For 3rd party systems - Amann Girrbach

20
_ Instrucţiuni de utilizare For 3rd party systems

Transcript of For 3rd party systems - Amann Girrbach

Page 1: For 3rd party systems - Amann Girrbach

_ Instrucţiuni de utilizare

For 3rd party systems

Page 2: For 3rd party systems - Amann Girrbach
Page 3: For 3rd party systems - Amann Girrbach

C U P R I N S

RO

3

weiß nichtro

– Traducerea manualului de operare original –

Cuprins

Explicarea simbolurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Instrucţiuni generale de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Personal corespunzător . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Proprietăţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Garanţie/excluderea răspunderii maeriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Verificarea pieselor brute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Fixare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Retuşare la medicul stomatolog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Control ulterior la medicul stomatolog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Informaţii pentru download . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Page 4: For 3rd party systems - Amann Girrbach

RO

E X P L I C A R E A S I M B O L U R I L O R

4

Explicarea simbolurilorAvertismente

Avertismentele din text sunt evidenţiate prin culoare, marcate cu un triunghi de avertizare şi încadrate.În cazul pericolelor cauzate de curentul electric, semnul excla-mării din triunghiul de avertizare este înlocuit printr-un simbol de fulger.

Cuvintele de semnalizare de la începutul unui avertisment evidenţiază tipul şi gravitatea consecinţelor în cazul nerespectării măsurilor nece-sare pentru eliminarea pericolului._ NOTĂ înseamnă că se pot produce pagube materiale._ ATENŢIE înseamnă că se pot produce vătămări corporale uşoare

până la medii._ AVERTISMENT înseamnă că pot surveni vătămări corporale grave._ PERICOL înseamnă că se pot produce vătămări corporale mortale.

Informaţii importante

Informaţiile importante care nu se referă la pericol de vătămări corporale sau pagube materiale sunt marcate cu următorul sim-bol. Ele sunt de asemeni încadrate de linii.

Page 5: For 3rd party systems - Amann Girrbach

I N S T R U CŢ I U N I G E N E R A L E D E S I G U R A NŢĂ

RO

5

Alte simboluri din instrucţiunile de utilizare

Instrucţiuni generale de siguranţă

Personal corespunzător

Simbol Semnificaţie▷ Punct din descrierea unei acţiuni_ Punct dintr-o listă▪ Subpunct din descrierea unei acţiuni sau dintr-o listă

[3] Cifrele dintre paranteze drepte se referă la numerele zonale din schiţele grafice

ATENŢIE:

Pericol pentru sănătate din cauza prafului de oxid de zirconiu!▷ În timpul prelucrării folosiţi echipament personal de protecţie (mască

de protecţie împotriva prafului, ochelari de protecţie, …).

NOTA:

Produsul poate fi prelucrat numai de către tehinicieni dentari calificaţi.

Page 6: For 3rd party systems - Amann Girrbach

RO

P R O P R I E TĂŢ I

6

ProprietăţiDescrierea produsuluiCeramill Zolid Preshades sunt piese brute din oxid de zirconiu (Y-TZP ZrO2) colorate preliminar, pentru utilizare dentară de tip II, clasa 6 con-form DIN EN ISO 6872.Ele servesc la realizarea de lucrări protetice fixe şi mobile (de exemplu coroane şi punţi dentare, coroane conice/telescopice, suprastructuri pe implanturi etc.).Ceramill Zolid Preshades sunt oferite în trei culori şi fiecare din acestea disponibile în câte trei mărimi. După sinterizarea lor finală, aceste piese brute nu se colorează cu Ceramill Liquids ci se pictează cu Ceramill Stain&Glaze ca blocuri monolit sau se folosesc ca schelete pentru apli-carea ceramicii dentare. În tabelul următor sunt prezentate recomandă-rile pentru obţinerea diferitelor nuanţe dentare cu ajutorul Ceramill Zolid Preshades.

ideal pentru această culoareO nu se poate obţine culoarea– nu este adecvat pentru această culoare

Culoare dinteCuloare iniţială A1 A2 A3 A3,5 B1 B2 B3Ceramill Zolid Preshades 1 O O – – –Ceramill Zolid Preshades 2 O – – – –Ceramill Zolid Preshades 3 – O – – OCeramill Zolid Preshades 0 Bleach

Page 7: For 3rd party systems - Amann Girrbach

P R O P R I E TĂŢ I

RO

7

După sinterizarea finală prescrisă, Ceramill Zolid Preshades satisface cerinţele standardului DIN EN ISO 6872 iar în cazul prelucrării cores-punzătoare în continuare (vezi pagina 12ff.) şi cerinţele standardului ISO 13356.

Fişă tehnică de securitate/declaraţie de conformitateFişa tehnică de securitate şi declaraţia de conformitate sunt disponibile la cerere cât şi accesând www.amanngirrbach.com.

Date tehnice

Unitate ValoareRezistenţă la încovoiere (4 puncte) MPa 1200 ± 200Modul E GPa > 200Dimensiuni granule μm ≤ 0,6Densitate g/cm3 ≥ 6,05Porozitate deschisă % 0Coeficient de dilatare termică (WAK) (25 - 500°C)

1/K 11 ± 0,5 × 10–6

Solubilitate chimică μg/cm2 < 5Radioactivitate Bq/g < 0,2

Page 8: For 3rd party systems - Amann Girrbach

RO

P R O P R I E TĂŢ I

8

Compoziţie chimică

Perioada de valabilitate a pieselor bruteBlocurile de oxid de zirconiu Ceramill Zolid Preshades sunt utilizabile timp de 5 ani de la data fabricaţiei.

DepozitareDepozitaţi Ceramill Zolid Preshades în ambalaj original şi la loc uscat.

Ambalaje

Oxid Procent masicZrO2 + HfO2 + Y2O3 ≥ 99,0Y2O3 4,5 - 5,6HfO2 < 5Al2O3 < 0,5alţi oxizi < 1

Art nr. Denumire Descriere Ambalaj760261 Ceramill Zolid Presha-

des 1, 98x12 NBloc de oxid de zirconiu, colorat preliminar, 98 × 12 mm

Amb. de 1 buc.

760263 Ceramill Zolid Presha-des 1, 98x16 N

Bloc de oxid de zirconiu,colorat preliminar, 98 × 16 mm

Amb. de 1 buc.

760265 Ceramill Zolid Presha-des 1, 98x20 N

Bloc de oxid de zirconiu, colorat preliminar, 98 × 20 mm

Amb. de 1 buc.

760267 Ceramill Zolid Presha-des 2, 98x12 N

Bloc de oxid de zirconiu,colorat preliminar, 98 × 12 mm

Amb. de 1 buc.

760269 Ceramill Zolid Presha-des 2, 98x16 N

Bloc de oxid de zirconiu, colorat preliminar, 98 × 16 mm

Amb. de 1 buc.

Page 9: For 3rd party systems - Amann Girrbach

GARANŢ IE/EXCLUDEREA RĂSPUNDERII MAERIALE

RO

9

Garanţie/excluderea răspunderii maerialeRecomandările tehnice de utilizare sunt hotărâtoare, indiferent dacă acestea au fost transmise verbal, în scris sau în cursul instruirii practice. Produsele noastre sunt supuse unui proces de perfecţionare continuă. De aceea ne rezervăm dreptul de a aduce modificări în ceea ce priveşte manipularea şi compoziţia acestora.

Verificarea pieselor bruteDupă recepţie, blocurile Ceramill Zolid Preshades trebuie neapărat veri-ficate cu privire starea lor impecabilă din punct de vedere optic. După ce o piesă brută deteriorată (în urma transportului) a fost folosită, benefici-arul nu mai poate solicita remedierea lipsei de conformitate în cadrul garanţiei.

760271 Ceramill Zolid Presha-des 2, 98x20 N

Bloc de oxid de zirconiu, colorat preliminar, 98 × 20 mm

Amb. de 1 buc.

760273 Ceramill Zolid Presha-des 3, 98x12 N

Bloc de oxid de zirconiu, colorat preliminar, 98 × 12 mm

Amb. de 1 buc.

760275 Ceramill Zolid Presha-des 3, 98x16 N

Bloc de oxid de zirconiu, colorat preliminar, 98 × 16 mm

Amb. de 1 buc.

760277 Ceramill Zolid Presha-des 3, 98x20 N

Bloc de oxid de zirconiu, colorat preliminar, 98 × 20 mm

Amb. de 1 buc.

760255 Ceramill Zolid Presha-des 0, 98x12 N

Bloc de oxid de zirconiu, colorat preliminar, 98 × 12 mm

Amb. de 1 buc.

760257 Ceramill Zolid Presha-des 0, 98x16 N

Bloc de oxid de zirconiu, colorat preliminar, 98 × 16 mm

Amb. de 1 buc.

760259 Ceramill Zolid Presha-des 0, 98x20 N

Bloc de oxid de zirconiu, colorat preliminar, 98 × 20 mm

Amb. de 1 buc.

Art nr. Denumire Descriere Ambalaj

Page 10: For 3rd party systems - Amann Girrbach

RO

U T I L I Z A R E

10

UtilizareDomenii de utilizare indicate_ Schelete de coroane şi punţi reduse anatomic pentru dinţi frontali şi

dinţi laterali cât şi coroane şi punţi monolit (total fizionomice)_ Schelete de coroane şi punţi reduse anatomic cu maximum trei ele-

mente intermediare (coroane artificiale) solidare pentru dinţi frontali şi maximum două elemente intermediare pentru dinţi laterali şi o lun-gime anatomică de maximum 50 mm

_ Punţi monolit cu maximum două elemente intermediare solidare în zona dinţilor laterali şi o lungime maximă de 50 mm

_ Punţi şi schelete cu capăt liber cu maximum un element intermediar (maximum un element cu capăt liber până la maximum al doilea pre-molar.

Limitarea indicaţiilor pentru Canada:_ Coroane singulare_ Punţi pe dinţi frontali_ Punţi de dinţi laterali din până la patru elemente

Contraindicaţii_ substanţă dură dentară insuficientă_ preparat cu rezultate nesatisfăcătoare_ igienă orală nesatisfăcătoare_ mai mult de două elemente intermediare solidare ale punţii în zona

dinţilor laterali_ intoleranţe cunoscute faţă de componente_ substanţă dură dentară puternic decolorată

Page 11: For 3rd party systems - Amann Girrbach

U T I L I Z A R E

RO

11

Parametrii ai scheletului specifici materialuluiUrmătorii parametri specifici materialului scheletului trebuie respectaţi la realizarea de schelete din oxid de zirconiu Ceramil Zolid Preshades în stare sinterizată dens:

Factorul de mărire respectiv de micşorare stabilit de Amann Girrbach pentru piese brute Ceramill Zolid Preshades este inscripţionat pe aces-tea cu număr de cod specific şarjei respective.

grosime minimă scheletîn

mm

secţiune de îmbina-re în mm2

număr maxim ele-mente intermediare

solidare punte dentarăAnterior Posterior Anterior Posterior

Ceramill Zolid Pre-shades

0,5 ≥ 7 ≥ 9 3 2

Page 12: For 3rd party systems - Amann Girrbach

RO

U T I L I Z A R E

12

Grosimi minime detaliate ale pereţilor şi secţiuni de îmbinare

O coroană pe dinte stâlpX eelement punte

Indicaţie Schemă

Număr unităţi în total

Număr coroane dentare solidare

Grosime pereţi în mm Secţiune

de îmbinare in mm2

incizal/ocluzal circular

Cape pri-mare/coroane duble

– 1 – 0,7 0,5 –

coroană singulară

– 1 – 0,5 0,5 –

Punte pe dinţi fron-tali

OXO 3 1 0,5 0,5 > 7OXXO

OXXXO45

23

0,7 0,5 > 9

Punte pe dinţi laterali

OXO 3 1 0,7 0,5 > 9OXXO 4 2 1,0 0,7 > 12

Punte cu capăt liber

OOXOOOX

34

Element capăt liber

1,0 0,7 > 12

OXOX 4 1 + element cu capăt

liber

1,0 0,7 > 12

Page 13: For 3rd party systems - Amann Girrbach

U T I L I Z A R E

RO

13

Parametri pereţilor în software-ul CADLa Ceramill Zolid Preshades trebuie avut în vedere ca grosimea pereţilor să fie suficient de mare. Valori recomandate sunt:_ 1. Grosime perete (Horizontal): 0,2 mm_ 2. Angulat (Angled): 0,3 mm_ 3. Unghi (Angle): 60°_ 4. Înălţime (Vertical): 0 mm

Desprinderea din piesa brutăFiţi foarte precauţi la desprinderea scheletului din piesa brută: ▷Extrageţi prin polizare scheletul din piesa brută, cu o turbină fără răci-

re cu apă şi cu un diamant ascuţit (evitaţi discurile de tăiere).

Pentru şlefuirea conectorilor şi netezirea scheletelor se recomandă setul de lustruire de la Amann Girrbach.

Sinterizare finală

Pentru sinterizare recomandăm cuptorul de temperatură înaltă Ceramill Therm (178300/178350) sau un alt cuptor adecvat, de calitate superioară (vezi în acest sens instrucţiunile de utilizare ale cuptorului de sinterizare respectiv).

Page 14: For 3rd party systems - Amann Girrbach

RO

U T I L I Z A R E

14

Pentru sinterizare se folosesc o formă de sinterizare (178370) şi bile de sinterizare (178311).

▷ Introduceţi în vederea sinterizării scheletele Ceramill Zolid Preshades în forma de sinterizare (178370) umplută cu bile de sinterizare (178311).

▷Aşezaţi, apăsând uşor, scheletele pe bilele de sinterizare, pentru a asigura o bună susţinere.

▷Efectuaţi sinterizarea finală a scheletelor după următorul program:▪ Faza de încălzire: temperatura camerei până la temperatura finală

de 1450 °C; rată de încălzire 5-10 K/min

NOTA:

Pierderea translucenţei!▷ Întrebuinţaţi această formă de sinterizare cu bile numai pentru Cera-

mill Zolid Preshades şi nu pentru Ceramill ZI!▷Nu sinterizaţi împreună în aceeasi formă de sinterizare scheletele

Ceramill Zolid Preshades şi Ceramill ZI!

Scheletele Ceramill Zolid Preshades şi ZI pot fi sinterizate într-o singură etapă de sinterizare, în forme de sinterizare separate, stivuite suprapus. Stivuirea formelor de sinterizare este posibilă numai în Ceramill Therm II (178350).

NOTA: ▷Aveţi grijă să nu se blocheze bile de sinterizare în spaţiile interden-

tale sau în cavităţile coroanelor!

Page 15: For 3rd party systems - Amann Girrbach

U T I L I Z A R E

RO

15

▪ timp de reţinere la temperatura finală: 2 ore▪ Faza de răcire: temperatura finală 1450 °C până la temperatura

camerei (cel puţin < 200 °C); aprox. 5 K/min (aprox. 5 ore)

Schelete pentru aplicarea de ceramică dentară / Ceramill Zolid PreshadesPrelucrare ulterioarăDupă sinterizarea finală, dacă este necesar, retuşaţi scheletele de oxid de zirconiu cu o turbină de laborator răcită cu apă şi pietre diamantate adecvate (recomandare: granulaţie aprox. 40 μm).

Pregătirea scheletului pentru aplicarea de ceramică dentarăDupă verificarea potrivirii, punctelor de contact şi de ocluzie:▷Curăţaţi suprafeţele interioare ale coroanelor prin sablare cu corindon

(dioxid de aluminiu, 110 μm, presiune ≤ 2 bari) şi apoi trataţi cu abur.

Aplicarea de ceramică dentarăCeramill Zolid Preshades este adecvat pentru aplicarea porţelanului dentar convenţional pe oxid de zirconiu (de ex. Creation ZI-F). Găsiţi coeficientul de dilatare termică al răcirii de lungă durată pentru piesele brute Ceramill Zolid Preshades la paragraful Date tehnice (vezi pagina 7).La punţile cu mai mult de cinci elemente şi la cele cu elemente interme-diare masive se recomandă o răcire treptată, de lungă durată, până la 500 °C.

Page 16: For 3rd party systems - Amann Girrbach

RO

U T I L I Z A R E

16

Lucrări protetice monolite / Ceramill Zolid PreshadesPrelucrare ulterioarăDupă sinterizara finală:▷Dacă este necesar, retuşaţi scheletele de oxid de zirconiu cu o turbină

de laborator răcită cu apă şi pietre diamantate adecvate (recoman-dare: granulaţie aprox. 40 μm) .

▷Lustruiţi bine în stare sinterizată dens suprafeţele de contact cu anta-goniştii şi dinţii învecinaţi. În acest scop se recomandă setul de lustruit de la Amann Girrbach (vezi şi instrucţiunile de prelucrare pentru setui de lustruit).

Pregătirea scheletului pentru colorare şi glazurareDupă verificarea potrivirii, punctelor de contact şi de ocluzie:▷Curăţaţi suprafeţele interioare ale coroanelor prin sablare cu corindon

(dioxid de aluminiu, 110 μm, presiune ≤ 2 bari) şi apoi curăţaţi-le în baie de ultasunete şi/sau cu abur.

Suprafeţele exterioare ale coroanelor nu se sablează cu corindon.La punţile cu mai mult de cinci elemente şi la cele cu elemente interme-diare masive se recomandă o răcire treptată, de lungă durată, până la 500 °C.

Colorare şi glazurare▷Coloraţi şi glazuraţi apoi unităţile. În acest scop se recomandă setul

de colorare şi glazurare de la Amann Girrbach (vezi şi instrucţiunile de prelucrare pentru setul de colorare şi glazurare).

Page 17: For 3rd party systems - Amann Girrbach

F I X A R E

RO

17

FixareCimentare convenţională: Datorită rezistenţei şi stabilităţii ridicate a scheletelor Ceramill Zolid Pre-shades, în cele mai multe cazuri este posibilă o fixare convenţională cu ciment pe bază de fosfat de zinc sau cu ciment glasionomer (de ex. GC Fuji Plus).▷La cimentarea convenţională asiguraţi retenţia suficientă şi o înălţime

minimă corespunzătoare a bontului de 3 mm!

Fixare adezivă:Pentru fixarea adezivă se recomandă cimentul compozit de fixare Panavia® 21 sau Panavia® F 2,0 în baza bonding-ului foarte bun cu materialul scheletelor din oxid de zirconiu. Nu se recomandă o cimentare provizorie, deoarece scheletele s-ar putea deteriora în momentul scoaterii lor.

Retuşare la medicul stomatologDacă medicul stomatolog trebuie să şlefuiască lucrarea în momentul introducerii acesteia în gura pacientului, unităţile trebuie din nou lustru-ite pentru luciu strălucitor. Pentru şlefuire se recomandă numai pietre diamantate (recomandare: granulaţie aprox. 40 μm). Pentru lustruit se recomandă pastele diamantate de la Amann Girrbach (vezi şi instrucţi-unile de prelucrare pentru setui de lustruit).

NOTA:

Dacă lucrările protetice nu sunt lustruite suficient, antagonistul se poate deteriora prin abraziune!

Page 18: For 3rd party systems - Amann Girrbach

RO

CONTROL ULTERIOR LA MEDICUL STOMATOLOG

18

Control ulterior la medicul stomatologSe recomandă ca în mod obligatoriu să se controleze o dată pe an lucra-rea dentară monolit în gura pacientului. Cu această ocazie se vor inspecta şi restul dinţilor, antagoniştii şi ţesutul moale. Eventual se vor lua măsuri de corectare. Şi aici trebuie avut în vedere să se lustruiască apoi bine obiectele.

Accesorii

Pentru fixarea rapidă a mulajului din material plastic şi pentru poziţiona-rea sigură în pantograf sunt disponibile plăci de fixare din material plas-tic.

Informaţii pentru downloadAlte instrucţiuni sunt disponibile pentru download la www.ceramill-m-center.com şi/sau www.amanngirrbach.com.

Art nr. Descriere760349 Ceramill Stain & Glaze Kit update178370 Formă de sinterizare Ceramill Zolid, cu posibilitate de

stivuire178311 Bile de sinterizare Ceramill Therm 200 g760606 Ceramill Roto 0,6875510 Ceramill Polish - Dent Kit875500 Ceramill Polish - Lab Kit

Page 19: For 3rd party systems - Amann Girrbach
Page 20: For 3rd party systems - Amann Girrbach

Made in the European Union

ISO 9001QU

ALI

TÄTSMANAGEMEN

T

Distribution | Vertrieb D/A

Amann Girrbach GmbH Dürrenweg 4075177 Pforzheim | GermanyFon +49 7231 957-100Fax +49 7231 [email protected]

Manufacturer | HerstellerDistribution Int. | Vertrieb Int.

Amann Girrbach AGHerrschaftswiesen 16842 Koblach | AustriaFon +43 5523 62333-105Fax +43 5523 [email protected]

www.amanngirrbach.com

1275

DIN EN ISO 13485

Made in the European Union

ISO 9001QU

ALI

TÄTSMANAGEMEN

T

Distribution | Vertrieb D/A

Amann Girrbach GmbH Dürrenweg 4075177 Pforzheim | GermanyFon +49 7231 957-100Fax +49 7231 [email protected]

Manufacturer | HerstellerDistribution Int. | Vertrieb Int.

Amann Girrbach AGHerrschaftswiesen 16842 Koblach | AustriaFon +43 5523 62333-105Fax +43 5523 [email protected]

www.amanngirrbach.com

0123

DIN EN ISO 1348532716-FB2014-11-10