frumusetea intelepciunii 15

of 4 /4
Buletin parohial, Biserica Sfânta Ecaterina din Bucure[ti, Paraclis universitar Nr. 15 Aprilie 2015 Î mi place mult primãvara. Nu mi-o pot imagi- na decât blândã ºi suavã, pãºind uºor ºi îndepãrtând cu delicateþe îndelungile zile friguroase. Apare ca o caldã mângâiere, la începutul lunii martie, ºi, odatã cu ea, preocuparea de a dãrui cât mai mult femeilor. Oriunde te-ai uita nu ai cum sã nu observi cã totul începe sã prindã viaþã, cã, din vitrinele magazinelor, rãz- bat îmbietor nuanþe de sezon ºi oferte pentru cadouri dintre cele mai diverse. Se vorbeºte mult despre fashioniste, street style icons, tendinþele în modã, beauty, gadgeturi ºi câte altele, dar ºi despre orele îndelungate petrecute de femei la birou ºi necesitatea lor de a se împãrþi între copii, soþ, pãrinþi, profesie, acþiuni sociale ºi multele altele. Se fac eforturi susþinute pentru cãutarea ºi gãsirea echilibru- lui. Din toate direcþiile te inva- deazã informaþiile despre pre- ocupãrile femeilor pentru yoga, reiki, tratamente prin diverse terapii, excursii în þãri exotice ºi nu numai. Din vâltoarea ºi nebunia unor astfel de informaþii, când pacea ºi liniºtea îþi invadeazã sufletul, te întrebi dacã nu cumva totul este mai simplu decât pare. ªi îmi vin în minte cuvintele pãrintelui Arsenie Papacioc cã „Femeile sunt ca florile: toate sunt frumoase, dar fiecare în felul ei. Bãrbatul trebuie sã se plece sã o ia – adicã sã-i arate ele- ganþã, preþuire. Atunci floarea îºi aratã ºi mirosul, ºi cali- tãþile ascunse, pentru cã tu ai ºtiut sã rãscoleºti adâncu- rile ºi ai fãcut din ea ceea ce nu ºtia ea cã este.” S-au scris ºi se scriu multe, mai ales în luna martie, despre calitãþile femeilor ca fiice sensibile ºi ascultã- toare, mame devotate ºi dedicate, bunici blânde ºi lumi- noase, despre dragostea lor pentru frumos, despre fru- museþea lor ascunsã, interioarã, care se reflectã în exte- rior, despre sensibilitatea, smerenia, sfiala, rãbdarea, în- þelepciunea ºi puterea credinþei lor ºi enumerarea poate continua. Însã, deºi luna martie s-a sfârºit de ceva vreme ºi am trecut cu bucurie ºi de speciala sãrbãtoare a Învierii Domnului, sãrbãtorim din nou femeia, de aceastã datã într-un alt context, cel al Bi- sericii, în duminica dedicatã Femeilor Mironosiþe, ade- vãrate modele de urmat prin curajul lor deosebit, dar ºi prin credinþa ºi smerenia faþã de Mântuitorul cel Înviat. Dacã ne-am gândi la sensul dat de noi de multe ori când vorbim de „mironosiþe”, cel de femeie prefãcutã care si- muleazã nevinovãþia, mo- destia, am zice cã denumi- rea datã lor de „Femei Mi- ronosiþe” vine în contrast cu atitudinea lor în faþa unui eveniment cu totul copleºitor. În realitate însã, ele sunt purtãtoarele de mir, cele care au cumpãrat miresme ca sã ungã trupul Mântuitorului ºi care, la revãrsatul zorilor, înfruntând întunericul ºi teama, au venit la mormântul Lui. Rãzbate fãrã doar ºi poate din faptele lor acea iubire neþãrmuritã care, deºi presãratã cu întrebãri fireºti de îndoialã „Cine ne va prãvãli nouã piatra de la uºa mormântului?”, îºi do- reºte sã învingã ºi cele mai mari obstacole. Iubim ºi noi Femeile Mironosiþe, pentru cã ne des- coperã soluþia unei vieþi desãvârºite, spre care cel puþin tindem, chiar dacã uneori ni se pare dificil de urmat. Graþiela Tudose Simplifica]i - v\ via]a ca s\ se `ndep\rteze stresul. Sf. Cuv. Paisie Aghioritul Împletire de dragoste [i curaj

Embed Size (px)

Transcript of frumusetea intelepciunii 15

Buletin parohial, Biserica Sfnta Ecaterina din Bucure[ti, Paraclis universitarNr. 15Aprilie 2015mi place mult primvara. Nu mi-o pot imagi-nadectblndisuav, pinduorindeprtndcudelicateendelungilezilefriguroase.Aparecaocaldmngiere, lanceputullunii martie, i, odat cu ea, preocuparea de a drui ctmai mult femeilor. Oriundete-aiuitanuaicumsnuobservictotulncepe s prind via, c, din vitrinele magazinelor, rz-bat mbietor nuane de sezon i oferte pentru cadouri dintrecelemaidiverse.Sevorbetemult despre fashioniste, streetstyleicons, tendinelenmod, beauty, gadgeturiicte altele, dar i despre orelendelungatepetrecutedefemeilabirouinecesitatealor de a se mpri ntre copii,so, prini, profesie, aciunisocialeimultelealtele.Sefaceforturisusinutepentrucutareaigsireaechilibru-lui. Din toate direciile te inva-deaz informaiile despre pre-ocuprilefemeilorpentruyoga, reiki, tratamenteprindiverseterapii, excursiinriexotice i nu numai.Dinvltoareainebuniaunorastfeldeinformaii,cnd pacea i linitea i invadeaz sufletul, te ntrebi dacnu cumva totul este mai simplu dect pare. i mi vin nminte cuvintele printelui Arsenie Papacioc c Femeilesunt ca florile: toate sunt frumoase, dar fiecare n felul ei.Brbatul trebuie s se plece s o ia adic s-i arate ele-gan, preuire. Atunci floarea i arat i mirosul, i cali-tile ascunse, pentru c tu ai tiut s rscoleti adncu-rile i ai fcut din ea ceea ce nu tia ea c este.S-au scris i se scriu multe, mai ales n luna martie,desprecalitilefemeilorcafiicesensibileiascult-toare, mame devotate i dedicate, bunici blnde i lumi-noase, despredragostealorpentrufrumos, desprefru-museea lor ascuns, interioar, care se reflect n exte-rior, despre sensibilitatea, smerenia, sfiala, rbdarea, n-elepciunea i puterea credinei lor i enumerarea poatecontinua. ns, dei luna martie s-a sfrit de ceva vreme i amtrecutcubucurieidespecialasrbtoareanvieriiDomnului, srbtorimdinnoufemeia, deaceastdatntr-un alt context, cel al Bi-sericii, n duminica dedicatFemeilorMironosie, ade-vrate modele de urmat princurajullordeosebit, dariprin credina i smerenia fadeMntuitorulcelnviat.Dacne-amgndilasensuldat de noi de multe ori cndvorbim de mironosie, celde femeie prefcut care si-muleaznevinovia, mo-destia, amzicecdenumi-readatlordeFemeiMi-ronosie vine n contrast cuatitudinea lor n faa unui eveniment cu totul copleitor.nrealitatens, elesuntpurttoareledemir, celecareau cumprat miresme ca s ung trupul Mntuitorului icare, larevrsatulzorilor, nfruntndntunericuliteama, au venit la mormntul Lui. Rzbate fr doar ipoatedinfapteleloraceaiubirenermuritcare, deipresratcuntrebrifiretidendoialCinenevaprvlinoupiatradelauamormntului?, ido-rete s nving i cele mai mari obstacole. IubiminoiFemeileMironosie, pentrucnedes-coper soluia unei viei desvrite, spre care cel puintindem, chiar dac uneori ni se pare dificil de urmat.Graiela TudoseSi mpl i f i c a ] i - v\ vi a ] a c a s \ s e ` nde p\ r t e ze s t r e s ul .Sf. Cuv. Paisie Aghioritul 2Ne aducem aminte astzi de femeilemironosie, de Iosif din Arimateea i deNicodim, personajecarede-alungulEvangheliei sunt abia menionate, i cutoate acestea, care, atunci cnd Hristosa fost aparent nvins, cnd moartea, res-pingerea, trdarea i ura au nvins, s-audovedit prieteni credincioi i curajoi.Credinaicurajuldecareeiaudatdovad se pot nate doar din dragoste. Mironosieleduceauvaseledeala-bastru cu mir, ele duceau aromatele casungtrupulmortalDomnuluiIisusHristos. De aceea sunt numite mirono-sie. De ce S-a artat Domnul mai ntilor? De ce nu S-a ar-tatSfinilorSi Apos-toli? PentrucDom-nulcunoteainimafemeiasc.tiaceaesteextremdesensi-biliplindedra-goste, atingetotceestemre, totceestetainic, tot ce este sfnt,multmaiuordectofacinimilebrbailor,fiindc acestora le estepropriusprimeasctotulcumultre-flecie, s cread, ntide toate, raiunii miniilor.Lafemeinuesteaa.Elecuprindcu inimile lor curate toat dreptatea, totadevrulrapidiuor.Existdoufeluridecunoatere-cunoatereacuminteaicunoatereacuinima.Cuinimasecunoateceestemaiimpor-tant - ceea ce nu poate cunoate mintea.Inimadefemeie, ntr-omsurmultmaimaredectceadebrbat, dispunedeaceastcapacitateacunoateriiintuitive, a cunoaterii nemijlocite, frmulte raionamente.Lamomentulcrucificriitoiapos-toliiaufugit, nafardeunul, Ioan,careastatlapiciorulcruciicuMaicaDomnului. Toi ceilali L-au abandonatpeHristos, numaictevafemeiaur-mas la distan mic de cruce, iar cndEl a murit, au venit s ung trupul Lui,pe care Iosif din Arimateea l-a cerut dela Pilat, fr s se team a fi recunoscutca ucenic, pentru c att n via ct inmoartedragosteaicredinasuntnvingtoare.S reflectm la aceasta. Este uor sfim ucenicii lui Hristos cnd suntem pecreasta valului, n sigurana rilor undenundurmpersecuiisaurespingere,undemrturisireanuatragedupsinemartiriul, sau cel puin s devenim vic-time ale batjocurii i respingerii. S negndim la noi nine nu doar n legturcu Hristos, dar n relaia noastr cu ceidin jur, pentru c Hristos a spus c ceeace facem oricruia dintre noi, celui maimic, celuimainesemnificativ, Luiifacem.Snentrebmpenoicumnepurtm cnd cineva este respins, batjo-corit, ridiculizat, condamnatdeopiniapublic sau a acelor oameni la care neuitmnsus, dacnacelemomenteinimilenoastrermncredincioaseigsimcurajulszicem: Elafostirmneprietenulmeu, chiardaclaccepisaunu.Nuexistomsurmai bun a credinei dect aceea care semanifest n timpul nfrngerii. Toi nestrduim, cuceenergiemaiavem,puin sau mult, s fim ceea ce trebuiesfimisuntemnfrninfiecareclip. Ar trebui ca noi s ne uitm unulla altul nu doar cu compasiune, ci i cucredincioiaprietenuluicareestegatas rmn lng persoana care cade. nacelmomentsrmnemneclintii, nacel moment s rmnem credincioi isartmcdragosteanoastrnuestecondiionatdesperanavictoriei, ciesteundardintoatainima, gratuit,voios, frumos.text preluat de pe www.mitras.rui tradus de ctre Mihai ZaharescuCuvnt de nv\]\tur\la Duminica Mironosi]elorMitropolitul Antonie de SurojAmobservatnultimultimp, chiarnexprimarea unor teologi, o oarecare tendindeaprezentaspiritualitateapaginilordePateric sau ale unor Sfini Prini n registrulbunelormaniere.NupoisdescriiEve-restulaacumvorbetidespreCmpiaPanoniei...Pentru omul de astzi, care-i caut, sigurpe el, un soi de spiritualitate fr Dumnezeu,gustndoculturlipsitdeTranscenden,cretinismuleste, nmodireversibil, static,anchilozat, depit, cu dogme rigide i unmoralismsufocant. Aceastreflecieprindeteren, subochiinotri, darnuestelocderesemnaresaudedezndejdepentruceicredincioi.Totulestesneosrduim,cerndluiDumnezeusnedescoperevoiaLui n viaa noastr, ntrindu-ne n mijloculattor ncercri. Hristos a nviat! Pentru cetemaingrijorezi? AantreaprincuvntPrintelePetroniudelaProdromupeunuldintrepeleriniilaSfntulMunte.Priniimai vechi i mai noi ai Bisericii au avut i auvia sfnt pentru c Duhul Sfnt a grit inc griete prin ei.Cuvntul Sfintelor Evanghelii i al Pate-riculuiestedeodattios, darlimpede, sur-prinztortocmaipentrucesteviu, ntot-deauna provocnd i fcndu-l pe om s n-eleagrealitileduhovnicetialevieii.Rsturnrileiparadoxulstrnescdeseorifrmntarealuntric, vindecndu-nedesuficien.A reduce spiritualitatea nalt i robust aPatericuluilasimpleibunemanieren-seamn a dilua i a vlgui un cuvnt plin deDuh Sfnt. Ce mai rmne din uimirea celuicare descoper n aceste izvoare cu ap bunschimbareavieii, caotrecereuneorilent,alteori izbitoare, de la moarte la via, de lapcat la adevrata existen?Zis-aavvaIoanColovcavzutoare-care din btrni n vedenie, cum trei clugristaudeaceastpartedemare.is-afcutglasctredniidincealaltparte, zicnd:luai aripi de foc i venii la mine!De la aripile de foc la bunele maniereEditorialPr. Georgian P\unoiu3Am aflat despre Mioara citindu-i cartea pe nersuflate pentru cateptam i doream n acelai timp s ajung la un final fericit n carecancerul a disprut. Am avut bucuria s o vd n biserica noastr al-turidefamilieiamsimitcumrspndeanjuruleidragosteilinite. Simt c povestea ei nu s-a ncheiat, c ea continu acum prinsouleiiprincopii.Iarfinalulfericitpecareeundjduiamslgsesc n carte, se pare c Mioara a decis s l ncredineze deplin nminile lui Dumnezeu. Daniel TomaOarecum firesc, prima dorin pe care am avut-o auzind desprecartea Cancerul, dragostea mea a fost s o descopr pe autoareaei, gndindu-m c nu ar avea cum s nu fie special o persoan careasociazcancerul cudragostea.Citindcartea, aveamsfiuimpresionat de Mioara Grigore, autoarea crii, i, n acelai timp,unpersonajuimitor, dintr-opoveste, prezentatntr-unmodtrans-parent, despre o lupta constant cu o boal a crei denumire aproapec nici nu mi vine s o pronun, dar i despre ncredere, prietenie,dragoste i curaj.Graiela TudosePn s-i cunosc povestea d-nei Mioara Grigore, aveam o preredoarfrumoas, desprecsnicie... Acumns, vdcstoriacapecevasublim! Aceastminunatdoamnadatsensacestuicuvnt,acestui mod de vieuire n sufletul meu. A iubit pn la jertfire totalde sine: so, copii, semeni, o lume ntreag, pe Dumnezeu nsui. Omucenic a zilelor noastre, care, prin dragoste desvrit, a nvinscancerul! Suferin, bucurie, cdere, ridicare, dar mai presus de toatecredin i jertfelnicie. O persoan pentru care aproapele i dorinade a ajuta erau mai presus dect propria via. Ce conta c, de fapt,ea era cea care avea nevoie de sprijin?! Se druia pe sine, cu timp ifr timp, celorlali, aa putnd s rspndeasc n jur, acel lucru mi-nunat fr de care niciunul dintre noi nu ar putea tri: dragostea! IarDumnezeu, n marea Sa milostivire, i-a ntors darul acesta pe deplin!Antoaneta-Nicoleta PopaAmrevzut-opednaMioaraGrigorelarelansareacriisale,Cancerul, dragostea mea. Ce am vzut pe chipul dnsei? Mulumirei asumare contient a ceea ce ndura n sufletul ei. M-a impresio-nat foarte mult c dnsa i purta cancerul cu dragoste paradoxal, nsensul c ne transmitea din fiina ei lumina i bucuria lui Hristos. nciuda suferinei, ne druia din preaplinul sufletului ei, convingndu-nepe toi s ne iubim mai mult unii pe alii. Era un chip vesel i lumi-nos, care transmitea bucurie celor din jur.Marius KellerAmcititcartea. Amplns. Amrs.M-amrecunoscutdefoartemulte ori n ezitrile i amnrile Mioarei. Doream s o cunosc! S-antmplat ca la nici dou zile s trec prin faa librriei nesate delumeispesccurioassafluceevenimentareloc. Tocmaiseterminase lansarea crii Cancerul, dragostea mea.i am cunoscut-opeMioara, peViorelipecopii.Defapt, cndspunMioarasauViorelntotdeaunamgndesclatoiapte.Eraolegturattdeputernic ntre ei, nct rareori am mai vzut aa ceva. Aveam impre-siacecarteaLOR, aiubiriideplinedintresoi, dintrepriniicopii, n Hristos. Dar i a suferinei, trdat de mna umflat i res-piraia greoaie a Mioarei.Cu mult dragoste!- sunt cuvintele care mi-au pecetluit carteai pe care le voi purta n inima mult timp.Tania PopaE aproape un an de cnd am vzut-o prima i singura dat. Cndi-am cunoscut povestea, mi-am dat seama c este o nvingtoare, frs-mi treac prin cap c peste cteva luni va pleca din aceast lume.Cu toate acestea, dna Mioara rmne o nvingtoare. Cci nu desprevictoria n faa morii este vorba, ci despre suferin asumat, iubirejertfelnic, lacrimi preschimbate n bucurie, credin mpletit zi dezicundejdeioameniminunai.Detoateacesteaaavutpartedeosebita doamn, a crei carte, dac o vei citi, este imposibil s nuplngei zmbind. Zmbind de bucurie pentru c nc mai exist ast-fel de oameni reali lng noi, pe care-i cunoatem i ale cror vieisuntadevratelemodelepentrunoi! DnaMioaramiamintetedecldurasoareluintr-ofrumoaszideprimvar, nchidochiiizmbesc.Victoria Ciobanui...m-amndrgostitdeMioara, decopii, detoi.Afostdragoste la prima citire, aa cum a fost cu soul meu la prima auzire(despre el). Aceasta este Mioara. Plin de iubire. i de-aia cancerul sta nupoate ajunge la inim, c nu are loc, dar nici nu tiu cum mai ncapepe undeva n Mioara, cum mai are loc de atta iubire. Iubire pentruDumnezeu, pentrucopii, pentru Viorel, pentrutoioameniicareoiubesc sau nu (nc).Mioara e via cu fiecare respiraie chinuit a ei, are mai multviadectfiecaredintrenoi, uneoricredcnicinurespiraer, cidoar iubire. i mi-e ruine, ruine c nu avem atta credin, iubire,rugciune, ndrzneal n faa lui Dumnezeu pentru un om care ne-adat att, ne-a dat totul, ni s-a dat pe sine.Acesteasuntfragmentedintr-oscrisoarepecarei-amscris-oMioareilacevavremedupcene-amcunoscut, oscrisoarecareadeclanat tsunamiul, cum i plcea ei s spun.SscriudespreMioaraarnsemnasscriudoarcuvntulDRAGOSTE, lanesfrit. Aceastfemeiecutotulextraordinarmi-a marcat viaa ntr-un mod cu totul neateptat, a copleit fami-lia noastr cu atta dragoste, a topit gheaa din inimile i purtareanoastr.icredcastaafcutMioaracutoiceicareaucunos-cut-o, cutoiceicarei-aucititcartea, aceastmrturiezguduitoare a ei, dar care ne-a zguduit bine de tot pe noi, ne-a scosdinamoreal, dinneputine, tristei, depresii, mruniuri, ne-arscolit cu totul i ne-a artat c ne aflm cu adevrat n braele luiDumnezeu, la propriu, i c respiraia este un dar nepreuit pe carenu l mai bgm n seam. Mereum-amsimitonoratsocunoscpeMioara, sfiunpreajma ei, s (re)nv de la ea s iubesc, s druiesc, s jerfesc, sm (re)ndrgostesc de soul meu n fiecare zi, s mi ocrotesc i s-miiubesc copiii necondiionat. Pentru mine, imaginea familiei lor estecea a unui buchet de cinci flori, inute strns de dou fire mpletite,unbuchethrnitcudragoste, ndejdeicredin.imaialesdra-goste, o nesfrit i nebun dragoste pentru i n Dumnezeu. i i vd chipul de la nmormntare, plin de pace i lumin i tiuc Domnul o ine n continuare n cuul palmelor Lui, dar mi-e dor,mi-e tare dor... De vocea ei, de mngierea ei, de mna ei cald, demna ei rece, de mbriarea ei, de grija ei fa de mine i de toi, dehohotele de rs, de cele de plns, de povetile ei, de cuvintele su-perb icolosal ida, dedarurileeiimensepentrucareambo-dognit-o att. i nu pot dect s m mngi cu cuvintele C doarpuin timp vom fi desprii...Magda Punoiudespre Mioara Grigore4Programl i turgi c: Vineri, orele 17.00, Taina Sfntului Maslu [i Taina Spovedaniei; Smb\t\, orele 07.00, Utrenie, Sfnta Liturghie [i Parastas; orele 17.00, Vecernie Duminic\, orele 08.00, Utrenia [i Sfnta Liturghie.Biserica este deschis\ zilnic, `ntre orele 08.3019.00.Noi, oamenii, sfimsinceri, suntemfoartegreudemulumit.Ajungemacasextenuaidupozidemunc grea, ne salutm familia robotic, mncm cevanclzitlamicroundeinevitmcnusuntemapreciaicorect de eful nostru. Aa arat o zi din viaa omului modern.Aceast monotonie cred c ne transform n nite indivizi frprincipiimoraleifrvalorileimportante.Suntemsetaipenite activiti de baz i nu pe adevratele lucruri importante,destuldesimplevomspune, daravndunrolbinedefinitnviaanoastr: aceladeamenineunechilibruideanedaseama de adevratele lucruri care ne fac s zmbim. Primvarane reamintete ce nseamn a fi copil, a admira un ghiocel firavntoatsplendoarealuiiasimimirosulpmntuluireavndup o ploaie cald. Am uitat s facem aceste lucruri... Un altfactorimportantestecomunicarea.Amuitatcenseamnscomunicmuniicualiiis-lascultmpeceldelngnoi.Cum ar fi ca ntr-o zi s ne strngem cu toii la o mas i pur isimplusvorbim, indiferentdesprece? Arficuadevratunmoment de neuitat.SrbtorileSfintelorPatisuntunprilejdeosebitdeanereaduce mpreun i de a face fapte bune. Indiferent de faptulcnoileconsidermsimplegesturi, pentruaproapelenostrupot fi un motiv de a merge mai departe i de a-i da seama cnu e singur.Aa cum Hristos S-a jertfit pentru noi n chinuri cumplite,aainoisnejertfimpentruaproapelenostruisnviemntruHristos.nziuadePati, odatcuIisus, nvieminoi,cretinii.SprimimLuminasfntisufletulnostrusfieplindepace i dragoste. Hristos a nviat!Maria, Antonie, Nectarie, Macrina i Iustina Grigore(Trteti, jud. Dmbovia) NVI EREA SUFLETULUI AMOR}I TANUN PENTRU 2%Dac alegei s redirecionai cei 2% din impozi-tul pe venit aferent anului 2014 ctre Parohia SfntaEcaterina puteicompletaformularul230(pentruveniturileprovenitedinsalarii)sauformularul200(pentruvenituridinaltesurse).Formulareleseg-sesclabisericipotfidepusetotaici, urmndcanoi s ne ngrijim de expedierea lor. Data limit pen-tru depunerea formularelor este 25 mai 2015.Pentru ntrebri, sugestii, articole, ne putei gsi la [email protected] gsi buletinele noastre i pe: www.parohiasfantaecaterina.roPreo]i slujitori:Pr. Paroh Adrian Ni]\email: [email protected]; Tel. 0749.288.889Pr. Spiritual Georgian P\[email protected]; Tel: 0741.736.556 Pr. Spiritual Gruia-Mihail Zamfirescuemail: [email protected]; Tel. 0740.230.574Comitetul de redac]ie:Constantin Andreiemail: [email protected]; Tel. 0740.029.028Gra]iela Tudoseemail: [email protected]; Tel. 0743.517.510