GUVERNUL ROMANIEI HOTARARE - Legi Internet · a) HoHirarea Guvernului nr. 348/2005 privind...

Click here to load reader

 • date post

  22-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of GUVERNUL ROMANIEI HOTARARE - Legi Internet · a) HoHirarea Guvernului nr. 348/2005 privind...

 • GUVERNUL ROMANIEI

  HOTARAREprivind aprobarea Regulamentului de organizare !li functionare a Autoritatii Nationale

  pentru Reglementar~ in Comunicatii !liTehnologia Informatieiin temeiul art. 108 din Constitutia Rom€miei, republicata, al art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului

  nr. 134/2006 privind Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementare In Comunicatii ~i Tehnologia Informatiei ~i alart. 27 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizareaaparatului de lucru al Guvernului,

  Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

  Art. 1. - Se aproba Regulamentul de organizare ~ifunctionare a Autoritatii Nationale pentru Reglementare InComunicatii ~i Tehnologia Informatiei, prevazut In anexacare face parte integranta din prezenta hoHirare.

  Art. 2. - (1) Pe data intrarii In vigoare a prezenteihotarari se abroga:

  a) HoHirarea Guvernului nr. 348/2005 privind organizarea~i functionarea Inspectoratului General pentru Comunicatii ~iTehnologia Informatiei, publicata In Monitorul Oficial alRomaniei, Partea I, nr. 369 din 3 mal 2005;

  b) art. 1, 3 ~i anexa nr. 1 la Hotararea Guvernuluinr. 880/2002 privind aprobarea Regulamentului deorganizare ~i functionare a Autoritatii Nationale deReglementare In Comunicatii, precum ~i a unor masuri

  pentru desfa~urarea activitatii acesteia, publicata InMonitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 660 din5 septembrie 2002.

  (2) Pe data intrarii In vigoare a prezentei hotarari,Hotararea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea ~ifunctionarea Ministerului Comunicatiilor ~i TehnologieiInformatiei, publicata In Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003, cu modificarile sicompletarileulterioare,se modifica dupa cum urmeaza: '

  a) articolul 3 alineatul (1) punctul 33 va avea urmatorulcuprins:

  .33. promovareaaccesului la internet;";b) articolul 3 alineatul (1) punctul 37 se abroga.

  PRIM-MINISTRUCALIN POPESCU-TARICEANU

  Bucuresti, 4 mai 2007.Nr. 415.

  Contrasemneaza:

  Seful Cancelariei Primului-Ministru,, lon-Mircea Plangu

  Preli'edintele Autoritatii Nationale pentru ReglementareIn Comunicatii li'i Tehnologia Informatiei,

  Dan Cristian Georgescup. Ministrul comunicatiilor li'i tehnologiei informatiei,

  Balint Marton Porcsalmi,secretar de stat

  Ministrul mundi, familial li'i egalitatii de li'anse,Paul Pacuraru

  Ministrul internelor si reformei administrative,Cristian David

  Ministrul economiei li'i finantelor,Varujan Vosganian

 • ....

  6 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 357/25.V.2007

  ANEXA

  REGULAMENT DE ORGANIZARE ~I FUNCTIONAREa Autormitii Nationale pentru Reglementare in Comunicatii ~i Tehnologia Informatiei

  Art. 1. - Autoritatea Nationala pentru Reglementare inComunicatii ~i Tehnologia Informatiei, denumita incontinuare ANRCTI, se organizeaza ~i functioneaza cainstitutie publica cu personalitate juridica in subordineaGuvernului, finantata integral din venituri proprii, incoordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru.

  Art. 2. - (1) Rolul ANRCTI este de a puna in aplicarepolitica nationala in domeniile comunicatiilor electronice,comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio ~iechipamentelor terminale de comunicatii electronice, inclusivdin punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice,tehnologiei informatiei ~i serviciilor po~tale.

  (2) ANRCTI i~i desfa~oara activitatea in conformitate cuprevederile legislatiei din domeniul comunicatiilor electronice,comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio ~iechipamentelor terminale de comunicatii electron ice,tehnologiei informatiei ~i serviciilor po~tale, ale Ordonanteide urgenta a Guvernului nr. 134/2006 privind infiintareaAutoritatii Nationale pentru Reglementare in Comunicatii ~iTehnologia Informatiei, ale Ordonantei de urgenta aGuvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor masuri pentrureorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, precum ~iale prezentului regulament.

  Art. 3. - (1) ANRCTI exercita urmatoarele atributiigenerale in domeniile comunicatiilor electronice,comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio ~iechipamentelor terminale de comunicatii electronice, inclusivdin punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice,tehnologiei informatiei ~i serviciilor po~tale:

  1. elaboreaza ~i adopta norma tehnice, initiazastandarde nationale in acord cu cerintele nationale ~i custandardele internationale in aceste domenii, propune spreadoptare standardele internationale ca standarde nationale~i adopta reglementari tehnice care sa declare obligatorieaplicarea standardelor pe intregul teritoriu national, pe planzonal sau pe plan local, in domeniul comunicatiilorelectronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio~i echipamentelor terminale de comunicatii electronice,inclusiv din punctul de vedere al compatibilitatiielectromagnetice, tehnologiei informatiei ~i serviciilorpo~tale, precum ~i pentru utilizarea resurselor denumerotatie;

  2. asigura reprezentarea in institutii ~i in organizatiiinternationale din domeniul reglementarii comunicatiilorelectronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio~i echipamentelor terminale de comunica1ii electron ice,inclusiv din punctul de vedere al compatibilita1iielectromagnetice, tehnologiei informatiei ~i serviciilorpo~tale, sustinand in cadrul acestora politica ~i strategianationala in domeniu;

  3. colaboreaza cu institutii ~i organizatii nationale ~iinternationale din domeniul comunicatiilor electronice,comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio ~iechipamentelor terminale de comunicatii electronice, inclusivdin punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice,

  tehnologiei informatiei ~i serviciilor po~tale, dezvolta ~istimuleaza relatiile cu acestea; coopereaza cu autoritati dereglementare din domeniul comunicatiilor electronice ~i alserviciilor po~tale din strainatate, inclusiv prin incheierea deacorduri de colaborare ~i schimb de informatii;

  4. aplica acordurile internationale in domeniulcomunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale,echipamentelor radio ~i al echipamentelor terminale decomunicatii electronice, inclusiv din punctul de vedere alcompatibilitatii electromagnetice, tehnologiei informatiei ~iserviciilor po~tale;

  5. colaboreaza cu Ministerul Comunicatiilor ~iTehnologiei Informatiei in toate domeniile in care expertizaANRCTI este necesara sau utila;

  6. inainteaza cafre ministerul de specialitate propuneriprivind cadrul legislativ pentru stimularea dezvoltariisectoarelor de comunicatii electronice, comunicatiiaudiovizuale, echipamente radio ~i echipamente terminalede comunicatii electronice, inclusiv din punctul de vedere alcompatibilitatii electromagentice, tehnologiei informatiei ~iserviciilor po~tale;

  7. prognozeaza, planifica ~i programeaza in proiectul debuget propriu resursele financiare necesare in vederearealizarii politicilor in domeniile sale de competenta;

  8. coordoneaza derularea programelor de asistentafinanciara de la Uniunea Europeana in domeniulcomunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale,echipamentelor radio ~i echipamentelor terminale decomunicatii electronice, inclusiv din punctul de vedere alcompatibilitatii electromagnetice, tehnologiei informatiei ~iserviciilor po~tale, care vizeaza capacitatea institutionala aANRCTI;

  9. elaboreaza ~i publica rapoarte, studii, analiza ~i alleleasemenea in domeniul comunicatiilor electronice,comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio ~i alechipamentelor terminale de comunicatii electronice, inclusivdin punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice,tehnologiei informatiei ~i serviciilor po~tale, in special pentruevaluarea necesitatii ~i oportunitatii emiterii de noireglementari, pentru evaluarea ~i controlul implementariipoliticilor ~i reglemenHirilor, precum ~i al conduceriiprogramelor ~i proiectelor, organizeaza seminarii ~i mesarotunda, actiuni promotionale de imagine, informare ~i decon~tientizare a publicului, putand contracta in acestescopuri servicii de consultanta, expertiza, asistenta tehnica~i allele asemenea, in conformitate cu reglementarile legalein vigoare;

  1O. urmare~te ~i controleaza aplicarea prevederilorcuprinse in actele normative in vigoare, in acordurileinternationale in domeniul comunicatiilor electron ice,comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio ~iechipamentelor terminale de comunicatii electronice, inclusivdin punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice,tehnologiei informatiei ~i serviciilor po~tale, luand masuripentru prevenirea, inlaturarea ~i sanctionarea nerespectarii

 • ...

  MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 357/25.V.2007 7

  acestor prevederi, potrivit competentei recunoscute deacestea;

  11. solutioneaza litigiile dintre furnizorii din domeniulcomunicatiilor electron ice ~i dintre furnizorii din domeniultehnologiei informatiei, in scopul asigurarii liberalconcurente ~i al protectiei intereselor utilizatorilor finali.

  (2) ANRCTI exercita urmatoarele atributii specifice indomeniul comunicatiilor electronice, comunicatiiloraudiovizuale ~i al serviciilor po~tale:

  1. elaboreaza ~i actualizeaza autorizatiile generale;2. monitorizeaza 9i controleaza respectarea obligatiilor

  impuse furnizorilor de retele ~i de servicii de comunicatiielectronice prin autorizatiile generate;

  3. promoveaza ~i sprijina armonizarea la nivel europeana utilizarii resurselor de numerotatie, in conformitate cuinstrumentele juridice in vigoare in cadrul Uniunii Europene;

  4. adopta Planul national de numerotatie ~i Gricemodificari ale acestuia, sub rezerva restrictiilor impuse dinmotive de siguranta nationala;

  5. gestioneaza la nivel national resursele de numerotatie9i frecventele radio din benzile alocate pentru utilizareneguvernamentala;

  6. administreaza ~i coordoneaza la nivel nationalgestionarea frecventelor radio in conformitate cu Tabelulnational de alocare a benzilor de frecventa, denumit incontinuare TNABF, ~i cu acordurile internationale la careRomania este parte;

  7. acorda licentele de utilizare a resurselor denumerotatie, stabile~te ~i incaseaza tarifele pentru emiterealicentelor, in conformitate cu legislatia in vigoare ~i inconcordanta cu costurile administrative aferente emiteriiacestora;

  8. emite reglementari privind modul de utilizare aresurselor de numerotatie ~i a frecventelor radio din benzilealocate pentru utilizare neguvernamentala;

  9. rune la dispozitia Ministerului Comunicatiilor ~iTehnologiei Informatiei daleje necesare in vedereaelaborarii TNABF;

  10. acorda licentele de utilizare a frecventelor radiopentru furnizarea de retele ~i servicii de comunicatiielectronice care utilizeaza spectrul radio, precum ~ilicentele de emisie ~i stabile~te ~i incaseaza tarifele pentruutilizarea spectrului;

  11. aloca ~i asigneaza frecventele radio in benzile cuatribuire neguvernamentala, exclusiva sau in partaj,prevazute in TNABF, cu respectarea reglementarilor,acordurilor ~i protocoalelor nationale ~i internationale, ~iimplementeaza procedurile de coordonare stabilite prinacordurile internationale;

  12. acorda avizele tehnice, autorizatiile de asignare afrecventelor radio ~i autorizatiile tehnice de functionare, curespectarea reglementarilor in vigoare;

  13. realizeaza expertizele tehnice necesare utilizariirationale ~i eficiente a frecventelor radio;

  14. aloca ~i asigneaza codurile de identificare pentruunele servicii de radiocomunicatii, certifica personalul deoperare a statiilor de radiocomunicatii ~i asigura activitatilede evidenta conexe acestor activitati:

  15. asigura evidenta permanenta a utilizarii frecventelorradio prin asigurarea evidentei asignarilor de frecvente ~i

  intretinerea permanenta a bazelor de date specializate careformeaza Registrul national al frecventelor asignate/alocate;

  16. monitorizeaza, supravegheaza ~i controleazautilizarea spectrului de frecvente radio cu atribuireneguvernamentala;

  17. identifica pietele relevante din sectorul comunicatiilorelectronice;

  18. efectueaza analizele de plata in situatiile in careacestea sunt obligatorii, potrivit legii;

  19. desemneaza furnizorii de Fatale ~i de servicii decomunicatii electron ice cu putere semnificativa pe plata;

  20. impune in sarcina furnizorilor de rete Ie sau deservicii de comunicatii electronice cu putere semnificativape plata obligatiile prevazute la art. 9-13 din OrdonantaGuvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publicade comunicatii electronice ~i la infrastructura asociata,precum ~i interconectarea acestora, aprobata cu modificari~i completari prin Legea nr. 527/2002, cu modificarile ~icompletarile ulterioare, ~i la art. 15-18 din Legeanr. 304/2003 pentru serviciul universal ~i drepturileutilizatorilor cu privire la retelele ~i serviciile de comunicatiielectronice, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

  21. gestioneaza mecanismele de finantare a obligatiilorlegate de asigurarea serviciului universal, prevazute delegislatia speciala;

  22. controleaza indeplinirea obligatiilor impuse furnizorilorde serviciu universal in temeiul prevederilor legislatieispeciale;

  23. exercita atributiile stabilite prin Legea nr. 506/2004privind prelucrarea datelor cu caracter personal ~i protectiavietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cucompletarile ulterioare;

  24. exercita atributiile care revin autoritatii dereglementare in temeiul prevederilor Ordonantei Guvernuluinr. 31/2002 privind serviciile po~tale, aprobata cu modificari~i completari prin Legea nr. 642/2002, cu modificarile ~icompletarile ulterioare;

  25. elaboreaza reglementarile necesare in vedereaasigurarii protectiei mediului in domeniul comunicatiilorelectronice ~i al serviciilor po~tale;

  26. elibereaza avizele necesare obtinerii autorizatiei deconstruire a pilonilor ~i cladirilor care pot afectafunctionarea sistemelor de monitorizare ale ANRCTI;

  27. participa la lucrarile Comisiei interdepartamentale deradiocomunicatii.

  (3) ANRCTI exercita urmatoarele atributii specifice indomeniul tehnologiei informatiei:

  1. reglementeaza la nivel national administrarea TLD(top level domain) ".ro" ~i a SLD (second level domain)".eu" pentru numele de domenii rezervate de Romania;

  2. supravegheaza ~i controleaza respect areaprevederilor legale din domeniul comertului electronic,exercitate in calitate de autoritate de reglementare, inconformitate cu prevederile Legii nr. 365/2002 privindcomertul electronic, republicata;

  3. exercita atributiile autoritatii de reglementare ~isupraveghere in domeniul semnaturii electronice, prevazutede Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronidi;

  4. exercita atributiile care revin autoritatii dereglementare ~i supraveghere potrivit Legii nr. 451/2004privind marca temporala;

 • ....

  MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 357/25.V.20078

  5. exerciUi atributiile care revin autoriUitii dereglementare 9i supraveghere potrivit Legii nr. 589/2004privind regimul juridic al activitatii electronice notariale;

  6. exercita atributiile stabilite prin Legea nr. 196/2003privind prevenirea 9i combaterea pornogratiei, cumodificarile 9i completarile ulterioare.

  (4) ANRCTI exercita urmatoarele atributii specifice indomeniul echipamentelor radio 9i al echipamentelorterminate de comunicatii electron ice, inclusiv din punctul devedere al compatibilitatii electromagnetice:

  1. controleaza indeplinirea cerintelor esentiale decompatibilitate electromagnetica 9i de utilizare eficienta aspectrului;

  2. analizeaza 9i realizeaza expertizarea tehnica autilizarii trecventelor pentru asigurarea compatibilitatiielectromagnetice intra statiile 9i retelele de radiocomunicatiiautorizate, precum 9i pentru prevenirea perturbatiilorprejudiciabile, in scopul evaluarii posibilita1ii de asignare aacestora, in urma solicitarilor;

  3. elibereaza avize de confirmare a contormitatii cucerintele esentiale prevazute de legislatia aplicabila, pentruechipamentele radio 9i echipamentele terminale decomunicatii electronice, inclusiv din punctul de vedere alcompatibilitatii electromagnetice.

  (5) ANRCTI indepline9te 9i aile atributii acordate prindispozitii legale speciale.

  (6) ANRCTI i9i exercita atributiile cu respectareaprincipiilor independentei, transparentei, obiectiviUitii,proportionalitatii, impartialitatii, neutralitatii tehnologice 9inediscriminarii.

  Art. 4. - (1) Finantarea ANRCTI se asigura integral dinvenituri proprii, in conformitate cu prevederile art. 41 dinOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privindcadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobatacu modificari 9i completari prin Legea nr. 591/2002, cumodificarile 9i compleUirile ulterioare, 9i ale art. 5 dinOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2007.

  (2) Sursele de finantare prevazute la alin. (1) seadministreaza de catre ANRCTI, fiind aplicabile in modcorespunzator dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003privind Codul de procedura fiscala, republicata, cumodificarile 9i completarile ulterioare, cu exceptia cazului incare prin lege speciala se dispune altfel.

  Art. 5. - (1) Conducerea ANRCTI este asigurata de unpregedinte 9i 2 vicepregedinti numiti de primul-ministruconform prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanta deurgenta a Guvernului nr. 134/2006.

  (2) Pregedintele 9i vicepregedin1ii conduc intreagaactivitate a ANRCTI 9i asigura indeplinirea atributiilor cerevin acesteia.

  (3) Pregedintele reprezinta ANRCTI in raporturile cuParlamentul, Guvernul, ministerele, cu aile autorita1i publica9i organizatii, precum 9i cu persoane juridice 9i tizice dintara 9i din strainatate.

  (4) Pregedintele ANRCTI este ordonator principal decredite.

  (5) In lipsa pregedintelui, atribu1iile sale se exercita devicepregedintele desemnat prin decizie a pregedintelui.

  (6) Mandatul pregedintelui 9i vicepregedintilor inceteazain conditiile prevazute la art. 7 alin. (2) din Ordonanta deurgenta a Guvernului nr. 134/2006.

  Art. 6. - (1) In exercitarea atributiilor sale pregedinteleANRCTI emite decizii:

  a) interne, care privesc activitatea interna a ANRCTI 9icare constituie, de regula, acta de dreptul muncii;

  b) externe, care privesc aspecte legate de exercitareacompetentelor ANRCTI in raporturile cu aile persoane 9icare constituie, de regula, acta administrative.

  (2) Deciziile prev8.zute la alin. (1) lit. b) sunt:a) cu caracter normativ, atunci cand reglementeaza cu

  caracter general 9i impersonal anumite relatii sociale;b) cu caracter individual, atunci cand reglementeaza

  relatii sociale intra persoane individualizate.Art. 7. - (1) Pregedintele ANRCTI are urmatoarele

  atributii:a) aproba strategiile de dezvoltare institutionala a

  ANRCTI, programele de activitate 9i programele decooperare;

  b) aproba planul anual de activitate al ANRCTI;c) aproba planurile de investitii ale ANRCTI;d) coordoneaza procesul de elaborare 9i de implementare

  a reglementarilor din domeniile de competenta ale ANRCTI;e) convoaca 9i prezideaza reuniunile plenare ale

  Consiliului consultativ;t) aproba structura organizatorica 9i statui de functii ale

  ANRCTI;g) stabile9te sediile structurilor teritoriale ale ANRCTI;h) stabile9te atributiile specitice tiecarui compartiment din

  cadrul ANRCTI;i) aproba regulamentul intern al ANRCTI;j) coordoneaza activitatea compartimentelor ANRCTI;k) negociaza 9i semneaza pentru 9i in numele ANRCTI

  contractuI colectiv de munca;I) aproba organizarea concursurilor pentru ocuparea

  posturilor din cadrul ANRCTI;m) aproba angajarea, avansarea, precum 9i moditicarea

  sau incetarea raporturilor de munca ale personaluluiANRCTI;

  n) aproba deplasarile in tara 9i in strainatate alepersonalului ANRCTI;

  0) orice aile atributii care ii revin potrivit legii.(2) Pregedintele ANRCTI peate delega exercitarea unora

  dintre atributiile prevazute la alin. (1) personalului dinsubordine.

  (3) Pregedintele ANRCTI stabile9te atributiilevicepregedintilor ANRCTI.

  Art. 8. - (1) Structura organizatorica 9i statui de functiise stabilesc prin decizie interna a pregedintelui ANRCTI.

  (2) In scopul asigurarii exercitarii in teritoriu acompetentelor sale, ANRCTI are structuri teritoriale tarapersonalitate juridica, stabilite prin decizie interna apresedintelui ANRCTI.

  Art. 9. - (1) In activitatea sa, ANRCTI este asistata deConsiliul consultativ, organism tara personalitate juridica,care lucreaza in reuniuni plenare 9i in grupuri de lucru.

  (2) Grupurile de lucru se constituie in vederea pregatiriidesfa9urarii reuniunilor plenare.

  (3) La lucrarile Consiliului consultativ sunt invitati saparticipe, in tunctie de obiectul dezbaterii, reprezentanti aiturnizorilor din domeniul comunicatiilor electronice,comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio 9iechipamentelor terminale de comunicatii electronice, al

 • ------

  ....

  MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 357/25.V.2007 9

  tehnologiei informa!iei !i'iserviciilor p°!i'tale, reprezentan!i aiasocia!iilor profesionale ale acestora, ai altar institu!iipublica, aile persoane interesate ori reprezentan!i ai altarorganisme interesate.

  (4) Consiliul consultativ are rolul de a sprijiniarmonizarea intereselor partilor reprezentate in cadrul sau,evalueaza impactul reglementarilor ANRCTI !i'i facepropuneri de imbunata!ire a acestora.

  Art. 10. - Angajarea personalului ANRCTI se face peposturile vacante, prin concurs organizat in conditiile legii~i pe baza metodologiei de concurs aprobate prin decizieinterna a pre~edintelui ANRCTI, pe criteriul aptitudinilor ~ial competen!ei profesionale.

  Art. 11. - (1) Personalul ANRCTI are drepturile !i'iobliga!iile prevazute de dispozi!iile legale in vigoare !i'i alecontractului individual de munca.

  (2) Personalul ANRCTI, inclusiv pre!i'edintele !i'ivicepre!i'edintii, are obligatiile prevazute la art. 39 dinOrdonan!a de urgen!a a Guvernului nr. 79/2002, aprobatacu modificari !i'i compleUiri prin Legea nr. 591/2002, cumodificiirile !i'i completarile ulterioare, precum !i'i celelaltedrepturi !i'i obliga!ii prevazute in regulamentul intern !i'i incontractul colectiv de munca incheiat la nivelul ANRCTI.

  (3) Pre!i'edintele ANRCTI aproba fi!i'a postului pentrupersonalul din subordine, cu avizul ~efului ierarhic superior.

  Art. 12. - Salarizarea personalului ANRCTI, inclusiv apre!i'edintelui!i'ia vicepre~edin!ilor, se realizeaza, in temeiulart. 43 alin. (4) din Ordonan!a de urgenta a Guvernuluinr. 79/2002, aprobata cu modificari ~i completari prinLegea nr. 591/2002, cu modificarile !i'i completarileulterioare, potrivit dispozi!iilor legale aplicabile institu!iilorpublica finan!ate integral din venituri proprii.

  Art. 13. - (1) in activitatea sa, ANRCTI utilizeaziiurmiitoarele registre:

  a) registrul general de intrare-ie!i'ire a corespondentei;b) registrele de evidentii a deciziilor pre!i'edintelui

  ANRCTI;c) registrele de eviden!a a furnizorilor din domeniile de

  competenta ale ANRCTI;d) registrele de evidentii a licen!elor de utilizare a

  resurselor de numerotatie, a licentelor de utilizare afrecven!elor radioelectrice, a licen!elor de emisie, precum !i'ia celorlalte documente de autorizare emise de ANRCTIconform competen!elor sale;

  e) registrul titlurilorde creanta;f) registrul de evidenta a documentelor clasificate.(2) Prin decizie interna a pre!i'edintelui ANRCTI se

  peate institui utilizarea altar registre decal Gale prevazutela alin. (1).

  Art. 14. - Circuitul documentelor gestionate deANRCTI, inclusiv modul de utilizare a registrelor prevazutela art. 13, se reglementeaza prin decizie interna apre!i'edinteluiANRCTI.

  Art. 15. - ANRCTI va puna la dispozitie publicului inlimba romana, precum !i'i,in masura posibilului, in una saumal multe limbi de circulatie internationala, prin intermediulpaginii sale de internet, toate informatiile prevazute laart. 49 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernuluinr. 79/2002, aprobata cu modificari !i'i completari prinLegea nr. 591/2002, cu modificarile !i'i completarileulterioare, !i'ila art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul

  acces la informatiile de interes public, cu modificarile !i'icompletarile ulterioare, precum !i'i alte informa!ii privinddomeniul radiocomunica!iilor, comunicatiilor audiovizuale,echipamentelor radio !i'i echipamentelor terminale decomunicatii electronice !i'ial tehnologiei informatiei.

  Art. 16. - (1) ANRCTI va publica pe pagina sa deinternet, pana la data de 30 aprilie a fiecarui an, un raportdetaliat privind activitatea sa in anul anterior.

  (2) ANRCTI va intocmi !i'i va publica, pana la dataprevazuta la alin. (1), un raport anual privind accesul lainforma!iilede interes public in anul anterior.

  Art. 17. - ANRCTI colaboreaza cu institutiile UniuniiEuropene, cu autoritiiti similare din alte state !i'i peateparticipa la activitatea unor organizatii internationale dindomeniul siiu de activitate ori peate sa devina membra aacestora.

  Art. 18. - (1) in cazul in care exercitarea unor atribu!iiale ANRCTI implica participarea altar autoritati, ANRCTI vaincheia acorduri de colaborare cu acestea, in scopulindeplinirii in mod eficient a competentelor legale care Iirevin.

  (2) ANRCTI beneficiaza in mod gratuit de informatiilepuse la dispozitie de alte institutii publica, necesare inexercitarea atributiilor sale.

  (3) Paza sediului central !i'i a unora din structurileteritoriale ale ANRCTI se organizeaza !i'i se efectueaza cuelective de jandarmi, in conditiile legii. Sediile ~i efectivelese stabilesc prin protocol incheiat intra Ministerul Internelor!i'i Reformei Administrative !i'i ANRCTI.

  Art. 19. - Pre!i'edintele ANRCTI supune consultariipublica planul de activitate pentru anul urmator, in care sevcr arata obiectivele de atins, modalita!ile de realizare,precum ~i sarcinile specifice incredintate fiecaruicompartiment in vederea realizarii acestor objective. Planulde activitate se definitiveaza !i'i se aproba de pre!i'edintedupii aprobarea bugetului ANRCTI.

  Art. 20. - (1) Pana la revizuirea legislatiei secundare,actele normative emise de Ministerul Comunica!iilor !i'iTehnologiei Informatiei in exercitarea atributiilor dereglementare, supraveghere sau control, in temeiul Legiinr. 455/2001, Legii nr. 365/2002, republicatii, Legiinr. 451/2004 !i'i al Legii nr. 589/2004, precum !i'i Galeemise de Inspectoratul General pentru Comunicatii !i'iTehnologia Informatiei in exercitarea atributiilor legale dindomeniul radiocomunicatiilor, comunicatiilor audiovi7..uale,echipamentelor radio !i'i al echipamentelor terminale decomunicatii electronice, inclusiv din punctul de vedere alcompatibilitatii electromagnetice, raman in vigoare.

  (2) Atributiile Ministerului Comunicatiilor !i'i TehnologieiInformatiei sau, dupii caz, ale Inspectoratului Generalpentru Comunicatii !i'i Tehnologia Informatiei, stabilite prinactele normative previizute la alin. (1), se exercita de catreANRCTI.

  (3) Deciziile de acreditare sau de agreare, licentele,avizele sau autorizatiile emise de Ministerul Comunicatiilor!i'i Tehnologiei Informatiei sau, dupa caz, de InspectoratulGeneral pentru Comunicatii !i'i Tehnologia Informatiei, inexercitarea atributiilor prevazute la alin. (1), i!i'i piistreazavalabilitatea in conformitate cu reglementarile in vigoare.