Ghidul Privind Auditul Calitatii 2011

of 21 /21
Ghidul_privind_auditul_calitatii.doc– Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru şi întocmirea dosarului de audit financiar 1 Ghidul privind auditul calităŃii Cuprins I. DocumentaŃia de audit, în înŃelesul Standardului InternaŃional de Audit- ISA 230 1. Aspecte generale 2. Domeniul de aplicare 3. Obiectivul auditorului 4. CerinŃele ISA 230 5. Documentarea procedurilor şi a probelor de audit 6. Alcătuirea dosarului final de audit II Obiectivele şi procedurile aplicabile pentru un audit financiar de calitate 1. Caracteristici distinctive ale procedurilor cuprinse în Ghidul privind auditul calităŃii 2. Transpunerea informaŃiilor cuprinse în dosarul de audit în secŃiunile Ghidului privind auditul calităŃii 3. Recomandările ICAS şi CAFR privind abordarea auditului 4. Exemple de proceduri cuprinse în Ghidul privind auditul calităŃii care răspund cerinŃelor Codului etic al profesioniştilor contabili şi unor Standarde InternaŃionale de Audit aplicabile într-un audit al situaŃiilor financiare. 5. Exemplu de indexare a probelor de audit aferente SecŃiunii M - Capital propriu şi rezerve

Embed Size (px)

Transcript of Ghidul Privind Auditul Calitatii 2011

Page 1: Ghidul Privind Auditul Calitatii 2011

Ghidul_privind_auditul_calitatii.doc– Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru şi întocmirea dosarului de audit financiar

1

Ghidul privind auditul calit ăŃii

Cuprins I. Documenta Ńia de audit, în în Ńelesul Standardului Interna Ńional de Audit- ISA 230 1. Aspecte generale 2. Domeniul de aplicare 3. Obiectivul auditorului 4. CerinŃele ISA 230 5. Documentarea procedurilor şi a probelor de audit 6. Alcătuirea dosarului final de audit II Obiectivele şi procedurile aplicabile pentru un audit financiar de calitate 1. Caracteristici distinctive ale procedurilor cuprinse în Ghidul privind auditul calităŃii 2. Transpunerea informaŃiilor cuprinse în dosarul de audit în secŃiunile Ghidului privind auditul calităŃii 3. Recomandările ICAS şi CAFR privind abordarea auditului 4. Exemple de proceduri cuprinse în Ghidul privind auditul calităŃii care răspund cerinŃelor Codului etic al profesioniştilor contabili şi unor Standarde InternaŃionale de Audit aplicabile într-un audit al situaŃiilor financiare. 5. Exemplu de indexare a probelor de audit aferente SecŃiunii M - Capital propriu şi rezerve

Page 2: Ghidul Privind Auditul Calitatii 2011

Ghidul_privind_auditul_calitatii.doc– Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru şi întocmirea dosarului de audit financiar

2

Ghidul privind auditul calit ăŃii Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru şi

întocmirea dosarului de audit financiar

Prof. univ. dr. Ion Mih ăilescu, Pre şedintele CAFR Urania Moldovanu, şeful DMCP

Introducere

� În sprijinul auditorilor financiari şi a creşterii calităŃii activităŃii acestora, în exercitarea profesiei,

Camera Auditorilor Financiari din România a emis, de-a lungul timpului, proceduri pentru documentarea unui audit financiar şi pentru constituirea dosarului misiunii, astfel:

� Până la finele anului anterior, pentru elaborarea procedurilor şi întocmirea dosarelor de audit, cât şi pentru instruirea stagiarilor în activitatea de audit financiar, au fost utilizate Normele minimale de audit, emise de Cameră în 2001, cu asistenŃa Institutului Contabililor Autorizati din ScoŃia (ICAS), cuprinzând unele secŃiuni specifice referitoare la planificarea, desfăşurarea şi finalizarea misiunilor de audit financiar al situaŃiilor financiare şi al altor misiuni de asigurare.

� Recent, Camera a adoptat ultimele reglementări internaŃionale referitoare la activitatea de audit

financiar, după cum urmează: - prin Hotararea Consiliului CAFR nr. 152/23 septembrie 2009 Camera a adoptat Standardele InternaŃionale de Audit (ISA) clarificate, emise de Consiliul pentru Standarde InternaŃionale de Audit şi Asigurare (IAASB), în vigoare începând cu data de 15 decembrie 2009; - prin Hotarârea Consiliului CAFR nr. 161/14 aprilie 2010, Camera a adoptat integral Codul etic al profesioniştilor contabili emis de FederaŃia InternaŃională a Contabililor (IFAC), versiunea iulie 2009, care intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2011; - prin Hotarârea Consiliului CAFR nr. 168 /25 august 2010, Camera a aprobat “Normele privind efectuarea de revizuiri pentru asigurarea calităŃii”, care au avut în vedere reglementările menŃionate mai sus, precum şi ultimele modificări intervenite în OUG nr. 75/1999, cu privire la activitatea de audit financiar.

� Totodată, cu sprijinul Institutului Contabililor AutorizaŃi din ScoŃia (ICAS), Camera Auditorilor Financiari din România a achiziŃionat, tradus şi publicat, în luna martie 2010, “Ghidul privind Auditul Calit ăŃii” cuprinzând procedurile care vor fi utilizate de către auditorii financiari

Page 3: Ghidul Privind Auditul Calitatii 2011

Ghidul_privind_auditul_calitatii.doc– Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru şi întocmirea dosarului de audit financiar

3

din România, pentru realizarea, în condi Ńii de calitate, a document ării misiunilor de audit financiar la entit ăŃile mici şi mijlocii.

Metode de cercetare Pentru realizarea cercetării s-a efectuat o documentare pe baza reglementărilor legale în domeniu. În primul rând, s-a efectuat analiza aprofundată a cerinŃelor Standardelor InternaŃionale de Audit clarificate” aplicabile într-un audit al situaŃiilor financiare.

Totodată, s-a abordat documentarea planificării, desfăşurării şi finalizării unui audit financiar, în corelare cu prevederile ISA 230 “DocumentaŃia de audit”, care tratează responsabilitatea auditorului de a întocmi documentaŃia pentru un audit al situaŃiilor financiare, precum şi cu prevederile ISA 500 “Probe de audit”; Cuvinte cheie DocumentaŃie de audit, proceduri, probe, dosar de audit, transpunere, secŃiuni, obiective, foi de lucru, calitate. I. Documenta Ńia de audit, în în Ńelesul Standardului Interna Ńional de Audit - ISA 230 1. Aspecte generale � Documenta Ńia de audit, în în Ńelesul Standardului Interna Ńional de Audit (ISA) 230

clarificat, reprezint ă înregistrarea procedurilor efectuate, a probelor d e audit relevante şi a concluziilor la care a ajuns auditorul (documente d e lucru sau “foi de lucru”); � Dosarul de audit reprezintă unul sau mai multe dosare (seturi de documente şi informaŃii) sau

alte modalităŃi de stocare în format fizic sau electronic, ce conŃin înregistrările (documentaŃia) operaŃiunilor efectuate în misiunea de audit.

� Documentele de lucru servesc urm ătoarelor scopuri: - Sprijin în planificarea şi realizarea misiunii de audit, permiŃând adoptarea unei abordari.metodice, prin utilizarea unui index standard al dosarului de audit, pentru fiecare secŃiune principală şi a unui index detaliat pentru cuprinsul fiecărei secŃiuni; - Sprijin în supervizarea şi revizuirea activităŃii de audit conform ISA 220; - Responsabilizează echipa de audit pentru activitatea sa; - Înregistrează probele de audit care rezultă din activitatea de audit efectuată, pentru ca auditorul să-şi poată susŃine opinia; - MenŃinerea evidenŃei problemelor cu semnificaŃie continuă pentru auditurile viitoare; - Permiterea efectuării inspecŃiilor externe; 2.Domeniul de aplicare � ISA 230 clarificat trateaz ă responsabilitatea auditorului de a întocmi documen taŃia

pentru un audit al situatiilor financiare . � De asemenea, alte ISA aplicabile într-un audit cuprind cerinŃe şi îndrumări specifice privind

documentaŃia: - ISA 210 “Convenirea termenilor misiunii de audit;

Page 4: Ghidul Privind Auditul Calitatii 2011

Ghidul_privind_auditul_calitatii.doc– Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru şi întocmirea dosarului de audit financiar

4

- ISA 220 “Controlul calitatii pentru un audit al situaŃiilor financiare”; - ISA 240 “Responsabilitatile auditorului privind frauda în cadrul unui audit al situaŃiilor financiare”; - ISA 250” Luarea în considerare a legii şi reglementarilor într-un audit al situaŃiilor financiare”; - ISA 260 “Comunicarea cu persoanele însarcinate cu guvernanŃa”; - ISA 300 “Planificare unui audit al situaŃiilor financiare”; - ISA 315 “Identificarea şi evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă prin întelegerea entitatii şi a mediului său”; - ISA 320 “Pragul de semnificaŃie în planificarea şi desfăşurarea unui audit”; - ISA 330 “Răspunsul auditorului la riscurile evaluate”;

- ISA 402 “ConsideraŃii de audit aferente unei entităŃi care utilizează o organizaŃie prestatoare de servicii”;

- ISA 450 “ Evaluarea denaturărilor identificate pe parcursul auditului”; - ISA 501 “Probe de audit - consideraŃii specifice pentru elemente selectate”; - ISA 505 “Confirmări externe”: - ISA 510 “Misiuni de audit iniŃiale - Solduri iniŃiale”; - ISA 520 “Proceduri analitice”; - ISA 530 “Eşantionarea în audit”; - ISA 540 “Auditarea estimărilor contabile şi a prezentărilor aferente”; - ISA 550 “PărŃi afiliate”; - ISA 570 “Principiul continuităŃii activităŃii”; - ISA 610 “Utilizarea activităŃii auditorilor interni” ; - ISA 620 “Utilizarea activităŃii unui expert din partea auditorului”. 3. Obiectivul auditorului este de a întocmi o documenta Ńie care furnizeaz ă:

a) EvidenŃa suficientă şi adecvată a modului în care este fundamentat raportul auditorului; b) Dovada faptului că auditul a fost planificat şi efectuat în conformitate cu ISA şi dispoziŃiile legale şi de reglementare aplicabile.

4. Cerin Ńe: a) Auditorul trebuie să întocmească documente de lucru suficiente, complete şi b) Calitatea auditului este direct determinată de întocmirea la timp a documentaŃiei.

5. Probele şi procedurile de audit � 5.1. Proba de audit reprezint ă informa Ńiile utilizate de c ătre auditor pentru a ajunge la

concluziile pe care se bazeaz ă opinia sa, con Ńinând atât informa Ńii preluate din contabilitate şi care au stat la baza întocmirii situa Ńiilor financiare, cât şi alte informa Ńii relevante în legatur ă cu acestea. � Probele de audit, în vederea formularii de concluzi i rezonabile pe care s ă se bazeze

opinia auditorului, sunt ob Ńinute prin desf ăşurarea de proceduri de evaluare a riscului şi proceduri de audit ulterioare, care cuprind:

(i) teste ale controalelor, atunci când acestea sunt prevăzute de ISA aplicabile; (ii) proceduri de fond, inclusiv teste de detaliu şi proceduri de fond analitice

Page 5: Ghidul Privind Auditul Calitatii 2011

Ghidul_privind_auditul_calitatii.doc– Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru şi întocmirea dosarului de audit financiar

5

� Probele de audit şi procedurile de culegere a acestora sunt reglementate de: – ISA 500 – Probe de audit – ISA 501 – Probe de audit – considerente suplimentare pentru elemente specifice – ISA 505 – Confirmările externe – ISA 520 – Proceduri analitice – ISA 530 – Eşantionarea în audit

� Caracteristicile probelor de audit � a) Natura: Probele de audit pot fi obŃinute pe baza:

- documentelor contabile sau - din alte surse.

� b) Gradul de adecvare al probelor de audit este dat de: - relevan Ńa probelor de audit – măsura în care acestea sunt în concordanŃă cu regulile contabile aplicate de management la întocmirea situaŃiilor financiare; - credibilitatea probelor de audit – măsura în care auditorul se poate baza pe un anumit tip de probe pentru a evalua corect modul de aplicare a unei aserŃiuni.

� c) Suficien Ńa / cantitatea probelor de audit, în raport cu mărimea populaŃiei; � d) Evaluarea probelor de audit

� Tehnici de baz ă pentru ob Ńinerea probelor de audit: � (i). Inspec Ńia (verificarea) documentelor / înregistr ărilor : constă în examinarea evidenŃelor

contabile privind tranzacŃiile şi operaŃiunile efectuate, precum şi a documentelor ce le susŃin, având ca finalitate colectarea unor probe de audit cu grade variate de credibilitate, în funcŃie de natura şi sursa acestora, precum şi de eficacitatea controalelor efectuate în timpul obŃinerii lor.

� Inspec Ńia imobiliz ărilor corporale şi a altor active: constă în examinarea fizică a acestora, furnizând probe de audit credibile mai ales în ceea ce priveşte existenŃa lor.

� (ii). Observarea: ObservaŃia furnizează probe de audit cu privire la modul de desfăşurare a

unui proces, însă aceste probe sunt limitate la momentul în care a fost aplicată această procedură. (exemplu: observarea inventarului stocurilor de către personalul entităŃii).

� (iii). Investigarea: constă în culegerea de informaŃii (financiare, nefinanciare) de la persoane

cu experienŃă (competenŃă), fie din interiorul, fie din afara entităŃii, putând varia de la investigaŃii scrise (oficiale), până la chestionări orale (neoficiale).

� (iv). Confirmarea este un tip specific de investigare şi reprezintă procesul de obŃinere a unei

declaraŃii directe de la o terŃă parte, cu privire la o informaŃie sau la o situaŃie existentă. � (v). Recalcularea constă în verificarea acurateŃei (matematice) a informaŃiilor din documente

sau din înregistrările contabile, putând fi efectuată şi prin utilizarea tehnologiei informatice. � (vi). Reefectuarea implică executarea de către auditor, în mod independent, a procedurilor sau

controalelor care au fost efectuate iniŃial, ca parte a controlului intern al entităŃii. � (vii). Revizuirea reprezintă procesul prin care se analizează şi verifică datele din contabilitate

pentru a identifica situaŃii (sume / rulaje / solduri / operaŃiuni) importante sau neobişnuite.

Page 6: Ghidul Privind Auditul Calitatii 2011

Ghidul_privind_auditul_calitatii.doc– Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru şi întocmirea dosarului de audit financiar

6

� (viii). Procedurile analitice reprezintă evaluarea informaŃiilor din situaŃiile financiare, bazate pe analiza unor indicatori (evaluare, comparaŃie) şi a unor corelaŃii între aceste informaŃii şi / sau între acestea şi alte date / informaŃii nefinanciare.

� ix). Interogarea / Intervievarea constă în căutarea de informaŃii, financiare şi nefinanciare,

scrise sau verbale, din partea persoanelor cu experienŃa din interiorul sau din afara entităŃii. � Evaluarea răspunsurilor primite la interogări, ca parte integrantă a procedurii de interogare,

oferă auditorului informaŃii noi, sau diferite faŃă de cele obŃinute din alte surse. � 5.2. Forma, con Ńinutul şi amploarea documenta Ńiei de audit � DocumentaŃia întocmită de auditor trebuie să permită oricărui auditor cu experienŃă, fără nici o

legătură anterioară cu auditul, să înŃeleagă: a) Natura, cronologia, amploarea şi rezultatele procedurilor aplicate, în vederea conformităŃii cu

ISA relevante şi dispoziŃiile legale şi de reglementare, înregistrându-se: - caracteristicile de identificare a elementelor sau problemelor specifice testate (domeniul de aplicare al procedurii: creanŃe şi identificarea populaŃiei (Exemplu: soldurile peste 500 lei);

- persoanele care au efectuat şi revizuit, respectiv data acestor operaŃiuni (ISA 220); - discuŃiile asupra aspectelor semnificative cu conducerea, cei însărcinaŃi cu guvernanŃa;

- discordanŃele / inconsecvenŃele majore ale informaŃiilor faŃă de concluziile finale ale auditorului.

b) Rezultatele procedurilor de audit efectuate şi probele de audit obŃinute; c) Aspectele semnificative, concluziile şi raŃionamentele profesionale semnificative. � Factori de care depind forma, con Ńinutul şi amploarea documenta Ńiei de audit : - mărimea / complexitatea entităŃii auditate; - natura procedurilor de audit; - riscurile unor denaturări semnificative; - relevanŃa probelor de audit obŃinute; - natura şi amploarea excepŃiilor. 5.3. Documenta Ńia trebuie s ă sus Ńină conformitatea cu ISA : � Abaterile de la o cerinŃă relevantă a unui ISA se vor documenta cu rezultatele procedurilor

alternative, precum şi cu motivele pentru abatere. � O cerinŃă nu este relevantă numai în cazurile în care: - întregul ISA nu este relevant (exemplu ISA 610 ”Utilizarea auditorilor interni” nu este relevant în cazul în care entitatea nu deŃine funcŃia de auditor intern); - cerinŃa este condiŃionată, iar condiŃia nu există. � Nu este necesar şi nici posibil să fie documentat fiecare aspect analizat sau fiecare

raŃionament profesional. Nu se documentează separat conformitatea cu aspecte cuprinse în alte documente incluse în dosarul de audit (plan de audit; scrisoarea misiunii).

� Evaluarea semnifica Ńiei unui aspect implică analiza obiectivă a faptelor şi circumstanŃelor.

Exemple de aspecte semnificative pot fi:

Page 7: Ghidul Privind Auditul Calitatii 2011

Ghidul_privind_auditul_calitatii.doc– Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru şi întocmirea dosarului de audit financiar

7

- Aspecte ce conduc la apariŃia unor riscuri semnificative (ISA 315); - Rezultatele procedurilor de audit care indică:

- faptul că situaŃiile financiare ar putea fi denaturate semnificativ sau - necesitatea de a revizui evaluarea anterioară a auditului cu privire la riscurile

unor denaturări semnificative; - CircumstanŃe care produc dificultăŃi semnificative în aplicarea procedurilor; - Constatări ce ar putea rezulta dintr-o modificare a opiniei de audit sau din includerea unui paragraf de observaŃii în raportul auditorului.

5.4. Documentarea ra Ńionamentelor profesionale justific ă concluziile auditorului. � Întocmirea şi păstrarea unor rezumate (memorandum-uri) privind aspectele semnificative. � Identificarea elementelor specifice sau a aspectelor testate, precum şi a persoanelor care au

întocmit / revizuit documentaŃia: - structura documentelor testate (probelor) după dată şi numere de ordine; - populaŃiile selectate (peste anumite valori); - eşantionări / intervale; - data şi persoanele intervievate.

5.5. Aspectele ce apar ulterior datei raportului � Dacă, în condiŃii excepŃionale, auditorul aplică proceduri noi sau adiŃionale, sau formulează

concluzii noi, ulterior datei raportului, auditorul documentează: - CircumstanŃele întâlnite; - Procedurile noi sau adiŃionale îndeplinite, probele de audit obŃinute, concluziile aferente, inclusiv efectul asupra raportului; - În ce moment şi de către cine au fost efectuate modificările la documentaŃia de audit. � Circumstan Ńele excep Ńionale includ faptele care sunt aduse la cunoştinŃa auditorului ulterior datei raportului, dar care existau la acea dată, şi dacă ar fi fost cunoscute ar fi dus la modificarea situaŃiilor financiare sau la modificarea opiniei în raportul auditorului (cerinŃa ISA 560 “Evenimente ulterioare”). � Exemplul de circumstanŃă excepŃională: Clarificarea documentaŃiei existente ca urmare a

comentariilor primite în timpul inspecŃiilor de monitorizare efectuate de părŃile interne sau externe (cerinŃa ISQC1 şi ISA 220 ”Controlul calităŃii”).

� 6. Alcătuirea dosarului final de audit � Auditorul finalizează procesul administrativ de alcătuire a dosarului final de audit la timp,

ulterior datei raportului. � Un termen limită adecvat pentru finalizarea alcătuirii dosarului final de audit este de 60 zile de

la data raportului auditorului (ISQC 1 pct. 54). Orice documentare, ulterioară acestui termen, trebuie justificată şi identificată (persoana, data).

� Finalizarea alcătuirii dosarului final nu implică aplicarea unor noi proceduri sau formularea unor noi concluzii. Sunt permise unele schimbări de natură administrativă cum sunt:

- selectarea, eliminarea sau înlăturarea documentaŃiei perimate; - sortarea, colaŃionarea (referenŃierea), semnarea foilor de lucru;

Page 8: Ghidul Privind Auditul Calitatii 2011

Ghidul_privind_auditul_calitatii.doc– Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru şi întocmirea dosarului de audit financiar

8

- documentarea probelor obŃinute de către auditor, discutate şi convenite cu membrii relevanŃi ai echipei misiunii anterior datei raportului auditorului.

� Păstrarea documentaŃiei - minimum 5 ani (ISA 230). Conform normelor de calitate aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 168/2010: nota de inspecŃie se păstrează 7 ani.

� Documentele de lucru sunt proprietatea auditorului , acestea incluzând nu numai pe cele

întocmite de către auditor, ci şi cele puse la dispoziŃia sa de către client. Deşi auditorul deŃine dreptul de proprietate asupra documentelor de audit, acestea nu pot fi prezentate, decât cu unele excepŃii impuse de lege, nici unei alte persoane fără consimŃământul clientului.

� Auditorul va înregistra în documentele de lucru inf orma Ńii referitoare la planificarea

auditului, la natura, durata şi întinderea procedurilor de audit realizate şi la concluziile care se trag din probele de audit ob Ńinute .

Majoritatea auditorilor (firmelor de audit) păstrează documentaŃia în două tipuri de dosare:

� a) Dosarul permanent conŃine date (informaŃii) istorice ce au continuitate în ce priveşte activităŃile clientului şi care sunt relevante pentru mai multe exerciŃii financiare, fiind actualizat, de câte ori este cazul, cu noi informaŃii de aceeaşi natură: - date şi informaŃii privind structura organizatorică şi juridică a clientului;

- detalii despre misiune; - documente / informaŃii şi convenŃii legale şi statutare; - sistemul contabil şi de control; - principalele active. � b) Dosarul curent . include date şi informaŃii aferente exerciŃiului financiar auditat conform

misiunii curente al cărui conŃinut standard constă în: � Probe privind procesul de planificare (programele auditorului şi modificările acestora); � Probe ale consideraŃiilor auditorului cu privire la evaluarea sistemului de control intern; � Analize ale tranzacŃiilor şi soldurilor (copii ale documentelor legale relevante privind

tranzacŃiile); � Documente de analiză a soldurilor / rulajelor; � Analize ale indicatorilor semnificativi şi ale tendinŃelor; � Probe privind revizuirea activităŃii asistenŃilor; � Riscurile identificate şi cele estimate privind denaturările semnificative din situaŃiile

financiare la nivel de aserŃiuni; � Procedurile de audit efectuate ca răspuns la riscurile estimate şi rezultatele acestora; � Detalii ale procedurilor de audit aplicate componentelor ale căror situaŃii financiare sunt

auditate de alt auditor; � Documente de comunicare / confirmare transmise către sau primite de la terŃi; � Scrisorile de confirmare a declaraŃiilor conducerii; � Copii ale scrisorilor sau notelor privind problemele de audit comunicate conducerii entităŃii

sau celor însărcinaŃi cu guvernanŃa, sau discuŃiile cu aceştia; � Concluziile auditorului asupra aspectelor semnificative ale activităŃii de audit, inclusiv modul

de soluŃionare a excepŃiilor sau problemelor neobişnuite apărute; � Copii ale situaŃiilor financiare şi a Raportului de audit.

Page 9: Ghidul Privind Auditul Calitatii 2011

Ghidul_privind_auditul_calitatii.doc– Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru şi întocmirea dosarului de audit financiar

9

II Obiectivele şi procedurile aplicabile pentru un audit financiar de calitate � 1. Caracteristici distinctive ale procedurilor cuprinse în Ghidul privind auditul calit ăŃii:

a) Procedurile cuprinse în Ghidul privind auditul calităŃii prezintă o abordare amplă şi punctuală a prevederilor Codului etic pentru profesioniştii contabili, din punct de vedere al documentării proceselor de acceptare, planificare şi finalizare a unei misiuni de audit financiar. Identificarea ameninŃărilor la adresa independenŃei şi măsurile luate pentru conformarea la cerinŃele etice ocupă un loc important în componenŃa secŃiunii B “Planificarea auditului”;

b) Aplicarea Procedurilor are în vedere conformarea auditorilor, atât la nivelul firmei / cabinetului de audit, cât şi la nivelul misiunii de audit, cu prevederile Standardului InternaŃional privind controlul calitǎŃii pentru firmele care efectuează audituri şi revizuiri ale situaŃiilor financiare, precum şi alte misiuni de asigurare şi servicii conexe ”(ISQC1), precum şi ISA 220 “Controlul calităŃii pentru auditul situaŃiilor financiare“;

c) Procedurile sunt astfel elaborate şi structurate pentru a răspunde principiilor şi cerinŃelor de bază ale tuturor ISA relevante, sprijinind auditorii să opteze pentru o abordare a auditului adecvată circumstanŃelor misiunii individuale de audit cărora le sunt aplicabile standardele profesionale respective;

d) Procedurile prevăd o abordare formală a cunoştinŃelor referitoare la domeniul de activitate şi la client, precum şi a controalelor interne utilizate. ÎnŃelegerea mediului de control include procesul în care conducerea identifică şi gestionează riscurile, precum şi procesul de monitorizare de către cei însărcinaŃi cu guvernanŃa a modului de desfăşurare a controalelor interne realizate (SecŃiunea C1 - sisteme contabile şi controalele interne);

e) Procedurile cuprinse în Ghidul privind auditul calităŃii ISA”, mai numeroase şi mai documentate decât cele utilizate anterior, sunt destinate atingerii obiectivelor generale ale auditorului, statuate în ISA 200 “Obiective generale ale auditorului independent şi desfăşurarea unui audit în conformitate cu ISA”, respectiv:

- obŃinerea de asigurări rezonabile cu privire la măsura în care situaŃiile financiare ca întreg nu conŃin denaturări semnificative, fie ele ca urmare a fraudei sau erorii, permiŃând auditorului să exprime o opinie cu privire la măsura în care situaŃiile financiare sunt prezentate în conformitate cu cadrul de raportare financiara aplicabil; şi

- raportarea cu privire la situaŃiile financiare şi efectuarea comunicărilor prevăzute de ISA

260 “Comunicarea cu persoanele însărcinate cu guvernanŃa” şi ISA 265 “Comunicarea deficienŃelor în controlul intern către persoanele însărcinate cu guvernanŃa şi către conducere”;

f) Procedurile se bazează pe identificarea şi evaluarea riscurilor, inclusiv a riscului de fraudă, care implică evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situaŃiilor financiare supuse auditului şi răspunsul auditorului la aceste riscuri în contextul abordărilor prevăzute de ISA aplicabile: - ISA 315 “Identificarea şi evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa prin înŃelegerea

entităŃii şi a mediului sau” şi - ISA 330 “Răspunsul auditorului la riscurile evaluate”;

Page 10: Ghidul Privind Auditul Calitatii 2011

Ghidul_privind_auditul_calitatii.doc– Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru şi întocmirea dosarului de audit financiar

10

� Ghidul privind auditul calităŃii conŃine proceduri pentru fiecare element al situaŃiilor financiare

(secŃiunile D - U), mult detaliate, structurate în două nivele de informaŃii: - obiectivele şi concluziile auditului referitor la elementul respectiv; - programul de audit, cuprinzând testele şi procedurile analitice (referinŃele).

2. Redăm, în continuare, transpunerea informa Ńiilor cuprinse în dosarul de audit din fostele norme de audit, în cadrul sec Ńiunilor cuprinse în Ghidul privind auditul calit ăŃii :

SecŃ.

Cuprinsul dosarului de audit Proceduri privind auditul calit ăŃii – 2009 / ISA aplicabile

SecŃ. Referin Ńe din Normele Minimale de Audit 2001

SECłIUNEA A - FINALIZAREA AUDITULUI

A1 Copie după situaŃiile financiare semnate / Se ataşează documentele

A2 Scrisoare de reprezentare semnată: ISA 580 “DeclaraŃii scrise”. Se ataşează documentele

A3 Lista de verificare a aspectelor de luat în considerare în viitor - 3 obiective

A / 13-14

Lista de verificare a finalizării auditului - 2 referinŃe

A4 Revizuirea la cald a dosarului de către partenerul independent - 7 obiective: - ISA 200 ”Obiectivele generale ale auditorului independent în desfăşurarea unui audit în conformitate cu ISA”; - ISA 220 “Controlul calităŃii pentru un audit al situaŃiilor financiare”;

B/ 1-6

Revizuirea generala a situaŃiilor financiare/ Activitatea de revizuire - 6 referinŃe

A4 - ISQC1 “Standardul internaŃional privind controlul calităŃii pentru firmele care efectuează audituri şi revizuiri ale situaŃiilor financiare, precum şi alte misiuni de asigurare şi servicii conexe”; - Codul Etic pentru profesioniştii contabili.

B/ 1-6

Revizuirea generala a situaŃiilor financiare/ Activitatea de revizuire - 6 referinŃe

A5 Finalizarea auditului: - 7 obiective; 28 referinŃe - ISA 210 “Convenirea termenilor misiunii de audit; - ISA 220 “Controlul calităŃii pentru un audit al situaŃiilor financiare”; - ISA 230 “DocumentaŃia de audit”; - ISA 700 “Formarea unei opinii şi raportarea cu privire la situaŃiile financiare”; - ISA 720 “Responsabilitatea auditorului cu privire la alte informaŃii din documentele care conŃin situaŃii financiare auditate”; - ISQC1 “Standardul internaŃional privind controlul calitǎŃii pentru firmele care efectuează audituri şi revizuiri ale situaŃiilor financiare precum şi alte misiuni de asigurare şi servicii conexe”.

A / 1-10

Lista de verificare a finalizării auditului - 10 referinŃe

A 6 Aspecte semnificative - 19 referinŃe -

A 7 Revizuirea scrisorii către persoanele însărcinate cu guvernanŃa - 13 referinŃe. - ISA 240 “ResponsabilităŃile auditorului privind frauda în cadrul unui audit al situaŃiilor financiare”; - ISA 250 “Luarea în considerare a legii şi reglementarilor într-un audit al situaŃiilor. financiare”;

B / 9 -10

Revizuirea generală a situaŃiilor financiare/ Rapoarte către directori sau management - 2 referinŃe

A7 - ISA 260 “Comunicarea cu persoanele însărcinate cu GuvernanŃa” - ISA 320 “Pragul de semnificaŃie în planificarea şi desfăşurarea unui audit”

Page 11: Ghidul Privind Auditul Calitatii 2011

Ghidul_privind_auditul_calitatii.doc– Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru şi întocmirea dosarului de audit financiar

11

SecŃ.

Cuprinsul dosarului de audit Proceduri privind auditul calit ăŃii - 2009/ ISA aplicabile

SecŃ.

Referin Ńe din Normele Minimale de Audit 2001

A8 Revizuirea Scrisorii de reprezentare - 10 referinŃe - ISA 580 “DeclaraŃii scrise”; - ISA 240 “ResponsabilităŃile auditorului privind frauda în cadrul unui audit al situaŃiilor financiare”;

A /11 Lista de verificare a finalizării auditului - 1 referinŃă

A9 Sumarul erorilor - ISA 320 “Pragul de semnificaŃie în planificarea şi desfăşurarea unui audit” - situaŃie analitică cu determinarea impactului asupra profitului

F 0 Pragul de semnificaŃie

A10 Revizuirea situaŃiilor financiare şi a listei de verificare a prezentărilor - 5 obiective

- ISA 330 “Răspunsul auditorului la riscurile evaluate”; - ISA 520 “Proceduri analitice”; - ISA 540 “Auditarea estimărilor contabile şi a prezentărilor

aferente”; - ISA 720 “Responsabilitatea auditorului cu privire la alte

informaŃii din documentele care conŃin situaŃii financiare auditate”

B / 13 - 14

Revizuirea generală a situaŃiilor financiare / Verificarea credibilităŃii situaŃiilor financiare - 2 referinŃe

A11 Revizuirea analitică finala - 3 obiective şi 5 referinŃe - ISA 520 “Proceduri analitice”

- -

A 12 Evenimente ulterioare bilanŃului - 1 obiectiv şi 7 referinŃe - ISA 560 “Evenimente ulterioare”

B 1 Verificarea evenimentelor ulterioare - 13 referinŃe

A13 Continuitatea activităŃii - 3 obiective şi 8 referinŃe ISA 570 “Principiul continuităŃii activităŃii”;

B 2 Revizuirea principiului continuităŃii – 4 referinŃe

SECłIUNEA B – PLANIFICAREA AUDITULUI A13/4 Chestionarul cu privire la continuitatea activităŃii - 17 referinŃe B2/3 Revizuirea principiului

continuităŃii – referinŃa 3 A14 Raportul de audit - ISA 700 “Formarea unei opinii şi raportarea cu

privire la situaŃiile financiare”- 1 obiectiv, 6 referinŃe B /15

Revizuirea generală a situaŃiilor financiare / Raportul de audit- 1 referinŃă

B1/1 Planificare / Obiectivele auditului - 6 obiective: - ISA 200”Obiectivele generale ale auditorului independent în desfăşurarea unui audit în conformitate cu ISA” - ISA 220 “Controlul calităŃii pentru un audit al situaŃiilor financiare” - ISA 300 “Planificare unui audit al situaŃiilor financiare”

F/ 2-4 Abordarea auditului – 3 referinŃe

B1/2 Planificarea auditului: aprobarea planului de audit de către partener; semnarea de către membrii echipei misiunii pentru confirmarea independenŃei

- -

B1/ 3 - 7

Lista de verificare a planificării – 32 referinŃe: ISA 200” Obiectivele generale ale auditorului independent în desfăşurarea unui audit în conformitate cu ISA” - ISA 210 “Convenirea termenilor misiunii de audit” - ISA 220 “Controlul calităŃii pentru un audit al situaŃiilor financiare” - ISA 240 “ResponsabilităŃile auditorului privind frauda în cadrul unui audit al situaŃiilor financiare”; - ISA 260 “Comunicarea cu persoanele însărcinate cu guvernanŃa” - ISA 300 “Planificare unui audit al situaŃiilor financiare” - ISA 315 “Identificarea şi evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă prin înŃelegerea entităŃii şi a mediului său”

E F/1 a-n

Confirmarea planului de audit - 9 referinŃe, Abordarea auditului – 14 referinŃe

Page 12: Ghidul Privind Auditul Calitatii 2011

Ghidul_privind_auditul_calitatii.doc– Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru şi întocmirea dosarului de audit financiar

12

SecŃ.

Cuprinsul dosarului de audit Proceduri privind auditul calit ăŃii - 2009/ ISA aplicabile

SecŃ. Referin Ńe din Normele Minimale de Audit 2001

- ISA 320 “Pragul de semnificaŃie în planificarea şi desfăşurarea unui audit” - ISA 330 “Răspunsul auditorului la riscurile evaluate”; - ISA 402 “ConsideraŃii de audit aferente unei entităŃi care utilizează o organizaŃie prestatoare de servicii”; - ISA 501 “”Probe de audit - consideraŃii specifice pentru elemente selectate”; - ISA 505 ”Confirmări externe” - ISA 510”Misiuni de audit iniŃiale - Solduri iniŃiale”; - ISA 520 “Proceduri analitice”; - ISA 550” PărŃi afiliate” - ISA 570 “Principiul continuităŃii activităŃii” - ISA 620 “Utilizarea activităŃii unui expert din partea auditorului”

E F/1 a-n

Confirmarea planului de audit - 9 referinŃe, Abordarea auditului – 14 referinŃe.

B2 / 1 - 5

Acceptarea desemnării / re-desemnării- 27 referinŃe - ISA 300 “Planificarea unui audit al situaŃiilor financiare”; - ISA 200 ”Obiectivele generale ale auditorului independent în desfăşurarea unui audit în conformitate cu ISA”

E1 Acceptarea / reînnoirea mandatului - 16 referinŃe

B2/6 Lista de verificare a riscurilor - 32 referinŃe - - B2/7 ConsideraŃii etice - ameninŃări identificate şi măsuri luate - - B3/1-2 Cunoaşterea clientului şi evaluarea riscurilor - 13 referinŃe

ISA 315 “Identificarea şi evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă prin înŃelegerea entităŃii şi a mediului său”

F Abordarea auditului – 14 referinŃe

B4 Evaluarea riscului inerent – 4 domenii şi 40 referinŃe ISA 315 “Identificarea şi evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa prin înŃelegerea entităŃii şi a mediului sau” ISA 200 ”Obiectivele generale ale auditorului independent în desfăşurarea unui audit în conformitate cu ISA”

F1 Risc inerent general 4 domenii; 22 referinŃe

B5 Pragul de semnificaŃie - table de calcul - ISA 200 ”Obiectivele generale ale auditorului independent în desfăşurarea unui audit în conformitate cu ISA”;

F0 Pragul de semnificaŃie

- ISA 320 “Pragul de semnificaŃie” B6 Revizuirea analitică preliminară - 4 referinŃe

- ISA 520 “Proceduri analitice” F /1 d Abordarea auditului –

1 referinŃă B7 Sumarul evaluării riscului şi planul de eşantionare - matrice

ISA 530 ”Eşantionarea în audit” F2 Risc inerent specific

B8 Solduri iniŃiale / cifre comparative - 7 poziŃii - ISA 510”Misiuni de audit iniŃiale - Solduri iniŃiale” - ISA 710 “Date comparative. Formarea unei opinii şi raportarea cu privire la situaŃiile financiare”

F/ 1 i P/1

Abordarea auditului – 1 referinŃă Cartea mare - 1 referinŃă

B9/1 Acordul de planificare a auditului (semnarea planului de audit de către partenerul misiunii, cel de revizuire şi membrii echipei )

F/4 Abordarea auditului – 1 referinŃă; Numai echipa

B9/2 Planificarea auditului - Prezentare generală - 8 domenii - - B10 Lista de verificare permanentă a informaŃiilor - 7 domenii - - B11/1 Agenda de lucru a întâlnirilor cu clientul pt. planificare – 3 domenii - - B11/2 DiscuŃiile cu echipa misiunii - 4 domenii

- ISA 240 “ResponsabilităŃile auditorului privind frauda în cadrul unui audit al situaŃiilor financiare” - ISA 315 “Identificarea şi evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă prin îintelegerea entitatii şi a mediului său”

- -

Page 13: Ghidul Privind Auditul Calitatii 2011

Ghidul_privind_auditul_calitatii.doc– Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru şi întocmirea dosarului de audit financiar

13

SecŃ.

Cuprinsul dosarului de audit Proceduri privind auditul calităŃii – 2009 / ISA aplicabile

SecŃ. ReferinŃe din Normele Minimale de Audit 2001

C Sistemele contabile şi controalele interne - 3 obiective şi 5 referinŃe

F /1 b Abordarea auditului – 1 referinŃă

D Imobilizări necorporale - 6 obiective şi 10 referinŃe G Active imobilizate - corporale şi necorporale - 12 referinŃe

E Imobilizări corporale - 9 obiective şi 22 referinŃe G Active imobilizate - corporale şi necorporale - 12 referinŃe

F InvestiŃii - 11 obiective şi 17 referinŃe H InvestiŃii / Plasamente – 14 referinŃe

G 1 Stocul şi producŃia în curs de execuŃie - 11 obiective şi 29 referinŃe

I/1-4 10-15

Stocuri şi contracte pe termen lung - 10 referinŃe

G2 Stocul şi producŃia în curs de execuŃie - Teste de fond pe bază de participare - 16 referinŃe - ISA 501 ”Probe de audit - consideraŃii specifice pentru elemente selectate”

I/5-9 Stocuri şi contracte pe termen lung / Verificarea stocurilor – 9 referinŃe

H Debitori – 10 obiective şi 20 referinŃe J CreanŃe şi plăŃi în avans – 11 referinŃe

I Soldurile la bănci şi numerarul disponibil - 4 obiective şi 12 referinŃe

K DisponibilităŃi în conturi la bănci sau în casă - credite pe termen lung - 6 referinŃe

J Creditori – 8 obiective şi 19 referinŃe L Creditori şi angajamente - 11 referinŃe

K Taxe - 2 obiective şi 13 referinŃe M Impozite şi taxe – 12 referinŃe

L ObligaŃii, datorii contingente şi angajamente - 5 obiective şi 9 referinŃe

M /5 G

- Impozite şi taxe/ obligaŃii impozit amânat - 1 referinŃă - Active imobilizate – ref. G10 Active în garanŃie; - ref. G 11 Angajamente de investiŃii

M Aspecte statutare - capital propriu şi rezerve – 5 obiective şi 16 referinŃe

N Capital, rezerve, registre cerute de lege - 9 referinŃe

N Vânzări şi venituri - 4 obiective şi 11 referinŃe O/1-9 Contul de profit şi pierdere / Vânzări - 9 referinŃe

O AchiziŃii şi cheltuieli - 4 obiective şi 7 referinŃe O/10-15

Contul de profit şi pierdere / Cumpărări / Cheltuieli - 6 ref.

P Salarii – 4 obiective şi 7 referinŃe O/ 16- 21

L/7

Contul de profit şi pierdere / Cheltuieli cu personalul - 6 referinŃe Creditori şi angajam/ Impozit pe salarii – 1 referinŃă

Q Contul de profit şi pierdere - 3 obiective şi 15 referinŃe O /27-28

Contul de profit şi pierdere / Prezentare - 2 referinŃe

R PărŃi afiliate - 1 obiectiv şi 14 referinŃe: - ISA 550 -ISA 550 ”PărŃi afiliate”

O / 22- 26

Contul de profit şi pierdere / TranzacŃii cu părŃile afiliate - 5 referinŃe

T Conformitatea cu legile şi reglementările - 1 obiectiv şi 16 referinŃe - ISA 250 “Luarea în considerare a legii şi reglementarilor într-un audit al situaŃiilor financiare”

- -

U BalanŃa de verificare - 10 referinŃe P Cartea Mare - 4 referinŃe

Page 14: Ghidul Privind Auditul Calitatii 2011

Ghidul_privind_auditul_calitatii.doc– Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru şi întocmirea dosarului de audit financiar

14

3. Recomand ările ICAS şi CAFR privind abordarea auditului: 3.1 Utilizatorii Procedurilor privind Auditul CalităŃii trebuie, mai întâi, să ia în considerare sec Ńiunea B privind planificarea misiunii şi C “Sisteme contabile şi controale interne” să finalizeze acele secŃiuni înainte de a începe munca de audit de teren. SecŃiunea de planificare este importantă deoarece aceasta identifică riscul şi pragul de semnificaŃie, furnizează unele liste de verificare a aspectelor care sunt, de obicei, prevăzute şi furnizează un mijloc de înregistrare a procesului de planificare.

O dată ce riscurile sunt identificate, este necesar un program de lucru pentru a aborda sau minimiza aceste riscuri. Procedurile din cadrul programelor de audit detaliază aceste aspecte, dar atenŃia este decisivă pentru a se asigura că munca care va fi desfăşurată abordează eficient, la propriu, riscurile identificate. 3.2 SecŃiunile r ămase formează o bază destul de solidă. Atunci când începe munca de teren, secŃiunile rămase (cu excepŃia secŃiunii A) pot fi finalizate, unele pe rând şi altele simultan. Ordinea în care aceste secŃiuni sunt încheiate va fi determinată de fiecare misiune specifică.

� Ar fi indicat ca secŃiunea referitoare la conturi la bănci şi numerarul disponibil (I) să fie prima

încheiată, precum şi situaŃia fluxurilor de numerar (S), urmată de secŃiunile de vânzări şi achiziŃii (N, O), apoi de domeniile de control al conturilor (D – M), precum şi salariile (P)şi taxele (K).

� Etapa se încheie cu prezentarea a contului de profit şi pierdere (secŃiunea Q), a părŃilor afiliate

(R), a BalanŃei de verificare (U). Noua secŃiune privind conformitatea cu legile şi reglementările (T) furnizează asigurarea ca au fost identificate situaŃiile de neconformitate care ar putea avea un efect semnificativ asupra situaŃiilor financiare, conform cerinŃelor ISA 250.

3.3 SecŃiunea A privind finalizarea auditului , care urmează celorlalte secŃiuni încheiate, furnizează o metodă de înregistrare a concluziilor şi considerentelor, precum şi unele liste de verificare / revizuire utile, ca sprijin adus finalizării misiunii. Etapele finale sunt cele care atrag un risc mai mare de eroare, prin comiterea de greşeli sau omiterea de informaŃii. Încheierea unui dosar presupune diligenŃă şi atenŃie. 4. Exemple de proceduri cuprinse în Ghidul privind auditul calit ăŃii care r ăspund cerin Ńelor unor Standarde Interna Ńionale de Audit şi altor reglementari aplicabile : 4. 1 Codul etic al contabilului profesionist

Proceduri din Ghidul privind auditul calit ăŃii Proceduri din Ghidul privind auditul calit ăŃii SecŃiunea B2 ”Acceptarea desemnării sau a re-desemnării”, conŃinând 24 referinŃe referitoare la: - proceduri specifice pentru verificarea clienŃilor noi (refer. Nr. 1 şi 2), inclusiv completarea listei de verificare a riscurilor (referinŃa B2/6, cuprinzând 32 referinŃe); - soluŃionarea conflictelor etice (referinŃa nr. 3); - îndeplinirea cerinŃelor de independenŃă atât de către partenerul misiunii, cat şi de echipa misiunii;

SecŃiunea B2 ”Acceptarea desemnării sau a redesemnării”, conŃinând 24 referinŃe referitoare la: - proceduri specifice pentru verificarea clienŃilor noi (refer. Nr. 1 şi 2), inclusiv completarea listei de verificare a riscurilor (referinŃa B2/6, cuprinzând 32 referinŃe); - soluŃionarea conflictelor etice (referinŃa 3); - îndeplinirea cerinŃelor de independenŃă atât de către partenerul misiunii, cat şi de echipa misiunii;

Page 15: Ghidul Privind Auditul Calitatii 2011

Ghidul_privind_auditul_calitatii.doc– Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru şi întocmirea dosarului de audit financiar

15

Proceduri din Ghidul privind auditul calit ăŃii Prevederile ISA aplicabile 4. 1 Codul etic al contabilului profesionist - continuare

- deŃinerea unei funcŃii de conducere la clientul de audit; - asocierea persoanelor de conducere cu clientul de audit; - furnizarea de servicii non-asigurare; - onorarii; - politici de compensare şi evaluare; - cadouri şi ospitalitate; - litigii actuale sau potenŃiale.

4.2. ISA 210 “Convenirea termenilor misiunii de aud it ; SecŃiunea B1/3 “Lista de verificare a planificării” - ReferinŃa 3: - AsiguraŃi-vă că la dosar există o scrisoare actuală a misiunii de audit, concepută pentru circumstanŃele specifice ale clientului. - RevizuiŃi şi înŃelegeŃi scopul serviciilor şi verificaŃi faptul că Planificarea auditului de la B9 reflectă toate zonele contractate (ex: pregătirea conturilor, situaŃii simplificate/ abreviate, taxe sau alte servicii)

Pct. 10 - documentarea scrisorii de misiune/ a altui acord scris. A 23 - Forma şi conŃinutul scrisorii misiunii

SecŃiunea A 5/2 - Finalizarea auditului / Concluziile partenerului de audit ReferinŃa 4: Confirm că nu mi s-a cerut să reduc sau să schimb aria de acoperire a auditului aflat în desfăşurare.

Pct. 14- 17; A29- 33- accept unei schimbări în termenii misiunii.

4.3. ISA 300 ”Planificarea unui audit al situa Ńiilor financiare

SecŃiunea B 2 „Acceptarea desemnării / re-desemnării ReferinŃa 1: ConfirmaŃi că nu există niciun motiv pentru a nu accepta numirea sau re-numirea prin completarea listei de verificare B2/6 Lista de verificare a riscurilor - 32 referinŃe - chestionar

Pct. 6 - ActivităŃi preliminare: a) Continuitatea cu clientul(ISA 220); b) Respect cerinŃelor etice relevante; c) ÎnŃelegerea termenilor misiunii (ISA 210).

4. 4. ISA 315 “Identificarea şi evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa prin în Ńelegerea entit ăŃii şi a mediului sau ” SecŃiunea B 3 - Cunoaşterea clientului şi evaluarea riscurilor - 13 referinŃe din domeniile:

- măsurării şi revizuirii performanŃelor financiare ale entităŃii;

- - procesului de evaluare a riscului din cadrul entităŃii; - - mediului de control; - - monitorizării controalelor.

Pct. .11-Intelegerea entităŃii şi a mediului său, Pct. 12 – 17 - ÎnŃelegerea controlului intern al entităŃii; Pct. 18- 21 - sistemul informaŃional , raportare financiara şi comunicare; Pct. 22 - Monitorizarea controalelor.

SecŃiunea C- Sistemele contabile şi de control intern Pct. 25-31 - Identificarea şi evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa

- ReferinŃa 3: AsiguraŃi-vă că toate riscurile de denaturare semnificativă sau deficienŃele în cadrul sistemelor clientului sunt înregistrate şi comunicate clientului în Scrisoarea adresată Persoanelor Însărcinate cu GuvernanŃa.

- ReferinŃa 4: Atunci când au fost identificate riscuri de denaturare semnificativă, asiguraŃi-vă că sunt implementate teste adecvate pentru a înlătura aceste riscuri (de ex. teste ale controalelor, testarea de fond).

Page 16: Ghidul Privind Auditul Calitatii 2011

Ghidul_privind_auditul_calitatii.doc– Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru şi întocmirea dosarului de audit financiar

16

Proceduri din Ghidul privind auditul calit ăŃii Prevederile ISA aplicabile 4.5. ISA 220 “Controlul calit ăŃii pentru un audit al situa Ńiilor financiare ”

SecŃiunea A5/2 - Definitivarea auditului - concluziile partenerului de audit ReferinŃa 5 Îmi asum responsabilitatea pentru calitatea generală a misiunii;

Pct. 8 - responsabilitatea liderilor; Pct. 14 - desemnarea echipei misiunii Pct. 9-13 - cerinŃele etice relevante

SecŃiunea A5/2 - Definitivarea auditului - concluziile partenerului de audit ReferinŃa 5 Îmi asum responsabilitatea pentru calitatea generală a misiunii; ReferinŃa 6 Au fost luate măsurile generale pentru a obŃine asigurarea că membrii misiunii de audit s-au conformat cerinŃelor prevăzute de Codul etic ReferinŃa 7 Concluzionez că atât eu, cât şi firma mea ne-am conformat cu Standardele de etică;. ReferinŃa 8 Confirm că nu am obŃinut informaŃii care dacă ar fi fost disponibile firmei mai devreme, acesta ar fi trebuit să refuze misiunea.

SecŃiunea B 2 Acceptarea desemnării / re-desemnării - Codul etic - independenŃa ReferinŃa 4 Îi lipseşte vreunui membru al echipei misiunii timpul sau abilităŃile necesare pentru misiune?

4.6. ISA 240 “Responsabilit ăŃile auditorului privind frauda în cadrul unui audit al situa Ńiilor fin.”

SecŃiunea B1 “Lista de verificare a planificării” ReferinŃa 6: OrganizaŃi o discuŃie iniŃială cu clientul. AsiguraŃi-vă că data, detaliile privind toŃi participanŃii şi aspectele discutate sunt consemnate în dosar.

Pct. 16-19 proceduri de evaluare a riscului şi activităŃi conexe - intervievarea conducerii şi altor persoane

DiscuŃiile ar trebui să acopere activitatea managementului privind:

(i) Evaluarea riscului de fraudă; (ii) Procesul pentru identificarea riscurilor;

(iii)Comunicarea acestor aspecte celor însărcinaŃi cu guvernanŃa

(iv) Comunicarea acestor aspecte angajaŃilor şi (v) Cunoaşterea oricărui caz actual, tentative / suspiciuni de fraudă ;

ReferinŃa 12: DocumentaŃi evaluarea riscului specific de denaturare semnificativă atât la nivelul situaŃiilor financiare cât şi la nivel de afirmaŃii pentru clase de tranzacŃii, solduri de conturi, prezentaŃi şi determinaŃi răspunsul auditului.

Pct. 25-27 - identific şi evaluarea riscurilor de denaturare semnific urmare fraudei; Pct. 28-33 - răspunsul auditorului/ proceduri suplimentare

ReferinŃa 15: Se poate considera probabilitatea că ar există un risc de denaturare semnificativă cauzat de frauda legată de recunoaşterea veniturilor, ca fiind inaplicabilă în circumstanŃele misiunii? Dacă da, asiguraŃi-vă că motivele pentru această concluzie sunt înregistrate în B9.

Pct. 47 - documentarea concluziei de inexistenta a riscului

ReferinŃa 17: Efectuează şi documentează revizuirea analitică preliminara asupra situaŃiilor financiare, utilizând lista de verificare B6 şi ia în calcul orice relaŃie neobişnuită/ neaşteptată indicată de revizuire şi de riscul de fraudă.

Pct. 22 - relaŃii neobişnuite / neaşteptate identificate

Page 17: Ghidul Privind Auditul Calitatii 2011

Ghidul_privind_auditul_calitatii.doc– Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru şi întocmirea dosarului de audit financiar

17

Proceduri din Ghidul privind auditul calit ăŃii Prevederile ISA aplicabile - SecŃiunea B1 “Lista de verificare a planificării” - ReferinŃa 29: - AsiguraŃi-vă că toŃi membrii echipei de audit au fost informaŃi corespunzător şi că a fost documentată şedinŃa de informare; - AsiguraŃi-vă că notele de informare acoperă toate elementele discutate, inclusiv susceptibilitatea ca situaŃiile financiare să fie denaturate semnificativ ca urmare a fraudei şi erorii şi că s-au luat toate deciziile importante.

Pct. 15 - discuŃii în cadrul echipei

SecŃiunea B 9 “Planificarea auditulului” – Prezentare generala: ReferinŃa: Considerente referitoare la frauda” - Actualizarea cazurilor de fraudă identificate în perioada anterioară ; - Rezultatele discuŃiilor cu conducerea cu privire la evaluarea fraudei, în cursul anului curent / Abordarea fraudei aferente auditului din anul curent. - Analiza susceptibilităŃii clientului de a comite fraude / a existenŃei de riscuri specifice de fraudă asociate domeniului de activitate al clientului;

Pct. 25 - 27: identificarea şi evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa ca urmare a fraudei

SecŃiunea B 11 - “Agenda de lucru a întâlnirilor pentru planificare”

Referinta: Întâlnirea cu clientul / Evaluarea riscului - Evaluarea clientului cu privire la riscurile de afaceri relevante pentru situaŃiile financiare;

Pct. 17- 21: Proceduri de evaluare a riscului şi activităŃi conexe

- Evaluarea clientului cu privire la riscul de fraudă şi eroare; - Opinia clientului cu privire la susceptibilitatea ca situaŃiile financiare să fie afectate de fraudă sau eroare;

� Procesele clientului pentru identificarea şi abordarea riscului;

� Comunicarea aspectelor de risc celor însărcinaŃi cu guvernanŃa ;

� CunoştinŃe cu privire la orice fraudă / suspiciune de fraudă din anul curent.

ReferinŃa: DiscuŃiile cu echipa misiunii / Frauda şi eroarea - Susceptibilitatea situaŃiilor financiare de a fi afectate de fraudă / eroare; - Evaluarea generală a riscului de fraudă şi impactul asupra auditului; - Zone cu risc specific şi modul în care acestea vor fi abordate; - Orice cunoştinŃe cu privire la fraude / suspiciuni de fraudă din cursul anului.

Pct. 15: DiscuŃii cu echipa

SecŃiunea A 7: Revizuirea scrisorii către cei însărcinaŃi cu guvernanta ReferinŃa 2 Dacă am identificat o fraudă sau am obŃinut informaŃii cu privire la existenŃa unei fraude, trebuie să comunicăm practicarea acestor tipuri de fraudă nivelului adecvat din conducere sau persoanelor însărcinate cu guvernanŃa, dacă frauda, încălcarea sau circumstanŃele includ conducerea, controlul intern sau alte persoane

Pct. 40 - 42: Comunicarea cu conducerea şi persoanele însărcinate cu guvernanŃa

Page 18: Ghidul Privind Auditul Calitatii 2011

Ghidul_privind_auditul_calitatii.doc– Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru şi întocmirea dosarului de audit financiar

18

Proceduri din Ghidul privind auditul calit ăŃii Prevederile ISA aplicabile 4.7. ISA 230 “Documenta Ńia de audit”

SecŃiunea A5- Finalizarea auditului - concluziile partener de audit ReferinŃa 14: DocumentaŃia de audit a fost pregătită astfel încât să demonstreze: (i) Natura, momentul şi aria de întindere a procedurilor de audit utilizate pentru a fi în conformitate cu Standardele InternaŃionale de Audit şi cerinŃele legale şi de reglementare aplicabile; (ii) Rezultatele procedurilor de audit şi probele de audit obŃinute; şi (iii) Probleme semnificative care au reieşit pe parcursul auditului şi concluziile trase în legătură cu acestea.

Pct. 8- forma, conŃinutul şi amploarea documentaŃiei de audit

ReferinŃa 15: - Abateri de la un principiu de bază sau de la o procedură esenŃială au apărut numai în cazuri excepŃionale care au fost relevante în circumstanŃele auditului.

Pct. 12- abaterea de la o cerinŃă relevantă

- S-au documentat circumstanŃele pentru procedurile de audit iniŃiale şi cele alternative efectuate pentru a atinge obiectivul auditului.

4.8. ISA 550 “P ărŃi afiliate”

- SecŃiunea R – integral - 14 referinŃe (prezentare părŃi afiliate, tranzacŃii, împrumuturi, manipularea rezultatelor, declaraŃia scrisă a conducerii etc.)

ISA 550 integral

Proceduri din Ghidul privind auditul calit ăŃii Prevederile ISA

4.9. ISA 320 “Pragul de semnifica Ńie”

SecŃiunea B1 “Lista de verificare a planificării” -Referinta16: - CalculaŃi pragul de semnificaŃie folosind programul B 5 - AsiguraŃi-vă că documentaŃi nivelurile selectate şi ca evaluarea generala este prezentata în B 9. - SecŃiunea A 9 - Sumarul erorilor

4.10. ISA 560 “Evenimente ulterioare” - Sec Ńiunea A 12 – integral - 7 referin Ńe

- ReferinŃa 5,6: La data semnării raportului: “ Avem cunoştinŃa despre orice alte evenimente ulterioare bilanŃului care sa poată duce la schimbarea imaginii oferite de situaŃii?” - ReferinŃa 7: După data semnării raportului: “LuaŃi în considerare raportarea către AGA a evenimentelor neraportate de conducere, pe care le-am cunoscut după semnarea raportului”

Pct. 6-8: evenimente dintre data situaŃiilor financiare şi data raportului

4.11. ISA 570 ”Continuitatea activit ăŃii

- SecŃiunea A 13 – integral - 8 referinŃe: - Chestionar - SecŃiunea A13/4 structurata pe 3 domenii (financiar, operaŃional, alte aspecte), totalizând 17 referinŃe.

ISA 570

Page 19: Ghidul Privind Auditul Calitatii 2011

Ghidul_privind_auditul_calitatii.doc– Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru şi întocmirea dosarului de audit financiar

19

5. Exemplu de indexare a probelor de audit aferente SecŃiunii M - Capital propriu şi rezerve SecŃiunea debutează cu stabilirea obiectivelor auditului, care sunt următoarele:

ASPECTE STATUTARE - CAPITALUL PROPRIU ŞI REZERVE

OBIECTIVELE AUDITULUI

1. Asigurarea că rezervele, capitalul şi rulajele aferente sunt corect prezentate în evidenŃa contabilă

în conformitate cu legislaŃia corespunzătoare, standardele contabile aplicabile şi Actul Constitutiv. 2. Asigurarea că societatea a respectat toate cerinŃele, restricŃiile şi alte condiŃii incluse în Actul

Constitutiv, în ceea ce priveşte rezervele, împrumuturile şi dividendele. 3. Asigurarea că dividendele plătite şi repartizate au fost contabilizate corect şi sunt acoperite de

profituri disponibile pentru distribuire. 4. Asigurarea că societatea respectă obligaŃiile legale şi legislaŃia corespunzătoare. 5. Asigurarea că toate aspectele importante legate de societate au fost autorizate prin procese-

verbale/minute şi că deciziile importante din procesele-verbale/minute se reflectă în contabilitate acolo unde este necesar şi sunt referenŃiate în foile de lucru de audit relevante

Pentru abordarea auditului, Ghidul privind auditul calităŃii prezintă programul de audit, cuprinzând un număr de 16 teste / referinŃe, prezentate mai jos, care structurate pe doua capitole, constând în:

- Aspecte statutare si, - Capital social şi rezerve

Prezentam, în continuare, testele de audit astfel cum sunt structurare în Ghidul privind Auditul CalităŃii, precum şi unele comentarii şi abordări, precum şi propuneri de teste suplimentare: Program de audit

Obiective realizate Program Ini Ńiale

1. RevizuiŃi “ Planificarea Auditului şi Rezumatul Evaluării Riscurilor” şi Planul de Eşantionare pentru această secŃiune. AsiguraŃi-vă că următoarele teste sunt adaptate cerinŃelor de abordare şi riscurilor identificate. Orice modificare a abordărilor planificate ar trebui să fie înregistrată în mod clar.

1 B9 B7

Aspecte statutare

2. CitiŃi registrul de procese-verbale şi copiaŃi toate procesele-verbale referitoare la aspecte legate de situaŃiile financiare. VerificaŃi faptul că registrul de procese-verbale este complet şi semnat. Comentariu: Se întocmeşte tabel cu Procesele Verbale relevante şi conŃinutul acestora pe scurt.

4, 5

3. ObservaŃi şi confirmaŃi cu clientul: (i) Numele directorilor şi al secretarei; (ii) Directorii care se vor pensiona prin rotaŃie, dacă este relevant; şi (iii) Directorii acŃionari la începutul şi sfârşitul perioadei.

4, 5

Page 20: Ghidul Privind Auditul Calitatii 2011

Ghidul_privind_auditul_calitatii.doc– Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru şi întocmirea dosarului de audit financiar

20

Program de audit Obiective realizate Program Ini Ńiale

4. ConfirmaŃi toate consemnările (inclusiv cele privind directorii şi avantajele lor) care reflectă poziŃia actuală şi identificaŃi orice modificare necesară a fi dezvăluită în situaŃiile financiare. Comentariu: Pe baza datelor din certificatul constatator, se vor prezenta cotele de participare la profit, comparativ cu procentul deŃinut din capitalul social de către fiecare director/ partener.

2,4, 5

5. AsiguraŃi-vă că detaliile cu privire la orice active gajate ca garanŃie pentru împrumuturi de la terŃe părŃi sunt prezentate în conturi. Comentariu: Verificarea activelor gajate cu balanŃa de verificare - cont 801- angajamente acordate

2, 4, 5

6. EfectuaŃi o verificare a companiei în Registrul ComerŃului EfectuaŃi o revizuire pentru a stabili dacă documentele relevante au fost depuse acolo pentru intrarea în vigoare a modificărilor care au fost făcute în timpul perioadei. Comentariu: Pentru toate mişcările intervenite în capitalul social (refer. 13) se solicita entităŃii înregistrările de menŃiuni la Registrul ComerŃului.

1,

7. VerificaŃi dacă eventualele ipoteci sau angajamente sunt înregistrate corect şi/ sau gradul de achitare acolo unde este relevant. Comentariu Verificarea rambursurilor de credite,conformitatea cu contactele de împrumut încheiate cu băncile;

2,

8. ConfirmaŃi faptul că societatea a completat o declaraŃie anuală privind veniturile cel puŃin o dată pe an la data/ sau înainte de termenul limită.

9. CitiŃi toate clauzele importante pentru a vă asigura că societatea nu şi-a depăşit obiectul de activitate.

Capitalul social şi Rezervele

10. ConfirmaŃi capitalul social autorizat prin Actul constitutiv actualizat şi cu orice alte rezoluŃii speciale.

1, 4

11. ConfirmaŃi capitalul social emis cu registrul acŃiunilor. Comentariu: Când registrul acŃiunilor este condus de o societate specializată, sunt utilizate datele confirmate de aceasta. în caz contrar – cele stipulate în PV al AGA din data de referinŃă.

1.4

12. PregătiŃi un tabel al deŃinerilor de acŃiuni ale directorilor. Comentariu în vederea determinării riscului inerent general asociat cu conducerea, este necesara cunoaşterea mărimii pachetului de acŃiuni deŃinut de membrii CA. Se poate astfel aprecia daca managerii sunt susceptibili de manipularea rezultatelor (se răspunde la întrebarea din secŃiunea B4:”atitudinea conducerii asupra raportării financiare”.

1,2

13. PregătiŃi un tabel al capitalului social emis de-a lungul perioadei, incluzând data emiterii, consideraŃii şi dacă este necesar, motivul emiterii. Comentariu: La prima misiune de audit se vor solicita informaŃii despre structura şi mişcările capitalului social subscris/ vărsat, de la constituirea entităŃii pana la încheierea exerciŃiului financiar auditat, probate cu documente legale (actul constitutiv, actele adiŃionale, aprobările legale). Cu ocazia misiunilor recurente se solicita date pentru modificările intervenite numai în exerciŃiul auditat.

1

14. PregătiŃi situaŃii pentru toate clasele de rezerve, incluzând rulajele de-a lungul perioadei. Comentariu: se verifica încadrarea în proporŃia de 20% din capitalul social a rezervei legale; legalitatea utilizării rezervelor pentru majorarea capitalului.

1,2

Page 21: Ghidul Privind Auditul Calitatii 2011

Ghidul_privind_auditul_calitatii.doc– Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru şi întocmirea dosarului de audit financiar

21

Program de audit

Obiective realizate Program Ini Ńiale

15. PregătiŃi o situaŃie a dividendelor plătite şi repartizate, furnizând datele de plată şi asiguraŃi prezentarea lor în Raportul Directorilor acolo unde este necesar.

1,2,3

16. EfectuaŃi teste suplimentare / zone de testare pentru a vă asigura de îndeplinirea procedurilor planificate şi a obiectivelor de audit. IncludeŃi teste adiŃionale pentru rezervele specifice care nu sunt menŃionate în acest program.

1-5

a) b) c) d)

Teste suplimentare: - obŃinerea aprobării AGA pentru incorporarea în capital a rezervelor din reevaluarea activelor imobilizate, pe baza HG 500/1994, 983/1998, 403/2000, 1553/2003, ori din evaluarea la valoarea de piaŃa a activelor imobilizate prin firme specializate ; - documentarea majorării capitalului prin aport suplimentar în numerar sau în natura. - verificarea cu balanŃa de verificare (clasa 1) a situaŃiei modificărilor capitalurilor proprii, care face parte din situaŃiile financiare auditate; - verificarea repartizării dividendelor între acŃionarii / asociaŃii entităŃii, proporŃional cu cotele de participare la profit aprobate.

1 1 1

Partenerul responsabil de misiunea de audit, după parcurgerea testelor de audit şi a rezultatelor acestora, formulează concluziile sale cu privire la modul de realizare a obiectivelor secŃiunii:

CONCLUZII “Cu excepŃia aspectelor menŃionate pentru persoana însărcinată cu revizuirea, în opinia mea, a fost obŃinută o asigurare de audit suficientă pentru a ne permite să concluzionăm că rezervele, capitalul propriu şi dividendele nu sunt denaturate semnificativ în situaŃiile financiare”. Semnat ......................................................... Data ................................. Revizuit …................................................. Data .................................