GRUNDTVIG 2 Educa ţia adulţilor

of 12 /12
de angajare ale de angajare ale ş ş omerilor omerilor ş ş i ale i ale persoanelor cu persoanelor cu dizabilit dizabilit ăţ ăţ i vizuale si i vizuale si auditive folosind auditive folosind aplica aplica ţ ţ iile virtuale de iile virtuale de î î nv nv ăţ ăţ are” are” IECUVADVLA IECUVADVLA GRUNDTVIG 2 GRUNDTVIG 2 Educa Educa ţia adulţilor ţia adulţilor DE NL UK

Embed Size (px)

description

“Imbun ă t ăţ irea ş anselor de angajare ale ş omerilor ş i ale persoanelor cu dizabilit ăţ i vizuale si auditive folosind aplica ţ iile virtuale de î nv ăţ are” IECUVADVLA. GRUNDTVIG 2 Educa ţia adulţilor. RO DE NL UK HU. Parteneri. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of GRUNDTVIG 2 Educa ţia adulţilor

Page 1: GRUNDTVIG 2  Educa ţia adulţilor

““ImbunImbunăăttăţăţirea irea şşanselor de anselor de angajare ale angajare ale şşomerilor omerilor şşi ale i ale persoanelor cu dizabilitpersoanelor cu dizabilităţăţi i vizuale si auditive folosind vizuale si auditive folosind

aplicaaplicaţţiile virtuale de iile virtuale de îînvnvăţăţare”are”IECUVADVLAIECUVADVLA

GRUNDTVIG 2 GRUNDTVIG 2

EducaEducaţia adulţilorţia adulţilor

RO DE NL UK HU

Page 2: GRUNDTVIG 2  Educa ţia adulţilor

ParteneriParteneri

Centrul de Consultanţă I.E.R (Eindhoven, Olanda)

Colegiul Naţional “Octav Onicescu”

(Bucureşti, România)

Fundaţia Română pentru Promovarea Calităţii (Bucureşti, România)

Institutul de MuncInstitutul de Muncăă şşi i Tehnologie Tehnologie (Gelsenkirchen, (Gelsenkirchen, Germania)Germania)

Universitatea Universitatea Szechenyi Istvan (Gyor, Szechenyi Istvan (Gyor, Ungaria)Ungaria)

Compania Fry-Samuels & Compania Fry-Samuels & Associates (Lymington, Marea Associates (Lymington, Marea Britanie)Britanie)

Page 3: GRUNDTVIG 2  Educa ţia adulţilor

IECUVADVLAIECUVADVLA Proiectul promovează preocuparea noastră Proiectul promovează preocuparea noastră

în domeniul instruirii adulţilor şomeri/ în domeniul instruirii adulţilor şomeri/ adulţi cu dizabilităţi auditive şi vizualeadulţi cu dizabilităţi auditive şi vizuale

aplicarea principiului educaaplicarea principiului educaţţiei de-a lungul iei de-a lungul îîntregii vientregii vieţţi, contribuind la i, contribuind la îîmbunmbunăăttăţăţirea irea accesului tuturor celor care, indiferent de accesului tuturor celor care, indiferent de varstvarstăă, doresc sa achizi, doresc sa achiziţţioneze noi ioneze noi cunocunoşştintinţţe, capacite, capacităţăţi i şşi competeni competenţţee;;

situarea adultului care învaţă în centrul situarea adultului care învaţă în centrul procesului de educaţie;procesului de educaţie;

creşterea capacităţii acestuia de a juca un creşterea capacităţii acestuia de a juca un rol activ în societate.rol activ în societate.

Page 4: GRUNDTVIG 2  Educa ţia adulţilor

ObiectiveObiective       ImbunImbunăăttăţăţirea irea şşanselor de angajare anselor de angajare

ale ale şşomerilor omerilor şşi ale persoanelor somere i ale persoanelor somere cu dizabilitcu dizabilităţăţi vizuale sau auditive;i vizuale sau auditive;

Elaborarea unor studii naElaborarea unor studii naţţionale ionale privind situaprivind situaţţia ia şşomerilor si a omerilor si a persoanelor cu handicap vizual/auditiv persoanelor cu handicap vizual/auditiv şşi a unui studiu comparativ realizat pe i a unui studiu comparativ realizat pe baza studiilor nabaza studiilor naţţionale;ionale;

Page 5: GRUNDTVIG 2  Educa ţia adulţilor

Elaborarea unor chestionare Elaborarea unor chestionare îîn scopul n scopul identificidentificăării nivelului de cunorii nivelului de cunoşştinte al tinte al persoanelor din grupul persoanelor din grupul ţţintintăă şşi ale i ale posibilitposibilităţăţilor de angajare ale acestora;ilor de angajare ale acestora; Elaborarea unor module virtuale de Elaborarea unor module virtuale de instruire privind utilizarea calculatorului instruire privind utilizarea calculatorului şşi a i a Internetului cInternetului câât t şşi tehnicile de angajare;i tehnicile de angajare;

Page 6: GRUNDTVIG 2  Educa ţia adulţilor

Dezvoltarea modulelor de instruire Dezvoltarea modulelor de instruire îîn n diferite forme accesibile grupului diferite forme accesibile grupului ţţintintăă;;

Realizarea unei pagini de web a Realizarea unei pagini de web a proiectului proiectului şşi reactualizarea i reactualizarea permanentpermanentăă a acesteia; a acesteia;

Page 7: GRUNDTVIG 2  Educa ţia adulţilor

Grup ţintăGrup ţintăGrupurile de adulti cGrupurile de adulti căărora programul se rora programul se

adreseazadresează ă cu prioritate: cu prioritate: şomerişomeriaduladulşşi cu i cu dizabilităţi auditive şi vizuale dizabilităţi auditive şi vizuale

  Beneficiarii proiectului vor avea şansa de a Beneficiarii proiectului vor avea şansa de a aborda tehnici informaţionale, de comunicare şi aborda tehnici informaţionale, de comunicare şi de angajare moderne: de angajare moderne:

Utilizare PCUtilizare PC InternetInternet E-mail E-mail

Page 8: GRUNDTVIG 2  Educa ţia adulţilor

RealizRealizăăriri Studiul naţional privind

situaţia şomerilor şi a persoanelor cu dizabilităţi vizuale si auditive

Studiu comparativ Metodologia pentru anii II

şi III de proiect Chestionare pentru grupul

ţintă şi pentru angajatori Module pentru instruire Panouri pentru

disemninarea proiectului Pliante , afişe Baza de date Pagina Web a proiectului

www.onicescu as.ro

Page 9: GRUNDTVIG 2  Educa ţia adulţilor

ImpactImpact

Proiectul are un impact semnificativ pe Proiectul are un impact semnificativ pe 3 nivele:3 nivele:

ELEVIELEVI

INSTITUŢIEINSTITUŢIE

COMUNITATECOMUNITATE

Page 10: GRUNDTVIG 2  Educa ţia adulţilor

Impactul asupra elevilorImpactul asupra elevilor

Dezvoltarea spiritului de echipDezvoltarea spiritului de echipăă;; Dezvoltarea abilitDezvoltarea abilităţăţilor de utilizare a ilor de utilizare a

tehnologiilor moderne tehnologiilor moderne şşi a facilitatilor i a facilitatilor multimediamultimedia;;

ImbunImbunăăttăţăţirea competenirea competenţţelor elor şşi a i a performanperformanţţelor elevilor elor elevilor îîn domeniul n domeniul design-pagini webdesign-pagini web..

Page 11: GRUNDTVIG 2  Educa ţia adulţilor

Impactul asupra instituţieiImpactul asupra instituţiei IntIntăărirea dimensiunii europene rirea dimensiunii europene îîn n

educaeducaţţie;ie; DDezvoltarea abilităţilor pedagogice ezvoltarea abilităţilor pedagogice

pentru profesorii implicaţi în proiectpentru profesorii implicaţi în proiect;; Creşterea abilităţilor de utilizare Creşterea abilităţilor de utilizare a a

noilor mijloacelor de comunicare si noilor mijloacelor de comunicare si informare (ICT); informare (ICT);

Dezvoltarea profesională a Dezvoltarea profesională a personalului implicatpersonalului implicat;;

Creşterea abilităţilor de comunicare Creşterea abilităţilor de comunicare în limbi străineîn limbi străine..

Page 12: GRUNDTVIG 2  Educa ţia adulţilor

Impactul asupra comunităţiiImpactul asupra comunităţii

Creşterea gradului de implicare a Creşterea gradului de implicare a autorităţilor locale;autorităţilor locale;

Participarea autorităţilor locale la formarea Participarea autorităţilor locale la formarea grupului ţintă – Agenţia pentru Ocuparea grupului ţintă – Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă;Forţei de Muncă;

Implicarea adulţilor şomeri în proiect;Implicarea adulţilor şomeri în proiect; Participarea la acţiuni a altor instituţii care Participarea la acţiuni a altor instituţii care

nu sunt partenere- exemple de bună nu sunt partenere- exemple de bună practică şi diseminare.practică şi diseminare.