Fundamentele psihologiei I si II

of 12 /12
FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara 1.2 Facultatea Facultatea de Sociologie şi Psihologie 1.3 Departamentul Psihologie 1.4 Domeniul de studii Psihologie 1.5 Ciclul de studii Licenţă 1.6 Programul de studii / Calificarea Psihologie 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Fundamentele Psihologiei I 2.2 Titularul activităţilor de curs Costea Roxana 2.3 Titularul(-ii) activităţilor de seminar Costea Roxana 2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare Ex 2.7 Regimul disciplinei Ob. 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: curs 2 seminar/laborator 1 3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: curs 28 seminar/laborator 14 Distribuţia fondului de timp: ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 13 Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 Tutoriat 14 Examinări 2 Alte activităţi…………………………………… 3.7 Total ore studiu individual 58 3.8 Total ore pe semestru 100 3.9 Numărul de credite 6 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competenţe 5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1 de desfăşurare a cursului 5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Participarea la minim 4 seminarii pe parcursul semestrului Realizarea unei prezentări de grup pe baza uneia din temele din cadrul seminarului 6. Competenţele specifice acumulate Competenţe profesionale Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei Deprinderea unui limbaj de specialitate la nivelul conceptelor fundamentale în domeniul psihologiei. Identificarea notelor specifice şi a aspectelor diferenţiatoare referitor la mecanismele psihice şi rolul acestora în evoluţia personalităţii Identificare legăturilor între mecanismele psihice şi a corelaţiei acestora cu diferite etape ale dezvoltării psihice Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie Explicarea modului de interpretare al mecanismelor psihice Identificare legăturilor între mecanismele psihice şi a corelaţiei acestora cu diferite etape ale dezvoltării psihice Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei Relaţionarea pozitivă cu ceilalţi Valorificarea optimă, pozitivă a propriului potenţial

Embed Size (px)

Transcript of Fundamentele psihologiei I si II

 • FIA DISCIPLINEI

  1. Date despre program

  1.1 Instituia de nvmnt superior Universitatea de Vest din Timioara

  1.2 Facultatea Facultatea de Sociologie i Psihologie

  1.3 Departamentul Psihologie

  1.4 Domeniul de studii Psihologie

  1.5 Ciclul de studii Licen

  1.6 Programul de studii / Calificarea Psihologie

  2. Date despre disciplin

  2.1 Denumirea disciplinei Fundamentele Psihologiei I

  2.2 Titularul activitilor de curs Costea Roxana

  2.3 Titularul(-ii) activitilor de seminar Costea Roxana

  2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare Ex 2.7 Regimul disciplinei Ob.

  3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)

  3.1 Numr de ore pe sptmn 3 din care: curs 2 seminar/laborator 1

  3.4 Total ore din planul de nvmnt 42 din care: curs 28 seminar/laborator 14

  Distribuia fondului de timp: ore

  Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 15

  Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 13

  Pregtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 14

  Tutoriat 14

  Examinri 2

  Alte activiti

  3.7 Total ore studiu individual 58

  3.8 Total ore pe semestru 100

  3.9 Numrul de credite 6

  4. Precondiii (acolo unde este cazul)

  4.1 de curriculum

  4.2 de competene

  5. Condiii (acolo unde este cazul)

  5.1 de desfurare a cursului

  5.2 de desfurare a seminarului/laboratorului Participarea la minim 4 seminarii pe parcursul semestrului

  Realizarea unei prezentri de grup pe baza uneia din temele din cadrul seminarului

  6. Competenele specifice acumulate

  Com

  pet

  ene

  pro

  fesi

  on

  ale

  Operarea cu concepte fundamentale n domeniul psihologiei

  Deprinderea unui limbaj de specialitate la nivelul conceptelor fundamentale n domeniul psihologiei.

  Identificarea notelor specifice i a aspectelor difereniatoare referitor la mecanismele psihice i rolul acestora n evoluia personalitii

  Identificare legturilor ntre mecanismele psihice i a corelaiei acestora cu diferite etape ale dezvoltrii psihice Evaluarea critic a situaiilor problematice i a soluiilor posibile n psihologie

  Explicarea modului de interpretare al mecanismelor psihice

  Identificare legturilor ntre mecanismele psihice i a corelaiei acestora cu diferite etape ale dezvoltrii psihice Relaionarea i comunicarea interpersonal specific domeniului psihologiei

  Relaionarea pozitiv cu ceilali

  Valorificarea optim, pozitiv a propriului potenial

 • Co

  mp

  eten

  e t

  ran

  sver

  sale

  Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specific n exercitarea profesie Dezvoltarea unui spirit de rigurozitate tiinific i de deontologie profesional

  Promovarea inovaiilor tiinifice Autoevaluarea nevoilor de formare continu n vederea adaptrii competenelor profesionale la dinamica contextului social.

  Valorificarea plenar a ecuaiei personale, integrarea informaiilor n contextul unor elemente de dezvoltare personal

  Participarea la aciuni de voluntariat

  7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)

  7.1 Obiectivul general al disciplinei Explicarea conceptelor fundamentale n psihologie

  7.2 Obiectivele specifice Deprinderea unui limbaj de specialitate Identificarea notelor specifice i a aspectelor difereniatoare la nivelul structurilor psihice Explicarea mecanismelor psihice utiliznd diferite modele teoretice Stabilirea de conexiuni ntre mecanismele psihice Recunoaterea diferenelor individuale n construirea i manifestarea vieii psihice

  8. Coninuturi

  8.1 Curs Metode de

  predare

  Observaii

  Noiuni introductive (2 ore) Prelegere

  Conversaie

  De citit:

  Aniei, M. (2010). Fundamentele psihologiei, Ed.

  Universitar, Bucureti, pp. 15-30

  Zlate, M. (2000) . Fundamentele psihologiei, Ed. Pro

  Humanitate, Bucureti, pp. 5-49

  Mecanismele psihice, clasificri.

  Senzaiile, teorii, specific, caracteristici,

  caliti, legi; (2 ore)

  Prelegere

  Conversaie

  Exemplificare

  De citit:

  Aniei, M. (2010). Fundamentele psihologiei, Ed.

  Universitar, Bucureti, pp. 110-115

  Zlate, M. (1999). Psihologia mecanismelor cognitive.

  Ed. Polirom, Bucureti, p. 40-48

  Zlate, M. (2000) . Fundamentele psihologiei, Ed. Pro

  Humanitate, Bucureti, p. 83-93

  Senzaiile Proprietile senzaiilor i

  legile sensibilitii. (2 ore)

  Prelegere

  Conversaie

  Exemplificare

  Problematizare

  De citit:

  Aniei, M. (2010). Fundamentele psihologiei, Ed.

  Universitar, Bucureti, pp. 115-119

  Zlate, M. (1999). Psihologia mecanismelor cognitive.

  Ed. Polirom, Bucureti, 42-48, 61-79

  Zlate, M. (2000) . Fundamentele psihologiei, Ed. Pro

  Humanitate, Bucureti, p. 83-93

  Senzaiile. Clasificarea i formele

  senzaiilor. Rolul senzaiilor n sistemul

  psihic uman. (2 ore)

  Prelegere

  Conversaie

  Exemplificare

  De citit:

  Aniei, M. (2010). Fundamentele psihologiei, Ed.

  Universitar, Bucureti, pp. 120-142

  Zlate, M. (1999). Psihologia mecanismelor cognitive.

  Ed. Polirom, Bucureti, 42-48

  Zlate, M. (2000) . Fundamentele psihologiei, Ed. Pro

  Humanitate, Bucureti, p. 83-93

  Percepiile - teorii, specific, accepiuni,

  caracteristici, determinani, mecanisme

  i legi, forme complexe i forme

  speciale, efecte culturale; Percepiile

  definire, caracterizare, teorii, fazele

  percepiei (2 ore)

  Prelegere

  Conversaie

  Exemplificare

  De citit:

  Aniei, M. (2010). Fundamentele psihologiei, Ed.

  Universitar, Bucureti, pp. 143-156

  Zlate, M. (2000) . Fundamentele psihologiei, Ed. Pro

  Humanitate, Bucureti, p. 94-104

  Percepiile legi i psihologia

  gestaltului. Iluziile perceptive (2 ore)

  Prelegere

  Conversaie

  Exemplificare

  Demonstraie

  De citit:

  Aniei, M. (2010). Fundamentele psihologiei, Ed.

  Universitar, Bucureti, pp. 157-163, 171-175

  Zlate, M. (2000) . Fundamentele psihologiei, Ed. Pro

  Humanitate, Bucureti, p. 94-104

 • Zlate, M. (1999). Psihologia mecanismelor cognitive.

  Ed. Polirom, Bucureti, 98-107

  Percepia formele percepiilor:

  percepii simple i percepii complexe.

  nvarea perceptiv. (2 ore)

  Prelegere

  Conversaie

  Exemplificare

  Demonstraie

  De citit:

  Aniei, M. (2010). Fundamentele psihologiei, Ed.

  Universitar, Bucureti, pp. 163-171

  Zlate, M. (1999). Psihologia mecanismelor cognitive.

  Ed. Polirom, Bucureti, 143-158

  Zlate, M. (2000) . Fundamentele psihologiei, Ed. Pro

  Humanitate, Bucureti, p. 94-104

  Reprezentrile - delimitri conceptuale,

  specific, caracterizare, clasificare,

  proprieti, imagini eidetice, rol in viata

  psihic; (2 ore)

  Prelegere

  Conversaie

  Exemplificare

  De citit:

  Aniei, M. (2010). Fundamentele psihologiei, Ed.

  Universitar, Bucureti, pp. 200-211

  Zlate, M. (1999), Psihologia mecanismelor cognitive.

  Ed. Polirom, Iai, p. 183-222

  Zlate, M. (2000) . Fundamentele psihologiei, Ed. Pro

  Humanitate, Bucureti, p. 105-114

  Gndirea - delimitri conceptuale,

  specific, caracterizare, clasificare,

  laturile gndirii, rezolvarea de probleme,

  nelegerea, rol in viata psihic;

  Elementele gndirii. Latura

  informaional a gndirii. (2 ore)

  Prelegere

  Conversaie

  Exemplificare

  Demonstraie

  De citit:

  Aniei, M. (2010). Fundamentele psihologiei, Ed.

  Universitar, Bucureti, pp. 212-221, 224-231

  Zlate, M. (2000) . Fundamentele psihologiei, Ed. Pro

  Humanitate, Bucureti, p. 115-127

  Zlate, M. (1999), Psihologia mecanismelor cognitive.

  Ed. Polirom, Iai, p. 234-248

  Gndirea - Tipurile de gndire. (2 ore) Prelegere

  Conversaie

  Exemplificare

  Problematizare

  De citit:

  Zlate, M. (1999), Psihologia mecanismelor cognitive.

  Ed. Polirom, Iai, p. 273-298

  Zlate, M. (2000) . Fundamentele psihologiei, Ed. Pro

  Humanitate, Bucureti, p. 115-127

  Gndirea - Latura operaional a

  gndirii. Rezolvarea de probleme.

  nelegerea. (2 ore)

  Prelegere

  Conversaie

  Exemplificare

  Demonstraie

  De citit:

  Aniei, M. (2010). Fundamentele psihologiei, Ed.

  Universitar, Bucureti, pp. 221-224, 231-242

  Zlate, M. (1999), Psihologia mecanismelor cognitive.

  Ed. Polirom, Iai, p. 254-262, 308-323

  Zlate, M. (2000) . Fundamentele psihologiei, Ed. Pro

  Humanitate, Bucureti, p. 115-127

  Comunicare i limbaj.

  Limbajul definire, caracterizare, forme

  funcii(2 ore)

  Prelegere

  Conversaie

  Exemplificare

  De citit:

  Aniei, M. (2010). Fundamentele psihologiei, Ed.

  Universitar, Bucureti, pp. 253-290

  Zlate, M. (2000) . Fundamentele psihologiei, Ed. Pro

  Humanitate, Bucureti, p. 185-200

  Comunicarea definire, caracterizare,

  funcii (2 ore)

  Prelegere

  Conversaie

  Exemplificare

  Demonstraie

  De citit:

  Aniei, M. (2010). Fundamentele psihologiei, Ed.

  Universitar, Bucureti, pp. 243-253

  Zlate, M. (2000) . Fundamentele psihologiei, Ed. Pro

  Humanitate, Bucureti, p. 185-

  200

  Comunicarea formele comunicrii (2

  ore)

  Prelegere

  Conversaie

  Exemplificare

  Demonstraie

  De citit:

  Aniei, M. (2010). Fundamentele psihologiei, Ed.

  Universitar, Bucureti, pp. 288-295

  Zlate, M. (2000) . Fundamentele psihologiei, Ed. Pro

  Humanitate, Bucureti, p. 185-200

  Bibliografie selectiv (principal) 1. Aniei, M. (2010). Fundamentele psihologiei. Ed. Universitar, Bucureti 2. Baddeley, A. (1998)- Memoria uman, Ed. Teora, Bucureti; 3. Cardwell, M., Clark, L., Meldrum, C. (2004). Psychology. Harper Collins Publishers, UK. 4. Cornelius, H. & Faire, S. (1996)- tiina rezolvrii conflictelor, Ed. tiin i Tehnic; Bucureti; 5. Cosmovici, A. (1996)- Psihologie general, Ed. Polirom, Iai; 6. Denis, M. (1989)- Image et cognition, PUF; 7. Dewey, J. (1987)- Psychology, New York; 8. Durand, G. ( 1994)- Limaginaire, Hatier; 9. Eibl-Eibesfeld, I. (1995)- Agresivitatea uman, Ed. Trei; 10. Filimon, L. (1993)- Psihologia percepiei, Ed. tiinific; Bucureti 11. Flores, C. (1992)- La memoire, PUF;

 • 12. Garnham, A. & Oakhill, J. (1994)- Thinking and Reasoning, Blackwell, Oxford; 13. Garton A.F. (2004)- Exploring Cognitive Development : the Child as a Problem Solver, Blakwell, Oxford; 14. Gleitman H. (1991)- Psychology, W.W. Norton & company, New York; 15. Goldstein, I.L. -( 2001)- Senzation and Perception, 6 th edition, Wadswoth Pacific Grove, C.A.; 16. Golu, M., Dicu, A. (1972)- Introducere n psihologie, Ed. tiinific; 17. Gray P. (1991)- Psychology, Worth Publ. Inc. New York; 18. Hayes, N. (2003)- Psychology, Teach yourself, Hodder Headline Ltd. , London; 19. Hewstone, M., Fincham, F. & Foster, J. (2005)- Psychology, B.P.S. Blackwell, Oxford ; 20. Lieury, A. (1996)- Manual de psihologie general, Ed. Antet; Bucureti; 21. Malin, T. (1999)- Perspective n psihologie, Ed. Tehnic; Bucureti; 22. Marcus, S. (1980)- Imaginaia, Ed. tiinific i Enciclopedic, Bucureti; 23. Miclea, M. (1994)- Psihologie cognitiv, Casa de editur Gloria SRL; 24. Moscovici, S. ( 1995)- Reprezentrile sociale, Ed. tiin i Tehnic, Bucureti; 25. Mucchielli, A. (1996)- Noua psihologie, Ed. tiinific, Bucureti; 26. Myers, D.G. (1986)- Psychology, Worth Publ. Inc. New York; 27. Odobleja, S. (1982)- Psihologie consonantist, Ed. tiinific i Enciclopedic, Bucureti; 28. Parot, F. & Richelle, M. (1995)- Introducere n psihologie, Ed. Humanitas, Bucureti; 29. Pavelcu, V. (1972)- Drama psihologiei, EDP, Bucureti; 30. Pnioar, I.O. (2008) Comunicarea eficient, Ed. Polirom, Iai 31. Piaget, J. (1972)- Dimensiuni interdisciplinare ale psihologiei, EDP; 32. Popescu-Neveanu, P. (1976)- Curs de psihologie general, Tipografia Univ. Bucureti, vol. I II; 33. Popescu-Neveanu, P. (1978)- Dicionar de psihologie, Ed. Albatros; 34. Radu, I. (coord.) (1991)- Introducere n psihologia contemporan, Sincron, Cluj Napoca; 35. Rcanu, R. (2000)- Introducere n psihologie aplicat, Ars Docendi; 36. Reuchlin, M. (1999)- Psihologie general, Ed. tiinific, Bucureti; 37. Sachter S., - (2001)- The Seven Sins of Memory, Houghton Mifflin, Boston; 38. Santrock, J. W(.2000)- Psychology, McGraw Hill, New York; 39. Sartre, J.P. (1997)- Psihologia emoiei, Ed. Iri, Bucureti; 40. Sillamy, N. (1996)- Dicionar de psihologie, Ed. Universul Enciclopedic, Bucureti; 41. Strongman K.T., Overton A.E., -( 2003)- The Psychology of Emotion: From Everyday Life to Theory, 5 th edn., John Wiley and Sons, Chichester and

  London; 42. Zlate, M. (1979)- Secretele memoriei, Ed. tiinific i Enciclopedic, Bucureti; 43. Zlate, M. (1999)- Psihologia mecanismelor cognitive, Ed. Polirom, Iai; 44. Zlate, M. (2000)- Fundamentele psihologiei, Pro Humanitate, Bucuresti 45. Zlate, M. (2000)- Introducere n psihologie, Ed. Polirom, Iai; 46. Zlate, M. (coord.) (1997)- Psihologia vieii cotidiene, Ed. Polirom, Iai;

  8.2 Seminar / laborator Metode de

  predare

  Observaii

  Senzaiile- definire, caracterizare

  general, proprieti. Rolul senzaiilor n

  cadrul sistemului psihic uman;

  Expunere Problematizare

  Modelare

  De citit:

  Zlate, M. (1999). Psihologia mecanismelor cognitive.

  Ed. Polirom, Bucureti, pp. 29-

  30, 35-36, 38-39

  Zlate, M. (1999). Psihologia mecanismelor cognitive.

  Ed. Polirom, Bucureti,55-60, 79-82,

  -- Senzaiile legile sensibilitii,

  Modalitile senzoriale

  Expunere Problematizare

  Modelare

  De citit:

  Zlate, M. (1999). Psihologia mecanismelor cognitive.

  Ed. Polirom, Bucureti, 42-48, 61-79

  -- Percepiile - definire, caracterizare

  general, accepiuni, rolul percepiilor n

  cadrul sistemului psihic uman; legile

  generale ale percepiilor

  Expunere

  Problematizare

  Modelare

  De citit:

  Zlate, M. (1999). Psihologia mecanismelor cognitive.

  Ed. Polirom, Bucureti, 85-109

  Zlate, M. (1999). Psihologia mecanismelor cognitive.

  Ed. Polirom, Bucureti, 132-139, 142-143

  -- Percepiile complexe. Percepia

  spaiului, timpului i micrii

  Expunere Problematizare

  Modelare

  De citit:

  Zlate, M. (1999). Psihologia mecanismelor cognitive.

  Ed. Polirom, Bucureti, 143-158

  -- Gndirea definire, caracterizare

  general, rolul gndirii n cadrul vieii

  psihice, conceptele i prototipurile ;

  Tipurile de gndire

  Expunere

  Problematizare

  Modelare

  De citit:

  Zlate, M. (1999). Psihologia mecanismelor cognitive.

  Ed. Polirom, Bucureti, 236-240, 240-248, 256-261

  Zlate, M. (1999), Psihologia mecanismelor cognitive.

  Ed. Polirom, Iai, p. 273-298

  -- Gndirea Operaiile gndirii,

  rezolvarea de probleme, nelegerea

  Expunere

  Problematizare

  Modelare

  De citit:

  Zlate, M. (1999). Psihologia mecanismelor cognitive.

  Ed. Polirom, Iai, 256-261, 308-323

  Zlate, M. (2000) . Fundamentele psihologiei, Ed. Pro

  Humanitate, Bucureti, p. 115-127

  -- Limbajul dezvoltare, tipuri, funcii,

  Comunicarea definire, caracterizare

  Expunere Problematizare

  Modelare

  De citit:

  Hayes, N., Orrell, S. (1993).Introducere n psihologie.

 • general, forme,

  Tehnici de comunicare

  Ed. All, Bucureti, p. 155-176

  Hayes, N., Orrell, S. (1993).Introducere n psihologie.

  Ed. All, Bucureti, p. 319-342

  Peretti, A., Legrand, J.A., Boniface, J. (2001). Tehnici de

  comunicare. Ed. Polirom, Iai, prezentarea la alegere a 5

  tehnici de comunicare.

  Bibliografie selectiv (principal) 1. Aniei, M. (2010). Fundamentele psihologiei. Ed. Universitar, Bucureti 2. Baddeley, A. (1998)- Memoria uman, Ed. Teora, Bucureti; 3. Cardwell, M., Clark, L., Meldrum, C. (2004). Psychology. Harper Collins Publishers, UK. 4. Cornelius, H. & Faire, S. (1996)- tiina rezolvrii conflictelor, Ed. tiin i Tehnic; Bucureti; 5. Cosmovici, A. (1996)- Psihologie general, Ed. Polirom, Iai; 6. Denis, M. (1989)- Image et cognition, PUF; 7. Dewey, J. (1987)- Psychology, New York; 8. Durand, G. ( 1994)- Limaginaire, Hatier; 9. Eibl-Eibesfeld, I. (1995)- Agresivitatea uman, Ed. Trei; 10. Filimon, L. (1993)- Psihologia percepiei, Ed. tiinific; Bucureti 11. Flores, C. (1992)- La memoire, PUF; 12. Garnham, A. & Oakhill, J. (1994)- Thinking and Reasoning, Blackwell, Oxford; 13. Garton A.F. (2004)- Exploring Cognitive Development : the Child as a Problem Solver, Blakwell, Oxford; 14. Gleitman H. (1991)- Psychology, W.W. Norton & company, New York; 15. Goldstein, I.L. -( 2001)- Senzation and Perception, 6 th edition, Wadswoth Pacific Grove, C.A.; 16. Golu, M., Dicu, A. (1972)- Introducere n psihologie, Ed. tiinific; 17. Gray P. (1991)- Psychology, Worth Publ. Inc. New York; 18. Hayes, N. (2003)- Psychology, Teach yourself, Hodder Headline Ltd. , London; 19. Hewstone, M., Fincham, F. & Foster, J. (2005)- Psychology, B.P.S. Blackwell, Oxford ; 20. Lieury, A. (1996)- Manual de psihologie general, Ed. Antet; Bucureti; 21. Malin, T. (1999)- Perspective n psihologie, Ed. Tehnic; Bucureti; 22. Marcus, S. (1980)- Imaginaia, Ed. tiinific i Enciclopedic, Bucureti; 23. Miclea, M. (1994)- Psihologie cognitiv, Casa de editur Gloria SRL; 24. Moscovici, S. ( 1995)- Reprezentrile sociale, Ed. tiin i Tehnic, Bucureti; 25. Mucchielli, A. (1996)- Noua psihologie, Ed. tiinific, Bucureti; 26. Myers, D.G. (1986)- Psychology, Worth Publ. Inc. New York; 27. Odobleja, S. (1982)- Psihologie consonantist, Ed. tiinific i Enciclopedic, Bucureti; 28. Parot, F. & Richelle, M. (1995)- Introducere n psihologie, Ed. Humanitas, Bucureti; 29. Pavelcu, V. (1972)- Drama psihologiei, EDP, Bucureti; 30. Pnioar, I.O. (2008) Comunicarea eficient, Ed. Polirom, Iai 31. Piaget, J. (1972)- Dimensiuni interdisciplinare ale psihologiei, EDP; 32. Popescu-Neveanu, P. (1976)- Curs de psihologie general, Tipografia Univ. Bucureti, vol. I II; 33. Popescu-Neveanu, P. (1978)- Dicionar de psihologie, Ed. Albatros; 34. Radu, I. (coord.) (1991)- Introducere n psihologia contemporan, Sincron, Cluj Napoca; 35. Rcanu, R. (2000)- Introducere n psihologie aplicat, Ars Docendi; 36. Reuchlin, M. (1999)- Psihologie general, Ed. tiinific, Bucureti; 37. Sachter S., - (2001)- The Seven Sins of Memory, Houghton Mifflin, Boston; 38. Santrock, J. W(.2000)- Psychology, McGraw Hill, New York; 39. Sartre, J.P. (1997)- Psihologia emoiei, Ed. Iri, Bucureti; 40. Sillamy, N. (1996)- Dicionar de psihologie, Ed. Universul Enciclopedic, Bucureti; 41. Strongman K.T., Overton A.E., -( 2003)- The Psychology of Emotion: From Everyday Life to Theory, 5 th edn., John Wiley and Sons, Chichester

  and London; 42. Zlate, M. (1979)- Secretele memoriei, Ed. tiinific i Enciclopedic, Bucureti; 43. Zlate, M. (1999)- Psihologia mecanismelor cognitive, Ed. Polirom, Iai; 44. Zlate, M. (2000)- Fundamentele psihologiei, Pro Humanitate, Bucuresti 45. Zlate, M. (2000)- Introducere n psihologie, Ed. Polirom, Iai; 46. Zlate, M. (coord.) (1997)- Psihologia vieii cotidiene, Ed. Polirom, Iai;

  9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

  Coninuturile disciplinei au fost conturate n conformitate cu bibliografia tiinific de specialitate la nivel naional i internaional precum

  i cu tematicile disciplinelor conexe i de specialitate din domeniul Psihologiei din anii II i III.

  10. Evaluare

  Tip activitate 10.1 Criterii de

  evaluare

  10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere

  din nota final

  10.4 Curs Lucrare scris n cadrul creia se

  abordeaz subiecte

  care acoper

  tematica disciplinei

  Lucrare scrisa secretizat (descriptiv i prin problematizare) 100%

 • 10.5 Seminar /

  laborator

  Bonus 1 Un punct n cadrul grupelor de lucru pentru prezentrile care vizeaz pregtire suplimentar att la nivel teoretic ct i al exerciiilor propuse pe tem fa de bibliografia minim solicitat

  Bonus 2 Un punct individual de ctre studentul care au trei intervenii suplimentare fa de tema de grup obligatorie

  10.6 Standard minim de performan - nelegerea i explicarea conceptelor de baz din domeniul psihologiei generale - identificarea notelor specifice i aspectelor difereniatoare ale mecanismelor psihice i stabilirea

  relaiilor ntre acestea

  Data completrii

  01.10.2014

  Semntura titularului de curs

  Lect. univ. dr.

  Costea Roxana Andreea

  Semntura titularului de seminar

  Lect. univ. dr.

  Costea Roxana Andreea

  Data avizrii n departament, Semntura Directorului de Departament,

 • FIA DISCIPLINEI

  1. Date despre program

  1.2 Instituia de nvmnt superior Universitatea de Vest din Timioara

  1.2 Facultatea Facultatea de Sociologie i Psihologie

  1.3 Departamentul Psihologie

  1.4 Domeniul de studii Psihologie

  1.5 Ciclul de studii Licen

  1.6 Programul de studii / Calificarea Psihologie

  2. Date despre disciplin

  2.1 Denumirea disciplinei Fundamentele Psihologiei II

  2.2 Titularul activitilor de curs Costea Roxana

  2.3 Titularul(-ii) activitilor de seminar Costea Roxana

  2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare Ex 2.7 Regimul disciplinei Ob.

  3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)

  3.1 Numr de ore pe sptmn 3 din care: curs 2 seminar/laborator 1

  3.2 Total ore din planul de nvmnt 42 din care: curs 28 seminar/laborator 14

  Distribuia fondului de timp: ore

  Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 15

  Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 13

  Pregtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 14

  Tutoriat 14

  Examinri 2

  Alte activiti

  3.7 Total ore studiu individual 58

  3.8 Total ore pe semestru 100

  3.9 Numrul de credite 5

  4. Precondiii (acolo unde este cazul)

  4.1 de curriculum

  4.2 de competene

  5. Condiii (acolo unde este cazul)

  5.1 de desfurare a cursului

  5.2 de desfurare a seminarului/laboratorului Participarea la minim 4 seminarii pe parcursul semestrului

  Realizarea unei prezentri de grup pe baza uneia din temele din cadrul seminarului

  6. Competenele specifice acumulate

 • Co

  mp

  eten

  e p

  rofe

  sio

  nal

  e

  Operarea cu concepte fundamentale n domeniul psihologiei

  Definirea i delimitarea conceptelor.

  Identificarea notelor specifice i a aspectelor difereniatoare referitor la mecanismele psihice i rolul acestora n evoluia personalitii

  Identificare legturilor ntre mecanismele psihice i a corelaiei acestora cu diferite etape ale dezvoltrii psihice Evaluarea critic a situaiilor problematice i a soluiilor posibile n psihologie

  Explicarea modului de interpretare al mecanismelor psihice

  Identificare legturilor ntre mecanismele psihice i a corelaiei acestora cu diferite etape ale dezvoltrii psihice Relaionarea i comunicarea interpersonal specific domeniului psihologiei

  Relaionarea pozitiv cu ceilali

  Valorificarea optim, pozitiv a propriului potenial

  Co

  mp

  eten

  e t

  ran

  sver

  sale

  Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specific n exercitarea profesie Dezvoltarea unui spirit de rigurozitate tiinific i de deontologie profesional

  Promovarea inovaiilor tiinifice Autoevaluarea nevoilor de formare continu n vederea adaptrii competenelor profesionale la dinamica contextului social.

  Valorificarea plenar a ecuaiei personale, integrarea informaiilor n contextul unor elemente de dezvoltare personal

  Participarea la aciuni de voluntariat

  7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)

  7.1 Obiectivul general al disciplinei Explicarea conceptelor fundamentale n psihologie

  7.2 Obiectivele specifice Deprinderea unui limbaj de specialitate Identificarea notelor specifice i a aspectelor difereniatoare la nivelul structurilor psihice Explicarea mecanismelor psihice utiliznd diferite modele teoretice Stabilirea de conexiuni ntre mecanismele psihice Recunoaterea diferenelor individuale n construirea i manifestarea vieii psihice

  8. Coninuturi

  8.1 Curs Metode de

  predare

  Observaii

  Memoria: definire, caracterizare

  general, memoria i rolurile ei n viaa

  psihic uman, memoria, inteligena i

  reuita colar (2 ore)

  Prelegere

  Conversaie

  Exemplificare

  Problematizare

  De citit:

  Aniei M. (2010). Fundamentele Psihologiei, Ed.

  Universitar, Bucureti, pp. 296-303

  Zlate, M. (1999). Psihologia mecanismelor cognitive.

  Ed. Polirom, Bucureti, p. 345-351

  Memoria: procesele memoriei i uitarea;

  (2 ore)

  Prelegere

  Conversaie

  Exemplificare

  De citit:

  Aniei M. (2010). Fundamentele Psihologiei, Ed.

  Universitar, Bucureti, pp. 303-311, 320-322

  Zlate, M. (1999). Psihologia mecanismelor cognitive.

  Ed. Polirom, Bucureti, p. 40-48

  Zlate, M. (2000) . Fundamentele psihologiei, Ed. Pro

  Humanitate, Bucureti, p. 83-93

  Memoria: forme, memoria martorilor

  oculari, memoria individual i memoria

  colectiv (2 ore)

  Prelegere

  Conversaie

  Exemplificare

  Problematizare

  De citit:

  Aniei M. (2010). Fundamentele Psihologiei, Ed.

  Universitar, Bucureti, pp. 311-320

  Zlate, M. (1999). Psihologia mecanismelor cognitive.

  Ed. Polirom, Bucureti, 413-429

  Zlate, M. (2000) . Fundamentele psihologiei, Ed. Pro

  Humanitate, Bucureti, p. 83-93

  Imaginaia. Specificul psihologic al

  imaginaiei. Locul i rolul imaginaiei n

  viaa psihic. (2 ore)

  Prelegere

  Conversaie

  Exemplificare

  Demonstraie

  De citit:

  Aniei M. (2010). Fundamentele Psihologiei, Ed.

  Universitar, Bucureti, pp. 323-328

  Zlate, M. (1999). Psihologia mecanismelor cognitive.

  Ed. Polirom, Bucureti, 487-495

  Zlate, M. (2000) . Fundamentele psihologiei, Ed. Pro

  Humanitate, Bucureti, p. 140-142

  Imaginaia: caracteristicile i funciile Prelegere De citit: Aniei M. (2010). Fundamentele Psihologiei, Ed.

 • imaginaiei. Procedeele imaginaiei. (2

  ore)

  Conversaie

  Exemplificare

  Universitar, Bucureti, pp. 328-336, 344-346

  Zlate, M. (1999). Psihologia mecanismelor cognitive.

  Ed. Polirom, Bucureti, 495-502, 517-519

  Formele imaginaiei (2 ore) Prelegere

  Conversaie

  Exemplificare

  Demonstraie

  De citit:

  Aniei M. (2010). Fundamentele Psihologiei, Ed.

  Universitar, Bucureti, pp. 336-344

  Zlate, M. (1999). Psihologia mecanismelor cognitive.

  Ed. Polirom, Bucureti, 512-517

  Zlate, M. (2000) . Fundamentele psihologiei, Ed. Pro

  Humanitate, Bucureti, p. 148-150

  Motivaia: definire i carcterizare

  general. (2 ore)

  Prelegere

  Conversaie

  Exemplificare

  Demonstraie

  De citit:

  Aniei M. (2010). Fundamentele Psihologiei, Ed.

  Universitar, Bucureti, pp. 347-358

  Zlate, M. (2000) . Fundamentele psihologiei, Ed. Pro

  Humanitate, Bucureti, p. 94-104

  Forme i structuri motivaionale (2 ore) Prelegere

  Conversaie

  Exemplificare

  Demonstraie

  De citit:

  Aniei M. (2010). Fundamentele Psihologiei, Ed.

  Universitar, Bucureti, pp. 358-374

  Atkinson, R. (coord.) (2002) Introducere n psihologie.

  Ed. Tehnic, Bucureti, pp. 440-485

  Zlate, M. (2000) . Fundamentele psihologiei, Ed. Pro

  Humanitate, Bucureti, p. 105-114

  Motivaie i performan. Optimum

  motivaional. Motivaie i dezvoltare

  personal (2 ore)

  Prelegere

  Conversaie

  Exemplificare

  Demonstraie

  De citit:

  Aniei M. (2010). Fundamentele Psihologiei, Ed.

  Universitar, Bucureti, pp. 374-392

  Reuchlin, M. (1999). Psihologie generala. Ed.

  Stiintifica, Bucuresti, p. 438-465

  Zlate, M. (2000) . Fundamentele psihologiei, Ed. Pro

  Humanitate, Bucureti, p. 166-168

  Afectivitatea. Definire i specificul

  proceselor afective. Proprietile si rolul

  proceselor afective (2 ore)

  Prelegere

  Conversaie

  Exemplificare

  Problematizare

  De citit:

  Aniei M. (2010). Fundamentele Psihologiei, Ed.

  Universitar, Bucureti, pp. 393-401, 429-434

  Atkinson, R. (coord.) (2002) Introducere n psihologie.

  Ed. Tehnic, Bucureti, pp. 490-524.

  Zlate, M. (2000) . Fundamentele psihologiei, Ed. Pro

  Humanitate, Bucureti, p. 161-179

  Clasificarea proceselor afective (2 ore) Prelegere

  Conversaie

  Exemplificare

  Demonstraie

  De citit:

  Aniei M. (2010). Fundamentele Psihologiei, Ed.

  Universitar, Bucureti, pp. 401-429

  Zlate, M. (2000) . Fundamentele psihologiei, Ed. Pro

  Humanitate, Bucureti, p. 179-182

  Atenia (2 ore) Prelegere

  Conversaie

  Exemplificare

  De citit:

  Aniei M. (2010). Fundamentele Psihologiei, Ed.

  Universitar, Bucureti, pp. 176-198

  Zlate, M. (2000) . Fundamentele psihologiei, Ed. Pro

  Humanitate, Bucureti, p. 185-200

  Voina. (2 ore) Prelegere

  Conversaie

  Exemplificare

  Demonstraie

  De citit:

  Aniei M. (2010). Fundamentele Psihologiei, Ed.

  Universitar, Bucureti, pp. 435-470

  Zlate, M. (2000) . Fundamentele psihologiei, Ed. Pro

  Humanitate, Bucureti, p. 185-200

  Stres si adaptare (2 ore) Prelegere

  Conversaie

  Exemplificare

  Demonstraie

  De citit:

  Aniei M. (2010). Fundamentele Psihologiei, Ed.

  Universitar, Bucureti, pp. 391-393, 422-425

  Atkinson, R. (coord.) (2002) Introducere n psihologie.

  Ed. Tehnic, Bucureti, pp. 672-715

  Bibliografie selectiv (principal) 1. Aniei, M. (2010). Fundamentele psihologiei. Ed. Universitar, Bucureti 2. Baddeley, A. (1998)- Memoria uman, Ed. Teora, Bucureti; 3. Cardwell, M., Clark, L. & Meldrum, C. (2004)- Psychology, Harper Collins Publ.; 4. Cornelius, H. & Faire, S. (1996)- tiina rezolvrii conflictelor, Ed. tiin i Tehnic; Bucureti; 5. Cosmovici, A. (1996)- Psihologie general, Ed. Polirom, Iai; 6. Denis, M. (1989)- Image et cognition, PUF; 7. Dewey, J. (1987)- Psychology, New York;

 • 8. Durand, G. ( 1994)- Limaginaire, Hatier; 9. Eibl-Eibesfeld, I. (1995)- Agresivitatea uman, Ed. Trei; 10. Filimon, L. (1993)- Psihologia percepiei, Ed. tiinific; Bucureti 11. Flores, C. (1992)- La memoire, PUF; 12. Garnham, A. & Oakhill, J. (1994)- Thinking and Reasoning, Blackwell, Oxford; 13. Garton A.F. (2004)- Exploring Cognitive Development : the Child as a Problem Solver, Blakwell, Oxford; 14. Gleitman H. (1991)- Psychology, W.W. Norton & company, New York; 15. Goldstein, I.L. -( 2001)- Senzation and Perception, 6 th edition, Wadswoth Pacific Grove, C.A.; 16. Golu, M., Dicu, A. (1972)- Introducere n psihologie, Ed. tiinific; 17. Gray P. (1991)- Psychology, Worth Publ. Inc. New York; 18. Hayes, N. (2003)- Psychology, Teach yourself, Hodder Headline Ltd. , London; 19. Hewstone, M., Fincham, F. & Foster, J. (2005)- Psychology, B.P.S. Blackwell, Oxford ; 20. Lieury, A. (1996)- Manual de psihologie general, Ed. Antet; Bucureti; 21. Malin, T. (1999)- Perspective n psihologie, Ed. Tehnic; Bucureti; 22. Marcus, S. (1980)- Imaginaia, Ed. tiinific i Enciclopedic, Bucureti; 23. Miclea, M. (1994)- Psihologie cognitiv, Casa de editur Gloria SRL; 24. Moscovici, S. ( 1995)- Reprezentrile sociale, Ed. tiin i Tehnic, Bucureti; 25. Mucchielli, A. (1996)- Noua psihologie, Ed. tiinific, Bucureti; 26. Myers, D.G. (1986)- Psychology, Worth Publ. Inc. New York; 27. Odobleja, S. (1982)- Psihologie consonantist, Ed. tiinific i Enciclopedic, Bucureti; 28. Parot, F. & Richelle, M. (1995)- Introducere n psihologie, Ed. Humanitas, Bucureti; 29. Pavelcu, V. (1972)- Drama psihologiei, EDP, Bucureti; 30. Piaget, J. (1972)- Dimensiuni interdisciplinare ale psihologiei, EDP; 31. Popescu-Neveanu, P. (1976)- Curs de psihologie general, Tipografia Univ. Bucureti, vol. I II; 32. Popescu-Neveanu, P. (1978)- Dicionar de psihologie, Ed. Albatros; 33. Radu, I. (coord.) (1991)- Introducere n psihologia contemporan, Sincron, Cluj Napoca; 34. Rcanu, R. (2000)- Introducere n psihologie aplicat, Ars Docendi; 35. Reuchlin, M. (1999)- Psihologie general, Ed. tiinific, Bucureti; 36. Sachter S., - (2001)- The Seven Sins of Memory, Houghton Mifflin, Boston; 37. Santrock, J. W(.2000)- Psychology, McGraw Hill, New York; 38. Sartre, J.P. (1997)- Psihologia emoiei, Ed. Iri, Bucureti; 39. Sillamy, N. (1996)- Dicionar de psihologie, Ed. Universul Enciclopedic, Bucureti; 40. Strongman K.T., Overton A.E., -( 2003)- The Psychology of Emotion: From Everyday Life to Theory, 5 th edn., John Wiley and Sons, Chichester

  and London; 41. Yiend, J. (2004). Cognition, Emotion and Psychopathology. Theoretical,Empirical and Clinical Directions. Cambridge University Press, United

  Kingdom. 42. Zlate, M. (1979)- Secretele memoriei, Ed. tiinific i Enciclopedic, Bucureti; 43. Zlate, M. (1999)- Psihologia mecanismelor cognitive, Ed. Polirom, Iai; 44. Zlate, M. (2000)- Fundamentele psihologiei, Pro Humanitate, Bucuresti 45. Zlate, M. (2000)- Introducere n psihologie, Ed. Polirom, Iai; 46. Zlate, M. (coord.) (1997)- Psihologia vieii cotidiene, Ed. Polirom, Iai;

  8.2 Seminar / laborator Metode de

  predare

  Observaii

  -- Memoria: definire, caracteristici Expunere Problematizare

  Modelare

  De citit :

  Zlate, M. (2000) . Fundamentele psihologiei, Ed. Pro

  Humanitate, Bucureti, p. 128-129, 136-140

  -- Memoria: procesele memoriei,

  optimizarea funcionrii memoriei i

  uitarea; Formele memoriei. Exerciii

  Expunere

  Problematizare Modelare

  De citit:

  Miclea, M. (1999). Psihologie cognitiv. Ed. Polirom,

  Iai, pp. 189-207, 214-222, 228-232

  Zlate, M. (2000) . Fundamentele psihologiei, Ed. Pro

  Humanitate, Bucureti, p. 129-136

  -- Imaginaia: definire, forme, procedee.

  Exerciii

  Expunere

  Problematizare

  Modelare

  De citit:

  Hayes, N., Orrell, S. (2003). Introducere n psihologie.

  Ed. All, Bucureti, p. 99-116

  Zlate, M. (2000) . Fundamentele psihologiei, Ed. Pro

  Humanitate, Bucureti, p. 140-150

  Zlate, M. (1999). Psihologia mecanismelor cognitive.

  Ed. Polirom, Bucureti, 512-517

  -- Motivaia : definire, caracterristici

  structuri. Exerciii

  Expunere

  Problematizare

  Modelare

  De citit:

  Hayes, N., Orrell, S. (2003). Introducere n psihologie.

  Ed. All, Bucureti, p. 273-291

  -- Afectivitatea: definire, caracteristici,

  forme. Exerciii

  Expunere

  Problematizare Modelare

  De citit:

  Hayes, N., Orrell, S. (2003). Introducere n psihologie.

  Ed. All, Bucureti, p. 81-99

  Zlate, M. (2000) . Fundamentele psihologiei, Ed. Pro

  Humanitate, Bucureti, p. 169-183

  -- Atenia i Voina Exercii Expunere Problematizare

  Modelare

  De citit:

  Zlate, M. (2000) . Fundamentele psihologiei, Ed. Pro

  Humanitate, Bucureti, p. 205-225

 • -- Modalitati de adaptare la stres. Stresul

  si memoria. Exerciii

  Expunere Problematizare

  Modelare

  De citit:

  Miclea, M. (1997). Stres si aparare psihica. Ed. Presa

  Universitara Clujana, Cluj-Napoca, p. 4-37, 149-173

  Bibliografie selectiv (principal)

  Bibliografie selectiv (principal) 1. Aniei, M. (2010). Fundamentele psihologiei. Ed. Universitar, Bucureti 2. Baddeley, A. (1998)- Memoria uman, Ed. Teora, Bucureti; 3. Cardwell, M., Clark, L. & Meldrum, C. (2004)- Psychology, Harper Collins Publ.; 4. Cornelius, H. & Faire, S. (1996)- tiina rezolvrii conflictelor, Ed. tiin i Tehnic; Bucureti; 5. Cosmovici, A. (1996)- Psihologie general, Ed. Polirom, Iai; 6. Denis, M. (1989)- Image et cognition, PUF; 7. Dewey, J. (1987)- Psychology, New York; 8. Durand, G. ( 1994)- Limaginaire, Hatier; 9. Eibl-Eibesfeld, I. (1995)- Agresivitatea uman, Ed. Trei; 10. Filimon, L. (1993)- Psihologia percepiei, Ed. tiinific; Bucureti 11. Flores, C. (1992)- La memoire, PUF; 12. Garnham, A. & Oakhill, J. (1994)- Thinking and Reasoning, Blackwell, Oxford; 13. Garton A.F. (2004)- Exploring Cognitive Development : the Child as a Problem Solver, Blakwell, Oxford; 14. Gleitman H. (1991)- Psychology, W.W. Norton & company, New York; 15. Goldstein, I.L. -( 2001)- Senzation and Perception, 6 th edition, Wadswoth Pacific Grove, C.A.; 16. Golu, M., Dicu, A. (1972)- Introducere n psihologie, Ed. tiinific; 17. Gray P. (1991)- Psychology, Worth Publ. Inc. New York; 18. Hayes, N. (2003)- Psychology, Teach yourself, Hodder Headline Ltd. , London; 19. Hewstone, M., Fincham, F. & Foster, J. (2005)- Psychology, B.P.S. Blackwell, Oxford ; 20. Lieury, A. (1996)- Manual de psihologie general, Ed. Antet; Bucureti; 21. Malin, T. (1999)- Perspective n psihologie, Ed. Tehnic; Bucureti; 22. Marcus, S. (1980)- Imaginaia, Ed. tiinific i Enciclopedic, Bucureti; 23. Miclea, M. (1994)- Psihologie cognitiv, Casa de editur Gloria SRL; 24. Moscovici, S. ( 1995)- Reprezentrile sociale, Ed. tiin i Tehnic, Bucureti; 25. Mucchielli, A. (1996)- Noua psihologie, Ed. tiinific, Bucureti; 26. Myers, D.G. (1986)- Psychology, Worth Publ. Inc. New York; 27. Odobleja, S. (1982)- Psihologie consonantist, Ed. tiinific i Enciclopedic, Bucureti; 28. Parot, F. & Richelle, M. (1995)- Introducere n psihologie, Ed. Humanitas, Bucureti; 29. Pavelcu, V. (1972)- Drama psihologiei, EDP, Bucureti; 30. Piaget, J. (1972)- Dimensiuni interdisciplinare ale psihologiei, EDP; 31. Popescu-Neveanu, P. (1976)- Curs de psihologie general, Tipografia Univ. Bucureti, vol. I II; 32. Popescu-Neveanu, P. (1978)- Dicionar de psihologie, Ed. Albatros; 33. Radu, I. (coord.) (1991)- Introducere n psihologia contemporan, Sincron, Cluj Napoca; 34. Rcanu, R. (2000)- Introducere n psihologie aplicat, Ars Docendi; 35. Reuchlin, M. (1999)- Psihologie general, Ed. tiinific, Bucureti; 36. Sachter S., - (2001)- The Seven Sins of Memory, Houghton Mifflin, Boston; 37. Santrock, J. W(.2000)- Psychology, McGraw Hill, New York; 38. Sartre, J.P. (1997)- Psihologia emoiei, Ed. Iri, Bucureti; 39. Sillamy, N. (1996)- Dicionar de psihologie, Ed. Universul Enciclopedic, Bucureti; 40. Strongman K.T., Overton A.E., -( 2003)- The Psychology of Emotion: From Everyday Life to Theory, 5 th edn., John Wiley and Sons, Chichester

  and London; 41. Yiend, J. (2004). Cognition, Emotion and Psychopathology. Theoretical,Empirical and Clinical Directions. Cambridge University Press, United

  Kingdom. 42. Zlate, M. (1979)- Secretele memoriei, Ed. tiinific i Enciclopedic, Bucureti; 43. Zlate, M. (1999)- Psihologia mecanismelor cognitive, Ed. Polirom, Iai; 44. Zlate, M. (2000)- Fundamentele psihologiei, Pro Humanitate, Bucuresti 45. Zlate, M. (2000)- Introducere n psihologie, Ed. Polirom, Iai; 46. Zlate, M. (coord.) (1997)- Psihologia vieii cotidiene, Ed. Polirom, Iai;

  9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

  Coninuturile disciplinei au fost conturate n conformitate cu bibliografia de specialitate de actualitate din bibliografia tiinific de

  specialitate la nivel naional i internaional precum i cu tematicile disciplinelor conexe i de specialitate din domeniul Psihologiei din

  anii II i III.

  10. Evaluare

  Tip activitate 10.1 Criterii

  de evaluare

  10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere

  din nota final

  10.4 Curs Lucrare scris n cadrul creia se

  dezbat cinci

  subiecte care

  acoper

  tematica

  disciplinei

  Lucrare scris secretizat (descriptiv i prin problematizare) 100%

 • 10.5 Seminar

  / laborator

  Bonus 1 Un punct n cadrul grupelor de lucru pentru prezentrile care vizeaz pregtire suplimentar att la nivel teoretic ct i al exerciiilor propuse pe tem fa de bibliografia minim solicitat

  Bonus 2 Un punct individual de ctre studentul care au trei intervenii suplimentare fa de tema de grup obligatorie

  10.6 Standard minim de performan - nelegerea i explicarea conceptelor de baz din domeniul psihologiei generale identificarea notelor specifice i aspectelor difereniatoare ale mecanismelor psihice i stabilirea

  relaiilor ntre acestea

  Data completrii

  01.10.2014

  Semntura titularului de curs

  Lect. univ. dr.

  Costea Roxana Andreea

  Semntura titularului de seminar

  Lect. univ. dr.

  Costea Roxana Andreea

  Data avizrii n departament, Semntura Directorului de Departament,