FORMULAR IV / 1 ÎMPUTERNICIRE - oar-bucuresti.ro · SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA pentru...

of 38 /38
1 FORMULAR IV / 1 ÎMPUTERNICIRE Subscrisa ......................................................……………............……......……...............................……, cu sediul în ..........................................................…………................……...……...........................................…, telefon ………...….…….................... fax ……………........................…, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ........................., CUI .......................... , reprezentată legal prin ..…………………….…….................……......................., în calitate de ..................………….......………....................................................................., împuternicim prin prezenta pe ........................................................................................................., domiciliat în ............................................................................................................................................, identificat cu B.I./C.I. seria .......... nr. ........................, CNP ..................................., eliberat de ................................................., la data de ............................., având funcţia de .................................................................., să ne reprezinte la procedura de...................................................... ............................................................, organizată de ................................. pentru ................................................ ......................................................................... în scopul atribuirii contractului de ................................................................................................................................ În îndeplinirea mandatului său mandatarul va avea următoarele drepturi: 1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedura de ........................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................ 2. Să participe în numele subscrisei la licitaţie şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării licitaţiei. 3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării licitaţiei. 4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la licitaţie. Prin prezenta împuternicire, mandatarul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la licitaţie. Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport). Denumirea mandatarului Data_________________ S.C. _________________________________ reprezentată prin _______________________________________ Semnătura ______________________________

Embed Size (px)

Transcript of FORMULAR IV / 1 ÎMPUTERNICIRE - oar-bucuresti.ro · SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA pentru...

 • 1

  FORMULAR IV / 1

  MPUTERNICIRE

  Subscrisa .......................................................................................................,

  cu sediul n ........................................................................................................................, telefon ........................ fax ........................, nmatriculat la Registrul Comerului sub nr. ........................., CUI .......................... , reprezentat legal prin .................... ......................., n calitate de .............................................................................................., mputernicim prin prezenta pe ........................................................................................................., domiciliat n ............................................................................................................................................, identificat cu B.I./C.I. seria .......... nr. ........................, CNP ..................................., eliberat de ................................................., la data de ............................., avnd funcia de .................................................................., s ne reprezinte la procedura de...................................................... ............................................................, organizat de ................................. pentru ................................................ ......................................................................... n scopul atribuirii contractului de ................................................................................................................................

  n ndeplinirea mandatului su mandatarul va avea urmtoarele drepturi: 1. S semneze toate actele i documentele care eman de la subscrisa n legtur cu participarea la procedura de ........................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................ 2. S participe n numele subscrisei la licitaie i s semneze toate documentele rezultate pe parcursul i/sau n urma desfurrii licitaiei. 3. S rspund solicitrilor de clarificare formulate de ctre comisia de evaluare n timpul desfurrii licitaiei. 4. S depun n numele subscrisei contestaiile cu privire la licitaie.

  Prin prezenta mputernicire, mandatarul nostru este pe deplin autorizat s angajeze rspunderea subscrisei cu privire la toate actele i faptele ce decurg din participarea la licitaie.

  Not: mputernicirea va fi nsoit de o copie dup actul de identitate al persoanei mputernicite (buletin de identitate, carte de identitate, paaport).

  Denumirea mandatarului

  Data_________________ S.C. _________________________________ reprezentat prin _______________________________________ Semntura ______________________________

 • 2

  FORMULAR IV / 2

  BANCA ___________________ (denumirea)

  SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

  Catre ______________________________________________ (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

  Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului __________________________________________,

  (denumirea contractului de achizitie publica) noi _________________________, avand sediul inregistrat la ______________________________________,

  (denumirea bancii) (adresa bancii) ne obligam fata de ___________________________________________________________ sa platim suma de

  (denumirea autoritatii contractante) _________________________________________________, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba

  (in litere si in cifre) obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare: a) ofertantul ______________________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;

  (denumirea/numele) b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ________________________________________________

  (denumirea/numele) nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei; c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul _________________________________________________

  (denumirea/numele) a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. d) in urma respingerii de catre CNSC a contestatiei formulate de catre ofertantul _______________________

  (denumirea/numele) se vor retine sumele sumele precizate la art. 2781 alin. 1 din OUG 34/2006.

  Prezenta garantie este valabila pana la data de ___________________________. Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____

  .................................... (Numele si prenumele in clar

  a persoanei care semneaza, stampila )

 • 3

  FORMULAR IV / 3

  OFERTANTUL Inregistrat la sediul autoritatii contractante

  ............................ nr. ................... / ......................

  (denumirea/numele)

  SCRISOARE DE INAINTARE

  Catre .......................................................

  (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

  Ca urmare a anuntului de participare aparut in SEAP nr._____ din _________ privind aplicarea

  procedurii pentru atribuirea contractului ......................................................................................../ (denumirea

  contractului de achizitie publica)/ ........................................ noi

  ............................................................ /(denumirea/numele ofertantului)/................ va

  transmitem alaturat urmatoarele:

  1. Documentul ........................................./(tipul, seria/numarul, emitentul)/.........................................

  privind garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia

  pentru elaborarea si prezentarea ofertei;

  2. coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de ..... copii:

  a) oferta;

  b) documentele care insotesc oferta.

  Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

  Data completarii ................................

  Cu stima,

  Ofertant,

  ........................

  (Numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila

 • 4

  Formular V/a 1 OFERTANT _______________________ (denumirea/numele)

  DECLARAIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

  1. Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ..................................................................................................

  (denumirea operatorului economic), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte

  publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziie publica ...............

  ....................................................................................................... (se menioneaz procedura), avnd ca obiect

  ........................................................................................................ (denumirea produsului/serviciului/lucrrii i

  codul CPV), la data de .......................................................................................................................... (zi/luna/an),

  organizat de ......................................................................................................................... (denumirea autoritii

  contractante), particip i depun oferta:

  [ ] n nume propriu;

  Voi executa/furniza/presta urmatoarele tipuri de lucrari/produse/servicii________________________________

  [ ] ca asociat n cadrul asociaiei ..................................................................;

  Voi executa/furniza/presta urmatoarele tipuri de lucrari/produse/servicii________________________________

  [ ] ca subcontractant al .................................................................................;

  Voi executa/furniza/presta urmatoarele tipuri de lucrari/produse/servicii________________________________

  [ ] ca sustinator al ofertantului in baza art. 186 si 190 / OUG 34 /2006 ; (se completeaza formularele

  conform art 186 si 190 )

  (Se bifeaza opiunea corespunztoare si se completeaza tipurile de lucrari/servicii pe care le va executa)

  2. Subsemnatul declar ca:

  [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reele de operatori economici;

  [ ] sunt membru n grupul sau reeaua a carei lista cu date de recunoatere o prezint anexat.

  (Se bifeaza opiunea corespunztoare si se completeaza tipurile de lucrari pe care le va executa).

  3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractant dac vor interveni modificri n prezenta declaraie la orice punct pe parcursul derulrii procedurii de atribuire a contractului de achiziie publica sau, n cazul n care vom fi desemnai castigatori, pe parcursul derulrii contractului de achiziie publica. 4. De asemenea, declar ca informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg ca autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. 5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ................................................................................. (denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legatura cu activitatea noastr. 6. Institutiile bancare cu care lucreaza S.C. sunt: ________________________ filiala ______________________;

  ________________________ filiala ______________________.

  Operator economic, ........................

  (Numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila )

 • 5

  Formular nr. V/a 1.1. Operator economic (denumirea/numele)

  CERTIFICAT

  de participare la licitaie cu ofert independent

  I. Subsemnatul/Subsemnaii, ........................., reprezentant/reprezentanti legali al/ai ...................., ntreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziie public organizat de ................., n calitate de autoritate contractant, cu nr. .............. din data de ...................., certific / certificam prin prezenta ca informatiile coninute sunt adevarate i complete din toate punctele de vedere. II. Certific/Certificam prin prezenta, n numele ................................., urmtoarele: 1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat; 2. consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie publica in conditiile in care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta; 3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa inainteze oferta de participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta; 4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau juridica, alta decat ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in cadrul aceleiasi proceduri de achizitie publica sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare; 5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent, fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia; 6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri; 7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor. III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele consemnate in prezentul certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea. Data completrii ......................

  Operator economic, ________________________

  (numele, semntura autorizat)

 • 6

  MODEL

  ACORD DE ASOCIERE

  in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica_____________________________________________

  (denumire contract)

  Conform ____________________________________________________________. (incadrarea legala) Noi, parti semnatare: S.C. _______________________ S.C. ________________________ ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica _________________________________________ __________________________________________________________________. (denumire obiect contract) Activitati contractuale ce se vor realize in comun (se vor preciza lucrarile care se executa de fiecare asociat, valoarea acestora si procentul din contract ): 1. ___________________________________ 2.____________________________________ ___________________________________ Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun: _______ % S.C. ___________________________ _______ % S.C. ___________________________ Asocierea este/nu este sprijinita in conformitate cu prevederile art 186 si art 190 din OUG 34/2006 de catre SC___________________. Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:

  - liderul asociatiei S.C. ____________________ preia responsabilitatea si primeste instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere.

  Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate: - conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare asarcinilor convenite de comun acord.

  - decontarile se vor face pe liderul de asociere . Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii:

  - modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de participare a fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei.

  Partile semnatare se obliga sa pastreze asocierea pe toata durata executiei contractului de achizitie publica. Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei: _______ % S.C. ___________________________ _______ % S.C. ___________________________ Liderul asociatiei: S.C. ______________________ Alte clauze: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Data completarii: LIDERUL ASOCIATIEI, ______________ __________________

  ASOCIAT,

  (Numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila)

 • 7

  Formular V/a 4 OFERTANTUL __________________________ (denumirea/numele)

  DECLARAIE privind neincadrarea n situaiile prevzute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.

  34/2006 modificata si completata cu OUG 94/2007.

  Subsemnatul(a) ........................ (denumirea, numele operatorului economic), n calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menioneaz procedura) pentru atribuirea contractului de achiziie publica avnd ca obiect .................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrrii i codul CPV), la data de .................. (zi/luna/an), organizat de ...................... (denumirea autoritii contractante), declar pe propria rspundere ca: a) nu am intrat in faliment ca urmare a unei hotarari pronuntate de judecatorul-sindic; b) mi-am ndeplinit obligaiile de plata a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara n care sunt stabilit pana la data solicitat....................; c^1) n ultimii 2 ani nu am ndeplinit n mod defectuos obligaii contractuale, din motive imputabile mie si nici nu am produs prejudicii beneficiarilor contractelor; d) nu am fost condamnat, n ultimii 3 ani, prin hotrrea definitiva a unei instane judectoreti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional. e) nu am prezentat informatii false si am prezentat informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.

  Subsemnatul declar ca informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg ca autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

  neleg ca n cazul n care aceasta declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii. Data completarii ......................

  Ofertant, _________________

  (Numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila )

 • 8

  Formular V/a 5 OFERTANTUL ____________________ (denumirea/numele)

  DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

  1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _______________________________, (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)

  declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una dintre situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006,si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.94/2007 .

  2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem.

  3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante _____________________________________________________ cu privire la orice aspect (denumirea si adresa autoritatii contractante)

  tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de _________________________ .

  (se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

  Data completarii ......................

  Ofertant, _________________

  (Numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila )

 • 9

  Formular V/a 6 OFERTANTUL ____________________ (denumirea/numele)

  DECLARATIE privind neincadrarea n situaiile prevzute la art. 691 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.

  34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

  1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _______________________________, (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului)

  declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una dintre situatiile prevazute la art. 691 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificrile i completrile ulterioare.

  2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem.

  3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante _____________________________________________________ cu privire la orice aspect (denumirea si adresa autoritatii contractante)

  tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de _________________________ .

  (se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

  Data completarii ......................

  Ofertant, _________________

  (Numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila )

 • 10

  Formular V/d 1.1.

  OFERTANT ......................................... (denumire/nume)

  INFORMATII GENERALE 1. Denumire/nume: 2. Cod fiscal, CUI : 3. Adresa sediului central: Cod Postal : 4. Telefon: Fax: E-mail: 5. Certificat de inmatriculare/inregistrare: (numar, data, loc de inmatriculare/inregistrare) 6. Obiect de activitate, pe domenii: (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 7. Birourile filialelor/sucursalelor locale/puncte de lucru (daca exista), daca este cazul : (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 8. Principala piata a afacerilor : 9. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani :

  Anul Cifra de afaceri anuala

  (la 31.12 ) - lei -

  Cifra de afaceri anuala

  (la 31.12 ) - echivalent euro -

  1 2 3 Medie anuala :

  10.Cont IBAN nr .. . ..deschis la 11.Reprezentat prin .. . functia Data completarii................

  Ofertant

  (Numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila )

 • 11

  OFERTANTUL FORMULAR V/ d 1.2. a _____________________ (denumirea/numele)

  DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR SERVICII PRESTATE IN ULTIMII 3 ANI

  1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _________________________________________________, (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. 2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante _________________________________________________ cu privire la orice aspect tehnic si financiar in (denumirea si adresa autoritatii contractante) legatura cu activitatea noastra. 4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de ___________________________________________________ . (se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

  Nr. Crt.

  Denumirea si

  obiectul contractului +

  Numarul si data contractului

  Codul CPV

  Denumirea/numele

  beneficiarului/clientului +

  Adresa

  Calitatea in contract*)

  Pretul total al

  contractului (lei)

  Pretul total al contractului (valuta**)

  Perioada si

  locul de executie

  Observatii

  0 1 2 3 4 5 6 8 1

  2

  .....

  Ofertant,

  ...................... (semnatura autorizata)_______

  *) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant. **) Se va preciza data de referinta pentru stabilirea echivalentului in valuta a contractului respectiv.

 • 12

  FORMULAR V/d 1.2. b

  OFERTANT

  ______________________ (denumirea/numele)

  DECLARAIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRRI EXECUTATE N ULTIMII 5 ANI

  Subsemnatul, reprezentant mputernicit al .................................. (denumirea/numele i sediul/adresa ofertantului), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale.

  Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.

  Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai .................................................................. (denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr.

  Ofertant,

  _________________ (semntura autorizata)

  Nr.

  crt.

  Obiectul contractulu

  i

  Codul

  CPV

  Denumirea/ numele

  beneficiarului/ clientului

  Adresa

  Calitatea Executantulu

  i*)

  Preul total al

  contractului

  Procent executat

  (%)

  Cantitate

  (U.M.)

  Perioada de derulare a

  contractului**)

  0 1 2 3 4 5 6 7 8

  1.

  2.

  3.

  Ofertant, _________________

  (semntura autorizata)

  *) Se precizeaz calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conductor (lider de asociaie); contractant asociat; subcontractant. **) Se va preciza data de ncepere i de finalizare a lucrrilor.

 • 13

  FORMULAR V/d 1.2.c

  OFERTANT

  ______________________ (denumirea/numele)

  DECLARAIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR FURNIZRI DE PRODUSE DIN ULTIMII 3 ANI

  Subsemnatul, reprezentant mputernicit al .................................. (denumirea/numele i sediul/adresa ofertantului), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale.

  Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.

  Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai .................................................................. (denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr.

  Ofertant,

  _________________ (semntura autorizata)

  Nr. crt.

  Obiectul contractului

  Codul CPV

  Denumirea/ numele

  beneficiarului/

  clientului Adresa

  Calitatea Furnizorului

  *)

  Preul total al

  contractului

  Procent executat

  (%)

  Cantitate (U.M.)

  Perioada de derulare a

  contractului**)

  0 1 2 3 4 5 6 7 8

  1.

  2.

  3.

  Ofertant, _________________

  (semntura autorizata)

  *) Se precizeaz calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conductor (lider de asociaie); contractant asociat; subcontractant. **) Se va preciza data de ncepere i de finalizare a furnizarii.

 • 14

  Formular V/d 1.3.

  Operator economic, ________________________ (denumirea/numele)

  DECLARAIE PRIVIND LISTA SUBCONTRACTORILOR i PARTEA/PRILE DIN CONTRACT CARE SUNT NDEPLINITE DE ACETIA

  Subsemnatul .. (nume i prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant mputernicit al ................................... , declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ................... cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr.

  Nume entitate legala (subcontractor)

  Activiti din contract

  Valoarea aproxima

  tiv

  % din valoarea contract

  ului

  Adresa

  Acord subcontractor cu

  specimen semntur

  Subcontractor 1

  Subcontractor 2

  Subcontractor 3

  Se va include in acest tabel o lista a activitilor i valoarea lor corespunztoare pentru fiecare asociat i pentru care se propune utilizarea subcontractorilor, mpreun cu numele i adresele subcontractorilor propui. Data :[ZZ.LL.AAAA] (numele i prenume)____________________, (semntur i tampil), n calitate de __________________,

  legal autorizat s semnez oferta pentru i n numele ____________________________________. (denumire/nume operator economic)

 • 15

  FORMULAR V/d 2.1.1 OFERTANT

  .........................................

  (denumire/nume)

  Experienta similara (*)

  1. Denumirea si obiectul contractului:

  Numarul si data contractului:

  2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:

  Adresa beneficiarului/clientului :

  Tara :

  3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului :

  (se bifeaza optiunea corespunzatoare)

  contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)

  contractant asociat

  subcontractant

  4. Valoarea contractului a) initiala ( la data semnarii contractului ) :

  b) finala ( la data finalizarii contractului ) :

  Exprimata in moneda in care s-a incheiat contractul

  Exprimata in echivalent euro

  (curs BNR din _________,1euro=_____ lei)

  5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare :

  6. Natura si cantitatea de lucrari/servicii/produse care a fost executate/prestate/ furnizate in baza

  contractului precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta

  similara:

  Data completarii................

  Candidat/Ofertant ..

  (Numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila )

  (*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract in parte. Orice fisa referitoare la un contract incheiat cu un achizitor/client din Romania trebuie insotita de copie dupa contract si recomandare din partea achizitorului/clientului respectiv. (*) Formularul se completeaza pentru ofertant, ofertant asociat i subcontractant.

 • 16

  FORMULAR V/ d 2.2.1 OFERTANT

  .........................................

  (denumire/nume)

  CENTRALIZATOR pentru EXPERIENTA SIMILAR(*)

  la _____________________

  Experienta similara solicitata __________ lei pentru servicii/lucrari de tipul_____________________

  Valoare contract fara TVA.

  SC ______________ Contract nr. din LEI EURO TOTAL

  (curs BNR ______________________,1euro=_________ lei)

  NOTA: (*) Se va completa pe tipuri de servicii si lucrari. (*) Formularul se completeaza pentru ofertant, ofertant asociat i subcontractant.

  Data completarii................

  Candidat/Ofertant

  ....

  (Numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila )

 • 17

  FORMULAR V/d 2.3.1

  BENEFICIARUL (denumirea)

  RECOMANDARE

  In legatura cu participarea S.C......................................................cu sediul in ...................... Str. ..................................Nr.............,la achizitia publica de lucrari/servicii/produse avand ca obiect ...................,ca urmare a colaborarii si derularii unor contracte in domeniul . , suntem in masura de a face cunoscute urmatoarele: Numita societate a derulat cu firma mai sus mentionata urmatoarele lucrari/servicii/produse:

  Denumirea Contract nr./data

  Data inceperii

  Data terminarii Observatii

  Apreciem calificativul prestatiei , din punct de vedere al calitatii, ca fiind:

  FOARTE BUN BUN SATISFACATOR NESATISFACATOR

  Alte precizari .........................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................

  Prezentul document are caracter de recomandare si este eliberat pe baza datelor inregistrate in cadrul unitatii noastre.

  CONDUCATORUL BENEFICIARULUI, (PRESEDINTE, DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR)

  Semnatura ..................................................... (Numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila )

 • 18

  FORMULAR V/d 2.1.2 OFERTANT

  .........................................

  (denumire/nume)

  Experienta similara (*)

  2. Denumirea si obiectul contractului:

  Numarul si data contractului:

  2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:

  Adresa beneficiarului/clientului :

  Tara :

  3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului :

  (se bifeaza optiunea corespunzatoare)

  contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)

  contractant asociat

  subcontractant

  4. Valoarea contractului b) initiala ( la data semnarii contractului ) :

  b) finala ( la data finalizarii contractului ) :

  Exprimata in moneda in care s-a incheiat contractul

  Exprimata in echivalent euro

  (curs BNR din _________,1euro=_____ lei)

  5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare :

  6. Natura si cantitatea de lucrari/servicii/produse care a fost executate/prestate/ furnizate in baza

  contractului precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta

  similara:

  Data completarii................

  Candidat/Ofertant ..

  (Numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila )

  (*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract in parte. Orice fisa referitoare la un contract incheiat cu un achizitor/client din Romania trebuie insotita de copie dupa contract si recomandare din partea achizitorului/clientului respectiv. (*) Formularul se completeaza pentru ofertant, ofertant asociat i subcontractant.

 • 19

  FORMULAR V/ d 2.2.2

  OFERTANT

  .........................................

  (denumire/nume)

  CENTRALIZATOR pentru EXPERIENTA SIMILAR(*)

  la _____________________

  Experienta similara solicitata __________ lei pentru furnizare de produse de tipul_____________

  Valoare contract fara TVA.

  SC ______________ Contract nr. din LEI EURO TOTAL

  (curs BNR ______________________,1euro=_________ lei)

  NOTA: (*) Formularul se completeaza pentru ofertant, ofertant asociat i subcontractant.

  Data completarii................

  Candidat/Ofertant

  ....

  (Numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila )

 • 20

  FORMULAR V/d 2.3.2

  BENEFICIARUL (denumirea)

  RECOMANDARE

  In legatura cu participarea S.C......................................................cu sediul in ...................... Str. ..................................Nr.............,la achizitia publica de lucrari/servicii/produse avand ca obiect ...................,ca urmare a colaborarii si derularii unor contracte in domeniul . , suntem in masura de a face cunoscute urmatoarele: Numita societate a derulat cu firma mai sus mentionata urmatoarele lucrari/servicii/produse:

  Denumirea Contract nr./data

  Data inceperii

  Data terminarii Observatii

  Apreciem calificativul prestatiei , din punct de vedere al calitatii, ca fiind:

  FOARTE BUN BUN SATISFACATOR NESATISFACATOR

  Alte precizari .........................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................

  Prezentul document are caracter de recomandare si este eliberat pe baza datelor inregistrate in cadrul unitatii noastre.

  CONDUCATORUL BENEFICIARULUI, (PRESEDINTE, DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR)

  Semnatura ..................................................... (Numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila )

 • 21

  FORMULAR V/d 3.1.

  OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele)

  DECLARAIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU NDEPLINIREA CORESPUNZTOARE

  A CONTRACTULUI DE LUCRARI

  Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ......................................................... declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ....................................................................cu

  (denumirea si adresa autoritii contractante) privire la orice aspect tehnic i financiar n legatur cu activitatea noastra. Prezenta declaraie este valabil pn la data de .............................................. (se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei)

  Operator economic, . (semnatura autorizat )

  NOTA: (*) Se va completa separat pentru serviciile de proiectare si separat pentru executia de lucrari. (*) Formularul se completeaza pentru ofertant, ofertant asociat i subcontractant.

 • 22

  LISTA cuprinznd cantittile de utilaje, instalaii i echipamente tehnice

  Forma de deinere obligatorie: Proprietate

  Nr.crt. Denumire utilaj/echipament/instalaie

  U.M. Cantitate

  Proprietate n chirie 1 2 3 4 5 6 NOTA: Tabelul de mai sus se va completa in plus dupa caz. Operator economic, .......... (semnatura autorizat )

 • 23

  FORMULARUL V/d 4.1.

  OFERTANT ( denumirea )

  DECLARATIE PRIVIND INFORMAII DE PERSONAL

  Subsemnatul , directorul general al societii comerciale, declar pe propria

  rspundere:

  1. n ultimele 12 luni numrul mediu de personal angajat este de:................................

  2. Asigurarea cu personal de specialitate n numr de:...................................

  3. Pregtirea cadrelor de conducere (studii de specialitate). Nr. .....................

  4. Pentru indeplinirea contractului voi asigura un numar mediu de personal, angajat de _________.

  5. Pentru prestarea serviciului/executia lucrarii ........voi folosi urmtorul

  personal responsabil direct de indeplinirea contractului :

  Nr. Crt.

  Funcia ( personal specialitate , personal

  conducere , deserventi )

  Numele i prenumele Studiile de specialitate

  Vechimea n specialitate

  ( ani )

  Numrul de servicii similare,

  prestate 0 1 2 3 4

  Servicii de ____________________________

  1

  2

  .

  Lucrari de _____________________________

  1

  2

  ..

  Data completrii: Candidat/ofertant,

  .................................

  (Numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila )

 • 24

  FORMULARUL V/d 4.2. OFERTANT ( denumirea )

  CENTRALIZATOR PRIVIND INFORMAII DE PERSONAL

  Subsemnatul , lider al asocierii _______________, declar pe propria rspundere:

  1. n ultimele 12 luni numrul mediu de personal angajat este de:.............................

  2. Asigurarea cu personal de specialitate n numr de:...............................

  3. Pregtirea cadrelor de conducere (studii de specialitate)...... Nr. ...........

  4. Pentru indeplinirea contractului voi asigura un numar mediu de personal, angajat de _______.

  5. Pentru prestarea serviciului voi folosi urmtorul personal

  responsabil direct de indeplinirea contractului :

  Nr. Crt.

  Funcia ( personal specialitate , personal conducere , deserventi )

  Numele i prenumele Studiile de specialitate

  Vechimea n specialitate ( ani )

  Numrul de servicii similare, prestate

  0 1 2 3 4 Servicii de ____________________________

  1

  2

  .

  Lucrari de _____________________________

  1

  2

  ..

  NOTA: Se intocmeste pe Total asociati-daca este cazul.

  Data completrii: Candidat/ofertant,

  .................................

  (Numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila )

 • 25

  FORMULAR V/d 4.3. a

  Declaratie,

  Subsemnatul, reprezentant mputernicit al _______________, (denumirea societatii) declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul de mai jos sunt reale.

  Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.

  Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai _____________,(denumirea autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr.

  Prezenta declaraie este valabil pn la data de ____________ 1.Coordonator de proiectare este numit :

  Nume, prenume : ______________________________________________

  Angajat al S.C. __________________in calitate de _________________

  Experienta; calificari ___________________________________________

  2.Responsabil cu calitatea :

  Nume, prenume : ______________________________________________

  Angajat al S.C. ____________________in calitate de _______________

  Experienta; calificari ___________________________________________

  3. Specialisti (experti): Nume, prenume : ______________________________________________

  Angajat al S.C. ____________________in calitate de _______________

  Experienta; calificari ___________________________________________

  4. ............................................................................................................................................. Nota :

  1. Ofertantul va trece toate nominalizarile conform solicitarilor precum si alte precizari legate de personal, etc

  Ofertant,

  .................................

  (Numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila )

 • 26

  FORMULAR V/d 4.3. b

  Declaratie,

  Subsemnatul, reprezentant mputernicit al _______________, (denumirea societatii) declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul de mai jos sunt reale.

  Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.

  Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai _____________,(denumirea autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr.

  Prezenta declaraie este valabil pn la data de ____________ 1.Manager de proiect este numit :

  Nume, prenume : ______________________________________________

  Angajat al S.C. __________________in calitate de _________________

  Experienta; calificari ___________________________________________

  2.Sef de santier este numit :

  Nume, prenume : ______________________________________________

  Angajat al S.C. ____________________in calitate de _______________

  Experienta; calificari ___________________________________________

  3.Responsabil tehnic cu executia este numit: Nume, prenume : ______________________________________________

  Angajat al S.C. ____________________in calitate de _______________

  Experienta; calificari ___________________________________________

  4.Controlor cu calitatea este numit: Nume, prenume : ______________________________________________

  Angajat al S.C. ____________________in calitate de _______________

  Experienta; calificari ___________________________________________ 5.Inspector S.S.M. este numit: Nume, prenume : ______________________________________________

  Angajat al S.C. ____________________in calitate de _______________

  Experienta; calificari ___________________________________________ Ofertant,

  .................................

  (Numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila )

 • 27

  FORMULAR V/d 4.4.

  DECLARAIE DE DISPONIBILITATE

  Subsemnatul/a _________________, declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur a ofertantului _____________________, (denumira ofertantului) i sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice c sunt angajat al ofertantului conform contract de munc nr. _____________ din data _______________

  Sunt de acord sa particip n procedura de atribuire a contractului ________________________

  (denumirea contractului) organizat de ___________________(denumirea autoritatii contractante). Declar c sunt dispus si doresc s lucrez pe postul de ____________________, pentru care CV ul

  meu a fost inclus n ofert, n eventualitatea c oferta este cstigtoare, pe toat perioada pn la finalizarea contractului.

  Subsemnatul/a declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c

  autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun. neleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii. Numele si prenumele Semntura Data

 • 28

  FORMULAR V/d 4.5.

  CURRICULUM VITAE

  FUNCIA PROPUS N PROIECT:

  Nume de familie: Prenume: Data naterii: Naionalitate: Stare civil: Studii:

  Instituia (data de la pn la)

  Grade sau Diplome obinute:

  Limbi strine: indicai competena pe o scar de la 1 la 5 (1=excelent, 5=satisfctor) Limba Citit Vorbit Scris Membru n asociaii profesionale: (dac este cazul) Alte aptitudini: (exemplu: calculator,etc) Funcia actual: Experiena n firm (ani): Calificri cheie: (relevante pentru proiect) Experiena specific n regiune: ara Data: (de la pn la)

  Experiena profesional: (se vor meniona i proiectele elaborate, implementate, monitorizate, expertizate sau evaluate n coloana Descriere)

  Data (de la pn la)

  Loc Compania Funcia Descriere

  Alte informaii relevante: (de exemplu: publicaii, participare la seminarii)

  Intocmit: Autorizat de ofertant: Nume/Prenume Nume/Prenume Semnatura/Data Semnatura/Data

 • 29

  FORMULARUL V/h

  OFERTANTUL

  ...................................................

  (denumirea/numele)

  LISTA DOCUMENTELOR PE CARE OFERTANTUL LE CONSIDERA

  CONFIDENTIALE

  Nr.crt. Denumire document Formularul tip Documentul este confidential

  pana la data de.

  Data completarii ....................

  Ofertant,

  .................................

  (Numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila )

  NOTA : Se intocmeste un document centralizator pentru ofertant, ofertant asociat si subcontractant

 • 30

  FORMULAR VI.5.1.2

  OFERTANT

  ______________________ (denumirea/numele)

  CENTRALIZATORUL PROPUNERII FINANCIARE

  Servicii de proiectare+Lucrari de executie

  Valoare (exclusiv TVA) Nr. crt

  Denumirea lucrarilor sau serviciilor RON Euro

  1. Servicii de proiectare (total general) 2. Lucrari de executie (total general)

  TOTAL (exclusiv TVA) TVA

  TOTAL (inclusiv TVA) Durata prestarii serviciilor de proiectare: _______________________ luni. Durata executarii lucrarilor: _________________________________ luni.

  Data completarii

  Ofertant,

  (semnatura autorizata)

  stampila

 • 31

  FORMULAR VI.5.1.2/1 OFERTANTUL __________________ (denumirea/numele)

  FORMULAR DE OFERTA

  Catre .................................................................................................... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

  Domnilor,

  1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului _________________________________________________, ne oferim

  (denumirea/numele ofertantului) ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam ___________________________________pentru suma (denumirea serviciului) de/la un tarif/la un tarif mediu de (se elimina optiunile neaplicabile) ___________________lei, (suma in litere si in cifre)

  reprezentand ________________ euro, la care se adauga taxa pe valoarea (suma in litere si in cifre) adaugata in valoare de_________________________lei. (suma in litere si in cifre)

  2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in graficul de timp anexat, n ________________ luni calendaristice. (perioada n litere si n cifre)

  3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _____________________________zile, respectiv pana la data de_____________ si (durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul) ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

  4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

  5. Alaturi de oferta de baza: _ |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa"; _ |_| nu depunem oferta alternativa. (se bifeaza optiunea corespunzatoare)

  6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

  7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

  Data _____/_____/_____ _____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa (semnatura)

  semnez oferta pentru si in numele ____________________________________. (denumirea/numele ofertantului)

 • 32

  FORMULAR VI.5.1.2/2 OFERTANTUL __________________ (denumirea/numele)

  FORMULAR DE OFERTA

  Catre .................................................................................................... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

  Domnilor,

  1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ______________________________, ne oferim ca, n conformitate cu prevederile si (denumirea/numele ofertantului)

  cerintele cuprinse n documentatia mai sus mentionata, sa executam_____________ (denumirea lucrarii)

  pentru suma de________________________ lei, reprezentand ____________euro, (suma n litere si n cifre) (suma n litere si n cifre)

  la care se adauga taxa pe valoarea adaugata n valoare de ______________________ lei. (suma n litere si n cifre)

  2. Ne angajam ca, n cazul n care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa ncepem lucrarile cat mai curand posibil dupa primirea ordinului de ncepere si sa terminam lucrarile n conformitate cu graficul de executie anexat, n ________________ luni calendaristice. (perioada n litere si n cifre)

  3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _____________________zile,respectiv pana la data de___________________ (durata n litere si n cifre) (ziua/luna/anul)

  si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand nainte de expirarea perioadei de valabilitate.

  4. Pana la ncheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, mpreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant ntre noi.

  5. Alaturi de oferta de baza: _ |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate ntr-un formular de

  oferta separat, marcat n mod clar "alternativa"; _ |_| nu depunem oferta alternativa. (se bifeaza optiunea corespunzatoare)

  6. Am nteles si consimtim ca, n cazul n care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie n conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

  7. ntelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

  Data _____/_____/_____

  _____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez (semnatura)

  oferta pentru si in numele ____________________________________. (denumirea/numele ofertantului)

 • 33

  FORMULAR VI.5.1.2/3

  CENTRALIZATOR CU LUCRARILE CE SUNT EXECUTATE DE ASOCIATI SI SUBCONTRACTANTI

  Asociatul 1

  Asociatul

  Subcontracta

  ntul 1

  Subcontracta

  ntul

  Nr. crt.

  Valoarea (exclusive TVA)

  LEI

  %

  Total

  %

  Total

  %

  Total

  %

  Total

  Total valoare (exclusiv TVA) LEI

  %

  euro

  %

  Executant, Ofertant, . . (semnatura autorizata ) (semnatura autorizata )

 • 34

  FORMULAR VI.5.1.2/4

  DETALIEREA COSTURILOR PENTRU ACHIZITII DE SERVICII DE PROIECTARE

  Titlul contractului: _________________________

  Numr zile lucrtoare (estimat)

  Tarif lei /zi lucrtoare

  Suma / lei

  Pli, inclusiv cheltuielile de regie Experi cheie pe termen lung (daca este cazul) - expert cheie conductor (sef proiect expert cheie 1) - expert cheie 2 Experi cheie pe termen scurt (daca este cazul) - expert cheie conductor (sef proiect expert cheie 1) - expert cheie 2 - alt personal care participa la elaborarea serviciilor de proiectare (prezentat in structura/functii/atributii si pe categorii de lucrari elaborate) Total contract, inclusiv cheltuieli de regie, din care : 3.1.2 Cheltuieli pentru documentatii.. 3.1.3. Cheltuieli de proiectare toate fazele., din care: Proiect tehnic. Detalii de executie .

  3.1.4 Asisten tehnic din partea proiectantului

  Nume/Prenume/Data/Semnatura

  Nota: Toate tarifele trebuie sa cuprinda si sa detalieze: - Remuneratia expertilor cheie si a restului de personal, pe zi lucratoare, in functie de responsabilitatile pe care le au in cadrul proiectului. - Numarul zilelor lucratoare pentru fiecare persoana care participa le elaborarea proiectului (prezentate intr-o anexa la prezenta) - Activitatile la care participa fiecare persoana din cadrul proiectului (prezentate intr-o anexa la prezenta) - Cheltuieli administrative cum ar fi: deplasari, cazare, diurna, asigurari medicale, si altele, prezentate detaliat - Limitele pentru cheltuieli de regie, beneficii si alte cheltuieli legale - Deplasarile pe distante mari trebuie sa se faca la clasa a - II a - Diurnele trebuie sa se incadreze in prevederile legale - Nu sunt eligibile cheltuielile pentru dotarea cu logistica a firmei de proiectare (calculatoare, mijloace de transport, diverse mijloace fixe ce nu sunt in legatura cu proiectul sau care nu sunt eligibile prin Programul National de Dezvoltare Rurala conform fiselor tehnice ale masurilor.)

 • 35

  FORMULAR VI.5.1.2.2

  OFERTANTUL __________________ (denumirea/numele)

  FORMULAR DE OFERTA

  Catre .................................................................................................... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

  Domnilor,

  1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ______________________________, ne oferim ca, n conformitate cu prevederile si (denumirea/numele ofertantului) cerintele cuprinse n documentatia mai sus mentionata, sa furnizam ______________________

  (denumirea produsului) pentru suma de________________________ lei, reprezentand _________________euro,

  (suma n litere si n cifre) (suma n litere si n cifre) la care se adauga taxa pe valoarea adaugata n valoare de ______________________ lei. (suma n litere si n cifre)

  2. Ne angajam ca, n cazul n care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa ncepem lucrarile cat mai curand posibil dupa primirea ordinului de ncepere si sa terminam lucrarile n conformitate cu graficul de executie anexat, n ________________ luni calendaristice. (perioada n litere si n cifre)

  3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ________________ zile,respectiv pana la data de___________________ (durata n litere si n cifre) (ziua/luna/anul)

  si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand nainte de expirarea perioadei de valabilitate.

  4. Pana la ncheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, mpreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant ntre noi.

  5. Alaturi de oferta de baza: _ |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate ntr-un formular de

  oferta separat, marcat n mod clar "alternativa"; _ |_| nu depunem oferta alternativa. (se bifeaza optiunea corespunzatoare)

  6. Am nteles si consimtim ca, n cazul n care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie n conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

  7. ntelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

  Data _____/_____/_____

  _____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez (semnatura)

  oferta pentru si in numele ____________________________________. (denumirea/numele ofertantului)

 • 36

  FORMULAR VI.5.1.3

  CENTRALIZATOR CU PRODUSELE CE SUNT FURNIZATE DE ASOCIATI SI SUBCONTRACTANTI

  Asociatul 1

  Asociatul

  Subcontracta

  ntul 1

  Subcontracta

  ntul

  Nr. crt.

  Valoarea (exclusiv TVA)

  LEI

  %

  Total

  %

  Total

  %

  Total

  %

  Total

  Total valoare (exclusiv TVA) LEI

  %

  euro

  %

  Executant, Ofertant, . . (semnatura autorizata ) (semnatura autorizata )

 • 37

  FORMULAR X.1

  BANCA

  ______________________ (denumirea/numele)

  SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE

  Ctre _______________________________________________ (denumirea autoritii contractante si adresa completa)

  Cu privire la contractul de achiziie publica ________________________________________, (denumirea contractului)

  ncheiat ntre __________________ , n calitate de contractant, i __________________, n calitate de Achizitor, ne obligm prin prezenta s pltim n favoarea Achizitorului, pn la concurenta sumei de ______________ reprezentnd ______% din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere nsoit de o declaraie cu privire la nendeplinirea obligaiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevzute n contractul de achiziie publica mai sus menionat. Plata se va face n termenul menionat n cerere, fr nici o alt formalitate suplimentara din partea Achizitorului sau a contractantului.

  Prezenta garanie este valabila pana la data de ____________________ . In cazul n care prile contractante sunt de acord sa prelungeasc perioada de valabilitate a

  garaniei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bncii, se va obine acordul nostru prealabil; n caz contrar prezenta scrisoare de garanie i pierde valabilitatea.

  Parafata de Banca _______________ n ziua ______ luna ________ anul _____

  (semntura autorizata)

 • 38

  Nr. /___________

  SOLICITARI DE CLARIFICARI

  Catre, ______________________________________ (denumire autoritate contractanta) Referitor la __________________pentru atribuirea contractului de achizitie publica _______________________________________- cod CPV__________________ (tip procedura) Va adresam urmatoarea solicitare de clarificari cu privire la:

  1. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  2. _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  3. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Fata de cele de mai sus va rugam sa ne prezentati punctul dumneavoastra de vedere cu privire la aspectele mentionate mai sus Cu consideratie, S.C._______________ ___________________ (adresa) ___________________ (semnatura autorizata)