Ganduri pentru fiecare zi 2017 - Libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/721/Ganduri pentru fiecare...

of 6 /6
GANDI]RI PENTRU FIECARE ZI Omraam Mikha3l Aivanhov 2017 @ PROSVETA

Embed Size (px)

Transcript of Ganduri pentru fiecare zi 2017 - Libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/721/Ganduri pentru fiecare...

Page 1: Ganduri pentru fiecare zi 2017 - Libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/721/Ganduri pentru fiecare zi...Omraam Mikha3l Aivanhov 2017 @ PROSVETA 7 lanuarie in unele firi existd tradilia

GANDI]RIPENTRU FIECARE ZI

Omraam Mikha3l Aivanhov

2017

@PROSVETA

Page 2: Ganduri pentru fiecare zi 2017 - Libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/721/Ganduri pentru fiecare zi...Omraam Mikha3l Aivanhov 2017 @ PROSVETA 7 lanuarie in unele firi existd tradilia

7 lanuarie

in unele firi existd tradilia ca, in prima zi atnului, copiii sd se scoale foarte devreme gi sd iasdpe strdzi, betand la porlile vecinilor: de indati ce lise deschid, ei rostesc nigte urdri, niqte binecuvdn-ttrri, astfel ca intreg anul sd fie favorabil locuitoriloracelei case. Am cunoscut gi eu acest obicei inllulgaria. in dimineala de intdi ianuarie, copiii erautrimigi sd ureze un an nou in casele vecinilor. Eilineau in min6 o mic6 crengufd de corn de care seagSfau uneori nigte panglici; cu aceastl creangb eitrebuiau sd atingi toate persoanele casei, rostindniEte urdri de bine. Se considerd cb miculii suntpuri, inocenfi, ei aduc numai nigte lucruri bune, ;icste important ca anul sd inceapd sub semnulpuritilii gi al binecuvdntirilor.

Existi nigte tradifii ce trebuie respectate, dac[tru in exterior, cel pufin in interiorul fiintei. inprima zi a anului, gdndili-vd ;i voi la prima vizitdcc o vefi primi, la int6ia int6lnire, qi pregltifi-v6:lnceli in aga fel incdt aceastd primi vizitl sd devinicoa a luminii, astfel ca intreg anul sd vi fie ilumi-rrat.

Page 3: Ganduri pentru fiecare zi 2017 - Libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/721/Ganduri pentru fiecare zi...Omraam Mikha3l Aivanhov 2017 @ PROSVETA 7 lanuarie in unele firi existd tradilia

2 Ianuarie

in cartea Facerea, se spune ci Dumnezeu ,,

fdcut pe om Si a suflat tn fa\a lui suflare de vialdgi ci ,,s-a Jdcut omul fiin1d vie". Aqadar, viomului a inceput printr-un suflu dat de DumnezeEste adevlrat, pentru fiecare fiinp umani, viincepe prin a inspira. De indati ce copilul a plrdsipdntecul mamei, primul lucru ce trebuie si ilpentru a deveni cu adevdrat un locuitor al pdmd

tului este s5 inspire: el i;i deschide gurifa, el stritofi il aud qi se bucurS, gdndindu-se c6 el este viuDatoritl acestui inspir, pl6mdnii sii se umplu c

aer ;i se pun in mi;care. Invers, cdnd se

despre un om cd qi-a dat ultima suflare, toat[ Iinlelege cd el a murit.

Suflul ?nseamnd inceputul ;i sfdrgitul. Vrincepe printr-un inspir gi sfdrgegte printr-un expirintre aceste doud momente extreme, noi intre{iviafa in noi printr-o lungi succesiune de inspiruriexpiruri. Este important sd fim conqtien,ti gi

noscbtori.

3lanuarie

Duminicd (Soarele), luni (Luna), rnar{i (Mar-lc), miercuri (Mercur), joi (Jupiter), vineri (Venus),slimbiti (Saturn): succesiunea celor qapte zile alestrptdmAnii rdspunde simbolic Ia un aranjament mu-t,ical al planetelor. Deoarece fiecare zi corespunderunei planete, ;i ele, la rdndul lor, trec prin fala('rcatorului cdntdnd. Ele sunt legate intre ele cairrtr-un girag de mdtdnii firb sfdrgit ce se desfrqoardin veqnicie.

$iragul de mdtinii poarti o mare importanli inuttumite religii, simbolizdnd inlinfuirea unor fo4ecosmice, succesiunea infinitd a unor elemente ;iliirrlc. Nici noi nu trebuie sd uitim cd facem partetlirrtr-o inldnfuire, congtientizdnd apartenenla laruccasti derulare infiniti ce o trlim la unison cu ar-rrronia cosmic6.

Page 4: Ganduri pentru fiecare zi 2017 - Libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/721/Ganduri pentru fiecare zi...Omraam Mikha3l Aivanhov 2017 @ PROSVETA 7 lanuarie in unele firi existd tradilia

4Ianuarie

Trebuie si se creeze peste tot in lume ntc6mine de luminS, astfel ca ele sd facd legituraintre plmdnt ;i Cer. Ele sunt ni;te canale vii princare binecuvdntdrile divine coboar6 pentru toli oa'menii. Din fericire, asemenea cdmine existd dej

fiindci frrd ele pdm6ntul ar cddea pradd tuturor fo

lelor intunecate gi distrugdtoare.Dorili cu adevdrat sd vb ajutali familia, !a

voastr6, intreaga lume? Peste tot unde mergefistrbduifi-vi sd creafi un c[min de lumin6, devenilivoi ingiv[ un cemin de lumind prin care pd

va intra in contact cu Cerul. Iatd sarcina cea maimirea!6 ce o putefi ?nfiptui: sd faceli cafiinlele umane si beneficieze de stridaniile voaastfel ca datoritd lucrdrii voastre ele sd prthrana spirituali ;i bucuria.

S Ianuarie

Ca qi cum ali fi primit un dar din Cer, existdzilc in care v5 simlili deosebit de bogafi, de fericili,rlc linigti!i... Oare vi g6ndili in acea clipd sd impdr-lili acest bel;ug interior cu aceia care sunt nefericili1i singuri?... InvSlafi sd ddruifi ceva din aceastd bo-

11irlic, din aceastd implinire ce nu o puteli nici chiarcrrprinde ;i spuneli-vd: ,,Dragi frali ;i surori dinirrlrcaga lume, ceea ce eu am primit este at6t de mi-rrrrrrat! Eu vreau sd il impart cu voi! Luali dinnccastd bucurie, luafi din aceastd lumini."

Atunci cAnd avefi con;tiinla suficient de dez-voltatd pentru a vd g6ndi sd ii faceli ;i pe allii siprrrlicipe la fericirea voastrS, nu numai cd vefi firrrscliE;i in registrele din inalt ca o fiinlE inteligentd

iii bun5, dar ceea ce ali impdrlit astfel va intra int'ottlrrl vostru din ,,bdncile" eelsste, din care vi vefi

;rulca alimenta in ziua cdnd veli avea nevoie.lriindci tot ce dnrui1i astfel rdmdne in posesiavonstrir; pentru ci l-a!i plasat in rezervoarele dinrrrrrll, nimeni nu vi-l poate lua.

Page 5: Ganduri pentru fiecare zi 2017 - Libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/721/Ganduri pentru fiecare zi...Omraam Mikha3l Aivanhov 2017 @ PROSVETA 7 lanuarie in unele firi existd tradilia

6 Ianuarie

V-afi dori sd vi se ofere o metodi ce v-ar daposibilitatea sd rezolvali toate problemele, sd

fruntafi toate situafiile, ca o cheie ce ar deschitoate u;ile?... O astfel de metodd nu exist6. Cea ca-re a fost buni ieri, astdzi nu mai este eficace gi tre-buie sd ciutafi o alta. De exemplu, ieri afi citit utext ce v-a permis s6 vedefi limpede sau siregdsili calmul, dar astdz| condiliile fiind diferiacel text nu mai acfioneazd, trebuie sd cdutatialtul. Astfel, zi dupd, zi, Cerul ne obligi sd inaitim, sd facem ni;te descoperiri, altminteriadormi.

Viafa ne prezinti zilnic noi aranjamente, o no-ui dispunere a lucrurilor, noi raporturi de forfe,a;adar noi probleme de rezolvat; iar dacd isolufia a fost de a folosi inlelepciunea, poateastizi iubirea, sau voinfa, sau suplefea, saudarea va fi eficace. Existi mereu o solufie, darbuie mereu sd ne strlduim sd o gdsim.

7 Ianuarie

Mulli cdldtori vorbesc ?ncdntati .despre expe-ricnfele trdite in degert sau pe culmile munfilor! inlirla imensitifii, ldsdndu-se impregnafi de lini,stear:c domne;te in acele locuri, ei afirmd c[ au trditrovelalia unui timp gi a unui spafiu ce nu sunt tim-pul gi spafiul omeneqti; ei au simfit o prezen{d ce nu

lxrate fi explicatS, dar pe care au fost obligafi si olecunoascd ca pe ceva real, singura realitate.

Oare este nevoie neapdrat de ni;te condiliirlcosebite pentru a trii asemenea experien.te? Ade-virrul este c6, aceastd prezenlA,, pe care omul otlcscoperd ?n mijlocul linigtii, se manifestd frrI in-cr:tare peste tot, oriunde el s-ar afla. Si reduch nu-nrai la tdcere vocile discordante ale instinctelor, alepnsiunilor sale, ale gdndurilor qi sentimentelor saleobscure, haotice: liniqtea care se va instala in el vanvca puterea de a-l proiecta intr-un alt timp, ?ntr-unnlt spafiu, unde cunoagterea divini inscrisi in el dinvcEnicie se va revela, incet-incet, congtiin,tei sale.

Page 6: Ganduri pentru fiecare zi 2017 - Libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/721/Ganduri pentru fiecare zi...Omraam Mikha3l Aivanhov 2017 @ PROSVETA 7 lanuarie in unele firi existd tradilia

S Ianuarie

aerului, al luminii soarelui.

Noi trdim datoriti schimburile ce le facemlumea inconjurdtoare. Aceste schimburi au deveposibile datoriti entitifilor cu ajutorul cdroratorul a populat universul ;i care sunt tot a

manifestbri ale prezenlei sale. Chiar daci nu ledem, ele existd ca sd ne insoteascd si s5 inviala in noi prin intermediul hranei, al apei,

Datoritd sacrificiului acestor entitdfi, datoriiubirii lor, al dorinfei lor de a face nigte schicu noi, noi suntem inci vii, vii in mod fizic, psihigi vii in mod spiritual. Agadar, trebuie si invsi intrim in legdturd cu ele, sd le respectdm, canigte creaturi prefioase ce trebuie abordate cucaufie, cu bldnde,te, cu muzicalitate... Da, cu muzicalitate.

9 lanuarie

l)ispunem de toate condiliile pentru succesul gilericirea noastri, dar adesea nu vrem sd recunoag-It rn. De ce? Fiindci evenimentele se prezintd rarnlin oum ni le imagindm sau le agteptdm. Dar, dacdrc(!n ce a;tept6m s-ar realiza a;a cum ne-am dori,glrnlc cd am fi expugi la ni;te dificulti,ti ;i decepfii1r rrrai mari. V-a!i g6ndit la aceasta?

ln{elepciunea divini rSspunde cererilor noas-lrc. Iia o face insi prin intermediul unor evenimen-lc rrl cdror sens ne scapi: noi nu suntem indeajunsrle clarviz6tori pentru a interpreta semnele ce ne-arrcvcla motivul acestor evenimente, motivul unorurlnlniri ce le avem sau prezenfa anumitor persoanetrr lnturajul nostru. Noi vom infelege cu siguranlirrrlr-o zi, dar p6ni atunci trebuie sd ne incredem int'cr, fiindci el a prevdzut totul pentru evolufianoirstrS.