frumusetea intelepciunii 18

of 4 /4
Buletin parohial, Biserica Sfânta Ecaterina din Bucure[ti, Paraclis universitar Nr. 18 Iulie 2015 V alea Arieºului... de la Vârtop ºi pânã la Buru, Arieºul îºi adunã apele de pe Munþii Bihorului ºi Muntele Mare ºi sapã de mii de ani, valea atât de pitoreascã. De ce Valea Arieºului? Pentru blândeþea reliefului, pentru peisajele încântãtoare, pentru diversitatea de activitãþi oferitã, pentru oamenii puri din zonã ºi pentru sentimentul unic pe care þi-l oferã atunci când te afli pe aces- te meleaguri. Arieº este un râu în Transilvania ºi izvorãºte din Munþii Bihorului, care fac parte din Munþii Apuseni. Are o lungime de apoximativ 164 km ºi se varsã în Mureº, în aval de Luduº. Teritoriul strãbãtut de Râul Arieº se numeºte ºi Þara Moþilor, o regiune rusticã, pitoreascã. Pentru a gusta din savoarea Vãii Arieºului, vã recomand câteva obiective turistice: Peºtera Scãriºoara – este cea mai mare peºterã cu gheaþã din România ºi are o vârstã de peste 3.000 de ani. Lungimea peºterii este de 720 m, iar adâncimea de 105 m. Blocul de gheaþã are un volum de 75.000 ml ºi o grosime de peste 15 m. Mãnãstirea Lupºa – este situatã pe ºoseaua Abrud - Câmpeni - Turda, fiind una dintre cele mai vechi aºezãri monahale de pe Valea Arieºului. Fiind întemeiatã de cãlugarii ce sihãstreau în Þara Moþilor, a avut de la început un mare rol duhovnicesc, pentru satele din apropiere. Cãlugãrii duceau viaþã isihastã în post ºi rugãciune ºi þineau legãtura cu Mã- nãstirea Peri, din nordul Maramureºului ºi cu mãnãstirile din Moldova, de unde aduceau cãrþi de cult. Pârtia de schi Vârtop - este foarte cautatã, deoarece be- neficiazã de zãpadã pe toatã durata sezonului ºi este ilumi- natã pe toatã lungimea. Cascada Miresei - este o splendidã cãdere de apã, situatã în comuna Avram Iancu, în partea stângã a ºoselei, pe direcþia de mers dinspre Câmpeni, la aproximativ 400 m. Groapa ruginoasã - este o imensã mâncãturã, sãpatã de ape în gresii roºii, violacee ºi gãlbui, fiind un grandios feno- men de eroziune. Ruptura are o adâncime de mai bine de 100 m ºi, la partea superioarã, un diametru de aproximativ 500 m. Huda lui Papara - este o peºterã cu zone de acumulare de aer cald (20 grade Celsius) ºi se aflã în masivul Bedeleu. Lungimea galeriilor, bogat decorate cu stalactite ºi stalag- mite, este de 2022 m. Minele Romane de la Roºia Montanã - vestigii cu o vechime de aproape 2000 de ani, Galeriile Romane de la Roºia Montanã din Masivul Orlea reprezintã un miracol pen- tru lumea ºtiinþificã mondialã. Minele de aur bogate ale Daciei au fost folosite de romani, asigurând surse importante de finanþare, pentru alte campanii romane. Dealul cu melci – Rezervaþia este situatã în comuna Vidra, pe stânga Vãii Arieºului Mic ºi reprezintã un recif de cochilii de melci de mare, care trãiau în urmã cu milioane de ani, în aceste locuri, scãldate de apele calde ale Mãrii Tethis. Cochiliile s-au pãstrat încrustate, în stâncã, pânã în zilele noastre. ªi dacã încã nu sunteþi convinºi, încercaþi doar sã vã gândiþi la peisajele superbe cu coame blânde, la vãile încân- tãtoare, la nuanþele de albastru, galben, verde, roºu, pe care le ia Arieºul în funcþie de locul pe unde trece, de anotimp sau vreme sau despre orice colþiºor care aratã ca desprins dintr-o poveste de iarnã spusã la cãldura focului de lemne, care tros- nesc în sobã. ªi mai sunt ºi oamenii, cu puritatea sufletului lor, completat de un caracter de român adevãrat, cum mai rar gãseºti în zilele noastre, cu atitudine sãnãtoasã, obiceiuri pãs- trate ºi credinþa în Dumnezeu nealteratã. Minodora Mazilu Cel ce crede c\ are totul, nu are nimic. Sf. Ioan Gurã de Aur VALEA ARIEŞULUI

Embed Size (px)

Transcript of frumusetea intelepciunii 18

Buletin parohial, Biserica Sfnta Ecaterina din Bucure[ti, Paraclis universitarNr. 18Iulie 2015alea Arieului...dela VrtopipnlaBuru,Arieul i adun apele de pe Munii BihoruluiiMunteleMareisapdemiideani, valeaattdepitoreasc.Dece Valea Arieului? Pentrublndeeareliefului, pentrupeisajelencnttoare, pentrudiversitateadeactivitioferit, pentruoameniipuridinzonipentrusentimentul unic pe care i-l ofer atunci cnd te afli pe aces-te meleaguri.ArieesteunrunTransilvaniaiizvortedinMuniiBihorului, care fac parte din Munii Apuseni. Are o lungimede apoximativ 164 km i se vars n Mure, n aval de Ludu.Teritoriul strbtut de Rul Arie se numete i ara Moilor,o regiune rustic, pitoreasc. Pentru a gusta din savoarea ViiArieului, v recomand cteva obiective turistice:Petera Scrioara este cea mai mare peter cu gheadin Romnia i are o vrst de peste 3.000 de ani. Lungimeapeteriiestede720m, iaradncimeade105m.Bloculdeghea are un volum de 75.000 ml i o grosime de peste 15 m.MnstireaLupa estesituatpeoseauaAbrud-Cmpeni-Turda, fiindunadintrecelemaivechiaezrimonahale de pe Valea Arieului. Fiind ntemeiat de clugariice sihstreau n ara Moilor, a avut de la nceput un mare rolduhovnicesc, pentrusateledinapropiere.ClugriiduceauviaisihastnpostirugciuneiineaulegturacuM-nstirea Peri, din nordul Maramureului i cu mnstirile dinMoldova, de unde aduceau cri de cult.Prtia de schi Vrtop - este foarte cautat, deoarece be-neficiazdezpadpetoatduratasezonuluiiesteilumi-nat pe toat lungimea.Cascada Miresei - este o splendid cdere de ap, situatn comuna Avram Iancu, n partea stng a oselei, pe direciade mers dinspre Cmpeni, la aproximativ 400 m.Groapa ruginoas - este o imens mnctur, spat deape n gresii roii, violacee i glbui, fiind un grandios feno-men de eroziune. Ruptura are o adncime de mai bine de 100m i, la partea superioar, un diametru de aproximativ 500 m.HudaluiPapara-esteopetercuzonedeacumularede aer cald (20 grade Celsius) i se afl n masivul Bedeleu.Lungimeagaleriilor, bogatdecoratecustalactiteistalag-mite, este de 2022 m. MineleRomanedelaRoiaMontan- vestigiicuovechimedeaproape2000deani, GaleriileRomanedelaRoia Montan din Masivul Orlea reprezint un miracol pen-trulumeatiinificmondial.MineledeaurbogatealeDaciei au fost folosite de romani, asigurnd surse importantede finanare, pentru alte campanii romane.DealulcumelciRezervaiaestesituatncomunaVidra, pe stnga Vii Arieului Mic i reprezint un recif decochilii de melci de mare, care triau n urm cu milioane deani, n aceste locuri, scldate de apele calde ale Mrii Tethis.Cochiliiles-aupstratncrustate, nstnc, pnnzilelenoastre. idacncnusunteiconvini, ncercaidoarsvgndii la peisajele superbe cu coame blnde, la vile ncn-ttoare, la nuanele de albastru, galben, verde, rou, pe care leia Arieulnfunciedeloculpeundetrece, deanotimpsauvreme sau despre orice colior care arat ca desprins dintr-opoveste de iarn spus la cldura focului de lemne, care tros-nescnsob.imaisuntioamenii, cupuritateasufletuluilor, completat de un caracter de romn adevrat, cum mai rargseti n zilele noastre, cu atitudine sntoas, obiceiuri ps-trate i credina n Dumnezeu nealterat.Minodora MaziluCe l c e c r e de c \ a r e t o t ul , nua r e ni mi c .Sf. Ioan Gur de AurVALEA ARIEULUI2CndDomnulHristosS-anlatlaceruri a spus i ultimele Sale cuvinte aicipepmnt, pecarelegsimnFapteleApostolilor, n istorisirea despre nlareala cer. Cuvintele au fost spuse de DomnulHristos ucenicilor: i-mi vei fi Mie mar-torinIerusalimi-ntoatIudeeai-nSamaria, i pn la marginea pmntului(F. Ap. 1, 8). Ceea ce trebuie s tim noiestecDomnulHristosnecerenou,tuturorcretinilor, sfimmartoriaiLui,s mrturisim despre El: Pe cel ce M vamrturisipeMinenfaaoamenilor, lvoimrturisiiEunfaaTatluiMeuCareestenceruri (Mt.10, 33). Avemobligaias-LmrturisimpeDomnulHristosnainteaoamenilor, iarmrtu-risirea pe care o dm noi este mrturisireapornit din credina noastr.Noi, mrturisitorii Domnului Hristos,suntem mrturisitori la tot ceea ce a fcutDomnulHristos, latotceeacetimdinSfntaEvanghelie, latotceeacetimdespreminunileDomnuluiHristos.Suntem martori i ai faptului c DomnulIisusHristos, cndva, aicipepmnt, adat vedere la doi oameni fr vedere careL-au rugat s le dea i a dat grai unui omcare nu vorbea.i mrturia noastr o dm pentru cre-dina pe care o avem i dac nu credem naceste dou minuni care s-au propovduitn aceast zi prin citirea din Sfnta Evan-ghelie, nusuntemmartoriaiDomnuluiIisusHristos.Iardaccredemnacesteminuni, credem pentru toat viaa noastrntreag, i-Lavemlatemeliavieiinoastre.Fadesuferinaoamenilor, deoricefelarfiea, Dumnezeuaredouchipuride raportare. i anume: pe unii i vindec,pealiiiajuts-ipoarteparteadegreutate ct le-a fost rnduit, i aceastapentru mntuirea lor.NoinucunoatemtaineleluiDum-nezeu, nulecunoateminuleputemcunoate.Credemclevomcunoatecndva.Cndanume? Atuncicndvomtrece de viaa aceasta pmnteasc, atuncicndnisevordescoperitaineleluiDumnezeu.Ateptmvremeancarevomputeati ce nu tim aici pe pmnt. i dac vavreaDumnezeusnutimniciatunci,binenelescvomdaslavluiDum-nezeu pentru c Dumnezeu este mai maredectcunotinanoastr, estemaimaredectceeaceputemnoinelege, inuputemaveapretenianoi, oamenimr-ginii, s tim lucruri mai presus de noi, idac, totui, vavenivremeastimlucruri mai presus de noi, le vom ti prindescoperire dumnezeiasc.Frinimcuratnuputemnelegecele mai presus de noi, nu putem nelegedect doar dac zicem mpreun cu psal-mistul: CtdeminunatesuntlucrurileTale, Doamne, petoatecunelepciuneLe-ai fcut. Spunem cuvinte ale altuia inuspunemcuvintealenoastre.DacajungemsvedemmreiileluiDum-nezeu prin fpturile Sale, zicem i noi cupsalmistul: CtdemarisuntlucrurileTale, Doamne saucuBisericaMareetiDoamneiminunatesuntlucrurileTaleiniciuncuvntnuestedeajunsspre lauda minunilor Tale.S se vad din viaa noastr c suntemcredincioi, ssevaddinviaanoastrcsuntemdoritoridenaintareduhovni-ceasc, ssevaddinviaanoastrctrimaltfeldectnecredincioii, ssevaddinviaanoastrcavemvedereduhovniceasc.iapoisdmmrturiedespreDomnul Iisus Hristos prin credina noas-tr, prinviaanoastr, prinsrbtoririlenoastre, prinrugciunileiposturilenoastre, printotceeaceestefrumosibunnlumeaaceastaincareseprea-mreteTatl, Fiul, iSfntulDuh,Treimeaceadeofiininedesprit.Amin!text preluat de pe site-ul www.voscreasna.comCuvnt de `nv\]\tur\ la Duminica a [aptea dup\ RusaliiPr. Teofil PrianOare eu sunt singurul care nu simte abso-lutnimic? Fizicipsihic.Suntcaunspaiugol. Aceasta este mrturia unei persoane carerecunoatecsuferdedepresie. Asemeniei,nntreagalume, milioanedeoamenisuntdiagnosticai cu aceast boal, n timp ce mulialii sufer n tcere, fr s tie ce se ntmplcueisaufrsaccepterealitateaiscearajutor.nainte de toate, trebuie s ne ntrebm: cenelegem prin depresie? Psihiatrul ortodox rusDmitri Avdeev definete depresia ca fiind: dis-poziiasufleteascabtut, nsoitdemole-eal, astenie, deoaprecieredescurajat-pesi-mist a evenimentelor din via.OrganizaiaMondialaSntii(OMS)compar depresia cu o epidemie care a cuprinsntreagaomenire.Laceade-a51-asesiuneaOMSs-adeclarat: depresiaaajunsdejapeprimul loc n lume ntre cauzele absenelor dela serviciu i pe locul 2 ntre bolile care duc lapierderea capacitii de munc. Dac nu vor filuatemsuricorespunztoare, spreanul2020depresiavaparalizaviaaeconomicattarilor dezvoltate, ct i a rilor n curs de dez-voltare. n anul 1997, 147 milioane de oameniau suferit pierderi ale capacitii de munc dincauza depresiei, iar n prezent, numrul persoa-nelor deprimatedinntreagalumedepete350 milioane. n Romnia, peste 2 milioane deoamenisuferdedepresie.Nudemult, vrstamedieacelorbolnavierantre30i40ani,nsastzivrstaacobortconsiderabiliafecteazpersoanemaitinerede25deani.Depresiaaajunsceamairspnditboalasufletului, care poate duce chiar la sinucidere.Cum recunoatem depresia? n general, ceicare sufer de depresie au o dispoziie trist, sesimtfoarteobosii, greoi, lisepareimposibilsduclacaptchiaricelemaibanaleac-iuni, cum ar fi urcatul unor scri sau aranjareapatului.Aliivorbescdesprelipsaoricroremoii, descriu o goliciune interioar, senti-mentuldemuncpepilotautomat, darisenzaiauneiapsripepiept. Trebuie, aa-dar, s fim ateni la aceste semne, dac vin dinpartea celor apropiai, deoarece ele ar putea fiun semnal de alarm, un prim strigt de ajutor.(continuare n numrul urmtor).DEPRESIA AMENINAREA OMULUI CONTEMPORANEditorialC\t\lin Caminschi3A vorbi despre smerenie nu este un lucru uor, mai ales astzi. Toimarii notri maetri de opinie au pus n discuie aceast tem. n ochiilui Nietzsche, smerenia este marea minciun a celor slabi, care transfor-mastfelcuiretenielaitatealornaparentvirtute.PentruFreudeaesteovariantmasochistacomplexuluidevinovie.PentruAdler,smereniasenvecineazcusentimentuldeinferioritate.Interpretrilecelor menionai mai sus au lsat urme adnci n cultura noastr modern.Cum s acorzi cinste smereniei, adic locului ultim conform Evanghe-liei, ntr-osocietateimpregnatdereuit, desucces, deperforman?Totui, Ruusbroeck o face atunci cnd spune: A te scufunda n smere-nie nseamn a cobor n Dumnezeu, cci Dumnezeu este fundul adn-cului... Smerenia deine lucruri prea nalte pentru a fi nvate pur i sim-plu ca pe o poezie; ea atinge i posed ceea ce cuvntul nu poate spune.Exist n Scriptur povestit istoria unui om tnr i bogat care s-aapropiatdeHristosiL-antrebatcumpoatedobndiviaavenic.Hristos i-a rspuns s pzeasc poruncile cele mai importante, iar boga-tul I-a rspuns c le-a pzit deja. Atunci Domnul a mers mai departe ii-a propus ceva mai nalt, anume s mpart toate averile sale i apoi s-Iurmeze. Aici se pare c dialogul s-a ncheiat fiindc Evanghelia ne spunec tnrul a plecat foarte ntristat, cci avea multe bogii. Mntuitoruld cu aceast ocazie o nvtur Apostolilor, despre ct de greu vor intran mpria cerurilor cei bogai, acea mprie a cerurilor despre careIisus ne-a zis c se afl nuntrul nostru. Altfel spus, este dificil s intrmn adncul inimii noastre dac suntem bogai. Bogai? Cum adic?Ct atenie trebuie s acordm reuitelor noastre duhovniceti?Gndimadesea, pedreptcuvntdealtfel, cndavemnvederebogia, la bani. i totui, putem lua n calcul, din plin, i alte elementedebogie.Sigur, existbanii, darmaisuntdeasemeneaaltemicibogiicarepotdevenifoartemarinochiinotri, cumarfihranaimbrcmintea.Putemfibogaiprinceeaceavemnfrigiderulsaundulapul, ori dressing room-ul nostru. i mai bogai atunci cnd ne etalmcu ceea ce posedm.n sine, a avea haine frumoase nu este un pcat, la fel cum a posedabunurinuesteunpcat;afibogatnuesteunpcat, dartotuldepindecum privim aceast bogie, cum ne raportm la ea. Bogia n sine nureprezintcevanegativ, rudarpoatesdevin.Darmaiexistialteforme de bogie. i cu ct mai mult ea devine un bun nevzut, cum arfibogiaintelectualsauceaspiritual, cuattposibilitateacderiiatunci cnd ele ne aduc orgoliul intelectual sau spiritual, n duh.Slumdepildbogiaspiritual.Cinevaseangajeaznviaacretin, lucreazasuprasaprinascez, urmeazsfaturilePrinilorialeduhovnicului.Ajungenceledinurmlaunanumitprogresnurcuulduhovnicesc.Dramacarepoatessepetreacatuncicuper-soana care-L caut pe Hristos se ntmpl atunci cnd l uit pe Acestai-i spune: Eu L-am gsit pe Dumnezeu, un Eu cu majuscul, adicprinvoinamea, prineforturilefcutedemine.Dacajungis-izici:sunt duhovnicesc eti aproape de catastrof. Te afli pe marginea pr-pastiei orgoliului: nu-i mai rmne dect s aluneci puin i s cazi dacnuaifcut-odeja.Nutrebuiesacordmateniereuitelornoastreduhovniceti. S trim ceea ce ne este dat, dar s ascundem binele atuncicndsimimcamurcatonoutreaptnapropiereaspreDumnezeu.Nunoitrebuiesneevalum, snejudecmcuprivirelaprogreselenoastre, ci Altcineva.Cnd eti smerit eti n adevrSfntulSiluan Atonitulnuaevitataceastprimejdie, devremecentr-o zi, pe cnd era tnr monah, un printe de la Mnstirea SfntulPantelimon se ntreba cu voce tare n timpul spovedaniei c dac Siluaneste att de sporit duhovnicete acum, la tineree, cum va fi la btrnee.Cuviosulaluatamintelacuvintelebtrnuluicareerau, frndoial,adevrate, dar care nu trebuiau pronunate naintea lui Siluan. Cert estectnrulaczutnmndrieii-aufostnecesari15anideluptduhovniceasc pentru a regsi smerenia. Sneamintimparabolavameuluiiafariseului: avemacolodes-criereatipaceeacenutrebuiesfacem.Fariseulseaflantempluiacolo l luda pe Dumnezeu. i pentru ce, cum l luda el? l slvea pen-tru c se socotea un om bun, care se roag bine, care triete cu adevratdupporuncileLegii.FariseulsocoteacaducemulumireluiDumnezeu, dar de fapt el i mulumea siei. Pentru c spunea: nu suntca acest vame care st n spate i care pctuiete de 100 de ori pe zi.Atitudinea vameului era cu totul alta: Doamne, milostiv fii mie pc-tosului. Iar Hristos ntreab: Care din cei doi va pleca mai ndreptat lacasa sa?Puteminoisneinterogmncineneregsim? nfariseusaunvame? n orgoliu sau n smerenie? Rspunsul, dac suntem puin onetiesteacesta: nambelecazuri, ccisuntmomentencarenesitumnposturamndrafariseuluiialteipostazecndneaflmnpoziiavameului, smerit i n adevr.A exista, a poseda, a fiPrintrebogiisegseteiputerea.Putereadeoricefactur,politic, economic, social, familial.ncemodexersmaceastpu-tere? Pentru a domina pe ceilali, pentru a poseda mai mult, sau pentrua ajuta, a ridica pe cel de lng noi?isemairidicoaltntrebare: noicutmsexistm sausfim? Existena presupune o limit. Spunem de exemplu despre cinevacancetatsmaiexistepeacestpmnt, adicamurit.Darputemspune c a sfrit s mai fie? Ca i cretin nu putem afirma acest lucru.Dumnezeu se manifest naintea lui Moise n Rugul Aprins i zice: EusuntCelcesunt, nuCelceexist. Aspusaapentrucnuputeasfacaltfel, nuputeasSelimitezedevremeceElesteCreatorul.Adevratavocaieaomuluiesteaceeadeafi.Persoanaifiinasuntlegate, ele reprezint aceeai realitate.Atuncitrebuiesmeditmpuin: aexistaprespuneaposeda.Noiexistm pentru c suntem vzui, auzii. Este suficient s ne plimbm pestrzile oraelor i s deschidem ochii: vom vedea magazine, persoanecare se mic. Tot ceea ce observm este orientat spre existen, nu sprefiin.Un celebru creator de mod francez i construise o reclam la cos-tumele sale de marc pe care voia s le vnd cu succes pornind de lafrazaFericituluiAugustin: Devinoceeaceeti! Erasubnelescnumai datorit accesoriilor vestimentare ale respectivei case de mod.Asocierea cuturierul occidental este una eronat. Nu avem nevoie decostume de firm pentru a fi. Pentru a exista, ns, da! Pentru c dac mprezint ntr-o inut de stil sunt remarcat, sunt vzut, sunt felicitat, toatlumea m admir: totul este pentru fala mea, pentru ego-ul meu. M simtflatat n orgoliul meu. Pentru a exista trebuie s te ari. i ce poi s aridac nu posezi nimic? Biserica e datoare s arate lumii drumul spre a fipentruceatransmitemesajuliubiriiluiHristos, iarafiiaiubinDumnezeuseconfund: EusuntCelcesunt iDumnezeuesteiubire reprezint aceeai realitate divin. (traducere de Augustin Punoiu dup Ce nest pas a la richessequeDieusemanifeste, maislmehumble, HigoumenSymon Cossec, Buisson Ardent, no. 12/2006)A te scufunda n smerenie nseamn a cobor n Dumnezeu4Programl i turgi c: Vineri, orele 17.00, Taina Sfntului Maslu [i Taina Spovedaniei; Smb\t\, orele 07.00, Utrenie, Sfnta Liturghie [i Parastas; orele 17.00, Vecernie Duminic\, orele 08.00, Utrenia [i Sfnta Liturghie.Biserica este deschis\ zilnic, `ntre orele 08.3019.00.Unruvijeliosdespreadousatecuoamenidiferii.Ceicaretriaude-adreaptaruluierauconsideraisfini, fiindc-spuneauei-lucraunumaifaptebune, eraucredincioi, ineauposturileifceau milostenie, a zecea parte din venitul lor o duceau labiseric. Iar de-a stnga era satul pctoilor, cu oamenilenei, cam cheflii, care nu prea mergeau pe la biseric inu ineau poruncile cum trebuie.ntr-una din zile, se ls deasupra celor dou sate un nornegrunspimnttorincepuntr-oclipofurtuncumnimeninumaivzuse.Semailinitiunpicfurtuna, maincetar tunetele i fulgerele i ce s vezi!? Rul ncepu sse umfle vznd cu ochii i inunda gospodariile. Dar, ca unfcut, s-a inundat doar satul cuvioilor, nu i cel ,,al p-ctoilor. Multe case ale celor care se credeau sfini s-austricat, multe animale s-au necat i cu mult pagub s-autrezit prin gospodriile lor.DupceDumnezeuadatsoareitoatelucruriles-aulinitit, cuvioii au nceput s se ntrebe cum de satul pc-toilorascpatdeinundaie, iareis-autrezitcuattapagub.Unuldintresteniicuvioi, cunoscutpentrunelepciunea sa, dori s cerceteze acestea i fcu un drumpn la ru. Acolo ntlni pe oarecare din satul pctoilor,lsalutiintrcuelnvorb.Acelai-olunaintecuvorba i zise:- Ce ai crezut, c dac ducei via cuvioas este sufi-cient s nu v plou? Eu cam tiu de ce satul vostru a fostinundat i al nostru nu!- Pi care ar fi motivul?-Motivulesteacesta: corictdesmeriteti, decu-minte, de asculttor fa de poruncile lui Dumnezeu, mn-tuirea nu trebuie lucrat doar pentru tine.- Pi ne ajutm ntre noi, vrem s ne mntuim sufletelecu toii, spuse cuviosul.- Aa este, v ajutai ntre voi, spuse pctosul, ap-snd pe ultimele dou cuvinte. Dar rul acesta nu l-ai maitrecutsprenoidecivaanibuni! SveniiaiciisnespuneiinoucuvntulluiDumnezeuisnenvaiviaacuvioas.Deaceeav-adatDumnezeuinundaia,fiindcne-ailsatsnepierdemsufleteledeisuntemvecini...-Atuncihaidemsfacempace, spusesteanulcuvios, ntinzndmnapctosului.ifiecaodatcuaceastmnntins, sfacemdindousateosingurcomun i mpreun s ne mntuim!- Bine ai grit frate! spuse pctosul. Cci mntuireanuepentruunom, cipentrunoitoi.Eugndescaa, comulorictarfidepctos, sepoateaplecadintr-odatspreviaacuvioas.S-LlsmaadarpeDumnezeu, cade azi nainte, s dea soare i ploaie peste amndou satele,ca mpreun s suferim i cele bune i cele rele. i tot m-preunsnepregtimpentrudoritantlnirecuDomnul,atunci cnd El ne va chema la El s ne spun dac suntemmntuii sau nu.(povestire inclus n cartea Nestemate duhovniceti, vol. I, 2010)SATULCUVIO{ILORDin 1999, n Thailanda, funcioneaz o parohie a Pa-triarhieiMoscovei, nBangkokioBisericridicatncinstea Sfntului Ierarh Nicolae?Deasemenea, afosttradusLiturghiaSfntuluiIoanGur de Aur n limba thailandez i editat o carte de rug-ciuninaceeailimb.Laortodoxie, s-auconvertitdejacteva zeci de persoane btinae.Viaa duhovniceasc poate fi asemuit cu o expediielafundulmriidupoperlminunat, careestem-pria lui Dumnezeu?Aerul care trece prin tubeste rugciunea. Trebuie s fimateni s nu deteriorm tubul, pentru c aerul nu va mai cir-cula spre noi. Regulile de securitate n expediie sunt porun-cile lui Dumnezeu. Ele ne atenioneaz n caz de pericol.Nuteabatesprelucrurisecundare.Foreleoamenilorsuntlimitate.Importantesridiciperlanaintes-iepui-zezi forele. De aceea e nevoie de antrenament - post dupputin!Pectdebines-aantrenatomul, peattdefericitestefinalul expediiei.Rubric realizat de Antoaneta-Nicoleta Popa{ti a]i c\...?Preo]i slujitori:Pr. Paroh Adrian Ni]\email: [email protected]; Tel. 0749.288.889Pr. Spiritual Georgian P\[email protected]; Tel: 0741.736.556 Pr. Spiritual Gruia-Mihail Zamfirescuemail: [email protected]; Tel. 0740.230.574Comitetul de redac]ie:Constantin Andreiemail: [email protected]; Tel. 0740.029.028Gra]iela Tudoseemail: [email protected]; Tel. 0743.517.510