Ghid Eficienإ£ؤƒ 1.3 Web view CONTROL إ‍I AUDIT, TRATAMENTUL NEREGULILOR إ‍I RECUPERAREA...

download Ghid Eficienإ£ؤƒ 1.3 Web view CONTROL إ‍I AUDIT, TRATAMENTUL NEREGULILOR إ‍I RECUPERAREA CREANإ¢ELOR

of 119

 • date post

  04-Mar-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ghid Eficienإ£ؤƒ 1.3 Web view CONTROL إ‍I AUDIT, TRATAMENTUL NEREGULILOR إ‍I RECUPERAREA...

Ghid Eficienţă 1.3

ANEXA

G H I D U L S O L I C I T A N T U L U I

Programul Operaţional Sectorial

„Creşterea Competitivităţii Economice” (pos cce)

2007-2013

Axa Prioritară (ap) 4 - Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice

Domeniul major de intervenţie 1 (dmi 1) - Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)

Operaţiunea a - Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice

martie 2012

C U P R I N S

2INTRODUCERE

2ABREVIERI

2SECŢIUNEA A. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND FONDURILE STRUCTURALE AXA PRIORITARĂ 4 - CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ŞI A SECURITĂŢII FURNIZĂRII, ÎN CONTEXTUL COMBATERII SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

2SECŢIUNEA B. INFORMAŢII PRIVIND OPERAŢIUNEA 4.1.a) „SPRIJINIREA INVESTIŢIILOR ÎN INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE PENTRU ÎNTREPRINDERI DIN INDUSTRIE, CARE SĂ CONDUCĂ LA ECONOMII DE ENERGIE, ÎN SCOPUL ÎMBUNĂTĂŢIRII EFICIENŢEI ENERGETICE”

2CAPITOLUL I. INFORMAŢII GENERALE SPECIFICE OPERAŢIUNII 4.1.a)

2Capitolul II. SOLICITANŢI ELIGIBILI

2CAPITOLUL III. PROIECTE ELIGIBILE

2CAPITOLUL IV. CHELTUIELI ELIGIBILE

2CAPITOLUL V. COFINANŢAREA DIN FONDURI PUBLICE

2CAPITOLUL VI. CEREREA DE PROPUNERI DE PROIECTE

2CAPITOLUL VII. CEREREA DE FINANŢARE

2VII.1. COMPLETAREA DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE

2VII.2. TRANSMITEREA DE CĂTRE SOLICITANT A DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE

2CAPITOLUL VIII. EVALUAREA ŞI SELECŢIA PROIECTELOR

2VIII.1. VERIFICAREA ÎNDEPLINIRII CRITERIILOR DE CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ ŞI DE ELIGIBILITATE

2VIII.2. EVALUAREA TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ A PROIECTULUI

2VIII.3. COMITETUL DE SELECŢIE

2VIII.4. CONTESTAŢII

2CAPITOLUL IX. CONTRACTUL DE FINANŢARE

2IX.1. CONDIŢII DE ÎNCHEIERE A CONTRACTULUI DE FINANŢARE

2IX.2.OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

2IX.3. RAMBURSAREA CHELTUIELILOR

2IX.4. MONITORIZAREA PROIECTELOR SELECTATE ŞI RAPORTAREA

2IX.5. CONTROL ŞI AUDIT, TRATAMENTUL NEREGULILOR ŞI RECUPERAREA CREANŢELOR BUGETARE

2SECŢIUNEA C. ANEXE

2Anexa 1. SECTOARE ELIGIBILE - Coduri CAEN

2Anexa 2. OPIS al Dosarului Cererii de Finanţare

2Anexa 3. Cererea de finanţare

2Anexa 3A. Declaraţie de eligibilitate

2Anexa 3B. Declaraţie de angajament

2Anexa 3C. Model de Curriculum Vitae

2Anexa 3D. Conţinutul-cadru al Studiului de Fezabilitate

2Anexa 3E. Autoevaluarea în raport cu criteriile de mediu

2Anexa 3F. Declaraţie privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat

2Anexa 3G. Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii

2Anexa 3H. Instrucţiuni privind elaborarea graficului de execuţie al proiectului

2Anexa 3I. Instrucţiuni privind elaborarea graficului de plăţi al proiectului

2Anexa 3J. Instrucţiuni privind Analiza Cost-Beneficiu

2Anexa 3K. Scrisoarea de confort (angajantă)

2Anexa 4. Lista de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii beneficiarului şi a proiectului

2Anexa 5. Grila de evaluare tehnică şi financiară

2Anexa 6. Lista documentelor solicitate la contractare

2Anexa 7. Glosar de termeni

2Anexa 8. Legislaţie aplicabilă

INTRODUCERE

Prezentul Ghid include informaţii referitoare la condiţiile de finanţare şi prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea şi depunerea cererilor de finanţare, descrie modalitatea de selecţie, aprobare a acestora şi reglementarea unor aspecte privind implementarea proiectelor în cadrul operaţiunii A privind “Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice” din cadrul Axei Prioritare (AP) 4 - Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice din cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”.

Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanţare (CRF) să vă asiguraţi că aţi citit toate informaţiile prezentate în acest Ghid (inclusiv notele de subsol) şi că aţi înţeles toate aspectele legate de modalitatea de cofinanţare a proiectelor de investiţii în cadrul operaţiunii de mai sus.

Precizăm că acest document nu exonerează solicitanţii de respectarea legislaţiei naţionale şi a legislaţiei Uniunii Europene.

Informaţii suplimentare privind lansarea cererii de propuneri de proiecte sunt disponibile pe web site-ul Organismului Intermediar pentru Energie http://oie.minind.ro sau la

Tel: 0314132738, fax: 0314132719,

e-mail: asistenta-oie@minind.ro

Alte informaţii despre fonduri structurale puteţi găsi accesând:

· web site-ul Ministerului Afacerilor Europene http://www.dae.gov.ro/;

· web site-ul Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale din cadrul Ministerului Afacerilor Europene

http://www.fonduri-ue.ro/;

– web site-ul Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” – http://amposcce.minind.ro/

ABREVIERI

AA

Autoritatea de Audit

ACB

Analiza cost-beneficiu

ACP

Autoritatea de Certificare şi Plată

AGA

Adunarea generală a acţionarilor

AM

Autoritatea de Management

AM POS CCE

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

ANRE

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei

ANRMAP

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

AP 4

Axa Prioritară 4 „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

ARCE

Agenţia Românǎ pentru Conservarea Energiei

BAU

Business as usual

BRML

Biroul Român de Metrologie Legală

CA

Consiliul de administraţie

CAEN

Clasificarea activitǎţilor din economia naţionalǎ

CE

Comisia Europeană

CF

Contract de finanţare

CRF

Cerere de finanţare

CM

Comitet de Monitorizare

CPT

Consum propriu tehnologic

CR

Cerere de rambursare

CTE

Comitet tehnico-economic

DLAF

Departamentul pentru Lupta Antifraudă

DMI

Domeniu Major de Intervenţie

FEDR

Fondul European de Dezvoltare Regională

FS

Fonduri Structurale

HG

Hotǎrârea Guvernului

JO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L

Lege

MAEur

Ministerul Afacerilor Europene

ME

Ministerul Economiei

MECMA

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

MEF

Ministerul Economiei şi Finanţelor

MFP

Ministerul Finanţelor Publice

MO

Monitorul Oficial

OIE

Organismul Intermediar pentru Energie

OLAF

Oficiul European de Luptă Anti-Fraudă

OME

Ordin al ministrului economiei

OMEF

Ordin al ministrului economiei şi finanţelor

OMECMA

Ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri

OMFP

Ordin al ministrului finanţelor publice

OG

Ordonanţa Guvernului

OUG

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului

PPP

Parteneriat Public Privat

PND

Planul Naţional de Dezvoltare

POS CCE

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

RIRF

RP

Raportul de progres

SEN

Sistemul electroenergetic naţional

SF

Studiu de fezabilitate

SMIS

Single Management Information System - Sistem Unic de Management al Informaţiei

TVA

Taxa pe valoarea adăugată

UCVAP

Unitatea pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice

VAN

Valoarea actualizată netă

VENA

Valoarea economică netǎ actualizatǎ

VFNA

Valoarea financiară netǎ actualizatǎ

UE

Uniunea Europeană

UP

Unitatea de Plată

SECŢIUNEA A. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND FONDURILE STRUCTURALE AXA PRIORITARĂ 4 - CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ŞI A SECURITĂŢII FURNIZĂRII, ÎN CONTEXTUL COMBATERII SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE) a fost aprobat în data de 12 iulie 2007 de către Comisia Europeană. În cadrul acestui program pot fi cofinanţate din fonduri publice (FEDR şi buget de stat) proiecte de investiţii din sectorul/domeniul energetic pe perioada 2007-2013. Programul menţionat poate fi consultat pe site-ul: http://oie.minind.ro.

Prin POS CCE, se pot cofinanţa