Ghid Ambalaje PRIMARE Web

of 7 /7
AMBALAJE PRIMARE

Embed Size (px)

description

Ghid Ambalaje PRIMARE

Transcript of Ghid Ambalaje PRIMARE Web

Page 1: Ghid Ambalaje PRIMARE Web

AMBALAJE

P R I M A R E

Page 2: Ghid Ambalaje PRIMARE Web

Ambalaje primare

3

Ambalajul primar, a[a cum este el definit în legisla]ia în vigoare,

este ambalajul de vânzare - ambalajul conceput [i realizat pentru a

îndeplini func]ia de unitate de vânzare.

Ambalajul de vânzare este ambalajul care înso]e[te produsul la

utilizatorul final sau consumator.

(Exemple: cutia de bomboane, flaconul de [ampon, cutia de bere,

cutia care ambaleaz` un telefon mobil etc.)

Ambalaj primar poate fi orice obiect, indiferent de materialul din

care este confec]ionat ori de natura acestuia, fiind proiectat pentru

a con]ine, a sus]ine sau a p`stra produsul pe toat` durata de via]`

a acestuia. Nu sunt considerate ambalaje primare obiectele care fac

parte integrant` din produs necesare pentru a con]ine, sus]ine sau a

p`stra produsul, dac` toate

elementele sale sunt destinate a fi

utilizate, consumate sau eliminate

împreun` cu produsul.

(Exemple: plicul de ceai, membrana

de la mezeluri)

Sunt considerate ca parte a

ambalajului elementele ag`]ate

direct de produs sau ata[ate

produsului.

EXEMPLE: etichetele ag`]ate direct

de produs sau ata[ate acestuia;

peria de mascara care este parte a

dispozitivului de închidere, etichetele

adezive, capsele metali ce,

man[oa nele din plastic, dispozitivele

de m`surare-dozare care formeaz`

dispozitivul de închidere pentru

detergent.

Ce esteambalajul primar

ECO-ROM Ambalaje

2

Ce este ambalajul primar?

Tipuri de material din care poate

fi alc`tuit ambalajul primar?

Obliga]iile operatorilor economici

responsabili pentru ambalajele

primare

Compozi]ia ambalajelor primare

Marcarea ambalajelor primare

Prevenire

Valorificarea [i reciclarea

ambalajelor primare

Raportarea ambalajului primar -

Exemple

Tipuri de ambalaje primare

Page 3: Ghid Ambalaje PRIMARE Web

ECO-ROM Ambalaje

4

Ambalaje primare

5

Tipuri de materialdin care poate fi alc`tuit ambalajul primar

Materialele din care pot fi alc`tuite ambalajele primare sunt:

sticl`

plastic (PET, HDPE, PP, PS, PVC)

hârtie-carton [i hârtie-carton pentru b`uturi

metal (aluminiu sau o]el)

lemn.

Exist` situa]ii când ambalajele primare sunt alc`tuite din materiale

diferite care nu pot fi separate manual.

Aceste ambalaje sunt ambalaje primare compozite.

Ambalajul compozit se încadreaz` [i se raporteaz` corespunz`tor la

materialul preponderent ca greutate.

PET HDPE PVC LDPE PP PS

20

6

ALTE

7-1954321

PAP

21

PAP PAP

22

C/PAP

84

FE

40

ALU

41

ALTE

42-49

Obliga]iile operatorilor economiciresponsabili pentru ambalajele primare

COMPOZI}IA AMBALAJELOR PRIMARE

Ambalajul primar trebuie s` respecte la introducerea pe pia]`cerin]e esen]iale specifice privind compozi]ia [i caracterul valorifica-bil sau dup` caz reutilizabil. Suma nivelurilor concentra]iilor deplumb, cadmiu, mercur [i crom hexavalent prezente în ambalaj sautoate componentele acestuia s` nu dep`[easc` 100 p`r]i/millionraportat la greutate. Sunt exceptate ambalajele reali zate numai din sticl` cristal cucon]inut de plumb. Ambalajele primare introduse pe pia]` trebuie s` respecte cerin]eleesen]iale prev`zute în legisla]ia în vigoare.

MARCAREA AMBALAJELOR PRIMARE

Utilizarea sistemului de marcare a ambalajelor este voluntar`, îns`în situa]ia în care operatorii economici produc`tori de ambalaje primare [i/sau de produse ambalate opteaz` pentru utilizarea acestuia, au obliga]ia utilizarii marcajelor prev`zute de legisla]ia în vigoare. Marcarea se aplic` direct pe ambalajul primar sau pe etichet` [i trebuie s` fie vizibil`, lizibil` [i durabil`, chiar [i în cazul în careambalajul este deschis.

Page 4: Ghid Ambalaje PRIMARE Web

ECO-ROM Ambalaje

6

Ambalaje primare

7

Valorificarea [i reciclarea

de[eurilor de ambalaje primare

Ambalajul primar devine de[eu de ambalaj atunci când nu mai

satisface cerin]ele [i scopul pentru care a fost proiectat [i fabricat

[i care r`mâne dup` ce a fost utilizat produsul ambalat.

De[eurile de ambalaje primare trebuie introduse într-un sistem

de valorificare [i reciclare a de[eurilor.

Obiectivele anuale de valorificare [i reciclare sunt cele prev`zute

de legisla]ia in vigoare.

Operatorii economici responsabili pentru ambalajele primare

introduse pe pia]` pot îndeplini obiectivele anuale de valorificare

[i reciclare fie individual, prin gestionarea de[eurilor de ambalaje

generate corespunz`toare propriilor ambalaje preluate/colectate de

pe pia]`, fie prin transfer de responsabilitate c`tre ECO-ROM

AMBALAJE.

Raportarea

ambalajului primar

Operatorii economici responsabili pentru ambalajele primare

pe care le introduc pe pia]`, trebuie s` identifice [i s` raporteze

toate ambalajele primare în functie de tipul de material [i dup`

caz, caracterul reutilizabil conform prevederilor Ordinului privind

procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje [i de[euri

de ambalaje.

Ambalajele primare trebuie s` se reg`seasc` identificate în mod

distinct, de aceea este important ca identificarea acestora s` fie

foarte precis`. Câteva din exemplele prezentate în acest ghid v`

ofer` posibilitatea s` încadra]i corect ambalajele primare în acest`

categorie.

PREVENIRE

Operatorii economici care introduc pe pia]` ambalaje primare auobliga]ia prevenirii gener`rii de[eurilor [i a efectelor nocive aleacestora.

Prevenirea presupune:Limitarea la minim a volumului [i greut`]ii unui ambalaj cu respectarea nivelului cerut pentru siguran]a, igiena [iaccepta bilitate atât pentru produs cât [i pentru consumator;Reducerea la minim a con]inutului de substan]e periculoase;Proiectarea ambalajului astfel încât la finalul ciclului de via]`s` poat` fi reciclat, compostat, biodegradat sau valorificatenergetic.

Page 5: Ghid Ambalaje PRIMARE Web

ECO-ROM Ambalaje

8

Ambalaje primare

9

Tip ambalaj primar Tip material Ambalaj primar Componente ambalaj primar

ambalaj m

ultipl

u*

• ± folie aluminiu - ambaleaz` bomboana de ciocolat`

cutia de bomboane • cofraj plastic - con]ine bomboanele;• folie plastic - acoper` cofrajul;• capac hârtie – acoper` cofrajul;• cutie carton/plastic exterioar`;• ± folie plastic - acoper` cutia de carton

• folie plastic - învele[te produsul;ambalaj pentru produse • alveole din polistiren - electronice/ fixeaza produsul;electrocasnice • pungi polietilen` pt diverse accesorii;

• cutie carton exterioar`• ± chingi din polipropilen` – legare produs

poate fi alc`tuit dinmai multe ambalajedin acela[i tip dematerial sau din materiale diferite

Tip ambalaj primar Tip material Ambalaj primar Componente ambalaj primar

ambalaj

reutiliz

abil

butelie returnabil` • flacon sticl`de bere • caps` metalic`

• etichet`

• butelia de sticl` butelia returnabil` • capsa metalic`de sticl` cu ap` mineral` • eticheta lipit` pe butelia de sticl`

• butoibutoi • capac

• colier închidere;

STICL~

PLASTIC (PS)

* Ambalajul primar multiplu este ambalajul care:

fie grupeaz` un num`r de produse identice sau diferite

ambalate idividual, destinate a fi vândute

consumatorilor în aceast` form`, constituind o unitate de

vânzare (ex: produse aflate în promo]ie – mai multe produse

vândute împreun`, pachete cadou)

fie con]ine un singur produs ambalat în dou` sau mai multe

ambalaje, asigurând în principal, în acest caz, func]i` de

protec]ie

(ex: cutia de bomboane, cutia pentru aparatura

electronic` etc.)

Tip ambalaj primar Tip material Ambalaj primar Componente ambalaj primar

flacon sticl` • flacon sticl`;STICL~ pentru medicamente • ± dispozitiv dozare;

• dop;• etichet` aplicat` pe flaconul de sticl`

flacon PET • flacon PET;apa mineral`/sucuri • dop flacon;

• etichet` lipit` pe flaconul PET

flacon HDPE • flacon HDPE;agen]i cur`]are; • ± dispozitiv dozare/pulverizare

• dop flacon;• etichet` lipit` pe flaconul HDPE

PLASTIC flacon • flacon PP;solu]ii cosmetice • dispozitiv dozare/picurare

• dop flacon

caserola sticks-uri • caserola;• capacul din folie plastic

cutie pentru • cutia PVC;globuri de Cr`ciun • etichet` lipit` pe cutie

ambalaje pentru • cutia PVC;piese auto • etichet` lipit` pe cutie

cutie [erve]ele • cutia carton

HÂRTIE-CARTON punga de hiartiepentru zah`r •pung` de hârtie

doza de bere/suc • doza de aluminiu;• folie de ambalare din aluminiu

METAL • falconul de spray;doza spray • dispozitiv din plastic/metal

pt pulverizare produs;• ± capac plastic.

PET

HDPE

PP

PS

PVC

Aluminiu

O]el

unic`

folos

in]`

EXEMPLEde ambalaje primare

Tipuri

de ambalaje primare

Ambalaje primare pot fi: ambalaje de unic` folosin]`, ambalaje

reutilizabile, ambalaje multiple, ambalaje de desfacere.

Page 6: Ghid Ambalaje PRIMARE Web

ECO-ROM Ambalaje

10

Informa]ii suplimentare privind aceste raport`ri g`si]i în “Ghidul de

raportare a ambalajelor pentru operatorii economici care introduc

pe pia]` produse ambalate [i ambalaje de desfacere” postat pe

pagina web a ECO-ROM AMBALAJE, la sec]iunea GHIDURI:

http://www.ecoromambalaje.ro/serviciul_gratuit_de_consultanta.php

Bro[ur` din seria “Ghiduri ambalaje” editat` de:

© EcoRom Ambalaje, Bucure[ti, 2010Toate drepturile rezervate

OBSERVA}IE

Operatorii economici care au transferat

responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor de

valorificare [i reciclare conform prevederilor

legislative în vigoare, au obliga]ia de a comunica

autorit`]ii teritoriale pentru protec]ia mediului

datele de identificare ale operatorului economic

autorizat cu care au încheiat contractul de transfer

de responsabilitate, pân` cel târziu la data

de 15 ianuarie a fiec`rui an.

Dac` transferul de responsabilitate se realizeaz`

dup` data de 15 ianuarie, operatorul economic care

a transferat responsabilitatea trebuie s` comunice

imediat agen]iei teritoriale pentru protec]ia

mediului din jude]ul în a c`rui raz` teritorial` este

înregistrat sediul social datele de identificare ale

operatorului economic autorizat cu care s-a încheiat

contractul de transfer de responsabilitate.

Contractul de transfer de responsabilitate,

NU SCUTE{TE operatorul economic responsabil

pentru ambalajele introduse pe pia]` de:

obliga]ia raport`rii anuale a datelor c`tre agen]ia

teritorial` de protec]ie a mediului pân` cel târziu

pe data de 25 februarie a fiec`rui an;

obliga]ia transmiterii declara]iilor lunare c`tre

Adiministra]ia Fondului pentru Mediu pân` cel

târziu pe data de 25 a fiec`rei luni.

Page 7: Ghid Ambalaje PRIMARE Web

Servicii oferite:

• transfer de responsabilitate

• consultan]` gratuit`

ECO-ROM AMBALAJE+40 372 735 [email protected]

www.ecoromambalaje.ro