Frumusetea Intelepciunii 13

of 4 /4
Buletin parohial, Biserica Sfânta Ecaterina din Bucure[ti, Paraclis universitar Nr. 13 Februarie 2015 P aºtile, spre care mergem, este un drum ºi o desti- naþie. Dacã este un drum înseamnã cã trebuie sã cãlãtorim. Pentru aceasta Biserica ne-a pregãtit trei duminici consecutive printr-un singur îndemn: smeriþi-vã! Smere- nia vameºului (în contrast cu mân- dria fariseului), smerenia fiului risi- pitor (nãscutã din pocãinþã sincerã) ºi smerenia pe care o va avea tot omul în faþa Scaunului de Judecatã a lui Hristos. Însã pe cât de mare este smerenia, pe atât de neputincioasã rãmâne în faþa neiertãrii. Ea capãtã strãlucire în relaþie cu virtutea ier- tãrii. Astfel, putem spune cã iertarea joacã rolul combustibilului de care avem nevoie de-a lungul întregii cãlãtorii. Dacã este ºi o destinaþie înseamnã cã se ajunge la finalitate: întâlnirea cu Hristos cel Înviat din morþi. Însã moneda de schimb pen- tru a intra în Împãrãþia Pãcii, an de an ºi la sfârºitul vieþii, este tot ierta- rea. Una din cele mai cunoscute în- trebãri de la scaunul de spovedanie este: dacã te-a supãrat cineva ºi nu l-ai iertat? Dacã aici pe pãmânt nu te poþi uni cu Hristos, prin Taina Împãrtãºaniei, din pricina neiertãrii, cum sã te uneºti veºnic, acolo sus, cu El, nefiind iertat?! Cu iertarea cãlãtorim, prin ea ne mântuim. Cum ºi de ce iertãm? Pentru cã ºi tu greºeºti, omule! ªi tu vrei sã fii iertat! Gândeºte-te cã vei ieºi din lumea aceasta ºi vei fii judecat, iar la judecatã Îl vei întâlni pe Hristos cel Drept, nu cel Milostiv (pentru cã ºi tu te-ai prevalat de dreptate în relaþie cu ceilalþi). Cã de veþi ierta greºiþilor voºtri, ierta-va ºi vouã Tatãl vostru cel Ceresc (Mt. 6, 14). Dacã am fi permanent în contact cu cerul, evenimentele din viaþa noastrã ar fi traduse în aceastã cheie: bunãvoinþã a lui Dumnezeu faþã de unele evenimente, îngã- duinþã faþã de altele. De aceea, El ne pune în contact cu o varietate bogatã de oameni pentru a ne maturiza duhovniceºte, exersând virtuþile aflate în fiinþa noastrã de la Botez. Dacã întâlnim oameni mai puþin comozi, trebuie sã ne exersãm pu- terile pentru a depãºi neconcor- danþele; dacã suntem puºi în contact cu oameni buni, înseamnã cã trebuie sã învãþãm de la ei cum sã-L iubim pe Dumnezeu prin aproapele nostru. Sentimentul iertãrii este atât de profund, spune Antonie de Suroj, încât descãtuºeazã puteri umane ne- bãnuite. Iertarea îi îngenuncheazã pe vrãjmaºi. Mai mult, în Hristos, iertarea îi converteºte pe duºmanii Bisericii ºi îi transformã în prietenii Mirelui (gândiþi-vã la femeia pãcã- toasã care a spãlat cu lacrimi picioarele lui Hristos, la femeia prinsã în adulter, la Saul prigoni- torul). Pentru a reuºi, facem un pas (destul de anevoios): ne rugãm pentru cel ce ne-a greºit. Este efor- tul pe care Dumnezeu îl urmãreºte cu cea mai mare atenþie. Dacã þi se pare greu, peste fire, aºa este. Însã în neputinþã ºi slãbiciune se desã- vârºeºte Hristos! Ce ne spune Sfântul Apostol Pavel? Când sunt slab, atunci sunt tare (II Cor. 12, 9). Valeriu Gafencu, când a început sã se roage pentru gardianul care-l bãtea în fiecare zi, atât de minunatã a fost rugãciunea, încât gardianul a refuzat sã-l mai loveascã... Înþe- legem astfel, cã energia necreatã coboarã de sus ºi îmbracã neputinþa noastrã de a împlini porunca iubirii faþã de cei pe care nu-i putem ierta. Noi trãim conectaþi la Legea cea Nouã, unde s-a descoperit Hristos ºi ne-a îndemnat sã ne iubim vrãj- maºii. Pr. Adrian Niþã Postul trupului este hrana sufletului Sf. Ioan Gurã de Aur Iertarea – deziderat inevitabil

Embed Size (px)

description

Buletinul parohial al Parohiei Sfanta Ecaterina, paraclis universitar, nr 13

Transcript of Frumusetea Intelepciunii 13

 • BBuulleettiinn ppaarroohhiiaall,, BBiisseerriiccaa SSffnnttaa EEccaatteerriinnaa ddiinn BBuuccuurree[[ttii,, PPaarraacclliiss uunniivveerrssiittaarrNNrr.. 1133 FFeebbrruuaarriiee 22001155

  P atile, spre care mergem,este un drum i o desti-naie. Dac este un drumnseamn c trebuie s cltorim.Pentru aceasta Biserica ne-a pregtittrei duminici consecutive printr-unsingur ndemn: smerii-v! Smere-nia vameului (n contrast cu mn-dria fariseului), smerenia fiului risi-pitor (nscut din pocin sincer)i smerenia pe care o va avea totomul n faa Scaunului de Judecat alui Hristos. ns pe ct de mare estesmerenia, pe att de neputincioasrmne n faa neiertrii. Ea captstrlucire n relaie cu virtutea ier-trii. Astfel, putem spune c iertareajoac rolul combustibilului de careavem nevoie de-a lungul ntregiicltorii. Dac este i o destinaienseamn c se ajunge la finalitate:ntlnirea cu Hristos cel nviat dinmori. ns moneda de schimb pen-tru a intra n mpria Pcii, an dean i la sfritul vieii, este tot ierta-rea. Una din cele mai cunoscute n-trebri de la scaunul de spovedanieeste: dac te-a suprat cineva i nul-ai iertat?Dac aici pe pmnt nu tepoi uni cu Hristos, prin Tainamprtaniei, din pricina neiertrii,cum s te uneti venic, acolo sus,cu El, nefiind iertat?! Cu iertareacltorim, prin ea ne mntuim.

  Cum i de ce iertm? Pentru ci tu greeti, omule! i tu vrei sfii iertat! Gndete-te c vei iei din

  lumea aceasta i vei fii judecat, iarla judecat l vei ntlni pe Hristoscel Drept, nu cel Milostiv (pentru ci tu te-ai prevalat de dreptate nrelaie cu ceilali). C de vei iertagreiilor votri, ierta-va i vouTatl vostru cel Ceresc (Mt. 6, 14).

  Dac am fi permanent n contactcu cerul, evenimentele din viaanoastr ar fi traduse n aceast

  cheie: bunvoin a lui Dumnezeufa de unele evenimente, ng-duin fa de altele. De aceea, El nepune n contact cu o varietate bogatde oameni pentru a ne maturizaduhovnicete, exersnd virtuileaflate n fiina noastr de la Botez.Dac ntlnim oameni mai puincomozi, trebuie s ne exersm pu-terile pentru a depi neconcor-danele; dac suntem pui n contactcu oameni buni, nseamn c trebuies nvm de la ei cum s-L iubimpe Dumnezeu prin aproapele nostru.

  Sentimentul iertrii este att deprofund, spune Antonie de Suroj,nct desctueaz puteri umane ne-bnuite. Iertarea i ngenuncheazpe vrjmai. Mai mult, n Hristos,iertarea i convertete pe dumaniiBisericii i i transform n prieteniiMirelui (gndii-v la femeia pc-toas care a splat cu lacrimipicioarele lui Hristos, la femeiaprins n adulter, la Saul prigoni-torul).

  Pentru a reui, facem un pas(destul de anevoios): ne rugmpentru cel ce ne-a greit. Este efor-tul pe care Dumnezeu l urmretecu cea mai mare atenie. Dac i separe greu, peste fire, aa este. ns nneputin i slbiciune se des-vrete Hristos! Ce ne spuneSfntul Apostol Pavel? Cnd suntslab, atunci sunt tare (II Cor. 12, 9).Valeriu Gafencu, cnd a nceput sse roage pentru gardianul care-lbtea n fiecare zi, att de minunata fost rugciunea, nct gardianul arefuzat s-l mai loveasc... ne-legem astfel, c energia necreatcoboar de sus i mbrac neputinanoastr de a mplini porunca iubiriifa de cei pe care nu-i putem ierta.Noi trim conectai la Legea ceaNou, unde s-a descoperit Hristosi ne-a ndemnat s ne iubim vrj-maii.

  Pr. Adrian Ni

  P o s t u l t r u p u l u i e s t e h r a n a s u f l e t u l u iSf. Ioan Gur de Aur

  Iertarea deziderat inevitabil

 • 2Evanghelia de astzi, la nceputulPostului Mare n care intrm n aceastsear, ne transmite cuvinte dumneze-ieti despre ndejde i cuvinte dum-nezeieti de avertizare: iart celor careau greit mpotriva ta, iart, pentru caltfel nu poi fi iertat. mpria luiDumnezeu este o mprie a preuiriireciproce, a acceptrii reciproce i adragostei, care este simultan bucuriacomuniunii, dar i disponibilitatea de apurta povara celuilalt.

  Iart dar cum? Unde ncepe ier-tarea? Ar fi att de uor i de minunatdac iertarea ar puteas nceap printr-oasemenea schimbare ainimii astfel nct ceicare ne-au greit s nedevin dragi, lucrurilecare ne-au rnit s fieuitate, s punem nceputca i cnd nimic nu s-arfi ntmplat.

  Dar lucrurile nu sepetrec aa. Simim du-rerea din trecut, nu pu-tem s uitm, pur isimplu nu putem s n-cepem ca i cnd nu arfi fost nimic nainte.Dar aceasta nu nseamn iertare.Iertarea nu este uitare, uitarea nu ducenicieri. Cnd uitm cum, din ce motiv,datorit cror circumstane, din cauzacror slbiciuni sau neputine cineva agreit, l lsm neprotejat. Cineva carea greit trebuie aprat mpotriva uneialte cderi. Ce a fcut, motivele i cir-cumstanele cderii nu ar trebui s fieuitate, pentru c unul ca acesta arenevoie de grija noastr atent iiubitoare pentru a nu aluneca din nou,pentru a nu pctui din nou.

  Dar condiia iertrii este n mine:disponibilitatea mea de a ridica aceastcruce, aceast povar, de a vindeca saumcar de a proteja pe ceilali mpotrivarului. i aceasta o poate face oricine,este nevoie doar de un moment de ne-legere, este nevoie de un act de deter-minare i de bunvoin. Fiecare avemlng noi oameni greu de suportat careprovoac suferin, neplceri i mnie;putem s domolim mnia i s depim

  neplcerile dac ne propunem ca nvia s purtm greutile lor mpreuncu ei, s fim persoana care, rnit, jig-nit i respins, se ntoarce spre Dum-nezeu i spune: Doamne iart, c nuport dumnie, ci vreau s devin i srmn puternic alturi de acest om nneputina i pctoenia lui. Nu l voijudeca, iar dac nu sunt capabil de aface aceasta, f-o Tu pentru mine. Numi susine judecata, nu mi susineosndirea pe care m-am grbit s o fac,nu m sprijini n mnia mea. Fii alturide persoana care a fcut ru pentru c

  ea are nevoie de ajutor, iertare i vinde-care tocmai din acest motiv.

  Acesta este nceputul iertrii, iardac nu va ncepe de aici atunci nu vaputea s se desvreasc niciodat.Purtai-v sarcinile unii altora, accep-tai solidaritatea cu cei care au fcut saufac ru, iubii-i spre nnoirea vieii inumai atunci iertarea devine ceea ce artrebui s fie: un act de mijlocire ctreDumnezeu care vindec, transform.Acest nceput al iertrii putem s l pu-nem toi, st n puterea noastr s neasumm aceast sarcin. S facem,aadar, ce putem i s ateptm caDomnul s lucreze ntre noi, pentrunoi, nluntrul nostru, mai mult dectam putea noi nine i din bunvoins construim treptat o mprie a iu-birii reciproce, o mprie care este cuadevrat mpria lui Dumnezeu. Amin.

  text preluat de pe www.mitras.rui tradus de ctre Adrian Daniel Toma

  Cuvnt la DuminicaIzgonirii lui Adam din Rai

  Mitropolitul Antonie de Suroj

  Am vzut zilele trecute ceva ce se doreaa fi un ndemn: ocheaz-i profesorul!Citete o carte. La nceput nu prea i-amdat importan, apoi m-am gndit. Toateinformaiile de care ai nevoie i stau la dis-poziie pe internet, iar pe internet poi intrade oriunde, de pe laptop, tablet ori telefon.La ce folos s mai pierzi timpul citind, s-arputea ntreba unii. Dar cu frumuseea cititu-lui, cum rmne?!

  Crile impresioneaz ntr-un mod deo-sebit, iar impactul pe care acestea l au asu-pra fiecruia dintre noi se afl n strnslegtur cu personalitatea noastr. Zgomotulexterior l ntlnim n viaa de zi cu zi, lafiecare pas, ns profunzimea fiinei fiec-ruia dintre noi caut linitea care poate figsit uneori adncindu-te ntr-o frumoaslectur, unde eti doar tu i gndurile tale.Crile te introduc ntr-o lume feeric, dar, nacelai timp i deschid noi orizonturi. Zictoate acestea pentru c trim ntr-un ora cumult zgomot, n care lumea este mai multdect ocupat i uit pur i simplu s serelaxeze prin intermediul cititului.

  Am auzit i varianta: atept filmul, nu mmai chinui cu cartea! Dac i Eminescu ar figndit aa, poezia romneasc ar fi fost multmai srac. Citii Anna Karenina, apoi vizio-nai filmul i vei vedea diferena colosal.

  La final vreau s v spun c noi, tineriidin parohia Sfintei Ecaterina, ncercm sdescoperim frumuseea lecturii, n comuni-tate. Vrnd s mprtim ct mai multelucruri frumoase prietenilor, ne-am gndit sfacem o rulet a cititorilor! Fiecare dintrenoi a intrat n joc cu o carte pe care a reco-mandat-o cu ncredere i celorlali. La dousptmni, schimbm crile ntre noi. Per-sonal, mrturisesc c am descoperit cri mi-nunate, perspective interesante i optici noiasupra realitii contemporane. Lucru careevident m-a bucurat. De cnd cu ruleta citi-torilor, am prins i mai mult gustul cititului.Am nvat c nu exist nu am timp, ci,dac vreau, mi pot face timp i am gsitfoarte multe subiecte despre care pot discutacu prietenii mei.

  Frumuseea lecturii

  Editorial

  Antoaneta-Nicoleta Popa

 • 3Printele Sofronie Saharov spunea c exist dou ci: caleavieii i calea morii. Ideea nu este nou. nc din primul secolcretin, Didahia sau nvtura celor 12 Apostoli spune aa: suntdou ci, calea vieii i calea morii. Calea vieii este caleabinecuvntrii, calea milosteniei, calea dragostei, calea a tot ceeace nseamn bun. Iar calea morii este calea blestemului, a furtu-lui, calea minciunii, a uciderilor, a tuturor lucrurilor rele. i nueste nici o comunicare, nici o legtur ntre cele dou. Mai spuneDidahia c putem alege pe ce cale mergem. Chiar dac astzisuntem forai puin din spate s mergem pe o anumit cale, avemtotui libertatea s alegem. Din pcate, noi nu folosim aceastlibertate. Libertatea nseamn s ne smulgem din curentul care neduce n direcia cea rea. Alt cale nu exist din punct de vedereevanghelic.

  Aceste dou ci ncep de la cderea lui Adam, de la cderealui Cain, prin faptul c el l-a omort pe fratele su i, n con-secin toi urmaii lui sunt urmaii oamenilor care merg pe caleamorii. La un moment dat, Scriptura spune c s-a nscut Set iatunci a nceput omul s cheme numele Domnului Dumnezeu.Toi urmaii lui Set erau urmaii fiilor lui Dumnezeu, iar ai luiCain urmaii fiilor oamenilor. La un moment dat fiii luiDumnezeu iau pe fiicele oamenilor, se nasc uriaii din vechime.Urmeaz apoi Noe i potopul. Aa ajungem s vorbim deomenirea cum o cunoatem azi.

  Exist trei curente, trei trsturi specifice care se disting unulde cellalt, dar totui au i ceva n comun. Este vorba de culturaconsumului, a divertismentului i a spectacolului. Toate sunt dez-voltate n literatura post-modern. Acestea trei fac parte dinmicarea vitalist care la limita dus n exces vor duce la nihilis-mul distrugerii, la stadiul n care omul i dorete moartea, se re-volt mpotriva tuturor, se simte prsit de Dumnezeu fr s-idea seama c el a plecat dintru nceput de la ipoteza cDumnezeu nu exist n viaa lui.

  Cum ne atrag aceste mijloace? Omul are n mod fundamentaldorina de a se realiza n viaa aceasta. Fiecare dintre noi, nu estenimeni care s fac excepie de la acest lucru. ntr-o form saualta, de mici, vrem s fim. i pentru aceasta cutm modele. Cetrebuie s facem ca s fim, ca s ne realizm uman? Cultura deconsum vine cu aceast sintagm: a fi este echivalent cu a avea.Am, deci sunt. Cu ct ai mai mult, cu ct i ngrai mai multfiina cu bunuri, cu proprieti, cu att ai ansa s fii. Fr s nedm seama, acest mesaj ne este transmis. Toat publicitatea nuface altceva dect s-l converteasc pe a fi n a avea. Re-clama i spune: vrei s-i realizezi o aspiraie trebuie s ai lucrulacesta. Vrei s ctigi un om, vrei ca el s te iubeasc: trebuie s-icumperi lucrul acesta. Orice vrei s fii este convertit n a avea.Este un fel de inginerie psihologic prin care mintea noastr esteprins automat ntr-o capcan. Copiii, astzi, de mici ncep s fiencurajai s adune lucruri, ncep s-i construiasc proprietateaeului. Dar apare i aici o problem cnd copiii ncep s-i ngraeeul, cnd au prea mult din cele ce-i doresc. La un moment dateul hipertrofiat va crea un zid ntre prini i copii, o barier.

  Cultura de consum vine paradoxal s-i ofere ceva. ntot-deauna ea i ofer. i propune. i d mprumut din banc, darabia apoi vine i ziua scadenei. Exist un fenomen, un efectcolateral al posesiunii. Efectul ei principal este c posesiunile ne

  posed. Cu ct ne nconjurm mai multe de posesiuni i nepunem mai mult inima n ele, cu att mai puin avem libertateanoastr de a hotr n afara acestora. Uitai-v la cei care aumaini foarte scumpe. Sunt foarte ateni s nu existe o zgrieturpe vopseaua lor. Sau la cei care au haine foarte scumpe. Suntextrem de ateni s nu se pteze. La fel cei care au bani foartemuli. Atenia lor se ndreapt spre ei, cum s-i ctige i s-inmuleasc, s nu-i piard. Cu ct ai mai mult, cu att eti maiobsedat de a nu pierde ceva din lucrul respectiv. Posesiuneaajunge astfel printr-o micare pervers s te posede. Oameniidevin posedai de ideea de a avea bani, de ideea de a se mbrca,de a-i construi i lrgi proprietile i nu de a fi.

  Societatea spectacolului ne propune un alt a fi. A finseamn acum a te arta. Eti vzut, nseamn c exiti. Dac nueti vzut, dac nu eti luat n seam, dac nu ai s propui ceva

  atractiv i seductor pentru cellalt, e ca i cum nu ai exista.Apare o curs teribil a omului modern pentru imagine. Mai alesreelele de socializare ajung s perverteasc percepia individuluiasupra lui nsui, vrnd s se dea o imagine ct mai bun n pofi-da a tot ceea ce exist n realitate. Pe facebook exiti dac ai pozeluminoase, poze n care ntr-adevr eti cineva. i pentru c toii pun poze din cele mai frumoase, mai plcute, ai senzaia ctoi sunt fericii dei dac i analizezi puin viaa i dai seama cnu este chiar ok. i ncet, ncet se instaleaz depresia. E o evi-den faptul c tot mai muli sunt ateni asupra imaginii. Fiind laParis, la Louvre, am surprins ceva ciudat: oamenii mai mult ifac poze cu exponatele, dect s priveasc, s urmreasc ex-ponatele. Paradoxal, nici mcar nu stau cu fa ctre ele, ci staucu faa la aparatul foto. mi aduc aminte c, atunci cnd cinevantors din Frana a fost ntrebat cum a fost, a rspuns nevinovat:Nu tiu, n-am developat nc filmul. Personal cred n artafotografic, dar s ajungi s faci tot timpul poze i filme n loc ste bucuri de ceea ce se descoper n faa ta nu e n regul. Amratat momentul i nu o s-l regsesc nici n reflecie mai trziu.Pentru c nu am fost ateni cnd ceva frumos ne-a ieit n cale.

  Societatea spectacolului e i societatea slavei dearte, a mn-driei, unde capei o contiin de sine hiperbolizat. Tu de fapt nueti acela care ajungi s crezi c eti. Muli oameni triesc cumintea n nori, sunt n alt lume. Printele Dumitru Stniloaespunea c omul smerit este cel mai realist om. El tie cine este,i cunoate condiia, poziia n univers i cunoscnd-o primeteharul lui Dumnezeu i se ridic deasupra condiiei sale. Nuputem transgresa propria condiie dac nu ctigm smerenia. nafara smereniei, cu prerea de sine i imaginea de sine, trim ntr-o lume fals n care ne complacem.

  Virgiliu Gheorghe,Conferin, Paris, 2014

  NTRE EDUCA}IA PENTRU VIA}| {I EDUCA}IA

  PENTRU MOARTE

 • 4PPrrooggrraamm ll ii ttuurrggiicc :: Vineri, orele 17.00, Taina Sfntului

  Maslu [i Taina Spovedaniei; Smb\t\, orele 07.00, Utrenie,

  Sfnta Liturghie [i Parastas; orele 17.00, Vecernie Duminic\, orele 08.00, Utrenia

  [i Sfnta Liturghie.

  Biserica este deschis\ zilnic, `ntre orele 08.3019.00.

  Mari sau mici, tuturor ne-ar plcea strim ntr-o lume de vis i cum poates fie cel mai uor s o gsim dac nulsndu-ne purtai de vrjita lume a povetilor, olume miraculoas, n care ne nvrtim printrezne, prinese, prini, rochii strlucitoare, pantofii baghete magice. Aventurile, ntmplrile, situa-iile inedite la care iau parte personajele ne atragntr-un mod spectaculos i nu ne mai las s nedezlipim de crile de poveti. i asta nu e tot,confruntrile dintre bine i ru, dintre curaj ilaitate, dar i adevr i minciun, ne in cu sufle-tul la gur pn se stabilesc nvingtorii.

  Nici buletinul nostru parohial nu vrea s steadeparte de aceast lume a povetilor, astfel c ne-amgndit s ncepem un concurs la care copiii suntinvitai cu drag s participe.

  n fiecare numr al buletinului, o s v scriemnceputul unei poveti i cea mai frumoas con-tinuare a povetii va fi publicat. Voi, cei mici,trebuie s v lsai imaginaia s zburde, s gsiio continuare, nu foarte lung, maximum jumtatede pagin, original, senzaional, emoionant i,cel mai important, s cutai ca, n poveste, s seregseasc o nvtur. i pentru c orice con-curs are i premii, autorul celei mai frumoasepoveti va fi rspltit.

  Povestea pentru numrul urmtor al buletinuluincepe aa:

  ntr-o clduroas zi de var, trei prieteni sentorceau dintr-o lung cltorie. Drumul lortrecea acum printr-o cmpie plin de flori, caremai de care mai colorate i mai frumos mirosi-toare. Deodat, n deprtare

  Oare ce o s se ntmple cu prietenii notri? icu ce nvturi se vor mbogi ei?Ateptm con-tinuarea povetii pe adresa de email fru-musetea[email protected] sau, i maisimplu, duminica, la biseric.

  NCEPUT DE POVESTE

  Comitetul de redac]ie:Constantin Andreiemail: [email protected]; Tel. 0740.029.028

  Gra]iela Tudoseemail: [email protected]; Tel. 0743.517.510

  PREO}I SLUJITORI:Pr. Paroh Adrian Ni]\email: [email protected]; Tel. 0749.288.889

  Pr. Spiritual Georgian P\[email protected]; Tel: 0741.736.556

  Pr. Spiritual Gruia-Mihail Zamfirescuemail: [email protected]; Tel. 0740.230.574

  ANUN PENTRU 2%Dac alegei s redirecionai cei 2% din impozi-

  tul pe venit aferent anului 2014 ctre Parohia SfntaEcaterina putei completa formularul 230 (pentruveniturile provenite din salarii) sau formularul 200(pentru venituri din alte surse). Formularele se g-sesc la biseric i pot fi depuse tot aici, urmnd canoi s ne ngrijim de expedierea lor. Data limit pen-tru depunerea formularelor este 25 mai 2015.

  Pentru ntrebri, sugestii, articole, ne putei gsi la [email protected]

  Putei gsi buletinele noastre i pe: www.parohiasfantaecaterina.ro