/n) ar alelalte unde=sJ  5*  &rea@a lorI  (Se depărteaBă de Peer!)  (Peer #nt se potolete dintr=o dată! 0runcă priviri 'urie, s3oase,

nuntailor! &o9i l privesc, dar nimeni nu=i vor@ete! -/nd dă să se apropie dec/te=un pilc de oameni tac to9i, ca la un semn! -/nd pleacă de *ngă ei, seuită după el i B/m@esc!)  PEE" #$%&  (ncetior, ca pentru sine)  -ăutături pieBie i r/njete! 5i=e silăI -a p/nBa 'erăstrăului scr/nind,su@ pilăI

Page 16: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 16/119

  (Se strecoară pe *ngă gard! Solveig, de mină cu micu9a elga, intră nogradă, nso9indu=i părin9ii!)  *% 5  (altuia, aFat n preajma lui Peer #nt) *ite i veneticiiI

  0&*  e unde=sJ in 0pusJ  P".5* Sunt dinspre edal!  0.. -Ciar! Precum ai spus!  PEE" #$%&  (iese n calea celor care=au intrat n ogradă i, ară=t/nd=o cu degetul peSolveig, l ntrea@ă pe tatăl ei)  a joc ngădui 'ataJ  +"0&* (linitit) nt/i să intru=n casă Să dăm @ine9e=aa cum secuvine!  (.ntră n casă!)

  5E4&E"* *-+&0"  (lui Peer #n&! <n timp ce=i toarnă de @ăut ntr=o ulcică)  eniiJ 0dapă=te, atunciL %a, 9ineI  PEE" #$%&  (privind ntr=una după cei care au luat=o spre casă)  5ul9amI enii să jocL e vin nu=mi pasăI  (5eterul @ucătar pleacă, trcc/nd prin 'a9a lui!  Peer #nt privete spre casă, i 'a9a i se lumineaBă de=un B/m@et!)  e unde se ivi aa seninăJ  <n jurul ei mprătie lumină!  e 'usta mă=si=at/rnă de parcă=ar 3 'etică, 4i poartă=n'ăurată n

p/nBă=o cărticică  e rugi! 5ă duc la d/nsa!  (ă să intre n casă!)  *% ;+-+*  (ii a9ine calea, ncurajat de al9ii)  -um adicăJ %u intri=n jocJ  PEE" #$%& %u intru!  ;+-+*  &e=ară9i că n=ai Ca@arJ (li ia de umeri i du să=l ntoarcă spre el cu 'a9a!)  PEE" #$%& ă=mi drumuRI  ;+-+*

  5ăI i=e 'rică de 3erarI  PEE" #$%& e ce să=mi 3e 'ricăJ  ;+-+*  ai, nu te mai ascundeI -ă doar n=ăi 3 uitat ce=a 'ost la undeJ  (aspe9ii rid i pornesc spre pajitea de joc!)  SE .# (din prag)  &u eti Făcăul ce la joc mă cCeamăJ  PEE" #$%&

Page 17: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 17/119

  Păi cine altulJ Eu, de @ună seamăI aiI  ( ia de mină!)  SE .# in, dar nu prea mult că mamaL  PEE" #$%&

  5amaI  -eJ Eti copil de 9/9ăJ asă teamaI  SE.# %u=i de glumitI  PEE" #$%&  Po9i 3 mireasă, doarăI a mpărtăit ai 'ostJ  SE.#  0stRprimăvară!  PEE" #$%& 4i cum te cCeamă, 'atăJ Putem aFa i noiJ  SE.# 5ă cCeamă Solveig! -are=i al tău numeJ  PEE" #$%& Peer #nt!  SE.# 'smulgindu=i mina dintr=a lui) , oamne mareI

  PEE" #$%&  #e=i anumeJ  SE.# 5i s=a desprins ciorapulL 5ă=ntorc eu napoiL  (Se depărteaBă de el, 'ăc/ndu=se nevăBută!)  5."EE (trăg/nd=o de Caină pe maică=sa)  5amă, nu vreaI  5050  -um nu vreaJ  5."EE  %u, vrea, iacă!  5050

  %u vreaJ  Osi!  5."EE %u vrea de loc! S=a Băvorit!  &0&+ (ncet, ni/nios)  0m să te leg n staul, minte seacăL  5050 %u=l ocăriI 4i=aa e destul de amăr/t!  (Se ndepărteaBă cu to9ii!)  *% ;+-+*  (venind de la Coră cu un c/rd de Făeăi i 'ete) %ite racCiu, PeerJ  PEE" #$%& %u!  ;+-+*

  picăturăL  PEE" #$%&  (privindu=l ncruntai)  5ai aiJ  ;+-+*  Se mai găsete!  (Scoate o sticlă din @uBunar i trage o ducă!)  Parcă=ai lua 'oc n gurăI %aI &rageI

Page 18: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 18/119

  PEE" #$%& ă=mi un g/t dacă=i p=aaI (ea!)  0&* .a, Bău, i de la mineI  PEE" #$%& %u!  0-E04.

  ;leacuri! aide, @eaI ea, PeerI ă sănătateI  PEE" #$%&  0tuncea dă=mi un gttI  (ea iarăi!)  ;0&+  Să mergemI  PEE" #$%& i=o 3 teamă de mineJ  0 &"E.0 ;0&+  otăr/tI  Păi cine nu se temeJ  a unde!

  0 P0&"0 ;0&+  e=ai arătat ce po9i, PEE" #$%&  5are lucruI =a Băpăci pe to9i acă mi=a da eu drumuR să vă arăt cepot!  P".5* ;+-+*  (optind) i vine=ntr=ale saleI  50. 5*.  (str/nglnd cercul n jurul lui)  PeerI Povestete totI ă=i drumuRI  PEE" #$%&  %u aBiI 5/ineI

  0..  ;0&+  a=n seara asta!  4tii  Să 'aci, de @ună seamă, niscai vrăjitoriiJ  PEE" #$%& Pot să=l momesc pe diavol cu=n desc/ntec!  *% 5 Putea i maica mare c/nd mă=n'ăa n scutec!  PEE" #$%&  5inciuniI %u poate nimeni ce pot euI =am gCemuit, odată, ntr=onucăL ;irete, era seacă!  W ! .@sen, &eatru, voi! .

  50. 5*. (CliBindu=se)  eBi @ineI  PEE" #$%&  'I 5ămucăI  -e mai jeleaI ?icea că drept răsplată e=l slo@oBesc de=acolo, mi dăpăm/ntul roată!  *%* .% 5*.5E =ai 9intuit acoloJ  PEE" #$%&

Page 19: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 19/119

  Păi cine să=l mai scoatăJ .=am pus 9ăru! -e=a 'ostI -e tără@oiI  5inună9ieI  ;0&+  PEE" #$%&

  ?ăuI -a un muscoi mi @/B/ia=n urecCi!  ;0&0  4i=acu e=n nucăJ  PEE" #$%&  %uI 3=n iad că=i era dor de ducăL e=atunci 3erarul ăsta a prins pemine pică!  *% ;+-+*  Păi cumJ  PEE" #$%&  5=am dus la d/nsul i l=am rugat 'rumos Să=l scoată din găoace! Oa,Bice el, pricepI 4i c/nd să scoată @lestematul cep li văd că pune m/na i

ridică e l/ngă vatră, ditamai @aros!  *% #0S =o 3 turtitJ  PEE" #$%&  e dat, a dat v/rtos! ar dracuR s=a 'erit, că e detept, 4i a 9/nit ca ovăpaie, drept Pe l/ngă cep!  50. 5*. ;ierarulJ  PEE" #$%&  -um ti9i că n=are scut, =a p/rjolit văpaia pe @ra9e i pe piept!;useserăm prieteniL  (.B@ucnesc n r/s cu to9ii!)  -.%E0 #roBavI

  0&*  0Bi s=a=ntrecutl  PEE" #$%& -ă=s născociri voi crede9iI  *% 5  ;erească umneBeuI %umai că=s @asme vecCi din moi stră@uni!  PEE" #$%& a asta e isprava meaI 5inciuniI  5* 3, dacă Bici tuI  PEE" #$%&  (Bvlcnind)  ei, neicăI Eu  4tiu să despic văBduCul, de=a călare, -a pe un @idiviu naripatI 4i altele

de care nu=i nimenea n stare!  (.arăi iB@ucnesc n rls cu to9ii!)  *%* .% #0&+ .a călărete tu văBduCul, PeerI  50. 5*&E  ai, Peer #nt dragăI  PEE" #$%&  oi ti9i că nu mă las prea mult rugatI

Page 20: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 20/119

  Pot pe deasupra voastră să B@or ca o 'urtună, Să=mi cadă la picioarelumea=ntreagă!  *% 5 +&"Â% +sta=i Băltat de=a @inelea!  0&*

  0 &"E.E0  %ăucI  ăudărosI  0 P0&"*E0  in cap n tălpi minciunăI  R PEE" #$%&  (amenin9ător) *n @o@ Bă@avă că acu m=apucI  *% 5  (pe jumătate @eat) P/nR să te=apuci, 9i scuturăm vem/ntul!  50. 5*. Să=i nnegrim spinarea, ocCiiI &/ntulI  (amenii se mprătie! ătr/nii m/nioi, iar cei trst5 tineri rid a

@atjocură!)  5."EE (dină peste el) PeerI Po9i să tai văBduCul de=a călareJ  PEE" #$%&  (scurt)  a, 5ads! ric/ndI e ce nu=mi dai creBareJ  5."EE 0i poate i @undi9a ce nevăBut te 'aceJ  PEE" #$%& rei să spui clopulJ aI  XSe ntoarce cu spatele la el! Solveig trece prin ogradă cu elga demină!)  PEE" #$%& (lumin/ndu=se la, 'ală)  enii ncoaceJ -e @ine=mi pare, SolveigI .a să te=nv/rtI

  SE.#  ă=mi paceI  PEE" #$%&  e ceJ  SE.#  Eti prea săl@atic!  PEE" #$%&  #/nd simte primăvara 4i renul e săl@atic! 0runcă 'oc vioara! &e=ndurăIinoI  SE.# (smulg/ndu=se din mina lui)  %u vinI

  PEE" #$%&  %u viiJ  SE.#  %u, eti @ăutI (.ese mpreună cu elga!)  PEE" #$%&  0CI e=a avea cu9itul, acu, numaidec/t .=a 'ace @ucă9ele pe 3ecare=nparte!  5."EE

Page 21: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 21/119

  (d/ndu=i cu colul)  Peer #nt, sunt necăjit de moarteI ă=mi ajutor să intru la mireasă!  PEE" #$%& (cu g/ndurile mprătiate)  5ireasaJ *nde=iJ

  5."EE  S=a=ncuiat n ură!  PEE" #$%& EiJ  A5."EE nduplec=o să iasă=n @ătătură!  PEE" #$%& =ndupleci singur, p/nă la s'/rit!  (n g/nd i incol9ete=n minte! 4optete ca pentru el!)  .ngrid n urăI  (0propiindu=se de Solveig!)  Ei, te=ai răBg/nditJ (Solveig vrea să pleceD el i taie drumul!) iiD Y 4tiu:um@lu Bdren9ăros i 9i=e ruine!  SE.# (dintr=o răsuFare)

  a nicidecumI  : iii  PEE" #$%&  4i dacă judec @ine, 0a eL nsă, veBi, mă doare=n suFet! Z %u vrei săviiJ  SE .# 0 vrea, dar nu mă=ncumetI  PEE" #$%& &e temiJ e cine=anumeJ  SE .#  e taica mai ales!  PEE" #$%&  Pare un om de trea@ă, pe c/t am n9eles! Sau de urecCi 9i=e teamăJ

"ăspunde=miJ  SE.#  PEE" #$%&  E oare taică=tu @isericosJ  ri maică=ta i tu sunte9i alt'elJ  "ăspunde=mi, CaiI  -e 'olosJ  SE .#  Eu plec!  PEE" #$%&  5ai stai ni9elI

  (-u glas stăp/nit, dar ncerc/nd totui s=o in=spăim/nte!)  4tii, pe la mieBul nop9ii pot să mă scCim@ ntrollI Eu, din crivat, lanoapte, veni=voi să te scol  e=i auBi un 'onet sau poate @u'net greu, Să nu creBi că e m/9acumva, căci 3=voi eu! 0m să te sug de s/nge, să umplu o ulcicăD 4i=am s=o ngCit pe soră=ta cea micăI 0adar, aFă: noaptea eu mă pre'ac n lup 4i col9iipot să 9i=i n3g n trup!  (i scCim@ă, deodată n'ă9iarea i Bice cu glas rugător!)

Page 22: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 22/119

  anseBi cu mine, SolveigJ  SE.#  (privindu=l cu ocCi crun9i)  Eti rău din cale=a'arăI

  (.ntră n casă!)  5."EE (um@l/nd de colo=colo, 'ără rost) 9i dau un taur de m=aju9i!  PEE" #$%&  ai, darăJ  (Se 'ac nevăBu9i n spatele casei! &ocmai atunci, o ceată de oameni se=ntoarnă de la joc! -ei mai mul9i sunt ame9i9i de @ăutură! armă, Cărmălaie!Solveig, elga, părin9ii lor i o parte din oaspe9ii, mai v/rstnici, ies n uă!)  5E4&E"* *-+&0"  (către 3erar, care s=a pus n 'runtea cetei) %u=9i pierde 3reaI  ;.E"0"*  (smulg/ndu=i Caina)

  %u pot! -Cema9i=l pe mielI Să se aleagă=odată cu noi: sau eu, sau elI  -  -.%E0 Să=i dea la capI  0&* 5ăcar să=l i=a de părI  ;.E"0"* %u mai ncape vor@ăI <l @at mărI  &0&+ *. SE .# Stai, omuleI  E#0 -e, mamă, vor să=l @atăJ  *% ;+-+* -u treanca=Feanca ăsta s=o isprăvim odatăI  0&* Să=l dăm n @r/nci a'arăI  0 &"E.E0  a scuipă=l n o@raBI

  0 P0&"*E0  (3erarului) l Bv/n9iJ -e BiciJ  ;.E"0"*  (Beirle Caina cit colo) l căsăpesc ndatăI 8  .5.#"0%&0  (către Solveig)  .a seama ce nărod 9i dă t/rcoaleI  ÂSE  (co@or/nd colina cu un @ă9 n mină) ;ecioru=meu e=aiceaJ 5i=e dor să lalint -u @/ta pe spinare pe 3u=meu, Peer #ntI  ;.E"0"* (sumeeindu=i m/necile cămăii)

  Pentru jivina asta i @/ta e prea moalei  .. Bv/ntăI  -.%E0  0&* l @eleteI  ;.E"0"* (scuipă n palme i 'ace din cap către <se) l sp/nBur de=uncopac!  ÂSE  Pe Peer al meu să=l sp/nBuriJ asR că=9i venim de CacI

Page 23: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 23/119

  -=avem i col9i i gCeare, noi doiIL aRunR s=a dusJ  (Strigă spre ogradă!)  eiI PeerI  5."EE (a@ia trăg/ndu=i suFetul)

  Să=l pedepsească umneBeuI ai, mamă, tatăL  &0&+  Upar -e e, 'ătul meuJ  5."EE Peer #nt, ce creBiJ  ÂSE (9ip/nd)  0 dat de vreo năpastăJ  5."EE a nu, Peer #nt e coloL Sus pe creastăL  05E%.. Peer cu mireasaL ;ugeL  ÂSE  (lăslnd să=i scape joarda din mină) 5ielulI  ;.E"0"*

  Su@ BăporI 5ai sprinten ca o capră de tancuri se aga9ă!  5."EE  (pling/nd) 5amă, o cară ca pe=o juncă=n @ra9ă!  ÂSE  (amenin9/ndu=l cu degetul pe Peer) ;r/nge=9i=ai g/tulI  (Strigă nspăim/ntată!)  oamneI .a seama la piciorI  +"0%* .% 0E#S&0  (cu capul gol, al@ de minie), [\ Eu l ucidI #ătete=i parastasI  ÂSE Să mă trăsnească cerul de te last  0ctul ..

  (Sus, pe creastă, o potecă strimtă! Se lumineaBă de Biuă! Peer #nt,posac i 'ără cCe', merge repede de=a lungul potecii! .ngrid, m@răcată pe jumătate mireasă, ncearcă să=l ntoarcă din drum!)  PEE" #$%& aiI u=teI  .%#". \DR! (pl/ng/nd)  upă toate c/te=au 'ostJ 4i unde să mă ducJ  PEE" #$%& n lumea măre9  .%#".  ('r/ng/ndu=i m/inile)  5=ai amăgitI  PEE" #$%&

  #/lceava n=are rost! -ată=i de cale slo@od 3ecare!  .%#".  Upar O0m 'ăptuit păcat i el ne leagăI  T l  PE" #$%&  0CI ua=le=ar dracu de păcate 4i de muieri! Pe toateL &oate 0'arR deuna!  .%#".

Page 24: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 24/119

  -ine, dragăJ  PEE" #$%& %u tu! %u tu!  .%#".  ar cine oareJ

  PEE" #$%&  aiI PleacăI .a=o pe cărare 4i du=te acasăI  .%#". ragul meuI  PEE" #$%& EiI -e mai vreiJ  .%#".  Să n9eleg ce spui  5i=e tare greu  PEE" #$%&  Să=9i intre=n capI  .R3  .%#". 5=ai amăgitL 0jută=mă să scap!

  PEE" #$%& 4i ce=ai putea să=mi dai n scCim@, ncal9eJ  .%#". -asa din aegstad i=ncă multe altei  PEE" #$%&  0i cărticea de rugi n p/nBă str/nsăJ 4i ai privirile plecate, nsă mprătiind luminăJ -osi9e auriiJ e 'usta maică=9i te 9iiJ "ăspundeI  .%#". %uL  PEE" #$%&  a=mpărtăit te=ai dus  0stRprimăvarăJ  .%#". %uL ar PeerL  PEE" #$%&

  %espus  i=s ocCii de seniniJ 4i c/nd 9i cer &e po9i mpotriviJ  .%#".  ', oamnei Peerl Sărmanu=i pierde min9ileL  PEE" #$%&  Sau poate 5ă cură9ă privirea=9i de păcateJ  .%#".  %uL <nsăL  PEE" #$%&  asăI 0lelalte toate %u 'ac un @anL  (ă să plece!)

  .%#". (i se pune=n cale)  4i creBi că=i 'aptă=aleasă Să=9i @a9i de=o @iată 'ată jocJ  PEE" #$%&  .%#".  %u=mi pasăI  acă m=ai lua, păm/nt i do@itoace 4i vaBă=ai căpăta!  PEE" #$%&  %=ai tu mijloace!

Page 25: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 25/119

  Z  .%#".  (iB@ucnind n pl/ns) aiI 5=ai răpitI  , PEE" #$%&

  &u mi=ai sărit de g/tI  <not miD  .%#". 0CI Sunt pierdutăI  PEE" #$%&  Eu un pic 'ăcut!  .%#".  (ameninllndu=l) 0i să=mi plăteti odată scump minciuna!  R PEE" #$%&  Plătesc, de=o 3, cu soarele i lunaI  .%#".RO] EtineclintitJ PEE"#$%&#ast/ncaI %eclintitI .%#"., 9jedem noi cine=o pl/nge la s'/ritI

  PEE" #$%&  (după o scurtă tăcere, strigă, deodată) ua=le=ar dracu de păcate 4imuierile pe toateI  .%#". (ntoarce capul i strigă nverunată)  ;ărR de unaI  PEE" #$%& j  ;ărR de una! (<i vede 3ecare de drum!) i  (Pe malul unui ieBer de munteD jur mprejur, pă=m/ntu=i a3nat imocirlos! 0se cată n jur, deBnădăjduită! Solveig a@ia se 9ine după ea! -evamai n urmă, părin9ii ei i elga!)  ÂS (d/nd din mlini i smulg/ndu=i părul)

  &oate=mpotriva mea se=asmut i latră:  -er, ape, mun9i cu inima de piatră!  ăBduCI "ăstoarnă=9i p/cla i rătăcete=i drumulI  icleană apăI -urge=i n cale cu duiumulI  <ngrămădete, munte, troieni i gCea9ă=n văi  Să nu mi=l piardă oameni pui pe omor i răiI  Să nu mi=l piardă, oamne N că eu nu pot să=l scapI =a amăgit vreundiavol Caps/n sau vreun CarapI  (-ătre Solveig!)  -um de=i veni deodată, aaJ Să nu te miriJ El, ce trăia=ntr=o lume de@asm i năluciri, escurcăre9 din gură, dar care niciodată %=a 'ăptuit o trea@ă

ca lumea! oamne, 'atăI %u BăuI Să r/Bi 9i vine i să @ocetiI %oi doi 0m 'ostmereu alături la griji i la nevoi! ăr@atu=meu @ea Bdravăn i colinda prin sate-u tol@a de palavre i glume deăn9ate, ?v/rlind n v/nt averea cu trudă=agonisităL Eu stăm, n vremea asta, cu Peer pe l/ngă plită 4i ncercam uităriisă dăm amara via9ă, -ăci nu aveam curajul să l n'runt n 'a9ă! 0marnic e să=9i veBi cu ocCii soarta! 0m vrut să sting B/Bania i cearta, S=alung din mintea=inegrele 'antasme! "acCiu vrea unul! -elălalt vrea @asme! , daI .=am spus

Page 26: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 26/119

poveti cu ligCioane, -u 'e9i 'rumoi, cu Bmei răpind @ălane 5ireseL 0C, darnu=mi trecea prin g/nd -ă le=o urma el pilda prea cur/ndL  (nspăim/ntată!)  -e 9ipăt ascu9itI arătareI

  PeerI PeerI 0colo, sus, pe creastă=n BareI  (*rcă n 'ugă creasta i privete peste apă! elga i părin9ii ei o ajungdin urmă!)  ÂSE %imic nu se Bărete 1  5* (potolit)  E rău de ell  0SE  (plinglnd)  %ici urmăI C, Peer! Sărmană oaie, te=ai rătăcit de turmă!  5*  (d/nd din cap, @lind) S=a rătăcitI 0a eI

  ÂSE  a nu=i adevăratI aia=i o @iată oaieD el: @ăr@atI  ;emeie rea .  5*  0SE  %etre@nică=s, e drept, nsă @ăiatu=i @un i e detept!  5*  (mereu cumpătat la vor@ă, cu ocCii @l/riBi) E mpietrit la suFet: denimenea nu=i pasă!  ÂSE (<nspăim/ntată)  %u, nuI -erescul tată e milostiv, nu=l lasăI

  5* -reBi că păcatu=i mustră trup i duCJ  ÂSE (gră@ită)  %uI ar pe cer@i stră@ate prin văBduC!  ;E5E.0 0i luat=o raBnaJ  5*  -e Bisei mataleJ  ÂSE  ?ic că nimic nu=i poate sta n cale! ă=i, oamne, Bile, i=o să deadoveBiI  5* -u g/tu=n treang mi=i teamă să nu=l veBi!  ÂSE (9ip/nd)

  .suse oamneI  5*  -/nd i=o da suFarea eni=vă ispăirea i iertarea!  ÂSE  (tul@urată)  %u mai vor@i, că=mi vine cu lein! ai să=l aFămI  5* Să=i iB@ăvim de cCin  Sărmanul suFetJ

Page 27: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 27/119

  ÂSE  a i trupul său!  e=o 3=n mocirlă, să=l smucim din clocot! e=o 3 prin munte, să Bvonimdin clopot!

  5* mI *n 'ăga de viteI  ÂSE  &e=ajute umneBău -ă=mi vii n ajutorI  5*  -a @un cretin!  ÂSE  0a=i! -ă ăilal9i parcă=s păg/ni! %iciunul n=a micat, at/t, din m/ini!  5* l cunoteau!  ÂSE 0 'ost el prea de trea@ă!  (<i 'r/nge m/inile!)  3=n primejdeI aide9i mai degra@ăI

  0, uite=i urmaI  5*  0SE  S=o pornim de=a latulI  5*  %e despăr9im: o luăm către @ordei! (El i nevastă=sa o iau nainte!)  SE .# (către 0se)  ?i mai departe ce=ncepusei! reiJ  ÂSE  (Bvlntindu=i ocCii) e 3u=meuI  SE.# e el!

  ÂSE (B/m@ete, năl9/ndu=i capul)  %elegiuitulI %=ăi osteniJ -ă lung e niratul!  SE.#  Poate nt/i mata, cu povestitulD 4i=a@ia pe urmă eu, cu ascultatul!  (-oline joase i piese, unduind la poalele muntelui! Piscuri n Bare!*m@rele cad lungiD Biua scăpată!)  PEE" #$%&  (gonind n salturi, se oprete pe cocoaa unei coline)  Satu=ntreg după mine=i, pe munte, -u ciomege i Finte=n spinare, 4imoneagul din aegstad e=n 'runte! Se cCiorăsc după Peer #nt, n BareLPotcovarul să=l Bv/n9i, e o glumăI 0sta=i via9ăI -u ursul asemeniI

  (ate din palme sărind n sus!)  Să lovetiI Să smulgi pinii din CumăI Să s'ăr/mi cataracte i cremeniI0sta=i via9ăI &e nal9i, te căleti ua=le=ar nai@a palavre, povetiI  -EE &"E. P+S&".E 0 0-. (aleargă pe colină, 9ip/nd i c/ntlnd)  &rond din al'jelI ard i 2/reI &roliI 09ine9i=vă=n caleI  PEE" #$%& Pe cinR cCema9iJ  ;E&EE  *n trolI *n trolI

Page 28: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 28/119

  P".50 ;0&+ ai, ard cumplitI  0 *0 ai, &rond domolI  0 &"E.0 ;0&+ a st/nă=s paturile goaleI  P".50 ;0&+ -umplit e @l/ndI

  0 *0 ;0&+  l/nd e cumplitI: \R]:  0 &"E.0 ;0&+ R  ;lăcăii=s dui: troli am menit!  PEE" #$%& ;lăcăii unde=sJ  &*S&"EE (CoCotind de ris)  Pe pustieI  P".50 ;0&+  0l meu mi se=ncCinase mieL ar s=a=nsurat cu=o @ă@ătieI  0 *0 ;0&+  0l meu cu o 9igancăL Scrisa .=a 'ost să plece=n pri@egie!

  0 &"E.0 ;0&+  Pruncul din Fori al meu ucis=a 4i=at/rnă n sp/nBurătoareL  &*S&"EE  &rond din al'jelI ard i 2/ret eni9i, troli, la=mpreunareI  PEE" #$%& (sărind n mijlocul lor)  5i=s cu trei 9este, @un la trei neveste!  ;E&EE  0sa voinicJ  PEE" #$%&  -erca9iI -ă nu=i povesteL  P".50 ;0&+ ai, sus, la t/rlăI

  0 *0 ;0&+  0vem miedI  PEE" #$%&  a t/rlăI E s/m@ătă: să curgă miedul g/rlă!  &*S&"EE  S/m@ăta mareI ai, că=i la un pasI *n pat să nu răm/nă de pripasI  0 *0 ;0&+ (sărut/ndu=l)  -a 3eru=ncins te arde c/nd sărutăL  0 &"E.0 ;0&+ (sărut/ndu=l i ea)  -a ocCii de copil din g/rla mutăL 6M  PEE" #$%&

  (dăn9uind n mijlocul lor) orin9i uciseI #/nduri prinse=n mrejiI "/set nocCi i pl/nset n g/tlejI  &*S&"EE ;E&EE  (d/nd cu tiFa către culmea muntelui, striglnd i clntind)  &rond din al'jelI ard i 2/reI &roliI egCea9i la=mpreunareI  (ăn9uiesc pe colină, cu Peer #nt n mijlocul lor!)  (5asivul "onde! >ur mprejur scapără=n soare piscurile nBăpeBite!)  PEE" #$%& (păind @uimac, descumpănit)

Page 29: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 29/119

  *n 'oior se=nal9ă peste altulI poartă sc/nteiaBăI Sta9i pe locI au napoi: le=a ngCi9it naltulI 4i sus, pe turle, mari cocoi de 'oc at din aripi,gătindu=se să B@oare! Spre surpături văBduCu=i al@ăstrui 4i 'erecat e muntele=n BăvoareI .es din Bănoage truncCiurile ui -u rădăcini sucite: lungi picioare

e uriaiL Se pierd i ei pe gruiL 5ijete curcu@eul N punte lungă N ucirea=nvăB i=n suFet mi=a pătruns! 4i parcă @ate clopotu=ntr=o dungă, 4i parcă uninel de 'oc mi=a str/ns ;runte i cea'ă, pătrunB/nd n creierL a nai@aI .a să=mi amintesc ce=a 'ost!  (Se prăvale!)  Sus, peste #jedin, prin văBduC cutreier! 5inciună @lestemată, 'ără rostI5=agă9 de tancuri, cu mireasă=n spate Bi i=o noapte @eat i Căr9uit evulturi cu spinări ntunecate P/ndit de troli i spiridui, st/rnit e po'tapăstori9elor Băltate -e=i au, pe=aici, vremelnic adăpostL 5inciună@lestemată, 'ără rostI  (Privete departe, n Bare!)

  ?@ucniră=n munte, negri, doi vulturiL Spre miaBăBi trec lii9ele=n stolDEu p/n=la gleBne intru=n surpături 5ă t/r/i prin mocirlă i nămolI  (Sare n picioare!)  0CI Să m=av/nt ca pasărea=n tărieI Să intru=n scalda v/ntului tăiosI SăB@orI Să mă cu'und n apa vie 0 soareluiL Să mă ridic de josL Să trecCotarul mărilor de sare, Să uit c=am 'ost văcar i să cuteB Să mă ridic i săajung mai mare ec/t măritul mpărat engleBI ă las cu @ine, 'ete i 'ecioareI5=a9i atepta Badarnic! rumu=i lungL ar s=ar putea, n 'apt de nserare, Sămă a@at pe=aici i=n sat s=ajungL ulturii suriJ S=au ters n depărtare! să=i ngCită Barea 'ără 'undL ar colo=n vale satul meu răsare -u coperiulcaselor, rotundL e desluescL văd pe 3ecareL gradă, uă, tindă i

uorL urată de @unici e casa noastră, -u gardul nou i cu nalt pridvor!umina strălucete n 'ereastră 4i=i lume multă=n casă, popa @ea .ar căpitanu=aruncă de perete Sticla ce sare=n 9ăndări pe podea!  Să joace lasă=iI asă=i să se=m@ete>! &otuna=i, mamăI >on #nt e @ogat4i=i m/ndru să le=ntindă Baia'ete! &răiască=i neamulI -e s=o 3=nt/mplatJ 4i ce=i cu larma astaJ -ăpitanul a punci se o9ărete=ntăr/tat, 4i tata popa=ncCină=acum stacanul n sănătatea meaI Pătrunde=n casă . Peer #nt, acum, i=ascultă ce=au menit: 1 O&u eti vlăstar, Peer #nt, de spi9ă=aleasă 4i=o săajungi om mare i vestit!  (Sare n sus, dar se iB@ete cu 'runtea de=o stană, cade i răm/nelungit!)

  ( coastă cu ar@ori care 'onesc puternic su@ @ătaia v/ntului! Printre'runBele copacilor, se văd stelele scăpărătoare! .n v/r'ul copacilor c/ntăpăsărele! 'emeie m@răcată n verde merge de=a lungul costiei! Peer #ntse 9ine după ea, 'ăc/ndu=i semne de dragoste!)  ;E5E.0 <5"+-0&+ .% E"E (se oprete i se ntoarce)  E=adevăratJ  PEE" #$%&  (treclndu=i degetul peste @eregată)

Page 30: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 30/119

  Precum mă cCeamă PeerI Precum eti tu de m/ndră i 'rumoasă! reisă ne luămJ %imica n=am să=9i cer: Să tei, să torci, să 'aci curat prin casă, 4i=o să te=ndopi m/nc/nd! %u=9i 3e 'rică, %=am să te trag n via9a mea de cCică!  ;E5E.0 <5"+-0&+ <% E"E %=ai să mă @a9iJ

  PEE" #$%&  Păi nu mi=ar 3 ruineJ Eu, 3u de domn, să um@lu cu snopealaJ  ;E5E.0 <5"+-0&+ <% E"E Eti 3u de domnJ  PEE" #$%& eBi @ineI  ;E5E.0 <5"+-0&+ <% E"E  -a i mine: Sunt 'ata regelui din ovre!  PEE" #$%&  &uJ E groBavă potrivealaI  ;E5E.0 <5"+-0&+ <% E"E i are 9/9ă=n "onde palat i aeBare!  PEE" #$%& -astelul maică=mi e mult mai mare!  ;E5E.0 <5"+-0&+ <% E"E Pe tata=l tiiJ rose=mpărat l cCeamă!

  PEE" #$%& Pe <se=mpărăteasa o tiiJ Ea=mi este mamă!  ;E5E.0 <5"+-0&+ <% E"E 5/nia tatei mun9ii e=n stare să=i dăr/me!  PEE" #$%& -/nd ocărăte mama i spul@eră=n 'ăr/me!  ;E5E.0 <5"+-0&+ <% E"E %u=i cal pe care tata să nu=l strunească=n'r/u!  PEE" #$%& -ălare trece mama prin cel mai aprig r/u!  ;E5E.0 <5"+-0&+ <% E"E e ce te por9i n tren9eJ %=ai alte Caine,oareJ  PEE" #$%& Să=mi veBi tu straiele de săr@ătoareI  ;E5E.0 <5"+-0&+ <% E"E 5ă port i=n Bi de lucru n aur i mătase!  PEE" #$%& mi par cam c/rpăcite, tocite i scămoase!

  ;E5E.0 <5"+-0&+ <% E"E  %u eti deprins i veBi pe dos, mă iartăD  %orodu=aici, n "onde, veminte de=astea poartă!  0i să te=nve9i cu vremeaL ai atunci  <n aeBarea tatei N lui o să=i pară @ine, -ă=i @ucuros de oaspe9i N odăilesunt pline  e st/lpi din piatră rară ce 9i=or părea doar st/nci!  PEE" #$%&  Parcă la noi e alt'elJ -e=i aur i văpaie 0deseori 9i pare că e gunoi iBoaie! 4i=adeseori un geam strălucitor= =R  occea cu tren9e, ocCi ncCis i cCior! R O O

  ;E5E.0 <5"+-0&+ <% E"E %egrul 9i pare al@ i al@ul pată!  PEE" #$%& 5arele N mic, murdarul N nea curată!  ;E5E.0 <5"+-0&+ <% E"E  (sărindu=i de g/t)  Suntem perecCe: ăsta=i adevărulI  PEE" #$%& -a osul cu 'r/ntura i pieptenul cu părul!  ;E5E.0 <5"+-0&+ <% E"E  (strigă tare)

Page 31: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 31/119

  -al de mireasăI -alul meuI &e=aratăI  (Sosete n goana mare ur mistre9 uria, cu 'r/u de 'r/ngCie i un sacpeticit drept a! Peer #nt sare călare, aeB/nd=o n 'a9ă pe 'emeia n verde!)  PEE" #$%&

  #ră@ete=te, sirepeI #onete=n draciI %e poartă Spre "onde istrecoară=ne pe poartăI  ;E5E.0 <5"+-0&+ <% E"E  (cu duioie)  0CI -/t eram de tristă i iată, dintr=o dată, Sosi=nt/mplarea astanesperatăI  PEE" #$%& (plesnind mistre9ul i aeB/ndu=se mai @ine)  upă cum stă=n a călare, -unoti omul de neam mareI  (Sala tronului n castelul @ătr/nului din ovre! &roli=curteni, spiridui,pitici, str/ni la s'at! ă=tr/nul din ovre stă pe tron, cu coroana pe cap isceptrul n m/nă! -opiii i ru@edeniile apropiate stau de o parte i de alta a

tronului! Peer #nt, n picioare, n 'a9a lui! <n sală, 'răm/nt i v/nBo=leală!)  &"..=-*"&E%.  a moarteI -uteBat=a să ndrăgească 'ata ătr/nului din ovre, decimoartea=i e răsplataI  *% &"=-P. Pot să=i tai două deteJ  0& &"=-P. Pot să=i prind păru=n cleteJ  ;E&.+=&" Eu pot să=l muc de @ucă, oareJ  "+>.&0"E  (cu o lingură de @ucătărie)  -e=l 'acem: cior@ăJ or cu perioareJ  0&+ "+>.&0"E

  .. punem n 'rigareJ <l 3er@em n căldareJ  +&"Â%* .% "E Să n=aud vor@ăI  (e 'ace semn celor mai apropia9i să vină lingă el!)  -are=i mai de soiJ e=o vreme dăm ca racul napoi! 0napoda mergtoate i pe dosI *n SrijinVomeneVe ni=i de 'olos! ;lăcău=i Bdravăn i voinic,alt'el, .ste9 la minte, dacă nu mă=nel! -u=n singur cap, dar asta nu l strică: 9eastă are i iu@ita=mi 3ică! &roli cu trei 9este nu mai au cătare, a nici cudouă nu găseti uor, .ar ăi cu=n cap, sunt vai de capul lor!  (-ătre Peer #nt!) mi ceri, deci, 'ata pentru=nsurătoareJ  PEE" #$%& ;ata so9ie, Bestre=mpără9iaI  +&"Â%* .% "E

  >umate=o iei o dată cu so9ia, 4i jumătate după moartea mea!  PEE" #$%& E @ine, deocamdată!  +&"Â%* .% "E  ,!, Stai, că mai e cevaI  om 'ace o=n9elegere=ntre noi!  e s=o=nt/mpla cumva s=o calci, apoi 9i B@oară scă'/rlia! 0adar: s;ăgăduiete=nt/i că n=o să=9i pese K-e s=o=nt/mpla=n a'ară de=al "ondeneiCotar, R%ici de lumina Bilei sau de isprăvi alese!

Page 32: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 32/119

  PEE" #$%& e=oi 3=mpărat, mă leg cu @ucurie!  W ! .@sen, &eatru, voi! . 7>  +&"Â%* .% "E 5ai vreau să=ncerc i mintea c/t poate să te 9ie!  (Se ridică de pe tron!)

  -E 50. +&"Â% &"=-*"&E0%  .a să vedem acuma, cu mintea nu cu gura, acă=ai să spargi aluna,gCicind cimilitura!  +&"Â%* .% "E E ntre trol i om vreo ose@ireJ  PEE" #$%&  Pe c/t văBui, aidoma=s la 3re:  &rolul ăl mare vrea să 'rigă i ăl mai mic s=a9/9e 'ocul!  4i pe la noi se=nt/mplă aijderi, n tot locul!  +&"Â%* .% "E  0a=i cum spui: e=asemuire multă!  ar precum Borii=s Bori i noaptea=i noapte, eose@iri destule sunt n

'apte!  Să=9i spun acuma altceva! 0scultă:  0'ară, printre oameni, su@ @olta de sc/ntei, O;ii, omule, tu nsu9i sespune de=o@iceiD  ar, printre troli, se spune, n muntele ascuns: O;ii, trolule, tu nsu9i N ndeajuns!  &"*=-*"&E0% (lui Peer #nt)  Pricepi ce=ad/ncă=i vor@aJ  PEE" #$%&  -am neguroasă=mi pare!  +&"Â%* .% "E

  O<ndeajuns! ăiete, această cugetare %econtenit să=9i 3e scut i legeL  mI  0sZ  PEE" #$%& (scărpinlndu=se după urecCe)  +&"Â%* .% "EL acă vei ajunge n 9ara asta rege!  PEE" #$%& ;ie i=aa, că vor@a nu=i vicleană!  +&"Â%* .% "E  5ai e nevoie să iei seama, cred, -/t suntem noi de cumpăta9i la Crană!  (;ace un semn: doi troli cu cap de porc, cu scu'e de noapte, al@e!a!m!d!, aduc m/ncare i @ăutură!)  aca plăcinte 'ace i taurul dă miedD e=i dulce sau amară nu=ntre@a!

ucrul de seamă e N ascul9i sau @aJ  W -ă @ăutura toată aici e pregătită!  PEE" #$%&  (d/nd la o parte Crana i @ăutura) ar cine dracu ar putea s=o=ngCităJ%=am să mă=nvă9 nicic/nd cu=aa nutre9!  +&"Â%* .% "E  ea i=ai să cape9i un pocal de pre9, in aur, i cu el o dată N 'ata!  PEE" #$%&

Page 33: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 33/119

  Stă scris: OSă=nvingă 3rea, judecataI a urma urmei, poate nici nu=iaa amar! 5ă=ncCinI  (ea!)  +&"l%* .% "E -uminte vor@ă! ar ceJ <l scuipi a'arRJ

  PEE" #$%& -u vremea mă deprind eu, n=avea teamă!  +&"l%* .% "E  RD 5ai tre@uie să=9i lepeBi vem/ntul cretinesc! 5/ndria noastră=novre aceasta=i, 9ine seamă: \%imic din vale! &oate n munte se găsescL[0'ară de cordeaua ce=o aninăm n coadă!  PEE" #$%&  (mlnios)  Eu coadă n=amI  +&"Â%* .% "E  Primi=vei o coadă de paradă!  (;ăclnd semn unui trol=curtean!)

  0ga9ă=i coada mea de săr@ătoare!  PEE" #$%& a nicidecumI %u=s măscărici de trol!  +&"l%* .% "E rei 3ica să=mi pe9eti cu dosul golJ  PEE" #$%& in om 'aci vităI  +&"l%* .% "E n9elegi pe dos!  <9i dăruiesc, @ăiete, vem/nt cuviincios! i=om da să por9i cordeaportocalie: Semn de cinstire naltă pe=aici, precum se tie!  PEE" #$%& (pe g/nduri)  Pe c/t mi dau eu seama omul eprinde iute i nărav i Crană, 4i uităce=i cu d/nsul!  +&"l%* .% "E

  Eti om de n9elesI să te prindă @ine podoa@a ce=am ales!  PEE" #$%&  (plin de m/nie)  Stai, rogu=teI %=ăi vrea să mă sileti Să=mi las i cele datini cretinetiJ  +&"Â%* .% "E  PăstreaBă=leI 4i n=avea nici o teamă!  E slo@odă credin9a i nu plătete vamă!  Pe troli i di@ui gra@nic după vem/nt i croi:  0idoma=s la cCip i ce se cCeamă  a voi credin9ă, groaBă=i pentru noi!  PEE" #$%&

  ei n silă, mă=nvoiesc! Spun drept, %u te=a 3 @ănuit aa detept!  +&"Â%* .% "E  &rolii=s mai @uni, @ăiete, dec/t le merge vesteaD eci iată ose@irea=ntrenoi! -um ntr=acestea S'/rirăm s'atul i=am pus tot la cale, Pornească Bvonde Car'e i cim@aleI >uca9i, 'ecioare i c/nta9iI 0lint Să=mprătie lăutele de=argintI  (-/ntece i dansuri!)  &"*=-*"&E0% -um 9i se pareJ

Page 34: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 34/119

  PEE" #$%& eI  +&"Â%* .% "E  ?iI asă 'ricaI  .9i placeJ

  PEE" #$%&  rept să spun: nici at/ticaI -opita dă=n talangă i struna vrea s=alinteL4i 9opăie=n ciorapii scur9i, vi9ica!  &"..=-*"&E%. Să=l ngCi9imI  +&"Â%* .% "E  eBi că=i tot om la minteI  ;E-.0"EE=&". Să=i luăm auBulI Să=i Bdro@im vederea 1  ;E5E.0 <5"+-0&+ <% E"E (pl/ngind)  -/ntăm i dăn9uim ca nicăiereaI  -um să=ndurăm, surate, asemenea cuvinteJ  PEE" #$%&

  0I &u eraiJ #lumesc, m/ndre9e, numa! %u te m/CniI 5=am ntrecut cuglumaL  ;E5E.0 <5"+-0&+ <% E"E >uri că=i aaJ  PEE" #$%&  4i c/ntecul i jocul 5inună9ie=au 'ost, arde=m=ar 'oculI  +&"Â%* .% "E -iudată mai e 3rea omeneascăI egra@ă poatesă se lecuiască! -Ciar dacă=o vatămi, iute=i vine=n 3re! #ineri=meu n=a pus mpotrivire! S=a lepădat de creBul cretin numaidec/t, e @unăvoie=a datmiedul pe g/t, 4i=a prins de @unăvoie coadă=n spate, -e i=am cerut le=a mplinit pe toate, 4i mă g/ndeam că mo 0dam, pe poartă 0 'ost gonit 'ărăprea multă ceartă! ar iată că o=ntoarce! Ei, 3ule, văB @ine: ntr=alt'el tre@uie

să scot din tine %esă@uita 3re de om ce=9i dă poruncă!  PEE" #$%& -e vrei să 'aciJ  +&"Â%* .% "E  Să tai, su@ pleoapa st/ngă, *n pic: să veBi ponci n jurul tău!  ;rumoase toate 9i=or părea! %u=i rău: &ăia=voi, ast'el, pun9ile nalte!  PEE" #$%&  Eti @eatI  +&"Â%* .% "E (r/nduind pe masă nite scule tăioase)  0ici sunt scule su@9iri i de=alelalte! umina unui taur am să 9i=o punaltoi -a să=9i Băreti mireasa gingaăD ocCi de soi, Să=9i cure9e privirea deurdoare, Să nu mai veBi vi9ele sălt/nd!

  PEE" #$%&  Sminteală mareI  -E 50. +&"Â% &"=-*"&E0%  -e=a Bis @ătr/nul e cuv/nt g/ndit, -ăci el e n9elept i tu smintit!  +&"Â%* .% "E  .a judecă: scăpa=vei ani ntregi e B@ucium, neplăceri i 'ărdelegi!#/ndete=te că ocCii sunt iBvoare e nes'/rite lacrime amare!  PEE" #$%&

Page 35: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 35/119

Page 36: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 36/119

  +&"Â%* .% "E  Sunt plămădi9i to9i oamenii la 'el: in gură se arată plini de Bel, a'aptă, nsă, greu sunt de urnit! -reBi că dorin9a=i @ună de=aBv/rlitJ 0teaptănumai i=o să veBi cur/nd!

  PEE" #$%& rei să m=adormi cu născociriJ %ici g/ndI  ;E5E.0 <5"+-0&+ <% E"E 0C, dragă Peer, cam n vreun an eti tată!  PEE" #$%& escCide9iI reau să plecI RO RJ . R  +&"Â%* .% "E  ăiat sau 'ată,D i l=om trimite=C piele de 9ap n'ăurat!  PEE" #$%& (terg/ndu=se de sudoare)  0CI e=a putea să mă treBesc odatR!  +&"Â%* .% "E!D  Să 9i=l trimit la curtea regeascăJ  Upar PEE" #$%&  a aBilI

  +&"Â%* .% "E  e, prin9e PeerI 4tii singur ce=nseamnă un copil! %u mai ncape vor@ăcă tu i=ai dat 3in9ă, l creti cum vrei i creBi de cuviin9ă! Pruncii corci9i, dealt'el, cresc uor!  PEE" #$%&  5ai t/mp eti dec/t @oul, monegeI -e=i dai BorJ 4i dumneata, vergino,te rog s=o lai mai moale Eu nu=s nici prin9, nici @ucă de paraleD  4i dacă 9ii mor9i să=9i cad n poală Să tii că nu e Rmare pricopseală!  (;emeia n verde cade leinată i e dusă de slujnice=.roli!)  +&"Â%* .% "E (după ce=l privete cu sc/r@ă i dispre9)  ?v/rli9i=l de pe st/ncă, @ăie9i, pra' să se 'acăI

  -P...=&".  e=a @u'ni9a i uliul să ne jucăm oleacăI e=a lupulI e=a pisica ioarecu=mpreună!  +&"Â%* .% "E ar iuteI -rap de ciudă! 5i=e somn! Ei, noapte@ună!  (.ese!)  PEE" #$%&  (Căituit de copiii=troli) a9i=vă=n lături, diavoliI  -P...=&".  Pitici i spiriduiI 5uca9i=l de spinareI  PEE" #$%&

  aleuI (rea să co@oare prin g/rliciul pivni9ei!)  -P...=&".  rugii la uiI  &"*=-*"&E0% -e CaB 'ac picii notriI  PEE" #$%&  (luplindu=se cu un trol=copila, care l=a mucat Bdravăn de urecCe)  ă=mi drumuR, căcăreaBăI  &"*=-*"&E0% (lovindu=l peste degete)

Page 37: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 37/119

  5ăI E copil de rege! eBi, pune gurii paBăI  PEE" #$%& gaură de oarecI  (0leargă ntr=acolo!)  -P...=&".D 0stup=oI a9i din m/iniI

  PEE" #$%& Era Cain, moneagul, dar pruncii=s mai Caps/ni 1  -P...=&". Să=l jupuimI  PEE" #$%& 0CI aca=a 3 un oareci  (0leargă de colo=colo!)  -P...=&".D jK' <ncetinel să=l prindem n inelI  PEE" #$%&  (plinglnd)  'I oamneI ac=a 3 un pureci  Upar -P...=&". 4i=acum deodată: Caide, to9i pe elI  PEE" #$%&  (de su@ grămada copiilor=tro li) 5orI 0jutor măicu9ă @unăI

  (ăngăne, departe, clopotul @isericii!)  -P...=&". -lopotul răsună, popii to9i s=adunăI  (-opiii=troli 'ug n neorlnduială, larmă, 9ipete! Sala se năruie i totulpiere!)  (ntuneric ad/nc! 0poi glasul lui Peer #nt, care taie aerul, lovind ntunericul cu o prăjină groasă!)  PEE" #$%& "ăspunde 1 -ine etiJ  #0S*  (din @eBnă) Eu nsumi!  PEE" #$%&  ;erete=n lături, arătareI

  #0S* ă=i nainte, PeerI -olina e=ntiasă i ncăpătoareI  PEE" #$%&  (se repede n altă direc9ie, dar se lovete de ceea) -ine eti tuJ  -ine eti tuJ  #0S* >4u>nsumi! -uteBi la 'el să spuiJ  PEE" #$%&  Eu spun ce vreauD i paloul meu taieI ;ereteI ei, acuma să ne=n'runtăm pe gruiI "egele Saul do@or/t=a o ceată, dar eu spul@er droaieI  (.B@ind i tăind aerul!)  #0S* Eu nsumiI  PEE" #$%&

  %ărod răspunsI ă=mi paceI PăstreaBă=l pentru tine i 'ă=te mai ncoaceI ?iI -ine etiJ  #0S* Sunt ogen cel mareI  PEE" #$%&  -imilitura neagră acuma sură=mi pare! ;erete, Etegl  #0S* ă=i, PeerI  PEE" #$%&  au, arătare 1

Page 38: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 38/119

  (ovete i taie!) 8Y  0I &e=am răB@itI  (rea să nainteBe, insă se ciocnete de ceva!)  -eJ Sunt mai mul9iJ

  #0S*  oar unulI  ogen, Peer #ntI Stăp/nul cu stăp/nul! ogen cel vătămat i cel de'a9ă, i egen care=a murit i cel n via9ă!  PEE" #$%& (aBv/rlind prăjina) 0rma=i de troli vrăjită! -u pumnii=am sămă @at!  #0S*  -u pumnii i cu trupulI ar ce te=a apucatI 0cum te @a9i cu cea'aI  PEE" #$%&  (Bv/cnind napoi)  &otuna=i, văd, ce 'acI -u cea'a sau cu 'a9a, nainte, napoi, E tot

 ngCesuialăI ar 9i=oi veni de CacI E=aici, aici i coloI Se=nv/rte tontoroi, E=ncerc i e=n a'ară! 0rată=te voiniceI 0rată=te odată i spune=mi cum 9i BiceJ  Sunt egen!  #0S*  PEE" #$%&  (pipăind n jurul său)  5ortJ <n via9ăJ 5/BgăJ -ea9ăJ %ălucă etiI Parcă=i o=ngrămădeală  e uri mormăitori care se scoală!  (Strigă!)  0rată=te odatăI  #0S* %u, ogen nu=i ne@un!

  ăI  PEE" #$%&  #0S* ogen nu lovete!  PEE" #$%&  ovete, dacă=9i spunI  #0S* egen cel mare=nvinge 'ără luptăI  PEE" #$%&  ;ă=te pitic i mucă, să=mi simt urecCea ruptăD Sau 'ă=te trol @ătr/n, sămă ridic, Să pot lovi=n ceva N nu n nimicI S'orăie, agI  #0S* -e=ai spusJ  PEE" #$%&

  5ă rupe=n din9i!  #0S* egen nvinge 'ără su'erin9i!  PEE" #$%&  (muclndu=i @ra9ele i m/inile)  .ntra9i n carne, col9iI ai, gură, str/ngeI Să văd măcar curg/nd dinmine s/ngeI  (Se aude '/l'/it de păsări mari!)  S&".#+& E P0S+"E Sosete, oare, ogJ

Page 39: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 39/119

  #0S .% E?%+  a, iată=l, vineI  S&".#+& E P0S+"E ?@ura9i=i nainte, surateI upă mineI  PEE" #$%&

  e vrei ca să mă scapi N Borete, 'atăI -artea de rugi n p/nBă=n'ăuraRtă 0runcă=mi=o=ntre ocCiI  S&".#+& E P0S+"E  S=a=mpleticitI  #0S <% E?%+ =am prinsI  S&".#+& E P0S+"E  ?@ura9i, suratelor, gră@itI  PEE" #$%&  Scump via9a mi=i răscumpărată -u=n joc ca ăsta greu, drept plată!  (Se pră@uete!) 88  P0S+"E0 egI -adeI .ată=lI .a=lI .a=lI -adeI

  (.n depărtare, se aud clopote i clntări de psalmi!)  H$#E%  (pierind n Cău, murmură ca o suFare) E prea puternic! 0re 'emeile nspate!  ("ăsare soarele! Pe munte, n 'a9a coli@ei mătuii  Âse! *a=i ncCisăD tăcere i pustietate! Peer #nt doarme lungit lingăperetele coli@ei!)  PEE" #$%&  (se treBete din somn i aruncă .n juru=i priviri @uimace! Scuipă!)  ine mi=ar prinde=un Cering saramurăI  (Scuipă iar i o Bărete pe elga venind cu merinde!) -opilăI &uJ a noi,

 n @ătăturăJ  E#0 Păi, SolveigL  PEE" #$%&  (sărind n picioare) *nde=i eaJ  E#0 .ci, după casă!  SE.#  (pitită) acă te=apropii, 'ug, să tii!  PEE" #$%&  PEE" #$%& (oprindu=se pe loc)  Ei, lasăl &e temi să nu te 'urJ  SE.# %u 9i=e ruineJ

  PEE" #$%&  4tii unde=am 'ost aBi=noapteJ rei să=9i spunJ ;ata moneagului dinovre se 9ine scai de mine! 5=a urmărit mai rău ca un tăun!  SE.# e=aia @ătu i clopotul, CaiCui!  PEE" #$%& ar nu=i uor de prins Peer #nt! -e spuiJ  E#0  (plinglnd)  0CI PleacăI eBiJ

Page 40: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 40/119

  (;uge după ea!) 0teaptă=mă, măcarI  PEE" #$%& (lulnd=o n @ra9e) .a uită=te ce am n @uBunarI *n năsturade=argintL *n cio@ de lună! %a, ia=lL ar du=te sora de=9i m@una!  E#0 ă=mi drumulI reau să plec la eal

  %aI PrindeI  E#0 Eu plecL 4i las panerul cu merinde!  PEE" #$%& .a=l sănătoasăI  E#0 %uI &e por9i ur/tL  PEE" #$%&  (timid, lăs/nd=o sa picj  Să=i spui să nu mă uiteL Să nu mă uite!  W 0t/tI  0ctul ...  (0d/ncul unei păduri de @raBi! ?i moCor/tă de toamnă! %inge! Peer#nt, n cămaă, do@oară truncCiuri, @une de clădire!)

  PEE" #$%&  (lovind un pin mare, cu crăci str/m@e) 0, nu vrei să te lai, @ătr/nodgonI 0teaptă numai, i=ai să=mi caBi plocon!  (ovind Bdravăn!)  ăd eu că ai o platoă de Bale!  <9i spintec eu pieptarul, degea@a=mi stai n caleI  egea@a=9i scuturi @ra9ele suciteI  &e=ai m/niat pe mine, pasămite, ar ai să ngemmcCi, că=9i vin de CacIO  (-u glas scCim@at, morocănos!)  Scorneli prostetiI %u=i Bmeu, ci=un @iet copacI Scorneli prosteti! %ici

urmă de armurăL *n @rad, crestat de ani, cu scoar9a sură! %u=i lucru preauor să tai copaci, a=i i mai greu c/nd tai i vise=9i 'aci! &reBete=te, voiniceI%u te g/ndi=ntr=aiuri 1 %u=9i 'ace viseI -eata de gonaci &e Căituie, Bi=noapte,prin păduri!  (ovete cu=nverunare, un răstimp!)  K a, eti pri@eagI %=ai mamă iu@itoare S=alerge să=9i aducă dem/ncare! ă=9i singur osteneala i caută=9i merinde: ea apă din iBvoare,Crănete=te cu gCinde, ă=i Bor i 'ă surcele pentru 'oc, 4i ai s=o sco9i la cap,de ai noroc! Pentru mindir, culege @uruieniD Pentru veminte calde, patereniD o@oară st/nci, copaci cu coama deasă, 4i cară=i cu spinarea să=9i 'acicasăI

  (n3ge securea .n truncCi i privete .n depărtare!)  Palat o să=mi dureBI -u turn de vegCe 4i coperi nalt, 'ără perecCeI 0msă cioplesc o timă pe portic, -u solBi de pete p/nă la @uric! -ocoii de pecasă i clampele de=aramăL ;erestre străveBii N de @ună seamă ol@a=vorocCii cei care=au s=o vadă -um scapără pe dealL ("iB/nd nciudat!)  -ăBui iar pradă ncCipuirii, precum venic cadI Pri@eaguleI (ovind nd/rjit!)  -u cetină de @rad 5i=oi nveli coli@a, să mă 'eresc de ger!

Page 41: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 41/119

  (Privind spre v/r9ul copacului!)  Se clatinăL 4i iacătă=l că picăL  &e pră@ueti, trosnind, @ătr/n străjerI  Puendrii tineri tremură de 'ricăL

  (ncepe să cure9e truncCiul de crengiD se oprete deodată, cu securearidicată i ascultă!)  E=n spate cinevaL 0, tu, '/rtate in aegstadI rei să mă loveti dinspateL (Se pitete după copac, uit/ndu=se, ncordat, nainte=i!) a=i unFăcăuI E singur prin pădureL 4i=nspăim/ntatL 0scunde o secure Su@ Caină!.ată=l, spre un truncCi se=ndreaptăL <i sprijină de scoar9ă m/na dreaptăL,4i=acu ce 'aceJ *ite=l că iB@eteI %enorocitulI 4i=a tăiat din deteI Upar -a@oul s/ngerat o ia la 'ugă -u pumnu=n'ăurat ntr=o otreapă!  ("idic/ndu=se!)  ?ău că=i tur@atI Să=9i tai pe @uturugă e @unăvoie degetulI ProstieI  a nuI PricepI S=o 3 g/ndit că scapă, Sărman de el, de neagra cătănie! .

  -u m/na Bo@ i ciuntă, se=n9elege, %=o să=l mai m/ie=n luptă @unulrege! ar să=9i jert'eti un deget e, totui, prea de totl Să te g/ndeti, să vrei,mai merge! ;ieI ar cCiar s=o 'aciI %u, să pricep nu pot!  (-latină din cap i i vede de trea@ă!)  (daia de jos, acasă la mătua 0se! ucrurile n neor/nduială! -u'ereledescCise! ainele mprătiate! 5/9a s=a oploit n pat! <se i 2ari, nevasta unuigospodar vecin, i dau silin9a să aeBe lucrurile la locul lor!)  ÂSE  (alerg/nd ntr=o parte) 0scultă, 2ariI  ;E5E.0 -e=iJ  ÂSE

  (n cealaltă parte)  0scultă iciI  *nde=o puseiJ &u n=ai văButJ -e BiciJ -e caut euJ aleuI -e gură cască1 a, cCeia lăBiiI  ;E5E.0 *ite=o colo=n @roască!  ÂSE  ar ce s=audeJ  ;E5E.0  Păi, la aegstad cară &ot ce popriră cea din urmă oară!  ÂSE  (pling/nd)

  Să mă 3 luat, Bău, i pe mine ntr=un lădoi cernitI Era mai @ineI -/tpoate omul ndura de=a silaI 5i=e goală casaI umneBeu cu milaI -e ăl dinaegstad se=ndură să lase 5i=a smuls Bapciul! SuFete c/inoaseI 5i=au luat iru'ele de pe 'r/ngCie! Păi judecată=i astaJ &/lCărieI  (0eB/ndu=se pe marginea patului!)  Păm/nt, gospodărie se prăpădirăL #ataI 0 'ost Cain @ătr/nul, maiaspră judecata! 4i nici un sprijin n=amL Peer e departe! %=am cui să=i cermăcar un Feac de s'at!

Page 42: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 42/119

  ;E5E.0 ar 9i=au lăsat căsu9a, p/n=la moarte!  ÂSE a, mie i pisicii N sărman prieteugI  ;E5E.0 &e ocrotească cerulI Peer mult te=a mai costatI  ÂSE

  PeerI e ce=oi @ate c/mpiiJ Păi, 'ără @eteug, S=a=ntors acasă .ngrid, la@elug! Puteau să=i cate diavolului priceD 5ai drept era, că numai necuratul5i=a tul@urat i=ademenit @ăiatul!  ;E5E.0  Să nu=l cCemăm pe popă p/nă=aiceJ -ă poate=o 3 mai rău dec/t seBice!  ÂSE  Pe popăJ rept să spun, mi=a dat prin g/ndI (&resare!)  ar nuI 5ă ierte omnul! -ăci eu, n primul r/nd, -/nd toată lumea=llasă, eu, ca mamă, &re@ui să=i vin n sprijin mai cu seamă! *ite=i FaneauacoloL Se destramăL e=a 3 putut cojocul să i=l scapI %u ai văBut i ălălalt

ciorapJ  ;E5E.0 E=acolo printre lucruriL  ÂSE (scotocind printre lucruri)  ar asta ce=o mai 3J lingură turtităI 4tii, 2ari, ntr=o Bi l prind topind ntr=nsa cositor, Pe care=l @ătucea n cCip de @um@! dată, la un praBnic, nui nu, Pe taică=su l tot ruga de Bor Să=i dea o @ucă9ică! in minte ca acu! O%u,Bise >on, eti 3ul lui >on #nt! i se cuvine altceva mai scumpI 4i=i pune=npalmă=o piesă de argint in vremea rigăi -ristian! 5ă jurI Să=l ierte omnulI<ntinsese strunaI 4i pentru >on c/nd @ea, pe legea mea, Plum@, aur, cositor,era totuna! *ite i ălălalt ciorapL E ciur! Să=l 9esem, 2ariL  ;E5E.0

  -/t s=o mai putea!  ÂSE  0cum, c=am isprăvit, mă @ag n pat! Parcă=s @ătută! %=am de locvigoare!  (eselă!)  ouă cămăi de l/nă N veBi, p=astea le=am uitatI  a, Bău aaL  ;E5E.0  ÂSE  #roBav de @ine=mi pare! *na din ele pune=o la păstrareL a, pe=am/ndouă pune=le mai @ine, -ă aia de pe el a@ia se 9ine!

  ;E5E.0 .suseI 5aică <se, e păcatI  ÂSE  3, nu BicI ar taica popa poate, -/nd vrea, să te deBlege de păcate!  (.n pădure, n 'a9a unei coli@e construite de cur/nd! easupra uii,coarne rămuroase de cer@! 0s3n9ete! Peer #nt, n prag, meterete la unBăvor de lemn!)  PEE" #$%& (r/B/nd, n timp ce meterete la Băvor)

Page 43: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 43/119

  ?ăvorI <ncuietoare cu temei, Să n=o clintească troli, @ăr@a9i, 'emeiL?ăvor voinicI Să nu pătrundă=aici -eata smintită=a 9apilor pitici! Parcă=i aud@ăt/nd, pe nnoptat: OescCide, PeerI enim cu g/nd curat! Su@ paturi, nCogeac, n cenuar, %e strecurăm ca nite erpi de jar! iI iI PeerI -reBi că

m/nioase g/nduri e 9api=pitici le po9i opri cu sc/nduriJ  (Solveig intră, lunec/nd pe scCiuri, de pe c/mpia din 'a9ă, m@ro@odităpe cap, cu o @occea n m/nă!)  SE.#  Să=9i 3e truda @inecuv/ntatăI  %u mă goniI enii c=am 'ost cCemată!  PEE" #$%&  SolveigI %u=i eaI a daL ăd @ine=acum! %u te=ai temut să @a9i at/tadrumJ  -  SE.#

  Prin mica elga 9i=am aFat cuv/ntul! 5i=au dat de tire linitea iv/ntul, 4i maică=ta, apoi, prin cele Bise, 5i=au dat de tire tainicele vise, ?ilelegoale, nop9ile de cCin este mi=au dat că tre@uie să vin! Parcă=mi pierisevia9a: om năt/ng, %u mai tiam să r/d i nici să pl/ng, (%u mai tiam ce=i@ine i ce=i răuI 4i nici ce să mai 'ac de dorul tău!  PEE" #$%&  ar taică=tăuJ  SE.#  Pe s'/ntul umneBeu, *itai de maică=mea, de taică=meu, e to9i, detoate i de lumea=ntreagăL  PEE" #$%& -a să alergi la mine, Solveig dragăJ

  SE.#  a, ca s=alerg la tine=n goana mare, Să=mi aFu l/ngă tine alinare!(Pllngind!)  aiI #reu m=am despăr9it de surioară, #reu i de tata, dar cu jale=amară e mama care m=a purtat la s/n! Să=mi ierte omnul suFetul păg/n 4i jalea ce n urmă o lăsaiI  PEE" #$%&  4tii că m=au judecat n luna maiJ 4i tii că m=au lăsat sărac lipitJ  SE.#  Pentru avere creBi c=am părăsit &ot ce=mi era mai dragJ  PEE" #$%&

  ar tii tu, oare, -ă dacă ies cumva din codru=a'und 5ă=nCa9ă i mă@agă la răcoareJ  SE.#  -/nd lunecam către pădurea deasă, &u tii ce m=am g/ndit să lerăspund e=or ntre@a unde mă ducJ O0casăI  PEE" #$%&  -e rost mai au Băvoarele, aici, S=a9ină calea 9apilor pitici, -/nd ai venitsă stai cu v/nătorul 4i să=i s3n9eti coli@aJ >os BăvorulI Să=mi satur ocCii,

Page 44: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 44/119

SolveigI Să te vădI -e de lumină=n tineI -e prăpădI Să te ridicI Eti ca un'ulgI via9ă &e=a 9ine=aa i te=a purta pe @ra9ăI %=am să=9i sărut nicidulcile veminteI %=am să m=ating de gura ta 3er@inteI 5ult te=am dorit eu,Foare de lumină, ar n=o să te t/răsc cu mine=n tină! -e=am njgCe@at

sărman e pentru tine -ăci m/ndru adăpost 9i se cuvineL  SE.#  Sărman sau m/ndru!  W 0ici e casa mea!  0ici răsuFu=n voie, cCiar dacă=i vreme rea!  5ă=nă@ueam n valeL 4i mult m=a spăim/ntat  Pustiul drum ce erpuia spre sat!  0ici susură @raBiiL &ăcerea nu m=apasăL  <mi pare că=i un c/ntec! Sunt acasăL  PEE" #$%& 0devăratJ 4i c/tJ %econtenitJ  SE.# Pe=un drum 'ără ntoarcere=am pornit!

  PEE" #$%&  0 mea eti, deciI &reci pragul mai cur/ndI 5ă duc să caut vreascuriIumin/nd, Să dogorească=n vatră 'ocul @l/nd, Să nu=9i mai 3e 'rig nicic/nd!%icic/nd!  (escuie ua! Solveig intră .n casă! El răm/ne c/tva timp nemicat,apoi dă un cCiot de @ucurie i sare=n sus!)  PEE" #$%&  eiI ;ată de=mpărat, aleasa meaI Palat mpărătesc 9i voi duraI  (<i ia securea i pleacă! &ocmai atunci iese dintr=un tu3, a9in/ndu=icalea, o 'emeie <m@ătr/nită, m@răcată n Bdren9e verBiD un @ăie9a ur/t, cu oulcică n m/nă, se 9ine de 'usta ei, cCiopăt/nd!)

  ;E5E.0 Peer iute de picior, Bic seară @unăI  PEE" #$%&  -e=iJ -ine etiJ  ;E5E.0  Peer #nt, prieteni vecCil Stau ici! Suntem vecini!  PEE" #$%& aJ  ;E5E.0 mpreună %i se năl9au coli@eleL PerecCiL  PEE" #$%&  (d/nd să plece) Eu sunt gră@itL  ;E5E.0  #ră@it ai 'ost mereu, ar te=am ajuns din urmă!

  %u sunt euI  PEE" #$%&  #reeti, mătuă!  ;E5E.0  0m 'ăcut greeală -/nd luai de @ună=a ta 'ăgăduială!  PEE" #$%& ;ăgăduialăJ EuJ -/nd nai@aJ  ;E5E.0  -/ndJ -/nd ai @ăut la tata! 0i uitatJ

Page 45: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 45/119

  PEE" #$%&  ar nici nu mi=a trecut măcar prin g/ndI -/nd ne=am văButJ -/nd Bicică s=a=nt/mplatt  ;E5E.0 dată ne=am văButI

  (-ătre copil!)  .a dă=i, @ăiete, ui Otaicărtu, să @ea, că i=o 3 seteI  PE" #$%& Eu, taică=suJ Eti @eatăJ -e tot BiciJ  ;E5E.0  Păi porcul l cunoti după oriciI ScCilod e la picioare, @ietul plod, 0acum tu la minte eti scCilod!  PEE" #$%& rei să mă 'aci să credL  ;E5E.0  Privete numaRL  PEE" #$%& unganul ăstaJ ?ău, te=ntreci cu glumaI  ;E5E.0 -rescu=ntr=o Bi c/t al9ii ntr=un an!

  PEE" #$%& %=o să mă 'aci să cred, tu, trol cu r/tL  ;E5E.0  Peer #nt, eti cel mai mare @ădăranI (Pl/ng/nd!)  -e vină am că cCipu=i mai ur/t  ec/t atunci pe pajitea 3er@inteJ  %ăscui aB=toamnăL 5=a moit cCiar dracuR!  %u=i de mirare că e slut, săracuRI  &u veBi=mă 'rumoasă că=nainteI  e=ai alunga din casă 'ata aia, e=ai iBgoni din g/nd i ocCi văpaia, C,9i=a uita ur/tele cuvinteL  PEE" #$%& Piei, vrăjitoareI

  ;E5E.0 ineI .a aminteI  PEE" #$%&! <9i rup spinareaI  ;E5E.0  -earcă, de eti necCi@BuitID ei, Peer #nt, eu sunt greu de nimerit!  <n orice Bi, n casă, pe su@ prag  5=oi strecuraD i=atunci c/nd tu vei vrea, Pe lavi9ă, s=o str/ngi la pieptcu drag, i 4i=ai să primeti str/nsoarea napoi, Eu am să 3u acolo, ntre voi,%econtenit cer/ndu=mi partea mea, 4i ai să=mi dai i mie ce=i dai eiL  4i=acu de m/ine=nsoară=te, de vreiL  PEE" #$%& Piei, BnamieI  ;E5E.0

  *itasem de 'eciorI  Să 9i=l Crăneti, se cadeI Pici iute de picior ai la tăicu9ul tău, măipuiorI  -P.*  (scuiplnd spre el)  PtiuI Să=l cioplesc oleacă din topor 1  M7 V ! .@sen, &eatru, voi! .  ;E5E.0 (sărut/nd copilul)

Page 46: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 46/119

  ECeiI -e cap pe trupul ăsta răsucit 5are=o să 3e taică=su leitI  PEE" #$%& (lovind din picior)  edea=v=aL  ;E5E.0 n Badar 9i iei din min9iI

  : PEE" #$%&,  ('rlnglndu=i m/inile)  4i toate asteaL  ;E5E.0  #/nduri i dorin9iI +sta=i păcatul, Peer!  PEE" #$%&  -umplit păcatI , SolveigI 0ur pururea curat!  ;E5E.0  a, Bice dracu, mă=sa pătimete -ă taică=su s=a m@ătat porcete!  (;emeia pornete spre pădure, t/r/ndu=i copilul, care Bvlrle cu ulcicadupă Peer!)

  PEE" #$%& (după o lungă tăcere)  ;ugi, Bicea ogenI ;ugiI 0a=i, @ăieteI Palatul meu cu vuiet se dăr/mă!  Stă ntre ea i mine un perete!  in 'ericire, n=a rămas 'ăr/mă!  ;ugi, 'ugi, @ăieteI <ntre ea i tine, -ărare dreaptă nu mai e de=acumL  4i totui, dacă 9in eu minte @ine, 0 mai rămas al pocăin9ei drum!  a, scrie undeva n s'/nta carteL  ar slovele din mintea mea s=au ters  4i popa cu scriptura=i prea departeL  -ăin9aI P/nă=acolo=i mult de mers!  rum lungL 4i Bilele sunt numărate!

  ;r/nturi i cio@uri dintr=al vie9ii clocot  -um să le=m@ini, lipindu=le pe toateJ  Poate=o vioară=m@ini, dar nu un clopotL  %u calci su@ talpă lujerul su@9ireI  5in9it=a Bgrip9uroaica cea CainăI  Sunt năluciri desprinse de privire!  ar poate=au prins n suFet rădăcinăJ  S=au 'uriat ca erpii=n el i scurmăJ  .ngrid i păstori9ele ne@une  Se vor ivi aiciJ 5i=au dat de urmăJ  5i=or cere, ca i C/da spurcăciune, Să le=ndrăgesc, căB/ndu=mi n

genuncCiJ  ;ugi, 'ugi, @ăieteI e=a avea m/ini lungi  Pe c/t sunt @raBii de nal9i la truncCi, Prea sus n=a ridica=o, nici atunci,-a s=o păstreB curata=n 'a9a mea!  %u pierde, nu c/tigă nimenea!  %uI Să mă=ngCită negurile=ad/nciI  Să las deci toate, să mă dau la 'undI  (;ace c/9iva pai spre coli@ă, dar se oprete n loc!)

Page 47: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 47/119

  -um să mă=ntorc slu9it i plin de glod  4i nso9it de=al trolilor norodJ  Să tacJ Să=i spunJ Să=i spun sau să=i ascundJ  (0runclnd securea!)

  E=ajun de săr@ătoare! 0 3 nelegiuit -u suFetu=ntinat să intru=n scCit!  PlecI  SE.# iiJ  PEE" #%& (cu glas moale)  SE.# -e spuiJ  PEE" #$%&  0teaptă, draga mea! E ntuneric i povara=i greaL  SE.# in să=9i ajutL S=o mpăr9im!  PEE" #$%&  0colo! asR c=o scot la căpăt/i! SE.#  "ăm/i

  <nt/rBii multJ  PEE" #$%&  -/t, nu tiu, să=9i spun drept! ric/t o 3, ateaptă=mă!  SE.#  ('ăc/nd un semn de ncuviin9are)  &e=atept!  (Peer #nt o ia spre pădure! Solveig rmlne n pragul uii ntredescCise!)  (daia n care stă mătua <se! P/lp/irea @utenilor din vatră lumineaBăsla@! Pisica s=a gCemuit pe un scaun, la picioarele patului! 0se stă n pat, cum/inile deasupra plapumei, privind nelinitită n jur!)  ÂSE

  , oamneI S=o ntoarce oareJ =atept de=at/t amar de timpI Să=i daude tire nu=s n stareL 4i multe am să=i spun! <n scCim@, %=am vreme depierdut de 'el! #ră@ită sunt: mă sting cur/ndL 0m 'ost prea materă cu elIPrea asprăI -ui să=i dea prin g/ndJ  PEE" #$%& (intr/nd)  ună searaI  ÂSE  Slavă 9ieI  ', dragul mameiI un venitI <ntorsu=te=ai din pri@egie, ar via9a 9i=aiprimejduit!  PEE" #$%&

  , nu pun mare pre9 pe via9ăL 4iL &re@uia să vin ncoaceL  ÂSE  "uine 2ari o să pată, .ar euL Eu voi pleca n pace!  PEE" #$%&  Să pleciJ -e vor@e=s astea, mamăJ e ce să te g/ndeti la moarteJ  ÂSE  0C, Peer, @ăiatul meuI 5i=e teamă -ă nu=i s'/ritul prea departe!  PEE" #$%&

Page 48: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 48/119

  (călc/nd apăsat prin odaie) ăsai povara strivitoare, #/ndind să sor@ unstrop de via9ăI <9i ngCe9ară m/ini, picioareJ  ÂSE  a, Peer! &ot trupul mi ngCea9ă! #ur/nd Col@a=voi ocCii, tiuL <ncCide=

mi pleoapeleL 4i=apoi, 0i grijă, maică, de sicriuD #ăsete unul mai de soi -utoate căL  PEE" #$%&  ?ău, n=are rostI E ncă timp destul, socot!  ÂSE  a, da!  (Privind nelinitită prin odaie!)  Pu9inul din ce=a 'ost! %u ne=au iertatI %e=au luat totL &otL  PEE" #$%&  (ntorc/ndu=se @rusc)  .ar, mamăI (0spru!) 4tiu că eu port vina, ar ce 'olos să=mi spui mereuJ

  ÂSE  %u tuI e9ia e pricina!  Ea poartă vina, dragul meu!  Ea iscodete 'apte crunte, 0'urisitaL %=are leacL Pă9ania cu cer@u=nmunteL Să nu te miriL Erai @uimac!  PEE" #$%&  ai să lăsăm povestea asta -=am 'ost Bănatic i candriu! %enorocirea inăpasta Să le lăsăm pe mai t/rBiuL  (0eB/ndu=se pe marginea patului!)  Să povestim oleacă, mamă, e lucruri slo@ode i @une, Să dăm uităriigriji i teamă, ?avistie i=amărăciuneL *ite i m/9a cea @eteagăL Parcă i=a

mai venit n 3re!  ÂSE  Se vaită,! iata, noaptea=ntreagăL 3 av/nd vreo presim9ireL  PEE" #$%& (scCim@/nd vor@a)  -e=i nou prin satJ .a dă=mi de tireI  ÂSE (B/m@ind)  Ei, maică, multe i mărunteL  -ică o 'ată, n netire  -ată, cu ocCii triti, spre munteL  PEE" #$%&  (Borit) 5ads 5oenL &ot cu jalea=n suFetJ

  ÂSE  4i cică 'etei nici nu=i pasă  -=o 9in @ătr/nii ntr=un pl/nsetL  ?ău, dacă inima te lasă, Poate=i găseti tu, Peer, vreun leac!  PEE" #$%& ;ierarul tot mai 'ace spumeJ  ÂSE  5ai lasă=l ciorilor de drac, 4i Caide să 9i=o spun pe nume, Să tii ce 'atăe, anumeL

Page 49: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 49/119

  PEE" #$%&  Să povestim oleacă, mamă, e lucruri slo@ode i @une, Să dăm uităriigriji i teamă ?avistie i=amărăciuneL rei apă să=9i aducJ i=e seteJ Stai@ine=n patJ E cam scurtu9! .a uiteI Patul tău, @ăiete, e c/nd erai copil micu9!

 i=aduci aminte cum stăteai a căpăt/iul meu de strajăJ -u @lana caldă mă=nveleai 4i m=adormeai ca ntr=o vrajă!  ÂSE  -/nd taică=tău la drum pleca, 5i=aduc aminte ca acu, ?@urai cu @lanape podea -a sania pe derdelu!  PEE" #$%&  &u ng/nai atunci un c/ntecL ar, mamă!  W i mai aduci aminte e caii ce m/ncau jăratecJ  ÂSE  e @ună seamăI oamne s3nteI  Era cotoiul din vecini

  <n Că9uri prins la @uturugă!  PEE" #$%&  Porneam de voie @ună plini, Plesnind din @ici! ădeam o 'ugă <nt/i spreSoarele=răsare, -ătre castelul 'ermecat! Era Carapnic, mi se pare, &oiagul dealun crestat!  ÂSE &ăiam de=a dreptul prin nămetel  PEE" #$%&  Scăpa9i din 'r/u, m/ncau păm/nt! &u te=ntorceai: Oi=e 'rig, @ăieteJ 5ă ntre@ai din c/nd n c/nd! Să=9i deie omnul alinare ric/t de aspru m=aicertat! e ce te vai9iJ  ÂSE

  Păi de spinare! Prea tare=i sc/ndura la pat!  PEE" #$%&  .a=ntinde=te, cit po9i s=apuci! 0sa! <9i e mai @ine=acumJ  ÂSE  (nelinitită) Ei, Peer #nt, eu mă ducL  PEE" #$%&  ÂSE  &e duciJ  e mult stau s=o pornesc la drum!  PEE" #$%&  -e vor@e=s astea, mamăJ .arJ 5ai @ine=ar 3 să te=nveleti! Scurtăm al

nop9ii lung Cotar, . -a i=altă dată, cu poveti! ^&  ÂSE  ă=mi cartea mea de rugi! 5ă ducL <ngerul mor9ii m=a cCemat!  PEE" #$%&  a rege musa3ri @uluc, Sus, n -astelul 'ermecat! 5/n sania i calu=iBmeu! &u odiCneti pe perne moi!  ÂSE ar, dragă Peer, po'tită=s euJ  PEE" #$%& a, ne=a po'tit pe am/ndoi!

Page 50: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 50/119

  (0runcă o s'oară după reBemătoarea scaunului pe care stă pisica, punemina pe un @ă9 i se aaBă ia picioarele patului!)  ii, 5urgule, i 'ă=te v/ntI 5ăicu9ă dragă, nu 9i=e 'rigJ -u calul ăstanegru sunt ntotdeauna n c/tigI

  ÂSE Peer dragă, parcă=aud un Bvon!, PEE" #$%& E clincCetul declopo9eiL  ÂSE Prea sună trist i monotonL  PEE" #$%& *rcăm 3ordul cu poleiL  ÂSE  5ă=n'ricoeBI -e vaier lung 4i ne3resc se=aude=acuJ  PEE" #$%&  Sunt @raBii care ceru=mpung, Smuci9i de v/nt! %=ai grijă tuI  ÂSE  -eva n Bare=a scăpăratL -e licărete ca un 'ocJ  PEE" #$%&

  ;erestrele de la palat! 0uBi cum tropotă la jocJ  a!  ÂSE  PEE" #$%&  S'/ntul Petru iese=n prag! Se=nclin/=n 'a9a ta, senin!  0SE  Se=nclinăJ  PEE" #$%&  a! 4i=apoi cu dragC %e=m@ie să sor@im din vin!  0SE inJ %u=s co'eturiJ  PEE" #$%&

  erecCetI  4i preuteasa N da, cCiar ea N i=a pregătit la 'oc ncet ceacă mare deca'ea!  ÂSE Eti tu cu mine, PeerJ 0iciJ  PEE" #$%& -u tine=s, mamă! 4i=o să 3u!  ÂSE  -e @ucurieI ai, dă @iciI Să nu ajungem prea t/rBiu!  PEE" #$%&  (plesnind din @ici) ii, 5urguleI  ÂSE Z[  a drumu=i @unJ

  PEE" #$%& (acelai joc)  -ă doar nu m/n de aBi, de ieriI E drumul mare!  0SE  -e să=9i spun, 5ă simt sleită de puteri!  PEE" #$%&  ?ăresc castelul pe colnicL 0cu ajungemL  0SE  rumu=i greuL

Page 51: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 51/119

  reau ocCii să=i ncCid un pic! 5ă=ncred n tine, 'ătul meuL  PEE" #$%&  iiI #onete, cal sirepI  ?arvă=i n castel, colind:

  -ă sosete, to9i pricep, -u măicu9a lui, Peer #ntL  S3nte Petru, ce=ai de g/ndJ  S=o opreti pe maică=meaJ  %=o să aFi, prea cur/nd, SuFet mai curat ca ea!  -um 'usei cam nărăva  Sunt, pesemne, de prisos!  e mă lai sau nu mă lai, Sunt la 'el de @ucuros!  0m 'ugit de adevăr, 4i pe mama, ca un prost, 0m tot luat=o n răspăr!  "ăul răilor am 'ost!  Pe ea, s3nte, ai s=o pui  Sus, n strană, vr/nd=nevr/nd, -ăci n paroCie nu=i SuFet mai duios i

@l/nd! .ată: umneBeu din cer S3nte Petru=9i dă porunci:  (-u voce groasă!) O5aica <se=i, doarI StrăjerI ă ncuietorii @r/nciI  (.B@ucnete n r/s i se ntoarce către maică=sa!)  EiI 0 ngCi9it un CapI  .a să=ncep alt @asm mai @unL (%elinitit!)  -e=9i dai ocCii peste capJ  5amăI 5ă auBi ce=9i spunJ  (Se duce la căpăt/iul patului!)  cCii 9i=s sticloi i reciI 5amă!  W S euL EuL  (i atinge uor 'runtea i m/inileD pe urmă aruncă s'oana i Bice

 nă@uit!)  0=mpietritI  &e vei odiCni n veciL rumul nostru s=a s'/ritL  (i ncCide ocCii i se apleacă deasupra ei!)  Pentru via9a mea de prunc, asme i ocări N acum 5ul9umescu=9i dinad/ncL  (ipindu=i o@raBul de @uBele ei!) 0sta=i plata pentru drum!  ;E5E.0 #SP0"**. E-.% (intr/nd)  &u, PeerJ Era ca de păm/ntL ăiete, @ine c=ai venit! -e somn ad/ncI ,oamne s'/ntI Sau poate căL  PEE" #$%& S=a prăpădit!

  (2ari pl/nge lingă trupul nensuFe9it al @ătr/neiD  Peer #nt se <nv/rtete prin odaie, apoi se oprete lingă pat!)  PEE" #$%&  S=o=nmorm/nta9i! Eu n=am un @an, 4i tre@uie să plec!  ;E5E.0  eparteJ  PEE" #$%&  Peste ocean!

Page 52: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 52/119

  ;E5E.0 Peste oceanI  0a departeJ  PEE" #$%&  5ai departeL (Peer #nt iese!)

  0ctul .  (Pe coasta de sud=vest a 5arocului! Pădure de palmieri! 5asa de pr/nB ntinsăD corturi pentru soare, rogojini! 5ai departe, nlăuntrul pădurii, at/rnăc/teva Camacuri! <n apropierea coastei plutete un iaCt cu a@ur, ar@or/ndpavilioanele norvegian i american! -Ciar l/ngă 9ărm, o iolă! Soarele stă gatasă scapete!  Peer #nt, @ăr@at 'rumos, de v/rstă mijlocie, m@răcat n costum decălătorie, cu lornietă de aur at/rn/ndu=i de nur, aeBat n capul mesei, i m@ie oaspe9ii: 5ater #otton, 5onsieurallon, domnii von E@erQop' i &rumpeterstr/le, care sunt pe cale să s'/rească praBnicul!  PEE" #$%&

  e9i, domnilorI mu=i 'ăcut -a să se @ucure de via9ă! -e=a 'ost răm/ne n trecut, -e=i mort de=a pururea ngCea9ă!  &"*5PE&E"S&"ÂE Eti, 'rate #nt, de ne=ntrecutl  PEE" #$%& nsă uitară9i @uBunarul, 4i ste_ard=ni @ucătarul!  504&E" -&&% Pentru to9i patruI er _elC1  5%S.E*" 0%  ăd, monsieur, că dumneata e9ii un goutG, un ton, un 'el eose@it de=a te purta! -eva=n s'/rit ce nu se=nva9ă!  % EE"2P;  a! conceptBie de viatBă uternică! %imic @urtgCeB!  1 ;oarte @ineI (1! Engl!) R un=gust (1! .r!)!

  Privire ageră! *n creB e nici un mo't nlăntBuit, *n spirit 'oarteaBcutBit, -ălit, dar pus pe ne@unii, Stă=n v/r'u=acestei triologii! Ei, monsieur,am nimeritJ  5%S.E*" 0% ntruc/tva! ar n=are mieB -a=n mlădiosul grai'ranceB!  % EE"2P;  `asJ #raiu=i cam rigid pu9inL ar 'enomenul, pe deplin, -Ciar nesen9a lui, de vrei 0=l cercetaL  PEE" #$%&  Eu sunt Coltei! a! .ată cCeia, domnii mei! 4i n=am nimica de ascuns!O;ii nsu9i tu, e=al meu răspuns! a ce @un sa te mpoveri -u su'erin9e i

dureri -a o cămilă, n BadarJ #/ndete=te la tine, doar!  % EE"2P;  0ceastă concentrare=n sine 09i cucerit=o greuL  PEE" #$%&  eBi @ine!  Pe vremuri! ar n @ătălie -instea=mi păBii cu strănicie! dată c/t p=acisă pic n plasa=ntinsă! -e să Bic, %u prea eram de aruncat:  ;lăcău 'rumos, nFăcărat!

Page 53: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 53/119

  5i se păruse că iu@esc  'ată dintr=un neam domnesc!  5%S.E*" 0% omnescJ  PEE" #$%& in spi9ă de=mpăra9iL

  &"*5PE&E"S&"ÂE  (@ătlnd cu pumnul n masă) 0CI Păcătoi aristocra9iI  PEE" #$%&  (ridic/nd din umeri) oierii ătia nici n somn %u uită că sunt os dedomn, 4i=9i scot pe nas că eti ple@eu!  504&E" #&&% -red că 9i=a 'ost destul de greuL  5%S.E*" 0% ;amilia nu vrea de locJ  PEE" #$%& in contraI  5%S.E*" 0% 0CI  PEE" #$%&  Păi la mijloc Era i=un lucru ce da gCes

  Să ne nuntimL 09i n9eles! 0'acerea, ntr=un cuv/nt, 5=a=ngre9oatgroBav, căci sunt! V #reu de strunit i=am vrut mereu Să um@lu după capulmeu! -/nd socru=meu s=a=n'ă9iat -er/ndu=mi să=mi 'ac gra@nic rost e=untitlu de @oier, am 'ost Sc/r@it, i nent/rBiat e=am spus, veBi @ine, @unrămas! .=am părăsit i m=am retras -u demnitate i amar, ăs/ndu=lemireasă=n dar!  (ate cu degetele n masă, păr/nd dus pe g/nduri!)  Eistă i un ;atum1, deci! 0veau dreptate vecCii greci! 4i n=ai ce 'ace:te supui! ricare i=are soarta lui!  5%S.E*" 0% 4i=a9i terminatJ  PEE" #$%&

  0 'ost scandal!  &ot neamul, ca un singur val, S=a năpustit asupra mea! -ei tineri maiales! 4i=aa -u apte=n spăngi m=am n'runtat! i 9ine minte i=un văleat!Scăpai cu @ine! .=am nvins! ar s/ngele ce dinadins 0 curs atunci ca diniBvor, 5=a năl9at n ocCii lor! 0adar, o dovadă=n plus -ă e un ;atum cum v=am spus!  1 estin, soarta (lat!)!  % EE"2P; r, Eu, domnul meu, vă=nal9, pe drept, a rang de mag i n9elept!  in tot ce=a9i spus reiese clar  -ă nu săpa9i ca un so@ol, -ă nu orpecăi9i n gol, #i=atinge9i totul unitar!

  0les 3ind printre alei, 0ve9i solu9ii 'ără gre, #a medicina pentru @oli!  0c9iona9i ca un strateg  Strălumin/nd acest ntregD  4i totui, n=a9i urmat la coliI  O% R O  A (PEE" #$%&[l %u! Sunt un autodidact! %u=i greu, de alt'el, să lua9i act!Studiat n=am studiat, ar am privit i=am cugetat! 0m mai citit, aa, un pic,-/te ceva i mai nimic! $5=am luat de carte cam t/rBiu[4i=i anevoie, pe c/t

Page 54: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 54/119

tiu, Să ari păm/ntu=n9elenit! 0m adunat ce=am nimerit, e ici, de colo, pascu pas! -/nd am avut pu9in răgaB! "eligia, cu opinteli, -ercai s=o n9eleg!-/rpeli! S=a strecurat ce=a 'ost mai @un! <nvă9ătura, cum să spun, %=o=ngCi9i,n=o rumegi tacticos! Eu cred că=nve9i să tragi 'olos!

  504&E" -&&% -e spirit practicI YGG  PEE" #$%&  (aprinB/nd o 9igară)  ragi amiciI  #/ndi9i=vă la via9a mea! -um am venit din est, aiciJ #ol pucă, 'ără opara! Pentru=n dără@ de p/ine=atunci &rudeam p/nă dădeam n @r/nci! arvia9a, după cum vede9i, -a neagra moarte=i mai la pre9! %orocul mi=a sur/sdin plin! S=a=ntors i vitregu=mi destin! e aripile soartei dus *rcai din ce n cemai sus! 0a că, după Bece ani, e unde nu aveam un ort, a -Carlesto_n1,armatorii=n port, 5ă @oteBaseră: -resus! Purtat pe @ra9e de noroc, ;aima=miB@ura din loc n loc!

  504&E" -&&% 4i ce vindeaiJ  PEE" #$%&  uceam n -Cina .doli, i negri=n -arolina!  5%S.E*" 0% ;i donclZ  &"*5PE&E"S&"ÂE  a nai@a, nene #ntI  1 Se pronun9ă n două sila@e!  G Epresie de dispre9 (.r!)!  PEE" #$%&  Spurcată trea@ă!  W 0a=iJ %u mint! ;ăceam nego9! 4i ce nego9I 5ă socoteam eu nsumi

Co9, &/lCar i tra3cant murdar! ar N venic @lestematul Odar N -/nd i=ai datdrumul, n Badar ncerci s=o rupi! &e prinde=n cCingi 4i, mai pe urmă!  W -/nd atingi *n grad nalt i iei av/nt, -/nd mii de oameni ai v/r/t n ntreprindere i=at/t ănet, mă crede9i pe cuv/nt, S=o rupi deodată=i i maigreu! 4i vă mărturisesc că eu, RS=o rup deodată nici nu pot! ar socoteam Ni mai socotI  W -ă e nevoie să păstreB consecven9ă! %u cuteB, 4i sunt de multe oritimid: 5ă tem să nu sar peste cal Sau să iB@esc cu oitea=n Bid! &rec anii!0devăr @anal, m@ătr/nesc, n=am ce să 'ac! OR 0m, iacă, jumătate veac! i=al@ete părul N i un g/nd ncepe=a te munci cur/nd, ric/t de tea'ăr te=aisim9i: -ă se apropie o Bi i -/nd judecata de apoi (despăr9i pe 9api de oiL -e

'acJ -u -Cina nu puteam Să tai comer9ul, tam=nesam! casă=n3in9ai, descCim@, %umaidec/t, av/nd drept scop Să le transporte, n ăst timp, nprimăvară idoli, iar n 3ecare toamnă popi, -are duceau pe su@ stiCar, Să=lcretineBe pe cCineB, -iorapi i @i@lii, rom, oreB!  504&E" -&&% -/tig aveaiJ  PEE" #$%&  ine=n9eles!

Page 55: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 55/119

  -/tig, nu glumă!R Pe ales, Pentru un idol cumpărat Primeam un culi@oteBatD 4i rău=n @ine se=ntorcea! gorul nu părăginea: Era activitatea=n toi,-ăci idolii v/ndu9i de noi Erau 9inu9i de popi n aC!  504&E" -&&% n 0'rica răB@it=aiJ

  PEE" #$%&  0CI  5orala mea a=nvins i=aici! 5i=am dat eu seama, mă=n9elegi, -ă=i oprostie cu monegi Să 'aci comer9: nu tii c/nd pici! Pe urmă=9i mai ntindcapcane 4i 3lantroapele cucoane, %ă@ădăioase vijelii, 0varii, riscuri, mii i miie neplăceri ce=9i vin de Cac! 5i=am Bis, deci: Oela de @um@ac, Peer, rupe=oI4i=ncepui s=asud ngrămădind păm/nt n Sud! 0m re9inut pentru moie  &ransportul ultim, carne vie, <nt/ia calitate i, -um prosperau din Bi nBi, 0u devenit lucioi i grai  -ă nu=9i venea din ocCi să=i lai!  %u că mă laud, dar le=am 'ost

  -a i un tată: adăpost  e=am dat i i=am 'erit de 'rig, ar m=am ales cu @un c/tig!  4coli le=am durat! .=am ridicat  a un nivel cuviincios, -u strănicie am vegCeat  Să nu co@oare mult prea jos, Su@ Bero, termometrul! a!  Pe urmă le=am ntors aa:  -=am luat o=ntreagă avu9ie  Pe do@itoace i moie!  itele astea=ntr=adevăr  e=am dat cu piele i cu păr!  e=am dat o vadră de racCiu

  a despăr9ire! -e mai cCiuI  S=au m@ătat @ăr@a9ii tunD  -ă de 'emei ce să mai spunD  ădanelor le=am dat tutun  Pentru priBatL e asta Bic, 4i nu greesc ntru nimic:  ;aci @ine=atunci c/nd nu 'aci rău!  #realele=mi trecute, Bău, or 3 uitate, eu put/nd, 5ai @ine dec/t mul9i,oric/nd, -u 'apta @ună să lovesc  Păcatele ce săv/resc!  % EE"2P;  (ciocnind paCarul cu, el)

  ital principiu, descinB/nd in noaptea teoriei, B@oară Spre noi,neBdruncinat nicic/nd e contingen9e dina'arăI  PEE" #$%&  (care n timpul celor petrecute mai nainte a um@lat, 'oarte s/rguincios,cu sticla)  %oi, cei din %ord, purtăm răB@oi riunde i din vremuri vecCi! e vrei s=ajungi departe=apoi, n'undă=9i vată n urecCi, Să nu pătrundă vreo năp/rcă!  504&E" #&&% %ăp/rcăJI

Page 56: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 56/119

  PEE" #$%&  a, o mică 3ară nveninată, ce te=ncurcă 4i p/n=la urmă te do@oară!  (ea iarăi!)  0rta=ndrăBnelii, după mine, E să r/vneti la 'apte mari, u/nd nsă

seama 'oarte @ine Să=n'r/ngi capcanele pe cari e=ntinde via9a, oriiunde!4tiind că lupta=i ne=ntreruptă Să te strecori la timp din luptă, Să tii să 9ipăstreBi o punte Spre=a dă=napoi c/nd eti silitL *n creB ce mi=a ngăduit Să=nainteB cCiar i=n pustiuD Principiu eminent pe care =am motenit din tată=n3uL  5%S.E*" 0% Sunte9i norvegJ  PEE" #$%&  a, din născare! Prim 3re=al lumii cetă9ean!  0verea str/nsă, @an cu @an, 0mericii i=o datoresc, .ar nclinarea săcitesc, #ermaniei cărturăreti!  aina, purtările 3reti, 4i ascu9imea de g/ndire, e=am luat din ;ran9a!

<nd/rjire n muncă, po'tă de procente, in 0nglia! e la evrei  0m nvă9at s=atept c/t vrei!  #ustul de dolce 'arniente  .talia mi l=a transmis!  4i=o dată, c/nd un singur pas  5ă despăr9ise de a@is =  -u tot strategicul meu creB =  5=a m/ntuit de la impas, ;idel, o9elul suedeB!  &"*5PE&E"S&"ÂE  (ridic/nd paCarul)  9elul suedeBI

  % EE"2P;  a, lui PaCarul plin i se cuvineI  (-iocnesc i @eau cu Peer, care ncepe să dea semne de cCercCeleală!)  504&E" -&&%  Per'ectI ar n=ai vrea să ne spui, Sir, lăBile cu aur pline a ce 9i=au'olosit, i cumJ  a ceJ  PEE" #$%&  (Blm@ind)  &. P0&"*  \D (trug/ndu=se mai aproape) Să te=auBimI

  PEE" #$%&  a drum  Pornii, nt/i, spre Sud i %ordL 4i ast'el v=am po'tit pe @ord, -amusa3ri, n #i@raltar! Să=i dăn9uiască, pe altar, i9elului de aur, vrui, *n grupde dansatori amiciL  % EE"2PP Spiritual cum altul nu=iI  504&E" -&&%

Page 57: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 57/119

  4tiut e: p/nBa n=o ridici oar ca s=o sp/nBuri la catarg! *n scop, deci, v=a mpins n larg! -e scopJ  PEE" #$%& reau mpărat s=ajung!  -umJ

  &. P0&"*  PEE" #$%&  (dină a3rmativ din cap) mpărat!  5%..  0l cui anumeJ  PEE" #$%& 0l lumii=ntregi n lat i=n lungI  5%S.E*" 0% 4i cum, prieteneJ  PEE" #$%& n lume  E aurul atotputinde! *n g/nd mai vecCi! ar mi se=aprinde 5ereu nminte, peste tot! -a @ăietan, visam să pot Peste ocean B@ura, pe=un nor, 4i,spre uimirea tuturor, -ălare să co@or pe plai -u sceptru=n m/nă i alaiL

Puterea=i, nsă, 9inta mea! S=a scris, sau cineva a spus, %u=mi amintesc, peundeva, -ă oric/t te=ai sălta de sus 4i=ai 9ine lumea n c/rlig, acă tu nsu9ite=ai pierdut, %=ai do@/ndit un alt c/tig ec/t coroana aeBată Pe=un craniu=n două des'ăcut! -am asta am citit odată, 4i nu=s de loc cuvinte seciL  % EE"2P; O&u nsu9i gntian, ce=i, deciJ  PEE" #$%&  umea ascunsă=n craniul meu, -are mă 'ace să 3u eu, %u altul, precumumneBeu %u=i iavolul!  &"*5PE&E"S&"ÂE  0cum, spun drept, 0m priceputI  5%S.E*" 0% 5are=n9eleptI

  % EE"2P; 5ăre9 poetI  PEE" #$%& (ridic/nd tot mai mult glasul)  0lcătuit O&u nsu9i gntian e, dară, in patimi, po'te i dorin9iD O&u nsu9i gntian e=un mit, mare d/nd pe dina'ară e toane, vise i cerin9iD Pescurt: al pieptului 'răm/nt -are mă 'ace=aa cum sunt! -um omnului i=atre@uit ut, c/nd pe om l=a Bămislit, -a mpărat peste coclaur mi tre@uie imie aur!  5%S.E*" 0% 0i aurI  PEE" #$%& ncă nu de=ajuns! Poate destul daca=a 3 uns -rai peste=unir de 9ări mărunte! Eu nsă vreau să am un munte, reau să 3u #nt nlumea mare! Sir #nt, din cretet la picioareL

    5%S.E*" 0% (entuBiasmat)  Să stăp/neti ce=9i e pe placI  % EE"2P; >oCannis@ergul, vecCi de=un veac!  &"*5PE&E"S&"ÂE  4i arsenalul ce=l avea -arol al doispreBecelea!  504&E" -&&% Prilej de=a c/tiga din plinL  PEE" #$%&

Page 58: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 58/119

  =am i aFat! Peste pu9in Plecăm N n seara asta cCiar N Spre nord! -itii ntr=un Biar veste mare!  ("idic/nd paCarul!)  0adar

  #/nd ai ncredere deplină n tine, soarta 9i se=ncCină!  5%..  ar ce eJ  PEE" #$%& n elada crete "ăscoala!  &. P0&"*  (ridic/ndu=se n picioare) #reciiJ  PEE" #$%&  Ei, 3rete! Se scoală!  &. P0&"* *raI  PEE" #$%&  4i n clete Sunt turcii prini!

  (eartă paCarul!)  5%S.E*" 0%  Pornim la greciI %e=ateaptă gloria, n veciI -u arme=am să=i ajut, din;ran9a!  % EE"2P; -u tracte eu N păstr/nd distan9a!  504&E" -&&% 4i eu cu 'urnituri!  &"*5PE&E"S&"ÂE  a drumI  a ender voi găsi curele e pinteni clasa=nt/i!  5%S.E*" 0% (lu/ndu=l de g/t pe Peer #nt) 0cum  Să=mi cer iertare se cuvine, -ă=nt/i te=am judecat greit!

  % EE"2P; (strlnglndu=i mlinile)  4i eu, netre@nicul de mine, -redeam că eti un pui de lele!  504&E" -&&% 0sta=i prea multI Eu, doar smintit!  &"*5PE&E"S&"ÂE (dină să=l sărute)  Eu, 'rate=meu, iertat să=mi 3e, drojdie, o sc/rnăvie $anQee!  % EE"2P; &o9i ne=am nelatI  PEE" #$%& r -e spune9iJ  % EE"2P;  %i s=a arătat, 0Bi, cCipul gnticei puteri -u visuri, patimi i plăceri!  5%S.E*" 0%  (admirativ) Sir #nt cel viu i=adevărat!

  % EE"2P;  (acelai joc)D  #nt, demn de cinste, om ales!  X\  PEE" #$%& ar spune9i=miL  5%S.E*" 0%  %=a9i n9elesJ  PEE" #$%& Să mor dacă pricep cevaI

Page 59: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 59/119

  5%S.E*" 0%  -um astaJ %=ai spus dumneata -=o să=i aju9i pe greci cu @ani 4i=o săplecăm ne=nt/rBiatJ  PEE" #$%&

  (Fuierlnd a pagu@ă) Pe greciJ -e, creBi c=am căpiatJ Eu am să=i sprijinpe tirani: Pe turci i scot de la impasI  5%S.E*" 0% e necreButI  % EE"2P; %=ai nici un CaBI  PEE" #$%&  (tace, se reaBemă de un scaun i i compune o 3gură gravă)  Eu cred c=ar 3 mai nimerit Să ne vedem de drum, acum, -/t ncă nu s=arisipit Prietenia ca un 'um! -/nd n=ai ce pierde, e uor  W ! .@sen, &eatru, voi! .  Să 3i viteaBD căci, domnilor, *m@reti păna/ntul n Badar  -/nd eti lipsit de orice @un!

  Sunt mul9i, sorti9i din leagăn cCiar, Să 3e carne pentru tun!  ar c/nd n via9ă ai nvins  4i eti, precum sunt eu, un ins  Scăpat de griji i de restriti, .9i vine 'oarte greu să riti!  Pleca9i la greci n toată gra@a!  ă dau i arme pe degea@a!  -u c/t e 'ocul mai v/rtos  -u=at/ta trag mai mult 'olos!  upta9i pentru un creB nalt!  Porni9i cu surle la asalt!  escCide9i li@ertă9ii vad, &rimite9i=i pe turci n iad, Sui9i, cu glorie, la cer

 n lancea unui ienicer, Sau reteBa9i de=un iatagan!  Pe mine mă ierta9i! (i @ate @uBunarele!)  0m @ani!  0m lăBi cu aur i argint 4i sunt eu nsumi: Sir Peer #nt!  (<i descCide um@rela de soare i dispare n pădurea unde se vădatirn/nd Camacurile!)  &"*5PE&E"S&"ÂE *n porcI  5%S.E*" 0% 4i=a ter'elit onoareaI  504&E" -&&%  noareaI e=asta nu mă mir! ?ău, mă g/ndesc, ce cCilipir acă cuascu9iul spadei 4i=ar cuceri neat/rnareaI

  5%S.E*" 0%  edeam 'rumoasele eladei Slăvindu=mi 'aptele viteBeI  &"*5PE&E"S&"ÂE  Eu, gloriile suedeBe  Pe cretetu=mi pun/nd cununăI  % EE"2P;  Eu, peste mări i 9ări stăp/nă 5area #ermaniei culturăI  504&E" -&&%

Page 60: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 60/119

  #oddaml1 -umplită loviturăI 0@ia=mi 9in pl/nsul! .ntr=acestea 5ă ivedeam, măcar un timp, Proprietar peste limp! -ăci, după cum i mergevestea, 5untele are Băcăminte e cupru=n mare cantitate -are=ar putea 3eplorate! 5ai e, dacă 9in @ine minte, 4i Fuviul cel 'aimos, 2astale, -are din

munte se prăvale ntr=un irag de=ad/nci cascade 4i, calcul/nd modest, c/ndcade "ostogolete o avere: 5ai mult de=o mie cai=putereL  &"*5PE&E"S&"ÂE  Eu plec! 9elul suedeB ntrece aurul anQeu!  504&E" -&&%  Posi@il! 0 pleca i eu, ar parcă=acum nu mai cuteB, njurăturaengleBească!  -ăci dacă te ngCite gloata Se duce dracului răsplataL  5%S.E*" 0%  lestemI Eu nu mai sper de loc! S=a dus i @ruma de noroc!  504&E" -&&%

  (amenin9/nd cu pumnul am@arca9ia)  0colo=i 'erecat n lăBi  &ot ce na@a@u=a str/ns din prăBiI  % EE"2P;  0m o ideeI aideI SusI <mpără9ia lui s=a dusI *raI  5%S.E*" 0% -e vreiJ  % EE"2P;  reau să=l do@orI 5atroBii vor ceda uor, 4i iaCtul i=l nCa9I Pe @ordI  504&E" -&&% -umL umneataJ  % EE"2P; =l je'uiescI  (Pornind spre iaCt!)

  Sau poate nu eti de acordM  504&E" -&&%  Păi n=am ce 'aceI E 3resc S=accept să capăt partea mea!  (Pleacă după el!)  &"*5PE&E"S&"0 *n miBera@ilI licCeaI  5%S.E*" 0%  5ai @ineBis @anditL aiduc! En3nl1 %=am ce să 'ac! 5ă duc!  (Pleacă i el!)  &"*5PE&E"S&"ÂE  .ntru i eu n c/rdăieL ar protesteB cu energie!  (Pe coastă, ntr=alt loc! -lar de lună i nori călători! .aCtul nainteaBă

spre larg cu mainile su@ presiune! Peer #nt aleargă de=a lungul 9ărmului! a i ciupete @ra9ele, @a cerceteaBă, ncordat, largul mării!)  PEE" #$%&  5i se năBareI Prea am dat de ducăI Spre larg se=ndreaptă vasul ca dinpucă! *n vis ur/tI Sunt @uimăcit de cap!  (;rlnglndu=i m/inile!)  %u=i cu putin9ă cCiar aa să mori  (Smulg/ndu=i părul!)

Page 61: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 61/119

  0 vrea să 3e visI <ngroBitorI E vai i=amarI "ealitatea crudăI  1 .n s'/ritI ('r!)!  .n'ami prieteniI Poate=o să m=audă -erescul tată=n dreapta=i judecată!  (-u m/inile năl9ate a rugă!)

  Sunt eu: Peer #ntI 0jută=mă să scapI -ăci alt'el pierI <ndură=te,părinteI 0scultă, oamne, ruga mea 3er@inte: prete=le mainaI ;ă=i săcrapeI Scu'undă=i, oamne, n ad/nc de apeI asă, tu, lumea i spre minecatăIL %ici nu m=auRdeI cupat, pro@a@il! Surd ca de o@icei i incapa@il!  (;ăc/nd semn spre cer!)  PstI 5=am lăsat de negri i de sclavi! Popi am trimis n -Cina! ameni@ravi! i=am dat, oricum, o m/nă de=ajutor! 0jută=mă să scap din m/na lor!  ( Facără 9/nete pe @ordul iaCtului! d/ră groasă de 'um urcă=nvăBduC! Se aude @u@uitul n'undat al unei eploBii! Peer #nt scoate un 9ipăti cade pe nisip! <ncet, ncet, 'umul se risipete n Bare! asul a dispărut!)  PEE" #$%& (palid, cu glas scăBut)

  0CI .=a trăsnit cu sa@ia de 'ocI ameni i oareci, iată=i, la un loc Se ducla 'und! estinu=a Cotăr/tI 4i=a Cotăr/t mai mult dec/t at/t: Ei pier i eu sunttea'ăr! Slavă 9ie -ă 9i=ai ntors privirea din tărie 4i scut mi=ai 'ost dei=s plin depăcate!  ("ăsuF/nd din ad/nc!)  -e m/ng/iere, ce minună9ie, Să tii că eti păBit, iertat de toate!  ar unde să găsesc eu Crană, apăJ Sunt n pustiuI %u, el o să priceapăI  (&are i insinuant!)  El, care dă i păsărilor Crană, să se=ndure să=mi trimită mană! Să nesmerim, să=i acordăm răgaB! ;acă=se voia luiI  (Sărind nspăim/ntat!)

  -e=iJ 0oleuI Parcă=a răcnit pe undeva un leuI  (;ăc/ndu=i curaj!)  %u! eu nu poate 3 n nici un caBI ;iara n=atacă omul! <i e teamă! Eregele naturii doar! in seamă ;ie i din instinct! 4i @ine 'ac: -u 'ocul să te jocinu are rostL ar totuiL Să mă pun la adăpost, Să=mi caut n pădure uncopac! Pe=aicea se găsesc salc/mi i palmiL 0C, de mi=a aminti vreo doi=treipsalmiI  (Se ca9ără ntr=un copac!) O%u=i semuire ntre=amurg i Bori erset'aimos, c/ntat adeseori!  (0eB/ndu=se mai @ine!)  -u duCul la=năl9imeI -e măre9I

  *n g/nd 'rumos ca @anu=i mai de pre9I  5ă=ncred n el! El tie, din paCar, -/t pot sor@i i drojdie i=amar!  -a un părinte=mi vine=n ajutor!  (0runcă o privire spre mare i optete, suspin/nd!) ar nu=i de locL deloc risipitor!  (%oapte! &a@ără marocană la marginea pustiului! Solda9ii se odiCnesc n jurul unui 'oc!)!  *% S-0 (intră smulg/ndu=i părul)

Page 62: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 62/119

  -alul al@ al regelui nu=i de găsitI  0& S-0 (aleargă s'/iindu=i Cainele)  em/ntul sacru=al regelui a 'ost răpitI  S*P"0E#E&"*

  (intr/nd)  H sută lovituri la tălpi primi9i e nu=mi aduce9i Co9ul prins! ?ori9iI  ("ăB@oinicii sar pe cai i galopeaBă prin pustiu, .n toate direc9iile!)  (?ori cenuii! Pilcuri de ar@ori, palmieri i salc/mi! Peer #nt, coco9at ncopac, a rupt o creangă i se apără de un c/rd de maimu9e mici!)  PEE" #$%&  -umplită noapteI %=am dat geană=n geanăD  .ar ai venitJ Spurcată ligCioană  5aimu9a astaI *ite alta=n pomI  Pu9in i pasă ei că sunt eu omI  Stă scris: O-uteaBăI uptăI -um să luptJ

  Sunt nedormit, de o@oseală rupt!  (in nou Căr9uit i scos din 3re!)  e=a potoli daca=a avea un @ă9! Să=mi cadă una=n m/nă, s=o nCa9, S=osp/nBur, s=o jupoi, să mă strecor .n @lana ei cum oi putea, apoi, %u mă=ndoiesc, li s=ar părea i lor -ă sunt un verita@il maimu9oi! .K  -e 9i=e i omulI ;ulgI -u=orice nărav Se=o@inuiete, oric/t dem/rav! Upar &iiI Sunt puBderie! 4i=atacă=n CaităI -analieI Parcă=i ne@unIuo, @oaităI 0CI e=a avea să mi nnod un smoc a spate, să mă creadădo@itoc e teapa lorI ar asta ce=i, mă rogJ easupra mea, un mo, unCodorogL  (Privind n sus!)

  a iacătă=lL easupra mea at/rnă, 4i 9ine=n la@e=un gCemotoc desc/rnăI  (Se gCemuiete, speriat, i răm/ne o clipă nemicat!R 5aimu9a 'ace omicare! Peer #nt ncearcă s=o ademenească vor@indu=i @lind, cum ai vor@iunui cline!)  ei, nenioruleI .a 'ă=te=ncoaceI  Se 9ine tareI ai să 'acem paceI  Să n=arunci, neiculi9ăI -um te cCeamăJ  ai: -u9uI -u9uI oar suntem de=o seamă!  0iI 0iI .9i tiu i graiul! %u se=audeJ  Stai, e'ule, că doar suntem ca rude!

  5/ine 9i=aduc i BaCărI -e 'olosI  5=a @om@ardatI -e=amestec puturosI  S=o 3 m/nc/ndJ Să gust! -u neputin9ă 1  #ustul e o cCestie de=o@inuin9ă!  %=a spus un g/nditor: Oă=ncolo silaI  Scuipă i sperăJ umneBeu cu milaI  .ată, acum a năvălit prăsilaI  Să 3i scuipat de asemenea jivine

Page 63: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 63/119

  &u, om, stăp/n al 3riiI -e ruineI  Puii=s mai răi ca moul lorI *n saltI  .ar mi=au sărit n cap! #e_altI #e_alti1  Sări9i, sări9iI (germ!)

  ("evărsatul Borilor! *n loc st/ncos, de unde! Se vede pustiul! <ntr=oparte, o descCiBătură n st/ncă i o peteră! a intrarea n peteră, un Co9 iun tăinuitor, cu calul i vemintele mpăratului! -alul, @ogat neuat, epriponit de o stană de piatră! *n p/lc de călăre9i se vede n Bare!)  *  .a uite mima: ăncii, văpaieL %u mai e cCipI  &+.%*.&"*  Simt de pe=acuma -um se des'oaie &rupu=n nisip!  *  (ncruci/ndu=i @ra9ele la piept) &ata 'u Co9! Eu mai cu mo9 %u pot să3u!

  &+.%*.&"*  &ata găBdoi e Co9iD apoi 4i eu, ca 3u!  *  Povara=9i poartă! &e=ncrede=n soartă! ;ii precum eti!  &+.%*.&"*  (atent)  ?von de pai sunăL ar unde oare Să te pitetiJ  ;  * n văgăunăI Pro'etu=i mareI  (;ug, părăsind prada! -ălăre9ii din Bare se 'ac nevăBu9i!)  PEE" #$%&

  (apare lăindu=i un Fuier dintr=o trestie) "ăstimp nc/ntător al dimine9iiISe B@uciumă g/ndacul de gunoi "ostogolindu=i micul gogoloiD 5elcul i ducecasa n spinareD 4i parcă=n gură=9i intră stropi de aur! Eistă=o 'or9ă tainică avie9ii -e plăsmuiete=a Borilor lumină! 0i n'runta, cuteBător, i=un taurSim9indu=te=n puterea ta deplină! -e linite=n lumina jucăuăI %ici n=o @ăgăm n seamă, mai demult, ncCis ntr=al oraelor tumult 4i despăr9it de gloatădoar de=o uăI a! Să respiri ad/nc i să priveti %evinovata g/Belor micare,/rjoanele i C/r9ele 3reti, e -reator sădite=n 3ecare, Pecetluite de puterea3rii -a la=nceput, n clipa BămisliriiL  (0eB/ndu=i lornieta pe nas!)  .ată=ntr=un @loc de gresie o @roască "/ioasă! %u clintete nici un ram!

%u=i scoate capul! 5ă 3eaBă! -ască! Privete lumea printr=un ocCi de geam!4i e ea nsăi, totuiL ("eFect/nd!) n pruncie  -itii aa ceva n Bodiac, Sau ntr=o carte de solomonieJ OEl nsui,totuiL %u am ce să 'aci  @serv că nu mai am, ca nainte, 0ceeai @ună 9inere de minte!  (ntinBlndu=se la um@ră!)  -e @ine=i să te=ntinBi la um@ră=aiciI 0CaI ;erigiI S=o 3 m/nc/ndJ  (#ust/nd un pic!)

Page 64: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 64/119

  ;erigiI  Pentru=animaleI Scrie n Psaltire, n nu= ce loc: On'r/nge=9i a ta 3re! 4imai departe: O-ine se smerete Se va=năl9a! (%elinitit!)  Se va=năl9a, 3reteD 4i eu acum mă voi smeri n toate, -ă=ntr=alt'el nu

se poateL %u se poate! Sper să m=ajute, ast'el, @una soartă R Să scap de=aici!<mi va descCide=o poartă! E=o ncercare! 5/ntuirea vine, acă m=o 9ineomnul, de la sineL  (<i alungă glndurile, aprinde o 9igară de 'oi i privete spre pustiu!)  Pustiul ăsta=i 'ără de s'/rit!  *n stru9 n Bare, numai! #reu de spus  e ce=a lăsat aicea, -el=de=sus, eertul ăsta mort i=ncremenitI  Pecinginea aceasta 'ără margini  &ăr/mu=acesta vlăguit i ple, ;/ia asta tristă de paragini, e la=nceputul lumii jalnic le, Pe care l=a Bv/rlit aici, n pripă, *it/ndu=l pe vecie!-e risipăI

  ar staiI Spre est nu=i '/l'/ie pulpana  ceanu=n soareJ %u! ;ata morganaL  5area=i spre vest, după colină! Sapă  Pe dedesu@tul ei i trage apăI  (*n g/nd i ncol9ete n minte!)  aI &rage apăI ealul nu e lat! 4i dacă=ar 3 n două despicat  0r năvăli uvoi de apă vie *mpl/nd prăpăstiile din pustie, 4i unduindpe=ntinderea=i ntreagă 0cest morm/nt ar prinde lesne vlagăI cCi i=ar daoaBele! 0r prinde glas! Pisc verde, nordic, ar părea 0tlas, -oră@iile=n voie arpluti 4i caravanele, spre miaBăBi! Pale de v/nt ar răsp/ndi răcoare, Ploaia=arcădea din nori i aeBare /ngă=aeBare=ar crete, verde, ud, 0r 3 covorul

ier@ii! a, n Sud, 4i dincolo de al SaCarei Bid, 0r 3 un col9 nForitor de lume!<n &om@uctu a construi, anume, 'a@rică cu a@urD i rapid ornua coloniBa!<n siguran9ă, Prin a@es, n vagon, pe %il n sus, Eploratorul ar putea 3 dus!"asa norvegă, rasă de prestan9ă, 4i care=i oarecum de neam regesc, Eu m=a ncumeta s=o ncuscresc, n plin ocean, ntr=o splendidă oaBă, -u s/ngeleara@, spre=o nouă rasă! Pe=un 9ărm nalt, către ocean descCis, ?idi=voi unora: Peeropolis, raul capitală! umea vecCe S=a ramolit! a 3 'ără perecCeEra lui #nt! Să 3e capital 4i lucru=i ca 'ăcutI 0l mării val să=l descui cu=ocCeie aurită, 4i=o să cedeBe=ncuietoarea por9ii! a! -ruciada mpotriva mor9iiI-omoara ndelung agonisită, -locind n solul r/nced, se descarcă! Spreli@ertate 9ările cuteaBăD 4i voi răcni ca cel asin din arcă, in 9ărmu=acesta

@inecuv/ntat,  1 Stat a'ricanD n 1THG teritoriul său a 'ost mpăr9it ntre %igeriaJ .-amerun!  Upar H  P/nă=oi vedea că lumea se @oteaBă!  <n scalda li@ertă9ii! -apitalI  Se mai găsete=n Est sau est! <ncearcăI  ar p/nă una alta: un regatL

Page 65: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 65/119

  Sau jumătate numai, pe un calI  (-alul necCeaBă la gura peterii!) [!: *n calI Podoa@e, arme, CaineI isI4i totui, nuI Stă pe o 3lă scris: oin9a mută mun9iiL ineI ar Poate să mutecCiar un armăsarJ Soarta 'ăcu acum pe cal să urc! 0@ esse ad posse1 N vor@a

latinească!  (<m@racă Cainele i se cerceteaBă!)  Sir Peer N acu din cap n tălpi eti turc 1 %u tie omu=n veci ce=o săpă9eascăI 0terne=te la goană, cal sirepI  (*rcă n a!)  &iiI Scări de aurI ?ău, nu mai pricepI upă cum stă=n a călare, -unotiomul de neam mare!  (Pornete n galop prin pustie!)  (-ortul unui eic ara@, singuratic, ntr=o oaBă! Peer #nt, n vemintelesale orientale, se odiCnete, tolănit pe perne! ea ca'ea i 'umeaBă dintr=opipă lungă! 0nitra i un grup de tinere 'ete dăn=9uie i c/ntă n onoarea lui!)

  W -"* ;E&E" SPro'etul a venitI  Pro'etul, stăp/n peste tot ce=are cCip, in cale, la noi s=a oprit, Plutindpeste marea de col@ i nisipI Pro'etul ce dă tuturora porunci, la a 3 li a putea(lat!)!  in cale la noi s=a oprit, Plutind peste marea de pul@eri adineiI  "ăsune to@e i cavaleI  Pro'etul s=a oprit din caleI  0%.&"0  Sirepu=i e al@ ca sm/nt/na, -a=n rai, nspumat, un uvoiI 0tinge9i cu'runtea 9ăr/naI 4i stele=i sunt ocCii=am/ndoiI ucirea privirii n=o=ndurăSărmana 9arinii 'ăpturăI enit=a prin marea pustie e pieptu=i podoa@e s=

anină! <n juru=i se 'ace lumină, .n urma lui, noaptea se=adună 4i crete3er@intea 'urtunăI enit=a prin marea pustieI Pustia su@ pasu=i nvie,Podoa@ă=a 9ăr/nii @ătr/ne, 4i 2a@a deartă răm/neD 0ceasta=i a lui pro'e9ie!  -"* ;E&E"  "ăsune to@e i cavaleI Pro'etul s=a oprit din caleI  (;etele danseaBă n ritmul unei muBici line!)  PEE" #$%&  Stă scris n căr9i N i nu e un secret N O%u=i nimenea n 9ara lui pro'et!ec/t n -Carleston, printre armatori, 5ă simt mai @ine=aici de mii de ori! Eracam găunoasă acea trea@ăD Precară i neclară mai degra@ă, ntotdeauna m=am sim9it străin! ?ău, ce mi=o 3 venit să mă apuc e sclavi i de galereJ

alamucI  -  eBordine, ncurcături, veninI 0celei vie9i eu nu=i mai aFu rost, 4i mă mpac cu g/ndul că a 'ost! Pe=un soclu aurit, cu orice cCip Să 3i tu nsu9i este, ntr=un 'el, Să=9i construieti o casă pe nisip! Pentru ceasornic, Caine i inel,ameni n toată 3rea dau din coadă, .ar pentru acul de cravată, iată, Staugata, @ie9ii, n genuncCi să=9i cadă, ei nu=i nimeni ceas i nici cravată! Să 3ipro'et, nu=i trea@ă ncurcată! 4tii, cel pu9in, pe ce picior să stai! &e urcă=n

Page 66: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 66/119

slavă, oamenii, pe tine, %u ilingii sau lirele sterline! a, eti ce eti, 'ără preamult alai! %u=9i pasă de noroc! %=atep9i nimic: -oncesiuni, patenteL e=aiaBic: Pro'et să 3i, e pleacă mare! 4tiu: S=a nt/mplat să aFu, n pustiu, Pe=aceti copii ai 3rii! .ată, dar, -um am ajuns pro'et! E lucru clar: %u=i trag pe

s'oară! E=o distan9ă @ună ntre răspuns pro'etic i minciună! e alt'el, pot sămă retrag oric/nd! %imica nu mă leagă! %=am de g/ndD %u=i rău de locI 4i eceva privat! -alul m=ateaptă! acă vreau, răm/nD Sau plec cum am venit! .nreBumat: Pe=mprejurare sunt deplin stăp/n!  0%.&"0  (apropiindu=se de intrare) Pro'et măritI  PEE" #$%& Poruncă, roa@a meal  -  0%.&"0  Pruncii deertului, plin de speran9ă, eniră=n 'a9a cortului, potop,%eră@dători să=9i vadă cCipul!

  PEE" #$%&  StopI  &u Bi=le să răm/nă la distan9ă! e=aud de=acolo ruga! Să le spui -ă=ncortul meu n=au ce căta! 0aI -opila mea, tot neamul omenesc E sla@ ipăcătos de 'elul lui! a@ar nu ai ce iute terpelescD 0dică, vreau să spun,păcătuiescL Ei, dar destulI ai, 'etelor, la jocI ansa9i i=nsenina9i=l peproroc!  ;E&EE (dans/nd)  Pro'etul milostiv e=ndurerat -ă 3ii gliei săv/resc păcatI Pro'etul @un,de cer a 'ost trimis Să cCeme păcătoii=n Paradis!  PEE" #$%&

  (urmărind cu ocCii dansul 0nitrei) -a @e9ele pe to@ă=n goana mare iBdupăie picioarele uoare! E dată nai@ii i cu vino=ncoace! 0re un trup ciudat,dar mie=mi place! <ti&ume nu=i 'rumos, precum se tie, -e e 'rumos, ci doarce=9i place 9ie! -e=i 'rumuse9eaJ an, al cărui scCim@ 0re valoare după loc itimp! -onven9ie! 4i totui, de milenii, V0u mare pre9 aceste ciudă9enii! ;ndragoste, n=ai sim9urile treBe: *m@li după prea sla@e sau o@eBe, upă copilecrude, @ă@ătii, #ăsind că=s 'ade cele mijlocii! -am nespălată pe picioare!5/na %u prea curată! 5ai cu seamă, una! ar 'armecul nu=i scade! a reBultăin toate=aceste neglijen9e=a spune! 0scultă!  W 0nitraI  0%.&"0

  (aprop iindu=se)  "oa@a ta te=ascultăI  PEE" #$%& mi placi, copilă! 0re g/nduri @une Pro'etul, tul@uratD i=arvrea să=i stai, -a Curie1, alăturea, n "ai!  0%.&"0 Stăp/ne, nu se poateI  PE" #$%&  %u glumescI Pe via9a mea că nu glumesc de locI  0%.&"0 ar eu n=am suFetI

Page 67: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 67/119

  PEE" #$%&  asă, că=9i găsesc!  0%.&"0 Păi cum, stăp/neJ  1 .n -oran, denumirea 'ecioarelor din "ai!

  PEE" #$%&  4tiu euI 0i norocI 0m să te cresc eu nsumi, ca pro'et! %=ai suFet BiciJEti cam prostu9ă, BăuI i=ai dat n petic! e, mi pare răuI ar pentru suFetloc ai @erecCet! .a vino=ncoace, 9easta să=9i măsorI E loc destul! 4tiam eu! Să=9i spun drept, S=ajungi departe tare nu m=atept! Prea mare suFet nu cred săprimeti, ar cCiar i=aa, o să răB@eti uor! a, da, te=asigur eu c=o sărăB@eti!  0%.&"0 5ărit pro'et, euL  PEE" #$%&  ?iI %u te s3i 1  0%.&"0 mi vine greu să spunL

  PEE" #$%&  or@eteI ?iI  0%.&"0  e suFet nu=mi prea pasăL ar mi=e dor!, Să=mi daiL  PEE" #$%& -e=ai vreaJ  0%.&"0 (arăt/nd spre tur@anul lui)  palul din tur@an .  PEE" #$%& (<nc/ntat, ntinBlndu=i @ijuteria)  0nitraI ;iică=a EveiI -a pro'et, 4i ca @ăr@at, m=atragi ca un magnet t E,ceea ce numea un scriitor: Oas e_ig `ei@licCe BieCt uns an1R!1  (%oapte cu lună! -r/ng de palmieri n 'a9a cortului

  0nitrei! Peer #nt, cu alăută ara@ă n m/nă, sade su@ un copac! 4i=atuns @ar@a i părul, arată mult ntinerit!)  PEE" #$%& (clntă, acompaniindu=se din lăută)  -/nd Paradisul, dinadins, =am Băvorit cu cCei 4i am pornit pe=al mării=ntins, ;rumoasele, cu glasul stins, Se jeluiau pe cCei!  Spre sud v/slii din răsputeri, mpins de=al apei joc N 4i=n m/ndru gol' cupalmieri 4i răcoroase adieri N ădui eu luntrei 'oc!  e=atunci per pedesG am plutit, Pe luntrea mea urcat!  %ori piscul ie@ au năpădit, Eu, ca o păsăre=n Benit, *n c/nt am năl9at!  0nitra, vin ntunecos e palmier, vin @unI -aul de 0ngora, gustos,  1 OEternul 'eminin ne atrage! (germ!) -unoscut vers al lui #oetCe! O Pe

 jos (lat!)!  Y  4i el ca 9ine=i mai prejosD 0nitra, mă supunL  (i at/rnă lăuta de umăr i se apropie!)  initeI 0scultă, oare, -/ntecul 'rumoasa meaJ <n vemintele=i uoarePoate stă după perdea! SsstI Parcă=i un dop ce sare rusc din sticlă, pepodea! .ar i iarI E=o suspinare e iu@ireJ -/nt de dorJ %uI 0nitra doarme=mipareL E un s'orăit uor! %=o treBi, privigCetoareI -Ciar c/nd moartea te

Page 68: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 68/119

p/ndete, &rilul 9i=l pre'aci n c/nt, -/n9i mereu, dumneBeiete, -um 9i=e scris!-a tine sunt, ;ilomelă, ca i tine -are=n inimă strecori raja nop9ilor senine 4iai dragostei 3ori! a, ne leagă=ntr=o 3in9ă 0cest c/ntec de alint! %oi! %imic cuneputin9ă: ;ilomelă i Peer #ntI ;ata=n somnu=i să răm/ieI ragostea=i mai

dulce=aa: uBa, cupa o m/ng/ie ;ără a=ncerca să @ea! ar s=arată! .at=o,vineI 4i, de=altminteri, e mai @ineI  0%.&"0  (ieind din cort)  5=ai cCemat, stăp/ne, oareJ  PE" #$%&  a, pro'etul te=a cCemat! *n cotoi m=a deteptat 5ieun/nd după v/nat!  0%.&"0  0C, stăp/ne, de v/nare %u=i ardea luiL  PEE" #$%&  ar de ceJ

  0%.&"0 5i=e ruineI  PEE" #$%& Spune tareI  0%.&"0 5ă roescL  PEE" #$%& (aprop iindu=se)  Sau poate e  -e=am sim9it eu, @unăoară, -/nd 9i=am dat opalulJ  0%.&"0 (nspăimlntată)  aiI  -um te=asemui tu, comoară, -u=n cotoi @ătr/nI  PEE" #$%&  .a staiI

  <n privin9a asta, 'ată, %u=i de loc deose@ire .ntre m/9ă i proroc!  0%.&"0  e pe @uBa ta=n netire 5ierea glumei curge!  PEE" #$%&  .atăI  -a oricare=a ta surată >udeci doar pe dina'ară amenii! e 'elul meu,Sunt glume9 i plin de 'oc! acă=am 3 doar tu i euL *neori mi e povară5asca aspră de pro'etD 5eseria nu=i uoară, 0i necaBuri @erecCetD 4i necaBul,veBi, te scCim@ă, &e acrete! -=un cuv/nt 0ste toate=s doar pe lim@ă, -ăci n'ond, n tete ă tete1 Sunt eu, PeerL 0a cum sunt! eci, iBgoni=vom pe pro'et4i=aa cum suntL oi 3 al tău!

  (Se aaBă su@ un copac i o trage spre el!)  0nitraI ino să te culci Su@ palmierii verBi! %oi doi! <ntr=asta nu=i nimicarău! Eu 9i voi spune vor@e dulci 4i tu mi vei B/m@i! 0poi, Su@ vraja mieBuluide noapte, 0i să=mi ng/ni i tu dulci oapte,  1 ntre patru ocCi ('r!)!  .ar @uBele, ca rodii coapte, i s=or descCideL 5/ng/ieri %e=ora mpăr9i,su@ palmieri!  0%.&"0

Page 69: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 69/119

  (tolănindu=se la picioarele lui)  -uv/ntul tău e dulce c/ntec, ei nu=i aFu n9eles! Stăp/ne, spune=mi:e=un desc/ntec Să capăt suFetul alesJ  PEE" #$%&

  i l=o trimite s'/ntul uC, ar ai să=l cape9i mai t/rBiu, -/nd slove de=aur, n văBduC, Pe răsăritul purpuriu or scrie: O?iuă se 'ăcu! 0@ia atunci,copilă, tu 0i să primeti nvă9ătură! .nsă ar 3 o negCio@ie 0cum, n noaptea cete 'ură, 4i=n ncropită ei căldură, -u C/r@uri de 3loso3e Să 'ac pe marele=n9elept! %u=i totul suFetul! Pe drept Se socotete, i s=a spus, -ă inima e maipresus!  0%.&"0  Stăp/ne, c/nd grăieti, mi pare -ă văd opale=n scăpărare!  PEE" #$%&  Su@tilitatea e prostie 0junsă=n v/r'! a răB@unare 0jung, c/nd preacumplit mă tem!

  aul e crud, precum se tie! -/nd cade n eagerare 4i c/nd ajunge laetrem, -Ciar adevărul, cum să=9i spui, Se scCim@ă n contrariul lui! -opilă, unBăvod sărman 0 3, de n=ar 3=n lume semeni -u suFetul ales, ce greu i taiecale spre liman! Pe vremi, am cunoscut i eu Pe cineva cu ei asemeni, *ngiuvaer de om, i care #reea, doar că=ntrecea măsura Strig/ndu=i g/ndu=ngura mare! <n jurul oaBei, veBi arsura Pustietă9ii p/nă=n BareJ aca=a clintidoar din tur@an, Pustiu=ntreg ar 3 ocean e unde pururi micătoare! ar să=iscCim@ 'a9a n=are rost! e=a 'ace=aa, a 3 un prost! 4tii tu ce=nseamnă sătrăiet/S i  0%.&"0 nva9ă=măI  PEE" #$%&

  Să tot pluteti Pe Fuviul timpului, n jos, Să nu te uBi ci, sănătos, Să 3itu nsu9i! raga mea, Prin 'or9a @ăr@ă9iei doar 5ai pot să 3u ce sunt! ătr/n,ulturului nu=i mai răm/n %ici 'ulgii! /rna vecCe, iar, Se=ndoaie! 0 din9ilorpodoa@ă 4i=o prăpădete orice @a@ă, *n ontorog se 9ine=n @e9eD &ot suFetulse o3lete!  , tinere9e, tinere9eI  Eu vreau, de=acuma nainte, Să 3u sultanul tău, 3er@inte  4i aprig! %u stăp/n, 3rete, -a ntr=un gntian regat  e palmieri nconjurat, -i ca un sol, c/nd poposeti n g/ndurile'ecioreti!  ;eti9a mea, ai n9eles

  -ă inima eu 9i=am ales  Spre=a=ntemeia un cali'at  Scriindu=i ta@lele de legiJ  reau dorurile tale=ntregiI  ei 3 a mea din tălpi n cap!  a, voi domni ca un satrap, ar vreau să=9i 'ac o ncCisoare  in aur i mărgăritare!  S=a Bis cu via9a (nota @ene1:

Page 70: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 70/119

  -u via9a ta) dacă mă lai!  ;ăptura ta cu ocCi, spr/ncene, #rumaB, genuncCii @uclucai, a 3 n ntregime=a mea  ;ără să Bică da sau @a!

  #ingae, darurile coapte, -a un sultan, n mieB de noapte  e voi culege: dulci ciorcCini n @a@ilonice grădini!  0a că, dacă stau i cuget, E mult mai @ine că n=ai suFet!  0tunci c/nd 9i e plină 9easta, &e lai 'urat de g/nduri seci!  0i să răm/i n starea asta n care eti! %=ai ncotro!  ar am să=9i pun @ră9ări la gleBne!  a 3 pentru=am/ndoi mai lesne!  oi 3 eu suFetul tău, deci:  0a! 4i=ncoloL Status buoG!  (0nitra s'orăie!)  1 .a aminte (lat!)!

  Z %ici o scCim@are, (lat!)!  -umJ oarmeJ Să n=o 3 micat %imic din tot ce=am ndrugatJ a,'ermecată de ce=am Bis 4i cov/rită de iu@ire, Plutete=acuma lin, ca=n vis,Spre un tăr/m de 'ericire!  (Se ridică i=i pune, n poală, giuvaeruri!)  &u meri9i orice giuvaerI  ormiL 4i g/ndete=te la PeerI  ormi, dormiI Pe 'runtea=9i de regină!  -oroana=mprătie lumină!  <n mieBu=acestei nop9i senine, Peer #nt s=a @iruit pe sine!  (rum de caravane! aBa rămasă departe, n urmă! Peer #nt

galopeaBă prin pustiu pe calul său al@, 9in/nd=o pe 0nitra n 'a9ă pe o@l/nculeii!)  0%.&"0 ă=mi drumuRI 5ucI  PEE" #$%&  Stai, trengări9a E  0%.&"0  -e vreiJ  PEE" #$%&  -e vreauJ ;ii porum@i9ă 4i eu un oim! <n joacăI Stai ncett  0%.&"0  %u 9i=e ruineJ &u, @ătr/n pro'e9i Y61

  PE" #$%&  Pro'etul, g/soo, nu=i @ătr/n de loc! a @ătr/ne9e nu=9i arde de joc!  0%.&"0 ă=mi drumuRI reau acasăI  PEE" #$%&  0, 'aci naBuriJ  a tata socru=acasăI Ei, drăcieI Păi după ce=am B@urat din colivie reisă ne=ntoarcem, iarăi, la necaBuriJ -opila mea, de alt'el nici nu=i @ine Să staiprea multă vreme ntr=un loc! <i pierd vecinii=ncrederea n tine, 4i, mai ales

Page 71: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 71/119

atunci c/nd eti proroc, Să te iveti ca=n @asme, 3ind oaspăt, Să pui degra@ăospe9iei capăt! ;iii pustiei greu se=ncred! 0jungi Să nu=9i mai 'oloseascăsmirnă, rugi!  0%.&"0 &u, eti pro'etJ

  PEE" #$%&  Stăp/nul tău i=at/tI (rea s=o sărute!) *ite, ciocănitoarea, 'ace g/tI  0%.&"0 ă=mi ineluul de pe inelarI  PEE" #$%& 0nitraI &ot ce vrei 9i dau n darI  0%.&"0 E vor@a ta un c/nt ame9itorI  PEE" #$%&  Sunt ame9it de dragoste! -o@or!  reau calul să 9i=l port ca simplu sclav!  (li dă cravaa i descăleca!)  0scultă, tranda3rul meu suavI Prin col@ i=ari9ă m=oi ncumeta -ademn să 3u de răsplătirea ta! 0nitra, tu veBi @ine că sunt june! eci 'apta pe

c/ntare nu mi=o pune! PoBnaă=i tinere9ea: glumă, joacă! 4i n=ai 3 mereu aaposacă, 0i n9elege, scumpo, că mă număr Printre glume9i i, ergo1, că suntt/năr!  0%.&"0 Eti t/năr, da! .nele aiJ  PEE" #$%&  &e credI  -u gCiotura! ?@urd, uite, ca un iedI i9ă de=ar 3, mi=a mpleti pe loc-unună! aiI Sunt t/nărI reau să jocI  (>uc/nd i c/ntlnd!)  Eu sunt coco cu mo9ul ro 4i tu eti găinua! opI 0i să veBi acuaI Eusunt coco cu mo9ul roI

  0%.&"0  0i o@ositI Sudoarea=9i curge r/uI ă=mi mie să=9i duc taca de la @r/u!  O Prin urmaro (lat!)!  PE" #$%&  i=o dau de tot, 0nitraI &ot ce=mi cerii -/nd eti iu@it, nu=9i tre@uieaveriI  (ans/nd iar i c/nt/nd!)  Peer #nt e t/năr i poBna, a@ar nu are ce=i pe lumeI e joacă=i ardei de glumeI Peer #nt e t/năr i poBnaI  0%.&"0 E veselie c/nd pro'etul saltă l  PE" #$%&

  Pro'etul dă=l ncolo! as=o @altă! .a Caina meaI  0%.&"0  -a'tanul e prea lung, r/u=i prea larg, alvarii nu m=ajungI  PEE" #$%& EC @ienI 1  (ngenuncCind!)  ;ă=mă să urlu de durereI urerea, c/nd iu@eti, e m/ng/iere! -/nd lacastel vom 'ace noi popasL  0%.&"0 .n "aiI E mult de mersJ

Page 72: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 72/119

  PEE" #$%&  e legCe!  Păi, cam vreo mie  1 Ei, @ineI ('r!)!

  0%.&"0 Prea departeI  PEE" #$%&  Pe vecie Primi=vei suFetul 'ăgăduitL  0%.&"0  .9i mul9umesc! ar nu am tre@uin9ă! i=e dor, Biceai, de=un cCinL  PEE" #$%&  (ridic/ndu=se)  *n cCin cumplit!  e o durere scurtă, nsă greaL Să 3u, două=trei Bile=n ne3in9ăL  0%.&"0  0nitra te ascultăI un rămasI (li dă, cu @iciuca, o lovitură

 ndem/natică peste degete, i o ia napoi, prin deert, .n galop ntins!)  PEE" #$%& (răm/ne, o clipă, ca trăsnit)  aI S=a=nt/mplat ce tre@uia!  (0celai loc! *n ceas mai t/rBiu! Peer #nt, grav i dus pe g/nduri, ideB@racă vemintele turceti unul c/te unul! 0poi scoate din @uBunarul Caineio cascCetă de călătorie, i=o pune pe cap i răm/ne n Cainele saleeuropeneti!)  PEE" #$%& (Bv/rlind cit colo tur@anul) Stă turcul colo, i aici stau euIPăg/nele deprinderi mi at/rnau cam greu!  S=au dus cu Caina! %u pot a mă Opl/nge  -ă mi=au intrat, precum se Bice!

  W % s/nge!  -e mi=o 3 tre@uit at/ta cCinJ  ine=i stă omului ca @un cretin!  e strai mpăunat să se lipsească  4i să păBească legea cretinească, Să 3e=ntreg cum e, să ai@ă parte  e un morni/nt i=o cruce, după moarte!  (;ace c/9iva pai!)  0 nai@ii 'atăI -um eram iu@e9, Pu9in lipsi să=mi 'acă părul cre9!  Să mă pre'ac n trol dacă=n9eleg  -um m=am pierdut cu 3reaL om ntreg!  Ei, am scăpatI S=a isprăvit de=acuma!

  *n pas mai mult i mă=ntreceam cu gluma!  a, am 'ăcut=o 3artă! 5ă consoleB, un pic, -=a 'ost mprejurarea devină! e=aia Bic:  %u doar persoana mea era n joc, -i via9a asta tristă de proroc, el/nceBire i ur/tD o via9ă  0t/t de sear@ădă, că=9i 'ace grea9ă!  *r/tă=i meseria de pro'etI

Page 73: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 73/119

  &e miti ca printr=o cea9ă, nu Bici p/s, Stai treaB de vegCe venic, um@li=ncet, -ăci eti pierdut dacă te 'aci de r/s!  5=a ame9it dumneBeiescul Car  4i m=am lăsat vrăjit de=o g/scăL ar, -u toate asteaL (.B@ucnind n

r/s!)  ?ău aaI ProstiiI  -u 9opăieli vrei timpu=n loc să=l 9ii, 4i, mpotriva valului, apoi, Să lup9i cu'andoseliD ca un cotoi Să miauni pe o strună, să suspini, 4i jumulit de pene sătermini, -a un coco, pun/ndu=le n seamă Pro'etului! -ăci jumulit se cCeamă-=am 'ost! a, jumulitI 5i=a mai rămas a @anca din 0merica o @rumă in ce=am avut i=n @uBunar o sumă: estul ca să mă scoată din impas!  a urma urmei, e mai @ine! 4tiu -ă nu=s legat de cal sau viBitiu, ecu'ere, căru9e, BdruncinareL  Pe scurt: pe situa9ie=s călare!  -e drum s=apucJ Sunt multe căi! E drept, 0ici s=alege prostul de=

n9elept!  -apitolul e ncCeiat ca e'   ;inanciar! -u dragostea s=a Bis!  Să merg ca racul napoi, n=am cCe'!  Ori ncotro=ai porni, aceeai caleD ncolo sau ncoace, o cărare=  <ntr=o istorie cu CaB stă scris! 0  Să caut un 9el no@il, prin urmare, 1  ar să=mi aducă i ceva parale! `  -e=ar 3 să=mi scriu eu via9a, dar pe leau, -a altora să 3e pildăL Sau  0a cevaL 0m timp destulL ri dacă,!  W .n cCip de temerar eplorator, 0 sparge crusta vremilor, opacăJ

  0r 3 ceva! ei nu=i prea uor!  0tras ntotdeauna de tiin9ă, .n cronici am citit cu s/rguin9ă!  reau să colind pe caile=omeniriiI  4i vreau, pe al istoriei uvoi, -a 'ulgul să plutesc, să retrăiesc =  a adăpost, ca simplu spectator =  upta spre @ine=a marilor eroiD  Să văd cugetătorii i martirii  -ăB/nd, ntemeierea statelor  4i pră@uirea lor, pierind ca 'umul  /rstele lumiiL reau, ntr=un cuv/nt, ;luviul istoriei să=l sm/nt/nescL  Să nu uit insă să=mi procur volumul

  ui ecQer, ca să pot să di@uiesc  -ronologia1! "ecunosc, nu sunt  Prea nvă9at, i=i multă viclenie  <n tre@ile istoriei! ar, 3eI  0deseori, pornind la nt/mplare,  1 2arl=;riedricC ecCer (1777= 18H6), erudit german, autorul uneicunoscute .storii universale!  1 V ! .@sen, &eatru, voi! .

Page 74: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 74/119

  0jungi la reBultate uimitoareL  E=năl9ător să 9i alegi un 9el  4i=apoRi, trec/nd prin 'oc, s=ajungi la el!  (5icat!)

  Să=nduri de @unăvoie=at/ta cCin, Să=9i lai prieteni, 9ară i cămin, 4i@ogă9ia s=o arunci n v/nt, Să ui9i cCiar al iu@irii legăm/nt, Spre=a da de=aladevărului misterI  (4terg/ndu=i o lacrimă!)  #roBave sacri3cii 9i se cer  -/nd via9a cercetării 9i=o ncCiniI  Sunt 'ericit cum n=am mai 'ost nicic/ndI  0m deBlegat a vie9ii taină, iatăI  4i Cotăr/rea mea=i nestrămutată!  -ă=mi ies din piele, deci, nu=i de mirare:  Sunt eu aa cum sunt N Peer #nt cel mare, i 4i rege peste neamul

omenesc! "isipa=ntr=un ntreg o gCemuiesc!  -ăile vie9ii nu se nvecCesc!  ?iua de aBi nu 'ace cinci parale, -ăci oamenii sunt simple t/r/toare  -u suFetul i g/ndurile goale!  (ină din umeri!)  ;emeile, o rasă scCim@ătoareL  (.ese!)  (?i de vară, sus, n mun9ii %ordului! coli@ă n pădure! *n Băvor mare,de lemn, la ua descCisă! easupra uii, coarne de ren! -/teva capre pascl/ngă cărarea care duce spre casă! 'emeie de v/rstă mijlocie, @ălaie i'rumoasă, toarce, eB/nd a'ară, la soare!)

  ;E5E.0 (c/ntă, cercet/nd poteca)  a trece primăvara, iarna rece  4i vara caldă! <ncă=un an va trece!  *!  ar ntr=o Bi te vei ntoarce, tiu, 4i eu te=atept! -uv/ntul dat e viu!  (0dună caprele, apoi toarce i c/nta iar!)  Să=9i lumineBe calea omnul s'/nt! Să=9i ocrotească via9a pe păm/nt! &e=atept să te ntorci! e=o 3 să pier, .u@itul meu, ne=om nt/lni n cer!  (n Egipt! <n Bori, c/nd Biua se ng/nă cu noaptea!  Statuia lui 5emnon, deasupra nisipului! 0pare  Peer #nt care se oprete i privete o clipă n jur!)

  PEE" #$%&  eci, mi=a putea ncepe de=aici călătoria! Sunt egiptean acuma, nsăpăstr/nd tăria 4i=av/nd la @aBă eul gntian! Să=ncepem, deci, cu 9ărmu=asirian! e la crearea lumii daca=a porni a scrie, 5=a pomeni că 'ac o@las'emie! 0 vrea să merg pe=ale Scripturii căi, ar laicele urme răsar su@paii săi! 4i=apoi, ca să le puric aa precum s=ar cere, %=am plănuit i nu amnici putere!  (Se aaBă pe o lespede!)

Page 75: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 75/119

  Să mă aeB aicea i să atept N mărea9ă, Statuia să=i nceapă c/ntul dediminea9ă!  5ăn/nc ceva, i=n circa statuii sar, uor!  0 vrea s=o văd oleacă i prin interior!

  Spre 9ărmul 5ării "oii pornesc apoi! 5ăcar  aca=a găsi morm/ntul regelui Puti'ar!  Sunt asiat, aadar! #rădinile=at/rnate  <n a@ilon aFa=voi, 'aimoase deBmă9ate!  a, urme=ale culturii străvecCiL intr=o suFare  Su@ Bidurile &roiei a 3, apoi pe mare, &ăind de=a dreptul calea, apoposi, cur/nd, n 'alnica i vecCea 0tena! -ercet/nd in piatră=n piatră!  W 0 merge prin trecătoarea unde  iteaBul eonida, luptat=a, i=a pătrunde Elina cugetare! 0Fa=voi ncetate 4i ncCisoarea=n care s=a otrăvit Socrate! a nu pot merge=acolo, că erăB@oi la greci! "ăm/ne Celenismul pe altă dată, deci!

  (-ercet/ndu=i ceasul!)  -e=o 3 cu soarele de nu răsareJ %=am timp de ateptatI .n gra@a marePornesc spre &roia!  (Se scoală i ascultă!)  -e s=a nt/mplatJ -e=i murmurul acesta prea ciudatJ  ("ăsare soarele!)  S&0&*.0 *. 55%%  (clnt/)  in spuBa Beului prind via9ă Păsări ce c/ntă=n diminea9ă! ?eulatoatetiutor, =a ntrupat pe luptător! uCnă=n9eleaptă, unde oare ormpăsările c/ntătoareJ -/ntul ascunde un mister 4i cei care nu=l aFă, pierI

  PE" #$%&  %u=i vocea monumentului! Părere!  &recutul glăsuiete prin statuie!  E melodia pietrelor ce suie!  ar, ca savant, să=nsemn pe loc se cere!  (%oteaBă .n carnet!) OStatuia c/ntă! -u urecCea mea 0m auBit=o! %utiu ce spunea!  0 'ost doar o iluBieJ 5i=e teamă!  <n timpul Bilei, aBi, nimic de seamă!  (<i vede de drum!)  (mprejurimile satului #iBeC! 5arele S3n, săpat n st/ncă! Se văd n

Bare turlele geamiilor i minaretele din -airo.ntră Peer #nt! Privete cu lu=are=aminte S3nul=@a prin lornietă, @a 'ăc/ndu=i m/na p/lnie la ocCi!)  PEE" #$%&  =am nt/lnit c/ndva, dar unde oareJ  e cine=mi amintete această arătareJ  0m mai văBut=oJ *ndeJ <n %ordJ <n 5iaBăBiJ  E cineva! ar cine oare=o 3J

Page 76: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 76/119

  5emnon, a@ia acum mi=am amintit, E moul cel din ovre, cCip leit,-um stă acolo 9eapăn i pornit, -u @ucile n3pte pe coloană!  ar corcitura asta, ligCioană  -u cCipul de 'emeie i de leu, e unR s=o iauJ in @asme doar! E Bmeu,

Sau se asemuie cu cinevaJ  in @asmeJ %u! 5i=am amintit! a, da!  +sta e og care mi=a dat la mir, 0tunci c/nd aveam 'e@răL <n delir!  (0propiindu=se!)  uBele, ocCii=ntocmai! -e spun euI Pare să 3e mai iste9 din 3re, ar luat n mare, nu=i deose@ire! 0adar og, tu semeni cu un leu Privit n plină Bi,din spateI are 5ai tii să dai răspuns la gCicitoareJ 0m să te pun ndată la=ncercare!  (Strigă spre S3n!) ei, Hg, cine eti tuJ  -E (in spatele S3nului)  0cC, S3n, _er @ist uJ 1

  PEE" #$%& "ăspunde n nem9ete ecoulJ Sau viseBJ  -E0  `er @ist uJ  PEE" #$%&  a, vor@ete cu=n9eles! .nteresantI 4i nouI .a să noteBI  (%oteaBă .n carnet!) OEcoul n nem9ete! ialect @erlineB!(egrien'eldl se ivete din spatele S3nului!)  E#".;;E%;E&  *n omI  PEE" #$%& Po'tim, ecoul uimitorI  (%oteaBă n carnet!) O-oncluBia o trag ulterior!

  E#".;;E%;E& (d/nd semne de nelinite)  , e@ens'rageGI 5ă scuBa9iI -e=anume ă m/nă=aici la margine delumeJ  1 0C, S3nule, cine etiJ (germ!) \ Pro@lemă vitalăI (germ!)  PEE" #$%& *nui amic venii să=i dau @ine9e!  E#".;;E%;E& -umJ S3nuluiJ  PEE" #$%&  (d/nd din cap a3rmativ)  0mic din tinere9e!  E#".;;E%;E&  #roBavI 4i după=o noapte de calvarI <mi crapă capulI Sare=n 9ăndăriI

ar -Ciar l cunotiJ or@ete=atunciI ;ii @unI El cine esteJ  PEE" #$%&  a, pot clar s=o spun: Este el nsui!  E#".;;E%;E&  (sărind n sus) lntr=o 'ulgerare Enigma i găsete deBlegare! El nsuiJ  PEE" #$%&  a, asta=i părerea lui!  E#".;;E%;E& El nsuiI "evolu9ia departe nu=il

Page 77: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 77/119

  (Sco9/ndu=i pălăria!) -um vă numi9iJ  PEE" #$%& Peer #nt m=au @oteBat!  E#".;;E%;E&  Peer #ntI 0d/ncI Era de ateptatI Peer #ntI %ecunoscutul prevestit 0

căruia venire s=a=mplinitI  PEE" #$%& %u, BăuI &e pomeneti că=l căutaiJ  E#".;;E%;E&  Peer #ntI -e=ad/nc i tainic sună=n graiI -a un străvecCi pro0er@I 0vrea să tiu -e sunte9iJ  PEE" #$%&  (cu modestie)  eI 0m ncercat să 3u Eu nsumi! .ată paaportul meu!  E#".;;E%;E& 0celeai vor@e tainice, mereuI (u/ndu=l de mină!)  ai la -airo=n gra@ăI =am aFat Pe=al tălmăcirilor mare=mpăratI  PEE" #$%& Eu, mpăratJ

  E#".;;E%;E& ai, vinoI  PEE" #$%&  5ă tii cu=adevăratJ  E#".;;E%;E&  (trăg/ndu=l după el) 0l tălmăcirilor mare=mpărat, Pe 'undamentulpropriului său euI  (a -airo! -urte mare, cu Biduri nalte, nconjurată de clădiri! ;erestre cugratii! -uti de 3er! .n curte, trei gardieni! Sosete i al patrulea!)  -E -0"E 0 E%.& ScCa'mann, directorul pe unde=o 3J  *% P0?%.-  Păi l=am văBut ieind n Bori de Bi, -u noaptea=n cap!

  P".5*  mI %u miroase=a @ine!  -ăci astă=noapteL  0&* SstI .ată=l că vineL  (egrien'eldt .. introduce pe Peer #nt, ncuie poarta i vira cCeia n@uBunar!)  PEE" #$%&  (ca pentru sine)  .ată un om cu spiritul ales! nce=ar rosti ntrece @analul n9eles!  (Privind n jurul său!)  eci ăsta=i -lu@ul celor nvă9a9iJ

  E#".;;E%;&  e toate soiurile ve9i găsi! 0Fa9i -ă cercul celor mai su@tili din ei%umără, de cur/nd, o sută trei!  (Strig/nd către paBnici!)  ;ucCs, ScCa'mann, ScClingen@erg, 5iQQel, .mediat n cuca de o9elI  P0?%.-..  -umJ %oiJ  E#".;;E%;E&

Page 78: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 78/119

  Păi cine altulJ 5ai repedeL -=apoiL  -/t se=nv/rtete lumea să ne=nv/rtim i noiI  (/r/ndu=i cu de=a sila n cucă!)  Sosit=a Peer cel mare! eci n=am Bor e voi i nici nu vreau să vă mai

vădI  (ncuie cuca i aruncă cCeia .n 3nt/nă!)  PEE" #$%& omnule doctor, scumpe directorL  E#".;;E%;E&  %iciuna i nici alta! S=a s'/ritI omnule PeerL 0 vrea să vă transmitL4ti9i să tăce9iJ  PEE" #$%&  (din ce .n ce mai nelinitit) ar ce esteJ  E#".;;E%;E&  PrăpădI reau să=mi promi9i că n=ai să te cutremuri!  PEE" #$%& 0m să ncerc!

  E#".;;E%;E& (l trage ntr=un col9, vor@indu=i n oaptă)  .eri noapte la unspreBece ceasuri 4i=a dat s'/ritul adevărul a@solut!  PEE" #$%& oamne 'ereteI  E#".;;E%;E&  a! -umplite vremuriI  *n lucru, pentru mine, etrem de neplăcut! a, o să am necaBuri, ncurcături i neplăceri, -ăci ntreprinderea aceasta, p/nă ieri, Eraconsiderată @alamuc!  PEE" #$%& -umJ alamucJ  E#".;;E%;E&  Pricepi ce vreau să spunL

  PEE" #$%&  (palid, cu glas scăBut)  Pricep, cum nu! +sta=i complet ne@un, ar nimeni nu=i dă seama că=inăuc!  (Se ndepărteaBă!)  E#".;;E%;E& OR (urm/ndu=l)  5=ai n9eles n ntregime, sper! -ăci e a@surd c/nd spun că Ra muritR[  Eact ar 3: din piele i=a ieit, -a vulpea lui 5iincCCausenL 4tii! &) arL  PE" #$%& clipă numaiI  E#".;;E%;E&  ('ără să=l slă@ească)

  a ca un tipar, %u ca o vulpe! -a din ocCi un acL 4i s=a B@ătut de BidL  PEE" #$%&  EiJ -e mă 'acJ  E#".;;E%;E&  /rt, @eregataI 4i prin crăpături, /tiI 4i=a ieit din pieleL  PEE" #$%&  or@ete ntr=aiuriI  E#".;;E%;E&

Page 79: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 79/119

  ;uga din sine, 'ără ndoială, a 3=n cur/nd urmată de=o răscoală  Pe apă i uscat! Se n9elege  -ă de la unRpe noaptea, to9i ne@unii  0u căpătat o minte strict normală, -on'orm cu noul stadiu=al ra9iunii!

  ; 4i după @una logică, e lege ă, ncep/nd cCiar din acel moment,  rice=n9elept a devenit dement!  PEE" #$%& or@eti de timp! 5ă crede, am timpul limitat!  E#".;;E%;E& 0, timpul dumitaleI eBi, asta mi=a scăpatI  (escCide ua i strigă!)  .ei9i a'arăI &impul i veacurile mintI 5urit=a ra9iuneaI Slăvit 3e Peer#ntI  R:  PEE" #$%& PrieteneL  (%e@unii ies unul după altul n curte!)  E#".;;E%;E&

  Ei, @un venitI E ora Să=l saluta9i pe=acela ce=adus=a auroraD Pe mpăratul vostruL  PEE" #$%&  -umJ <mpăratJ  eBi @inel  E#".;;E%;E&  PEE" #$%& Prea mare cinste! %u mi se cuvine!  E#".;;E%;E&  0CI asă modestiaI <ntr=un asemeni ceas E deplasată, totui!  PEE" #$%&  a9i=mi pu9in răgaBI 5=a9i @uimăcit!

  E#".;;E%;E&  uimacJ 5ăre9ul Pee$ -are=a gCicit al S3nului misterJ -are=i el nsuiJ  PEE" #$%&  ) eBi, aici e=aici!  >a, sunt eu nsumi, precum @ine Bici! (ar ceilal9i de=aici, de nu mă=nală ederea, sunt sări9i din ei a'ară!  E#".;;E%;E& Sări9i din eiI Eroare capitalăI %imeni de=aici nu i=aieit din piele! El nsui 3ecare=i, i 3ecare B@oară PrinB/nd v/nt @un istranic n v/ntrele! <ncCis ca=ntr=un @utoi n eul său, ospete=n el i searuncă=n CăuD Se=astupă cu al eului său cep 4i cetluiete doaga la @utoi! e jalea altuia, pe c/t pricep, %u pl/nge nimeni, 3er@em doar n noi, 4i suntem

noi, n g/nduri i n cuget, %oi nine suntem, din tălpi n cretetD 4i prinurmare, spre=a le 3=mpărat, E limpede, eti cel mai indicat!  PEE" #$%& 5ai @ine m=ar lua dracuI  E#".;;E%;E&  %=ai sto'ă de erouI  rice=nceput pe lume pare, desigur, nou! OEl nsui! ino=ncoace!rept pildă, dacă vrei, 0m să aleg acuma pe cel mai @un din ei!  (*nei 3guri sum@re!)

Page 80: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 80/119

  Ei, @ună Biua uCuI .a spune=ne tu nouă e ce ntotdeauna 9i ninge i 9i plouăJ  .  **

  -um a putea 3 alt'el, c/nd oamenii alei Pier unul după altul, ne=n9eleiJ  (-ătre Peer #nt!) &u eti străin! 0scultăI 0i răd@areJ  PEE" #$%&  (lnclinindu=se)  Sunt gata să te=ascult! **  ă=mi ascultareI Scapără spre est, n Bare, ărmurile mala@are!landeBii, portugCeBii, cultură=nsăm/n9ară, .nsă sunt, n astă=9ară,ătinai, mala@areBii! im@a lor e=amestecată! Ei, aBi, stăp/nesc limanul,ar, n vremea de=altădată, omn era urangutanul! 5/r/ia=n pădurea deasăSingur, ca la el acasă, 4i urla, str/m@/ndu=i gura, -um l=a Bămislit natura!

a, urla, urla n lege, -ăci era stăp/n i rege! .nsă Coardele străine nc/lcirăgraiul @ine! Patru veacuri ncCeiate %oaptea stăp/ni=n cetateD 4i aceste nop9i,se tie, in popoarele=n ro@ie! Strămoetile murmure 0mu9iră n pădure, 4i,'ără vor@irea treaBă, #/ndul nu se ntrupeaBă!  &oate rasele corcite, PortugCeBii, olandeBii =  %u mai spun, mala@areBii =  Sunt la 'el primejduite!  0m luptat să se=ntărească  im@a noastră strămoească, 4i, d/nd leului alt suFet, reptul amcerut la urlet, *rletul, care=i urBeală  <n produc9ia orală!

  ar truda mea s=a=ntors n cCin!  -red că pricepi de ce suspin!  5ul9umesc de ascultare!  %u cunoti vreun leacJ 4i careJ  PEE" #$%& (ncet, pentru sine)  Eti cu lupii mpreună: *rlă, deci, i tu la lună!  (-u glas tare!)  Prietene, tiu că=ntr=un loc Se aFă=n codrii din 5aroc specie demaimu9oi ipsi9i de c/ntec i cuv/nt! <ntre mala@areBi i voi E=asemuire N aaBic/nd N 4i=ar 3 un gest pilduitor Să vă muta9i n 9ara lor, /ndu=le=o m/năde=ajutor!

  **  5ul9umesc de ascultare! *rmeB s'atu=n gra@a mare!  (-u un gest plin de măre9ie!)  "espins de Est, n est purced, a cimpanBei să 3u aed!  (.ese!)  E#".;;E%;E&  Era sau nu el nsuiJ %u mă=ndoiesc de 'el!  Plin ocCi de eul său: el, numai el!

Page 81: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 81/119

  e sine nsui vor@ele=i sunt pline!  E nsui el n 'or9a de=a iB@ucni din sine!  ai să=9i arăt pe altul acum! Să veBi minunea!  4i ăsta, de aseară=i certat cu ra9iunea!

  (0dres/ndu=se unui 'elaC care poartă o mumie n circă!)  Ei, rege 0pisI -e 'aci prea=năl9ateJ  ;E0* ('urios, către Peer #nt)  Suntem eu regele 0pisJ  PEE" #$%&  (ascunB/ndu=se .n spatele doctorului)  ede9i, n aste toate  %u mă pricep prea @ineD a@ia=s aici de=un ceas! ar cred că da, c/nd judec după glas!  ;E0*  4i tu min9iI

  E#".;;E%;E&  Preamărite, @inevoi9i a spune -um 'use nt/mplarea!  ;E0*  e minuneI  (-ătre Peer #nt!) l veBi pe ăla din spinareJ "egele 0pis se numea!0cum l port ca pe=o mumie, S=a prăpădit, e mort sadea!  El piramidele durat=a 4i S3nul mare a săpatD -um Bice doctorul, cuturcii S=a răB@oit n lung i=n lat! Egiptul l=a slăvitD de=aceea, -a pe un Beu de=a pururi nou, 4i pe altarele din temple =a=n'ă9iat n cCip de @ou! -ă .o suntacel rege 0pis E clar, cum e a'ară BiD 4i dacă te=ndoieti o clipă, %umaidec/tvoi dovedi! "egele 0pis, la v/nare 5/nat de aprige nevoi, 4i co@or/nd din a

o clipă, S=a uurat pe=ogor, la noi! Păm/ntul, ngrăat de rege, -u gr/ne m=aCrănit! oveBi Sunt coarnele aFate=n cretet Pe care nsă nu le veBi! "ău e cănimenea puterea %u vrea să=mi preamărească! 0CI Sunt din născare @oul0pis ar oamenii mă cred 'elaC! e=ntreBăreti vreo scăpare ă=mi s'atulneprecupe9it: -um să c/tig asemănarea "egelui 0pis, preamăritJ  PEE" #$%&  ura9i, 5ărite, piramide 4i S3nul mare, n regatD -um Bice doctorul, cuturcii ă răB@oi9i n lung i=n lat  ;E0*  *or de Bis! ar păducCiosul ;elaC, sărman ntre sărmani, 0@ia i apărăcoli@a

  e oareci i de o@olani! #ăsete, omule, o cale 5ai lesnicioasă, spre=a putea S=ajung măritul rege 0pis Pe care=l port n c/rca mea!  PEE" #$%&  -e=ar 3, 5ărite, să te sp/nBuri, Să Baci ntr=un sicriu de pre9,esăv/rind asemuirea e=a pururi 9eapăn i măre9J  ;E0*  0a eI ia9a pe=o 'r/ngCieI &răiască treangulI -Ciar de=or 3 a nceput,mici di'eren9e -u vremea tiu că vor pieri!

Page 82: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 82/119

  XSe depărteaBă i ncepe să=i pregătească cele necesare pentrusp/nBurat!)  E#".;;E%;E&  omnule Peer, o personalitate! m cu metodă!

  PEE" #$%&  a! &ot ce poate!  <i v/ră g/tu=n treangI , oamne s3nteI <mi vine să lein! <mi ies dinminte!  E#".;;E%;E& stare trecătoare! Scapi repede de ea!  PEE" #$%&  ScapJ Scap spre ceJ Spre undeJ 5ă scuBiL ar am plecat!  #".;;%;E&  (oprindu=l) -e, eti ne@unJ  &tJ <  PEE" #$%&

  %u ncăL %e@un, BiciJ %u cumva! =(armă! 5inistrul ussein trece prinmul9ime!)  *SSE.% 5i s=a vestit un oaspete=mpărat!  (-ătre Peer #nt!) %=oi 3 cCiar dumneataJ PEE" #$%&  (@uimăcit)  0a se pare!  *SSE.% unI O%otele acestea ateaptă un răspuns!  PEE" #$%&  (smulg/ndu=i părul) ă=i drumul nainteI eparte am ajunsI  *SSE.%  %u vre9i să mă cinsti9i cu=o cu'undareJ

  (;ăc/nd o plecăciune ad/ncă!)  Eu sunt o peana!  PEE" #$%&  (nclin/ndu=se i mai adine) %u mă ndoiesc!  Eu sunt un pergament mpărătesc! Y86  *SSE.%  Povestea mea e scurtă! %=am noroc: &rec drept o nisiparni9ă, i eu sunttoc!  PEE" #$%&  Povestea mea e i mai scurtă! .ată: Sunt pagina mereu imaculată!  *SSE.%

  amenii, să priceapă la ce sunt @un, nu=i cCip! Pe 'oi, din mine=aruncă o@rumă de nisip!  PEE" #$%&  0m 'ost o carte dată unei 'emei n dar! %e@uni sau @uni N o simplăgreeală de tipar!  *SSE.%  #/ndi9i=vă la mine c/te ponoase trag: %icic/nd să nu m=ascută, capeana, un @riceagI

Page 83: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 83/119

  PEE" #$%& (sărind n sus) 9i dă prin g/nd ce=nseamnă să 3i un renJ0uBiI Să nu sim9i su@ copite păm/ntulI Să tot B@urBiI  *SSE.%  Sunt @ont din cale=a'ară! egra@ă, un cu9itI Se pră@uete lumea de nu

sunt ascu9itI  PEE" #$%&  0r 3 păcat de lume, pe care umneBeu 0 ntocmit=o @ine, trudindu=sedin greu!  -  E#".;;E%;E& Po'tim cu9itulI  \ 3  *SSE.% (n'ăc/ndu=l)  StranicI 5=ascut n toată gra@al 4i am să prind cernealăI  (<i taie @eregata!)  E#".;;E%;E& ('erindu=se)

  %u mproca degea@aI  inc9i=l1  PEE" #$%& (tot mai nelinitii)  *SSE.%  a! <ntocmai! 0a e: să mă 9ie! a, 9ine9i @ine tocul n m/năI reauC/rtiei  (-ade!)  S=a isprăvit! Post scriptum să nsemna9i mai josD O0 'ost c/ndva pe lumeun toc 'ără 'olos!  PEE" #$%&  (ame9it)

  -ine sunte9iJ Eu cine=sJ prete, &u, -el măre9 Sunt tot ce vrei: trol,turc, un păcătosL -eva se 'r/nge=n mineL <ndurareL  (Strigă!)  -um să te cCem, nu=mi mai aduc aminteIL 0jută=măIL &e=ndură=alsminti9ilor părinteI V   (<i pierde sim9irea!) Y88  E#".;;E%;E&  (cu o coroană de paie .n m/nă, sare i se aaBă călare pe el)  0CI -/tă măre9ieI lagoslovit de cer, El i=a ieit din sineI E rege=ncoronatI  (li apasă coroana pe cap i strigă!)

  &răiască=al eului mare=mpăratI  S-0;50%% (din cucă)  Es le@e CocC der grosse PeerI 1  0ctul   (.n 5area %ordului, aproape de coasta norvegiană, pe puntea uneicoră@ii! 0pus de soare! remea prevestete 'urtună! Peer #nt, @ătr/n v/n= jos cu părul i @ar@a sure, stă la pupă, pe dunetă=E m@răcat pe jumătatemarinărete, cu surtuc i ciBme cu car/m@i nal9i! ainele sunt vecCi i roase=

Page 84: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 84/119

@raBul, ars de v/nt, are o epresie aspră! -ăpitanul vasului stă la timonă!5arinari la pupă!)  PEE" #$%&  (reBem/ndu=i m/inile de @alustrada pun9ii i privind spre 9ărm)

  -ăruntul alling i=a=m@răcat cojocul! .ată=l cum se 'ălete=n amurgulro ca ;rate=său >HQle!  W % spate, parcă de st/nci -u 9ur9uri verBi pe sarica=i de gCea9ă=avinapare=n Bare o gingaă 'ecioară  1 &răiască marele PeerI (germ!)  4i=n văluri de in, al@e, Băpada o=n'ăoară! ar ce să mai vor@escISunte9i asemeni Precum vă tiu, prieteni: sure cremeni!  -+P.&0%*  (strigă) oi marinari la c/rmăI ;anaru=aprinde9i gra@nic l  PEE" #$%& Se nte9ete v/ntul!  -+P.&0%*

  a noapte=avem 'urtună!  PEE" #$%& e=aici se vede "ondeJ  -+P.&0%*  %u, c/tui de pu9in! ;onne i=ascunde 'a9a mereu, ca un Bă@ranic  PEE" #$%&  ar l/CoJ  -+P.&0%*  %u, nici el! Pe vreme @ună, Se vede #aldCopigg, de pe catarg!  PEE" #$%& ar /rteig unde=iJ  -+P.&0%*  (arăt/ndu=i)

  -olo, către al Bării larg!  PEE" #$%& 0a, deciI  -+P.&0%* ăd că locul nu vi=i de loc străin!  PEE" #$%&  -/nd am plecat din 9ară, trecui pe=aici! Se tie: Pe 'und răm/ne Ba9ulc/nd sor@i paCarul plin!  (Scuipă i privete coasta!)  0colo, după creasta de steiuri, al@ăstrie, .n negrele g/tlejuri de văgăuniadinei, .ntre r/poase 9ărmuri i prăvălite st/nci N 4i=acolo trăiesc oameni!  (1ntore/ndu=se spre căpitan!)  Se=nal9ă, ici, colea, a mari distan9e=o casă n 9ara astaL

  -+P.&0%*  a, Sălauri risipite de oameni nevoiai!  PEE" #$%& .n Bori suntem acoloJ  -+P.&0%*  %ădăjduiesc! oar dacă %=o să ne 3e noaptea i @eBna ei vrăjmai!  PEE" #$%& Spre=apus se=ndeasă norii!  -+P.&0%*  0sa el

Page 85: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 85/119

  PEE" #$%&  Stai oleacăI  Să=mi spui c/nd tragi la mal! -ăci am de g/nd Să=i miluesc, cu @ani, pemarinari! Să nu ui9iI

  -+P.&0%* 5ul9umiriI  PEE" #$%&  %u sume mari!  5inele de=aur le=am pierdut pe r/nd! %orocul i cu mine suntem cam lacu9ite! i=am dat ceva=n păstrare! 0t/ta, pasămite, 5i=a mai rămas! "estul s=adus la dracuR!  -+P.&0%*  estul să vă respecte tot săracuR e pe meleagul ăsta!  PEE" #$%&  %=am rude! 0adar, %=o să=l atepte nimeni pe cel plecat Coinar! Scăpaide=ngCesuială i m@r/nceli, pe cCei!

  -+P.&0%* ine 'urtunaI  PEE" #$%&  acă vreunul dintre ei  E prea lipsit, să=mi spui, căci deocamdată Să tii că n=am nevoie de@ani!  -+P.&0%*  Prea @ine! .ată *n gest 'rumos! 5ai to9i au stare proastă!  5ai to9i au casă grea: copii, nevastăL  4i cu sim@ria nu se=ajung de loc!  -/nd le=o cădea pe cap aa noroc, 0u să vă nal9e=n slavă, ca pe unumneBeu!

  PEE" #$%&  ?ici că au prunci, neveste i d=asta o duc greuJ Sunt nsura9iJ  -+P.&0%*  Păi, care din ei nu=i nsuratJ ar @ucătarul trage, rău, targa pe uscat! <iFăm/nBesc copiii i nimănui nu=i pasăL  PEE" #$%&  Sunt nsura9iI .=ateaptă, deci, cineva acasă -u dor i @ucurie! -e 'el de@ucurieJ  -+P.&0%* e oameni nevoiaiL  PEE" #$%&  4i ce=o să 3e -/nd s=or aFa=mpreunăJ

  -+P.&0%*  %evasta, de m/ncare &ot ce=i mai @un aduceL  PEE" #$%&  4i=aprinde=o luminareL  -+P.&0%*  a, două cCiar! 4i umple paCarul cu racCiuL YTM  PEE" #$%&:

Page 86: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 86/119

  4i stau la căldurică! E 'oc n so@ă! 4tiu! -opiii=n jur 'ac larmă! E=at/tagălăgie -ă nu se mai aude ce spun! 4i @ucurie ?ici că se cCeamă astaJ  -+P.&0%*  e marinari sărmaniZ 4i g/ndul dumitale de=a=i ajuta cu @ani E=o

@inecuv/ntareL  PEE" #$%&  (iB@ind cu pumnul n @alustradă)  -e, creBi că m=am 9icnitJ Să le deert n palme avutu=agonisit oar casă=i simtă p/ntecul sătulJ -a să adun avere, am pătimit destul! Pe @ietulPeer #nt nimeni nu=l va primi pe cCei!  -+P.&0%* Sunt @anii dumitale i 'aci cu ei ce vrei!  PEE" #$%&  Sunt @anii mei, aa e! Să n=am ncurcăturăI Să=mi 'aci, deci, socotealac/nd om ajunge=n port!  in Panama, @iletul i speBe de transport! -eva racCiu la oameni! 5ai

mult nici o lăscaie! e nu mi=oi 9ine vor@a, dă=mi una peste gură!  -+P.&0%*  ă datoreB cCitan9a! 0t/t! %u i=o @ătaie! .erta9i=mă! 0m trea@ă! ;urtunanu se=ndură!  (Se ndreaptă spre puntea superioarăl a coră@iei!  S=a ntunecat! Se aprind luminile n ca@ine! ula mării cretef-ea9ă inori grei!)  PEE" #$%&  Să ai acasă=o droaie de copii, Să=9i sară=n jur, c/nd te ntorci, Bglo@ii, Sătii că cineva te are=n g/nd  -/nd pleciL a mine nimeni nu s=a g/ndit, nicic/nd!

  4i luminăriL e 'ac eu 'elul, lasăI  e dau să @ea p/n=or cădea su@ masă!  Pe 9ărm n=ajunge nimeni, din dracii ătia, treaB!  Să=i suduie nevasta, ca omul la necaB, Să=i @lesteme copiii, să nu tiece=ngaimă, Să dea cu pumnu=n masă, să răsp/ndeascăspaimă! R ;emeile, cupruncii t/r/, s=o ia la goană *rl/ndL e stric eu cCe'ul! ;ac pomanăI  (-ora@ia se nclină 'oarte tareD Peer se poticnete i e gata să=i piardăecCili@rul!)  S=a clătinat, nu glumăI Ei, drăcieI &rudete marea asta parc=ar primisim@rie! %u s=a scCim@at nimica: tot nordu=i călăuB, 4i valul mării=acelai:potrivnic i ursuB!

  (0scult/nd!) -e strigăt 'u acestaJ  50".%0"* E -0"&  (la pupă)  as s'ăr/mat, su@ v/ntI  -+P.&0%*  (n mijlocul pun9ii, comand/nd) -u v/ntul nainteI Proptete c/rma@ineI  &.5%.E"* Sunt oameni pe epavă, cumvaJ

Page 87: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 87/119

  50".%0"* E -0"&  &rei parcă sunt!  PE" #$%& a9i drumul @ărcii=n apă!  -+P.&0%*

  E u@redă! %u 9ine!  (Se ndreaptă spre proră!)  PEE" #$%& Să nu=9i vină a credeI  (-/torva, din ecCipaj!)  *da9i=vă un picI Scăpa9i=iI Sunte9i oameniI  4E;* E E-.P0>  %u=i de 'ăcut nimici E prea tur@ată marea!  PEE" #$%&  Strigă iarI  4i v/ntul urlăI ;rate @ucătar, %u vrei să=ncerciJ PlătescI  *-+&0"*

  -eJ %u 9i=e @ineJ %ici pentru douăBeci lire sterlineI  PEE" #$%&  -retini sunte9iJ a c/iniI %ici nu vă pasă -ă=s i ei oameni! -ă=iateaptă acasă %evasta i copiii!  4E;* E E-.P0>  S=atepte mult i @ine! YT6 l  -+P.&0%* alul dă gata vasulI  &.5%.E"*  <ncepe să se=nclineI  PEE" #$%& ă place, nuJ  4E;* E E-.P0>

  eseară, căpitane, or 3 mai mult pe lume, trei vădane!  (;urtuna crete! Peer #nt se ndreaptă spre pupă!)  PEE" #$%&  &icăloită=i lumeaI E oare cu putin9ăJ  S=a dus i omenia i @ruma de credin9ă!  ;ac un pospai de @ine i=apoi o iau la 'ugăI  %u se mai tem de omnul i nu mai cred n rugă!  Pe noapte i 'urtună=i primejdie! Părinte, %=au cuteBat să=i punăniciunul via9a=n joc!  %etre@nicii, g/ndesc că=i mai cuminte  Să=i vadă de=ale lor! ar eu, de loc

  %u=s vinovat! %=am pregetat o clipă  Să le plătesc, să 'ac de @ani risipă!  ar ce 'olosJ -um Bice i una din Bicale: OE cugetul curat o pernămoale!  3, dar pe uscat, nu pe ocean!  -/nd marea=i răsculată, nu 'ace nici un @an, -Ciar dacă te deose@etide gloată, -ăci pe ocean, tu nsu9i nu po9i 3 niciodată!  &e=amesteci cu mieii: matroB i @ucătarD

Page 88: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 88/119

  4i c/nd le sună ceasul, porneti la măcelar  -u turma=ntreagă, nu te tie nime, 4i nimeni nu te smulge din m/ravamul9ime!  &e duci pe copcă, nimeni nu te=ntrea@ă!

  #reeala e c=am 'ost eu prea de trea@ă!  e=asta trăsei ponoase 'ără număr! 0 ti eu cum s=o=ntorc de=a 3 mait/năr! a, Rmi=ar c/nta n strunăL &/rBiunu=i nici acum! Se va Bvoni că Peer#nt se=ntoarce de la drum ogat i plin de 'ală! 0verea ce=am avut reau s=orăscumpăr, apoi voi năl9a=n 9inut 5/ndre9e de castel, mai mare dragul! arnu vreau nimenea să=mi treacă pragul! Să stea, milogi, cu cumă=n m/ini, lapoartă! a, n=au dec/t să=i pl/ngă trista soartă! %=am să le dau un s'an9 să=ivăd crăp/nd 4i=o să le intre @ine=n cap un g/nd: -=aa cum sunt, sunt ncă detemut!  -++&"* S&"+.%  (răsare, din ntuneric, n 'a9a lui Peer #nt i .. salută prietenos)

  ună searaI  PEE" #$%& 0, @ună searaI %u v=am văBut p/nă acumI  -++&"* Eu sunt, dacă=mi permite9i, tovarăul de drumj  PEE" #$%& 0aI -redeam că=s singur pe punte pasager!  -++&"* =a9i nelat! E limpede=acum, sper!  PEE" #$%&  E de mirare, nsă, c=a@ia n astă=seară ă nt/lnesc!  ;  -++&"*  Eu Biua nu um@lu pe a'ară!  PEE" #$%& Sunte9i @olnavJ 0l@ ca un sloi de gCea9ăI

  -++&"* a=s tea'ăr tun! 0a sunt eu la 'a9ă!  PEE" #$%& ;urtuna se=nte9ete!  -++&"*  a! Slavă -elui mare!  PEE" #$%&  -um slavăJ  -++&"*  %umai valuri cit casa p/nă=n BareL <mi lasă gura apăI Păi nu=i aaJ%ăpasta a scu'unda coră@ii destule=n noaptea astaI 4i leuri! -/te leuri vor3 pe 9ărmI #rămeBiI  PEE" #$%& ;erească omnulI

  -++&"*  Spune=mi: 9i s=a=nt/mplat să veBi *n sp/nBurat sau poate un necat,cCip C/dJ  PEE" #$%& -urată ne@unieI  M V ! .@sen, &eatru, voi! .  -++&"*  a! eurile rrd!

Page 89: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 89/119

  ar r/d n silă, mutra li se scCim@ă! "/d, cei mai mul9i, muc/ndu=se delim@ă!  PEE" #$%& Să piei din ocCii meiI  -++&"*

  ntre@areI  Să Bicem că o st/ncă n 'a9ă ne răsare 4i vasul se scu'undăL  PEE" #$%&  E cu putin9ă, creBiJ  -++&"*  a ntre@area asta nu tiu ce să=9i răspundL Eu scap i dumneatale teprăvăleti la 'undL  PEE" #$%& 0CI aliverneI  -++&"*:  &otui se=nt/mplă=ades, pe apă! 4i=atunci c/nd eti cu un picior ngroapă, Eti mai milosL -=aa e 3rea noastră!

  PEE" #$%& (@ăg/nd mina n @uBunar)  rei @aniJ  -++&"*  %u! ărui9i=mi cadavrul dumneavoastră! <mi e de=ajuns! -e Bice9iJ  PEE" #$%& %uI 0sta=i prea de totI  -++&"*  Spre @inele tiin9ei! 09i n9eles, socot! -adavru, st/rvul numaiL  PEE" #$%&  PieiI 5are idiot!  -++&"*  #/ndete=teI %u=i lucru de=aruncat!

  &e vede=o lume=ntreagă tăiat i disecat!  Eu caut sediul viselorD de=aceea  &e tai atent i critic, sper/nd să aFu cCeiaL]  PEE" #$%&  ai, cară=teI  -++&"*D 0scultă: odată necatL  PEE" #$%&  &aci, piaBă reaI ;urtuna s=a mai ncr/ncenat! rei să=nte9eti prăpădulJ;urtună i potopI 4i marea se tot umFă parcă=ar avea drept scop e vii să ne ngCită! 4i dumneata co@etiL  -++&"*

  %u=i vreme de palavre i poveti!  -ur/nd se vor petrece scCim@ări cum nu g/ndeti!  (Salut/nd prietenos!)  %e nt/lnim la 'und, n apa rece, Sau poate mai=nainte! 4i p/nă=atunci 9i treceL  (.ntră n ca@ină!)  PE" #$%&

Page 90: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 90/119

  Sinitri sunt savan9ii! %elegiui9i! 0tei! (-ătre e'ul de ecCipaj, care treceprin 'a9a lui!)  Prietene, o vor@ă! "ăspunde=mi, dacă vrei, -ine=i trăsnitul ăla de=i BicepasagerJ

  4E;* E E-.P0> Eu tiu că sunte9i singurulI  PEE" #$%&  5isterI  Se=ncurcă trea@a!  (-ătre mus, care iese din ca@ină!)  0cuma n ca@inăJ  -ine s=a strecurat, răspunde, 5*S*  #/inele de pe punteI  (<i vede de drum!) 50".%0"* E -0"&  (strigă)  Păm/nt n 'a9ăI

  PEE" #$%&  -u'ărulI egra@ăI 0duce9i=l pe punteI  4E;* E E-.P0>  0vem noi altă trea@ăI  PEE" #$%&  Ei, Feacuri, căpitaneI #lumete omulI ar ;ii sigur că=l ajut pe @ucătar!  -+P.&0%* S=a 'r/nt catargulI  &.5%.E"*  ela se rupe de par/măI  4E;* E E-.P0> (strigă)  Prora cedeaBăI

  -+P.&0%* asul se s'ăr/mă!  (-ora@ia trosnete i se nclină! armă, nvălmăeală!)  (/ngă 9ărm, printre reci'e i st/nci! -ora@ia se scu'undă! Prin cea9ă seBărete o luntre cu doi oameni! *n val o iB@ete, o umple i o răstoarnă! Seaude un 9ipăt! *n răstimp de tăcere! 0poi se Bărete 'undul luntrei ieind lasupra'a9ă i, alături, răsărind din valuri, capul lui Peer #nt!)  PEE" #$%&  luntreI 0jutorI PierL Pier n CăuI , oamne, m/ntuiete=9i ro@ul tăuI  (Se aga9ă de @arcă!)  *-+&0"* (plutind de cealaltă parte a @ărcii)  , oamne!

  W %dură=te de pruncii meiI 0jută=mă să mă ntorc la eiI  (Se aga9ă i el de @arcă!) .a m/naI  *-+&0"* .a=o tuI  PEE" #$%&  auI  *-+&0"*  PEE" #$%&  au i eul

Page 91: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 91/119

  &e @at i te arunc ca pe=un pietroiI  ă drumulI untrea=ntoarsă nu poate duce doiI  *-+&0"* 0sta tiu euI ă drumulI  PEE" #$%&

  &e=arunc n apăI  *-+&0"*  (Se luptă! ucătarului i scapă o mină! Se aga9ă, str/ns, cu cealaltă!)  #reuI  >os la@aI  PEE" #$%&  *-+&0"*  ;ie=9i milă i cru9ă=măL oar tii -ă mă ateaptă=acasă o droaie decopii!  PEE" #$%&  Eu tre@uie să scap cu via9a=nt/i, -ă nu am nici copii, nici căpăt/i!

  *-+&0"* ă drumulI 0i trăit destulI Sunt t/nărI  PEE" #$%& ai, cară=teI 5i=at/rni prea greu de umăr!  *-+&0"* ndură=te, că las n urmă jaleL  %u pl/nge nimeni după dumneatale!  (Scoate un 9ipăt i i dă drumul!) 5ă=necI  PEE" #$%&  (l prinde)  a te mai 9in! Poate=i 3 vr/nd Să Bici un O&atăl nostruJ  *-+&0"*  'I 5i=a pierit din g/ndl ăd negru nainteI  PEE" #$%&

  ?i, n 'ugăI  *-+&0"* ăL ă=ne nouăL  PE" #$%&  -u 'r/nturi de rugă %u 'aci nimic! ?i, 'rate @ucătarI  *-+&0"* ăL ă=ne nouă p/inea noastrăL  PEE" #$%&  .arJ 0i 'ost, se vede, i @rutar pu9inL  (i dă drumul!)  *-+&0"*  (scu'und/ndu=se) ăL ă=ne=o nouă astăBiL  (Se neacă!)

  PEE" #$%&  EiI 0minI 0i 'ost i iar eti tu, n siguran9ăI  (ncalecă @arca!)  *nde e via9ă, este i speran9ă!  -++&"* S&"+.%  (agă9/ndu=se de @arcă) ?ic: @ună diminea9aI  PEE" #$%&  I

Page 92: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 92/119

  -++&"*  0uBii strig/nd!  Ei, ai văButJ %e=am nt/lnit cur/nd! Se=adeverete ce spuneamL  PEE" #$%&

  >os la@aI 0@ia=i loc pentru mine, aici!  -++&"*  &e temi degea@aI 0m să not doar cu piciorul st/ng! Plutesc pe apănumai dacă str/ng in degete i prind doar crăpăturaL ar să nu uitL-adavrulL  PEE" #$%&  &acă=9i guraI  -++&"* e alt'el, cred că jocul e 'ăcut!  PEE" #$%& &aciI &aci o datăI  -++&"*  ine! 0m tăcut!

  (&ăcere!)  PEE" #$%& 0i spus cevaJ  -++&"*  a nu! &ac! <9i 'ae placul!  PE" #$%&  .a spune, ce doretiJ &e joci de=a draculJ  -++&"*  0tept 1  PE" #$%& <mi pierd ră@dareaI -ine etiJ  -++&"*  (incn/nd din cap) Sunt sluga dumitaleI

  PE" #$%&  Poate atep9i porunciJ  -++&"*  %u=9i vine=n minte nimeni să mă asemuietiJ .a uită=te mai @ineI  PE" #$%&  -u diavolul, atunciI  -++&"* (cu glas scăBut)  <n via9a ta, c/nd @eBna e deplină, %=aprinBi, să scapi de spaime, oluminăJ  PEE" #$%& ncepi, aadar, să te dai de gol! umina te trimite aiceaJEti un solJ

  -++&"*  e două ori pe an, nu luat=ai seama acă te=ncearcă B@uciumul iteamaJ  PEE" #$%&  Primejdia te nspăim/ntă=ades! ar vor@ele=9i au du@lu n9eles!  -++&"*  4i nu 9i s=a=nt/mplat, cu mintea treaBă, Să 9i se scCim@e @iruin9ă=ngroaBăJ

Page 93: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 93/119

  PE" #$%& (privindu=l)  ăd că=mi descCiBi o uă, i=a 3 un mare prost Să nu merg nainte!-/nd n=ai un adăpost, 4i marea=9i cere capul, desigur, n=are rost Să tetocmeti, căci nu ai de ales!

  -++&"*  Poate iB@/nda e mai lesnicioasă -/nd stai la vatră, linitit, acasăJ  PEE" #$%&  -iudate vor@e sco9i din gură, dragă! <mi pare mie, sau eti pus pe agăJ  -++&"*  Eu vin de=acolo unde, la 'el e de măre9 4i Patosul i "/sul N i au acelaipre9!  PEE" #$%&  &oate la vremea lor! Stă scris, 3rete: %u pentru to9i aceeai măsură se@rodete!  -++&"*

  5ul9imile ce dorm n spuBa urnii! %u poartă=n 3ecare Bi coturnii!  PEE" #$%&  Piei, arătareI u=teI 4i totui, ajutorI reau să ajung la 9ărm! %u vreausă morI  -++&"*  R ;ii 'ără grijă: moartea n=are loc!  %u mori c/nd actul cinci e la mijloc!  (unecă i dispare!)  PEE" #$%&  EiI 0m scăpat de el N i mai eistI -e om plictisitorI *n moralist!  (-imitirul unui sat aeBat sus, n munte! -ortegiu mortuar! *n preot i

popor! -/ntarea psalmilor e pe s'/rite! Peer #nt trece pe drum prin 'a9alor!)  PEE" #$%&  (oprindu=se n poartă)  *n consătean! Se=ntoarce trupu=n glie! %u=s eu acela! oamne, slavă9ieI  (.ntră!)  P"E&* R (vor@ete *ngă groapă)  0cum, c/nd duCu=i sus, la >udecată, 4i pul@erea=i păstaie goală, cată,.u@i9ii mei, să spunem un cuv/nt e cel călătorit de pe păm/nt! ogat n=a'ost i nici prea 3roscos! -u glasul stins, mol/u i cam 'ricos, %u se @ăga n

suFet nimănui!  e=o parte sta, i=n casa omnului  Se 'uria s3os, a@ia=ndrăBnea  Să=i aFe loc n strană, undeva!  in #ud@randsdal c/nd a venit aici  Era FăcăuD i dacă pe potici li nt/lneai, din nt/mplare cCiar, edeai că=i 9ine dreaptă=n @uBunar!  -u dreaptă=n @uBunar l=am pomenit

Page 94: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 94/119

  4i=n mintea noastră aa s=a=ntipărit!  0 'ost mereu, p/n=a urcat la cer, nstrăinat de oameni i stingCer!  &recea pe uli9ă cu mers greoi  4i legănat, 'erindu=se de noi!

  ar to9i tiau că patru dete doar  0vea la dreapta=ascunsă=n @uBunar!  enise=n unde N 9in minte=acei Bori =  -omisia de recrutat 'eciori!  Era răB@oi! 4i 9ara, din prăpăd, &o9i ne sileam s=o scoatem! Parcă=i văd:  a masă, căpitanul, aeBat, e pristavi i sergen9i nconjurat, ua=ncercetare i scria pe r/nd  ;lăcăii pentru oaste! .n cur/nd, daia se umplu i larmă, cCiu  e=a'ară răB@ătea! <ntr=un t/rBiu, .ntră, strigat 3ind, un nevoia, 0l@cum e neauaD i, 'ăc/nd doi pai, Se=apropie de masă! 5/na dreaptă  egată=n c/rpe! -ăpitanu=ateaptă

  "ăspuns la ntre@are! El ngaimă  -eva=nc/lcit i, tremur/nd de spaimă, .storisete, poticnit i t/mp, -ăi=a tăiat, cu secera, la c/mp, *n deget! 0mu9iră to9i! in gură  Str/m@ară unii, sau din ocCi 'ăcură!  Privirile, ca grindina n munte, oveau n el de pretutindeni, crunte!  Se scoală căpitanul, 'oc i pară, Scuipă sc/r@it i=i strigă: O.ei a'arăI  ;lăcăul a plecat dar, p/n=la poartă, Priviri pedepsitoare ce nu iartă, S=au mpl/ntat n el ca nite suli9i! Z  ?@ugCind=o=apoi, n'ricoat, pe uli9i, 0 luat=o către munte! S=a tot dus,Prin groCoti i cioturi, p/nă sus, *nde=i avea @ordeiul! ameni @uniI  0 co@or/t, după vreo ase luni, -u maică=sa, un prunc i o muiere, 4i pe

păm/ntul sterp, 'ără putere, nvecinat cu om, s=a aciuat!  upă o vreme=apoi s=a cununat  4i casă i=a durat, muncind, nu agă, -ă pe colnic tot locul e p/rloagăR!  <n strană sta, cum ti9i, cu dreapta=ascunsăD  -u cele nouă dete trudea acasă, nsă, 5ai mult dec/t, cu Bece, al9iplugari!  ar ntr=o primăvară ape mari  S=au revărsat i=a@ia scăpară, goi!  S=au njugat la muncă iar, i=apoi  Spre toamnă se=năl9a 'uior de 'um  in casa lor, la adăpost acum

  e revărsări, nu nsă de Băpadă!  upă doi ani, căBu BăpeBii pradă! \R  ar nu s=a dat nvins! &/r/=grăpi  0 cură9at ogorul de pietriD  .ar p/n=să vină gerul cel a@ra, Pentru a treia oară=avea săla!  &rei 3i avea, trei sprinteni Făcăuai!  ar coala nu era la doi=trei pai, 4i p/nă=n sat, erai silit să treci  Pe @uBe de prăpăstii, pe poteci

Page 95: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 95/119

  <nguste, de Băpadă, prin năme9i!  El ce=a 'ăcutJ Pe ăl dintre @ăie9i  -are era mai mare, doar pe el, l slo@oBea să um@le singurel, 4i coarda=iarunca numai atunci

  -/nd co@ora prin r/pe prea adinei!  Pe ceilal9i doi: pe pr/slea i=al meBin, li lua=n spinare! 0=ndurat ăst cCin  0n după an, p/nă=au crescut Făcăi!  enise r/ndul lor! ;eciorii, rai  a suFet i cu @ani la @uBunar, e tatăl lor n=au mai avut Ca@ar! mmărginit la minte, nu vedea ec/t pe cei din jurul lui, i=aa, -uvintele carene merg la suFet . se păreau ca=ndepărtatul clincCet e Burgălăi, tot ce=i mais'/nt n via9ă ară i neam N el le Bărea ca=n cea9ă, nsă era om Carnic ismerit, Păea pe uli9i ca un os/ndit in Biua concentrării, rou=aprins, -um/na dreaptă=ascunsă, dinadins! #reit=a 'a9ă de=ale 9ării legiJ Se poateI arse cade să=n9elegi -ă mai presus de legi, n 3ecare K Se aFă, undeva, o

scăpărare, -um scapără n #litterdind, n Bori, nalte piscuri, nvelite=n nori!isericii i Statului, le=a 'ost -opac neroditor i 'ără rostD ar colo sus, pe9arina de piatră, *nde trudea pentru ai lui, la vatră, 0colo era mare, era el,D  El nsui! ?ămislit pentru=acest 9el Părea să 3e, pe acest păm/nt, 4iniciodată nu s=a dat n'r/nt! ;ie=9i uoară, deci, 9arina, 9ie, sta căBut n luptapentru glieI %u judecăm, noi, păm/nteana 'aptă, -i omnul, sus, la >udecatadreaptă! S'/rind, eu cred, ndurerat norod, -ă stă n 'a9a ui ca un scCilod!  (%orodul se risipete! Peer #nt răm/ne singur!)  PEE" #$%&  0a cretinătate, da, mai BicI: %=a dat pe 'a9ă numai ce=a 'ost ră, u!eBvăluit=a, n cuv/ntul său, \D

  -ă po9i să 3i tu nsu9i!  W 5are, mic N 4i că n drum nu=9i poate sta nimicv  (Privind .n groapă!)  %u=i ăl de s=a ciuntit cu o secure  -/nd do@oram copacii n pădureJ  %u tiu de=i el sau nu! ar seama @ag  -ă, de n=a sta plecat peste toiag, Pe mine=a crede că m=a dusnorodul, -ă popa mie mi=a citit proCodul, 4i omelia pentru mine=a 'ost!  un o@iceiul cretinesc: cu rost  Să=9i pomenească via9a=n Biua c/nd  &e @agă pe vecie n păm/nt, 4i mult a vrea ca popa ăsta vrednic, El să=

mi rostească ultimul pomelnic!  ar p/nă m=o lăsa groparu=n groapă, Pe g/rlă=o să mai curgă multăapă!  -ă doar stă scris: O&ot @inele=i spre @ine!  4i: O&impul se=ngrijete, el, de tine!  5ai scrie=apoi: O%u=9i t/rgui morm/nt!  isericii să=i dăm, deci, creBăm/nt!

Page 96: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 96/119

  %u prea le luam n seamă, mai nainte, ar te m/ng/ie=asemeneacuvinte!  J .=asupra ta putere au, de lege! %tr=adevăr: O-e semeni vei culege! Să3i tu nsu9i, colo i aici, n lucrurile mari i=n cele mici, Să le iu@eti pe toate

deopotrivă, 4i cCiar de nu e soarta milostivă, -redin9a ta nicic/nd să n=odeBici! R 4i=acum: acasăI e=o 3 drumu=ngust, 4i din @atjocură de=o 3 să gust,ătr/nul Peer #nt merge, neclintit, Pe drumul lui: sărac, nsă cinstitL  (.ese!)  (*n d/m@, l/ngă un r/u secat! ingă al@ia seacă, o moară pră@uităp/nă la temelie! >ur mprejur, pustietate! 5ai sus, pe coasta muntelui, sevede o gospodărie cuprinsă! .n ogradă, lucrurile sunt scoase la meBat!5ul9imea str/nsă=n ogradă @ea i 'ace larmă! Peer #nt stă jos, pe unmorman de pietre, l/ngă moara părăsită!)  PEE" #$%&  rincotro ai lua=o, deose@ire nu eD <ncolo sau ncoace, aceeai cărărue!

 &impul a măcinat mal i puCoi! ai N Bicea og N dă=i drumul, vedem noi!  5* <% 0.%E -E"%.&E &otu=i amestecat i risipit!  (?ărindu=l pe Peer #nt!) 0, un străin pe=aiceaI un venitI  PEE" #$%&  E veselie mare! un găsitI oteB sau nuntăJ  5* <% 0.%E -E"%.&E  PraBnic, mai cur/ndL  "od din mireasă viermi de păm/nt!  PEE" #$%& 4i viermii ătilal9i prin @oar'e rod!  5* <% 0.%E -E"%.&E -/ntecul de=altădată e proCod!  PEE" #$%&

  &oate s'/resc aa i toate=s vecCi!  +st c/nt, de prunc, mi răsuna=n urecCi!  *% ;+-+* E *+?E-. E 0%.! (cu un polonic n mină!)  Privi9i ce giuvaier am luat! Peer #nt &opea n ăsta nasturii de=argint!  0& ;+-+* ădui pe punga asta un @an!  0 &"E.E0  un mutiriuI Eu am plătit jumate pe=un sac de cCirigiu!  PEE" #$%& Peer #ntJ -ine=i acelaJ  5* -* 0.%E -E"%.&E  Pe c/t tiu, -u potcovarul 0slaQ i moarta se=nrudea!  5* <% 0.%E S*"E Pe mine m=ai uitatI &e=ai m@ătatI

  5* <% 0.%E -E"%.&E &u ui9i c=a 'ost o ură=ncuiată la aegstadI  5* .% 0.%E S*"E 0devăratI &u nsă nu te=ai sc/r@it de ea!  5* <% 0.%E -E"%.&E -u moartea, veBi că nu i=a mers nici ei!  5* <% 0.%E S*"E -umnate, Cai să @em cevaI -e @eiJ 616  5* .% 0.%E -E"%.&E -umnat 9i=e dracuI &e=ai tr/FitI  5* <% 0.%E S*"E  ProstiiI  S/ngele nu=i prea limpede=n copii! -u Peer #nt rudă po9i oric/nd să 3i!

Page 97: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 97/119

  (.es am/ndoi!)  PEE" #$%&  (ncet) RD \!D  ădui de cunotin9e!

  *% ;+-+* (strig/nd după omul n Caine cernite)  0scultă, 0slaQI acă 5ai @ei, vine mămuca din groapă i te=n'acă!  PEE" #$%& (ridic/ndu=se)  S'atu=agronomului aici nu 9ine: O"/mă ad/nc ca să=9i miroasă @ine, *%;+-+*  (cu o @lană de urs)  .acătă i motanul din ovreI Pielea doar! -u ea v/nat=a trolul nnoaptea de -răciun!  0& ;+-+*  +sta e renul m/ndru, ce=i 'use armăsar  -/nd Peer #nt peste #jendin B@ura ca un ne@un!

  0 &"E.E0  5ăi 0slaQI *ite @arosulI ino=ncoaceI -u el l=ai scos pe diavol dingăoace!  *% +&"l%  (cu m/inile goale)  5ads 5oen, uite clopul ce nevăBut te 'aceI -u el Peer #nt i .ngrid nB@or s=au av/ntat!  PEE" #$%&  "acCiu, @ăie9iI e=acuma=s@ătr/n i eu i=a vrea Să scot niscai@ulendre la meBat!  *% ;+-+* -e=ai de v/nBareJ

  PEE" #$%&  0păi, un castel .n mun9ii "onde, sus! -astel sadea!  ;+-+* Eu dau un @um@!  PEE" #$%&  Eu cer un păCărel, -=ar 3 de r/s, alt'elL  0&*  Posna uncCiaI (umea se str/nge n jurul lui!)  PEE" #$%&  (strig/nd) Scot murgul la v/nBare N cine=l iaJ  *%* .% 5*.5E ar unde=iJ  PEE" #$%&

  ăt, spre Soarele=apuneI ăiete, calul ăsta nărăva, ei=i @ătr/n,gonete mai diCai ec/t min9ea Peer #nt!  #0S*".  0lt, ce mai aiJ  PEE" #$%&  0ur i @oar'eI -e=a putut s=adune *n om ca mine! 5ar'ă de la 'oc! dau n pierdere! anii pe loc!  *% ;+-+*

Page 98: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 98/119

  4i altcevaJ  PEE" #$%&  rept ac de păr, un vis espre o carte=n cătărămi!  -u viseleI

  ;+-+*  PEE" #$%&  S=a Bis  4i cu al meu regatI <l scot, cu toată pompa la meBat!  ;+-+* inBi i coroanaJ  PEE" #$%&  a! in paie 3ne! ricine=o pune, o să=i vină @ine!  eiI ar mai am un ou umplut cu aer! @ar@ă de pro'et! 4i surul caer,0l părului de om @ătr/n! Pe toate e dau pe loc acelui care poate Să miarate=n munte, spre cătun, St/lpul pe care scrie: rumul @unI  >0%0"5*

  (care tocmai sosise)  &e por9i aa, că n=ar 3 de mirare Să Baci, m/ine=poim/ine=n ncCisoare!  PEE" #$%& (sco9/ndu=i pălăria)  H 3I ar Peer #rit cine=i, de=i auBii pe uniiJ  >0%0"5* *n mincinos cum altul nu=i su@ soare!  PEE" #$%& *n mincinosJ  >0%0"5*  . a, regele minciunii!  1 se părea că=i 'apta lui, anume, &ot ce=i mai m/ndru i 'rumos n lume!  ar aBi am tre@uiri! %u=mi arde de glume!  (.ese!)

  PEE" #$%& 4i unde=i omul ăsta năBdrăvanJ  *% +&"l%  0păi s=a pri@egit peste ocean!  e multă vreme s=a r/nit de turmă!  0 dus=o rău pe=acolo, s=a le'terit de @ani! =au agă9at n treang acuL5ul9i ani!  PEE" #$%&  =au sp/nBuratJ .a uiteI Eu aFu=a@ia acumI ar Peer #nt, răposatul, sătii că p/n=la urmă 0 mers, nea@ătut, pe=acelai drumL  ("/de!) Ei, @un rămas i mul9umesc din suFet!  (;ace c/9iva pai, dar se răBg/ndete! Se oprete=n loc!)

  ;lăcăi voioi i 'ete, drept răsplată re9i s=auBi9i un @asm de altădatăJ  4tii @asmulJ  50. 5*.  PEE" #$%&  a! 4i să vi=l spun nu preget!  (Se apropieD cCipul său capătă o epresie străină!)  *m@lam prin San ;rancisco, după aur!  Ploua cu scamatori pe=acel coclaur!

Page 99: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 99/119

  *nul c/nta la scripcă, 'ăc/nd piciorul m/nă!  0ltul spaniolete, ngenuncCeat, dansa!  .ar altul 'ăcea versuri, n timp ce=n căpă9/nă  urgCiul creierii i s'redelea!

  Pe c/nd era n toi, odată, jocul, eni să i ncerce i diavolul norocul, 4imecCeria lui, era, mă rog, Să groCăie ca porcul, n cCip de ventrilog!  ;ăcuse v/lvă! -Cipe ti9i că nu=i, ar se=m@ulBeau să=l vadă! Păea nmanta lui;/l'/itoarea mantă a satanii5an muss sicC drapieren1 N cum spungermanii!  <nsă su@ manta lui N tia doar el =  inea ascuns, spurcatul, un purcel!  racu=l pică i porcul trăgea un gui9at!  *n 'el de 'anteBie! &otul era @rodat n jurul eisten9ei porceti: nt/i Ngodac, ncCis sau nu, dar neav/nd Ca@ar, #ui9ă, d/ndu=i duCul, răpus demăcelar!

  Se retrăgea, cu=ad/ncă plecăciune!  *nii @ăteau din palme, 3indu=le pe plac!  *nii l njurau, al9ii=l slăveauD  ?iceau că groCăitul n=are candoare, sau  -ă gui9atul este lipsit de dic9iune, ar to9i specialitii erau de o părere:  -ă gui9a purcelul cu prea multă putere!  0a pă9i satana, c/nd, din prostie multă, %u i=a dat seama cine=lprivete i=l ascultă!  ("/de, salută i pleacă! amenii tac, @uimăci9i!)  (0jun de "usalii! 0d/ncde codru @ătr/n! <n depărtare, ntr=un lumini, ocoli@ă, cu coarne de ren 9intuite deasupra uii! Peer #nt, t/r/ndu=se de=a

@uilea prin tu3uri, culege ceapa ciorii!)  PEE" #$%&  *n nou punct de vedere! *nde=i cel următorJ  Se cade să=ncerc totul, să n=aleg n Badar!  0a=mi 'u soarta: sus N ca un -eBar, 4i jos N ca un %a@ucodonosor!  Scriptura Bice: 3ul ncărun9it de jale  Se=ntoarce iar la s/nul maicii sale!  0a i eu: mă=ntorc iar la 9ăr/nă!  ar @urta=mi gCior9ăie de=o săptăm/nă, 4i ceapa ciorii nu=i poate 3Crană!  Să 3u iste9: prind păsări n capcanăI

  0pă=n iBvor destulă! ;iind cea mai de vaBă, %ici o săl@ăticiune s=atacenu cuteaBă!  1 &re@uie să te drapeBi (germ!)!  e=o 3 să mor N căci s=ar putea să 3e =  Su@ un copac mă t/r/i, pălit de vijelie, 5ă nvelesc, ca ursul, cu 'runBe,i n lemn  -u litere de=o cCioapă am să=nsemn: O0icea odiCnete Peer #nt, om nsemnat, 4i peste do@itoacele toate, mpărat!

Page 100: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 100/119

  -eJ <mpăratJ  ("iB/nd n sine!)  ătr/n i tot scr/ntitI &u eti o ceapă, nu=mpărat velit! 4i=am să=9ismulg, Peer, cămăile de 'oiI Pl/ngi, urli, e=n Badar! "ăm/nem goiI

  (u/nd o ceapă i ruplndu=i 'oile, una c/te una!)  PojgCi9a asta dina'ară, ruptă, E cel ce=n nau'ragiu cu valurile luptă, .ar nveliul ăsta, s'rijitul călător =  a cu Peer #nt aduce la gust N cel următor  E cel ce=n măruntaie aur cată!  Sucul s=a dus, dacă=o 3 'ost vreodată!  PojgCi9a asta groasă, că nici s=o rupi nu poci, E cel ce=n gol'ul udsonv/na, pe vremuri, 'oci, .ar asta, dinlăuntru, parcă mi=aduce=aminte  e o coroană N las=o, dă=i drumul nainteI  +sta=i cercetătorul vecCimii N scurt, v/njos!  .ar ăsta e pro'etul N i 'raged i Bemos!

  a, pute a minciună, precum Scriptura scrie, 4i=9i lăcrimeaBă ocCii de=at/ta pioie!  PojgCi9a asta moale i vetedă=mprejur  E domnul care=a dus=o=n răs'ă9uri i CuBur!  .ar asta degerată, v/rstată=n negru, Cai  Să Bicem că=i un negru sau popă=n negru strai!  (Smulg/nd mai multe 'oi deodată!)  Prea multe=ngrămădite la un locI %u are=un mieB, un sim@ure=n mijlocJ  ("up/nd ntreaga ceapă!) ', oamneI 4i=nlăuntru=aceleai 'uste, .! &='v  in ce n ce mai mici i mai ngusteI #lumea9ă=i 3reaI  (0runcă ce a mai rămas!)

  ată=i capul dracuRI  acă te=n'unBi n g/nduri, dai napoi ca racuRI Eu nsă la primejdii pot sălatru: Stau 9eapăn pe picioare, pe toate cele patru!  (Scărpin/ndu=se după cea'ă!)  e ce m=oi B@uciuma, Bv/cnind din pulpeJI ia9a e, cum s=ar spune,vicleană ca o vulpe: i scapă unul N CopaI -a 5iQQel, 'ace saltul, <n'acă peL%iciunul, sau prind=n gCeare altulI  (S=a apropiat de coli@ă! Bărete! &resare!)  casăJ <n pustiul acestaJ  (;rec/ndu=se la ocCi!)  oamneI Parcă

  0r 3 cea de=altădatăI -e năluciri mă=ncearcăJ -oarne de cer@ deasuprauii scunde, 4i tima, ca un pete B@ăt/ndu=se n unde! edenii! %u=i rusalca!-uie! Sc/nduri! ?ăvor, să te 'erească de necurate g/nduri!  SE.#  (c/ntă n coli@ă) &o9i de "usalii s=au gătitL &u, dragul meu, Făcăupri@eagL %=o să=mi răsai odată=n pragJ acă mai ai de pri@egit, , cru9ă=9iosteneala, -ăci eu te=atept necontenit, in/nd 'ăgăduialaL  PEE" #$%& (ridic/ndu=se ncet, palid ca un mort)

Page 101: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 101/119

Page 102: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 102/119

  %oi suntem @oa@e %epl/nse=n via9ăI &opeam, cCiar sla@e, Sloiul degCea9ă! ar gCea9a=i prinsă e pieptul tăuD Puterea=i stinsă: -um e mai răuI  PEE" #$%&  5=am descurcat i 'ără voi! ovadă: -/nd am scăpat din "onde, 'ără

coadă!  PE00  %oi suntem 'apte %e=n'ăptuite, -oapte, răscoapte 4i aBv/rliteI  enim, grămadă, &oate=n lumină, cCii să=9i vadă 5area ta vinăI [, PEE"#$%& R  oiJ oi să mă cCema9i la judecatăJ 4tiam că după 'aptă i răsplatăI  (Se gră@ete să plece!)  #0S* 5+&*4.. <SE (de 'oarte departe)  'I -e mai viBitiuI ai, ndărătI 0ici e loc pustiu, ngCe9, omătI %iciurmă de castelI Peer, ai greitI ai, dracul, numai el &e=a rătăcitI  > \

  PEE" #$%&  S=o iau din locI <mi arunca9i n spate 4i pe=ale necuratului păcateI sămă 'r/ng de ale! Sunt prea grele, 4i=a@ia le duc n spate pe=ale meleI  (;uge!)  (0lt loc, n pădure!)  PEE" #$%&  (c/nta) \  #ropari i ciocliI -/ini nrăi9iI eni9i proCodul să=l proCodi9iI  oliu la cumăI 5or9ii sunt ir! Să=i duc la groapă, n cimitir!  (&urnătorul de nasturi, cu lădi9a de scule i o lingură mare, de topit,apare de pe o potecă lăturalnică!)

  &*"%+&"* E %0S&*". un găsit, mouleI  PEE" #$%&  un găsit, @ade! R\R! &*"%+&"* E %0S&*". ericul e gră@itJ *nde=apornitJ  PEE" #$%& a cimitir!  &*"%+&"* E %0S&*".  %u văd eu cum se cadeJ %u=9i Bice PeerJ  PEE" #$%& a da, Peer #nt mi spune!  &*"%+&"* E %0S&*".  0a noroc mai rar! &iiI e minuneI Pe Peer l căutam i l=am găsit!  PEE" #$%& %u, BăuI 4i ce=ai cu mineJ

  &*"%+&"* E %0S&*".  5ai nimic! Sunt turnător de nasturi! &e @ag n polonic!  P" #$%& 4i ce să 'ac acoloJ  &*"%+&"* E %0S&*". Să te topeti! PEE" #$%&  Să mă topescJ  &*"%+&"* E %0S&*".  -e BiciJ  E goală, curată: uite iciI

Page 103: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 103/119

  eBi: groapa 9i=i săpată, cociugul pregătit! iermii 9i=ateaptă trupul laospă9! 5i=a poruncit stăp/nul, negreit s (Să=9i caut suFetul i să=l nCa9!  PEE" #$%& %u=i cu putin9ăI %u mi=a9i dat de veste!  &*"%+&"* E %0S&*".

  a mor9i i la @oteBuri e=o datină la noi! 0legem Biua=n taină! %u 'acemtără@oi! Pe oaspe9i i scutim de veti 'uneste!  PEE" #$%& 0a=i! Sunt @uimăcit! Eti, deci, anumeL  &*"%+&"* E %0S&*". Sunt turnător de nasturi, 9i=am spusL  PEE" #$%&  5=am lămurit!  -opilul drag are mai multe nume! 0adar, Peer, voiajul ia s'/rit! edata asta n=ai 'ost om de trea@ă!  %u n9eleg de ce at/ta gra@ăJ  i 3 eu apucat, dar, drept să spun, 5ă socoti9i de=a @inelea ne@un!  i!3 eu Caimana i de prisos, ar nu sunt, propriu=Bis, un păcătos!

  &*"%+&"* E %0S&*".  Păi tocmai asta=i @u@a! eci, ca să n=o mai scald, Eti păcătos, nu nsă n n9eles nalt! e asta, veBi, de cCinuri eti scutit! 4i intri=n linguroiul detopit!  PEE" #$%&  ?i=i lingură, sau sm/rc Bi=i N după vrere! rună sau @londă, @erea e tot@ere! Satană, pieiI  &*"%+&"* E %0S&*".  %=ăi 3 n aa Cal Să iscodeti de tropot ca un cal, Sau dacă am copite cupotcoavăJI  PEE" #$%&

  ulpoi sau cal, cu gCeare sau copite, %=am timp de tine! -ară=teI  &*"%+&"* E %0S&*".  .u@iteI  0scultă=mă: 'aci o eroare gravă! %ici eu n=am vreme de pierdut! e=aceea reau să=9i arăt pe scurt, care e cCeia Pro@lemei! a, precum ai spus itiu %u eti taat un păcătos n lege N Eti păcătosul tipic mijlociu!)=^  PEE" #$%& or@eti cu ir acum! Se n9elegeI  W ! .@sen, &eatru, voi! .  &*"%+&"* E %0S&*".  "ă@dareI 5ijlociu ca păcătos, 0r 3 prea mult să=9i spunem virtuos!  PEE" #$%& ar nici nu v=am cerut aa cevaL

  &*"%+&"* E %0S&*".  \ mI Pe la mijloc, deci: aaL 4i=aaL . Să tii: un păcătos cu greutate,i .n vremea noastră e o raritate!I Spre=a săv/ri păcat ntreg, se cere  4i ndărătnicie i putere!  %u e destul să te stropeti cu tină!  PEE" #$%&  E drept ce spui! 0tunci c/nd caBi n vină &re@ui să mergi or@ete prinsm/rcul cel murdar!

Page 104: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 104/119

  &*"%+&"* E %0S&*". &u, n păcat, n=ai 'ost prea ndrăBne9!  PEE" #$%& Păcatul, pantru mine, este o pată doar!  &*"%+&"* E %0S&*".  Păi veBi că ne=n9elegemI Pentru voi, -are v=a9i tăvălit doar prin noroi,

%ămolul de pucioasă e prea la mare pre9!  PEE" #$%& 0adar: pot să plec cum am venit!  &*"%+&"* E %0S&*". a, dimpotrivă, verel ei 3 pe loc topit!  PEE" #$%&  E=un meteug scornit de voi, văd @ine, Pe c/nd Călăduiam prin 9ăristrăine!  &*"%+&"* E %0S&*".  a=i vecCi de c/nd e arpele, mă iartă, 4i=a 'ost scornit ca=n lume nimicsă nu se piardă!  Eti om de meserie! 4tii că la topitori  &urnatul n tipare dă gre de multe ori!

  *n nastur 'ără @orte tii doar că nu=i de soi!  -e 'aci cu elJ  PEE" #$%& l Bv/rlu la gunoi!  H &*"%+&"* E %0S&*".  Păi veBiI >on #nt, dădea cu @anii=n c/ini  -=avea de unde i n=avea stăp/ni!  .nsă stăp/nul meu e om avar, 4i din pricina asta, @ogat ca el mai rar! S=arunci un lucru pentru el e=o crimă: l 'olosete ca plămadă primă!  ;usesei CărăBit să 3i un @um@  Pe Caina lumii, lucitor i scumpD  ar veBi: n=ai @orte, i=ai s=ajungi n

  Să 3i topit, cu cei strica9i, grămadă!  adă, PEE" #$%&  -e, vrei să mă topeti cCiar laolaltă -u alde tercCea=@ercCeaJ as=o@ăl9a.  &*"%+&"* E %0S&*".  a, cCiar aal n polonic te pui!  0m mai topit, cu m/na mea, destui!  a 'el se procedeaBă n 2ongs@erg, mi se pare, -u @anii teri de preamultă um@lare!  PEE" #$%&  0sta=i CarpagonismI a cCiar păcat! ă=mi drumuR, dragul meuI ;ă=mă

scăpatI *n nastur 'ără @orte, sau un @ănu9 tocit, -e=nseamnă, oare, pentruStăp/nul tău slăvitJ  &*"%+&"* E %0S&*".  P/nă nu=i aFă, duCul, să iasă, o potecă, 5etalul i păstreaBă valoareaintrinsecă!  PEE" #$%& n 'elul ăsta, nu primesc să pierI #ăsete altcevaI %u,niciodatăI  &*"%+&"* E %0S&*".

Page 105: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 105/119

  -um altcevaJ ;ii om cu judecatăI  Eti mult prea greu ca să te urci la cer!  PEE" #$%&  %ici nu r/vnesc să urc at/t de sus!

  ar lupt să mă salveB precum 9i=am spus!  a judecată, deci, să mă supună  *rrn/nd ntocmai datina stră@ună!  Să mă ntemni9eBe, c/t vrea, măritul drac, e=i supărat pe mine, cCiari=un veac, -ăci n privin9a asta, eu nu stau la tocmeală, Pentru că, veBi,tortura=i n primul r/nd morală!  %=a 3 trimis de=a dreptul la topeală!  Să ai@ă, omul, timp să se disculpe!  -um Bice, undeva, cumătră vulpe:  <ndură cu tărie, nu te temeI  Suna=vă ceasul ra'uielii=n vreme!

  4i orice=ai ndura, optete=n tine:  -ur/nd veni=vor Bile mai senine!  ar să mă sui ca 'ulgul n senin  Să nimeresc i ntr=un trup strein, 4i=n linguroiul de topitorie  Să=mi 3ar@ă entitatea mea gntiană, vie%u pot să=ndurI E cel maigroaBnic cCin!  &*"%+&"* E %0S&*".  ar, dragă Peer, te=ară9i prea violent, Prea aprig pentr=un lucrunensemnat, a@sent!  &u nsu9i, dragă Peer, nicic/nd n=ai 'ost!  Să 3i acum, c/nd mori, mai are rostJ

  PEE" #$%&  %=am 'ost nicic/ndJ 5ă 'aci să ridI 5ereu, Peer #nt a 'ost el nsui, 9i=ospun eu! egea@a, turnătorule de @um@iI >udeci or@ete! acă ocCii=9istr/m@i 0r căpăta de undeva, puteri Să vadă n răruncCii mei ni9el, 0r da dePeer acolo, de Peer i iar de Peer, e nimeni i nimic dec/t de elI  &*"%+&"* E %0S&*".  %u cred! e alt'el iată i mputernicirea: O-ată=l i adă=l pe Peer #nt,erou -are=a trăit degea@a i i=a greit menirea! -a orice mar'ă proastă, va 3topit din nou!  PEE" #$%&  ProstiiI 5ă iei drept altulI Privete pe C/rtieI %u scrie "asmus, >onJ

-Ciar Peer #nt scrieJ  &*"%+&"* E %0S&*".  Pe ăia i=am topit de=un car de ani! ai, Peer, gră@eteI &impul costă@aniI  PEE" #$%&  a, nicidecumI 4i dacă cel de aBi 5/ine=o 3 altulJ %u dai de necaBJ  Se mai nt/mplă, dragul meu! PăBea>! .a seama să nu dai de vreo @elea!  &*"%+&"* E %0S&*". 0m ordin scris!

Page 106: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 106/119

Page 107: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 107/119

  e, tată spcrule, te ia vremea=n răspăr!  ar cCestiuni private i strict 'amiliare  Să le lăsăm deoparte, te rog! 0m 'ost, mi pare, Pe vremuri, un Bănatic!  +&"Â%* .% "E

  e, prin9eI &inere9e!  %=ascul9i, c/nd eti prea t/năr, de pove9e! .nsă alte9a voastră aprocedat prea @me -/nd a gonit mireasa: de grija i ruine 0 'ost scutit! Ea nsă a@ia se 9ine vie!  PEE" #$%&  Păi cumJ  +&"Â%* .% "E  Se @ălăcete n apa i leie! -u &rond stă mpreunăD i ăla un Burliu!  PEE" #$%& &rondI -are &rondJ  +&"Â%* .% "E  0cela din 5un9ii %egri!

  PEE" #$%&  +l de=l lăsai moFuB de păstori9e!  +&"Â%* .% "E .nsă nepotu=i mare i gras! 0re mlădi9e! -opii'rumoi! 0 mp/nBit 9inutul!  PEE" #$%&  %u=mi povesti, acum, cu de=amănuntul!  Pe mine, astăBi, altceva mă doare!  a, tată socrule, sunt la str/mtoare, 4i=a vrea o mărturie sau oadeverin9ă  Să=mi dai, ca socru! &are mi=ar 3 de tre@uin9ă!  ;ac rost de @ăutură i=9i mul9umesc 'rumos!

  4tiuI  V ! .@sen, &eatru, voi! .  +&"Â%* .% "E  -um, prin9e PeerJ Se poate să=9i 3u eu de 'olosJ 4iL 0 putea să=9i cerceva n scCim@J  PEE" #$%&  ;irete! ar pe unde am 'ost eu să mă plim@ 0m cCeltuit parale i @aniis=au cam dus! Str/ng @aierile pungii! Să=9i spun ce am de spus! ii minte,cred, că ntr=un as3n9it, 5=am a@ătut la "ondeJ enisem n petit!  +&"Â%* .% "E -um de nu, prin9eI  PEE" #$%&

  asă prin9u=acumaI  ii minte, cred, c=atuncea v=a9i ntrecut cu gluma! 4i=ai vrut să=mi tai,su@ pleoapă, aici, un rotogol Să=mi pui un ocCi de vită, să mă pre'aci ntrolJ [ii minte c=am luptat din răsputeri \] (! ?ic/nd că vreau să 3u cumsuntJ Plăceri, -oroană, cinste, dragoste, so9ie, [e=am re'uBat eu nsumi spre=a răm/ne! [espre aceste 'apte să dai, aBi, mărturie!  V=  +&"Â%* .% "E Ei, de=a puteaI

Page 108: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 108/119

  PEE" #$%&  -e tot vor@eti, @ătr/neJ  +&"Â%* .% "E  rei să jur str/m@J Să 3u un mincinosJ *i9i că 9i=am tras, atunci,

nădragii jos 4i c=ai sor@it din miedJ  PEE" #$%&  5=a9i amăgit!  <nsă la urma urmei, lupt/nd, am @iruit: 0m rămas om! a, om! %ici trol,nici rege! 4i urma Cotărăte N ea alegeI  +&"Â%* .% "E S'/ritul ăsta, Peer, nu=mi prea convine!  PEE" #$%& e ce, adicăJ  +&"Â%* .% "E  <nvă9asei @ine, -/nd ai plecat din "onde, creBul nostru!  PEE" #$%& -e creBJ  +&"Â%* .% "E

  *n creB ce=i are ntotdeauna rostuR!  PEE" #$%& 0numeJ  +&"Â%* .% "E  -ă pe trolu=n munte=ascuns e om l ose@ete: O;ii tu, ndeajuns!  PEE" #$%&  (d/ndu=se un pas napoi) <ndeajunsI  +&"l%* .% "E  e el 'ăcut=ai uB! i=a 'ost n via9ă, pururi, călăuB!  PEE" #$%& EuJ Eu, Peer #ntJ  +&"Â%* .% "E  (pl/nge) O 0CI m cu suFet golI

  > ei=ai 9inut n taină, ai 'ost mereu un trol) f-ăci ai 'ăcut avere i=aiiB@/ndit n via9ă l*rm/nd 'ără=ncetare a trolilor pova9ă!  UuMYHJ .=acuma ponegreti, om uitător, -reBul ce=9i 'use sprijin i=ajutorLI  PEE" #$%& ndeajunsI *n trolI Eu, eu N i=at/tI E=un iretlic la mijlocIotăr/tI  +&"l%* .% "E  (d/nd la iveală un teanc de Biare vecCi)  -reBi că n=avem BiareJ Stai că=9i arată, mouI  0i să citeti acum N negru pe rou =  -um O;oaia de la munte i O#lasul văgăunii

  &e urcă=n slăvi din iarna c/nd ai plecatD @a unii  &e socotesc un geniu n sensul egoist!  -itete, PeerI -itete, aadar, 0ici, su@ semnătură: O-opită de=armăsar  4i colea: Oespre geniul na9ional trolist!  Se dovedete, 'ără putin9ă de tăgadă, -ă nu=i, musai, nevoie de coarnesau de coadă:  -u o curea de piele=i destul să 3i ncins!

Page 109: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 109/119

  Ondeajuns al nostru11 N ncCeie acest ins N Oă omului amprenta detrol N i te citeaBă  Pe tine ca eemplu!  PEE" #$%&

  *n trolJ EuJ 0iureaBăI  +&"l%* .% "E E limpede ce spuneI  PEE" #$%&  e ce=am plecat ncoace  4i n=am rămas la "onde, ntr=o tiCnită paceJ 0 3 scăpat de griji i de@elele 4i=a 3 cru9at o groaBă de pingele! Peer #nt un trolI Eti prost, saueti ne@un! .a=9i tălpăi9aI .acă un @an, pentru tutun!  +&"l%* .% "E %u, năl9imea=voastră!  PEE" #$%&  ă=mi paceI Eti năucJ acă eti sla@ la minte, du=te la @alamuc!  +&"Â%* .% "E

  un @ucuros m=a duce eu! ECeiI  %epotu=meu, aa cum 9i spusei, 0 mp/nBit 9inutul cu prunci, i=acesteiasme  Scornit=au despre mine că sunt un mit din @asme!  <ncerc pe pielea mea Bicala crudă:  -ă răul 9i=l aduce un 'rate sau o rudă!  sco9i la capăt greu c/nd eti un mit  PEE" #$%& 4tiu, dragul meu! 4i al9ii=au pătimit!  +&"l%* .% "E n "onde nu=i nici casă de=ajutor, %ici deeconomii, i N mă=n3or N %u=i nici aBil pentru sărmani!  PEE" #$%&

  "ăspuns! 0vea9i mereu, la toate: O;ii tu, ndeajunsI  +&"Â%* .% "E  0lte9ă, creBul nostru, pe c/t tiu, i=a ajutat oriunde i=oric/nd! Poatete=nduriL  PEE" #$%&  e n9elegi pe toate ntr=aiuri!  Stau, ca să Bic aa, pe=un deal pustiu!  +&"l%* .% "E 0lte9ă, nu cumva a9i scăpătatJI  PEE" #$%&  Sunt le'ter! Principatul a 'ost scos la meBat! in vina voastră, trolispurca9i! Se spune: 5erele rele strică p=ăle @une!

  +&"Â%* .% "E  S=a dus speran9a nai@ii! Plec de s/rg! Poate=oi găsi ceva de lucru=n t/rg!  PEE" #$%& -e vrei să 'aci acoloJ  +&"Â%* .% "E  Păi, scrie n jurnale, Se caută la teatru su@iecte na9ionale!  PEE" #$%&  rum @un, cale @ătutăI %ecaBul de se curmă, 4i ies @asma curată aici,te=ajung din urmă!

Page 110: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 110/119

  Eu scriu un 'el de 'arsă, CaBlie, dar cu mieB! OSic transit gloria miindi1N mi=e=n g/nd să o @oteB!  (Pornete iar, n goană! ătr/nul din=ovre strigă după el 'ără nici unreBultat!)

  ( răsp/ntie)  PEE" #$%&  Peer, aBi e mai la pre9 ca via9ă=ntreagă! -reBul din ovre nu mai arevlagă! -ora@ia e spartă! Să mă agă9 de sc/nduri! Poate=oi scăpa de gloată i=acum ca=n alterinduri!  &*"%+&"* E %0S&*".  (rărninind la răsp/ntie) Ei, Peer, găsii dovadaJ  PEE" #$%&  -redeam că=i mai departe "ăsp/ntia! Prea iute=am ajunsI  &*"%+&"* E %0S&*".  -itesc ca=n carte Pe 'a9a ta, nainte de a descCide gura!

  PEE" #$%& 5=a istovit, mă crede, cumplit alergătura!  &*"%+&"* E %0S&*". 0lergi s=ajungi, pesemne, n lingură la tartor!  1 0st'el trece gloria lumii (lat!)!  PEE" #$%&  e, noaptea, prin pădure, e greu să dai de=un martor!  &*"%+&"* E %0S&*". *ite=un moneagI ai să=l cCemămI  PEE" #$%&  ă=i paceI E @eat! %u veBi că um@lă=n papainoage!  &*"%+&"* E %0S&*". Poate că, totuiL  PEE" #$%&  asă=lI %u=i n stareI

  &*"%+&"* E %0S&*". ine, cum vrei! 0tunciL  PEE" #$%&  ntre@are! -e=nseamnă O3i tu nsu9i, n 'ondJ  &*"%+&"* E %0S&*".  -iudat cuv/nt n gura unui om ce, de cur/ndL  PEE" #$%& "ăspunde=mi dacă inima te=ndeamnă!  &*"%+&"* E %0S&*".  O;ii nu9i! V999 ! >a! >jrmjuri: jV rSă mori Kiinalli>5ut*! >ici să nu 3isperjur!  Sau, dacă vrei, nseamnă ca 'ără de murmur Să te supui voin9eiStăp/nului!

  PEE" #$%&  ar dacă %=ajungi să tii Stăp/nul cu tine ce=o să 'acăJ  &*"%+&"* E %0S&*". 0tunci gCicete=i vrereaI  PEE" #$%&  Să Bicem că n=ai nas, 0dulmeci prost i drumul te duce ad undas1L  &*"%+&"* E %0S&*".  Peer #nt, c/nd vrei s=adulmeci, 9i cau9i, la iu9eală, lăstare cu copite,c/rlige i momeală!

Page 111: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 111/119

  PEE" #$%&  0nevoioasă trea@ăI 0scultă ce Bic eu: "enun9 să 3u eu nsumi, căci osă=mi 3e greu S=aduc doveBi i acte! -onsider jumătate in cauBă pierdută!ar prin pustietate, Pe=aici, c/nd adineauri um@lam 'ără 'olos, Sim9ii că, dintr=

o dată, se 'ace=n mine BiuăD 4i=atunci, mi=am Bis: eti totui un măă  &*"%+&"* E %0S&*". ncepem iar să @atem apa=n piuă!  PEE" #$%&  a, nicidecumI ?ic OmareD aadar, ia aminte: Păcătuind prin 'apte,dorin9e i cuvinte! Eu, prin străinătate=am 'ăcut @lestemă9ii!  1 .n 'urtunăL (lat!)!  &*"%+&"* E %0S&*". Se poate! Eu cer, nsă, doveBi i mărturii!  PEE" #$%& ngăduie=mi u9i popă]pe undeva să caut! i=aduccerti3catul Să veBi că nu mă laud!  &*"%+&"* E %0S&*".  acă=l aduci e lucru lămurit 4i scapi de linguroiul de topit! ar, totui,

Peer, poruncaL  PEE" #$%&  /rtia ta, mă iartă, E vecCe! Se re'eră la epoca deartă in via9a mea itearsă, c/nd mai credeam n soartă, 4i mă=m@răcam n pielea pro'etului! -espuiJ 5ă lai să=ncercJ  &*"%+&"* E %0S&*". arL  PEE" #$%&  ragul meu, nici nu=i  Prea mare greutate s=accep9i! Precum 9i spun! .n tot 9inutul ăsta e=unaer 'oarte @un! &răiesc, to9i, mult pe=aicea, 3e că=s @uni sau răi! -unoti cespune popa din >ustedal, om s'/nt: O"ar calcă moartea prin aceste văi!

  &*"%+&"* E %0S&*".  &e las! ar la răscruce, să tii, cu jurăm/ntL 68  PEE" #$%&  0m să găsesc un popă, de=l scot i din păm/nt! (;uge!)  (eal cu vegeta9ie măruntă! cărare erpuiete, urc/nd!)  PEE" #$%&  Espen Bicea: O5i=o 3 de vreun 'olos N u/nd pana co9o'enei, pierdută=nB@or, de jos! 0 3 creBut vreodată că multele=mi păcate e la ncurcătură măvor scoateJ E drept că n=am trecut peste Cotar: in spuBă pot să cad oric/nd n jar! ar e o vor@ă vecCe ce=at/rnă n @alan9ă: *nde e via9ă este isperan9ă!

  ( persoană slă@ănoagă, ntr=o reverendă ncCisă p/nă la g/t, cu oplasă de păsărar pe umăr, co@oară  <n gra@ă dealul!)  PEE" #$%&  -are=i acoloJ *ite un popă cu o plasă e păsărar pe umăr! Părinte,@ună searăI E tare grea poteca!  S++%#*  E tare=anevoioasă! ar ce nu 'aci c/nd omul stă să moarăJ

Page 112: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 112/119

Page 113: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 113/119

  S++%#* or@eteI &e ascultI  PEE" #$%&  Peste măsură e n=ar 3 ndrăBneala, eu te=a ruga, umilL  S++%#* 0m n9elesI oreti să=9i dau aBil!

  PEE" #$%&  a! 5i=ai gCicit i nerostită, rugaL  0'acerile se preBintă prost  4i poate=ar 3 mai lesne să=mi dai un adăpost!  S++%#* ar, dragul meuL  PEE" #$%&Upar 4tiu, tiu că nu=s parale! e lea'ă n=am nevoie! upăprilej i loc, *n trai tiCnit, rela9ii amicale!  S++%#*  rei i=ncălBireJ  PEE" #$%&  %u, nu prea mult 'ocI -er nsă să 3u slo@od, cum s=ar spune, Să pot să

mă retrag nestingCerit, e=o 3 să se ivească Bile @une!  S++%#*  Prietene, mă crede, sunt m/Cnit, ar c/te jal@e de=astea primesc eu,nici nu po9i 5ăcar să 9i ncCipui, cu carul, de la to9i, 0tuncea c/nd de pepăm/nt purced!  PEE" #$%&  &recutul meu mă=ndreptă9ete, cred, 4i sper că nu 'ac jal@a n Badar!  S++%#* 0i săv/rit păcate mici!  PEE" #$%&  %u cCiarI ;ăcui nego9 cu negri, pe vremuriD deci, socotL  S++%#*

  0l9ii=au v/ndut voin9e i suFete N i tot %u=i pot primi! E prea măruntăvina!  PEE" #$%& .doli cu cCip de uda am eportat n -Cina!  S++%#*  or@eti ca un 9/rcovnic! 0stea sunt Feacuri, dragă! Prin cuv/ntări iscrieri, al9ii, n lumea=ntreagă 0u eportat imagini care te n3oarăD 4i totui,au rămas pe dina'ară!  PEE" #$%& *n timp m=am pre'ăcut că sunt pro'et!  S++%#*  0I .n străinătateI 4tiu! as=o mai ncetI 5ai to9i de alde ătia s'/riră=nlinguroi! acă la asta te reBumi, apoi, mi pare rău, dar nu po9i să 3i printre

alei!  PE" #$%&  0scultă: c/nd, pe mare, era să pier, n luntre N ei pe drept se spune:te 'aci luntre i punte Să scapi, i: necatul se=aga9ă i de un pai N Pe jumătate, totui, sunt vinovat, că=n le ScCim@at, @iet @ucătarul, a luat=ocătre rai!  S++%#*  <n orice caB, e=o 'aptă mai aleasă!

Page 114: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 114/119

  ine că n=a 'ost vor@a de o @ucătăreasă!  .nsă ce vor@ă=i asta: Ope jumătateJ are n vremurile astea derestriti, Pe cine vrei, Bău, dumneata, să miti, Să=l pui să=ncingă ditamaicuptoare, Pentru un Feac lipsit de importan9ăJ

  5eri9i să intri=n iad, cu siguran9ă, nsă o@inuiete=te cu g/ndul =  4i iartă=mă că 9i vor@esc pe leau =  -ă la topit, cur/nd, 9i vine r/ndul!  a ce @un găBduire să=9i mai dauJ  Pari om cu judecată! a, păstreaBă n minte amintirea! E adevăr n'raBă!  ar amintirile, cu vremea, B@oară, Sau, i mai rău, se scCim@ă npovară  4i inimii i min9ii =Oun lucru 'ără CaB, -um Bicem noi! e ce să=9i 'acinecaB, Să te=nveleti n ele ca ntr=un 'ald, Să urli, să te @ucuri, să pl/ngi dedesperare, #/nd nu 9in nici de rece nici de cald, 4i p/n=la urmă=ajung

s/c/itoareJ  PEE" #$%&  E=o vor@ă: Să=n9elegi nu=i prea uor  *nde te str/nge gCeata, c/nd n=o ai pe picior!  S++%#*  E drept ce spui! Eu, după moda vecCe, Port n picioare ciBmeneperecCe!  4i 3indcă veni vor@a de ciBme, cCiar acum  Sunt nevoit să mă atern la drum, -ă dacă=nt/rBii 'ripturica=mi scapă =  4i=i o 'riptură grasă, de=mi lasă gura apă!  5ă iartă, trăncănii destul aici!

  PEE" #$%& -u ce=a păcătuit de vrei să=l 'rigiJ  S++%#*  Păi, după c/te tiu i mi s=a spus, 0 'ost el nsui Biua i noaptea,necurmat, 4i lucrul ăsta e un păcat de neiertat!  PEE" #$%& El nsuiJ Pentru asta 9i=a devenit supusJ  S++%#*  Se mai nt/mplă! Poarta stă=n orice caB, crăpată!  4i po9i să 3i tu nsu9i N asta 9i=o spun n taină  -u dosul ori cu 'a9a, ntocmai ca o Caină!  escoperirea de recentă dată  ;ăcută n Parisul inventiv, -u ajutorul raBelor solare, 0rată că o poBă

două imagini are, %umite: poBitiv i negativ!  .maginea din urmă pare a 3 pe dos:  %egrul e al@, iar al@ul e negru=ntunecos, 4i ageamiii o privesc ur/t!  0semuirea nsă e=n ea, i n=ai dec/t, -u=ndem/nare, să o dai pe 'a9ă!  acă un suFet s=a poBat n via9ă n negativ, clieul nu=l rupi i nu=larunci!  5i se trimite mie i, c/nd l am, atunci

Page 115: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 115/119

  5=apuc să=l spăl, să=l cură9, cu artă migăloasă, 4i să=l epun la a@uri depucioasă, P/nă răsare=n poBă 3gura dimpotrivă, 0dică=n'ă9iarea numităpoBitivă!  #/nd nsă=i tearsă poBa, ca dumneata, i roasă

  %=ajută nici leie, nici potasă!  PEE" #$%&  ;aci le@ădă din cor@, pe c/t văd eu! &e rog să=mi spui dacă nu 9i=e preagreu: -e scrie pe portretul negativ Pe care vrei să=l scCim@i n poBitivJ  S++%#* Scrie: Peer #nt!  PE" #$%&  Peer #ntI ?ăuJ Pe cuv/ntJ Peer #nt& el nsuiJ  S++%#*  a, cu jurăm/nt!  PEE" #$%& 0cest domn Peer, e demn să=i dai creBare!  S++%#* Poate=l cunotiJ

  -unosc at/9iaI  PEE" #$%&  in pură nt/mplare!  S++%#*  Spune=mi N 'riptura să nu scap *ltima oară unde l=ai nt/lnitJ  a -ap!  PEE" #$%&  S++%#* i @uona speranBaJ  PEE" #$%&  a, nsă mi se pare -ă=i pregătise vasul de plecare!  S++%#*

  ;ug ntr=acolo, poate dau de el!  -u -apul ăsta duc de mult răB@el!  5isionari miei i popi, @uluc!  in Stavanger pica9i mai to9i! 5ă duc!  (Pornete spre aud!)  PEE" #$%&  -/ine tur@atI #onete acum cu lim@a scoasă, -u @alele la gură! Prea@ine! %ici nu=mi pasă!  .=am tras o păcăleală de=o să mă pomenească!  Pe cine vrea, măgarul, să prosteascăJ  <i aFă naul 3ecare na!

  -ur/nd, o să se lase păgu@a!  -u meseria asta, aBi, m/ine o să cadă, 4i parcă=l văd trăg/nd m/9a decoadă!  ar i pe mine soarta c/t colo mă aBv/rlă: %o@le9ea eului s=a dus peg/rlă!  (-ade o steaD el ii 'ace semne!)  Peer #nt 9i dă salutul din urmă, soră steaI Sclipeti, te stingi i piei N n noaptea grea!

Page 116: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 116/119

  (Se str/nge n sine, cuprins de nelinite, i intră mai adine n cea9ă!"ăm/ne aa un răstimp, apoi iB@ucnete!)  <n gloata asta să nu 3i nimicaD %imic n cer, n Caos nimic, nici at/ticaI  (Se arată din nou mai n 'a9ă, i aruncă pălăria i! 4i smulge părul! .n

cele din urmă, se potolete!)  -it este de sărmană a omului 'ăptură  r@ecăind prin cea9a asta surăI  Să nu=mi por9i pică, tu, păm/nt 'rumos, -ă iar@a 9i=am călcat=o deprisos!  &u, soare s'/nt, peste=o coli@ă goală  i=ai răsp/ndit lumina ta domoală!  -ăci mută, rece=a stat i=ntunecoasă:  Stăp/nul venic a lipsit de=acasă!  , soare minunat, 9ăr/nă, piatră, e ce i=a9i 'ost voi maicii mele vatrăJ  Sărman e duCul i sărmană 3rea

  -/nd 9i plăteti cu via9a odrăslireaI  0CI reau să urc pe culme, să mă agă9 de grind, reau soarele să=l maiBăresc suind, ;ăgăduita 9ară s=o cerceteB, aleneD  Pe urmă să mă=ngCită Băpada n troiene!  O0ici nu Bace nimeni N vor scrie ntr=o Bi =  Pe urmă, mai pe urmă, t/rBiuL ;ie ce=o 3I  -"E.%-.4.. (citită, trec/nd pe cărarea din pădure)  ?i s'/ntă intru toateI 0Bi ale omnului văpăi, ncing, ca Facăra o9elul,gliaI oi, 'ra9i de prin palate, 4i voi, aFa9i pe 9arini i n văi, Slăvi9i=i, ntr=unglas, <mpără9iaI  PEE" #$%&

  (t/r/ndu=se, n'ricoat)  %u vreau să=i văd! Pieire i pustiuI 5i=e groaBă c=am murit c/t ncă=sviuI  (.ncerclnd să se strecoare prin tu3uri, ajunge la o răscruce!)  &*"%+&"* E %0S&*". Ei, @ună Biua, Peer #ntI 0i adunat doveBiJ  PEE" #$%& 0m răscolit tot codrul să dau de=un om N mă creBiJ  &*"%+&"* E %0S&*". 4i n=ai găsit niciunulJ  PEE" #$%&  *n 'otogra'! 0t/t!  &*"%+&"* E %0S&*". S=a isprăvit răgaBulL 0a am Cotăr/t!  PEE" #$%&

  S=a isprăvit cu toate! Ei, umneBeu cu milaI 0uBi cum 9ipă @uCnaJ 0mirosit 'etilaL  &*"%+&"* E %0S&*". a=i clopotul ce @ate de utrenii! 6YT  PE" #$%&  (arăt/nd) -e strălucete colo, la marginea poieniiJ  &*"%+&"* E %0S&*". umina dintr=o casăL  PEE" #$%& 4i murmurarea, ce eJ  &*"%+&"* E %0S&*". *n c/ntec! <l ng/nă pesemne o 'emeie!

Page 117: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 117/119

  PEE" #$%&  <n adăpostul ăla, am să găsesc eu, Bău, oveBile!  &*"%+&"* E %0S&*". (nCă9/ndu=l de @ra9)  5ai @ine=ngrijete=te de=al tău!

  (.es am/ndoi din mărăciniuri i se opresc n 'a9a unei căsu9e! Se crapăde Biuă!)  PEE" #$%&  e adăpostul meuJ 0cesta=iI u=teI  ai, terge=oI inguroiul, de=ar 3 c/t un cociug, %u mă cuprinBi ntr= nsul cu nici un meteugI  &*"%+&"* E %0S&*". Plec p/nă la răscrucea a treia! ino iute!  ( ia spre stingă i dispare!) 66H  PEE" #$%&  (apropiindu=se de casă)  rincotro ai lua=o, deose@ire nu E! <ncolo sau ncoace N aceeai

cărărue!  (prindu=se!)  5ă s'/ie un vaiet nespus i mi e dor Să=mi reaBem iarăi m/na deuorI  (;ace cl9iva pai i se oprete din nou!) -/rmeteI  W ?icea ogen!  (0scul9irid cin tecul care vine din casă!)  %u! 0m ajuns n prag! 5erg drept, 3e ce=o 3, pe=acest drumeag!  (0leargă spre casă! &ocmai atunci apare .n uă Solveig, n Caine desăr@ătoare, cu cartea de rugăciuni mpăturită n @ăsmălu9a al@ă! <n mină areun toiag! Se 9ine drept i cCipul ci e @lind!)

  PEE" #$%& (arunc/ndu=se pe prag)  Sunt os/ndit, tiu @ine, dinainteI  SE.# &u etiI Slăvit 3i, oamne s3nteI  (/j@/ie după el, cuulindu=l!)  PEE" #$%& lestemăI s/ndete=mi vina greaI  SE.# -u ce=ai păcătuit, iu@irea meaJ  (/j@/ie iar după el piuă ii găsete!) 661  &*"%+&"* E %0S&*".  (din spatele casei)  ovada, Peer #ntI  PEE" #$%&

  Strigă=mi c=am 'ăptuit păcatI  SE .# (aeB/ndu=se lingă el)  &u mi=ai 'ăcut din via9ă un c/ntec minunat!  ;ii @inecuv/ntat că ai venit, 4i Biua de "usalii, că ea mi te=a ivit!  PEE" #$%& eci, sunt pierdut!  SE .# 9i vin ntr=ajutorI  PEE" #$%&  (r/B/nd) PierdutI -imiliturii nu=i aFu gCicitor!

Page 118: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 118/119

  SE.#  %u vrei s=o spuiJ  PEE" #$%&  i=o spun eu, nu te teme! O*nde a 'ost Peer #nt at/ta vremeJ

  *nde a 'ostJ  SE.#  PEE" #$%&  a! *ndeJ Pecetluit pe 'runte, ;ugind din calea omnuluiJ "ăspundeI4i, de nu tii să dai răspuns, atunci Eu plec n 9ara p/clelor adinei!  SE .# (Blm@ind)  %u=i grea cimilitura!  PEE" #$%&  acă=i uoară, gCiciI  *nde am 'ost eu nsumi, c/t am lipsit de=aiciJ Eu, cel ntreg, deplinul,pecetluit pe 'runte e umneBeu, eu nsumi, unde am 'ostJ "ăspundeI

  SE.# n dragostea, nădejdea i n credin9a meaI  PEE" #$%&  (se dă napoi)  -e spui mi 'ace inima mai grea!  or@eti ca mama care=a crescut n ea un prunc!  SE .#  Sunt mama! &atăl cine=iJ -el ce, rugat ad/nc e mamă, de păcate teiartă! %u=i aaJ  PEE" #$%&  (pătruns de o raBă de lumină, strigă) , maică i so9ie, 'ecioară, nger@unI 0scunde=mă, ascunde=mă la s/nI

  (Se lipete str/ns de ea i i ascunde 'a9a .n poala ei! &ăcere lungă!"ăsare soarele!)  SE.#  (c/nta ncet)  ormi ad/nc, 'eciorul meuI &e=oi vegCea, te=oi legănaL  ăiatu=a stat n poala mamei sale via9ă=ntreagă, deBmierdat cu jale!  e=o via9ă=ntreagă maica l vegCeaBă! umina mea, să=9i 3e omnulpaBăI  via9ă=a stat la s/nul meuD acum E o@osit de=at/t amar de drum!  ormi ad/nc, 'eciorul meuI &e=oi vegCea, te=oi legăna!  #0S* &*"%+&"**. E %0S&*".

  (din spatele casei)  a ultima răscruce tot ne=nt/lnim noi, Peer! 0cu te las! %imica nu=9i maicer!  SE.# (c/nta mai tare, privind răsăritul)  ormi, viseaBă, dragul meu, &e=oi vegCea mereu, mereuL

S;Â"4.&

Page 119: Henric Ibsen-Peer Gynt

7/21/2019 Henric Ibsen-Peer Gynt

http://slidepdf.com/reader/full/henric-ibsen-peer-gynt 119/119