Ghid de Observare a Locului de Munca

of 2 /2
GHID DE OBSERVARE A LOCTILT DE MTINCA I. IDENTIFICAREA SI DEFINIRBA POSTULUI DE MUNCA - Denumirea postului : - Compania/ Organizalia : - Departamentul de care aparline postul de muncd '. - Postul de muncd imediat superior : - Postul de muncl imediat inferior : - Descrierea pe scurt a postului de muncd (amplasare, ce se face in postul respectiv, ce se vinde etc.) -Interfalacu alte posturi, prin ce sau cine o face? il. ACTIVIT.4,TI, SARCINI $I OPERATII SPECIFICE POSTULUI D efi nitia sarcini i utilizate P L RI F C FC D Miiloace Legendi : P:sarcina trasatb din timp qi continuu; L=liberi (la discrefia operatorului pentru execu{ie); Rl=esponsabilitate qi inifiativa luatd; F:{iecven{a gi periodicitatea sarcinii; C=sarcind controlatd; FC=frecvenfa contoolului; D:durata sarcinii in minute. ilI. CONSECINTE - Rezultatul concret al activitdfi postului. Ce devine munca prestati ? - Consecinlele eventualelor erori in ce priveqte produsul sau serviciul ? - Consecinlele erorilor legate de delindtorul postului de munc6 ? Riscuri de sanclionare ? IV. ACCESUL LA POSTUL DE MUNCA (modatitd{i de angajare) - Maniera obiqnuitd de angajare ?n postul de munci respectiv - Maniera obignuitd de formare profesionalf, sau de calificare - Formarea profesionald gi calificarea titularului prezent V. METODB DE VTUNCA - Existd tot ceea ce ii trebuie unui post de muncd (instrucfiuni, reguli de operare, prescriplii etc.)? - Cum sunt prezentate modelele de muncd (scris, oral, odatd pentru totdeauna etc.)? - Cu ce grad de precizie sunt prezentate metodele de muncd? - Ce marjd de iniliativd ii este ldsati titularului postului VI, CONTROLUL. - Cine conlroleazd? - Cand ? - Unde? - Cum? - Cu ce drepturi de sancfionare ?

Embed Size (px)

Transcript of Ghid de Observare a Locului de Munca

Page 1: Ghid de Observare a Locului de Munca

GHID DE OBSERVARE A LOCTILT DE MTINCA

I. IDENTIFICAREA SI DEFINIRBA POSTULUI DE MUNCA- Denumirea postului :

- Compania/ Organizalia :

- Departamentul de care aparline postul de muncd '.

- Postul de muncd imediat superior :

- Postul de muncl imediat inferior :

- Descrierea pe scurt a postului de muncd (amplasare, ce se face in postul respectiv, ce se vinde etc.)

-Interfalacu alte posturi, prin ce sau cine o face?

il. ACTIVIT.4,TI, SARCINI $I OPERATII SPECIFICE POSTULUI

D efi nitia sarcini i utilizate P L RI F C FC D Miiloace

Legendi : P:sarcina trasatb din timp qi continuu; L=liberi (la discrefia operatorului pentru execu{ie); Rl=esponsabilitate qi

inifiativa luatd; F:{iecven{a gi periodicitatea sarcinii; C=sarcind controlatd; FC=frecvenfa contoolului; D:durata sarcinii in minute.

ilI. CONSECINTE- Rezultatul concret al activitdfi postului. Ce devine munca prestati ?

- Consecinlele eventualelor erori in ce priveqte produsul sau serviciul ?

- Consecinlele erorilor legate de delindtorul postului de munc6 ? Riscuri de sanclionare ?

IV. ACCESUL LA POSTUL DE MUNCA (modatitd{i de angajare)- Maniera obiqnuitd de angajare ?n postul de munci respectiv

- Maniera obignuitd de formare profesionalf, sau de calificare- Formarea profesionald gi calificarea titularului prezent

V. METODB DE VTUNCA- Existd tot ceea ce ii trebuie unui post de muncd (instrucfiuni, reguli de operare, prescriplii etc.)?

- Cum sunt prezentate modelele de muncd (scris, oral, odatd pentru totdeauna etc.)?

- Cu ce grad de precizie sunt prezentate metodele de muncd?

- Ce marjd de iniliativd ii este ldsati titularului postului

VI, CONTROLUL.- Cine conlroleazd?- Cand ?- Unde?- Cum?- Cu ce drepturi de sancfionare ?

Page 2: Ghid de Observare a Locului de Munca

vII. CONDITIILEFIZICE $I FIZIOLOGICE DE ML'NCA.- Particularitdlile locului de muncd (schimburi)- Orarul de muncd- Factorii frzici ai muncii (zgomot, iluminat, umiditate, vibralii, praf, alli factori)- Riscuri vizavi de condifiile fizice de muncd- Factori fiziologici implicafi in munca preslatd:

Ritmul de muncd (solicitarea) Pozilii posturale Oboseala Efort Alti factorifiziologici

V[I. CONDITIILE PSIHOSOCIALE ALE MUNCII- Relalii interpersonale funclionale- Existenla sau nu a unui grup (echipd de muncd)- Condiliile psihologice de muncd (in ce constau)

Stilul de conducere al gefilorGradui de suple{e al instruc}iunilor si orarelorRelalile cu alte echipeRelaliile cu superioriiRelaliile cu colegiiRelaliile cu subordonalii

- Conditiile sociale ale muncii:Cum este privit de allii postul respectiv de muncdStatutul postului de muncS (ierarhia in organizafie)Avantajele postului de muncdSalarizareaPosibilitdli de promovare

- Tipul responsabilitdlilor titularului postuluiin raport cu instrumente qi maqini?n raport cu produsele munciiin raport cu securitatea munciiin raport cu allii