Frumusetea Intelepciunii 11

of 4 /4
Buletin parohial, Biserica Sfânta Ecaterina din Bucure[ti, Paraclis universitar Nr. 11 Decembrie 2014 Mã vãd micã, prin zãpezi mai înalte ca mine, mer- gând spre bisericã. Pe la 7-8 ani spuneam Tatãl nostru sugrumatã de emoþie sub un candelabru imens al unei biserici olteneºti pe care mi-o amintesc vag. Mai apoi, tot spre slujbele de duminicã, învãþând rânduiala ca un om mare ºi slujind alãturi de pãrintele duhovnic ani în- tregi la stranã. Anotimpuri calde ºi reci ºi copilul care creºtea frumos în curtea bisericuþei din vârful unui deal. Vecernii cu luminã caldã, teii din curte ºi bãtrânii satului care se mutau pe rând de pe bãncile bise- ricii sub crucile de dincolo de altar. Mai târziu, când îmbãtrâ- neam întinerind, drumurile m-au purtat spre alte strane ºi alte bi- serici. Liniºtea din bisericuþa din vârful dealului ºi dintr-o bisericã strãinã din Alsacia, unde o comu- nitate frumoasã de români slujea bilingv, nu am mai gãsit. Sau poate nu am mai ºtiut sã caut. Sau poate am fãcut prea mult zgomot ºi nu am mai avut capacitatea de a auzi. Într-o zi credeam cã am tot. Mici supãrãri, dar parcã toate relele trecuserã ºi hotãrâsem clar cum trebuia sã se desfãºoare viaþa în lunile ce urmau. Nu mai auzeam liniºtea ºi intrasem ultima datã într-o bisericã doar ca tu- rist. Biserica din sufletul meu, mai ales, era în ruine. Copila de la stranã devenise o femeie independentã, stãpânã pe viaþa ei, în plin având profesional, cu viaþã de familie ºi planuri concrete de viitor. ªi m-am trezit în altã zi cu tot ce aveam cã devenise nimic. Toate certitudinile mele au pierit în câteva mi- nute. În orele ce au urmat m-am repliat ºi am decis cã EU pot, ºtiu, vreau ºi voi schimba, reconstrui. Copleºitã ºi cu nevoie uriaºã de ajutor sã se împlineascã voia mea mi-am amintit de un drum abandonat. ªi l-am cãutat instinctiv. Întâi m-am revoltat. De ce sã mi se întâmple mie? Apoi am continuat cu aroganþã. Te rog, Doamne, dã-mi! Te rog, Doamne, fã o minune! Disperare, nepu- tinþã, cereri peste cereri ºi luptã sã înþeleg cã poate mi- nunea pe care o aºteptam era alta, nu cea pe care o ceream cu atâta durere. Nu identific clipa când m-am liniºtit, când am încetat revolta ºi am luat aminte la cuvintele pe care le rostisem sub un candelabru cu ani mulþi în urmã. Facã-se voia Ta. Cât am luptat eu împotriva acestor cuvinte! Când am plecat capul, genunchii ºi mi-am descleºtat palmele am înþeles. Dumnezeu nu mã pãrãsise niciodatã. Ca sã îmi fie mai bine în timp ce îmi era atât de rãu am primit legiuni întregi de îngeri care sã mã susþinã. Îngerii mei au nume, rãspund te- lefoanelor, mesajelor, ascultã. Deºi în capul meu era mult zgo- mot ºi biserica sufletului meu era în ruine, Dumnezeu a avut rãb- dare cu mine. M-a aºteptat sã termin cu revolta. Mi-a arãtat pi- cãturi de luminã, pregãtindu-mã sã înþeleg ºi sã accept cã planurile mele ºi planurile LUI pentru mine nu coincid, pregãtindu-mã sã ajung din nou în lumina caldã ºi calmã pe care o ºtiam ºi o pierdusem. Nu am primit un rãspuns nici când am vrut, nici rãspunsul pe care îl doream. Nu am primit un rãspuns negativ, chiar dacã nu am primit Da-ul pe care îl aºteptam. Am ajuns la Sfânta Ecaterina deloc întâmplãtor. Într-o searã fãrã datã, cu alte câteva suflete în jur, citeam psalmii vecerniei ºi ascultam cea mai dulce Luminã linã. M-am trezit binecuvântând tot ce mi s-a întâmplat, mulþumind pentru suferinþe ºi bucurii ºi aºteptând cu- minte sã se facã voia Dumnezeului meu rãbdãtor. De la bisericuþa din vârful dealului, trecând prin zeci de locuri de rugãciune, prin catedrale impunãtoare sau biserici pierdute prin sate româneºti, prin fericire sau zbucium, nemulþumire sau lipsã de sens, am regãsit Lumina linã printre cãrãmizi, praf, moloz ºi multe schele. Aici, în comunitatea caldã de la Sfânta Ecaterina. Mirela Taina lui Iisus era c\ în trupul Lui se ascundea Dumnezeu; iar taina noastr\, a cre[tinilor, e c\ `n f\ptura noastr\ se ascunde Hristos. Pr. Arsenie Boca Regãsire

Embed Size (px)

description

Buletinul parohial al Parohiei Sfanta Ecaterina, paraclis universitar, nr 11

Transcript of Frumusetea Intelepciunii 11

 • BBuulleettiinn ppaarroohhiiaall,, BBiisseerriiccaa SSffnnttaa EEccaatteerriinnaa ddiinn BBuuccuurree[[ttii,, PPaarraacclliiss uunniivveerrssiittaarrNNrr.. 1111 DDeecceemmbbrriiee 22001144

  M vd mic, prin zpezi mai nalte ca mine, mer-gnd spre biseric. Pe la 7-8 ani spuneam Tatl nostrusugrumat de emoie sub un candelabru imens al uneibiserici olteneti pe care mi-o amintesc vag. Mai apoi,tot spre slujbele de duminic, nvnd rnduiala ca unom mare i slujind alturi de printele duhovnic ani n-tregi la stran. Anotimpuri calde i reci i copilul carecretea frumos n curtea bisericuei din vrful unui deal.Vecernii cu lumin cald, teii dincurte i btrnii satului care semutau pe rnd de pe bncile bise-ricii sub crucile de dincolo dealtar. Mai trziu, cnd mbtr-neam ntinerind, drumurile m-aupurtat spre alte strane i alte bi-serici. Linitea din bisericua dinvrful dealului i dintr-o bisericstrin din Alsacia, unde o comu-nitate frumoas de romni slujeabilingv, nu am mai gsit. Sau poatenu am mai tiut s caut. Sau poateam fcut prea mult zgomot i nuam mai avut capacitatea de a auzi.

  ntr-o zi credeam c am tot.Mici suprri, dar parc toaterelele trecuser i hotrsem clar cum trebuia s sedesfoare viaa n lunile ce urmau. Nu mai auzeamlinitea i intrasem ultima dat ntr-o biseric doar ca tu-rist. Biserica din sufletul meu, mai ales, era n ruine.Copila de la stran devenise o femeie independent,stpn pe viaa ei, n plin avnd profesional, cu via defamilie i planuri concrete de viitor.

  i m-am trezit n alt zi cu tot ce aveam c devenisenimic. Toate certitudinile mele au pierit n cteva mi-nute. n orele ce au urmat m-am repliat i am decis cEU pot, tiu, vreau i voi schimba, reconstrui. Copleiti cu nevoie uria de ajutor s se mplineasc voia meami-am amintit de un drum abandonat. i l-am cutatinstinctiv. nti m-am revoltat. De ce s mi se ntmple

  mie? Apoi am continuat cu arogan. Te rog, Doamne,d-mi! Te rog, Doamne, f o minune! Disperare, nepu-tin, cereri peste cereri i lupt s neleg c poate mi-nunea pe care o ateptam era alta, nu cea pe care oceream cu atta durere. Nu identific clipa cnd m-amlinitit, cnd am ncetat revolta i am luat aminte lacuvintele pe care le rostisem sub un candelabru cu animuli n urm. Fac-se voia Ta. Ct am luptat eu mpotrivaacestor cuvinte! Cnd am plecat capul, genunchii i mi-amdescletat palmele am neles. Dumnezeu nu m prsiseniciodat. Ca s mi fie mai bine n timp ce mi era att deru am primit legiuni ntregi de ngeri care s m susin.

  ngerii mei au nume, rspund te-lefoanelor, mesajelor, ascult.Dei n capul meu era mult zgo-mot i biserica sufletului meu eran ruine, Dumnezeu a avut rb-dare cu mine. M-a ateptat stermin cu revolta. Mi-a artat pi-cturi de lumin, pregtindu-ms neleg i s accept c planurilemele i planurile LUI pentrumine nu coincid, pregtindu-ms ajung din nou n lumina caldi calm pe care o tiam i opierdusem. Nu am primit unrspuns nici cnd am vrut, nicirspunsul pe care l doream. Nuam primit un rspuns negativ,

  chiar dac nu am primit Da-ul pe care l ateptam.Am ajuns la Sfnta Ecaterina deloc ntmpltor. ntr-o

  sear fr dat, cu alte cteva suflete n jur, citeampsalmii vecerniei i ascultam cea mai dulce Luminlin. M-am trezit binecuvntnd tot ce mi s-a ntmplat,mulumind pentru suferine i bucurii i ateptnd cu-minte s se fac voia Dumnezeului meu rbdtor. De labisericua din vrful dealului, trecnd prin zeci de locuride rugciune, prin catedrale impuntoare sau bisericipierdute prin sate romneti, prin fericire sau zbucium,nemulumire sau lips de sens, am regsit Lumina linprintre crmizi, praf, moloz i multe schele. Aici, ncomunitatea cald de la Sfnta Ecaterina.

  Mirela

  Taina lui I isus era c\ n trupul Lui se ascundea Dumnezeu; iar taina noastr\, a cre[t ini lor , e c\ `n f\ptura noastr\ se ascunde Hristos .

  Pr. Arsenie Boca

  Re g sire

 • 2Duminica trecut, Biserica i-aprznuit pe toi drepii VechiuluiTestament, pe Sfinii Strmoi careau ateptat venirea lui Hristos. As-tzi, n Duminica dinaintea NateriiDomnului pe pmnt, Biserica ipomenete pe toi Prinii din Ve-chiul Testament care erau nrudiicu Domnul prin snge i pe aceiacare vesteau Naterea Sa ca Om, pepmnt. De aceea, as-tzi am citit carteaneamului lui Hristosdin Evanghelia dupMatei.

  n acest fel, Bise-rica arat c HristosS-a ntrupat, c Fiullui Dumnezeu a luatcu adevrat asupra Safirea cea omeneasc.El nu a fost o nluc,o artare, un mit, undumnezeu ndeprtatsau dumnezeul abs-tract al filozofilor. Unastfel de dumnezeunu are strmoi. Dum-nezeul nostru esteDumnezeul lui Avraam,Isaac i Iacob. Aretrup i snge, neampmntesc, muli din-tre ei mari pctoi,dar care, ca i David,s-au pocit sincer.Lund asupra Sa fireaomeneasc, Fiul lui Dumnezeu adevenit Om desvrit, asemeneanou cu trup i snge, sudoare, la-crimi, minte, suflet, cu inim ivoin. Cu att s-a deosebit de noi,prin aceea c nu a cunoscut pcatul.tiind faptul c Hristos-Omul nu aavut pcate, ni s-a artat calea pecare i noi putem s o urmm pen-tru a ne strdui s evitm pcatul is ridicm firea noastr cea czut.

  Totui, faptul c Hristos S-a ar-tat n trup din neam pmntesc, arei o alt nsemntate. Hristos pro-vine din Adam prin Avraam iDavid, prin strmoii Ioachim iAna, aadar, ca Om, este nrudit cu

  noi i noi cu El. Este smna str-moilor notri. Este unul dintrenaintaii notri. Este rud cu noi inoi cu El, facem parte din aceeaifamilie. Acum tim c, mpreun cuHristos, aparinem unei familii, ofamilie de sfini i pctoi, dar ofamilie n care El este Capul i noisuntem copiii Lui, copiii Sfintei Bi-serici i ai lui Dumnezeu Tatl, P-

  rintele nostru cel Ceresc. i avndcredin n dragostea Tatlui, cre-dem n nrudirea cu Omul.

  Fie ca Sfinii Prini i Strmoi aiVechiului Legmnt s ne ajute noututuror, iar noi s ne nevoim pentru alucra tot binele evanghelic, s ne ne-voim n lucrarea oricrei virtui evan-ghelice i astfel s ctigm mp-ria Cerurilor n care, d, Doamne,ca mpreun cu Sfinii prznuiiastzi i cu toi Sfinii, s-L slvim peMinunatul i Singurul Domn Hristos.

  Sfinilor Prini ai Domnului,rugai-v lui Dumnezeu pentru noi!

  Text preluat de pe site-ul www.orthodoxengland.org.uk i tradus de

  Teodorescu Iozefina Diana

  Cuvnt la Duminica Sfin]ilor P\rin]i dup\ trup ai Domnului

  M ating fulgii de nea, alerg i sunt fe-ricit c m pot ascunde printre troienelede zpad, a vrea s mbriez toat z-pada din jurul meu. Bunicii cu greu facfa bucuriei mele nespuse c a venit iarna,nu pot cuprinde fericirea mea sau poate cda, i atunci nu neleg de ce insist s mia din mijlocul derdeluului, unde copiiiaproape c nu mai pot respira de eforturilepe care le fac pentru a se da cu sania de ctmai multe ori. M conving cu promisiuneac o s mpodobim bradul i or s m n-vee colinde i Steaua sus rsare. mi spunc o s se nasc pruncul Iisus. Sunt impre-sionat de tot ce mi povestesc, dar parcmai mult i mai mult m bucur c o s pri-mesc multe cadouri.

  Sunt amintirile copilriei mele, care nuau cum s nu mi vin n minte zilele astea.Nu ninge, pacea alb a zpezii nu ne n-conjoar, dimpotriv, ploile nu mai conte-nesc i, rar, cte o raz cald de soare nemai atinge, dar nici nu mai conteaz, tiuc, n curnd, o s ne lumineze steaua de larsrit. M-am bucurat de zilele n care s-audesfurat atelierele cu copiii din biseric.Admir cu mare drag picturile i felicitrilelor frumos atrnate de schele. Sunt prezen-te alturi de noi la repetiiile pentru colin-de. Cu Velerim i veler Doamne, Lapoart la tefan Vod, Florile dalbe, ngnd, m ndrept spre cas unde m ntm-pin micul meu brad de Crciun din carenu lipsesc fundiele, globulee i cheieleroii, protejate de ngeraul auriu. Pre-gtesc cadourile pentru copiii care nu aulng ei prini sau bunici i abia mi st-pnesc emoiile, gndindu-m c nu o sm mai pot desface din strnsoarea calde-lor lor mbriri.

  Sunt bucuriile mele n ateptarea cu ne-rbdare a stelei de la rsrit, mndr deargint i a zilei n care cerul sfnt i-acest pmnt se vor lumina prin Prunc.

  n ateptareaStelei de la Rsrit

  Editorial

  Gra]iela Tudose

 • 3Afar e iarn, o iarn frumoas, cald, a puteaspune. Cu fiecare fulg care mai cade, aa rzle, saumai muli deodat, parc i nou ne revine mintea,gndul la acas. Cu ceaa care predomin dimineaa, parcascunznd taina care este omul nsui, ceva ce nc nu se vedecu adevrat, cu ploaia care cade ncet i aezat ca i rug-ciunea. Iarna aduce o aezare, o adunare n tine nsui cu totce ai adunat i cu tot ce ai de aranjat, de pus n ordine. Nepregtim de ceva ce va trebui s ncepem, un nceput i maibun dect a fost cel de dinainte i aa nvm s murim i snviem, nvm s ne rentoarcem acas, de fiecare dat acasi asta pn cnd va deveni ceva obinuit, n firescul nostru sfim acas, pentru totdeauna.

  n ultima vreme, multe s-au ntmplat, multe am avut detrecut i multe vom mai avea de trit i suferit, ns mereurevenim la ceea ce noi, ca i cretini, numim i recunoatemacas = Biserica noastr, ORTODOXIA noastr. Pe muli amauzit reprondu-mi c nu se pot explica toate numai ntr-unsens. ns ncearc mcar pentru o clip s explici anumitesituaii doar tiinific sau la nivelul acesta pmntesc i te veilovi de ceva dur, sec i care aduce mult durere: nu exist tre-cere peste, uurare, totul se va reduce la nimic-ul de aici, setermin i rmne doar durerea.Cnd omului, n situaii grele i dai oexplicaie care trece, ptrunde acestspaiu, atunci simte c are aer, poaterespira, simte c are un sens, nelegede ce se ntmpl ceea ce se ntm-pl, ncepe s neleag i s accepte,noi toi ncepem s ne vedem i scunoatem cu adevrat viaa, o viape care muli n-o contientizm,muli nici n-o percepem ca pe cevafoarte preios i ca pe o mare respon-sabilitate fa de noi i de ceilali.Credem c trim pur i simplu, pen-tru c suntem, dar fr s tim deunde o avem, cine suntem i, culmea,ne vom i ndrepta ctre ea, ctre ovia venic = acas.

  Muli tiu Pilda fiului risipitor,revenirea lui n sine, pocina i ntoarcerea lui la tatl (carenu e dect Tatl cel ceresc), ntoarcerea lui acas. Alii tiu desituaiile personale cnd, dup o zi lung de munc, se ntorcacas unde i revin i se hrnesc cu atmosfera de acolo, alii,cnd dup o vreme ndelungat au revenit n ar = acas, aliidup o perioad mare de timp petrecut n spital revin acas,alii, n vrst sau nu, prefer s nu rmn n spital, dei aravea nevoie, ci tot acas e mai bine i acolo i revin sau iduc mai uor suferina. Alii se ntorc acas dup multe rt-ciri, suferine, dei ei le numesc aventuri, pe care singuri i lecauzeaz datorit voinei lor ndreptate ntr-o direcie greita,alii mptimii de aceast lume cu toate plcerile i amgirileei se pierd, dar dup o vreme de atta amgire, simind acestgol care nu poate fi umplut, ncep s caute i i gsesc pro-priul drum spre acas. i atunci cnd fiecare vom pleca de aicitot acas vom tri. Uneori nutrim acea stranie dorin de apleca, de a prsi tot ce amintete de noi. Dm crezare fericiriistrine, crrilor orbitoare. Dar s nu uitm c din labirintul

  drumurilor fantomatice exist o singur ieire: drumul ce vaduce ntotdeauna acas- Nicolae Cornescian.

  Dac o vom lua din punct de vedere duhovnicesc, acasdevine i mai profund i mai real i pentru totdeauna. Acaseste prerea de ru a fiecruia dintre noi pentru oriice gnd,fapt care este mpotriva vieii nsei. Un cretin tie c aici nueste acas, ci c este mereu n drum spre acas, tie i va luptapentru a ajunge acas. Acas de aici prefigureaz pe acas dedincolo, adevratul acas. Motorul, s-i spun aa, care ne vapune n micare pentru a ajunge cu bine acas i n siguraneste pocina. ndemnul Sfntului Ioan Boteztorul, pocii-vcci s-a apropiat mpria cerurilor, este mai degrab unstrigt de adunare a frailor rtcii pentru a-i aduce acas.nsui Mntuitorul nostru Iisus Hristos, prin jertfa Sa prefi-gureaz i ndeamn ntoarcerea noastr acas, a tuturor.Sfntul Siluan Athonitul ne spune despre pocina lui Adam:Sufletul meu este ntr-o mare mhnire pentru c am ntristatpe Dumnezeu i dac Domnul m-ar aeza din nou n Rai,chiar i acolo a suferi i a plnge pentru c am ntristat peDumnezeu pe care l iubesc. Acas este eliberarea omului depatimi, de toat rutatea, pocina lui sincer n faa lui Dum-nezeu, cci L-a ntristat i intrarea n comuniunea cu Dum-nezeu, mpcarea cu El care este viaa venic.

  i, cum ne apropiem cu pai repezi de Praznicul NateriiDomnului, a vrea s atern un gnd sincer pentru toatlumea. De ceva vreme m-am propit i eu pe aici, pe laSfnta Ecaterina. Am venit dup nite ncercri care m-au

  schimbat i m-au ntrit mai mult i, mai ales, m-au fcut svd ct de neputincios este omul, dar i ct de mare poate fide vrea, alturi de Hristos. Aici am gsit o cas plin deoameni din toate domeniile, dar mpreun, o obte care n-cearc s mearg, ncet, ncet pe calea lui Hristos i nu-i uor.Aici am gsit prieteni i oameni fireti i pentru care, vorbaprintelui nostru Georgian, m rog s v in Dumnezeu obi-ceiul, s v inei de El pn la capt, pn dincolo, iar dincolocu att mai mult. E un acas, un adpost unde i poi oblojirnile sufletului ori de cte ori simi c nu mai poi duce. idac nu-i duhovnicul, e cellalt preot sau vreo preoteas sauvreun credincios din obtea Sfintei Ecaterina sau chiar vreuncopila care te scoate din greul pe care-l simi ori chiar uii cete frmnt. E mare lucru s mai fie aa obti n ziua de azi,cnd vedem cum este totul peste tot, din pcate. Dumnezeu sne in obiceiul tuturor romnilor s nvm zi de zi cum tre-buie s fim ca s ajungem acas nc de pe aici.

  Carmen Bele

  A C A S A

  ^

 • 4PPrrooggrraamm ll ii ttuurrggiicc :: Vineri, orele 17.00, Taina Sfntului

  Maslu [i Taina Spovedaniei; Smb\t\, orele 07.00, Utrenie,

  Sfnta Liturghie [i Parastas; orele 17.00, Vecernie Duminic\, orele 08.00, Utrenia

  [i Sfnta Liturghie.

  Biserica este deschis\ zilnic, `ntre orele 08.3019.00.

  n numrul trecut al Buletinului parohial v povesteam despre atelierul de creaie n care am confecionat mpreun feli-citri pentru Crciun. Atelierele au luat sfrit i, chiar dac suntem convini c deja ne-ai admirat icoanele pe sticl, feli-citrile i ornamentele pentru brad, care ne vor nsoi n biseric pe timpul acestor emoionante zile de srbtoare, ne-amgndit c nu avem cum s nu v mprtim experienele trite, lucrurile noi pe care le-am nvat, dar i entuziasmul ibucuria clipelor minunate petrecute mpreun.

  Ne-am desfurat cam aa: smbt, n biseric, agitaie i veselie mare. Am venit toi cu ghiozdnele pline de cartoanecolorate, abloane, acuarele i abia ateptm s le folosim. Dac Mo Crciun o s fie mulumit de ornamentele puse n brad,suntem siguri c o s ne druiasc multe cadouri, astfel c ne strduim s combinm ct mai bine culorile, s decupm ctmai exact brduii, oamenii de zpad, ngeraii, globuleele. Am descoperit ceva nou, avem lipici strlucitor, toi ne grbims fixm ct mai bine abloanele i s avem felicitri ct mai strlucitoare. Ne place mult s folosim foarfecele cu model.Unuia dintre noi i-a venit ideea de a face o stelu aplicnd tehnica origami. Ne strngem n jurul lui s nvm i noi. Areuit i suntem cu toii ncntai. Timpul a trecut inimaginabil de repede i ne pare ru c trebuie s strngem. Atelierele s-aunchis, dar abia acum ncep marile emoii. Mai este att de puin timp pn cnd cei trei crai de la rsrit or s ne vesteascNaterea Pruncului mprat.

  Noi, micii cretini ai Sfintei Ecaterina, v dorim s primii darurile la care visai, din care tim c nu vrei s lipseascpacea i bucuria. Crciun Fericit!

  MICILE NOASTRE ATELIERE DE CREA}IE

  Comitetul de redac]ie:Constantin Andreiemail: [email protected]; Tel. 0740.029.028

  Gra]iela Tudoseemail: [email protected]; Tel. 0743.517.510

  PREO}I SLUJITORI:Pr. Paroh Adrian Ni]\email: [email protected]; Tel. 0749.288.889

  Pr. Spiritual Georgian P\[email protected]; Tel: 0741.736.556

  Pr. Spiritual Gruia-Mihail Zamfirescuemail: [email protected]; Tel. 0740.230.574