Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

of 131 /131
GHID PRIVIND AUDITUL CALITĂŢII Tehnoredactor: Liviu Crăciun Coperta: Anca Pintilie

Embed Size (px)

description

Ghid cafr

Transcript of Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Page 1: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

GHIDPRIVIND AUDITUL CALITĂŢIITehnoredactor: Liviu Crăciun Coperta: Anca Pintilie

Page 2: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Ghid privind auditul calităţii. - Bucureşti : Irecson, 2010 ISBN 978-973-7694-69-0

658.62.018.2

Page 3: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

>- Tipărit laI R E C S O NJ STR. FRANCEZA NR. 66. BUCUREŞTI, TEL.: (0211 315.62.63. 0740.101.450

Declinarea responsabilităţii

Această publicaţie este doar un ghid şi nu îşi propune să ofere asistenţă profesională. în consecinţă, ar trebui utilizat ca

Page 4: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

atare. Cu toate că atât Institutul Contabililor Autorizaţi din Scoţia (ICAS), cât şi Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) au depus cele mai susţinute eforturi în pregătirea acestui document, nici ICAS, nici CAFR nu garantează faptul că utilizarea acestor proceduri acoperă toate tipurile de misiuni de audit pe care le puteţi întâlni în activitatea de audit. Prin urmare, nici ICAS, nici CAFR, nici angajaţii, colaboratorii sau agenţii acestora, nu vor fi

Page 5: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

răspunzătoare de orice pagubă sau daună economică, fie generată de neglijenţă, încălcarea unui contract sau din orice alte motive.

în moH similar, nici ICAS, nici CAFR nu vor răspunde de pagubele sau daunele ocazionate de acţiunile proprii ale persoanelor care vor achiziţiona acest document sau ale părţilor terţe, bazându-se pe conţinutul acestuia, care ar putea cauza pierderi suferite fie de către persoanele care îl vor achiziţiona, de

Page 6: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

către cei pentru care acestea acţionează în calitate de agenţi, de către cei care se bazează peaceş t ia pent ru consu l tanţă , sau de o r i ce par te te r ţă , sau pentru orice încălcare de contract de CătreICAS şi CAFR, sau pentru orice denaturare, greşeli sau neglijente cuprinse în acest document Toate drepturile rezervate. NICIO parte a acestei publicaţii nu poate fi reprodusă, stocată într-un sistem de re-cuperare, sau transmisă în orice formă sau prin orice mijloace,

Page 7: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

electronice, mecanice fotocopiere înregistrare sau de altă natură, în lipsa unei permisiuni anterioare scrise din partea celui care deţine dreptul de proprietate.

Page 8: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Echipa de traducători a Camerei Auditorilor Financiari din România

Adriana COŞA- Membru al echipei de traducători, Şef Birou relaţii internaţionale, CAFR Alexandra JORA- Membru al echipei de traducători, Expert relaţii publice, CAFR Mihai DRAGNEA - Membru al echipei de traducători, Expert relaţii publice, CAFR Colectivul PKF Econometrica

Page 9: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Comisia de Revizuire

/ Carmen MATARAGIU - Preşedinte al Comisiei de Revizuire, membru al Consiliului CAFR Anca Cristina MATARAGIU - PKF Econometrica

Page 10: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

INTRODUCERE

Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) şi Institutul Contabililor Autorizaţi din Scoţia (ICAS), consecvente în continuarea colaborării destinate dezvoltării profesiei de audit financiar în concordanţă cu cerinţele IFAC, au plăcerea de a prezenta Ghidul privind Auditul Calităţii, un manual de proceduri de audit, destinat membrilor CAFR.

Prezentul Ghid, elaborat de ICAS, tradus prin grija şi sub responsabilitatea Consiliului CAFR, este conceput pentru a răspunde celor mai actuale cerinţe profesionale şi etice în desfăşurarea misiunilor de audit şi desigur realităţilor economice prezente.

Potrivit acordului de traducere încheiat cu ICAS prezentul Ghid va fi actualizat anual, pentru a asigura pe de o parte consecvenţa cu cerinţele IFAC aplicabile misiunilor de audit financiar, iar pe de altă parte pentru a aduce îmbunătăţiri formatului existent.

Camera Auditorilor Financiari din România, în calitatea sa de membru cu drepturi depline al IFAC, este organismul profesional responsabil pentru organizarea, coordonarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar în România, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit, precum şi pentru promovarea şi utilizarea acestora de către auditorii financiari, stagiarii în audit şi de către alţi utilizatori interesaţi.

Prezentul Ghid privind Auditul Calităţii se subscrie priorităţilor asumate de Consiliul CAFR privind creşterea continuă a competenţei profesionale a auditorilor, demers în care am beneficiat de asistenţa prestigiosului Institut Scoţian, care ni s-a alăturat şi în acest efort care se circumscrie afirmaţiei Directorului executiv al ICAS, Domnul Anton Colella potrivit căreia: „Profesia contabilă devine din ce în ce mai mult o profesie globală, iar organizaţiile europene puternice sunt vitale pentru a-i asigura pe investitori, oricare ar fi aceştia, că pot avea încredere în informaţiile financiare pe care le utilizează. Schimbul de experienţă nu poate decât să aducă beneficii în această direcţie"

Standardele Internaţionale de Audit (ISA-urile) au fost adoptate de către CAFR pentru auditul situaţiilor financiare, încă din anul 200Q, conformitatea cu acestea fiind obligatorie în România. Auditorii ar trebui, de asemenea, să ia în considerare cerinţele etice în desfăşurarea misiunilor lor de audit.

Ghidul privind Auditul Calităţii vă este adresat pentru realizarea misiunilor Dvs de audit. Probabil veţi utiliza Ghidul privind Auditul Calităţii pentru clienţii întreprinderi mici şi mijlocii; în acest scop au fost realizate aceste proceduri. Ar trebui notat că procedurile înglobează principiile cheie din ISA-uri, pentru a- i sprijini pe auditori să elaboreze o abordare a auditului adecvată circumstanţelor misiunii individuale de audit căreia acestea îi sunt aplicate. Materialul este furnizat în scopul îndrumării dumneavoastră generale şi depinde de practicieni să îl utilizeze cât mai eficient şi să desfăşoare misiuni de audit în conformitate cu ISA-urile. Utilizarea acestor programe de audit nu reprezintă un substitut pentru înţelegerea corectă a, şi aplicarea, standardelor de audit propriu-zise.

Pentru a desfăşura un audit în conformitate cu ISA-urile, firmele de audit trebuie să se conformeze mai întâi, la nivelul întregii firme, cu Standardul Internaţional privind Controlul Calităţii, (ISQC1) "Controlul calităţii pentru firmele care efectuează audituri şi revizuiri ale informaţiilor financiare istorice, precum şi alte misiuni de asigurare şi servicii conexe". Firmele ar trebui, de asemenea, să ia în considerare şi să adopte ISA 220 "Controlul calităţii pentru auditurile informaţiilor financiare istorice" înainte de aplicarea altor ISA-uri misiunilor de audit

5

Page 11: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

individuale. Utilizatorii acestui Ghid privind Auditul Calităţii ar trebui să fie familiarizaţi cu Standardele Internaţionale de Audit.

ISA-urile prevăd o abordare pe bază de risc a auditului. Acestea prevăd, de asemenea, o abordare formală a cunoştinţelor referitoare la domeniul de activitate şi la client, şi o abordare formală a evaluării riscului, inclusiv a riscului de fraudă. Practicienii, punând în aplicare scepticismul profesional corespunzător, ar trebui să capitalizeze cunoştinţele pe care le deţin despre clienţi şi sistemele lor de realizare a evaluării corecte a riscurilor. O dată ce riscurile sunt identificate, este necesară elaborarea unui program de lucru pentru a aborda sau minimiza aceste riscuri. Procedurile din cadrul programelor de audit detaliază aceste aspecte, dar atenţia este decisivă pentru a se asigura că munca care va fi desfăşurată abordează eficient, la propriu, riscurile identificate. Schiţa care urmează ilustrează abordarea generală. Nu toate procedurile sugerate vor fi necesare în toate cazurile şi vor exista situaţii în care sunt necesare teste şi proceduri ulterioare în vederea conformităţii cu ISA-urile.

6

Page 12: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Utilizarea Ghidului Privind Auditul Calitătii>

Prin utilizarea programelor şi a Cuprinsului, conform sugestiilor, utilizatorii vor dispune de un dosar structurat, prezentat într-o manieră verificată şi testată. Cu toate acestea, ordinea în care este întocmit dosarul nu respectă Cuprinsul. Utilizatorii trebuie, mai întâi, să ia în considerare secţiunea de planificare a dosarului şi să finalizeze acea secţiune înainte de a începe munca de audit pe teren. Sec-ţiunea de planificare este importantă deoarece aceasta identifică riscul şi pragul de semnificaţie, furnizează unele liste de verificare a aspectelor care sunt, de obicei, anticipate şi furnizează un mijloc de înregistrare a procesului de planificare. Atunci când începe munca de teren, secţiunile rămase (cu excepţia secţiunii A) pot fi finalizate, unele pe rând şi altele simultan. Ordinea în care aceste secţiuni sunt încheiate va fi determinată de fiecare misiune specifică. Ar fi recomandat ca secţiunea referitoare la bănci să fie prima încheiată, urmată de secţiunile de vânzări şi achiziţii, apoi de domeniile de controlai conturilor, precum salariile şi TVA-ul. Celelalte secţiuni se pot constitui astfel pe o bază destul de solidă. Atunci când aceste secţiuni sunt încheiate, se pot analiza toate informaţiile, aspectele generate şi concluziile. Aceasta este secţiunea A. Aceasta nu precizează ce concluzii trebuie formulate, dar prevede un mijloc metodic de punere în comun a informaţiilor identificate în urma muncii de teren. Mai precis, Secţiunea A furnizează o metodă de înregistrare a concluziilor şi considerentelor, precum şi de în-tocmire a unor liste de verificare utile, în sprijinul finalizării misiunii. Etapele finale sunt cele care comportă un risc mai mare de eroare, prin comiterea de greşeli sau omiterea de informaţii. Finalizarea unui dosar de audit se realizează cu atenţia cuvenită luând în considerare importanţa acestei etape în procesul de audit.

Dorim să mulţumim pe această cale echipei de traducători, comisiei de revizuire, membrilor Consiliului CAFR, practicienilor şi personalului executiv care prin acţiunea voluntară au făcut posibilă apariţia acestei lucrări.

Nu în ultimul rând dorim să adresăm mulţumirile noastre Institutului Contabililor Autorizaţi din Scoţia, pentru sprijinul constant, pe care şi prin acest demers, l-a asigurat şi continuă să îl asigure profesiei de audit financiar din România.

Bucureşti Martie 2010

Prof. Univ. Dr. ION MIHAILESCUPreşedinte al Consiliului CAFR

CARMEN MATARAGIUMembru al Consiliului CAFR

7

ANTON COLLELADirector Executiv al ICAS

Page 13: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Declinarea finală a responsabilităţiiAceastă publicaţie este doar un ghid şi nu îşi propune să ofere asistenţă

profesională. în consecinţă, ar trebui utilizat ca atare. Cu toate că atât Institutul Contabililor Autorizaţi din Scoţia (ICAS), cât şi Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) au depus cele mai susţinute eforturi în pregătirea acestui document, nici ICAS, nici CAFR nu garantează acurateţea sau veridicitatea oricărei informaţii sau opinii, nici gradul de adecvare, caracterul corespunzător sau aplicabilitatea oricărei practici sau proceduri conţinute în acesta. Prin urmare, nici ICAS, nici CAFR nu vor putea fi trase la răspundere de orice pagubă sau daună economică, fie generată de neglijenţă, încălcarea unui contract sau din orice alte motive, de către ICAS sau CAFR, angajaţii, colaboratorii sau agenţii acestora, sau de către autorii care au contribuit la realizarea acestui text.

în mod similar, nici ICAS, nici CAFR nu va răspunde de pagubele sau daunele ocazionate de propriile acţiuni ale persoanelor care vor achiziţiona acest document sau ale părţilor terţe, conform prevederilor sale, care ar putea rezulta în pierderi suferite fie de către persoanele care îl vor achiziţiona, de către cei pentru care acestea acţionează în calitate de agenţi, de către cei care se bazează pe aceştia pentru consultanţă, sau de orice parte terţă, sau pentru orice încălcare de contract de către ICAS şi CAFR, din perspectiva unei denaturări necorespunzătoare, greşite sau neglijente cuprinsă în acest document. Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei publicaţii nu poate fi reprodusă, stocată într-un sistem de recuperare, sau transmisă în orice formă sau prin orice mijloace, electronice, mecanice, fotocopiere, înregistrare sau de altă natură, în lipsa unei permisiuni anterioare scrise din partea celui care deţine dreptul de proprietate.

8

Page 14: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

ABORDARE GENERALĂ ASUPRA EVALUĂRII RISCULUI

O parte semnificativă a abordării prevăzute de ISA-uri implică evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situaţiilor financiare supuse auditului şi răspunsul auditorului la aceste riscuri (ISA- urile315 şi 330). Următoarea schemă îşi propune să ofere indicaţii cu privire la abordarea generală care este implicită în programele din cadrul acestui Ghid privind Auditul Calităţii.

în evaluarea riscurilor potenţiale de denaturare a situaţiilor financiare este necesar să se înţeleagă domeniul de activitate al entităţii auditate, mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi controalele care trebuie realizate. Echipa misiunii trebuie să discute riscurile potenţiale, inclusiv pe cele de fraudă. Această activitate iniţială va permite identificarea riscurilor într-un mod structurat. O dată ce riscurile sunt identificate răspunsul auditorului la aceste riscuri poate fi identificat şi programul de activitate poate fi realizat în consecinţă.

Page 15: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

ABORDAREA GENERALĂ A CONTROALELOR INTERNE

Un auditor trebuie să obţină înţelegerea asupra controlului intern relevant pentru audit şi a mediului de control ISA 315. Auditorii au obişnuit în trecut să testeze controalele interne doar în scopul de a reduce testarea de fond. ISA-urile prevăd o abordare diferită. Următoarea schemă este destinată în principal sintetizării metodologiei.

Pe scurt, auditorii trebuie totdeauna, pentru toate cazurile, să dobândească, înţelegerea mediului de control şi a controalelor interne utilizate. Acestea vor include procesul prin care conducerea identifică riscurile, modul în care acestea sunt gestionate şi modul în care desfăşurarea acestor controale este monitorizată de către conducere şi de către persoanele însărcinate cu guvernanţa. Aceste aspecte vor trebui înregistrate pentru a demonstra înţelegerea lor. Evaluarea implementării controalelor va reprezenta următoarea etapă. în majoritatea auditurilor, pentru această etapă se va elabora un raport adresat persoanelor însărcinate cu guvernanţa.

în unele cazuri, mediul de control va fi suficient de puternic pentru a-i permite auditorului să testeze înţelegerea sa asupra controalelor (un test de parcurgere) în vederea justificării reducerii testării de fond.

înţelegerea celor cinci componente ale controlului intern

10

Page 16: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

11

Page 17: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

CUPRINSUL DOSARULUI

SemnareaA 1 Copie după situaţiile financiare semnate*A 2 Scrisoare de reprezentare semnată*A 3. Lista de verificare a aspectelor de luat în considerare în viitor 12A 4 Revizuirea de către partenerul independent/ revizuire la cald a dosarului 13 Finalizarea audituluiA 5 Finalizarea auditului 16A 6 Aspecte semnificative 21A 7 Revizuirea scrisorii către cei însărcinaţi cu guvernanţa 23A 8 Revizuirea scrisorii de reprezentare 25A 9 Sumarul erorilor 26A 10 Revizuirea situaţiilor financiare şi lista de verificare a prezentărilor 27A 11 Revizuire analitică finală 28A 12 Evenimente ulterioare bilanţului 30A 13 Continuitatea activităţii 32A 14 Raportul de audit 37A 15 Alte programe adecvate pentru misiunea specifică PlanificareaB 1 Obiectivele planificării, concluzii, aprobare şi lista de verificare 40B 2 Acceptarea desemnării şi a redesemnării 47B 3 Cunoaşterea clientului şi evaluarea riscurilor 54B 4 Evaluarea riscului inerent 56B 5 Pragul de semnificaţie 58B 6 Revizuirea analitică preliminară 59B 7 Sumarul evaluării riscului şi planul de eşantionare 60B 8 Solduri iniţiale 62B 9 Acordul de planificare a auditului 63B 10 Lista de verificare permanentă a informaţii lor 66B 11 Agenda de lucru a întâlnirilor pentru planificare 67 B 12 Conturile anului precedent*

Revizuirea controlului internC 1 Sisteme contabile şi controale interne 69

Elemente ale situaţiilor financiareD Imobilizări necorporale 71E Imobilizări corporale 73F Investiţii 77G Stocul şi producţia în curs 81H Debitori 87I Conturile la bănci şi numerarul disponibil 91J Creditori 93K Taxe 97L Obligaţii, datorii contingente şi angajamente 99M Aspecte statutare, capital propriu şi rezerve 101N Vânzări şi venituri 105O Achiziţii şi cheltuieli 107P Salarii 109Q Contul de profit şi pierdere 111R Părţi afiliate 113S Situaţia fluxurilor de numerar (vafi creată de autor dacă este cazul)T Conformitatea cu legile şi reglementările 117U Balanţa de verificare 121

Glosar de termeni 123

1 2

Page 18: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Perioada contabilă Ret A

* introduceţi documente

FINALIZAREA AUDITULUI

SECŢIUNEA Aj

LISTA DE VERIFICARE A URMĂTOARELOR ASPECTE

Notă: Dacă este necesar, vă rugăm utilizaţi un program separat cu cerinţe încrucişate.

1.

Prezentaţi pe scurt orice schimbare survenită în activităţile client sau în procedurile apărute pe parcursul acestui an şi care se preconizează că vor apărea şi anul viitor.

2.

Identificaţi programele şi/sau testele care nu sunt necesare şi care nu ar trebui repetate şi marcaţi-le într-un mod evident ca să se înţeleagă că nu vor fi necesare anul viitor.

3.

Având în vedere perioada precedentă identificaţi orice alte schimbări în auditul nostru sau în abordarea pregătirii conturilor care ar fi făcut ca misiunea de audit să fie mai eficientă din punctul de vedere al costului.Alte puncte de vedere care decurg din prezentul audit.

13

Page 19: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Perioada contabilă Ret A5/5I Nume| client

Confirm că am notat toate modificările şi problemele relevante pentru anul următor şi am identificat toate domeniile în care am desfăşurat activităţi care nu erau necesare sau am abordat activitatea în alt mod decât cel considerat a fi cel mai eficient din punctul de vedere al costului.

Semnătură................................. Data

Revizuit.................................. Data........................................

14

Page 20: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Nume client

Perioada contabilă

Ref A4/1

PARTENERUL INDEPENDENT/ REVIZUIREA LA CALD A DOSARULUI

OBIECTIVELE AUDITULUIISA200 ISA220

Următoarele aspecte trebuie revizuite de către un partener independent/sau să facă obiectul unei revizuiri la cald a dosarului, înainte ca raportul de audit să fie

semnat de către partenerul misiunii de audit:• Misiunea de audit a unei companii listate; sau• Misiunea de audit a unei companii nelistate în care:

o Riscul de audit este evaluat într-o asemenea manieră încât să necesite o revizuire la cald în conformitate cu procedurile interne ale firmei care au legătură cu revizuirile controlului calităţii misiunilor (ISQC1 ). Criteriile pentru aceasta, pot include o opinie de audit calificată sau modificată, aspecte contabile complexe, discutabile, dificile pentru domeniile auditului sau un client important.

o Ca o consecinţă a identificării unei ameninţări la adresa independenţei şi obiectivităţii firmei, revizuirea la cald a dosarelor este considerată a fi o măsură de siguranţă necesară împotriva ameninţărilor independenţei auditorului. (Codul Etic)

Pentru companiile nelistate la bursă ar trebui să se constate că în anumite situaţii ar putea fi potrivit să se efectueze mai degrabă o revizuire independentă a aspectelor principale (a problemelor stringente), decât o revizuire generală. Nivelul necesar de revizuire ar trebui determinat în concordanţă cu gradul de risc sau cel al ameninţării identificate.

Obiectivele revizuirii ar putea cuprinde următoarele: partenerul de revizuire (al dosarelor cu probleme) ar trebui să identifice ce obiective sunt relevante pentru misiunea specifică.

1. Să evalueze calitatea auditului.2. Să confirme obiectivitatea partenerului misiunii de audit şi a

personalului cheie implicat în audit şi independenţa firmei prin revizuirea factorilor care ar putea fi percepuţi ca fiind o ameninţare fie pentru obiectivitatea echipei de audit, fie pentru independenţa firmei.

3. Să evalueze procesul de planificare (secţiunea B), inclusiv identificarea componentelor cheie ale riscului de audit identificat de către echipa de audit şi gradul de adecvare al răspunsurilor planificate pentru acele riscuri.

4. Să evalueze rezultatele activităţii de audit şi gradul de adecvare al raţionamentelor cheie care s-au făcut, mai ales în domeniile cu risc maxim.

5. Să ia în considerare importanţa şi gradul de adecvare al declaraţiilor scrise (secţiunea A8), inclusiv declaraţii cu privire la orice potenţială modificare a situaţiilor financiare de care firma are cunoştinţă, dar pe care conducerea firmei nu a făcut-o.

6. Să confirme că toate problemele care pot fi judecate în mod raţional de către auditori ca fiind importante şi relevante pentru conducere sau pentru cei însărcinaţi cu guvernanţa (secţiunea A7), identificate pe parcursul auditului, au fost luate în considerare pentru a fi raportate comitetului de directori şi/sau comitetului de audit (sau echivalentelor acestora).

7. Să confirme gradul de adecvare al proiectului raportului auditorilor.

15

Page 21: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

PARTENERUL INDEPENDENT/REVIZUIREA LA CALD A DOSARULUI

Obiectivele revizuirii:

Amploarea activităţii întreprinse în vederea efectuării Revizuirii

ASPECTE REZULTATE DIN NOTELE REVIZUIRII

Nr. Aspectele rezultate Verificare Verificat de către:

Data

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1 6

Page 22: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Perioada contabilă

CONCLUZII

Confirm următoarele:

Sunt partener independent/persoana însărcinată cu revizuirea la cald a dosarului deţinând experienţa şi autoritatea necesare îndeplinirii rolului de partener de revizuire independent;Nu am fost angajat în efectuarea misiunii de audit sau în furnizarea altor tipuri de servicii, nici nu am avut nici un fel de alte responsabilităţi faţă de firma auditată sau faţă de orice altă firmă care face parte din grupul firmei auditate;Confirm că nu am efectuat această revizuire a partenerului independent/ la cald a dosarului pentru 0 perioadă mai mare de cinci ani consecutivi;Am revizuit, cel puţin, Planificarea Auditului, Aspectele care Necesită Atenţia Partenerului, Situaţiile Financiare ale client şi Raportul de Audit propus;Sunt mulţumit că obiectivele mai sus stipulate şi care sunt relevante pentru această revizuire a partenerului independent/ la cald, au fost îndeplinite.

V

17

[5—

ume client

Re f A4/3

Page 23: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Semnătura............................................................. Data......................................................

Nume..........................................................

1 8

Page 24: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Perioada contabilă Ref A5/1

I Nume| client

CONCLUZIA AUDITULUI

OBIECTIVELE AUDITULUIISA230 ISA220

1. Să ofere asigurarea că opinia de audit exprimată este susţinută în mod corespunzător de munca efectuată, de probele de audit, de existenţa dosarelor şi a probelor de audit.

2. Să ofere asigurarea că dosarele de lucru furnizează o înregistrare adecvată în foile de lucru a activităţii care s-a efectuat şi a concluziilor la care s-a ajuns.

3. Să ofere asigurarea că activitatea de audit efectuată este conformă cu Standardele Internaţionale de Audit şi cu manualul de proceduri interne - standardele firmei.

4. Să ofere asigurarea, dacă este necesar, că activitatea efectuată de fiecare dintre membrii echipei de audit este revizuită de persoane cu experienţă mai mare în firmă.

5. Să atragă atenţia partenerului asupra tuturor punctelor problematice cu privire la audit sau, conturi.

6. Să documenteze toate discuţiile importante, copiile corespondenţei dintre firmă şi client etc., care sunt relevante pentru conturi şi pentru audit.

7. Să se asigure că există:

a) Scrisoarea de misiune curentă;b) Scrisoarea de reprezentare; şic) Raportul scris al conducerii.

CONCLUZII

Consider că obiectivele menţionate mai sus au

fost îndeplinite. Semnătura.................. Data ....

Revizuit............................................ Data;DEFINITIVAREA AUDITULUI - CONCLUZIILE PARTENERULUI DE AUDIT

Program de audit Obiective

realizate

Program

Iniţialele

partenerului şi

data1.

Am luat în considerare Planificarea Auditului şi Programul Aspectelor Importante, şi am documentat concluziile mele.

1, 2, 3, 5, 6

B9 A6

2.

Am verificat sau definitivat Lista de verificare pentru finalizarea dosarului.

(toate) A5/4- A5/5

3.

Auditul a fost planificat şi dus la îndeplinire în conformitate cu scepticismul profesional necesar. ISA200

1,3

4.

Confirm că nu mi s-a cerut să reduc sau să schimb aria de acoperire a auditului atâta timp cât acesta se afla în desfăşurare. (Dacă această confirmare nu este posibilă, faceţi referire la secţiunea în care s-au documentat consideraţiile care au rezultat din cererea de reducere sau de modificare a ariei de acoperire a auditului.). ISA210

1, 3

19

Page 25: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

5.

Imi asum responsabilitatea pentru calitatea generală a misiunii de audit. ISA220

1, 2, 3, 4, 6, 7

6.

Au fost luate măsurile generale pentru a obţine asigurarea că membrii misiunii de audit s-au conformat cerinţelor prevăzute de Codul etic al IFAC şi ISA 220.

3, 5

7.

Declar că:am obţinut şi documentat informaţii relevante de la firmă şi acolo unde a fost cazul de la firmele din cadrul reţelei, pentru a identifica şi evalua circumstanţele şi legăturile care au gererat ameninţări pentru independenţă;am înregistrat evaluarea informaţiilor privind încălcările identificate, dacă au existat, în legătură cu politicile sau

, procedurile privind independenţa firmei, pentru a determina dacă ele pot constitui 0 ameninţare la adresa independenţei misiunii de audit;am înregistrat demersurile pentru a elimina astfel de ameninţări sau pentru a le reduce la un nivel acceptabil prin adoptarea măsurilor de siguranţă; şiam raportat imediat firmei imposibilitatea rezolvării problemei, pentru a se întreprinde acţiunile corespunzătoare.Concluzionez că atât eu, cât şi firma mea ne-am conformat cuStandardele de etică IFAC şi cu ISA220

1, 3, 5, 6

8.

Confirm că nu am obţinut informaţii care dacă ar fi fost disponibile firmei mai devreme, aceasta ar fi trebuit să refuze misiunea. ISA220

3

9.

în situaţiile în care, în cadrul echipei misiunii, sau între aceasta şi ceilalţi consultanţi au apărut diferenţe de opinie, precum şi acolo unde a fost cazul, între partenerul de misiune şi persoana însărcinată cu controlul calităţii misiunii (partenerul independent/partenerul însărcinat cu revizuirea la cald), echipa misiunii a urmat poli-ticile şi procedurile de documentare ale firmei, făcând faţă şi rezolvând diferenţele de opinie.

2 -

Nume client

Perioada contabilă

Ret A5/3

Concluzia partenerului de audit (continuare) Obiective

realizate

Program

Iniţialele

partenerului şi data

10.

Sunt mulţumit că eu şi membrii echipei misiunii am beneficiat de consultarea potrivită pe parcursul desfăşurării misiunii, atât în cadrul echipei misiunii, cât şi între membrii echipei misiunii şi alţii, la nivelul adecvat din interiorul firmei sau din exteriorul acesteia, astfel încât aceste consultări au fost documentate şi acţiunile stabilite au fost implementate în consecinţă. ISA220

3, 5

11.

M-am consultat cu partenerul independent/partenerul însărcinat cu revizuirea la cald, dacă unul asemenea a fost numit pe parcursul auditului, iar revizuirea privind controlul calităţii misiunii a fost finalizată, dacă a fost cazul.

1, 3, 5, 6

12.

M-am consultat cu partenerul de etică (după cum a fost cazul) şi am documentat discuţiile şi concluziile formulate. Codul etic - Integritate, Obiectivitate, Independenţă.

1, 3, 5, 6

B2/7

13.

Am luat în considerare comunicarea reciprocă dintre auditor şi cei însărcinaţi cu guvernanţa şi confirm că această comunicare a fost una adecvată pentru un audit eficient, iar dacă nu a fost aşa, am documentat acţiunile necesare întreprinse şi am subliniat aspectele de avut în vedere pe viitor în funcţie de necesităţi.

3 A7

20

Page 26: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Perioada contabilă Ret A5/5I Nume| client

14.

Documentaţia de audit a fost pregătită astfel încât să demonstreze:

Natura, momentul şi aria de întindere a procedurilor de audit utilizate pentru a fi în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit şi- cerinţele legale şi de reglementare aplicabile;Rezultatele procedurilor de audit şi probele de audit obţinute; şiProbleme semnificative care au reieşit pe parcursul auditului şi concluziile trase în legătură cu acestea.ISA230(Revizuit)

15

Abateri de la un principiu de bază sau de la 0 procedură esenţiafă (cerinţe evidenţiate cu caractere mai groase/tip bold) au apărut numai în cazuri excepţionale care au fost relevante în circumstanţele auditului. S-au documentat circumstanţele pentru procedurile de audit iniţiale şi cele alternative efectuate pentru a atinge obiectivul auditului.ISA230(Revizuit)

16

Am revizuit şi am evaluat concluziile care au reieşit din probele de audit obţinute ca fundament al exprimării unei opinii cu privire la situaţiile financiare. ISA700

1

17

Am concluzionat că informaţiile din raportul directorului sunt în conformitate cu situaţiile financiare. ISA720(Revizuit)

18

Am concluzionat că înregistrările contabile adecvate (ex: facturi de vânzare/cumpărare, înregistrarea stocurilor, înregistrările în jurnal, evidenţele bancare) au fost menţinute în conformitate cu Legea Contabilităţii sau cu cerinţele echivalente dacă acest act nu există, am luat în considerare şi am documentat implicaţiile asupra raportului de audit. •

■ '

21

Page 27: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Perioada contabilă Ret A5/5I Nume| client

Nume client

Perioada contabilă

Ret A5/4

LISTA DE VERIFICARE PRIVIND FINALIZAREA DOSARULUIISA230 ISA220

Program de audit Program

Iniţialele

partenerului

senior şi data

Iniţialele manager-ului şi data

1. Toate aspectele cuprinse în Planificarea Auditului au fost tratate, documentate şi referenţiate încrucişat cu Programul Aspectelor Importante.

B9

2. Aspectele importante au fost înregistrate, revizuite şi clarificate.

A6

3.

Toate erorile necorectate sunt prezentate în lista de sumar. Declaraţiile conducerii adecvate au fost redactate şi dacă este cazul, s-a întocmit 0 ciornă a unui raport de audit calificat cu privire la acestea.

A9 A8

4. Revizuirea ulterioară auditului cu privire la nivelul pragurilor de semnificaţie şi evaluarea riscului a fost încheiată.

B1/2

5.

Lista de verificare a evenimentelor ulterioare datei bilanţului a fost încheiată şi s-a luat cunoştinţă despre poziţia curentă care a fost susţinută prin probe.

A12

6.

Lista cu privire la continuitatea activităţii a fost încheiată şi s-a luat cunoştinţă despre poziţia curentă care a fost susţinută prin probe.

A13

7.

Revizuirile Analitice Finale şi Preliminare sunt documentate şi s-au obţinut probele pentru coroborare. .

B6 A11

8. Lista de verificare a conformităţii cu regulamentele şi legile a fost completată şi s-a luat la cunoştinţă poziţia curentă.

T1

9.

*

Lista de verificare a părţilor afiliate a fost completată, şi s-a luat la cunoştinţă poziţia curentă.

R1

10.

S-a acordat atenţia necesară riscului de fraudă şi spălare a banilor, s-au întreprins acţiunile necesare în acest sens şi s- au oferit referinţe cu privire la locul unde au fost documentate aceste acţiuni.

B1

11.

Documentarea actualizării permanente a informaţiilor în concordanţă cu lista de verificare permanentă a informaţiilor.

B10

12.

Obligaţiile stipulate în scrisoarea curentă de misiune au fost îndeplinite.

B1

13.

Revizuirea deprecierii, dacă a fost cazul, a fost realizată.

14.

Lista de verificare a dezvăluirii informaţiilor contabile a fost completată în concordanţă cu procedurile firmei şi orice cerinţe de reglementare au fost îndeplinite.

A10

Lista de verificare a finalizării dosarului Program

Iniţialele seniorului şi data

Iniţialele managerului şi data

15.

Dacă, în mod excepţional se consideră că este necesară retragerea din angajament (deoarece spre exemplu, conducerea nu a urmat paşii necesari după întocmirea raportului cu privire la fraudă sau există îndoieli serioase cu privire la integritatea

22

Page 28: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

conducerii), se vor lua în considerare responsabilităţile legale şi profesionale care revin în continuare şi dacă mai este cazul să se întocmească un alt raport şi către cine.

16.

Raportul directorilor şi orice alte informaţii suplimentare sunt în conformitate cu situaţiile financiare.

A10

17.

Dacă a fost necesar, s-au pregătit situaţii financiare simplificate pentru a fi depuse, inclusiv raportul corespunzător al auditorului.

18.

Au fost urmate procedurile firmei pentru controlul calităţii. ISA220, ISQC1

19.

Orice revizuire independentă la cald a dosarului a fost documentată, dacă 0 asemenea revizuire a fost necesară. ISA220, ISQC1

A4

20.

Scrisoarea de reprezentare a fost pregătită pentru a fi semnată de către client.

A8

21.

Revizuirea listei de verificare a scrisorii către cei însărcinaţi cu guvernanţa a fost completată, iar scrisoarea către client a fost pregătită. ISA260

A7

22.

Calculul taxelor fost pregătit şi verificat de personalul departamentului de taxe şi secţiunea corespunzătoare taxelor a fost aprobată de către partener.

K

23.

Costurile curente au fost comparate cu bugetul pentru cheltuieli şi abaterile au fost explicate.

24.

Evaluările personalului au fost pregătite luându-se în considerare toţi angajaţii.

25.

Programele de desfăşurare coincid cu cele mai recente conturi şi nu există aspecte în secţiuni care să nu fi fost comparate în secţiunea de finalizare a dosarului. Toate aspectele sunt abordate şi se regăsesc în raportul de audit într-un mod corect.

26.

Lista de verificare a aspectelor de luat în considerare în viitor a fost completată.

A3

27.

Pe parcursul auditului nu a intervenit nimic din ceea ce ar putea împiedica, în contextul revizuirii din anul următor, ac-ceptarea renumirii sau continuarea misiunii. ISA220, ISQC1

Concluzie28.

Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit şi cu procedurile firmei, iar documentele noastre de lucru conţin suficiente probe pentru a susţine opinia de audit.

Nume | Client

Perioada contabilă

Ret A6/1

ASPECTE SEMNIFICATIVEAr trebui întocmit un memorandum privind aspectele semnificative, urmând

etapele evidenţiate în cele ce urmează, pentru a facilita revizuirea partenerului; sau mai pot fi furnizate referinţe la program cu privire la locurile unde sunt documentate aspectele subliniate pentru a atrage atenţia partenerului.

■— Pregătirea memorandumului cu privire la aspectele

semnificative:Da/Nu

N/A

Program

: 1.

Oferiţi un sumar executiv al aspectelor cheie care reies pe parcursul auditului şi care necesită să fie aduse la cunoştinţa partenerului.

2.

Faceţi o descriere pe scurt a oricăror modificări importante survenite în activităţile clientului.

23

Page 29: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Perioada contabilă Ret A5/5I Nume| client

3.

Furnizaţi profilurile (şi comparativele) clienţilor şi furnizorilor şi explicaţi modificările importante.

4. '

Faceţi unui sumar al cifrelor importante din contul de profit şi pierdere şi din bilanţ, incluzând comparaţiile necesare şi explicaţi orice fluctuaţii importante.

5.

Explicaţi în detaliu ce activităţi de audit au fost desfăşurate pentru a acoperi domeniile cheie cu potenţial de risc, identificate în Planificare.

B9

6.

Detaliaţi orice denaturare/omisiune aparentă sau inconsistenţe semnificative dintre alte informaţii din raportul anual şi situaţiile financiare. ISA720(Revizuit)

7.

T~

Explicaţi orice modificare survenita în politica/tratamentul contabil aplicat aspectelor importante.

Oferiţi toate detaliile privitoare la oricare dintre domeniile auditului care necesită o atenţie sporită, după cum s-a identificat în etapa de planificare şi observaţi activitatea desfăşurată aferentă acestor domenii.

9.

Observaţi orice probleme care au rămas nerezolvate pentru atragerea atenţiei partenerului cu privire la acestea.

10.

Explicaţi

orice ajustare semnificativă care nu a fost procesată încă.

11.

Faceţi un sumar al oricăror puncte slabe importante din sistemul companiei.

12.

Explicaţi

orice costuri importante care au depăşit bugetul.

13.

Pregătiţi

un program cu privire la observaţiile şi problemele nerezolvate.

14.

Aspecte

nerezolvate şi poziţia actuală.

15.

Orice alte aspecte care trebuie aduse la cunoştinţa partenerului.

16.

Draftul Scrisorii de Reprezentare. A8

17.

Draftul Scrisorii către Persoanele însărcinate cu Guvernanţa.

A7

18.

Draftul Agendei Şedinţei de Finalizare.

19.

Justificarea opiniei de audit propuse. A14

24

Page 30: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

CONCLUZIE

întocmit d e : . ...................................... Data:.............................

Revizuit de manager: ...................... Data:..............................

Revizuit de partener: ...................... Data:..............................lume Perioada

contabilăRet A7/1

Pierit

REVIZUIREA SCRISORII CĂTRE PERSOANELE ÎNSĂRCINATE CU

GUVERNANTAISA260

F rogram de audit Program Iniţiale D—i-----------—

ata

| 0 Scrisoare căVre Pevsoane\e \r\săvc'\nate cu G>u\/emarv\a \vebu\e să ex\s\.e \ în toate cazurile. Includeţi observaţii de ordin general cu privire la orice puncte slabe identificate în sistemul contabil, în sistemul de informaţii ale conducerii şi în sistemul de control intern. Pot fi incluse şi informaţii cu pri-vire la TVA şi la sistemul de plată a taxelor. ISA260 ISA240

Anumite probleme ar putea necesita să fie comunicate cât mai curând po-sibil. (spre exemplu, înainte ca o scrisoare de rutină să fie întocmită sau transmisă).

1 1

2.

Dacă am identificat o fraudă sau am obţinut informaţii cu privire la existenţa unei fraude, sau avem motive să bănuim că există o încălcare a legilor şi reglementărilor (ori o încălcare semnificativă , ori una intenţionată), ar trebui să comunicăm practicarea acestor tipuri de fraudă, cât mai curând posibil, nivelului adecvat din conducere sau persoanelor însărcinate cu gu- vernanţa, dacă frauda, încălcarea sau circumstanţele includ:(i) Conducerea;(ii) Angajaţii care au un rol important în efectuarea controlului intern; sau(iii) Alţii acolo unde frauda sau încălcarea au condus la denaturarea

semnificativă a situaţiilor financiafe. ISA240 ISA250

Este necesară o atenţie deosebită pentru a avea certitudinea că nu este guevlvzal cWev\lu\ \v\ s'\\ua\\a vr\ cave este mtecmW. uv\ vapov\ cu pv'w'we \a sus- p'\c\unea de spă\are a banWor. T

3.

Luaţi în considerare pragul de semnificaţie al fraudei sau al punctelor slabe (spre exemplu, luaţi în considerare mărimea companiei, natura operaţiilor efectuate de aceasta, impactul potenţial al punctelor slabe sau al problemelor pe care le cauzează auditul), precum şi faptul dacă aceste aspecte ar'trebui sau nu incluse în Scrisoarea către Persoanele însărcinate cu Gu- vernanţa sau ar trebui abordate într-o discuţie cu conducerea. ISA320 ISA260 ISA240

1

4.

Asiguraţi-vă că toate erorile şi omisiunile necorectate descoperite pe parcursul auditului sunt înregistrate în Lista Ajustărilor şi sunt incluse, după cum se cuvine, în Scrisoarea către Persoanele însărcinate cu Guvernanţa. ISA260

A9

5.

Aduceţi la cunoştinţa conducerii erorile descoperite şi asiguraţi-vă că aceasta înţelege natura problemelor şi a punctelor slabe descoperite. Discutaţi aceste probleme şi conchideţi asupra acţiunilor adecvate. Punctele slabe semnificative ar trebui raportate în scris. ISA260

6.

Asiguraţi-vă că toate erorile şi omisiunile necorectate sunt incluse în Scri-soarea de Reprezentare pentru a putea obţine o declaraţie privind motivul pentru care oricare din denaturări nu sunt corectate. ISA260

A8

7.

Analizaţi dacă eventualele puncte slabe pot avea impact asupra integrităţii procedurilor de audit sau asupra opiniei de audit şi modificaţi procedurile sau opinia de audit în consecinţă. ISA320

8.

Asiguraţi-vă că forma finală al Scrisorii de Reprezentare a cărei semnare este solicitată de către auditor conducerii şi persoanelor însărcinate cu gu-vernanţa, a fost sau este prezentată celor amintiţi anterior. Aici ar trebui să facem referire în mod deosebit la orice aspecte la care conducerea ar putea fi refractară în a face declaraţiile solicitate de către auditor.

A8

Page 31: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Revizuirea Scrisorii către Persoanele însărcinate cu Guvernanţa (Continuare) Program

Iniţiale

Data

9. Pregătiţi un comentariu cu privire la calitatea şi eficacitatea practicilor contabile utilizate şi a procedurilor de raportare financiară utilizate. ISA260

10.

Informaţi clientul cu privire la orice modificări care sunt susceptibile să apară în raportul de audit, după cum s-a convenit cu clientul în stadiul de planificare. ISA260

11.

J\s\gura\Hlă Că orice comunicare cu membrii conducerii sau cu persoaneleînsărcinate cu guvernanţa cu privire la fraudă sunt documentate într-un mod adecvat. ISA240

12.

Asiguraţi-vă că orice comunicare, cu membrii conducerii sau cu persoanele însărcinate cu guvernanţa, în ceea ce priveşte nerespectarea unor legi şi regulamente, este documentată în mod adecvat. Este necesară o atenţie sporită în ceea ce priveşte posibilitatea avertizării neautorizate a clientului, în cazurile în care s-a realizat un raport cu privire la suspiciunea de spălare a banilor. ISA250

13.

Discutaţi aspectele cu membrii conducerii, documentaţi recomandările făcute şi soluţiile asupra cărora s-a căzut de acord, (punctele slabe nesemnificative nu necesită raportarea în scris). ISA260

Data:

a)

Aspectele apărute şi discutate cu clientul cu privire la:

b) Draftul Scrisorii către Persoanele însărcinate cu Guvernanţa:

c) Scrisoare către Persoanele însărcinate cu Guvernanţa, trimisă clientului:

d) Răspunsurile din partea clientului cu privire la Scrisoarea către Persoanele însărcinate cu Guvernanta:

Nume client

Perioada contabilă

Ref A8/1 |

REVIZUIREA SCRISORII DE REPREZENTAREISA580

Program de audit Program

Iniţiale

Data

1.

Asiguraţi-vă că membrii conducerii furnizează o Scrisoare de Reprezentare semnată care coincide cu data de semnare a raportului de audit. Reprezentarea scrisă, necesară ca probă de audit ar trebui să fie obţinută înaintea emiterii raportului de audit. ISA580

2.

Şi-a asumat conducerea în cadrul Scrisorii de Reprezentare responsabilitatea pentru pregătirea şi prezentarea corectă a situaţiilor financiare, precum şi aprobarea pentru acestea? ISA580

3.

»

Scrisoare de Reprezentare include:faptul că membrii conducerii îşi asumă responsabilitatea pentru conceperea şi implementarea controlului intern cu scopul de a detecta şi preveni frauda;prezentarea informaţiilor de către conducere auditorului, referitor la rezultatele evaluării sale cu privire la riscul că situaţiile financiare ar putea fi denaturate semnificativ ca rezultat al fraudei;prezentarea de informaţii de către conducere privind cunoştinţa sau suspiciunea de fraudă care afectează firma şi care implică conducerea sau angajaţii care

26

Page 32: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

îndeplinesc roluri importante în ceea ce priveşte controlul intern, sau alţii acolo unde frauda ar putea avea un efect semnificativ asupra situaţiilor financiare; şiprezentarea de către conducere a informaţiilor furnizate de angajaţi, foşti angajaţi, analişti, orgafie de reglementare sau de către alte persoane, despre faptul că are cunoştinţă despre acuzaţii de fraudă, sau cazuri de suspiciune de fraudă, care afectează situaţiile financiare. ISA240

4.

Include Scrisoarea de Reprezentare declaraţii ale conducerii care confirmă deplinătatea şi acurateţea prezentărilor de informaţii făcute de părţile sale afiliate?

5.

*

Conţine Scrisoarea de Reprezentare informaţii prezentate de către conducere care să confirme că membrii conducerii au prezentat toate dovezile actuale sau posibile privind nerespectarea legilor şi regulamentelor în vigoare ale căror efecte ar trebui luate în considerare când se întocmesc situaţiile financiare? ISA250

6.

Includ confirmările scrise o evaluare făcută de conducere prin care să se stabilească că firma are capacitatea de a-şi continua activitatea şi că au fost făcute prezentările acestor informaţii în situaţiile financiare?

7.

Acoperă declaraţiile scrise toate ariile în care nu se aşteaptă în mod rezonabil ca probele de audit să fie disponibile? ISA580.

8.

Include Scrisoarea de Reprezentare un sumar al denaturărilor necorectate şi motivaţiile pentru care acestea sunt necorectate, sau o declaraţie potrivit căreia nu există astfel de denaturări? ISA580.

9.

Reflectaţi dacă denaturările din situaţiile financiare ar putea constitui un indiciu pentru fraudă şi dacă există un astfel de indiciu, luaţi în considerare repercusiunile pfe care le-ar putea avea denaturarea în corelaţie cu alte aspecte ale auditului, în mod special cu credibilitatea reprezentărilor făcute de conducere. ISA240

10.

In cazul în care una dintre declaraţiile conducerii este inconsecventă în relaţia cu alte probe de audit, investigaţi circumstanţele şi dacă este necesar, evaluaţi din nou credibilitatea celorlalte declaraţii.

Nume client

Perioada contabilă

Ref A9/1

SUMARUL ERORILORISA320

Toate erorile şi abaterile notate pe parcursul desfăşurării auditului pe teren trebuie înregistrate mai jos, specificând şi detaliile cu privire la consecinţele pe care le poate avea fiecare dintre erori. Dacă se procedează la efectuarea ajustărilor, atunci acest fapt ar trebui notat în consecinţă. Erorile neajustate, aduse din perioada precedentă care sunt ireversibile (spre exemplu, care au un efect cumulativ) ar trebui incluse de asemenea în acest program. Documentaţi referinţa şi o sumă actuală (adică una stabilită) sau cunoscută. Dacă o eroare a fost con-statată ca rezultat al tehnicilor de eşantionare, eroarea va trebui extrapolată (proiectată) pentru a implementa descoperirile la nivel de eşantion pentru lotul total.

Ndturd un0i orori $3U d6vi3ţn

Referinţe

privire la Program

Eroarea

curentă

B8Î1S§1®

Efectul profitului

asnnra

„ '

Ssâii

k .

Debit

Credit

Debit

Credit

WikI £ : D/N

27

Page 33: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

...

1

Total posibile ajustări

Nivelul Pragului de Semnificaţie stabilit la____a fost de______ Ron(Data)

CONCLUZIEEfectul denaturărilor neajustate totale notate mai sus sau în raportul de audit

este/nu este considd semnificativ (alegeţi afirmaţia după caz). I s-a solicitat clientului să efectueze ajustările tuturor denaturărilor,] excepţia celor care au fost marcate ca fiind în mod clar nesemnificative*. în cazul în care clientul nu a făcut ajusj rile, scrisoarea de reprezentare va justifica motivele.

Semnătură........................................... Data.....................

Revizuit de către:................................ Data.....................

* în mod clar nesemnificativ nu este o altă expresie pentru „nesemnificativ". Aspectele care sunt „în mod clar nesemnificative", vof avea o cu totul altă încadrare (mai redusă), decât pragul de semnificaţie utilizat în audit şi vor fi aspecte care în mod evident nud naştere la consecinţe , chiar dacă le analizăm individual sau împreună cu alte aspecte şi chiar dacă sunt judecate după oricarec| riu cantitativ şi/sau calitativ. ISA260

28

Page 34: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Perioada contabilă Ref Al 0/1

Nu

me

clie

nt

REVIZUIREA LISTELOR DE VERIFICARE CU PRIVIRE LA SITUAŢIILE

FINANCIARE Şl DE PREZENTARE A INFORMAŢIILOROBIECTIVELE AUDITULUI

ISA540 ISA330 ISA520 ISA720(Revizuit)

1. Să confirme caracterul rezonabil al oricăror estimări contabile din cadrul situaţiilor financiare.

2. Să confirme faptul că situaţiile financiare auditate sunt conforme cu cunoştinţele auditorului despre client şi cu rezultatele altor proceduri de audit.

3. Să confirme că metoda de prezentare a informaţiilor este justă şi în concordanţă cu legislaţia în vigoare şi cu standardele de contabilitate specifice.

4. Să confirme faptul că datele comparative sunt sub toate aspectele semnificative conforme cu cadrul de raportare financiară aplicabil situaţiilor financiare auditate.

5. Să confirme în cadrul raportului de audit dacă, în opinia auditorului, informaţiile obţinute din raportul directorului sunt conforme cu situaţiile financiare.

PROGRAMUL AUDITULUI

Obiective realizate

Program

Iniţiale/ Data

Luaţi în considerare orice estimări contabile şi domeniile semnificative de raţionament din situaţiile financiare. Pentru fiecare estimare sau domeniu luaţi în considerare dacă la dosar există suficiente probe care să susţină estimareaTîn domeniile relevante, pentru a confirma caracterul rezonabil alături de cel de adecvare al prezentărilor făcute în situatiile financiare.

1

2.

T~ «

Luaţi în considerare din nou secţiunea revizuirii analitice şi confirmaţi că dosarele demonstrează clar că situaţiile financiare auditate sunt consecvente cu ceea ce se cunoaşte despre client şi cu rezultatele altor proceduri de audit.

2

Completând o listă de verificare a informaţiilor prezentate, confirmaţi că modul de prezentare a informaţiilor este just şi în concordanţă cu legislaţia în vigoare şi cu standardele de contabilitate specifice.

3

4.

Analizaţi gradul de adecvare al activităţii de asigurare referitoare la datele comparative din secţiunea Balanţei de Verificare şi dacă este cazul procedaţi mai departe la obţinerea altor probe de audit ale căror sume să provină din situaţiile financiare din perioada precedentă şi care sunt lipsite de denaturări semnificative şi sunt incorporate în mod corespunzător în situaţiile financiare pentru perioada curentă.

4

5.

Citiţi informaţiile din raportul directorilor şi evaluaţi dacă este consecvent cu situatiile financiare.

5

CONCLUZII

Cu excepţia aspectelor menţionate pentru persoana însărcinată cu revizuirea, în opinia mea, s-a obţinut asigurarea de audit suficientă pentru a ne permite să concluzionăm că obiectivele stipulate mai sus au fost îndeplinite într-un mod adecvat.

Semnătura.................................... Data.....................

Revizuit.................................... Data.....................

29

Page 35: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Perioada contabilă Ret A5/5I Nume| client

REVIZUIREA FINALA ANALITICA OBIECTIVELE AUDITULUIISA520

1. Să obţină o asigurare suplimentară cu privire la caracterul complet, acurateţea semnificativă, validitatea tranzacţiilor înregistrate pe parcursul perioadei contabile şi a soldurilor de închidere ale perioadei curente.

2. Să asigure asistenţă pentru concluziile formulate ca rezultat al altor activităţi de audit.

3. Să evalueze consecvenţa generală a percepţiei noastre despre client cu cea a situaţiilor financiare luate ca întreg.

CONCLUZII

Cu excepţia aspectelor menţionate pentru persoana însărcinată cu revizuirea, sunt pe deplin mulţumit de faptul că situaţiile financiare par a fi corecte luate ca întreg şi sunt conforme cu percepţia noastră despre client.

Confirm că informaţiile şi explicaţiile primite sunt susţinute de probe coroborative.

Semnătura................................... Data.........................

Revizuit.................................... Data ..................REVIZUIREA ANALITICA FINALA

Procedurile analitice ar trebui aplicate la finalul sau aproape de finalul auditului, când se formulează o concluzie generală cu privire la faptul dacă situaţiile financiare, luate ca întreg sunt consecvente cu percepţia au- ji despre entitate. ISA520

r,

p

Obiective realizate

Program

Iniţiale/ Data

Revizuirea situatiilor financiare1. Procedaţi la efectuarea unei revizuiri generale a

situaţiilor financiare, pentru a confirma că acestea sunt conforme cu cunoştinţele voastre despre afacere, cu aşteptările pentru anul în curs precum şi cu toate informaţiile obţinute pe parcursul efectuării auditului.

1, 3

2.

Comparaţi cifrele finale ale anului cu cele ale perioadei/bugetului precedent pentru a putea identifica variaţiile semnificative şi soldurile neobişnuite.

Cu referire la revizuirea analitică detaliată şi la procedurile de fond efectuate în fiecare secţiune, luaţi în considerare gradul de adec-vare al explicaţiilor obţinute pentru toate asemenea variaţii şi solduri. Asiguraţi-vă că aceste explicaţii au fost coroborate în mod corect acolo unde este cazul. ISA520

Asiguraţi-vă că în stadiul de finalizate, toate explicaţiile sunt înregistrate şi corelate cu activităţile detaliate ale auditului, acolo unde este cazul.

1.2

3.

Asiguraţi-vă că au fost obţinute explicaţii satisfăcătoare şi, acolo unde se poate, probe coroborative necesare, pentru toate aspectele importante identificate pe parcursul revizuirii analitice preliminare.

2, 3 B6/1

4.

In cazurile în care nu pot fi obţinute explicaţii satisfăcătoare pentru nicio variaţie semnificativă identificată sau sold neobişnuit, sau în cazurile în care situaţiile financiare sunt neconforme cu cunoştinţele despre afacere, asiguraţi-vă de elaborarea unor proceduri suplimentare de audit pentru a da asigurare în această privinţă.

1, 3

30

Page 36: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Perioada contabilă Ret A5/5I Nume| client

5.

Verificaţi ca niciuna din cunoştinţele pe care le aveţi despre afacere să nu fie în neconcordanţă cu situaţiile financiare luate ca întreg.

3

31

Page 37: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Nume client Perioada contabilă Ref A12/1

EVENIMENTE ULTERIOARE BILANŢULUI

OBIECTIVELE AUDITULUIISA560

1. Să ofere asigurarea că toate ajustările şi neajustările semnificative aferente evenimentelor ulterioare bilanţului sunt identificate şi tratate corect în cadrul conturilor sau sunt raportate membrilor.

CONCLUZII

Cu excepţia aspectele menţionate pentru persoana însărcinată cu revizuirea, în opinia mea, s-a realizat o asigurare suficientă de audit pentru a ne permite să conchidem că orice evenimente ulterioare bilanţului, dacă acestea există, sunt corect tratate în cadrul conturilor.

Semnătura........................................................... Data.................................

Revizuit............................................................ Data.................................EVENIMENTE ULTERIOARE BILANŢULUI

Program de audit Obiective realizate

Muncă de teren Revizuire finală

Program

Iniţiale/ Dat

a

Program

Iniţiale/ Data

y

f

Revizuiţi următoarele pentru a vă asigura că de la sfârşitul anului, nu a apărut nimic care să necesite a fi prezentat sau furnizat pentru:(i) conturile de gestiune;(ii) registrul de casă,

situaţiile bancare şi facturi;

(iii) fluxul de trezorerie;(iv) corespondenţa;(v) minutele şedinţelor;(vi) contracte importante; şi(vii) orice alte surse.Asiguraţi-vă că aria de acoperire a consideraţiilor voastre şi orice aspecte care decurg din acestea, să fie înregistrate în mod clar în dosar. ISA560

1

înregistraţi discuţiile purtate cu membrii conducerii şi întrebările formulate acesto-ra. ISA560

■a*

1

3.

In cazurile în care există 0 întârziere între încheierea muncii de teren şi semnarea raportului de audit, completaţi coloanele revizuirii finale alăturate. ISA560

1

4,

»

Luaţi în considerare şi documentaţi toate punctele de vedere care trebuie incluse în Scrisoarea de Reprezentare. ISA560

1 -

32

Page 38: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

lini Perioada contabilă Ref A12/2

La data semnării raportului de audit

5 Avem cunoştinţă despre orice alte evenimente ulterioare bilanţului sau cunoaştem alţi factori suplimentari care au legătură cu evenimentele cunoscute, care să poată conduce la schimbarea imaginii oferite de situaţii? ISA560

1

6. Asiguraţi-vă ca întinderea activităţilor suplimentare efectuate să fie documentată. ISA560

1

După data semnării raportului de audit

7.

Luaţi în considerare raportarea, către membrii adunării generale, a tuturor evenimentelor neraportate de către conducere şi pe care le-am cunoscut după semnarea raportului dar înaintea întrunirii adunării generale. ISA560

1 •

Nume client

Perioada contabilă

Ref Al 3/1

CONTINUAREA ACTIVITĂTIi

OBIECTIVELE AUDITULUIISA570

1. Să ofere asigurarea că întocmirea conturilor pe principiul continuităţii activităţii este o acţiune rezonabilă.

2. Să furnizeze într-un mod corect orice motive de îngrijorare ce reies din conturi cu privire la aplicabilitatea principiului de continuitate a activităţii.

3. Să documenteze în mod corect informaţiile privind motivul pentru care principiul continuităţii activităţii este considerat a fi adecvat aplicat.

CONCLUZII

Cu excepţia aspectelor menţionate pentru persoana însărcinată cu revizuirea, în opinia mea, s-a realizall o asigurare suficientă a auditului pentru a ne permite să conchidem că întocmirea situaţiilor financiare ar trebui] făcută pe baza principiului continuităţii.

Semnătura...................................... Data.....................

Revizuit....................................... Data.....................

33

Page 39: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Nume client Perioada contabilă

Ref Al 3/2

CONTINUITATEA ACTIVITĂŢII

ISA570

Obiective realizate

Program

Iniţiale/ Data .

1.

Chestionarul care urmează acestui program ar trebui să fie completat atât în stadiul de planificare, cât şi în stadiul de finalizare a auditului. Unde este necesar, faceţi note explicative.

3

2.

Dacă este posibil, obţineţi copii ale previziunilor cu privire lafluxurile de trezorerie/bugete şi luaţi în consideraţie:(i) aplicabilitatea principiilor de bază şi ale ipotezelor utilizate;dacă acestea furnizează probe adecvate cu privire la capacitatea firmei de a-şi continua activitatea conform principiului continuităţii activităţii;

(iii) dacă a fost luată în consideraţie o perioadă de 12 luni de la data aprobării situaţiilor financiare; şi

(iv) în cazul în care s-a luat în considerare o perioadă mai scurtă de 12 luni, ar trebui să se solicite directorilor/ conducerii să prelungească această perioadă în consecinţă.

1

3.

în cazurile în care nu sunt disponibile fluxurile de trezorerie sau bugetele, descrieţi probele disponibile pentru a susţine capacitatea firmei de a-şi continua activitatea pe principiul continuităţii activităţii. Păstraţi aceste probe.

1

4.

*

In cazurile în care există temeri îatemeiate cu privire la capacitatea firmei de a-şi continua activitatea pe principiul continuităţii activităţii, asiguraţi-vă că sunt prezentate adecvat următoarele informaţii:o declaraţie potrivit căreia conturile au fost întocmite aplicând principiul continuităţii activităţii;(ii) o declaraţie cu privire la cele mai importante evenimente;(iii) natura temerilor;

(iv) implicaţiile pe care le are faptul că nu s-a aplicat principiul continuităţii activităţii;o declaraţie a ipotezelor conducerii sau a celor însărcinaţi cu guvernanţa, care ar trebui să fie, în mod clar, diferită de evenimentele pertinente;(în cazurile în care este adecvat şi aplicabil) o declaraţie din partea conducerii sau a acelor însărcinaţi cu guvernanţa cu privire la planurile pe care le au pentru a remedia problemele care au dat naştere acestor temeri; şi

(vi) detalii cu privire la acţiunile relevante întreprinse de conducere sau de cei însărcinaţi cu guvernanţa. /

1, 2

I

Nume client

Perioada contabilă

Ref A13/3

Continuitatea activităţii (continuare) Obiective realizate

Program

Iniţiale/

Data

34

Page 40: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

5. Asiguraţi-vă că dosarul conţine înregistrări adecvate cu privire la aprecierea de către auditor a evaluării capacităţii entităţii de a-şi continua activitatea pe principiul continuităţii activităţii pentru cel puţin o perioadă de un an de la data aprobării situaţiilor financiare.

3 '

6. Luaţi în considerare o a doua revizuire efectuată de partenerul independent dacă este preconizat un raport de audit non- standard.

1

7. Luaţi în considerare evaluarea aprecierii conducerii cu privire

2 A14/1

la continuitatea activitătii în raportul de audit. In mod deosebit,luaţi în considerare dacă sunteti sau nu de acord cu aprecierea, sau dacă directorii refuză să întocmească sau să extindăevaluarea continuitătii activitătii. si asiqurati-vă că în raportulde audit este furnizată o opinie adecvată.

Asiqurati-vă că toate aspectele sunt înreqistrate la secţiuneaA14/1.

8. La data semnării raportului de audit:Cunoaştem orice alte informaţii suplimentare care pun la îndoială validitatea întocmirii situaţiilor financiare potrivit principiului continuităţii activităţii?

1,2,3

jiffent Perioada contabilă

Ref A13/4

CHESTIONARUL CU PRIVIRE LA CONTINUITATEA ACTIVITĂTIIISA570

£ •

Planificare D/N

Final D/N

Comentarii

1 Financiarfel-

Datoriile companiei depăşesc activele sale?Datoriile curente depăşesc activele curente?

1.3

Este încă necesar acordul cu privire la aprobarea facilităţilor de împrumut necesare?iT

•1.4

Compania se află în situaţia de neîndeplinire sau încălcare a vreunui acord sau înţelegere?

1.5 >

Compania întâmpină probleme grave cu privire la lichidităţi sau la fluxul de numerar?Bpy;

1.6

De la data bilanţului, a suferit compania pierderi sau a întâmpinat probleme cu privire la fluxul de numerar?

1.7

S-au înregistrat vânzări substanţiale de bunuri imobile, care nu se intenţionează să fie înlocuite?

1.8

Se află clientul în faza de negociere a restructurării împrumuturilor?

1.9

A suferit compania refuzul (sau reduceirea) termenilor normali de creditare comercială?

1 Sunt necesare plăţi majore ale

35

Page 41: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

.10

împrumuturilor sau este necesară refinanţarea?

2 Operaţional

2.1*

Este compania nevoită să facă faţă modificărilor de tehnologie sau modificărilor pieţei la care s-ar putea să nu se poată adapta adecvat?

2.2

Este compania supusă la reduceri externe forţate ale activităţii sale, datorate cadrului legislativ, de regle-mentare sau altor factori?

>.3

A suferit clientul pierderi semnificative din rândul membrilor conducerii sau a personalului, sau a întâmpinat dificultăţi în desfăşurarea activităţii?

IA

f

Este clientul dependent de câteva linii de produse de care piaţa este saturată?

.5

A suferit clientul pierderea furnizorilor sau a clienţilor importanţi sau au avut loc evoluţii tehnologice care determină ca un produs cheie să devină perimat?

36

Page 42: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Perioada contabilă Ret A5/5I Nume| client

CHESTIONARUL CU PRIVIRE LA CONTINUITATEA ACTIVITATII

(CONTINUARE)

Planificare D/N

Final

D/N

Comentarii

3 Alte aspecte3.1

Este clientul implicat în activităţi care pot da naştere la litigii?

3.2

Este clientul implicat în activităţi ale căror rezultate variate pun în pericol continuitatea activităţii?

EVALUAREA LA NIVELUL DE PLANIFICARE

în cazurile în care au fost identificate riscurile specifice conform celor de mai sus, asiguraţi-vă că sunt proiectate procedurile potrivite ca răspuns la aceste riscuri. în cazurile în care aceste riscuri sunt considerate semnificative, luaţi în considerare necesitatea unei revizuiri independente. Asiguraţi-vă că toate aspectele sunt înregistrate în mod clar în Acordul de Planificare a Auditului din cadrul secţiunii B9.

în cazurile în care există un risc că presupunerea de continuitate a activităţii nu este potrivită, asiguraţi-vă ca acest fapt să fie discutat cu clientul pentru a minimaliza riscul ca raportul de audit să fie modificat sau calificat.

EVALUAREA FINALĂm

In cazurile în care au fost identificate riscuri specifice, asiguraţi-vă ca aspectele să fie pe deplin documentate şi ca efectul acestui risc asupra evaluării cu privire la continuitatea activităţii să fie documentat în detaliu.

Nume client

Perioada contabilă

Ref Al 4 |

RAPORTUL DE AUDIT

OBIECTIVELE AUDITULUI

ISA 700

Să ofere asigurarea că raportul de audit a fost prezentat corect, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit, cu alte îndrumări profesionale şi reflectă concluziile activităţii de audit întreprinse.

CONCLUZII

Sunt pe deplin mulţumit că obiectivele stipulate mai sus au fost îndeplinite.

Semnătura...................................... Data...................................

Revizuit........................................ Data.............................Nume client

Perioada contabilă

Ref A14/1

RAPORTUL DE AUDIT

Program de audit Program

Iniţiale

Data

37

Page 43: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

1.

Revizuiţi şi evaluaţi concluziile care decurg din probele de audit obţinute ca fundament al exprimării opiniei de audit cu privire la situaţiile financiare. ISA700

A5 A6

2.

Raportul ar trebui prezentat în conformitate cu formaturile recomandate de ISA

3.

Ar trebui prezentat un raport modificat (care să sublinieze aspectele sau calificarea) în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit.

4.

Asiguraţi-vă ca o prezentare detaliată să fie inclusă în dosar pentru a susţine orice opinie de audit calificată sau modificată, incluzând detaliile necesare cu privire la consultări sau la procesul de revizuire la cald.

5.

Raportul de audit ar trebui să conţină un paragraf referitor la responsabilitatea auditorului faţă de terţe părţi.( paragraful „Bannerman").*

6.

In Raportul de audit ori în Situaţiile Financiare trebuie incluse referiri, care trebuie să prezinte: (I) Tipul serviciilor non-audit furnizate client de audit; şi/sau (II) Faptul că un fost partener al misiunii de audit lucrează în prezent pentru client.

B10

PLANIFICAREA AUDITULUI SECŢIUNEA B

OBIECTIVELE AUDITULUI

ISA200 ISA220 ISA300

1. Stabilirea mijloacelor prin care se vor atinge obiectivele auditului.

2. Asigurarea că munca este alocată unei echipe de auditori care au experienţa, pregătirea şi abilităţile solicitate.

3. Asigurarea că auditorii, indiferent de nivelul de experienţă, îşi cunosc foarte clar responsabilităţile şi obiectivele procedurilor pe care trebuie să le urmeze.

4. Asigurarea că am înregistrat evaluarea noastră privind riscul de audit.

5. Asigurarea că atenţia este îndreptată către aspectele relevante ale

auditului.

6. Asigurarea că auditul este finalizat în mod eficient.

CONCLUZII

Sunt satisfăcut de faptul că obiectivele stabilite mai sus au fost atinse. Acolo unde acest fapt nu a foslj posibil, am inclus detalii pentru a atrage atenţia persoanei însărcinate cu revizuirea.

Semnătură................................... Data.............................

38

Nume client

Perioada contabilă

Ref B l / 1 |

PLANIFICARE

Page 44: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Revizuit.................................. Data.........................yNume Client

Perioadă contabilă

Ref B1/2

PLANIFICAREA AUDITULUI

Planul de audit - Aprobat înainte de a începe auditul

De către......................................Partener.........................Data

Prin semnarea acestui program, noi toţi confirmăm că Acordul de Planificare (care urmează) a fost citit de toţi membrii echipei misiunii, înainte de începerea misiunii şi în corelaţie cu informarea echipei. De ase- menea confirmăm că suntem fiecare independenţi în raport cu auditul şi vom respecta Codul Etic al IFAC.

Semnătură________________________ Data:____________

Nume_________________________ Iniţiale:_______________

Semnătură________________________ Data:____________

Nume_________________________ Iniţiale:_______________

Semnătură________________________Data:_____________

Nume_________________________Iniţiale:_______________

Semnătură________________________Data:_____________

Nume_________________________ Iniţiale:______________

Semnătură________________________Data:_____________

Nume__________________,_______ Iniţiale:______________

Revizuirea ulterioară auditului - Semnificaţie, Revizuire Analitică şi Risc

Am revizuit evaluările noastre preliminare a celor de mai sus în contextul rezultatelor finale ale muncii noastre şi consider că evaluările noastre iniţiale sunt în continuare valabile. (Dacă nu, faceţi referire la reevaluare)

Responsabil:_______________________ Data:_______________________Nume client

LISTA DE VERIFICARE A PLANIFICĂRII

Această listă de verificare a fost creată pentru a ghida procesul de planificare. în timp ce punctele de mai jos acoperă toate aspectele relevante cerute de Standardele Internaţionale de Audit, explicaţii narative adiţionale vor fi solicitate la dosar pentru a demonstra profunzimea opiniilor dumneavoastră asupra fiecărui aspect şi concluziile formulate.

Program Iniţiale

Dată

39

Page 45: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

1. Confirmaţi că nu există niciun motiv pentru a nu accepta numirea sau renumirea prin completarea listei de verificare B2. ISA220 ISA300 ISA 300

B2

2. Asiguraţi-vă că toate consideraţiile etice sunt confruntate cu programul B2-7 şi că orice raport către Partenerul pe probleme de Etică (dacă e necesar) este făcut în concordanţă cu cerinţele Codului Etic emis de IFAC.

B2/7

3. Asiguraţi-vă că la dosar există o scrisoare actuală a misiunii de audit, concepută pentru circumstanţele specifice ale clientului.Revizuiţi şi înţelegeţi scopului serviciilor şi verificaţi faptul că Planificarea Auditului de la B9 reflectă toate zonele contractate (de ex: pregătirea conturilor, situaţii simplificate/abreviate, taxe sau alte servicii) ISA300 ISA210

B9

4. Revizuirea corespondenţei firmei cu clientul începând cu data aprobării ultimului set de situaţii financiare, documentând orice elemente care ar putea avea impact asupra auditului din acest an.

5. Obţineţi şi examinaţi o copie a listei cu aspecte de urmărft în viitor întocmită în ultimul an auditat, şi puneţi o copie la dosar, dacă e cazul.

6. Organizaţi o discuţie cu clientul, anterior iniţierii auditului. Asiguraţi-vă că data, detaliile privind toţi participanţii şi aspectele discutate sunt consemnate în dosar. ISA240 ISA315Discuţiile ar trebui să acopere activitatea managementului în privinţa:(i) Evaluării riscului de fraudă;(ii) Proceselor pentru identificarea riscurilor;

(iii) Comunicării acestor aspecte celor însărcinaţi cu guvernanţa companiei (dacă este cazul);

(iv) Comunicării acestor aspecte angajaţilor şi

(v) Cunoaşterea oricărui caz actual, oricărei tentative sau

suspiciuni de fraudă; Alte indicaţii în forma unui posibil

program pentru întâlnire se regăsesc la B11.

B11

7. Revizuiţi şi actualizaţi după caz, cunoştinţele documentate despre client cu referinţă la secţiunea privind Cunoaşterea Clientului şi cea privind Evaluarea Riscurilor "de la B3/1. ISA315

Asiguraţi-vă că toate aspectele relevante sunt incluse în cadrul secţiunii de cunoştinţe generale ale Acordului de Planificare a Auditului de la B9.

B3/1

B9

8. Revizuiţi şi actualizaţi după caz cunoştinţele documentate privind sistemul contabil al clientului şi al mediului de control, (inclusiv monitorizarea lor în legătură cu acele controale) cu referiri la secţiunea privind Cunoaşterea Clientului şi cea privind Evaluarea Riscurilor ia B3 şi Lista de verificare a Controalelor Interne şi a Sistemului de Contabilitate la C1/2. ISA315

B3 C1/2

Asiguraţi-vă că evaluarea generală a sistemelor şi a controalelor este prevăzută în Planificarea Auditului la B9.

B9

40

Page 46: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Nume client

Perioadă contabilă

Ret Bl/4

LISTA DE VERIFICARE A PLANIFICĂRII (CONTINUARE)

Planificare

Iniţiale/ Dată

9.

Documentaţi testarea controalelor interne în desfăşurare (pentru a confirma proiectarea şi rezultatele lor în practică). Acest lucru poate fi obţinut prin testarea pe bază de parcurgere, observare, reluare sau inspecţia documentaţiei. (Notă: asemenea testări trebuie efectuate anual, chiar dacă nu se planifică acordarea de încredere în aceste teste).ISA315

C1

10.

Asiguraţi-vă că orice încredere planificată în legătură cu controalele interne, ca măsură de a reduce testarea detaliată, este documentată corespunzător şi justificată în Planificarea Auditului la B9. ISA330

B9

11.

Documentaţi evaluarea proprie asupra riscului inerent prin utilizarea listei de verificări de la B4.Asiguraţi-vă că evaluarea generală este înregistrată în Planificarea Auditului la B9 şi transferată către Sumarul pentru Evaluarea Riscului şi Planul de Eşantionare la B7. ISA315

B4

B7 B9

12.

Documentaţi-vă evaluarea riscului specific de denaturare semnificativă atât la nivelul situaţiilor financiare cât şi la nivel de afirmaţii pentru clase de tranzacţii, solduri ale conturilor şi prezentaţi şi determinaţi răspunsul auditului. ISA315 ISA330 ISA240

Asiguraţi-vă că evaluarea generală este înregistrată în Sumarul Evaluării Riscului şi Planul de Eşantionare la B7 şi Planificarea Auditului la B9.

(Notă: Auditorul ar trebui să îşi planifice auditul cu o atitudine de scepticism profesional) ISA200

B7 B9

13.

Ca parte a evaluării riscului, determinaţi care din riscurile identificate sunt din punctul dumneavoastră de vedere, riscuri care necesita o consideraţie specială de audit (aceste riscuri sunt definite ca şi „riscuri semnificative") şi determinaţi răspunsul auditului. ISA315 ISA330

Acolo unde riscuri specifice sau semnificative au fost identificate asiguraţi-vă că s-au proiectat proceduri de audit adecvate pentru a se adresa acelor riscuri şi că ele sunt reflectate in Planificarea Auditului la B9.

B9

14.

Pentru riscurile semnificative, în situaţia în care nu aţi făcut deja acest lucru, evaluaţi proiectarea controalelor companiei, inclusiv activităţile de control relevante şi determinaţi dacă ele au fost sau nu implementate. ISA315 ISA330

15.

Se poate considera prezumţia că ar exista un risc de denaturare semnificativă cauzat de frauda legată de recunoaştere a veniturilor considerate, ca fiind inaplicabilă în circumstanţele misiunii? Dacă da, asiguraţi-vă că motivele pentru această concluzie sunt înregistrate în Planificarea Auditului la B9. ISA240

B9

16.

Calculaţi pragul de semnificaţie utilizând programul B5. Asiguraţi-vă că documentaţi justificarea nivelului(rilor) selectate şi că evaluarea generală este reflectată în Planificarea Auditului la B9 şi în Sumarul de Evaluare al Riscului şi Planul de Eşantionare la B7. ISA320

. B5

B9 B7

41

Page 47: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Nume client

Perioadă contabilă

Ref Bl/5

LISTA DE VERIFICARE A PLANIFICĂRII (CONTINUARE)

« Planificare Iniţiale/ Dată

17.

Efectuează şi documentează revizuirea analitică preliminară asupra situaţiilor financiare utilizând lista de verificare B6. ISA520

la în calcul orice relaţie neobişnuită sau neaşteptată indicată de revizuirea preliminară analitică şi de riscul de fraudă.ISA240

Asiguraţi-vă că orice detalii relevante sunt incluse în Planificarea Auditului la B9 şi că evaluarea ta privind impactul general asupra muncii planificate de audit este clar mentionată.

B6 B9

18.

Utilizând evaluarea proprie a pragului de semnificaţie, a riscului inerent, a riscului specific şi a riscului de control, documentaţi-vă abordarea planificată eşantionând prin completarea Sumarului de Evaluare a Riscului şi a Planului de Eşantionare la B7. (ISA300)

! B7

19.

Asiguraţi-vă că legile şi regulamentele adecvate acestui client sunt clar identificate fie în acest dosar fie în dosarul permanent de audit (mai ales acelea care sunt centrate pe afacere).

Asiguraţi-vă că detaliile relevante sunt incluse în Planificarea Auditului la B9 şi că evaluarea proprie a impactului pe care aceste legi şi regulamente îl au asupra muncii de audit planificate este clar fundamentată.

B9

20.

Confirmaţi faptul că Planificarea Auditului la B9 include toate cerinţele de raportare [(de ex. legislaţia adecvată, raportul de audit, sau orice alt raport adiţional sau răspuns al unui organ de reglementare (inclusiv obligaţiile de raportare în caz de fraudă)]. Faceţi referiri încrucişate privind orice îndrumări specifice, note sau informaţii din industrie. ISA300 ISA210

B9

21.

Asiguraţi-vă că orice părţi afiliate cunoscute sunt documentate în acest dosar sau în dosarul permanent de audit. Luaţi în consideraţie şi documentaţi evaluarea proprie a riscului apariţiei altor părţi afiliate/tranzacţii nedeclarate. ISA550.

Asiguraţi-vă că detaliile relevante sunt incluse în Planificarea Auditului la B9 şi că evaluarea proprie a impactului acestor legi şi regulamente asupra muncii de audit planificate este clar prevăzută.

B9

22.

Luaţi în consideraţie şi documentaţi evaluarea proprie a oricăror elemente care ar putea să pună în mod semnificativ la îndoială .capacitatea clientului de a-şi continua activitatea, cu referire la secţiunea de planificare a listei de verificare la A13/4. ISA570Asiguraţi-vă că detaliile relevante sunt incluse in Planificarea Auditului la B9 şi că evaluarea proprie a impactului asupra muncii de audit planificate este clar prevăzută.

A14/4 B9

23.

Confirmaţi faptul că balanţele de închidere ale perioadei anterioare au fost corect preluate în anul următor, vezi B8. ISA300 ISA510

B8

24.

Unde sunt utilizate organizaţii prestatoare de servicii, obţineţi şi înregistraţi o înţelegere a termenilor contractuali şi a modului în care au fost monitorizate

B9

42

Page 48: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

acele activităţi externalizate.Luaţi în considerare efectul organizaţiilor prestatoare de servicii asupra riscului inerent şi asupra mediului de control. Evaluaţi efectul asupra procedurilor proprii pentru a obţine o evidenţă suficientă de audit. Proiectaţi şi duceţi la îndeplinire paşii necesari pentru a aborda riscurile evaluate şi pentru a obţine probele de audit necesare. ISA402Asiguraţi-vă că impactul asupra abordării planificate este documentat în Planificarea Auditului la B9.

Pf ̂

LISTA DE VERIFICARE A PLANIFICĂRII (CONTINUARE)

Planificare Iniţiale/ Dată

Atunci când folosirea unui expert sau a altui auditor este adecvată, obţineţi şi documentaţi înţelegerea obiectivităţii, calificării profesionale, experienţei şi a resurselor.Luaţi în considerare efectul expertului/altui auditor asupra riscului inerent şi a mediului de control. Evaluaţi efectul asupra propriilor proceduri pentru a obţine suficiente probe de audit. Proiectaţi şi duceţi la îndeplinire paşii necesari pentru a aborda riscurile evaluate şi pentru a strânge probele de audit necesare. ISA 620Asiguraţi-vă că impactul asupra abordării planificate este documentat în Planificarea Auditului la B9.

B9

26. <-

Acolo unde va fi necesar să se pună bază pe munca unui alt auditor în legătură cu o companie din cadrul grupului sau filială, luaţi în consideraţie şi documentaţi:(i) Natura şi întinderea muncii celuilalt auditor(ii) Cum va afecta munca celuilalt auditor, auditul actual(iii) Natura, forma şi momentul comunicării cu celălalt auditorDacă nivelul lui de participare este suficient pentru a permite acestei firme să se comporte ca auditor principalProcedurile planificate pentru a vă asigura că se vor obţine probe de audit suficiente cu privire la competenţa muncii lor (acestea ar putea include instrucţiuni formale, completarea unui chestionar de audit de grup, o revizuire formală a documentelor activităţii lor, etc.).Asiguraţi-vă că impactul asupra abordării planificate este documentată înPlanificarea Auditului la B9.

B9

27. «

Luaţi in considerare şi documentaţi cerinţele administrative necesare pentruaceastă misiune, inclusiv:Contacte cheie la client, locaţia misiunii, aranjamentele de călătorie, orele, etc.Confirmări de la terţi, (de ex. confirmările documentelor, evidenţa debitorilor, creditorilor, etc.) şi că scrisorile bancare solicitate sunt trimise la timp (se sugerează trei săptămâni în avans faţă de sfârşitul perioadei). ISA505Confirmaţi că aranjamentele necesare au fost făcute pentru ca clientul să îşi poată inventaria stocurile. Confirmaţi participarea noastră la procesul de inventariere. ISA505Verificaţi aranjamentele pentru verificarea alternativă a creditorilor (de exemplu prin circularizare) dacă clientul

B9

43

Page 49: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

nu reţine scrisori de confirmare. Ar trebui să menţinem controlul asupra procesului de selectare a acelora cărora li se va trimite o solicitare, adresa folosită, pregătirea şi trimiterea confirmărilor, şi răspunsul la acele solicitări.Aveţi în vedere dacă este necesar să obţineţi o mostră din documentele bancare ale clientului dacă clientul nu păstrează cecurile primite sau returnate şi dacă intenţia este să se obţină o dovadă directă cu privire la numele celui care plăteşte (de exemplu pentru aceia care gesti-onează banii clientului). Ar trebui să păstrăm controlul asupra procesului în care este folosită confirmarea directă.Aveţi în vedere dacă este necesar să se obţină o scrisoare de la avocat. Ar trebui să păstrăm controlul asupra procesului unde este folosită confirmarea directă. ISA505

(vii) Confirmaţi că există aranjamente pentru a relaţiona cu experţi, alţi auditori, auditori interni, şi cei din schema de pensii, acolo unde este necesar. ISA300 ISA210

Asiguraţi-vă că detaliile relevante sunt incluse în Planificarea Auditului la B9.

44

Page 50: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Numeclient i—~ -------------

Perioadă contabilă

Ref Bl/7

LISTA PE VERIFICARE A PLANIFICĂRII (CONTINUARE)

Program

Iniţiale/ Dată

28.

Confirmaţi faptul că personalul cu pregătirea necesara şi cu abilităţile corespunzătoare a fost desemnat şi planificat şi că detaliile legate de bugetul de timp şi costuri sunt menţionate în dosar. ISA300 ISA210.

în concordanţă cu Standardele Internaţionale de Educaţie (IES) 8, dosarul de audit ar trebui să justifice raţiunea pentru alegerea fiecărui membru al echipei.

29.

Asiguraţi-va că toţi membrii echipei de audit au fost informaţi corespunzător şi că o documentare a şedinţei de informare există la dosar. ISA315 ISA240

Asiguraţi-vă că notele de informare acoperă toate elementele discutate inclusiv susceptibilitatea ca situaţiile financiare să fie denaturate semnificativ ca urmare a fraudei sau erorii şi că s-au luat toate deciziile semnificative. îndrumări suplimentare sub forma unei structuri a programului întâlnirii sunt oferite la B11.

Programul B1/2 ar trebui să fie semnat de toţi membrii echipei de audit pentru a dovedi participarea lor la procesul de planificare şi înţelegerea acestuia.

B1/2

30.

Verificaţi dacă au fost subliniate zone în etapa de planificare care sugerează consultarea sau revizuirea de către un alt partener sau de către un auditor in-dependent.

(Indiciile pot fi problemele de etică, tratamente contabile neobişnuite, clienţi importanţi, zone greu de auditat, sau opinii de audit calificate sau modificate).

Orice proces de consultare sau revizuire independentă ar trebui să fie înregistrate în programul A4/1.

A4/1

31.

Asiguraţi-vă că planul de audit a fost comunicat celor însărcinaţi cu guvernanţa şi că această comunicare a fost înregistrată în dosar. ISA260

Verificaţi că planul comunicat acoperă:(i) forma şi momentul comunicării cu cei însărcinaţi cu guvernanţa;(ii) consideraţii etice;(iii) momentul şi resursele care vor fi implicate;(iv) natura şi scopul activităţii;(v) orice limitare în scopul activităţii noastre;(vi) activitatea care trebuie realizată; şi(vii) raportul de audit aşteptat.

32.

In final confirmaţi că Planificarea Auditului la B9 reflectă corect planul de audit general bazat pe revizuirea noastră analitică preliminară şi evaluările riscurilor.

Asiguraţi-vă că orice schimbări făcute la strategia generală de audit pe durata auditului sunt documentate corespunzător şi comunicate celor responsabili cu guvernanţa.ISA505 ISA402 ISA505 ISA300. tî

B9

Nume client

Perioadă contabilă

Ref B2/1

45

Page 51: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

ACCEPTAREA DESEMNĂRII SAU A REDESEMNĂRII

ISA300 ISA200

Când răspunsul la oricare din aceste întrebări este DA, vă rugăm oferiţi detalii privind potenţialele ameninţări la independenţă şi obiectivitate şi de asemenea măsurile de siguranţă implementate pentru a diminua aceste ameninţări, în programul B2/7.

Clienţi noi Da/Nu Planificare

1.

Sunt elemente nerezolvate din completarea oricărei liste de verificare a unui client nou sau de evaluare a riscului (B2/6) ISA300?

B2/6

2.

Sunt elemente nerezolvate cu privire la procedurile adecvate privind procesul de cercetare profesională în legătură cu auditorii precedenţi?Independenţă

3.

»

Acolo unde 0 opinie dificilă sau obiectivă trebuie emisă cu privire la elemente etice, a fost înregistrată discuţia cu Partenerul pe probleme de Etică? Acolo unde nu există un astfel de partener (acolo unde există 3 sau mai puţini parteneri auditori), atunci ar trebui să existe 0 documentaţie a acestei discuţii avute cu auditorii parteneri, sau în cazul unui practician individual, cu cel cu care a fost discutată problema. Cod Etic 100.20-100.22

4.

li lipseşte vreunui membru al echipei misiunii timpul sau abilităţile necesare pentru misiune? ISA220

5.

Există cineva care este de asemenea salariat al clientului angajat şi al firmei de audit sau admis ca partener? Cod Etic 290.146-190.149

6.

A fost vreunul/unii dintre salariaţUînlocuit/ţi, angajat/ţi de clientul de audit într- un post de conducere? Cod Etic 290.142

Au fost vreunul/unii dintre salariaţii înlocuiţi şi care au revenit, implicaţi în auditul unei entităţi pentru care au lucrat anterior? Cod Etic 290.142

7.

Există un membru al echipei misiunii (sau un membru de familie apropiat al oricăruia dintre aceştia) care a părăsit firma şi care a fost angajat de client în mai puţin de 2 ani de la plecare? Cod Etic 290.134-290.138 şi 290.139- 290.141 pentru interes Public

8.

A fost un angajat sau partener al firmei (sau un membru de familie apropriat al oricăruia dintre aceştia) desemnat să facă parte din consiliul director al clientului sau din oricare subcomitet al acelui consiliu sau în oricare altă poziţie în cadrul clientului care deţine în mod direct sau indirect mai mult de 20% din drepturile de vot în cadrul clientului, sau în care clientul de audit deţine direct sau indirect mai mult de 20% din drepturile de vot? Cod etic 290.127-290.133

9.

In cazul entităţilor listate, a activat vreunul dintre parteneri ca partener de audit sau/şi partener independent pentru mai mult de cinci ani, sau/şi oricare dintre membrii echipei sau partenerul de audit principal pentru mai mult de şapte ani?Cod Etic 290.151 -290.155

10.

Au fost aplicate şi documentate măsuri de siguranţă acolo unde partenerul de audit/partenerul independent/personalul senior a lucrat în această poziţie pentru mai mult de 10 ani? Acolo unde este luată 0 decizie de a nu aplica anumite măsuri de siguranţă specifice (cum ar fi rotaţia personalului), documentaţi motivaţia pentru care persoana continuă să participe la audit şi asiguraţi-vă că acele elemente sunt comunicate celor însărcinaţi cu guvernanţa clientului.

(Ar trebui aplicate măsuri de siguranţă acolo unde ameninţările cu privire la obiectivitate şi independenţă ca

46

Page 52: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

0 consecinţă a asocierii pe termen lung a persoanei cu clientul sunt evident nesemnificative). Cod Etic 290.151 - 290.155 vezi şi 290.150

Nume client

Perioadă contabilă

Ref B2/2

ACCEPTAREA DESEMNĂRII SAU A REDESEMNĂR1I (CONTINUARE)

Da/Nu Planificare

11.

Includ obiectivele auditului vanzarea încrucişată, este stabilită vreo remuneraţie a membrilor echipei misiunii în relaţie cu performanţele vânzării încrucişate, şi includ prospectele de promovare şi un element de succes inclus în onorariu („onorariul de succes")? Cod Etic 290.228 - 290.229

12.

In ceea ce priveşte companiile cotate, de obicei veniturile din onorarii (de la companie sau grup) se situează între 5% şi 10% din veniturile brute din onorarii (ale firmei sau ale acelei părţi din cadrul firmei în funcţie de care sunt calculate cotele de profit ale partenerului de audit, după caz)?

Dacă DA, atunci documentaţi notificarea către Partenerul pe probleme de Etică şi documentaţi măsurile de siguranţă luate în consecinţă la B2/7. Cod Etic 290.220 - 290.222

B2/7

13.

în ceea ce priveşte companiile cotate, de obicei veniturile din onorarii (de la companie sau grup) depăşesc 10% din veniturile brute din onorarii (fie ale firmei, fie ale acelei părţi din cadrul firmei în funcţie de care sunt calculate cotele de profit ale partenerului de audit)? Cod Etic 290.220 - 290.222

Dacă Da, atunci confirmaţi numirea firmei ca un întreg, sau realocaţi clientul în cadrul firmei, sau demisionaţi din poziţia de auditori, sau nu căutaţi redesemnarea în funcţie de caz. Cod etic 290.223

14.

In ceea ce priveşte companiile necotate, de obicei veniturile din onorarii (de la companie sau grup) depăşesc 10% (dar nu 15%) din veniturile brute din onorarii (fie ale firmei, fie ale acelei părţi din cadrul firmei în funcţie de care sunt calculate cotele de profit ale partenerului de audit)? Cod Etic 290.220-290.222 Dacă DA, atunci partenerul misiunii va prezenta această aşteptare partenerului pentru probleme de etică şi celor însărcinaţi cu guvernanţa companiei şi va organiza 0 revizuire la cald a misiunii de audit înainte ca raportul auditorului să fie finalizat. Cod Etic 290.220 - 290.222Dacă clientul este 0 entitate care nu are obligativitatea legală de auditare, „audit la cerere", atunci faceţi referire la testul 26 de mai jos.

15.

în ceea ce priveşte companiile necotate, de obicei veniturile din onorarii (de la companie sau grup) depăşesc 15% din veniturile brute din onorarii (fie ale firmei, fie ale acelei părţi din cadrul firmei în funcţie de care sunt calculate cotele de profit ale partenerului de audit)? Cod Etic 290.220-290.222 Dacă DA, atunci firma va demisiona din calitatea de auditor sau nu va căuta 0 nouă numire. Cod Etic 290.220-290.222

A

16.

Există onorarii neachitate pentru servicii profesionale? Dacă da, documentaţi discuţiile cu partenerul pe probleme de etică, şi dacă se decide, motivele pentru a continua şi măsurile de siguranţă implementate. Cod Etic 290.223

17.

Există aranjamente pentru onorarii contingente (fie ca urmare a cunoştinţelor fie prin notificare) cu privire la acest client? Dacă DA, luaţi în considerare 0 măsură adecvată. Cod Etic 290.224-290.227

1 Există interese financiare directe sau indirecte pentru acest client din partea unui partener sau a oricărei

47

Page 53: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

8.

persoane care ar putea să influenţeze auditul şi rezultatul auditului, sau un membru apropiat al familiei acestuia? Cod Etic 290.102-290.117

19.

Are firma sau cineva apropiat firmei credite sau garanţii de la sau către client? Cod Etic 290.118-290.123

20.

Există relaţii de afaceri între firmă şi clientul de audit cu excepţia acelora care respectă principiul lungimii de braţ şi care sunt nesemnificative pentru ambele părţi? Cod Etic 290.124-290.126

48

Page 54: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Nume client

Perioadă contabilă

Ref B2/3

ACCEPTAREA DESEMNĂRII SAU A REDESEMNĂRII (CONTINUARE)

Da/Nu

Planificare

21.

Există litigii actuale sau 0 ameninţare de litigiu între client şi firmă? Cod Etic 290.231

22.

Au fost primite cadouri sau servicii semnificative de la client şi s-au oferit clientului cadouri sau sponsorizări? Cod Etic 290.230

23.

Au fost oferite alte servicii non-audit clientului? Cod Etic 290.156-290.161

Dacă da, înregistraţi aceste servicii oferite la B2/7. Dacă firmei i se permite să ofere astfel de servicii, sunt luate măsuri de siguranţă adecvate şi sunt documentate motivele ? Cod Etic 290.156-290.161

în cazul entităţilor care nu au 0 obligaţie legală, „audituri la cerere", faceţi referire la paragraful 27 de mai jos.

B2/7

24.

Există orice alte conflicte de interese actuale sau potenţiale sau orice alt motiv pentru care obiectivitatea şi independenţa noastră să fie ameninţate? Documentaţi orice astfel de consideraţii sau măsuri de siguranţă aplicate.

Luaţi în consideraţie:(i) O ameninţare a interesului propriu(ii) O ameninţare a autorevizuirii(iii) O ameninţare pentru management(iv) O ameninţare de a pleda în favoarea clientului(v) O ameninţare de a deveni familiar(vi) O ameninţare de a fi intimidat

în particular, luaţi în considerare următoarele servicii non-audit:(i) Servicii de audit intern CE 290.195(ii) Servicii de tehnologia informaţiilor CE 290.201(iii) Servicii de evaluare CE 290.175(iv) Servicii de evaluare Actuarial CE 290.175(v) Servicii pentru taxe CE 290.181(vi) Servicii de suport în litigii CE 290.207(vii) Consultanţa legală CE 290.209(viii) Servicii de recrutare şi remunerare CE 290.214(ix) Servicii financiare corporatiste CE 290.216(x) Servicii legate de tranzacţii(xi) Servicii de contabilitate CE 290.167-174

*= Acolo unde clientul este 0 entitate mai mică şi nu există 0 obligativitate legală de auditare, faceţi referire la prevederile adiacente disponibile, aşa cum se prevede în paragraful 27 de mai jos

Acolo unde firma de audit a avut 0 implicare semnificativă în asistarea clientului la pregătirea situaţiilor financiare, luaţi în considerare folosirea unor măsuri de siguranţă şi de informare a conducerii (vezi şi CE 290.162-290.166). Aceasta ar putea fi dovedită, de exemplu, prin asumarea răspunderii de către un reprezentant din conducerea superioară a clientului asupra diferitelor aspecte ce privesc opinii subiective făcute de auditori (de ex. note semnificative în jurnal, calcule privind taxele la nivel de corporaţie, TVA şi contribuţii la fondurile bugetelor de stat

49

Page 55: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

aferente salariilor - aceasta nu este 0 listă exhaustivă) şi orice alte aspecte care implică experienţă în domeniul contabil dar pentru care conducerea trebuie să îşi asume răspunderea finală.

Nume client

Perioadă contabilă

Ref B2/4

ACCEPTAREA DESEMNĂRII SAU A REDESEMNĂRII (CONTINUARE)

Prevederi disponibile pentru auditurile la cerere („companii mici")Dacă clientul este o companie care nu are obligativitatea legală de a avea

situaţiile financiare auditate, atunci următoarele derogări pot fi aplicate (Notă: aplicarea acestor derogări este opţională, vezi şi cerinţele din Codul etic paragrafele 290.500-290.502 pentru aplicarea derogărilor, iar pentru derogările admise vezi şi 290.505 -290.514):

Da/Nu

Planificare

25.

Acolo unde clientul este 0 „companie mică", a fost numit ca director al clientului sau într-o poziţie cheie, un fost partener al firmei care a avut la acest client responsabilităţi de partener de misiune, partener independent pentru revizuire, partener cheie de audit, sau partener în lanţul de comandă în relaţie cu acest client la orice dată în ultimii doi ani?

Dacă DA, a generat 0 ameninţare la integritatea, obiectivitatea sau independenţa echipei misiunii?)

Acolo unde este cazul, asiguraţi-vă că cerinţele din 290.501 şi 290.502 sunt respectate.

■ •

26.

Este compania catalogată drept „0 entitate mică", iar onorariile stabilite reprezintă între 10% şi 15% din veniturile brute din onorarii (fie ale firmei sau ale acelei părţi din cadrul firmei în funcţie de care sunt calculate cotele de profit ale partenerului de audit)?

Dacă se aplică aceste prevederi, firma de audit nu ar trebui să organizeze 0 revizuire independentă a calităţii misiunii de audit, după cum se precizează la punctul 14 de mai sus. *

Dacă DA, raportaţi (dacă este adecvat) partenerului pentru probleme de etică şi celor însărcinaţi cu guvernanţa

Nume client

ACCEPTAREA DESEMNĂRII SAU A REDESEMNĂRII (CONTINUARE)

Da/Nu

Planificare

27.

Este clientul 0 „companie mică", şi firma a furnizat servicii non-audit către client? Dacă DA, analizaţi dacă:(i) Managementul este informat corespunzător şiFirma şi-a extins revizuirile privind controlul calităţii pentru a include 0 selecţie aleatorie a misiunilor de audit unde au fost prestate şi servicii non audit.

Dacă clientul este 0 „companie mică" şi firma oferă servicii non-audit către clientul auditat care implică faptul ca firma de audit să aibă rol de conducere, în special acele servicii marcate cu asterisc la punctul 24 de mai sus, atunci decideţi dacă au avut loc:Discuţii adecvate cu persoanele însărcinate cu guvernanţa privind problemele de obiectivitate şi independenţă în

50

Page 56: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Perioadă contabilă Ref

B2/5relaţie cu prestarea serviciilor non- audit şiPrezentarea adecvată a faptului că firma a aplicat şi a beneficiat de derogarea conform secţiunii 290

Au fost făcute prezentări adecvate atât în situaţiile financiare şi în rapoartele auditorilor cu privire la tipul de servicii non-audit oferite clientului în conformitate cu Codul Etic.Dacă aplicând oricare din aceste prevederi, firmei nu i se cere să adere la interdicţiile din Standardele Etice, cu privire la prestarea de servicii non-audit.

CONCLUZII

Sunt mulţumit că:

1. Toţi membrii echipei misiunii au respectat cerinţele Codului Etic2. Am documentat toate ameninţările cu privire la independenţă şi obiectivitate

şi măsurile de siguranţă folosite la B2/7; şi3. Nu există motive pentru care să nu acceptăm desemnarea sau redesemnarea

ca auditori ai acestui client.

Partenerul misiunii de audit:______________________ Data:_______________________

Partener pentru probleme de etică (dacă e cazul):____ Data:____________________

51

Page 57: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Nume client

Perioadă contabilă Ref B2/6

ACCEPTAREA DESEMNĂRII SAU A REDESEMNĂR1I (CONTINUARE)

Dacă completarea acestei liste are ca rezultat răspunsuri pozitive, acceptarea sau continuarea misiunii ar trebui să fie dependentă de o atentă analiză şi documentare a importanţei elementelor identificate cu răspuns pozitiv din listă.

Nume client

Perioadă contabilă

Ref B2/7 |

52

LISTA DE VERIFICARE A RISCURILOR DA

✓Nu

✓Nu se cunoaşte V

1. Schimbări frecvente sau periodice ale contabililor sau auditorilor?

2. Rezistenţă la agrearea onorariilor?

3. Posibilitatea utilizării numelui firmei pentru onorabilitate?

4. Există 0 istorie privind disputele pe tema onorariilor?

5. Există tendinţe de a fi obstructiv şi de a întâmpina dificultăţi în colaborare?

6. A impus limitarea scopurilor auditorilor precedenţi?

7. Există 0 istorie asupra rapoartelor de audit calificate?

8. Există 0 istorie a litigiilor?

9. Există dovezi privind 0 insolvenţă anterioară?

10. Sunt emise decizii ale instanţelor de judecată?

11. Punctaj slab la credite?

12. Proprietari necunoscuţi sau dubioşi?

13. Activităţi greu de înţeles?

14. Angajare în tranzacţii multi-jurisdicţionale?

15. Afacere prea bună pentru a fi adevărată?

16. Suprapunerea tranzacţiilor personale sau de afaceri?

17. Personal de slabă calitate?

18. Structură corporatistă complexă?

19. Director dominant sau autocrat?

9n Activitate într-o zonă reglementată (ex. Piaţa Serviciilor Financiare şi Legea zu- Pieţelor)?

21. Compania este listată (ex. acţiunile sunt tranzacţionate public)?

22. Dificultăţi de reglementare?

23. Dificultăţi legate de autorităţile pentru taxe, actuale sau în trecut?

24. Afacere cu bani lichizi?

25. Utilizarea de paradise fiscale off-shore?

26. Există aspecte îngrijorătoare cu privire la colaborarea cu una sau mai multe jurisdicţii aflate sub controlul unui organism cu atribuţii în domeniul financiar?

27. Fluctuaţie mare a personalului contabil?

28. Sistem şi controale slabe?

29. Utilizarea de cecuri semnate în alb?

30. Tranzacţii complexe cu părţi afiliate?

31. Lipsa de experienţă sau expertiză în companie?

32. Altceva (specificaţi)?

Numărul răspunsurilor „DA"

Page 58: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

CONSIDERAŢII ETICE

Acest program ar trebui folosit pentru a documenta întinderea oricăror potenţiale ameninţări asupra inde- jenţei şi/sau a obiectivităţii identificate în Listele de verificare privind acceptarea desemnării sau redesemnării. trebui prezentate detalii cu privire la toate ameninţările identificate şi privind măsurile de siguranţă care s-au plementat în relaţie cu acestea.

Ameninţări identificate

Măsură de siguranţă implementată

Clarificat de

Data

»

Nume client | Perioadă

contabWăI Ref B3/1

CUNOAŞTEREA CLIENTULUI Şl EVALUAREA RISCURILOR

Scopul acestui program este să sprijine obţinerea unei înţelegeri a companiei şi a mediului său, inclusiv controalele sale interne,' suficientă pentru a identifica şi

53

Page 59: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

evalua riscul de denaturare semnificativă a situaţiilor financiare din cauza erorilor sau a fraudelor şi pentru a elabora şi a efectua proceduri de audit suplimentare. ISA315.

Planificare iniţiale/ Data

1.

Dacă se intenţionează utilizarea de informaţii despre companie şi mediul său obţinute în perioade anterioare, determinaţi dacă au apărut schimbări care ar putea afecta relevanţa unor astfel de informaţii pe durata auditului curent. ISA315.

Asiguraţi-vă că astfel de schimbări sunt înregistrate la dosar.Natura entitătii

2.

Obţineţi şi documentaţi 0 înţelegere cu privire la natura entităţii. ISÂ315

Includeţi detalii privind:(i) informaţii generale/istoric

(ii) proprietari şi structură de guvernanţă: investiţii,-finanţe, indicatori cheie, proprietari ai beneficiilor, etc.

(iii) condiţiile din industrie: piaţa, competiţia, activitate ciclică şi sezonieră;

(iv) detalii asupra operaţiunilor de afaceri: personal cheie, sursele de venituri, produse, servicii, pieţe, locaţii, furnizori cheie şi clienţi, etc.

(iv) proceduri de evaluare a riscurilor3.

Revizuiţi şi aduceţi la zi după necesitate programul părţilor aflate cu scopul de a completa şi ajusta prezentările din situaţiile financiare. ISA 550

4.

Obţineţi şi înregistraţi 0 înţelegere a selecţiei şi aplicării politicilor contabile ale entităţii şi evaluaţi dacă ele sunt adecvate pentru afacere şi consecvente cu schemele financiare de raportare aplicabile şi cu politicile contabile folosite în industria relevantă. ISA315.

Asiguraţi-vă că la dosar se găseşte 0 listă a principalelor politici contabile.

5.

Obţineţi şi înregistraţi înţelegerea industriei relevante, reglementările şi alţi factori externi inclusiv cadrul de raportare financiară aplicabil, principiile contabile şi practici specifice ale industriei. ISA315

6.

Revizuiţi şi actualizati lista legislaţiei şi a regulamentelor aplicabile acestui client. ISA250

Asiguraţi-vă că lista este înregistrată corect şi identifică acele legi şi regulamente care sunt esenţiale pentru tranzacţiile comerciale ale clientului. ISA250Obiective şi Strategii şi Riscuri ataşate afacerii

7.

Obţineţi şi înregistraţi 0 înţelegere a obiectivelor şi a strategiilor entităţii şi riscurile ataşate afacerii care ar putea rezulta din denaturări semnificative ale situaţiilor financiare. ISA 315. Includeţi detaliile pentru:

(i) dezvoltări ale industriei(ii) noi produse şi servicii(iii) expansiunea afacerii(iv) noi regulamente contabile(v) cerinţe financiare curente sau viitoare(vi) utilizarea sistemelor IT

54

Page 60: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Perioadă contabilă Ref B3/2Nume client

CUNOAŞTEREA CLIENTULUI Şl EVALUAREA RISCURILOR

(CONTINUARE)

Planificare Iniţiale/ Data

Măsurarea şi revizuirea performanţelor financiare ale entităţii'8.

Obţineţi şi documentaţi o înţelegere asupra măsurării şi revizuirii performanţelor financiare ale companiei. ISA315

Includeţi detalii privind:(i) indicatorii cheie şi statistici operaţionali, inclusiv orice indicatori cheie ai

nivelului performanţei;(ii) măsurători asupra performanţei angajaţilor şi a politicilor de recompensare a

acestora;(iii) tendinţei;(iv) utilizarea previziunilor, bugetelor şi a analizelor fluctuaţiilor;(v) analiza competitorilor.

Procesul de evaluare a riscului din cadrul entitătii9.

Obţineţi şi documentaţi o înţelegere cu privire la procedura companiei pentru identificarea riscurilor afacerii, relevante pentru obiectivele de raportare financiară şi pentru a decide asupra acţiunilor care să abordeze aceste riscuri, şi a rezultatelor acestor acţiuni. ISA315

Determinaţi şi înregistraţi cum identifică conducerea riscurile afacerii, cum eva-luează incidenţa lor de apariţie, şi cum ia decizii pentru gestionarea lor.

10.

Obţineţi şi documentaţi o înţelegere a modului în care entitatea a răspuns la ris-curile generate de tehnologia informaţiei. ISA315

Mediul de Control:

11

Descrieţi sumar modul în care sunt pregătite situaţiile financiare. In particular, obţineţi şi înregistraţi o înţelegere asupra modului în care clientul comunică rolurile şi responsabilităţile privind raportarea financiară şi elementele semnificative privitoare la raportarea financiară.

Includeţi detalii despre personalul cheie şi responsabilităţile lor în pregătirea si-tuaţiilor financiare şi orice controale în desfăşurare privitoare la jurnalele de în-chidere ale anului şi estimările contabile.

12

Obţineţi şi înregistraţi o înţelegere a mediului de control. ISA315

fi

Aceasta va implica înţelegerea şi documentarea: comunicarea clientului şi punerea în aplicare a integrităţii şi a valorilor etice; angajamentul pentru competenţă; participarea celor însărcinaţi cu guvernanţa; filozofia de management şi stilul de acţiune; structura organizaţională; desemnarea autorităţii şi a responsabilităţii; politicile şi practicile de resurse umane.

Monitorizarea controalelor13.

Obţineţi şi documentaţi o înţelegere a tipurilor majore de activităţi pe care com-pania le utilizează pentru a monitoriza controalele interne asupra raportării fi-nanciare, inclusiv acele înrudite cu acele activităţi de control relevante pentru audit, şi cum iniţiază compania acţiuni corective asupra controalelor proprii. ISA315.

Activităţi de monitorizare în desfăşurare sunt adesea incorporate în activităţile normale ale companiei şi includ activităţi obişnuite de conducere şi supervizare.

/

Nume client

Perioadă contabilă

Ref B4/1 |

55

Page 61: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

EVALUAREA RISCULUI INERENTISA 315 ISA200

Riscul inerent reprezintă susceptibilitatea ca un sold de cont sau clasă de tranzacţii să fie denaturată semnificativ şi e împărţit în următoarele componente:

• Risc general (risc inerent pur şi risc de mediu). Acest lucru derivă din aspectele referitoare la management, funcţia de contabilitate, natura de afaceri şi experienţa auditorului precedent al acestui client;

• Risc specific. Acesta derivă din aspectele referitoare la experienţa anterioară a auditorului şi înţelegerea curentă a fiecărui domeniu de audit.

Lista de verificare de mai jos a fost elaborată pentru a vă sprijini în evaluarea nivelului riscului inerenţi adecvat pentru această misiune. Ar trebui să fie completată cu referinţă la Programul de Cunoaştere a Clientului şi Evaluarea Riscului de la B3 şi evaluarea proprie privind mediul de control de la B3/2.

Factor de risc 1 2 3 4 5■

Comentarii

Foarte scăzut

Scăzut

Mediu Ridicat

Foarte ridicat

Elemente manageriale

Măsura în care conducerea cuprinde şi acţionariPoziţia financiară a clientuluiLichiditatea clientuluiEvaluarea noastră asupra integrităţii conduceriiMăsura în care sunt folosite situaţiile financiare de către un tertExperienţa conducerii şi cunoştinţele de conducere a activitătiiImportanţa cifrei de afaceri asupra conduceriiAccentul pus pe păstrarea nivelului veniturilorAtitudinea conducerii asupra raportării financiareSchimbarea frecventă a consultanţilorExperienţa trecută asupra competenţei controlului conduceriiIstoric al încălcării legilor sau regulamentelorNiveluri adecvate ale remunerării pentru natura şi performanţele activităţilorMediul contabil

Competenţa personalului contabilAtitudinea personalului contabilProbabilitatea unor informaţii financiare eronate, inadecvate sau întârziateMăsura în care tranzacţii materiale sau ajustări apar la sau în apropierea încheierii peri-oadei contabile

56

Page 62: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Perioadă contabilă Ref B4/2Dovezi mai vechi asupra cosmetizării situaţiilorFrecvenţa şi importanţa tranzacţiilor dificile pentru auditPolitici contabile noi sau complexe

57

Page 63: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

EVALUAREA RISCULUI INERENT (CONTINUARE)

Justificarea evaluării generale ar trebui documentată mai jos, iar nivelul adecvat ar trebui transferat în Planificarea Auditului de la B9 şi în Sumarul aferent Evaluării Riscului şi Planului de Eşantionare de la B7.

întocmit de................................................. Data......................................................................

Revizuit de................................................. Data......................................................................

58

Factor de risc 1 2 3 4 5 Comentarii

m Foarte scăzut

Scăzut

Mediu

Ridicat

Foarte

ridicat

.Complexitatea structurii corporative şi contabile, aferente dimensiunii clientuluiîntreruperi sau căderi ale sistemului contabilProbe prin care se prevede probabilitatea apari-ţiei de probleme în legătură cu înregistrările con-tabileMediul operaţional

Natura domeniului de activitate - creşte-re/scădere, nou/vechiAfirmaţii şi/sau acţiuni iniţiate împotriva compa-niei sau conducerii de către părţi terţe reglementatoriModificări ale profitabilităţii/lichidităţiiConformitatea cu termenele finanţării externeRelaţia cu banca/finantatorii externiProbabilitatea cedării unei părţi semnificative a activităţilor, sau vânzarea intereselor deţinute de către un investitor semnificativAmeninţări la rentabilitatea activitătilorIntenţia de noi creşteri semnificative ale finanţă-rilor■ Dovezi ale comercializării excesiveblanuri privind achiziţii semnificative/ investiţii externeNivelul de performanţă aferent unui sector, ca ansambluClient important/ Client de renumeAspecte de audit

înregistrări privind calificările sau modificările anterioare(referitor la opinii şi/sau rapoarte)Raportarea incertitudinilor fundamentale, inclu-siv aspectele legate de continuitatea activităţiiRelaţia cu conducerea superioarăProbabilitatea întâmpinării de dificultăţi în obţi-nerea de probe de auditTranzacţii neobişnuite sau specifice domeniului de activitate şi practici care sunt dificil de auditat

Evaluarea generală - încercuiţi, după caz

Foarte scăzută (1) Scăzută (2) Medie (3) Ridicată (4) Foarte ridicată (5)_______________________________

Nume client

Page 64: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Nume client

Perioadă contabilă Ref B5/1

PRAGUL DE SEMNIFICAŢIE

Această planificare îşi propune să sprijine auditorul în stabilirea unui nivel al pragului de semnificaţie în scopul planificării, şi în înregistrarea motivelor pentru care a fost selectat nivelul planificat al pragului de semnificaţie. Nivelul pragului de semnificaţie utilizat pentru evaluarea rezultatelor testelor şi în special la nivelul situaţiilor financiare trebuie să reprezinte întotdeauna o parte a raţionamentului auditorului. Atunci când este cazul, pot fi întocmite calcule separate ale pragului de semnificaţie pentru contul de profit şi pierdere şi bilanţ. ISA200 ISA320 Nivelul pragului de semnificaţie ar trebui revizuit la momente adecvate pe parcursul auditului. Atunci când auditorul identifică factori care pot genera revizuirea pragului de semnificaţie planificat, auditorul ar trebui să ia în considerare şi să documenteze impactul asupra abordării auditului. Pragul de semnificaţie ar trebui, de asemenea, revizuit, în etapa de finalizare.

59

Page 65: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Planificat Anul precedent Lei

10% din acesta-

5% din acesta■

Cifra de afaceri:2% din acesta

1% din acesta

Active brute: t

2% din acesta

1% din acesta

Pragul de semnificaţie al auditului stabilit la

Baza de calcul

Justificarea nivelului de prag de semnificaţie ales

întocmit de...............................................................Data............................................................Revizuit de...............................................................Data............................................................

Comentarii privind pragul de semnificaţie final

întocmit de...............................................................Data............................................................Revizuit de...............................................................Data............................................................

60

Efectiv

Final

Anul curent

Anul curent

LeiLei

Page 66: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

m *— C

D

Perioadă contabilă Ref B6/1

REVIZUIREA ANALITICĂ PRELIMINARĂ

Auditorul ar trebui să aplice proceduri analitice drept proceduri de evaluare a riscului pentru a obţine o înţelegere a entităţii şi a mediului său. ISA520

Aceste proceduri vă vor asista în evaluarea riscului de denaturare semnificativă şi vă vor oferi îndrumări privind natura, momentul oportun şi amploarea activităţii de audit care trebuie desfăşurată.

Comentarii Planificare iniţiale/ Dată

1.

Având în vedere cunoştinţele dumneavoastră despre client şi evaluarea dumneavoastră privind riscul de fraudă şi eroare, obţineţi şi revizuiţi o copie a situaţiilor preliminare ale clientului sau ale ultimelor situaţii ale conducerii.

2.

Faceţi referire la discuţiile cu conducerea pentru detalii despre evenimentele semnificative de la ultimul exerciţiu financiar şi luaţi în considerare impactul oricăror puncte aduse în discuţie.

3.

Comparaţi cele mai recente informaţii pentru conducere, primite de la client, cu informaţiile comparative ale exer-ciţiului anterior/bugetele exerciţiului curent, pentru a identifica variaţiile semnificative sau soldurile neobişnuite care solicită o atenţie specifică.

-*

4.

Asiguraţi-vă că toate aspectele semnificative identificate sunt rezumate în Planificarea Auditului de la B9 şi că impactul acestor aspecte asupra abordării auditului pla-nificat de către dumneavoastră sunt clar consemnate.

B9

CONCLUZII

Exceptând aspectele menţionate pentru persoana însărcinată cu revizuirea, sunt satisfăcut de faptul că deţinem o înţelegere suficientă a clientului, domeniului său de activitate, mediului în care operează, modificărilor de la auditul anterior şi deci a domeniilor de risc potenţial.

Natura şi amploarea procedurilor de audit solicitate au fost abordate în planul general de audit/ programele ajustate de audit, aşa cum sunt indicate în Planificarea Auditului.

întocmit de ....................................................... Data...........................................................

Revizuit de ...................................................... Data................................................:..........Nume | client

Perioadă contabilă

- ------------------Ref B7/1 !

61

Page 67: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

SUMARUL EVALUĂRII RISCULUI SI PLANUL DE EŞANTIONARE

1. Listaţi afirmaţia referitoare la situaţiile financiare din coloana din stânga a tabelului, apoi valoarea populaţiei aplicabilă acelei afirmaţii.

2. Introduceţi nivelul (nivelurile) pragului de semnificaţie aferent acelei afirmaţii în coloana următoare (aşa cum s-a calculat la B5/1).

3. Determinaţi nivelul specific de risc al acelei afirmaţii şi, utilizând nivelul riscului inerent evaluat la B4/2, identificaţi factorul de risc corespunzător utilizând matricea de mai sus. Dacă este cazul, înregistraţi baza acestei evaluări.4. Pe baza evaluării dumneavoastră asupra riscului de control şi a documentaţiei şi testării sistemelor de contabilitate şi control intern din secţiunea C, determinaţi factorul de risc de control aplicabil pentru fiecare afirmaţie. Dacă nu va fi acordată relevanţă sistemului de control intern, trebuie adoptat un nivel de relevanţă a riscului de control ridicat (1). Dimensii*! nile eşantionării de fond pot fi reduse, dacă optaţi să acordaţi relevanţă controalelor interne. Acest lucru se realizează prin alegerea unui risg de control mai scăzut. Atunci când dimensiunile de eşantionare aferente afirmaţiilor particulare sunt reduse în ceea ce priveşte relevanţa ■, controalelor, ar trebui efectuate teste detaliate ale acestor controale şi înregistrate în secţiunea C, în vederea justificării abordării.

5. Determinaţi amploarea relevanţei care va fi acordată revizuirii analitice.Atunci când procedurile analitice pot fi utilizate efectiv pentru obţinerea de probe privind o afirmaţie individuală, poate fi adecvată o reducere a eşantionării. Amploarea relevanţei acordate acestor proceduri necesită raţionament profesional. Totuşi, activitatea trebuie sufi-' cient coroborată, precum şi înregistrată în dosar, în vederea justificării unei astfel de abordări. Un factor de 3 ar trebui utilizat pentru re| levanţa totală; 2 pentru unele tipuri de relevanţă şi 1 pentru lipsa relevanţei.

6. Calculaţi dimensiunea minimă a eşantionului.Dacă un eşantion este adecvat, luaţi dimensiunea de bază a eşantionului (populaţie/ prag de semnificaţie) şi împărţiţi-l la factorul de risc inerent/specific, împărţiţi-l din nou, dacă este cazul, la factorul de risc de control, împărţiţi-l din nou la factorul de relevanţă acordată revizuirii analitice. Dacă nu se solicită niciun eşantion, înregistraţi motivele mai jos.

Atunci când evaluarea riscului tuturor afirmaţiilor de audit dintr-o componentă a situaţiilor financiare este aceeaşi, poate fi adecvată o singură variantă a planului de eşantionare. Atunci când evaluarea riscului diferă*de afirmaţiile de audit, pot fi utilizate mai multe variante separate pentru ajustarea testării. De exemplu, atunci când o acţiune este considerată cu risc scăzut cu excepţia evaluării (care are un risc ridicat), următorul plan de eşantio- \ nare poate fi adecvat (presupunând în acest caz un risc inerent scăzut şi nicio relevanţă acordată revizuirii analitice

62

Inerent Foarte scăzut

Scăzut

Mediu

Ridicat

Foarte

ridicat

Specific 1 2 3 4 5

Foarte scăzut 5 4 3 2 1

Scăzut 4 3,25 2,5 1,75 1Mediu 3 2,5 1,75 1,5 1Ridicat 2 1,75 1,5 1,25 1Foarte ridicat 1 1 1 1 1

Utilizarea matricei

Matricea are scopul de a ajusta abordarea eşantionării în funcţie de evaluarea riscului inerent al entităţii efectuată la B4/2 cu evaluările riscurilor individuale din

fiecare domeniu al situaţiilor financiare.

Page 68: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

acordate controalelor interne). Acest lucru presupune, de asemenea, că debitorii au un risc scăzut şi că o; anumită relevanţă poate fi acordată revizuirii analitice.

Afirmaţia din situaţia financiară

Valoarea aprox. a populaţiei

Pragul de semnificaţie

Factorul de risc inerent şi specific

Factor de risc de control

Relevanţa acordată revizuirii analitice

Este necesar eşantionul?

Dimensiunea minimă aeşantionului

■ .

Motivul lipsei eşantionului

A se vedea tabelul de mai sus

1 risc ridicat: 5 risc scăzut

3 total :1 niciuna

Da/Nu

Teren & Clădiri

1,500,000

50,000

: N Doar un element

Acţiuni 1,500,000

50,000

3,25

1 1 Y 9

Acţiuni - evaluare

1,500,000

50,000

1,75

1 1 Y 17

Debitori comerciali

1,000,000

50,000

3,25

1 2 Y 3

63

Page 69: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

|r Perioadă contabilă

< Ref

B7/2

SUMARUL EVALUĂRII RiSCULUi SI PLANUL DE EŞANTIONARE

Inerent

|L Specific ^—__

Foarte scăzu

t

Scăzut

Mediu Ridicat

Foarte ridicat

1 2 3 4 5

m Foarte scăzut 5 4 3 2 1k Scăzut 4 3.25 2.5 1.75 1p Mediu 3 2.5 1.75 1.5 1

| Ridicat 2 1.75 1.5 1.25 11 Foarte ridicat 1. 1 1 1 1

Afirmaţia din situaţia « financiară

Valoarea aprox. a populaţiei

Pragul de semnificaţie

Factorul de risc inerent şi specific

Factor de risc de control

Relevanţa acordată revizuirii analitice

Este necesar eşantionul?

Dimensiuneaminimă a eşantionului

Motivul lipsei eşantionului

A se vedea tabelul de mai sus

1 risc ridicat: 5

risc scăzut

3 total :1 niciuna

Da/Nu

........

64

Page 70: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Nume client

Perioadă contabilă

Ref B8/1

SOLDURI INIŢIALE /CIFRE COMPARATIVE

Planificare Iniţiale/ Dată

1.

Ataşaţi o copie după balanţa cu soldurile iniţiale U1/1

2.

Obţineţi o copie a situaţiilor financiare semnate ale clientului din anul anterior şi efectuaţi verificări pentru a vă asigura că soldurile de închidere ale perioadei an-terioare au fost corect preluate/transpuse în perioada curentă. ISA510 ISA710

3.

Stabiliţi consecvenţa politicilor contabile (aşa cum se precizează la B3/1). Acolo unde apar modificări, verificaţi dacă acestea sunt adecvate, dacă au fost corect contabilizate şi dacă sunt prezentate şi descrise adecvat. ISA510 ISA710

B3/1

4.

Testele 2 şi 3 de mai sus sunt suficiente dacă auditul este o misiune continuă în care nu au fost probleme în perioada anterioară sau curentă care să ridice îndoieli cu privire la soldurile iniţiale. Dacă au fost probleme (de ex. raportul calificat), analizaţi dacă acestea au fost rezolvate în perioada curentă. ISA 510

5.

Atunci când clientul este nou, efectuaţi teste pentru a obţine o asigurare rezonabilă că soldurile iniţiale nu conţin denaturări semnificative care au impact asupra situaţiilor financiare din anul curent - aceasta poate implica revizuirea documentelor de lucru ale auditorului anterior. ISA 510

6.

Atunci când clientul este nou şi/sau nu a avut loc niciun audit în trecut, sunt necesare teste prin care să se obţină o asigurare rezonabilă că soldurile iniţiale sunt lipsite de denaturări semnificative. ISA 510

în cazul activelor imobilizate şi datoriilor (de ex. active fixe, investiţii sau datorii pe termen lung), analizaţi examinarea înregistrărilor contabile şi a confirmării externe. îri cazul activelor circulante şi datoriilor, analizaţi nivelurile debitorilor şi creditorilor primite/plătite în anul trecut. Analizaţi necesitatea unor proceduri suplimentare aferente stocurilor.

7.

Confirmaţi prin revizuirea dosarului de audit din anul precedent că cifrele comparative sunt conforme cu principiile contabile aplicabile (ISA710)

CONCLUZII

Exceptând aspectele menţionate pentru persoana însărcinată cu revizuirea, sunt satisfăcut că am obţinui j asigurare rezonabilă potrivit căreia soldurile iniţiale şi cifrele comparative:

1. Sunt înregistrate complet şi corect;2. Sunt tratate corect în situaţiile financiare; şi

65

Page 71: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

3. Sunt prezentate corespunzător în situaţiile financiare în conformitate cu principiile contabile general aj| ceptate şi aceste principii sunt aplicate consecvent.

întocmit de ................................ Data.......................................

Revizuit de................................. Data.......................................Nume client

Perioadă contabilă

Ref B9/1

PLANIFICAREA AUDITULUI

Următoarele pagini oferă un rezumat suport care ajută la întocmirea de către dumneavoastră a Planificării Auditului. Trebuie subliniat că acesta este doar o ciornă/model şi că formatul va depinde de circumstanţele fiecărei misiuni de audit. Acesta constă în indicaţii utile în fiecare coloană, care pot asista auditorul, într-un mod structurat, în cunoaşterea mediului clientului şi în identificarea riscurilor inerente cu care acesta se confruntă. Documentaţia mediului specific al fiecărui client este necesară pentru fiecare misiune.

Se confirmă că Planificarea Auditului a fost citită şi înţeleasă de către:

Nume Semnătură Dată

Partenerul de revizuire inde-pendent (dacă este cazul)Partenerul misiunii de auditPartenerul serviciilor furnizate clientului (dacă este cazul)ManagerulSupervizorSenior

Semi-SeniorJunior

66

Page 72: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Nume [ client

Perioadă contabilă

Ref B9/2

PLANIFICAREA AUDITULUI - PREZENTARE GENERALĂ

Aceste titluri acoperă o serie largă de domenii care trebuie parcurse în Planificarea Auditului; totuşi, nu toate sunt relevante pentru fiecare misiune de audit şi lista termenilor nu este, neapărat, exhaustivă. Informaţiile relevante, potrivit fiecărui termen, vor diferi de la un audit la altul, în funcţie de clientul individual.

CERINŢE ALE MISIUNIIf

• Termenii misiunii şi orice responsabilităţi statutare• Orice cerinţe de reglementare generate de decizia de a menţine

misiunea• Orice considerente etice, inclusiv evaluările independenţei şi

obiectivităţii (şi orice măsuri de protecţie în vigoare)• Evaluarea riscului de numire

CUNOAŞTEREA DOMENIULUI DE ACTIVITATE AL ENTITĂŢII Domeniul de

activitate, reglementare şi alţi factori externi:• Cadrul de Raportare Financiară aplicabil• Condiţiile domeniului de activitate• Mediul de reglementare (inclusiv detalii ale legilor şi reglementărilor

esenţiale referitoare la derularea activităţii comerciale a clientului)• Alţi factori externi care afectează, în mod curent, afacerile entităţii

Natura entităţii:

• Activităţi de afaceri• Investiţii• Finanţare• Cerinţe de raportare financiară• Părţi afiliate

Obiective, strategii şi riscuri aferente afacerii:

• txistenţa obiectivelor (de ex. modul în care entitatea abordează domeniul de activitate, regie- ; mertorea ş\ a\Y\ factori externY)

• Efectele implementării unei strategii (în special orice efecte care vor genera noi cerinţe contabilei (un risc potenţial aferent afacerii ar putea fi, de exemplu, implementarea incompletă sau incorectă) J

• Evaluarea şi revizuirea performanţei financiare a entităţii• Factori economici generali şi condiţii ale mediului de activitate care

afectează afacerile entităţii 1• Caracteristici importante ale entităţii, mediului său de activitate, al

afacerilor sale, al strategia principale de afaceri, al performanţei financiare sau al cerinţelor sale de raportare, inclusiv mod j ficări apărute de la auditul anterior.

• Stilul de operare şi conştiinciozitatea controalelor directorilor şi conducerii.

• Cunoştinţele cumulate ale auditorilor cu privire la sistemele contabile şi de control intern şi laofl ce modificări neaşteptate apărute în cadrul perioadei

Page 73: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

PLANIFICAREA AUDITULUI - PREZENTARE GENERALĂ

(CONTINUARE)

CONSIDERENTE REFERITOARE LA FRAUDĂ

E Actualizarea cu privire la orice cazuri de fraudă identificate în perioada anterioară b Rezultatele discuţiilor cu conducerea cu privire la evaluarea de către aceasta a fraudei, în cursul anului curent;# Rezultatele discuţiilor cu conducerea cu privire la măsura în care au fost identificate orice fraude, în cursul anului

curent■ Analizaţi dacă clientul este mai susceptibil de a comite fraude şi discutaţi orice factori de risc• Analizaţi dacă există orice riscuri specifice de fraudă asociate domeniului de activitate al clientului• Abordarea fraudei aferente auditului din anul curent

RIŞCUL Şl PRAGUL DE SEMNIFICAŢIE

• Stabilirea pragului de semnificaţie în scopuri de planificare a auditului• Evaluările estimate ale riscurilor de eroare şi identificarea oricăror domenii semnificative ale auditului• Aspecte semnificative generate de revizuirea analitică preliminară• Orice indicaţie, inclusiv experienţa anilor anteriori, potrivit căreia, din cauza fraudei, sau din orice alte motive, pot

apărea denaturări care pot avea un efect semnificativ asupra situaţiilor financiare• Identificarea domeniilor contabile complexe, inclusiv cele care implică estimări contabile• Stabilirea dimensiunii eşantionului iniţial

NATURA, MOMENTUL Şl AMPLOAREA PROCEDURILOR

• Realizarea dosarului de audit şi accentul relativ acordat testelor controalelor şi procedurilor de fond• Abordarea numirii şi ajustarea programelor de lucru• Coordonarea, gestionarea, supravegherea şi revizuirea• Implicarea altor auditori, inclusiv a altor persoane din aceeaşi firmă, în auditul componentelor, de exemplu

sucursale, filiale şi diviziuni• Implicarea în comunicarea cu experţii, organizaţiile prestatoare de servicii, alte părţi terţe şi audi- :ori interni• Numărul locaţiilor• Cerinţe privind personalul - program de lucru, buget, evaluări ale personalului şi selectarea personalului• Conţinutul estimat sau Aspecte în atenţia partenerului• Revizuirea partenerului independent, dacă este cazul

ALTE ASPECTE

• Posibilitatea ca principiul de continuitate a activităţii să fie inadecvat• Natura şi momentul oportun al rapoartelor sau altor comunicări cu entitatea, estimate a avea loc potrivit

termenilor misiunii• Scrisoarea în atenţia persoanelor însărcinate cu guvernanţa• Scrisoarea de reprezentare• Persoane de contacte/numere de telefon utileNume 1 client

Perioadă contabilă

Ret B10/1

LISTA DE VERIFICARE PERMANENTA A INFORMAŢIILOR

Următoarele informaţii ar trebui înregistrate corect. înregistrarea poate fi efectuată, fie într-un dosar permanent, într-o secţiune de informaţii permanente cu acelaşi format de la an la an, sau într-un Acord de Planificare a Auditului. Documentele care nu mai sunt de actualitate pot fi lăsate la finalul dosarului de audit curent.

INFORMAŢII REFERITOARE LA PLANIFICARE A/1 Detalii ale organizaţiei

68

Page 74: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

.(a)

Structura grupului

(b)

Tabele organizaţionale

(c)

Probe privind verificarea identităţii

(d)

Principalele activităţi

(e)

Locaţii

(f)

Legi şi reglementări specifice clientului

2.

Sistemele contabile

(a)

înregistrări contabile

(b)

Note şi proceduri referitoare la sisteme

(c)

Controalele şi procedurile interne

(d)

Documente-tip

(e)

Orice situatii

<f)

Cecuri şi liste bancare

(g)

Istoria activelor fixe

3.

Alte informaţii referitoare la planificare

(a)

Scrisoarea misiunii

(b)

Formularul de evaluare a clientului nou

(c)

Informaţii privind atenţia cuvenită clientului

(d)

Informaţii de tipul „Cunoaşte-ţi clientul"

(e

O copie a scrisorii de investigaţie profesională

Perioadă contabilă Ref B9/3

69

Page 75: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

)(f)

Autoritatea scrisorii bancare

(g)

Scrisoarea către cei însărcinaţi cu guvernanţa

(h)

Corespondenţă de importanţă permanentă

(i)

Note ale întâlnirilor

(j)

înregistrări aferente partenerului de audit şi personalului

(k)

Liste de verificare ale serviciilor furnizate clientului

INFORMAŢII GENERALE

4.

Documente constitutive

(a)

Certificatul de înregistrare

(b)

Documente constitutive, de ex.

(i) Actul de înfiinţare şi actele constitutive(ii) Acordul de parteneriat(iii) Procura juridică şi statutul de scutire de venituri

5.

Informaţii statutare

(a)

Copia ultimei raportări anuale

(b)

Directori

(c)

Acţionari

(d)

Procese-verbale de importanţă continuă

(e)

Cercetări ale companiei

(f)

Cheltuieli şi obligaţiuni

6 Copii

ale acordurilor

(a)

Titluri de proprietate

( împrumuturi, ipoteci şi obligaţiuni

70

Page 76: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

b)(c)

Contracte de leasing (financiare şi operaţionale)

(d)

Asigurări

7.

Sumar al conturilor şi informaţii privind revizuirea analitică

(a)

Sumarul anual al conturilor

(b)

Indicatori

(c)

Informaţii privind revizuirea analitică

(d)

Informaţii privind domeniul de activitate

Perioadă contabilă Ref B9/3

71

Page 77: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Nume client

Perioada contabilă

Ref Bl 1/1

AGENDA DE LUCRU A ÎNTÂLNIRILOR PENTRU PLANIFICARE

Discuţiile în stadiul de planificare formează o parte importantă a procesului de planificare a auditului. Există două zone principale în care sunt necesare discuţii legate de planificare conform Standardelor Internaţionale de Audit: întâlnirile cu clientul şi discuţiile cu echipa misiunii. Acest program prezintă un număr de zone cheie care ar putea fi încorporate în agenda de discuţii pentru fiecare situaţie. Lista nu este exhaustivă iar cerinţele privind informaţiile vor varia în funcţie de natura fiecărei misiuni de audit.

ÎNTÂLNIREA CU CLIENTUL

Discuţiile cu clientul în stadiul de planificare oferă un instrument puternic de evaluare a riscurilor care subliniază zonele cu risc specific, dar oferă şi o oportunitate pentru a discuta natura, scopul, şi aspectele practice ale auditului şi dezvoltări semnificative din cursul anului. Următoarele elemente ar putea forma o bază utilă pentru discuţii:

REVIZUIREA AFACERII• Activitatea generală din cursul anului (de exemplu performanţa faţă de

buget, profitabilitatea, ciclul fondului de rulment)• Dezvoltări semnificative, investiţii sau cheltuieli de capital din cursul anului• Orice schimbări în natura afacerii• în personalul cheie, sisteme, furnizori sau clienţi• Continuitatea activităţii• Disponibilitatea situaţiilor financiare preliminare

EVALUĂRILE RISCULUI• Obiectivele de afaceri şi strategiile clientului• Evaluarea clientului cu privire la riscurile de afaceri relevante pentru

situaţiile financiare• Evaluarea clientului cu privire la riscul de fraudă şi eroare• Opinia clientului cu privire la susceptibilitatea ca situaţiile financiare să fie

afectate de fraudă sau eroare• Procedurile clientului pentru identificarea şi abordarea riscului• Comunicarea unor asemenea aspecte celor însărcinaţi cu guvernanţa şi

angajaţilor• Cunoştinţe cu privire la orice fraudă curentă, suspiciune sau bănuială de

fraudă din cursul anului

NATURA Şl SCOPUL• Natura şi scopul misiunii• Orarul propus şi personalul de audit• Forma şi momentul privind comunicările• Raportul de audit preliminar• Onorarii

Nume | client

Perioada contabilă

Ref B11/2

DISCUŢIILE CU ECHIPA MISIUNII

Discuţiile cu echipa misiunii în stadiul de planificare le permit membrilor mai experimentaţi ai echipei misiunii să împărtăşească opiniile lor cu privire la misiune cu membrii mai puţin experimentaţi ai echipei, ca de altfelf să satisfacă cerinţele din Standardele Internaţionale de Audit 240 şi 315 cu privire la luarea în considerare şi documentarea susceptibilităţii ca situaţiile financiare să fie denaturate semnificativ, în special ca rezultat al fraudei şi erorii. O agendă de discuţii adecvată ar putea să includă următoarele aspecte:

72

Page 78: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Perioada contabilă Ref C1 /1

INFORMAŢII GENERALE

• Privire de ansamblu asupra cunoaşterii afacerii• Cerinţe specifice de reglementare sau de raportare

ABORDAREA AUDITULUI

• Evaluările riscului inerent şi a celui specific• Zone cheie de audit şi abordarea planificată• Gradul de întindere a încrederii în revizuirea analitică şi în controalele

interne• Pragul de semnificaţie şi abordarea eşantionării• Legi şi regulamente• Părţi afiliate• Continuitatea activităţii

FRAUDA Şl EROAREA

• Susceptibilitatea situaţiilor financiare de a fi afectate de fraudă sau eroare• Evaluarea generală a riscului de fraudă sau eroare şi impactul asupra

muncii de audit planificate• Zone cu risc specific şi modul în care acestea vor fi abordate• Orice cunoştinţe cu privire la fraude curente, suspiciuni sau bănuieli de

fraudă din cursul anului

NATURA, MOMENTUL Şl ÎNTINDEREA PROCEDURILOR

• Contacte cheie privind clientul• Programul• Termene limită (revizuirea de către Manager/Partener, termene limită

pentru client etc.)• Rolul personalului

(NOTĂ: Planificarea Auditului va forma în multe cazuri o bază adecvată pentru discuţia cu echipa misiunii pentru a vă asigura că se discută punctele de importanţă majoră)

SISTEMELE CONTABILE Şl CONTROALELE INTERNE

OBIECTIVELE AUDITULUI

1. Confirmarea înţelegerii noastre cu privire la sistemele contabile şi controalele interne în vigoare prin revizuirea documentelor pe care le deţinem cu privire la acele sisteme şi prin efectuarea de „teste de parcurgere".

2. Confirmarea faptului că sistemul funcţionează potrivit cerinţelor, prin testarea acestor controale.

3. [Atunci când se planifică luarea în considerare a relevanţei controalelor interne] Consemnarea motivelor care au stat la baza acestor controale atunci când se planifică/ efectuează teste de fond, reduse ca volum.

CONCLUZII

Confirm că, exceptând aspectele constatate de persoana însărcinată cu revizuirea

• Au fost înregistrate note ale sistemelor pentru toate ciclurile de tranzacţii semnificative, şi s-au identificat toate controalele cheie ;

• Controalele din cadrul acestor note la sisteme au fost testate pentru a se confirma că sistemele funcţionează potrivit înregistrărilor; şi

• [Atunci când se planifică luarea în considerare a relevanţei controalelor interne] Amploarea încrederii acordate controalelor interne a fost clar înregistrată şi justificată adecvat.

73

Page 79: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Semnătura............................................................. Data..................................

Revizuit.............................................................. Data.................................

74

Page 80: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Nume client

Perioada contabilă

Ref Cl/2 j

SISTEMELE CONTABILE Şl CONTROALELE INTERNE

Auditorului i se solicită să obţină şi să înregistreze o înţelegere a sistemului informaţional, inclusiv a proceselor de afaceri aferente; relevante pentru raportarea financiară. Acest lucru se realizează, în general, prin întocmirea unor note detaliate la sistemele contabile, care documentează clasele de tranzacţii semnificative pentru situaţiile financiare. Aceste note ar trebui, de asemenea, să înregistreze procedurile prin care tranzacţiile sunt iniţiate, înregistrate, procesate şi raportate în situaţiile financiare şi modul în care sistemul captează aceste informaţii. ISA315

înţelegerea acestor sisteme ar trebui, de asemenea, să acopere activităţile de control în vigoare pentru a evalua riscurile de denaturare semnificativă la nivelul afirmaţiilor. Ulterior, ar trebui testată funcţionarea şi eficacitatea acestor controale. (Doar interogarea nu este suficientă). ISA315

Atunci când vă veţi baza pe aceste controale, asiguraţi-vă că testarea efectuată este documentată clar şi că nivelul de încredere este clar documentat şi justificat adecvat, în cadrul dosarului.

Program de audit Program Iniţiale Data

1.

Asiguraţi-vă că notele detaliate la sistemele contabile sunt întocmite sau actualizate pentru toate ciclurile de tranzacţii semnificative, inclusiv, de exemplu:• Veniturile (toate fluxurile de intrări semnificative);• Cheltuielile (cu excepţia ştatelor de plată);• Costurile aferente ştatelor de plată;• Active imobilizate;• Stocurile;• Operaţiunile bancare (inclusiv investiţiile); şi• Cartea Mare /Registrul Jurnal.(Aceste note la sisteme ar trebui să acopere toate fluxurile de tranzacţii aferente fiecărui ciclu, de la documentul sursă, pe tot parcursul' până la situaţiilor financiare, identificându-se în mod clar controalele din fiecare etapă a ciclului)

2.

Asiguraţi-vă că controalele identificate în notele la sistemele menţionate mai sus sunt testate pentru a confirma faptul că operează potrivit înregistrărilor (de ex. prin teste de circularizare sau prin observare, refacere sau prin inspectarea documentaţiei)(Notă: Această testare trebuie să fie efectuată anual, chiar şi atunci când nu este planificată acordarea încrederii în ceea ce priveşte controalele)

3.

Asiguraţi-vă că toate riscurile de denaturare semnificativă sau deficienţele în cadrul sistemelor clientului sunt înregistrate şi comunicate clientului prin intermediul Scrisorii adresate Persoanelor însărcinate cu Guvernan- ţa. ISA315

A7

4.

Atunci când au fost identificate riscuri de denaturare semnificativă, asiguraţi-vă că sunt implementate teste adecvate pentru a înlătura aceste riscuri (de ex. teste ale controalelor, testarea de fond). ISA330

5.

Atunci când este planificată acordarea încrederii în controalele interne pentru afirmaţii specifice, asiguraţi-vă că sunt elaborate teste adecvate care să ofere asigurarea eficacităţii operaţionale a acestor controale şi că acest nivel al încrederii este clar justificat în dosar.Asiguraţi-vă că nivelul de credibilitate

B9

75

Page 81: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

este clar documentat în Acordul de Planificare a Auditului de la B9.

(lume clie

nt

IMOBILIZĂRI NECORPORALE

OBIECTIVELE AUDITULUI

1. Asigurarea faptului că imobilizările necorporale sunt prezentate fidel în toate conturile, în conformitate cu legislaţia adecvată şi cu standardele contabile aplicabile.

2. Asigurarea faptului că imobilizările necorporale înregistrate în conturi există şi că un titlu valid poate fi prezentat de client.

3. Asigurarea faptului că evaluarea imobilizărilor necorporale ale companiei este conformă cu politicile contabile ale companiei şi că aceste politici sunt aplicate consecvent.

4. Asigurarea faptului că creşterile la imobilizările necorporale sunt corecte şi că cedările au fost corect înregistrate.

5. Asigurarea faptului că ratele adecvate ale amortizării au fost corect aplicate tuturor imobilizărilor necorporale care ar trebui amortizate, pe o bază:

(a) corectă şi adecvată; şi

(b) consecventă cu cea din anul precedent.

6. Asigurarea faptului că a fost constituit un provizion adecvat pentru depreciere.

CONCLUZII

Cu excepţia aspectelor menţionate pentru persoana însărcinată cu revizuirea, în opinia mea, au fost obţinute suficiente probe de audit care să ne permită să concluzionăm că imobilizările necorporale nu sunt denaturate semnificativ în cadrul conturilor.

Semnătură.......................................................... Data...........................................

Revizuit............................................................DataNume client

Perioada contabilă

Ref D1/2

IMOBILIZĂRI NECORPORALEProgram de audit Obiecti

ve realizat

Program Iniţiale

76

Page 82: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Perioada contabilă Ref D1/1

e1.

Revizuiţi Planificarea Auditului, Rezumatul Evaluării Riscului şi Planul de Eşantionare pentru această secţiune. Asiguraţi- vă că următoarele teste sunt concepute, în funcţie de necesităţi, pentru a aborda riscurile identificate. Orice amendamente ale abordării planificate trebuie documentate cu claritate.

B9 B7

2.

Evaluaţi gradul de adecvare al politicii contabile pentru imobilizările necorporale. Asiguraţi-vă că politica contabilă este în conformitate cu standardele contabile şi cu legislaţia aplicabilă.

3.

Obţineţi sau întocmiţi un program general şi corelaţi-l cu bilanţul şi asiguraţi-vă că acesta furnizează suficiente materiale de audit.

(i) Corelaţi cu Registrul Jurnal;(ii) Corelaţi soldurile iniţiale cu cele ale conturilor

anului precedent; şi(iii) Pregătiţi un comentariu în care să explicaţi

compoziţia soldului imobilizărilor necorporale şi comparaţia acestuia cu anii anteriori şi cu aşteptările noastre.

4.

Obţineţi sau întocmiţi planificări separate ale:(i) completărilor fiecărei categorii; şi(ii) cedărilor din fiecare categorie.

1, 2, 4

5.

Asiguraţi-vă că o copie a documentaţiei referitoare la intrări şi cedări este inclusă în dosar. ,

1, 2, 3, 5

6.

Analizaţi ratele amortizării din perspectiva evenimentelor derulate pe parcursul anului. Comparaţi-le cu politicile contabile. Analizaţi gradul de adecvare. Analizaţi dacă valoarea activelor este depreciată.

1,5

7.

Inspectaţi titlurile de proprietate, de ex. detaliile de achiziţie a fondului comercial, şi asiguraţi-vă că un titlu valid este deţinut de client.

2

8.

Revizuiţi baza de reportare în viitor a cheltuielilor, şi asiguraţi- vă că este rezonabilă şi aplicată consecvent în conformitate cu standardele contabile relevante. Obţineţi proiecţii actualizate ale veniturilor şi profitului, de exemplu, pentru cercetare şi dezvoltare şi alte tipuri similare de activităţi.

1, 3, 6

9.

Asiguraţi-vă că situaţiile financiare sunt conforme cu legislaţia adecvată şi cu standardele contabile aplicabile.

1

10.

Teste suplimentare/ domenii de testare care să asigure că au fost îndeplinite criteriile de planificare şi obiectivele de audit.

77

Page 83: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Perioada contabilă Ref El/1

Nume

client

IMOBILIZĂRI CORPORALE

OBIECTIVELE AUDITULUI

1. Asigurarea faptului că imobilizările corporale sunt tratate corect în toate conturile, în conformitate cu legislaţia adecvată şi cu standardele contabile aplicabile.

2. Asigurarea faptului că imobilizările corporale înregistrate în conturi există.

3. Asigurarea faptului că un titlu valid al imobilizărilor corporale înregistrate în conturi este deţinut de client.

4. Asigurarea faptului că evaluarea imobilizărilor corporale ale companiei este conformă cu politicile contabile ale companiei şi că aceste politici sunt aplicate consecvent.

5. Asigurarea faptului că elementele au fost corect clasificate fie în capitaluri, fie în venituri, inclusiv posibilitatea ca elementele de capital să fi fost în mod eronat

clasificate drept venituri.

6. Asigurarea faptului că intrările de imobilizări corporale sunt corecte şi că cedările şi dezafectările au fost corect înregistrate.

7. Asigurarea faptului că ratele adecvate ale amortizării au fost corect aplicate tuturor imobilizărilor corporale care ar trebui amortizate, pe o bază:

(a) corectă şi adecvată; şi

(b) consecventă cu cea din anul precedent.

8. Asigurarea faptului că a fost constituit un provizion adecvat pentru depreciere.

9. Asigurarea faptului că imobilizările corporale care au fost acordate drept garanţii au fost identificate.

CONCLUZII

Exceptând aspectele menţionate pentru persoana însărcinată cu revizuirea, în opinia mea, au fost obţinute suficiente probe de audit care să ne permită să ajungem la concluzia că imobilizările corporale nu sunt denaturate semnificativ în cadrul conturilor.

Semnătură................................. Data...................

Revizuit.................................. Data...................Nume Perioada

contabilăRef El/2

client

78

Page 84: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

IMOBILIZĂRI CORPORALE

Program de audit Obiective realizate

Program Iniţiale

General

1.

Revizuiţi Planificarea Auditului, Rezumatul Evaluării Riscului şi Planul de Eşantionare aferent acestei secţiuni. Asiguraţi-vă că următoarele teste sunt proiectate în funcţie de necesităţi pentru a aborda riscurile identificate. Orice amendamente la abordarea planificată ar trebui documentate în mod clar.

B9 B7

2.

Evaluaţi gradul de adecvare al politicii contabile pentru imobilizări şi depreciere. Asiguraţi-vă că politica contabilă este în con-formitate cu standardele contabile şi cu legislaţia aplicabilă.

3.

Obţineţi sau întocmiţi un program general, corelaţi-l cu bilanţul şi asiguraţi-vă că acesta furnizează suficiente informaţii pentru audit:

(i) corelarea cu Registrul Jurnal ;(ii) corelaţi soldurile iniţiale cu cele ale conturilor

din anul precedent; şi(iii) pregătjji un comentariu în care să explicaţi

componenţa soldului imobilizărilor corporale, comparaţi-l cu anii anteriori şi cu aşteptările noastre.

1

Completări/ Cedări

4.

Obţineţi sau întocmiţi planificări separate ale:(i) completărilor/creşterilor din fiecare categorie;

şi(ii) cedărilor din fiecare categorie.

1,2, 5 , 6

5.

Confirmaţi caracterul adecvat al completărilor/creşterilor şi cedărilor şi includeţi copii ale facturilor semnificative în dosar.

1, 2, 5, 6, 9

6.

Analizaţi posibilele cedări neînregistrate (de ex. activele dezafectate). : 't .

2 , 6

7.

Interogaţi dacă există imobilizări corporale care au fost fabricate sau îmbunătăţite în timpul perioadei.

5

Valoare şi reevaluări

8.

Detaliaţi reevaluările şi obţineţi copii ale documentelor relevante pentru dosar. Asiguraţi-vă că informaţiile referitoare la costul istoric sunt disponibile, în vederea prezentării.

1 , 4

9.

Analizaţi desfăşurarea unei revizuiri a deprecierii

8

Proprietate

10.

Stabiliţi locaţia drepturilor de proprietate şi inspectaţi sau confirmaţi detaliile cu terţii.

3

11.

Inspectaţi documentele de înregistrare a vehiculelor şi asiguraţi- vă că activele deţinute sunt pe numele companiei.

2, 3

Nume Perioada contabilă

-

RefE1/3

Imobilizări corporale (Continuare) Obiective realizate

Program

Iniţiale

1Existenţa:Inspectaţi fizic un eşantion al elementelor conţinute în imobilizări şi documentaţi această

2 , 3

79

Page 85: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

1

activitate în dosar.Analizaţi tratamentul oricăror subvenţii primite sau de primit.

1 , 4

Analizaţi tratamentul contabil al oricăror active realizate în regie proprie.

4, 6, 7, 8

Revizuiţi conturile din Fişele de cont pentru reparaţii şi reînnoiri (sau activităţi similare) pentru elementele care ar fi trebuit să fie capitalizate.

5

Revizuiţi costurile aferente contractelor de leasing şi analizaţi dacă tratamentul contabil este corect.Depreciere

17

Obţineţi sau întocmiţi o situaţie a valorii contabile nete şi o depreciere a actwe\or deţinute prin contracte de închiriere cu transfer de proprietate şi prin contracte de leasing financiar.

1 , 9

18

(i) Analizaţi caracterul rezonabil al tuturor provizioanelor pentru deprecieri aferente:(a) Duratelor de viaţă utile estimate; şi(b) Valorii reziduale.

(ii) Verificaţi prin testare calculele ăfnortizării aferente.

(iii) Confirmaţi relaţia dintre total şi cheltuiala înregistrată în contul de profit şi pierdere.

4 , 7 , 8

Angajamente19

Asiguraţi-vă că orice angajamente ale capitalului au fost identificate: de exemplu, procesele-verbale ale consiliului, revizuiri la o dată ulterioară şi inspecţii.(A se vedea, de asemenea, Programul Creditorilor etapa 18). *

Asigurare20.

Planificaţi acoperirea prin asigurare comparată cu valorile contabile nete şi cu costurile principalelor clase de active deţinute:(i) Comparaţi cu anul precedent;(ii) Identificaţi activele asigurate dar nelistate; şi

(iii) înregistraţi la Aspecte Semnificative notele de la A6 şi elementele asigurate inadecvat.

Finalizare21

Asiguraţi-vă că situaţiile financiare sunt conforme cu legislaţia adecvată şi cu standardele contabile aplicabile.

1

22.

Teste suplimentare/ domenii de testare care să confere asigurarea că au fost îndeplinite criteriile de planificare şi obiectivele de audit.

80

Page 86: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Perioada contabilă Ref F1/1

m

INVESTIŢII-------------T—

OBIECTIVELE AUDITULUI

Asigurarea faptului că investiţiile, filialele, entităţile asociate şi asocierile în participaţie sunt prezentate corect în conturi, în conformitate cu legislaţia adecvată şi cu standardele contabile aplicabile.

; 2, Asigurarea faptului că investiţiile sunt clasificate corect în imobilizate şi curente.

3 Asigurarea faptului că investiţiile prezentate în conturi există şi că toate investiţiile sunt înregistrate.

■A Asigurarea faptului că un titlu valid este deţinut de client şi că are autoritatea adecvată pentru a efectua investiţia.

5 Asigurarea faptului că investiţiile sunt evaluate în conformitate cu politicile contabile ale clientului şi că acestea sunt aplicate consecvent.

6. Asigurarea faptului că valoarea de piaţă prezentată pentru investiţiile cotate este rezonabilă.

Asigurarea faptului că clientul a realizat şi a contabilizat corect toate veniturile, drepturile, bonusu- rile acordate, etc. din investiţiile la care are dreptul şi că nu a primit şi nu a contabilizat veniturile la care nu are dreptul.

§§ Asigurarea faptului că profiturile şi pierderile aferente vânzărilor au fost corect calculate şi reflectate în conturi.

9. Asigurarea faptului că a fost constituit un provizion adecvat pentru depreciere.

10. Asigurarea faptului că intrările şi cedările de investiţii au fost autorizate.

11- Asigurarea faptului că investiţiile care au fost acordate drept garanţie au fost identificate.

CONCLUZII

Exceptând aspectele menţionate pentru persoana însărcinată cu revizuirea, în opinia mea, au fost obţinu- Şsuficiente probe de audit care să ne permită să concluzionăm că investiţiile nu sunt denaturate semnificativ în [cadrul conturilor.

Semnătură................................... Data...................

Revizuit.................................. Data.............,. . . .Nume client

Perioada contabilă

Ref Fl/2

77

Page 87: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

INVESTIT»Program de audit Obiectiv

e realizate

Program

Iniţiale

1.

Revizuiţi Planificarea Auditului, Rezumatul Evaluării Riscului şi Planul de Eşantionare pentru această secţiune. Asiguraţi-vă că următoarele teste sunt concepute în funcţie de necesităţi, pentru a aborda riscurile identificate. Orice amendamente la abordarea planificată trebuie clar prezentate.

B9 B7

2.

Evaluaţi gradul de adecvare al politicii contabile pentru investiţii. Asiguraţi-vă că politica contabilă este conformă cu standardele contabile şi cu legislaţia aplicabilă.

3.

Obţineţi sau întocmiţi un program general şi corelaţi-l cu bilanţul, făcând distincţie între:(i) investiţiile cotate la bursă;(ii) alte investiţii; şi(iii) investiţiile necotate.Asiguraţi-vă că planificarea distinge, în mod corect, filialele, entităţile asociate de asocierile în participaţie şi că furnizează probe de audit suficiente. Corelaţi cu Registrul Jurnal.

1, 2, 4

4.

Obţineţi sau întocmiţi planificări separate ale intrărilor şi cedărilor, asigurându-vă că recunoaşterea acestora a avut loc în perioada corectă.

4, 8, 11

5.

Verificaţi prin intermediul unei surse cu autoritate (de ex. Informaţiile publice ale Bursei de Valori, ale Registrului Comerţului...) că toate primele şi drepturile emise au fost contabilizate.

7

6.

Obţineţi şi prezentaţi valoarea de piaţă la data bilanţului a tuturor investiţiilor cotate. Corelaţi evaluarea investiţiilor cu cea aparţinând unei surse cu autoritate. ISA 501

5, 6

7.

Confirmaţi faptul că valoarea contabilă a investiţiilor necotate nu este supraevaluată faţă de valoarea realizabilă netă. ISA501

7

8.

Corelaţi deţinerile de investiţii cu dovada venitului din deţineri conform planificării generale.

7

9.

Garantaţi profiturile şi pierderile aferente cedărilor confirmând că recunoaşterea a avut loc în perioada corectă.

7

10.

Analizaţi exhaustivitatea veniturilor din investiţii şi faptul că separarea perioadelor a fost corect aplicată.

7

11.

Analizaţi diminuarea permanentă a valorii investiţiilor.

9

12.

Examinaţi certificatele de acţiuni pentru a vă asigura că titlul este corect (şi testaţi un eşantion, dacă este cazul). Obţineţi confirmarea de la terţi care deţin titluri de valoare, detalii ale contractelor de asociere în participaţie, etc.

3, 4, 11, 12

13.

Asiguraţi-vă că amploarea oricărei încrederi bazată pe activitatea funcţională a organizaţiei este explicată şi justificată corespunzător în dosar, alături de detaliile impactului pe care această încredere a avut-o asupra activităţii detaliate. ISA 402

Nume client

Perioada contabilă

Ref F1/3

Investiţii (Continuare) Obiective

Progra Iniţial

78

Page 88: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

realizate

m e

14.

Asiguraţi-vă că situaţiile financiare sunt conforme cu legislaţia adecvată şi cu standardele contabile aplicabile. ISA501

1

15.

Asiguraţi-vă că investiţiile sunt corect analizate, fie ca investiţii în active curente, fie ca investiţii în active imobilizate. ISA501

10

16.

Asiguraţi-vă de faptul că, clientul are autoritatea de a efectua investiţii şi precizaţi tipul specific de investiţie.

4

17.

Teste suplimentare/ domenii de testare care să ofere asigurarea că criteriile de planificare şi obiectivele de audit au fost îndeplinite.

-

79

Page 89: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Nume client

Perioada contabilă

Ref G1/1

STOCUL SI PRODUCŢIA ÎN CURS DE EXECUŢIE OBIECTIVELE AUDITULUI1. Asigurarea că stocurile sunt corect evidenţiate în evidenţa contabilă în

conformitate cu legislaţia corespunzătoare şi standardele contabile aplicabile.

2. Asigurarea că stocurile înregistrate în contabilitate există şi aparţin clientului.

3. Asigurarea că toate stocurile deţinute de societate au fost incluse în stocul de la sfârşitul anului.

4. Asigurarea că stocurile au fost evaluate în conformitate cu politicile contabile ale societăţii şi că acestea sunt aplicate în mod consecvent.

5. Asigurarea că stocurile cantitative prezentate în sold la sfârşitul anului sunt corect evidenţiate.

6. Asigurarea că distincţia pe exerciţii financiare dintre materii prime, producţia în curs şi produse finite, precum şi între stocuri, achiziţii şi vânzări a fost efectuată corect.

7. Asigurarea că stocurile cu mişcare lentă, deteriorate şi stocurile ieşite din uz au fost identificate şi evaluate în mod adecvat.

8. Asigurarea că includerea costurilor în evaluarea producţiei în curs de execuţie este conformă cu politicile contabile.

9. Asigurarea că orice transferuri în contul de profit şi pierdere în legătură cu producţia în curs aferentă contractelor pe termen lung, au fost recunoscute pe baza estimării credibile a veniturilor şi cheltuielilor până la finalizare.

10. Asigurarea că alocarea costurilor indirecte incluse în evaluarea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie este rezonabilă şi este realizată luând în calcul nivelul normal de activitate al companiei.

11. Asigurarea că recunoaşterea provizioanelor pentru pierderi cu privire la producţia în curs de execuţie pe termen scurt a fost adecvată.

CONCLUZII

Exceptând aspectele menţionate pentru persoana însărcinată cu revizuirea, în opinia mea, a fost obţinută o asigurare suficientă de audit pentru a ne permite să concluzionăm că stocurile nu sunt denaturate semnificativ tiile financiare.

Semnat...................................... Data......................

Revizuit................................... Data......................Nume client

Perioada contabilă

Ref G1/2

81

Page 90: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

STOCUL Si PRODUCŢIA ÎN CURS DE EXECUŢIE

Program de audit Obiective realizate

Program

Iniţiale

1.

Revizuiţi Planificarea Auditului, Rezumatul Evaluării Riscurilor şi Planul de Eşantionare pentru această secţiune. Asiguraţi-vă că următoarele teste sunt adaptate potrivit nevoilor de abordare a riscurilor identificate. Orice modificare a abordării planificate ar trebui să fie înregistrată în mod clar.

B9 B7

2.

Evaluaţi gradul de adecvare a politicilor contabile pentru stocuri şi producţia în curs de execuţie. Asiguraţi-vă că politicile contabile sunt în conformitate cu standardele de contabilitate şi legislaţia aplicabilă.

3.

Obţineţi sau pregătiţi situaţii generale ale stocurilor şi confruntaţi-le cu bilanţul. Faceţi distincţia între Materii prime şi Consumabile, Pro-ducţia în curs de execuţie, şi între Produse finite sau Mărfuri.

1

4.

Pregătiţi un comentariu care să explice componenţa soldurilor stocurilor în comparaţie cu anii anteriori şi aşteptările noastre.

5.

Examinaţi schimbările semnificative în valorile şi nivelurile stocurilor când comparaţi cu perioada precedentă.

1, 2, 3, 4, 5

6.

Completaţi raportul de participare la inventariere şi urmăriţi toate elementele selectate pentru a le prelua în listele finale ale stocurilor.

2, 3, 5, 6

G2/1

7.

Selectaţi un eşantion de elemente din listele finale ale stocurilor şi transpuneţi-le in listele de stocuri care vor fi verificate.

2, 5

8.

Testaţi modalitatea de verificare a preţurilor din listele finale de inventariere, prin selectarea unui eşantion al facturilor de achiziţii ale înregistrării costurilor.

1,4

9.

Testaţi eventualele completări şi adăugiri din listele finale de inventariere a stocurilor.

5

10

Verificaţi testul de separare a perioadelor şi revizuiţi rezultatele testelor de separare efectuate asupra debitorilor şi creditorilor pentru acurateţea separării.

5, 6

11

Verificaţi şi înregistraţi baza de evaluare a producţiei în curs de execuţie.

4

12

Testaţi verificarea evaluării producţiei în curs de execuţie şi asiguraţi-vă dacă:(i) Costurile materialelor sunt înregistrate în mod corect;(ii) Alocarea orelor de muncă este corectă;(iii) Alocarea costurilor indirecte este corectă; şi

(iv) Contabilizarea cifrei de afaceri şi a rezultatului atribuibil producţiei pe termen lung în curs de execuţie este adecvată.

6, 8

13

Luaţi în considerare nivelul general şi implicaţiile mărfurilor din stoc pentru care există restricţii referitoare la proprietate.

2, 3, 4

14

Examinaţi tratamentul stocurilor cu mişcare lentă şi învechite. Calculaţi valoarea realizabilă netă. Asiguraţi-vă că provizioanele sunt adecvate şi consecvente.

7

15

In cazul în care stocul este deţinut de către terţi în numele societăţii, obţineţi confirmări de sold, în cazul în care sumele sunt semnificative.

3

16

In cazul în care compania deţine stocul în numele unor terţe părţi, asiguraţi-vă că astfel de elemente sunt excluse din stoc. în cazul în care este considerat semnificativ, obţineţi confirmare

2

82

Page 91: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

de la terţi.17

Asiguraţi-vă că situaţiile financiare sunt conforme cu legislaţia corespunzătoare şi standardele contabile aplicabile.

1

Nume client

Perioada contabilă

Ref G1/3

Stocul şi producţia în curs de execuţie (Continuare)

Obiective realizate

Program

Iniţiale

Contracte18.

Stabiliţi natura contractelor, de exemplu pe termen scurt sau pe termen lung, şi asiguraţi-vă că acestea sunt clasificate corespunzător.

1

Contracte pe termen scurt19.

Selectaţi un eşantion de contracte din înregistrările contabile şi discutaţi despre stadiul de execuţie cu persoana responsabilă.

10

20.

Confruntaţi costurile efectuate cu documentele justificative de exemplu, facturi, pontaje, etc.

8

21.

Revizuiţi alocarea costurilor indirecte la contractele de achiziţii pentru a vă asigura că baza este rezonabilă şi consecventă.

10

22.

Revizuiţi nivelul provizioanelor pentru a vă asigura că acestea sunt adecvate.

11

Contracte

pe termene lung

23.

Selectaţi un eşantion de contracte din înregistrările contabile şi discutaţi despre stadiul de execuţie cu persoana responsabilă.

10

24.

Confruntaţi sumele incluse în cifra de afaceri cu documentele justificative necesare, de exemplu rapoartele inspectorilor/diriginţi de şantier, arhitecţi ca reprezentând valoarea muncii efectuate.

8, 9

25.

Confruntaţi costurile efectuate cu^documentele justificative, (de exemplu, facturi, pontaje, etc.) asigurându-vă că acestea sunt alocate în mod corect între perioadele curente şi viitoare.

8

26.

Revizuiţi alocarea costurilor indirecte la contractele de achiziţii pentru a vă asigura că baza este rezonabilă şi consecventă.

8

27

Confruntaţi sumele facturate pe contracte cu registrul vânzărilor şi asiguraţi-vă că soldul/ plăţile suplimentare contabilizate sunt corect calculate şi tratamentul a fost adecvat.

9

28.

Asiguraţi-vă că orice provizioane/cheltuieli în avans pentru pierderi previzibile sunt tratate în mod corespunzător şi luaţi în considerare posibilitatea constituirii oricărui provizion suplimentar.

11

29.

Efectuaţi teste adiţionale/domenii de testare pentru a vă asigura deîndeplinirea procedurilor planificate şi a obiectivelor de audit.

>

83

Page 92: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Nume client

Perioada contabilă

Ref G2/1

STOCUL Şl PRODUCŢIA ÎN CURS DE EXECUŢIE - TESTE DE FONDPE BAZĂ DE PARTICIPARE

ISA 501

Test Obiective realizate

Program

Iniţiale

1. Proceduri preliminare

Obţineţi detalii despre procedurile planificate ale clientului. Revizuiţi şi confirmaţi faptul că:

(i) personalul clientului este informat în mod corespunzător;

(ii) au fost stabilite controale adecvate care acoperă mişcarea stocurilor şi separarea perioadelor; şi

(iii) procedurile generale sunt adecvate şi vor asigura înregistrarea corectă a stocurilor şi producţiei în curs de execuţie.

2, 3, 5, 6, 7

2. Revizuiţi dosarul de audit al anului precedent pentru categoriile importante de stocuri deţinute, amplasarea lor, precum şi orice cunoştinţe speciale ce sunt necesare pentru identificarea stocurilor, determinarea stării lor, etc.

2, 3, 5, 6, 7

3. Analizaţi, dacă este eficient, combinarea participării la inventariere cu inspecţia fizică a mijloacelor fixe şi conturilor de numerar sem-nificative.

4. La sediul clientului

Notaţi concluziile obţinute din observarea inventarierii, despre:

(i) Grija manifestată de personalul clientului;(ii) Exactitatea înregistrării rezultatelor;(iii) Efectuarea numărătorii şi modul în care sunt

respectate instrucţiunile;(iv) Controlul mişcării stocurilor;(v) Verificarea numărului listelor de inventar şi

returnarea acestora, inclusiv bararea listelor de inventar, după ultimul element şi anularea listelor emise, dar neutilizate;

(vi) înregistrarea bunurilor deteriorate, învechite sau cu mişcare lentă; şi

(vii) Controlul asupra inventarierii pentru a vă asigura că bunurile nu au fost numărate de două ori sau omise şi modul în care problemele au fost eliminate.

2, 3, 5, 6, 7

5. Selectaţi un eşantion de elemente din stocul disponibil şi:

(i) Număraţi articole şi identificaţi-le în listele de inventariere, notaţi şi reconciliaţi eventualele diferenţe;

(ii) în cazul în care un articol pare învechit sau deteriorat asiguraţi-vă că se face 0 notă în acest sens; şi

(iii) Verificaţi dacă programul de testare conţine suficiente detalii care să asigure identificarea elementului în listele finale de inventariere.

3

84

Page 93: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

6. Selectaţi un eşantion de elemente din listele de inventariere şi:

(i) Verificaţi stocul fizic, notaţi şi reconciliaţi eventualele diferenţe;

(ii) în cazul în care un element pare învechit, uzat sau deteriorat, asiguraţi-vă că se face 0 notă în acest sens; şi

(iii) Verificaţi dacă programul de testare conţine suficiente detalii care să asigure identificarea elementului în listele finale de inventariere.

2

7. Revizuiţi procedurile folosite pentru a înregistra stadiul actual de finalizare a lucrărilor în curs de execuţie şi asiguraţi-vă că acestea sunt respectate.

6

Nume client

Perioada contabilă

Ref G2/2

Stocul şi producţia în curs de execuţie - Utilizarea testelor de detaliu la participare (Continuare)

Obiective realizate

Program

Iniţiale

8.

Inspectaţi zona de stocare şi interogaţi personalul pentru a stabili dacă există articole cu mişcare lentă sau învechite. în special, întrebaţi despre elementele stocate în zonele relativ inaccesibile şi documentaţi existenţa acestora, articolele murdare sau deteriorate şi elementele cu etichete ataşate din anul precedent.

7

9.

Analizaţi stocurile deţinute în numele unor terţi şi asiguraţi-vă că sunt înregistrate separat. De asemenea, stabiliţi dacă există vreun stoc deţinut de terţi.

2,3

10.

In cazul în care clientul utilizează 0 evidenţă analitică cantitativă a mărfurilor, borderouri interne şi externe, notaţi ultimele cifre folosite înainte de a începe inventarul. în cazul în care nu există 0 evidenţă analitică, luaţi în considerare, şi documentaţi ce alte teste de control privind separarea există.

6

11.

"Obţineţi 0 listă completă de documente de expediere pentru mărfuri neexpediate la data inventarului şi verificaţi dacă acestea au fost incluse în inventar.

6

12.

Determinaţi dacă articolele din depozit sunt incluse în inventariere.

6

13.

Notaţi numerele listelor de inventar utilizate pentru a vă asigura că nici una nu este adăugată sau eliminată la 0 dată ulterioară.

5

14.

Notaţi pentru utilizarea în audit:(i) Numerele ultimelor facturi de vânzare;(ii) Numerele ultimelor facturi de storno;(iii) Numerele ultimelor cecuri emise pe fiecare partener;(iv) Ultimele depuneri făcute în fiecare cont; şi v .(v) Orice cecuri completate, dar care nu au fost emise.

6

15.

Observaţi orice mijloc fix, aparent nou, lipsă sau inactiv şi adău-gaţi-l la secţiunea mijloacelor fixe de la dosar. •

16.

întocmiţi 0 notă şi un comentariu cu privire la desfăşurarea inventarului şi includeţi informaţiile obţinute de mai sus.

2, 3, 5, 6, 7

85

Page 94: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

- I

f

86

Page 95: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Nume client

Perioada contabilă

Ref H1/1

DEBITORI

OBIECTIVELE AUDITULUI

1. Asigurarea că debitorii sunt corect evidenţiaţi în contabilitate în conformitate cu legislaţia corespunzătoare şi standardele contabile aplicabile.

2. Asigurarea că debitorii cu termen de încasare până la un an şi mai mare de un an sunt identificaţi şi prezentaţi corect în contabilitate.

3. Asigurarea că debitorii înregistraţi în contabilitate la finele exerciţiului reflectă sumele datorate de către terţi companiei.

4. Asigurarea că toate sumele datorate de terţi companiei la sfârşitul anului sunt incluse în conturile debitorilor.

5. Asigurarea că sumele reprezentând creanţe ale companiei la sfârşitul anului sunt corect contabilizate.

6. Asigurarea că separarea dintre înregistrarea vânzărilor, a documentelor de livrare şi stocul perioadei curente şi viitoare a fost efectuată corect.

7. Asigurarea că se constituie un provizion adecvat pentru datoriile a căror valoare contabilă ar putea să nu fie realizată.

8. Asigurarea că plăţile în avans sunt corect înregistrate.

9. Asigurarea că a fost făcută o distincţie corespunzătoare între debitorii terţi şi sumele datorate de întreprinderile-mamă, afiliate şi asociate.

10. Asigurarea că societatea a respectat toate cerinţele, restricţiile şi alte condiţii dispuse de legislaţia corespunzătoare în ceea ce priveşte împrumuturile către directori şi angajaţi.

CONCLUZII

Exceptând aspectele menţionate pentru persoana însărcinată cu revizuirea, în opinia mea, a fost obţinută o asigurare de audit suficientă pentru a ne permite să concluzionăm că debitorii nu sunt denaturaţi semnificativ în situaţiile financiare.

Semnat....................................... Data.......................

Revizuit. .................................. Data.......................Nume client

Perioada contabilă

Ref H1/2

DEBITOR»

Program de audit Obiective

realizate

Program

Iniţiale

1.

Revizuiţi „Planificarea Auditului, Rezumatul Evaluării Riscurilor" şi Planul de Eşantionare pentru această secţiune. Asiguraţi-vă că următoarele teste sunt adaptate cerinţelor de abordare şi riscurilor identificate. Orice modificare a abordărilor planificate ar trebui să fie înregistrată în mod clar.

B9 B7

2 Obţineţi sau pregătiţi un tabel principal al debitorilor şi confrun- tati-l cu bilanţul.

1. 2

87

Page 96: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

.3.

Pregătiţi un comentariu care să explice componenţa soldurilor debitorilor. Comparaţi soldurile şi durata de încasare a debitorilor cu cele din anii anteriori, precum şi cu aşteptările noastre. Notaţi orice modificări semnificative în rata conturilor restante. Obţineţi explicaţii cu privire la eventualele modificări şi luaţi în considerare implicaţiile pentru constituirea provizioanelor pentru creanţe nerecuperabile.

4.

Obţineţi sau pregătiţi un tabel cu debitorii comerciali:

(i) Selectaţi un eşantion şi circularizaţi debitorii comerciali sau explicaţi de ce circularizarea nu este adecvată şi verificaţi încasările ulterioare exerciţiului financiar şi alte documente care atestă existenţa debitorului;

(ii) Examinaţi corespondenţa în legătură cu soldurile aflate în litigiu;(iii) Investigaţi toate soldurile creditoare semnificative;(iv) Analjzati.toate stornările emise după data vânzării; şi

(v) Reconsideraţi sumele datorate de întreprinderile-mamă, afiliate şi asociate, directori şi angajaţi.în cazul în care nu a existat nici un răspuns la o cerere de confirmare pozitivă, efectuaţi proceduri alternative de audit, precum furnizarea de probe de audit cu privire la afirmaţiile pe care cererea de confirmare ar fi trebuit să le ofere, în cazul în care procesul de confirmare şi procedurile alternative de audit nu au furnizat probe de audit suficiente şi adecvate în privinţa unei afirmaţii, auditorul trebuie să efectueze proceduri suplimentare de audit pentru a obţine probe de audit adecvate şi suficiente sau să ia în considerare implicaţiile pentru raportul său.

3, 4, 7 ,5 ,9

5.

In cazul în care nu există jurnal de vânzări, obţineţi o listă a soldurilor debitoare ale clienţilor la sfârşitul anului şi reconciliaţi-o cu înregistrările contabile aferente.

6.In cazul în care există un jurnal de vânzări, obţineţi

sau pregătiţi o situaţie de control:(i) Testaţi verificarea extragerii şi completarea

soldurilor; din Jurnal, reconciliaţi lista cu situaţia de control;

(ii) Analizaţi controlul şi verificaţi soldul prin compararea cu situaţia soldurilor şi cu tabelul principal şi

(iii) Examinaţi şi reconciliaţi, intrările, ajustările şi jurnalele. Asiguraţi-vă că există o explicaţie adecvată.

2, 3,4

7.

Identificaţi orice creanţă restantă ca urmare a încălcării contractului şi / sau a regulamentelor referitoare la întârzierea plăţilor. Asiguraţi- vă că s-a cuantificat venitul potenţial din dobânzi.

8.

Testaţi prin verificare facturile din perioada imediat apropiată sfârşitului exerciţiului financiar şi cea de după sfârşitul exerciţiului:

(i) pentru a vă asigura că acestea sunt înregistrate în perioada contabilă corectă; şi

(ii) pentru a vă asigura că rulajul stocurilor este înregistrat în perioada corectă.

6

Nume client

Perioada contabilă

Ref H1/3 |

Debitori (Conţinuare) Obiective realizate

Program Iniţiale

88

Page 97: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

9.

Cercetaţi şi verificaţi tratamentul corect al stocurilor expediate în scopul vânzării sau retumării.

6

10.

Obţineţi sau pregătiţi o analiză în funcţie de vechime a clienţilor sau a altor debitori comerciali. Luaţi în considerare veridicitatea acesteia.

3 , 7

11.

Discutaţi cu clientul despre creanţele nerecuperabile sau incerte şi constituiţi provizioane. Examinaţi corespondenţa acolo unde este disponibilă şi coroboraţi întotdeauna afirmaţiile managementului.

3 , 7

12.

Obţineţi sau pregătiţi un tabel de cheltuieli plătite în avans şi comparaţi cu anul precedent. Identificaţi elementele semnificative.

8

13.

Obţineţi sau pregătiţi un tabel cu alţi debitori. Confruntaţi tabelul cu documente justificative. Separat, identificaţi împrumuturi acordate angajaţilor şi obţineţi confirmarea scrisă a rulajelor şi a soldurilor.

3

14.

După caz, extrageţi şi confruntaţi soldurile intra-grup sau intercom- panii cu soldurile terţilor sau obţineţi confirmarea scrisă a acordului dintre companii, şi asiguraţi-vă de prezentarea acestora.

3

15.

Confirmaţi prin referirea la datele din contabilitate faptul că soldurile intra-grup sunt recuperabile.

3

16.

Confirmaţi că soldurile intra-grup sunt prezentate în mod corespunzător în partea corectă a bilanţului.

1, 2, 3, 9

17.

Identificaţi orice împrumuturi datorate de directori şi asiguraţi-vă de prezentarea adecvată a acestora în situaţiile financiare. (Luaţi în considerare dacă există o infracţiune ce trebuie raportată)

.3, 10

18.

Obţineţi sau pregătiţi un tabel separat al debitorilor cu termen de încasare mai mare de 12 luni.

2

19.

Asiguraţi-vă că situaţiile financiare sunt conforme cu legislaţia corespunzătoare şi standardele contabile aplicabile.

1,2, 10

20.

» Efectuaţi teste suplimentare / zone de testare pentru a vă asigura de îndeplinirea procedurilor planificate şi a obiectivelor de audit.

89

Page 98: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Nume client

Perioada contabilă

Ref M/1

SOLDURILE LA BĂNCI SI NUMERARUL DISPONIBIL

OBIECTIVELE AUDITULUI

1. Asigurarea că depozitele, disponibilul din bancă, numerarul din casierie şi descoperirile de cont sunt corect înregistrate în contabilitate în conformitate cu legislaţia, standardele contabile aplicabile şi cu acordurile de „compensare" în vigoare.

2. Asigurarea că valoarea disponibilului la bancă şi a numerarului din casierie şi/sau descoperirile de cont reflectă în mod corect poziţia disponibilului companiei la sfârşitul exerciţiului financiar, luând în considerare toate conturile bancare ale companiei.

3. Asigurarea că nu a existat nici o tentativă de „cosmetizare a rezultatelor" din punct de vedere al dis -ponibilităţilor băneşti la sfârşitul exerciţiului financiar.

4. Asigurarea că împrumuturile bancare garantate şi descoperirile de cont sunt identificate ca atare, iar natura garanţiilor este prezentată în contabilitate.

CONCLUZII

Cu excepţia aspectelor semnalate pentru persoana însărcinată cu revizuirea, în opinia mea, a fost obţinută o asigurare de audit suficientă pentru a ne permite să concluzionăm că disponibilul din bancă şi numerarul din casierie»nu sunt denaturate semnificativ în situaţiile financiare.

Semnat .„,„„........................................ . ............. Data....................................

Revizuit........................................................ Data..................................Nume client

SOLDURILE LA BĂNCI SI NUMERARUL DISPONIBILProgram de audit Obiective

realizateProgram Iniţiale

1. Revizuiţi „ Planificarea Auditului, Rezumatul Evaluării Riscurilor" şi Planul de Eşantionare pentru această secţiune. Asiguraţi-vă că următoarele teste sunt adaptate cerinţelor de abordare şi riscurilor identificate. Orice modificare a abordărilor planificate ar trebui să fie documentată în mod clar.

B9 B7

2. Obţineţi sau pregătiţi un tabel principal şi confruntaţi-l cu bilanţul. 1

3. Obţineţi sau pregătiţi reconcilieri ale tuturor conturilor deţinute. Verificaţi elementele semnificative ulterioare.

2

4. Investigaţi dacă există elemente neprezentate pentru o perioadă semnificativă de timp.

2, 3

5.Obţineţi confirmarea standard a băncii şi verificaţi reconcilierea. 2, 4

6.Luaţi în considerare dacă a avut loc „cosmetizarea" rezultate- 2, 3

Page 99: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Perioada contabilă Ref 11/2

.i "lor. In special:(i) verificaţi dacă toate plăţile înregistrate înainte de sfârşitul

perioadei au fost trimise înainte de această dată;(ii) revizuiţi registrul plăţilor în numerar şi extrasele de cont pentru

mişcări semnificative din apropierea închiderii exerciţiului financiar; şi

(iii) verificaţi orice element semnificativ care a fost returnat în perioada următoare.

7. Acolo unde este posibil, verificaţi sumele semnificative de bani în numerar. Luaţi în considerare dacă au existat mişcări semnificative de numerar în cursul exerciţiului financiar şi ce*" proceduri suplimentare de verificare mai sunt necesare.

2

8. Revizuiţi registrul de casă din cursul exerciţiului financiar şi evidenţiaţi intrările semnificative şi neobişnuite. Investigaţi orice astfel de elemente identificate. Luaţi în considerare verificarea analizei.

2. 3

9. Verificaţi dacă clientul are autoritatea potrivit documentelor constitutive pentru angajarea oricăror împrumuturi bancare sau descoperiri de cont.

1

10. Asiguraţi-vă că descoperirile de cont garantate au fost pre-zentate.

4

11. Asiguraţi-vă că situaţiile financiare sunt conforme cu legislaţia corespunzătoare şi standardele contabile aplicabile.

1

12. Efectuaţi teste suplimentare / zone de testare pentru a vă asigura de îndeplinirea procedurilor planificate şi a obiectivelor de audit. (Includeţi foi de lucru adiţionale acolo unde este cazul).

Nume client

Perioada contabilă

Ref J1/1

CREDITORI

OBIECTIVELE AUDITULUI

1. Asigurarea că obligaţiile de natura creditorilor sunt corect evidenţiate în contabilitate în conformitate cu legislaţia corespunzătoare şi standardele contabile aplicabile.

2. Asigurarea că datoriile cu termen de plată până la un an şi cele cu termen de plată mai mare de un an sunt identificate şi prezentate corect în contabilitate.

3. Asigurarea că datoriile şi angajamentele sunt identificate şi prezentate corect în situaţiile financiare.

4. Asigurarea că obligaţiile de leasing şi cele legate de asigurarea informaţiilor cu caracter personal au fost contabilizate şi prezentate corect în evidenţa contabilă în conformitate cu standardele de contabilitate.

5. Asigurarea că soldul creditorilor la finele exerciţiului reflectă toate sumele datorate de către companie terţilor.

6. Asigurarea că sumele incluse în conturile de creditori la sfârşitul exerciţiului financiar reprezintă datorii certe ale companiei.

92

Page 100: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

7. Asigurarea că separarea dintre achiziţii şi stocul perioadei curente şi viitoare a fost efectuată corect.

8. Asigurarea că obligaţiile financiare neonorate încă sunt declarate corect.

CONCLUZII

Exceptând aspectele menţionate pentru persoana însărcinată cu revizuirea, în opinia mea, a fost obţinută o asigurare de audit suficientă pentru a ne permite să concluzionăm că situaţiile financiare nu înregistrează denaturări semnificative privind creditorii.

Semnat....................................... Data................. ....

Revizuit................................... Data.......................

93

Page 101: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

CREDITORI

Program de audit Obiective

realizate

Program

Iniţiale

1.

Revizuiţi „Planificarea Auditului, Rezumatul Evaluării Riscurilor" şi Planul de Eşantionare" pentru această secţiune. Asiguraţi-vă că următoarele teste sunt adaptate cerinţelor de abordare şi riscurilor identificate. Orice modificare a abordărilor planificate ar trebui să fie înregistrată în mod clar.

Bg B7

2.

Obţineţi sau pregătiţWabele principale care indică sumele scadente la termen de un an şi mai mare de un an.

3.

Obţineţi sau pregătiţi o listă a creditorilor comerciali:

(i) extrageţi un eşantion din jurnalul de cumpărări şi reconciliaţi soldurile cu balanţa de furnizori. în cazul în care balanţa furnizorilor nu este disponibilă, testaţi posibila declarare eronată folosind mijloace alternative, cum ar fi circulari- zarea;(ii) investigaţi soldurile debitoare semnificative;

(iii) verificaţi facturile după data închiderii şi stornările pentru achiziţii suplimentare;

(iv) investigaţi şi explicaţi sumele restante pentru o perioadă neobişnuit de lungă; şi

(v) reconsideraţi sumele datorate de societăţile-mamă, afiliate şi asociate.

1,2, 4, 5, 7

4.

In cazul în care există jurnal de cumpărare, obţineţi sau pregătiţi o situaţie de control:

(i) Testaţi verificarea extragerii şi completarea soldurilor din Jurnal, reconciliaţi lista cu contul de control;

(ii) Efectuaţi controlul şi verificaţi echilibrul dintre tabelul soldurilor şi tabelul principal şi

(iii) Examinaţi şi confruntaţi intrările, ajustările şi jurnalele. Asiguraţi-vă că există o explicaţie adecvată.

1,4, 5,7

5.

Verificaţi registrul de casă şi cecurile ulterioare închiderii exerciţiului, pentru a identifica orice datorii şi/sau acumulări.

5, 7

6.

Testaţi procedurile de separare a perioadelor pentru a vă asigura că datoria a fost înregistrată pentru toate stocurile deţinute.

5, 7

7.

Investigaţi tratamentul corect al stocurilor deţinute pentru vânzare sau returnare.

5,7

8.

Revizuiţi jurnalul cheltuielilor cumulate şi comparaţi-l cu exerciţiile financiare anterioare. Notaţi orice plăţi referitoare la bonu- suri acordate directorilor/altor angajaţi.

8

9.

Pregătiţi tabele detaliate cu rulajele din conturile de împrumut ale directorilor. Obţineţi confirmarea scrisă a directorilor în cauză asupra rulajelor şi soldurilor.

10.

Impozitul pe salarii şi decontările privind asigurările şi protecţiasocială(i) confruntaţi impozitul pe salarii cu salariile înregistrate;

(ii) testaţi operarea impozitului pe salarii în timpul perioadei (inclusiv salariile ocazionale, dacă este cazul); şi

(iii) reconciliaţi contul de control al soldurilor finale

94

Nume client

RefPerioada contabilă

Page 102: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

ale impozitului pe salarii şi decontărilor privind asigurările şi protecţia socială cu plăţile/ încasările.

95

Page 103: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Nume client

Perioada contabilă

Ref J1/3

Creditori (Continuare) Obiective

realizate

Program

Iniţiale

11 .

Taxa pe valoarea adăugatărevizuiţi deconturile de TVA şi reconciliaţi un eşantion cu înregistrările contabile.

(ii) testaţi înregistrarea TVA-ului în timpul testării vânzărilor şi achiziţiilor.

(iii) Asiguraţi-vă că deconturile de TVA sunt completate în mod corect, cu acurateţe şi sunt prezentate în timp real. Revizuiţi cel mai recent decont pentru a stabili dacă acestea sunt la zi.

(iv) Examinaţi dacă se datorează penalităţi sau dobânzi şi dacă acestea au fost corect înregistrate.

(v) Revizuiţi orice corespondenţă cu autorităţile vamale şi cele privind controlul accizelor.(vi) Reconciliaţi soldul TVA-ului de la sfârşitul perioadei.

(vii) (vii) Testaţi soldul de plată sau de încasat la sfârşitul perioadei ulterioare.

12.

Luaţi în considerare proceduri de conformitate (liste separate de verificare cerute) pentru taxa pe valoarea adăugată şi pentru impozitul pe salarii şi obligaţiile privind asigurările şi protecţia , socială.

1,4,5

13.

Identificaţi orice alţi creditori cu valoare semnificativă din documentele justificative.

1, 2, 4, 5

14.

După caz, extrageţi şi confruntaţi soldurile intra-grup sau inter- companii cu soldurile terţilor, sau obţineţi confirmarea scrisă a acordului dintre companii.

2, 4, 5

15.

Confirmaţi că soldurile intra-grup mai mari de un an sunt supuse unui preaviz de cel puţin 12 luni de rambursare.

1, 2

16.

Asiguraţi-vă că organul fiscal beneficiar al taxelor achitate este cel indicat în tabelul principal al creditorilor.

1

17.

Contracte de leasing (inclusiv de achiziţie în rate), precum şi alţi creditori:(i) obţineţi copii ale contractelor de leasing, împrumuturilor şi

contractelor de achiziţii în rate efectuate în cursul perioadei.

(ii) reconciliaţi soldurile cu conturile de control sau luaţi în con

siderare circularizarea terţilor.(iii) asiguraţi-vă că sumele sunt clasificate corect între:

(a) sumele rambursabile în termen de un an;(b) sumele rambursabile, între unu şi doi ani;(c) sumele rambursabile, între doi şi cinci ani; şi(d) sumele rambursabile, în mai mult de cinci ani.

(iv) analizaţi perioadele angajamentelor de leasing scadente până anul viitor.

1,2, 3,4, 6, 11

18.

Identificaţi, programaţi şi verificaţi prezentarea angajamentelor de capital care nu sunt prescrise şi care:(i) sunt prevăzute în contract, şi(ii) sunt angajate, dar nu contractate.(A se vedea, de asemenea, Programul Mijloacelor Fixe, Punctul 19).

3

96

Page 104: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

19.

Asiguraţi-vă că situaţiile financiare sunt conforme cu legislaţia corespunzătoare şi standardele contabile aplicabile.

1

Nume client

Perioada contabilă

Ref v

ll/4 j

Creditori (Continuare) Obiective realizate

Program

Iniţiale

20.

Efectuaţi teste suplimentare / zone de testare pentru a vă asigura de îndeplinirea procedurilor planificate şi a obiectivelor de audit.

97

Page 105: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Nume client

Perioada contabilă

Ref K1/1

TAXE

OBIECTIVELE AUDITULUI

1. Asigurarea că înregistrarea în evidenţa contabilă este în conformitate cu legislaţia corespunzătoare şi standardele contabile aplicabile.

2. Asigurarea că impozitul şi impozitul amânat au fost înregistrate corect în contabilitate.

CONCLUZII

Exceptând aspectele menţionate pentru persoana însărcinată cu revizuirea, în opinia mea, a fost obţinută o asigurare suficientă de audit pentru a rfe permite să concluzionăm că taxele şi obligaţiile fiscale nu sunt denaturate semnificativ în situatiile financiare.

Semnat....................................... Data......................

Revizuit.................................. Data......................TAXE

Program de audit Obiective realizate

Program Iniţiale

1.

Revizuiţi Planificarea Auditului, Rezumatul Evaluării Riscurilor şi Planul de Eşantionare pentru această secţiune. Asiguraţi-vă că următoarele teste sunt adaptate cerinţelor de abordare şi riscurilor identificate. Orice modificare a abordărilor planificate ar trebui să fie înregistrată în mod clar.

1,2 B9 B7

2.

Evaluaţi gradul de adecvare al politicii contabile pentru impozitare. Asiguraţi-vă că politicile contabile sunt în conformitate cu standardele de contabilitate şi legislaţia aplicabilă.

3.

Obţineţi sau pregătiţi o situaţie generală, care să conţină soldurile iniţiale şi finale şi explicaţia rulajelor de-a lungul perioadei. Confirmaţi soldurile iniţiale, verificaţi structura şi reconciliaţi totalurile cu balanţa de verificare şi cu conturile.

4.

Comparaţi (identificaţi) sumele plătite/ impozitele rambursate cu evaluările şi corespondenţa.

5.

Observaţi ultima perioada convenită şi determinaţi dacă sunt necesare provizioane noi prin referire la verificările şi investiga-ţiile/controalele efectuate de autorităţile

1,2

98

Page 106: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Perioada contabilă Ret A5/5I Nume| client

fiscale şi vamale. Copiaţi corespondenţa la dosar.

6.

Pregătiţi sau verificaţi calculele fiscale. 2

7.

Pregătiţi sau verificaţi calculul scutirilor de impozite.

2

8.

Pregătiţi sau verificaţi situaţiile privind debitele restante.

2

9.

Pregătiţi sau verificaţi notele la calculele fiscale pentru:(i) remunerarea directorilor;(ii) analiza excesivă sau sub-tarif normal, precum şi(iii) orice alte puncte.

2

10.

Pregătiţi sau verificaţi calculele privind impozitul amânat, prevederile legale şi încărcătura.

2

11.

Efectuaţi o reconciliere între impozitul calculat la profitul net şi obligaţia reflectată în contul de profit şi pierdere.

2

12.

Reconciliaţi soldul creditorului(lor) fiscal(i) şi confirmaţi soldurile care cuprind sume constituite.

2

13.

Efectuaţi teste suplimentare / zone de testare pentru a vă asigura de îndeplinirea procedurilor planificate şi a obiectivelor de audit.

99

Page 107: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Nume client

Perioada contabilă

Ref L1/1

OBLIGAŢII, DATORII CONTINGENTE Şl ANGAJAMENTE OBIECTIVELE

AUDITULUI1. Asigurarea că obligaţiile, datoriile contingente şi angajamentele sunt

corect evidenţiate în contabilitate în conformitate cu legislaţia corespunzătoare şi standardele contabile aplicabile.

2. Asigurarea că provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli sunt identificate şi cuantificate corect.

3. Asigurarea că toate datoriile contingente semnificative şi angajamentele existente la sfârşitul exerciţiului financiar au fost identificate şi prezentate corespunzător.

4. Asigurarea că activele utilizate drept garanţie şi pasivele garantate printr-un angajament sau obligaţiune sunt identificate şi prezentate corespunzător.

5. Asigurarea că societatea a respectat toate prevederile legate de obligaţiuni, capitalul împrumutat, angajamente, precum şi orice alte acorduri cu privire la gradul de îndatorare.

CONCLUZII

Exceptând aspectele menţionate pentru persoana însărcinată cu revizuirea, în opinia mea, a fost obţinută o asigurare de audit suficientă pentru a ne permite să concluzionăm că obligaţiile, datoriile contingente şi angajamentele nu sunt denaturate semnificativ în situaţiile financiare.

Semnat....................................... Data......................

Revizuit................................... Data......................

9g

Page 108: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Nume[cljenţ_

OBLIGAŢI», DATORII CONTINGENTE SI ANGAJAMENTEProgram de audit Obiecti

ve realizate

Program

Iniţiale

1. Revizuiţi Planificarea Auditului, Rezumatul Evaluării Riscurilor şi Planul de Eşantionare pentru această secţiune. Asiguraţi-vă că următoarele teste sunt adaptate cerinţelor de abordare şi riscurilor identificate. Orice modificare a abordărilor planificate ar trebui să fie înregistrată în mod clar.

1 Bg B7

2. Pregătiţi tabele principale

Obligaţii3. Pregătiţi sau obţineţi şi verificaţi calculele

impozitului amânat:(i) asiguraţi-vă că valoarea taxabilă este reconciliată;(ii) la un nivel corespunzător, şi(iii) luaţi în considerare recuperabilitatea în cazul în care soldul contului este debitor.

2

4. Pregătiţi sau obţineţi şi verificaţi tabelele şi calculele pentru provizioanele aferente oricărei obligaţii pentru pensii (sau active), şi prezentările de informaţii, indiferent de tipul de sistem

2

5. Pregătiţi un comentariu în care să explicaţi componenţa' tuturor soldurilor pentru alte provizioane.

2

6. Evaluaţi suficienţa provizioanelor şi comparaţi-le cu anii anterior^ şi aşteptările noastre.

2

Datorii contingente7. Revizuiţi următoarele aspecte în scopul

identificării şi cuantificării oricăror obligaţii contingente:(i) procesele verbale ale consiliului de administraţie; v.(ii) scrisorile băncii;(iii) scrisorile avocaţilor;(iv) corespondenţa;(v) legi şi regulamente; şi

(vi) alte surse (specificaţi). ISA 501

3

Angajamente8. Acolo unde apar garanţii:

(i) identificaţi sumele cumulate garantate;(ii) furnizaţi indicaţii generale cu privire la garanţiile oferite;(iii) identificaţi activele garantate; şi(iv) confirmaţi prezentarea corectă.

4, 5

9. Efectuaţi teste suplimentare / arii de testare pentru a vă asigura de îndeplinirea procedurilor planificate şi a obiectivelor de audit.

1

ASPECTE STATUTARE - CAPITALUL PROPRIU SI REZERVE

OBIECTIVELE AUDITULUI

1. Asigurarea că rezervele, capitalul şi rulajele aferente sunt corect prezentate în evidenţa contabilă în conformitate cu legislaţia corespunzătoare, standardele contabile aplicabile şi Actul Constitutiv.

100

Page 109: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Perioada contabilă Ret A5/5I Nume| client

2. Asigurarea că societatea a respectat toate cerinţele, restricţiile şi alte condiţii incluse în Actul Constitutiv, în ceea ce priveşte rezervele, împrumuturile şi dividendele.

3. Asigurarea că dividendele plătite şi repartizate au fost contabilizate corect şi sunt acoperite din profituri disponibile pentru distribuire.

4. Asigurarea că societatea respeptă obligaţiile legale şi legislaţia corespunzătoare.

5. Asigurarea că toate aspectele importante legate de societate au fost autorizate prin procese- verbale/minute şi că deciziile importante din procesele-verbale/minute se reflectă în contabilitate acolo unde este necesar şi sunt referenţiate în foile de lucru de audit relevante.

CONCLUZII

Cu excepţia aspectelor menţionate pentru persoana însărcinată cu revizuirea, în opinia mea, a fost obţinută o asigurare de audit suficientă pentru a ne permite să concluzionăm că rezervele, capitalul propriu şi dividendele nu sunt denaturate semnificativ în situatiile financiare;

Semnat. ............................................................ Data....................................

Revizuit......................................................... Data....................................

101

Page 110: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Nume | client

Perioada contabilă

Ref M1/2

Program de audit Obiective realizate

Program

Iniţiale

1.

Revizuiţi Planificarea Auditului, Rezumatul Evaluării Riscurilor şi Planul de Eşantionare pentru această secţiune. Asiguraţi-vă că următoarele teste sunt adaptate cerinţelor de abordare şi riscurilor identificate. Orice modificare a abordărilor planificate ar trebui să fie înregistrată în mod clar.

B9 B7

Aspecte statutare2.

Citiţi registrul de procese-verbale şi copiaţi toate procesele- verbale referitoare la aspecte legate de situaţiile financiare. Verificaţi faptul că registrul de procese-verbale este complet şi semnat.

4,5

3.

Observaţi şi confirmaţi cu clientul:(i) Numele directorilor şi al secretarei;

(ii) Directorii care se vor pensiona prin rotaţie, dacă este relevant; şi

(iii) Directorii acţionari la începutul şi sfârşitul perioadei.

4,5

4.

Confirmaţi toate consemnările (inclusiv cele privind directorii şi avantajele lor) care reflectă poziţia actuală şi identificaţi orice modificare necesară a fi dezvăluită în situaţiile financiare.

4,5

5.

Asiguraţi-vă că detaliile cu privire la orice active gajaţe ca garanţie pentru împrumuturi de la terţe părţi sunt prezentate în conturi.

4,5

6.

Efectuaţi o verificare a companiei la Registrul Comerţului. Efectuaţi o revizuire pentru a stabili dacă documentele relevante au fost depuse acolo pentru intrarea în vigoare a modific cărilor care au fost făcute în timpul perioadei.

7.

Verificaţi dacă eventualele ipoteci sau angajamente sunt înregistrate corect şi/sau gradul de achitare acolo unde este relevant.

8.

Confirmaţi faptul că societatea a completat o declaraţie anuală privind veniturile cel puţin o dată pe an la data/ sau înainte de termenul limită.

*

9.

Citiţi toate clauzele importante pentru a vă asigura că societatea nu şi-a depăşit obiectul de activitate.Capitalul soc/ai şi Rezervele /

10.

Confirmaţi capitalul social autorizat prin Actul constitutiv actualizat şi cu orice alte rezoluţii speciale.

1,4

11.

Confirmaţi capitalul social emis cu registrul acţiunilor.

4

12.

Pregătiţi un tabel al deţinerilor de acţiuni ale directorilor.

1

13.

Pregătiţi un tabel al capitalului social emis de-a lungul perioadei, incluzând data emiterii, consideraţii şi dacă este necesar, motivul emiterii.

1

14.

Pregătiţi situaţii pentru toate clasele de rezerve, incluzând rulajele de-a lungul perioadei.

1

102

Page 111: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

I Pregătiţi 0 situaţie a dividendelor plătite şi repartizate, furnizând datele de plată şi asiguraţi prezentarea lor în Raportul Directorilor acolo unde este necesar.

1,2,3 •

§T

Efectuaţi teste suplimentare/zone de testare pentru a vă asigura de îndeplinirea procedurilor planificate şi a obiectivelor de audit. Includeţi teste adiţionale pentru rezervele specifice care nu sunt menţionate în acest program.

[21.

1

2r

23.

25.' 26.,27.28.

1 >29.30.31.32.33.34.35.36.■

37.

103

Page 112: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Nume client

Perioada contabilă

Ref N1/1

VÂNZĂRI SI VENITURI

OBIECTIVELE AUDITULUI

1. Asigurarea că venitul nu este denaturant şi este clasificat corect.

2. Asigurarea că toate elementele sunt procesate în perioada corectă.

3. Asigurarea că toate elementele care necesită o prezentare specifică sunt raportate corect.

4. Asigurarea că registrul jurnal este păstrat corect.

CONCLUZII

Exceptând aspectele menţionate pentru persoana însărcinată cu revizuirea, în opinia mea, a fost obţinută o asigurare suficientă de audit pentru a ne permite să concluzionăm că vânzările şi veniturile nu sunt denaturate semnificativ în situatiile financiare.

Semnat....................................... Data......................

Revizuit.................................... Data......................VANZARl SI VENITURI

Program de audit Obiective

realizate

Program

Iniţiale

1. Revizuiţi Planificarea Auditului, Rezumatul Evaluării Riscurilor şi Programul de Eşantionare pentru această secţiune. Identificaţi toate sursele de venituri semnificative şi asiguraţi-vă că următoarele teste sunt adaptate cerinţelor de abordare şi riscurilor identificate. Orice modificare a abordărilor planificate ar trebui să fie clar înregistrată.

B9 B7

2. Luaţi în considerare dacă evaluarea riscului a identificat un risc de denaturare semnificativă în ceea ce priveşte recunoaşterea veniturilor. Elaboraţi proceduri de audit pentru a răspunde la acest risc.

1, 2, 4

3. Evaluaţi gradul de adecvare al politicilor contabile pentru vânzări'/ venituri. Asiguraţi-vă că politicile contabile sunt

105

Page 113: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Perioada contabilă Ret A5/5I Nume| client

conforme cu standardele de contabilitate şi legislaţia aplicabilă.

4. Pregătiţi un comentariu privind vânzările pentru acest an. Comparaţi rezultatul cu anii precedenţi, bugetele şi previziunile. Analizaţi profilul clientului sub aspectul diversităţii vânzărilor şi tendinţelor preţurilor.

3 •

5. Selectaţi un eşantion al documentaţiei premergătoare vânzării, cum ar fi comenzile de vânzări, contracte sau note de expediţie a bunurilor şi:(i) confirmaţi facturile detaliate cu alte documente justifica

tive care garantează că vânzarea a avut loc; şi

(ii) confirmaţi existenţa facturilor cu evidenţa zilnică, Jurnalul de vânzări, Registrul jurnal şi Registrul de casă.

1,4

6. Luaţi în considerare posibilitatea vânzărilor în numerar neînregistrate, precum şi orice activitate suplimentară de audit necesară.

1

7. Revizuiţi retururile de vânzări, dacă sunt semnificative. Luaţi în considerare proceduri suplimentare de audit.

1

8. 'Revizuiţi alte venituri. Dacă sunt semnificative, identificaţi documentele justificative care stau la baza lor şi asiguraţi- vă că sunt prezentate corect.

1

9. Comparaţi cifra de afaceri prezentată în contabilitate cu decontul de TVA şi reconciliaţi orice diferenţă.

1

10.

Efectuaţ

testul de separare a perioadelor la vânzări.

2

11.

Efectuaţi teste suplimentare / zone de testare pentru a vă asigura de îndeplinirea procedurilor planificate şi a obiectivelor de audit.

i. f

Nume client

Perioada contabilă

Ref 01/1

ACHIZIŢII SI CHELTUIELI

OBIECTIVELE AUDITULUI

1. Asigurarea că achiziţiile şi cheltuielile nu sunt denaturate şi sunt clasificate

corect.

2. Asigurarea că toate elementele sunt înregistrate în perioada corectă.

106

Page 114: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

3. Asigurarea că elementele care necesită prezentări specifice sunt raportate

corect.

4. Asigurarea că registrul jurnal este păstrat corect.

CONCLUZII

Exceptând aspectele menţionate pentru persoana însărcinată cu revizuirea, în opinia mea, a fost obţinută o asigurare suficientă de audit pentru a ne permite să concluzionăm că achiziţiile şi cheltuielile nu sunt denaturate semnificativ în situatiile financiare.

Semnat....................................... Data......................

Revizuit.................................... Data......................

107

Page 115: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Perioada contabilă Ref Ol/2

Nume client

ACHIZIŢII SI CHELTUIELIProgram de audit Obiective

îndepliniteProgram Iniţial

e

1. Revizuiţi Planificarea auditului şi Rezumatul evaluării riscurilor şi Planul de Eşantionare pentru această secţiune. Asiguraţi-vă că următoarele teste sunt adaptate cerinţelor necesare pentru a aborda riscurile identificate. Orice modificare a abordărilor planificate ar trebui să fie documentată Tn mod clar.

B9 B7

2. Pregătiţi un istoric al nivelului achiziţiilor şi cheltuielilor pentru anul în curs. Comparaţi rezultatul cu anii, bugetele şi aşteptările anterioare. Comentaţi asupra profilului furnizorului, diversităţii cheltuielilor şi tranzacţiilor neobişnuite sau singulare.

3

3. Efectuaţi teste de separare a perioadelor. 2

4. Selectaţi un eşantion din registrul zilnic al achiziţiilor şi:(i) corelaţi detaliile cu facturile;(ii) asiguraţi-vă că factura este autorizată corespunzător;(iii) asiguraţi-vă că factura aparţine societăţii;(iv) verificaţi structura facturii şi corectitudinea calculelor;(v) verificaţi detaliile notelor de recepţie ale bunurilor; şi(vi) identificaţi plata în registrul de casă. u,.

1

Revizuiţi nivelul cheltuielilor în numerar dacă este semnificativ şi luaţi în considerare necesitatea efectuării de proceduri de audit suplimentare.

1

6. Revizuiţi retururile de achiziţii dacă sunt semnificative şi, continuaţi cu proceduri de audit suplimentare.

St

1, 2

7. Efectuaţi teste suplimentare / zone de testare pentru a vă asigura de îndeplinirea procedurilor planificate şi a obiectivelor de audit.

Nume client Perioada contabilă

Ref P1/1

SALARII OBIECTIVELE AUDITULUI

1. Asigurarea că salariile sunt plătite angajaţilor care există în evidenţele societăţii.

2. Asigurarea că salariile sunt corect contabilizate.

3. Asigurarea că elementele care necesită o prezentare specială

sunt raportate corect. 4. Asigurarea că registrul jurnal este completat corect.

108

Page 116: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

CONCLUZII

Exceptând aspectele menţionate pentru persoana însărcinată cu revizuirea, în opinia mea, a fost obţinută [oasigurare suficientă de audit pentru a ne permite să concluzionăm că angajaţii există în evidenţele societăţii şi că salariile nu sunt denaturate semnificativ în situaţiile financiare.

Semnat....................................... Data......................

Revizuit................................... Data......................

109

Page 117: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Nume | client

Perioada contabilă

Ref P1/2

SALARII

Program de audit Obiective

realizate

Program

Iniţiale

1. Revizuiţi Planificarea Auditului, Rezumatul Evaluării Riscuri-lor şi Planul de Eşantionare pentru această secţiune. Asigu-raţi-vă că următoarele teste sunt adaptate cerinţelor de abordare şi riscurilor identificate. Orice modificare a abordă-rilor planificate ar trebui să fie înregistrată în mod clar.

B9 B7

2. Pregătiţi un istoric al costurilor salarizării din timpul exer-ciţiului financiar. Comparaţi rezultatul cu anii precedenţi şi bugetele anterioare. Descrieţi profilul de salarizare, reţinerile aleatorii şi nivelului general de creştere a salariilor.

3

3. Selectaţi un eşantion dintre angajaţii înregistraţi pe statul de plată, asigurându-vă că cei aflaţi în perioada de probă şi cei aflaţi în preaviz sunt incluşi, şi:confirmaţi detaliile primite de la angajaţi cu înregistrările acestora;(ii) înregistraţi modul în care existenţa a fost confirmată;(iii) verificaţi salariul brut în contabilitate;verificaţi modul de calcul al deducerilor, impozitului pe salarii: contribuţiile sociale, contribuţiile la pensie şi salariul net;(v) verificaţi distribuirile şi distribuirile încrucişate;(vi) certificaţi înregistrările în registrul jurnal;(vii) verificaţi soldul de casă, precum şiasiguraţi-vă că impozitul pe salarii şi contribuţiile sociale sunt plătite în mod corect.

1 , 2 *

4. Obţineţi detalii cu privire la onorariile directorilor, inclusiv la beneficiile în natură şi contribuţiile la pensie.

3

5. Revizuiţi plăţile în numerar şi în bancă aferente forţei de muncă şi alte plăţi care nu sunt supuse taxelor pe salarii. Confirmaţi autoritatea lor şi că acestea sunt plătite pe total, în mod corespunzător.

1 *

6. Asiguraţi-vă de măsura în care încrederea avută în activi-tatea unui birou de salarizare este explicată şi justificată corespunzător în dosar, împreună cu detalii referitoare la impactul pe care l-a avut această încredere asupra activităţii detaliate. ISA 402

7. Efectuaţi teste suplimentare / zone de testare pentru a vă asigura de îndeplinirea procedurilor planificate şi a obiec-tivelor de audit.

'H

fii ' •

Nume client

110

Page 118: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Perioada contabilă Ref Ql/1

CONTUL DE PROFIT Şl PIERDERE

OBIECTIVELE AUDITULUI

1. Asigurarea că veniturile sunt clasificate corect.

2. Asigurarea că şi cheltuielile sunt clasificate corect.

3. Asigurarea că elementele care necesită prezentări specifice sunt raportate corect.

CONCLUZII

Exceptând aspectele menţionate pentru persoana însărcinată cu revizuirea, în opinia mea, a fost obţinută o asigurare de audit suficientă pentru a ne permite să concluzionăm că, contul de profit şi pierdere nu este denaturat semnificativ în situatiile financiare.

Semnat............................................................. Data...............................§

Revizuit......................................................... Data..................................Nume client Perioada

contabilăRef Ql/2

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE ■ ANALIZĂ Şl SUPORT

Acest tabel se doreşte a fi un index, indiferent de ce tabele de profit şi pierdere sau analize sunt necesa re. Indexul conţine titlurile utilizate în mod obişnuit, dar care ar trebui să fie modificate, după caz. Dacă un titlu este completat, aceasta nu indică neapărat faptul că un tabel este necesar. Sunt necesare doar tabelele care sunt utilizate şi utile. Tabelele pot fi folosite pentru a sprijini programul detaliat de audit referitor la contul de profit şi pierdere şi/sau de muncă analitică de revizuire.

K)dacă este utilizat

Tabel sau Comentarii

1. Contul de profit şi pierdere statutar

2. Contul detaliat de profit şi pierdere

3. Elemente excepţionale

4. Analiza cifrei de afaceri şi a profitului

5. Costurile de distribuţie şi administrare

6. Alte venituri operaţionale

7. Venituri

din cadrul grupului sau societăţilor afiliate

8. Dobânzi de încasat

111

Page 119: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

9. Dobânzi de plată şi cheltuieli asimilate

10. Onorariile directorilor

11. Numărul angajaţilor şi costurile de salarizare

12. Plăţile contractelor de leasing

13. Chiria de încasat

14. Audit şi

contabilitate

15. Analiza taxelor:(i) Reparaţiile la sedii, instalaţii şi echipamente;(ii) Onorarii juridice şi profesionale;(iii) Divertisment;(iv) Abonamente;(v) Profit / pierdere din vânzarea activelor fixe;(vi) Cheltuieli diverse;(vii) Creanţe nerecuperabile.

112

Page 120: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Perioada contabilă RefRl/1

Nume client

PARTI AFILIATE

OBIECTIVUL AUDITULUI

1. Obţinerea de probe suficiente cu privire la caracterul adecvat al prezentării tranzacţiilor cu părţile afiliate.

CONCLUZII

Exceptând aspectele menţionate pentru persoanele însărcinate cu revizuirea, în opinia mea, a fost obţinută o asigurare de audit suficientă pentru a ne permite să concluzionăm că situaţiile financiare nu sunt denaturate semnificativ în ceea ce priveşte tranzacţiile cu părţile afiliate.

Semnat............................................................. Data....................................

Revizuit........................................................ Data....................................Nume clie

nt

PĂRŢILE AFILIATE>

Program de audit Obiective

realizate

Program

Iniţiale

1. Revizuiţi Planificarea Auditului, Rezumatul Evaluării Riscurilor şi Planul de Eşantionare pentru această secţiune. Asiguraţi-vă că următoarele teste sunt adaptate cerinţelor de abordare şi riscurilor identificate. Orice modificare a abordărilor planificate ar trebui să fie înregistrată în mod clar.

B9

2. Revizuiţi ş înnoiţi, dacă este necesar, tabelul cu părţile afiliate, în scopul de a completa o prezentare exactă. ISA 550.

1

3. Obţineţi sau pregătiţi un tabel al tranzacţiilor cu părţile afiliate. ISA 550.

1

4. Atunci când am efectuat procedurile de audit, pe parcursul auditului, examinările noastre au privit:

(I) operaţiunile anormale sau ilogice;(II) tranzacţiile în care substanţa diferă de formă;(III) tranzacţiile procesate / aprobate neobişnuit; şi(IV) tranzacţiile din apropierea sfârşitului

exerciţiului financiar au oferit orice probe care ar putea să indice faptul că programele de la punctul 2 de mai sus sunt incomplete? ISA 550

1

113

Page 121: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Perioada contabilă R - Rl/2

5. Investigaţi dacă există vreo dovadă de tranzacţii de „cosmeti- zare a rezultatelor" în apropiere de sfârşitul exerciţiului financiar. Urmăriţi orice astfel de tranzacţii şi asiguraţi-vă că orice asociere legată de părţile afiliate este prezentată.

1

6. Asiguraţi-vă că nici una dintre probele de audit obţinute prin alte proceduri de audit nu este în nici un mod incompatibilă cu întocmirea situaţiei cu părţile afiliate. în caz contrar, furnizaţi detalii. ISA 550 '

1 *

7. Sunt probele obţinute din revizuirea proceselor verbale/minutelor, documentelor statutare, bancare şi confirmările de îm-prumut, teste de tranzacţii, etc. în conformitate cu tabelul cu părţile afiliate? ISA 550

1

8. Este tabelul cu părţi afiliate în concordanţă cu cunoştinţele noastre despre client şi despre management? Luaţi în considerare:

(i) Cunoştinţele noastre generale;(ii) Registrul acţionarilor şi capitalului

social;(iii) Declaraţiile fiscale;(iv) Orice declaraţii către reglementatori;(v) Corespondenţa / facturile cu avocaţii;(vi) Schemele de pensii; şi(vii) Fondurile pentru angajaţi. ISA 550

1

Părţi Afiliate Obiective realizate

Program

Iniţiale/

Data

9. Discutaţi toate aspectele cu conducerea şi întrebaţi dacă există alte părţi afiliate sau tranzacţii care necesită includerea. ISA 550

1

10.

Confirmaţi că toate informaţiile înregistrate în contabilitate sunt corecte. Testaţi după caz. ISA 550

1

11.

Pe baza evaluării riscurilor şi probelor obţinute la punctele 1-6 de mai sus, asiguraţi-vă că nu sunt necesare alte proceduri suplimentare de fond pentru a concluziona că situaţia cu părţile afiliate este completă.în caz contrar, planificaţi proceduri suplimentare sau ataşaţi situaţii suplimentare.

1

12.

pbţineţi o declaraţie scrisă din partea conducerii cu privire la

(i) caracterul complet al informaţiilor furnizate cu privire la identificarea părţilor afiliate; şi

(ii) gradul de adecvare al prezentării părţilor afiliate în situaţiile financiare.

13.

Obţineţi probe adecvate şi suficiente că informaţiile prezentate în situaţiile financiare referitoare la controlul entităţii sunt declarate în mod corespunzător.

-t! 14.

Efectuaţi teste suplimentare/zone de testare pentru a vă asigura de îndeplinirea procedurilor planificate şi a obiectivelor de audit.

*

114

Page 122: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Perioada contabilă Ret A5/5I Nume| client

115

Page 123: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Perioada contabilă Ref Tl/1

Nume client

CONFORMITATEA CU LEGILE SI REGLEMENTĂRILE

OBIECTIVUL AUDITULUI

1. Asigurarea că situaţiile de neconformitate cu legile şi reglementările care ar putea avea un efect semnificativ asupra situaţiilor financiare sunt identificate şi evaluate corect.

NB: Secţiunea de finalizare abordează probele de audit care confirmă respectarea de către client a legilor şi reglementărilor care se referă direct la pregătirea, includerea sau prezentarea de elemente specifice în situaţiile financiare.

CONCLUZII

Exceptând aspectele menţionate pentru persoana însărcinată cu revizuirea, în opinia mea, a fost obţinută o asigurare suficientă de audit pentru a ne permite să concluzionăm că situaţiile financiare nu sunt denaturate semnificativ în ceea ce priveşte nerespectarea legilor şi regulamentelor.

Semnat....................................... Data......................

Revizuit................... ................ Data......................Nume client Perioada

contabilăRef T1/2

CONFORMITATEA CU LEGILE Şl REGLEMENTĂRILEProgram de audit Obiectiv

e realizate

Program

Iniţiale

1. Revizuiţi Planificarea Auditului, Rezumatul Evaluării Riscurilor şi Planul de Eşantionare pentru această secţiune. Asiguraţi-vă că următoarele teste sunt adaptate cerinţelor de abordare şi riscurilor identificate. Orice modificare a abordărilor planificate ar trebui să fie înregistrată în mod clar. ISA 250

B9

2. Revizuiţi lista legilor şi reglementărilor aplicabile relevante pentru client şi actualizaţi-o după caz. ISA 250

1

3. Asiguraţi-vă că lista legilor şi reglementărilor aplicabile este înregistrată corect şi că se referă la legi şi reglementări care sunt „semnificative" ISA 250

117

Page 124: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

4. Revizuiţi discuţiile cu conducerea cu privire la faptul dacă au existat încălcări ale legilor şi reglementărilor identificate mai sus ISA 501

1

5. Solicitaţi copii după orice scrisori sau rapoarte din partea autorităţilor de reglementare, inclusiv cele care decurg din controale la sediul clienţilor (ISA 250), de exemplu:(i) de sănătate şi protecţia muncii;(ii) de protecţia a mediului;(iii) de pompieri;(iv) de autorităţi care acordă autorizări; sau(v) altele: specifice (acestea vor varia în funcţie de industria în care

clientul îşi desfăşoară activitatea).

6. Verificaţi facturile de consultanţă legală pentru a identifica orice consul-tanţă juridică primită în cursul exerciţiului, referitoare la nerespectarea reglementărilor legale pe perioada exerciţiului financiar. ISA250.

7. In cazul în care s-a produs vreo încălcare a legilor, luaţi în considerare:(i) avertizarea de îndată a conducerii şi(ii) impactul asupra situaţiilor financiare.

8. Aduceţi în atenţia auditorului toate încălcările legilor.

9. Luaţi în considerare obligaţiile de raportare impuse auditorilor prin lege şi dacă a existat vreo încălcare a legii şi reglementărilor, care trebuie să fie raportată la autoritătile de reglementare, ca o consecinţă. ISA 250

10.

Luaţi în considerare dacă avem motive de suspiciune de spălare de bani şi necesitatea de a raporta, în conformitate cu procedurile interne împotriva spălării banilor aşa cum rezultă din Legea nr. 656/2002. în acest context, să se ţină cont de riscul de omisiune al infracţiunii. ISA 250

11.

In cazul în care impactul unei încălcări identificate de lege sau regle-mentare este considerat semnificativ pentru situaţiile financiare, problema poate fi prezentată sub formă de notă sau poate fi prevăzută în mod excepţional în situaţiile financiare. ISA 250

Nume

client

Conformitatea cu legile şi reglementările (Continuare) Obiective Program Iniţiale

realizate

I 12-

Luaţi în considerare includerea confirmării cu privire la orice încălcare a legilor şi reglementărilor sau lipsa de astfel de încălcări în Scrisoarea de reprezentare. ISA 250

13.

Când nu pot fi obţinute informaţii adecvate cu privire la suspiciunea de neconformitate cu legile şi regulamentele, auditorul trebuie să ia în considerare efectul lipsei de probe adecvate în raportul său. ISA 250

| 14.

Luaţi în considerare implicaţiile suspiciunii de neconform itate cu legile şi reglementările pentru evaluarea riscurilor de audit şi pentru Scrisoarea de Reprezentare. ISA 250

15.

Luaţi în considerare dacă legislaţia locală relevantă de protecţie a datelor a fost respectată în ceea ce priveşte „operatorii de date" şi „procesoarele de date".

16.

Efectuaţi teste suplimentare/zone de testare pentru a vă asigura de îndeplinirea procedurilor planificate şi a obiectivelor de audit.

118

Page 125: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Perioada contabilă Ref Ti/3

I

119

Page 126: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Perioada contabilă Ret A5/5I Nume| client

BALANŢA DE VERIFICARE

General

1. Revizuiţi Planificarea Auditului, Rezumatule Evaluării Riscurilor şi Planul de Eşantionare pentru această secţiune. Asiguraţi-vă că următoarele teste sunt adaptate cerinţelor de abordare şi riscurilor identificate. Orice modificare a abordărilor planificate ar trebui să fie înregistrată în mod clar.

B9

2. In ceea ce priveşte atât angajamentele iniţiale cât şi cele în curs de desfăşurare, investigaţi soldurile iniţiale ale conturilor finale ale exerciţiului financiar anterior şi asiguraţi-vă că jurnalele finaleau fost înregistrate corect. ISA 510 »

3. Verificaţi balanţa de verificare a clientului în comparaţie cu Registrul Jurnal şi transferul datelor în balanţa de verificare.

4. Verificaţi balanţa de verificare a conturilor şi revizuiţi orice jurnale de verificare ulterioare balanţei, asigurându-vă că acestea au fost prezentate corect în conturile finale şi incluse în programele principale.

5.

I

Verificaţi un eşantion al conturilor din registrul jurnal pentru acurateţe aritmetică. Asiguraţi-vă că testele acoperă întreaga perioadă contabilă.

6. Revizuiţi conturile din registrul jurnal şi investigaţi orice intrări semnificative şi neobişnuite, obţinând documente justificative. Ur- "mătoarele conturi ar trebui să fie verificate şi ar trebui solicitate explicaţii pentru intrările din alte surse decât cele indicate mai jos:

(i) numerar/ bancă - altele decât cele din extrasul de cont şi registrul de casă;

(ii) creditori - altele decât cele din registrul zilnic de achiziţii şi registrul de plăţi în numerar;

(iii) achiziţii şi cheltuieli - altele decât cele din registrul zilnic de achiziţii şi registrul de casă;

(iv) salarii - altele decât cele din înregistrările salariilor şi registrul de plăţi în numerar; şi

(v) debitori şi vânzări - altele decât cele din registrul zilnic de vânzări şi registrul de încasări în numerar.

7. Luaţi în considerare dacă societatea şi-a menţinut sau a prevăzut o permanenţă a înregistrărilor contabile corespunzătoare, referindu-vă la:

(i) oportunitatea şi acurateţea înregistrării;(ii) nivelul şi natura activităţilor (adică

tranzacţiile sunt înregistrate şi analizate suficient de detaliat?);

(iii) calea de audit adecvată;(iv) orice probleme întâlnite în timpul

perioadei; şi(v) numărul de ajustări de audit necesare.

121

Page 127: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Finalizare8. Confruntaţi conturile cu tabelele principale.

9. Asiguraţi-vă că toate erorile şi problemele restante sunt înregistrate în secţiunea de revizuire şi că orice aspecte care apar şi care au o incidenţă asupra auditului exerciţiului financiar viitor, sunt incluse la punctele de urmat pentru anul viitor.

<

10.

Efectuaţi teste suplimentare/zone de testare pentru a vă asigura de îndeplinirea procedurilor planificate şi a obiectivelor de audit.

Glosar de termeni

Auditor - Termenul „auditor" este folosit pentru a face referire la persoana sau persoanele care efectuează auditul, de obicei partenerul de misiune sau alţi membri ai echipei misiunii, sau, în funcţie de situaţie, firma. Acolo unde un ISA intenţionează în mod expres ca o dispoziţie sau responsabilitate să fie îndeplinită de către partenerul de misiune sau alţi membri ai echipei misiunii, termenul „partenerul de misiune" va fi folosit în defavoarea celui de „auditor". „Partenerul de misiune" şi „firma" trebuie citiţi în sensul în care se referă la echivalentele lor din sectorul public acolo unde este relevant.Conducere - Persoana(ele) cu responsabilităţi executive pentru conducerea operaţiunilor entităţii. Pentru anumite entităţi din anumite jurisdicţii, conducerea include unele sau toate persoanele însărcinate cu guvernanţa, ca de exemplu, membrii executivi ai unui consiliu de guvernanţa sau un proprietar-manager.Control intern - Procesul conceput, implementat şi menţinut de către persoanele însărcinate cu guvernanţa, conducere şi alte categorii de personal cu scopul de a furniza o asigurare rezonabilă privind îndeplinirea obiectivelor unei entităţi cu privire la credibilitatea raportării financiare, eficienţa şi eficacitatea operaţiunilor şi conformitatea cu* legile şi reglementările aplicabile. Termenul de „controale" face referire la orice aspecte ale uneia sau mai multor componente ale controlului intern.Date comparative - Datele comparative din situaţiile financiare pot prezenta valori (cum ar fi poziţia financiară, rezultatul din exploatare, fluxurile de numerar) şi informaţiile publicate ale unei entităţi pentru mai mult de o perioadă, în funcţie de cadrul de raportare. Cadrele de raportare şi metodele de prezentare sunt următoarele:(a) cifre corespondente acolo unde valorile şi alte informaţii publicate pentru

perioadele precedente sunt incluse ca parte a situaţiilor financiare curente şi sunt menite să fie citite în relaţie cu valorile şi alte informaţii publicate care au legătură cu perioada curentă (cunoscute şi ca „cifre ale perioadei curente"). Aceste cifre corespondente nu sunt prezentate ca situaţii financiare complete care pot fi prezentate de sine stătător, dar fac parte integrantă di» situaţiile financiare ale perioadei curente, menite să fie citite doar în relaţie cu cifrele perioadei curente;

(b) (b) situaţii financiare comparative unde sumele şi alte informaţii publicate pentru perioada precedentă sunt incluse pentru comparaţii cu situaţiile financiare ale perioadei curente, dar nu fac parte din situaţiile financiare ale perioadei curente.

Documentaţia de audit - înregistrarea procedurilor de audit efectuate, a probelor de audit relevante, precum şi a concluziilor la care a ajuns auditorul (se utilizează uneori şi termenii „documente de lucru" sau „foi de lucru").Echipa misiunii - Toţi partenerii şi personalul care efectuează misiunea, şi orice persoane contractate de firmă sau de o firmă din cadrul unei reţele care efectuează proceduri de audit aferente misiunii. Aceasta exclude un expert

* extern al auditorului contractat de firmă sau de o firmă din cadrul unei reţele.Eroare - O greşeală neintenţionată în situaţiile financiare, inclusiv omiterea unei valori sau neprezentarea acesteia.Firmă - Un practician individual, parteneriat, corporaţie sau altă entitate a profesioniştilor contabili.

122

Page 128: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Firmă din cadrul unei reţele - O firmă sau o entitate care aparţine unei reţele.Grad de adecvare (al probelor de audit) - Măsura calităţii probelor de audit; respectiv relevanţa şi credibilitatea lor în oferirea unui suport pentru concluziile pe care se bazează opinia auditorului.Partener - Orice persoană cu autoritatea de a angaja firma cu privire la efectuarea unei misiuni de servicii profesionale.Partener de misiune - Partenerul sau o altă persoană din cadrul firmei care este responsabilă de misiune şi de realizarea acesteia, precum şi de raportul care este emis în numele firmei, şi care, în cazul în care este solicitat, deţine autoritatea necesară din partea unui organism profesional, legal sau de reglementare.Persoana însărcinată cu revizuirea - Un partener, o altă persoană din cadrul firmei, o persoana externă cu o calificare adecvată sau o echipa formată din astfel de persoane care deţin autoritatea şi experienţa adecvată şi suficientă pentru a evalua în mod obiectiv, înainte de emiterea raportului, raţionamentele semnificative ale echipei misiunii şi concluziile formulate în raport.Persoane însărcinate cu guvernanţa - Persoana(ele) sau organizaţia(iile) (de exemplu, un administrator) ce au responsabilitatea de a supraveghea strategia entităţii şi obligaţiile legate de răspunderea entităţii! Aceasta include supravegherea procesului de raportare financiară. Pentru unele entităţi din cadrul anumitor jurisdicţii, în rândul persoanelor însărcinate cu guvernanţa pot fi incluşi membri ai personalului de conducere, de exemplu, membri executivi ai unui consiliu de guvernanţă al unei entităţi din sectorul public sau privat, sau un proprietar-manager.Probe de audit - Informaţiile utilizate de auditor pentru emiterea de concluzii pe care se bazează opinia auditorului.Probele de audit includ atât informaţiile cuprinse în înregistrările contabile pe care se bazează situaţiile financiare, cât şi alte informaţii.Reţea - O structură mai mare:(a) Care are drept obiectiv cooperarea; şi(b) Care are drept obiectiv clar participarea comună la profit sau la costuri sau împarte în comun proprietatea,

controlul sau conducerea, sau are politici şi proceduri comune de control al calităţii, o strategie de afaceri co-mună, sau utilizează un nume de marcă comun, sau împarte o parte semnificativă din resursele profesionale.

Revizuirea controlului calităţii misiunii - Un proces instituit pentru a furniza o evaluare obiectivă, la sau înainte de data raportului auditorului, a raţionamentelor semnificative efectuate de echipa misiunii şi a concluziilor la care aceasta a ajuns în formularea raportului auditorului. Procesul de revizuire a controlului calităţii misiunii se referă doar la auditurile situaţiilor financiare ale companiilor cotate, şi ia alte misiuni de audit, dacă există, pentru care firma a stabilit că este necesară o revizuire a controlului calităţii misiunii.

Revizuirea la rece a dosarului - O evaluare a unui dosar de audit după ce raportul de audit a fost emis. Obiectivul acestei revizuiri este acela de a identifica orice aspecte privind nerespectări care ar putea de asemenea să fie re -flectate în alte dosare de audit. Deficienţele observate ar trebui să fie abordate imediat şi aduse în atenţia personalului. Revizuirile la rece se concentrează pe întinderea documentaţiei găsite în dosarul de audit, gradul de adecvare a raportului de audit emis şi prezentarea cerinţelor situaţiilor financiare, printre altele. Revizuirile ia rece ar trebui, de asemenea, să fie efectuate ca parte a Revizuirii anuale în scopuri de conformare. O revizuire la rece a unui dosar include:

• Revizuirea unui dosar selectat de auditor pentru a identifica metode de îmbunătăţire pentru misiunile de audit încheiate.

• Revizuirea situaţiilor financiare pentru a asigura respectarea IFRS.• Implicarea auditorului prin exprimarea opiniilor sale cu privire la aspectele ridicate.• O prezentare a descoperirilor la sfârşitul revizuirii.• Un raport care să recomande paşii stabiliţi pentru îmbunătăţire.• Manuale sugerate, liste de verificare şi programe de audit adecvate care ar putea fi introduse la cabinet

(cu un cost suplimentar dacă implementarea acestor instrumente este împovărătoare).

Revizuirea la cald a dosarului - Obiectivul unei revizuiri la cald a unui dosar este acela de a asigura faptul că raportul de audit ce urmează a fi emis este adecvat în circumstanţele date. ISQC cere ca auditorul să aibă politici care să stabilească criteriile care se vor lua în considerare atunci când se determină care misiuni de audit necesită o asemenea revizuire în plus faţă de cele pentru entităţile de interes public. Criteriile ar include în mod normal mărimea relativă a onorariului, interesul public, natura misiunii şi circumstanţe neobişnuite sau riscuri. Procesul de revizuire trebuie să fie documentat şi nu reduce responsabilităţile auditorului. Raportul de audit nu poate fi emis acolo unde rămân diferenţe de opinie nerezolvate între auditor şi persoana însărcinată cu revizuirea privind controlul calităţii misiunii. O revizuire la cald a dosarului include:

• O evaluare independentă a opiniei de audit exprimate de auditor cu privire la clienţii cu risc mare.• Revizuirea unui dosar selectat de către auditor.• Implicarea auditorului prin exprimarea opiniilor sale cu privire la problemele ridicate.• Un raport care să recomande aspectele cheie pe care să le adreseze înainte ca raportul de audit să fie

emis.• Manuale sugerate, liste de verificare şi programe de audit adecvate care ar putea să fie introduse la

cabinet (cu un cost suplimentar dacă implementarea acestor instrumente este împovărătoare).

Riscul de audit - Riscul ca auditorul să exprime o opinie neadecvată de audit atunci când situaţiile financiare sunt denaturate semnificativ.

Scepticismul profesional - O atitudine care include o gândire rezervată, fiind atent la condiţii care ar putea indica o posibilă denaturare datorată fraudei sau erorii şi o evaluare critică a probelor de audit.

Page 129: Ghid Privind Auditul Calitatii, Irecson 2010, CAFR

Scrisoare de misiune - O scrisoare de misiune documentează şi confirmă acceptarea de către auditor a numirii sale, obiectivul şi aria de aplicabilitate a auditului, limitele responsabilităţilor auditorului faţă de client, precum şi forma oricăror rapoarte.

Situaţii financiare - O reprezentare structurată a informaţiilor financiare istorice, inclusiv notele legate de acestea, care intenţionează să comunice resursele sau obligaţiile economice ale unei entităţi la un anumit moment în timp sau schimbări ale acestora, pe o perioadă de timp în conformitate cu dispoziţiile cadrului general de raportare financiară. Notele explicative conţin în mod obişnuit un sumar al politicilor contabile semnificative şi alte informaţii explicative. Termenul „situaţii financiare" se referă în mod obişnuit la un set complet de situaţii financiare aşa cum se stabileşte prin cerinţele cadrului general de raportare financiară aplicabil, dar se pot referi şi la o singură situaţie financiară.

Test - Aplicarea procedurilor asupra unor elemente sau asupra tuturor elementelor unei populaţii.

Teste ale controalelor - O procedură de audit proiectată pentru a evalua eficacitatea operaţională a controalelor de a preveni, detecta şi corecta denaturări semnificative la nivelul afirmaţiilor.

Teste de parcurgere - Teste care implică urmărirea câtorva tranzacţii pe parcursul sistemului de raportare financiară.

124